Sunday, May 05, 2013

'विदेह' १२८ म अंक १५ अप्रैल २०१३ (वर्ष ६ मास ६४ अंक १२८) PART V


शास्त्रीयचिन्तनाधुनिकजीवनयोर्मिथः सम्बन्धः।
http://www.videha.co.in/new_page_6_files/image002.jpg
विद्यावचस्पति डा. सदानन्दझाः[1]
===============================================
कुञ्जिकाशब्दाः-
सकारात्मकं चिन्तनम्, राष्ट्रनिर्माणम्, विश्वकल्याणम्, संस्कृतवाङ्मयम्।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शोधसारः-
निखिलेऽस्मिन् विश्वे शक्तेर्महनीयं स्थानं विद्यत एव। सा शक्तिः कायिकी स्याद्वाचिकी स्यादाहोस्विन्मानसिकी स्यात्। कथं शक्ति एतादृक् महनीयं स्थानं भजते? उत्तरम् अस्ति सुस्पष्टमेव। जगति सर्वत्र प्रतिस्पर्द्धा दृश्यते। वस्तुनः न्यूनता उपयोगकर्तॄणां आधिक्यं तु दृश्यत एव। एवमेव कारणं यत्  साम्प्रतं जगति सर्वत्र अशान्तिः विक्षोभः आतङ्कः लुण्ठनं स्तेयं हिंसा अनाचारः दुराचारः अत्याचारश्च प्रवर्तमानः विश्वमानसं विभीषयन्ति, निरागसः बालाः युवानः वृद्धाश्च निहन्यन्ते अबलाऽपह्रियन्ते पथिगृहे यात्रायाञ्च जनाः आत्मानमसुरक्षितमनुभवन्ति। मानवीयः विश्वासः खण्डितः दृश्यते। नैतिकमूल्यानि जीवनादपाकृतानि भवन्ति। धर्ममुपेक्ष्यार्थकामञ्च समाद्रियेते।
        अस्माकं पुरतः विराजते दृढतरोऽयं प्रश्नः यत् शक्तिः एव समस्यायाः कारणभूता अथवा अस्ति कश्चन प्रच्छन्नः शत्रुः यः अशान्तिं जनयति, विक्षोभमुत्पादयति, आतङ्कं वर्द्धयति, अनाचारदुराचारादीन् प्रस्रयति। यद्यस्ति तर्हि तस्य निरासः कथं भवितुमर्हति येन अस्माकं राष्ट्रस्य निर्मातारः यूवानः विकसितराष्ट्ररूपे भारतस्य स्थितिं नीत्वा विश्वकल्याणमार्गप्रशस्तं करिष्यन्तीत्येव एतस्य शोधपत्रस्य विषयवस्तुरिति।
==================================================
नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा॥
भूमण्डलीकरणस्य इह युगे सर्वत्र प्रतिस्पर्द्धा दरीदृश्यते। सर्वत्र जनाः स्वकीयकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वथा यत्नं कुर्वन्ति। न हि सर्वत्र जयश्रीप्राप्तिः स्वाभाविकी। तर्हि मनसि विक्षोभः संजायते। जनाः सर्वथा अन्यान् उपालम्भयन्ति। अवसादग्रस्तो भूत्वा स्वकीयकर्म अपि ते न कुर्वन्ति। ते चिन्तयन्ति यत् किम् अनेन्? किमेतस्य फलम्? फलतः दिनानुदिनं  ते इतोऽपि नैराश्यतां प्राप्नुवन्ति। ते शक्ति रहिताः सन्ति इति न। यतो हि  सहजा शक्तिः तु जीवमात्रस्य कृते भवति तत्रापि मनुष्यानां कृते तु विशेषरूपे भवति। मनुष्ये तु सहजा सहैव उत्पाद्याप्रभृतिशक्तयः अपि भवन्ति। गुरुजनानुकम्पया, अभ्यासवशात् अपि सन्दर्भितकार्ययोग्यता भवितुमर्हति। अस्माकं महनीयग्रन्थेषु नैकानि उदाहरणानि मिलन्ति। यत्र जनाः अभ्यासद्वारा कठिनतमं कार्यं विधाय जीवनसमराङ्गणे जयं प्राप्तवन्तः। तर्हि शक्तिर्नास्ति अवसादादीनां कारणरूपा इति मन्ये। तर्हि किमन्यत्?
        उच्यते मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः किं नाम् मनः? संकल्पविकल्पात्मकं मनः भवति। अनेन एव  प्रस्तूयते विकल्पाः। तदनु बुद्ध्या निर्धार्यते यत् एतत्  उचितम् एतत् न उचितम् इति।
एवमेव सा शक्तिः सकारात्मक अथवा नकारात्मकमार्गेषु कार्यं करोति। यदि जनाः सकारात्मकचिन्तनद्वारा प्रेरितो भूत्वा कार्यं सम्पादयन्ति तर्हि सर्वत्र सुख-शान्तेरवाप्तिर्भवति अपरं चिन्तनं तानवनति मार्गं दर्शयति इति।
एतस्मात् कारणात् यजुर्वेदे शिवसङ्कल्पसूक्ते रथरूपकमाध्यमेन ऋषयः जीवनं कथं यापनीयमिति निदर्शयन्ति। यथा प्रशिक्षितः रथचालकः अश्वनियन्त्रणपूर्वकं रथं नयति तथैव उचितानुचितं मार्गं चित्वा सम्यक् रूपेण गन्तव्यस्थानं गन्तव्यम् । अतो अस्माकं सङ्कल्पः[2] शिवमयः नाम कल्याणकरः स्यात्। अत्र सकारात्मकचिन्तनस्य बीजम् अन्तर्निहितं विद्यत एव। यतो हि यदि सकारात्मकं चिन्तनम् एव न स्यात् तर्हि कथं उचितानुचितः विवेकः स्यात्।
इत्थं तु स्पष्टं यत् सकारात्मकं चिन्तनम् एव राष्ट्रस्य उन्नतेः आवश्यकम्। किं सकारात्मकचिन्तनेन भवतुमर्हति इति विशदरूपेण यदि विवेचना कुर्यात्तु इतो स्पष्टता समापतिष्यति। हिन्द्याम् एकं कथनम् अस्ति मन के हारे हार है मन के जीते जीत। साधु एव उक्तम् अत्र केनचित्।  एतत् सकारात्मकं चिन्तनं कथमागच्छेत् इति विचारणीयम्। एतस्य कृते पृष्ठभूमि रूपे कानिचित्तत्वानि भवन्ति तद्द्रष्टव्यमिति।
तत्र आदौ धैर्यस्य अवस्थितिः भवति। जीवने साफल्यार्थं धैर्यस्य भूमिका तु विदितम् एव। उक्तम् अपि नीतिकारैः दरिद्रता धीरतया विराजते, कुभोजनं चोष्णतया विराजते[3]  तदनु आशा समापतति। आशा सर्वथा बलवती भवति। यदि आशा स्यात्तर्हि सहजतया सकारात्मकं चिन्तनं भवति। महाभारते यदा शल्यस्य कृते सेनापतिभारनिमित्तम् अवसरः ददाति दुर्योधनः तदा शल्यः जानाति यत् वयं किं कर्तुं प्रभवामः तथा स आशामंगीकृत्य कथयति-
गते द्रोणे गते भीष्मे कर्णे च समितिंजये।
आशा बलवती राजन् शल्यो जेष्यति पाण्डवान्॥[4]
सन्तुष्टिः अपि परमावश्यकी। यदि सन्तुष्टिः न स्यात्तर्हि सकारत्मकं चिन्तनं कथमपि नागच्छेत् इति। उक्तम् अपि मनीषिभिः सन्तोष परमं सुखम्।’ अनन्तरमागच्छति प्रेरकतत्वानि अस्माकं परितः यादृग्वातावरणं भवति तथैव चिन्तनमपि जायते। अतो सर्वथा गुरुजनानां परितः एव वासः स्यात् यत्र सर्वथा श्रेयस्करं चिन्तनम् एव जायते। तदनु चिन्तनं लक्ष्यानुरूपं भवति अतो लक्ष्यस्य महती भूमिका भवति सकारात्मकचिन्तनस्य कृते। अर्जुनः यदा शरवेधनपरीक्षायाम् आसीत् तदा स केवलं कल्पितखगस्य नेत्रम् एव पश्यन् आसीत्। यदि स एवं न कृतवान् स्यात् तर्हि तत्र नैराश्यताम् एव आगत्य विच्छृङ्खलत्वस्यानयनं करिष्यतीति निश्चप्रचः। लक्ष्येन सहैव सकारात्मकचिन्तनस्य कृते आवश्यकता विद्यते समुचितादर्शस्य। यत्  कर्तुम् इच्छति जीवने तस्य कृते केचित् नियमाः स्युः अन्यथा विच्छृङ्खलत्वम् आगच्छति। आदर्शेन सह जीवनस्य विविधेषु स्तरेषु साफल्यमपि आवश्यकम्। अन्यथा नैराश्यम् आगच्छति। समग्ररूपेण नीतिनियमानुसारेण यदि कार्यं न सिध्यति तर्हि पुनरावलोकनं स्यात्। उक्तमपि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः
अत्र ध्यातव्यम् अस्ति साकल्येन विश्वकल्याणम् एव अभीष्टम् । तत्रैव अङ्गतया जनानाम् अथवा राष्ट्रस्यविकासः इति। एतदर्थं सकारात्मकं चिन्तनेन सहैव ऋत्इत्यस्यानुगमनं सर्वथा आवश्यकम् । यतो हि ऋत् इत्यस्यावधारणा अतीवमहनीया। एनां विहाय जनानां, राष्ट्राणामुत् विश्वस्य कल्याणं नैव भवितुमर्हति। अत्र ऋत् इति नैतिक नियमानां अनुपालनं न केवलं जनानां कृते आवश्यकम् अपितु तत्तद्देशेषु याः नियामकसंस्थाः विद्यन्ते तासां कृते अपि। अद्यत्वे अस्माकं देशे भ्रष्टाचरणविरोधि आन्दोलनम् प्रचलितम् अस्ति। तत्र मूलतः संस्थासु तत्तन्नियमानामनुपालनं न भवति, कर्मकराः स्वकीयं कार्यं वोढुं नेच्छन्ति इति एव कारणम्। अतो  संस्थानां कृते ऋत् इत्यस्यावधारणायारनुपालनम् अतीव महत्वपूर्णम् इति।
यदि उक्त ऋत् इत्यस्यानुपालनं स्यात्तर्हि कुत्र विप्रतिपत्तिः? कुत्र असहिष्णुता? अहमेव श्रेष्ठः इति मन्यमानाः जनाः सर्वत्र असहिष्णुतां जनयन्ति।मूलतया संघर्षस्य इदमेव कारणम्। मदीयः धर्मः श्रेष्ठतरः इति धर्मोन्मादस्य कारणम्। अस्माकं महर्षयः सर्वेषां समाधानपरकं वाक्यं पूर्वमेवोद्घोषितवन्तः सन्ति।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।
पुष्पदन्तेन शिवतोषार्थं स्तुतिं रचयन् नूनमेव जनहितार्थं निगदितवान्-
रुचीनां वैचित्र्यादृजु कुटिलनानापथजुषाम्,
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।
उक्तम् अत्र तेन उक्तं यत् विविधनदीनां जलम् यथा अब्धिमध्ये निमज्जति तथैव विविधमतानां स्थितिः ज्ञेया इति।
निष्कर्षः-
विविधतापदग्धाः जनाः सर्वथा स्वश्रेयार्थं यतन्ति। तत्र जीवनसमराङ्गणे सकारात्मकचिन्तनस्य महती अपेक्षा वर्तते। यतो हि अद्यत्वे फ्रस्टेशन नाम नैराश्यं महतीव्याधिरूपे अस्मान् पुरतः विद्यते। यस्याः समाधानं सकारात्मचिन्तनेन् एव सम्भवति। यदा जनाः एकवारं नैराश्यं प्राप्नुवन्ति तदनु तत्रैव बद्धाः भवन्ति। तेषां निवारणे सति एव राष्ट्रस्य समुन्नतिः सम्भवा। यतो हि युवानः देशस्य आधाररूपाः। यदि ते एव नैराश्यं भजन्ते तर्हि राष्ट्रस्य का गतिः?  अस्तु ऋत् प्रभृत्युक्तोपायद्वारा जनाः सर्वथा सकारात्मकं चिन्तनं विधाय आत्मोन्नतिसहैव राष्ट्रोन्नतिपुरस्सरं विश्वकल्याणं कुर्युरित्येव एतस्य पत्रस्याभीष्टम्। यजुर्वेदे राष्ट्रमंगलरूपे  अस्मन्मनीषिभिरपि भणितम्-
आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्ध्रिर्योषा जिष्णू रथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य.....।
॥शम्॥


सन्दर्भाः
·       श्रीमद्भगवदगीता शाङ्करभाष्य, प्रकाशनस्थान-गीताप्रेस गोरखपुर वर्ष-2008
·       श्रीमद्भगवदगीता (हिन्दी अनुवाद) प्रकाशन स्थान- गीताप्रेस गोरखपुरम वर्ष-2009
·       Vidyābhūaa, Rājendranātha. Kālidāsa Granthāvalī. Kolkata: Basumati, (7th Edition).
·       Chakrabarti, Mohit (1997), “Value Education changing Perspectives”, New Delhi, Kanishka Publishers, Distributors
·       Gupta, N.L. (1997), “Educational Ideals and Institutions in Mahabharata”, New Delhi : Mohit Publications.
·       Kondada Ramayya, P. (1997) - “The light of Ramayana”, Hyderabad : Arsha Vijnana Trust.
·       Kulshrestha, S.P. (1969) - “Test and Manual for a test of Democratic Values”, Lucknow: Indian Psychological Corporation.
·       Venkataiah N. (1988) - “Value Education”, New Delhi: A.P.H Publishing Corporation.
·       Google.co.in (google search)

 

[1] व्याकरणविभागाध्यक्षः, ज.ना.ब्र.आ.सं.म.वि.लगमा, दरभंगा, बिहारः| प्राक्तनशिक्षाविद् सदस्यः भारतसर्वकाराधीनः
[2] सुसारथिरिवरश्वान्निवयन्मनुष्यान्नीयतेभिः सुभिर्वाजिन इव।
 हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिवसंकल्पसूक्तम्, यजुर्वेदे।
[3] नीतिग्रन्थादुद्धरितः।
[4] महाभारतात्।

DATE-LIST (year- 2012-13)
(१४२० फसली साल)
Marriage Days:
Nov.2012- 25, 26, 28, 29, 30
Dec.2012- 5,9, 10, 13, 14
January 2013- 16, 17, 18, 23, 24, 31
Feb.2013- 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 24, 25
April 2013- 21, 22, 24, 26, 29
May 2013- 1,2,3,5,6,9,12,13,17,19,20,22,23,24,26,27,29,30,31
June 2013- 2,3
July 2013- 11, 14, 15
Upanayana Days:
January 2013- 16
February 2013- 14, 15, 20, 21
April 2013- 22
May 2013- 20, 21
Dviragaman Din:
November 2012- 25, 26, 28, 29
December 2012- 2, 3, 14
February 2013- 14, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 28
March 2013- 1
April 2013- 18, 22, 24, 26, 28, 29
May 2013- 12, 13
Mundan Din:
November 2012- 26, 30
December 2012- 3
January 2013- 18, 24
February 2013- 1, 14, 15, 20, 28
April 2013- 17
May 2013- 13, 23, 29
June 2013- 13, 19, 26, 27, 28
July 2013- 10, 15

FESTIVALS OF MITHILA (2012-13)
Mauna Panchami-08 July
Madhushravani- 22 July
Nag Panchami- 24 July
Raksha Bandhan- 02 Aug
Krishnastami- 10 August
Kushi Amavasya / Somvari Vrat- 17 August
Vishwakarma Pooja- 17 September
Hartalika Teej- 18 September
ChauthChandra-19 September
Karma Dharma Ekadashi-26 September
Indra Pooja Aarambh- 27 September
Anant Caturdashi- 29 Sep
Agastyarghadaan- 30 Sep
Pitri Paksha begins- 30 Sep
Jimootavahan Vrata/ Jitia-08 October
Matri Navami- 09 October
SomvatiAmavasya Vrat- 15 October
Kalashsthapan- 16 October
Belnauti- 20 October
Patrika Pravesh- 21 October
Mahastami- 22 October
Maha Navami - 23 October
Vijaya Dashami- 24 October
Kojagara- 29 Oct
Dhanteras- 11 November
Diyabati, shyama pooja-13 November
Annakoota/ Govardhana Pooja-14 November
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja- 15 November
Chhathi -19 November
Devotthan Ekadashi- 24 November
ravivratarambh- 25 November
Navanna parvan- 25 November
KartikPoornima- Sama Visarjan- 28 November
Vivaha Panchmi- 17 December
Makara/ Teela Sankranti-14 Jan
Naraknivaran chaturdashi- 08 February
Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 15 February
Achla Saptmi- 17 February
Mahashivaratri-10 March
Holikadahan-Fagua-26 March
Holi- 28 March
Varuni Trayodashi-07 April
Chaiti  navaratrarambh- 11 April
Jurishital-15 April
Chaiti Chhathi vrata-16 April
Ram Navami- 19 April
Ravi Brat Ant- 12 May
Akshaya Tritiya-13 May
Janaki Navami- 19 May
Vat Savitri-barasait- 08 June
Ganga Dashhara-18 June
Somavati Amavasya Vrata- 08 July
Jagannath Rath Yatra- 10 July
Hari Sayan Ekadashi- 19 July
Aashadhi Guru Poornima-22 Jul

https://sites.google.com/a/videha.com/videha-archive-part-i/
https://sites.google.com/a/videha.com/videha-archive-part-ii/
http://sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi
http://sites.google.com/a/videha.com/videha-audio
http://sites.google.com/a/videha.com/videha-video
 http://sites.google.com/a/videha.com/videha-paintings-photos/

"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाउ। 

.विदेह मैथिली क्विज  : 
http://videhaquiz.blogspot.com/
.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 
http://videha-aggregator.blogspot.com/
.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित
http://madhubani-art.blogspot.com/
.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ"  : 
http://gajendrathakur.blogspot.com/
१०.विदेह इंडेक्स  : 
http://videha123.blogspot.com/
११.विदेह फाइल : 
http://videha123.wordpress.com/
१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिला़क्षर) जालवृत्त (ब्लॉग)
http://videha-sadeha.blogspot.com/
१३. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा
http://videha-braille.blogspot.com/
१४.VIDEHA IST MAITHILI  FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE
१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव
 
१६. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव
१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव
१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला
१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त)
२०.श्रुति प्रकाशन
२३.गजेन्द्र ठाकुर इ‍डेक्स
 २४. नेना भुटका
२५.विदेह रेडियो:मैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइट
२६.VIDEHA_LOGOVideha Radio
२७. facebookJoin official Videha facebook group.
२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव
२९.समदिया
३०. मैथिली फिल्म्स
३१.अनचिन्हार आखर
३२. मैथिली हाइकू
http://maithili-haiku.blogspot.com/
३३. मानक मैथिली
http://manak-maithili.blogspot.com/
३४. विहनि कथा
http://vihanikatha.blogspot.in/
३५. मैथिली कविता
http://maithili-kavita.blogspot.in/
३६. मैथिली कथा
http://maithili-katha.blogspot.in/
३७.मैथिली समालोचना
http://maithili-samalochna.blogspot.in/ महत्त्वपूर्ण सूचना: The Maithili pdf books are AVAILABLE FOR free PDF DOWNLOAD AT

https://sites.google.com/a/videha.com/videha/
http://videha123.wordpress.com/  
http://videha123.wordpress.com/about/

Videha_Sadeha_I_Devanagari_Tirhuta http://2.bp.blogspot.com/-4cWniol0OQY/UMSGFHOjvnI/AAAAAAAAC-s/egGWPm7bXeM/s170/kurukshetramantarmanak_gajendrathakur.jpg http://4.bp.blogspot.com/-w2fj_3CjWiA/UM73LVXmNWI/AAAAAAAAOsA/Sms1HdxLBGA/s300/VIDEHA_PRABANDH_NIBANDHSAMALOCHNA.jpg http://3.bp.blogspot.com/-yWOyQBwykZY/UM6_ur38TMI/AAAAAAAAOq4/zRdyJFAgVs4/s170/v-9-front.jpg http://1.bp.blogspot.com/-CMS2uk4rvZQ/UM71u41BnhI/AAAAAAAAOrs/gXfE7GOTYho/s300/laghukatha.jpg http://3.bp.blogspot.com/-vBettD4Dg9U/UM7z_P4OnlI/AAAAAAAAOrg/TYtn5_72vU0/s300/padya.jpg http://2.bp.blogspot.com/-gT2Mip5QDi8/UM70PJkJuVI/AAAAAAAAAx8/Y2k8o2LV4tk/s300/VIHANIKATHA.jpg
विदेह:सदेह:१: २: ३: ४::::::१० "विदेह"क प्रिंट संस्करण: विदेह-ई-पत्रिका (http://www.videha.co.in/) क चुनल रचना सम्मिलित।

सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर।
Details for purchase available at publishers's (print-version) site http://www.shruti-publication.com  or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com

विदेह

VIDEHA_LOGO
मैथिली साहित्य आन्दोलन

(c)२००४-१३. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम नहि अछि ततए संपादकाधीन। विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547X VIDEHA सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर। सह-सम्पादक: उमेश मंडल। सहायक सम्पादक: शिव कुमार झा आ मुन्नाजी (मनोज कुमार कर्ण)। भाषा-सम्पादन: नागेन्द्र कुमार झा आ पञ्जीकार विद्यानन्द झा। कला-सम्पादन: ज्योति झा चौधरी आ रश्मि रेखा सिन्हा। सम्पादक-शोध-अन्वेषण: डॉ. जया वर्मा आ डॉ. राजीव कुमार वर्मा। सम्पादक- नाटक-रंगमंच-चलचित्र- बेचन ठाकुर। सम्पादक- सूचना-सम्पर्क-समाद- पूनम मंडल आ प्रियंका झा। सम्पादक- अनुवाद विभाग- विनीत उत्पल।

रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) ggajendra@videha.com केँ मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .doc, .docx, .rtf वा .txt फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका अछि आ ऐमे मैथिली, संस्कृत आ अंग्रेजीमे मिथिला आ मैथिलीसँ संबंधित रचना प्रकाशित कएल जाइत अछि। एहि ई पत्रिकाकेँ श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकेँ ई प्रकाशित कएल जाइत अछि।
(c) 2004-13 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ संग्रहकर्त्ताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक हेतु ggajendra@videha.com पर संपर्क करू। एहि साइटकेँ प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल
NEPAL      INDIA                                                सिद्धिरस्तु 

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...