Saturday, October 17, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१४ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

खण्ड २
उपटीप

Devanagari
(१) उप-टीप सकुरी सरिसव-पाहीटोल
अथ सरिसब सकुरी ग्राम प्रारम्यीते (२८६//०१) सोमदत्त सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ माना दौ (२०२//०५) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ शक्तिनाथ सुतो धर्मनाथ: करमहा सँ जयदेव दौ (२८८/१) बलदेव सुतो जयदेव: त्रिपुरौली नरउन सँ सरस्वँती अभयनाथ दौ (२११/०४) घोसोत सँ परशमणि दौहित्र दौ जयदेव सुतो रमेश हरणौ खण्ड बला सँ वावू घनेश्वदर सिंह दौ (२०२/०२) हरिअम्वौ सँ कमलानाथ द्दौ धर्मनाथ सुता नन्दलन कुन्दशना: सिहौली माण्डमर सँ महा वैयाकरण पंडित दिनबन्धुर सुत बहु भाषाविद् भाषा शास्त्री पंडित श्री गोविन्दड दौ (२९०/०/०) भाषा शास्त्री पंo श्रीo गोविन्दह सुता अरविन्दन प्रo अक्कूद मिलिन्दु निर्मलेन्दु् खण्डसबला सँ यदुनाथ सुत ठाकुर खुशरी दौ (२७०/०/०) हरिअम्बन सँ शम्भूलनाथ प्रo विकलस्यैयव द्दौ (१७९/०५) योगदत्त सुता खौआल सँ पीताम्बबर सुत श्रीदत्त दौ . . . करमहा सँ भवानीदत्त द्दौ
(२) उo टीo खांगुड़ सरिसब-पाहीटोल
।। अथखाङ्त्रड़ सरिसब ग्राम प्रारम्भ—(१९४//०५) राशपति सुता पाली सँ वावू विन्य्ाङ नाथ दौ (२०४/०४) वावू विन्य्ड नाथ सुतो विश्वआनाथ: सोदरपुर सँ रजनीदत्त दौ (२८२/०४) हरिअम्ब़ सँ गिरधर द्दौ (१९१/१०) हेमपति सुता माण्डतर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (१७४/०) सोदरपुर सँ भिरवन दौहित्र दौ (११०/०७) थोथा सुता हरिअम्ब७ सँ यार दौ (११०/०७) दरिo चन्द्रमपति द्दौ (११६/०८) झोटहू सुता देवनन्द४न मोतीनन्द न कुन्द/नाथ प्रo जयनन्दीना: करमहा सँ धरभरण दौ (११७/०६) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा आत्मानराम (११६/०७) सुता माण्डौर सँ हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौ अपरा आत्माुराम (०१//१०) सुता करमहा सँ किशोर दौ (२८७/०९) किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठरा: रजौरा माण्डहर सँ प्रान्ना थ दौ (९३/०५) पबौली सँ कवि भोलन द्दौ . . . (देवनन्दसन सुतो आनन्दौ चुनचुनो बुधवाल सँ कंटू सुत घनेश्वलर दौ (२१८/१०) नरउन सँ पैचकौड़ी द्दौ आनन्दस सुत . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ चुनचुन सुत . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मोती नन्दनन सुता . . . माण्डलर सँ नीलकंठ सिंह झा दौ (२८७/०७) करमहा सँ खगेश प्रo मनहर द्दौ कुन्दुनाथ प्रo जयनन्द न सुता . . . वुधवाल सँ धनेश्व.र दौ . . . नरउन सँ लेखनाथ प्रo पचकौड़ी द्दौ (१९०/०३) शम्भूरपति सुता दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द् दौ (१००/०५) सोदरपुर सँ ठेठाई द्दौ (१९०/०३) बदरी प्रo रतिपति सुता नरउन सँ टून्नीद दौ (२०२/०) पाली सँ रज्जे९ द्दौ अपरा बदरी प्रo रतिपति सुता दरिहरा सँ लोकानन्द दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ (०१/०५) अपरा (१९०/०३) मधुपति प्रo हनुमान जी सुतो वुद्धिनाथ गंगानाथौ वावू लोकानन्द् दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ

(३) उo टीo खांगुड़ सरिसब- विट्ठो, उजान
बुद्धिनाथ सुता . . . पाली सँ गणनाथ सुत शान्तिनाथ दौ (२०४/०५) शान्तिनाथ सुता कामनाथ मायानाथ अभयनाथा: पबौली सँ पाँ हलघर सुत उँमानन्दथ दौ (२८७/०३) पाली सँ साधु द्दौ (१०१/०५) पाँ उँमाई सुतो दरिहरा सँ दिनपति दौ . . . कृष्णापति सुतो दिनपति सरिसब सँ थारू सुत अपूछ दौ . . . पाली सँ रतनपाणि द्दौ दिनपति सुता करमहा सँ बहोरन सुत पद्मापति दौ (१०८/०५) सरिसब सँ परमानन्दा द्दौ (२१७/०३) योगनाथ सुता नरपति यदुपति पाँ भवानन्दा : पाली सँ मोहन दौ (२१२/०) सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौ नरपति सुत माण्डनर सँ हियन सुत पाँ भवनाथ दौ (१९५/०) सरिo श्यानमनाथ द्दौ पाँ भवानन्दा सुता करमहा सँ प्याारेलाल दौ (९५/०७) प्या रेलाल प्रo श्रीदत्त सुतो लटूरी प्रo उँमानाथ सोनो नरउन सँ लक्ष्मीलनाथ दौ (११७/०२) पाली सँ जगन्नाटथ द्दौ अपरा पाँ भवानन्दो सुता केदारनाथ विद्यानाथ वैयाo नन्द०नाथा: माण्डार सँ जीवपति दौ (२००/०४) करमहा सँ बच्ची द्दौ केदारनाथ सुता दरिहरा सँ लीलानन्दप दौ (१९०/०६) बुधवाल सँ मोहन द्दौ अपरा केदारनाथ सुतो लोलिम्बन राज प्रo जगन्नारथ नित्याथनन्दौो हरिअम सँ दामोदर दौ (२०३/०७) खण्डमबला सँ जगत सिंह द्दौ . . . विद्यानाथ सुता . . . वुधवाल सँ परशमणि सुत पंचकौड़ी दौ (२०५/०५) खण्डथबाल सँ वावू गणेश दत्त सिंह द्दौ अपरा विद्यानाथ सुतो धुरन: करमहा सँ बचकन सुत बल्लो् दौ (१७९/०) पबौली सँ मंघन द्दौ घुरण सुता . . . सँ . . . सुत कमलाघर दौ . . . सँ . . . द्दौ वैयाकरण नन्द नाथ सुता . . . करमहा सँ फकीर दौ (९६/०९) खण्ड बला सँ छक्कतन द्दौ (२१८/०२) विश्व६नाथ सुता सिद्धनाथ नित्य६नाथ गौरीनाथा: वलियास सँ दामोदर सुत पुण्य्पति दौ (१२२/०५) पुण्यापति सुतो अनन्तं: खण्डखबला सँ वावू रवेलापति सिंह दौ
(४) उ.टी. खांगुड़ -पाहीटोल
(१८३//०५) करमहा सँ शीतल द्दौ . . . सिद्धिनाथ सुता . . . हरिअम्ब् सँ देवनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (उo टीo ४१/०४) खण्ड बला सँ जनार्दन द्दौ नित्यवनाथ सुतो विजयनाथ शशिनाथौ करमहा . . . सँ सुत हर्षनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ गौरीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत श्री मोहन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ रामनाथ प्रo रामकृष्णस सुता . . . करमहा सँ कन्है यालाल सुत गणेशदत्त दौ (उo टीo ६०/०३) पबौली सँ जनार्दन द्दौ (२१७/०५) झोंटहू प्रo कुंत्र्जनाथ सुता . . . करमहा सँ ब्रजलाल सुत बौनू दौ (२७०/०७) सरिसब सँ आदिनाथ द्दौ (२१७/०५) मुशरि प्रo हरिहर नाथ सुतो जयकृष्ण२: माण्डूर सँ ठेड.नि सुत कृष्ण दत्त दौ (१७४/०२) खण्डतबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ जयकृष्णत सुतो सुरेन्द्र विरेन्द्रो करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बेर दौ (२९२//०/०) वलियास सँ दामोदर द्दौ सुरेन्द्रु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विरेन्द्र् सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा मुशरी प्रo हरिनाथ सुता उग्रनाथ राजा प्रo श्रीनाथ इन्द्रसनाथा:दरिहरा सँ फणिनन्द न सुत माना दौ (२०२/०५) सोदरपुर सँ लूचाई दौहित्र दौ उग्रनाथ सुतो दिवानाथ . . . नाथौ . . . सँ . . . सुता झा लाला दौ . . . सँ . . . द्दौ दिवानाथ सुता . . . सँ . . . सुत झा लक्ष्मीतनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ राजा प्रo श्रीनाथ (बैद्य जी) सुता संतोष सुशील नारायणा: . . . सँ . . . सुत झा जीवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ।।
(५) उ.टी खांगुड़ सँ पाहीटोल
संतोष सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुशील सुता . . . सँ . . . सुत दौ . . . सँ . . . द्दौ नारायण सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ इन्द्ररनाथ सुतो धीरेन्द्र. समीरौ सँ सुत गुणनाथ मिश्र दौ सँ द्दौ (२१७/०५) ठक्क न प्रo उमरूनाथ सुता मोदनाथ प्रo जगदीश कुमुदनाथ बोधनाथ दिनानाथ महेन्द्र७नाथा: माण्डार सँ लक्षमन सुत बच्चूस दौ (२०१/०३) हरिअम्व सँ वैयाo चुन्नीन प्रo श्रीधर द्दौ मोदनाथ सुता . . . हरिअम सँ तुलानाथ सुत सोमनाथ दौ . . . सँ मिश्र सिद्धिनाथ द्दौ . . . दौ . . . कुमुदनाथ सुतो बैद्यनाथ झा ‘‘प्रशेर’’ लोकनाथौ सिहौली माण्ड र सँ मदना नन्दँसिंह प्रo बदरी दौ (२८२/०७) एकहरा सँ दयानाथ द्दौ मैथिली साहित्यरकार ‘’प्रशेर’ बैद्यनाथ सुतो सुरेश शैलेशो पुड़े नरउन सँ मेघानाथ सुत धर्मनाथ दौ (१२०/०४) मिमांशक मेघानाथ सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ किशोर सुत परिचेता फेकू दौ (१८४/०९) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ धर्मनाथ सुता ऋतुनाथ देवनाथ केदारनाथ दयानाथ शम्भू(नाथ जीतू नाथा खण्डदबला सँ वावू तंत्रेश्व र सिंह दौ (२७९) . . . सँ . . . द्दौ . . . बोधनाथ सुतो . . . माण्डंर सँ नीलकंठ सुत हरिनन्द.न सिंह प्रo महेश दौ (२८७/०) पबौली सँ उमानन्दम प्रo जीवघर द्दौ दिनानाथ सुता . . . दरिहरा सँ गरीबानन्द/ प्रo गरीब सुत रटन दौ (२००/०३) लक्ष्मी नाथ सुतो गरीबानन्दद प्रo गरीब सुतो ठक्क्न रट्टनो खण्डसबला सँ कंटू सिंह प्रo घनपति सिंह दौ (२९२/०७) दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौ रट्टन सुता उमेश भीमनाथ इन्द्रतनाथ प्रo दिनानाथ: करमहा सँ छोटा सुत नित्यायनन्दन दौ (१९४/०४) सरिसब सँ श्रीपति द्दौ
(६) उ.टी.
।। महेन्द्रक सुता . . . दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीभनाथ दौ (२७८/०) लक्ष्मी्नाथ सुतो उग्रनाथ घीरनाथौ करमहा सँ लान्हि सुत दिगम्ब्र दौ (२८१/०४) (२८१/०४) सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौ (२७८/०४) रामगोपाल सुता . . . वलियास सँ इश्व रीदत्त सुत मधुसूदन दौ (३१७/०२) मधूसूदन सुता सोदरपुर सँ देवानन्दश सुत नेना दौ (१५१/०२) योगीश्विर सुतो वराह: कत्र्जोली सँ घीरकंठ दौ।। वाराह सुतो रति हरि कौ वलियास सँ श्रीघर दौ . . . ।। हरि सुता मणि शशि बाछे कृष्णार: जगति सँ भवे सुत रूद दौ उचति सँ पशुपति द्दौ मिमांशक मणि सुता बासुदेव कामदेव जयदेवा: पनिo विभाकर सुत वुद्धिकर दौ . . . माण्डकर सँ महाई द्दौ मिमांशक जयदेव सुतो मिशर मोहनो करमहा सँ काशी दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा जयदेव सुतो वावूक: वुधवाल सँ रघु सुत गोविन्द दौ . . . खौआल सँ गोपी द्दौ वावू सुतो धरनी गंगादाशो हरिअम सँ चक्रपाणि सुत रमापति दौ . . . लोआम सुरगन सँ कृष्णादेव द्दौ महाजनी पुत्र मिमांशक धरनी सुतो अनाथ: दरिहरा सँ पद्मनाम सुत अनन्ता दौ . . . सोदरपुर सँ पाँ माघव द्दौ अनाथ सुतो गोनड खौआल सँ किशाई सुत अनन्तौ दौ . . . करमहा सँ कमल द्दौ माघवी पुत्र गोनड़ सुतो देवानन्दत: सकराढ़ी सँ कमलाकान्तक सुत हरि दो . . . सोदरपुर सँ ननू द्दौ देवानन्दत सुतो खुशी नेनाकौ करमहा सँ विघ्नेमश सुत छोटी दौ . . . सोदरपुर सँ आनन्दत द्दौ नेना सुता महिषी वुधवाल सँ पाठक हृदय राम द्दौ (१७१/०९) भड़गाम जजिवाल सँ हिरफूल द्दौ गोशाउनी पुत्री सुताश्र रूद्राणी वलियास सँ मधुसूदन पत्नी अपरा रामगोपाल सुता . . . खौआल सँ सरबन दौ (३१८/०३) सर्वन सुता . . . वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललित लाल दौ (२९३/०८) भीमदत्त सुता ललितलाल निधि शम्भूिका: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत वच्च२न दौ
(७) उ.टी. खांगुड़ - पाही-उजान
(२९३/१०) सोदरपुर सँ बछरू द्दौ ललित लाल सुतो भूषण: दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमा दौ . . . हेमा सुतो गिरधारी क: सरिसव सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ . . . शूलपाणि सुतो भवानीदत्त हरदत्तो: सतलरवा सँ नारो सुत महेश दौ . . . महेश सुता पनिo महेश दौ . . . वंशमणि सुतो महेश: पवौली सँ शशि सुत माधव दौ . . . बेलउँच सँ लक्ष्मीद द्दौ महेश सुता माण्ड र सँ अर्जून सुत धराधर दौ . . . हरिअम्बस सँ श्याीम द्दौ भवानीदत्त सुता कालिकादत्त वंशमणि छत्रमणिका पनिo दामोदर सुत प्रान्नादथ दौ . . . दरिहरा सँ गंगेश द्दौ (२७८/०४) वैयाकरण ब्रजगोपाल सुता गंगारमन राधारमन रेवतीरमना: करमहा सँ बछरण सुत रवेली दौ (१९९/०) खण्डाबला सँ जीरक्खसन द्दौ गंगारमन सुतो कौस्कीार मन: एकहरा सँ हेमदत्त दौ (१११/०६) गुदरी प्र. दण्ड पाणि सुता घुरघुर प्र. हेमदत्त चक्रदत्त मुक्रिदत्ता: खण्ड/बला सँ झलहन सुत तारानाथ दौ (१९३/०६) नरउन सँ गदापणि द्दौ हेमदत्त सुतो दिनानाथ: सक. मनमोहन सुत लीलानाथ दौ (२१२/०४) लीलानाथ सुतो रंगनाथा अलय सँ राजा श्रीनन्दलन सिंह दौ (१९८/०७) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ . . . ।। राधारमन सुतो अम्बिका रमण: पाली सँ विजयनाथ दौ (२४३/०९) सक. वैया. हर्षनाथ द्दौ अपरा राधारमन सुता . . . करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बार दौ (२०१/०९) नरउन सँ टुनी द्दौ अम्बिका रमन सुता . . . सँ . . . सुत गंगानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ रेवतीरमन सुता गौरी रमन रमन शच्चीद रमन उमारमन सती रमना: कर. नीलाम्बहर दौ (२०१/०९) नर. टुनी द्दौ
(८) उ.टी. खांगुड़ - उजान
(०४/०७) कौस्कीब रमन सुता सरस्वरतीरमन डा. रेवतीरमन तृप्रित रमन दृप्तिरमना: पिलरवाड़ वड़o दरिहरा सँ मधुसूदन सुत घनानन्द९ दौ (३१९/०) घोसोत सँ गंगेश द्दौ . . . शच्चीारमन सुतो ज्योदति रमन: . . . सँ . . . सुत तंत्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ (२७८/०५) जय गोपाल सुता रोहिणीरमन गोपीरमन दरिहरा सँ भूवनाथ दौ (२०६/०९) खण्डयबला सँ मुकुन्दप सिंह द्दौ गोपीरमन सुता देवकीरमन जानकीरमन लक्ष्मी६रमन सरस्वौतीरमन काली रमना: करमहा सँ छक्कदन दौ (१७९/०४) छक्कमन सुता दरिहरा सँ ननू दौ (१९२/०/०) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौ गोपीरमन सुता . . . करमहा सँ बचकन सुत बल्लो दौ (१७९/०) पवौली सँ मन्ध४न द्दौ रोहिणी रमन सुतो करमहा सँ बल्लोौस्यै२व दौ (१७९/०) पबौली सँ मन्ध न द्दौ अपरा रोहिणी रमन सुतो रत्नेतश्व र: हरिअम सँ गौरीधर सुत गणेश दौ (२१८/०७) गोविन्दह प्रo गौरीधर सुता योगधर वद्री प्रo तंत्रधर गणेश प्र. भक्तिधरा: माण्डदर सँ भवनाथ सुत शिवदत्त दौ (१९५/०२) शिवदत्त सुता सोदरपुर सँ फल सुत गदाधर दौ . . . हरिअम्ब सँ रूपनाथ द्दौ गणेश सुतो रामेश्वार सिंहेश्वतरौ खण्ड.बला सँ कमला कान्तव दौ (२१०/०७) करमहा सँ राधानाथ द्दौ (२७८/०५) मदन गोपाल सुतो शम्भु‍ गोपाल शिशिर गोपालो सुरगन सँ राय दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ राजा दुर्गाप्रसाद द्दौ शम्भुग गोपाल सुतो चन्द्र गोपाल: करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ (२९१/०४) नरसिंह सुता भीमनाथ विदेश्ववरनाथ सीतारामा: नाहस खौआल सँ वंशमणि दौ (२७७/०२) सोदरपुर सँ गुदर द्दौ . . . शिशिरगोपाल सुता दरिहरा सँ माना सुता किर्तिनन्दलन दौ (९६/०) अपरा वैदिक भगीरथ सुता सदुपाध्यासय आनन्दन वैदिक नित्याुनन्द दिमान जयानन्दग रूद्रानन्दाक: सोदरपुर सँ परमानन्दग सुत हरपति दौ (९६/०२) खौआल सँ रवांतर द्दौ सदुपाध्या्य आनन्दा सुता रत्नापनन्दद हिरानन्द मेघानन्दात: सोदरपुर सँ कृष्णस दौ (९६/०७) करमहा सँ भवेश द्दौ
(९) उ.टी. खांगुड़ -उजान, दुर्गागंज ( कटिहार)
हिरानन्द) सुतो मोदानन्दन: वुधवाल सँ हरि दौ (११९/०७) दरिo पुरूषोत्तम द्दौ मोदानन्द) सुतो फणिनन्ददन फकीर प्रo लोकानन्दो खण्डंo माघव सिंह दौ (८१/०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौ फणिनन्दसन सुतो माना प्रo गुणानन्दम फूच्ची( प्रo लोकानन्दो नरउन सँ एकनाथ दौ (१९२/०२) पाली सँ लक्ष्मी्दत्त द्दौ माना प्रo गुणानन्दो सुतो महन्थक प्रo कीर्तिनन्दकनो सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१८४/०७) नरउन सँ गोपाल द्दौ महन्थु प्रo कीर्तिनन्दरन सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ कुत्र्जन सुत कृष्णथजी प्रo नेत्रनाथ दौ (२११/०८) हरिअम सँ ठीठर द्दौ अपरा शिशिर गोपाल सुता दरिहरा सँ राधानाथ दौ (२००/०५) पबौली सँ तपसी द्दौ (२) अपरा शिशिर गोपाल सुता करमहा सँ भोली सुत रघुनाथ दौ (२९१/०४) रघुनाथ सुतो भरत: पुड़े नरउन सँ तारानाथ दौ (२१७/०) पाली सँ धरानाथ द्दौ . . . (२७८/०५) महामहो सन्तन गोपाल सुता विनय गोपाल अरूण गोपाल काली गोपाला: प्रo रामेश्वार गोपाला: सुरगन सँ दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ दुर्गाप्रसाद द्दौ विनय गोपाल सुतो आदित्यह गोपाल: माण्ड र सँ गोवर्द्धन सुत लक्ष्मीरकांत दौ (२१०/०४) लक्ष्मीोकांत सुता पबौली सँ रमानन्द् दौ (१७८/०३) रमानन्दु सुतो परमानन्दल सच्युातानन्दो पाली सँ कपिलेश्व र दौ (२४१/०) सोदरo वावू नाथ द्दौ अपरा विनय गोपाल सुता प्रमोद गोपाल कन्त२गोपाल गिरधर गोपाल उदय गोपाल ध्रुव गोपाल शरद् गोपाला हेमन्ता गोपाला: रूचौलि करमहा सँ रघुनाथ दौ (२९१/०४) (२९१/०४) नरउन सँ तारानाथ द्दौ . . . आदित्यँ गोपाल सुतो प्रिय गोपाल संजय गोपालौ . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ संजय (कुमार) गोपाल सुतो उत्क.र्ष: सुताश्रच: वत्स.ला बरारी . . . सँ . . . सुत चौo पंचानन्दक दौ . . . सँ . . . द्दौ प्रमोद गोपाल सुतो प्रशान्ती गोपाल: हरिअम सँ सिंहेश्वौर सुत मोहनाथ दौ (२०३/०/०) सिंहेश्वपर सुतो लेखनाथ मोहनाथौ नरउन सँ शिवनन्दिन दौ (२१३/०३) दरिहरा सँ बलभद्र द्दौ मोहनाथ सुतो शम्भूननाथ कामनाथौ खण्डाबला सँ वावू उषापति सिंह दौ (२८६/०२) माण्डथर सँ झोंटहू द्दौ प्रशान्त गोपाल सुता . . . वड़कागाँव
(१०) उ.टी. खांगुड़ - दुर्गागंज (कटिहार)
. . . सँ . . . सुत कन्हैाया झा दौ . . . सँ . . . द्दौ श्रीकन्त गोपाल सुतो रवि गोपाल मनीष गोपालो हरिअम्बक सँ (२१८/०८) सुत हेमघर दौ चिरत्र्जीव प्रo हेमघर सुता उपेन्द्रस विरेन्द्रन सुरेन्दमर खण्डौबाल सँ वावू ठकुरपति सिंह दौ (२८६/०७) नरउन सँ विश्विनाथ द्दौ रवि गोपाल सुतो श्रृजन गोपाल: सिहौली माण्ड(र सँ तारानन्दउ सिंह सुत श्या्मानन्दि सिंह दौ (२१०/०/०) रघुनन्द न सुतो राशबिहारीक: करमहा सँ जाल्पा्दत्त दौ (९९/०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द० द्दौ राशा बिहारी सुतो हरनाथ प्रo तारा नन्दोद दिगउन्धा सोदरपुर सँ कौशिल्या नन्दन दौ (२०३/०७) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ तारानन्दो सिंह सुता कालिकानन्दद सिंह श्या मानन्द/ सिंह आद्यानन्दा सिंह जगतानन्दथ सिंह दिव्याहनन्दन सिंहा मानी सोदरपुर सँ मार्कण्डेयय सुत लोकेश्वआर दौ (२१३/०४) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ श्याामानन्दडसिंह सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मनीष गोपाल सुता . . . सिहौली माण्ड(र सँ (गोधनपुर) . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गिरधर गोपाल सुतो ऋषि शाण्डिल्यन ऋजु शाण्डिल्यो भट्टपुरा . . . सँ . . . सुत झा मोती दौ . . . सँ . . . द्दौ ऋषि गोपाल सताश्र्च श्रृष्टिकें . . . वलिo हरिअम्बम सँ काशीनाथ सुत भद्रनाथ मिश्र दौ (१८२/०८) ललितनाथ सुतो काशीनाथ चित्रनाथौ सोदरपुर सँ हर्षी दौ (२४६/०) हर्षी सुता खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्मनाथ दौ . . . पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल प्रo इश्वतरदत्त द्दौ . . . उदय गोपाल सुतो पल्लीव गोपाल: . . . भट्टपुरा . . . सँ . . . सुत झा मोती दौ . . . सँ . . . द्दौ ध्रुव गोपाल सुता . . . पाहीटोल वलिo हरिअम्वस सँ जयदेव सुत वुद्धिनाथ दौ (२१३/०७) वुद्धिनाथ सुतो मनोज: . . . सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत मिश्र दयानाथ दौ (उo टीo १५/०२) पाली सँ गंगाधर द्दौ शरद गोपाल सुतो अपूर्वगोपाल: लरवनौर करमहा सँ खेलानन्दन सुत डा. दिगम्बँर दौ (उo टीo ६३/१०) नरउन सँ मोतीनाथ द्दौ
(११) उ.टी. खांगुड़-दुर्गागंज (कटिहार)
हेमन्त्त गोपाल सुतो गौरव सौरभ लरवनौर . . . सँ . . . सुत मोहन दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . अरूण गोपाल सुत सिद्धि गोपाल देवेन्द्रो गोपाल नृपेन्द्रत, राजेन्द्रँ नागेन्द्र् नृत्या गोपाला: हरिअम सँ मनमोहन दौ (१९२/०२) मनमोहन सुता नरउन सँ चुम्म्न सुत रघुनन्द्न दौ (१८४/०६) रघुनन्दृन सुतो कमला कान्तम ठक्कूस प्रo कलानाथौ सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (१८४/०८) नरउन सँ बौकू द्दौ देवेन्‍द्र गोपाल सुतो सुजीत गोपाल टीकू प्रo . . . गोपालो सिहौलि माण्डदर सँ राम सुत बैद्यनाथ दौ (२७१/०६) अपरा भूवनपति सुतो राम लक्षमनो घोसोत सँ अमृत केश दौ (२१७/०/०) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ राम सुता विश्व नाथ बैद्यनाथ शशिनाथा: सोदरपुर सँ किशोर सुत गोशाँई दौ (२००/०६) करमहा सँ लान्हि द्दौ बैद्यनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गोपीनाथ दौ (२०१/०५) माण्ड र सँ भोला द्दौ सुजीत गोपाल सुतो . . . रूचौलि एकहरा सँ मिश्र उँमानाथ सुत प्रोoडाo अभयनाथ प्रo भीक्ट र दौ (२८२/०९) प्रोoडाo भयनाथ सुतो अजयनाथ प्रo टीपू अंशुनाथौ सोदरपुर सँ M.A. (H.M.) अम्बिकानाथ दौ (१२३/०४) मिश्र यदुनाथ सुतो M.A. अम्बिकानाथ: हरिअम सँ केशी लाल दौ (२९०/०९) मिश्र केशी लाल प्रo शक्तिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवूजन दौ (१९०/०८) वुधवाल सँ गोशाँई द्दौ मिश्र अम्बिकानाथ सुतो उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ कंटीर दौ (१९७/१०) माण्डकर सँ फेकू द्दौ सिद्धि गोपाल सुतो अनन्त गोपाल: बड़कागॉंव करमहा सँ नरनाथ सुत झा भोलानाथ दौ (उo टीo १०/०८) पबौली सँ सुभद्र द्दौ नृपेन्द्र गोपाल सुतो अजीत असीत गोपालो हरिअम्वग सँ पुलकित सुत मतिनाथ दौ (२९५/०/०) मतिनाथ सुता रमानाथ सतीनाथ मोहनाथ सोमनाथा
(१२) उ.टी. रवांगुड-दुर्गागंज-(कटिहार)
खण्ड१बला सँ वावू चन्द्रअपति सिंह दौ (२९०/०७) माण्डहर सँ दिनबन्धु द्दौ राजेन्द्रभ गोपाल सुतो अनूप गोपाल: सुल्ह्नी नरउन सँ केशवनाथ सुत वरदानन्द( दौ (२०२/०३) वरदानन्द‍ सुतो उदयनाथ: . . . सँ . . . सुत सीतानाथ झा दौ नृपेन्द्रो गोपाल सुतो . . . गंगोरा वुधवाल सँ गणेश्वार सुत तंत्रेश्व.र दौ (२७६/०७) तंत्रेश्व र सुतो मुक्तिश्वगर भगवान जी राधेश्व.रा: खण्डपबला सँ वावू नन्दी७श्व७र सिंह . . . दौ वावू नन्दीिश्वरर सिंह सुतो प्रमोद नन्दवन सिंह: . . . सँ . . . सुत पोबनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ नृत्यत गोपाल सुतो अनुज गोपाल: नरउन सँ वरदानन्दब दौ (उo टीo ०६/०२/) . . . सँ सीतानाथ द्दौ विश्र्वगोपाल सुताश्र्च प्राची प्रेरणा प्रतीक्षा नडुआर नरउन सँ बलदेव सुत महेश झा दौ (उo टीo ९५/१२) सँ अमूल्यम गोपाल सुत अभियंता प्रत्यु ष गोपाल नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (उo टीo ९७/०६) खण्डसबला सँ तंत्रेश्वुर सिंह द्दौ (उo टीo ०५/०६) रामेश्व्र गोपाल प्रo काली गोपाल सुता अतुल गोपाल शीतल गोपाल योगेन्द्र गोपाल अमूल्य० गोपाल चैत्र गोपाल विश्व्गोपाल: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीानाथ दौ (०३/११/उo टीo) करमहा सँ दिगम्बीर द्दौ अतुल गोपाल सुतो प्रफुल्ला गोपाल प्रसन्नप चैत्र गोपाल सुत प्रज्वटल गोपाल करमहा सँ रवेलानन्दोन सुत हरिहर झा दौ (उo टीo ६३//०९) नरउन सँ गेहनाथ द्दौ माड़रि बलियास सँ लोकपति सुत महावीर दौ (१९३/०२) लोकपति सुता पुण्य/पति ठकुर पति महावीरा: सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (१९५/०/०) करमहा सँ जालपादत्त द्दौ।। महावीर सुता तंत्रपति भरत सुघीरा: पुड़े नरउन सँ जगन्नापथ दौ (२१३/०३) जगन्नाडथ सुतो अमरनाथ: अनलपुर करमहा सँ विश्वानाथ सुत नैना दौ (२१०/०७) नेना सुतो गणपति: माण्डठर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (१९७/०६) खण्ड०बला सँ ठo जीरक्खमन द्दौ शीतल गोपाल सुतो प्रशान्त‍ गोपाल पंकज गोपालो नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (२१३/०५) अमरनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्ड(बला सँ वावू तंत्रेश्वोर सिंह दौ (२७९/०) करमहा सँ शक्तिनाथ द्दौ (सकराढी सँ सत्यग नारायण द्दौ) प्रशान्ति गोपाल सुता . . . हरिअम्बँ सँ सुत कृपानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ पंकज गोपाल सुता . . . हरिअम्वँ सँ ईo देवीनाथ सुत ज्ञाननाथ दौ योगेन्द्र गोपाल सुता प्रभात गोपाल प्रवीण गोपाल प्रणव गोपाला झोझारपुर प्रo करमहा सँ टेकानन्दभ सुत हेमन्ता द्दौ प्रo चिरानन्दक दौ . . . वलियास सँ महेश्वलर द्दौ
(१३) उप-टीप खांगुड़-सरिसब-राजग्राम
(१०९/०२) चिलका सुतो गणेश: नरसाम वलियास सँ विद्यानाथ दौ (१०९/०३) पाली सँ हेमाङ्त्रद द्दौ गणेश सुतो कालीदत्त: एकहरा सँ मo मo उo ववुरै यादौ (१९२/०४) सोदरपुर सँ धीरेश्वहर द्दौ अपरा गणेश सुता . . . खौआल सँ गोशाँई दौ (१०९/०६) करमहा सँ महिघर द्दौ अपरा गणेश सुता . . . खौआल सँ दुरवभंजन दौ (१६२/०/०) दुरवभंजन सुतो हरिकृष्ण : वुधवाल सँ अभिराम सुत फकीर दौ . . . सरिसव सँ चतुर्भूज द्दौ (३) अपरा गणेश सुतो हर्षीक: पाली सँ जयानन्द् दौ (१९२/०३) एकहरा सँ बवुरैया द्दौ (४) कालीदत्त सुतो गोपाल: वुधवाल सँ हृदयमणि दौ (१९९/०३) खण्डौबला सँ उग्र सिंह द्दौ गोपाल सुतो फेकू वूचनो माण्डलर सँ शोभन सुत भैयन दौ (२०५/०८) तिसउँत सँ भैयो द्दौ फेकू सुता खौआल सँ उँमादत्त सूत अपूछ दौ (२७८/०६) जयोतिर्व्विद अपूछ सुता अनलपुर करमहा सँ विष्णुददत्त सुत फेके दौ (३०२/०७) विष्णुपदत्त सुतो यशोघर फेके को कुजौली सँ जानकी नाथ सुत एकनाथ दौ बo (२०/०५) चित्रधर सुतो विष्णुीदत्त नारायणदत्तो वलियास सँ कल्यारण सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ भिखारी द्दौ विष्णुादत्त सुतो यशोधर फेके कौ कुजौली सँ जानकीनाथ सुत एकनाथ दौ . . . पण्डुुआ सँ चाण द्दौ फेके सुता सोदरपुर एकहोली सँ नन्दीकश्र्वर सुत टूनी दौ . . . टूनी सुतो विकल: बुधवाल सँ मo मo अचल सुत हेमनाथ दौ . . . हेमनाथ सुतो यदुनाथ: पबौली सँ शo गरीब सुत थोथन दौ . . . वलियास सँ जीवन द्दौ अपरा फेके सुता . . . सकराढ़ी सँ गुणी सुत फतुरी दौ . . . अलय सँ बनमाली द्दौ वूचन सुता . . . बेलउँच सँ श्रीनाथ सुत कृष्ण.कांत दौ ।। . . . ।। हर्षी सुतो अच्यु तानन्द घोसोत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ (शाo १९२/०८) पाँ रूपनाथ सुतो प्रद्मूम्नद प्रo मोदनाथ: खण्ड‍बला सँ उग्र सिंह सुत मोहन सिंह दौ (१९२/०८) पाली सँ बाछ द्दौ अच्युुतानन्द‍ सुता जाल्यह सँ प्याौरेलाल सुत बच्चा८ प्रo हरिवंश नारायण दौ . . . सरिसव सँ भाइलाल द्दौ
(१४) उ.टी. खांगुड़ सरिसब
भिरिवया सुतो आँरवी पाँरवीकौ कुजौली सँ लक्ष्मी धर सुत घीर दौ (२११/९१/८७/०) सरिसब सँ धरणीघर द्दौ आँरवी सुता मनभरण चुम्मदन कुंत्र्जन मंगला खौआल सँ रत्नतपाणि सुत हृदयफूल दौ . . . पबौली सँ मनसुख द्दौ मनभरण सुता . . . दरिहरा सँ गरीबानन्दक सुत घनानन्दी दौ (उo टीo ७४/१३) घनानन्दस सुता सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (१८७/०३) अपरा राय रूपनारायण सुता . . . सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत श्यायमनाथ दौ (उo टीo २१/०४) श्यासमनाथ सुता . . . करमहा सँ भवेदव सुत छोटकनि दौ (१८७/०४) छोटकनि सुतो मयानाथ दरिहरा सँ गोपाल सुत विघू प्रo देवनाथ दौ (१८७/०४) खण्डमबला सँ गुणानन्दु द्दौ पाँरवी सुता . . . नडुआर करमहा सँ महिपति सुत राजा रामलोचन दौ (उo टीo ५४/०/०) अपरा राजा रामलोचन सुता दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त दौ (२१६/०६) पाली सँ भवानीदत्त द्दौ
(१५) उ.टी. जोंकी-सरिसब, बढि़याम पर्वपल्ली
अथ जोंकी सरिसब ग्राम:—(१०९/०९) हरदत्त सुतो मथुरानाथ: बुधवाल सँ परमानन्द सुत देवकृष्णत दौ . . . दरिहरा सँ बाले द्दौ मथुरानाथ सुतो रूपनाथ प्रसिद्धनन् आनन्दोस माण्ड‍र सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ . . . पबौली सँ गरीब द्दौ (०९) विरेश्र्वर सुता . . . वलियास सँ राजा सुत कृष्णलपति दौ . . . सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौ (१८२/०२) लक्ष्मीसदत्त सुतो कृष्ण दत्त: वलियास सँ चतुर्भूज सुत हरिश्र्वर दौ बo (१/१) सरिसब सँ हृषिकेश द्दौ अपरा लक्ष्मीतदत्त सुतो गणेशदत्त: माण्डिर सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ . . . पबौली सँ सर्वज्ञान गरीब दौ
अथ बढियाम पबौली ग्राम:—विo नo शारवा पुस्तञक (१८२//९) भैया सुता प्यादरे प्रo नारायणदत्त श्री कृष्णि प्रo हृदयमणि पाँ हलघरा: पण्डुतआ सँ पाँ वंशीघर सुत पाँ अच्यु त दौ (२६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौ प्यातरे प्रo नारायणदत्त सुता माण्डपर सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्यायमनाथ द्दौ श्रीकृष्ण प्रo हृदयमणि सुतो मोतिनन्द न: माण्डार सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्याृमनाथ द्दौ मोतिनन्द‍न सुता नरउन सँ घोघी सुत गौरीनाथ दौ . . . घौघी सुतो गौरीनाथ खण्डषबला सँ मनिनाथ सुत धर्मनाथ दौ (१९३/०५) घोसोत सँ कलानाथ द्दौ गौरीनाथ सुता . . . खौआल सँ देवकृष्ण सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ६८/०) करमहा सँ मतिनाथ द्दौ अपरा मतिनन्दृन सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ
(१६) उजान हलधर झा उ.टी. ८ बढि़याम-उजान, शारदापुर
. . . वंशीनाथ सुता मार्कण्डेौय बलदेवौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदघर दौ (उo टीo १६/५) हरिअम सँ बालह द्दौ (१८३/०) पाँ हलघर सुतो पाँ ववुअन प्रo छत्रघर पाँ उमानन्दौ प्रo जीवघरौ दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्यारम द्दौ पाँ ववुअन सुता दुर्गाधर रूचिधर शिवधरा: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (उo टीo ४६/०२) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ दुर्गाघर सुता गिरिधर लक्ष्मी धर गुणधरा: दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (शाo २०३/०४) हरिअम सँ दामोदर द्दौ गिरधर सुता भक्तिधर दिनेश सुरेशा करमहा सँ बितू सुत भूपनाथ दौ।। (उo टीo ५६/०७) दरिहरा सँ बलराम द्दौ भक्तिधर प्रo भक्तिनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ दिनेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुरेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ . . . लक्मी सुधर सुत जगद्धर: वलियास सँ रामेश्र्वर सुत रघुनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ हेमदत्त द्दौ जगद्धर सुता . . . सँ . . . सुत . . . द्दौo . . . सँ . . . द्दौ गुणघर सुता रमेश कामेश . . . करमहा सँ मोती सुत झलानन्द दौ . . . दरिहरा सँ लक्ष्मीमनाथ द्दौ रूचिधर सुतो शशिधर: करमहा सँ हेमदत्त सुत गोवर्द्धन दौ (उo टीo ५६/१२) नरउन सँ शिवनन्दतन द्दौ शिवधर सुतो दयाधर चन्द्रौधरौ पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उo टीo ३७/१०) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ द्दौ दयाधर सुतो . . . सँ . . . सुत लक्ष्मी नन्दोन दौ . . . सँ . . . द्दौ चन्‍द्रघर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ
(१७) उ.टी. बढि़याम
(उo टीo ०८/०) उमानन्द सुता . . . खौआल सँ गोपीनाथ दौ . . . झोटन सुता वंशी बिहारी गोपीनाथ रघुनाथा: करमहा सँ दुरवभंजन सुत मित्रनाथ दौ (उo टीo ५३/०२) मित्रनाथ सुतो दिनानाथ: सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत शोभन दौ (उo टीo २१/०४) शोभन सुता . . . दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ . . . सोदरपुर सँ छबनू द्दौ गोपीनाथ सुता लज्याजनाथ चन्द्र नाथ तिलकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ ठेड.नि सुत लक्ष्मीादत्त दौ (उo टीo २७/०५) लक्ष्मीददत्त सुतो हरखी क: पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ (उo टीo ३४१/०/०) परिवया सुतो बिहारीलाल: खण्डलबला सँ मनिनाथ सुत केशव प्रo मित्रनाथ दौ (१९४/०४) केशव प्रo मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ छत्रपति सुत गोखूलनाथ दौ माण्ड४र सँ दुर्गादत्त द्दौ अपरा उमानन्दा सुतो श्यातमानन्द मायानन्दोू पाली सँ लीलाघर सुत साधु दौ (उo टीo ३५/०७) लीलाघर सुतो साधुक: नरउन सँ लक्ष्मीसदत्त दौ माण्डार सँ चानू द्दौ साधु सुतो कलाधर: नरउन सँ मनमोहन सुत गंगानाथ दौ (उo टीo ९७/०८) फुद्दे प्रo गंगानाथ सुता कृष्णरजी प्रo चेतनाथ विद्यानाथ ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्घ र दौ (उo टीo १५/०/०/) माण्डरर सँ गोखूल द्दौ . . . ।। श्याभमानन्दौ सुतो नित्या नन्दन पोषानन्दौु हरिअम सँ फेकू सुत गुणनाथ दौ (उo टीo ४६/०४) खण्डयबला सँ वावू योगीपति सिंह द्दौ नित्यासनन्दु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पोषानन्द सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौo . . . सँ . . . द्दौ मायानन्द सुता प्रेमानन्द विनोदानन्द. लीलानन्द. विद्यानन्दाौ करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (उo टीo ३९/०७) खण्डनबला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह दौ।। प्रेमानन्दु सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विनोदानन्द सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ लीलानन्दव सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ ॥ विद्यानन्दि सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ।।
(१८) उ.टी. वढि़याम
(२११/१२५/०५) चन्द्रमपति सुतो रघुनन्द न जगन्ना थौ करमहा सँ मधुसूदन सुत भोरानाथ दौ (१२५/०६) माण्डदर सँ अनाई द्दौ अपरा चन्द्र पति सुतो रामेश्र्वर: पाली सँ रतिदेव सुत घोंघे दौ सोदरपुर सँ कृष्णाननन्दर द्दौ . . . चन्द्र.पति सुतो कलाघर: दरिहरा सँ वावू सुत भोरा दौ (शाo ६७/०२) सोदरपुर सँ भिरवाई द्दौ रघुनन्द न सुता . . . माण्डनर सँ दमाई सुत घनश्यानम दौ (१२५/०७) बुधवाल सँ कृष्ण: द्दौ रामेश्र्वर सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ सुन्दार सुत लोचन दौ (शाo ११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौ रूद्रपति सुता भैया औरवी यग्य दत्ता: माण्ड र सँ दशरथ सुत घनानन्द् दौ (१९०/०४) करमहा सँ रामेश्र्वर द्दौ भैया सुतो राजा विजय गोविन्दघ सिंह पाली सँ देवकृष्णद सुत वंशीघर दौ . . . नरउन सँ सरस्वगती रूद्रपति द्दौ अपरा भैया सुतो दरिहरा सँ देवनाथ सुत यदुनाथ दौ (शाo ८४/०२) सरिसब सँ भिरिवया द्दौ (२) राजा विजय गोविन्दा सिंह सुता परहर सकराढ़ी सँ दुल्ल४ह सुत देवीदत्त दौ (उo टीo ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ . . . (१) राजा विजय गोविन्दव सिंह सुता . . . हरिअम्बो सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (शाo १७६/०५) सोदरपुर सँ भिरवन द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्दा सिंह सुता हरिअम सँ मo मo वैयाo मोहन सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ४३/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्द सिंह सुतो कुमर विजय गोपाल सिंह कुमर विजय भूपाल सिंहौ वुधवाल सँ दुल्लीथ सुत बाउन दौ (शाo २००/०९) खौआल सँ हृदयफूल द्दौ कुमर विजय गोपाल सिंह सुता . . . नरउन सँ चन्द्र०नाथ सुत मनभरन दौ (उo टीo १००/११) पाली सँ आत्मा.राम द्दौ . . . औरवी सुता . . . हरिअम्वौ सँ यार सुत मानीक दौ (शाo २०३/०५) माण्ड र सँ हृदयनन्दिन द्दौ
(उo टीo पर्वपल्ली वढि़याम सँ फड़किया (पूर्णिया अररिया भैया झा)
(शाo ११६/०४) कालीदाश सुता भिरवनी परमानन्द( सदानन्दय पुरूषोत्तमा: माण्डसर सँ महादेव रामचन्द्रा दौ (शाo ११६/०४) सोदरपुर सँ भगीरथ द्दौ परमानन्द सुतो भैरवदत्त सोनो कुजौली सँ गंगादाश सुत चन्द्राशेखर द्दौ (शाo १२३/०४) खण्डदबला सँ घराघर द्दौ भैरवदत्त सुता कमलादत्त घरभरण प्रo जाल्पारदत चन्द्र्दत्ता: सकराढी सँ छत्रपति।।
(१९) उ.टी. वढि़याम पर्वपल्ली्
सुत दुल्ल ह दौ (शाo १२२/०६) बुधवाल सँ लाला द्दौ कमलादत्त सुता . . . माण्डुर सँ धीर सुत गोखूल दौ (शाo १२४/०) वुधवाल सँ दुल्लाह द्दौ अपरा कमलादत्त सुता . . . खौआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ . . . कमलादत्त सुतो जानकीदत्त: करमहा सँ लक्ष्मीँदत्त सुत किशोर दौ (उo टीo ५१/०४) माण्ड र सँ प्रान्नादथ द्दौ . . . जानकीदत्त सुतो गिरजादत्त: करमहा सँ गोखूल सुत हेमकर दौ (शाo १३४/०५) खण्डदबला सँ जगत सिंह द्दौ गिरजादत सुता . . . कन्हौकली एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ (उo टीo १०७/०२) मनमोहन सुतो दयानिधि प्रo चंचल पद्मदत्तो घोसोत सँ दूर्मिल सुत अच्छजघर दौ (उo टीo १०७/०२) सरिसब सँ कमलादत्त द्दौ . . . गिरजादत्त सुता . . . हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ . . . सरिसब सँ कुलानन्दद द्दौ घरभरण प्रo जाल्पाथदत्त सुता जयदत्त मंधन शीतलादत्ता खोआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ अपरा घरभरण सुतो तपशीक/करमहा सँ लक्ष्मी दत्त सुत केशव दौ (उo टीo ५१/०५) माण्ड३र सँ कुलपति द्दौ जयदत्त सुता . . . दरिहरा सँ खगनाथ सुत शूलपाणि दौ (उo टीo ७८/०) शूलपणि सुतो उमरूपाणि पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा राम दौ (उo टीo ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ मन्धवन सुतो सुभद्र माण्ड र सँ मानीक सुत कन्हााई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ पुष्प‍नाथ द्दौ सुभद्र सुता मुत्केँश्र्वर पुण्येौश्र्वर ललितेश्र्वर जसेश्र्वर कपिलेश्र्वर विदेश्र्वरा: नरउन सँ ऋषि सुत वूचन दौ (उo टीo ९३/०५) वूचन सुता करमहा सँ कृष्णवदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उo टीo ५६/०८) खण्ड)बला सँ पाँ चन्द्रवमणि द्दौ अपरा सुभद्र सुतो सुरेश गंगेशो करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेहय दौ (उo टीo ५९/०) महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डेेयका: माड़रि वलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्ररपति दौ (उo टीo ८२/०२) खण्डिबला सँ अनूपनाथ द्दौ मार्कण्डेसय सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (उo टीo ९९/०६) गिरधर सुता करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (उo टीo ६२/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौ . . . मुक्रेश्र्वर सुता . . . सकराढी सँ पद्मलाल सुत सुन्दार प्रo केदार द्दौ (उo टीo ७३/११) हरिअम सँ बम द्दौ पुण्येदश्र्वर सुता . . . बेलउँच सँ नेमा सुत विन्दु.नाथ दौ नग. . . . सुरगन सँ राय वेदानन्द द्दौ
(२०) उ.टीo वढि़याम-रूपौली
ललितेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ जसेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ कपिलेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ बिदेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुरेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गंगेश्र्वर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ शीतलादत्त सुता . . . पाली सँ बाउन सुत कलरू दौ (उo टीo ३२/०५) कलरू सुतो लोकनाथ: खण्ड बला सँ उग्रसिंह सुत जगत सिंह दौ (उo टीo १०८/०९) वलियास सँ मणि द्दौ
तपसी सुता . . . दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ (उo टीo ७४/०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौ . . . तपसी सुता . . . माण्ड र सँ थोथी सुत बालह दौ (उo टीo ८३/०७) सरिसब सँ अमृतनाथ द्दौ . . . तपसी सुता . . . हरिअम सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (उo टीo ४६/१०) माण्ड र सँ लोटनी द्दौ . . . चन्द्रुदत्त सुतो झलहन: रूचौलि करमहा सँ गंगादत्त सुत शंकरदत्त दौ (उo टीo ५०/०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौ अपरा चन्द्रणदत्त सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्तारमणि दौ (उo टीo ९२/०) चिन्ताामणि सुता . . . सोदरपुर सँ दामोदर सुत जूड़ाउन दौ वलियास सँ दुर्गानन्दस द्दौ अपरा चन्द्रँदत्त सुता . . . माण्डरर सँ निधि सुत उपाध्यारय काशीनाथ दौ (उo टीo ८२/०२) पवौली सँ भोलन द्दौ झलहन सुतो हरिद्राम्बधर प्रo दुरवरण दरिहरा सँ खगनाथ सुत ठीठर दौ (उo टीo ७९/०) ठीठर सुता . . . अलय सँ राजा लीलानन्द) सिंह दौ (शाo १६४/०९) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ हरिद्राम्ब र प्रo दुरवरण सुता नीलाम्बिर प्रo नीलकंठ दिगम्बबर प्रo नृतयाम्ब्र सितिकण्ठ प्रo पीताम्वार शिवकंठ प्रo भीमाम्बदरा तिसउँत सँ चिरत्र्जीव सुत श्री नारायण दौ (शाo २४२/०६) सोदरपुर सँ फतुरी द्दौ नीलाम्बिर प्रo नीलकंठ सुता . . . वलियास सँ लूचन सुत अनिरूद्ध द्दौ . . . पबौली सँ रमानन्दन द्दौ अपरा नीलाम्बसर सुता . . . जमदौली पल्लीौ सँ
(२१) उ.टी. वढि़याम-रूपौली
दुखमोचन सुत कुई प्रo हरिलाल दौ . . . वलिo राय गंगेश्र्वर द्दौ नृत्यादम्ब्र सुता अरूणाम्ब र रत्नाटम्बरर विन्दा म्बलरा नाहस खौआल सँ वैयाकरण खुद्दी सुत तारादत्त दौ . . . करमहा सँ नरसिंह द्दौ पीताम्बार सुता सरूणाम्बनर हेमाम्बरर दिव्या्म्ब रा: नाहस खोआल सँ कुलमणि सुत गोनू दौ सोदरपुर सँ जयनन्दमन द्दौ सरूणाम्व‍र सुतो राहुल कुमार: फनन्दकह सँ वंशमणि सुत हितेन्द्र मणि दौ दिघोसँ कमलाकान्तद द्दौ हेमाम्बकर सुतो शारदापुर . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ
(२२) उ.टी. वढियाम-बड़का गाँम
(शाo १२२/०२) सदानन्दल सुतो गुल्ली क: माण्डोर सँ विरेश्र्वर सुत महादेव दौ (शाo १०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौ गुल्लील प्रo कुलानन्दँ सुता कृष्णाेनन्दय रूद्रानन्द धर्मानन्दम वैयाकरण मनभरणा: पाली सँ बोधन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ धर्मानन्दँ सुतो टेकानन्दत प्रo जनार्दन: वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १२०/०५) खण्डनबला सँ मोहन प्रo प्रेमनाथ द्दौ जर्नादन सुता वुद्धिनाथ भगीरथ ऋद्धिनाथा: दरिहरा सँ गरीबानन्दड सुत घनानन्दप दौ (शाo २११/०७) खण्डरबला सँ वावू रमापति सिंह द्दौ अपरा जनार्दन सुता अलय सँ कलिकणीदता राजा लीलानन्द१ सिंह सुत राजा पद्मानन्दा सिंह दौ (शाo १६४/०८) केशरे हिन्द् राजा पद्मानन्द( सिंह सुतो कुमार चन्द्रादनन्दघ सिंह: कन्हौाली सोदरपुर सँ विघ्नेदश्र्वर सुत वदन दौ (शाo २१२/१०) वदन सुता पण्डुाआ सँ मनसुख सुत लच्छीद दौ (१९७/०२) लच्छीा सुतो सुगाक: सरिसब सँ बलभद्र सुत चन्द्रँमणि दौ (शाo १९७/०३) चन्द्रसमणि सुतो हर्षमणि भूलनो जमदौली पाली सँ बछरू सुत उमादत्त दौ (शाo १७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौ बुद्धिनाथ सुता शक्तिनाथ ललीतना‍थ अमरनाथा: माण्ड२र सँ रघुवर सुत फेकू दौ (शाo १०७/०३) पाली सँ हर्षी द्दौ भगीरथ सुता . . . हरिअम सँ श्रीधर सुत वैयाo बलदेव दौ (उo टीo ४९/०) बलदेव सुता . . . माण्डूर सँ रघुवर सुत फेकू दौ (उo टीo ८४/१३) हरिअम सँ गिरजानाथ द्दौ ऋद्धिनाथ सुता शशिनाथ भक्तिनाथ शिवनाथा: पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावु बैद्यनाथ दौ (उo टीo ३७/०५) बैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ (उo टीo ७३/०९) मनमोहन सुता करमहा सँ मुरलीधर सुत गिरजादत्त दौ (उo टीo ३९/०५) गिरजादत्त सुता . . . माण्डसर सँ मानीक सुत कन्हा ई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौ वुद्धिनाथ सुत शक्तिनाथ सुता . . . करमहा सँ हेमकर सुत वैयाo शक्तिनाथ दौ (उo टीo ५४/०) सकराढी सँ नेना द्दौ ललीतनाथ सुता . . . नरउन सँ अभयनाथ सुत यदुनाथ दौ (उo टीo ९८//०६) माण्डथर सँ फलहारी द्दौ
(२३) उ.टी. वढि़याम
अपरा भगीरथ सुता . . . वलियास सँ भैयो सुत कृष्णेतश्र्वर दौ (उo टीo ९०/०८) सरिसब सँ फलहारी द्दौ शेशिनाथ प्रo इन्दुीनाथ सुता सुधीर सुशील सुनीला नरउन सँ कमलानाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ९७/०५) हरिअम सँ इन्द्र नाथ द्दौ भक्तिनाथ सुतो रतिनाथ मोहनाथौ उजान रूचौलि करमहा सँ . . . सुत भरत दौ वुद्धिनाथ सुत अमर नाथ सुतो शंभुनाथ भवनाथौ . . . सँ . . . सुत छत्रनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ भक्तिनाथ सुत रतिनाथ सुतो मनोज नवटोल सुल्हननी नरउन सँ दुर्गानाथ सुत विन्दुननाथ दौ (उo टीo ९७/०६) सिसौलि माण्डगर सँ दिनानन्दद सिंह दौ (उo टीo ११/०) मनभरण सुता दरिहरा सँ केशव सुत श्रीनाथ दौ . . . श्रीनाथ सुतो ववुअन: हरिअम सँ यार सुत मोहन दौ (उo टीo ४३/०७) मोहन सुता . . . दरिहरा सँ बन्धुा सुत चिन्ताहमणि दौ (७४/१२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौ अपरा मनभरण सुता . . . हरिअम सँ गंगादत्त सुत शिवि दौ (उo टीo ४१/०२) शिवि सुता . . . खण्डमबला सँ रूचिपति सुत भैया दौ (शाo १६२/०५) खौआल सँ गोखूल द्दौ
(शाo १२०/०२) सदानन्दि सुतो कलर: दरिहरा सँ भवानन्द सुत अनी दौ (शाo ११३/०५) सोदरपुर सँ लरवाई द्दौ कलर सुतो दयानिधि: करमहा सँ भगीरथ सुत शिवदत्त दौ (शाo १०९/०९) सरिसब सँ शंकर द्दौ . . . कलर सुतो नारायणदत्त: वलियास सँ हराय सुत कल्या/ण दौ (१८४/०/०) सरिसब सँ सदाशिव द्दौ दयानिधि सुतो कृपानिधि: वुधवाल सँ
(२४) उ.टी. वढि़याम
देवकृष्ण् सुत देवनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ द्दौ दामोदर द्दौ . . . दयानिधि सुतो मोहन: करमहा सँ बैद्यनाथ सुत साहेब दौ (शाo ११३/०९) सोदरपुर सँ रत्न पति द्दौ नारायणदत्त सुतो वीकल प्रo इश्वदरीदत्त: माण्ड र सँ चेथडू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ विफल सुतो फेकूक: हरिअम सँ मोहन सुत अभयनाथ दौ (शाo २१७/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ फेकू सुता . . . वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उo टीo ९१/०३) वुधवाल सँ बच्चाु द्दौ
(२५) उ.टी. सरिसब- सरिसब
अथ सरिसब सोदरपुर ग्राम: (शाo ९२//१०४) रत्नामकर सुता हृदयनाथ मोदनाथ नारायणदत्ता: माण्ड र सँ भदाई सुत भवेश दौ (शाo ७६/०८) पाली सँ विद्याघर द्दौ हृदयनाथ सुतो भीरवन: खौआल सँ पीताम्बौर सुत छबन दौ (शाo ८०/०९) सोदरपुर सँ महेश द्दौ भीरवन सुतो गोपाल: सकराढी सँ रंगनाथ सुत नकटू दौ (शाo १२२/०६) पाली सँ धर्मानन्दस द्दौ अपरा भीरवन सुता . . . करमहा सँ फकीर सुत योगानन्द् दौ (उo टीo ६३/०) सकराढी सँ नकटू द्दौ. (२) अपरा भीरवन सुतो लूचाई प्रo प्रेमनाथ केशी प्रo नन्दीनपति पाली सँ बोघन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ (३) गोपाल सुता . . . वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृत नाथ द्दौ . . . लूचाई प्रo प्रेमनाथ सुतो द्वारिकानाथ भैया प्रo ऋद्धिनाथौ नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (शाo १८४/०७) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ द्वारिकानाथ सुता . . . माण्ड्र सँ भवनाथ सुत गोविन्द् दौ . . . सकराढ़ी सँ बदरी द्दौ भैया प्रo ऋद्धिनाथ सुतो रेवतीनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ दुरिवया सुत वुद्धिकर दौ (शाo २०१/०४) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ रेवतीनाथ सुतो भवनाथ: माण्ड र सँ बवुजन सुत हर्षनाथ दौ (उo टीo ८१/०२) बवुजन सुतो अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डनबला सँ वावु प्रजापति सिंह दौ (शाo २८५/०३) नरउन सँ ऋषि द्दौ हर्षनाथ सुता गणेश भक्तिनाथ नाथ कलानाथा पाली सँ धरानाथ सुत विन्य्थ नाथ दौ (उo टीo ३६/०४) सोदरपुर सँ रजनीदत्त द्दौ . . . गोपीनाथ सुतो अच्युततनाथ एकनाथौ माण्डलर सँ बच्चूि सुत भोला दौ (८१/०) . . . सँ . . . द्दौ अच्युतत नाथ सुतो पद्मनाथ लीलानाथौ . . . सँ . . . सुत भरत मिश्र दौ (उo टीo ४२/०५) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौ एकनाथ सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ केशी प्रo नन्दीँपति सुतौ राधापति प्रo भैयन शम्भुतपति प्रo बलदेवौ नरउन सँ दुरिवया सुत गोविन्द् दौ (उo टीo ९४/०) सकराढी सँ ननू द्दौ अपरा केशी प्रo नन्दीापति सुता दरिहरा सँ हरिनाथ सुत लीलानाथ दौ (उo टीo ७९/०९)
(२६) उ.टी. सरिसब,-भदुआर
सरिसव सोदारपुर सँ पाही टोल सँ भदुआर लक्षमण मिश्र
दिनेश सुतो अजय संजय विजय सँ सुत भगीरथ दौ
लीलानाथ सुता . . . खण्डशबला सँ महाराज बहादूर छत्र सिंह दौ (उo टीo १११/११) दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौ (२) भैयन प्रo राधापति सुतो मधुसूदन: हरिअम सँ श्या मलाल सुत रंगलाल दौ (उo टीo ४५/१२) सुरगन सँ राय रामनारायण द्दौ शम्भु पति प्रo बलदेव सुतो लक्षमन: करमहा सँ शिवानन्दप सुत विदेश्वािनन्दर दौ (उo टीo ६३/०२) शिवानन्द सुतो विश्वा नन्दत: दरिहरा सँ आँरवी सुत इन्द्रालनन्दo दौ (उo टीo ७९/१४) इन्द्रावनन्दव सुतो अच्युदतानन्दर नन्दालालौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्ल ह दौ . . . दरिहरा सँ दुरवभंजन द्दौ विश्र्वानन्दद सुता खण्डहबला सँ मधुसूदन सुत भिरवू दौ (शाo १६५/०) सकराढ़ी सँ चन्द्रादत्त द्दौ लक्षमन सुता चेतनाथ महेश दिनेश (देना बैंक चेयरमेन) रमेश मुख्यर अभियंता सुरेश घनेशा: बेहट करमहा सँ वावूनाथ सुत जयनाथ दौ (उo टीo ६१/११) खण्ड बला सँ तारानाथ द्दौ चेतनाथ सुतो शिवनाथ भवनाथौ करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (३.१/५९/०७) खण्डवबला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह द्दौ रनेश सुता देवेश शैलेश मिथिलेशा: सँ भरत दौ ई. सुरेश सुत राजीव रंजन पँ बैदयनाथ दौ मोदनाथ सुतो गिरधारीक: करमहा सँ जगन्नाकथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला द्दौ गिरधारी सुता . . . दरिहरा सँ बन्धुद सुत यदुनारायण दौ (उo टीo ७४/०७) यदुनारायण सुता . . . करमहा सँ रामेश्र्वर सुत मo मo सुबोध दौ (५२/१२३ उo टीo) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा गिरधारी सुता . . . पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्ल ह दौ (शाo १८१/०/०) नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (शा उo टीo १२/०) नारायणदत्त सुता . . . वलियास सँ विरेश्र्वर सुत हरपति दौ (शाo १०३/०५) पाली सँ बोधन द्दौ अपरा नारायणदत्त सुतो कुत्र्जबिहारीक: करमहा सँ जगन्नादथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला दौ कुत्र्जबिहारी सुतो रोहिणीदत्त मुरारीकौ करमहा सँ मo मo सुबोध दौ (उo टीo ५२/१२) दरिo मनसुख द्दौ अपरा कुत्र्जबिहारी सुतो झलहन बतहनौ दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्मoन दौ (उo टीo ७४/०२) खण्डतबला सँ उद्योत सिंह द्दौ रोहिणीदत्त सुता . . . दरिहरा सँ केशव सुत कन्हा ई द्दौ (२९२/०६) कन्हाोई सुता सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णपदत्त दौ (शाo १८४/०६) नरउन सँ सo गुणानन्दर द्दौ अपरारोहिणीदत सुता दरिहरा सँ कन्हाशई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णरदत्त द्दौ मुरारी सुता . . . दरिहरा सँ केशव सुत कन्हा ई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णददत्त द्दौ झलहन सुतो मार्कण्डे यक: दरिहरा सँ कन्हादई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्ण‍दत्त द्दौ मार्कण्डे्य सुता माण्डार सँ गणी सुत भूवनपति दौ (उo टीo ९/०२) घुसौत सँ भमृतकेश द्दौ अपरा मार्कण्डे य सुतौ श्रीकान्तौ रमाकान्तौo पाली सँ पिणाकनाथ दौ (उo टीo ३४/०७) वावू कलानाथ सुतो पिणाक नाथ: सँ
(२७) उ.टी.- सरिसब
सुतो पिणाकनाथ: दरिहरा सँ यदुनाथ सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ७७/०५) हरिअम सँ घीर द्दौ पिणाकनाथ सुतो डमरूनाथ: दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ (उo टीo ७४/१०) देवनारायण सुतो श्रीनारायण सहदेवौ नरउन सँ गंगादत्त सुत फूडी प्रo टेकनाथ दौ (१०३/०९) फूही प्रo टेकनाथ सुता . . . खौआल सँ दुरवभंजन सुत देवकृष्णौ दौ (शाo १६२/०) नरउन सँ कलनिधि द्दौ श्रीनारायण सुतो . . . एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (उo टीo १०७/०) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ श्रीकान्तत सुता परमानन्दद पाली सँ चण्डेशश्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उo टीo ३५/०/०) चण्डे श्र्वर सुतो रामेश्र्वर: वलियास सँ निधि सुत ठीठरू दौ (उo टीo ९१/०४) ठीठरू सुता . . . पाली सँ अमृतनाथ सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ३६/०) खौआल सँ गोखूल द्दौ रामेश्र्वर सुता . . . माण्डतर सँ हृदयदत्त सुत किशोरी दौ (उo टीo ८५/०) किशोरी सुता . . . खण्डडबला सँ वावू रमापति सिंह सुत वावू पुण्यनपति सिंह दौ (शाo ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ परमानन्द सुतो यशोदानन्द‍: . . . सँ . . . सुत रमेश झा दौ . . . सँ . . . द्दौ यशोदानन्दम सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ रमाकान्ता प्रo विकू सुता . . . हरिअम सँ हर्षनाथ सुत शम्भु नाथ दौ (उo टीo ४३/०४) सरिसब सँ झौटहू द्दौ (१३/०९) बतहन सुता माण्ड.र सँ जलघर सुत खड़गी दौ (उo टीo ८५/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौ जीवनाथ सुतो जानकीनाथ भैयन प्रo (उo टीo १४१/०६) काशीनाथौ हरिअम्बव सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ . . . खण्डटबला सँ शिवराम द्दौ जानकीनाथ सुतो लक्ष्मीशनाथ ननू प्रo धर्मनाथौ बुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीघर द्दौ।। अपरा जानकीनाथ सुता खौआल सँ भवेश सुत दुरवभंजन दौ (शाo १६२/०/०) बुधवाल सँ फकीर द्दौ अपरा जानकीनाथ सुता . . . माण्ड७र सँ कुनाई सुत धीर दौ (शाo १२३/०९) करमहा सँ हरिनाथ द्दौ लक्ष्मी.नाथ सुता पाली सँ दुल्लसह: सुत वंशीधर दौ (शाo ११७/०६) नरउन सँ सरस्व ती रूद्रपति द्दौ ननू प्रo धर्मनाथ सुता एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (उo टीo ११०/०७) सरिसब सँ पाँ थोथा द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो वैयाo शोभनाथ महिनाथौ एकहरा सँ बाछ सुत तारादत्त स्यैरव दौ (उo टीo १०/०६) नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो नरनाथ: माण्डार सँ चेथड़ू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ वैयाo शोभनाथ सुतो द्वारिकानाथ: करमहा सँ रूद्रदेव सुत दुरिवया दौ (उo टीo ६४/०१)
(२८) उ.टी. सरिसब, चपाही
दुरिवया सुतो मोहन: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ (७४/०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौ अपरा शोभनाथ सुता . . . सुरगन सँ राजा रूपनारायण दौ (उo टीo १०४/०७) राजा रूपनारायण सुतो सोनमनि प्रo कामनारायण वेदनारायणों खण्डाबला सँ रेवतीनाथ सुत श्या मनाथ दौ (१६६/०५) माण्ड र सँ जमाहिर द्दौo हरिअम सँ दुल्ललह द्दौ अपरा शोभनाथ सुता माण्ड र सँ वेचन सुत तोताई दौ (उo टीo ८५/१०) तोताई सुतो वंशीलाल: नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मीददत्त दौ (उo टीo ९२/०४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ (३) अपरा शोभनाथ सुता लोहना सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दत दौ (उo टीo ७३/०१३) एकहरा सँ मo मo गंगेश द्दौ (४) द्वारिकानाथ सुता माण्ड र सँ थोथी सुत वालह दौ (उo टीo ८३/०७) वालह सुता सरिसब सँ प्रान्नााथ सुत पाँ अमृतनाथ दौ . . . घोसोत सँ महिघर द्दौ नर नाथ सुता करमहा सँ मo मo सुबोध सुत इशदत्त दौ उo टीo (५२/१२) इशदत्त सुतो भोलीक: खण्डउबला सँ रेवतीनाथ सुत हेमनाथ दौ . . . हरिअम सँ दुल्लमह द्दौ (उo टीo १४/०८) भैयन प्रo काशीनाथ सुता वुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ अपरा भैयन सुता सुरगन सँ राय चिलका प्रo चन्द्रदनारायण दौ (शाo १२५/०४) पवौली सँ रघुनन्द्न द्दौ
(शाo १८२/०७) छबनू सुता आँरवी थोथी बच्चीअका वुधवाल सँ नारायण सुत हरिश्र्वर दौ (शाo ९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौ अपरा छबनू सुता रूद्रघर कीर्तिघर चित्रघरा हरिअम सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ (शाo ८२/०) खण्डाबला सँ शिवराम द्दौ आँरवी सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत वैo जीवनाथ दौ (शाo १११/०७) सरिसब सँ रत्नासकर द्दौ थोथी सुता धरणीधर मुरलीधर वूटना पाली सँ लक्ष्मी देव सुत देवनाथ द्दौ (शाo १७४/०६) नरउन सँ हसनू द्दौ धरणीधर सुतो फकीर गोनड़ो करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्द दौ (उo टीo ५७/०) गोविन्दु सुता मुशरी प्रo तुलसीदत्त बचकन छोटकनिय: सोदरपुर सँ दीश सुत धरि दौ (शाo १२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौ फकीर सुतो प्रेमनाथ करमहा सँ गोखूल सुत हलघर दौ (५३/०४) खण्डथबला सँ मोहन सिंह द्दौ अपरा फकीर सुता माण्डदर सँ प्रान्नाकथ सुत लक्षमन दौ (उo टीo ८०/०३) करमहा सँ खोलमापति द्दौ प्रेमनाथ सुतो दयानाथ जीवनाथौ घोसोत सँ राम सुत मधुसूदन दौ (शाo २०३/०४) ठo मधुसूदन सुता दामोदर बलभद्र गुना प्रo अच्युातानन्दा० कुजौली
(२९) उ.टी. सरिसब सोदरपुर चपाही-दयानाथ श्रीशनाथ
सँ झडूलासुत नत्थूद दौ (शा.२०३/०४) झड़ूला सुतो नत्थूलक: खण्डयबला सँ गुणानन्दस सुत मणिकृष्णा दौ (शा. ३१९/०) माण्डतर सँ इशान्ना थ द्दौ नत्थूल सुता पाली सँ देवनाथ सुत हिभरण द्दौ (१९७/०८) सोदरपुर सँ वावूनाथ द्दौ दयानाथ सुतो शंकर: पाली सँ कृष्णार सुत गंगाघर दौ (उ.टी. ३९/०२) कन्हााई सुतो श्रृष्टिघर कृष्णातकौ सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेमनिधि दौ (२७४/०७) प्रेमनिधि सुता हरिअम सँ भवकृष्णा सुत दुल्लौह दौ (२७४/०७) दुल्ल ह सुतो अमृतनाथ लालौ सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ (२७४/०८) वलियास सँ खगपति द्दौ कृष्णार सुतो गंगाघर प्र. वावुजीक: सोदरपुर सँ इशान्नाखथ सुत मनोहर दौ शा. (२१५/०) छबनू सुतो बवनूक: वुधवाल सँ रमापति दौ (शा. २१५/०२) दरिहरा सँ हरिजीव द्दौ बवनू सुतो इशान्ना थ: अलय सँ वंशी सुत महि दौ (शा. २१५/०३) मही सुता दरिहरा सँ गंगा सुत घनी दौ (शा. २१५/०३) सोदरपुर सँ दलपति द्दौ इशान्नाूथ सुता दीनानाथ गुदर सोन पाँ मनोहरा: वलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ (शा. २१५/०५) हरिअम सँ रामेश्र्वर द्दौ पाँ मनोहर सुता . . . खौआल सँ मोदनारायण सुत ननू दौ (शा. २७५/०२) ननू सुता चिन्तालमणि रवूनी लूटन अनन्तान: सरिसब सँ कृष्णतदेव सुत चाण दौ (शा. २१६/०७) वलियास सँ नाथ द्दौ बावुजी प्र. गंगाधर सुता चन्द्राधर प्र. दुर्गाधर:कन्हौ ली सोदरपुर सँ सोमेश्र्वर सुत भैरव दौ (शा. २७५/०४) सोमेश्र्वर सुतो त्रिवेणी भैरवौ दरिहरा सँ विष्णुरदत्त सुत गेहनाथ दौ (शा. २४०/०८) गेहनाथ सुतो गुलाब: सरिसब सँ विश्राम सुत करियै दौ (शा. २४०/०९) वलियास सँ ब्रह्मदत्त द्दौ भैरव सुता निरसू इन्द्रादनन्दश परमानन्दाण खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (शा. १९९/०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौ जीवनाथ मिश्र पाली सँ हर्षी सुत बच्च्न प्र. खगनाथ दौ(उ.टी. ३३२/०३) खण्डाबला सँ श्री नन्द न द्दौ अपरा जीवनाथ सुतो लोकनाथ: माण्ड्र सँ भूवनपति सुत राम दौ (उ.टी. ८९/०३) सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौ लोकनाथ सुता . . . उजानवासी . . . सँ . . . सुत भरत दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र शंकर सुतौ . . . सँ . . . सुत जटानन्दव दौ . . . सँ . . . द्दौ
(३०)
१५. उ.टी सरिसव सोदरपुर उजान गंगाधर मिश्र, सरिसब विद्याधर मिश्र
(१४१/०९) मिश्र मुरलीधर सुता वुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (उ.टी. ६७/०२) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ अपरा मुरलीधर सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (उ.टी. ९०/०) खण्डलबला सँ इन्देकश्र्वर द्दौ बूटन सुतो (उ.टी. १४/०१) गंगाधर: माण्डीर सँ घनानन्द् सुत रूपनाथ दौ (उ.टी. ८१/१४) करमहा सँ मुनी द्दौ गंगाधर सुता . . . सकराढ़ी सँ दुल्ल‍ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी.७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ (१४/०८) कीर्तिधर सुतो भूधर बचकनौ दरिहरा सँ बै. जीवनाथ दौ (उ.टी. ०७७/०३) सरिसव सँ रत्नााकर द्दौ भूघर सुतो दामोदर: करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्डार सँ लक्ष्मीरनाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (उ.टी. ९५/०) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ अपरा भूघर सुता अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १९८/०५) अपरा राजा दुरलार सिंह सुतो वावू रूद्रानन्द सिंह: कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ (शा. ५८/०९) अलय सँ मही द्दौ दामोदर सुतों मंगलाधर: हरिअम सँ दुल्लँह सुत गिरधर दौ (उ.टी. ४७/०) पबौली सँ गुणी द्दौ मिश्र बचकन सुता करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्ड र सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिपति दौ (उ.टी.१०२/१२) रूचिपति सुतो पचकौड़ीक: सकराढ़ी सँ गरीब सुत झाउँ दौ (शा. ११७/०५) सोदरपुर सँ भवन द्दौ . . . (१४१/०८) मिश्र चित्रधर सुता पुण्य/घर भूवनधर वेदभर जीवधर तेजधरा देवधरा: करमहा सँ भवदेव सुत दुरवभंजन दौ (उ.टी. ३३/०) दरिहरा सँ विघू प्र. देवनाथ द्दौ पुण्यजघर सुता माण्डसर सँ हिराई सुत थोथी दौ (उ.टी. ८३/०२) करमहा सँ छोटकनि द्दौ अपरा पुण्य घर सुता वलियास सँ विद्यानाथ सुत धर्मदत्त दौ (शा. १७७/०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौ अपरा पुण्युघर सुतो माधव गुदरौ ओइनि सँ राजा फतेहनारायण सुत राजा गिरधनारायण दौ (शा. १८१/०७) सोदरपुर सँ नन्दीगश्र्वर द्दौ अपरा पुण्य.धर सुता अलय सँ राजा दुलर सिंह दौ. (१९८/०५) कुजौली सँ कुलपति द्दौ एते पुण्यरधर चतुर्थ विवाह मिश्र भूवन्धौर सुतौ वनमालीक: माण्डिर सँ धीर सुत गोखूल दौ. (१२४/०) वुधवाल सँ दुल्लधह द्दौ अपरा भूवन्धरर सुतौ विद्याधर लम्वोसदरौ हरिअम सँ गंगादत्त सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) सोदरपुर सँ कृष्णतदत्त द्दौ विद्याघर सुता . . . नरउन सँ चन्द्रदनाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) महादेव सुता गणेश मुकुन्द. दुर्गानाथा पाली सँ दुरिवया सुत कलानाथ (उ.टी. ३४/०८) अपरा कलानाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दय सुत झोटन दौ (उ.टी. २४/१२) झोटन सुता पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्ड/बला सँ थेघी दौ अपरा विद्याधर सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द सुत नीकानन्दद दौ (उ.टी. ७५/०)
(३१) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-बेहट
नीकानन्द सुतौ फलानन्द : पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि (उ.टी. ०८/१०) माण्डनर सँ भवनाथ द्दौ मिश्र लम्बो:दर सुता . . . नरउन सँ मित्रनाथ सुत कंदू प्र. राधानाथ दौ (उ.टी. १०२/०३) खण्ड बला सँ वावू गुणेश्र्वर सिंह द्दौ अपरा लम्बोनदर सुतो जटाधर कलाधरौ वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उ.टी. ९१/०३) बुधवाल सँ बच्चान द्दौ जटाघर सुता . . . माण्डणर सँ बवुजन सुत मन्नूश प्र.हर्षनाथ दौ (उ.टी. ८१/०९) पाली सँ विन्य् स नाथ द्दौ मिश्रकलाघर सुतो हलघर वंशीघरौ खौआल सँ कारी सुत बद्रीनाथ दौ (उ.टी. ७०/१०) खण्ड‍बला सँ वावू भेषधारी सिंह द्दौ मिश्र हलघर सुतो धरणीधर . . . सँ . . . सुत तीर्थमणि दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र वंशीधर सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ वेदघर सुता गदाघर शशिधर शम्भु धर वैया. ननू प्र. दयाधरा: हरिअम सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (उ.टी. ४८/०३) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ गदाघर सुता . . . करमहा सँ यगद्धर सुत ववूजन दौ (उ.टी. ५१/१३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ अपरा गदाधर सुता . . . पाली सँ वावू कलानाथ दौ (उ.टी. ३४/१०७) सोदरपुर सँ झोटन द्दौ मिश्र शशिधर सुता . . . वलियास सँ जागा सुत मनहर दौ (उ.टी. ९०/१४) जागा सुतो मनहर: खण्डाबला सँ रत्नेतश्र्वर सुत इन्द्रे श्र्वर दौशा. (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौ मनहर सुता . . . सोदरपुर सँ गौशाँइ सुत बछरण दौ (उ.टी. २३/०) करमहा सँ प्यातरेलाल द्दौ शम्भुदधर सुता क्षत्रधर लेखधर शिवनाथा करमहा सँ इशदत्त सुत भोली दौ (उ.टी. ५२/१३) भोली सुता राजा गोशाँई नरसिंह उमा मुकुन्दि भैयन दशरथ रघुनाथा माण्डलर सँ अच्छरपति सुत श्या३मू दौ (उ.टी. १८८/०९) सोदर. ठेड.नि द्दौ क्षत्रधर सुता . . . पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्ना थ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्ड बला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतो चन्द्र धर प्र. काशीनाथ पाली सँ झिंगुर सुत तुलानाथ दौ (उ.टी. ३३/०३) झिंगुर सुतो तुलानाथ: दरिहरा सँ अमृतनाथ सुत रूद्रनाथ दौ . . . पबौली सँ भैया द्दौ तुलानाथ सुता . . . पबौली सँ जनार्दन दौ (उ.टी. ११/०३) दरिहरा सँ घनानन्द द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतौ पुण्य धर प्र. बैद्यनाथ: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मी नाथ दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ कल्यााण द्दौ पुण्य घर प्र. बैद्यनाथ सुतौ राज कुमार संजय कुमारौ नगवाड़ घोसोत सँ परमेश्र्वर सुत।।
(३२)
मार्कण्डे य दौ (उ.टी. ४९/०८) सोदरपुर सँ मिश्र जगदीश द्दौ राजकुमार सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सँजय कुमार सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ (१६/०८) लेखघर सुतो युगधर: वलियास सँ गोवर्द्धन सुत जनार्दन दौ खण्डदबला सँ चुम्म न सिंह द्दौ युगधर सुता . . . माण्डधर सँ दिनबन्धुड सुत वैया. जीवनाथ दौ (उ.टी. ८४/०) सोदरपुर सँ मोतीनन्द न द्दौ मिश्र ननू प्र. दयाघर सुतो एशधर: करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबौली सँ धर्मानन्दश द्दौ अपरा ननू प्र. दयाघर सुतौ गिरधर कीर्तिघरौ माण्डगर सँ फलहारी दौ (८१/१०) कन्हा ई सुतो फकीर फलहारीकौ नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (१०१/१२) हरिअम सँ दुल्लधह द्दौ फलहारी सुता बलदेव वासुदेव बच्चीद प्र. हेमकृष्णाध: खण्डसबला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ. (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौ (३) अपरा ननू प्र. दयाघर सुता . . . दरिहरा सँ घनानन्द७ सुत गिरिजानन्द( दौ (उ.टी ७५/०६) गिरिजानन्दस सुता तारानन्दर अम्बिकानन्द् मेघानन्दाद करमहा सँ फकीर सुत भेषदत्त दौ (उ.टी. ५७/०६) फकीर सुतौ मेषदत्त: दिनानन्दौस माण्डदर सँ बगडू सुत जलधर दौ (शा. १७६/०२) खण्ड बला सँ परमेश्र्वर द्दौ भेषदत्त सुतौ फूद्दी प्र. हेमनाथ: दरिहरा सँ हरिनाथ सुत किशोरनाथ दौ (७९/०७) किशोरनाथ सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्माथराम दौ (उ.टी. ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्रीनारायण द्दौ मिश्र धनुर्ध्दर सुता . . . दरिहरा सँ यादव सुत जयनन्दलन दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ जयादत्त द्दौ मिश्र जीवधर सुतो नेनाक: हरिअम सँ हर्षनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) सोदर. भीरवन द्दौ नेना सुतो भूवनेश्र्वर पाली सँ परिवया दौ (३६०/३४१/०९) खौ.बनी द्दौ भूवनेश्र्वर सुतो बगट प्र. गंगाधर: बुधवाल सँ परशमणि सुत भूवनेश्र्वर दौ (उ.टी. ६७/१३) खण्ड:बला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ बगट प्र. गंगाधर सुतो प्रो. आनन्दी: करमहा सँ जालपादत्त सुत फकीर दौ (उ.टी. ६४/१०३) फकीर सुता खण्ड बला सँ वावू सुरेश्र्वर सिंह दौ (उ.टी. १११/०) माण्डगर सँ रघुवर द्दौ M.A. Hindi, Maithli, Economics Deptt Head of Patna college. प्रो. आनन्दि सुतो ललीतधर प्र. अधीत: माण्ड र सँ देवनन्दरन दौ (उ.टी. ८०/०४) सोदरपुर सँ केशवानन्दअ द्दौ ललीतधर प्र. अधीत सुतो अनुभव अनुजौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्धौ॥
(३३) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(शा. ११९/०३) राघव सुतो परिवया प्र. जानकीनाथ: बुधवाल सँ लक्ष्मीसदेव सुत महेश दौ (शा. ११९/०३) खण्ड बला सँ सोनी द्दौ अपरा परिवया सुता सकराढ़ी सँ भवानन्दe सुत छत्रपति दौ (शा. ९६/०२) पाली सँ लक्ष्मीयकांत द्दौण परिवया सुता कन्हाeई प्र. गंगानाथ हेमनाथ धीरनाथ महो दुर्गानाथ (१९/४) रतिनाथा करमहा सदु. जगन्नापथ सुत वेणीदत्त दौ (शा. १२३/०२) सरिसब सँ पाँ बवनू द्दौ (२) अपरा परिवया सुतो छोटकू प्र. यग्योनाथ महो गोपीनाथौ नरउन सँ विश्र्वेश्र्वर सुत गंगादत्त दौशा. (१०६/०५) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ कन्हाेई सुतो वंशमणि अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १६४/०६) सरिसब सँ भैयन द्दौ हेमनाथ सुता मुरारी प्र. प्रेमनाथ मनोहर प्र. महिनाथ मणिनाथा बुधवाल सँ देवनाथ सुत म.म. कृष्ण्दत्त दौ (शा. १२२/०७) पवौली सँ कवि भोलन द्दौ अपरा हेमनाथ सुता घोसोत सँ कलानाथ सुत ननू दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा हेमनाथ सुता करमहा सँ गंगादत्त छोटो प्र. उग्रदत्त दौ (उ.टी. ५०१/०/०) छोटा प्र. उग्रदत्त सुतौ तारणीदत्त: माण्ड र सँ निधिसुत उपा. काशीनाथ दौ (उ.टी. ८२/०२) पवोलीसँ कवि भोलन द्दौ मुरारीप्र. प्रेमनाथ नीह मनोहर प्र. महिनाथ सुता म. महो जयनाथ गोशाँई भैरव प्र. लक्ष्मीननाथ कलर प्र. भेषनाथा हरिअम सँ मेघनाथ सुत हर्षमणि दौ (उ.टी. ४६/०) सोदरपुर सँ भीरवनन द्दौ महो जयनाथ सुतो महो यदुनाथ अनन्ता नन्दँ प्र. शक्रिनाथौ नरउन सँ मनमोहन सुत तेजनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्धोर द्दौ महो यदुनाथ सुतो प्र. अ. विद्वान अम्बिकानाथ: हरिअम्ब सँ गिरिजानाथ सुत केशीलाल दौ (उ.टी.४३/०६) गिरिजानाथ सुतो शक्तिनाथ प्र. केशीलाल: दरिहरा सँ यग्य नारायण सुत विद्यानाथ दौ (उ.टी.७४/०६) पाली सँ ठेड.नि द्दौ शक्तिनाथ प्र. केशीलाल सुतो सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवुजन दौ (उ.टी. ३०/११) बुधवाल सँ गोशाँई द्दौ अम्बिकानाथ सुतौ उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ राधानाथ सुत कन्टिर दौ (उ.टी. ५९/०९) माण्ड्र सँ फेकू द्दौ उदयनाथ सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ निर्भयनाथ सुतौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ अनन्ताौनन्द प्र. शक्तिनाथ सुतौ काशीनाथ१ गोलोकनाथ४ गोकुलनाथ३ पोषनाथ२ सदानन्दा्५ दरिहरा सँ लीलानन्दन सुत चंचल दौ (उ.टी. ७६/०६) चंचल सुता गोपीनन्दौन यटानन्दस भैरवानन्दात नरउन सँ एकनाथ सुत जगन्ना थ दौ (उ.टी. १०३/०) जगन्नादथ सुता शोभनाथ भीमनाथ रेवतीनाथ खड़गनाथ निर्त्यननाथा खण्डयबला सँ श्यानमनाथ सुत महेश्र्वर दौशा. (२०४/०७) माण्डार सँ श्याुमू द्दौ काशीनाथ सुता प्रेमनाथ विजयनाथ विरेन्द्रशनाथा करमहा सँ मोतीदत्त सुत झलानन्द दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मी नाथ द्दौ
(३४) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-तारनगर रामनगर ड्योढ़ी पूर्णियाँ
प्रेमनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विजयनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ विरेन्द्रुनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पोषनाथ सुता कलानाथ इन्द्रतनाथ पुण्यसनाथ चित्रनाथा: करमहा सँ मोतीदत सुत झलानन्दस दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौ कलानाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ इन्द्रकनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पुण्य.नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ चित्रनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोखूलनाथ सुता ललितनाथ पार्थिवनाथ मित्रनाथा: पाली सँ पियुषनाथ सुत चेतनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ ललितनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ पार्थिव नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मित्रनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोलोकनाथ सुता रविन्द्रुनाथ नरेन्द्र नाथौ नड़ुआर करमहा सँ राजा टंकनाथ सुता कुमार रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) नरसाम वलियास सँ अनिरूद्ध द्दौ मिश्र सदानन्दौ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ गोशाँई प्र. लक्ष्मीननाथ सुता . . . नरउन सँ वावू मनमोहन सुत तेजनाथस्यैवव दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्धँर द्दौ अपरा गोशाँई सुता हृदयानन्दि बतहू झल्लू. छोटी कुलीका अलय सँ राजा श्री नन्द न सिंह दौ (शा. १९८/०५) रूद्रानन्दर सिंह सुता केशवानन्दँ सिंह मोदानन्दी सिंह राजा श्री नन्दहन सिंहा खण्ड९बला सँ बलह सुत श्यारमू दौ (शा. १९८/०६) बेलउँच सँ रमन द्दौ राजा श्री नन्द्न सिंह सुतो तांत्रिक वावू नित्या्नन्दस सिंह सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ . . . पाली सँ कमलादत्त द्दौ . . . मिश्र भेषनाथ प्र. कलर सुतो हर्षनाथ प्र. श्री कृष्णल: नरउन सँ चुम्मँन सुत बनखंडी दौ (उ.टी. १००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौ अपरा भेषनाथ सुता D.G.P. भीमनाथ बुद्धिनाथ रावणेश्र्वरनाथा अलय सँ राजा पद्मानन्दह सिंह दौ (शा. १६४/०८) राजा पद्मानन्दन सिंह सुतो कुमार चन्द्रा नन्दन सिंह: सोदरपुर सँ विध्ने.श्र्वर सुत वदन दौ (शा. २१२/१०) पण्डु आ सँ लच्छीन द्दौ हर्षनाथ प्र. श्री कृष्ण. (बौका) प्र. उग्रनाथ सुता खड़ानन्दत प्र.
(३५) उ.टी. सरिसब-रामनगर ड्योदी, लालगंज, गढ़बनैली
अनमोल छबिनाथ देवीनाथा वलियास सँ भैयो सुत चण्डे्श्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) सोदरपुर सँ शिवनन्द्न द्दौ अनमोल सुता . . . पुड़े़ नरउन सँ बलभद्र सुत वीरभद्र दौ (उ.टी. १०४/०) पाली सँ राम द्दौ छविनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ देवीनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ D.G.P. भीमनाथ सुता अमरनाथ समरनाथ शेखरनाथ मिहिरनाथ शिशिर नाथा दरिहरा सँ लाल सुत रमानन्दद दौ (उ.टी. ७६/०२) रमानन्दौ सुता श्यानमानन्दा रत्नाीनन्द शारदानन्दत सम्पाीदक हीरानन्दाख अलय सँ साहित्या सरोज राजा कमलानन्दन सिंह दौ (शा. १९८/०७) अपरा राजा श्री नन्दअन सिंह सुतो कु. कमलानन्द‍ सिंह कु. कालिकानन्दन सिंहौ सोदरपुर सँ नन्दीनश्र्वर सुत मुरली दौ (शा. १७७/०७) घुसौत सँ राम द्दौ कुमार कमलानन्दस सिंह सुता (शिक्षामंत्री कुलपति, हिन्दू७ महासभा अध्यलक्ष, स्वुराजपार्टी सदस्यो् कुमार गंगानन्द( सिंह अम्बिकानन्दल सिंह अच्यु‍तानन्द् सिंहा माण्डदर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (शा. १९७/०६) खण्ड‍बला सँ जीरक्खनन द्दौ मिश्र वुद्धिनाथ सुता . . . महिषी पाली सँ विश्र्वनाथ सुत लल्लून दौ . . . सरिसब सँ भोला द्दौ वावू रावणेश्र्वर नाथ सुता शंकर प्र. मलर्यश्र्वर शैलेश्र्वर उज्जमवलेश्वनरा: बेलउँच सँ कुमर सुत ब्रजमोहन दौ . . . खण्ड.बला सँ हरिनन्दिन द्दौ मिश्र धीरनाथ सुता . . . हरिअम सँ मेघनाथ सुत प्रभुनाथ दौ (उ.टी. ४५/११) प्रभुनाथ सुतो चन्द्र नाथ: नरउन सँ सरसकवि कुलपति सुत वाँका उँमानाथ दौ (उ.टी. ९४/०१४) करमहा सँ देवनाथ द्दौ अपरा धीरनाथ सुता गोनू ऐहहू महो ठीठरू लीलानाथा नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०१४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ गोनू प्र. फणीनाथ सुतौ माघव: नरउन सँ जीवन सुत योगनाथ दौ (उ.टी. ९६/०२) पवौली सँ चन्द्रनदत्त द्दौ अपरा गोनू प्र. फणीनाथ सुतो मदन नेनन प्र. नित्य नाथ हेड़म्बमनाथ (उ.टी. १८१/०६) जिष्णु नाथा: (१८/०९) हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ माधव सुता . . . हरिअम्बु सँ सिद्धिनाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ४४/१२) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ मदन प्र. मेघानाथ सुता विष्णुदनाथा शोभनाथ (उ.टी. १८/१) ललीतनाथो (१८१/० उ.टी.) पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नाउथ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्डनबला सँ महेश्र्वर द्दौ अपरा मदन शंभुनाथ भोलानाथ विद्यानाथा पाली सँ केदार नाथ दौ-(३६/०४) केदार नाथ सुता . . . सकराढी सँ बरजासुत वैया. (७२/०५) हर्षनाथ द्दौo विभूतिनाथ सुता विष्णुननाथ शचीनाथ दिनानाथा: अलय सँ राजा कलानन्दा सिंह दौ (२७७/०) राजा कलानन्दण सिंह सुतो कुमार रमानन्द सिंह कुमार कृष्णा५नन्द सिंहौ नाहस खौआल सँ वेणीदत्त सुत वंशमणि दौ (शा. २७७/०२) वंशमणि सुता भैयानाथ टेकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ इशान्ना थ सुत गुदर दौ (२१५/०५) गुदर सुता करमहा सँ हेमनारायण सुतहोरील दौ (शा. २१५/०५) सरिसब सँ तिलकेश्र्वर द्दौ
(३६) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(उ.टी.१८/१०) महोशोभनाथ सुतो वुद्धिनाथ: दरिहरा सँ लोकानन्दत सुत मोक्षानन्द७ दौ (उ.टी. ७६/०) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौ ललीत नाथ सुत यज्ञनाथ कैलाश सुभाषा: हरिअम्बन सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्डनबला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ यग्यमनाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ कैलाश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ सुभाष सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ मिश्र नेनन प्र. नित्यननाथ सुता हनुमान प्र. कीर्तिनाथ मुक्तिनाथ हर्षनाथा पाली सँ चण्डे श्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ३५/१०) माण्ड र सँ किशोरी द्दौ कीर्तिनाथ . . . सुता खौआल सँ मुकुन्दप सुत शिवनाथ दौ (उ.टी. ६९/०/४) हरिअम्व सँ मधुसूदन द्दौ युक्तिनाथ सुता . . . हरिअम सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्डवबला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ हर्षनाथ सुता सेतुनाथ हेतुनाथ ऋतुनाथा वुधवाल सँ नयनमणि सुत तीर्थमणि दौ (उ.टी. ६८/०८) सरिसव सँ राशपति द्दौ ऐ (१८/०९) हेड़म्ब नाथ सुता इन्दुौनाथ विन्दुटनाथ नरउन सँ बैद्यनाथ सुत ब्रजनाथ दौ (उ.टी १०३/१०) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ इन्दुटनाथ सुतो . . . पाली सँ अर्जून सुत तेजनाथ दौ
(उ.टी. ३८/०८) खण्डुबला सँ वावू क्षेभधारी सिंह द्दौ विन्दुलनाथ सुतौ रंजन टूना कौ हरिअम सँ सुत बैद्यनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ रंजन सुतो . . . हरिअम्बन सँ . . . सुत नन्दी८नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ (१८/०९) जिष्णुननाथ सुता जीवनाथ द्वारिकानाथ दिनानाथा गंगौरा बुधवाल सँ भैयो सुत नयनमणि दौ (उ.टी. ६६/०७) दरिहरा सँ घौधी द्दौ ऐठहू प्र. शशिनाथ सुता दरिहरा सँ खडेगनाथ सुत गदापाणि दौ (उ.टी. ७८/०२) गदापाणि सुतौ खगनाथ मेघनाथौ पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ (उ.टी. ८/१०) माण्डणर सँ भवनाथ द्दौ (१) अपरा ऐठंहू सुता . . . दरिहरा सँ गदापाणि स्यै व दौ (३२/७८/०२) पवौली सँ हृदयमणि द्दौ ठीठरू प्र. पुष्परनाथ सुतो महो जगदीश: हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ महो
(३७) उ.टी. लालगंज सरिसब सोदरपुर
महो जगदीश सुतो नन्दीउनाथ: पाली सँ श्रीनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (उ.टी. ३३/०९) खण्डथबला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ महो नन्दीौनाथ सुता उमानाथ रमानाथ प्र. इन्द्र्नाथ सिन्धुानाथ कमलनाथा वुधवाल सँ भैयो सुत नेनमनि दौ (उ.टी. ६६/०७) नेनमनि सुता . . . दरिहरा सँ लीलानन्दन सुत घौघी दौ (उ.टी. ७६/०२) घोंघी सुतो गणानन्द् पुण्याुनन्दौ सोदरपुर सँ ठीठर सुत ववुजन दौ (उ.टी. ३०/११) वुधवाल सँ गौशाँई द्दौ (१७/०२) महो दुर्गानाथ सुतो . . . हरिअम सँ श्याीमनाथ दौ (उ.टी. ४५/१२) दरिहरा सँ यगयनारायण द्दौ अपरा महो दुर्गानाथ सुतो गौरीनाथ रविनाथौ नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०४) सो. आँरवी द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता . . . खौआल सँ गोखूल सुत पाशी दौ (उ.टी. ६९/०) खण्डअबला सँ श्या.मनाथ द्दौ गौरीनाथ सुता . . . हरिअम्ब हर्षमणि सुत बछरण दौ (उ.टी ४६/०३) सरिसब सँ हर्षी द्दौ रविनाथ सुतो उँमानाथ वेदनाथौ हरिअम्बत सँ दुर्गादत्त सुत वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ मिश्र रतिनाथ सुतो खगनाथ: दरिहरा सँ नित्याँनन्दथ सुत गरीबानन्दा दौ (उ.टी. ७५/११) हरिअम्बस सँ सचल द्दौ छोटकू प्र. यग्ययनाथ सुतो रघुवीर महामहो सदनौ करमहा सँ रमादत्त सुत नन्दखलाल दौ (उ.टी. ६०/०९) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ रघुवीर सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत चुम्मनन दौ (उ.टी. १००/०) सोदरपुर सँ कृष्ण दत्त द्दौo अपरा रघुवीर सुतो फलहारी प्र. रूद्रनाथ भूनी प्र. कीर्तिनाथौ हरिअम सँ वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ फलहारी प्र. रूद्रनाथ सुतो छत्रनाथ: एकहरा सँ दामोदर सुत गुदरी दौ (उ.टी. १०७/०३) खण्ड्बला सँ तारानाथ द्दौ छत्रनाथ सुता उपेन्द्र महेन्द्र योगेन्द्र मिथिलेशा: बुधवाल सँ घनेश्र्वर सुत शुकदेव दौ (उ.टी. ६६/१४) शुकदेव सुतो सीतानाथ: सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भु नाथ दौ (शा. २१८/०२) माण्डीर सँ बच्चूा द्दौ उपेन्द्र सुता चन्द्र्नाथ भीमनाथ नन्देनाथा बेहट बलिo राजपुर हरिअम सँ गंगाधर सुत जगदीश दौ (उ.टी. ४७/११) खण्ड बला सँ वावूरामनन्दमन सिंह द्दौ महेन्द्रर सुतो जीतेन्द्रे राजेन्द्रु नवटोल सुल्हननी नरउन सँ बलदेव सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ९७/०) पाली सँ लोकानन्दर द्दौ योगेन्र्बल सुता . . . हरिअम सँ मुक्तिनाथ सुत नित्य०नाथ दौ (उ.टी. ४६/१३) खण्डनबला सँ वावू मेघापति द्दौ मिथिलेश सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ महामहो सुदन सुता महो षष्ठी नाथ वैया. पुण्यसनाथ महो वेणीनाथ महो गोपृनाथ महो अर्कनाथा दरिहरा सँ गरीबानन्द सुत घनानन्दून दौ (उ.टी. ७५/१३) खण्डसबला सँ म. कु. वावू रमापति सिंह द्दौ वैया. महामहो षष्ठीडनाथ सुता सपृमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ खड़गनाथ नेत्रनाथा नरउन सँ रघुवर सुत
(३८)
रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्डार सँ भूवनपति द्दौ सप्रमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ सुता वलियास सँ भैयो सुत बतहन प्र. महेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०८) हरिअम्ब् सँ रेवतीरमन द्दौ अपरा जयत्रीनाथ प्र. सप्रभीनाथ सुता . . . करमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (शा. २८५/०२) खौआल सँ गणेश द्दौ खड़्गनाथ सुता योगनाथ चेतनाथ गोपाला: नरउन सँ शम्भुपनाथ सुत ठक्क.न प्र. दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ९३/०७) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ वैया. पुण्य८नाथ सुतो कुमुदनाथ: नरउन सँ महिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ (उ.टी. १०१/०७) हरिअम सँ तारानाथ द्दौ अपरा पुण्यसनाथ सुता . . . हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दप दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदर गदाधर द्दौ कुमुद नाथ सुता अमरनाथ मोहन बोधनाथा: वलियास सँ लोकपति सुत पुण्य पति दौ (उ.टी. ९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौ
महो वेणीनाथ सुता धर्मनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत अर्कनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) बुधवाल सँ भैयो द्दौ महो गोतृपनाथ सुता कुन्दबनाथ निधिनाथ सिद्धिनाथ युक्तिनाथ तुषनाथ लक्षमीनाथ सुरनाथ (गौरीशंकर हरिशंकर सुशीला: हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दम दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ कुन्देनाथ सुता मोदनाथ डिम्बुनाथ चेतनाथ नुतनाथा . . . सँ . . . सुत शतत्र्जीव दौ . . . सँ . . . द्दौ
उ.टी. सरिसब सोदरपुर लालगंज
वैया. अर्कनाथ सुतो रेवानाथ: नरउन सँ रघुवर सुत रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्डनर सँ भूवनपति द्दौ रेवानाथ सुता . . . सँ . . . सुत शतत्र्जीव दौ . . . सँ . . . द्दौ
(३९) उ.टी. लालगंज
गोपीनाथ सुता . . . नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (९३/०१४) अपरा दुरिवया सुता . . . खण्ड बला सँ महाराज माघव सिंह दौ (उ.टी. ११५/१०७) नरउन सँ गोखूल द्दौ
(४०) उ.टी. लालगंज
(४१) पुवारिपार उप.टीप दिगउन्घर सँ
अथ दिगउन्धख सोदरपुर ग्रामारम्भ.: (शा. १८३/०९) जीवेश्व्र सुता ज्योनतिर्व्विद भवनाथ वैयाकरण श्यासमनाथ वैया. महो श्रीनाथ वैयाकरण शोभनाथा: पाली सँ धराधर सुत देवकृष्णस दौ (११७/०८) (शा. ११७/०५) खण्ड‍बला सँ देवकृष्णय द्दौ ज्योर. भवनाथ सुता . . . नरउन सँ जटेश सुत पौराणिक मनबोध दौ (शा. १२३/०३) अपरा मनबोध सुता . . . घोसोत सँ हरि सुत हेमकर दौ (शा. २६९/०७) हेमकर सुता खण्ड बला सँ बलभद्र दौ (शा. १६१/०८) करमहा सँ उँमापति द्दौ वैया. श्यारमनाथ सुता . . . नरउन सँ मनबोध स्यै व दौ (शा. १२३/०३) पबौली सँ परमानन्दथ द्दौ अपरा श्यानमनाथ सुतो भोलानाथ: सुरगन सँ राय चन्द्रदनारायण दौ (शा. १२५/०४) पबौली सँ रघुनन्द(न द्दौ अपरा श्या मनाथ सुता . . . करमहा सँ भवदेव सुत छोटकनि दौ (शा. १८७/०४) दरिहरा सँ विधु द्दौ भोलानाथ सुतौ किशोर केशवौ अलय सँ वावू हरिलाल सिंह दौ . . . खण्ड बला सँ कृष्णाोराम द्दौ अपरा भोलानाथ सुतौ बैद्यनाथ: बुधवाल सँ परशुराम सुत पाठक विष्णुादत्त दौ (शा. १७१/०२) पाठक विष्णुँदत्त सुर्ती ववूनीक: लोहना सकराढ़ी सँ रघुपति सुत खेदन दौ . . . खेदन सुतौ भोलानाथ करमहा सँ इन्द्रीपति दौ . . . इन्द्रापति सुता माण्डहर सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ (शा. ११४/०८) पवौली सँ सर्वज्ञान गरीब द्दौ . . . ।। मिश्र किशोर सुता . . . बुधवाल सँ ब्रजनाथ सुत राजनाथ दौ . . . राजनाथ सुता . . . खौआल सँ ननू सुत गंगादत्त दौ (१८६/०८) ननू सुतो गंगादत्त दत्त: सोदरपुर . . . सँ हरि सुत रमानन्दा दौ . . . करमहा सँ मुरली द्दौ केशव सुता दरिहरा सँ जयनाथ दौ . . . महो श्रीनाथ सुतो ठीठर प्र. शक्तिनाथ: दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) गंगादत सुतो हर्षदत्त: पवौली सँ टेंगरि सुत सुरवाई दौ बुधवाल सँ कमलनयन द्दौo।। सोदरपुर सँ छबनू द्दौ ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता . . . नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१२) हरिअम सँ वावू दुल्ललह द्दौ अपरा ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता वैया. देवनाथ प्र. नेना फूच्चीँ वैया. मंगी कारीका . . . नरउन सँ लक्ष्मीबनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ४४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ वैया. देवनाथ प्र. नेना सुतो छेदी क: कुजौली सँ शिवकर सुत धरानाथ दौ (उ.टी. १०५/१०१२) शिवकर सुतो धरानाथ: करमहा सँ जगन्नालथ सुत रमादत्त दौ (शा. ११५/१०५) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ धरानाथ सुतो वूचा प्र. किशोर नाथ: दरिहरा सँ गरीबानन्दु सुत घनानन्दँ दौ (उ.टी. ७५/१२) बुधवाल सँ जयनाथ द्दौ छेदी सुतौ रामचन्द्र चन्द्रदनाथौ वलियास सँ भैयो सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०६) रामेश्र्वर सुतो रघुनाथ बोधनाथौ खण्ड बला सँ बावू नन्हशकू सिंह प्र. महिपति सिंह दौ (शा. २९४/०९) पाली सँ दयानाथ द्दौ अपरा छेदी सुता . . . करमहा सँ फकीर सुत श्या म दौ (उ.टी. ५८/०) माण्डपर सँ बच्चूस द्दौ फूच्चीस सुता कुजौली सँ धरानाथ दौ (१०५/०१३) दरि. घनानन्दद द्दौo वैया. भंगी सुतो अमरनाथ: माण्ड र सँ ठेङनि सुत वूचन प्र. कृष्णरदत्त दौ (उ.टी. ८९/०९) खण्डचबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ
(४२) उ.टी. दिगउन्धू सँ गंगोली २१
(२१/०९) मिश्रकारी सुतो गोविन्दण प्र. गंगानाथ आद्यानाथौ वलियास सँ ठेठ.नि सुत बच्चे प्र. उग्रपति दौ (उ.टी. ९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौ मिश्र गोविन्द प्र. गंगानाथ सुता . . . नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. १०२/०४) यदुनाथ सुता . . . खण्ड.बला सँ रघुनन्दान सुत यदुनन्दगन दौ (शा. १७९/०५) पबौली सँ गोशाँई द्दौ अपरा गंगानाथ सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत बच्चगन दौ (उ.टी. ३३/०३) खण्ड बला सँ श्रीनन्दचन द्दौ मिश्र आद्ययानाथ सुतौ . . . नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. २१/०२) खण्ड‍बला सँ यदुनन्दान द्दौ अपरा आद्यानाथ सुता . . . वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी प्र. धर्मनाथ दौ (उ.टी. ६८/०५) पबौली सँ पाँ बवुअन द्दौ वैयाकरण शोभनाथ सुता . . . माण्डबर सँ विष्णुापति सुत बेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्डडबला सँ प्रेमानिधि द्दौ अपरा शोभनाथ सुता दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ (१००/०५) शुभंकर सुतो जगदीश मन्नूा कौ दरिहरा सँ कृष्णुदेव दौ (१००/०९) वुधवाल सँ कृष्णदपति द्दौ जगदीश सुता . . . माण्डदर सँ भवेश दौ . . . सरिसब सँ सोनाई द्दौ मन्नूु सुतो रमाकान्तण माधवौ पाली सँ विद्याधर दौ (७६/०३) सरिसब सँ म.म. वामदेव द्दौ रमाकान्तय सुतौ भवानीदत्त घुसौत सँ हरि सुत राम दौ (शा. १००/०७) खण्डेबला सँ देवकृष्णत द्दौ भवानीदत्त सुता . . . करमहा सॅं जगन्ना(थ सुत वेणीदत्त दौ (उ.टी. ५७/०) दरिहरा सँ बवूआ द्दौ अपरा भवानीदत्त सुता जयदत्त टेठाई प्र. इश्वउरीदत्त शंकरदत्त (०२२/११२) (२२/११३) महेशदत्ता: हरिअम सँ यार दौ (१०१/०) दरिहरा सँ साहेब द्दौ जयदत्त सुतो वंशीक: खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ वंशी सुतौ बदरीक: सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (उ.टी. १०४/१०७) खण्ड बला सँ श्या:मनाथ द्दौ अपरा वंशी सुता . . . दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्या म द्दौ अपरा वंशी सुता नरउन सँ कुत्र्जन दौ (उ.टी. १०१/१२) कुत्र्जन प्र. तीर्थनाथ सुता बुधवाल सँ दुल्लीन सुत विद्यामणि दौ (शा. १२५/०७) माण्ड्र सँ प्रान्नारथ द्दौ बदरी सुतौ मनहर उमेशौ माण्डसर सँ ववूजन दौ (उ.टी. ८१/०२) खण्डँबला सँ वावू प्रजापति सिंह द्दौ मनोहर सुतो दिनेश सुरेशो वलियास सँ भैयो सुत चण्डेथश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) चण्डेोश्र्वर सुतो गंगानाथ भोलानाथौ सोदरपुर सँ शिवनन्द्न दौ (उ.टी. २३/०) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ उमेश सुता . . . माण्ड्र सँ कुनकुन सुत मुति दौ (उ.टी. ८२/०) घोसोत सँ अपूछ द्दौ . . . ठेठाई प्र. इश्वनरीदत्त सुता शिवदत्त किशोर झिंगुरा खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छवनू द्दौ शिवदत्त सुतो मन्ध न: खौआल सँ गोखूलनाथ दौ (शा. ९७/०६) गोखूलनाथ सुतो वावूनाथ: बुधवाल सँ कलानाथ दौ (उ.टी. ६७/०) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ मन्धलन सुता . . . माण्डनर सँ चितरू सुत गणी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड‍बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ किशोर प्र. रतिदत्त सुता गोशाँई फेकु बचकना करमहा सँ फकीर सुत योगानन्दौ दौ (उ.टी. ६३/०) सकराढी सँ नकदू द्दौ
(४३) उप.टीप-दिगउन्धा सँ नवटोल
गोशाँई सुता . . . पाली सँ रामकृष्णद सुत जयकृष्णन दौ (उ.टी. ३९/०) सरिसब सँ गणेश द्दौ अपरा गोशाँई सुतो म.म. देवेन्द्रृ प्र. बालकृष्ण् महेन्द्रोस करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबोली सँ धर्मनन्दद द्दौ म.म. देवेन्द्रु प्र. बालकृष्ण सुता लेखदत्त गोपीदत्त वाचस्पगति दूना प्रo मुरारीका कुजौली सँ बूचा प्र. किशोरनाथ दौ (उ.टी. २१/१०) वूचा प्र. किशोरनाथ सुतो दिनानाथ: खण्डृबला सँ वावू गिरिजादत्त सिंह दौ (शा. २८४/०७) माण्ड र सँ खड़गी द्दौ लेखदत्त सुता . . . करमहा सँ कल्याौण सुत नित्य नाथ दौ (उ.टी. ५८/१०) वलियास सँ मोदपति द्दौ गोपीदत्त सुतो हिरा विनोद: सकराढ़ी सॅं ब्रजमोहन सुत राम दौ (उ.टी. ७३/०४) कुजौली सँ इन्दुहकर द्दौ विनोद सुता . . . पुड़े नरउन सँ आचार्य रमानाथ सुत कन्टिरवू . . . दौ (उ.टी. १०२/०५) . . . सँ . . . द्दौ वाचस्पमति सुतो जीवेश राजेश भदपूरा वलि. हरिअम सँ . . . सुत इशनाथ दौ . . . आनन्दुभौर खण्डभबला सँ वावू . . . सिंह द्दौ जीवेश सुतो आशुतोष: पाही टोल महिषी पाली सँ सीतानाथ सुत हिरानाथ दौ (उ.टी. ३७१/०३) रेमा सँ गुल्लीम द्दौ मुरारी प्र. टूना सुतौ विजय अजय भट्टपूरा हरिअम सँ फतुरी सुत जयवीर दौ (उ.टी. ४५/०२) खण्डूबला सँ वावू गणपति सिंह द्दौ महिन्द्र प्र. मही सुतो प्रो. गोविन्दह प्रो. जगदीशौ- (मैथिली-साहित्यिकार) करमहा सँ श्या्मलाल सुत जयादित्यप दौ (उ.टी. ६०/१०) श्याममलाल सुतौ जयादित्य‍ मोतीदत्तौ खण्डजबला सँ थेघी सुत सोन दौ (शा. १७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौ जयादित्यत सुतो योगदत्त: खण्ड बला सँ वावू नेत्रेश्र्वर सिंह दौ (शा. २७९/०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ गोविन्दथ सुतो उदय लालगंज . . . सँ . . . सुत अम्बिकानन्द दौ . . . सँ . . . द्दौ प्रो. जगदीश सुतो अनुराग . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ फेकू सुतो रामकृष्णत जयकृष्णौ् खौआल सँ हेमनाथ सुत मोदनाथ दौ (शा. १७७/०३) सोदरपुर सँ हेमनाथ द्दौ रामकृष्णह सुता . . . नरउन सँ पशुपति नाथ दौ (शा. १८४/०) पशुपतिनाथ सुतौ देवनाथ ठक्कननौ खण्ड बला सँ वावू डोलपति सिंह दौ (शा. १८४/०२) पाली सँ जयकृष्णक द्दौ बचकन सुता दरिहरा सँ भिरवर दौ (शा. ९१/०८) करमहा सँ किशोर द्दौ अपरा बचकन सुता बुधवाल सँ शिरोमणि सुत माघव दौ (उ.टी. ६५/०४) माघव सुतो यदुनाथ: खण्डरबला सँ श्यासमनाथ सुत जयनाथ दौ (शा. २७१/०६) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ झिंगुर प्र. तारादत्त सुतो खगदत्त: दरिहरा सँ रूद्रदत्त सुत शिवलाल दौ (शा. २०६/०) एकहरा सँ म.म. वृन्दािवन चन्द्र द्दौ
(४४) उपटीप-दिगउन्धत सँ नवटोल
अपरा झिंगुर सुतौ जीबछ चिरत्र्जीवौ खौआल सँ वेणीदत्त दौ (शा. १८७/०६) खण्ड बला सँ गोपीनाथ द्दौ (२) खगदत्त सुतौ गुदर मदनौ पाली सँ परिवया सुत पुरन्दिर दौ (उ.टी. ३४/०/०) ओइनि सँ महाराज श्रीधर नारायण द्दौ जीवछ सुता सतीश चन्द्र हरिश्रचन्द्र गणेशचन्द्राँ: नरउन सँ घोंघी सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ९४/०१३) खौआल सँ मतिनाथ द्दौ गुदर सुता . . . वुधवाल सँ जयकृष्णी सुत लतडू दौ . . . सँ . . . द्दौ सतीशचन्द्रा सुतो गोपाल चन्द्र सुभाष चन्द्रौ वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी दौ (उ.टी. ६८/०५) नकछेदी सुतो बैद्यनाथ नवल किशोर लेखनाथौ पवोली सँ हलघर सुत ववुअन दौ (उ.टी. ०८/०३) हरिअम सँ बछरण द्दौ गोपाल चन्द्रघ सुता श्रीश रजनीश आशीष सुधीश पप्पू५का गंगौरा वुधवाल सँ . . . सुत परमानन्द (पन्नाप वावू) दौ . . . सँ . . . द्दौ सुभाष चन्द्रर सुतौ . . . दीप वुधवाल सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ हरिश्र्चन्द्रर सुता सुरेशचन्द्र नागेशचन्द्रा देवेशचन्‍द्र नरैशचन्द्राव: हरिअम्ब सँ कमलानाथ सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी ४६/०) . . . सँ . . . द्दौ गणेशचन्द्रि सुता योगेशचन्द्र सुतो आलोकनाथ . . . सँ . . . सुत उमानाथ मिश्र दौ . . . सँ . . . द्धौ॥
गणेशचन्द्रर सुता योगेशचन्द्र शैलेशचन्द्रद अशोकचन्द्रध दिनेशचन्द्रश अमरेश चन्द्रात: हरिअम सँ कमलानाथ सुत मुक्तिनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) माण्डचर सँ मुकुन्द सिंह द्दौ शैलेशचन्द्र सुता . . . हरिअम सँ शशिनाथ सुत टेकनाथ दौ (उ.टी. ४४/०८) माण्ड र सँ नैया. दुर्गाधर द्दौ
चिरत्र्जीव सुतो . . . हरिअम सँ लक्ष्मीदधर सुत योगमणि दौ (उ.टी. ४८/०५) वैयाकरण लक्ष्मीजधर सुतो योगमणि दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्याीम द्दौ योगमणि सुतो दिवानन्दु: वलियास सँ इश्व रीदत्त सुत मधुसूदन दौ . . . सोदरपुर सँ नेना द्दौ (२१/०७) शंकरदत्त सुता . . . वलियास सँ हरपति सुत रूद्रपति दौ (उ.टी. ९०/०१) वुधवाल सँ कलानाथ द्दौ अपरा शंकरदत्त सुता पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्ल१ह दौ . . . नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (२१/०७) महेशदत्त सुतो नरसिंह दत्त: माण्ड१र सँ विष्णु.पति सुत वेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्डदबला सँ प्रेमनिधि द्दौ
(४५) हरिअम्ब सँ दिगउन्धौ सँ बटूरी उ.टी.
(९९१/०२) बछरू सुतौ हृदयनाथ: दरिहरा सँ महादेव सुत बन्धु् दौ (शा. ९८/०८) सोदरपुर सँ घनश्यायम द्दौ वैया. हृदयनाथ सुतो नरहरि: करमहा सँ म.म. सुबोध दौ (शा. ९९/१०३) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा हृदयनाथ सुतौ सदानन्दौ: पाली सँ मोदनाथ दौ (शा. ३१/०) दरिहरा सँ सनफूल द्दौ नरहरिँ सुता हरिअम सँ सचल सुत दुर्गादत्त दौ (शा. ११९/०८) खण्ड०बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ सदानन्दद सुतौ प्रितिनाथ नेना प्र. शिवनन्दौनौ करमहा सँ ब्रजलाल दौ (शा. १९३/०६) सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौ अपरा सदानन्दँ सुता हरिअम सँ वैया. म.म. मोहन सुत सिद्धिनाथ दौ (शा. १८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौ प्रितिनाथ सुता बलभद्र रामभद्र वीरभद्रा पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्ड बला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ बलभद्र सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ मनभरण सुत विश्र्वानन्दद दौ (उ.टी. ७६/०२) सरिसब सँ गुणपति दौ शक्तिनाथ सुता लक्ष्मीिनाथ भवनाथ जयनाथ प्रेमनाथ सोमनाथ टूनाका हरिअम सँ रेवतीरमन सुत प्रितिनाथ दौ (उ.टी. ४८/०५) खण्डसबला सँ ब्रजनन्द: सिंह द्दौ लक्ष्मीथनाथ सुतो कैलाशनाथ: सँ सुत सोमनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ जयनाथ सुतो दीपक कुमार राजकुमारो . . . सँ . . . सुत मुकुन्दु दौ . . . सँ . . . द्दौ
रामभद्र सुतो बुद्धिनाथ प्रo हरिनाथ: माण्डुर सँ वाचा सुत नरपति दौ (उ.टी. ८२/०) नरपति सुता . . . पवौली सँ नारायणदत्त सुत विकल दौ (उ.टी. १२१//०२) हरिअम सँ अभयनाथ द्दौ हरिनाथ प्रo बुद्धिनाथ सुता शचीनाथ गोपीनाथ षेष्ढीुनाथा: दरिहरा सँ काशीनाथ सुत मोदनाथ दौ (उ.टी. ७७/१०) काशीनाथ सुतो मोदनाथ खङगनाथौ हरिअम सँ गिरधर सुत महिधर दौ
(उ.टी. ४७/०) गिरधर सुता महिधर सत्युधर कमलाधरा खण्ड.बला सँ भैया . . . दौ खौआल सँ गोखूल द्दौ महिधर सुतो भेरवधर: दरिहरा सँ चुम्म न सुत तिलानाथ दौ (उ.टी. ७४/०२) खण्ड‍बला सँ मिश्र द्दौ मोदनाथ सुता . . . करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्‍डेय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ शचीनाथ सुतो पिताम्ब र: हरिअम . . . सँ सुत प्रमथनाथ . . . दौ वीरभद्र सँ सुता सुभद्र सीतानाथ विद्यानाथा विश्र्वनाथा: बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०२) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ सुभद्र सुतो कालीनाथ तारानाथौ सँ सुत लक्षमन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ सीतानाथ सुता . . . मेधानाथ प्रकाश वलियास सँ लोकपति सुत ठकुर पति दौ (उ.टी. ९०/०६) खण्डमबला सँ गोपीनाथ सिंह द्दौ सुभद्र सुत तारानाथ सुतो . . . सँ . . . सुत शिवनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४६) उ.टी. दिगउन्ध सँ बइरी, सनकोर्थु
शिवनन्द न प्र. नेना सुतो महावीर पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्ड.बला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ महावीर सुता विश्वुनाथ१ वैद्यनाथ२ हर्षनाथ३ मोदनाथा बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ बैद्यनाथ सुतौ विपिन बिहारी सिहौलि माण्डवर सँ नीलकंठ सिंह सुत पद्दानन्दौ सिंह झा दौ (उ.टी. ८७/०२) पवौली सँ मोतीनन्दब झा द्दौ विश्र्वनाथ सुतौ इन्द्रबनाथ आदित्यननाथौ नरउन सँ जगन्ना‍थ सुत खड्गनाथ दौ (उ.टी. १०३/०४) हरिअम सँ शम्भुननाथ द्दौ इन्द्रानाथ सुता कृष्णाौनन्दन परमानन्द३ ब्रह्मनन्दा : घुसौत सँ मधुसूदन सुत मुनर दौ . . . सँ . . . द्दौ हर्षनाथ सुता चन्द्र नाथ दुर्गानाथ उग्रनाथा सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत वेदानन्द नारायण दौ (उ.टी. १०४/०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ (शा. १८५//०३) मधुपति सुता चिन्ता मणि वच्ची् गोशाँई कन्हाथईका पाली सँ राम सुत छोटकनि दौ (शा. ८१/०८) सोदरपुर सँ शतञ्जीव द्दौ चिन्ताकमणि सुतौ परशमणि पाली सँ लक्ष्मी५देव सुत अमृतनाथ दौ (शा. ७७/०) सोदर अर्जून द्दौ परशमणि सुता . . . करमहा सँ रमादत्त सुत ब्रजलाल दौ (उ.टी. ६०/०८) सोदर. श्रीनाथ द्दौ बच्चीस सुता माण्डलर सँ खुशिहाल सुत भवानीदत्त दौ (शा. १७३/०/०) सोदरपुर सँ सोनी द्दौ गोशाँई सुतो बछरण दरिहरा सँ नित्यातनन्दद सुत मानीकनन्द न दौ (उ.टी. ७६/०८) सोदरपुर सँ बन्धु द्दौ बछरण सुता . . . करमहा सँ वेणीदत्त सुत प्यादरेलाल दौ (उ.टी. ५७/०३) सकराढ़ी सँ प्रान्ना थ द्दौ अपरा बछरण सुता . . . अलय सँ राजा लीलानन्दश सिंह दौ (शा. १६४/०८) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ कन्हा ई सुता तीर्थमणि माण्डशर सँ हरिशीव सुत हृदयनन्दहन दौ (शा. १८५/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौ
तीर्थमणि सुतो योगमणि गोवर्द्धनो बुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शा. १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृतनाथ द्दौ अपरा तीर्थमणि सुतो रघुमणि माण्ड८र सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (शा. १७४/०) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ योगमणि सुता पाली सँ धरणीधर सुतर पीलाधर दौ (उ.टी. ३५/०६) नरउन सँ लक्षमीदत्त द्दौ अपरा योगमणि सुतौ टेकमणि करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पा४दत्त दौ (उ.टी. ६४/०२) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दप द्दौ अपरा योगमणि सुतौ करमहा सँ योगानन्दी सुत शिवानन्द० दौ (उ.टी. ६३/०२) दरिहरा सँ इन्द्रा नन्दद द्दौ टेकमणि सुतौ विकल: नरउन सँ चन्द्रिनाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) पाली सँ कलानाथ द्दौ विकल सुता बैद्यनाथ रत्न्नाथ हिरानाथ तारानाथा: . . . सँ . . . सुत जगद्धर दौ . . . सँ . . . द्दौ बैद्यनाथ सुता . . . सँ . . . सुत मोदनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ तारानाथ सुता . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ हिरानाथ सुता . . . सँ . . . सुत मनमोहन झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४७) उ.टी. दिगउन्धर सँ भट्टपुरा
(शा. १०४/०९) यारी सुतो शिवानन्दट दुल्लौह प्र. पुण्यादनन्दो माण्डिर सँ हरिहर सुत भिरवनी दौ (१०४/०) पबौली सँ कृष्णनपति द्दौ शिवानन्द. सुता भोलानन्द झोटन प्र. कमलानन्द/ कारी प्र. कृष्णाटनन्दाि दरिहरा सँ नित्याननन्दट सुत मोतीनन्दलन दौ (उ.टी. ७६/०९) सोदरपुर सँ बन्धु‍ द्दौ शिवानन्द‍ सुता . . . सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत प्रान्नाटथ दौ (उ.टी. ७२/०१३) बुधवाल सँ लाला द्दौ भोलानन्द. सुता नरउन सँ लक्ष्मीटनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ९४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ अपरा भोलानन्दल सुता करमहा सँ टेकनाथ सुत वावू नेनू प्र. बोधनाथ दौ (उ.टी. ६४/०) खौआल सँ गोरवूल द्दौ झोटन प्र. कमलानन्द. सुता . . . पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्ड/बला सँ थेघी द्दौ अपरा झोटन सुता सकराढ़ी सँ दुल्ल ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी. ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ अपरा झोटन सुतौ सत्य्नारायण लक्ष्मी नारायणौ करमहा सँ रूद्रदेव
(४८) उ.टी. दिगउन्धन सँ भट्टपुरा
सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ६४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ सत्यघनारायण सुता . . . करमहा सँ जगद्धर सुत धर्मदत्त दौ (उ.टी. ५१/०५) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ अपरा सत्यजनारायण सुतो हरिनारायण: दरिहरा सँ भवनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (७४/०३) कुमुदनाथ सुता सरिसव सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ (शा. १२६/०३) माण्डुर सँ काशीनाथ द्दौ हरिनारायण सुता . . . माण्ड२र सँ ठेङनि सुत हनुमानदत्त दौ (उ.टी. ८९/०५) खण्ड.बला सँ वावु गणेशदत्त सिंह द्दौ हरिनारायण सुतो विलट: करमहा सँ महादेव सुत बलदेव दौ (उ.टी. ५९/०२) बलदेव सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (उ.टी. ९२/०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौ अपरा हरिनारायण सुतो विश्र्वनाथ: दरिहरा सँ फणिनन्दीन सुत माना दौ (उ.टी. ७५/०४) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ विलट सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्ब र दौ (उ.टी. ५२/०४) नीलाम्बसर सुतो रणनाथ: नरउन सँ मनहर सुत दूनी दौ (उ.टी. ९९/०९) पाली सँ रज्जे द्दौ विलट सुता रमानन्दण प्रo बलभदु योगानन्दम मोक्षानन्दा् प्रo गोखूलनन्दाल: नरउन सँ रघुवर सुत टूना दौ (उ.टी ९५/०४) बुधवाल सँ पचकौड़ी प्र. भूवनेश्र्वर द्दौ रमानन्द:प्रबलभद्र सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ योगानन्दन सुता अरूण धीरेन्द्र गोलूका . . . सँ . . . सुत शिवनाथ दौ . . . सँ . . . द्धौ॥ मोक्षानन्दद सुतो राजू अनील . . . सँ . . . सुत मोक्षनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ विश्र्वनाथ सुतो केवलानन्दँ : पाली सँ धरानाथ सुत वावू गणनाथ दौ (उ.टी. ३६/०७) खण्ड बला सँ विष्णुँ सिंह द्दौ केवलानन्दँ सुता . . . सँ . . . सुत बुद्धिनाथ झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(४९) (उ.टी. दिगउन्धव सँ कछुआ)
कारी प्र. कृष्णादनन्दँ सुतो कौशल्या.नन्द प्र. दुलार नाथ दामोदरौ पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्डसबला सँ थेघी द्दौ अपरा कारी सुता चुम्म नानन्द् दीनानन्दा उग्रानन्दाा खोआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (उ.टी ६९/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ कौशल्या२नन्द सुता माण्डसर सँ चितरू सुत गपी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड्बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ अपरा कौशलयानन्दट सुता नीकानन्द३ रमानन्द दुर्गानन्दा१ करमहा सँ कृष्णादत्त सुत गोपीनाथ दौ (५६//०७) माण्ड्र सँ ठीठर द्दौo नीकानन्दत सुता . . . कुजौली सँ अमृतकर सुत सोन दौ (उ.टी. १०६/१३) खण्डनबला सँ वावु पुण्यदपति सिंह द्दौ अपरा नीकानन्दद सुता . . . करमहा सँ कुत्र्जन सुत खेलानन्दष दौ (उ.टी. ६३/०७) माण्डनर ठीढर दौ हरिअम सँ चुन्नीण द्दौ रमानन्दु सुता . . . पाली सँ हर्षी सुत ढून प्र. भवनाथ दौ (उ.टी. ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौ दुर्गानन्द/ सुता . . . करमहा सँ घरभरण सुत भगवानदत्त दौ (उ.टी. ६२/१०) सोदरपुर सँ नेना द्दौ दामोदर सुतो विश्र्वानन्दद सिद्धिनन्द.नो बुधवाल सँ परशमणि सुत कंटू दौ (उ.टी. ६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौ अपरा दामोदर सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ (उ.टी. १०६/०८) खण्डौबला सँ म. कु. वासुदेव सिंह द्दौ‍ विश्र्वानन्दद सुतो विलट प्र. सेरवानदा:प्रo जीवानन्द) हरिअम सँ चुभी सुत बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्डनर सँ फेकू द्दौ अपरा विश्र्वानन्दु सुतो श्या म प्र. चुड़ानन्द : हरिअम सँ बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्ड र सँ फेकू द्दौ जीवानन्द( सुतो . . . (जीवानन्द० सँ) . . . सुत तेजनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ श्या मानन्द. सुता . . . सँ . . . सुत गोपाल झा दौ . . . सँ . . . द्दौ विलट प्र. सेखानन्द सुता . . . माण्ड र सँ कुनकुन सुत मुनि दौ (उ.टी. ८२/०) घुसौत सँ अपूछ द्दौ सिद्धिनन्द न सुतो चन्द्रा नन्दँ प्र. जगदीश तीर्थानन्दो पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नाुथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्डनबला सँ वावु वंशीधारी सिंह द्दौ जगदीश सुत हिरानन्द . . . सँ . . . सुत बैद्यनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ अपरा जगदीश सुता . . . करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ खण्डतबला सँ वावू भवेश्र्वर सिंह द्दौ तीर्थनन्दवन सुता विद्यानन्दुन जयानन्दद प्र. लाल बिहारी गोविन्दननन्दनन केशवनन्दीना करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ (उ.टी. ५३/०१) खण्डदबला सँ भवेश्र्वर सिंह दौ‍ विद्यानन्दतन सुता . . . सँ . . . सुत उपेन्द्र झा दौ . . . सँ . . . द्दौ जयानन्द‍ प्र. लाल बिहारी सुता आशीष अवघेशौ करमहा सँ टंकनाथ चौ. सुत रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) महुआ खौआल सँ नरोत्तम द्दौ हरिनन्द.न प्र. हिरानन्दर सुता . . . सँ . . . सुत गणेश्र्वर दौ . . . सँ . . . द्दौ विद्यानन्दप सुता . . . सँ . . . सुत उपेन्द्र झा दौ . . . सँ . . . द्दौ
(५०) उ.टी. दिगउन्धे सँ कछुआ
चुम्माेनानन्दउ सुता . . . सकराढ़ी सँ देवीदत्तसुत ब्रजमोहन दौ (उ.टी. ७३/०३) नरउन सँ बुद्धिकर द्दौ दिनानन्द. सुता . . . नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ (उ.टी. ९५/१०) सोदरपुर सँ वेदधर द्दौ उग्रानन्दथ सुतो यशोदानन्दत लीलानन्दन दौ . . . करमहा सँ कन्हैौया लाल सुत चन्द्रेलाल दौ (उ.टी. ६०/१०) चन्द्रनलाल सुता . . . खण्डहबला सँ वावु नेत्रेश्वरर सिंह दौ (शा. ७९/१०) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ यशोदानन्द् सुता गुणानन्दु हेमानन्दास खेलानन्दाश: नरउन सँ फूदे सुत तिलकनाथ दौ (उ.टी. ९७/०१२) सरिसब सँ शम्भुवनाथ द्दौ गुणानन्द सुतो किशोर: हरिअम सँ छीतत सुत शचीनाथ दौ . . . (उ.टी. ४८/०७) सँ . . . द्दौ हेमानन्दय सुतो दिगम्व र अमरौ हरिअम . . . सँ . . . सुत लूट दौ . . . सँ . . . द्दौ
लीलानन्दा सुतो नित्यागनन्दौ बालानन्दौि करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत राजा टेकनाथ चौō दौ (उ.टी. ५५/०७) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ
पुण्या्नन्द प्र. दुल्लह सुता . . . नरउन सँ घनानन्दर सुत अभिराम दौ (शा. ९४/०६) सोदरपुर सँ नारायणदत्त द्दौ अपरा दुल्लनह प्र. पुण्याानन्द. सुतो मन्धीन: नरउन सँ अभिरामस्ये व दौ (१९४/०६) अपरा अभिराम सुता दरिहरा सँ गण पजियार सोन सुत भवदत्त दौ . . . भवदत्त सुता करमहा सँ सुत फकीर दौ (शा. १११/०१) वलियास सँ राय जीवेश्र्वर द्दौ मन्धतन सुता . . . करमहा सँ लाल सुत भिरिवया दौ (उ.टी. ५७/०) लाल सुतो भिरिवयाक: नरउन सँ बलभद्र सुत काशीनाथ दौ (उ.टी. ९३/०४) सरिसब सँ लक्ष्मीकदत्त द्दौ भिरिवया सुता सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर शोभनाथ दौ (उ.टी. २१/१०४) माण्ड र सँ बेचन द्दौ अपरा मन्धपन सुत रघुनन्दान करमहा सँ सुत वकजन दौ (उ.टी. ५१/०३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौo रघुनन्द न सुता महावीर मोतीनन्दीन देवकीनन्द.न मयानन्ददना करमहा सँ विश्व वनाथ सुत राघानाथ दौ (उ.टी. ५९//०७) रवण्ड३बला सँ महाराज महेश्व्र सिंह द्दौo।।

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...