Sunday, February 07, 2010

6

Maithili words Meaning Sentence Grammer
अँकराही आँकर-पाथरसँ युक्त, माटि आँकर-पाथरसँ युक्तह माटि
कँकराह आँकर-पाथरसँ युक्त माटि आँकर-पाथरसँ युक्तह माटि
कँकराही आँकर-पाथरसँ युक्त माटि आँकर-पाथरसँ युक्तह माटि
पथराह आँकर-पाथरसँ युक्ता माटि आँकर-पाथरसँ युक्त माटि
पथराही आँकर-पाथरसँ युक्त माटि आँकर-पाथरसँ युक्ती माटि
दोमट जाहि माटिमे उपर्युक्तक अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
दोम्मछट जाहि माटिमे उपर्युक्त‍ अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
अमोट जाहि माटिमे उपर्युक्तक अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
अमओट जाहि माटिमे उपर्युक्तक अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
दोगला जाहि माटिमे उपर्युक्तक अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
लरम मोलायम माटि जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
नरम जाहि माटिमे उपर्युक्तक अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से जाहि माटिमे उपर्युक्तम अनेक प्रकारक माटिक गुण सम्मिलित रहैत छैक से
कड़ा कठोर माटि कठोर माटि
गील पानिसँ भीजल माटि पानिसँ भीजल माटि
गिल्ला पानिसँ भीजल माटि पानिसँ भीजल माटि
कीच मैली युक्तल कादो मैली युक्तल कादो
खीच मैली युक्तल कादो मैली युक्तल कादो
पाँक खूब गलल ओ लसिगर माटि पर पैर देने पैर तऽर धरि धसि, जाइछ, से खूब गलल ओ लसिगर माटि पर पैर देने पैर तऽर धरि धसि, जाइछ, से
पाँकी खूब गलल ओ लसिगर माटि पर पैर देने पैर तऽर धरि धसि, जाइछ, से खूब गलल ओ लसिगर माटि पर पैर देने पैर तऽर धरि धसि, जाइछ, से
कुमीरौट बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
कुम्हतरौट बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
कुम्हतरौटी बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
कुमरौटी बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
कारीमाटी बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
करिया माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हाढर सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि बासन गढ़बाक हेतु कुम्हा र सतहसँ डेढ़-दू मर्द गँहीर खाधि खूनि माटि कोड़ैत अछि। ई माटि
कोड़ब खाधिसँ माटि निकालबाक क्रिया खाधिसँ माटि निकालबाक क्रिया
खूनब खाधिसँ माटि निकालबाक क्रिया खाधिसँ माटि निकालबाक क्रिया
चूँ माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
चूँआँ माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
चुँइ माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
चुँइयाँ माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
मटखम माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
मटखन माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
मटिखन्नाब माटि खुनबाक हेतु कुम्हाुर जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा माटि खुनबाक हेतु कुम्हा र जे गड़हा बनबैत अछि ओकरा
मटियार कहल जाइत छैक। ग्रियर्सन एकरा कहल जाइत छैक। ग्रियर्सन एकरा
मटियार ओना केबाल माटिवला जमीनकेँ सेहो ओना केबाल माटिवला जमीनकेँ सेहो
चूँआँ एकटा एकटा
टिक्कर कोड़बाक हेतु जतेक जमीनक आवश्युकता होइत छैक ओकरा कोड़बाक हेतु जतेक जमीनक आवश्यजकता होइत छैक ओकरा
डीह चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत
भीठ चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत
भिट्ठा चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत चूँआँ बेसीकाल ऊँचास खेतमे कोड़ल जाइत छैक। एहन खेत
कोड़वाह चूआँमे पैसिकऽ माटि को‍ड़निहार कुम्हाोर चूआँमे पैसिकऽ माटि को‍ड़निहार कुम्हाोर
पेटी जाहि भागमे माटि खूनल जाइत छैक, ओकरा जाहि भागमे माटि खूनल जाइत छैक, ओकरा
धसना धसब भारक कारणेँ चट्टान फाटिकऽ खसियो पड़ैत छैका चट्टानक खसबाक क्रिया भारक कारणेँ चट्टान फाटिकऽ खसियो पड़ैत छैका चट्टानक खसबाक क्रिया
धसना टूटल चट्टानकेँ टूटल चट्टानकेँ
भथब चूँआँमे कोड़बाक काज अनेक दिन धरि चलैत रहैत छैक। बीचमे वर्षा भऽ गेला पर पानि भरि जयबाक कारणेँ अथवा धसना धसि जयबाक कारणेँ चुआँ माटि निकालबाक योग्यट नहि रहैत छैका एकरा चूआँक चूँआँमे कोड़बाक काज अनेक दिन धरि चलैत रहैत छैक। बीचमे वर्षा भऽ गेला पर पानि भरि जयबाक कारणेँ अथवा धसना धसि जयबाक कारणेँ चुआँ माटि निकालबाक योग्यब नहि रहैत छैका एकरा चूआँक
फूटब गँहीर धरि खुनला पर कोनो-कोनो चूँआँमे नीचासँ स्वखत- पानिक धार निकलब शुरूह भऽ जाइत छैक। एकरा सोआ गँहीर धरि खुनला पर कोनो-कोनो चूँआँमे नीचासँ स्वआत- पानिक धार निकलब शुरूह भऽ जाइत छैक। एकरा सोआ
गों-गों माटि कोड़ैत काल कोदारि चलबाक अथवा परस्पिर गप्पार करबाक आवाज चूआँक ऊपर बैसल कुम्हाऊरकेँ अनुगुंजनक संग सुनि पड़ैत छैका चूआँक अनुगंजनक ध्‍वनि माटि कोड़ैत काल कोदारि चलबाक अथवा परस्प र गप्पाव करबाक आवाज चूआँक ऊपर बैसल कुम्हाैरकेँ अनुगुंजनक संग सुनि पड़ैत छैका चूआँक अनुगंजनक ध्वगनि
थिम्हान चूँआँक माटिकेँ उघबाक हेतु, ओकर छोट-छोट गोल पिंड बनाओल जाइत छैक जकरा चूँआँक माटिकेँ उघबाक हेतु, ओकर छोट-छोट गोल पिंड बनाओल जाइत छैक जकरा
गोनी चूँआँक माटिकेँ उघबाक हेतु, ओकर छोट-छोट गोल पिंड बनाओल जाइत छैक जकरा चूँआँक माटिकेँ उघबाक हेतु, ओकर छोट-छोट गोल पिंड बनाओल जाइत छैक जकरा
जड़ करब गोनी सभकेँ कुम्हाोरक कार्यस्थेलपर जमा करबाक क्रिया गोनी सभकेँ कुम्हाुरक कार्यस्थमलपर जमा करबाक क्रिया
टीला गोनी सभक समूहसँ बनल माटिक ढेरी गोनी सभक समूहसँ बनल माटिक ढेरी
टिल्हाढ गोनी सभक समूहसँ बनल माटिक ढेरी गोनी सभक समूहसँ बनल माटिक ढेरी
पपड़ी पहिल वर्षाक बून पड़ला पर ऊसर खेतक उपरका भागमे पहिल वर्षाक बून पड़ला पर ऊसर खेतक उपरका भागमे
हलमहल पपड़ीवला माटिकेँ काछि कुम्हालर घर अनैत अछिा उक्खहरिमे ई माटि पपड़ीवला माटिकेँ काछि कुम्हाँर घर अनैत अछिा उक्ख रिमे ई माटि
जमरी भट्ठाक उपरका भागमे कारी रंगक गाढ़ द्रवक परत जमल रहैत छैक। एकरा भट्ठाक उपरका भागमे कारी रंगक गाढ़ द्रवक परत जमल रहैत छैक। एकरा
ममुड़ी भट्ठाक उपरका भागमे कारी रंगक गाढ़ द्रवक परत जमल रहैत छैक। एकरा भट्ठाक उपरका भागमे कारी रंगक गाढ़ द्रवक परत जमल रहैत छैक। एकरा
सनक मूरुतक हेतु माटि तैयार करबाक लेल माटिमे मूरुतक हेतु माटि तैयार करबाक लेल माटिमे
सिलोह कुटटी अथवा तूर मिलाओल जाइत छैका एहि तरहेँ तैयार कयल माटि कुटटी अथवा तूर मिलाओल जाइत छैका एहि तरहेँ तैयार कयल माटि
पोतन मूरुतकेँ रङबाक पूर्व ओहि पर चूनक मूरुतकेँ रङबाक पूर्व ओहि पर चूनक
पोचाड़ा मूरुतकेँ रङबाक पूर्व ओहि पर चूनक मूरुतकेँ रङबाक पूर्व ओहि पर चूनक
बार्निस मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्नँ प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्ना प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे
खल्लीम मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्नँ प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्ना प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे
पत्थामलखल्ली मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्नँ प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्न प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे
पथलखड़ी मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्नँ प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे मूरुतकेँ रङबाक हेतु विभिन्ना प्रकारक बाजारू मशाला ओ रंगक प्रयोग होइत अछि। बाजारू मशालामे
कचिया जे रंग पनि पड़ने धोखडि़ जाइत छैक ओकरा जे रंग पनि पड़ने धोखडि़ जाइत छैक ओकरा
पकिया जे नहि धोखरैत छैक, से जे नहि धोखरैत छैक, से
सोनौला सिन्दू री रंगमे पिउरी मिलओला पर सोना सन चमकऽवला रंग बनैत अछि। एकरा सिन्दूकरी रंगमे पिउरी मिलओला पर सोना सन चमकऽवला रंग बनैत अछि। एकरा
सोनौली सिन्दू री रंगमे पिउरी मिलओला पर सोना सन चमकऽवला रंग बनैत अछि। एकरा सिन्दूकरी रंगमे पिउरी मिलओला पर सोना सन चमकऽवला रंग बनैत अछि। एकरा
लड्डूलाल गाल ओ पीयर रंगक मिश्रण गाल ओ पीयर रंगक मिश्रण
रुपौला सफेदा रंग पातर कयला पर चानीक आभासँ युक्तन भऽ जाइत छैक। एकरा सफेदा रंग पातर कयला पर चानीक आभासँ युक्तर भऽ जाइत छैक। एकरा
रुपौली सफेदा रंग पातर कयला पर चानीक आभासँ युक्तन भऽ जाइत छैक। एकरा सफेदा रंग पातर कयला पर चानीक आभासँ युक्तर भऽ जाइत छैक। एकरा
तेजलाल लाल रंग लाल रंग
मर्कली लाल साधारण लालीवला रंग साधारण लालीवला रंग
गाढ़ तीव्र रंग तीव्र रंग
फिक्कार कम तीव्र रंग हल्लु क होइत अछि। अत्यलन्तल हल्लुअक रंग कम तीव्र रंग हल्लुवक होइत अछि। अत्यरन्त हल्लुअक रंग
सबुज फिक्कात हरियर रंग फिक्कात हरियर रंग
हिङ्गुरी सिन्दुतरीक हेतु सिन्दुतरीक हेतु
ढेउरब रङबाक क्रिया राङब ओ शोभाक हेतु फुलपात क्रिया रङबाक क्रिया राङब ओ शोभाक हेतु फुलपात क्रिया
ढौरब रङबाक क्रिया राङब ओ शोभाक हेतु फुलपात क्रिया रङबाक क्रिया राङब ओ शोभाक हेतु फुलपात क्रिया
ढेउरब फूलपात पाड़बासॅं पूर्व बासन अथवा मूरुत पर चूनक पोतन देल जाइत छैकङ एहि पोतनसॅं छछारबाक क्रिया सेहो फूलपात पाड़बासॅं पूर्व बासन अथवा मूरुत पर चूनक पोतन देल जाइत छैकङ एहि पोतनसॅं छछारबाक क्रिया सेहो
ढाँचा पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा
डाँचा पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा
ठट्ठर पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा पैघ मूर्त्ति बनयबाक हेतु पहिने ओकर महगूत अनुकृति बनाओल जाइत छैक। एकरा
खऽढ़ ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी, ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी,
लार ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी, ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी,
पुआर ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी, ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी,
सुतरी ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी, ढाँचा बनयबाक हेतु काठक तकथा बाँसक फट्ठी,
कोदारि चूँआँसँ माटि कोड़बाक हेतु कुम्हािर लोहक एकटा सामान्य‍ औजार चूँआँसँ माटि कोड़बाक हेतु कुम्हाकर लोहक एकटा सामान्यह औजार
कोदा‍रीक चूँआँसँ माटि कोड़बाक हेतु कुम्हािर लोहक एकटा सामान्य‍ औजार चूँआँसँ माटि कोड़बाक हेतु कुम्हाकर लोहक एकटा सामान्यह औजार
छौ मारब कोदारिसँ माटि पर प्रहार करबाक क्रिया कोदारिसँ माटि पर प्रहार करबाक क्रिया
चट्टान कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ
चखान कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ
चेखान कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ
दल कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ
दलका कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ कोड़ला उत्तर माटिक जे पैघ-पैघ टुकड़ा कटैत छैक ओ
चेप तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से
चेक तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से
चेका तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से तीन-चारि सेरक चखान जकरा उठाकऽ फेकब दुरूह होइत छैक से
चेपा डेढ़-दू सेर परिमाणक चेपकेँ डेढ़-दू सेर परिमाणक चेपकेँ
चेकरी डेढ़-दू सेर परिमाणक चेपकेँ डेढ़-दू सेर परिमाणक चेपकेँ
चेपी आधा सेरसँ सेर द्वारा पकड़ल जा सकैत छैक, से आधा सेरसँ सेर द्वारा पकड़ल जा सकैत छैक, से
ढेप पाव भरिसँ आधा सेर परिमाणक चेपी जे मुट्ठी द्वारा पकड़ल जा सकैत छैक, से पाव भरिसँ आधा सेर परिमाणक चेपी जे मुट्ठी द्वारा पकड़ल जा सकैत छैक, से
ढेपा छोट ढेपकेँ छोट ढेपकेँ
ढेला छोट ढेपकेँ छोट ढेपकेँ
ढेपी कनमा भरिसँ आध पाव धरिक ढेलाकेँ कनमा भरिसँ आध पाव धरिक ढेलाकेँ
ढेकुड़ी कनमासँ छोट ढेप सभकेँ कनमासँ छोट ढेप सभकेँ
ढिकुरी कनमासँ छोट ढेप सभकेँ कनमासँ छोट ढेप सभकेँ
उघब खूनल माटि कुम्हाेरक कार्यस्थिल धरि लऽ जयबाक क्रिया खूनल माटि कुम्हाारक कार्यस्थ‍ल धरि लऽ जयबाक क्रिया
उभब खूनल माटि कुम्हािरक कार्यस्थिल धरि लऽ जयबाक क्रिया खूनल माटि कुम्हाारक कार्यस्थ‍ल धरि लऽ जयबाक क्रिया
ढोअब खूनल माटि कुम्हाररक कार्यस्थिल धरि लऽ जयबाक क्रिया खूनल माटि कुम्हाारक कार्यस्थ‍ल धरि लऽ जयबाक क्रिया
ढोब खूनल माटि कुम्हािरक कार्यस्थिल धरि लऽ जयबाक क्रिया खूनल माटि कुम्हाारक कार्यस्थ‍ल धरि लऽ जयबाक क्रिया
मूङरि खपड़ा ओ मूरुत बनयबाक हेतु कुम्हाार जमीनक उपरको सतवला माटिक उपयोग कऽ लैत अछि। एहन माटिक ढेप-चेप चुरबाक हेतु काठक हथौड़ीक व्युवहार होइत छैक। एकरा खपड़ा ओ मूरुत बनयबाक हेतु कुम्हा र जमीनक उपरको सतवला माटिक उपयोग कऽ लैत अछि। एहन माटिक ढेप-चेप चुरबाक हेतु काठक हथौड़ीक व्यडवहार होइत छैक। एकरा
मुङरी खपड़ा ओ मूरुत बनयबाक हेतु कुम्हारर जमीनक उपरको सतवला माटिक उपयोग कऽ लैत अछि। एहन माटिक ढेप-चेप चुरबाक हेतु काठक हथौड़ीक व्युवहार होइत छैक। एकरा खपड़ा ओ मूरुत बनयबाक हेतु कुम्हा र जमीनक उपरको सतवला माटिक उपयोग कऽ लैत अछि। एहन माटिक ढेप-चेप चुरबाक हेतु काठक हथौड़ीक व्यडवहार होइत छैक। एकरा
कंकड़ ढेप चुरबाक क्रममे ईंट-पाथरक टुकड़ी भेटैत छैकङ एकरा ढेप चुरबाक क्रममे ईंट-पाथरक टुकड़ी भेटैत छैकङ एकरा
रोड़ी छोट छोट कंकड़ छोट छोट कंकड़
अँकरी छोट छोट कंकड़ छोट छोट कंकड़
मकरी छोट छोट कंकड़ छोट छोट कंकड़
खऽढ़ माटिमे पड़ल घास-पातक टुकड़ी माटिमे पड़ल घास-पातक टुकड़ी
खऽढ़पतार माटिमे पड़ल घास-पातक टुकड़ी माटिमे पड़ल घास-पातक टुकड़ी
फुहार पश्चा त् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
फोहार पश्चा त् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
फुहारा पश्चाात् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
फोहारा पश्चाात् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
छीटा पश्चा त् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
छिच्चाप पश्चाात् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि पश्चारत् माटि पर आँजुरमे पानि लऽ छीटि-छीटि कऽ खसाओल जाइत छैक। एहि तरहेँ खसाओल पानि
गील होयब पानि पड़ने माटिक नमीयुक्तन होयब पानि पड़ने माटिक नमीयुक्ती होयब
कठम कम गील माटि कम गील माटि
कट्ठम कम गील माटि कम गील माटि
रुक्खल कम गील माटि कम गील माटि
तूर्री-तूर्री पानि बेसी पडि़ गेने माटि स्वीत- पसरऽ लगैत छैक। एहन अवस्थाैमे माटिकेँ पानि बेसी पडि़ गेने माटि स्वेत- पसरऽ लगैत छैक। एहन अवस्थाएमे माटिकेँ
पलड़ब माटिक पसरबाक क्रिया माटिक पसरबाक क्रिया
गुलठिआयब माटिक एहि तरहेँ कठोर होयबाक क्रिया माटिक एहि तरहेँ कठोर होयबाक क्रिया
गुलठी छोट-छोट पिंड छोट-छोट पिंड
धूनब पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खे मे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खेकमे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया
थूनब पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खे मे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खेकमे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया
खूनब पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खे मे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खेसमे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया
रौनब पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खे मे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया पानिक फोहारा देलाक बाद माटिकेँ रुक्खेसमे पैरसँ जाँति-जाँति ओकर समस्त भागकेँ मिलाओल जाइत छैक। पैरसँ माटिकेँ सनबाक क्रिया
गीजब शीघ्रतापूर्वक चिक्कँस जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
मरदब शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
मर्दन शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
करब शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
मथब शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
मैथन करब शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
थुरी-थुर्री शीघ्रतापूर्वक चिक्क स जकाँ सनबाक क्रिया शीघ्रतापूर्वक चिक्कतस जकाँ सनबाक क्रिया
छऽन एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चाेत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यक औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चातत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यो औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ
छन एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चाेत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यक औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चातत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यो औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ
छओन एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चा त् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यक औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चातत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यो औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ
छओनी एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चाेत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यक औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ एहि तरहें तोड़ल माटिकेँ एक ठाम जमा कऽ लेल जाइत छैक। पश्चातत् माटिकेँ लोहाक एकटा अन्यो औजारसँ कचल जाइत छैक। एहि औजारकेँ
मूठ पत्तरक एक दिसव धर बनल रहैत छैक आ दुनू छोर पर दूटा लकड़ी लागल रहैत छैक। एहि दूनू लकड़ीक सहायतासँ छनकेँ पकड़ल जाइत छैक। एकरा दूनूकेँ छनक पत्तरक एक दिसव धर बनल रहैत छैक आ दुनू छोर पर दूटा लकड़ी लागल रहैत छैक। एहि दूनू लकड़ीक सहायतासँ छनकेँ पकड़ल जाइत छैक। एकरा दूनूकेँ छनक
बेंट पत्तरक एक दिसव धर बनल रहैत छैक आ दुनू छोर पर दूटा लकड़ी लागल रहैत छैक। एहि दूनू लकड़ीक सहायतासँ छनकेँ पकड़ल जाइत छैक। एकरा दूनूकेँ छनक पत्तरक एक दिसव धर बनल रहैत छैक आ दुनू छोर पर दूटा लकड़ी लागल रहैत छैक। एहि दूनू लकड़ीक सहायतासँ छनकेँ पकड़ल जाइत छैक। एकरा दूनूकेँ छनक
कच्चीद छऽनकेँ माटिक पिण्डट पर ऊपर-नीचा करैत चलाओल जाइत छैक। एहिसँ माटिक पातर-पातर कटैत छैक। एहि परत सभकेँ छऽनकेँ माटिक पिण्डँ पर ऊपर-नीचा करैत चलाओल जाइत छैक। एहिसँ माटिक पातर-पातर कटैत छैक। एहि परत सभकेँ
चीरब छन द्वारा माटिक कच्चीक बनयबाक क्रिया छन द्वारा माटिक कच्चीच बनयबाक क्रिया
कचरब छन द्वारा माटिक कच्चीक बनयबाक क्रिया छन द्वारा माटिक कच्चीा बनयबाक क्रिया
कचब छन द्वारा माटिक कच्चीक बनयबाक क्रिया छन द्वारा माटिक कच्चीा बनयबाक क्रिया
चाकब छन द्वारा माटिक कच्चीक बनयबाक क्रिया छन द्वारा माटिक कच्चीा बनयबाक क्रिया
घुन्नीक माटिक कच्ची् कटलासँ ओहिमे स्थित छोटो-छोटो कंकड़ सभी देखार भऽ जाइत छैक। ई कंकड़ सभ माटिक कच्ची। कटलासँ ओहिमे स्थित छोटो-छोटो कंकड़ सभी देखार भऽ जाइत छैक। ई कंकड़ सभ
घुनसी माटिक कच्ची कटलासँ ओहिमे स्थित छोटो-छोटो कंकड़ सभी देखार भऽ जाइत छैक। ई कंकड़ सभ माटिक कच्चीत कटलासँ ओहिमे स्थित छोटो-छोटो कंकड़ सभी देखार भऽ जाइत छैक। ई कंकड़ सभ
एकचीरा छऽनसँ माटिक पिण्डीकेँ एक बेर चीरि कऽ कंकड़ पृथक् करबाक प्रक्रिया छऽनसँ माटिक पिण्ड केँ एक बेर चीरि कऽ कंकड़ पृथक् करबाक प्रक्रिया
दुचीरा चीरल कच्ची सभकेँ पुन: पिण्डेक रूप दऽ दोबारा चीरि कंकड़ बिछबाक प्रक्रिया चीरल कच्चीक सभकेँ पुन: पिण्ड क रूप दऽ दोबारा चीरि कंकड़ बिछबाक प्रक्रिया
थोपब एहि सानल माटिकेँ गोल पिण्डाक रूप देल जाइत छैक। पुन- पिण्डइकेँ दूनू हा‍थसँ दूनू कातसँ ठोकल जाइत छैक। पिण्डैकेँ ठोकबाक क्रिया एहि सानल माटिकेँ गोल पिण्डेक रूप देल जाइत छैक। पुन- पिण्डलकेँ दूनू हा‍थसँ दूनू कातसँ ठोकल जाइत छैक। पिण्डछकेँ ठोकबाक क्रिया
थापब एहि सानल माटिकेँ गोल पिण्डाक रूप देल जाइत छैक। पुन- पिण्डइकेँ दूनू हा‍थसँ दूनू कातसँ ठोकल जाइत छैक। पिण्डैकेँ ठोकबाक क्रिया एहि सानल माटिकेँ गोल पिण्डेक रूप देल जाइत छैक। पुन- पिण्डलकेँ दूनू हा‍थसँ दूनू कातसँ ठोकल जाइत छैक। पिण्डछकेँ ठोकबाक क्रिया
थिम्हा पिण्डाकेँ थोपि-थापि कऽ आधार दिस क्रमश: अधिक परिधिवला शिवलिंगक आकृतिक रूप देल जाइत छैक। ई पिण्डे पिण्डेकेँ थोपि-थापि कऽ आधार दिस क्रमश: अधिक परिधिवला शिवलिंगक आकृतिक रूप देल जाइत छैक। ई पिण्ड।
तकथा थिम्हा केँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा थिम्हााकेँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा
पटरा थिम्हा केँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा थिम्हााकेँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा
पटराहा थिम्हा केँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा थिम्हााकेँ काठक एकटा टुकड़ा पर सुताकऽ हाथक सहायतासँ आगा-पाछाँ गुड़काओल जाइत छैक। काठक ई टुकड़ा
पटरी कम चाकर ओ छोट रहने एकरा कम चाकर ओ छोट रहने एकरा
तकथी कम चाकर ओ छोट रहने एकरा कम चाकर ओ छोट रहने एकरा
परथन बालुकेँ थिम्हारक बालुकेँ थिम्हारक
फड़ परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तुर गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
फडि़ परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तुर गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
फइड़ परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तुर गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
फड़ी परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तुर गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
फड़ही परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तुर गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
धोनी परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्ता होइत छैक। ई पिंड परथन लागल माटिक पिंड़ चाक पर राखि वस्तु गढ़बाक हेतु उपयुक्तत होइत छैक। ई पिंड
चाक वस्तुछ गढ़बाक हेतु कुम्हाैर करीब दू हाथ व्याहसवला माटिक वृत्ताकार पहिया सन औजारक उपयोग करैत अछि। एकरा वस्तुए गढ़बाक हेतु कुम्हा र करीब दू हाथ व्या सवला माटिक वृत्ताकार पहिया सन औजारक उपयोग करैत अछि। एकरा
चक्कगर चक्का वस्तु गढ़बाक हेतु कुम्हाकर करीब दू हाथ व्याहसवला माटिक वृत्ताकार पहिया सन औजारक उपयोग करैत अछि। एकरा वस्तुए गढ़बाक हेतु कुम्हा र करीब दू हाथ व्या सवला माटिक वृत्ताकार पहिया सन औजारक उपयोग करैत अछि। एकरा
बाँह एहिमे काठ अथवा बाँसक दूटा दंडक मध्येभाग एक दोसरा पर लम्बावत् जुड़ल रहॅत छैक। ई दुनू दंड एहिमे काठ अथवा बाँसक दूटा दंडक मध्य भाग एक दोसरा पर लम्बावत् जुड़ल रहॅत छैक। ई दुनू दंड
मथनी केन्द्रडमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा केन्द्रतमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा
पटराहा केन्द्रकमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा केन्द्रतमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा
पट्
टा केन्द्रकमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा केन्द्रतमे ऊपर दिस एकटा लकड़ीक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा
तेलिया पत्थकल नीचा दिससँ एकटा कारी रंगक पाथर साटल रहैत छैक। ई नीचा दिससँ एकटा कारी रंगक पाथर साटल रहैत छैक। ई
सील एकरा एकरा
सिल्लाह एकरा एकरा
कीला एकरा एकरा
किल्लाह एकरा एकरा
पत्थलल एकरा एकरा
खूटा पत्थ लक मध्य लक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा पत्थिलक मध्यिलक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा
खूटी पत्थ लक मध्य लक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा पत्थिलक मध्यिलक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा
खुट्टी पत्थटलक मध्यालक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा पत्थिलक मध्यिलक भागमे कनेकटा खाधि पर टिकल रहैत छैक। एकरा
पाकल-पकौठ खुट्टाक हेतु चह, शीशो, बबूर, खैर आदिक लकड़ी नीक मानल जाइत छैक। लकड़ीक सारिल, खुट्टाक हेतु चह, शीशो, बबूर, खैर आदिक लकड़ी नीक मानल जाइत छैक। लकड़ीक सारिल,
चाक बहब सिल्लाबक छेद ओ खुट्टीक नोंखपर चाकक नचबाक क्रिया सिल्लाकक छेद ओ खुट्टीक नोंखपर चाकक नचबाक क्रिया
बेउरेब जँ एक दिसुक मोटाइ कम ओ दोसर दिसुक बेसी भऽ जाइत छैक तँ नचओला उत्तर चाकक भारीवला भाग जमीन धरऽ चाहैत छैक आ चाक केन्द्रैक परित- डगमग डोलैत नचैत छैक। एहन स्थितिमे चाककेँ जँ एक दिसुक मोटाइ कम ओ दोसर दिसुक बेसी भऽ जाइत छैक तँ नचओला उत्तर चाकक भारीवला भाग जमीन धरऽ चाहैत छैक आ चाक केन्द्रैक परित- डगमग डोलैत नचैत छैक। एहन स्थितिमे चाककँआ
तूल करब बेउरेब चाकमे मोटका भागक अतिरिक्तम माटि छीलि चाकक सभ दिसुक भार समान करबाक क्रिया बेउरेब चाकमे मोटका भागक अतिरिक्तग माटि छीलि चाकक सभ दिसुक भार समान करबाक क्रिया
छील-छाल करब तूल करबाक हेतु अतिरिक्तक माटिकेँ खुर्पी आदिसँ छीलिकऽ पृथक् करबाक क्रिया तूल करबाक हेतु अतिरिक्त माटिकेँ खुर्पी आदिसँ छीलिकऽ पृथक् करबाक क्रिया़
घिच्चोक चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
घुच्चोे चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
घुच्चीे चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
घुच्चुेल चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
घिच्चुेल चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
मकरी चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ चाकक ऊपरी भागमे परिधिक कोरसँ छौ आङुर भीतर हटि कऽ एकटा छिद्र बनाओल रहैत छैक। एहि छिद्रकेँ
चकैट एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ
चकैठ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ
छड़ी एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ
छडि़ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ एहि छिद्रमे काठ अथवा बाँसक एकटा दू हाथ नाम पातर दंड पैसाय परित- जोर लगाकऽ चाककेँ नचाओल जाइत छैक1 एहि दंडकेँ
साहब चकैठसँ चाककेँ चलयबाक क्रिया चकैठसँ चाककेँ चलयबाक क्रिया
भाउर चाकक गति चाकक गति
गनगनायब तीव्र गतिक क्रिया तीव्र गतिक क्रिया
तिरापाइ कम श्रम लगाकऽ चाककेँ अधिक काल धरि नचयबाक हेतु आइकाल्हि बौल-बेरिंगवला चाकक व्यिवहार शुरू भऽ गेल अछि। एहिमे खुट्टाक बदला लोहाक तीन टाँगवला आधार जमीन मे गाड़ल रहैत छैक। कम श्रम लगाकऽ चाककेँ अधिक काल धरि नचयबाक हेतु आइकाल्हि बौल-बेरिंगवला चाकक व्य-वहार शुरू भऽ गेल अछि। एहिमे खुट्टाक बदला लोहाक तीन टाँगवला आधार जमीन मे गाड़ल रहैत छैक।
बॉलबेरिंग तिरपाइक मध्यैवर्ती नोंखगर छड़पर चाकक सिल्ला अवलम्बित रहैत छैक। एहि चाकमे सिल्लाहक स्थाबन पर तिरपाइक मध्यावर्ती नोंखगर छड़पर चाकक सिल्ला अवलम्बित रहैत छैक। एहि चाकमे सिल्लासक स्थालन पर
ग्रीस-कप बॉलमे चिकनाइक हेतु ग्रीस देबाक हेतु एकटा कटोरीक आकारक बासन लागल हरेत छैक1 एकरा बॉलमे चिकनाइक हेतु ग्रीस देबाक हेतु एकटा कटोरीक आकारक बासन लागल हरेत छैक1 एकरा
तऽब एहि चाकक मथनी लोहाक एक आङुर मोट करीब एक बीत व्याआसक वृत्ताकार टुकड़ा रहैत छैक। एकरा एहि चाकक मथनी लोहाक एक आङुर मोट करीब एक बीत व्या सक वृत्ताकार टुकड़ा रहैत छैक। एकरा
फडि़ थोपब बासन गढ़बाक हेतु कम्हागर चाकक मथनी पर फडि़केँ स्था पति करैत अछि। एकरा बासन गढ़बाक हेतु कम्हाकर चाकक मथनी पर फडि़केँ स्थाडपति करैत अछि। एकरा
हथबानी कुम्हा रक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा कुम्हाकरक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा
हथमानी कुम्हा रक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा कुम्हाकरक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा
अथबानी कुम्हा रक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा कुम्हाकरक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा
चकोरी कुम्हाैरक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा कुम्हाकरक दहिना कात पानि भरल एकटा बासन राखल रहैत छैक। एकरा
बोड़ब चकोरीसँ पानि लऽ कम्हासर फडि़क उपारका भाग पर ढारैत छैका एहिसँ उपरका माटि गील भऽ जाइत छैक। माटि गलयबाक ई प्रक्रिया चकोरीसँ पानि लऽ कम्हापर फडि़क उपारका भाग पर ढारैत छैका एहिसँ उपरका माटि गील भऽ जाइत छैक। माटि गलयबाक ई प्रक्रिया
फाँड़ गीरब पश्चा त कुम्हािरं फडि़क उपरका भागक मध्य मे दूनू अऊँठाकेँ गाड़ैत अछि आ बाहरसँ तर्जनी द्वारा दबाब दऽ फ‍‍डि़केँ ऊपर दिस नमरबैत अछि। फडि़क नमरबाक क्रिया पश्चाात कुम्हाछरं फडि़क उपरका भागक मध्यकमे दूनू अऊँठाकेँ गाड़ैत अछि आ बाहरसँ तर्जनी द्वारा दबाब दऽ फ‍‍डि़केँ ऊपर दिस नमरबैत अछि। फडि़क नमरबाक क्रिया
केबलौट बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाैरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाकरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ
कादो बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाैरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाकरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ
कचरी बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाैरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाकरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ
पोछन बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाैरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ बोड़बाक क्रिया चलैत रहैत छैक आ कुम्हाकरक हाथमे जे गील माटि लागि जाइत छैक तकरा ओ हथमानियेमे पोछि कऽ खसा दैत अछि। एहि माटिकेँ

मँजनी गँहीर बासनक फाँड़ खसयबाक हेतु ओकरे भीतरी भागमे माटिक एकटा गोलपिंड द्वारा दाब देल जाइत छैक। एहि औजारकेँ गँहीर बासनक फाँड़ खसयबाक हेतु ओकरे भीतरी भागमे माटिक एकटा गोलपिंड द्वारा दाब देल जाइत छैक। एहि औजारकेँ
नाथ बासनक सतहकेँ चिक्क न करबाक हेतु ओहिपर चारि तहमे चौपेतल लत्ता रगड़ल जाइत छैक। एकरा बासनक सतहकेँ चिक्कँन करबाक हेतु ओहिपर चारि तहमे चौपेतल लत्ता रगड़ल जाइत छैक। एकरा
सूत गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हमल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
सूता गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हमल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
डोरा गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हैल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
छन गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हमल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
छओन गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हमल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
कटना गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हनल रहैत छैक। एहि औजारकेँ गढ़ल बासनकेँ चाकपरसँ उतारबाक हेतु ओकर जडि़मे सूत लपेटि कऽ लेल जादत छैक । सूतक दूनू कात चारि आङूर नाम कमची बान्हमल रहैत छैक। एहि औजारकेँ
डऽल चाकर पेनीवला बासन बनयबाक हेतु चाक पर ओकर शरीर बनैत छैक। ई बासनक आकृतिसँ छोट ओ पीनराहित होइत छैक। एकरा चाकर पेनीवला बासन बनयबाक हेतु चाक पर ओकर शरीर बनैत छैक। ई बासनक आकृतिसँ छोट ओ पीनराहित होइत छैक। एकरा
डओल चाकर पेनीवला बासन बनयबाक हेतु चाक पर ओकर शरीर बनैत छैक। ई बासनक आकृतिसँ छोट ओ पीनराहित होइत छैक। एकरा चाकर पेनीवला बासन बनयबाक हेतु चाक पर ओकर शरीर बनैत छैक। ई बासनक आकृतिसँ छोट ओ पीनराहित होइत छैक। एकरा
सजब डलमे पेनी बनयबाक क्रिया डलमे पेनी बनयबाक क्रिया
साजब डलमे पेनी बनयबाक क्रिया डलमे पेनी बनयबाक क्रिया
करथर सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ
करथरी सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ
कठअथरी सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ
करथरि सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ
अथरी सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ सजबाक हेतु काठक चारि-पाँच आङुर मोट तकथाक बनल औजारक सहायता लेल जाइत अछि। एहि औजारकेँ
तऽरी जेँ माटि नमरिकऽ स्‍वयं नहि सटि पबैत छैक तेँ पेनीमे आर अतिरिक्ते माटि देल जाइत छैक। एहि अतिरिक्तत माटिकेँ जेँ माटि नमरिकऽ स्वमयं नहि सटि पबैत छैक तेँ पेनीमे आर अतिरिक्ती माटि देल जाइत छैक। एहि अतिरिक्ति माटिकेँ
अतारब पेनीयुक्तक डलकेँ बासनक आकृति प्रदान करबाक क्रिया पेनीयुक्तक डलकेँ बासनक आकृति प्रदान करबाक क्रिया
पीर अतारबाक हेतु पाकल माटिक एकटा औजाराक प्रयोग होइत छैक। एकरा अतारबाक हेतु पाकल माटिक एकटा औजाराक प्रयोग होइत छैक। एकरा
पिरहुर पीरसँ डलकेँ पीटि-पीटि कऽचारू कातक माटिकेँ नमराओल जाइत छैक। गँहीर डलकेँ पिटबाक हेतु एहिमे करचीक एकटा दंड सेहो लेगा देल जाइत छैक। छोट पीर पीरसँ डलकेँ पीटि-पीटि कऽचारू कातक माटिकेँ नमराओल जाइत छैक। गँहीर डलकेँ पिटबाक हेतु एहिमे करचीक एकटा दंड सेहो लेगा देल जाइत छैक। छोट पीर
बुचकी छोट (दू-तीन आङुर नाम) पिरहुर छोट (दू-तीन आङुर नाम) पिरहुर
टोकना कतहु-कतहु एकरा कतहु-कतहु एकरा
टोकनी कतहु-कतहु एकरा कतहु-कतहु एकरा
टोकब पीरसँ डऽल पर आघात करबाक क्रिया पीरसँ डऽल पर आघात करबाक क्रिया
पाढ़ी करथरक स्था नमे कतहु-कतहु पाकल माटिक पेनीविहीन ढाकनक उपयोग होइत छैक। एकरा करथरक स्थाकनमे कतहु-कतहु पाकल माटिक पेनीविहीन ढाकनक उपयोग होइत छैक। एकरा
घैलजोड़ी घैलक कान जोड़बाक हेतु जाहि पीरक व्युवहार होइत अछि से घैलक कान जोड़बाक हेतु जाहि पीरक व्यिवहार होइत अछि से
पिटना बासनकेँ अतारबाक क्रममे कतहू-कतहू कोनो अँकड़ी पकड़ा जाइत छैक। ई अँकड़ी नहासँ खोधि कऽ हटा देल जाइत छैक। एहिसँ बासनमे जे रिकत स्थानन बनि जाइत छैक, तकरा बन्दज करबाक हेतु काठक छोट सन दाबिसँ छिद्रक चारू कात पीटल जाइत छैक। एहि दाबिकेँ बासनकेँ अतारबाक क्रममे कतहू-कतहू कोनो अँकड़ी पकड़ा जाइत छैक। ई अँकड़ी नहासँ खोधि कऽ हटा देल जाइत छैक। एहिसँ बासनमे जे रिकत स्था न बनि जाइत छैक, तकरा बन्दज करबाक हेतु काठक छोट सन दाबिसँ छिद्रक चारू कात पीटल जाइत छैक। एहि दाबिकेँ
पीटन बासनकेँ अतारबाक क्रममे कतहू-कतहू कोनो अँकड़ी पकड़ा जाइत छैक। ई अँकड़ी नहासँ खोधि कऽ हटा देल जाइत छैक। एहिसँ बासनमे जे रिकत स्थाून बनि जाइत छैक, तकरा बन्दज करबाक हेतु काठक छोट सन दाबिसँ छिद्रक चारू कात पीटल जाइत छैक। एहि दाबिकेँ बासनकेँ अतारबाक क्रममे कतहू-कतहू कोनो अँकड़ी पकड़ा जाइत छैक। ई अँकड़ी नहासँ खोधि कऽ हटा देल जाइत छैक। एहिसँ बासनमे जे रिकत स्था न बनि जाइत छैक, तकरा बन्दज करबाक हेतु काठक छोट सन दाबिसँ छिद्रक चारू कात पीटल जाइत छैक। एहि दाबिकेँ
प्यादला अतारबाक हेतु बालु राखबाक माटिक गमला जकाँ गँहीर पात्र अतारबाक हेतु बालु राखबाक माटिक गमला जकाँ गँहीर पात्र
खोला अतारबाक हेतु बालु राखबाक माटिक गमला जकाँ गँहीर पात्र अतारबाक हेतु बालु राखबाक माटिक गमला जकाँ गँहीर पात्र
बेंहौंछ अनेक ठाम घैला-तौलाक डऽल कनखा सहित बनाओल जाइत अछि आ अनेक ठाम कनखा बादमे जोड़ल जाइत छैक। कनखा सहित डल अनेक ठाम घैला-तौलाक डऽल कनखा सहित बनाओल जाइत अछि आ अनेक ठाम कनखा बादमे जोड़ल जाइत छैक। कनखा सहित डल
तरखब अतारल डलक कि‍‍ञ्चित सुखबाक क्रिया अतारल डलक कि‍‍ञ्चित सुखबाक क्रिया
पनिआयब तरखल कनखा ओ डलक जोड़ऽवला भाग भिजा देल जाइत छैक। तरखल कनखा ओ डलक जोड़ऽवला भाग भिजा देल जाइत छैक।
बाहेब तरखल कनखा ओ डलक जोड़ऽवला भाग भिजा देल जाइत छैक। तरखल कनखा ओ डलक जोड़ऽवला भाग भिजा देल जाइत छैक।
ढेरियायब काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खओल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खछल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया
ढेङरियायब काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खओल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खछल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया
ढेँगरब काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खओल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खछल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया
ढेङरब काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खओल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया काँच बासनकेँ रौदनकेँ रौदमे सुखाओल जाइत छैक। सुक्खछल बासन सभकेँ एक ठाम जमा करबाक क्रिया
गोल गोल कऽ राखल बासनक ढेरी गोल कऽ राखल बासनक ढेरी
झोँक आबा स्था यी आबाकेँ स्था यी आबाकेँ
झोँकुआ आबा स्थाुयी आबाकेँ स्थाुयी आबाकेँ
महला झोँकुआ आबा कुम्ह र अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्या सवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ झोँकुआ आबा कुम्हआर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्याासवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ
मोहिला झोँकुआ आबा कुम्‍हर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्या सवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ झोँकुआ आबा कुम्हआर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्याासवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ
मुँहलाल झोँकुआ आबा कुम्हकर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्या सवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ झोँकुआ आबा कुम्हआर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्या।सवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ
मुँहजोड़ी झोँकुआ आबा कुम्ह र अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्या सवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ झोँकुआ आबा कुम्हआर अपना घरे पर बनबैत अछि। एकरा लेल तीन-चारि हाथ व्याासवला भरि डाँड़ गँहीर गोल खाधि खूनल जाइत छैक। खाधिक एक दिस मुँह खुलल रहैत छैक। एहि मुँहकेँ
सट्टा काठ-बाँसक नीचा-ऊपर माटिक मोट लेबा देल रहैत छैक। एहि व्यतवस्था केँ काठ-बाँसक नीचा-ऊपर माटिक मोट लेबा देल रहैत छैक। एहि व्य।वस्थाटकेँ
आँच बीचवला गोल खाधि बीचवला गोल खाधि
अँचिया बीचवला गोल खाधि बीचवला गोल खाधि
अछिया बीचवला गोल खाधि बीचवला गोल खाधि
गोड़ा सभटा टोन पर माटिक मोट लेबा कऽ देल जाइत छैक। ई लेबा कयल टोन सभ सभटा टोन पर माटिक मोट लेबा कऽ देल जाइत छैक। ई लेबा कयल टोन सभ
छुतहर दूटा गोड़ाक बीच अनेक फूटल-भाङल बासन औन्हि कऽ धऽ देल जाइत छैक। ई सभ दूटा गोड़ाक बीच अनेक फूटल-भाङल बासन औन्हि कऽ धऽ देल जाइत छैक। ई सभ
खपरौड़ी दूटा गोड़ाक बीच अनेक फूटल-भाङल बासन औन्हि कऽ धऽ देल जाइत छैक। ई सभ दूटा गोड़ाक बीच अनेक फूटल-भाङल बासन औन्हि कऽ धऽ देल जाइत छैक। ई सभ
चेरी खऽढ़क ऊपर लकड़ीक जारनक छोट-छोट टुकड़ी ओछाओल जाइत छैक। लकड़ीक एहि टुकड़ी सभकेँ खऽढ़क ऊपर लकड़ीक जारनक छोट-छोट टुकड़ी ओछाओल जाइत छैक। लकड़ीक एहि टुकड़ी सभकेँ
चलेखी खऽढ़क ऊपर लकड़ीक जारनक छोट-छोट टुकड़ी ओछाओल जाइत छैक। लकड़ीक एहि टुकड़ी सभकेँ खऽढ़क ऊपर लकड़ीक जारनक छोट-छोट टुकड़ी ओछाओल जाइत छैक। लकड़ीक एहि टुकड़ी सभकेँ
खुट्टी उपलब्ध रहला पर राहडि़क गाछक जडि़वला भाग सेहो खऽढ़ पर ओछाओल जाइत छैक। एकटा उपलब्धह रहला पर राहडि़क गाछक जडि़वला भाग सेहो खऽढ़ पर ओछाओल जाइत छैक। एकटा
कड़सी गोबरक छोट-छोट सुक्ख ल टुकड़ी गोबरक छोट-छोट सुक्ख ल टुकड़ी
करड़ा गोबरक छोट-छोट सुक्ख ल टुकड़ी गोबरक छोट-छोट सुक्ख ल टुकड़ी
गोइठा जखन गोबरकेँ पानिमे सानिकऽ ओकर दू-तीन आँङुर मोट ओ चाकर टुकड़ा बनाया रौदमे सुखाओल जाइत छैक, तँ एहि जारनकेँ जखन गोबरकेँ पानिमे सानिकऽ ओकर दू-तीन आँङुर मोट ओ चाकर टुकड़ा बनाया रौदमे सुखाओल जाइत छैक, तँ एहि जारनकेँ
गोइठी छोट गोइठाकेँ छोट गोइठाकेँ
चिपरी छोट गोइठाकेँ छोट गोइठाकेँ
सुपहा सूप सनक गोल-गोल ओ पैध आकतिक गोइठाकेँ सूप सनक गोल-गोल ओ पैध आकतिक गोइठाकेँ
गोड़हा दू-तीन हाथ नाम बेलनाकार दंड सन गोइठा दू-तीन हाथ नाम बेलनाकार दंड सन गोइठा
गोड़हन्नीइ दू-तीन हाथ नाम बेलनाकार दंड सन गोइठा दू-तीन हाथ नाम बेलनाकार दंड सन गोइठा
बनकरड़ा चराँतमे सुक्खठल गोबरकेँ चराँतमे सुक्खठल गोबरकेँ
तरी गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा
तऽह गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा
थइर गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा गोइठा, गोइहा आदिक छोट-छोट टुकड़ाकेँ खऽढ़ पर ओछओलाक बाद फेर ऊपारसँ खऽढ़क परत देल जाइत छैक। एहि तरहेँ आबाक आधार तैयार होइत छैक। एकरा
गेँट तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह
छल्लीह तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह
थाक तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह तरीक ऊपर काँच बासन सजाकऽ ओछा ओल जाइत छैक। सौंसे तरी भरि गेला पर काँच बासनक ओ समूह
थाकब थाक लगयबाक क्रिया थाक लगयबाक क्रिया
थकिआयब थाक लगयबाक क्रिया थाक लगयबाक क्रिया
मोरियान आब आबाक चारू कात गोड़हा आदि ठाढ़ कयल जाइत छैक। एहि ठाढ़ कयल जारनाकेँ आब आबाक चारू कात गोड़हा आदि ठाढ़ कयल जाइत छैक। एहि ठाढ़ कयल जारनाकेँ
झाँपन पश्चा तद्य आबाक सम्पू र्ण भाग खऽढ़ लारा, पुआर आदिसँ झाँपि देल जाइत छैक। एहि व्यतवस्थाेकेँ पश्चाछतद्य आबाक सम्पूएर्ण भाग खऽढ़ लारा, पुआर आदिसँ झाँपि देल जाइत छैक। एहि व्य।वस्थाआकेँ
झाँप पश्चाएतद्य आबाक सम्पूएर्ण भाग खऽढ़ लारा, पुआर आदिसँ झाँपि देल जाइत छैक। एहि व्यतवस्थाेकेँ पश्चाछतद्य आबाक सम्पूएर्ण भाग खऽढ़ लारा, पुआर आदिसँ झाँपि देल जाइत छैक। एहि व्य।वस्थाआकेँ
पिहारब झाँपन देबाक क्रिया झाँपन देबाक क्रिया
पिहार झाँपन देबाक क्रिया झाँपन देबाक क्रिया
करब झाँपन देबाक क्रिया झाँपन देबाक क्रिया
दाबी पिहारबाक हेतु दूनू हाथक बीच अँटऽवला खऽढ़ पिहारबाक हेतु दूनू हाथक बीच अँटऽवला खऽढ़


पाँज पिहारबाक हेतु दूनू हाथक बीच अँटऽवला खऽढ़ पिहारबाक हेतु दूनू हाथक बीच अँटऽवला खऽढ़
दबिआयब खऽढ़क पाँजकेँ सम्हाहरि-सम्हा रि कऽ आबा पर देबाक क्रिया खऽढ़क पाँजकेँ सम्हा रि-सम्हाबरि कऽ आबा पर देबाक क्रिया
गिलाबा एहि प्रक्रियाक बाद थोड़े माटिकेँ खूब गील कऽ पानिमे सानल जाइत छैक। एहि सानल माटिकेँ एहि प्रक्रियाक बाद थोड़े माटिकेँ खूब गील कऽ पानिमे सानल जाइत छैक। एहि सानल माटिकेँ
गिलेबा एहि प्रक्रियाक बाद थोड़े माटिकेँ खूब गील कऽ पानिमे सानल जाइत छैक। एहि सानल माटिकेँ एहि प्रक्रियाक बाद थोड़े माटिकेँ खूब गील कऽ पानिमे सानल जाइत छैक। एहि सानल माटिकेँ
लेबब झाँपन पर गिलाबा दऽ हाथसँ ओकरा चिक्कदन करबाक क्रिया झाँपन पर गिलाबा दऽ हाथसँ ओकरा चिक्क न करबाक क्रिया
लेबाइ करब झाँपन पर गिलाबा दऽ हाथसँ ओकरा चिक्कदन करबाक क्रिया झाँपन पर गिलाबा दऽ हाथसँ ओकरा चिक्क न करबाक क्रिया
लेबा एहिसँ झाँपन पर जे माटिक पातर परत चढि़ जाइत छैक, से एहिसँ झाँपन पर जे माटिक पातर परत चढि़ जाइत छैक, से
एकलेब एहिसँ झाँपन पर जे माटिक पातर परत चढि़ जाइत छैक, से एहिसँ झाँपन पर जे माटिक पातर परत चढि़ जाइत छैक, से
दुलेब एक लेबा भऽ गेलाक बाद सौंसे आबा पर खढ़क पातर परत बिछाओल जाइत छैक आ लेबा दोहरराओल जाइत छैक। दोसर बेर कयल लेबा एक लेबा भऽ गेलाक बाद सौंसे आबा पर खढ़क पातर परत बिछाओल जाइत छैक आ लेबा दोहरराओल जाइत छैक। दोसर बेर कयल लेबा
दोलेब एक लेबा भऽ गेलाक बाद सौंसे आबा पर खढ़क पातर परत बिछाओल जाइत छैक आ लेबा दोहरराओल जाइत छैक। दोसर बेर कयल लेबा एक लेबा भऽ गेलाक बाद सौंसे आबा पर खढ़क पातर परत बिछाओल जाइत छैक आ लेबा दोहरराओल जाइत छैक। दोसर बेर कयल लेबा
आबा फूकब एहि तरहेँ आबा तैयार भऽ जाइत छैक। आब नीचासँ ओहिमे आगि पजारल जाइत छैक। एकरा एहि तरहेँ आबा तैयार भऽ जाइत छैक। आब नीचासँ ओहिमे आगि पजारल जाइत छैक। एकरा
कहकह जखन सौंसे आबामे आगि पकडि़ लैत छैक तँ आगिक धधकबाक क्रिंया जखन सौंसे आबामे आगि पकडि़ लैत छैक तँ आगिक धधकबाक क्रिंया
खहखह करब जखन सौंसे आबामे आगि पकडि़ लैत छैक तँ आगिक धधकबाक क्रिंया जखन सौंसे आबामे आगि पकडि़ लैत छैक तँ आगिक धधकबाक क्रिंया
खड़हरब एहि तरहेँ जारनक जगह खाली होयबाक क्रिया एहि तरहेँ जारनक जगह खाली होयबाक क्रिया
खहरब एहि तरहेँ जारनक जगह खाली होयबाक क्रिया एहि तरहेँ जारनक जगह खाली होयबाक क्रिया
कोली आबाक उपरका भागक जारन खहरलासँ दू बर्त्तनक बीच जे रिक्तट स्था्न देखि पड़ैत छैक, ओकरा आबाक उपरका भागक जारन खहरलासँ दू बर्त्तनक बीच जे रिक्तत स्थाखन देखि पड़ैत छैक, ओकरा
राख जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से
छाउर जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से
राबिस जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से जरल जारनिक जे अवशेष आबामे रहैत छैक से
छोलनी सुरहीक गर्दनि पर छीलि कऽ गढ़नि करबाक हेतु लोहाक एक बीत नाम ओ एक आङुर चाकर लोहक पत्तरक व्यलवहार होइत छैक। एकरा सुरहीक गर्दनि पर छीलि कऽ गढ़नि करबाक हेतु लोहाक एक बीत नाम ओ एक आङुर चाकर लोहक पत्तरक व्यपवहार होइत छैक। एकरा
चक्कूछ खपड़ाकेँ कटबाक हेतु लोहाक खपड़ाकेँ कटबाक हेतु लोहाक
छुरी खपड़ाकेँ कटबाक हेतु लोहाक खपड़ाकेँ कटबाक हेतु लोहाक
ककहा घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु
कङ्ही घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु
ककही घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु
कंघीक घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु घैल, तौला आदिक कान पर शोभाक हेतु रेखा बनयबाक हेतु
साँचा छोट-छोट मूरुत गढ़बाक हेतु ओहि मूरुतक अनुरूप पाकल माटिक औजाकर व्यकवहार होइत अछि। ई दू भागमे विभैत रहैत छैक। दूनू भागक बीच माटि ई औजार छोट-छोट मूरुत गढ़बाक हेतु ओहि मूरुतक अनुरूप पाकल माटिक औजाकर व्यकवहार होइत अछि। ई दू भागमे विभैत रहैत छैक। दूनू भागक बीच माटि ई औजार
डाँचा छोट-छोट मूरुत गढ़बाक हेतु ओहि मूरुतक अनुरूप पाकल माटिक औजाकर व्यकवहार होइत अछि। ई दू भागमे विभैत रहैत छैक। दूनू भागक बीच माटि ई औजार छोट-छोट मूरुत गढ़बाक हेतु ओहि मूरुतक अनुरूप पाकल माटिक औजाकर व्यकवहार होइत अछि। ई दू भागमे विभैत रहैत छैक। दूनू भागक बीच माटि ई औजार
चभिया मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तअ माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यबवहार होइत छैक। एकरा मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तस माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यीवहार होइत छैक। एकरा
चेभिया मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तअ माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यबवहार होइत छैक। एकरा मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तस माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यीवहार होइत छैक। एकरा
चबिया मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तअ माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यबवहार होइत छैक। एकरा मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तस माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यीवहार होइत छैक। एकरा
जिभिया मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तअ माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यबवहार होइत छैक। एकरा मूरुतक अनुकृतिसँ अति‍रिक्तस माटि छँटबाक हेतु तथा आँखि, नाक, कान आदि उगयबाक हेतु काठ अथवा बाँसक पातर कमचीक व्यीवहार होइत छैक। एकरा
बूरुश मूरुतकेँ रङबाक उपकरण मूरुतकेँ रङबाक उपकरण
कूच मूरुतकेँ रङबाक उपकरण मूरुतकेँ रङबाक उपकरण
कूची मूरुतकेँ रङबाक उपकरण मूरुतकेँ रङबाक उपकरण
कुच्चीे मूरुतकेँ रङबाक उपकरण मूरुतकेँ रङबाक उपकरण
जल्लाक जाहि सुतरीक जालमे बासन सभकेँ बान्हि कऽ बेचबाक हेतु एक ठामसँ दोसर ठाम लऽ गेल जाइत छैक, ओकरा जाहि सुतरीक जालमे बासन सभकेँ बान्हि कऽ बेचबाक हेतु एक ठामसँ दोसर ठाम लऽ गेल जाइत छैक, ओकरा
जलाबरी जाहि सुतरीक जालमे बासन सभकेँ बान्हि कऽ बेचबाक हेतु एक ठामसँ दोसर ठाम लऽ गेल जाइत छैक, ओकरा जाहि सुतरीक जालमे बासन सभकेँ बान्हि कऽ बेचबाक हेतु एक ठामसँ दोसर ठाम लऽ गेल जाइत छैक, ओकरा
गरछा घैला संभक कनखाकेँ रस्सीससँ सम्बेद्ध कयला उतर बनल समूह घैला संभक कनखाकेँ रस्सीेसँ सम्बेद्ध कयला उतर बनल समूह
गरछी घैला संभक कनखाकेँ रस्सीससँ सम्बेद्ध कयला उतर बनल समूह घैला संभक कनखाकेँ रस्सीकसँ सम्बतद्ध कयला उतर बनल समूह
भाँड़ा कुम्हा र पाका, पान, आवास, संस्कामर, आदिसँ सम्बहद्ध विभिन्न‍ आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ कुम्हाअर पाका, पान, आवास, संस्काअर, आदिसँ सम्बकद्ध विभिन्न, आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ
भँड़हेर कुम्हारर पाका, पान, आवास, संस्का्र, आदिसँ सम्बहद्ध विभिन्न‍ आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ कुम्हाअर पाका, पान, आवास, संस्काअर, आदिसँ सम्बकद्ध विभिन्न, आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ
बासन कुम्हा र पाका, पान, आवास, संस्का्र, आदिसँ सम्बहद्ध विभिन्न‍ आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ कुम्हाअर पाका, पान, आवास, संस्काअर, आदिसँ सम्बकद्ध विभिन्न, आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ
बर्त्तन कुम्हानर पाका, पान, आवास, संस्का्र, आदिसँ सम्बहद्ध विभिन्न‍ आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ कुम्हाअर पाका, पान, आवास, संस्काअर, आदिसँ सम्बकद्ध विभिन्न, आकार ओ उपयोगक पात्र सभ बनबैत अछि। ई पात्र सभ

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...