Sunday, February 07, 2010

4

टलहा मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने
टलाह मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने
टलुआ मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने
टाल मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने मङर पूर्णत: वज्ञाकार नहि रहने
नाव पहियाक मध्यि भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ पहियाक मध्या भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ
नाओ पहियाक मध्यग भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ पहियाक मध्या भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ
नाओह पहियाक मध्य भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ पहियाक मध्या भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ
नाह पहियाक मध्यग भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ पहियाक मध्या भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ
नह पहियाक मध्यग भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ पहियाक मध्या भागक ढोल सन बेलनाकार भागकेँ
डडि़आ/डँडि़आ नाओ ओ पुट्ठीक मध्यओ जे छओ जोड़ काष्ठ दंड सम्बोद्ध रहैत छैक, ओकरा नाओ ओ पुट्ठीक मध्यओ जे छओ जोड़ काष्ठ दंड सम्बोद्ध रहैत छैक, ओकरा
आरा डँडि़आक एहि छओ जोड़मे दू जोड़ सबसँ मोट ओ महगूत होइत अछि आ प्रत्येोक जोड़ सम्मु ख कऽ लगाओल जाइत छैक1 एहि जोड़केँ डँडि़आक एहि छओ जोड़मे दू जोड़ सबसँ मोट ओ महगूत होइत अछि आ प्रत्येतक जोड़ सम्मुतख कऽ लगाओल जाइत छैक1 एहि जोड़केँ
बेलि मध्यलम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ
बेली मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ
नीमधूरी मध्यूम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ
नेबारा मध्यरम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ
निमारा मध्यरम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ मध्यआम मोटाइवला डडि़आक दू जोड़केँ
गज सबसँ पातर ओ कमजोर डडि़आक दू जोड़केँ सबसँ पातर ओ कमजोर डडि़आक दू जोड़केँ
पच्चकड़ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ
पाचड़ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ
पच्चीक डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ
पचड़ी डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ डडि़आकेँ जाम करबाक हेतु हेतु पुट्ठीक भीतरी भागक छेदमे ठोकल लकड़ीक पातर:पातर टुकड़ी सभकेँ
बन नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा
बन्द नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा
बओन नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा
बाओन नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा
बान नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा नाओक बाहरी भगमे मजगूतीक हेतु दूनू कातमे लोहक पत्तर ठोकल रहैत छैक। एकरा
मोहरी भीतरी भागक बेलनाकार छेदमे एकटा लोहाक बेलनाकार नली पैसल रहैत छैक। एकरा भीतरी भागक बेलनाकार छेदमे एकटा लोहाक बेलनाकार नली पैसल रहैत छैक। एकरा
मोहनरी भीतरी भागक बेलनाकार छेदमे एकटा लोहाक बेलनाकार नली पैसल रहैत छैक। एकरा भीतरी भागक बेलनाकार छेदमे एकटा लोहाक बेलनाकार नली पैसल रहैत छैक। एकरा
आओन मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा
औन मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा
आउन मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा
आवन मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा मोहरीक ऊपर चदराक एकटा मोट बेलन रहैत छैक। एकरा
धूरा दूनू पहियाक आओनक छेद एकटा लोहाक पैघ मोट ओ ठोस बेलनाकार छड़क दूनू कात लागल रहैत छैक। एहि छड़केँ दूनू पहियाक आओनक छेद एकटा लोहाक पैघ मोट ओ ठोस बेलनाकार छड़क दूनू कात लागल रहैत छैक। एहि छड़केँ
धूरी दूनू पहियाक आओनक छेद एकटा लोहाक पैघ मोट ओ ठोस बेलनाकार छड़क दूनू कात लागल रहैत छैक। एहि छड़केँ दूनू पहियाक आओनक छेद एकटा लोहाक पैघ मोट ओ ठोस बेलनाकार छड़क दूनू कात लागल रहैत छैक। एहि छड़केँ
धुरकिल्ली पहियाकेँ धूरासँ बाहर भऽ निकलबासँ रोकबाक हेतु एहि छेदमे एकटा लोहाक छड़ घुसाओल रहैत छैक। पहियाकेँ धूरासँ बाहर भऽ निकलबासँ रोकबाक हेतु एहि छेदमे एकटा लोहाक छड़ घुसाओल रहैत छैक।
रनकिल्ली पहियाकेँ धूरासँ बाहर भऽ निकलबासँ रोकबाक हेतु एहि छेदमे एकटा लोहाक छड़ घुसाओल रहैत छैक। पहियाकेँ धूरासँ बाहर भऽ निकलबासँ रोकबाक हेतु एहि छेदमे एकटा लोहाक छड़ घुसाओल रहैत छैक।
खरजा धुरकिल्लीै ओ नाओक बीच काष्ठैक एकटा चौाखूअ टुकड़ा लागल रहैत छैक1 एकरा धुरकिल्लीक ओ नाओक बीच काष्ठबक एकटा चौाखूअ टुकड़ा लागल रहैत छैक1 एकरा
खरेज धुरकिल्ली ओ नाओक बीच काष्ठ क एकटा चौाखूअ टुकड़ा लागल रहैत छैक1 एकरा धुरकिल्लीक ओ नाओक बीच काष्ठबक एकटा चौाखूअ टुकड़ा लागल रहैत छैक1 एकरा
कसमीरा सन खरजा ओ नाओक बीच खरजा ओ नाओक बीच
सोन खरजा ओ नाओक बीच खरजा ओ नाओक बीच
खानन ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक। ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक।
खनहन ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक। ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक।
चेनी ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक। ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक।
चेन्दीै ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक। ओ तेल घर्षणसँ बचाओक हेतु देल जाइत छैक।
सोनहन्नी। सन ओ तेल देबाक व्या पार सन ओ तेल देबाक व्या पार
कठधूरा धूरा पर अवलम्बपनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा धूरा पर अवलम्बरनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा
कठधूरी धुरकट धूरा पर अवलम्बछनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा धूरा पर अवलम्बरनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा
धुरकठ धूरा पर अवलम्बकनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा धूरा पर अवलम्बरनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा
धुरकट्ठा धूरा पर अवलम्बछनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा धूरा पर अवलम्बरनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा
धुरकठा धूरा पर अवलम्ब नक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा धूरा पर अवलम्बरनक हेतु गुदरी, सन आदिक ऊपर लागल रहैत छैक। एकरा
ति‍तलिया कठधूरा पर गाड़ीक शरीरीक आधार रूप हलकड़ीक दूटा पैध ओ मोट खंड राखल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ कठधूरा पर गाड़ीक शरीरीक आधार रूप हलकड़ीक दूटा पैध ओ मोट खंड राखल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ
तेतलिया कठधूरा पर गाड़ीक शरीरीक आधार रूप हलकड़ीक दूटा पैध ओ मोट खंड राखल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ कठधूरा पर गाड़ीक शरीरीक आधार रूप हलकड़ीक दूटा पैध ओ मोट खंड राखल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ
फर (ड़) फरि (डि़) तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ
फर तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ
फैर (ड़) तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ तेतलिया पर देल नाम बाँस अथवा लकड़ीकेँ
मुहरा दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्थाजनकेँ दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्था नकेँ
मोहरा दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्थाजनकेँ दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्था नकेँ
सगून दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्थाजनकेँ दूनू फरि गाड़ीक अग्रभागमे जा कऽ सटि जाइत छैक। एहि स्था नकेँ
टिकानी पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्ब द्ध रहैत छैक1 एकरा पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्ब द्ध रहैत छैक1 एकरा
टेकानी पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्ब द्ध रहैत छैक1 एकरा पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्ब द्ध रहैत छैक1 एकरा
गजारा (ड़ा) धुरकिल्लाि पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्बदद्ध रहैत छैक1 एकरा पहियाक आगाँ ओ पाछाँ दूनू फरिसँ दूटा काष्ठ खंड सम्ब द्ध रहैत छैक1 एकरा
खूटा टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्तक उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक। टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक।
खूँटा टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्तक उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक। टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक।
खुट्टा टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्तक उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक। टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक।
खुटरा टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्तक उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक। टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक।
खुटरी टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्तक उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक। टेकनीक दूनू कात लकड़ीक छिद्रयुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक।
बल्लार बाँस सभ गाड़ीक घेरावाक काज करैत छैक1 ई सभ बाँस सभ गाड़ीक घेरावाक काज करैत छैक1 ई सभ
एड़ा बल्लााक पछिला छोरकेँ बल्लाँक पछिला छोरकेँ
पीढ़ा एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ
पिढि़या एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ
सीट एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ एहि छारल भगक अग्रभागमे बहलमानक बैसबाक जगहकेँ
जूआ मुहरा पर बान्ह ल लकड़ीक गोल दंडकेँ मुहरा पर बान्हहल लकड़ीक गोल दंडकेँ
जुआठ मुहरा पर बान्हकल लकड़ीक गोल दंडकेँ मुहरा पर बान्हकल लकड़ीक गोल दंडकेँ
सिपही गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ
सिपाहा (फा. सेहपाव) गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ
सिरपाहि गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ गाड़ीकेँ बड़दक बिना ठाढ़ करबाक हेतु मोहरा पर लगयबाक हेतु दूइ गोट वंशदंडसँ बनल कैंचकेँ
चप गाड़ीमे आगूमे बेसी बोझ रहैत छैक तँ ओकरा गाड़ीमे आगूमे बेसी बोझ रहैत छैक तँ ओकरा
उलारा (ड़) पाछू दिस अधिक बोझ रहैत छैक तँ ओकरा पाछू दिस अधिक बोझ रहैत छैक तँ ओकरा
तलिया बड़ीक आधारक नामानामी लकड़ीकेँ बड़ीक आधारक नामानामी लकड़ीकेँ
पोस्तामान चौड़ाचौड़ी लकड़ी केँ चौड़ाचौड़ी लकड़ी केँ
बम बड़ीक मध्य एकरा लकड़ीक एकटा मोट खंड निकलल रहैत छैक। ई फडि़क काज करैत छैक1 एकरा बड़ीक मध्यफ एकरा लकड़ीक एकटा मोट खंड निकलल रहैत छैक। ई फडि़क काज करैत छैक1 एकरा
सम्पकनी ओहार काइ अथवा ओहार लागल टायरगाड़ीकेँ ओहार काइ अथवा ओहार लागल टायरगाड़ीकेँ
टप्पगर ओहार काठा अथवा बाँसक बत्तसँ बनाओल रहैत छैक। ओहार काठा अथवा बाँसक बत्तसँ बनाओल रहैत छैक।
एकबरदा एकटा बड़दसँ खीचल जायवला टायरगाड़ीकेँ एकटा बड़दसँ खीचल जायवला टायरगाड़ीकेँ
घोड़ागाड़ी घोड़ा द्वारा खीचल जायवला गाड़ी केँ घोड़ा द्वारा खीचल जायवला गाड़ी केँ
बग्गीा दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ
बग्धीग दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ
जोड़ी दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ दूटा सहायतासँ खीचल जायवला चारिटा पहियावाला घोड़ागाड़ीकेँ
एका एके गोटाक बैसबाक स्थागनसँ युक्तक दुटा पहियावला घोड़गाड़ीक प्रभेद एके गोटाक बैसबाक स्थागनसँ युक्तक दुटा पहियावला घोड़गाड़ीक प्रभेद
एक्काा एके गोटाक बैसबाक स्थागनसँ युक्तक दुटा पहियावला घोड़गाड़ीक प्रभेद एके गोटाक बैसबाक स्थागनसँ युक्ती दुटा पहियावला घोड़गाड़ीक प्रभेद
तंगा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा
तङा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा
ताँगा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा
तङ्गा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा
ताङ्गा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा आइकाल्हि घोड़ागाड़ीक आधुनिक प्रभेद प्रचालित अछि। एकरा
डोंगा टमटमक शरीर अवतल आकृतिक ओ गँहीर होइत छैक। काठसँ बनल एहिभागाकेँ टमटमक शरीर अवतल आकृतिक ओ गँहीर होइत छैक। काठसँ बनल एहिभागाकेँ
बम डोंगाक दूनू कातसँ काठक दूटा समानान्तार फइड़ निकलल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ डोंगाक दूनू कातसँ काठक दूटा समानान्तार फइड़ निकलल रहैत छैक। एकरा दूनूकेँ
सीट डोंगाक ऊपर लोकक बैसबाक स्थालन डोंगाक ऊपर लोकक बैसबाक स्थालन
अरामी दूनू सीटक मध्यकमे एकटा लकड़ीक विभाजक रहैत छैक, जाहि पर विपरीत मुँहे बैसल लोक ओठङैत अछि। एहि लकड़ीकेँ दूनू सीटक मध्यकमे एकटा लकड़ीक विभाजक रहैत छैक, जाहि पर विपरीत मुँहे बैसल लोक ओठङैत अछि। एहि लकड़ीकेँ
अड़ानी दूनू सीटक मध्य मे एकटा लकड़ीक विभाजक रहैत छैक, जाहि पर विपरीत मुँहे बैसल लोक ओठङैत अछि। एहि लकड़ीकेँ दूनू सीटक मध्यकमे एकटा लकड़ीक विभाजक रहैत छैक, जाहि पर विपरीत मुँहे बैसल लोक ओठङैत अछि। एहि लकड़ीकेँ
करौना अरामीक दूनू पाञ्जरमे खिड़की सदृश आकृतिक निर्माण करऽवला खरादल छोट-छोट दंड सभ अरामीक दूनू पाञ्जरमे खिड़की सदृश आकृतिक निर्माण करऽवला खरादल छोट-छोट दंड सभ
बौला अरामीक दूनू पाञ्जरमे खिड़की सदृश आकृतिक निर्माण करऽवला खरादल छोट-छोट दंड सभ अरामीक दूनू पाञ्जरमे खिड़की सदृश आकृतिक निर्माण करऽवला खरादल छोट-छोट दंड सभ
ठेला सामानकेँ स्थाननान्तिरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ सामानकेँ स्थाननान्तचरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ
ठेलगाड़ी सामानकेँ स्थाननान्तचरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ सामानकेँ स्थाननान्तचरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ
ठेलागाड़ी सामानकेँ स्थाननान्तिरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ सामानकेँ स्थाननान्तचरित करबाक हेतु ठेलिकऽ अथवा घीचिकऽ चलाबऽवला गाड़ीकेँ
हत्थाव एकरा ठेलबाक हेतु शरीरसँ दूटा समानान्तूर काष्ठ‍दंड पर उदग्र ठोकल काष्ठनखंडकेँ एकरा ठेलबाक हेतु शरीरसँ दूटा समानान्तूर काष्ठ दंड पर उदग्र ठोकल काष्ठगखंडकेँ
हुड रिक्शा्मे बत्तीक बनल ओ कपड़ासँ छारल ओहारकेँ रिक्शाँमे बत्तीक बनल ओ कपड़ासँ छारल ओहारकेँ
कुटका एकटा लकड़ीक टुकड़ा लागल रहैत छैक। एकरा एकटा लकड़ीक टुकड़ा लागल रहैत छैक। एकरा
गुटका एकटा लकड़ीक टुकड़ा लागल रहैत छैक। एकरा एकटा लकड़ीक टुकड़ा लागल रहैत छैक। एकरा
गुल कमार लकड़ी गुड़काबऽ वला छोअ सन गाड़ीक सेहो निर्माण करैत अछि। एकरा कमार लकड़ी गुड़काबऽ वला छोअ सन गाड़ीक सेहो निर्माण करैत अछि। एकरा
खटुली स्क।न्ध वाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद स्कभन्धपवाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद
खटोला स्कलन्ध वाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद स्कभन्धपवाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद
खटोली स्कलन्ध वाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद स्कभन्धपवाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद
खोटली स्कलन्ध वाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद स्कभन्धपवाह्य परिवहन साधन सभ आकृतिक अनुसार अनेक नामे अभिहित होइत रहल अछि। एहिमे सभसँ प्रभेद
ओहार शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ
परदा शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ
झाँप शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ शोभाक हेतु अथवा पर्दाक हेतु खटोलीक चारू कातक कपड़ाक आवरणकेँ
डाँड़ी ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा
डोली ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा
दोली ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा ओहार लागल खटोलाक उपटोलाक उपयोग खासकऽ स्त्रीखगणक यात्राक हेतु होइत छैक। एकरा
लालकी डोलीक एकटा प्रभेद डोलीक एकटा प्रभेद
पालकी डोलीक एकटा प्रभेद डोलीक एकटा प्रभेद
बियहुती पालकी बिआहमे खासकऽ उपयोग होयबाक कारणेँ एकरा बिआहमे खासकऽ उपयोग होयबाक कारणेँ एकरा
चीप/चोप काठ अथवा बाँसक जाफरी सदृश एकर छतकेँ काठ अथवा बाँसक जाफरी सदृश एकर छतकेँ
मुंडा छतविहीन लालकीकेँ छतविहीन लालकीकेँ
महफा ओहार लागल रहला पर एकरा ओहार लागल रहला पर एकरा
महफ्फा ओहार लागल रहला पर एकरा ओहार लागल रहला पर एकरा
महाफा ओहार लागल रहला पर एकरा ओहार लागल रहला पर एकरा
महाफ्फा ओहार लागल रहला पर एकरा ओहार लागल रहला पर एकरा
चउपाला धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्ध वाह्य परिवहन सभ धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्धकवाह्य परिवहन सभ
चौपाला धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्ध‍वाह्य परिवहन सभ धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्धकवाह्य परिवहन सभ
चहुपाला धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्ध‍वाह्य परिवहन सभ धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्धकवाह्य परिवहन सभ
चौपहला धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्ध‍वाह्य परिवहन सभ धनीक लोकक उचोगमे आबऽवला काठक घनाकार स्ककन्धकवाह्य परिवहन सभ
खड़खडि़या दूनू कात खिड़की सदृश पल्लाि लागल चौपालाकेँ दूनू कात खिड़की सदृश पल्लाि लागल चौपालाकेँ
तामदान दूनूकातसँ खुलल पुरुषमात्र हेतु उपयोगी चौपहलाकेँ दूनूकातसँ खुलल पुरुषमात्र हेतु उपयोगी चौपहलाकेँ
करचोभो कलात्म क सँ युक्तय (sliding) चौपालाकेँ कलात्मnक सँ युक्ते (sliding) चौपालाकेँ
कारचोभी कलात्मीक सँ युक्ते (sliding) चौपालाकेँ कलात्मnक सँ युक्ते (sliding) चौपालाकेँ
बरहदरी कलात्म क छत ओ खुटुटासँ युक्त चौपालाक एकटा प्रभेद कलात्मकक छत ओ खुटुटासँ युक्त चौपालाक एकटा प्रभेद
उड़नखटोला लोकगाथा सभमे उड़यवला डोलीक एकटा प्रभेदक चर्चा भेटैत अछि। एकरा लोकगाथा सभमे उड़यवला डोलीक एकटा प्रभेदक चर्चा भेटैत अछि। एकरा
बॉडी कमार मशीन चालित स्थरल परिवहनमे ट्रक ओ बसक ठइ्रक निर्माण करैत अछि। ठठ्ठरकेँ कमार मशीन चालित स्थ ल परिवहनमे ट्रक ओ बसक ठइ्रक निर्माण करैत अछि। ठठ्ठरकेँ
बीम बॉडीक हेतु आधारमे देल नामानामी काष्ठाखंड सभकेँ बॉडीक हेतु आधारमे देल नामानामी काष्ठाखंड सभकेँ
सथरा चौड़ाचौड़ी काष्ठ खंड सभकेँ चौड़ाचौड़ी काष्ठ खंड सभकेँ
सतरा चौड़ाचौड़ी काष्ठ खंड सभकेँ चौड़ाचौड़ी काष्ठ खंड सभकेँ
ढाला ट्रकक घेरावला भागकेँ ट्रकक घेरावला भागकेँ
ओठ ढालू स्थाान पर ठाढ़ कयल ट्रककेँ स्वात: गुड़कबासँ चयबाक हेतु ओकर पहिया लग रखबाक लेल एक एकटा पैघ ओ चौखूट सीलक उपयोग कयल जाइत छैक। एकरा ढालू स्था न पर ठाढ़ कयल ट्रककेँ स्वजत: गुड़कबासँ चयबाक हेतु ओकर पहिया लग रखबाक लेल एक एकटा पैघ ओ चौखूट सीलक उपयोग कयल जाइत छैक। एकरा
रोक ढालू स्था न पर ठाढ़ कयल ट्रककेँ स्वगत: गुड़कबासँ चयबाक हेतु ओकर पहिया लग रखबाक लेल एक एकटा पैघ ओ चौखूट सीलक उपयोग कयल जाइत छैक। एकरा ढालू स्था न पर ठाढ़ कयल ट्रककेँ स्वजत: गुड़कबासँ चयबाक हेतु ओकर पहिया लग रखबाक लेल एक एकटा पैघ ओ चौखूट सीलक उपयोग कयल जाइत छैक। एकरा
धान कूटब। मिथिलाक मुख्या उपजा थिक धानसँ चाउर बनयबाक क्रिया होइछ मिथिलाक मुख्यक उपजा थिक धानसँ चाउर बनयबाक क्रिया होइछ
ढेकी धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र
ढेँकी धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र
ढेकुल धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र धनकुट्टीक हेतु परम्प्रागत यंत्र
ढेकी एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो
ढेँकी एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो
ढेकुल एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो एहिमे एकटा नाम लकड़ीक सील रहैत छैक। एकरो
अखौत सीलक मध्यलवर्ती भागक काष्ठ दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठ दंडक धूरीकेँ
अखौता किल्ला सीलक मध्य्वर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ
डंडा सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ
बेलनी सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ
माँझा सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठल दंडक धूरीकेँ
मज्झाक सीलक मध्येवर्ती भागक काष्ठँ दंडक धूरीकेँ सीलक मध्यठवर्ती भागक काष्ठँ दंडक धूरीकेँ
खूटा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
खूँटा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठगदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
खुट्टा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
खम्हाब माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
खम्हिया माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
जङ्घा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
जँघिया माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा माटिमे गाड़ल जाहि दूइ गोट काष्ठजदंड पर ई धूरी अवलम्बि‍त रहैत अछि, ओकरा
पुछड़ा दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ
पुछिया दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ
लतमर्रा दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ
लतमारा दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ दबाब देब छोडि़ देने अगिला भाग अपन स्थाान धऽ लैत छैक। पछिलाभागकेँ
मूसर ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा
मुसरा ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा
मूसल ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठनखंड लागल रहैत छैक। एकरा ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा
समाठ ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा ढेकीक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा बेलनाकार काष्ठबखंड लागल रहैत छैक। एकरा
समउ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ
समी समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ
साम समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ
सामी समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ
समौआ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ समाठक सभसँ निचला भागमे चढ़ाओल लोहक वलयकेँ
उक्खेरि एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ
उखरी एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ
कोथ एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ एही पात्रमे कुटबाक हेतु धानकेँ राखल जाइछ। पात्रकेँ
अड़गनी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
अड़ानी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
अलगनी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
अस्थाम ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
थमनी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उक्खदरी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखर ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखरा ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखरि ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखरी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखेर ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखली ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
उखली ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
ओखर ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
ओखर ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
ओखरी ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
ओखली ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ ढेकी चलौनिहार दूटा खुट्टा पर अवलम्बित वंशदंडकेँ पकडि़ सहारा लैत अछि। एहि दंडकेँ
डाँड़ एकर निचला समतल भागकेँ पेनी मध्य वर्ती भागकेँ एकर निचला समतल भागकेँ पेनी मध्य वर्ती भागकेँ
खाधि ऊपरवला गँहीर भाग ऊपरवला गँहीर भाग
कोथ खाधिक मध्यीवर्ती भागकेँ खाधिक मध्यीवर्ती भागकेँ
मुसर एहिमे देल वस्तुग पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा एहिमे देल वस्तुइ पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा
मूसर एहिमे देल वस्तुर पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा एहिमे देल वस्तुइ पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा
मुसरा एहिमे देल वस्तुर पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा एहिमे देल वस्तुइ पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा
मूसल एहिमे देल वस्तुर पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा एहिमे देल वस्तुर पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा
समाठ एहिमे देल वस्तुर पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा एहिमे देल वस्तुइ पर आघात करबाक आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार उपकरणक उपयोग होइत छैक। एकरा
मुट्ठी एकर मध्य।भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ एकर मध्य1भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ
मुठिया एकर मध्य भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ एकर मध्य1भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ
मूठ एकर मध्य भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ एकर मध्य1भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ
मूठी एकर मध्य भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ एकर मध्य1भाग कि‍‍‍ञ्चित छीलल रहैत छैक। एही भागसँ एकरा पकड़ल जाइत छैक1 एहि भागकेँ
समउ समाठक एक छोर पर लोहाक वलय लागल रहैत छैक। एहि भागकेँ समाठक एक छोर पर लोहाक वलय लागल रहैत छैक। एहि भागकेँ
साम समउमे लागल लोहाक वलयकेँ समउमे लागल लोहाक वलयकेँ
सामी समउमे लागल लोहाक वलयकेँ समउमे लागल लोहाक वलयकेँ
समी समउमे लागल लोहाक वलयकेँ समउमे लागल लोहाक वलयकेँ
नड़उ समाठक जाहि छोर पर साम नहि रहैत छैक ओहि भागकेँ छीलिकऽ उत्तल कयल रहैत छैक। एहि भागकेँ समाठक जाहि छोर पर साम नहि रहैत छैक ओहि भागकेँ छीलिकऽ उत्तल कयल रहैत छैक। एहि भागकेँ
ठकुरा चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णा अग्रभागसँ युक्त् दंडकँग चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णा अग्रभागसँ युक्त् दंडकेँ
ठेकरा चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णँ अग्रभागसँ युक्तस दंडकँत चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णत अग्रभागसँ युक्त दंडकेँ
ठोकरा चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णँ अग्रभागसँ युक्तस दंडकँ चूड़ा कुटबाकाल धानकेँ लारबाक हेतु बाँसक पातर ओ तीक्ष्णा अग्रभागसँ युक्त् दंडकेँ
फडुआ सुखबाक हेतु पसारल धानकेँ समेटबाक हेतु बाँसक बेंट लागल काठक कोदारिक आकृतिक उपकरणकेँ सुखबाक हेतु पसारल धानकेँ समेटबाक हेतु बाँसक बेंट लागल काठक कोदारिक आकृतिक उपकरणकेँ
खखोरना अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा
खखोरनी अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा
खोखरना अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा
खोखरनी अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा अग्रभागमे दंताकृति खाँच बनल रहैत छैक। एकरा
कोल्हए कुसियार पेड़बाक यन्त्रककेँ कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ
कोल्हुर कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ
ल्हू्को कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ
कऽल कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ कुसियार पेड़बाक यन्त्ररकेँ
उलबा यंत्रक ऊपरी भागमे काठक एकटा पैघ सील रहैत छैक जकरा नचौलासँ यंत्र नचैत छैक। एहि सीलकेँ यंत्रक ऊपरी भागमे काठक एकटा पैघ सील रहैत छैक जकरा नचौलासँ यंत्र नचैत छैक। एहि सीलकेँ
मस्तेक
कातर उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ
कातरि उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ
कातरी उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ
कतरी उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ
तकली उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ उलबासँ एकटा बाँस अथवा काठक पैघ दंड लागल रहैत छैक। एहि दंडकेँ
पौआ लौहयंत्रमे कुसियार पैसयबाक हेतु एकटा छिद्रमय चौखूट काष्ठमखंडक व्यसवहार होइत अछि। एकरा लौहयंत्रमे कुसियार पैसयबाक हेतु एकटा छिद्रमय चौखूट काष्ठयखंडक व्यूवहार होइत अछि। एकरा
गुड़दम कुसियारक रसकेँ कड़ाइमे लारबाक हेतु काठक छोलनीकेँ कुसियारक रसकेँ कड़ाइमे लारबाक हेतु काठक छोलनीकेँ
गुरदन दबकन कुसियारक रसकेँ कड़ाइमे लारबाक हेतु काठक छोलनीकेँ कुसियारक रसकेँ कड़ाइमे लारबाक हेतु काठक छोलनीकेँ
कठही खुर्पीक आकृतिक एकटा काठक उपकरणसँ गाढ़ रसकेँ कड़ाहसँ काछि कऽ निकालल जाइत छैक। एकरा खुर्पीक आकृतिक एकटा काठक उपकरणसँ गाढ़ रसकेँ कड़ाहसँ काछि कऽ निकालल जाइत छैक1 एकरा
कठखुर्पी खुर्पीक आकृतिक एकटा काठक उपकरणसँ गाढ़ रसकेँ कड़ाहसँ काछि कऽ निकालल जाइत छैक। एकरा खुर्पीक आकृतिक एकटा काठक उपकरणसँ गाढ़ रसकेँ कड़ाहसँ काछि कऽ निकालल जाइत छैक1 एकरा
केस प्रेसमे अनेक काष्ठमनिर्मित उपकरण सबहिक उपयोग होइत अछि। अक्षरक गुटका रखबाक अनेक खोधलीसँ युक्तध उपकरणकेँ प्रेसमे अनेक काष्ठमनिर्मित उपकरण सबहिक उपयोग होइत अछि। अक्षरक गुटका रखबाक अनेक खोधलीसँ युक्तख उपकरणकेँ
केस रैक केसकेँ रखबाक हेतु काठक खुट्टासँ निर्मित उपकरणकेँ केसकेँ रखबाक हेतु काठक खुट्टासँ निर्मित उपकरणकेँ
गेली चारू कात अल्पक घेरासँ युक्तक काठक समतल बासनकेँ चारू कात अल्प घेरासँ युक्तप काठक समतल बासनकेँ
गेली रैक धोलीकेँ रखबाक हेतु उपकरणकेँ धोलीकेँ रखबाक हेतु उपकरणकेँ
पलेना मैटरकेँ एक तलमे करबाक काष्ठत दंडकेँ मैटरकेँ एक तलमे करबाक काष्ठत दंडकेँ
मुँगड़ा मैटरकेँ दृढ़ करबाक हेतु काठक ठोकबाक उपकरणकेँ मैटरकेँ दृढ़ करबाक हेतु काठक ठोकबाक उपकरणकेँ
फर्नीचर मैटरकेँ फर्मामे कसबाक हेतु काठक पातर-पातर टुकड़ीकेँ मैटरकेँ फर्मामे कसबाक हेतु काठक पातर-पातर टुकड़ीकेँ
गुल्लीह अत्यलन्त छोट-छोट फर्नीचरकेँ अत्यीन्त छोट-छोट फर्नीचरकेँ
सलेस कागतकेँ सोडबाक हेतु काठक पातर दंडकेँ कागतकेँ सोडबाक हेतु काठक पातर दंडकेँ
तिल्लीा कागतकेँ सोडबाक हेतु काठक पातर दंडकेँ कागतकेँ सोडबाक हेतु काठक पातर दंडकेँ
बटन करीब दू सॅं तीन आङुर चाकर काठक पैघ-पैघ दंड सभ जाहि पर होइत तार दौड़ाओल जाइत छैक, से करीब दू सॅं तीन आङुर चाकर काठक पैघ-पैघ दंड सभ जाहि पर होइत तार दौड़ाओल जाइत छैक, से
गुल्लील बटनकेँ देवालसँ सम्बेद्ध करबाक हेतु देवालमे ठोकल लकड़ीक छोट-छोअ टुकड़ी सभ बटनकेँ देवालसँ सम्बेद्ध करबाक हेतु देवालमे ठोकल लकड़ीक छोट-छोअ टुकड़ी सभ
कोनिञा कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा
बेन्डअ कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा
कॉर्नर कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा कोना पर बटनके दोसर दिशामे मोड़बाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी सभक उपयोग होइत अछि। एकरा
बोर्ड काठक बक्साए पर स्विच आदि लगाओल जाइत छैक ओकरा काठक बक्साक पर स्विच आदि लगाओल जाइत छैक ओकरा
राउन्डर ब्लॉ क छोट-छोट गोल बक्साॉ सभ जाहिमे होल्ड र आदि लगाओल जाइत अछि, से छोट-छोट गोल बक्साग सभ जाहिमे होल्डगर आदि लगाओल जाइत अछि, से
जक्सलन बॉक्सग दूटा विन्दुअके सम्बहद्ध करबाक हेतु छोट-छोट चौकोर बक्साछक व्योवहार होइछ1 एकरा दूटा विन्दुछके सम्बोद्ध करबाक हेतु छोट-छोट चौकोर बक्साौक व्येवहार होइछ1 एकरा
पाटा अधिक मसालाके छँटबाक हेतु एवं सतहके समतल करबाक हेतु ई काठक षट्फलक नाम उपकरणक व्य वहार करैत अछि। तकरा अधिक मसालाके छँटबाक हेतु एवं सतहके समतल करबाक हेतु ई काठक षट्फलक नाम उपकरणक व्य वहार करैत अछि। तकरा
पहटा अधिक मसालाके छँटबाक हेतु एवं सतहके समतल करबाक हेतु ई काठक षट्फलक नाम उपकरणक व्य वहार करैत अछि। तकरा अधिक मसालाके छँटबाक हेतु एवं सतहके समतल करबाक हेतु ई काठक षट्फलक नाम उपकरणक व्य वहार करैत अछि। तकरा
रुस्साक मशालाके सरि कऽ सतहके समतल करबाक आयताकार फलकसँ युक्तय एक हाथसँ पकड़बाक काठक उपकरणके मशालाके सरि कऽ सतहके समतल करबाक आयताकार फलकसँ युक्ता एक हाथसँ पकड़बाक काठक उपकरणके
कठघरा छोट-मोट बनिञाक काठक घरके छोट-मोट बनिञाक काठक घरके
कठघारा छोट-मोट बनिञाक काठक घरके छोट-मोट बनिञाक काठक घरके
झाँप कठघराके आगू दिससँ बन्दा करबाक व्यदवस्थाककेँ कठघराके आगू दिससँ बन्दू करबाक व्यसवस्थाककेँ
झाँपा कठघराके आगू दिससँ बन्दा करबाक व्यदवस्थाककेँ कठघराके आगू दिससँ बन्दू करबाक व्यसवस्थाककेँ
झप्पा कठघराके आगू दिससँ बन्दा करबाक व्यदवस्थाककेँ कठघराके आगू दिससँ बन्दू करबाक व्यसवस्थाककेँ
पिछाड़ एकर पछिला भाग एकर पछिला भाग
पजरा (ड़ा) दूनू कातक भाग दूनू कातक भाग
पटानी तकथा कठघराक भीतर वस्तुा रखबाक हेतु पाटल तकथा सभके कठघराक भीतर वस्तुक रखबाक हेतु पाटल तकथा सभके
कोनिञा पटानी तकथाक नीचासँ स्‍थान-स्था न पर तिनकोनमा काष्ठाकखंड ओकरा आधार प्रदान करबाक हेतु ठोकल रहैत छैक। एकरा सभके पटानी तकथाक नीचासँ स्था न-स्था न पर तिनकोनमा काष्ठाकखंड ओकरा आधार प्रदान करबाक हेतु ठोकल रहैत छैक। एकरा सभके
ब्रैकिट पटानी तकथाक नीचासँ स्था न-स्था न पर तिनकोनमा काष्ठाकखंड ओकरा आधार प्रदान करबाक हेतु ठोकल रहैत छैक। एकरा सभके पटानी तकथाक नीचासँ स्था न-स्था न पर तिनकोनमा काष्ठाकखंड ओकरा आधार प्रदान करबाक हेतु ठोकल रहैत छैक। एकरा सभके
डेस्कछ पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ
पिढि़या पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ
स्टॉ ल पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ पानक दुकानदारक पान रखबाक समतल आधारकेँ
तरजुइ बनिञाक जोखबाक एहिमे बनिञाक जोखबाक एहिमे
तरजू बनिञाक जोखबाक एहिमे बनिञाक जोखबाक एहिमे
तराजू बनिञाक जोखबाक एहिमे बनिञाक जोखबाक एहिमे
डण्टीक लागल काष्ठबदंडकें लागल काष्ठबदंडकें
डंटी लागल काष्ठबदंडकें लागल काष्ठबदंडकें
डंडी लागल काष्ठबदंडकें लागल काष्ठबदंडकें
डण्डीक लागल काष्ठबदंडकें लागल काष्ठबदंडकें
गल्लाक बनिञाक पाइ रखबाक अनेक खोधलीसँ युक्तइ बक्साखके बनिञाक पाइ रखबाक अनेक खोधलीसँ युक्तध बक्सासके
कठरा किछु वाद्य यंत्रमे काठक आधार पर चामसँ छाड़ल रहैत छैक। एहि काठक आधारके किछु वाद्य यंत्रमे काठक आधार पर चामसँ छाड़ल रहैत छैक। एहि काठक आधारके
गुल्लीह तबला, मृदङ आदिमे बाहरसँ काठक बेलनाकार टुकड़ी सभ सेहो देल रहैत छैक। एकरा सभकेँ तबला, मृदङ आदिमे बाहरसँ काठक बेलनाकार टुकड़ी सभ सेहो देल रहैत छैक। एकरा सभकेँ
करताल हाथसँ बजयबाक काठक एकटा वाद्य यंत्रमे धातुक झालि लागल रहैत छैक। एकरा हाथसँ बजयबाक काठक एकटा वाद्य यंत्रमे धातुक झालि लागल रहैत छैक। एकरा
कठताल हाथसँ बजयबाक काठक एकटा वाद्य यंत्रमे धातुक झालि लागल रहैत छैक। एकरा हाथसँ बजयबाक काठक एकटा वाद्य यंत्रमे धातुक झालि लागल रहैत छैक। एकरा
लोखड़/लोहखड़ नौआ काठक छोट सन पेटीमे अपन समस्तप औजार रखैत अछि। एहि पेटीके नौआ काठक छोट सन पेटीमे अपन समस्तट औजार रखैत अछि। एहि पेटीके
डाँचा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
फरमा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
फर्मा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
फारम कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
साँच कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
साँचा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा कमार ईट पथबाक हेतु काठक ठट्ठरक निर्माण करैत अछि। एकरा
साङह गृह निर्माण सम्बअन्धीा सामग्री सामग्री सभकेँ गृह निर्माण सम्बनन्धीभ सामग्री सामग्री सभकेँ
सरञ्जाम गृह निर्माण सम्ब न्धीम सामग्री सामग्री सभकेँ गृह निर्माण सम्बनन्धीभ सामग्री सामग्री सभकेँ
सरंजाम गृह निर्माण सम्ब न्धीम सामग्री सामग्री सभकेँ गृह निर्माण सम्‍बन्धीभ सामग्री सामग्री सभकेँ
सरमजाम गृह निर्माण सम्ब न्धीम सामग्री सामग्री सभकेँ गृह निर्माण सम्बनन्धीभ सामग्री सामग्री सभकेँ
खंभाखम्भाभ घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
खम्भीथ घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भेके घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भमके
खम्भिआ घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
(या)2खम्हाक घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
खम्हाँव घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
खाम्ह घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
खम्हिआ (या) घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्ताम्भ‍के घरक आधरभूत काठ अथवा बाँसक स्त म्भ‍के
थुन्हीव कतहु-कतहु एकरा कतहु-कतहु एकरा
थुन्हीँा कतहु-कतहु एकरा कतहु-कतहु एकरा
उचबड़ कतहु-कतहु एकरा कतहु-कतहु एकरा
बसैला बाँसल खाम्ही कें बाँसल खाम्ही कें
कान खाम्ह क उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके खाम्हएक उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके
कान्हए खाम्हएक उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके खाम्हएक उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके
कनहा खाम्हएक उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके खाम्हएक उपरका भागमे अंग्रेजीक भी अक्षरक आकृतिक खाँच बनाओल जाइत छैक जाहि पर काठ अथवा बाँसक दंडकें टिकाओल जाइत छैक। एहि भागके
खम्हेएली जे खम्हा‍ माटिमे गाड़ल नहि रहैत छैक ओकरा जे खम्हा माटिमे गाड़ल नहि रहैत छैक ओकरा
पिढि़या खम्हेयली माटिमे गाड़ल एकटा समतल काष्ठयखंड पर अवलम्बित रहैत छैक। एकरा खम्हेएली माटिमे गाड़ल एकटा समतल काष्ठ खंड पर अवलम्बित रहैत छैक। एकरा
पेलता झुकल खाम्हक अड़कयबाक हेतु लगाओल कोणिक सोंगरके झुकल खाम्हक अड़कयबाक हेतु लगाओल कोणिक सोंगरके
मढ़ब खम्हाक आदि बनयबाक हेतु कॉंसक गीरह आदिके छिलबाक क्रिया खम्हाा आदि बनयबाक हेतु कॉंसक गीरह आदिके छिलबाक क्रिया
फट्ठा बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ
बत्ता बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ
बाता बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ
बाँता बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ बाँसके चिरला पर मोट-मोट खंड सभ
फट्ठी
पातर-पातर खंड सभ पातर-पातर खंड सभ
बत्ती पातर-पातर खंड सभ पातर-पातर खंड सभ
बाती पातर-पातर खंड सभ पातर-पातर खंड सभ
भुरचुङा घेरल स्थारनमे आवागमनक हेतु समानान्तार दूटा सुकाठक स्तलम्भूमे ऊपर सँ नीचा दिस थोड़े-थोड़े दूर पर छेद बना कऽ ओहिमे बाँस पैसाओल जाइत छैक। एहि व्यजवस्थापके घेरल स्थाइनमे आवागमनक हेतु समानान्तहर दूटा सुकाठक स्ततम्भूमे ऊपर सँ नीचा दिस थोड़े-थोड़े दूर पर छेद बना कऽ ओहिमे बाँस पैसाओल जाइत छैक। एहि व्य।वस्थाइके
टाट खऽढ़ आदिकेँ ठाढ़ स्थितिमे थोड़ेक-थोड़ेक दूरी पर दूनू कातसँ देल बत्तीक बीच बन्हबलासँ खऽढ़ आदिकेँ ठाढ़ स्थितिमे थोड़ेक-थोड़ेक दूरी पर दूनू कातसँ देल बत्तीक बीच बन्हललासँ
फड़क खऽढ़ आदिकेँ ठाढ़ स्थितिमे थोड़ेक-थोड़ेक दूरी पर दूनू कातसँ देल बत्तीक बीच बन्हबलासँ खऽढ़ आदिकेँ ठाढ़ स्थितिमे थोड़ेक-थोड़ेक दूरी पर दूनू कातसँ देल बत्तीक बीच बन्हललासँ
टटौघर टाटसँ घेरल घराकेँ टाटसँ घेरल घराकेँ
टटघर टाटसँ घेरल घराकेँ टाटसँ घेरल घराकेँ
झाँझ मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बकद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बसद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ
झाझन मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बकद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बसद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ
झाँझन मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बकद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ मजगूतीक हेतु टाटमे खऽढ़क बदला बाँसकेँ एहि चीरि कऽ लागाओल जाइत छैक जाहिसँ ओकर समस्तज भाग सम्बसद्ध रहजैत उनरल रहैत छैक। एहि वस्तु केँ
उभी झाँझनक टाटमे स्थानन-स्थाखन पर बन्हनबाक बत्तीमे आधा फाडल ओ छेद कयल बाँस पैसाओल रहैत्‍ छैक। एकरा झाँझनक टाटमे स्थानन-स्थाछन पर बन्हनबाक बत्तीमे आधा फाडल ओ छेद कयल बाँस पैसाओल रहैत्‍ छैक। एकरा
उभ्भीए झाँझनक टाटमे स्थानन-स्था न पर बन्हनबाक बत्तीमे आधा फाडल ओ छेद कयल बाँस पैसाओल रहैत्‍ छैक। एकरा झाँझनक टाटमे स्थानन-स्थाछन पर बन्हनबाक बत्तीमे आधा फाडल ओ छेद कयल बाँस पैसाओल रहैत्‍ छैक। एकरा
जाफरी नामानामी आ चौड़ाचौड़ी समानान्त़र ठाढ़ कयल बत्तीक वर्गाकार घरवला घेराकेँ नामानामी आ चौड़ाचौड़ी समानान्तसर ठाढ़ कयल बत्तीक वर्गाकार घरवला घेराकेँ
ठढ़बत्ता जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ
ठढ़बत्ती जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ
ठढ़बाती जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ जाफरीमे ठाढ़ बत्तीकेँ
भीत माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ
भित्ता माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ
देबाल माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ माटि अथवा ईटसँ बनल घरक घेरावला भागकेँ
चार खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ
छप्पकर खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ
छपड़ी खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ खऽ अथवा खपड़ासँ छारल जायवला घरक उपरका आवरणकेँ
एकचारा चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
एकचारी, दुचारा चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
दोचारा चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
दुचारी चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
दुचारी चौचारा चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
चौचारी चारक संख्यावक आधार पर घर चारक संख्यावक आधार पर घर
बरी दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकेँ दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकँँ
बरेड़ बरेड़ी दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकेँ दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकँँ
बरेँड़ी दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकेँ दुचारा घरक चारकेँ आधार देबाक हेतु मध्य वर्ती काष्ठ‍खंकँँ
धरन/धरनि बरेड़ीकेँ आधार प्रदान करबाक हेतु कखनो-कखनो ओकर समानान्त र काठक मोट सील दूटा देवालक बीच लागल रहैत छैक। एकरा बरेड़ीकेँ आधार प्रदान करबाक हेतु कखनो-कखनो ओकर समानान्तकर काठक मोट सील दूटा देवालक बीच लागल रहैत छैक। एकरा
गोल गोल आकृतिक धरनिकेँ गोल आकृतिक धरनिकेँ
गोला गोल आकृतिक धरनिकेँ गोल आकृतिक धरनिकेँ
चौकोर चाकर धरनिकेँ चाकर धरनिकेँ
चौपहल चाकर धरनिकेँ चाकर धरनिकेँ
मनिकथम्भि धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्तलम्भक सभकेँ
मानिथम्भ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ
मनिकथम्ह धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ
मलिकथम्ह धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ
मरीथम धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ धरनि पर एकाधिक लम्ब रूप मोट काष्ठपखंड सभ बरेड़ी धरि लागल रहैत छैक। एहि स्ततम्भ़ सभकेँ
माला उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठेखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठअखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ
मलिया उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठेखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठअखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ
मलवा उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठेखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ उपरका भागमे एकटा अवतल काष्ठअखंड पर बरेड़ी आधारित रहैत छैक। एहि अवतल काष्ठएखंडकेँ
ठाठ घर छाड़बाक हेतु ठठ्ठरकेँ घर छाड़बाक हेतु ठठ्ठरकेँ
कोरा (ड़ा) चारक निचला भागमे देल बाँसक उपरका भागमे छेल कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ चारक निचला भागमे देल बाँसक उपरका भागमे छेल कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ
कोरो (ड़ो) चारक निचला भागमे देल बाँसक उपरका भागमे छेल कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ चारक निचला भागमे देल बाँसक उपरका भागमे छेल कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ
नाथ कोरोक उपरका भागमे छेद कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ कोरोक उपरका भागमे छेद कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ
नास कोरोक उपरका भागमे छेद कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ कोरोक उपरका भागमे छेद कयल रहैत छैक। एहि छेदकेँ
बरोत कोरो सभकेँ सम्बेद्ध करऽवला ओकर नासमे पैसल बातीकेँ कोरो सभकेँ सम्बकद्ध करऽवला ओकर नासमे पैसल बातीकेँ
बल्लाे काठक कोरोकेँ काठक कोरोकेँ
बाला काठक कोरोकेँ काठक कोरोकेँ
बल्लीक छोट ओ पातर बल्ला केँ छोट ओ पातर बल्ला केँ
तर (ड़) क दूटा चारक कोना पर देल मोट ओ चाकर बल्लाोकेँ दूटा चारक कोना पर देल मोट ओ चाकर बल्ला केँ
तर (ड़) ख दूटा चारक कोना पर देल मोट ओ चाकर बल्लाोकेँ दूटा चारक कोना पर देल मोट ओ चाकर बल्ला केँ
सरदर एकचारीक उपरका भाग जाहि काष्ठेखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा एकचारीक उपरका भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा
टेरुआ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
मरुअनि खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
मडुआ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
मँडुआ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
मलवा खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
माला खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ खुट्टी सभमे अवतल खाधि बनल रहैत छैक। खुट्टी सभकेँ
कमरबल्ला एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठचखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा
पाढ़ एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा
पाढि़ एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा
पाड़ एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठभखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा एकचारीक निचला भाग जाहि काष्ठखखंड अथवा वंशदंड पर टिकल रहैत छैक ओकरा
अड़ानी चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ
टेक चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठ क टुकड़ा सभकेँ चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ
ठेक चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ
ठेकना चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ
बचबा चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ चारकेँ नीचा ससरबासँ रोबाक हेतु कोरो ओ पाढि़क बीच ठोकल काष्ठकक टुकड़ा सभकेँ
गुमुज/कुम्हकनी कोना जाहि शीर्ष विन्दुस पर मिलैत छैक, ओहिठाम एकटा छिद्रमय काष्ठिखंड चारू चारकेँ सम्ब‍द्ध कयने रहैत छैक। एकरा कोना जाहि शीर्ष विन्दुा पर मिलैत छैक, ओहिठाम एकटा छिद्रमय काष्ठयखंड चारू चारकेँ सम्बयद्ध कयने रहैत छैक। एकरा
छरनौती चारकेँ छारबाक हेतु जाहि बातीक उपयोग होइत अछि ओकरा चारकेँ छारबाक हेतु जाहि बातीक उपयोग होइत अछि ओकरा
खरबत्ती खढ़क घरकेँ छरबाक हेतु बाँसक छठम अंशावला बातीक व्यावहार कयल जाइछ। एकरा खढ़क घरकेँ छरबाक हेतु बाँसक छठम अंशावला बातीक व्यलवहार कयल जाइछ। एकरा
खरबाती खढ़क घरकेँ छरबाक हेतु बाँसक छठम अंशावला बातीक व्यावहार कयल जाइछ। एकरा खढ़क घरकेँ छरबाक हेतु बाँसक छठम अंशावला बातीक व्यलवहार कयल जाइछ। एकरा
सिङरबात त्रिभुजाकार टाट अथवा ठाठमे टेक कऽवला लगाओल बातीकेँ त्रिभुजाकार टाट अथवा ठाठमे टेक कऽवला लगाओल बातीकेँ
छत पक्काे घरक उपरका आवरणकेँ पक्काे घरक उपरका आवरणकेँ
छात पक्काे घरक उपरका आवरणकेँ पक्काे घरक उपरका आवरणकेँ
धरन छतकेँ आधार पातर करऽवला नाम ओ चौपहल काष्ठओखंडकेँ छतकेँ आधार पातर करऽवला नाम ओ चौपहल काष्ठपखंडकेँ
धरनि छतकेँ आधार पातर करऽवला नाम ओ चौपहल काष्ठओखंडकेँ छतकेँ आधार पातर करऽवला नाम ओ चौपहल काष्ठओखंडकेँ
कड़ी छोट, पातर ओ चौकार काष्ठ खंड जे एक धरनिसँ दोसर धरनि पर आ देवाल तथा एक धरनि पर पाटल जाइत अछि जे छोट, पातर ओ चौकार काष्‍ठखंड जे एक धरनिसँ दोसर धरनि पर आ देवाल तथा एक धरनि पर पाटल जाइत अछि जे
बड़गाहिन छोट, पातर ओ चौकार काष्ठहखंड जे एक धरनिसँ दोसर धरनि पर आ देवाल तथा एक धरनि पर पाटल जाइत अछि जे छोट, पातर ओ चौकार काष्ठ खंड जे एक धरनिसँ दोसर धरनि पर आ देवाल तथा एक धरनि पर पाटल जाइत अछि जे
थापी जमीन सरि करबाक थापी काष्ठरक उपकरणकेँ जमीन सरि करबाक थापी काष्ठरक उपकरणकेँ
मुंगरी जमीन सरि करबाक थापी काष्ठरक उपकरणकेँ जमीन सरि करबाक थापी काष्ठरक उपकरणकेँ
पिटना जमीन सरि करबाक थापी जमीन सरि करबाक थापी
चाली देवाल जोड़बाक हेतु मचान पर देल आधार जे बत्ती सभकेँ तराउपरी सम्बेद्ध कऽ बनाओल जाइछ से देवाल जोड़बाक हेतु मचान पर देल आधार जे बत्ती सभकेँ तराउपरी सम्बँद्ध कऽ बनाओल जाइछ से
खरचाल देवाल जोड़बाक हेतु मचान पर देल आधार जे बत्ती सभकेँ तराउपरी सम्बेद्ध कऽ बनाओल जाइछ से देवाल जोड़बाक हेतु मचान पर देल आधार जे बत्ती सभकेँ तराउपरी सम्बँद्ध कऽ बनाओल जाइछ से
द्वार घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ
दुआरि घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ
दरवज्जा घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ
दरवाजा घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ
देहरि घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ घरसे बाहर-भीतर आवागमनक हेतु व्यगवस्थातकेँ
चौकठ दरवज्जा मे चारूकातसँ लागल काष्ठकव्यठवस्थासकेँ दरवज्जाषमे चारूकातसँ लागल काष्ठाव्यावस्थासकेँ
चौकठि दरवज्जासमे चारूकातसँ लागल काष्ठकव्यठवस्थासकेँ दरवज्जाषमे चारूकातसँ लागल काष्ठाव्यावस्थासकेँ
चौखटि दरवज्जासमे चारूकातसँ लागल काष्ठकव्यठवस्थासकेँ दरवज्जाषमे चारूकातसँ लागल काष्ठाव्यावस्थासकेँ
मोख घरक मुँह परक चौकठिकेँ घरक मुँह परक चौकठिकेँ
मोखा घरक मुँह परक चौकठिकेँ घरक मुँह परक चौकठिकेँ
दुरुक्खा बाहरी दरवज्जाच परक चौकठिकेँ बाहरी दरवज्जाच परक चौकठिकेँ
फाटक दरवज्जाठकेँ बन्द करबाक काष्ठँ-व्यावस्थाब दरवज्जााकेँ बन्द करबाक काष्ठँ-व्यावस्थाब
छात चौकठि आयताकार होइत अछि। एकर चौड़ाइवला दूनू काष्ठइखंडमे ऊपरवलाकेँ चौकठि आयताकार होइत अछि। एकर चौड़ाइवला दूनू काष्ठइखंडमे ऊपरवलाकेँ
उपरौटा चौकठि आयताकार होइत अछि। एकर चौड़ाइवला दूनू काष्ठइखंडमे ऊपरवलाकेँ चौकठि आयताकार होइत अछि। एकर चौड़ाइवला दूनू काष्ठइखंडमे ऊपरवलाकेँ
लतमरबा नीचावला काष्ठखखंडकेँ नीचावला काष्ठलखंडकेँ
लतमारा नीचावला काष्ठखखंडकेँ नीचावला काष्ठलखंडकेँ
लतमर्रा नीचावला काष्ठखखंडकेँ नीचावला काष्ठलखंडकेँ
लतखोरा नीचावला काष्ठखखंडकेँ नीचावला काष्ठलखंडकेँ
पटदेहरि चोकठिक ऊपरी भागमे चाकर काष्ठीखंडक ऊपर देवाल जोड़ल रहैत छैक। एहि काष्ठछखंडकेँ चोकठिक ऊपरी भागमे चाकर काष्ठ खंडक ऊपर देवाल जोड़ल रहैत छैक। एहि काष्ठएखंडकेँ
कोपला लम्बाएइवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ लम्बा इवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ
चूड़ लम्बाभइवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ लम्बा इवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ
चूल लम्बाभइवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ लम्बा इवला भागक बाहरवला ओहि भाग सभकेँ
चूड़ चोकठि कोपलासँ युक्ता चौकठिकेँ कोपलासँ युक्त चौकठिकेँ
गुझियावला चौकठि जाहि चौकठिमे कोपला निकलल नहि रहैत छैक, ओकरा देवालसँ कलम्पून द्वारा सम्बसद्ध कयल जाइत छैक। एहन चौकठिकेँ जाहि चौकठिमे कोपला निकलल नहि रहैत छैक, ओकरा देवालसँ कलम्पूे द्वारा सम्बसद्ध कयल जाइत छैक। एहन चौकठिकेँ
साहद कोनो-कोनो चौकठिक वाह्य भागमे छीलि कऽ एकटा आर चौकठिक आकृति बना देल जाइत छैक। एकरा कोनो-कोनो चौकठिक वाह्य भागमे छीलि कऽ एकटा आर चौकठिक आकृति बना देल जाइत छैक। एकरा
सौढ़ी कोनो-कोनो चौकठिक वाह्य भागमे छीलि कऽ एकटा आर चौकठिक आकृति बना देल जाइत छैक। एकरा कोनो-कोनो चौकठिक वाह्य भागमे छीलि कऽ एकटा आर चौकठिक आकृति बना देल जाइत छैक। एकरा
साह चौकठि दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ
दसौढ़ी चौकठि दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ
दोहरा चौकठि दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ दसौढ़ीसँ युक्तै चौकठिकेँ
खिड़की घरमे वायु ओ प्रकाशक आवागमनक व्यकवस्थाककेँ घरमे वायु ओ प्रकाशक आवागमनक व्यगवस्थाककेँ
डड़कस खिड़कीक मध्य भागमे लम्बाीइवला दूनू भागकेँ एकटा काष्ठँखंड सम्बनद्ध कयने रहैत छैक1 एकरा खिड़कीक मध्यकभागमे लम्बाीइवला दूनू भागकेँ एकटा काष्ठँखंड सम्बकद्ध कयने रहैत छैक1 एकरा
डँड़कस खिड़कीक मध्य भागमे लम्बाीइवला दूनू भागकेँ एकटा काष्ठँखंड सम्बनद्ध कयने रहैत छैक1 एकरा खिड़कीक मध्यकभागमे लम्बाीइवला दूनू भागकेँ एकटा काष्ठँखंड सम्बनद्ध कयने रहैत छैक1 एकरा
जंगला डड़कसविहीन खिड़कीकेँ डड़कसविहीन खिड़कीकेँ
जङला डड़कसविहीन खिड़कीकेँ डड़कसविहीन खिड़कीकेँ
जङ्गला डड़कसविहीन खिड़कीकेँ डड़कसविहीन खिड़कीकेँ
लगान खिड़की अथवा केबाड़क हेतु देवालमे छोड़ल गेल स्थाेनकेँ खिड़की अथवा केबाड़क हेतु देवालमे छोड़ल गेल स्थालनकेँ
कपाट खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्था रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थासकेँ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्था रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्था केँ
केबाड़ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यबवस्थाक रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थााकेँ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्थास रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थासकेँ
केबाड़ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्थास रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थासकेँ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्थास रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थासकेँ
केबाड़ी खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द करबाक व्यसवस्थास रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थासकेँ खिड़की ओ चौकठिक खाली भागकेँ काठक चाकर तकथासँ बन्द् करबाक व्यठवस्थाद रहैत छैक। एहि तकथा व्य।वस्थादकेँ
पाट केबाड़क विभागकेँ केबाड़क विभागकेँ
पट्टा केबाड़क विभागकेँ केबाड़क विभागकेँ
पल्ला़ केबाड़क विभागकेँ केबाड़क विभागकेँ
एकपलिया एक पल्लाववला केवाड़केँ एक पल्लाँवला केवाड़केँ
दुपलिया दू पल्लाँवला केबाड़केँ दू पल्लाँवला केबाड़केँ
दरस पल्ला़क सामनेवला भागकेँ पल्लाँक सामनेवला भागकेँ
रूख पल्लाँक सामनेवला भागकेँ पल्लाँक सामनेवला भागकेँ
रूखि पल्लाँक सामनेवला भागकेँ पल्लाँक सामनेवला भागकेँ
अदरस पाछूवला भागकेँ पाछूवला भागकेँ
सादापाट साधारण केवाड़क पल्लीणकेँ साधारण केवाड़क पल्लीणकेँ
बीट सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब‍द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठहदंड सभकेँ सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठ्दंड सभकेँ
बत्ता सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब‍द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठहदंड सभकेँ सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठ्दंड सभकेँ
बाँता सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब‍द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठकदंड सभकेँ सादा पाटमे नामानामी तकथा पर अदरस भागमे नीचा, ऊपर ओ बीचमे चौड़ा-चौड़ी चाकर काष्ठादंड ठोकि तकथा सभ सम्ब द्ध कयल रहैत छैक। एहि काष्ठ्दंड सभकेँ
बेनी एहिमे एक पल्ला् पर दोसर पल्लाल बैसेबाक हेतु एकटा पल्लाधक कोर पर नामानामी एकटा चाकर तकथा ठोकल रहैत छैक। एहिमे एक पल्लाै पर दोसर पल्लाा बैसेबाक हेतु एकटा पल्लााक कोर पर नामानामी एकटा चाकर तकथा ठोकल रहैत छैक।
बीट एहिमे एक पल्ला पर दोसर पल्लाल बैसेबाक हेतु एकटा पल्लारक कोर पर नामानामी एकटा चाकर तकथा ठोकल रहैत छैक। एहिमे एक पल्ला पर दोसर पल्लाा बैसेबाक हेतु एकटा पल्लााक कोर पर नामानामी एकटा चाकर तकथा ठोकल रहैत छैक।
बेनीवला केबाड़ एकरा एहन केवाड़केँ एकरा एहन केवाड़केँ
बटन बाँतामे टेढ़ कऽ ठोकल भागकेँ बाँतामे टेढ़ कऽ ठोकल भागकेँ
खुर्जी चौड़ा-चौड़ी लकड़ीकेँ चौड़ा-चौड़ी लकड़ीकेँ
खुर्ची चौड़ा-चौड़ी लकड़ीकेँ चौड़ा-चौड़ी लकड़ीकेँ
चूड़ डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ
चूल डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ
चडि़ डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ डारिक अग्रभाग पतरायल रहैत छैक। एहि भागकेँ
छेद खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा
खील खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा
भूड़ खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा
खाँच खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा खुर्जीक अग्रभागमे गँहीर खाधि बनाओल रहैत छैक। एकरा
पडुआरि चूल ओ छेदकेँ परस्पँर सम्बओद्ध कऽ देलासँ पल्ला क फ्रेम बनैत छैक। डारि खुर्जीक सम्ब द्ध करबाक हेतु कयल छिद्रकेँ चूल ओ छेदकेँ परस्प र सम्बबद्ध कऽ देलासँ पल्लापक फ्रेम बनैत छैक। डारि खुर्जीक सम्बरद्ध करबाक हेतु कयल छिद्रकेँ
सालब चूलकेँ छेदमे पैसयबाक क्रिया चूलकेँ छेदमे पैसयबाक क्रिया
अँटब सालला उत्तर छेदमे चूलक सुगमतापूर्वक प्रवेशक क्रिया सालला उत्तर छेदमे चूलक सुगमतापूर्वक प्रवेशक क्रिया
अँटबेस अँटबाक भाव अँटबाक भाव
अंटाबेस अँटबाक भाव अँटबाक भाव
ढकर-ढकर छेद पैघ भऽ गेने चूलक अस्थिरताकेँ छेद पैघ भऽ गेने चूलक अस्थिरताकेँ
ढकढोल अत्यलन्तर पैघ छेदकेँ अत्यलन्तर पैघ छेदकेँ
खिप पैघ छेदमे चूड़केँ स्थिर करबाक हेतु देल पातर पच्चुड़केँ पैघ छेदमे चूड़केँ स्थिर करबाक हेतु देल पातर पच्चेड़केँ
खीप पैघ छेदमे चूड़केँ स्थिर करबाक हेतु देल पातर पच्चुड़केँ पैघ छेदमे चूड़केँ स्थिर करबाक हेतु देल पातर पच्चेड़केँ
ठोकर साल आयताकार चूडि़केँ साललासँ उत्पन्नँ बनाबटकेँ आयताकार चूडि़केँ साललासँ उत्पन्नँ बनाबटकेँ
मोरद्दी साल गोल चूडि़केँ साललासँ उत्पचन्नल बनाबटकेँ गोल चूडि़केँ साललासँ उत्प न्नन बनाबटकेँ
डिल्लाे डारि ओ खुर्जीक मध्यब भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक। डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक।
ढीप डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक। डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक।
पाइनर डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक। डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक।
पाइनल डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक। डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक।
पैनल डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक। डारि ओ खुर्जीक मध्य भागमे कलाकृति खीचल तकथा पैसाओल रहैत छैक।
सिक्काै पैनल पर चौखूट काटकेँ पैनल पर चौखूट काटकेँ
नीमगोल गोल आकारक काटकेँ गोल आकारक काटकेँ
सामी पल्लाक जाहि पल्‍लामे पाइनरक स्थाान पर सीसा लगाओल जाइत छैक, ओकरा जाहि पल्ला मे पाइनरक स्थाजन पर सीसा लगाओल जाइत छैक, ओकरा
झरनी केवाड़क दूनू पल्लानकेँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्लााक कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतसरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ केवाड़क दूनू पल्ला़केँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्ला क कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतहरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ
पताम केवाड़क दूनू पल्लाइकेँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्लााक कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कत्रि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ केवाड़क दूनू पल्ला़केँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्ला क कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतहरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ
पुताम केवाड़क दूनू पल्लाइकेँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्लााक कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतसरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ केवाड़क दूनू पल्ला़केँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्ला क कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतहरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ
पतामी केवाड़क दूनू पल्लाइकेँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्लााक कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतसरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ केवाड़क दूनू पल्ला़केँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्ला क कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतहरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ
पलस केवाड़क दूनू पल्लाीकेँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्लााक कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतसरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ केवाड़क दूनू पल्ला़केँ एक-दोसरा पर बैसयबाक हेतु दूनू पल्ला क कोर पर नामा-नामी क्रमश: भीतर ओ बाहरसँ किछु भाग कतहरि देल जाइत छैक। एहि गँहीर भागकेँ
चप्पेस समतल पलसकेँ समतल पलसकेँ
गोला कि‍ञ्चित वक्र पलसंकेँ कि‍ञ्चित वक्र पलसंकेँ
भीतर गुटका केवाड़केँ देवालमे सटबासँ बचयबाक हेतु ओकर चौकठिक उदग्र दंडक मध्यकभागमे काठक एकटा चौकोर टुकड़ी ठोकि देल जाइत छैक। एकरा केवाड़केँ देवालमे सटबासँ बचयबाक हेतु ओकर चौकठिक उदग्र दंडक मध्यरभागमे काठक एकटा चौकोर टुकड़ी ठोकि देल जाइत छैक। एकरा
खाँच चौकठिक उदग्र दण्ड मे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठाक त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्वचत: बन्द होयबासूं रोकैत छैक। एकरा चौकठिक उदग्र दण्डिमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठ क त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्व त: बन्दब होयबासूं रोकैत छैक। एकरा
गुटका चौकठिक उदग्र दण्डकमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठाक त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्वचत: बन्द होयबासूं रोकैत छैक। एकरा चौकठिक उदग्र दण्डिमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठ क त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्व त: बन्दब होयबासूं रोकैत छैक। एकरा
खाँचा चौकठिक उदग्र दण्डकमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठाक त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्वचत: बन्द होयबासूं रोकैत छैक। एकरा चौकठिक उदग्र दण्डिमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठ क त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्व त: बन्दब होयबासूं रोकैत छैक। एकरा
गुटका चौकठिक उदग्र दण्डकमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठाक त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्वचत: बन्द होयबासूं रोकैत छैक। एकरा चौकठिक उदग्र दण्डिमे बाहरसँ कब्जा पर लगाओल काष्ठ क त्रिकोण टुकड़ा खाँचमे बैसि केवाड़केँ स्व त: बन्दब होयबासूं रोकैत छैक। एकरा
अड़ानी केवाड़क लतमाराक कोन पर ठोकल लकड़ीक नाम भ्रमणशील टुकड़ाकेँ पल्लाशसँ अड़ा देने पल्लाश स्वडत: बन्द‍ नहि भऽ सकैछ। एकरा केवाड़क लतमाराक कोन पर ठोकल लकड़ीक नाम भ्रमणशील टुकड़ाकेँ पल्लाशसँ अड़ा देने पल्लाश स्वडत: बन्द‍ नहि भऽ सकैछ। एकरा
छिटकी केवाड़क लतमाराक कोन पर ठोकल लकड़ीक नाम भ्रमणशील टुकड़ाकेँ पल्लाशसँ अड़ा देने पल्लाश स्वडत: बन्द‍ नहि भऽ सकैछ। एकरा केवाड़क लतमाराक कोन पर ठोकल लकड़ीक नाम भ्रमणशील टुकड़ाकेँ पल्लाशसँ अड़ा देने पल्लाश स्वडत: बन्द‍ नहि भऽ सकैछ। एकरा
कुटका चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दी केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दक केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई
क्लिट चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दी केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दक केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई
परोडि़या चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दी केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दक केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई
कुलावा चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दी केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई चौकठिक छातक मध्यिमे ठोकल परोड़क आकृतिक लकड़ीक टुकड़ी बन्दक केवाड़केँ खुलबासँ रोकैत छैक। ई
बिलैया केवाड़केँ भीतरसँ बन्दप करबाक एकटा व्यावस्थान केवाड़केँ भीतरसँ बन्दड करबाक एकटा व्यदवस्थाक
मकरी दोसर पल्लाभमे ठोकल गुलमेँ खकेँ दोसर पल्लाँमे ठोकल गुलमेँ खकेँ
बराठी चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्येमे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यकमे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यामे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ
बेराठी चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यकमे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यामे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ
बेड़ाँठी चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यकमे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यामे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ
बेनाठी चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यकमे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ चौकठि‍क ठढ़का भागक मध्य मे गुलमेँ ख पर नाचऽवला लकड़ीक दंडकेँ दोसर दिसुक ठढ़का भागक मध्यामे अवस्थित लोहक आधार पर टिक देने केवाड़ भीतरसँ बन्दव भऽ जाइत छैक। एहिमे प्रयुक्त। काष्ठऽदंडकेँ
अर्गल केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
किल्लीै केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
छिटकी केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
छिटकिन्नी केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्लाेक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
छिटकिल्ली केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
सिटकनी केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
सिटकिन्नी केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
धुरकिल्ली केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
हुड़का केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठधखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाटक छेदसँ होइत दोसर पल्लाीक छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा केवाड़केँ भीतरहिसँ करबाक अन्यभ व्यावस्थावमे दूनू पल्ला मे एक-एकटा अर्द्धवृत्ताकार छिद्रमय काष्ठाखंडा ठोकल रहैत छैक आ एकटा लकड़ी एक पल्लाकक छेदसँ होइत दोसर पल्ला क छेदमे पैसाओल रहैत छैक। एकरा
तरताला केबाड़मे काठक भीतरमे लगाओल तालाकेँ केबाड़मे काठक भीतरमे लगाओल तालाकेँ
जाँत चिक्केस पिसबाक उपकरणकेँ चिक्ककस पिसबाक उपकरणकेँ
जाँता चिक्ककस पिसबाक उपकरणकेँ चिक्ककस पिसबाक उपकरणकेँ
जँतबा चिक्ककस पिसबाक उपकरणकेँ चिक्ककस पिसबाक उपकरणकेँ
कील जाँत जाहि लकड़ीक धूरी पर नचैत अछि ओकरा जाँत जाहि लकड़ीक धूरी पर नचैत अछि ओकरा
किल्लार जाँत जाहि लकड़ीक धूरी पर नचैत अछि ओकरा जाँत जाहि लकड़ीक धूरी पर नचैत अछि ओकरा
हाथर जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठओखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
हाँथर जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठओखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
हथड़ा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठओखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
हँथड़ा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा जाँतक उपरका पाथरकेँ नचयबाक हेतु ओहिमे एकटा काष्ठओखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
चकरी दालि दरड़बाक छोट जाँतकेँ दालि दरड़बाक छोट जाँतकेँ
किल्लीँ चकरीक मध्यावर्ती काष्ठ क धुरीकेँ चकरीक मध्यावर्ती काष्ठ क धुरीकेँ
अथरा चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
तगार चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्कगस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
कठौत चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
कठौता चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
कठवत चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
कठुला चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
कठोला चिक्क स सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ चिक्ककस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गँहीर पात्रकेँ
अथरी छोट कठौत छोट कठौत
तगाड़ी छोट कठौत छोट कठौत
कठौती छोट कठौत छोट कठौत
कठोला नोन आदि रखबाक अत्यआन्तग छोट आकृतिक कठौतकेँ नोन आदि रखबाक अत्यआन्तग छोट आकृतिक कठौतकेँ
चक रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चकती रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चकला रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चकुला रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चकोला रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चाक रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
चौकी रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ रोटी बेलबाक हेतु लकड़ीक गोल ओ समतल आधारकेँ
गोरा (ड़ा) एकर आधारमे लागल लकड़ीक गुल्लीगक सभकेँ एकर आधारमे लागल लकड़ीक गुल्लीकक सभकेँ
गोरी (ड़ी) एकर आधारमे लागल लकड़ीक गुल्लीगक सभकेँ एकर आधारमे लागल लकड़ीक गुल्लीकक सभकेँ
बेलना नाम ओ गोल काष्ठ दंडसँ रोटी बेलल जाइत अछि ओकरा नाम ओ गोल काष्ठ दंडसँ रोटी बेलल जाइत अछि ओकरा
बेलनी नाम ओ गोल काष्ठ दंडसँ रोटी बेलल जाइत अछि ओकरा नाम ओ गोल काष्ठ दंडसँ रोटी बेलल जाइत अछि ओकरा
सचबा पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
सँचबा पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
साँच पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
साँचऽ पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
साँचा पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
साँचो पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण पकमान बनयबाक काठक पानक पातक आकारक उपकरण
नोँख एकर अग्रभागकेँ एकर अग्रभागकेँ
नोँखी एकर अग्रभागकेँ एकर अग्रभागकेँ
मुंडी नीचा दिस निकल भागकेँ नीचा दिस निकल भागकेँ
मूँड़ी नीचा दिस निकल भागकेँ नीचा दिस निकल भागकेँ
नक्काँसी एहि पर खोधल आकृतिकेँ एहि पर खोधल आकृतिकेँ
खोधामा एहि पर खोधल आकृतिकेँ एहि पर खोधल आकृतिकेँ
जाली जालक आकृतिक खोधामाकेँ जालक आकृतिक खोधामाकेँ
फूल-पत्ती फूल-पात आदिक आकृतिक खोधामाकेँ फूल-पात आदिक आकृतिक खोधामाकेँ
दाबि भात आदि लारबाक हेतु छोलनीक आकृतिक काष्ठआक उपकरणकेँ भात आदि लारबाक हेतु छोलनीक आकृतिक काष्ठआक उपकरणकेँ
दबिला भात आदि लारबाक हेतु छोलनीक आकृतिक काष्ठआक उपकरणकेँ भात आदि लारबाक हेतु छोलनीक आकृतिक काष्ठआक उपकरणकेँ
दलघटना दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठ खंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठृखंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा
घोटना दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठ खंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठृखंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा
दलघौटना दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठ खंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा दालि घँटबाक हेतु काठक दंडक निचला भागमे गोल आकृतिक काष्ठृखंड उपकरणक व्य्वहार होइत अछि। एकरा
मथनी मक्ख न महबाक रऽहीकेँ मक्खकन महबाक रऽहीकेँ
महन मक्खकन महबाक रऽहीकेँ मक्खकन महबाक रऽहीकेँ
महनी मक्खकन महबाक रऽहीकेँ मक्खकन महबाक रऽहीकेँ
सरबा दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ
करछु दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ
कड़छुल दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ दालि आदि परसबाक हेतु लकड़ीक करछुकेँ
ओडि़का काष्ठादंडक अग्रभागमे नारिकेरक फल्लीं लागल सड़बाकेँ काष्ठसदंडक अग्रभागमे नारिकेरक फल्लीक लागल सड़बाकेँ
झपना भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ
ढाकन भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ
ढक्कान भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ
ढकना भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थकर बासनकेँ भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ
ढपना भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ भानसक पात्रकेँ झँपबाक हेतु काठक उत्थार बासनकेँ
ढकनायब लत्तीवला गाछक फौलबाक क्रिया लत्तीवला गाछक फौलबाक क्रिया
ताम चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ
तामा चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ
ताम्बा् चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ चाउर आदि नपबाक काठक छोट मुँहवला गोलपात्रकेँ
खटिआ (या) आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
खाट आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
चरपड़ आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
चारपाइ आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
सेज(या) आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
सजेआ आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
सेजिआ (या) आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक आरामक सबसँ प्राचीन सामग्री थिक
खटुला छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
खुटुली छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
खटुल्लीभ छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
खटोला छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
खटोली छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
छोट प्रभेदकेँ छोट प्रभेदकेँ
पौआ/ खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ
पावा खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ
पाया खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ खाटक चारू कोन परक ठाढ़ लकड़ीक स्त म्भसकेँ
पासि चारू पौआकेँ सम्बसद्ध करऽवला चारि गोट काष्ठाखंडमे नामा-नामीवला दुइ गोट पैघ होइत अछि। एकरा दुनूकेँ चारू पौआकेँ सम्बुद्ध करऽवला चारि गोट काष्ठाखंडमे नामा-नामीवला दुइ गोट पैघ होइत अछि। एकरा दुनूकेँ
पासी चारू पौआकेँ सम्ब द्ध करऽवला चारि गोट काष्ठ खंडमे नामा-नामीवला दुइ गोट पैघ होइत अछि। एकरा दुनूकेँ चारू पौआकेँ सम्बुद्ध करऽवला चारि गोट काष्ठाखंडमे नामा-नामीवला दुइ गोट पैघ होइत अछि। एकरा दुनूकेँ
छोटबड़ाह दूनू पासि अथवा दूनू पट्टीक लम्बावइ समान नहि रहने खाटकेँ दूनू पासि अथवा दूनू पट्टीक लम्‍बाइ समान नहि रहने खाटकेँ
कोनाह
एहन स्थितिमे चारू पासि-पट्टी समकोण पर नहि रहैत अछि तेँ एहन खाटकेँ एहन स्थितिमे चारू पासि-पट्टी समकोण पर नहि रहैत अछि तेँ एहन खाटकेँ
बदगुनिञा एहन स्थितिमे चारू पासि-पट्टी समकोण पर नहि रहैत अछि तेँ एहन खाटकेँ एहन स्थितिमे चारू पासि-पट्टी समकोण पर नहि रहैत अछि तेँ एहन खाटकेँ
खाट सालब खाअक पौआ, पासि, पट्टी आदि अवयवकेँ बनाया एवं सम्बकद्ध कऽ ओकरा तैयार करबाक क्रिया खाअक पौआ, पासि, पट्टी आदि अवयवकेँ बनाया एवं सम्बबद्ध कऽ ओकरा तैयार करबाक क्रिया
सालब टेढ़मेढ़ काठकेँ छेबिकऽ सोझ करबाक क्रिया सेहो टेढ़मेढ़ काठकेँ छेबिकऽ सोझ करबाक क्रिया सेहो
घोसिआयब चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया
घोंसिआयब चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया
पेसब चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया
पैसायब चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया चूलवला भागकेँ छेदमे लऽ जयबाक क्रिया
ठूसब छेद छोट रहने बलात् अन्तछ: प्रवेशक क्रिया छेद छोट रहने बलात् अन्तन: प्रवेशक क्रिया
ठाँसब छेद छोट रहने बलात् अन्तछ: प्रवेशक क्रिया छेद छोट रहने बलात् अन्तन: प्रवेशक क्रिया
चौकस चारू कातसँ कसल खाटकेँ चारू कातसँ कसल खाटकेँ
ढिलढिल एहन स्थितिमे पौआ ओ पासिक सम्बसद्धताकेँ एहन स्थितिमे पौआ ओ पासिक
ढिलढिलाह कि‍ञ्चित ढिलढिलक हेतु कि‍ञ्चित ढिलढिलक हेतु
हिलडुल ढिलढिल सम्बिद्धतावलाक एम्हिर-ओम्हार डोलबाक भाव ढिलढिल सम्बिद्धतावलाक एम्हिर-ओम्ह्र डोलबाक भाव
हिलडुलाह एहन वस्तुवकेँ एहन वस्तुवकेँ
सफारी स्थाीन परिवर्तनमे उपयोगी एहि खाटकेँ स्थागन परिवर्तनमे उपयोगी एहि खाटकेँ
गोड़कट कम लम्बाहइवला खाट जाहि पर सतलासँ पैर बाहर निकलि जाइत छैक, ओकरा कम लम्बा,इवला खाट जाहि पर सतलासँ पैर बाहर निकलि जाइत छैक, ओकरा
एकजानिञा (आँ/याँ) एक गोटाक सुतबा योग्यट कम चाकर खाटकेँ एक गोटाक सुतबा योग्यट कम चाकर खाटकेँ
दुजनिञा (आँ/याँ) दू गोटाक सुतबा योग्यर कम चाकर खाटकेँ दू गोटाक सुतबा योग्यट कम चाकर खाटकेँ
सीरम खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरमा खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरहन्नाथ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरहान खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरहाना खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिढ़न्नाथ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिढ़ान खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिढ़ाना खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिढ़ानी खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरहानी खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
सिरहौना खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
मुरथाड़ी खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ खाट आदि सुतबक साधनक जाहि भागमे माथ देल जाइत छैक, ओहि भागकेँ
गोड़थरि सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
गोड़थरिया सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
गोड़थारी सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पोतन्नाइ सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पौतान सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पौथन्नाइ सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पौथान सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पौथाना सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
पौदान सिरमाक विपरीत भाग जेम्हकर पैर राखल जाइत अछि, से सिरमाक विपरीत भाग जेम्हपर पैर राखल जाइत अछि, से
चौकी सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन
चउकी सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन
चउँकी सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन
क्रिया पाटब तकथा ठोकबाक तकथा ठोकबाक
सल्ल ग चौकीक तकथा सभ नामा-नामी अथवा चौड़ा-चौड़ी पाटल जाइत छैक। आद्यन्त एकेटा तकथा रहने चौकीक तकथा सभ नामा-नामी अथवा चौड़ा-चौड़ी पाटल जाइत छैक। आद्यन्तक एकेटा तकथा रहने
एकसल्लहग चौकीक तकथा सभ नामा-नामी अथवा चौड़ा-चौड़ी पाटल जाइत छैक। आद्यन्त एकेटा तकथा रहने चौकीक तकथा सभ नामा-नामी अथवा चौड़ा-चौड़ी पाटल जाइत छैक। आद्यन्तक एकेटा तकथा रहने
डासा मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्तटर अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्यतवर्ती पट्टी सभकेँ मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्त्र अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्य वर्ती पट्टी सभकेँ
दासा मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्तटर अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्यतवर्ती पट्टी सभकेँ मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्त्र अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्य वर्ती पट्टी सभकेँ
पुस्तपमान मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्तटर अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्यतवर्ती पट्टी सभकेँ मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्त्र अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्य वर्ती पट्टी सभकेँ
पोस्तछमान मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्तटर अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्यतवर्ती पट्टी सभकेँ मजगूतीक हेतु चौकीक पासिमे पट्टीक समानान्त्र अनेक पट्टी सभ बीच-बीचमे ठोकल रहैत छैक। एहि मध्य वर्ती पट्टी सभकेँ
कोनिआँ पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठारखंड दूनूकेँ सम्द्धिक करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठाकखंड दूनूकेँ सम्द्धृत करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा
ब्रैकिट पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठारखंड दूनूकेँ सम्द्धिक करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठाकखंड दूनूकेँ सम्द्धृत करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा
ब्रैकेट पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठारखंड दूनूकेँ सम्द्धिक करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा पौआकेँ हिलडुल होयबासँ बचयबाक हेतु पौआ तथा पासि ओ पट्टीक बीच त्रिकोण आकृतिक काष्ठाकखंड दूनूकेँ सम्ध्कृत करैत ठोकल जाइत छैक। एकरा
जैन चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तारकेँ चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तकरकेँ
फाँक चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तारकेँ चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तकरकेँ
फाट चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तारकेँ चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तकरकेँ
फाडि़ चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तकरकेँ चौकीक दूटा तकथाक बीचक अन्तकरकेँ
कोर एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ
किनार एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ
किनारा एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ
किनारी एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ एकर तकथाक अन्तिम छोरकेँ
कंछी ऊपरसँ अन्तिम छोरकेँ ऊपरसँ अन्तिम छोरकेँ
कनछी ऊपरसँ अन्तिम छोरकेँ ऊपरसँ अन्तिम छोरकेँ
कोन पौआ ओ पट्टीक बीचवला भागकेँ पौआ ओ पट्टीक बीचवला भागकेँ
काँख ओ पट्टीक बाहर रहैत छैक ओकरा ओ पट्टीक बाहर रहैत छैक ओकरा
काँखी ओ पट्टीक बाहर रहैत छैक ओकरा ओ पट्टीक बाहर रहैत छैक ओकरा
छिकार तकथा डेओढ़बाढ़ रहने ओकर अतिरिक्तढ भागकेँ काटि देल जाइत छैक। एहि काटल भागकेँ तकथा डेओढ़बाढ़ रहने ओकर अतिरिक्त भागकेँ काटि देल जाइत छैक। एहि काटल भागकेँ
भङठी काष्टँकर्ममे कोनो वस्तुँक टूटल अवयवकेँ पुन: संयुक्तक कऽ कार्ययोग्यु बनायब काष्टरकर्ममे कोनो वस्तुरक टूटल अवयवकेँ पुन: संयुक्त कऽ कार्ययोग्यन बनायब
मरम्मयति काष्टयकर्ममे कोनो वस्तुयक टूटल अवयवकेँ पुन: संयुक्तक कऽ कार्ययोग्यु बनायब काष्टरकर्ममे कोनो वस्तुरक टूटल अवयवकेँ पुन: संयुक्त कऽ कार्ययोग्यन बनायब
भङठब अवयव असम्बनद्ध होयबाक क्रिया अवयव असम्बिद्ध होयबाक क्रिया
भाङठ काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति
बेट्ठनि काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति
बेठनि काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति
मेठनि लागब काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति काज करैत काल भेल तकनीकी बाधाक कारणेँ काजक प्रगति बाधित होयबाक स्थिति
बट्टम भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ
बटम भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ
बटन भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ
बत्ता भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ भङठीक हेतु उपयोगमे आनल तकथाकेँ
चौसाल करब मोट काष्ठ खंडवला भाग टूटल रहला पर ओकर दूनू कात पत्तर दऽ सम्बलद्ध करबाक क्रिया मोट काष्ठरखंडवला भाग टूटल रहला पर ओकर दूनू कात पत्तर दऽ सम्बाद्ध करबाक क्रिया
साफ्ट दूटा तकथाकेँ जोड़बाक हेतु तऽरसँ देल पटरीकेँ दूटा तकथाकेँ जोड़बाक हेतु तऽरसँ देल पटरीकेँ
असनानी स्नाननादि करबाक हेतु छोट आकृतिक वर्गाकार चौकीकेँ स्नाानादि करबाक हेतु छोट आकृतिक वर्गाकार चौकीकेँ
असलानी स्नाननादि करबाक हेतु छोट आकृतिक वर्गाकार चौकीकेँ स्नाानादि करबाक हेतु छोट आकृतिक वर्गाकार चौकीकेँ
पटरा अत्य न्तव लघु आकृतिक चौकीकेँ अत्यिन्तव लघु आकृतिक चौकीकेँ
पलना धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ
पालना धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ
झुलबा धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ धियापुताकेँ सुतयबाक हेतु चारूकातसँ घेरल चौकीकेँ
बेंच चाकर एक तकथा अथवा कम चाकर एकाधिक तकथासँ पाटल चौकीक लघु प्रभेदकेँ चाकर एक तकथा अथवा कम चाकर एकाधिक तकथासँ पाटल चौकीक लघु प्रभेदकेँ
बिरिंच चाकर एक तकथा अथवा कम चाकर एकाधिक तकथासँ पाटल चौकीक लघु प्रभेदकेँ चाकर एक तकथा अथवा कम चाकर एकाधिक तकथासँ पाटल चौकीक लघु प्रभेदकेँ
मुंडाबेंच साधारण बेंचकेँ साधारण बेंचकेँ
अरामी बेंच ओठङबाक व्यवस्थापसँ युक्तक बेंचकेँ ओठङबाक व्यवस्था्सँ युक्तह बेंचकेँ
डेस्के विद्यालयमे नेनालोकनिक पोथी राखिकऽ लिखबाक हेतु ढाल कऽ लिखबाक हेतु ढाल कऽ पाटल तकथासँ बनल बेंचक एकटा ऊँचगर प्रभेदकेँ विद्यालयमे नेनालोकनिक पोथी राखिकऽ लिखबाक हेतु ढाल कऽ लिखबाक हेतु ढाल कऽ पाटल तकथासँ बनल बेंचक एकटा ऊँचगर प्रभेदकेँ
तख्तरपोस पैघ आकृतिक चौकीकेँ पैघ आकृतिक चौकीकेँ
तखतपोस पैघ आकृतिक चौकीकेँ पैघ आकृतिक चौकीकेँ
तकथपोस्ति पैघ आकृतिक चौकीकेँ पैघ आकृतिक चौकीकेँ
तकथपोस पैघ आकृतिक चौकीकेँ पैघ आकृतिक चौकीकेँ
पलंग पौआ ओ पट्टीक सम्बओद्ध भाग वास्त विकसँ ऊपर धरि रहैत छैक आ घेरा बनबैत छैक। पौआ ओ पट्टीक सम्बओद्ध भाग वास्त विकसँ ऊपर धरि रहैत छैक आ घेरा बनबैत छैक।
पलङ पौआ ओ पट्टीक सम्बओद्ध भाग वास्त विकसँ ऊपर धरि रहैत छैक आ घेरा बनबैत छैक। पौआ ओ पट्टीक सम्बओद्ध भाग वास्त विकसँ ऊपर धरि रहैत छैक आ घेरा बनबैत छैक।
पलङिया छोट पलङकेँ छोट पलङकेँ
पलङरी छोट पलङकेँ छोट पलङकेँ
कोच पलङक अपेक्षाकृत अधिक ऊँच प्रभेदकेँ पलङक अपेक्षाकृत अधिक ऊँच प्रभेदकेँ
दीवान नीचा दिस चारूकातसँ तकथा द्वारा घेरल पलङक प्रभेदकेँ नीचा दिस चारूकातसँ तकथा द्वारा घेरल पलङक प्रभेदकेँ
सादा सीरम ओ गोड़थारीक घेरा तथा पौआक काटक आधार पर सामान्या आकृतिवला पलङकेँ सीरम ओ गोड़थारीक घेरा तथा पौआक काटक आधार पर सामान्यत आकृतिवला पलङकेँ
छपुआ ओ नक्कााशीक काजसँ युक्तक पलङकेँ ओ नक्कााशीक काजसँ युक्तङ पलङकेँ
रेली चौखूट काष्ठङखण्डक घेरासँ युक्त पलङक एक कातक दूनू पौआक उपरका भागकेँ जोड़ऽवला काठकेँ चौखूट काष्ठठखण्डक घेरासँ युक्तक पलङक एक कातक दूनू पौआक उपरका भागकेँ जोड़ऽवला काठकेँ
रेलिङ चौखूट काष्ठऽखण्डक घेरासँ युक्त पलङक एक कातक दूनू पौआक उपरका भागकेँ जोड़ऽवला काठकेँ चौखूट काष्ठठखण्डक घेरासँ युक्तक पलङक एक कातक दूनू पौआक उपरका भागकेँ जोड़ऽवला काठकेँ
खडि़या रेलिङ ओ पौआ सँ घेरल भाग रेलिङ ओ पौआ सँ घेरल भाग
खढि़या रेलिङ ओ पौआ सँ घेरल भाग रेलिङ ओ पौआ सँ घेरल भाग
करौना कोनो-कोनो पलङक खडि़यामे लकड़ीक छोट-छोट खरादल टुकड़ी लम्बड रूपमे लगाओल रहैत छैक। एहि खरादल काष्ठ केँ कोनो-कोनो पलङक खडि़यामे लकड़ीक छोट-छोट खरादल टुकड़ी लम्बख रूपमे लगाओल रहैत छैक। एहि खरादल काष्ठएकेँ
रूलदार पलङ पलङक खडि़यामे लकड़ीक बेलनाकार दण्डी लागल रहैत छैक, ओकरा पलङक खडि़यामे लकड़ीक बेलनाकार दण्डी लागल रहैत छैक, ओकरा
छिलुआ ऑरलामेन्टाल खोधामावला नक्कााशीक फूल दुइ प्रकारक होइत अछि। नक्कारशीक फूल दुइ प्रकारक होइत अछि।
गोला नक्कारशी द्वारा उत्पदन्नल उत्तल तलकेँ नक्का शी द्वारा उत्पान्न उत्तल तलकेँ
गलता अवतल तलकेँ अवतल तलकेँ
कानी उत्तल आ अवतल फेँटल तलकेँ उत्तल आ अवतल फेँटल तलकेँ
चप्पलसचप्प्त चाकर तलकेँ चाकर तलकेँ
फाँस चाकर तलकेँ चाकर तलकेँ
लत्ती उत्पीन्न गढ़निकेँ उत्पीन्न गढ़निकेँ
झार उत्पीन्न गढ़निकेँ उत्पीन्न गढ़निकेँ
फुलपत्ती उत्पतन्न गढ़निकेँ उत्पतन्न गढ़निकेँ
नागफेनी नागक फनक आकृतिकेँ नागक फनक आकृतिकेँ
कमलपत्ता कमलक पातक आकृतिकेँ कमलक पातक आकृतिकेँ
हाफकमलपत्ता कमलक आधा पातक आकृतिकेँ कमलक आधा पातक आकृतिकेँ
सुरूज सूर्यक आकृतिकेँ सूर्यक आकृतिकेँ
प्लायइवुड, हार्डबोर्ड, सनमाइका, थ्रीपीस पलङक घेरावला भागमे पलङक घेरावला भागमे
खरादी खरादल ओ नक्काभशी कयल पौओकेँ खरादल ओ नक्का शी कयल पौओकेँ
बम्बेइया खरादल ओ नक्काइशी कयल पौओकेँ खरादल ओ नक्का शी कयल पौओकेँ
बघपञ्जा खरादी पौआमे बाघक पञ्जाक आकृतिकेँ खरादी पौआमे बाघक पञ्जाक आकृतिकेँ
गिलासी गिलासक आकृतिकेँ गिलासक आकृतिकेँ
कगना चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ
चूड़ी चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ
चुडि़या चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ चूड़ी जकाँ गढ़निकेँ
गोलम्मा गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
गोला गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
गोलास गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
गोलामा गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
गोलामी गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
बॉल गोलाक आकृतिकेँ गोलाक आकृतिकेँ
कलशी कलशक आकृतिकेँ कलशक आकृतिकेँ
जूड़ा वृत्ताकार मोट काटकेँ वृत्ताकार मोट काटकेँ
तिपाइ चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक। चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक।
तेपइ चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक। चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक।
तेपाइ चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक। चारिटा पौआ ओ समान आकृतिक छोट-छोट पासि-पट्टी पर तकथा ठोकि कऽ शंकुक आकृतिक एक गोटाक बैसबाक साधन बनैत अछि। एकरा दूल (Stool) कहल जाइत छैक।
बैसक रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
बैसकी रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
बैठकी रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
मचकी रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
मचिआ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
मचोला रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
मचोलबा रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
माँची रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
मछकी रस्सीासँ घोरल टूलकेँ रस्सीासँ घोरल टूलकेँ
टेबुल चौकीक आकृतिक एकटा अन्यत उपादान जकर ऊँचाइ सामान्यात: अढ़ाइसँ तीन फुट होइत छैक, चौकीक आकृतिक एकटा अन्यत उपादान जकर ऊँचाइ सामान्यचत: अढ़ाइसँ तीन फुट होइत छैक,
टेगुल चौकीक आकृतिक एकटा अन्यत उपादान जकर ऊँचाइ सामान्यात: अढ़ाइसँ तीन फुट होइत छैक, चौकीक आकृतिक एकटा अन्यत उपादान जकर ऊँचाइ सामान्यचत: अढ़ाइसँ तीन फुट होइत छैक,
दराज एकर पासिमे बनल बाकस जकाँ व्यलवस्था एकर पासिमे बनल बाकस जकाँ व्यसवस्थाइ
दराजी टेबुल दराजयुक्तु टेबुलकेँ दराजयुक्तु टेबुलकेँ
मोडुआ पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ
फोल्डिंग पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ
टेबुल पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ पौआ, पासि ओ तकथावला भागकेँ मोडि़ कऽ समेटल जयबा योग्यम टेबुलकेँ
गोल टेबुल मुदा ई नाम सभ गृहीत शब्द थिक जे संक्रमणक प्रक्रियामे अछि। मुदा ई नाम सभ गृहीत शब्द थिक जे संक्रमणक प्रक्रियामे अछि।
टी टेबुल चाह पीबाक हेतु कम ऊँच टेबुलकेँ चाह पीबाक हेतु कम ऊँच टेबुलकेँ
डाइनिंग टेबुल भोजनक हेतु पैघ ओ अंडाकार टेबुलकेँ भोजनक हेतु पैघ ओ अंडाकार टेबुलकेँ
कुर्सी एक व्य क्तिक बैसबाक हेतु आधुनिक उपस्काधर एक व्यधक्तिक बैसबाक हेतु आधुनिक उपस्काधर
आसन पाटल तकथासँ बनल ई भाग पाटल तकथासँ बनल ई भाग
सीट पाटल तकथासँ बनल ई भाग पाटल तकथासँ बनल ई भाग
बहुआँ पछिला पौआक उपरका भागक मध्य ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
बाँहि पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
बाहु पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
बाँही पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
हाथ पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
हत्थार पछिला पौआक उपरका भागक मध्यय ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठतखंड ठोकल रहैत छैक। एकरा पछिला पौआक उपरका भागक मध्या ओ अगिला पौआक उपरका भागपर होइत एकटा चाकर काष्ठ खंड ठोकल रहैत छैक। एकरा
तकिया पछिला दूनू पौआक उपरका भागकेँ सम्बपद्ध करऽवला तककथाकेँ पछिला दूनू पौआक उपरका भागकेँ सम्बाद्ध करऽवला तक्थाकेँ
कमरतकिया एहिपर माथ अड़काकऽ लोक बैसैत अछि। आसनसँ कनेक्शन ऊपर सेहो एकटा तकियेक आकृतिक लकड़ी पछिला दूनू पौआकेँ सम्ब द्ध कयने रहैत छैक। एकरा एहिपर माथ अड़काकऽ लोक बैसैत अछि। आसनसँ कनेक्शन ऊपर सेहो एकटा तकियेक आकृतिक लकड़ी पछिला दूनू पौआकेँ सम्बिद्ध कयने रहैत छैक। एकरा
सीक तकिया ओ कमरतकियाक बीच अनेक उदग्र काष्ठकखंड सभ ठोकल रहैत छैक। ई सभ तकिया ओ कमरतकियाक बीच अनेक उदग्र काष्ठउखंड सभ ठोकल रहैत छैक। ई सभ
गॉज कुर्सीक चारू पौआकेँ स्थिरता प्रदान करबाक हेतु पट्टीसँ चारि आङुर नीचाँ करीब दू आङुर चाकर चारिटा पटरी चारू पट्टीक समानान्तूर चारू पौआकेँ सम्ब द्ध करैत ठोकल रहैत छैक। सभकेँ कुर्सीक चारू पौआकेँ स्थिरता प्रदान करबाक हेतु पट्टीसँ चारि आङुर नीचाँ करीब दू आङुर चाकर चारिटा पटरी चारू पट्टीक समानान्तटर चारू पौआकेँ सम्ब द्ध करैत ठोकल रहैत छैक। सभकेँ
छान चारू पौआक निचला भागसँ करीब चारि आङुर ऊपर ठोकल गॉज सभकेँ चारू पौआक निचला भागसँ करीब चारि आङुर ऊपर ठोकल गॉज सभकेँ
मोडुआ कुर्सी नट-बल्टूङक सहायतासँ कुर्सीक मोड़बा योग्य‍ प्रभेदकेँ नट-बल्टूगक सहायतासँ कुर्सीक मोड़बा योग्य् प्रभेदकेँ
आरामकुर्सी पैघ बाँही, खूब चाकर सीट ओ ढालू तकियावला आरामदेह कुर्सीक प्रभेदकेँ पैघ बाँही, खूब चाकर सीट ओ ढालू तकियावला आरामदेह कुर्सीक प्रभेदकेँ
सोफा गद्दीदार सीटवला कुर्सीक अत्यालधुनिक प्रभेदकेँ गद्दीदार सीटवला कुर्सीक अत्यालधुनिक प्रभेदकेँ
सोफासेट दूटा एकजनिञा आ एकटा दुजनिञा सोफा मिलिकऽ दूटा एकजनिञा आ एकटा दुजनिञा सोफा मिलिकऽ
पीढ़ी जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यलवहार होइत अछि। एकरा जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यआवहार होइत अछि। एकरा
पिर(ड़) ही जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यलवहार होइत अछि। एकरा जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यआवहार होइत अछि। एकरा
बैसकी जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यलवहार होइत अछि। एकरा जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यआवहार होइत अछि। एकरा
बैठकी जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यलवहार होइत अछि। एकरा जमीन पर बैसिक ऽ भोजन करबाक हेतु काष्ठकक करीब चारि-पाँच आङुर ऊँच समतल आधारक व्यआवहार होइत अछि। एकरा
पीढ़ा पैघ आकृतिक पीढ़ीकेँ पैघ आकृतिक पीढ़ीकेँ
पिर (ड़) हा पैघ आकृतिक पीढ़ीकेँ पैघ आकृतिक पीढ़ीकेँ
पिढि़या छोट आकृतिकेँ छोट आकृतिकेँ
गोड़ा एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ
गोड़ी एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ
डंटी एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ
गोड़ानी गोडि़या एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ एकर आधारमे दूनू कात लकड़ीक नाम-नाम दंड ठोकल रहैत छैक। एहि दंडद्वयकेँ
चटुआ लघु आकृतिक गोड़विहीन पिड़हीकेँ लघु आकृतिक गोड़विहीन पिड़हीकेँ
खरा (ड़ा) म पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
खणाम पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
खरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
(ड़) ओं पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
खणाओं पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
पदुक्काा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा पैरमे एकटा काठक वस्तु पहिरल जाइत अछि एकरा
खुट्टी खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठ क दंड लागल रहैत छैक। खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठनक दंड लागल रहैत छैक।
खूटी खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठ क दंड लागल रहैत छैक। खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठनक दंड लागल रहैत छैक।
खूँटी खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठ क दंड लागल रहैत छैक। खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठनक दंड लागल रहैत छैक।
खुटरी खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठ क दंड लागल रहैत छैक। खड़ामकेँ पैरक अउँठासँ पकड़बाक हेतु ओकर अग्रभागमे एकटा छोट सन खरादल काष्ठाक दंड लागल रहैत छैक।
फुलिया खुट्टीक उपरका भाग अपेक्षाकृत बेस चाकर ओ गोल रहैत छैक। खुट्टीक उपरका भाग अपेक्षाकृत बेस चाकर ओ गोल रहैत छैक।
छत्ता खुट्टीक उपरका भाग अपेक्षाकृत बेस चाकर ओ गोल रहैत छैक। खुट्टीक उपरका भाग अपेक्षाकृत बेस चाकर ओ गोल रहैत छैक।
मेखी खुट्टीक निचला भागक छेदमे पैसल बाँसक पातर टुकड़ीकेँ खुट्टीक निचला भागक छेदमे पैसल बाँसक पातर टुकड़ीकेँ
पिढि़या खड़ामक जाहि समतल भागपर तरबा रहैत छैक ओकरा खड़ामक जाहि समतल भागपर तरबा रहैत छैक ओकरा
गोड़ा (रा) गोडि़ (रिया) पिढि़याकेँ जमीनसँ ऊपर उठल रखबाक हेतु एँड़ी आ चाङुरलग खड़ाममे खतिकऽ पिढि़याकेँ जमीनसँ ऊपर उठल रखबाक हेतु एँड़ी आ चाङुरलग खड़ाममे खतिकऽ
खियोटी जाहि खरामक गोड़ा खिया जाइत छैक, ओकरा जाहि खरामक गोड़ा खिया जाइत छैक, ओकरा
खिनौरी जाहि खरामक गोड़ा खिया जाइत छैक, ओकरा जाहि खरामक गोड़ा खिया जाइत छैक, ओकरा
बदहा बिना खुट्टीक खड़ामकेँ बिना खुट्टीक खड़ामकेँ
बधहा बिना खुट्टीक खड़ामकेँ बिना खुट्टीक खड़ामकेँ
बधा बिना खुट्टीक खड़ामकेँ बिना खुट्टीक खड़ामकेँ
बाधा बिना खुट्टीक खड़ामकेँ बिना खुट्टीक खड़ामकेँ
बदहा बिना खुट्टीक खडामकेँ बिना खुट्टीक खडामकेँ
बधहा बिना खुट्टीक खडामकेँ बिना खुट्टीक खडामकेँ
बधा बिना खुट्टीक खडामकेँ बिना खुट्टीक खडामकेँ
बाधा बिना खुट्टीक खडामकेँ बिना खुट्टीक खडामकेँ
खर (ड़) पा गोड़ीविहीन खड़ामक एकटा प्रभेद गोड़ीविहीन खड़ामक एकटा प्रभेद
खड़पी एकर अग्र भागमे रबरक अथवा चामक अर्द्धचन्द्र कार फीता लागल रहैत रहैत छैक, जकर बीचमे पैर फँसाओल जाइत छैक। छोट खड़पाकेँ एकर अग्र भागमे रबरक अथवा चामक अर्द्धचन्द्रछकार फीता लागल रहैत रहैत छैक, जकर बीचमे पैर फँसाओल जाइत छैक। छोट खड़पाकेँ
जोड़ा दूनू पैरक खड़ाम दूनू पैरक खड़ाम
पल्लाप जोड़ाक प्रत्ये ककेँ जोड़ाक प्रत्ये ककेँ
पवाइ जोड़ाक प्रत्ये ककेँ जोड़ाक प्रत्ये ककेँ
ककहिया केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ
ककही केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ
कंघी केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ
कङही केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ केस थकड़बाक दाँतक धारी जकाँ उपकरणकेँ
ककहा नम्ह र ककहीकेँ नम्ह र ककहीकेँ
दुमूहाँ कंघी ककहामे दूनू कात क्रमश: कम अन्तेर ओ अधिक अन्त र पर दाँत बनल रहॅत छैक ओकरा ककहामे दूनू कात क्रमश: कम अन्तपर ओ अधिक अन्त र पर दाँत बनल रहॅत छैक ओकरा
ककबा ककहामे दूनू कात क्रमश: कम अन्तपर ओ अधिक अन्त र पर दाँत बनल रहॅत छैक ओकरा ककहामे दूनू कात क्रमश: कम अन्त र ओ अधिक अन्तॅर पर दाँत बनल रहॅत छैक ओकरा
सिनुरदानी गम्बरदक आकारक सिन्दूार रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
सोहगैली गम्बैदक आकारक सिन्दूीर रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
सिंगौरी गम्बौदक आकारक सिन्दूीर रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
कीआ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
(या) गम्बयदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
हिंगौरी गम्बौदक आकारक सिन्दूीर रखबाक पैघ पात्रकेँ गम्बरदक आकारक सिन्दूेर रखबाक पैघ पात्रकेँ
सिंगरौटी एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
कियौरी एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
हिंगरौटी एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
इंगरौटी एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
सपरी एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
सिनुरघोरा सिन्दूोर घोड़बाक पैघ पात्रकेँ सिन्दूेर घोड़बाक पैघ पात्रकेँ
सिंघोरा सिन्दूार घोड़बाक पैघ पात्रकेँ सिन्दूेर घोड़बाक पैघ पात्रकेँ
सिघोरी छोट पात्रकेँ छोट पात्रकेँ
खप्पाा एहि बासन सभक उपरका ढक्केनवला भागकेँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ
खपिया एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ
खप्पीँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ
खिप्पीढ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ
खीप एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ एहि बासन सभक उपरका ढक्कभनवला भागकेँ
सचबा तेल, उबटन आदि रखबाक त्रिभुजाकार बन्दक पात्रकेँ तेल, उबटन आदि रखबाक त्रिभुजाकार बन्दक पात्रकेँ
बक्ककस काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ
बक्साक काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ
बकस काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ
बकसा काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ
बाकस काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ काठक पैघ घनाकार पात्रकेँ
सन्दुकक एकर अत्य‍न्त पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ
सन्दुदक सन्नु क एकर अत्य‍न्तु पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्तु पैघ प्रभेदकेँ
सनूक एकर अत्य न्तु पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्तु पैघ प्रभेदकेँ
सन्नुदख एकर अत्य‍न्त पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ
सन्नुदख एकर अत्य‍न्त पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ
सनुख एकर अत्य न्त पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ
सिनधुक एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ एकर अत्यँन्त पैघ प्रभेदकेँ
सिन्धुककचा मध्येम आकृतिक सन्दू्ककेँ मध्यूम आकृतिक सन्दू्ककेँ
सनुकचा मध्यचम आकृतिक सन्दूाककेँ मध्यूम आकृतिक सन्दूाककेँ
सनुखचा मध्यचम आकृतिक सन्दूाककेँ मध्यूम आकृतिक सन्दूाककेँ
डिगिस डिग्गिस मध्यसम आकृतिक सन्दू ककेँ मध्यूम आकृतिक सन्दू ककेँ
सन्दु कची एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
सन्नुोकची एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
सनुकची एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
सिन्धुटकची एकर छोट प्रभेद एकर छोट प्रभेद
पेटी एक व्यटक्ति द्वारा उठयबा योग्यभ छोट-छोट बक्सा्केँ एक व्य्क्ति द्वारा उठयबा योग्यभ छोट-छोट बक्सा्केँ
पेटाढ़ा पैघ पेटीकेँ पैघ पेटीकेँ
पेटाड़ा पैघ पेटीकेँ पैघ पेटीकेँ
पेटाढ़ी छोटकेँ छोटकेँ
पेटारी छोटकेँ छोटकेँ
झप्पा छोटकेँ छोटकेँ
झाँप छोटकेँ छोटकेँ
झाँपा छोटकेँ छोटकेँ
झापा छोटकेँ छोटकेँ
सूटकेस अत्येल्प गहराइवला छोट सन चौखूट पेटीक उपयोग सफरक हेतु कयल जाइछ। एकरा अत्य ल्पक गहराइवला छोट सन चौखूट पेटीक उपयोग सफरक हेतु कयल जाइछ। एकरा
सफरी अत्य।ल्प गहराइवला छोट सन चौखूट पेटीक उपयोग सफरक हेतु कयल जाइछ। एकरा अत्य ल्पक गहराइवला छोट सन चौखूट पेटीक उपयोग सफरक हेतु कयल जाइछ। एकरा
मजूखा श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यंन्त छोट-छोट बक्सागकेँ श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यान्ता छोट-छोट बक्साककेँ
मजुक्खात श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यंन्त छोट-छोट बक्सागकेँ श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यान्तअ छोट-छोट बक्सा्केँ
मञ्जूखा श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यंन्त छोट-छोट बक्सागकेँ श्रृंगार सामग्री रखबाक अत्यान्ता छोट-छोट बक्साककेँ
कन्तो र (ड़) केसी पाइ रखबाक छोट सन मजुक्खााकेँ पाइ रखबाक छोट सन मजुक्खाछकेँ
कन्तोुरी (ड़ी) एकर लघु प्रभेद एकर लघु प्रभेद
खाना कन्तोघरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ
खोला कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ
खोली कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ
खोधली कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ कन्तोिरक भीतर छोट-छोट विभाग सभकेँ
गल्लाि
बनिञाक अनेक खोधलीसँ युक्तो पाइ रखबाक बक्सा्केँ बनिञाक अनेक खोधलीसँ युक्तो पाइ रखबाक बक्सा्केँ

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...