Thursday, October 22, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२८ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४५१) ॐ नाहर
अथ परहट सकराढ़ी ग्रामारम्भद: (१२९/०९) हरिदेव सुतो अभिनन्दरन बासुदेवो॥ अभिनन्द न सुतो उँमापति हरिअम सँ यदुपति सुत दामोदर दौ . . . सतलखा सँ पदूम द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ श्रीराम सुत लक्ष्मीनकान्तय दौ . . . दरिहरा सँ किशाई द्दौ.॥ अपर अभिनन्द न सुतो वंशीधर पाँ भवानी को जजिवाल सँ धनपति सुत पाठक महथू दौ . . . सोदरपुर सँ बल्लीर द्दौ.॥ उँमापति सुतो ज्योु. खखनू टेकनो पाली सँ रामकृष्ण सुत शूलपाणि दौ . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ ज्योन. खखनू सुतो हरंगी मोहनो सोदरपुर सँ घनश्यााम सुत बन्धु दौ . . . दरिहरा सँ माधव द्दौ.॥ अपरा उँमापति सुतो मुनीक: बेलउँच सँ यदुपति सुत जीवेश्‍वर दौ . . . बुधवाल सँ दण्डनपाणि द्दौ टेकन सुतो भिखम: एकहरा सँ अभिराम सुत नेहाल दौ . . . सोदरपुर सँ कमलनयन द्दौ.॥ भिखम सुतो . . . जयदेव: अलय सँ बैद्यनाथ सुत दामोदर दौ . . . सोदर जानकी द्दौ.॥ अपरा भिखम सुता जजिवाल सँ मुंशी सुत गोपाली दौ . . . सकराढ़ी सँ श्रीधर द्दौ.॥ जयेदव सुता मधुकर: सोदरपुर सँ परशुराम सुत उँमानाथ दौ . . . खौआल सँ वंशीधर द्दौ.॥ मधुकर सुतो तेजनाथ पनिचोभ सँ फेकू सुत ववुए दौ सतलखा सँ हिभरण द्दौ.॥ अपरा सुत लूटन: सरिसब सँ मोदनाथ सुत गोपाल दौ . . . करमहा सँ ववुए द्दौ.॥ अपरा लूटन सुतो रमनजी सिंहवाड़ हरिअम सँ सुत नरोत्तम दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ तेजनाथ सुता . . . नरउन सँ छतरी पौत्र तुफानी सुत माधव दौ . . . हरिअम सँ लेखनाथ द्दौ.॥ लूटन सुतो रघुवंश पिताम्ब्र घुसौत सँ मुकुन्दो सुत मथुरा दौ . . . सोदरपुर सँ बच्चे लाल द्दौ.॥ रघुवंश सुता . . . करमहा सँ नरसिंह सुत खटरूप्र. विदेश्वेर दौ . . . कु.प्र. (B//३) दरिहरा सँ विजय द्दौ पिताम्बहर सुता . . . आहिकअम सँ गुणानन्दं सुत नागेश्वरर दौ . . . सुखैत खौआल सँ पिताम्बुर द्दौ.॥
(४५२) ॐ परहट सँ ठाढ़ी सतलखा (२३९)
॥ पाँ भवानी सुतो बहादूर ननूको पाली सँ शूलपाणि सुत बछरण दौ . . . सरिसब सँ श्याुमराम द्दौ बहादुरसुतो पाँ दूरिवयाक: करमहा सँ नकर सुत लाल दौ . . . सोदर. वेणीदत्त द्दौ.॥ पाँ दूरिवया सुता वैया. श्रीनन्दसन पाँ हरिनन्दँन भालचन्द्र प्र. कन्टी रा टकबाल सँ हृदयनाथ सुत वाबूलाल दौ . . . वलियास उदवी द्दौ.॥ वैया. श्रीनन्‍दन सुतो . . . करमहा सँ बछरण सुत भोली दौ . . . गंगोली सँ वाबूलाल द्दौ.॥ अपरा सुतौ उँमेश रमेशै . . . कुजौली सँ पुण्य दत्त सुत इशदत्त सोदरपुर सँ गोविन्दौदत्त द्दौ.॥ पाँ हरिनन्दौन सुता . . . करमहा सँ छोटा सुत दुखमोचन दौ . . . एकहरा सँ वावुलाल द्दौ.॥ भालचन्द्रछ सुतो . . . रामेश्ववर जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत गोपाल दौ . . . सतलखा सँ उगरी द्दौ.॥ रामेश्व र सुता . . . जजिवाल सँ जलधर सुत गयादत्त दौ महिषी वुधवाल सँ ववुनन्दन द्दौ ननू सुतो पाँ यदुनाथ: गंगोली सँ दुखनी सुत नन्दीी दौ . . . हारिअम सँ कुशल द्दौ.॥
॥ वासुदेव सुतो देवकृष्णव: वभनियाम सँ धनपति सुत पाठक महथू दौ . . . सोदरपुर सँ बल्ली‍ द्दौ.॥ देवकृष्णन सुत श्या मलाल हरिअम सँ हेडूसुत धर्मपति दौ . . . पण्डुीआ सँ नन्दी॥श्वषर द्दौ.॥ श्या मलाल सुता वोकन गुणी ठीठरा हरिअम सँ भैया सुत रमानाथ दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ बोकन सुता . . . वाबू मोतीलाल हितलाल छोटकनि मोहन लाल ललीत बल्लीरका करमहा सँ रज्जूव सुत भरधी दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दी श्वुर द्दौ.॥ सुत अपरा बोकन सुत जपलाल . . . दिघो सँ मधुरा पति सुत शिवनन्दँन दौ . . . दरिहरा सँ चित्रधर द्दौ अपरा वोकन सुता बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत लक्षन दौ दरिहरा सँ निधि द्दौ.॥ जयलाल सुता एकहरा सँ हरिपाणि सुत खड्गपाणि दौ . . . सरिसब सँ विश्वपनाथ द्दौ.॥ मोती सुतो जगन्नापथ कंतु को सरिसब सँ इश्वबरदत्त सुत कलानन्दद दौ . . . घुसौत सँ छान द्दौ.॥ अपरा मोती सुता वुधवाल सँ खगपति पौत्र हृदयनाथ सुत यदुनाथ दौ . . . वलि. इश्व॥रीदत्त द्दौ.॥ कन्तूय सुतो मार्कण्डे य युगलो वुधवाल सँ जयनाथ सुत नागेश्वरर दौ . . . कुजौ‍ली सँ राधाकान्ता द्दौ.॥ युगल सुत व्रहमदेव: सरिसब सँ पाँ लूचाई सुत एकनाथ दौ . . . खौआल सँ श्रीनाथ द्दौ.॥ छोटकनि सुतो शास्त्री गोपालजीक हरिअम सँ योगी सुत घोघी दौ . . . वलियास सँ राजा सुत वावू लाल द्दौ.॥
(४५३) ॐ परहट सँ सतलखा
॥ गुणी सुता मौजीलाल बचनू फतुरी पचम राजेन्द्रा :जजिवाल सँ गोनन सुत‍ धर्मदत्त सुत चलबलि दौ . . . पाली सँ भववदत्त द्दौ.॥ मौजीलाल सुता पाली सँ शंकरदत्त सुत बनमाली दौ . . . सरिसब सँ पाँ भोला द्दौ.॥ बचनू सुता . . . अलय सँ भोला सुत बनमाली दौ . . . सँ वलियास सँ फकीरन द्दौ.॥ फतुरी सुता पाली सँ कृष्णबमणि सुत गुलाब दौ . . . खौआल सँ चौ. नन्दीत द्दौ.॥ अपरा बचनू सुतो गोविन्दु: पाली सँ कृष्णसमणि सुत गुलाब दौ . . . खौआल सँ चौ. नन्दू दौ . . . ललीत सुतो उपेन्द्रौ . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ उपेन्द्र सुतो युगपलटन: हरिअम सँ सुत वेदानन्द दौ . . . सोदरपुर सँ मांगु द्दौ.॥ युगपलटन सुता पनिचोभ सँ भगवानदत्त सुत राधाकान्तो दौ . . . दरिहरा सँ लाला द्दौ.॥ ठीठर सुता लोचन गोवर्द्धनो बूनाई का नरउन सँ साहेब सुत ठाकुरदत्त दौ . . . करमहा सँ राजा द्दौ.॥ बेचन सुता बच्चाउक: करमहा सँ बवुजन सुत रवूशन दौ खौआल सँ राधावल्लदभ द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो वनमालीक: जजिवाल सँ देवीदत्त सुत रूद्रदत्त दौ . . . पण्डु्आ सँ छत्रधारी द्दौ.॥ बुनाई सुता . . . पाली सँ॥ कृष्ण.मणि सुत गुलाब दौ . . . खौआल सँ चौ. नन्द॥ द्दौ.॥ बनमाली सुता फनन्द ह सँ माँगू सुत यदाधर दौ . . . खौआल सँ कुञ्जन द्दौ.॥ अपरा बेचन सुतो कन्टिरवू हरिअम सँ तेजनाथ सुत वूचन दौ अपरा वासुदेव सुतो दिनबन्धु् दुखनी को दिघो सँ महेश सुत राम दौ वभनि. छत्रकर द्दौ.॥ अपरा बासुदेव सुत भगीरथ:पाली सँ ज्यो.. निलकंठ सुत बदल दौ . . . सरिसब सँ श्यापम द्दौ अपरा बासुदेव सुत राम: वुधवाल सँ हिंगु सुत हरिदाश दौ . . . माण्डपर सँ भगीरथ द्दौ.॥ (८) दिनबंधु सुतो जयदत्त करमहा सँ दामू सुत जगन दौ . . . सतलखा सँ पुरन्द र द्दौ जयदत्त सुत भैयो प्र. केवल कृष्णत:पबौली सँ कलाधर सुत मचल दौ . . . वलियास सँ बेचू द्दौ.॥ अपरा सुता हरिअम सँ हरिपाणि सुत दयाराम दौ . . . करमहा सँ नरपति द्दौ.॥ भैयो सुता डोमन मधुकर ववुनन्द.न हरिनन्दरन गृहिनन्द ना सोदरपुर सँ परमेश्वतर सुत तुफानी दौ . . . खौआल सँ रामभद्र द्दौ.॥ मधुकर सुतो गणेश:पाली सँ सौनमा सुता कुलमनि दौ . . . बेलउँच सँ जीवनाथ द्दौ.॥ अपरा मधुकर सुतो भोलाक: हरिअम सँ वाबूनाथ सुत अभयनाथ प्र. भैया दौ . . . माण्डोर सँ गाना द्दौ

(४५४) ॐ (२३२) तेधरा
॥ अपरा भैयो सुता सीनालाल वद्रीनाथ अनन्तँलाला:बेलउँच सँ बेचन सुत छोटा दौ . . . सोदर जूड़ी द्दौ.॥ सीनालाल सुतो मुक्तिनाथ एकहरा सँ ठाकुरदत्त सुत भैयन दौ . . . वलि. शोभनाथ द्दौ.॥ करमहा सँ कन्हाकई द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ राम पौत्र श्रीनाथ सुत गोपी दौ . . . सतलखा सँ जयानन्दय सुत जानकी द्दौ.॥ वदरीनाथ सुता . . . करमहा सँ कमलाकर पौत्र प्रितिनाथ सुत गोपाल दौ . . . वड़गाम दरिहरा सँ मानीक सुत भोलानाथ द्दौ.॥ अनन्त लाल सुता करमहा अहपुर सँ साउले पौत्र लाल सुत दिनानाथ दौ . . . सतलखा सँ रतनू बद्री द्दौ.॥
॥ ववुनन्दान सुतो श्या॥मसुन्दूर: हरिअम सँ सन्तोतषमनि सुत ववुजन दौ . . . जजिवाल सँ चलबलि द्दौ.॥ अपरा सुतो गुणदेव:अलय सँ चौ. शिवनाथ सुत जगतलाल दौ . . . सरिसब सँ बतहन द्दौ.॥ (२) अपरा ववुनन्दगन सुत बद्रीनाथ: करमहा सँ मंगनीराम सुत राधानाथ दौ . . . माण्ड र सँ बरजा द्दौ श्याीमसुन्दकर सुत उँमाकान्तध: पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ . . . वलियास सँ राम द्दौ.॥ गुणदेव सुता . . . हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ दरिहरा सँ बच्चूस द्दौ.॥ यदुनाथ सुता . . . सोदर. बनमाली सुत मधुसूदन दौ . . . वुधवाल सँ शंभू द्दौ.॥
॥ हरिनन्दुन सुत जहूरी श्रीकृष्णोक बेलउँच सँ भूषण सुत हरिहरदत्त दौ . . . वलियास सँ दूर्मिलि द्दौ.॥ जहूरी सुतो वैया. गंगादत्त शुभ चन्द्रो जजिवाल सँ ववुजन सुत भैये दौ . . . हरि. परमानन्दणन द्दौ.॥ अपरा जहूरी सुतो केशव चन्द्रसयादव चन्द्रो घुसौत सँ चन्द्र शेखर सुत कालीशंकर दौ . . . पबौली सँ परशमणि द्दौ.॥ वैया. गंगादत. सुता श्यादम शंभू शिव . . . कुजौली सँ मंगी॥ सुत कुञ्जन दौ . . . गंगौर सँ वाबूलाल द्दौ वैया. यादव चन्द्रभ सुता कमलानन्द चन्द्रा्नन्द. सूर्यानन्द विद्यानन्दा हरिअम सँ लाल सुत गुणानन्द दौ . . . सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ केशवचन्द्र् सुता सुरगन सँ राय जयनारायण दौ शुभचन्द्रँ सुतो नवीन . . . हरिअम सँ लाल सुत तीर्थानन्दँ दौ . . . सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ श्रीकृष्ण सुतो वकील दमनकान्तर शुभकान्तर भूवनकान्ता अलय सँ वेचन लाल सुत लालजी दौ . . . दिघो सँ ठ. दामोदर द्दौ गृहिनन्दवन सुता रमनकान्तल जालय सँ सुत गोविन्दोनारायण दौ . . . पण्डुनआ सँ खौआल अपूछ द्दौ रत्न मणि द्दौ दुखनी सुता पबौली सँ पशुपति रघु दौ . . . सतलखा सँ रामजीव द्दौ.॥ वकील दमनकान्तपमन्तप पाली सँ सिंहेश्वकर सुत बहोही दौ . . . वैया. चादव चन्द्रि सुत कमलानन्द‍ सुता दिगउन्ध -गंगोली सँ रमानाथ सुत वैया. कीर्त्यादनन्दत राय दौ . . . अलय सँ दिनेश दत्त द्दौ.॥ चन्द्रासनन्द सुता बेहट खण्डौबला सँ देवानन्दय सुत गोखूलानन्द. दौ॥

(४५५) ॐ परहर सँ पटुवाहा वड़गाँव इरशाद-अपर काझी
अपरा श्रीकृष्णद सुतो धीरेन्द्र : वड़गाँव . . . सँ . . . सुत शोभानन्द दौ श्री धीरेन्द्रक सुतो नीलेन्दुव (M.A) प्र. वौआलाल चैनपुर कुजौली . . . सँ . . . सुत बौकू दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ श्रीनीलेन्दुा सुतो नीलेश: वाबूबभनी . . . सँ . . . रामजी सुत महेन्द्र. नारायण झा दौ श्रीधीरेन्द्रल सुताश्चस सुजाता सदहपुर दिघो सँ दुर्गानन्द सुत दि‍लीप कुमार पत्नीर
भगीरथ सुता चित्रधर पाँखी प्र. विधाधर पन्नू प्र. पक्षधर यशोधरा बहेराढ़ी सँ सुन्दपर सुत म.म. भिखि दौ . . . सोदरपुर सँ अनाथ द्दौ.॥ अपरा भगीरथ सुता गंगादत्त: बेलउँच सँ लक्ष्मी्पति सुत बन्धु दौ (B I S /३) दरिहरा सँ धनी द्दौ.॥ चित्रधर सुतो कृष्णमकांत: पबौली सँ चतुर्भूज सुत रामजीव दौ (३४२/२) करमहा सँ जगन द्दौ.॥ पाँखी प्र. विद्याधर सुतो वैया. अक्षधर श्रीधरो सोदरपुर सँ बछरु सुत जुड़ाउन दौ . . . घुसौत सँ राम द्दौ.॥ वैया. अक्षधर सुतो वाबू लाल: पाली सँ मनबोध॥ दौ बावूलाल सुत . . . रामलाल सुतो देवलाल: . . . सुत . . . द्दौ.॥ देवलाल सुतो जयदेव: सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ जयदेव सुतो ज्योव. सच्चिदानन्दस: . . . सँ . . . सुत . . . द्दौ ज्योध. सच्चिदानन्दज सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥
(४५६) ॐ परहट सँ झौआ (२३३)
॥ गंगादत्त सुतो रमादत्त: बुधवाल सँ परशमनि सुत महिपति दौ . . . (३३२) खौआल सँ तुलाकृष्णम द्दौ.॥ अपरा सुता मेघानाथ कन्हा ई छोटाका एकहरा सँ पनाई सुता हिरा दौ . . . सोदर केशव द्दौ.॥ मेघनाथ सुतो कुलमहनि तिर्थमणि करमहा सँ जगन सुत गुणपति दौ . . . सरिसब सँ छबन द्दौ.॥ कुलमणि सुतो युगेश्वँर: पाली सँ नेना सुत गुदर दौ . . . सरिसब सँ भैया द्दौ.॥ योगेश्वयर सुता . . . वहेराढ़ी सँ संसारधर सुत भैये दौ . . . दिघो सँ राम द्दौ.॥ अपरा योगेश्व.र सुता जालय सँ अवधनारायण सुत रघुवर नारायण दौ . . . माण्डयर सँ सोनमनि द्दौ.॥ तीर्थमणि सुता . . . सोदरपुर सँ कोदई सुता ठाकुरदत्त दौ . . . पाली सँ मचल सुत श्यातमलाल द्दौ.॥ कन्हाठई सुता . . . हरिअम सँ जीवन सुत ठाकुरदत्त दौ . . . पबौली सँ बतहन द्दौ.॥ रमादत्त सुता . . . करमहा सँ जगन सुत महापुरुष दौ . . . जजिवाल सँ तोता द्दौ.॥ अपरा सुता करमहा सँ शम्भुानाथ द्दौ.॥ राम सुता लेखनाथ होरील हृदयनाथा सोदरपुर सँ हरजीव सुत कुली दौ . . . पाली सँ वाचा द्दौ.॥ लेखनाथ सुतो अपूछ: पाली सँ बछरु सुत पोषण दौ . . . सोदरपुर सँ नेहाल द्दौ.॥ अपरा लेखनाथ सुतो बवुए का हरिअम सँ दयाराम सुत जीवन दौ . . . कन्हाहई सँ रञ्जन द्दौ.॥ बवुए सुता . . . करमहा सँ रघुनाथ सुत गणेशदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौ.॥ हृदयनाथ सुतो बच्चूद डोमनो पाली सँ बछरु सुत पोषण दौ . . . सोदर. नेहाल द्दौ.॥ बच्चू सुतो गयादत्त प्रयाग दतो बहेराढ़ी सँ वाबूराम सुत बेनीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ मोहन द्दौ.॥ डोमन सुता महादेव काशीनाथ वैया. लक्ष्मीानाथ जयनाथा सोदरपुर सँ भतू सुत चन्नाच दौ . . . तिसँउत सँ भीमदत्त द्दौ.॥ होरील सुता मझौरा करमहा सँ जीवनाथ सुत मनबोध दौ . . . बेलउँच सँ कौस्की दत द्दौ.॥ अपरा हृदयनाथ सुता . . . करमहा सँ पिताम्ब.र सुत सनफुल दौ . . . वलियास सँ भैरव द्दौ.॥
(४५७) ॐ परहट सँ कछुवा अच्छ धर झा
॥गायादत्त सुता सोदर. मुसहड़ सुत गतिनाथ दौ . . . पाली सँ गिरधारी द्दौ.॥ प्रयागदत्त सुता पबौली सँ त्रिलोचन पौत्र हृदयनाथ सुत भूपनाथ दौ वुधवाल सँ चौ. हल्लात सुत कलर द्दौ.॥ महादेव सुता . . . सोदरपुर सँ गोपाल सुत श्रृकृष्णद दौ . . . दरिहरा सँ मुनि सुत मधुसूदन द्दौ.॥ . . . सँ अपरा सुता घुसौत सँ चित्रधर सुत वैया. तेजनाथ दौ वलियास सँ राय चुम्म्न द्दौ.॥ काशीनाथ सुतो भरथ: कुजौली सँ वाबूलाल सुत मुकुन्दु दौ सोदरपुर सँ भोली द्दौ.॥ लक्ष्मीथनाथ सुता . . . बेलउँच सँ तुलसीदत्त पौत्र जीवछ सुत सदानन्दत दौ . . . खौआल सँ श्रीनाथ सुत कन्हा ई दौ . . . बेलउँच सँ फणीन्द्र द्दौ.॥
॥ गंगाधर सुतो बाछ: फनन्दमह सँ उमानन्दु सुत गुणीश्वौर दौ . . . खौआल सँ पुरन्दधर द्दौ.॥ अपरा सुतो घाना छबनू कौ पाली सँ लक्षू सुत यशोधर दौ . . . दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौ.॥ बाछ सुतो गोपाल गादीको नरउन सँ सुदर्शन सुत सुखनी दौ . . . खण्डदबला सँ भोरानाथ द्दौ.॥ गोपाल सुता . . . वुधवाल सँ राम सुत अचल दौ . . . खण्डवला सँ ब्रजभूषण द्दौ.॥ गादी सुत वंशीधर सोदर सँ पशुपति सुत लाल दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ.॥ वंशीधर सुता . . . जजिवाल सँ मुशरी सुत प्या.रे दौ . . . एकहरा सँ अमृतनाथ द्दौ घाना सुतो नारायणदत्त: कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ . . . नारायणदत्त सुत . . . करमहा . . . सँ महिनाथ सुत मंचीत दौ सकराढ़ी सँ मधुकर द्दौ.॥ बदनू सुतो शंकरदत्त: पनिचोभ सँ दामोदर सुत लोकनाथ दौ . . . वलियास सँ भवदेव द्दौ.॥
(४५८) ॐ तेलड़ीहा-मुंगेर (२३४)
(B ४६/६) जयकृष्णग सुता वुद्धिनाथ वीरेश्व र कृपानिधि दिनेश महेशा: जजिवाल सँ नीलकंठ सुत अच्यु़त दौ . . . हरिअम सँ भगीरथ द्दौ.॥ वुद्धिनाथ सुता दुल्ल ह हिरा सनफूला हरिअम सँ आनन्दीि सुत छाबनि दौ . . . माण्डिर सँ दिगम्ब‍र द्दौ.॥ दुल्लीह सुता शंकरदत्त हनुमानदत्त खड़गनाथ ननू हियाका पनिचोभ सँ नारायण सुत धर्मपति दौ . . . सोदरपुर सँ दुखभंजन द्दौ.॥ अपरा दुल्ल ह सुतो प्रेमनाथ गोपीनाथो नरउन सँ भैरवदत्त सुत आन्हीद दौ . . . उचति सँ हिरानन्द् द्दौ.॥ हिरा सुतो दुर्गानाथ: बुधवाल सँ . . . नन्दप सुत कलाधर दौ . . . वलियास सँ रघुदेव सुता सदाशीव द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुतो वंशमनि फनन्द ह सँ रविनाथ सुत गोड़न दौ षट्शास्त्री नैयायिक दर्शनशास्त्राज्ञ उदयकान्तोन टकबाल सँ गोपीनाथ सुत दुरवमंजन दौ . . . जजिवाल सँ गौरीदत्त द्दौ.॥ अपरा लक्ष्मीमकान्त सुता पनिचोभ सँ भिखारी पौत्र गोनी सुत सोनेलाल दौ . . . खौआल सँ शिवदत्त सुत गोविन्दीदत्त द्दौ.॥ मतिसकान्तत सुता . . . जगति पबौली सँ नन्दआलाल सुत बौक दौ दरिहरा सँ मुरलीधर द्दौ.॥ नैयायिक दर्शनशास्त्र ज्ञ उदयकान्तल सुता विजयकान्तर कृष्णौकांत विनयकानता: वुधवाल सँ जगतलाल सुत यदुनन्द्न दौ . . . वलियास सँ मुक्तिनाथ द्दौ.॥ कृष्णलकांत सुता अटल बिहारी लालकृष्ण . . . सँ . . . सुत . . . दौ॥ विनयकांत सुता जयमत हेमंत रेमंता ॥ सनफूल सुत धरानाथ: पनिचोभ सँ गोविन्दत सुत बवनू दौ . . . माण्ड र सँ अनन्तस सुत शम्भु नाथ दौ . . . एकहरा सँ मही द्दौ.॥ धरानाथ सुतो भैरवनाथ चन्द्रयशेखर करमहा सँ भोला सुत बेदपाणि दौ . . . पबौली सँ ववुरैया द्दौ.॥ वघोत पनि. मनोरथ सुत पद्मापति दौ . . . माण्ड र सँ देवन द्दौ.॥ भैरवनाथ सुतो हर्षनाथ केशवनाथो महिषी वुधवाल सँ चौ. हल्ली सुत कलर दौ . . . दरिहरा सँ मुनि द्दौ.॥ हर्षनाथ सुत वैद्यनाथ घुसौत सँ अमोलदत्त सुत ववुआ दौ सकराढ़ी सँ कल्लू् द्दौ.॥ वैद्यनाथ सुता . . . दिघोय सँ बचकुन सुत उमेश दौ . . . वलियास सँ लूटन द्दौ.॥ केदारनाथ सुत धर्मनाथ चाणपुर मलगिया कुजौली सँ . . . सुत बच्चेनलाल दौ धर्मनाथ सुता घुसौत सँ यशोधर सुत वबुअन प्र. . . . दौ . . . सकराढ़ी सँ श्रीनन्दौन द्दौ.॥
(४५९) परहट सँ तेलडीहा
॥ चन्द्रीशेखर सुतो गंगाधर: सोदरपुर सँ सबूरदत्त सुत मुसहड़ दौ . . . कुजौली सँ पुण्यनदत्त द्दौ गंगाधर सुतो मुश: जजिवाल सँ आत्मा राम सुत गौरिदत्त दौ . . . वेलउँच सँ हिभरण द्दौ.॥ अपरा गंगाधर सुतो श्रृष्टिधर: पबौली सँ विक्रम सुत नन्दयलाल दौ . . . टकबाल सँ बच्चेगलाल द्दौ.॥ मुश सुता . . . सरिसब सँ ढीठर सुत मार्कण्डे य दौ . . . हरिअम सँ भगीरथ द्दौ.॥ श्रृष्टिधर सुता . . . सकुरी पाली . . . सँ . . . सुवंश सुत देवी दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अपरा श्रृष्टिधर सुतौ राजशेखर बालशेखरौ प्रथमापरोक्षे देवी स्यैँव दौ . . . सँ द्दौ.॥ राजेश्वरर सुता मंगरौनी पाली सँ रमानाथ प्र. रवहरू सुत प्रेमनाथ दौ . . . वलियास सँ निलाम्बषर द्दौ.॥
कृपानिधि सुता भवानीदत्त सुबोध जयदत्त श्रीदत्ता पनिचोभ सँ पुरुषोतम सुत रतनू दौ . . . एकहरा सँ बहुड़ी द्दौ.॥ सुबोध सुता फनन्दरह सँ रविनाथ सुत गोड.न दौ . . . वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ जयदत्त सुतो भिक्षुकनाथ गोकुलनाथो वुधवाल सँ रैया सुत लटून दौ . . . सोदरपुर सँ कलर सुत व्रहमदत्त द्दौ.॥ भिक्षुकनाथ सुता राजनाथ सर्वानन्द गिरजानन्द मुकुन्दा् जजिवाल सँ दुर्गादत्त सुत पक्षधर दौ . . . वुधवाल सँ भैया द्दौ मुकुन्द् सुता रंगनाथ प्रान्नातथ उँमानाथा कहका सोदरपुर सँ कोदई पौत्र विश्वे श्वँर सुत दामोदर दौ . . . वेलउँच सँ लाल द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुतो यदाधर: बेलउँच सँ साहेब पौत्र मन्नू्क सुत ववुजन दौ . . . दरिहरा सँ धनाराम सुत आशाराम दौ . . .. करमहा सँ मचल सुत भिखम द्दौ.॥ वलियास सँ हृदयनन्दलन द्दौ दिनेश सुतो पोषन: एकहरा सँ रामसुत भ्रमर दौ . . . (B ५९//४) गंगौली नील द्दौ.॥ पोषनसुतो शशिनाथ रोहिणीदत्तो वुधवाल सँ यदुपति सुत गोनर दौ . . . एकहरा सँ धरनी सुत नाथ दौ . . . खौआल सँ गतिराम द्दौ.॥ शशिनाथ सुतो कुलानन्दद: नरउन सँ भिरवनी सुत मानीक दौ . . . सरिसब सँ झौटी द्दौ.॥ कुलानन्दद सुता . . . खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत गिरधर सिंह दौ . . . करमहा सँ शम्भु नाथ द्दौ.॥ रोहिणीदत्त सुता . . . हरिअम सँ गोपाल सुत ववुरैया दौ . . . सकराढ़ी सँ होरील द्दौ.॥
(४६०) परहर सँ (२३५)
(४६१) हड़री सँ सौराठ
॥ अथ हड़री सकराढ़ी ग्रामारम्भ ( B ३२/७) पाँ योगी सुतो पाँ तारापति: बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत मनहर दौ . . . वलियास सँ सदाय द्दौ.॥ पाँ तारापति सुतो पाँ रमानाथ पाँ भिखिको बेलउँच सँ धारु सुत जानकीनन्दँन दौ . . . सकराढ़ी सँ नेनू द्दौ.॥ पाँ रमानाथ सुतो पाँ कृष्ण दत्त पाँ श्यापमलालो जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ . . . सकराढ़ी सँ हरि द्दौ.॥ पाँ कृष्णलदत्त सुतो पाँ चन्द्र दत्त: करमहा सँ शम्भु नाथ सुत प्रान्नापथ दौ . . . सरिसब सँ शोभनाथ द्दौ.॥ चौ चन्द्ऱदत्त सुतो सुन्द र पाँ कुमरो . . . खण्डवला सँ वीतन दौ . . . बछरु सुत वैद्यनाथ सुतो भवनाथ:अलय सँ नरपति दौ . . . भवनाथ सुतो कालाक:खौआल सँ राम सुत दुल्ली दौ . . . निखूति सँ रघुनाथ द्दौ.॥ काला सुतो वीतन: सकराढ़ी सँ वावुराम दौ . . . मंगनी सुत रत्नापति सुतो वावुराम:हरिअम सँ वावुराम द्दौ.॥ वावूराम सुता . . . वुधवाल सँ हरिशीव सुत जीवनाथ दौ . . . माण्ड र सँ लोचन द्दौ.॥ वीतन सुता . . . खौआल सँ वौकू सुत कलमनि दौ . . . गणपति सुत गरीब सुतो बौकूक: बेलउँच सँ हलधर दौ . . .. बौकू सुतो कुलमनि सोदरपुर सँ चेतन सुत गुणानन्दँ दौ . . . कुसुमाल सँ देवी द्दौ.॥ कुलमनि सुता तिसउत सँ वाचा सुत गोपाल दौ . . . सोदरपुर सँ शम्भुल द्दौ.॥ कुमार सुता बोधकृष्णव हरिकृष्ण. अहपुर करमहा सँ महामहोपाध्या य वक्सीु मुकुन्दद दौ॥ (B २८/०७) भोलानाथ सुतो मुशरीाक:पाली सँ भवानीदत्त सुत झोटन दौ (B१८१५) सोदरपुर सँ माना द्दौ.॥ मुशारी सुता मुकुन्दन: वलियास सुफल सुत राजा दौ (B ९१/११६) खण्डवला सँ हरिनाथ द्दौ.॥ महामहोपाध्याौय मुकुन्द सुतो वैया. जयकृष्ण : माण्डलर सँ मंधन सुत गोविन्दक दौ . . . कारु सुत कलर सुतो मन्ध न: हरिअम सँ जगत्बन्धुड दौ॥ मंधन सुतो गोविन्द :विठुआल सँ भ्रमर सुत सनफूल दौ . . . सोदरपुर सँ गुजर द्दौ.॥ गोविन्दम सुता पाली सँ राजनाथ दौ॥ हरिशीव सुत खुशिहाल सुतो राजनाथ: सरिसब सँ कलानाथ दौ राजनाथ सुता सोदरपुर सँ ववुए सुत हेमनाथ दौ . . . अलय सँ कौस्कीौदत्त द्दौ.॥ बोध कृष्ण सुत श्रीकृष्णह: मंगरौनी पाली सँ ब्रह्मदत्त पौत्र जगमोहन सुत महावीर दौ . . . सोदरपुर सँ हनुमानदत्त सुत महाधन द्दौ.॥ पनि. वाबूनाथ द्दौ.॥ पाँ भिखि सुतो वेणीदत्त: वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत पाठक मधुरापति दौ . . . दरिहरा सँ घनानन्दत द्दौ.॥
(४६२) हड़री सँ ककरौड़ (२३६)
॥ (१६६/A) नरपति सुता पाँ जगन्नाथ पाँ रघुनन्दतन पाँ कमलनयना: अलय सँ रविकर सुत विभाकर दौ . . . (१६६/५) पबौली सँ माधव द्दौ पाँ जगन्नाथ सुतो विघ्नेतश्वौर: पनिचोभ सँ हरिनाथ सुत काशीनाथ दौ . . . (१९७//६) विस्फीि सँ विश्वरनाथ द्दौ.॥ पाँ विश्वेाश्व र सुतो पाँ भ्रमर प्र. दशरथ पाँ लक्ष्मीघपति रतिदेव मोहना बेलउँच सँ परमानन्दभ सुत ववुदी दौ . . . खौआल सँ वाबू द्दौ.॥ पाँ भ्रमर सुतो गुजर: वहेराढ़ी सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ (२०७/२) वलियास सँ मोहन द्दौ.॥ पाँ लक्ष्मीसपति सुता धर्मानन्दप दुर्गादत्ता जयदत्ता: गंगोली सँ विश्व्नाथ सुता जयकृष्णक दौ . . . वलियास सँ रामचन्द्रा द्दौ.॥ जयदत्त सुता . . . वभनियाम सँ पिताम्ब्र सुत बन्ध व दौ . . . वलियास सँ रघुपति द्दौ.॥
॥ पाँ रतिदेव सुतो घनश्याुम: वभनियाम सँ कंगाली सुत पिताम्बसर दौ . . . एकहरा सँ जगति द्दौ.॥ घनश्यामम सुतो पाँ बाछ: हरिअम सँ पति सुत भवकृष्ण दौ जजिवाल सँ निताई द्दौ.॥ पाँ बाछ सुत किर्तिनाथ:सरिसब सँ हेडू सुत धर्मपति दौ . . . पण्डुाआ सँ नन्दीतश्वरर द्दौ.॥ पाँ रघुनन्दान सुत काशीनाथ: घुसौत सँ मुकुन्दप सुत जगदीश दौ (१६६/५) सोदरपुर सँ विश्वदनाथ द्दौ.॥ काशीनाथ सुतो जीवनाथ नाथे को पनिचोभ सँ रामदेव सुत लक्षमन दौ बेलउँच सँ चुड़ामनि द्दौ.॥ पाँ कमलनयन सुतो पाँ गोपाल महो शुभंकरो हरिअम सँ वीतू सुत हरदत्त दौ वलियास सँ राघव द्दौ.॥ पाँ गोपाल सुतो पाँ धारे प्र. धराधर महोपाध्या य लक्ष्मीनधरो पनि. मंगाइ सुत लक्षमन दौ (२९२//३) माण्डयर सँ गोशाँई दाश द्दौ.॥ पाँ धारे सुता पाँ बनाई पाँ बासुदेव शतञ्जीवा: सोदरपुर सँ जयकृष्णण सुत प्राणेश्वईर दौ . . . पाली सँ राम द्दौ.॥ अपरा पाँ धारे सुता . . . सोदरपुर सँ पुरन्दरर सुता जनार्दन दौ . . . सकराढ़ी सँ दण्ड पाणि द्दौ.॥ पाँ बनाई सुत जयानद: पनिचोभ सँ पशुपति सुत धनी दौ . . . सतलखा सँ पुरन्दुर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वभनियाम सँ पक्षधर सुत मेदनि दौ . . . सत. भोरानाथ द्दौ.॥ जयानन्दस सुत नित्यायनन्द : सोदरपुर सँ पोगल सुत चलबलि दौ . . . पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ नित्यादनन्दस सुता . . . वुधवाल सँ घनानन्द सुत गृहिमणी द्दौ.॥ एकहरा सँ चेड़न द्दौ.॥ अपरा नित्या नन्दध सुता सोदरपुर सँ बालकराम सुत हनुमानदत्त दौ . . . वलियाम सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥
॥ पाँ वासुदेव सुत बाछ: करमहा सँ दुखन सुत कलानाथ दौ . . . सरिसब सँ बलभद्र द्दौ.॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ सदा सुत उँमापति दौ . . . एकहरा सँ जीव द्दौ.॥
(४६३) हरड़ी सँ बटसार (मुंगेर)
॥ यशोधन सुत चक्रपाणि सुतो पिताम्बरर: पबौली सँ चान दौ पिताम्बहर सुतो भोरानाथ तल्हचनपुर सँ जगन्नाथ सुत महिनाथ दौ . . . करमहा सँ दामोदर द्दौ.॥ भोरानाथ सुतो मंधन नीलकंठे अलय सँ भिखि सुत शिवनन्दरन दौ . . . कुजौली सँ भवानी द्दौ.॥ मंधन सुतो विश्वेिश्वरर राघवो सोदरपुर सँ मनि सुत घभ्रमर दौ . . . खौआल सँ कमल द्दौ.॥ विश्वेमश्वघर सुता . . . वुधवाल सँ मथुरा सुत बन्धु दौ . . . सतलखा सँ कमली द्दौ.॥ राघव सुतो कार्तिक: सोदर. कुनाई सुत रघुनाथ दौ . . . पाली सँ नेना द्दौ.॥ कार्तिक सुता पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ . . . पबौली सँ रमाकान्तस द्दौ.॥ नीलकंठ सुतो वैद्यनाथ: अलय सँ विष्णु हरि सुत पाँचू दौ . . . वेलउँच भवानी द्दौ.॥ वैद्यनाथ सुतो भवनाथ नरेशो वुधवाल सँ लक्ष्मीौदेव सुत शंकर दौ . . . दरिहरा सँ छीतर द्दौ.॥ भवनाथ सुतो ब्रहमदत्त चन्द्र दत्तो पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ . . . वलि.धनी द्दौ.॥ नरेश सुतो विधानाथ: सोदर. मद्दू सुत पुरुषोत्तम दौ . . . खौआल सँ गिरपति द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता लाल गोपीनाथ भायालाला पाली सँ मनबोध सुत मोदनाथ दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ.॥ लाल सुता वद्रीनाथ विश्वबनाथ राजनाथ द्वारिकानाथा पबौली सँ ववुरैया सुत भैयो दौ . . . उचति सँ होरिल द्दौ.॥ वद्रीनाथ सुता लक्ष्मी कांत चुनचुन कुञ्जना जजिवाल सँ दुर्गादत्त सुत पक्षधर दौ . . . बुधवाल सँ भैयाराम द्दौ.॥ लक्ष्मीजदत्त सुतो सूर्यकान्तष पनिचोभ सँ गोनी सुत गुलाब दौ . . . पबौली सँ आर्तिनाथ द्दौ.॥ कुञ्जन सुता वामदेबानन्दो भैरवानन्दा आनन्दीमका घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ . . . पबौली सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ भैरवनन्द‍ सुता प्रमोद पंचानन्दि पवन मंदूका ठाढ़ी मलँ. कुजौली सँ सुन्दार सुत घुटक दौ . . . चुनचुन सुता भूवनेश्वनर परमेश्वौर माधानन्द यादवानन्दा शौरेलाल सुत कपिलेश्व.र दौ . . . पाली सँ रत्नेमश्वरर सुत दौ . . . भूआलपट्टी नरवाल सँ कस्तुलत:॥
॥ विश्व नाथ सुता वम्भोशला हरिकान्तन शिवशंकर दुखमोचना पाली सँ सोनमा सुत हृदयनाथ दौ . . . खण्डवला सँ इश्व रदत्त द्दौ.॥ हरिकान्त: सुता . . . करमहा सँ उँमाकान्तक सुत किर्तिनाथ दौ . . . नरउन सँ झाउँ सुत प्यासरे द्दौ.॥ द्वारिकानाथ सुता जीवकान्तथ मधुकान्तद३ मतिकान्ताह३ पाली सँ कृष्णिमणि सुत गुलाब दौ . . . सतलखा सँ नेना द्दौ गोपीनाथ सुतो त्रिलोकनाथ वुधवाल सँ रामकृष्णा सुत युगल दौ . . . माण्डतर सँ धर्मेश्‍वर सुत प्रेमनाथ द्दौ.॥ त्रिलोकनाथ सुतो बासुदेव उग्रमोहनो सरिसब सँ वाचा सुत गोपाल दौ . . . माण्डरर सँ भैया द्दौ.॥ उग्रमोहन सुता फनन्दाह सँ हिती सुत श्रीधर दौ . . . कुजौली सँ विश्वेनाथ द्दौ.॥
(४६४) हरड़ी सँ बटसार मंगरौनी (२३७)
भायलाल सुता वाबूलाल जयकान्तँ मुक्रिनाथ श्या म सुन्दरर पबौली सँ जानकी सुत राजा दौ . . . बहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौ वाबूलाल सुतो . . . पबौली सँ अमृतनाथ सुत ववुनन्द न दौ . . . पाली सँ गिरधारी द्दौ.॥ जयकान्ति सुता मनीलाल किर्तिनारायण चित्रधरा टकबाल सँ हृदयनाथ सुत बच्चेीनाथ दौ . . . वलियास सँ मुकुन्दर द्दौ.॥ मतिलाल सुता अनिरुद्ध गोविन्द जनार्दन:पाली सँ छोटकू सुत सुन्दरर दौ . . . खोआल सँ गोपाल द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता . . . पाली सँ इश्वनरदत्त सुत हल्ली. दौ . . . जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ अपरा सुता मनमोहन घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ . . . पबौली सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ मनमोहन सुतो पुरुषोत्तम सुबोधो करौनी ब्रहम ‍पनिचोभ सँ जनकलाल सुत अनिरुद्ध दौ . . . नवानी . . . सँ नन्दसकिशोर द्दौ.॥ पुरुषोतम सुतो नवनीत विनीत गन्धौर्वा आहिल हरिअम सँ कालिकादत्त सुत वद्रीनाथ दौ . . . नाहस खौआल सँ देवकीनन्दरन द्दौ श्याकमसुन्ददर सुतो जगदीश प्र. मुनीन्द्र : पबौली सँ ववुनन्द न स्यैहव दौ . . . पाली सँ गिरधारी द्दौ.॥ अपरा सुतो उपेन्द्रु भूपेन्द्रोव पबौली सँ आर्तिनाथ सुत बनमाली दौ . . . पनि. गोविन्दीदत्त द्दौ.॥ मुनीन्द्रू सुता . . . पाली सँ नन्दीौ सुत श्रीशंकर दौ . . . दरिहरा सँ जगदीश द्दौ.॥ भूपेन्द्र सुता . . . करमहा सँ खेली सुत ज्योर. खूनी प्र. सुधाकर दौ . . . सकराढ़ी सँ तीर्थमणि द्दौ.॥ ‘’सुबोध सुतो विवेक: फेंट जमदौली पाली सँ . . . सुत शशिनाथ दौ
॥(१६६/२) अपरा डालू सुता विधापति रूद्रपति गणपति विधुपति लक्ष्मीनपति सरयूतिय: वुधवाल सँ सूर्यकर सुत बावू दौ . . . सुरगन सँ केशव द्दौ.॥ रूद्रपति सुता जोर पाँरखू दूबेका सकौना गंगेश्वदर सुत रघु दौ . . . डीह दरिहरा सँ गोविन्दू द्दौ.॥ जोर सुता विश्व नाथ हरिनाथ भवनाथा: कुजौली सँ मुरली सुत बागे दौ . . . पकनिया सँ गंगू द्दौ.॥ विश्वननाथ सुतो चिकू प्र. रतिनाथ सिद्धनाथो उचित सँ दूवे सुत दिनू दौ . . . दरिहरा सँ रवि द्दौ.॥ दौ पाँ चिकू प्र. रतिनाथ सुता पाँ अर्जून पाँ माधव पाँ कोना प्र. नारायण: पबौली सँ रूपदत्त सुत सुरपति दौ . . . नरउन सँ सुरपति द्दौ.॥ पाँ अर्जून सुतो शंकर: अलय सँ देवनाथ सुत बलभद्र दौ . . . सोदरपुर सँ कुमर द्दौ.॥ पाँशंकर सुता मित्रकर पाँ हेमांगद बंघूका सोदरपुर सँ वामदेव सुत शिवदेव दौ . . . वलियास सँ महोजगदीश द्दौ.॥ पाँ अर्जून सुतौ पाँ यशोधर करमहा सँ दशरथ सुत भरथ दौ . . . एकहरा सँ भिखू द्दौ पाँ माधव सुता पाँ पुरुषोत्तम नन्दूथ गतिरामा सोदरपुर सँ रघुनाथ सुत रामी दौ . . . नरउन सँ श्रीहरी द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुतो देवकृष्णघ बाछाको हरिअम सँ अर्जून कृष्णाननन्दर दौ . . . वलियास सँ रति द्दौ.॥ पाँ कागा प्र. नारायण सुता सोदरपुर सँ रतिसुत महेश दौ . . . वलियास सँ छीतू द्दौ.॥
(४६५) लोहना सकराढ़ी सँ सखूआ (सुपौल)
अथ लोहना सकराढ़ी ग्राम: रघुपति सुता करमहा सँ हिंगू सुत लाल दौ . . . सकराढी सँ श्या़म द्दौ.॥ अपरा रघुपति सुतो गिरपति वुधवाल सँ कमलाकान्तर सुत बछरु दौ दरिहरा सँ रमाकान्तद द्दौ.॥ गिरपति सुतो प्रेमनाथ: पबौली सँ ननू सुत टेगरि दौ . . . सकराढ़ी सँ गोपाल द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो अच्युरत: सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत लाल दौ वुधवाल सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ अच्यूनत सुतो दुर्बल प्र. श्री नारायण: पाली सँ सोनमनि सुत हृदयनाथ दौ . . . खण्डवला सँ इश्वपरीदत्त द्दौ.॥ दूर्बल सुता हरिअम सँ दुलार सुत झल्ली. दौ . . . खण्डवला सँ हरदत्त द्दौ.॥
॥ जगदीश सुत महादेव कुजौली सँ उमापति सुत मंगाई दौ . . . सकराढ़ी सँ मथुरा द्दौ.॥ महादेव सुतो चिरानन्द.: एकहरा सँ सरस्व.ती सुत मनहर दौ . . . अलय सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ चिरानन्द: सुता . . . सोदरपुर सँ अभिनन्द.न सुत हरि दौ . . . दरिहरा सँ अभिनन्दिन द्दौ.॥
(४६६) रोहाड़ सँ हरिपुर (२३८)
(B-५२) नरसिंह सुतो भवेश पतीकौ पनिचोभ सँ गोप सुत राम दौ . . . (B ५२/१) सोदरपुर सँ मोहन द्दौ.॥ अपरा सुतो थेघ: पाली सँ हरिराम सुत लक्षमन दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥ भवेश सुत चिलकाक:अलय सँ सुत परशुराम दौ . . . माण्डकर सँ प्रद्यूम्न॥ द्दौ.॥ पति सुतो मनबोध:अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ . . . सोदर. लक्षमन द्दौ.॥ मनबोध सुता कन्हासई होरिल भवनाथा:॥ सोदरपुर सँ महिनाथ सुत वचन दौ . . . टकबाल सँ महिधर द्दौ.॥ कन्हााई सुत नारायणदत्त: एकहरा सँ भोरा सुत सोमदत्त दौ . . . सोदर. उँमाई द्दौ.॥ नारायणदत्त सुतो अनुपलाल: सरिसब सँ भैयन सुत मूनी दौ . . . पाली सँ देवन द्दौ.॥ अनूपलाल सुतो जयकान्तन: पबौली सँ बतहन सुत हरिहरदत्त दौ . . . करमहा सँ वतह द्दौ.॥ जयकान्तत सुता . . . हरिअम सँ॥ गोविन्द् सुत नरसिंह दौ . . . सकराढ़ी सँ रंगी द्दौ.॥
होरिल सुता बेलउँच सँ दुनानन्द सुत हृदयनाथ दौ . . . हरिअम सँ दुल्लीु द्दौ.॥ थेघू सुता . . . बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत ऋत दौ . . . सोदरपुर सँ योगी द्दौ.॥ पिताम्ब र सुतो नेनूक पाली सँ हरिराम सुत पुधाई दौ . . . माण्डीर सँ श्री कृष्णल द्दौ.॥ नेनू सुता अनन्तोराम भायराम पुरन्दईरा पाली सँ शिवदाश सुत वैद्यनाथ दौ . . . एकहरा सँ मनहर द्दौ.॥ अनन्तभराम सुतो मनसुख: अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ दामोदर द्दौ.॥ मनसुख सुतो ललीत: सोदर. छबनू सुत भवानीदत्त दौ अलय सँ गंगादत्त द्दौ ललीत सुतो फतुरी हिराको अलय सँ हिया सुत ठाकुरदत्त दौ . . . नाहस खौआल सँ गोनोड़ द्दौ.॥ अपरा ललीत सुतो प्या रे अजानदत्तो जजिवाल सँ हिरा सुत चिरा दौ पाली सँ बोध द्दौ.॥ फतुरी सुता . . . वुधवाल सँ मानीक सुत बावूनाथ दौ . . . सोदर. दुखिया द्दौ.॥ अजानदत्त सुतो भोलाक: सरिसब सँ मचल सुता फकीरन दौ . . . वभनियाम सँ महिपति द्दौ.॥ भायराम सुतो करिये घानाको नरउन सँ प्राणपति सुत मोद नारायण दौ . . . दरिहरा सँ पुरन्दघर द्दौ.॥ करिये सुतो अमृतनाथ गोकुल नाथो सोदर. धरणी सुत गोकुलनाथ दौ . . . खौआल सँ बोध द्दौ.॥ अमृतनाथ सुतो हृदयनाथ: खण्डवला सँ ब्रजभूषण सुत गन दौ . . . फनन्दृह सँ रविनाथ द्दौ.॥ हृदयनाथ सुतो कैलाश: जजिवाल सँ मुशरी सुत धौधा दौ . . . घुसौत सँ बोध द्दौ.॥ घाना सुतो प्रान्नाणथ विद्यानाथो सोदर. गोई सुत बचनू दौ . . . एकहरा सँ खगेश द्दौ.॥ अपरा सुतो जगमोहन:पाली सँ विष्णुनपति सुत भूषण दौ . . . सोदरपुर सँ वैष्ण.व द्दौ.॥ प्रान्नावथ सुता कटका सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पारदत दौ . . . माण्डोर सँ जगन्नावथ द्दौ.॥ विद्यानाथ सुतो दिनानाथ: करमहा सँ भिखम सुत प्रेमनाथ दौ ओझोलिनरउन सँ भैया द्दौ.॥ दिनानाथ सुता . . . घुसौत सँ हिया सुत गो‍पाल दौ . . . वलियास सँ रामकृष्णद द्दौ.॥ जगमोहन सुता . . . पबौली सँ आँखीसुत भाय दौ माण्ड.र सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥
(४६७) रोहाड़ सँ झंझारपुर
(४१५//९) बन्धुा सुता जगन्ना्थ वेदी भंजन चलबलिका सोदरपुर सँ भगीरथ सुत धनेश दौ . . . पनिचोभ सँ ववुदी द्दौ.॥ वेदी सुता कन्हाकई ठेठन भिखियाका सोदर. भवदेव सुत साहेब दौ (B ९७//५) तिसउँत सँ आनन्दक द्दौ. कन्हााई सुता दुर्गानाथ रंगी नन्दीौ का वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत पाँखी दौ . . . पबौली सँ भवदत्त द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुता करमहा सँ सोनी सुत श्या मलाल दौ . . . सरिसब सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ रंगीसुतो चिरञ्जीव मार्कण्डेाय कौ हरिअम सँ निधि सुत दुलार दौ . . . वलियास सँ गिरधर द्दौ.॥ मार्कण्डेौय सुता ठक्कू र पुण्याुनन्दव छदीकौ हरिअम सँ नेना सुत गोविन्दु दौ . . . दरिहरा सँ हियन द्दौ.॥ ठक्कू सुता जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्द दत्त दौ॥ खौआल सँ चौ. योखन द्दौ.॥ छेदी सुता . . . घुसौत सँ लूच्चेा सुत महेश दौ . . . सरिसब सँ सिद्धिनाथ द्दौ.॥ नन्दीव सुतो लम्बो ‍दर. घुसौत सँ वाबू सुत कृष्ण्दत्त दौ . . . वलियास सँ विनमा द्दौ.॥ अपरा नन्दीस सुता . . . जजिवाल सँ चिरा सुत तुलसीदत्त दौ . . . अलय सँ मही द्दौ.॥ लम्बोतदर सुता पनिचोभ सँ जुड़ाउन सुत राधा दौ . . . दरिहरा सँ दुलार द्दौ.॥ ठेठन सुतो मायानाथ गोविन्दोा वहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ . . . माण्डनर सँ जीवन द्दौ.॥ भिखिया सुता . . . जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मादराम दौ . . . करमहा सँ आत्माढराम द्दौ.॥ करमहा सँ चित्रधर द्दौ चलबलि सुता सोदर. छातू सुत मचल दौ . . . वलियास सँ पुरुषोत्तम सुत मतिनाथ द्दौ.॥
(४६८) ततैल सँ ननौर पिलरववाड (२३९) ठाढ़ी
अथ ततैल सकराढ़ी ग्रामारम्भँ (४००/३) मोहन सुतो दण्डसपाणि पाली सँ यद्दू सुत अनन्तक दौ . . . वेलउँच सँ दामू द्दौ.॥ दण्ड्पाणि सुतो उँमापति हरिअम सँ कामदेव सुता वेदू दौ दरिहरा सँ अपूछ द्दौ.॥ उँमापति सुता बछरू कान्तिकर शिवनन्दना पबौली सँ मोहन सुत कुलपति दौ . . . हरिअम सँ बछाई द्दौ.॥ शिवनन्दतन सुतो प्रेमनाथ वैद्यनाथो बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत सुदर्शन दो हरिअम सँ महेश द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ दुखरन सुत जयदेव दौ सतलखा सँ रवांतरसुत तारपति द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुता रघुनाथ ववुजन ववुनन्दसना पाली सँ धनमनि सुत धीर दौ . . . पबौली सँ रामजीव द्दौ.॥ ववुनन्दीन सुत अनन्त लाल: सरिसब सँ भैयन सुत राधे दौ . . . वलियास सँ वेणीदत्त द्दौ.॥ (B१२/२) भवदू सुतो बन्धुत देवदत्तो सोदर. अनिरूद्ध सुत गोविन्दशदाश दौ . . . पाली सँ गोविन्द द्दौ.॥ बन्धु सुत प्रान्नाथ रोझन जीन्दाद छत्रपतिका पाली सँ मनहर सुत धर्मापति दौ खौआल सँ पद्मापति द्दौ.॥ प्रान्नाथ सुतो खेदन दुल्लहहो सोदरपुर सँ लक्ष्मी्देव सुत अभिराम दौ . . . पाली सँ रेवतीरमन द्दौ.॥ जीन्दा सुतो ननू लालाको वुधवाल सँ महाई सुत प्रान्नाथ दौ . . . उइनि सँ कुमर किर्तिनारायण द्दौ.॥ नूनू सुत तुलसीदत्त: करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ दयाराम द्दौ.॥ तुलसीदत्त सुतो बच्चूरक: सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ . . . माण्डनर सँ साहेब द्दौ.॥ बच्चू सुतो जीवधर: सोदरपुर सँ हरपति सुत जानकीनाथ दौ पाली सँ मदन द्दौ.॥ लाला सुता करमहा सँ विशो सुत भूषण दौ . . . सोदर. महेश द्दौ.॥
देवदत्त सुत भैया रैया को पाली सँ रामसुत पुरन्ददर दौ सोदर. घोघन द्दौ.॥ भैया सुतो रुद्रनाथ हियाकौ गंगोली सँ अभिराम सुत इशान्नाथ द्दौ.॥ फनन्द्ह सँ अन्दीो द्दौ (४१५/१) नेनू सुता छितरी कुनकुन खुशिहाला: पाली सँ शिवदाश सुत नाथ दौ . . . पवौली सँ रामचन्द्रथ द्दौ.॥ छितरी सुतो करियाक: अलय सँ लक्ष्मी देव सुत कमलनयन दौ . . . बेलउँच सँ वीरसुत लाला द्दौ.॥ दरिहरा सँ ननू कस्तुदत: करिया सुतो चण्डीबदत्त: वभनियाम सँ नन्दक सुत गोनोड़ दौ . . . विस्फी: सँ तुला द्दौ.॥ चण्डीकदत सुतो अपूछ: पनिचोभ सँ मधुरापति सुत सनफूल दौ कुजौली सँ आँखी द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ धनमनि पौत्र मन सुत नन्दललाल दौ . . . सोदरपुर सँ खुशिहाल सुत जग्यलपति द्दौ.॥ पाली सँ मधुपति कस्तु‍त॥ कुनकुन सुता . . . हरिअम सँ आनन्दील सुत छावनि दौ . . . माण्डुर सँ दिगम्ब.र द्दौ.॥
(४६९) ततैल सँ धनकौलि
॥ ३८८//३) कमलापति सुता भैनू सुधाकर भोलाका करमहा सँ बछाई सुत विरवन दौ . . . एकहरा सँ लान्हूा द्दौ भैनू सुता . . . पाली सँ बाना सुत भैया दौ . . . दरिहरा सँ हेमाई द्दौ.॥ सुधाकर सुता कृष्णाराम पोशी अमृतनाथ वंशमनि इश्वुरदत्ता पनि. रामकृष्ण सुत प्रीतम दौ . . . खौआल सँ भंगी द्दौ.॥ कृष्णााराम सुत राजाक: हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ . . . सतलखा सँ मानु द्दौ.॥ पोशी सुता . . . कुजौली सँ कारु सुत गौरीदत्त दौ . . . वलियास सँ कुंजा द्दौ.॥ वंशमनि सुता . . . सोदरपुर सँ बदलू सुत काशी दौ . . . पाली सँ गंगानन्द॥ द्दौ.॥ इश्वसरदत्त सुतो केशव: सरिसब सँ तुला सुत रेवतीरमन दौ . . .॥ केशव सुता शतञ्जीव शक्तिनाथा:मुक्तिनाथा: जजिवाल सँ मुशरी सुत गोपाली दौ.॥ सकराढ़ी सँ श्रीधर द्दौ.॥ शतञ्जीव सुता चन्द्र शेखर इन्द्र शेखर शशिशेखरा वहेराढ़ी सँ राजा सुत लाल दौ . . . जजिवाल सँ चण्डीशदत्त द्दौ.॥ चन्द्राशेखर सुता पाली सँ चुम्म.न सुत जीवू दौ . . . पण्डुडआ सँ काशीनाथ द्दौ.॥ इन्द्ररशेखर सुता बोधकृष्ण लक्षमन सोदर. वच्चूर सुत नवलकिशोर दौ . . . बलि. जानकीनाथ द्दौ.॥ बोधकृष्णक सुत शक्तिनाथ सुतो कामेश्व र अमरनाथो घुसौत सँ लूचे सुत महेश दौ सरिसब सँ सिद्धिना‍थ द्दौ.॥ कामेश्वार सुता रत्नामकर राजनौ कुजौली सँ हरिदेव सुता रामदेव दौ . . . जजिवाल सँ हरिकान्तव द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता शुभंकर लम्बोादर प्र. ललीतकुमार श्या मचन्द्रो रामचन्द्राह हरिअम सँ वसन्तर सुत वैया. सुरेश दौ . . . माण्डुर सँ नरसिंह द्दौ.॥ शुभंकर सुता उदयशंकर विजयशंकर अभयशंकरा:दिघो सँ ठ. मंगनू सुत ठ. केदारनाथ दौ . . . फनन्दिह सँ गुणानन्द‍ द्दौ.॥
लम्बोनदर प्र. ललीत कुमार . . . सुता अलय सँ लालजी सुत विश्वाम्भदर दौ . . . सोदर. साधु द्दौ.॥ श्याुमचन्द्रा सुतो सुधीर कुमार मनोज कुमारौ बेलउँच सँ सुधाकर सुत विमलाकान्तस दौ . . . सोदरपुर सँ निरसू द्दौ.॥ रामचन्द्रम सुतो विकास कुमार मनीन्द्र कुमारो पाली सँ उँमानन्द सुत सूर्यानन्द‍ दौ . . . खौआल सँ त्रिवेणीकान्तन द्दौ.॥ भोला सुता . . . हरिअम सँ सुत खुशिहाल द्दौ.॥
(४७०) ततैल सँ भराम पिण्डाौरुछ जमशेदपुर (२८०)
छितरी सुतो हेमांगद भैनू को हरिअम सँ नीलकंठ सुत यशोधर दौ . . . सोदर. शिवदेव द्दौ.॥ हेमांगद सुतो नीलांगद पनिचौभ सँ महादेव सुत कंगाली दौ . . . पबौली सँ पशुपति द्दौ नीलांगद सुतो लोकांगद:जजिवाल सँ रमदी सुत पद्मापति दौ . . . वलि. बन्धु द्दौ.॥ लोकांगद सुतो लक्षमन सोनमनि सरिसब सँ जयशीव सुत बलभद्र दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ.॥ लक्षमन सुतो फोकाईक: करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत झोटन दौ . . . खौआल सँ दत्त द्दौ.॥ सोनमनि सुतो मनभरन:दिघो सँ शिवनन्दीन सुत फकीरन दौ . . . अलय सँ बवनू द्दौ.॥ भैनू सुता रवडानन्दे श्व र वाचा मुनिका कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ . . . खण्ड बला सँ भोरानाथ द्दौ रवण्ड.नन्देाश्वजर सुता लाल गोपाल गोविन्दा सरिसब सँ महादेव सुत रतिनाथ दौ . . . कर. दुखन द्दौ.॥ लाल सुता . . . हरिअम सँ थोथा सुत नेना दौ . . . सकराढ़ी सँ गंगादत्त द्दौ.॥ सोमेश्वार सुतो कुशेश्वथर पवौली सँ बतहन सुत लक्षमन दौ . . . एकहरा सँ सनफूल द्दौ.॥ कुशेश्वेर सुतो शोभनन्द्:फनन्द्ह सँ ववुआ सुत ननू दौ . . . सोदरपुर सँ फणीलाल द्दौ.॥ शोभानन्दु सुतो ई. आशानन्द : इ. आशानन्दन सुतो इंजिनियर राजेश इंजी. रुपेशोतरौनी करमहा सँ सुत देवकान्तौ दौ . . . सुता इ. सँ रूपेश सुता . . . वढि. पबौली सँ लक्ष्मीतकान्तर सुत डा. श्रीकान्त दौ . . . भण्डाँसिराम सँ महानन्दप द्दौ.॥ गोविन्दौ सुता पाली सँ दुर्लभ सुत नेना दौ . . . खौआल सँ कारी द्दौ.॥ वाचा सुतो बतहन लान्हा को हरि. देवकृष्णस सुत रामेश्वरर दौ . . . गंगोली सँ कृपाराम द्दौ.॥ लान्हास सुतो सदानन्दु गोकुलानन्दोो कुजौली सँ दत रुद्रदत्त सुत भूवन दौ . . . सत. विष्णु दत्त द्दौ.॥ सदानन्दद सुतो वैद्यनाथ शिवानन्दोस वभनियाम सँ वंशमनि सुत संतोषी दौ . . . बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ शिवानन्द सुता सोदरपुर सँ ववुआ सुत चुम्महन दौ . . . ओइनि सँ वाबू रवोजेन्द्रौ नारायण द्दौ.॥ गोकुलानन्दव . . . पाली सँ वच्ची सुत चुम्मसन दौ . . . सोदरपुर सँ मुरली द्दौ.॥
(४७१) ततैल सँ रहिका
जयदेव सुत हरिकृष्णन सुता शतञ्जीव वीरो अलय सँ घनेश सुत लक्ष्मीद दौ . . . खौआल सँ रघु द्दौ.॥ शतञ्जीव सुता अन्दी गौरीपति मधार्डका जजिवाल सँ दामोदर सुत अरविन्दु दौ . . . पाली सँ मतिनाथ द्दौ.॥ अन्दीज सुता खगेश लाल खड़गनारायण मोहर रवुशिहाला: सोदरपुर सँ वदनी सुत रघुनाथ दौ . . . पाली सँ प्रद्युम्नानाथ द्दौ.॥ खगेश सुता करमहा सँ रघु सुत पलट दौ . . . पबौली सँ नरोत्तम द्दौ.॥ लाल सुता बोध मौजी गिरधारीका वहेराढ़ी सँ सुन्द र पौत्र भद्दू सुत बछरु दौ . . . माण्डुर सँ शिवि द्दौ.॥ गौरीपति सुता नाथी आँखी विहारी सन्तोछषीका सोदर. कृष्णा नन्दा सुत रघुनाथ दौ . . . माण्ड र सँ मिश्र राजा द्दौ.॥ नाथी सुता कमलादत्त नाकट छोटकू कृष्णुदत्त प्र. दुर्गादत्त: बेलउँच सँ लाला सुत रत्नौपति दौ . . . माण्डकर सँ नित्या‍नन्द. द्दौ.॥ कमलादत्त सुतो हनुमानदत्त: बेलउँच सँ अन्दीी पौत्र गखन सुत शिवराम दौ . . . खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥ सुत पुरुषोत्तम द्दौ.॥ पबौली सँ पुरुषोत्तम कस्तु त:॥ नाकट सुता . . .जम. पाली सँ अन्दी सुत चंचल दौ . . . सोदर. हरी श्वुर द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुतो भावूक:॥ सरिसब सँ भगीरथ सुत रवुशी दौ . . . माण्ड र सँ लक्ष्मीतनाथ द्दौ.॥
वीर सुता नीतन चाण रैया देवे घनाईका सोदरपुर सँ वासुदेव सुत मोहन दौ . . . माण्डीर सँ जगदीश द्दौ.॥ नीतन सुतो भिखिया जगयपति हरिअम सँ हरि सुत भगीरथ दौ . . . जजिवाल सँ शिवनी द्दौ.॥ अपरा सुता महगी बानू मधुरापति का सरिसब सँ परमानन्द् सुत राजाराम दौ . . . एकहरा सँ वल्लीू द्दौ.॥ भिखिया सुतो वाचाक: अलय सँ कंगाली सुत रत्नमपति दौ . . . सकराढ़ी सँ कमलापति द्दौ.॥ वाचा सुतो ववुनन्द न: एकहरा सँ दिनबंधु सुत लोचन दौ . . . पबौली सँ कलर द्दौ.॥ ववुनन्द्न सुतो गुदर: खड़का एकहरा सँ विष्णुकदत्त सुत मित्रदत्त दौ . . . नरउन सँ गिरजादत्त द्दौ.॥ गुदर सुता . . .अलय सँ हिरानन्दत सुत भैयालाल दौ . . . माण्डदर सँ गांगू सुत देवीदत्त द्दौ.॥ मंगरौनी पाली सँ दयानाथ द्दौ.॥ सोदरपुर सँ मतिनाथ द्दौ.॥ अपरा गुदर सुतो चन्द्रहकिशोर गोशाँई सोदरपुर सँ हिरामणि सुत भाय दौ . . . एकहरा सँ प्रान्नाथ सुत हिया द्दौ.॥ अपरा सुतो वाबूजीक: परही पाली सँ जयशीव पौत्र देवी सुत भनमील दौ . . . सतलखा सँ भानू सुत रतनू द्दौ.॥ हरि. खेलपति द्दौ महगी सुता . . . सोदर. रघुराम सुत दवरो दौ . . . दरिहरा सँ नीलकंठ सुत जगन्नाथ द्दौ.॥ बानू सुतो नाथ सनाथो पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ सोदरपुर सँ प्रितम द्दौ मधुपति सुतौ झडूला वावूनाथौ अलय सँ प्रान्नाणथ सुत धराधर दौ . . . सरिसब सँ चतुर्भूज सुत रूचि द्दौ.॥ झडूलासुत चुम्म न सोदर. परशुराम दौ . . . नाहस खौआल सँ सोनी द्दौ.॥ चुम्म न सुता . . .वभनियाम सँ वाचा सुत कुञ्जी दौ . . . दरिहरा सँ हियन द्दौ.॥
(४७२) ततैलसँ रहिका (२४)
चाण सुतो गणपति खगपति जजिवाल सँ शिवनी सुत भगीरथ दौ . . . दरिहरात सँ मोहन द्दौ.॥ गुणपति सुता दुल्ल ह बुधवाल सँ परमानन्द सुत देवकृष्ण‍ दौ॥ दरिहरा सँ वागेश द्दौ.॥ दुल्ल्ह सुतो दत्तीक: करमहा सँ हरिनन्दणन सुत बछरू दौ . . . खौआल सँ परशुराम द्दौ.॥ खगपति सुता . . . कर. रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ॥ रैया सुतो हरिनारायण:सरिसब सँ परमानन्दग सुत श्या.मराम दौ . . . दरिहरा सँ अपूछ द्दौ.॥
(४७३) छमू सँ कन्हौ.ली मोहना-नगराम
॥ अथ छामू सकराढ़ी ग्रामारम्भन: (२५८) दामोदर सुतो गुजर बनमाली को करमहा सँ गोपीनाथ सुत अच्यु्त दौ . . . माण्डगर सँ अपूछ द्दौ.॥ अपरा दामोदर सुतो जगन्नाथ बावीको पबौली सँ बासुदेव सुत सदानन्दा दौ . . . सुदूरी सँ मांगनि द्दौ.॥ गुजर सुता भवनाथ जानकीनाथौ एकहरा सँ शिवि सुत दशरथ दौ . . . पाली सँ गोविन्दी दाश द्दौ.॥ भवनाथ सुता . . . पबौली . . . सँ सुत कलाधर दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ जानकीनाथ सुता करमहा सँ सुत कलानिधी दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ हेमनाथ सुतो फकीरन: करमहा सँ अन्दीक सुत महन्थौ दौ . . . दरिहरा सँ इन्द्र पति द्दौ.॥
वनमाली सुतो हृदयनाथ: नरउन सँ घनश्याइम सुत रत्न पति दौ . . . खौआल सँ भवानन्दो द्दौ.॥ हृदयनाथ सुता रुद्रनाथ लक्ष्मीपनाथ इशान्नाथ दुर्गानाथा: करमहा सँ परशुराम सुता भैया दौ . . . वलियास सँ भगीरथ द्दौ.॥ रुद्रनाथ सुता . . . वहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत महेरमान दौ . . . सोदरपुर सँ रवेम द्दौ.॥ लक्ष्मीँनाथ सुतो गुलाब: बुधवाल सँ मधुरापति सुत धरापति दौ . . . सरिसब सँ यदुनी द्दौ.॥ इशान्नाथ सुता . . . पबौली सँ दुखरन सुत हेमकर दौ वलियास सँ नकट द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुतो वाबूलाल: बेलउँच सँ जीवनाथ सुत इन्द्र पति दौ (B९१/३) सरिसब सँ खुशी द्दौ.॥ गुलाब सुता . . . करमहा . . . सँ सुत रंगनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ वाबूलाल सुतो प्याइरेलाल: करमहा सँ दुखन सुत जगन दौ . . . वलियास सँ प्रद्मुम्न् द्दौ.॥ प्या‍रेलाल सुतो विहारीलाल: बेलउँच सँ रायकेशरी सुत जयदत्त दौ॥ सकराढ़ी सँ मनसुख द्दौ.॥ विहारीलाल सुतो कन्हैुयालाल त्रिभुवन लालो मंगरौनी पाली सँ सोनफुल सुत भगवानदत्त दौ . . . खौआल सँ लक्ष्मी्नाथ द्दौ.॥ त्रिभवनलाल सुता ररव. हरिअम सँ ठाकुरदत्त सुत फतुरी दौ . . . खौआल सँ लाल द्दौ.॥
(३७७/२) जगन्नाथ सुता आँखीजान भवदेवा करमहा सँ मोहन सुत हावी दौ . . . बेलउँच सँ श्रीलाल सुत गोढ़ाई द्दौ.॥ आँखी सुता नारायणदत्त मनिकाला अमृतनाथ किर्तिनाथा घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेघु दौ . . . नरउन सँ घनश्याथम द्दौ.॥ नारायण सुतो वेणीदत्त लालाको पाली सँ मनहर सुत राम दौ . . . वलियास सँ भिखारी द्दौ.॥ वेणीदत्त सुतो हर्षदत: वलि. हरिअम सँ खुशिहाल सुत दुखिया दौ॥ काला सुतो वहोरण:पनि रतनू सुत. कुलपति दौ . . . सोदर. मचल द्दौ.॥ अमृतनाथ सुतो भिक्षुक॥ शंकरदत्तो घुसौत सँ लक्ष्मी पति सुत विष्णुदपति दौ . . . सोदर. वैष्णुव द्दौ.॥ किर्तिनाथ सुतो दुखियाक: पनि रतनू सुत मनबोध दौ . . . दरिहरा सँ इन्द्र पति द्दौ.॥
(४७४) छमू सँ मोहना (२४२)
ज्ञान सुतो परश जीवतो पाली सँ गणेश सुत धारु दौ . . . वलियास सँ पशुपति द्दौ.॥ अपरा ज्ञान सुतो ललित मनीको वभनि. भगीरथ सुत पक्षधर द्दौ.॥ माड़रि बलियास सँ राय . . . द्दौ.॥ परश सुता झडुला कृष्णषदत्त कन्हाहई का घुसौत सँ लक्ष्मीोपति सुत विष्णु पति दौ . . . (B ७८१४) विष्णुदपति सुता सोदरपुर सँ सुत वैष्ण‍व दौ . . . सँ द्दौ.॥ कन्हाझई सुतो जगद्ध एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयपणणि दौ . . . बुधवाल सँ घनानन्द् द्दौ.॥ जगद्धर सुतो ठक्कान: पाली सँ गाना सुत नित्यासनन्दद दौ . . . माण्डार सँ झोटन द्दौ.॥ ठक्कान सुता . . . सुखेत मोदर. मचल पौत्र बतहन सुत राजमनि दौ . . . खौआल सँ सोनमा पौत्र रमानाथ सुत गिरधारी दौ . . . पाली सँ लीलाधर द्दौ.॥
॥ जीवन सुतो थोथन: कुजौली सँ भिखि सुत गरीब दौ . . . पनिचोभ सँ विरेश्वसर द्दौ.॥ थोथन सुतो फेंकन छितनो वुधवाल: श्रीपति सुत दुर्गापति दौ . . . सक. जयदत्त दौ . . ..॥ फेंकन सुता . . . बेलउँच सँ द्दौ बनि सुत भैयालाल दौ . . . पाली सँ नेनार द्दौ.॥
भवदेव सुतो ललीत मनी को वभनियाम सँ भगीरथ सुत पक्षधर दौ . . . वलि. पिताम्बेर द्दौ.॥ ललित सुता गोविन्द लाल नथुरानाथ रंगनाथ तुफानीका पाली सँ चन्द्रुकर सुत ववुनी दौ . . . खौआल सँ मनाई द्दौ.॥ गोविन्द लाल सुतो गंगाधर जयानन्दौ कर. भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ . . . वलि. मुनि द्दौ.॥ गंगाधर सुतो अपरा गंगाधर सुता पबौली सँ शम्भु नाथ सुत बदूकी दौ . . . सतलखा सँ मनमोहन द्दौ.॥ मथुरानाथ सुत महिधर: पबौली सँ आँखी सुत रविनाथ दौ सकराढ़ी सँ हिरा द्दौ.॥ महिधर सुतो चुन्नी क: दिघो सँ खुशिहाल सुत वाबूलाल दौ . . . एकहरा सँ वीचा द्दौ.॥ रंगनाथ: सुतो यदुनाथ पबौली सँ कारु सुतो सोनेकँ: पाली सँ श्याामदत्त सुत गृहिमणि दौ . . . बेलउँच सँ मचल सुत भवनाथ द्दौ.॥ सतलखा सँ रञ्जन द्दौ.॥ मोहन सुता . . . सोदरपुर भाई सुत चेङा दौ . . . कर. नेनबे सुत हरिहरदत्त द्दौ.॥ बावी सुतो कुलपति पशुपति को कर. दामोदर सुत गंगादाश दौ . . . वलि. जगतानन्द द्दौ.॥ कुलपति सुता खण्डवला सँ पुरुषोत्तम सुत महिनाथ दौ॥ एकहरा सँ वबूदी द्दौ.॥ पशुपति सुता . . . सोदर. बासुदेव सुत बछरु दौ (४३२//३) माण्डोर सँ छत्रपति द्दौ.॥
(४७५) भखरौली सँ रामनगर
अथ भखरौली सकराढ़ी ग्रामारम्भँ: (१६८//४) वुढ़ाई सुतो लक्षमन: करमहा सँ गोविन्दल सुत यद्इ दौ . . . नरउन सँ जगदीश द्दौ.॥ लक्षमन सुतो योगीक: पाली सँ विशे सुत मोहन दौ . . . खौआल सँ रामचन्द्रस द्दौ.॥ योगी सुता महिपाणि अभिराम चकाई मचला बेलउँच सँ बलिराम बछरु दौ . . . माण्ड्र सँ धनी द्दौ.॥ अपरा योगी सुता घुसौत सँ मनहर सुत लक्ष्मीौपति दौ (B ७८/४) खौआल सँ नीलकंठ द्दौ.॥ महिपाणि सुतो गणी रवेदनो सरिसब सँ चतुर्भुज सुत श्या मराम दौ . . . बेलउँच सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ गुणी सुतो भाइक: पनिचोभ सँ रामकृष्णल सुत बहोरन दौ . . . दरिहरा सँ इन्द्र पति द्दौ.॥ भाइ सुतो डोमन वच्चाचको सोदर. गरीवनाथ सुत वेणीदत्त दौ . . . सक. रमानाथ द्दौ.॥ वच्चाठ सुता बेलउँच सँ भैरवदत्त सुत इश्वसरीदत्त दौ . . . पाली सँ श्याोमदेव सुत गृहिमणी द्दौ.॥ वेल. भवनाथ द्दौ.॥ खेदन सुतो गोविन्दर: कर. सोनीसुत रुद्रनाथ दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ अभिराम सुतो ववुआ बालहो नरउन सँ कुलपति सुत रत्नगपति दौ . . . जजिवाल सँ नन्दोलाल द्दौ.॥ बुआ सुतो लाल नेनाको करमहा सँ सन्तो षी सुत मनीराम दौ
सतलखा सँ गंगा द्दौ.॥ लाल सुतो भैरव रामो बेलउँच सँ फकीरन सुत मनीलाल दौ . . . वलियास सँ हरिनाथ द्दौ राम सुता पाली सँ छबन पौत्र श्याामलाल सुत द्वा‍रिकानाथ दौ . . . सरिसब सँ राम वल्ल्भ द्दौ.॥ नेमा सुतो गरीबनाथ: खण्डवला सँ हरदत्त पौत्र रतन सुत श्रीदत्त दौ॥ बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि द्दौ बलियास सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ अपरा नेमा सुतो कलर: मधु सूदनो बहेराढ़ी सँ छोटाई पौत्र मनसुख सुत विद्यानाथ दौ . . . पबौली सँ दुखभंचन द्दौ.॥ कलर सुता . . . पाली सँ प्रयागदत्त सुत वाबूलाल दौ . . . एकहरा सँ गुलाव द्दौ.॥ मधुसूदन सुत बरजी प्र. बैद्यनाथ करमहा सँ वेदपाणि सुत कन्हैगया दौ . . . दरिहरा सँ ब्रजनाथ सुत वाबूलाल द्दौ गंगौली सँ दुखनी सुत कारी द्दौ.॥ वभनि. बछरू सुत वेचन दौ॥ उइनि सँ हिरदू द्दौ.॥ बालह सुता जमाहिर बुटे बंगालीका उचति सँ बोध सुत हो‍रिल दौ . . . सकराढ़ी सँ कारिया द्दौ.॥ जमाहिर सुता . . . पाली सँ शीव पौत्र देवी सुत वंशी दौ . . . सतलखा सँ लान्हाक सुत बछरण द्दौ.॥ बेलउँच सँ कुली द्दौ.॥
चकाई सुतो धर्मदत्त बेलउँच सँ धारु सुत जानकीनन्दिन दौ . . . विठुआल सँ प्रद्युमन सुत बाना दौ . . . माण्डतर सँ धरनी द्दौ.॥
(४७६) (२८२) ७६
(४७७) राजनपुरा सँ म.म. चित्रधर झा मैलाम वच्चीठ झा धमदाहा (धर्मडीहा)
॥ महामहो पाध्या य थेघू प्र. वंशीधर सुता म.म. चित्रधर म.म. मनोधर म.म. रुद्रधरा हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ . . . पबौलि सँ कालीदाश द्दौ.॥ म.म. चित्रधर सुता जजिवाल सँ निताई सुत लक्ष्मी.धर दौ . . . टकबाल सँ बंधु द्दौ.॥ म.म. मनोधर सुतो बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ . . . जजिवाल सँ निताई द्दौ म.म. धरणीधर सुतो योगधर उव्वीधरो . . . पाली सँ हरिकृष्णेत सुत रामनाथ दौ . . . माण्डोर सँ वाचस्प.ति द्दौ.॥ योगधर सुतो ताराधर: खण्डवला सँ वीर सुत ब्रजभूषण दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ.॥ ताराधर सुता रज्जे् हल्लीी वल्लूद मल्हवना:सोदरपुर सँ लक्ष्मीबदत्त सुत किर्तिनाथ दौ . . . खौआल सँ दयाराम द्दौ.॥ रज्जेर सुता नेना भूला बच्चीह लूचमनि का सोदर. देवनाथ सुत बदरी दौ . . . सतलखा सँ छक्करन द्दौ.॥ नेना सुता कुजौली सँ भूवन दौ . . . सतलखा सँ विष्णुसदत्त द्दौ.॥ मुना सुता . . . घुसौत सँ पोषण सुत नेना दौ . . . सरिसब सँ फकिरन द्दौ.॥ बच्चीु सुता वि‍द्याधर श्रृष्टिधर किर्तिधर मुक्तिधरा करमहा सँ लालपाणि सुत जाल्पा्दत्त दौ . . . दिधो सँ चण्डीटदत्त द्दौ.॥ विद्याधर सुता केदारनाथ काशीनाथ इन्द्रतनाथा कुजौली सँ खगनाथ सुत राधकान्त‍ दौ . . . वलियास सँ भैयो द्दौ.॥ अपरा विद्याधर सुतो निरसूक: खण्डवला सँ लाल सुत बछरण दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
॥ केदारनाथ सुता . . . अलय सँ चौ. फेकू सुत विष्णु कांत दौ . . . वलियास सँ रघुनाथ द्दौ.॥ काशीनाथ सुता . . . सोदर. भैरव सुत इन्द्रौनाथ दौ . . . पाली सँ कृष्णललाल द्दौ.॥ इन्द्रकनाथ सुता . . . सोदरपुरसँ प्रभूनन्दथन सुत भवदेव दौ . . . कुजौली सँ दिनानाथ द्दौ.॥ निरसू सुता राजकुमार महेश दिनकरा वेलउँच सँ वबुआ सुत सुदर्शन दौ . . . घुसौत सँ हिरामणि द्दौ.॥ राजकुमार सुता . . . धोसियाम सँ . . . सुत कृष्णनमोहन दौ . . . सँ . . . द्दौ दिनकर सुता॥ बहेराढ़ी सँ ठ. रूद्रमणि सुत प्रमोद कुमार दौ . . . खौआल सँ नगेन्द्रसनाथ द्दौ.॥
॥ मुक्तिधर सुतो धर्मनाथ : कुजौलि सँ खगनाथ सुत राधाकान्त् स्यै वदौ . . . वलियास सँ भैयो द्दौ धर्मनाथ सुता . . . पाली सँ राम सुत हरिदेव दौ . . . कुजौली सँ कृष्णुदत्त दौ॥ मनि सुतो ववुआक: वुधवाल सँ घनानन्द सुत रंगनाथ दौ . . . खौआल सँ भरू द्दौ बवुआ सुता . . . सरिसब सँ हर्षदत्त सुत नारायण दौ खौआल सँ चौ. झिंगुर द्दौ.॥ हल्लीस सुता . . . पालीसँ कारु सुत होरिल दौ . . . पवौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ अपरा हल्ली. सुता पबौलि सँ पुण्यरशील
(४७८) राजनपुरा सँ मैलाम (२८२)
॥ सुत सोन दौ . . . बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौ.॥ बनू सुतो भोलीक: सोदर. नेहाल सुत थोथी दौ . . . पाली सँ धरम द्दौ अपरा ननू सुता सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ दरिहरा सँ गरीब सुत ननू दौ . . . पाली सँ निधि द्दौ.॥
भोली सुता . . . नरउन सँ अमृतनाथ सुत मनभरन दौ . . . वलियास सँ लक्षमन द्दौ.॥ मल्ह.न सुता . . . करमहा सँ रुद्रनाथ सुत शितलादत्त दौ . . . नरउन सँ वितू द्दौ.॥ अपरा सुता अलय सँ ठाकुरदत्त सुत उँमादत्त दौ . . . पण्डुसआ सँ नित्या नन्दर द्दौ.॥
॥ उर्व्वीधर सुतो अवनिधर पृथ्वी धरो वभनियाम सँ कृष्णाणनन्दआ सुत साहेब दौ . . . नरउन सँ भिखि द्दौ.॥ अवनिधर सुता . . . करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ . . . वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ पृथ्वी्धर सुता . . . करमहा सँ लोकनाथ स्यैनव दौ . . .॥ (बर्षकृत रचयिता म. म. रुद्रधर सुता . . . करमहा सँ दुखरण सुत वैदयनाथ द्दौ.॥ वलियास सँ गि‍रीश द्दौ.॥
॥ हरिजीव सुता . . . फनन्दथह सँ म.म. रामभद्र सुत सदु. पाध्या्य उँमानन्दर दौ . . . खौआल सँ अच्यु त द्दौ.॥ अपरा सुता शिवदत्त कुल रोहिणी मनबोध सुबोध:हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ . . . पबौलि सँ कालीदाश द्दौ.॥ शिवदत्त सुता ववनू गौरीदत्त विष्णु दत्त नारायणदत्ता सरिसब सँ रमानन्द सुत महादेव दौ वभनियाम सँ महादेव द्दौ.॥ अपरा शिवदत्त सुता हिर बचन सचना फनन्दसह सँ बलदेव सुत‍ जीवनाथ दौ . . . माण्डिर सँ हेमाई द्दौ.॥ (२) अपरा सुतो खड़गपाणि पबौलि सँ रघुनाथ सुत कवि हठ्ठी दौ . . . सकराढ़ी सँ पाँ धारे द्दौ.॥ अपरा सुतो हर.गीक: अलय सँ भवदेव सुत गंगाधर दौ . . . सरिसब सँ कुनाई द्दौ.॥ (४) बवनू सुता ज्यों. कन्हादई बतहन रामधन गिरधारी जुड़ाउना: सरिसब सँ मोहन सुत काशीनाथ दौ . . . पण्डुरआ सँ पाँ विकू द्दौ कन्हाुई सुतो बल्लेकक पाली सँ भवानीदत्त सुत अर्जून दौ . . . सोदरपुर सँ भवन द्दौ वल्लेा सुता ववुआ प्र. मधुसूदन दामोदर जटाधर जगद्धर हरिअम सँ सन्तोोषमनि सुत ववुजन दौ जजिवाल सँ चलबलि द्दौ.॥ मधुसूदन सुतो तेजनाथ: वुधवाल सँ छकोड़ी सुत हल्लीच दौ . . . खण्डवला सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ तेजनाथ सुतो शंकर: वुधवाल सँ विश्व नाथ सुत रमानन्दन दौ . . . वलियास सँ डेढ़न द्दौ.॥
(४७९) राजनपुरा सँ कैलख हृषिकेश झा अकौर पद्मनाम झा कैलख योगानन्द झा
अपरा मधुसदन सुतो जयदेव खण्डवला सँ थोथीसुत जीरक्खन दौ . . . अलय सँ जयलाल द्दौ जयदेव सुता . . . हरिअम सँ गोविन्दअ सुत उमा दौ . . . वलि. हर्षनाथ द्दौ.॥ अलय सँ मित्रलाल द्दौ.॥ दामोदर सुतो सोदरपुर सँ मानीकनन्ददन सुत नित्यारनन्दद दौ . . . बेलउँच सँ अजीत नारायण द्दौ.॥ जटाधर सुतो कार्तिकेय हृषिकेशो पाली सँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ . . . खौआल सँ बालगोपाल द्दौ.॥ कार्तिकेय सुतो वाचस्प ति सोदरपुर सँ दुक्खी सुत गरजा दौ बलियास सँ श्रीरमन द्दौ.॥ वाचस्चयति सुता . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुत जगन्नाथ दौ . . . वलियास सँ चन्द्रा नन्दच द्दौ
॥ हृषिकेश सुता विधापति सुरपति प्रजापति गणपति धनपति जानपतिय: फनन्दिह सँ लक्ष्मीरनाथ सुत राजा दौ . . . पबौलि सँ युद्धि द्दौ.॥ विधापति सुता खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत गोविन्द सिंह दौ . . . माण्डनर सँ इन्द्रा्नन्दर द्दौ.॥ सुरपति सुता . . . हरिअम सँ मधुसूदन वुद्धिनाथ दौ माण्डार सँ दिनबंधु द्दौ.॥
॥ बतहन सुतो लतड़ यशोधरो सोदर. चलबलि सुत बच्चूद दौ . . . पाली सँ अर्जून द्दौ.॥ रामधन सुत फेकूक: पबौलि सँ रत्न पति सुत खेलपति दौ नग. (४०//४) घुसौत सँ बवनू द्दौ.॥ फेकूसुता . . . कर. . . . सुत गौरी दौ गिरधारी सुतो दुलार: घुसौत सँ विकू सुत वाबूलाल दौ . . . दरिहरा सँ मानीक द्दौ.॥ अपरा सुतो रघुनन्द न बेचनो सोदरपुर दुल्लिह सुत गिरधारी दौ . . . पाली सँ इश्व.रीदत्त द्दौ.॥ दुलार सुतो पद्मनाथ: पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ नग. (४०//४) घुसौत सँ बवनू द्दौ.॥ करमहा सँ दुखिया द्दौ.॥ पद्मनाथ सुत शशिधर करमहा सँ वबुजन सुत शिवदत्त दौ . . . पण्डुूआ सँ रामसेवक द्दौ.॥ रघुनन्दवन सुतो श्रीनन्दपन: सोदरपुर सँ जगी सुत सुत बावा दौ . . . सतलखा सँ किर्तिनाथ द्दौ अपरा सुता . . . हरिअम सँ नेना सुत गोविन्द दौ . . . सोदर ननू द्दौ.॥ श्री नन्दिन सुतो योगानन्दु: साहित्य कार हरिअम सँ गुलवदन सुत जयकृष्ण दौ . . . जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौ.॥ योगानन्द सुतो . . . पवौली सँ उच्चज न्यालया. लक्ष्मी कान्तब दौ बेचन सुतो राधाकान्तग उँमाकान्तौ खण्डवला सँ लाल सुत बछरण दौ . . . वलियास सँ फकीरन द्दौ.॥ राधाकान्त् सुता बेलउँच सँ मुरलीधर सुत अमृतनाथ दौ . . . दिधोय सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ उँमाकान्त सुता . . . तिसउँत सँ देवकृष्णी सुत शोभानन्द दौ . . . छाद सरिसब सँ उचित नारायण द्दौ.॥ जुड़ाउन सुता . . . वुधवाल सँ मानीक सुत चान दौ . . . वलियास सँ महेश द्दौ.॥
(४८०) राजनपुरा सौराठ गोवर्द्धन झा (२४५)
विष्णु०देव सुता . . . सरिसब सँ कृष्णझदेव सुत चान दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो कन्हाँइक सोदर. पोगल सुत चलबलि दौ . . . पण्डुतआ सँ केदार द्दौ.॥ अपरा सुतो गोनोड़ हेमनाथो पाली सँ बछरु सुत छबन दौ . . . सकराढ़ी सँ राम द्दौ.॥ अपरा सुतो पबौलि सँ गरीब सुत रत्नदपति दौ . . . कर. सोनी द्दौ.॥ कन्हाँईसुता वुधवाल सँ घनानन्दौ सुत फेंकन दौ . . . सरिसब सँ भैयो द्दौ.॥ गोनोड़ सुता . . . पाली सँ कारु सुत होरिल दौ . . . पबौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ हेमनाथ सुतो दुखन: जजिवाल सँ धर्मनाथ सुत ववुजन दौ . . . पाली सँ होरील द्दौ.॥ अपरा सुता . . . करमहा सँ बोकन सुत भाय दौ . . . सरिसब सँ नारायणदत्त द्दौ.॥ गौरिदत्त सुतो लक्षमन बबुए सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नासथ दौ . . . वलियास सँ नीलाम्ब्र द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ भवानीदत्त सुत अर्जून दौ . . . सोदरपुर सँ भवन द्दौ.॥ गौरीदत्त सुता . . . सरीसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . सतलखा सँ मानीक द्दौ.॥ अपरा सुतो हनुमानदत्त दिघोसँ परान सुत बालकराम दौ नग. (८१२) पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ लक्षमन सुत योगनाथ: सरिसब सँ भिरीव सुत भवनाथ दौ . . . पण्डुनआ सँ चान द्दौ.॥ योगनाथ सुता . . . जजिवाल सँ सबुरदत्त सुत भिक्षुक दौ माण्डोर सँ वंशीधर द्दौ.॥ वबुए सुतो गुल्लीरक पाली सँ मनसुख सुत चन्द्र देव दौ . . . सोदर. नाथे द्दौ.॥ अपरा सुतो मनोहर: हरिअम सँ निधि सुत रुद्रदत्त दौ . . . सतलखा सँ गौरीपति द्दौ.॥ मनोहर सुतो पुरुषोत्तम जयकान्तो कर. चित्तू सुत बतहा दौ . . . माण्ड्र सँ गंगादत्त सुत कलानाथ द्दौ.॥ एकहरा सँ रुपनाथ द्दौ.॥ अपरा लक्षमन सुतो भगवानदत्त: पाली सँ केशव सुत तुफानी दौ . . . वलि. भवन द्दौ.॥ भगवानदत्त सुता
. . . सोदर. दुल्लह सुत नेना दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौ
॥ वच्चुन सुतो कालीनाथ नेना को सोदर. रघुवीर सुत बघर दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ.॥ कालीनाथ सुता . . . गंगौली सँ जीवू सुत ववुरैया दौ . . . सकराढ़ी सँ घाना द्दौ.॥ नेना सुता करमहा सँ हरिकृष्णद सुत रामनाथ दौ . . . पबौलि सँ चेतुर्भूज सुत परान द्दौ.॥ अपरा नेना सुता . . . कर. मनसुख सुत वाबूनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ मेधन द्दौ.॥ अपरा नेना सुता घुसौत सँ परमेश्व र सुत मतिराम दौ . . . गंगौली सँ संतोषी द्दौ.॥
खड़गपाणि सुतो रत्नमपाणि बुधवाल सँ ब्रहमपति सुत घनानन्दा दौ . . . वलियास सँ जीवी द्दौ.॥ रत्निपाणि सुतो गोवर्द्धन सोदर. जीवन सुत लक्षमन दौ . . . पण्डु्आ सँ रुद्रमणि द्दौ.॥ अपरा रत्न्पाणि सुतो शशिनाथ: सोदर. वोधी पौत्र वसुरा सुत पक्षधर दौ . . . पाली सँ केशव सुत तुफानी दौ . . . वलियास सँ भैयन द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो जयदेव पाली सँ भिखिया सुत श्रीलाल दौ . . . माण्डोर सॉं बोध सुत मनि दौ . . . करमहा सँ मनि द्दौ.॥ अपरा सुता उँमाकान्तस युगलकान्तध रमाकान्तल
(४८१) राजनपुरा सँ सौराठ शशिनाथ झा
सोदर. योगनाथ सुत मांगु दौ . . . करमहा सँ वाबूलाल द्दौ.॥ युगलकान्तक सुता . . . कुजौली सँ गणेशदत्त सुत द्वारिकानाथ दौ . . . जजिवाल सँ चण्डी८दत्त द्दौ.॥ ताराकान्तथ सुतो तीर्थकान्तज प्रसन्नुकुमारो सरिसब सँ जनार्दन सुत लक्षमीकान्तत दौ . . . अलय सँ चौ. श्रीकान्ता द्दौ.॥ शशिनाथ सुता कमलाकान्ती सूर्यकान्त चन्द्र कान्त. तेजकान्तन भंजकान्तद इन्द्र कान्तु त्रिवेणीकान्त दिघो सँ रघुनाथ सुत दामोदर दौ नग. (३१६) अलय सँ मोतीनाथ द्दौ.॥ हल्लीस सुत हेमनाथ:हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ सोदर. हृदि द्दौ
॥ कुल सुत हिरफुल: बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ . . . जजिवाल सँ निताई द्दौ.॥ अपरा कुल सुता . . . सोदरपुर सँ पिताम्बिर सुत रघुवीर दौ . . . फनन्दिह सँ इशान्नाकथ द्दौ.॥ अपरा कुल सुता भैया चोन्हाद बाचा बंगाली का द्दौ.॥ वहेराढ़ी सँ पहलू सुत रतिधर दौ . . . एकहरा सँ ज्योय. हरीश्व र द्दौ.॥ अपरा कुलसुता सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब. दौ पाली सँ रकनी द्दौ.॥ (४) अपरा कुल सुतो नारायणदत्त: सोदरपुर सँ मनहर सुत भवेश दौ . . . पाली सँ अनन्तस सुत विश्वाश्व:र दौ . . . सोदरपुर सँ कछाइ सुत मधुपति दौ अपरा कुल सुता . . . हरिअम सँ यशोधर सुत घोघन दौ . . . सोदरपुर सँ दुखरन द्दौ.॥ (६)
हिरफुल सुतो घोघन मोहनो घुसौत सँ चानन सुत वाचा दौ . . . वलियास सँ दुखिया द्दौ.॥ अपरा हिराफुल सुता कन्हातई नन्द जयानन्द सन्तो षमनि राजमनिका अलय सँ पुरन्द र सुत चन्द्रसपति दौ . . . जजिवाल सँ धारु द्दौ.॥ कन्हाअई सुतो लुच प्र. सुफल दुर्म्मिलो पाली सँ भवदत्त सुत सोनमा दौ . . . खौआल सँ ब्रह्मदत्त द्दौ सुफल सुतो जयदेव: जम: पाली सँ मानीकनन्द न सुत भगवतनारायण दौ . . . वलियास सँ रुद्रनाथ द्दौ.॥ सुफल सुता . . . पाली सँ जीवा सुत गोपाल दौ . . . पण्डुथआ सँ शम्भुनाथ द्दौ.॥ अपरा सुफल सुता . . . सोदरपर सँ सनाथ सुत बतहा प्र. इन्द्रआमणि दौ . . . माण्डार सँ इशान्नाथ द्दौ.॥ (२) अपरा सुफल सुता . . . पनिचोभ सँ पलट पौत्र निहाल सुत चण्डीरदत्त दौ . . . जजिवाल सँ नेहाल द्दौ.॥ (४) अपरा सुफल सुता . . . बभनियाम सँ छोटकू सुत रुदी दौ . . . ओइनि सँ शंकरदत्त द्दौ.॥ (५) दूर्म्मिल सुता . . . पाली सँ जीवा सुत गोपाल दौ . . . पण्डुतआ सँ शम्भु॥नाथ द्दौ.॥ अपरा सुत इन्द्र नाथ:हरिअम सँ कौस्की दत्त सुत मनमोहन दौ वलियास सँ वाबूलाल द्दौ.॥ अपरा दुर्म्मिल सुता . . . बेलउँच सँ . . . सुत राजा द्दौ.॥
(४८२) राजनपुरा सँ राजग्राम (२४६)
इन्द्र२नाथ सुतो त्रिवेणी प्र. राधाकान्त : पबौलि सँ नाथा सुत वुद्धि दौ . . . अलय सँ वेचन लाल द्दौ.॥ त्रिवेणी प्र. राधाकान्तल सुता रतनकान्तु नरेशकान्त प्रमोदकान्त दयाकान्तण प्रेमकान्ताप पाली सँ देवीदत्त सुत यशोधर दौ . . . माण्डदर सँ मुनाई द्दौ.॥ रतनकान्तत सुता . . . अलय सँ जगन्नाथ सुत विद्यानाथ दौ . . . बलियास सँ भूप द्दौ.॥ जयानन्दध सुता ननूक: . . . जम. पाली सँ दुखभंजन सुत मानीकनन्द्न दौ . . . वेलउँच सँ चिलका सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ महिनाथ सुत वचनू द्दौ.॥ भैया सुतो ठीठर: खण्डवला सँ फकीर सुत हेमपति दौ . . . वलियास सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ ठीठर सुतो सुधाकर दिवाकरो खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमलसिंह दौ वलियास सँ दुल्लरह द्दौ.॥ दिवाकर सुता . . . करमहा सँ चित्रधर पौत्र कन्हा्ई सुत भूलन दौ . . . पण्डु आसँ हृदयमनि द्दौ.॥ अपरा दिवाकर सुता . . . सोदरपुर सँ गदाधर सुत श्रीधर दौ . . . पाली सँ भोलानाथ द्दौ.॥
॥ चोन्हास सुतो मुसहढ़ खण्डवला सँ फकीर सुत हेमपति दौ . . . वलियास सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ अपरा चोन्हाफ सुतो हर्षदत्त रति. बेलउँच सँ जीवेश्व्र सुत ननू दौ पबौलि सँ रघु द्दौ मुसहड़ सुत मुकुन्दष माधव मधुसूदना: सरिसब सँ बोधन सुत श्रृष्टिधर दौ . . . बलउँच सँ रमन द्दौ.॥ मुकुन्दस सुत बवुनन्दृन जजिवाल सँ सनफूल सुत प्रेमनाथ दौ दरिहरा सँ प्रयागदत्त द्दौ.॥ हर्षदत्त सुता . . . सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत कमलादत्त दौ . . . करमहा सँ ललीत द्दौ.॥ माधव सुता . . . वभनियाम सँ छोटकू सुत नन्द लाल दौ . . . वलियास सँ हृदयनन्दसन द्दौ.॥
(४८३) राजनपुरा सँ मंगरौनी ठाढ़ी धरणीधर झा
वाचा सुता . . . सोदर. भैरव सुत मनसुख दौ . . . दरिहरा सँ कृष्णसपति द्दौ.॥ अपरा सुता श्यागमलाल झूमकलाल खेडू राजकुमार: वुधवाल सँ राघव सुत ब्रजनाथ दौ नर-गुनाई द्दौ.॥ झूमकलाल सुता खड़गनाथ प्र. साधू कुञ्जनाथ रूपनाथ: पबौलि सँ टेंगरि सुत सुखाई दौ . . . वुधवाल सँ कमलनयन द्दौ.॥ साधु सुतो तीर्थनाथ निधिनाथो पाली सँ अर्जून सुत मन्नु दौ . . . वलि. हृदयनन्दन द्दौ.॥ राजवल्लसभ तीर्थनाथ सुता रधुनाथ दयानाथ रमानाथा सोदर. तुफानी सुत जयनाथ दौ . . . हरिअम सँ श्या्मनाथ द्दौ.॥ रघुनाथ सुतो राधानाथ:सोदर. गोविन्दअ सुत किशोर दौ . . . खौआल सँ म.म. चुम्मेद द्दौ.॥ अपरा सुता प्रमोद कुमार दिघोसँ वचकुन सुत उमेश दौ . . . वलियास सँ लूटन द्दौ.॥ प्रमोद कुमार सुता . . . अलय सँ हरिकान्तस सुत जस्टिस रतिकान्तद दौ . . . माण्डसर सँ राधाकान्त द्दौ.॥
॥ दयानाथ सुता (मुखिया जी) गौरीनाथ वेवी प्र. नरउन सँ शिवनाथ सुत बल्लीँ दौ . . . करमहा सँ जगन्नाथथ द्दौ.॥ अपरा दयानाथ सुता घुसौत सँ माधव सुत गुंजेश्वमर दौ . . . वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ.॥
रमानाथ सुता . . . वुधवाल सँ नन्दीँश्व र सुत परमेश्वसर दौ . . . पबौलि सँ झलहन द्दौ.॥ अपरा रमानाथ सुता. . . नरउन सँ म.म. सद्दे सुत बटेश दौ . . . खौआल सँ म.म. ववुआ द्दौ.॥ खेडू सुता . . . जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . दरिहरा सँ मानीक द्दौ.॥ नारायणदत्त सुतो गिरधारी कमलपाणि हरि. जगन्नाथ सुत उँमानाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ पाँ धारे द्दौ.॥ अपरा नारायणदत्त सुतो प्याौरेक: घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ . . . वलियास सँ हरिशंकर द्दौ.॥ कमलपाणि सुता. . . कुजौली सँ हृदयसुख सुत कन्हााई दौ . . . अह. करमहा सँ साउले द्दौ.॥ नरउन सँ वंशीधर कस्तुुत:॥ अपरा कमलपाणि सुतो प्याअरेक: पाली सँ नरेश सुत ब्रजलाल दौ . . . सरिसब सँ माना द्दौ.॥ प्याकरे सुतो मुरलीधर धरणीधर डूमरा वुधवाल सँ प्रेमनाथ सुत झोटन दौ . . . सोदर. राम द्दौ.॥ मुरलीधर सुता वंशीधर गिरधर गोविन्दाु: सोदरपुर सँ कलर सुत यद्धुवीर दौ . . . हरि. गुलवदन द्दौ.॥ धरणीधर सुतो श्रुतिधर वलिगढ़ अलय सँ नेना सुत गंगाधर दौ . . . जजिवाल सँ राजवंशी द्दौ.॥ नारायणदत्त सुत प्या रे सुत जयकान्तह करमहा सँ बछर सुत पोषन दौ . . . वलियास सँ खड़गू सुत वुद्धिनाथ द्दौ.॥
(४८४) राजनपुरा सँ (२४७)
रोहिणी सुता लक्ष्मीषनाथ बदन प्र. हेमनाथ रेवतीनाथा: हरिअम सँ पति सुत भवकृष्णस दौ . . . जजिवाल सँ निताई द्दौ.॥ अपरा सुता . . . कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ पाली सँ हिरा द्दौ.॥ अपरा रोहिणी सुत श्रीदत्त: अलय सँ भवदेव सुत गंगाधर दौ . . . वलियास सँ रामेश्वरर द्दौ अपरा रोहिणी सुत परशी कर. करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ दरिहरा सँ भ्रमर द्दौ.॥ अपरा सुतो हरिअम सँ हृषि सुत हृदयराम दौ . . . बेल. खगेश द्दौ.॥ अपरा रोहिणी सुत गिदसू प्र. धर्मदत्त झाउँकौ सोदरपुर सँ पिताम्बसर सुत रघुवीर दौ फनन्द ह सँ इशान्नाथ द्दौ.॥ (६) अपरा सुता . . . पाली सँ वदन सुत शिवदत्त दौ . . . वलियास सँ घनश्या.म द्दौ.॥ (७) अपरा सुता दुल्ल ह मानीक अकली ननूका करमहा सँ दास सुत नारायण दौ . . . माण्डँर सँ चक्रपाणि द्दौ.॥ अपरा रोहिणी सुतो भवन बहोरनो अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ सक. दामोदर द्दौ.॥ अपरा सुतो॥ मु प्र. शितलादत्त वाचाको पाली सँ भवेश सुत‍ जीवकर्ण दौ खौआल सँ कुले द्दौ (१०) अपरा सुतो कीराकौ पाली सँ बदल सुत शिवदत्त दौ वलि. घनश्यापम द्दौ.॥ लक्ष्मीतनाथ सुतो . . . दिघोय सँ मथुरेश सुत आँखी दौ . . . कर. गंगेश द्दौ.॥ बदल प्र. हेमनाथ सुतो जानूक: सरिसब सँ कृष्ण देव सुत पाँ चाण दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥ अपरा बदल सुतो मोदनाथ:दिघो सँ मधुरापति सुत बाछ दौ . . . पण्डु आ सँ वीकू द्दौ.॥ अपरा बदल सुतो भगवतनारायण: घुसौत सँ राम सुत बीकू दौ बेलउँच सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ अपरा बदल सुता . . . एकहरा सँ देवीदत्त सुत छत्रपति दौ . . . पबालि सँ चन्द्ररपति द्दौ.॥ भगवतनारायण सुतो हरिवंश: हरि. रामेश्वार सुत सन्तो षमनि दौ . . . बलि. धर्मदत्त द्दौ.॥ हरिवंश सुत वासुदेव: पनि. यदुपति पौत्र खेदन सुत द्वारिकानाथ दौ सोदर. छकोड़ी सुत काशीनाथ दौ . . . माण्ड र सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ बासुदेव सुता . . . पबौलि सँ अमृतनाथ सुत ववुजन दौ . . . खौआल सँ नकछेद द्दौ.॥
(४८५) राजनपुरा शशिपुर वसंत झा
जानू सुतो राधानाथ खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ . . . वलियास सँ दुल्लोह द्दौ.॥ अपरा सुता . . . चित्रधर सुत ऋद्धि दौ . . . सरिसब सँ रतिनाथ सुत वचन द्दौ.॥ अपरा सुता भरव. कुजौ. सँ रायनन्दम सुत राय शिवदत्त दौ . . . एकहरा सँ शिवराम सुत विश्व नाथ द्दौ.॥ . . . दरिहरा सँ दादनि द्दौ.॥ राधानाथ सुता . . . खण्डवला सँ छत्रमनि सुत चतुर्भूज दौ . . . खौआल सँ बलभद्र द्दौ.॥ भगवतनारायण सुता रघुवंश यदुवंश हरिवंश:हरिअम सँ रामेश्वआर सुत सन्तोदषमनि दौ . . . वलि. गिरिश सुत धर्मदत्त द्दौ कोदरिया सँ अखिया द्दौ.॥ रघुवंश सुता वाणी प्र. बसुंधर भवसुन्दवर सोनी चिन्ता मनि नेनू सदाशीव चन्द्र्शेखरा मलि.वहेराढ़ी सँ भिक्षुक सुत मथुरानाथ दौ . . . वलि. हरि‍सिंह द्दौ.॥ यदुनाथ सुता . . . करमहासँ चित्रधर पौत्र जाल्पाददत्त सुत वंशी दौ . . . बेलउँच सँ गुजर सुत बलभद्र द्दौ.॥ मोदनाथ सुता मौजेलाल रवूबलाल पूद्दीलाला वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँखी दौ . . . पबौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वेलउँच सँ . . . सुत नेना दौ मोजेलाल सुता . . . पालीसँ मंधन सुत श्याअम दौ . . . वलियास सँ गंगाधर द्दौ.॥ वूबलाल सुता वसंत: पाली सँ श्याअमस्यै व दौ फूद्धीलाल सुत: वीलट: कुजौली सँ हेमनाथ सुत गंगाधर दौ . . . वलि. दुल्लौह सुत किर्तिनाथ द्दौ.॥ अपरा सुत सदानन्दस: करमहा सँ वछरण सुत खेली दौ सोदरपुर सँ हरँगी सुत दुर्गानन्दल दौ . . . वलि. रघुवीर द्दौ.॥
(४८६) राजनपुरा सँ कैवलख (२४८)
॥ रेवतीनाथ सुता सरिसब सँ कृष्णँदेव सुत पाँचाण दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥ अमृतनाथ सुता पाली सँ जयदत्त सुत रोहन दौ . . . वलियास सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुता सुत मुनी दौ . . . पण्डुलआ सँ पाँ अच्यु त द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुतो बोकन:हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोषन दौ . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव द्दौ.॥ (२) बोकनासुता राजा सुतो करमहा सँ चित्रधर सुत देवी दौ . . . सरिसब सँ वेचन द्दौ.॥ अपरा राजा सुता . . . फनन्दधह सँ खगनाथ सुत छोटी दौ . . . सोदर. वाबूनाथ द्दौ.॥ जयनिधि सुता . . . टकबाल सँ बाछ सुत रविनाथ दौ . . . माण्डोर सँ कलाधर सुत नन्दी पति द्दौ.॥ सोदरपुर सँ लाल सुत ववुरैया द्दौ.॥ वाबुलाल सुतो श्रीधर मुसाईको खण्डवला सँ महिनाथ सुत कृष्णा॥राम सुत रेवतीनाथ द्दौ कर. लोकनाथ द्दौ.॥ अपरा वाबूलाल सुतो मनाइक: सोदरपुर सँ हरपति सुत जानकीनाथ द्दौ कर. सोनी सुत रूद्रनाथ द्दौ.॥ हड़दी सकराढ़ी सँ पाँ रमानाथ कस्तुनत॥ श्रीधर सुता . . . पनिचोभ सँ नेहाल पौत्र चण्डीसदत्त सुत मुसे दौ . . . मलि. नरउन सँ परिवया सुत भूवन द्दौ.॥
मुशाई सुता . . . करमहा सँ पद्मापति सुत घुरन दौ . . . कुजौलि सँ ववूरैया द्दौ.॥ गिदरु प्र. धर्मदत्त सुता ववुरैया शंकरदत्त हरि शम्मू.का: पालीसँ विष्णु्पति सुत लालबिहारी दौ . . . एकहरा सँ रुचिपति द्दौ.॥ ववुरैया सुता वुधवाल सँ सदाशीव सुत चेता दौ . . . पबौलि सँ जग्य्पति द्दौ.॥ झाउँ सुतो लूचाई प्र. वाबूनाथ:जजिवाल सँ हिरु सुत गोनन दौ . . . माण्डूर सँ भवेश द्दौ.॥ अपरा झाउँ सुतो थोथन जमाहिरो सोदर. पशुपति सुत श्या्मराम दौ वलि. वीर द्दौ.॥ झाउँ सुतो ढोढन: नरउन सँ मनि सुत छतरी दौ . . . वभनियाम सँ साहेब द्दौ.॥ (२) अपरा झाउँ सुतो महाराज प्रेमाको हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलखा सँ भानू द्दौ.॥ (४) लूचाई सुता पाली सँ पुरुषोत्तम सुत भैया दौ . . . नरउरन सँ छतरी द्दौ.॥ अपरा लूचाई सुता बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुडाउदन दौ . . . सरिसब सँ भैयन द्दौ.॥ अपरा लूचाई सुता . . . घुसौत सँ जानकीनाथ सुत पोषन दौ . . . जजिवाल सँ दुल्लसह द्दौ.॥ बोढ़न सुता . . . हरिअम सँ छत्रपति सुत परशमनि दौ . . . जजिवाल सँ आत्माौराम द्दौ.॥ महाराज सुतो शक्तिनाथ: सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत कमलादत्त दौ . . . करमहा सँ ललीत द्दौ.॥ प्रेमा सुता . . . नरउन सँ हृदयदत्त सुत गिरजू दौ . . . माण्ड्र सँ ननू द्दौ.॥
(४८७) राजनपुरा सँ शिविपट्टी महेन्द्रर सुता अलय सँ हरिकान्तड सुत देवकान्त) दौ पण्डुँआ सँ पाँ रामकृष्णह द्दौ.॥
॥ श्रीदत्त सुतो ननूक: पबौली सँ चतुर्भूज सुत चन्द्र पति दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ अपरा श्रीदत्त सुतो झलहूक: पाली सँ जयकृष्ण सुत गिरधर दौ . . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पबौलि सँ हट्ठी सुत उपेन्द्र दौ . . . वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ (२) अपरा श्रीदत्त सुतो ब्रजनाथ:बुधवाल सँ दिनबन्धुँ सुत गोनन दौ . . . सतलखा सँ प्रान्ना थ द्दौ.॥ अपरा श्रीदत्त सुतो मोदनारायण भैया को पबौलि सँ भिखि सुत पाठक रघुवीर दौ . . . खौआल सँ गंगा द्दौ.॥ अपरा श्रीदत्त सुता भोला काशीनाथ विद्यानाथ जयनाथा वभनियाम सँ बालकृष्णब सुत रतन दौ . . . सतलखा सँ रमाकान्त द्दौ.॥ (६) अपरा श्रीदत्त सुतो किर्तिनाथ: नरउन सँ भैरवदत्त अन्दीस दौ उचति सँ हिरानन्दी द्दौ.॥ (७) अपरा श्रीदत्त सुता वेलउच सँ गोविन्दन सुत दुर्गादत्त दौ . . . करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ (८) अपरा श्रीदत्त सुतो चण्डीगदत्त:घुसौत सँ मन्नान सुत राम दौ . . . खण्डवला सँ कुली द्दौ.॥ (९) अपरा श्रीदत्त सुता . . . पालीसँ अन्दीा सुत भंजन दौ . . . सोदरपुर सँ प्रीतम द्दौ (१०) अपरा श्रीदत्त सुतो थाडूक: बहेराढ़ी सँ रतिधर सुत चित्र दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ थाडू सुता अलय सँ रामेश्व:र सुत गौरीदत्त दौ . . . सोदर. पदुम द्दौ.॥ ननू सुता लाल फतुरी तुफानीका वुधवाल सँ हिरा सुत मोदी दौ . . . बेलउँच सँ प्रभाकर द्दौ.॥ अपरा ननू सुतो धर्मक: सोदरपुर सँ गरीब सुत ननू द्दौ पाली सँ निधि कस्तुतत: ॥ अपरा लाल सुतो वंशीधर नन्द कुमारो सरिसब सँ माना सुत॥ इश्वुरदत्त दौ . . . वलियास सँ सखन द्दौ.॥ वंशीधर सुता नेना केशव धराधरा सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्ण दौ . . . पाली सँ परमेश्व रीदत्त द्दौ.॥ नेना सुतो लक्ष्मीुकान्त सुशील चन्द्रो कोदरिया सँ तुलसीदप्रसाद सुत ननुप्रसाद दौ . . . माण्डरर सँ वाबूलाल द्दौ.॥ लक्ष्मी कांत सुता . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुत देवनाथ दौ जजिवाल सँ भैये द्दौ.॥ गोविन्दो सुतो बैद्यनाथ जगन्नाथो घुसौत सँ गोवर्द्धन सुत मधुसूदन दौ . . . सोदर. सोने लाल द्दौ.॥ जगन्नाथथ सुता . . . लालगंज वुधवाल सँ सुत भूवनेश्व्र दौ . . . वैद्यनाथ सुता पाली सँ गणेश सुत सरस्व तीकान्तु दौ . . . कोदरिया सँ गणेशचन्द्रग द्दौ.॥ नन्दसकुमार सुतो रघुवीर जगदीशो कुजौली सँ भूवन सुत गृहिमणि दौ . . . जजिवाल सँ वबूजन द्दौ.॥ रघुवीर सुता . . . हरिअम सँ बच्चे.लाल सुत चिरञ्जीव दौ कोदरिया सँ ननूप्रसाद द्दौ जगदीश सुता . . . करमहा सँ सोनेलाल सुत सिंहेश्वसर दौ . . . भदुआल माण्डीर सँ रामकृष्णस सुत केशव द्दौ.॥ फतुरी सुता
(४८८) राजनपुरा सँ शिविपट्टी राँटी (२४९)
महावीर आहिल हरिअम सँ भैरव सुत धरभरन दौ . . . खौआल सँ जग्य पति सुत चौ. कारी द्दौ.॥ तुफानी सुता सरिसब सँ अचल सुत फकिरन दौ . . . करमहा सँ खगपति द्दौ.॥ धन सुतो कन्हैीयालाल: रतिपाड़ बेलउँच सँ गौरीपति सुता मोदनाथ दौ . . . खौआल सँ भैया सुत चौ. सोनी द्दौ.॥ अपरा फतुरी सुता करमहा सँ सुत जानकी दौ॥ महावीर सुतो वीरभदु बहेराढ़ी सँ संसारधर सुत भैयो दौ . . . बधवास सरिसब सँ मुनसी द्दौ.॥
ज्यो . झलहू सुता पाली सँ विश्वेदश्व र सुत गोशाँई वबुरैया दौ बेलउँच सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ अपरा सुता . . . हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ . . . सतलखा सँ भानू द्दौ.॥ ब्रजनाथ सुता गृहिमणि योगमनि राजमणिका करमहा सँ रूद्रमणि सुत मयानिधि दौ . . . पबौलि सँ कलर द्दौ.॥ अपरा सुत बेचन वाबूनाथ नेनाका वभनियाम सँ वैद्यनाथ सुत लरवाई दौ . . . माण्डबर सँ किसू सुत लक्ष्मीँनाथ द्दौ.॥ सोदरपुर सँ बन्धु द्दौ.॥ अपरा सुत मुकुन्दस:पाली सँ हरिसिंह सुत खुशीलाल दौ . . . सरिसब सँ मधुपति सुत कलानाथ द्दौ.॥ वभनियाम सँ रतन कस्तु:त:॥ गृहिमणि सुतो हिरामणि जजिवाल सँ हेमू सुत मेघनाद दौ . . . सतलखा सँ वंशीधर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ मनबोध सुता शिवन दौ वलि. कुञ्जा द्दौ.॥ हिरामनि सुता उँमानाथ शशिनाथ श्या.मसुन्दनरा: पाली सँ मनिकृष्णज सुत चन्नार दौ . . . एकहरा सँ भिखारी द्दौ.॥ शशिनाथ सुता घनानन्दृ गुणानन्द पुण्यािनन्दाौ नरउन सँ केशव सुत सुरेन्द्र दौ . . . दरिहरा सँ लक्ष्मीसकांत द्दौ.॥ घनानन्द सुता पबौलि सँ वुद्धि सुत डीहनाथ दौ . . . एकहरा सँ नारायण द्दौ.॥ श्याबमसुन्दुर सुता रमानन्द वेदानन्दण किर्त्या्नन्दक नित्याणनन्द जयानन्दाइ: सोदरपुर सँ सोन सुत गंगाधर दौ सकराढ़ी सँ केशव द्दौ.॥ वेदानन्दद सुता . . . श्याोम सोदरपुर सँ म.म. जयदेव सुत म.म. डा. उमेश दौ . . . नरउन सँ सुरेन्द्र् द्दौ.॥ मुकुन्दौ सुता . . . हरिअम सँ मन्नूँ कालिकादत्त दौ . . . गंगौली सँ चोन्हा्: सुत धर्मदत्त दौ सोदर. गंगाधर कस्तु.त:॥ परशी सुता . . . करमहा सँ बछर सुत मोधन दौ . . . सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल द्दौ.॥ माण्ड र सँ छकोड़ी कस्तु.त:॥ परशी सुतो भायलाल: सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाथ दौ . . . कुजौली सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ भायलाल सुतो नरसिंह: खण्ड.. रत्ने्श्व र सुत बम्मोतली दौ . . . पाली सँ चन्द्रयदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो त्रिलोकनाथ वहेराढ़ी सँ भिक्षुक सुत मथुरानाथ द्दौ.॥ वलियास सँ
(४८९) राजनपुरा सँ कैवलख
॥ किरा सुता . . . सोदरपुर सँ महिनाथ सुत बचनू दौ . . . बिठुआल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा सुता इश्वसरदत्त कन्हा.ई वाबूनाथा पबौलि सँ मचल दौ . . . वलियास सँ धीर द्दौ.॥ इश्ववरदत्त सुतो बनमाली फतुरी को टकबाल सँ बोधकृष्णव सुत दत्त दौ . . . एकहरा सँ हिरा द्दौ.॥ बनमाली सुता . . . एकहरा सँ जानकीनाथ सुत ववुजन दौ . . . नरउन सँ वेचन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ आत्मााराम सुत सखन दौ . . . फतुरी सुत सुवंश बेलउँच सँ धैर्यनारायण सुत रामकृष्णा दौ . . . सँ. . . द्दौ.॥ कन्हाणई धरणीधर अवनिधरौ पाली सँ भोर सुत बोधी दौ . . . विस्फी. सँ नाथे द्दौ.॥ वावूनाथ सुता देवनाथ किशोरी यदुनाथा पाली सँ कारू सुत सवुरदत्त दौ माण्डार सँ ववूआ द्दौ.॥ देवनाथ सुतो गुलाब नेनाको करमहा सँ भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ . . . वलियास सँ मुनि द्दौ.॥ नेना सुतो भोलीक: बभनियाम सँ बच्चाा सुत अवधी दौ . . . खौआल सँ नकछेदी द्दौ.॥ भोली सुत ठक्कभन एकहरा सँ मोहन सुत सुरन्गदन दौ . . . घुसौत सँ कालीशंकर द्दौ.॥ अपरा देवनाथ सुता . . . सकुरी वुधवाल सँ गुणानन्दन पौत्र तारापति सुत दुल्होन दौ . . . पबौलि सँ हटी सुत नारायणदत्त द्दौ.॥
॥ दुल्लाह सुतो विष्णु दत्त: बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत तेजन दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ.॥ अपरा सुतो भिरवारिक: वभनियाम सँ गोडन सुत महिपति दौ वेलउँच सँ सुत लक्ष्मीनधर द्दौ.॥ विष्णुभदत्त सुता . . . वुधवाल सँ लोचन सुता वूला दौ . . . सोदरपुर सँ रामे‍श्विर द्दौ.॥ एकहरा सँ आनन्दन कस्तुसन्तत:॥ अपरा सुता सुखेत सोदरपुर सँ हरिश्व्र सुत भंजन दौ अलय सँ भिखि द्दौ.॥ भिखारी सुतो वटूकनाथ अलय सँ मधुरापति सुत मही दौ . . . खौआल सँ वुआ द्दौ.॥ अपरा विष्णुर सुता . . . एकहरा सँ बोध सुत शिवनन्दभन दौ . . . दरिहरा सँ कृष्णोनन्दव सुत दुर्गादत्त द्दौ.॥ . . . वुधवाल सँ सदाशीव द्दौ.॥ मानीक सुता . . . तिसँउत सँ मही सुत वाचा दौ . . . एकहरा सँ खड़गपाणि द्दौ.॥ अकली सुतो भैरवदत्त: हरिअम सँ बासुदेव सुत चेता दौ . . . खौआल सँ वुला सुत सनाथ द्दौ.॥ ननू सुता वबूजन भुनिदत्त कलरा: एकहरा सँ इन्द्रापति सुत करूणाकर दौ उचति सँ छकनू द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्ल ह दौ . . . विस्कीद सँ एकनाथ द्दौ.॥
॥ वाचा सुता घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ . . . वलियास सँ हरिशंकर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ हरिशीव सुत नेहाल दौ . . . एकहरा सँ चन्द्ररकर द्दौ.॥ अपरा सुतौ भायलाल: बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ . . . पाली सँ विष्णुुपति सुत काला दौ . . . वलियास सँ नकट द्दौ.॥ भयलाल सुत ढोही चिन्तणमणि सिंहेश्वारा सरिसब सँ खाँतर पौत्र भोल सुत क्षमानाथ छोत्रनाथ दौ . . . पाली सँ वाचा सुत जीवन द्दौ.॥
(४९०) राजनपुर कन्हौ ली (२५०)
भवन सुता बाछ देवनाथ केशवनाथा जजिवाल सँ निताई सुत कलाधर दौ . . . माण्डदर सँ हेमांगद द्दौ.॥ बाछ सुता-वहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ माण्डुर . . . सँ . . . जीवन द्दौ.॥ देवनाथ सुता . . . पाली सँ भवानीदत्त सुत रमानाथ दौ . . . सोदर. विद्वनेश्वीर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . कुजौली सँ विहारी सुत वाबूनाथ दौ नरउन सँ गुणनिधि सुत परिवया द्दौ.॥ पाली सँ रीहिणी कस्तुात: केशवनाथ सुतो ढोढ़ाई ललितो करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ . . . वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौ.॥ ढोढ़ाई सुतो यद्दूक: कुजौली सँ गौरीदत्त बाना दौ . . . पनिचोभ सँ वाबूनाथ द्दौ.॥ यदू सुतो इन्द्र कान्तक विष्णु्कांतो करमहा सँ राम पौत्र गोपी सुत अमृतनाथ दौ . . . वलियास सँ जंगली सुत ववुआ द्दौ.॥ इन्द्रतकान्त. सुत नन्दिकुमार पाली सँ गोवर्द्धन सुत लूटन दौ . . . एकहरा सँ मनरक्खगन द्दौ बहोरन सुता . . . खण्डवला सँ दानी सुत काशीनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ बासुदेव सुत दुखनी द्दौ.॥ नन्दस कुमार सुता . . . फनन्दमह सँ रामपाल सुत शिवनन्ददन दौ . . . पबौलि सँ रघुनाथ द्दौ.॥ मनबोध सुतो गृहिनाथ: पाली सँ मनहर सुत रामे दौ . . . बलियास सँ खाँतर सुत भिखारी द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ यशोधर सुत विश्वेखश्विर दौ सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ धरणी सुत कमलनयन दौ . . . पाली सँ सदाशीव द्दौ.॥ अपरा मनबोध सुतो वंशमनि करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ . . . सकराढ़ी सँ वीर सुत चान द्दौ.॥ अपरा मनबोध सुतो वबुए भवनो कोदरिया सँ कृष्णा नन्द सुत जंगली दौ. . . माण्डसर सँ रघुपति द्दौ.॥ अपरा सुतो दुल्लनह: खण्डवला सँ चतुर्भूज सुत दोनी दौ . . . नरउन सँ घनश्याभम द्दौ.॥ गृहिनाथ सुता . . . पाली सँ विष्णुौपति सुत काला दौ . . . बलियास सँ नकद द्दौ.॥ अपरा सुता करमहा सँ राम सुत हरिकृष्णु दौ . . . बेल. शूलपणि द्दौ.॥ अपरा सुतो लरवनाथ करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ वलियास कल्या ण सुत श्रीवनाथ द्दौ.॥ अपरा गृहिनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ मघुसूदन सुत महिनाथ दौ . . . करमहा सँ रामकृष्णास द्दौ.॥ अपरा मनबोध सुतो भैयाक: . . . विठुआला . . . सुत शुभपति दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(४९१) राजनपुरा सँ
॥सुबोध सुतो निधिपाणि वेदपाणि कुजौली सँ अभिराम सुत म.म. वागीश दौ . . . सोदरपुर सँ गोनू द्दौ.॥ अपरा सुतो भवदत्त: पाली सँ धर्मड.गद सुत पाँ हीरा दौ वलियास सँ भगीरथ द्दौ.॥ निधिपाणि सुता . . . पबौलि सँ कलर सुत बन्धवन दौ . . . पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा निधिपाणि सुता फकीर श्रीनाथ ठीठरा: घुसौत सँ चानन सुत . . . वाचा दौ वलि. दुखिया द्दौ.॥ अपरा सुता . . . करमहा सँ चित्रधर सुत वाबूनाथ दौ . . . दरिहरा सँ गरीब. सुत चानन द्दौ.॥ अपरा निधिपाणि सुता करमहा सँ सोनी सुत रुद्रनाथ दौ . . . ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौ.॥ अपरा सुता . . . अलय सँ वंशी पौत्र रतीश सुत मनसुख दौ . . . नरउन सँ गोनोड़ सुत बवनू द्दौ.॥ सोदरपुर सँ नेननू कस्तुसत: फकीर सुता . . . हरिअम सँ अभिराम सुत थाडू दौ . . . सकराढ़ी सँ नीतन सुत मँहगी द्दौ.॥ श्रीनाथ सुतो धथुर: सोदर करमहा सँ मनसुख सुत गृहिनाथ दौ करमहा सँ देवनाथ द्दौ.॥ श्रीनाथ सुता . . . सोदर. लाल सुत हरंगी द्दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन. द्दौ अपरा सुता . . . पाली सँ भोरा सुत भवानीदत्त दौ . . . एकहरा सँ कलर सुत भोजू द्दौ.॥ ठीठर सुतो झुलन: सोदरपुरसँ देवनाथ सुत बदरी द्दौ सतलखा सँ छक्न्भोज द्दौ.॥ झूलन सुतो यादव पनिचोभ सँ खेदन सुत श्रृष्टिघर दौ जजिवाल सँ धर्मनाथ सुत वबुजन द्दौ.॥ धथुर सुता . . . पबौलि सँ बरजू सुत नरसिंह दत्त दौ वेल. भावानन्द.त्त द्दौ.॥ भवदत्त सुता कन्हा ई रमनी चण्डीेदत्त तारणीदत्ता पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ रामेश्व्र सुत प्रेम दौ . . . बलियास सँ लक्ष्मीनदेव द्दौ.॥ अपरा सुता . . . घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ . . . बलि. हरिशंकर द्दौ.॥ भवदत्त सुतो पबौलि सँ चित्रकर सुत कालीदाश दौ . . . ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौ.॥
॥ कन्हा ई सुता . . . हरिअम सँ रामेश्व र सुत सन्तो षमनि दौ . . . वलियास सँ खुशिहाल द्दौ.॥ कन्हााई सुतो बच्चुुक: सोदरपुर सँ बासुदेव सुत थोथरी दौ जगतबन्धु द्दौ.॥ बच्चूा सुतो रामचन्द्र्: सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत मित्रनाथ दौ . . . पण्डुाआ सँ रुद्रमणि द्दौ.॥ बच्चु् सुता बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्दालाल दौ . . . सोदरपुर सँ लाल सुत मतिनाथ द्दौ.॥ रमनी सुता . . . खण्डवला सँ बालह सुत नेयन दौ . . . खौआल सँ रामभद्र द्दौ.॥ चण्डीौदत्त सुतो हिरामणि तीर्थमणि सोदरपुर सँ परमेश्वलर सुत तुफानी दौ . . . पाली सँ रोहन द्दौ.॥ अपरा बच्चुण सुता कुजौली सँ वाबूनाथ सुत केशव दौ . . . जजिवाल सँ इश्वदरीदत्त द्दौ.॥
(४९२) (राजनपुरा सँ नवानी सँ आमेरकिला (राजस्था न) दौसाजिला ॥२४९) अरिवलानन सुतो दिगोन्धि सोदरपुर सँ बचनान्दा सुत शंकरनन्दँ दौ नरउन सँ फुच्चीा प्र. शक्तिनाथ द्दौ.॥)
B ३४२/५) महेश सुता मीना दुल्ल्ह तोतीका हरिअम सँ कृष्णिपति सुत हरिश्वदर दौ . . . बेलउँच सँ नारो द्दौ.॥ मिना सुता भैया हियन म.म. परमेश्वारी दत्ता अलय सँ अनाथ सुत भिरवनी दौ (B४२२७) माण्ड र सँ हेमाङगद द्दौ भैया सुता भगीरथ रघुवर देवकीनन्दरना करमहा सँ चित्रधर सुत किशोरी दौ . . . कुजौली सँ कृष्णददत्त द्दौ.॥ रघुवर सुता . . . पाली सँ गिरधारी सुत बन्ध.व दौ . . . खौआल सँ ब्रहमदत्त द्दौ.॥ अपरा रघुवर सुतो लालाक: दिघोसँ चित्रधर सुत शशिनाथ दौ माण्डआर सँ इशान्नारथ द्दौ.॥ लाला सुतो शक्तिधर: पाली सँ गंगाई सुत झोटन दौ . . . वलियास सँ पक्षधर द्दौ.॥ शक्तिधर सुतो नटवर: दिगउन्ध सोदरपुर सँ नित्यारनन्दर सुत जीवानन्दल दौ . . . खोआल सँ राजेश्ववर द्दौ.॥ अपरा लाला सुतो नितिधर मनोहर दिगम्बकर विश्वखम्भशर प्रभाकरा: पाली पुरन्दार सुत शशिधर नारायण दौ बेलउँच सँ सुधाकर द्दौ.॥ नटवर सुता प्रदीप धर्मेन्द्र भदु. जजिवाल सँ दिनानाथ सुत विश्वरनाथ दौ . . . कर. अमृतनाथ द्दौ.॥ शिलाधर सुता . . . करमहा सँ मुक्तिनाथ सुत नागेन्द्र दौ . . . बलियास सँ अमरकान्तद द्दौ.॥
॥ देवकीनन्दुन सुतो वाबुजी हरिनन्दपनो करमहा सँ लालपाणि सुत जाल्पालदत्त दौ . . . दिघो सँ चण्डीीदत्त द्दौ.॥ वाबुजी सुतो श्रीनन्दुन: हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ . . . सरिसब सँ रामकृष्णत द्दौ.॥ श्रीनन्दनन सुता शंकरानन्दर आचार्य बौआनन्दन शिवानन्दि चतुरानन्द महानन्दाण पाली सँ दुखनी सुत चक्रधर दौ दरिहरा सँ प्या रेलाल द्दौ.॥ शंकरानन्दा सुता अखिलानन्द जीवानन्दोर नरउन सँ बच्चाा सुत सुधाकर दौ . . . सकराढ़ी सँ शतञ्जीव द्दौ.॥ बौवानन्दव सुता करमहा सँ मुक्तिनाथ सुत गणेश दौ नरउन सँ पाँ निरसू द्दौ.॥ शिवानन्द सुता . . . सोदरपुर सँ परमानन्दन सुत धर्मानन्दू दौ सकराढ़ी सँ वृत मोहन सुत राम द्दौ.॥ हरिनन्दनन सुता नारायण निरसूका पाली सँ गौशाँई सुत झोटन दौ . . . बलियास सँ पक्षधर द्दौ.॥ गौरीनन्द न सुता . . . बेलउँच सँ रंगलाल सुत हरिनन्दसन दौ . . . वलियास सँ रामेश्वतर द्दौ.॥ नारायणजी सुता . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुतविन्य् नाथ दौ खौआल सँ गुनाकर द्दौ.॥ निरसु सुता . . . वभनियाम सँ शिवनन्द न सुत पुरुषोतम दौ (३०५//५) महानन्दस सुता . . . सागरपुर ओझोल नरउन सँ बच्चा सुत हिरानन्दल दौ . . . दिगम्बार सुता विनोद पबौलि सँ अन्नूर सुत जगन्नाथ दौ . . . अलय सँ श्रीकान्त) द्दौ.॥
(४९३) राजनपुरा सँ नवानी
हियन सुतो श्रीकान्तँ मानू को पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ . . . जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौ.॥ श्रीकान्त सुतो वैद्यनाथ प्र. दुवाक: ब्रहमोल पनिचोभ सँ परशमनि सुत कपिलेश्वनर दौ . . . खण्डवला सँ कुलपति द्दौ.॥ वैद्यनाथ सुता वद्रीनाथ इन्द्रेनाथ पबौलि सँ वेदानन्द. सुत श्याामानन्द. दौ . . . ना. खौआल सँ चौ. कलर द्दौ.॥ बद्रीनाथ सुता फूल प्र. नरउन सँ सुरेन्द्र सुत श्रीधर दौ . . . फनन्दनह सँ सुवन्तद द्दौ.॥ इन्द्र नाथ सुता . . . हरिअम सँ जगदीश सुत जटाधर दौ॥ अपरा हियन सुता . . . हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ . . . सतलखा सँ भानू द्दौ.॥ अपरा हियन सुतो खुशर: . . . पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ . . . जजिवाल सँ तिमगिल द्दौ.॥ म.म. पघ्यासयनाथ परमेश्वगरीदत्त सुत नित्याानन्दद पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ . . . जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौ.॥ नित्यािनन्दब सुतो लक्षमन: नरउन सँ साहेब पौत्र बैद्यनाथ सुत ठाकुरदत्त दौ . . . दरिहरा सँ ननू सुत मुनीद द्दौ.॥ खुशर सुता . . . पबौलि सँ बतहन सुत सखन दौ . . . पाली सँ सदानन्द द्दौ.॥ नित्या.नन्दौ सुता . . . करमहा सँ किशोरी सुत नाथे दौ . . . सकराढ़ी सँ कृष्णदराम द्दौ.॥ दुल्ल ह सुतो जगनारायण: करमहा सँ बचनू सुत भवानी दौ . . . माण्डरर सँ योगीश्व र सुत विष्णुयदत्त द्दौ.॥ जयनारायण सुता . . . सोदरपुर सँ शेषधर सुत जीवू दौ कुजौली सँ महादेवदत्त द्दौ.॥ . . . तोती सुत भवानीदत्त:पाली सँ गंगाधर सुत निधि दौ . . . बलउँच सँ रोहिणीरमन द्दौ.॥ अपरा तोती सुत भैयाक: सोदरपुर सँ भैरव सुत भोरानाथ दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ.॥ भवानीदत्त सुता . . . सोदरपुर सँ उँमाई सुत रुद्रदत्त दौ . . . सक. घाना द्दौ.॥ सोदर. गोई सुत
(४९४) राजनपुरासँ (२५२)
(४९५) रतौली ककरौड़
॥रतौली दरिहरा ग्रामारम्भत: भगीरथ सुता धर्मपति माढ़न अधारीका दिघो सँ श्यादम सुत . . . महेश दौ पाली सँ पशुपति द्दौ.॥ धर्मपति सुतो धनानन्द. एकहरा सँ जगती सुत बहुड़ी दौ . . . सतलखा सँ देवकी द्दौ.॥ घनानन्द सुता मानीक शिवन शम्भूड यद्दूका अलय सँ वंशी सुत पुरन्दधर दौ . . . माण्डार सँ रतिपति द्दौ.॥ मानीक सुतो रुदीक: खण्डवला सँ मणिकृष्णै सुत हरिनारायण दौ . . . दरिहरा सँ भनौड़ द्दौ.॥ रुदी सुतो रमाकान्ता विश्वरनाथो पबौलि सँ धीर सुत खगनारायण दौ वुधवाल सँ लक्षन द्दौ.॥ रमाकान्तो सुत हर्षनाथ हरिअम सँ ननू सुत शिवशंकर दौ . . . पण्डुुआ सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ.॥ हर्षनाथ सुता . . . करमहा सँ चित्रधर पौत्र मन्नुप सुत राजा दौ दरिहरा सँ गोकुलनाथ सुत बोकन दौ . . . पाली सँ प्रेमू द्दौ.॥ शिवन सुता . . . बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत मेघन दौ . . . खण्डवला सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥ शम्भू् सुता करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ . . . खौआल सँ म.म. दयाराम द्दौ.॥ यद्दू सुता . . . करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ सोनी सुत रुद्रनाथ दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ.॥ मापन सुतो वंशीधर: सोदरपुर सँ पुरन्द्र सुत धरनी दौ . . . माण्ड्र सँ बदली द्दौ.॥ अपरा माढ़न सुतो किर्तिधर: सरिसब सँ परमानन्द. सुत राजाराम दौ . . . एकहरा सँ बल्लीद द्दौ.॥ वंशीधर सुतो हृदयनाथ हेमाको पाली सँ भवेश सुत जीवकर्ण दौ . . . खौआल सँ कुने द्दौ.॥ हृदयनाथ सुत वटुकीक:सोदरपुर सँ बन्धु सुत जीवन दौ . . . अलय सँ दुवरि द्दौ.॥ अपरा हृदयनाथ सुतो नेनाक: सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्ल ह दौ बुधवाल सँ बालकृष्णी सुत सुखिया दौ सोदरपुर सँ दिनेश कस्तुधत:
हेमा सुतो रघुनाथ प्रभुनाथो करमहा सँ कमलनयन सुत गंगादत्त दौ . . . वलियास सँ भानुदत्त द्दौ.॥ हेमा सुतो गिरधारी : सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ . . . पनि. प्रान्नाुथ द्दौ.॥ रघुनाथ सुता . . . पाली सँ जीवेश्वँर सुत भायलाल दौ . . . खौआल सँ हेमकर द्दौ.॥ अपरा रघुनाथ सुता . . . जजिवाल सँ मुशरी सुत फकीरन दौ . . . खौआल सँ भोली सुत कन्हासई द्दौ.॥ . . . पाली सँ रघुनाथ दत्त द्दौ.॥ प्रभुनाथ सुतो शिवशंकर . . . सोदरपुर सँ महिधर सुत फणिपति दौ . . . वलियास सँ भयन द्दौ.॥ अपरा सुतो शक्तिनाथ मुक्तिनाथो बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ . . . पाली सँ नित्याानन्दो द्दौ.॥ शक्तिनाथ सुतो रामाकान्त : करमहा सँ हरि सुत जानकी दौ . . . खौआल सँ परशमनि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . रखवारी हरिअम सँ अपूछ प्रपौत्र कृष्णआदत्त पौत्र मनरंजन सुत हृदयनाथ दौ . . . वलियास सँ सुफल द्दौ.॥ अपरा शक्तिनाथ सुता . . . मलिछाम बहोराढ़ी सँ छोटाई पौत्र मनसुख सुत आदिनाथ दौ नाहस खौआल चौ. रविनाथ द्दौ.॥ रमाकान्त सुत देवकान्ता:सोदर. बच्चूथ सुत युगलकिशोर दौ . . . वलियास सँ गयादत्त द्दौ.॥
(४९६) रतौली सँ भट्टसिमरी ठाढ़ी (२५३)
॥ किर्तिधर सुतो चेङन झोंटूको कुजौली सँ राजाराम सुत कुलपति दौ . . . नरउन सँ मोदनारायण द्दौ.॥ झौंटू सुतो उदन: हरिअम सँ जीवन पौत्र वासुदेव सुत बरजू दौ . . . वलियास सँ धराधर सुत धीर द्दौ.॥ . . . करमहा सँ गरीब द्दौ.॥ उदन सुता . . . करमहा सँ पद्मपाणि सुत रामकृष्णम दौ . . . दरिहरा सँ मोहन द्दौ.॥ रामकृष्ण. सुतो नीलकंठ गोवर्द्धनो सोदरपुर सँ मधुसूदन सुत अपूछ दौ . . . बहेराढ़ी सँ कान्हष द्दौ.॥ नीलकंठ सुतो भ्रमर: पाली सँ चीकू सुत भूवदानन्द. . . . दौ नरउन सँ नाथ द्दौ.॥ भ्रमर सुतो . . . वभनियाम सँ उद्धव सुत धनी दौ . . . माण्डउर सँ परमाई द्दौ.॥ भानूदत्त सुता . . . बेलउँच सँ लाला सुत बालचन्द्र दौ . . . करमहा सँ वंशीधर द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो एकाक्ष बदलूक: हरिअम सँ नयन सुत मदन दौ . . . खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ अपरा गोवर्द्धन सुतो रघुनाथ: पाली सँ राम सुत प्रद्युम्नव दौ . . . सकराढ़ी रामदेव द्दौ.॥ बदलू सुता . . . सोदरपुर नीलकंठ सुत यदुपति दौ . . . दरिहरा सँ नारे द्दौ.॥ रघुनाथ सुता वंशीधरौ चित्रधरा करमहा सँ दामू सुत जगन दौ माण्डरर सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ . . . अपरा वंशीधर सुता विद्यानाथ लेखनाथ वुद्धिनाथ वौकू र्बोमन्नू् हेमनाथ टेकनाथा बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत महेरमान दौ॥ सोदर. रवेम द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पाली सँ राजीव लोचन सुत हरिहरदत्त दौ . . . सोदर. कमलनयन द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता प्रभूनाथ कैलनो पाली सँ मनबोध सुत जीवन दौ . . . सतलखा सँ नेनन द्दौ.॥ विद्यानाथ सुतो प्रभूनाथ कैलनो सतलखा सँ शंकरदत्त द्दौ प्रभुनाथ सुतौ सुरेश्वरर मोलाकौ करमहा सँ महापुरुष सुत ववुए दौ सतलखा सँ शंकरदत्त द्दौ.॥ सुदी सुता . . . रामदेव विष्णु देवा फनन्ददह सँ गोशाँई सुत सुन्दवर दौ . . . खौआल सँ देवराजे द्दौ.॥ कृष्णवदेव सुता . . . अलय सँ बेचन लाल सुत बलभद्र दौ . . . सरिसब सँ पाँ जनार्दन द्दौ.॥
विष्णु.देव सुता . . . जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ . . . खौआल सँ म.म. चुम्मेष द्दौ.॥ कैलन सुतो विश्वेनश्वार हरिअम सँ नेना सुत दिना दौ . . . पण्डुेआ सँ विश्वतनाथ द्दौ.॥ विघ्नेनश्वार सुतो जगन्नासथ: महिली पाली सँ कृष्ण मणि सुत निरसू दौ . . . वलियास सँ हल्ली् द्दौ.॥ जगन्नादथ सुता . . . हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ . . . दिधोय सँ वैद्यनाथ द्दौ.॥
॥ लेखनाथ सुता द्वारिकानाथ गणेश भूवनेशा सोदरपुर सँ उँमापति सुत ववुनन्द्न दौ . . . पाली सँ जीवेश्विर द्दौ.॥ द्वारिकानाथ सुता . . . करमहा सँ लालपाणि सुता ववुंदन दौ . . . वलियास सँ हरि सिंह द्दौ.॥ अपरा द्वारिकानाथ सुतो शम्भु नाथ फनन्देह सँ पाँखी सुत हित्ती दौ . . . माणडर सँ चन्द्रवदत्त द्दौ.॥
(४९७) ठाढ़ी
॥ शम्भुदनाथ सुतो शशिनाथ:सरिसब सँ मुकुन्दत सुत लक्मीा नाथ द्दौ . . . उचति सँ मुकुन्दह द्दौ.॥ शशिनाथ सुता . . . फनन्द्ह सँ सोन सुत परमानन्द दौ बथनाहा . . . सँ . . . द्दौ.॥ वुद्धिनाथ सुतो दिगम्बहर लतड़ो एकहरा सँ भैयाराम सुत बवनू दौ . . . पाली सँ हिरा द्दौ.॥ दिगम्ब र सुता वैया. शिवशंकर वैया. हरिशंकर नन्दपलाल शास्त्री. विष्णुदलाल पाली सँ मणिकृष्ण सुत चन्नाक दौ . . . एकहरा सँ भिखारी द्दौ.॥ अपरा दिगम्बार सुता . . . वुधवाल सँ प्रेमनारायण पौत्र भैरवदत्त सुत उग्रदत्त दौ . . . खौआल सँ जीवेश्वार सुत उग्रदत्त द्दौ.॥ . . . सोदरपुर सँ मनसुख द्दौ.॥ वैया. शिवशंकर सुतो वैया. लम्बोतदर: दिघोय सँ चित्रधर सुत मुक्तिनाथ दौ . . . वलियास सँ जयराम द्दौ.॥ वैया. लवम्बोधदर सुतो नारायण गोविन्दो ॥ घुसौत सँ कुमर सुत श्रीपति दौ . . . जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ गोविन्दव सुता . . . अलय सँ रतीकान्तु सुत सतीकान्त. दौ मनिकौली खौआल सँ हरिनन्द.न द्दौ.॥ वैया हरिशंकर सुतो अर्थशास्त्रत प्रो. दिवाकर विश्व.म्भगरो करमहा सँ वेणीदत्त सुत विश्वेशश्व्र दौ . . . दरिहरा सँ बच्चीर द्दौ.॥ अपरा सुत गुणाकर: करमहा सँ जाल्पाुदत्त पौत्र सुगासुत हरिनन्दरन दौ . . . कुजौली सँ परशमनि सुत ववुआ दौ हरिअम सँ लक्षमन द्दौ.॥ प्रो. दिवाकर सुता हेमकर जयकर प्रभाकर सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्राननन्द॥ दौ . . . पाली सँ अदन्तत कृष्णपलाल द्दौ.॥ विश्वरम्भ.र सुत . . . करमहा सँ खेली सुत अनन्तद दौ . . . वलियास सँ इशदत्त द्दौ.॥ प्रो. चन्द्रसधर सुता . . . पाली सँ रामेश्वयर सुत श्याौमेश्वसर दौ . . . बेलउँच सँ गिरधर किशोर द्दौ.॥
(४९८) रतौली सँ ढाढ़ी (२५४)
नन्द४लाल सुता वाचस्प ति प्र. निरसू लक्ष्मीतपति प्र. खोखा पशुपति राजेन्द्रा. कुजौली सँ भूवन सुत कृष्णचमणि दौ . . . सरिसब सँ अनिरुद्ध द्दौ.॥ वाचस्प ति सुता . . . करमहा सँ राधानाथ सुत शशिनाथ दौ . . . जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ लक्ष्मीहपति सुता . . . करमहा सँ खेली सुत भवानन्दो दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौ.॥ पशुपति सुता . . . फनन्दरह सँ बलेल सुत राधानाथ दौ . . . पण्डु आ सँ नथूनी द्दौ.॥ राजेन्द्र सुता . . . नरउन सँ पाँ लूटन सुत पाँ निरसू प्र. विश्व नाथ दौ . . . बलियास सँ हरिश्चरन्द्रत द्दौ.॥
शास्त्री विष्णुडलाल सुता . . . हरिअम सँ बसन्तह सुत वैया. सुरेश दौ . . . माण्डिर सँ नरसिंह द्दौ.॥ अपरा सुतो खेलन प्र. कामेश्वदर ज्ञान को सोदर. रघुनाथ सुत श्रीकान्तस दौ . . . वलि. ववुआ द्दौ.॥ कामेश्वजर सुता . . . हरिअम सँ राम मनोहर सुत . . . दौ टेकनाथ सुतो हर्षनाथ देवनाथ . . . नाथा तिसउँत सँ वाचा सुत काशीनाथ दौ . . . सतलखा सँ गोनन द्दौ.॥ हर्षनाथ सुत गंगानाथ: हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ . . . सोदर. लाल द्दौ.॥ गंगानाथ सुता . . . पाली सँ राम सुत हरिदेव दौ . . . कुजौली सँ कृष्णादेव द्दौ.॥ मनोधर सुता . . . सोदर. जईपौत्र पति सुत मनि दौ. . . खौआल सँ सोनमा द्दौ.॥ चित्रधर सुता करमहा सँ चित्रधर दौ . . . पबौलि सँ उपेन्द्रम द्दौ.॥ अपरा चित्रधर सुता . . . अहपुर करमहा सँ गोकुलनाथ सुत माङनि दौ . . . नरउन सँ वंशीधर द्दौ.॥
(४९९) रतौली सँ बेतिया देशे रानीपुर, ककरौड़
(२७०//५) इन्द्रादनन्द. सुतो अच्यु.तानन्दम नन्दथलालो . . . वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्ल्ह दौ . . . दरिहरा सँ दुक्भरजन द्दौ.॥ अच्यु तनानन्द सुतो नूतनकृष्णा प्र. नेनाकौ सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ . . . हरिअम सँ रूपनाथ द्दौ.॥ नूतनकृष्ण् सुतो हरिकृष्ण फनन्दुह सँ गोशाँई सुत सुन्दथर दौ . . . वलियास सँ मथुरी द्दौ.॥ हरिकृष्ण‍ सुता . . . हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ . . . सरिसब सँ कुलानन्दु द्दौ.॥
विष्णुगदत्त सुतो गेहनाथ वाचाको सरिसब सँ कृष्ण देव सुत चाण दौ . . . सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौ.॥ गेहनाथ सुत गुलाब: सरिसब सँ विश्राम सुत करिये दौ . . . बलियास सँ ब्रहमदत्त दौ. अपरा गेहनाथ सुता . . . घुसौत सँ वाचा सुत थोथन दौ . . . माण्डतर सँ चिलका द्दौ.॥ गुलाब सुतो शतञजीव खटरू प्र. सत्यै दवो करमहा सँ रज्जूल सुत जयनाथ दौ . . . वलियास सँ लान्हार द्दौ.॥ अपरा गुलाब सुता . . . अलय सँ शिवलाल सुत जगतलाल दौ नरउन सँ बच्ची् द्दौ.॥ (२) अपरा गुलाब सुता . . . घुसौत सँ कलानाथ सुत मुकुन्दा दौ . . . पबौलि सँ सिद्धि द्दौ.॥ अपरा गुलाब सुता . . . जमदौली पाली सँ भोलानाथ सुत लाल दौ . . . पबौलि सँ बतहन द्दौ.॥ वाचा सुता . . . सोदरपुर सँ परमेश्विर सुत तुफानी दौ . . . वभमनियाम सँ रंजन द्दौ.॥ अपरा सुता हरिअम सँ रमानाथ सुत भवानीदत्त दौ . . . ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौ.॥
सत्यथदेव सुता जनकदेव नीलू प्र. . . . हरिदेवा: बेलउँच सँ लक्ष्मीसदत्त सुत मुकेश्वभर दौ . . . माण्ड र सँ भैरवदत्त द्दौ.॥ जनकदेव सुता पाली सँ गणेश सुत सरस्व तीकान्तव द्दौ . . . कोदरिया गणेशचन्द्रि द्दौ नीलू प्र. . . . सुता . . . करमहा सँ राधानाथ सुत सोमनाथ दौ
(५००) रतौली सँ ठाढ़ी (२५५)
गरीब सुता किरती मेधाकर चानना करमहा सँ भवानी सुत वुढ़ाई दौ . . . दरिहरा सँ हरि द्दौ.॥ अपरा गरीब सूतो इशान्ना थ सँ पाली सँ शिवदाश सुत यदुराम दौ . . . बलियास सँ पशुपति द्दौ.॥ अपरा गरीब सुतो माना ननूको जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दालाल सँ . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ (३) अपरा गरीब सुत पाली सँ रामकृष्णि सुत शूलपाणि दौ . . . दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . अलय सँ नरोत्तम सुत नित्याननन्दथ दौ . . . सतलखा सँ केशवे द्दौ.॥ चाणन सुतो मोहन: पाली सँ गणपति सुत हरिनन्द न दौ . . . पण्डुकआ सँ कमलनयन द्दौ.॥ मोहन सुता . . . पाली सँ भिखारी सुत हिरा दौ . . . वलियास सँ हृदयनन्दनन द्दौ इशान्नासथ सुता तुलसीदत्त परमेश्व रीदत्त भगवानदत्ता करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ . . . एकहरा सँ लक्ष्मी धर द्दौ.॥ तुलसीदत्त सुता . . . दिघोय सँ नरपति सुत खुशिहाल सिंह दौ . . . एकहरा सँ छत्रपति द्दौ.॥ परमेश्व रीदत्त सुता . . . तिसउँत सँ मनाई सुत खड़गी दौ . . . सकराढ़ी सँ करिये द्दौ.॥ इश्व रीदत्त सुता गंगोली सँ जीव सुत जानकीनाथ दौ सकराढ़ी सँ करिये द्दौ.॥ माना सुतो गिरजादत्त: खण्डवला सँ दोनी सुत श्याकम दौ . . . खौआल सँ बालकृष्णो द्दौ.॥ अपरा माना सुतो परशमणि बेलउँच सँ भवदेव सुत जादव दौ . . . पाली सँ परान द्दौ.॥ गिरजादत्त सुता . . . सँ छकौङसुत काशीनाथ दौ . . . माण्ड्र सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥
परशमणि सुता . . . अलय सँ विद्यापति सुत कलरु दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ.॥ ननू सुतो नयन मुनीको पाली सँ गंगाधर सुत निधि दौ . . . बेलउँच सँ रोहिणी रमन द्दौ.॥ नयन सुता . . . पबौलि सँ रघुवीर सुत भवनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ भैनू द्दौ.॥ मुनी सुतो मधुसूदन: करमहा सँ जुड़ाउन सुत सनफूल दौ . . . एकहरा सँ हरिपाणि द्दौ.॥ मधुसूदन सुतो . . . मार्कण्डे य छेदी घुसौत सँ महीधर सुत अमोलदत्त दौ . . . बेलउँच सँ नेया द्दौ.॥ मार्कण्डेेय सुता . . . घुसौत सँ भवानीदत्त सुत बचन दौ सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौ.॥
भिखारी सुतो ज्यो.. तुलाकृष्णे . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ तुलाकृष्णो सुतो वहुकनाथ: सोदर. . . . सुत छोटी दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ वटूकनाथ सुत मथुरानाथ: एकहरा सँ ज्यो . हरिश्व.र सुत सोना दौ . . . सोदरपुर सँ अभिराम द्दौ.॥ मथुरानाथ सुता . . . घुसौत सँ मनसुख सुत बरजा दौ. . . . सोदरपुर सँ किशोरनाथ द्दौ.॥

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...