Thursday, October 22, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२४ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

नगराम
(२५१) बलिराजपुर सँ रामनगर(१२०)
भैया सुता रमानाथ गोङन कलानाथ राजाका: दरिहरा सँ भगीरथ सुत माढ़न दौ . . . सोदरपुर सँ धरनी द्दौ.॥ रमानाथ सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ . . . पाली सँ जीवकर्ण द्दौ.॥ भवानीदत्त सुता भवदत्त वरजू मन्नू साधू नन्दपलाला: वलियास सँ कुलपति सुत रमानाथ दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . ओइनि सँ वावू जगत नारायणदत्त सुत वावू मनिक नारायण दौ . . . जजिवाल सँ गोनन द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ महिपति सुत जयदत्त दौ . . . सरिसब सँ मचल द्दौ.॥ भवदत्त सुत: बासुदेव: कुजौलि सँ रूद्रदत्त सुत वावूनाथ दौ . . . पवौली सँ भवदत्त द्दौ.॥ अपरा भवदत्त सुता वलियास सँ जीवनाथ सुत रविनाथ दौ . . . पाली सँ सबूरदत्त द्दौ. (२) अपरा भवदत्त सुतो शंकरदत्त: नरउन सँ रामकृष्ण सुत दुर्गादत्त दौ . . .वलि. धीर द्दौ.॥ बरजू सुतो भगिरथ विश्व ना‍थो सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ . . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ भगीरथ सुत: रामकृष्णन: पण्डुेआ सँ पाँ झोटू सुत चाँ होरिल दौ . . पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥ रामकृष्णम सुता देवचन्द. गरदचन्द्रण कृष्णँचन्द्रथ: माण्डदरसँ इशान्ना थ सुत खेलनाथ दौ . . .सोदरपुर सँ वबुए द्दौ.॥ देवचन्द्र सुतो वीरचन्द्रस गोपालचन्द्रो सतलखा सँ रामेश्वरर सुत जयदेव दौ. . . कोपीया सँ माधव द्दौ.॥ वीरचन्द्र सुतो सुनील चन्द्रँसंजीव चन्द्रो वलियास सँ ज्यो .अष्णरपौत्र श्रीधर सुत पटाधर दौ . . . दिधोसँ गपादत्त द्दौ.॥
विश्ववनाथ सुता श्री लाल गोवर्द्धन अर्जून दुखन वेदानन्द. दामोदर वंशीधरा: कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत किशोरनाथ दौ सकराढ़ी सँ अक्षधर द्दौ.॥ श्री लाल सुता . . . माण्डिर सँ इशान्नाँथ सुत भूली दौ . . . सोदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौ.॥ दुखन सुतो पुरुषोत्तम अभिनन्दोस सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ . . . करमहा सँ पुष्पखकान्तत द्दौ.॥ वंशीधर सुतो चक्रधर धरनीधरो माण्डदर सँ भवनाथ सुत विष्णु दत्त दौ सोदरपुर सँ विद्यानन्दू द्दौ.॥
(२५२) बलिराज पुर सँ ककरौड़ धगजरी
मन्नू५ सुत लुटन: सतलखा सँ वंशीधर सुत भवन दौ . . . टकबाल सँ गौरीदत्त द्दौ. (१) अपरा मन्नू सुत: लुचेक: खौआल सँ पोषन सुत गुलाब दौ . . . बुधवाल सँ कलानाथ द्दौ॥ लुचे सुत: रामजी लक्षमनो जजिवाल सँ धर्मदत्त सुत भिमदत्त दौ . . . बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौ. नन्द्लाल सुत उपेन्द्रत यदुवीरो पण्डुिआ सँ पाँ मानीक सुत बवुअन दौ . . . सोदरपुर सँ नाथे द्दौ.॥ लूटन सुता . . . माण्डनर सँ जयन सुत चक्रधारी दौ . . . पनिचोभ सँ पुण्या॥नन्दु द्दौ.॥ यदुवीर सुता खौआल सँ कारी सुत चौ. झिंगुर दौ . . . जजिवाल सँ भिखि द्दौ.॥ गोङन सुतो (नट) मुरलीधर रतनो दरिहरा सँ हरिजीव सुत कुल दौ . . . सरिसब सँ साहेब द्दौ. नट मुरलीधर सुतो भाइलाल वावुलालो सरिसब सँ रवांतर सुत भोल दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ अपरा सुता ओइनि सँ राजा लक्ष्मी नारायण सुत वावू उज्ज्वल गोविन्द दौ जजिवाल सँ कमलनयन द्दौ. रतन सुता सोदरपुर सँ रामेश्वूर सुत मोदनारायण दौ . . .पण्डुँआ सँ मानीक द्दौ.
कलानाथ सुतो कौस्कीवदत्त वेणीदत्तो सतलखा सँ भैनू सुत किर्तिनाथ दौ . . . अलय सँ मही द्दौ.॥ कौस्कीलदत्त सुता गुल बदन मनमोहन मुसेका . . . जजिवाल सँ छकनू सुत लक्ष्मीीनाथ दौ . . . करमहा सँ जहली द्दौ.॥ गुलबदन सुतो गणेश कृष्णछकौ माण्डीर सँ वंशीधर सुत परस्मानि दौ . . . पवौली सँ सिद्धि द्दौ.॥ अपरा गुलबदन सुत बवुआ जी प्र. जयकृष्ण : बलियास सँ रूद्रनाथ सुत अर्जून दौ . . . घुसौत सँ रंगलाल द्दौ.॥ कृष्णाण सुतो जलदेव लक्ष्मीरकान्तोू कमलदेका कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत ननुप्रसाद दौ . . . माण्डमर सँ बावूलाल द्दौ.॥ जलदेव सुतो कपिलेश्वरर कुरेश्वमरो सोदरपुर सँ बाबा सुत राधाकान्तर दौ . . .दरिहरा सँ नन्ददकिशोर द्दौ.॥ कुशेश्व र सुतो किशोर सन्तोाष नडुआर . . . सँ सुत बैद्यनाथ दौ . . .सँ . . . द्दौ.॥ लक्ष्मीसकान्तस सुता सूर्यमोहन व्रजमोहन गिरीशमोहन शिशिरमोहना वलियास सँ सुरेश सुत वैया. फेकू दौ अलय सँ चौ. छकौड़ी द्दौ.॥ सूर्यमोहन सुता . . . माण्डतर सँ बद्रीनाथ सुत घनश्याूम दौ . . . सोदरपुर सँ दयाधर द्दौ. महादेव सुता समरेन्द्रा धीरेन्द्रस रमेन्द्र वलियावासी रघेपुरा पवौली सँ उच्चद न्यााया मु. न्या‍याधीश लक्ष्मी्कान्त सुत प्रबोध दौ . . . नगवाड़ घुसौत सँ गुंजेश्व‍र द्दौ.॥ चन्द्रशनाथ सुतो प्रकाश विकास काकोबेलउँच सँ विद्याधर सुत विरेन्द्रप . . . दौ . . .सँ . . .द्दौ
(२५३) वलिराजपुर सँ चोप्ता धमदाहा नवलकिशोर मिश्र
बवुआ जी प्र. जयकृष्णँ सुता कुमर जी अमरनाथ पिताम्ब र प्र. अ. नवलकिशोर जगदीश सत्यानारायणा: जजिवाल सँ बवुजन सुत बावूलाल दौ सकराढ़ी सँ लान्हा् द्दौ.॥ कुमर जी सुता गोपाल शिवनन्द न जगन्नारथा: सरिसब सँ बतहा सुत कार्तिक दौ . . . सकराढ़ी सँ भिखम द्दौ.॥ अमरनाथ सुता बालाकान्तु वुद प्र. कमलाकान्तक रमाकान्तख हरिकान्तास: दरिहरा सँ वंशीधर सुत नेना दौ . . . वभनियाम सँ गोविन्दन लाल द्दौ. बालाकान्तर सुता . . . बलियास सँ विश्वे.श्वार सुत योगेन्द्र दौ . . . हरिअम सँ पाँ विष्णुसदत्त द्दौ.॥
पिताम्ब्र सुतो वैयाकरण पद्मनाम: पण्डुाआ सँ पाँ उँमापति सुत दुर्गानन्दस दौ . . . फनन्द्ह सँ सुबन्तव द्दौ.॥ वैया. पद्मनाम सुता . . . सँ सुत दौ सँ द्दौ.॥ नवलकिशोर सुता प्रो. श्यानमानन्द॥ इञ्जीनियर मनोज कुमार सुबोधकुमारा: खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्रो दौ . . . बेलउँच सँ विश्व्नाथ द्दौ. प्रो. श्या मानन्दे सुतौ...सुरगन सँ राय जयनारायण सुत राय हरिनारायण दौ . . . खौआल सँ चौ. दशरथ द्दौ.
इञ्जीनियर मनोज कुमार सुता संजीव संतोष रैयाम सोदरपुर सँ रमेश सुत रघुनन्दौन प्र. हिरादौ . . . फन्दयह सँ चित्तू सुत इन्द्रसनाथ द्दौ.॥
सुबोध कुमार सुता . . . पण्डुनआ सँ गुनानन्दू सुत मधुरानन्दद प्र.सोहब दौ . . . सोदरपुर सँ बदनानन्दा द्दौ जगदीश सुता . . . सोदरपुर सँ बच्चेरलाल सुत चक्रपाणि दौ . . . दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥

(२५४) बलिराजपुर सँ चोप्रा
श्री सत्यरनारायण सुता हरिहर विश्व म्भरर निलाम्बदर सतलखा सँ अर्जून सुत मधुसूदन दौ . . . टकबाल सँ शम्भुवनाथ द्दौ.॥ हरिहर सुता . . . धाने रामपुर सँ . . . सुत . . .दौ . . . सँ . . .द्दौ.
साहित्य चार्य प्रौ डा. विश्वुम्भदर मिश्र “वागीश” सुतो पण्डुाआ सँ पाँ भिखिया सुत पाँ मोदानन्दय दौ . . . सरिसब सँ मुकुन्दभ द्दौ.॥ निलाम्ब्र सुता . . . गजहड़ा रैयाम सोदरपुर सँ मनमोहन सुत: मुकुन्दस: पण्डुरआ सँ पाँ गरीब सुत जगतमनि दौ . . . गंगौली सँ नन्दी द्दौ.॥ (१) अपरा सुता वलियास सँ हिरण सुत वावूलाल दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौ.॥ अपरा सुत: रामेश्वहर: सोदरपुर सँ पक्षधर सुत वावूलाल दौ . . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो मधुसूदन: सोदरपुर सँ फणिपति सुत हिभरन दौ . . . खौआल सँ वावूनाथ द्दौ.॥ मुकुन्द सुता . . .जजिवाल सँ ववुजन सुत वावूलाल दौ सकराढ़ी सँ लान्हान द्दौ.॥
रामेश्वुर सुता महादेव भैरव चन्द्रननाथ बलियास सँ हल्लील सुत विश्वे श्वुर दौ . . . पवौली सँ दुखरन द्दौ. भैरव सुता कामेन्द्र कुमार मिहिर कुमार बिरसायर सिहौलि माण्डपर सँ उग्रनाथ सुत हरिकान्तन दौ मंगदपही खुट्टी खण्डदबला सँ ठ. अवधी द्दौ.॥ कमलदेव सुता मुरारी मनोहर सुमन सोदरपुर सँ फणीखलाल सुत योगी दौ . . .अलय सँ फेकन लाल द्दौ.॥
(२५५) बलिराजपुर सँ ककरौड़, रहुआ (पूर्णियाँ)
मधुसूदन सुता . . . सतलखा सँ अर्जून सुत अमृतनाथ दौ . . . पाली सँ कलरू द्दौ. मुसे सुता सदानन्दड भिखम देवानन्दाण वलियास सँ हिरण सुत वावूलाल दौ . . . करमहा सँ लोकनाथ द्दौ. अपरा सुतो दामोदर: सोदरपुर सँ अमृतनाथ सुत पौराणिक रघुनाथ दौ करमहा सँ वेणीदत्त द्दौ. सदानन्दा सुता . . . माण्डिर सँ फेकन सुत मेघनाथ दौ अलय सँ उपेन्द्र सुत चक्रधर द्दौ भिखमसुत: जनार्दन: वलियास सँ सिंहेश्वरर सुत रामेश्व र दौ . . . रामेश्वार सुत: श्रृष्टिनारायण: करमहा सँ होरिल सुत गुदर दौ दरिहरा सँ बल्लीर द्दौ. देवानन्द: सुत: उमाकान्ते: वलि. रामेश्व रस्यै व दौ . . . वेणीदत्त सुत दरिहरा सँ शिवदत्त सुत गौरीदत्त दौ सरिसब सँ भैयन द्दौ.॥
दुलार सुता कुत्र्जी हल्लीर झल्लीवका सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पाादत्त दौ . . . माण्डजर सँ जगन्ना‍थ द्दौ.॥ हल्लीससुत: रघुनन्दान: सरिसब सँ बोधन सुत फतुरन दौ . . . पाली सँ साउले द्दौ. रघुनन्दलन सुत: वैया. सूर्यनारायण: सतलखा सँ एकनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ पाली सँ श्याघमनाथ द्दौ.॥ वैया सूर्यनारायण सुतौ जीवनाथ मदनमोहन विजेन्द्र नाथा: सरिकव सँ मूथ सुत पोगघर दौ . . . पाण्डील सँ सुवंश द्दौ.॥ MSc. प्रो. जीवनाथ सुतो . . . दरिहरा सँ हरिशंकर सुत वकेन्ती् विश्व॥म्भ र दौ . . .करमहा सँ अनन्त. द्दौ.
MSC प्रो. मदन मोहन सुतो . . . पण्डु्आ सँ उग्रानन्द सुत मेधानन्दन दौ . . . करमहा सँ काशीनाथ द्दौ. M.B.B.Sc विजेन्द्र् सुत: . . . सोदरपुर सँ शीतल सुत अमरनाथ दौ . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुत जगदनाथ दौ ॥ वलियास सँ चन्द्रा नन्द. द्दौ.॥ भूल्लीी सुतो महावीरो खण्डाबला सँ रविनन्द न सुत हरदार्थ . . . सकराढ़ी सँ लक्षण द्दौ.॥
नगराम
(२५६) सीवा सँ विरसायर
अत्रथ सीवा हरिअम ग्रामारम्भ : काशीनाथ सुतो नाथे नेना को बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ . . . करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ अपरा काशीनाथ सुता पोषन: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्दस दौ . . . सकराढ़ी सँ रघुपति द्दौ. (२) अपरा सुता तुलसीदत्त: सोदरपुर सँ रामेश्वतर सुत नेहालदो वलियास सँ लक्ष्मीषदेव द्दौ.॥ (३) अपरा सुतो बवुरैया किर्तिको सकराढ़ी सँ गुनपति सुत दुल्लमह दौ करमहा सँ हरिनन्दतन सुत बछरू द्दौ. (४) नाथे सुत: रामपाल: माण्डमर सँ रतनू सुत जगन्नादथ दौ . . . हरिअम सँ खुशिहाल द्दौ (१) अपरा सुतो वावूलाल: गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ . . . वलियास सँ गोविन्‍द द्दौ. अपरा सुता . . . दरिहरा सँ महेश सुत मिनादौ अलय सँ भिखनी द्दौ रामलाल सुता आहिल खौआल सँ लक्षमन पौत्र दयाराम सुत छोटकू दौ दिघो सँ परान सुत छबन दौ पाली सँ खेली द्दौ.॥ वावूलाल सुता . . . सोदरपुर सँ चलबलि सुत बेचू दौ . . . सकराढ़ी सँ महिपाणि सुत गुनी दौ . . . पनिचोभ सँ बहोरन द्दौ नेना सुत: रघुवीर: जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मा.राम दौ . . . करमहा सँ चित्रधर द्दौ अपरा सुतो गोविन्दा बच्चेम लालो . . . एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमनि दौ . . . बुधवाल सँ घनानन्दज द्दौ. (२) गोविन्दप सुत: नीलकंठ दरिहरा सँ मिना सुत हियन दौ पाली सँ बौधी द्दौ अपरा गोविन्दय सुत: नरसिंह: सोदरपुर सँ हरपति सुत ननू दौ . . . हरिअम सँ नेना द्दौ.॥ नीलकण्ठद सुता . . . सकराढ़ी सँ कन्हा ई सुत रंगी दौ हरिअम सँ दुलार द्दौ.॥ नरसिंह सुत: सुधाकर: सकराढ़ी सँ रंगी स्यैमव दौ
बच्चे् लाल सुत: चिरञ्जीव: पवौली सँ नाथा सुत विश्वयनाथ दौ . . .पाली सँ शम्भु्दत्त द्दौ.॥ चिरञ्जीव सुता कालिका नन्दा रमानन्द सत्यहदेवा कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत नूनूप्रसाद दौ . . . माण्डसर सँ वावूलाल द्दौ.॥ कालिकानन्दक सुत: त्रिवेणीकान्त वलियास सँ सुगे सुत वुढ़न प्र. जयभद्र दौ . . . घुसौत सँ मधुसूदन द्दौ रमानन्दव सुता शिवचन्द्र हरिश्चुन्द्रल वलियास सँ हर्षनाथ सुता चिरञ्जीव . . . दौ वेलउँच सँ केशव द्दौ.॥
(२५७) सीवा सँ विरसागर सौराठ
सत्य२देव सुता सतीशचन्द्र नवीनचन्द्रद हेमचन्द्रर वीरचन्द्र रमन सुमन:दरिहरा सँ हिरामनि सुत शशिनाथ दौ . . . नरउन सँ सुरेन्द्र् द्दौ.॥ पोषन सुता राजनाथ जयनाथ पाँ लक्ष्मीथकान्तस बचनू पाँ गणेशदत्त पाँ छोटकनि महेशदत्ता सकराढ़ी सँ पाँ तारापति सुत रमानाथ दौ . . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ (१) अपरा पोसन सुतो वावुलाल: दरिहरा सँ महेश सुत तोता दौ . . . पाली सँ निधि द्दौ. अपरा पोषन सुत: ब्रजलाल: बलियास सँ राय वागीश सुत चिन्तारमनि दौ . . . घुसौत सँ भैया द्दौ अपरा पोषन सुतो सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव दौ . . . माण्ड र सँ रमाकान्तस द्दौ.॥ (४) अपरा पोषन सुता . . . बेलउँच सँ बेचन सुत वावू दौ . . . नरउन सँ शशि शेरवर द्दौ. (५) अपरा पोषन सुतो मथुरानाथ: सोदरपुर सँ पशुपति सुत श्याँमराम दौ बलियास सँ धीर द्दौ.॥
राजनाथ सुत: मनमोहन: खौआल सँ राम सुत गोपाल दौ . . . पवौली सँ खेली द्दौ. (१) अपरा सुता खौआल सँ वुद्धिनाथ सुत हृदय सुख दौ सोदरपुर सँ फुदरी द्दौ. पाँ गणेशदत्त सुतो पाँ विष्णुादत्त: पण्‍डुआ सँ भैया सुत भिखारी दौ . . . पवौली सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ पाँ विष्णु्दत्त सुतो भैरवदत्त भवानीदत्तो दिघोय सँ राम सुत बचकुन दौ . . . एकहरा सँ पंचू द्दौ.॥ अपरा पाँ विष्णु दत्त सुतो पाँ शिवदत्त भीमदत्तो दहिभत सँ श्याहमलाल सुत लालधर दौ . . . महिषी पाली सँ मथुरानाथ द्दौ.॥
भैरवदत सुता मदनगोपाल शम्भु गोपाल सुबोधा: बलियास सँ भिखम सुत भूपनारायण दौ . . . हरिअम सँ सदानन्दस द्दौ
मदनगोपाल सुता सतलखा सँ लक्ष्मीपकान्तव सुत दुर्गानाथ दौ . . . करमहा सँ जगन्नाुथ द्दौ
भवानीदत्त सुतो जीवानन्दय रमानन्दोस बलियास सँ हल्ली्सुत बलदेव दौ . . . दिघोसँ दामोदर द्दौ॥ जीवानन्दद सुता . . . खौआल सँ दामोदर सुत राजेश्व र दौ . . . खण्डनबला सँ सूर्यनन्द न द्दौ.॥ पाँ शिवदत्त सुत: शंकर कुमार: वलियास सँ ववुआ सुत कुण्डरली द्दौ.॥ सिहौलि माण्डदर . . . कस्तुकत:॥
(२५८) सीवा सँ लक्ष्मीवपुर सौराठ
श्या२मनाथ सुता वावूमनि राधामनि भैयामणिका: जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . दरिहरा सँ मानीक द्दौ. वावूमनि सुतो राम मनोहर: सरिसब सँ मचल सुत जाल्पा दत्त दौ . . . पनिचोभ सँ झाउँ द्दौ. राम मनोहर सुता . . . सोदरपुर सँ लुचे सुत दुखमोचन दौ . . . बहेराढ़ी सँ फोचन द्दौ.॥ राधामनि सुता . . . बेलउँच सँ लक्ष्मीौदत्त सुत छोटकाई दौ वभनियाम सँ नन्दमलाल द्दौ॥ उँमानाथ सुता पण्डुकआ सँ हरीश्वटर सुत गिरपति दौ सोदरपुर सँ बछरू द्दौ.॥ अपरा सुतो बहादूर: पण्डुँआ सँ पाँ आनन्दि सुत पाँ देवानन्दस प्र. छोटी दौ बहेराढ़ी सँ म. म. भिखि द्दौ.॥ अपरा उँमानाथ सुत बन्ध व: सरिसब सँ जगन्नाहथ सुत आँखी दौ . . . घुसौत सँ थेघु द्दौ.॥ अपरा सुतो मनसुख हृदयसुखो सकराढ़ी सँ पाँ गोपाल सुत पाँ धारे दौ सोदरपुर सँ जनार्दन द्दौ. अपरा उँमानाथ सुतो बंगाली दुर्गादत्तो ओइनि
सँ राजा किर्तिनारायण सुत कुमर दुर्लभ दौ . . . वुधवाल सँ वैद्यनाथ द्दौ. (५) मनसुख सुतो चन्द्रुमनि मोहनो सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . बलियास सँ देवनाथ द्दौ चन्द्र मनि सुतो राधाकान्त रतिकान्तो सोदरपुर सँ हरपति सुत हृदयपति दौ . . . सतलखा सँ वाचा द्दौ. मोहन सुतो बीलट प्र. दामोदर पाणि को जजिवाल सँ दुल्लरह सुत गौरीदत्त दौ . . . वलियास सँठकुरी द्दौ. बंगाली सुता वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ . . . नरउन सँ चोन्हाि द्दौ.॥
(२५९) सीवा सँ सिंहवाड़ (१३०) सौराठ
किसुनी सुतो देवकृष्णस लक्ष्मीोकान्तो) नरउन सँ नारायण सुत हाड़ी दौ . . . सोदरपुर सँ बालकृष्णण द्दौ. देवकृष्ण‍ सुतो रामेश्वसर बौको दिघो सँ चतुरी सुत भैरवदत्त दौ . . . माण्डोर सँ महादेव द्दौ. (९) अपरा देवकृष्णत सुतो पौराणिक मचल थोथाको दरिहरा सँ चतुर्भूज सुत थेघू दौ हरिअम सँ मोहन द्दौ. रामेश्वुर सुता सन्तो षमनि ठेङन गोङन भिखन हृदयनाथा: गंगौली सँ लक्ष्मीरकान्त् सुत कृपाराम दौ . . . खौआल सँ गनपति द्दौ. सन्तोंषमनि सुत: ववुजन: बलियास सँ धराधर सुत रवुशिहाल दौ . . . जजिवाल सँ लक्ष्मीनधर द्दौ. (१) अपरा सन्तोाषमनि सुता रघुवीर पाँ इन्द्र दत भिखारीका सकराढ़ी सँ पाँ धारे सुत बनाई दौ . . . बभनियाम सँ मंदनी द्दौ. (२) अपरा सन्तोेषमनि सुता बलियास सँ बन्धुद सुत वेणीदत्त दौ पाली सँ दुर्लभ द्दौ.॥ (३) अपरा सुत मुरलीधर: वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत दौ . . . कोदरिया सँ अखिया द्दौ.॥ (४) अपरा सन्तोगषमनि सुता . . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुत सुत जयदत्त दौ सरिसब सँ दयाराम द्दौ.॥ (५) अपरा सुता सोदरपुर सँ डीहासुत होरिल दौ . . . टकबाल सँ बोधकृष्ण् द्दौ. (६) अपरा सुत कुलमनि दरिहरा सँ मनबोध सुत गृहिनाथ दौ . . . पाली सँ राघव द्दौ. (६) बवुजन सुतो वैया. भैयो दुरवरणो जजिवाल सँ गोनन सुत चलबलि दौ . . . पाली सँ भवदत्त द्दौ.॥ बैया. भैयो सुत: हरिवंश: दरिहरा सँ विसुनी सुत कन्हाुई दौ . . . वुधवाल सँ फेकन द्दौ.॥ हरिवंश सुत रघुनाथ: खौआल सँ हरखू सुत दिवाकर दौ . . . हरिअम सँ बच्चे.लाल द्दौ.॥ रघुनाथ सुता . . . खण्ड.बला सँ देवकीनन्द न सुत शंकर दौ
पाली सँ खुशरू द्दौ.॥ अपरा रघुनाथ सुता . . . पवौली सँ राधाकान्तन सुत राजनन्दीन दौ . . . करमहा सँ चन्द्र शेखर द्दौ.॥ दुखरण सुता . . . सरिसब सँ इश्व्रदत्त सुत इन्द्र मणि दौ दरिहरा सँ देवनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो चन्द्रसकान्तव मार्कण्ड.यको सरिसब सँ परशी सुत भायलाल दौ . . . हरिअम सँ सीताराम द्दौ.॥
(२६०) सीबा सँ सोराठ सिंहवाड़
कुलमनि सुता . . . सरिसब सँ मचल सुत फकीरन दौ . . . खौआल सँ भगत द्दौ.॥ पाँ इन्द्रिदत्त सुता बवुआ प्र. श्रीदत्त भूट्टू प्र. लक्ष्मीादत्त महिन्द्रउदत्ता: माण्ड६र सँ जीवन सुत दुखिया दौ . . . करमहा सँ राम द्दौ.॥ ववुआ प्र. श्रीदत्त सुता मार्कण्डेसय कमलाकान्त शुकदेवा: सोदरपुर सँ कमलाकान्त् सुत पोषन दौ . . . करमहा सँ जग्य नाथ द्दौ.॥ मार्कण्डेनय सुता . . . खौआल सँ वावूदत्त सुत राजकुमार दौ . . . करमहा सँ चानन द्दौ. भूट्टू प्र. लक्ष्मीहदत्त सुतो छितन प्र. धैर्यनाथ: दरिहरा सँ झाउँ सुत प्रेमा दौ नरउन सँ गिरजू द्दौ.॥ महिन्र् दत्त सुता . . . माण्ड र सँ सिद्धिनाथ सुत नरसिंह दौ . . . सोदरपुर सँ ववुए द्दौ.॥ मुरलीधर सुता . . . बेलउँच सँ जानकीनन्दिन पौत्र ववुआ सुत लीला दौ . . . सोदरपुर सँ निधि द्दौ.॥ मिश्र ठेङनिसुतौ तुलसीदत्त छोटकनि सकराढ़ी सँ दिनबन्धु. सुत जयदत्त दौ . . . पबौलि सँ मचल द्दौ.॥ तुलसीदत्त सुता . . . कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत भूवन दौ . . . सतलखा सँ विष्णु्दत्त द्दौ.॥ छोटकनि सुतो बम्मतक: वलियास सँ ब्रजनाथ सुत भूलन दौ . . . नरउन सँ बाना द्दौ.॥ बम्म सुता पुरुषोत्तम महोत्तम नरोत्तम प्र. कुमर जी कुशेश्वनरा: खौआल सँ दत्तू सुत हरखूक: . . . सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुतो लोकनाथ मदनो खौआल सँ म. म. ववुजन सुत म. म. बवुआ दौ . . . सरिसब सँ बछरन द्दौ.॥ लोकनाथ सुता . . . पवौली सँ दुखरन सुत निलाम्बुर दौ . . . पाली सँ दुखमोचन सुत कुई द्दौ.॥ वलियास सँ राय गंगेश द्दौ.॥ मदन सुता . . . पवौली सँ दुखरन सुत निलाम्बुरस्यैिव दौ . . . पाली सँ कल्याुण द्दौ.॥
नरोत्तम सुता सदन सुन्दिर श्यांमजीका खौआल सँ ज्ञानी सुत जगदीश दौ . . . सोदरपुर सँ देवकीनन्ददन द्दौ.॥ सदन सुता . . . वलियास सँ पद्मनाम सुत भैरव दौ . . . घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ अपरा सदन सुता . . . पवौली सँ सुभद्र सुत सुरेश दौ . . . नरउन सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥
(२६१) सीवा सँ सिंहवड़
गोङन सुतो नरसिंह जयनाथो सरिसब सँ विश्राम सुत ठकुरी दौ . . . पाली सँ जगत्बन्धुस द्दौ.॥ नरसिंह सुता राधाकान्त लक्ष्मीनकान्त राधाकान्त यदुकान्ता्:खौआल सँ लक्ष्मीतनाथ सुत बावूदत्त दौ . . . अलय सँ देवीदत्त द्दौ.॥ लक्ष्मीसकान्तष सुता रामचन्द्र ठकन मोहना:सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत मधुसूदन दौ . . . वलियास सँ रघुनाथ द्दौ.॥ राधाकान्त् सुत गंगाधर: सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत शिवनन्दकन दौ . . . माण्ड र सँ बवे द्दौ.॥ भिखन सुता . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ननू दौ बुधवाल सँ मोदी द्दौ.॥ अपरा सुता . . . खौआल सँ खड़गनारायण सुत राजा दौ . . . अलय सँ मंगल द्दौ.॥ बौक सुता . . . सकराढ़ी सँ बासुदेव सुत दिनबन्धुद दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ.॥ पौराणिक मचल सुता टीकानाथ किशोरनाथ योगी चानना: सोदरपुर सँ भूषन सुत छोटकनि दौ . . . वलियास सँ लक्ष्मी देव द्दौ.॥ टीकानाथ सुतो फणिनाथ: सतलखा सँ पुरन्दसर सुत दिल्लूी दौ . . . सोदरपुर सँ छबन द्दौ.॥ फणिनाथ सुत: लेरवनाथ: दरिहरा सँ वरजू सुत वंशमनि दौ हरिअम सँ खड़्ग द्दौ.॥ लेरवनाथ सुता . . . खौआल सँ भोलानाथ सुत मुकुन्दड दौ . . . बेलउँच सँ मणि द्दौ.॥ अपरा लेरवनाथ सुता बेलउँच सँ बवुनन्द न सुत मेघनाथ दौ . . . जजिवाल सँ तुलसीदत्त द्दौ.॥
किशोरनाथ सुता . . . वलियास सँ कुलपति सुत रमानाथ दौ . . . करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ अपरा सुत: हर्षनाथ: सकराढ़ी सँ उँमापति सुत ज्यौ . खखनू दौ . . . सोदरपुर सँ बन्धुअ द्दौ.॥ हर्षनाथ सुत: सुफल: सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ . . . कुजौली सँ कृष्णिदत्त द्दौ.॥ सुफल सुता . . . माण्डँर सँ सिद्धिनाथ सुत बवे दौ . . . पाली सँ मंगनी द्दौ.॥
(२६२) सीवा सँ विष्णुजपुर
योगी सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत लाल दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ.॥ अपरा योगी सुत: यगमोहन: सरिसब सँ नरपति सुत यदुनन्दलन दौ . . . दरिहरा सँ लोकनाथ द्दौ.॥ अपरा योगी सुता माधव जादव नरसिंहा सकराढ़ी सँ उँमापति सुत ज्योँ. खखनू दौ . . . सोदरपुर सँ बन्धुद द्दौ.॥ अपरा सुत:घोङधीव: सतलखा सँ नारायण सुतननूदौ . . . घुसौत सँ मानीक द्दौ. (४) माधव सुत विश्वषनाथ: कुजौली सँ कृष्णसदत्त सुत धर्मदत्त दौ घुसौत सँ विकू द्दौ.॥ माधव सुता . . . गंगोली सँ सर्वस्वो सुत देवन दौ . . . माण्डँर सँ देवन द्दौ.॥ यादव सुता . . . दरिहरा सँ महेश सुत दुल्लतह दौ . . . करमहा सँ भवानी द्दौ.॥
नरसिंह सुतो बसन्ता: पबौलि सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ . . . माण्डवर सँ भवी द्दौ.॥ वसन्तश सुता दिनेश महेश रमेश धनेश नरेशा: खौआल सँ ज्यो.. भूवन पौत्र शिवदत्त सुत बावूनाथ दौ . . . घुसौत सँ बावू द्दौ. (९) अपरा बसन्तौ सुता वैया. सुरेश वैया. उमेश गंगेशा: कुजौलि सँ रूद्रदत्त॥ सुत एकनाथ दौ सतलखा सँ विष्णुयदत्त द्दौ.॥ दिनेश सुता . . . दिघो सँ नेहालीसुत द्वारिकानाथ दौ . . . दरिहरा सँ महापुरुष द्दौ.॥ महेश सुत: बैद्यनाथ: जजिवाल सँ बेचन पौत्र लाल सुत नारायण दौ . . . पनिचोभ सँ शारदी सुत गौरी रमन दौ . . . माण्‍डर सँ शंकरदत्त द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुता . . . दिघोसँ दामोदर सुत शतञ्जीव दौ . . . वलियास सँ वीकू द्दौ.॥ सोदरपुर सँ योगनाथ द्दौ.॥ बेलउँच सँ अजीतनारायण द्दौ.॥ वैया. सुरेश सुतो तारेश्व र: माण्ड र सँ सिद्धिनाथ सुत नरसिंह दौ . . . सोदरपुर सँ ववुए द्दौ.॥ तारेश्व र सुता . . . बलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरञ्जीव दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ वैया. उमेश सुतो उग्रेश्वनर शिवेश्व र सोदरपुर सँ सोनसुत देवकीनन्द्न दौ . . . दरिहरा सँ लूचमनि द्दौ.॥ उग्रेश्वुर सुता प्रमोद प्रेमचन्द्रज हेमचन्द्र् दिलीपचन्द्रा आहिल खौआल सँ सोनेलाल सुत सुभद्र दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ घोङघी सुत शिवनन्द न: बलियास सँ राजा सुत बावूलाल दौ . . . बहेराढ़ी सँ राजा द्दौ.॥ शिवनन्दौन सुता . . . दरिहरा सँ हर्षदत्त सुत भैरवदत दौ विसफी सँ ननू द्दौ.॥
(२६३) सीवा सँ पिलखाड़
थोथा सुता नाथे नेना भैयाका खण्डघबला सँ वीर सुत ब्रजभूषन दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ.॥ नेना सुता जुड़ाउन प्रभुनाथ दिनानाथा सकराढ़ी सँ उँमापति सुत खखनू दौ . . . सोदर. बन्धुन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ पशुपतिसुत मानीक दौ . . . वभनियाम सँ मानी द्दौ. (२) जुड़ाउन सुतो वल्लशर: दरिहरा सँ घनानन्दभ सुत शम्भुन दौ . . . करमहा सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ बल्लशर सुतो मनरक्र वन:पण्डुाआ सँ रूद्रमणि सुत थोलही दौ जजिवाल सँ बवूजन द्दौ. प्रभुनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ . . . दरिहरा सँ मनू द्दौ.॥
दिना सुतो भूषन सुखनो पण्डुिआ सँ चान सुत विश्वकनाथ दौ . . . सरिसब सँ करिये द्दौ.॥ भूषन सुता गुशाई रघुदुवे का सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्णत दौ . . . पाली सँ परमेश्वतरीदत्त द्दौ.॥ मुशाई सुतो काशीनाथ गोपीनाथो खौआल सँ सुफल सुत देवराज दौ . . . पाली सँ गोविन्द द्दौ.॥ काशीनाथ सुता मन्दररनाथ: बलियास सँ भायजी सुत छेदन दौ . . . महिषी वुधवाल सँ रमानाथ द्दौ.॥
गोपीनाथ सुत: विश्वलनाथ: माण्डौर सँ रूक्मीदनीदत्त सुत केशव दौ . . . सोदरपुर सँ सदानन्दव द्दौ.॥ विश्वौनाथ सुता . . . खौआल सँ चौ. माधव सुत अनन्तथ दौ . . . सरि. सोदरपुर सँ पिताम्ब र द्दौ.॥ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दौ कस्तुदत:॥ रघु सुता . . . खौआल सँ चौ. नन्दच सुत वन्देव प्र. जयभद्र दौ . . . दिघो सँ रघुनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ मोती सुत देवकीनाथ दौ सकराढ़ी सँ रघुवर द्दौ.॥ दुवे सुता . . . धरौरा बलियास सँ छकौड़ी पौत्र हरिप्रसाद सुत निरसू दौ . . . सोदरपुर सँ दुखमोचन द्दौ.॥ अपरा सुतो प्रतापनारायण बच्च नो नाहर (महिषी) . . . सँ . . . सुत कृष्णीमोहन दौ म. वुधवाल सँ नेनालाल द्दौ.॥ सुखन सुतो त्रिलोचन जीवी को दरिहरा सँ कन्हादई सुत बच्चूम दौ . . . सोदरपुर सँ मित्रनाथ द्दौ.॥ जीबी सुता वलियास सँ घोङघी सुत मुसन प्र. किर्तिनाथ दौ . . . अलय सँ मित्रलाल द्दौ.॥ प्रताप नारायण सुत:निमलि वकील . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ बच्चा . सुत. नरेश: . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(२६४) सीवा सँ दाथ कछुवा
लक्ष्मीथकान्ति सुतौ वरजू हरीको खौआल सँ कमल सुत कृष्ण देव दौ . . . पवौली सँ रघुनाथ द्दौ.॥ बरजू सुतो भोलाकाशीको सोदरपुर सँ हरिजीव सुत रामेश्वँर दौ बेलउँच सँ दौ खगेश द्दौ.॥ भोला सुता . . . दरिहरा सँ धनी सुत बाचा दौ . . . बुधवाल सँ गोनन द्दौ.॥
हरि सुतो ननू मन्नू को जजिवाल सँ निताई सुत लक्ष्मी धर दौ . . . एकहरा सँ लक्ष्मीहधर द्दौ.।१ अपरा सुता . . . सतलखा सँ रूचाई सुत हरिजीव दौ घुसौत सँ थेघु द्दौ.॥ नेनू सुता दरिहरा सँ हित सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ घोघन द्दौ.॥ मन्नुह सुतो ठेठन कालिकादत्तो सकराढ़ी सँ उँमापति सुत खखनू दौ . . . अपरा मन्नु् सुतो हिमरन मनभरनो सोदरपुर सँ बदलू सुत काशी दौ . . . पाली सँ गंगानन्द‍ द्दौ.॥ अपरा सुतो डोमन बेलउँच सँ अन्दी सुत गोशाँई. प्रि‍तम दौ . . . पनिचोभ सँ राम द्दौ.॥
ठेठन सुतो झगडूक: बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ . . . करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ झगडू सुतो विष्णुबकांत घुरनो बेलउँच सँ रमन सुत श्रीदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ बालकराम द्दौ.॥ विष्णुचकांत सुत: मधुसूदन: खौआल सँ कारी सुत हिरालाल दौ पबौली सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ कालीकादत्त सुतो इश्वारीदत्त गुमानी को एकहरा सँ भैयाराम सुत बबनू दौ . . . कुजौली सँ कृष्णवदत्त द्दौ.॥ इश्वुरीदत्त सुता . . . खौआल सँ चैतू सुत रविनाथ दौ . . . पाली सँ शिवन द्दौ.॥
गुमानी सुत कृष्णवकांत: सतलखा सँ छक्कून सुत शंकरदत्त दौ . . . गंगौली सँ लोचन द्दौ.॥ कृष्ण कांत सुतो चंचल किशोर अबधकिशोरो सोदरपुर सँ जानकीनाथ सुत पुण्याँनन्दद . . . दौ सक. लाल द्दौ.॥ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ मुसहड़ सुत मुकुन्दौ दौ . . . जजिवाल सँ प्रेमनाथ द्दौ. अपरा ठेठन सुतो वावूलाल: . . . को . . . वावूलाल सुतौ: सुरेश गदाधर खड़कामस्तअर . . . सँ . . . सुठ . . . दौ गदाधर सुता ताराकान्तध राधाकान्ता उँमाकान्त शशिकांत अजीत कुमार शुभंकरपुर . . . सँ . . . सुत ठ. गुल्लीस दौ अजीत सुता . . . उकी माण्ड र सँ विश्वूनाथ सुत उपेन्द्र नाथ दौ (सहर्षा)
(२६५) सीवा सँ खड़का (९३३)
(२६६) मंगरौनासँ
अथ मङरौना हरिअम ग्रामरम्भन: (३४६//१) चिलका सुत: जीवन: खौआल सँ नारायणदत्त सुत पद्मापति दौ (१६०//७) सरिसब सँ रघुनाथ द्दौ.॥ अपरा चिलका सुता माण्‍डर सँ गतिराम सुत महेश दौ . . . बुधवाल सँ व्रह्मपति द्दौ.॥ अपरा चिलका सुत: . . . वलियास सँ शतञ्जीव सुत भौरा दौ पाली सँ परशुराम द्दौ.॥ (३११) जीवन सुता योगनाथ ननू वावूनाथ केदारनाथा सोदरपुर सँ मोहन सुती धीरेश्व.र दौ (३३३/३) दरिहरा सँ भिखारी द्दौ.॥
(B ४१//५) योगनाथ सुता भीखन भैरव भूलना:माण्ड्र सँ शौभाकर सुत हियन दौ . . . रूचौलि एकहरा सँ म. म. ज्योभ. गुणीश्वपर द्दौ.॥ भिखन सुता . . . सरिसब सँ प्रान्नाशथ सुत तिलकेश्व.र दौ . . . बलियास सँ हेमनाथ द्दौ.॥ भैरव सुत: मुसहड़:माण्डशर सँ कलाधर सुत शम्भु दौ . . . जजिवाल सँ सनफूल द्दौ.॥ मुसहड़ सुत: लुटन: खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ . . . हरिअम सँ खगदत्त द्दौ.॥
(२६७) मंगरौना सँ (१९४)
(२६८) मंगरौना सँ
(२६९) मंगरौना सँ (१९५)
(२७०) मंगरौना सँ
(२७१) मंगरौना सँ (१३६)
(२७२) आहिल सँ मधवा उँमाकान्त६ मिश्र
अथ आहिल हरिअम ग्रामारम्भव: मिश्र यशोधर सुता जीवनाथ धनी घोघना सोदरपुर सँ बासुदेव सुत शिवदेव दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ जीवनाथ सुत बासुदेव रोमा उँमाइका: बेलउँच सँ मनहर सुत धारू दौ . . . पाली सँ पुररवू द्दौ. (१) अपरा जीवनाथ सुत: मंगनीक: पवौली सँ कुलपति सुत पुरुषोत्तम दौ . . . सतलखा सँ रूचाई द्दौ.॥ अपरा जीवनाथ सुत: देवीदत्त: खौआल सँ अन्दी सुत हरिशीव दौ . . . कर. हाड़ी द्दौ.॥ मिश्र बासुदेव सुता चैता ववुनू को दरिहरा सँ सीरी सुत महेश दौ . . . हरिअम सँ हरीश्ववर द्दौ.॥ अपरा बासुदेव सुत: मोदन: बेलउँच सँ रत्निपति सुत कमल दौ . . . खौआल सँ हेमांगद द्दौ.॥ चेता सुतो नारायणदत्त सवूरदत्तो खौआल सँ वुआ सुता सनाथ दौ . . . बेलउँच सँ रातू द्दौ.॥ नारायणदत्त सुता . . . सतलखा सँ दाया सुत बाना दौ . . . पवौली सँ लाल द्दौ.॥ अपरा नारायणदत्त सुता ठाकुरदत्त भीमदत्त जाल्पा दता दरिहरा सँ घनाराम सुत आत्मा॥राम दौ . . . करमहा सँ भिखम द्दौ.॥ अपरा सुतो बनमालीक: उकी माण्डपर सँ माङनि सुत योगधर दौ एकहरा सँ हेमकर द्दौ बनमाली सुतो उँमाकान्त विष्णु‍कांतो पवौली सँ एकन सुत कन्हाहई दौ . . . करमहा सँ देवीदत्त द्दौ.॥ उँमाकान्त सुता कसरौड़ एकहरा सँ देवीनन्दान सुत चतुरानन्दत दौ . . . सोदरपुर सँ बछाई द्दौ.॥ विष्णुसकांत सुता . . . खौआल सँ वंशमनि सुत देवकीनन्दपन दौ . . . सोदरपुर सँ शंकर द्दौ.॥
(२७३) आहिल सँ भवानीपुर रोहाड़ केवल मिश्र भट्टसिभरि (१३६) अनन्तसमिश्र चाणपुरा साधू मिश्र
सवूरदत्तसुता गोविन्दअदत्त इश्व रदत्त गणेशदत्ता: जजिवाल सँ हिरा सुत चिरा दौ . . . पाली सँ बोध द्दौ.॥ गोविन्दद सुतो केवल श्रीकृष्णो बलियास सँ नाथे सुत गिरधारी दौ . . . सोदरपुर सँ फणिपति द्दौ.॥ केवल सुता . . . जगौर माण्डिर सँ गिरधारी सुत चन्नाश प्र. चन्द्रसदत्त दौ खण्डतबला सँ जीरक्रौवन द्दौ.॥ श्रीकृष्णर सुता . . . सतलखा सँ जगन्नाोथ सुत रामनाथ दौ . . . तरौनी करमहा सँ रविनाथ द्दौ.॥ गणेशदत्त सुतो अनन्तासनन्दर किशोरो बलियास सँ नीका सुत फकिरन दौ नरउन सँ फाल्गु॥न द्दौ.॥ अनन्तद सुत: जलधर. खौआल सँ भायलाल सुत बाबुजी दौ . . . एकहरा सँ बावूजी द्दौ.॥ विद्यानाथ द्दौ.॥ नन्दा किशोर सुत: राघव: जजिवाल सँ परमेश्वनरीदत्त सुत तेजनारायण दौ . . . करमहा सँ बिहारी द्दौ.॥ अपरा सुता चन्द्र कान्तव लोकनाथ बलियास सँ जमुनी सुत श्रीधर दौ . . . करमहा सँ जाल्पानदत्त द्दौ.॥ मोदन सुता . . . जजिवाल बवनू सुता . . . वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ . . . करमहा सँ गरीब द्दौ.॥ सँ शुभपति सुत सवुरदत्त दौ . . . बेलउँच सँ आँखी द्दौ. उँमाई सुता छत्रधर मनचित श्या मनाथा: नरउन सँ हृदयराम सुत वावूराम दौ . . . सोदरपुर सँ महेश द्दौ.॥ मनि सुता एकहरा सँ मनिसुत भोला दौ . . . पाली सँ मही द्दौ.॥ देवीदत्त सुत: लक्ष्मीतनाथ: जजिवाल सँ पिताम्ब र सुत छत्रकर दौ . . . करमहा सँ रामजी द्दौ.॥ लक्ष्मीषनाथ सुता श्रीनाथ: . . . खौआल सँ धर्मपति सुत नेहाल दौ . . . हरिअम सँ खड़ग द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . सरिसब सँ मल्लेह सुत झोटन दौ करमहा सँ हिरसणि द्दौ.॥ अपरा श्रीनाथ सुतो साधु सदानन्दोद . . . सोदरपुर सँ कालिकादत्त सुत बखेड़ी दौ . . . बेलउँच सँ कुलमनि द्दौ.॥ साधु सूतो चन्द्रिशेखर बैद्यनाथो . . . दिघोसँ फकिरन सुत ववुए दौ . . . खौआल सँ मुकुन्दर द्दौ.॥ सदानन्दस सुता . . . जजिवाल सँ तुलसीदत्त सुत . . . शतञ्जीव दौ . . . हरिअम सँ दुलार द्दौ
(२७४) आहिल सँ छपरा देशे गन्धँर्पा कालिकादत्त मिश्र,
मिश्र धनी सुतो वैया. गंगादत्त देवीदत्तो बलियास सँ गुणाकर सुत दुर्गादत्त दौ . . . तिसउँत सँ आनन्द द्दौ.॥ अपरा धनी सुतो कुशल॥ छत्रपति को बेलउँच सँ हरिशंकर सुत पुरुषोत्तम दौ . . . कुजौली सँ मंदन द्दौ. (२) अपरा धनी सुता . . . नरउन सँ केथी सुत दुवरवी दौ बुधवाल सँ मोहन द्दौ.॥ कुशल सुत: कन्हा इक: सकराढ़ी सँ पाँ योगी सुत पाँ तारापति दौ . . . बेलउँच सँ जानकीनन्दुन द्दौ.॥ कन्हाँई सुत: ललाजीक: वलियास सँ भवी सुत प्रेमनाथ दौ . . . पाली सँ दिनानाथ द्दौ.॥ लालजी सुत: कालिकादत्त: जजिवाल सँ लक्ष्मी्नाथ सुत रघु दौ . . . खौआल सँ प्रान्धुन द्दौ.॥ कालिकादत्त सुत: बद्रीनाथ:केदारनाथ भवनाथ सोदरपुर सँ विश्वानाथ सुत खगनाथ दौ . . . खौआल सँ चौ. भैरा द्दौ.॥ अपरा सुतो त्रिवेणीकान्त चन्द्र कान्तोभ माण्डँर सँ चक्रधारी सुत कलर दौ . . . हरिअम सँ भायलाल द्दौ.॥ बद्रीनाथ सुता . . . खौआल सँ चौ. प्रान्ना॥थ सुत श्री नन्दमन दौ . . . ओड़ा एकहरा सँ लीलानन्द. द्दौ.॥ केदारनाथ . . . सुता खौआल सँ प्रान्नादथ सुत देवकीनन्दौन दौ खण्डलबला सँ हेमदत्त द्दौ.॥

(२७५) आहिल सँ हालो विद्यानाथ मिश्र पउना भायलाल मिश्र (९३८) धमियापट्टी
छत्रपति सुत: परस्मीनि सोदरपुर सँ धनी सुत श्यानम दौ . . . पाली सँ काला द्दौ.॥ परस्मरनि सुता जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मााराम दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ अपरा परस्मजनि सुतो विद्यानाथ: . . . सतलखा सँ बालकराम सुत साहेब दौ . . . करमहा सँ देवनाथ द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता . . . माण्डुर सँ बनी सुत राम दौ . . . हरिअम सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥
धोधन सुता तोती रामा भैरवा . . . सोदरपुर सँ धनेश सुत दुखरन दौ . . . पाली सँ वदन द्दौ.॥ तोती सुता . . . बेलउँच सँ भवदेव सुत जादव दौ . . . पनिचोभ सँ कंगाली द्दौ.॥ भैरव सुत: धरभरन: नरउन सँ गणपति सुत लक्ष्मी दत दौ . . . वलियास सँ नकदू द्दौ.॥ करभरन सुतो भायलाल: खौआल सँ जग्य्पति सुत चौ. कारी द्दौ.॥ . . . सरिसब सँ मचल द्दौ.॥
अपरा सुतो अर्जादत्त बैद्यनाथो दिघोय सँ रामसुत सनाथ दौ . . . खौआल सँ माना द्दौ.॥ भायालाल सुता पण्डुदआ सँ गरीब सुत जगतमनि दौ . . . बुधवाल सँ दुर्गापति द्दौ.॥ अर्जादत्त सुता सोदरपुर सँ सुखी सुतरामदत्त दौ पाली सँ चिन्तापमनि द्दौ.॥ व्रजनाथ सुता सरिसब सँ सोमदत्त सुत केदारनाथ दौ . . . पाली सँ नाथ द्दौ.॥ धोधन सुतो दुल्ल ह: दरिहरा सँ गणपति सुत भैया दौ . . . सोदरपुर सँ हरिराम द्दौ.॥ दुल्ल ह सुता . . . बेलउँच सँ रत्नतपति सुत हिरा दौ . . . हरिअम सँ रत्नलपति द्दौ.॥
(२७६) रखवारी सँ जडसौनि
रखवारी हरिअम ग्रामारम्भ : (४२३१६) मिश्र छावनिसुता साहेव नीलाम्ब र भंजना! माण्ड र सँ बुढ़ाई सुत दिगम्बतर दौ (४२३/६) नरउन सँ दामोदर द्दौ.॥ साहेब सुतो हर्षदत्त: सोदरपुर सँ बदली सुत हरिनन्दीन दौ (A २३//३) खौआल सँ हरि द्दौ.॥ हर्षदत्त सुता थेघी गुनानन्दद कान्तिकर गिरधारीका सोदरपुर सँ अन्दूद सुत खेदन दौ बेलउँच सँ टनानन्द‍ द्दौ.॥ थेघी सुत: गृहिमनी खोरि सोदरपुर सँ केशव सुत भैयन दौ . . . वलियास सँ हृदयनन्दकन द्दौ.॥ अपरा थेघी सुत: शिरोमनि
नीलाम्बबर सुत: गणेशदत्त: सोदरपुर सँ धारू सुत हेमकर दौ . . . माण्डौर सँ गोनू द्दौ.॥ गणेशदत सुता बोधन बच्चूद प्र. अमृतनाथ भैयालाला: बलियास सँ बन्धुत सुत ववुरैया दौ . . . नरउन सँ घनश्याथम सुत बुद्धि द्दौ.॥ बोधन सुत: बनमाली किशोरको सोदरपुर सँ मेधाकर सुत ललित दौ . . . नरउन सँ तोता द्दौ.॥ बच्चून प्र. अमृतनाथ सुता सतलखा सँ रतनू सुत बद्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ भंजन सुता विष्णुादत्त नेनन निधिका माण्डतर सँ छत्रपति सुत देवन दौ . . . बुधवाल सँ मधुरापति द्दौ.॥ नेनन सुता सीताराम जमाहिर कंचना एकहरा सँ छोटकू सुत देवीदत्त दौ . . . पाली सँ बछरन द्दौ सीताराम सुत: जागेश्वुर . . . बेलउँच सँ आँखी सुत हृदयमनि दौ सोदरपुर सँ जंगली द्दौ.॥ जागेश्वपर सुता वूच बावूजी भैयना: माण्डृर सँ मोदन सुत मनभरन दौ . . . जजिवाल सँ प्रान्धून द्दौ.॥ वूच सुता सकराढ़ी सँ नारायणदत्त सुत अनुपलाल दौ . . . पवौली सँ हरिहरदत्त द्दौ.॥ वावूजी सुता . . . खौआल सँ बच्चील सुत किशोरी दौ . . . पाली सँ रमानाथ: सुत गोविन्दर द्दौ.॥ . . . एकहरा सँ द्वारिका द्दौ.॥
(२७७) ररवारी सँ जड़सैनि ठाढ़ी
जमाहिर सुता मधुसूदन मनोहर जगदीशा: सोदरपुर सँ मनसुख सुत लाल दौ . . . माण्डधर सँ उग्रदत्त द्दौ.॥ मधुसूदन सुता दिघोसँ चण्डीादत्त सुता बैद्यनाथ दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ मनोहर सुता . . . दिघोसँ चण्डी् सुत बैद्यनाथ दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ जगदीश सुतो जटाधर महिधरो पण्डुनआ सँ थोल्ही सुत भल्लेर दौ . . . पाली सँ पाँ गुदर द्दौ.॥
निधि सुत: दुलार: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ . . . पनिचोभ सँ प्रितम द्दौ.॥ दुलार सुता . . . वलियास सँ मुनि सुत गिरधर दौ . . . जजिवाल सँ दुर्म्मिल द्दौ.॥
मदन सुता बछरू हृषिकेश हीरा कालाका दरिहरा सँ जगन्ना थ सुत वावू दौ अलय सँ चिन्ता मनि द्दौ.॥ बछरू सुतो रत्नापनि सन्तोदषीका सतलखा सँ चतुर सुत शुभाई दौ . . . पाली सँ रघुपति द्दौ.॥ रत्नतपति सुता ववुरैया करिया दुखियाका सोदरपुर सँ बैद्यनाथ पौत्र हरी सुत हृदि दौ . . . अलय सँ लाला सुत लान्हाख द्दौ. एकहरा सँ संतु द्दौ ववुरैया सुता श्या मलाल सोनी गिरधारीका एकहरा सँ कृष्णा नन्द पौत्र जीवनाथ सुत भिखि दौ . . . सोदरपुर सँ कृष्णकपति द्दौ.॥ माण्डीर सँ मांगू द्दौ.॥ श्यासम लाल सुता . . . सुखैत सोदरपुर सँ दुखभंजन सुत महेशदत्त दौ . . . एकहरा सँ रूद्री द्दौ. सन्तोुषी सुतो शिवनाथ रूपनाथो वलियास सँ दामोदर सुत पशुपति दौ . . . पाली सँ भैरव द्दौ.॥ हृषिकेश सुता हृदयराम दयाराम अभिराम शुभपतिय: दरिहरा सँ रामकृष्णद सुत गोवर्द्धन दौ पाली सँ प्रद्युम्ना द्दौ.॥ हृदयराम सुता सनफूल: सकराढ़ी सँ हरिदेव सुत बासुदेव दौ . . . बुधवाल सँ हरिदाश द्दौ.॥ अपरा हृदयराम सुता बेलउँच सँ लाला सुत खगेश दौ . . . दरिहरा सँ रघुनाथ द्दौ.॥ सनफूल सुता बेलउँच सँ बाना सुत चेङनी दौ . . . सतलखा सँ पिताम्बार द्दौ.॥
(२७८) रखवारी सँ ठाढ़ी रहिका
अभिराम सुता दुर्गादत्त थाडू भवदत्ता: सतलखा सँ नारो सुत महेश दौ . . . वुधवाल सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुता हेमनाथ शशिनाथ बवूजना: सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत कलानाथ दौ . . . करमहा सँ रूद्रमणि द्दौ.॥ हेमनाथ सुत: अपूछ: सोदरपुर सँ धनेश सुत गोकलनाथ सुत देवनाथ . . . दौ बेलउँच सँ सनफूल द्दौ.॥ अपूछ सुता . . . खण्ड.बला सँ कलानाथ सुत लाल दौ . . . करमहा सँ हल्लूद द्दौ.॥ शशिनाथ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत ननू दौ . . . एकहरा सँ करूणाकर द्दौ.॥ बवुजन सुत: दुखमोचन: महनौरा खौआल सँ भोलानाथ सुत कृष्णो दौ गंगौली सँ नन्दीन द्दौ.॥ थाडू सुत: झोंटीक: सकराढ़ी सँ नीतन सुत महनी दौ . . . सोदरपुर सँ दुवरि द्दौ.॥ झौटी सुता झिंगुर गोपाल रामका दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ब्रजनाथ दौ . . . करमहा सँ मयानिधि द्दौ.॥ गोपाल सुत: चुनचुन: नरउन सँ हृदय सुत गिरजू दौ
दयाराम सुतो जीवन दुखिया कौ एकहरा सँ मनहर सुत हरिदाश दौ . . . सोदरपुर सँ हरि द्दौ.॥ जीवन सुता वावूनाथ तेजनाथ उग्रनाथा:॥ कटाई सँ लक्ष्मीरकान्तद सुत रक्कोन दौ पाली सँ छबनू द्दौ.॥ अपरा जीवन सुता ठाकुरदत्त रमादत्त हरेका सकराढ़ी सँ कमलापति सुत मैनू दौ पाली सँ भैया द्दौ. वावूनाथ सुता गुदर मुनी द्वारकानाथा: बलियास सँ धीर सुत मंगनी दौ . . . जजिवाल सँ कमलनयन द्दौ.॥ द्वारकानाथ सुता खौआल सँ लक्ष्मी नाथ सुत बावूदत्त दौ . . . अलय सँ देवीदत्त द्दौ.॥ तेजनाथ सुत: बुढ़न: नरउन सँ धैर्य सुत हृदयनाथ दौ . . . बलियास सँ प्रितम द्दौ.॥ मन बुढन सुता मनमोहन दूना भैनू बवेका: एकहरा सँ गोकुलनाथ सुत बटूकनाथ दौ . . . हरिअम सँ परस्मबनि द्दौ.॥ मनमोहन सुतो रस्तुन वावू साहेब बालकृष्णज सोदरपुर सँ ववुए सुत सोनेलाल दौ . . . बेलउँच सँ कन्है‍या लाल द्दौ.॥ बालकृष्णए सुता . . . खौआल सँ जनकलाल सुत रघुवीर दौ . . . सरिसब सँ रघुनाथ द्दौ.॥ भैनू सुता मद्दूलाल कुमर साधू मोहरलाला: सोदरपुर सँ सोनेलाला प्र. दौ . . . बेलउँच सँ कन्हे या लाल द्दौ.॥
(२७९) रखवारी सँ ढाढ़ी
उग्रनाथ सुता काशीनाथ नकछेदी शक्तिनाथ यदुनाथ आदिनाथ शिवनाथा बलियास सँ धर्मदत्त सुत योगधर दौ . . . पाली सँ भैया द्दौ.॥ काशीनाथ सुता। दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत ववुए दौ . . . पाली सँ चन्द्रलदेव द्दौ.॥ नकछेदी सुता सोने दुनाई अजबलाला: सोदरपुर सँ नन्दीपश्वरर सुत मुरली दौ . . . एकहरा सँ भिखारी द्दौ.॥ आदिनाथ सुता दुखमोचन निरञ्जन बौआ फूच्ची हितुका सौदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ प्यानरे द्दौ.॥ शिवनाथ सुता . . . सतलखा सँ प्रद्यूम्म न पौत्र गोनन सुत गोपाल दौ . . . करमहा सँ हरिसुत हिरालाल द्दौ. . . . बेलउँच सँ मोदनाथ द्दौ.॥ ठाकुरदत्त सुता फतुरीक: पवौली सँ एकन सुता बतहन दौ . . . पाली सँ शिवन द्दौ.॥ फतुरी सुता . . . खौआल सँ रूपनाथ सुत लाल दौ गंगौली सँ देवन द्दौ.॥ रमादत्त सुत: बवुआल: पण्डुथआ सँ बोध सुत बद्रीनाथ दौ . . . पवौली सँ मचल द्दौ.॥ बवूआ सुता पण्डुडआ सँ भिखारी सुत शशिनाथ दौ . . . पाली सँ गौवर्द्धन द्दौ.॥
दुखिया सुत:वीर:जजिवाल सँ हिरू सुत गोनन दौ . . . माण्डौर सँ भवेश द्दौ.॥ वीर सुता . . . पवौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥
(२८०) रखवारी ठाढ़ी (नगराम)
शुभपति सुतो बवुनी सुबोधो वलियास सँ श्रीपति सुत गिरीश दौ . . . सरिसब सँ नन्दवन द्दौ.॥ बवुनी सुत: आत्मादराम: दरिहरा सँ नेहाल सुत बरजू दौ . . . कुजौली सँ गंगादत्त द्दौ.॥ आत्मातराम सुता . . . कुजौली सँ हृदयसुख सुत कन्हा ई दौ . . . करमहा सँ साउले द्दौ.॥ अपरा सुता माण्डृर सँ रतिकर पौत्र भोला सुत बैद्यनाथ दौ . . . वुधवाल सँ जानकी द्दौ.॥ सुबोध सुतो बैद्यनाथ: सतलखा सँ रीरवी सुत भानु दौ सोदरपुर सँ चिलका द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुतो बीलट भूवनेश्वररो सकराढ़ी सँ ललीत सुत रंगनाथ दौ . . . पवौली सँ शम्भुद द्दौ.॥ अपरा बैद्यनाथ सुता गोपाल गोविन्दद लतडूका सकराढ़ी सँ पाँरवी सुत अक्षधर दौ . . . पाली सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ बीलह सुता . . . डीह दरिहरा सँ राम सुत श्रीनारायण दौ . . . बुधवाल सँ कमलपाणि सुत गोविन्दप द्दौ.॥
भूवनेश्व.र सुता . . . वलियास सँ भैरवदत्त सुत प्रयागदत दौ (B ६३//३) पाली सँ शिवनाथ द्दौ.॥
गोपाल सुता . . . विस्फीि सँ भैया सुत प्या रेलाल दौ . . . घुसौत सँ तारापति द्दौ.॥ गोविन्दा सुता जानकीनाथ दिनानाथ कमलनाथा: वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्लीस दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौ.॥ जानकीनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ रंगन प्रपौत्र बोकन पौत्र जगमोहन सुत बैद्यनाथ दौ माण्ड र सँ खेलानन्दल द्दौ.॥ सरिसब सँ फकीरन द्दौ.॥ दिनानाथ सुता नाहस खौआल सँ भैये सुत चुनचुन दौ . . . सोदरपुर सँ अपूछ दौ काला सुता भ्रमर खुशिहाल देव गोपाला: माण्ड र सँ गंगेश सुत पिताम्ब र दौ . . . पवौली सँ भगीरथ द्दौ.॥ भमर सुता तोता दुल्ल ह बनमाली हलनूक एकहरा सँ ववूदी सुत इन्द्र पति दौ . . . माण्ड र सँ लाला द्दौ.॥ तोता सुत: गोशाँइक: सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . वभनियाम सँ रतन द्दौ.॥
खुशिहाल सुतो सवूरदत्त रूद्रदत्तो गंगौली सँ उमानन्दण सुत काला दौ . . . पाली सँ धनमनि द्दौ.॥ रूद्रदत्त सुत: परमेश्विरीदत्त: माण्डसर सँ परान सुत निधि दौ वुधवाल सँ जगन्नाहथ द्दौ.॥ गोपाल सुत: बवुरैयाक: दरिहरा सँ अनाथ सुत रमानन्दव दौ सुखैत सोदर. नेनू द्दौ.॥ ववुरैया सुत गिरधारी मनि वेदीका: ॥ सकराढ़ी सँ राम सुत होरिल दौ. . . करमहा सँ मनबोध द्दौ.
(२८१) रखवारी सँ हरिपुर
(२९५/७) बछाई सुतो हरिश्वरर अर्जूनो खौआल सँ दामोदर सुत भवदेव दौ . . . पाली सँ विश्व म्भ र द्दौ.॥ हरिश्वोर सुतो रत्नदपति चन्द्रीपतिको एकहरा सँ मही सुत राम दौ . . . अलय सँ दाश द्दौ.॥ रत्न्पति सुता भाई बवुरैया खड्गनाथ लालाका: खौआल सँ अनी सुत मही दौ . . . वुधवाल सँ नरोतम द्दौ.॥ भाई सुतो लोकनाथ दुर्गानाथो सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . वभनियाम सँ बैद्यनाथ द्दौ.॥ लोकनाथ सुत: योगीक: सोदरपुर सँ नेनू सुत वरजू दौ उचति सँ प्रभुनाथ द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुता थोथन बोधन गिरधारीका नरउन सँ मनि सुत छतरी दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ गिरधारी सुता बलियास सँ मानीक सुत प्रभुराज दौ (B ८३//३) घुसौत सँ वावू द्दौ.॥ . . . सुता . . . डीह दरिहरा सँ ववुए सुत भिखिया दौ . . . सौदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौ.॥
बवुरैया सुता . . . बेलउँच सँ नेनन सुत नन्हरकू दौ . . . पाली सँ धनमनि द्दौ.॥ खड्गनाथ सुता . . . दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ . . . नरउन सँ मनि द्दौ.॥ अपरा खड़गनाथ सुतो ननू काशीनाथो खौआल सँ लोचन सुत गणपति दौ . . . पाली सँ भिखारी द्दौ.॥ ननू सुता . . . बेलउँच सँ मनसा सुत वंशमनि दौ . . . पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौ.॥
लाला सुतो बवुअन राजो को सोदरपुर सँ बछरू सुत जुड़ाउन दौ . . . घुसौत सँ राम द्दौ.॥ बवुअन सुतो रीतुक: सोदरपुर सँ श्याचम सुत ववुरैया दौ . . . करमहा सँ मयानिधि द्दौ.॥ राजा सुता . . . सकराढ़ी सँ राम सुत लेरवनाथ दौ . . . पाली सँ पोषन द्दौ.॥ अपरा रत्नभपति सुतो दुल्लीसक: बेलउँच सँ शुभाई सुत डीहेश्व र दौ . . . खौआल सँ नरोत्तम द्दौ.॥ दुल्लीम सुतो वैजू छोटाका सतलखा सँ मेघ सुत कुत्र्जन दौ . . . पाली सँ काला द्दौ.॥ बैजू सूतो मंगनी कलरो वलियास सँ खड्ग सुत झौआ दौ . . . तिसउँत सँ मनाई द्दौ.॥ मंगनीसुत: दरबारीक: सोदरपुर सँ छकोड़ी सुत एकनाथ दौ . . . वुधवाल सँ गोनाड़ द्दौ.॥
(२८२) रखवारीसँ भोजपड़ोलि जनाढ़ जवाद मकसूदपुर
चन्द्र२पति सुतो बेचन भिखारी को सकराढ़ी सँ श्याथम सुता हरि दौ . . . पाली सँ नारायण द्दौ.॥ बेचन सुता . . . छामू सकराढ़ी सँ आँखी सुत किर्तिनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ मनबोध द्दौ.॥ अपरा सुतो दण्डहपाणि कमलपाणि को गंगौली सँ कृपाराम सुत पक्षधर दौ . . . नगुड़दह सँ श्रीपति सुत भैयाराम द्दौ.॥ . . . कुजौली सँ अभिराम द्दौ.॥ . . . करमहा सँ चान द्दौ.॥ अपरा बेचन सुतो थोथन बोधनो नरउन सँ मनिसुत छतरी दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ बोधन सुतो सोमदत्त: घौरी खण्डाबला सँ बच्ची सुत किर्तिनाथ दौ माण्ड र सँ पखिया द्दौ.॥ सोमदत सुता . . . बलियास सँ जनार्दन सुत कुशहरि दौ . . . पाली सँ जगमोहन द्दौ.॥ अर्जून सुतो हेमाइक: . . . सोदरपुर सँ वुदन सुत बावू दौ पनिचोभ सँ लक्ष्मीन द्दौ.॥ हेमाई सुत: हरिनारायण: दरिहरा सँ नीलकंठ सुत सुखी दौ . . . उचति सँ नरेश द्दौ.॥ (B ४०/८) कृष्णठदत सुता लाला मनरञ्जन होरिला: बेलउँच सँ विर सुत गोविन्दय राम दौ (B ४०१८) बलियास सँ महेश द्दौ.॥ लाला सुत: काशीनाथ: बेलउँच सँ हृदयराम सुत कुशल दौ . . . खण्डबबला सँ जयशीव द्दौ.॥ काशीनाथ सुतो महादेवदत्त परमेश्वृरीदत्तो माण्डिर सँ रघुनाथ सुत ननू दौ पाली सँ गौरी द्दौ.॥ महादेवदत्त सुतो राजकुमार सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैया दौ . . . सोदरपुर सँ तुफानी द्दौ.॥ राजा सुतो केदारनाथ: जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत नन्हसकू दौ . . . माण्डार सँ लालपाणि द्दौ.॥ केदारनाथ सुता . . . दरिहरा सँ रत्नरपाणि सुत गोवर्द्धन दौ . . . सोदरपुर सँ मांगू द्दौ.॥ अपरा सुता बेलउँच सँ हनुमानदत्त पौत्र धैर्यनाथ सुत शक्तिनाथ दौ . . . खौआल सँ जनक द्दौ.॥
मनरञ्जन सुता विश्वननाथ फकीर इश्व.रीदत्त मोहन हृदयनाथ गोपाला: . . . खौआल सँ चान सुत सीताराम दौ . . . करमहा सँ चिरा द्दौ.॥ विश्व नाथ सुतो रामनिधि महाराजौ कुजौलि सँ साहेव सुत शशि दौ . . . दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ रामनिधि सुतो जयनिधि कृष्ण निधि नरउन सँ पखिया सुत अमृतनाथ दौ पाली सँ इश्वतरीदत्त दौ महाराज सुता नन्दु कुमार नथूनी गोपाला: दरिहरा सँ निधिपाणि सुत ठीठर दौ . . . सोदरपुर सँ बदरी द्दौ. . . . फकीर सुता . . . वलियास सँ मघन सुत हरिसिंह दौ . . . सोदरपुर सँ सोमेश्व.र द्दौ.॥ इश्ववरीदत्त सुतो प्रताप नारायण रूद्रनारायणो सरिसब सँ छबन सुत जयदत्त दौ . . . खौआल सँ शीतल द्दौ.॥ प्रतापनारायण सुत:जगदीशनारायण: पबोली सँ एकन सुत हिरालाल दौ . . . पाली सँ शोभनाथ द्दौ
(२८३) रखवारी सँ जनाढ़ मकसूदपुर
मोहन सुतो श्या म सुन्द रो दरिहरा सँ कीरा सुत इश्वलरदत्त दौ . . . टकबाल सँ दत्त द्दौ.॥ . . . हृदयनाथ सुत: शंकरदयाल: वलियास सँ गौरीनन्दिन सुत सुफल दौ सोदरपुर सँ हरपति द्दौ.॥ गोपाल सुत: नरसिंह: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत ववुए दौ . . . पाली सँ चन्द्रददेव द्दौ.॥ नरसिंहा सुता . . . सतलखा सँ मतिनाथ पौत्र भैयासुत रघुनी दौ . . . सोदरपुर सँ झडुला द्दौ.॥
होरिल सुता दुर्गादत्त कमलादत्त भगवानदत्ता: दरिहरा सँ मनबोध सुत पोषन दौ . . . पाली सँ माधव द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुतो माधव रघुवरो खौआल सँ सीताराम सुत मंगलादत्त दौ कुजौली सँ गंगादत्त द्दौ.॥ माधव सुता . . . दिघो सँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ . . . माण्डुर सँ इशान्नासथ द्दौ.॥ रघुवर सुता . . . सकराढ़ी सँ श्यानमलाल सुत बोकन दौ . . . करमहा सँ भरथी द्दौ.॥
कमलादत्त सुता . . . सरिसब सँ मचल सुत ननू दौ . . . वलियास सँ भवानीदत्त द्दौ.॥
भगवानदत्त सुता लक्षमन सुन्दलर किशोरी नन्ददलाल बलदेवा: सोदरपुर सँ मनसुख सुत लाल दौ . . . माण्डुर सँ उग्रदत द्दौ.॥
. . . सुन्दुर सुता . . . जाँता . . . सोदरपुर सँ मुनिदत्त सुत नन्द‍कुमार दौ . . . खौआल सँ शिवनारायण द्दौ.॥
(२८४) अकुसी सँ नाहर लालपुर
अकुरी टंकबाल ग्रामारम्भस: . . . बाछ सुत: रविनाथ सरिसब सँ महादेव सुत रतिनाथ दौ . . . करमहा सँ दुखन द्दौ.॥ रविनाथ सुता बद्रीनाथ श्रीनाथ गरीबनाथ शम्भुौनाथा: एकहरा सँ सोना सुत मुनिदत्त दौ . . . खण्ड बला सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ अपरा रविनाथ सुत: लुपायक: माण्ड र सँ कलाधर सुत नन्दीापति दौ . . . सोदरपुर सँ ववुरैया द्दौ.॥ बद्रीनाथ सुता केदारनाथ शशिनाथ खण्डभबला सँ मदनसुत कृष्णनमोहन दौ . . . वलियास सँ गिरधारी द्दौ.॥ केदारनाथ सुता काशीनाथ विश्वरनाथ वलियास सँ वावूलाल सुत हिरे दौ . . . वुधवाल सँ नन्दालाल द्दौ.॥ श्रीनाथ सुत: मेघनाथ: सोदरपुर सँ ववुजन सुत सोमेश्वार दौ . . . दरिहरा सँ गेहनाथ द्दौ.॥ मेघनाथ सुता . . . ओइनिसँ वावू कन्हैरया नारायण सुत वावू खोजेन्द्रु नारायण दौ . . . वुधवाल सँ वंशमनि द्दौ.॥ शम्भुयनाथ सुत: टेटीप्र. चन्द्रदनाथ: खण्डाबला सँ रेवतीनाथ सुत आर्तिनाथ दौ . . . करमहा सँ मंधन द्दौ.॥
अपरा शम्भुतनाथ सुता . . . दरिहरा सँ भैया सुत रघुवर दौ
बोधकृष्णु सुत दत्त रूद्रदत्त गौरीदत्ता जजिवाल सँ मुरारी सुत बदलू दौ . . . सकराढ़ी सँ नरोत्तम द्दौ.॥ दत्त सुता वावूनाथ शम्भुानाथ गोपीनाथा एकहरा सँ पनाई सुत हिरा दौ . . . सोदरपुर सँ केशव द्दौ.॥ वावूनाथ सुत: विश्वसनाथ: दरिहरा सँ रजनू सुत हनुमानदत्त दौ . . . पाली सँ बेचू द्दौ.॥ विश्व नाथ सुता . . . सोदरपुर सँ गोकुलनाथ पौत्र देवनाथ सुत खेदन दौ . . . दरिहरा सँ जुड़ाउन द्दौ.॥
शम्भु नाथ सुत: फकीर: पबौली सँ कारू सुत किशोर दौ . . . वलियास सँ विनमा द्दौ.॥ गोपीनाथ सुतो दुखमोचन प्र. मित्रनाथ जगन्नाथथो माण्ड.र सँ रंजन सुत केवल दौ . . . वुधवाल सँ हरीश्व.र द्दौ.॥ अपरा दुखमोचन सुतो ववुआ दिनानाथो जजिवाल सँ आत्मा राम सुत गौरीदत्त दौ . . . वुधवाल सँ हिभरन द्दौ.॥ बवुआ सुता . . . पवौली सँ भोलानाथ पौत्र नरसिंह सुत हरिसिंह दौ . . . माण्डसर सँ नरसिंह द्दौ.॥ दिनानाथ सुता कांचीनाथ कान्तीहनाथो माण्ड.र सँ गोपाल सुत उँमानाथ दौ . . . बेलउँच सँ सदानन्दी द्दौ.॥ जगन्ना्थ सुत: अनिरूद्ध जजिवाल सँ आत्मा राम सुत गौरीदत्त स्यै व दौ बेल. हिभरन द्दौ.॥
(२८५) अकुसीसँ लालपुर
अनिरूद्ध सुता . . . दिघोय सँ खुशिहाल पोत्र ववुजन सुत सिंहेश्व्र दौ . . . भदुआल माण्डतर सँ केशव द्दौ.॥ कॉंची नाथ सुता . . . मंगरौनी . . . सँ . . . सुत . . . सँ . . . द्दौ.॥ (दयाकर बहिनोय) कान्ती. नाथ सुता . . . लालबाग नर. बलियास सँ . . . सुत भैरव दौ . . . घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ.॥ रूद्रदत्त सुत: हृदयनाथ: दरिहरा सँ मतिराम सुत मधुरापति दौ . . . बुधवाल सँ जंगल द्दौ.॥ हृदयनाथ सुतो वावूलाल बच्चेिलालो माण्ड र सँ शिवदत्त सुत रघन दौ . . . सोदरपुर सँ दत्त द्दौ.॥ वावूलाल सुता . . . वलियास सँ हृदयनन्दँन सुत देवी दौ . . . सतलखा सँ परमानन्दू द्दौ.॥ बच्चेीलाल सुत: अनन्तन: दरिहरा सँ ननू सुत नयन दौ . . . पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौ.॥ अपरा बच्चेजलाल सुतो वैया. गणेश: बलियास सँ देवी सुत मुकुन्दस दौ . . . पवौली सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ अनन्त सुता . . . जजिवाल सँ देवीदत्त सुत शिवदत्त दौ . . . वलियास सँ ललितमनि द्दौ.॥ अपरा अनन्तस सुता . . . नाहस खौआल सँ दुल्ललह पौत्र भगवानदत्त सुत महादेव दौ . . . सरिसब सँ फतुरनसुत लालजी द्दौ.॥
गौरीदत्त सुता . . . सकराढ़ी सँ कमलापति सुत भोला दौ . . . हरिअम सँ खुशिहाल द्दौ.॥
(२८६) गंडौलिसँ दशौथ कुरसौ
अथ गंडौलि जालय ग्रामारम्भि: (३५४/७) चौ. नेहाल सुता जगमोहन दुलार मोहनसिंहा: पबौली सँ घनानन्द: सुत दुर्गादत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ लक्षमन द्दौ.॥ जगमोहन सुत: प्यातरेलाल: सरिसब सँ जयशीव सुत झोंटी दौ . . . बेलउँच सँ हृदयसिंह द्दौ.॥ चौ. प्यादरेलाल सुता सर्वनारायण वच्चा प्र. हरीवंश नारायण चुम्मदना: बलियास सँ भवीसुत धर्मनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ भोलानाथ द्दौ.॥ सर्वनारायण सुतो केशवनारायण वासुदेव नारायणो जजिवाल सँ मनसुख सुत देवीदत्त दौ हरिअम सँ नेना द्दौ.॥ केशवनारायण सुतो हरिवल्लरभ नारायण: कुजौलि सँ हेमासुत रघुनाथ दौ . . . पवौली सँ भोलानाथ द्दौ हरिवल्लुभ नारायण सुता . . . सोदरपुर सँ पुण्यावनन्दा सुत रामचन्द्रु दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥
बासुदेव नारायण सुता बलियास सँ हल्लीँ सुत बलदेव दौ पाली सँ गोपीनाथ पौत्र रीतुनाथ सुत कुमर द्दौ.॥
बच्चाी प्र. हरिवंशनारायण सुतो यदुनारायण: दरिहरा सँ परशी सुत भायलाल दौ . . . खण्डंबला सँ बम्भोयली द्दौ.॥ यदुनारायण सुतो सुरेन्द्र नारायण: माण्डौर सँ शोभन सुत दुलार दौ . . . वुधवाल सँ बवुजन द्दौ.॥ सुरेन्द्र नारायण सुता . . . जजिवाल सँ राजनाथ सुत नीलकंठ दौ सकराढ़ी सँ चुम्मीन द्दौ.॥ चुम्म्न सुत: विश्वे श्वार नारायण: दरिहरा सँ खड़्गपाणि सुत रत्न पाणि दौ . . . सोदरपुर सँ लक्षमन द्दौ.॥ चौ. दुलार सुता चन्द्रुनारायण अनन्तब नारायण टेकनारायण हरिनारायणा: गंगौली सँ कृपाराम सुत बन्धलव दौ . . . खौआल सँ मनि द्दौ.॥ चन्द्रानारायण सुता . . . सोदरपुर सँ श्या्म सुत बवुरैया दौ . . . करमहा सँ मयानिधि द्दौ.॥
अनन्त नारायण सुतो धर्मनारायण हलधरनारायणो खौआल सँ जयदत्तसुत गोपाल दौ . . . सोदरपुर सँ मतिनाथ द्दौ.॥ धर्मनारायण सुतो हृदयनारायणा: अर्जूनो दरिहरा सँ कन्हा ई सुत बच्चूध दौ . . . कुजौली सँ केशव द्दौ.॥
(२८७) गंडोलिसँ कुरसौं दशोथ
मोहन सिंह सुता चित्रनारायण अवधनारायण गोविन्द नारायण हितनारायणा बेलउँच सँ धर्मदत सुत धैर्यनारायण दौ . . . उचति सँ माना द्दौ.॥ चित्रनारायण सुता . . . माण्डनर सँ ननू सुत श्यानमलाल दौ . . . करमहा सँ बचकनि द्दौ.॥ अपरा सुता सरिसब सँ प्रान्नाुथ सुत कमलादत दौ . . . कर. ललीत द्दौ.॥ अवध नारायण सुतो फौजदार नारायण बलदेव नारायणो बलियास सँ नीकारसुत फकिरन दौ . . . नरउन सँ फाल्गुबन द्दौ.॥ फौजदारनारायण सुतो रमापति बेलउँच सँ कुलमनि सुत श्रीमनि दौ . . . माण्डणर सँ बनमाली द्दौ.॥ बलदेव नारायण सुता . . . सोदरपुर सँ बनमाली सुत चक्रधर दौ . . . हरिअम सँ श्यासमनाथ द्दौ.॥ अपरा अवध नारायण सुतो रघुवर नारायण: सरिसब सँ प्रान्नारथ सुत कमलादत्त . . . करमहा सँ ललीत द्दौ.॥ रघुवर नारायण सुतो इन्द्र नारायण: माण्डतर सँ विश्वुनाथ पौत्र पखिया सुत सोनमनि दौ . . . सोदरपुर सँ बसाउन सुत परशी दौ . . . दरिहरा सँ झाउँ द्दौ.॥ इन्द्र नारायणा सुत:गजेन्द्र नारायण: माण्डरर सँ कुनकुन सुत उपाध्यारय बद्रीनाथ दौ . . . खण्डदबला सँ श्रीमोदन द्दौ.॥ गोविन्दी नारायण सुत: कृष्णानारायण: पण्डुरआ सँ गरीब सुत रत्नजमनि दौ . . . खण्डनबला सँ ठ. नीधि द्दौ.॥ कृष्ण नारायण सुता वावुजी कुमरजी
गुलाब जीका दरिहरा सँ कन्हाुई सुत दुर्म्मिल दौ . . . हरिअम सँ मनमोहन द्दौ.॥
हित नारायण सुतो प्रसिद्ध नारायण बासुदेव नारायण गंगोली सँ देवन सुत अनन्त दौ . . . बुधवाल सँ ललीतलाल द्दौ.॥ प्रसिद्ध सुतो उग्रनारायण:वलियास सँ रघुवीर सुत हनुमानदत्त दौ . . . करमहा सँ जानकी द्दौ.॥ उग्रनारायण सुता . . . सरिसब सँ गुदर सुत मनमोहन दौ . . . हरिअम सँ हेमनाथ सुत अपूछ दौ . . . खण्ड.बला सँ लाल द्दौ.॥ बासुदेव नारायण सुतो श्रेष्ठतनारायण उपेन्र् नारायण रूद्रनारायणा: ओड़ा एकहरा सँ सनफूल सुत मनरवरवन दौ . . . सोदरपुर सँ पोषन द्दौ.॥
नगवाड़ द्दौअकौर
(२८८) अथ नगवाड़ घुसौत ग्रामारम्भा:-
. . . ठक्कु र मन्नु सुतो शशिशेरवर रामो सोदरपुर सँ रमापति सुत लाला दौ . . . माण्ड र सँ हाड़ी द्दौ.॥ शशिशेरवर सुत: दुल्लाह कोदरिया सँ परमानन्दे सुत लक्ष्मीठपति दौ अलय सँ नरोत्तम द्दौ.॥ दुल्लसह सुता वलियास सँ चिरञ्जीव सुत बेचू दौ . . . बहेराढ़ी सँ रतिधर द्दौ ठ. राम सुता इशान्नावथ विकू सनफूला: कोदरिया सँ परमानन्दी सुत लक्ष्मीशपति दौ . . . अलय सँ नरोत्तम द्दौ.॥ अपरा राम सुतो मानिक: कुजौलि सँ मुरली सुत रामेश्वार दौ दरिहरा सँ नेनू द्दौ. (२) अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ श्रीकृष्णव सुत गोई दौ . . . अलय सँ बाने द्दौ. (३) अपरा राम सुतो जीवन: नरउन सँ
. . . सुत रमापति दौ . . . सोदरपुर सँ . . . आनन्दल द्दौ (४) अपरा सुतो हियाक: खण्डतबला सँ चतुर्भूज सुत कुली दौ . . . बहेराढ़ी सँ शूलपाणि द्दौ. (५) अपरा राम सुतो बद्रीनाथ: ओइनि सँ . . . सुत महाराज लक्ष्मीिनारायण द्दौ. (१६२/२) करमहा सँ राम द्दौ. (६) इशान्ना्थ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ पबौली सँ उपेन्द्रर द्दौ.॥ विकू सुत: वावूलाल: बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ बावूलाल सुत: केशवनारायण: दरिहरा सँ गंगेश सुत मानीक दौ . . . सरिसब सँ शोभनाथ द्दौ.॥ केशव नारायण सुता गोवर्द्धन जयलाल जगतीका पबौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ . . . पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुता ताराशरण मधुसूदन जनार्दन बालमुकुन्दत गंगाधरा: दरिहरा सँ बबनू सुत गिरधारी दौ . . . सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ.॥ ताराशरण सुतो शुभंकर: वलियास सँ कन्हाुई सुत इशदत्त दौ . . . पवौली सँ मुसहड़ द्दौ॥ अपरा ताराशरण सुत: शिवशंकर: विन्धीज . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ शिवशंकर सुत: महेश्व.र: . . . झिटकी शुभंकर सुता राजेन्द्रँ जीतेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्रि महेन्द्रा :
राजेन्द्रं सुता नवीन प्रवीन सचीन्द्रा.: सीमा परहट सकराढ़ी सँ डोमन सुत लक्ष्मी्नाथ दौ . . . बेलउँच सँ सदानन्द द्दौ
(२८९) नगवाड़सँ अकौर
मधुसूदन सुत मुरली सोदरपुर सँ गिरधारी सुत सोनेलाल दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ जनार्दन सुतो भोला प्र. विरञ्जी जगतानन्द. दरिहरा सँ टेकनाथ सुत हर्षनाथ दौ . . . हरिअम सँ जमाहिर द्दौ.॥ बालमुकुन्दर सुतो लक्ष्मीषकान्ता हरिनारायण सकराढ़ी सँ बोकन सुत छोटकनि दौ . . . हरिअम सँ घोङढ़ी द्दौ.॥ गंगाधर सुता . . . वलियास सँ गंगादत्त सुत श्रीदत्त दौ . . . पाली सँ हरिशरन द्दौ.॥ विरेन्द्र सुता . . . हसुआ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . नरेन्द्र सुत: राजेश: चिकनउटा जगति पवौली सँ किशोरी सुत विश्वे श्वँर दौ . . . खौआल सँ विश्वेगश्वार द्दौ.॥
जयलाल सुता . . . दिघोसँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ . . . माण्ड र सँ इशान्नाुथ द्दौ.॥ लक्ष्मीसकान्ति सुता कुजौली सँ हरिदेव सुत रामदेव दौ . . . जजिवाल सँ हरिकान्तश द्दौ.॥ हरिनारायण सुता . . . कोदरिया सँ रामभद्र सुत रघुचन्दस दौ पाली सँ कुई द्दौ. भोला प्र. विरञ्ची सुतो श्याोमसुन्द्र रामसुन्दभरो . . . जजिवाल सँ? ऋद्धिनाथ सुत जगन्नासथ दौ . . . अलय सँ पिल्लूय द्दौ.॥ जगतानन्दज सुता मनमोहन चन्द्र मोहनो सोदरपुर सँ हरिशचन्द्र. सुत कालीशचन्द्र दौ . . . वलि. सँ . . . द्दौ.॥ परमानन्दश सुता . . . खण्ड्बला सँ देवकीनन्द.न सुत . . . शंकर दौ पाली सँ खुशरू द्दौ.॥
प्रभाकान्तम सुता दहौरा त्रपुरौली नरउन सँ राममोहन सुत पद्मनारायण दौ . . . वलियास सँ चिरञ्जीव द्दौ ठ. जगती सुता . . . वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत बतहा दौ . . . एकहरा सँ खड़गमणि द्दौ. (९) अपरा जगती सुतो अनिरूद्ध वनमालीकौ पण्डुाआ सँ हृदयमनि सुत राम सेवक दौ . . . जजिवाल सँ घोंघाइ द्दौ.
(२९०) नत्रवाड़सँ अकौर ककरौड़ भच्छीा
अनिरूद्ध सुतो चन्द्र कान्तक प्रभाकान्त‍ सकराढ़ी सँ मुनी सुत बचनू दौ . . . पाली सँ गुलाब द्दौ.॥ बनमाली सुतो कृष्णीकुमार इन्द्र कुमारो नरउन सँ केशव सुत अनन्त दौ . . . कोदरिया सँ नूनूप्रसाद द्दौ. कृष्णरकुमार सुता मोहन कुमार प्रेमकुमार प्रमोदकुमार, सुबोधकुमार आमोदकुमार प्रकाशकुमारा: खौआल सँ प्रान्नाकथ सुत देवकीनन्द न दौ खण्ड बला सँ हेमदत्त द्दौ.॥
इन्द्राकुमार सुता . . . कोदरिया सँ गणेशचन्द्रन सुत शुभचन्र्‍ो दौ . . . खौआल सँ नन्ददकिशोर द्दौ.॥
सनफूल सुता सोदरपुर सँ मोहन सुत छोटी दौ . . . हरिअम सँ चिलका द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ शिवराम सुत साहेब दौ एकहरा सँ बाला द्दौ.॥
ठ. मानीक सुत: भवानीदत्त वलियास सँ धराधर सुत हरिशंकर दौ . . . एकहरा सँ इन्द्रुपति द्दौ.॥ . . . भवानीदत्त सुतो वच्चूरक: खौआल सँ दिगम्बार सुत छत्रपति दौ बेलउँच सँ भिखम द्दौ.॥ बचनू सुतो लूटन बिहारीका सोदरपुर सँ तुफानी सुत जयनाथ दौ माण्ड र सँ कृष्णममणि द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ जयनाथ स्यै व दौ (लूटन सुता . . . खौआल सँ नकछेद सुत विश्वेरश्वसर दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौ.॥
जीवन सुत: राजाक: सोदरपुर सँ कामदेव सुत छकौड़ी दौ . . . अलय सँ विद्यापति द्दौ.॥ हिया सुता लाल विद्यानाथ गोपाला: पबौलिसँ पुरुषोत्तम सुत इशान्नातथ दौ . . . नरउन सँ रतनू द्दौ.॥ लाल सुता . . . वलियास सँ शम्भुइनाथ सुत दुर्म्मिल दौ . . . हरिअम सँ दयानाथ द्दौ.॥ विद्यानाथ सुत: जनार्दन: दिघोसँ बालकराम सुत भवनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ भिखिया द्दौ.॥ गोपाल सुतो रामकृष्णो हरिवंशो॥
(२९१) नगवाड़ सँ भच्छीस रशाढ़ (९८) बेरमा
बलियास सँ शम्भुचनाथ सुत रामकृष्णद दौ . . . हरिअम सँ दयानाथ द्दौ.॥ हरिवंश सुता . . . पवौली सँ गौरीदत्त सुत किर्तिनाथ दौ खौआल सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ जनार्दन सुत: रघुवंश . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ रघुवंश सुता . . . माण्ड र सँ सिद्धिनाथ सुत बवे दौ . . . कोदरिया सँ अमिया सुत धर्मदत्त द्दौ ठ. थेघु सुतो भिखारीक: दिघो सँ वावू सुत चतुर्भूज दौ . . . वलियास सँ रामचन्द्र् द्दौ (९) थेघु सुता . . . नरउन सँ अनिरुद्ध सुत घनश्यारम दौ कुजौली सँ शुभंकर द्दौ. (२) अपरा सुता उँमापति किनू कुलपतिय: गंगौलीसँ रमन सुत लक्ष्मीमकांत दौ . . . वलियास सँ शतञ्जीव द्दौ. (३) अपरा सुत: जानकीनाथ: माण्ड र सँ माधव सुत चाण दौ . . . करमहा सँ किसाई द्दौ. (४) अपरा सुतो तुलाकृष्णस: सतलखा सँ मनहर सुत केशव दौ . . . करमहा सँ दामोदर द्दौ (५) अपरा सुतो छत्रपति सोदरपुर सँ मोहन सुत कुलपति दौ दरि. भौरा द्दौ॥ अपरा सुत: छोटकनि: सोदरपुर सँ हरिदेव सुत अनाथ दौ . . . अलय सँ चौ. विश्‍वेश्विर द्दौ (६) अपरा सुत: चानन: माण्ड र सँ राजा सुत कृष्णासनन्दछ दौ . . . सोदरपुर सँ चूड़ामणि द्दौ. (८) भिखारी सुत: मेघनाथ: एकहरा सँ भगीरथ सुता लक्ष्मीरधर दौ . . . वलियास सँ घनश्यामम द्दौ. मेघनाथ सुतो चित्रघर प्र. परस्मथनि सोदरपुर सँ . . . सुत जुड़ाउन दौ वुधवाल सँ बासुदेव द्दौ.॥ चित्रधर सुता दरिहरा सँ रामेश्व र सुत गोकुलनाथ दौ . . . पवौली सँ सुरवाई द्दौ.॥ अपरा सुता जगन्नााथ प्र. दुखमोचन वैया. खड़गनाथ वैया. तेजनाथा खड़का एकहरा सँ विष्णुनदत्त सुत ववुए दौ.
ठ. उँमापति सुतो महिधर शम्भु.नाथो खौआल सँ कमल सुत गुनाकर दौ . . . हरिअम सँ जगन्नासथ द्दौ.॥ ठ. महिधर सुत: रूपनाथ तिलकेश्व्र दौ मुनिका पण्डुनआ सँ नन्दी‍श्व्र सुत मनसुख दौ . . . बुधवाल सँ भैयन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ भवनाथ दौ
(२९२) नगवाड़ सँ ककरौड़ बेतिया (रानीपुर)
वुधवाल सँ बछरू द्दौ. (२) अपरा सुत: अमोलदत्त: दरिहरा सँ हित सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ कारू द्दौ. (३) पाँ रूपनाथ सुत: पाँ प्रद्युम्नद प्र. मोदनाथ: खण्ड.बला सँ उग्रसिंह सुत मोहनसिंह दौ . . . पाली सँ बाछ द्दौ.॥ अपरा सुतो अनिरूद्ध शुभंकरो वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मोदन द्दौ.॥ पाँ मोदनाथ सुता रामचन्द्रा पाँ गंगाधर वूच्चीस प्र. पिताम्ब र गिरजानन्दाि: माण्डार सँ शोभन सुत भैये दौ . . . तिसउँत सँ भैयो द्दौ.॥
पाँ गंगाधर सुतो सत्यपदेव द्वारिकानाथो खौआल सँ नेना सुत तिर्थमणि दौ . . . सरिसब सँ मुकुन्दध द्दौ.॥ सत्यआदेवसुता बलियास सँ सुन्दपर सुत वकील लक्ष्मी नाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ द्वारिकानाथ सुता . . . बेलउँच सँ नेना सुत प्रभुनन्दीन दौ सोदरपुर सँ साधु द्दौ.॥
पाँ अनिरूद्ध सुत: हरिनाथ: खौआल सँ दत्तू सुत हरखू दौ . . . सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ.॥ अपरा सुत: चुलहाईक: सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिखम दौ . . . जजिवाल सँ गोपाली द्दौ.॥ हरिनाथ सुता . . . कुजौलि सँ झिंगुर सुत हरिदेव दौ . . . कोदरिया सँ चक्रधारी द्दौ.॥ अपरा हरिनाथ सुता इन्द्रतनाथ कपिलेश्वथर प्र. समरेन्द्र् नाथो सकराढ़ी सँ कन्हा़ई सुत दुर्गानन्दथ दौ . . . करमहा सँ खेली द्दौ.॥ इन्द्ररनाथ सुता . . . दिघोसँ ठ. मंगनू सुत केदारनाथ दौ . . . फन्दाह सँ गुनानन्दर द्दौ.॥ समरेन्द्रँनाथ सुता . . . दिघोसँ मंगनूसुत केदारनाथ स्यैहव दौ . . . फन्द॥हसँ गुनानन्दर द्दौ.॥
(२९३) नगवाड़ सँ समौल
पाँ मुनी सुत: गंगेश: वलियास सँ जिवन सुत चित्रनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मोहन द्दौ.॥ गंगेश सुता . . . दरिहरा सँ नारायण सुत त्रैलोक्यरनाथ दौ॥ बुधवाल सँ शम्भू द्दौ.॥ ठ. अमोलदत्त सुत: ववुआक: बेलउँच सँ ववुरैया सुत नेयॉं दौ . . . पनिचोभ सँ मानीक द्दौ.॥ ववुआ सुत सदु. रविनाथ: सकराढ़ी सँ हृदयनाथ सुत वच्चू. दौ . . . वहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौ.॥ शम्भु नाथ सुता दुर्म्मिल मनमिल परशमनिय: खौआल सँ रत्ना कर सुत आँखी दौ . . . करमहा सँ शम्भुलनाथ द्दौ.॥ दुर्म्मिल सुता फतुरी किशोरी अपूछा: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत लक्षमन दौ सरिसब सँ भवनाथ द्दौ.॥ अपरा शम्भू नाथ सुता . . . दरिहरा सँ कुल सुत वाचा दौ . . . सोदर: मनसुख द्दौ.॥ अपरा सुत: ववुएक: माण्डमर सँ गणेश सुत बतहू दौ॥ अपरा शम्भुँनाथ सुता . . . एकहरा सँ महेश सुत भिक्षुक दौ . . . करमहा सँ शम्भुदनाथ द्दौ.॥ अपरा दुर्म्मिल सुतो अच्छ्धर ववुआको ओइनि सँ वावू जगतनारायण सुत वावू भानीक नारायण दौ . . . पाली सँ दिनानाथ द्दौ.॥
ठ. फतुरी सुता रमानन्दल परमानन्द् पुण्या्नन्दु वकील विद्यानन्दि तारानन्दाय: खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरूद्ध दौ . . . पाली सँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ रमानन्दभ सुत: घनानन्दू इन्द्रा नन्दोा बेलउँच सँ भूषन सुत सुन्दवर दौ . . . बुधवाल सँ जयकृष्ण् द्दौ.॥ घनानन्‍द सुत . . . प्र. लल्लु्क: बलियास सँ गिरजादत्त सुत चिरञ्जीव दौ . . . हरिअम सँ बम्म् द्दौ.॥ इन्द्राबनन्द सुता . . . पण्डुजआ सँ मथुनी सुत जगदीश दौ . . . पाली सँ कुई द्दौ.॥ परमानन्द सुत: प्रमानन्दँ: जगति पवौली सँ लालजी सुत राधाकान्तु दौ पर. बहेराढ़ी सँ भायजी द्दौ.॥ अपरा परमानन्दश सुत: मुक्ताधनन्द्: खौआल सँ बवुआ सुत श्रीनाथ दौ . . . सरिसब सँ जनार्दन द्दौ.॥ प्रभानन्दा सुता श्याौमसीधप . . . सँ . . . सुत अनन्त दौ वकील विद्यानन्द॥ सुत: शंकरानन्दय: सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द न दौ . . . हरिअम सँ मुसहड़ द्दौ.॥ शंकरानन्दप सुत: दीपक खौआल सँ उग्री सुत दुर्गा दौ . . . बेलउँच सुंदर द्दौ.॥ मुक्ताकनन्दम सुता मदनानन्दउ विनू . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥
(२९४) नगवाड़ सँ समौल मसुरिया (पूर्णियाँ)
ठ. तारानन्दन सुता आशानन्द हिरानन्दय जगतानन्दद विनोदानन्दद: . . . सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्दान दौ . . . हरिअम सँ मुसहड़ द्दौ.॥ १९३४ III M.A. आशानन्दु सुत: गिरजानन्दौ खौआल सँ उग्रीसुत गीता दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सकराढ़ी सँ पद्मानाथ सुत सुन्दौर प्र. केदारनाथ दौ . . . हरिअम सँ बम्म द्दौ.॥ हिरानन्दद सुता M.A. D.uble यशोदानन्दु इंजिनियर ललनानन्द इंजिनियर श्यानमानन्द॥ Pleadser बन्नूौलाल. I.T. C.mmissi.n छोटू M.A. खौआल सँ वंशमनि सुत लेखनाथ दौ सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौ.॥ गतानन्द.न सुतौ सत्यातनन्दो सोमनानन्दा दिघोसँ छेदी सुत भैरव दौ . . . खौआल सँ किशोर द्दौ.॥
आचार्य विनोदानन्दु सुता घुरनानन्दद राजू . . . रॉटी . . . सँ . . . सुत . . . दौ
किशोरीसुता गोकुलानन्द सदानन्द तस्कोर गुनानन्दा. एकहरा सँ वंशमनिसुत घरभरनदौ . . . खण्ड
बला सँ व्रजुमोहन द्दौ.॥ ठ. अपूछ सुता सूर्यानन्द. शोभानन्द् जीवानन्दा : खण्डदबला सँ मुकुन्दह सिंह सुत देवराज सिंह दौ . . . वभनियाम सँ रूदी द्दौ ठ. अक्षघर सुत: पक्षधर: सरिसब सँ प्रान्नासथ सुत कमलादत्त दौ . . . करमहा सँ ललीत द्दौ.॥ अपरा सुतो दुर्गाधर: सरिसब सँ बतहन सुत छकौड़ी दौ एकहरा सँ बवूजन द्दौ.॥ पक्षधरसुता शिवनन्द्न व्रजनन्दुन३ सरिनन्दनन२ रामनन्द न जयनन्ददना: सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिखम दौ . . . जजिवाल सँ गोपाली द्दौ दुर्गाधर सुता . . . सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिखम दौ . . . जजिवाल सँ गोपाली द्दौ.॥ ववुआ सुता सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैयो दौ . . . सोदरपुर सँ तुफानी द्दौ
(२९५) नगवाड़ सँ समौलि (९४) ककरौड
परस्म९नि सुतो लुचे बुलाको पण्डुिआ सँ मनसुख सुत बलभद्र दौ . . . सोदरपुर सँ पखिया द्दौ.॥ लुचे प्र. धरभरन सुतो रघुनन्द न: सँ पॉरवी सुत भैया दौ पाली सँ . . . लाल द्दौ.॥ रघुनन्दरन सुत: देवनन्द न माण्डार सँ बिहारी सिंह सुत फतुरी सिंह दौ फनन्दौह सँ सोन द्दौ.॥ देवनन्दसन सुता . . . बेलउँच सँ सिंहेश्वीर सुत युगल किशोर दौ . . . दरिहरा सँ श्रीकान्त द्दौ.॥ श्री नन्दरन सुता . . . खौआल सँ वंशमनि सुत लेखनाथ दौ महेश सुतो गंगानाथ:सरिसब सँ काशीनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ . . . दरिहरा सँ भिखारी द्दौ.॥
किनू सुत: किशोरनाथ: सरिसब सँ कमलापति सुत पाँ कृष्णँदेव दौ . . . पण्डु्आ सँ पशुपति द्दौ.॥ जानकीनाथ सुत: पोसन: जजिवाल सँ सदाई सुत उँमापति दौ . . . बेलउँच सँ बालचन्द्रँ द्दौ.॥ अपरा सुता . . . दरिहरा सँ घनी सुत कुलानन्दब दौ . . . पनिचोभ सँ विके द्दौ.॥
पोसन सुता देवनाथ नेना मथुरानाथा: जजिवाल सँ भैउ सुत दुल्लभह दौ . . . वभनियाम सँ बछरू द्दौ.॥ देवनाथ सुतो चुनचुन श्री कान्तोम कुजौलि सँ गंगानन्दह सुत बेचन दौ . . . सोदरपुर सँ भोला द्दौ.॥ नेना सुत: भैयन: सरिसब सँ मचल सुत फकिरन दौ.॥ खौआल सँ भगत द्दौ.॥ मथुरानाथ सुत: शिलानाथ: वलियास सँ हेमनारायण सुत जंगली दौ . . . पाली सँ हिरानन्द द्दौ.॥ ठ. तुलाकृष्णन सुता . . . एकहरा सँ रतिपति सुत महिघर दौ . . . सतलखा सँ पिताम्बथर द्दौ.॥
(२९६) नगवाड़ सँ भट्टसिमरि धमदाहा
छोटकनि सुता . . . सरिसब सँ मधुपति सुत कलानाथ दौ . . . वभनियाम सँ रतन द्दौ.॥ ठ. छत्रपति सुतो लोकनाथ शिवनाथो वलियास सँ. पशुपति सुत विद्यानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ गोनू द्दौ.॥ अपरा छत्रपति सुता झोंटू दुल्लिह बालहा वलियास सँ पशुपति काशीनाथ दौ . . . हरिअम सँ मोहन द्दौ.॥ झोंटू सुता राम तारापति हेमकरा: पण्डु आ सँ कृष्णनपति सुत बोध दौ सरिसब सँ चान द्दौ.॥ ठ. राम सुता मुकुन्दव माधव मधुसूदना दरिहरा सँ भवेश सुत विष्णुादत्त दौ . . . सरिसब सँ चान द्दौ.॥ अपरा राम सुत: कृष्णु लाल: सकराढ़ी सँ पाँ बनाई सुत पाँ जयानन्दत दौ सोदरपुर सँ चलबलि द्दौ. (१) अपरा सुता सोदरपुर सँ लाल सुत वस्तीद दौ . . . सतलखा सँ फेकन द्दौ.॥ अपरा रामसुता लूटन निधि रघुवीर जमाहिरा सकराढ़ी सँ भैनू सुत रवत्र्ज नन्देरश्वार दौ . . . सरिसब सँ रतिनाथ द्दौ. (४) मुकुन्दस सुता केशव जनार्दनो माण्डरर सँ शोभनसुत भैये दौ . . . तिसउँत सँ भैयो द्दौ.॥ केशव सुता वलियास सँ बहोरणसुत गोवर्द्धन दौ . . . पाली सँ कन्हा ई द्दौ.॥ अपरा सुतो धीरेन्द्रग विरेन्द्रो सरिसब सँ शशिधरसुत रामगोपाल दौ वलियास सँ मधुसूदन द्दौ.॥ अपरा सुतो वच्चरन अर्जूनो दरिहरा सँ वुद्धिनाथ सुत दिगम्ब र दौ . . . वूधवाल सँ उग्रदत्त द्दौ.॥ विरेन्द्रव सुता बेलउँच सँ नेनासुत हरिकृष्णा दौ . . . नरउन सँ शिवनाथ द्दौ.॥ अपरा केशव सुतो महेन्द्र कर्नपुर सकुरी वलियास सँ . . . सुत राजकुमार पाठक दौ . . . महेन्द्र सुतो मोहन जी अमरेन्द्र . . . सुगौना . . . सँ . . . सुत . . . दौ
ठ. जनार्दन सुत: नरेन्द्र : नरउन सँ छक्क न सुत शिवनाथ दौ . . . खण्डजबला सँ सर्वजीत सिंह द्दौ.॥ नरेन्द्रौ सुतो सुरेन्द्रनगोपाल जी दयौरी खण्ड बला सँ बछर घरसुत मुक्तिनाथ दौ . . . हरिअम सँ श्रीनाथ द्दौ.॥
(२९७) नगवाड़ सँ भट्टसिमरि (९४८) चपाही
सँ ठ. माधव सुतो सहदेव गुञ्जेश्वररो दिघो सँ हिरा सुत वाचा दौ . . . करमहा सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ ठ. गुञ्जेश्वसर सुतो नारायण जी सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ . . . सरिसब सँ नेना द्दौ.॥ अपरा गुञ्जेश्वसर सुतो महेश्व र वलियास सँ वावूलाल सुत चतुर्भूज दौ . . . पाली सँ कुलमनि द्दौ.॥ महेश्व र सुता भूवनेश्वूर रामेश्वसर परमेश्व.रा खण्ड बला सँ पद्मनाभ सिंह सुत धुरन सिंह दौ . . . घुसौत सँ फतुरी द्दौ.॥ भूवनेश्व र सुता मिथिलेश आशुतोष प्रसन्नं कुमारा खौआल सँ कोमलकान्ते सुत त्रिवेणीकान्तत दौ घुसौत सँ कुमर द्दौ रामेश्व‍र सुता गंगेश अवधेश अरिवलेश उजान सरिसब सँ मदन गोपाल सुत शम्भुशगोपाल दौ॥
ठ. मधुसदून सुता दामोदर बलभद्र मुनर प्र. अच्युितानन्दाछ कुजौली सँ झड़ुला सुत नत्थूा दौ . . . पाली सँ हिभरन द्दौ.॥ अपरा सुतो यशोधर प्र. मुनाई गंगाधर प्र. कुनाई को माण्डलर सँ शोभन सुत दुन दौ . . . वुधवाल सँ बवुजन द्दौ.॥ ठ. दामोदर सुता लक्ष्मीसकांत जयमोहन ब्रजमोहन उग्रमोहन रूपमोहना वलियास सँ श्या॥मलाल सुत श्रीरमन दौ . . . सोदरपुर सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ लक्ष्मीलकांत सुता पद्मकांत विनोदकांत विनयकांता बेलउँच सँ मुशन प्र. बैद्यनाथ सुत शोभनाथ दौ . . . खण्ड बला सँ गुदन सिंह द्दौ.॥ पद्मकान्त सुता हेमकान्तत सुमनकांत सुभकांत सुजनकांत नीरजकांत प्र. सुधन सदनकान्ता : खण्ड‍बला सँ बावू उँषापति सिंह दौ (३८०/२) माण्डनर सँ झोटहू द्दौ.॥ विनोदकांत सुत . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(२९८) नगवाड़ सँ चपाटी
ठ. जयमोहन सुता विजयमोहन अभयमोहन संजयमोहना बेलउँच सँ मुसन प्र. बैद्यनाथ सुत शोभनाथ दौ . . . खण्डनबला सँ गुदन सिंह द्दौ. विजय मोहन सुता . . . सिहौलि माण्ड.र सँ वेदानन्दल सिंह सुत दया सुन्द र सिंह दौ . . . रूचौलि करमहा सँ ठ. व्रजमोहन सुता आशुतोषकान्ता . . . जजिवाल सँ तीर्थदत्त सुत लोकनाथ दौ . . . करमहा सँ सदाय द्दौ.॥ आशुतोष कान्ति सुता . . . गोधनपुर . . . सँ . . . सुत अभयनाथ दौ मधेपुर खण्डहबला सँ वावू . . . सिंह द्दौ ठ. उग्रमोहन सुतो प्रमोद सुबोध एकहरा सँ परमानन्दम सुत शोभनाथ दौ . . . फनन्द ह सँ मनमोहन द्दौ. प्रमोद सुतो प्र. कुंदन गोधनपुर सिहोलि माण्डदर सँ . . . सुत बतहा पौत्र चन्द्रमनाथ सुत अभयनाथ दौ . . . खण्डलबला सँ. . . द्दौ.॥ ठ. सुबोध सुता रूपमोहन सुता बेलउँच सँ मुशन सुत तेजनाथ दौ . . . जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ द्दौ.॥ नर. म. म. सद्दे कस्तुथत: . . . ठ. उग्रमोहन सुत प्रमोद सुतो कुन्दतन मोहन गोधनपुर (क्षात्रिय) सिहौलि माण्डतर सँ . . . सुत अभयनाथ दौ ठ. सुबोध सुतो समृद्ध . . . भराम . . . सँ . . . सुत दयानाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ श्रीमति संजू पुत्रसुताश्र्च पुजा नेकेंपू
(२९९) नगवाड़ सँ चपाही (९५०)
ठ. बतहा सुता अनुपमोहन चन्द्र मोहन कृष्ण मोहन दुखमोहन सुगौना वासी . . . सँ . . . सुत गोनोड़ दौ . . . सँ द्दौ.॥ ठ. अनुप मोहन सुता किशोर कुमर प्रभुमोहन विरसायरवासी . . . सँ . . . सुत . . . दौ। चन्द्र मोहन सुता सुधीर सुशील पण्डुवआ सँ पाँ काशीनाथ सुत किर्तिनाथ दौ . . . सरिसब सँ नेना द्दौ.॥ मोहन सुता . . . दिघो सँ ठ. भैयालाल सुत मंगनू प्र. काशीकान्तस दौ . . . अलय सँ छकौड़ी द्दौ.॥ दुखमोहन सुता . . . पण्डु्आ सँ काशीनाथ सुत पाँ किर्तिनाथ दौ . . . सरिसब सँ नेना द्दौ.॥
ठ. मुनर प्र. अच्युशतानन्द् सुता इन्द्र्मोहन ज्ञानमोहन रूद्रमोहन उग्रानन्दन जीवानन्दा : खौआल सँ वंशमनि सुत भैयानाथ दौ सरिसब सँ मुनन द्दौ.॥ ठ. इन्द्रामोहन सुता गोविन्द गोपाल दिघोसँ ठ. मंगनू सुत चौ. केदारनाथ दौ . . . बेलउँच सँ हरिमोहन द्दौ.॥ ज्ञानमोहन सुता अशोक मोहन आलोक मोहन सुरेन्द्र मोहना कुजौली सँ परमानन्दन सुत जगतानन्दम दौ . . . खौआल सँ गोनू द्दौ उग्रानन्दा सुता कैलाश महेश खण्ड बला सँ गौरीनाथ सुत उँमानाथ दौ . . . करमहा सँ गौरीनाथ द्दौ.॥ जीवानन्दन सुता भवानन्द दिनानन्दआ नरउन सँ शिवनाथ सुत गौरीनाथ दौ . . . खण्ड बला सँ वावू धनपति सिंह द्दौ.॥
ठ. यशोधर प्र. भुनाई सुतो हरिमोहन ववुअनो माण्ड‍र सँ रामकृष्ण सुत गोपाल दौ वहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौ. ठ. हरिमोहन सुता मदन मोहन सूर्य मोहन आनन्दप मोहना सकराढ़ी सँ दुखिया सुत श्री नन्दरन दौ . . . कुजौली सँ इशदत्त द्दौ.॥ मदनमोहन सुता . . . सतलखा सँ हेमनाथ सुत महेश्र्वर दौ . . . पवौली सँ रघुनाथ द्दौ.॥ ववुअन सुता . . . सकराढ़ी सँ दुखिया सुत श्री नन्दरन दौ . . . कुजौलि सँ इश्दमत्त द्दौ.
(३००) नगवाड़ सँ चपाही सौराठ
ठ. गंगाधर प्र. कुनाई सुता रघुनन्द न शिवनन्दघन यदुनन्द ना: एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ . . . घुसौत सँ ठ. अक्षधर द्दौ.॥ रघुनन्दान॥ सुतो रविनन्द्न रतिनन्दोनो . . . सँ . . . सुत फूच्चीद दौ
शिवनन्दअन सुता राजनन्दोन भृगुनन्दहन सकराढ़ी सँ दुखिया सुत श्री नन्दून दौ
यदुनन्दनन सुता तेलड़ीहा पवौली सँ भूपनाथ सुत श्रीनाथ दौ॥ पौखरौनी . . . सँ . . . भूरवी द्दौ.॥
कृष्णालाल सुता बसाउन बैद्ययनाथ आदिनाथ रविनाथा जजिवाल सँ मनसुख सुत देवीदत्त सुत देवीदत्त दौ हरिअम सँ नैना द्दौ.॥ अपरा सुतो परमानन्दव: सोदरपुर सँ पक्षधर सुत लाल दौ . . . करमहा सँ दयानाथ द्दौ.॥ बैद्ययनाथ सुता वलियास सँ लाला सुत वैया. अर्जून दौ . . . कर. चोंदा द्दौ. रविनाथ सुता हिंगू प्र. लक्ष्मी नारायण श्रष्टिधर पुरूषोत्तम: पण्डु आ सँ पाँ पुण्या नन्दप सुत योगानन्दी प्र. फेकन दौ . . . सरिसब सँ प्रितिनाथ द्दौ.॥ अपरा रविनाथ सुत: घनश्यानम तरौनीदारी सकराढ़ी सँ शोभनाथ सुत बच्चू सुत गोशाँई रघुवर दौ . . . करमहा सँ ववूजन द्दौ.॥

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...