Thursday, October 22, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२५ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३०१) नगवाड़ सँ (९५९) कैवलख
ठ. लूटन सुता . . . दरिहरा सँ हेमा सुत रघुनाथ दौ . . . पाली सँ भायलाल द्दौ.॥ (१४९/६) ठे नीधि सुतो श्रीधर मोहनो बलियास सँ बाचा सुत जयराम दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दी६श्वेर द्दौ.॥ श्रीधर सुतो हरिदेव ज्योद. शिवनन्दननो एकहरा सँ वावूनाथ सुत आनन्दद दौ . . . पाली सँ गुमानी द्दौ.॥
ज्योा. शिवनन्दसन सुतो विद्यापति . . . दरिहरा सँ रघुवर सुत लाला दौ . . . पाली सँ झोटन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . जजिवाल सँ ननू सुत रत्नरदेव प्र. रट्टा दौ . . . दरिहरा सँ श्रीकान्ता द्दौ.॥
तारापति सुता . . . खौआल सँ मोदनारायण सुत बछरण दौ . . . वहेराढ़ी सँ कमलपाणि द्दौ. (९) अपरा तारापति सुतो लाल गुदरो माण्डदर सँ भवेश सुत वंशमनि दौ . . . बेलउँच सँ धनीराम द्दौ (२) गुदर सुता . . . दरिहरा सँ रज्जे् सुत वच्चीँ दौ . . . करमहा सँ जाल्पालदत्त द्दौ. . . . हेमकर सुता . . . खौआल सँ बछरणस्यैाव दौ (९) अपरा सुता . . . जजिवाल सँ . . . सुत पोषन दौ पाली सँ धन द्दौ.॥ अपरा सुतो नरसिंह: वलियास सँ धीर सुत रूपनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ जूडी द्दौ (३) अपरा सुतो गोपाल: दरिहरा सँ ननू सुत नयन दौ . . . पवौली सँ भवनाथ द्दौ. (४)
ठ. दुल्लाह सुत: लक्षमन: सरिसब सँ चान सुत भिखि दौ . . . करमहा सँ उँमानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो कृष्णनदत्त: दिघो सँ बन्धु सुत नरपति दौ बलियास सँ लक्षमन द्दौ.॥ ठ. लक्षमन स्वं्यमयाकी श्यासम भगवानदत्तो पण्डुुआ सँ पाँ नन्दी श्व्र सुत पाँ गरीब दौ . . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ स्वं यमयाकी श्यारम सुता आनन्द विश्वे्श्वँर गोकूल शुकदेवा खण्डीबला सँ बालह सुत श्याँम दौ . . . बेलउँच सँ रमन द्दौ.॥
(३०२) नगवाड़ सँ कैवलख
ठ. आनन्दस सुता ववुनी गंगाधर मुरारिका: वलियास सँ गंगाधर सुत मनि दौ . . . एकहरा सँ हृदयमणि द्दौ.॥ गंगाधर सुता . . . वलियास सँ वावूलाल सुत वागीश दौ . . . सोदरपुर सँ वावू द्दौ.॥ ठ. गोकुल सुतो यदुनाथ कपिलेश्व रो दरिहरा सँ बल्लूँ सुत भोली दौ . . . नरउन सँ मनभरन द्दौ.॥ यदुनाथ सुता रूद्रानन्दब उग्रानन्दभ कृपानन्दा दरिहरा सँ राम सुत गुल्लीौ दौ . . . सोदरपुर सँ वावू द्दौ.॥ रूद्रानन्दक सुता संतोष विनय भास्कगर
पुसकर भ्रमरपुर उग्रानन्दशसुता विवेकानन्दद शारदानन्दभ सच्चिदानन्दा : पण्डुलआ सँ पाँ काशीनाथ सुत पाँ किर्तिनाथ दौ कृपानन्दा सुता . . . , उदनपुर जजिवाल . . . सँ . . .सुत . . . दौ ठ. कपिलेश्व.र सुतौ चन्द्रापनन्द‍ नित्या नन्दो भूड़ी गढ़ खण्डसबला सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ प्रो. चन्द्रासनन्ददन सुतौ प्रो. नित्या्नन्द् सुत. . .
(३०३) नगवाड़ सँ
ठ. बालह सुता . . . सरिसब सँ हेमांगद सुत हिरेश्व.र दौ . . . एकहरा सँ उपाध्यााय ज्योा. गुणीश्वमर द्दौ.॥ ठ. चानन सुतो भैयाक: वलियास सँ पशुपति सुत महाबल काशीनाथ दौ . . . हरिअम सँ मोहन द्दौ.॥ अपरा चानन सुतो वाचा वुद्धिको एकहरा सँ कविनन्द.न सुत २ पाध्या य ज्यो्. हरिश्वभर द्दौ. . . . पाली सँ सोनमनि द्दौ.॥ अपरा चानन सुतो बवनूक: खौआल सँ रघुनन्दान सुत भोरानाथ दौ . . . फन्द ह सँ उपाध्यानय ज्योख. हरिश्व र दौ पाली सँ सोनमनि द्दौ.॥ अपरा चानन सुतो बवनूक: खौआल सँ रघुनन्द न सुत भोरानाथ दौ फन्दनह सँ उपाध्याचय इशान्‍नाथ द्दौ.॥ अपरा चानन सुत: सनफूल: सकराढ़ी सँ पाँ योगी सुत पाँ तारापति दौ . . . बेलउँच सँ जानकीनन्द न द्दौ.॥ अपरा चानन सुतो वैया. ठकुरेक: दरिहरा सँ गंग सुत बछरू दौ . . . एकहरा सँ पनाई द्दौ. (५) अपरा चानन सुतो बन्धसव: खौआल सँ भोरा सुत श्रीकृष्णस दौ पाली सँ गंगाधर द्दौ. (६) अपरा चानन सुतो पखियाक: सोदरपुर सँ हरिजीव सुत रामेश्वैर दौ . . . वेलउँच सँ ज्योस. खगेश द्दौ (७) अपरा चानन सुता . . . पवौली सँ देवानन्दच सुत रतन दौ . . . रतन सुता नरउन सँ शंकर सुत गोनोड़ दौ . . . खौआल सँ शिवराम द्दौ.॥ (८) अपरा चानन सुता . . . पवौली सँ रघुनाथ सुत सुन्द र दौ . . . करमहा सँ रमनू द्दौ.॥ (९) अपरा चानन सुता . . . वलियास सँ हरिजीव सुत चिलका दौ . . . सरिसब सँ भगीरथ द्दौ.॥ (१०) अपरा चानन सुता नरउन सँ हृदयराम सुत मनि दौ . . . मनि सुता . . . सकराढ़ी . . . सँ सुत बासुदेव दौ वुधवाल सँ हरि द्दौ. (११) भैया सुतो ववुजन राम सिंहो कोदरिया सँ लक्ष्मीापति सुत दिवान भवानीदत्त द्दौ.॥ . . . माण्ड र सँ महेश द्दौ.॥ अपरा भैया सुत: बदरीक: वलियास सँ भगीरथ सुत कीरू दौ . . . सोदरपुर सँ बछरू द्दौ.॥ ववुजन सुतो अर्जून: नरउन सँ . . . नरपति सुत मनबोध द्दौ. करमहा सँ जगन द्दौ.॥ ठ. बाचा सुतो धन थोथनो . . . वलियास सँ धराधर सुत दुखिया दौ . . . वुधवाल सँ हिरा द्दौ.॥ . . . वाचा सुता वलियास सँ भवेश सुत खड़गू दौ . . . करमहा सँ दुखनी द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ रामेश्वतर सुत खड़गनारायण दौ . . . पनिचोभ सँ लोकनाथ द्दौ.॥ (६) वाचा सुता वलियास सँ बन्धुय सुत बैद्यनाथ दौ . . . दिघो सँ परान द्दौ. (४) अपरा बाला सुता लान्हाधक: लाजिवाल सँ भैयो सुत दुल्लपह दौ वमनि सँ बछरू द्दौ.॥
(३०४) नगवाड़ सँ ककरौड़
ठ. धन सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत मानिक दौ . . . वभनियाम सँ मानीक द्दौ.॥ अपरा सुत दरिहरा सँ रघुनाथ सुत वंशीधर दौ . . . वहेराढ़ी सँ महेरमान द्दौ॥ अपरा सुतो विश्वुनाथ खौआल सँ दिगम्बमर सुत कारी दौ करमहा सँ नकदू द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ जग्यिपति सुत लक्ष्मीानाथ दौ . . . सोदरपुर सँ उँमाई द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ जीवन सुत भगत दौ . . . पवौली सँ भवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता सतलखा सँ नीलाम्ब र सुत आँखी दौ . . . सोदरपुर सँ आत्मातराम द्दौ. (६) धन सुता पवौली सँ आन्ह र सुत मेघनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ. (६) महो ठ. विश्वरनाथ सुता . . . खण्डवबला सँ चान सुत भुलमणि दौ सकराढ़ी सँ इश्व्रीदत्त द्दौ.॥ विश्वननाथ सुता . . . माण्डनर सँ बनी सुत अमृतनाथ दौ B ३८१ अमृतनाथ सुता . . . पाली सँ मधुरपति सुत (A २४) छतरी सुतो मघुरापति रवौआल सँ बांध सुत भञ्जन दौ. . . पवौलिसँ चन्द्रथपति द्दौ.मधुरापति सुता. . . सरिसब सँ हरपतिसुत दुर्मिरिव दौ बलियास सँ मचल द्दौ.॥ ठ. लान्हा. सुतो जगमोहन कुलमनि सतलखा सँ भानू सुत गिरधर दौ . . . करमहा सँ विष्णुतदत्त द्दौ.॥ ठ. कुलमनि सुत: चिरञ्जीव: वलियास सँ अमृतनाथ सुत कृष्ण देव दौ (B. ८५ //२) करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता पवौली सँ गौरीदत्त सुत आदिनाथ दौ . . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ थोथन सुता . . . माण्डौर सँ सनाथ सुत चिलका दौ . . . दरिहरा सँ महेश द्दौ. ठ. बवनू सुता कलानाथ श्याौमनाथ राधानाथा. . .:सकराढ़ी सँ गंगाधर सुत बाछ दौ . . . नरउन सँ सुखनी द्दौ.॥ कलानाथ सुतो वैया. मुकुन्दु जयवल्लबभो वलियास सँ धराधर सुत दुखिया दौ . . . जजिवाल सँ गोनन द्दौ.॥ अपरा कलानाथ सुत: वावूलाल: पवौली सँ गरीव सुत रत्नँपति द्दौ करमहा सँ सोनी द्दौ.॥ मुकुन्द सुता बवूजन हिरामणि बचकन मथुरानाथा पवौली सँ भैयन सुत सिद्धि दौ . . . दरिहरा सँ खड़्गपाणि द्दौ.॥ ठ. ववुजन सुत: लक्ष्मी नारायण: सकराढ़ी सँ बोकन सुत जयलाल दौ . . . एकहरा सँ खड़गपति द्दौ.॥ लक्ष्मीणनारायण सुता . . . सतलखा सँ॥
(३०५) नगवाड़ सँ सतलखा (९५३)
जयलाल सुत मनोहर दौ . . . खण्ड बला सँ नारायणदत्त द्दौ.॥
हिरामणि सुता लक्ष्मीुकान्तु छेदू शशिकान्ता : कोदरिया सँ कन्है.यालाल सुत मुकुन्दन लाल दौ . . . हरिअम सँ राम कृष्ण द्दौ.॥ अपरा सुता दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब दौ . . . करमहा सँ जयनाथ द्दौ.॥ लक्ष्मीतकांत सुता गौरीकान्त धरनी बेलउँच सँ ललित लाल सुत कपिलेश्वार दौ पण्डुौआ सँ अवधबिहारी द्दौ.॥ . . . छेदू सुता . . . खौआल सँ झिंगुर सुत प्रान्ना थ दौ . . . दिघो सँ भैयालाल द्दौ.॥ गौरीकान्‍त सुता माण्ड र सँ मन्नुन सुत राधारमण दौ . . . पबौली सँ पंचानन्दल द्दौ.॥ धरनी सुता . . . दरिहरा सँ हिरामणि सुत श्या मसुन्द र दौ सोदरपुर सँ गंगाधर द्दौ.॥ शशिकान्त. सुता पण्डुरआ सँ अवधविहारी सुत जनार्दन दौ . . . जजिवाल सँ बौक द्दौ.॥ ठ. बचकन सुता . . . खौआल सँ बाम सुत मद्दू दो बेलउँच सँ . . . ललितलाल द्दौ.॥ ठ. मथुरानाथ सुता सूर्यनाथ श्रीकृष्णाद सोदरपुर सँ अमृतनाथ सुत बच्चेललाल दौ . . . वुधवाल सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥
ठ. जयबल्ललभ सुतो कुमर मुनीको वलियास सँ कलाधर सुत कन्हा ई दौ एकहरा सँ हृदयमणि द्दौ.॥ कुमर सुता श्रीपति रमापति लक्ष्मीरपति प्रजापतिय: पण्डु आ सँ रत्नौमणि सुत अपूछ दौ . . . पाली सँ कनकमनि द्दौ.॥ श्रीपति सुता . . . जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ . . . हरिअम सँ परमानन्द द्दौ.॥ प्रजापति सुता . . . जजिवाल सँ भैयो दौ हरिअम सँ परमानन्द् द्दौ.॥ ठ. मुनी सुता सुरेश भवधर बलियास सँ वावूलाल सुत बनमाली दौ . . . पवौली सँ विश्वाीनाथ द्दौ.॥
अपरा कुमर (शेरवर) सुता नकदू प्र. तुलापति बलदेव कमलापतिय: दुलहावासी ओड़ा एकहरा सँ गिरधारी सुत बदरी दौ॥
(३०६) नगवाड़ सँ पिलखवाड़
ठ. वावू लाल सुता . . . पण्डुसआ सँ योगी सुत दिना दौ . . . पाली सँ फाल्गु६न द्दौ.॥ ठ. श्याडमलाल सुतो जयलाल कमलनाथो दरिहरा सँ बवनू सुत कन्हाुई दौ . . . पाली सँ अर्जून द्दौ. जयलाल सुता . . . सोदरपुर . . . सँ सुत मधुसूदन दौ . . . नरउन सँ वच्चीर द्दौ. कमलनाथ सुता . . . वलियास सँ गिरधारी सुत लाल दौ . . . जजिवाल सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ ठ. लक्ष्मीयनाथ सुतो बोधनाथ अमृतनाथो दरिहरा सँ शिवदत्त सुत गौरीदत्त दौ पाली सँ अर्जून द्दौ.॥ बोधनाथ सुतो अभयनाथ: खौआल सँ हरदत्त सुत उँमादत्त दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ अभयनाथ सुता . . . दुर्गानाथ देवनाथ विन्य्प नाथ जगन्नाँथा: वलियास सँ वावूलाल सुत हिरे दौ . . . वुधवाल सँ नन्दीलाल द्दौ.॥ दुर्गानाथ सुतो यदुनाथ गणेशनाथो खण्ड बला सँ शुभंकर सिंह सुत गुदन सिंह दौ . . . बेलउँच सँ हरिहरदत्त द्दौ. यदुनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ आनन्दा किशोर सुत चौ. निरसू द्दौ.॥ . . . वलियास सँ धीरनाथ द्दौ.॥ देवनाथ सुतो इन्द्ररनाथ तेजनाथ जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ
हरिअम सँ परमानन्दु द्दौ.॥ इन्द्रुनाथ सुता सोदरपुर सँ दुक्रवनी पौत्र गिरजा सुत पिताम्बार दौ कछरा पाली सँ मंगनू द्दौ.॥ विन्य्सु नाथ सुता बैद्यनाथ दिनानाथ उदयनाथ धैर्यनाथा: खौआल सँ बलभद्र सुत मुकुन्द् दौ . . . हरिअम सँ जागेश्वनर द्दौ बैद्यनाथ सुता गंगानाथ काशीनाथ जजिवाल सँ विष्णु्कांत सुत वैया. सदानन्दन दौ . . . पाली सँ ववुरा द्दौ . . . गंगानाथ सुता . . . कुजौली सँ रामनन्दरन पौत्र बैद्यनाथ सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ दिनानाथ सुता खांगुड़ सरिसब सँ शशिनाथ सुत रमानाथ दौ वलियास सँ वीलट द्दौ.॥ धैर्यनाथ सुतो. . किशोरनाथ M.S.C. . . . सौर . . . सँ . . . सुत दुर्गादत्त द्दौ.॥ जगन्नाँथ सुता . . . वलियास सँ राम सुत चन्द्रा नन्द दौ . . . फनन्द ह सँ मांगू द्दौ.
(३०७) नगवाड़ सँ रशाढ़ (९५४)
ठ. अमृतनाथ सुता . . . सुरवेत खौआल सँ म. म. नेनन सुत जानी दौ . . . सरिसब सँ दिनानाथ द्दौ.॥ ठ. सनफूल सुत: ववुअन: जजिवाल सँ यार सुत नागा दौ . . . अलय सँ झौदूं द्दौ.॥ वैया. ठकुरे सुतो कवि मतिकान्तस वेणीकान्तो जजिवाल सँ छोकर सुत बवनू दौ . . . पाली सँ हेमकर द्दौ.॥ अपरा सुतो वैया. रघुनाथ हेमनाथो जजिवाल सँ ववनू स्यैपव दौ॥ कवि मतिकान्तो सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत वदन दौ . . . दिघो सँ ठ. बाछ द्दौ.॥ वेणीकानत सुता सोदरपुर सँ आत्माजराम सुत रते द्दौ दरिहरा सँ ननू द्दौ.॥ अपरा सुतो प्रेमदत्त: वलियास सँ जगन्नामथ सुत लोकेश्व्र दौ . . . घुसौत सँ जीवन द्दौ.॥ वैया. रघुनाथ सुता सकराढ़ी सँ रवडानन्दे‍श्वौर सुत लाल दौ . . . हरिअम सँ नेना द्दौ.॥ ठ. हेमनाथ सुत: बछरूक: दरिहरा सँ रामेश्वजर सुत गोकुलनाथ दौ पवौली सँ सुरवाई द्दौ.॥ बछरू सुतो व्रजमोहन: खौआल सँ ववुअन सुत वद्रीनाथ दौ . . . घुसौत सँ ठ. चन्द्रदशेखर द्दौ.॥
(ठ. वकील ब्रजमोहन सुता M.S. नरेन्द्र मोहन प्राणमोहन, सुरेन्द्र् मोहन प्राचार्य (वकील) मोहन (विधि म. वि. स्थापयनकर्त्ता) विरेन्द्रो वकील योगेन्द्रीमोहना. . . सोदरपुर सँ बासुदेव सुत गंगाधर दौ . . . सकराढ़ी सँ केशव द्दौ.॥ नरेन्द्र मोहन सुता अभियंता नृपेन्द्रगमोहन मोहना: सोदरपुर सँ बच्चतन सुत रामकुमार दौ सतलखा सँ बासुदेव द्दौ.॥ प्राणमोहन सुता . . . दरिहरा सँ हरिशंकर सुत दिवाकर दौ . . . सोदरपुर सँ इन्द्रा नन्दन द्दौ. सुरेन्द्र मोहन सुता . . . दयोरि खण्ड बला सँ मुक्तिनाथ सुत केदारनाथ दौ . . . समौलि पाली सँ बूद्दा द्दौ. अपरा सुता हाटी सोदरपुर सँ सुत अघोरी दौ विरेन्द्र.मोहन सुता वकील अंशु वकील आशु नरसाम वलियास सँ पद्मनाथ सुत मिश्र भैरव दौ घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौ योगेन्द्रयमोहन सुत सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ नृपेन्द्रु मोहन सुता . . . मलंगिया कुजौली (लगभा) सँ . . . सुत विद्यानाथ दौ फनन्दलह सँ हितेन्द्र मणि द्दौ.॥
(३०८) अनलपुर सँ
अथ अनलपुर करमहा ग्रामारम्भ : (१७८/५) चित्रधर सुता गौरीदत्त वैया. रज्जू वैया. ऋद्धि पाँ नेया प्र. हेमनाथ कन्हा)ई राम मन्नूगका: पण्डुजआ सँ पाँ मथुरेश सुत पाँ वंशीधर दौ . . . गंगोली सँ लक्ष्मीाकान्त द्दौ. अपरा सुतो हिरमणि माण्डार सँ चाण सुत मोती दौ सोदरपुर सँ बन्धुँ द्दौ.॥ अपरा सुतो जालपादत्त: सकराढ़ी सँ योगी सुत पाँ तारापति दौ. . ..बेलउँच सँ जानकीनन्द न द्दौ. (३) अपरा सुतो चानन: वलियास सँ हरिजीव सुत चिलका दौ . . . सोदरपुर सँ रामेश्वनर द्दौ. (४) अपरा सुतो शम्भु नाथ दिनानाथो पवौली सँ हट्ठी सुत उपेन्द्रा दौ वभनियाम सँ चतुर्भूज द्दौ. (५) अपरा चित्रधर सुतो किशोरीक: गंगोली सँ लक्ष्मीयकान्तभ सुत कृपाराम दौ . . . माण्ड र सँ भिखारी द्दौ. (६) अपरा सुतो भोलन: सकराढ़ी सँ अभिनन्दकन सुत उँमापति दौ . . . पाँ पाली सँ शूलपाणि द्दौ. (६) अपरा चित्रधर सुतो बावूनाथ: सतलखा सँ नारायण सुत सोमेश्वणर दौ॥
पाली सँ भवेश द्दौ (८) अपरा सुतो वंशमणि सकराढ़ी सँ जगन्नासथ सुत भवदेव दौ . . . वभनियाम सँ पक्षधर द्दौ.॥ (८) अपरा सुतो नारायणदत्त विष्णुीदत्तो वलियास सँ कल्यासण सुत जीवनाथ दौ . . . पाली सँ भिखारी द्दौ. (१०) अपरा सुतो कृष्णि किंकर: सोदरपुर सँ पृथ्वी सुत धनेश्विर दौ . . . वुधवाल सँ उँमानाथ द्दौ. (९९) अपरा सुता गुनी जयानन्द् घोघन हड़ंगीका: नरउन सँ हृदयराम सुत मनि दौ सकराढ़ी सँ ननू द्दौ. (९२) अपरा सुतो विद्यानाथ हेमनाथो बेलउँच सँ चान सुत खड़्गराम दौ . . . पवौली सँ बन्धुु द्दौ.॥ (१३) गौरीदत्त सुता सोदरपुर सँ गोनू सुत उँमापति दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ.॥ रज्जूु सुतो भरणी बिहारीको सरिसब सँ महादेव सुत जीवन दौ हरिअम सँ उँमानाथ द्दौ.॥ अपरा रज्जूो सुता द्वारिकानाथ जयनाथ प्या रेका: दरिहरा सँ सुबोध सुत निधिपाणि दौ . . . घुसौत सँ वाचा द्दौ.॥
(३०९) अनलपुर सँ यमसम (९५५)
भरथी सुत: गुदर: सोदरपुर सँ रामेश्वसर सुत नन्दीदश्व र दौ . . . पाली सँ जयदत्त द्दौ. (९) अपरा सुत विश्वसनाथ: जजिवाल सँ गोनन सुत चलबलि दौ पाली सँ भवदत्त द्दौ. (२) अपरा सुतो सिद्धिनाथ अभयनाथो दरिहरा सँ पुरूषोत्तम सुत इश्व रीदत्त दौ . . . करमहा सँ पुरूषोत्तम द्दौ. (३) अपरा सुता खौआल सँ दयन सुत भरू दौ . . . हरिअम सँ जीवन द्दौ. (४) अपरा सुतो तानेक: दरिहरा सँ रोहिणी सुत झाउँ दौ . . . सोदरपुर सँ श्याौमराम द्दौ. (५) सिद्धिनाथ सुता खौआल सँ रविनाथ सुत भवे दौ . . . हरिअम सँ कालिकादत्त द्दौ.॥ अभयनाथ सुता सरिसब सँ गोविन्दह सुत मुनसी दौ . . . वुधवाल सँ गोविन्द् द्दौ.॥
बिहारी सुत: केदारनाथ: सरिसब सँ प्रान्नापथ सुत हृदयनाथ दौ . . . दरिहरा सँ उर्व्वीरधर द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत नेहाल दौ . . . माण्ड र सँ रञ्जन द्दौ. (२) अपरा सुता दरिहरा सँ विष्णुहदत्त सुत गेहनाथ दौ . . . घोसोत सँ घोघन द्दौ. (३) केदार सुता सोदरपुर सँ ननू सुत वैया. ऋद्धिनाथ दौ . . . पाली सँ देवनाथ द्दौ.॥ अपरा केदार नाथ सुता . . . माण्डनर सँ रामधन सुत ठीठर दौ ठीठर सुता करमहा सँ हरिहरदत्त द्दौ.॥ पद्मापति सुत कमलाकान्तन सुतो नेनबे क: खौआल सँ . . . सुत भिखारी दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ नेनबे सुतो हरिहरदत्त: सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत जीवनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ माधव द्दौ.॥ हरिहरदत्त सुता . . . वड़गाम दरिहरा सँ बरजू सूत हिरामणि दौ . . . पनिचोभ सँ झाउँ द्दौ.॥ अपरा केदारनाथ सुता . . . माण्डमर सँ शम्भू सुत गोवर्द्धन दौ अलय सँ मित लाल द्दौ.॥ द्वारिकानाथ सुता वलियास सँ आदिनाथ सुत भिखारी दौ . . . पाली सँ धन द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ वैया. हरदत्त सुत काशीनाथ दौ . . . नरउन सँ लाल द्दौ. (२) अपरा सुता . . . खण्डाबला सँ रत्ने श्विर सुत बम्मोसली दौ . . . करमहा सँ भैया राम द्दौ.॥ जयनाथ सुतो वलियास सँ रेवतीरमन सुत लान्हा दौ . . . करमहा सँ खगपति द्दौ.॥
(३१०) अनलपुर सँ राँटी जगतानन्द.न मोतीपुर
अपरा जयनाथ सुता . . . वड़. दरिहरा सँ मानीक सुत भोलानाथ दौ . . . हरिअम सँ रतनू द्दौ.॥ अपरा सुता . . . धरौरा बलियास सँ गोशाँई सुत नन्हमकू दौ . . . पनिचोभ सँ विद्यानन्द. द्दौ.॥ प्यासरे सुता डीह दरिहरा सँ मानीक सुत जाल्पा्दत्त दौ . . . हरिअम सँ वेणी दत्त द्दौ.॥ ऋद्धि सुता . . . सरिसब सँ रतिनाथ सुत वेचन दौ . . . माण्डरर सँ इशान्ना्थ द्दौ.॥ अपरा ऋद्धि सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत बवनू द्दौ सरिसब सँ काशीनाथ द्दौ.॥ नेयाँ सुता कुबेर राघव बनमालीका सोदरपुर सँ बासुदेव सुत भवानीदत्त दौ हरिअम सँ प्रान्नारथ द्दौ.॥ कुबेर सुता सुन्दरर गोपालो वसुआड़ी वलियास सँ प्राणपति सुत कलाधर दौ . . . सोदरपुर सँ वावूराम द्दौ.॥ सुन्द र सुतो जगतानन्द चिरानन्दो छामू सकराढ़ी सँ लक्ष्मीूनाथ सुत गुलाब दौ . . . करमहा सँ रंगलाल द्दौ.॥ जगतानन्दस सुतो शारदानन्दत: वलियास सँ हल्लीह सुत गीता दौ . . . पनिचोभ सँ
जुडाउन द्दौ. शारदानन्‍द सुता नाहस खौआल सँ राजेश्वँर सुत धनंजय चौ. दौ . . . सोदरपुर सँ किशोरदत्त द्दौ. चिरानन्द‍ सुता गोविन्द‍ लम्बोयदर विश्वतनाथ बालानन्दो मुकुन्दाो बलियास सँ चन्द्रा सुत पुरन्दोर दौ (B. ८२/१२९) सरिसब सँ नन्दत द्दौ. गोपाल सुता भरवरौली सकराढ़ी सँ वालहसुत जमाहिर दौ . . . पाली सँ दत्ती सुत वंशी द्दौ.॥ अपरा कुबेर सुता सदानन्दि आनन्दश मुसन जयानन्दा सतलखा सँ किर्तिनाथ सुत जागे दौ . . . सोदरपुर सँ नन्दीदश्वदर द्दौ.॥ सदानन्दत सुता पवोलि सँ हेमकर सुत वुद्धिनाथ दौ . . . दरिहरा सँ इश्वशरीदत्त द्दौ.॥ . . . मुशन सुतो रामकृष्णत डा. बलदेवो . . . सोदरपुर सँ गिरधारीसुत मित्रनाथ दौ . . . हरिअम सँ जमाहिर द्दौ.॥ रामकृष्ण. सुता . . . कुजौली सँ गणेशदत्त सुत द्वारिकानाथ दौ जजिवाल सँ चण्डीौदत्त द्दौ.॥ डा बलदेव सुता चन्द्र शेखर इन्द्रकशेखर शशिशेखर रकर सुशांत शेरवर रतौली दरिहरा सँ दिगम्ब र सुत वैया. शिवशंकर दौ दिघो सँ ठ. मुक्तिनाथ द्दौ.॥ चन्द्र शेखर सुता . . . वलियास सँ पद्मनाभ सुत शंकर दौ (B. ४८१७) सोदरपुर सँ पिताम्ब्र द्दौ.॥ चन्द्र शेखर सुत सुखैत खौआल सँ चन्द्रा७नन्दस सुत

(३११) अनलपुर पिलखवाड़ जयकृष्ण७ झा (९५३) भराम मुकुन्दस झा
शिवानन्द प्र. शिवजी दौ . . . अलय सँ चौ. गोविन्दस द्दौ.॥
राघव सुता खण्डनबला सँ वैया. कृष्णाआराम सुत थोथी दौ . . . करमहा सँ कलानाथ द्दौ.॥ अपरा सुता वेलउँच सँ फकीरन सुत मनीलाल दौ . . . वलियास सँ हरिनाथ द्दौ.॥ कन्हा ई सुता भूलन जगन्ना.थ बैद्यनाथ प्र. बैजूका: बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ फनन्दकह सँ धरानाथ द्दौ.॥ भूलन सुता . . . पण्डुकआ सँ गरीब सुत हृदयमणि दौ . . . पनिचोभ सँ चण्डीुदत्त द्दौ.॥ बैजू प्र. बैद्यनाथ सुतो जयकृष्णय: . . . वलियास सँ राय रूपनाथ सुत रायमोहन लाल दौ . . . वुधवाल सँ वावूलाल द्दौ.॥ जयकृष्णू सुत: महावीर: पण्डुँआ सँ थाडू सुत कन्हाजई दौ . . . पाली सँ शक्तिनाथ द्दौ.॥ महावीर सुता रवोरि सोदरपुर सँ बच्चेजलाल सुत चक्रपाणि दौ वङ दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौ.॥
राम सुत चिन्ताोमणि दरिहरा सँ शिवदत्त सुत गौरीदत्त दौ पाली सँ अर्जून द्दौ.॥ अपरा सुत प्रान्धचन: धेनु पवौली सँ मधुरापति सुत चौ. हनुमानदत्त दौ करमहा सँ रामजीव सुत भैरवदत्त द्दौ.॥ मन्नूौ सुतो ववुए गोपालो सरिसब सँ भिखि सुत भवनाथ दौ . . . पण्डु्आ सँ चान द्दौ. अपरा सुत: राजाक: ओइनि सँ वावू जगतनारायण सुत वावू हिरा प्र. हृदयनारायण दौ . . . जजिवाल सँ मनसुख द्दौ.॥ अपरा मन्नूु सुता वलियास सँ नेहाल सुत श्रीनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ पोषन द्दौ.॥ अपरा सुतो बेगू प्र. फकीर: सतलखा सँ बेचू सुत घरणीधर दौ खण्डनबला सँ मंचित द्दौ. (४) ववुए सुतो मुकुन्दो: खण्डौबला सँ थानू सुत हृदयनिधि दौ . . . दरिहरा सँ धीरा द्दौ.॥ मुकुन्दत सुता दरिहरा सँ झाउँ सुत प्रेमा दौ नरउन सँ गीरजू द्दौ.॥
(३१२) अनलपुर सँ जनाढ़ सुगौना गोठम निलाम्ब्रादि देवडीहा-कपिलेश्वँर झा
गोपाल सुतो वनमाली नथुनीको वलियास सँ विनमा सुत मनमोहन दौ B ९७/३ हरिअम सँ काशीनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता कुजौली सँ गनी सुत झिंगुर दौ सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौ. . . . राजा सुता . . . दरिहरा सँ गोकुलनाथ सुत बोकन दौ . . . पाली सँ बोकन द्दौ.॥
हिरमणि सुत: मोहनलाल: सोदरपुर सँ कुली सुत भैयन दौ . . . वुधवाल सँ वागीश द्दौ.॥ जाल्पाँदत्त सुता निलाम्ब र अचम्मित ठाकुरदत्त ज्योलतिदत्त राजाका आहिल खौआल सँ लक्षमन सुत हरदत्त दौ . . . सरिसब सँ चानन द्दौ.॥ अपरा सुत: वंशीक: पण्डुौआ सँ कुलपति पौत्र लोचन सुत थाडू दौ . . . एकहरा सँ थाडू दौ निलाम्बकर सुतो अलरवदत्त विश्वेकश्व्रो बेलउँच सँ मनसा सुत गिरधारी दौ . . . पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौ.॥ अचम्मित सुता सिंहेश्व र महेश्वरर हिरेश्व्रा: जजिवाल सँ सबुरदत्त सुत सोनी दौ . . . सकराढ़ी सँ गोकुल सुत भैरवदत्त द्दौ.॥ ठाकुरदत्त सुता . . . एकहरा सँ गुरूपति पौत्र गोकुलनाथ सुत द्वारिकानाथ दौ . . . वलियास सँ गिरधर द्दौ.॥ ज्योूतिदत्त प्र. सुगा सुतो हरिनन्दरन: खौआल सँ परशमनि सुत विद्यानाथ दौ . . . पाली सँ जीवन द्दौ.॥ हरिनन्द न सुता कुजौली सँ गंगादत्त पौत्र परशमनि सुत ववुआ दौ हरिअम सँ हरिनाथ सुत लक्षमन द्दौ.॥ नरउन सँ सारवदन द्दौ.॥ राजा सुतो कपिलेश्वरर: नरउन सँ बेचन सुत रामलाल दौ . . . बेलउँच सँ वंशीधर द्दौ.॥ चानन सुतो राजाक: वलियास सँ भगीरथ सुत कुञ्जा दौ . . . वहेराढ़ी सँ महेरमान द्दौ.॥ शम्भु नाथ सुतो चण्डीसदत्त: वलियास सँ योगी सुत भैयन दौ बभनियाम सँ गोनड़ द्दौ.॥ चण्डीेदत्त सुतो रूद्रमणि पवौली सँ पुण्यउशील सुत प्रभुनाथ दौ . . . बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौ.॥ अपरा सुता सरिसब सोदरपुर सँ तारादत्त सुत भाई दौ . . . पाली सँ उपे सुत छोटा द्दौ.॥ आदिनाथ सुत: कपिलेश्व रदत्त: सोदरपुर सँ कमलनयन सुत दुल्ल ह दौ . . . हरिअम सँ उपाध्यावय द्दौ.॥ कपिलेश्वमरदत्त सुता अच्चितानन्दा सदानन्दु चतुर्भूजा गंगौली सँ जीवू सुत विश्वयनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ जगन्नाुथ द्दौ.॥ अचित्यातनन्दग सुत मंगनू प्रेमचन्द्रर नरउन सँ तुफानी सुत माधव दौ . . . हरिअम सँ लेखनाथ द्दौ.॥
(३१३) अनलपुर सँ माड़र बलेल झा (१५६) राँटी वावूलाल संतति
किशोरी सुत: नाथेक: कुजौली सँ बछरू सुत कृष्ण.दत्त दौ . . . वहेराढ़ी सँ तेजन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . वलियास सँ मदनसिंह सुत गोशाँई दौ . . . पाली सँ कन्हा ई द्दौ.॥ नाथे सुत: महिमन: धरौरा वलियास सँ मदनसिंह पौत्र मुरलीधर सुत ननू दौ . . . हरिअम सँ मनसुख द्दौ.॥ अपरा नाथे सुतो बलेल चुम्बधनो सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत कृष्णामराम दौ . . . हरिअम सँ सुबोध द्दौ.॥ बलेल सुता पबौलि सँ हिरालाल सुत गोपाल दौ . . . हरिअम सँ बवुअन द्दौ.॥ चुम्मलन सुता जजिवाल सँ कारी सुत बच्चू. दौ . . . खौआल सँ नेहाल सुत विद्यानाथ द्दौ.॥
बावूनाथ सुता दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ पाली सँ हरिनन्द्न द्दौ.॥ कृष्णुकिंकर सुता . . . वलियास सँ धराधर सुत लटुरी दौ . . . सोदरपुर सँ अनदू द्दौ.॥ जयानन्दं सुतो प्या रे दानीदत्तो सोदरपुर सँ तुलसी सुत चेङन दौ . . . पाली सँ हरिशीव द्दौ.॥
प्या्रे सुता . . . माण्डार सँ हिरानन्द सुत फणी दौ . . . सोदरपुर सँ कलर सुत ववुरैया द्दौ.॥ हरंगी सुतो प्यानरेलाल व्रजलालो देउरी खण्ड बला सँ दूवरि सुत बच्चाव दौ . . . अलय सँ मोद द्दौ.॥
(३०९/१६) बालह सुतो मानीक: दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ . . . सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौ.॥ मानीक सुत: वावूलाल: वलियास सँ विष्णु्दत्त सुत टेनी दौ . . . हरिअम सँ काशीनाथ द्दौ.॥ बावूलाल सुता यशोधर गंगाधर बोकन लूनीका: पवौली सँ भैयन सुत होरिल दौ सकराढ़ी सँ बाछा द्दौ.॥ यशोधर सुता जलधर राम यद्दूका पवौली सँ बरजू सुत नरसिंहदत्त द्दौ.॥ . . . वुधवाल सँ फेकन द्दौ.॥ जलधर सुता . . . सोदरपुर सँ दुवरवी सुत भैया दौ . . . फनन्दलह सँ बवूआ द्दौ.॥ नरउन सँ दुलार कस्तु त:॥ गंगाधर सुत: कृष्णशकांत: पण्‍डुआ सँ हृदयमणि सुत अवध बिहारी दौ . . . पाली सँ गिरी द्दौ.॥ कृष्ण कांत सुता . . . वलियास सँ घोंघी सुत दूखन दौ . . . कोदरिया सँ कुमर द्दौ.॥
(३१४) अनलपुर सँ कालिकापुर (सुपौल) खमगड़ा वंशीधरझा
(४०४/६) कमलनयन सुत: गंगादत्त: माण्डझर सँ अनिरूद्ध सुत हेमकर दौ . . . करमहा सँ देवानन्दँ द्दौ.॥ अपरा सुतो बछर: नरउन सँ कविकृष्णि सुत सुदर्शन दौ . . . फनन्द ह सँ त्रिलोचन द्दौ.॥ गंगादत्त सुत सनफूल: वलियास सँ गिरीश सुत भानुदत दौ . . . हरिअम सँ वरजू द्दौ.॥ अपरा सुतो भैरवदत्त तुलसीदत्तो एकहरा सँ दशरथ सुत बाला दौ . . . वलियास सँ कल्या ण द्दौ. सनफूल सुता . . . माण्ड र सँ देवन सुत भवी दौ पाली सँ गुनानन्दय द्दौ.॥ बछरू सुतो बोधन पोषणी सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ . . . हरिअम सँ लक्ष्मीबकान्ति बोधन सुत: गोपाल: पवौली सँ मचल द्दौ.॥ . . . खौआल सँ गरीब द्दौ.॥ अपरा बोधन सुतो जजिवाल सँ यार सुत मनोरथी दौ . . . हरिअम सँ उमानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो मंगनीराम: सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ . . . ओइनि सँ कुमर व्रजनारायण द्दौ.॥ मंगनीराम सुता राधानाथ: सकराढ़ी सँ जीन्दा सुत लाल दौ . . . करमहा सँ भूषन द्दौ.॥ राधानाथ सुत: गुदर: माण्ड र सँ भवी सुत बरजा दौ . . . बहेराढ़ी सँ बाछ सुत वावूनाथ द्दौ. अपरा राधानाथ सुतो दामोदर सुन्द रो महिया सोदरपुर सँ लाला पौत्र ननू सुत मनमोहन दौ . . . रखवारी हरिअम सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ गुदर सुता बेलउँच सँ कलर सुत मुशाय दौ . . . करमहा सँ पुण्यनकान्तद द्दौ.॥ पोषन सुतो गृहिनाथ: सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव दौ माण्डरर सँ रमाकान्ता द्दौ.॥ अपरा सुतो राजाक: वलियास सँ खड़गूसुत वुद्धिनाथ दौ . . . पवौली सँ हेमकर द्दौ.॥ अपरा सुता वंशीधर: रतिपाड़ बेलउँचसँ . . . सुत . . . द्दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥
(३१५) श्री गणेशाय नम: अनलपुर करमहा सँ नाहर (१५८)
लोकनाथ सुता जीवनाथ दयानाथ विश्व नाथा वलियास सँ विद्यानाथ सुत व्रजनाथ दौ . . . घुसौत सँ उँमापति द्दौ.॥ जीवनाथ सुतो गृहिनाथ: पण्डु आ सँ रोहण सुत रूद्रमणि दौ . . . सोदरपुर सँ हरपति द्दौ.॥ अपरा जीवनाथ सुता सोदरपुर सँ आत्मा राम सुता रत्ते दौ . . . दरिहरा सँ ननू द्दौ.॥ अपरा जीवनाथ सुता जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ . . . करमहा सँ दूरिवया द्दौ.॥ दयानाथ सुता एकनाथ चेतनाथ योगनाथा माण्डसर सँ इशान्नाजथ सुत झिंगुर दौ . . . टकबाल सँ बाछ द्दौ.॥ अपरा दयानाथ सुता वलियास सँ भिक्षुक सुत तोती दौ . . . करमहा सँ हरंगी द्दौ.॥ एकनाथ सुत: यदुनाथ: खण्डिबला सँ मदन सुत ब्रजमोहन दौ वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ चेतनाथ सुतो जनार्दन प्र. हितनाथ रीतनाथो बेलउँच सँ छबन सुत नेहनाथ दौ . . . दिघोय सँ हीरा द्दौ.॥ हितनाथ सुतो विघ्यसनाथ: प्र. भक्रिनाथ: खौआल सँ ववुआ सुत जानकीनाथ दौ . . . वूधवाल सँ मंधन सुत गुदन द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुता प्रमोदनाथ (M.A. प्र. उ.) मोदनाथ मनोजनाथा: कन्हौुली सोदरपुर सँ माँउँ सुत खेलानन्दँ दौ . . . दरिहरा सँ नन्ददकुमार द्दौ.॥ प्रमोदनाथ सुतौ दीपकनाथ प्रकाशनाथौ दरिहरा सँ विद्याधर सुत केदारनाथ दौ . . . अलय सँ विष्णु्कांत द्दौ.॥ मोदनाथ सुत . . . आलोक:जगति (चिकनौहा) पवौली सँ . . . सुत शास्त्री परमानन्द दौ . . . खौआल सँ जयनन्दरन द्दौ.॥ मनोजनाथ सुता . . . सिहौलि माण्ड र सँ उपाध्यारय बद्रीनाथ सुत घननाथ दौ
(३१६) अनलपुर सॅं नाह
विश्व१नाथ सुता हरिनाथ नेना प्रेमनाथ मुकुन्द् राधानाथा: पण्डुलआ सँ मनसुख सुत वलभद्र दौ . . . सोदरपुर सँ पखिया द्दौ.॥ अपरा विश्वआनाथ सुता दरिहरा सँ धीरा सुत भगवानदत्त दौ . . . हरिअम सँ पोषन द्दौ.॥ हरिनाथ सुतो तारानाथ कमलनाथो माण्ड्र सँ मानीक सिंह सुत बिहारी सिंह दौ सोदरपुर सँ सोमेश्वथर द्दौ.॥ तारानाथ सुता सिद्धिनाथ इशनाथ डा. प्रो. वेदनाथा (मैथिली भाषाक सहित्यौकार) खौआल सँ अनिरूद्ध सुत गणेश दौ . . . हरिअम सँ मुसहड़ द्दौ.॥ इशनाथ सुतो शम्भु नाथ (अधिवक्ता ) शिवनाथ खौआल सँ काशीनाथ सुत सुशील कुमार दौ . . . फनन्द्ह सँ राधानाथ द्दौ.॥ शम्भू नाथ सुता . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ (अधिवक्ता॥) शिवनाथ सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ.॥
डा. प्रो. वेदनाथ सुतो भवतोष प्र. माधव आशुतोष प्र. मनोहर: माण्ड र सँ जनार्दन सुत वैया. दुर्गाधर दौ . . . पाली सँ म. म. डा. सर गंगानाथ द्दौ॥
कमलनाथ सुतो ऋद्धिनाथ बुद्धिनाथो खौआल सँ युवराज सुत घनश्या म दौ . . . तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ नेना सुत गणपति माण्डयर सँ रामधन सुत ठीठर दौ . . . खण्डरबला सँ जीरक्रँवन द्दौ.॥ गणपति सुता . . . पवौली सँ वेदानन्दद सुत रमानन्दण दौ . . . पाली सँ कपिलेश्व॥र द्दौ.॥
(३१७) अनलपुर सँ रमपुरा (१५९)
प्रेमनाथ सुता मुक्तिनाथ जगन्नााथ अमृतनाथ सतीश प्र. लीलानाथा: दिघो सँ वाचा सुत बाल मुकुन्दु दौ . . . पण्डुवआ सँ थाडू द्दौ.॥ मुक्तिनाथ सुतो गणेश नागेन्द्रोा खौआल सँ युवराज सुत घनश्या.म दौ तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौ. गणेश सुतौ संजय मिहिर नरउन सँ पाँ लूटन सुत पाँ नीरसू प्र. विश्वचनाथ दौ . . . वलियास सँ हरिश्चनन्द्रट द्दौ.
नागेन्द्र सुता उँ शक्तारनाथ प्रितिनाथ आशुतोष कुमारा: वलियास सँ मुरारि सुत अमरकान्त‍ दौ . . . पवौली सँ डीहनाथ द्दौ.॥ जगन्ना.थ सुतो बैद्यनाथ विन्य्रक नाथो खौआल सँ अनिरूद्ध सुत शिवनन्दीन दौ . . . सोदरपुर सँ भैरव द्दौ. बैद्यनाथ सुता खौआल सँ ज्ञानी सुत जगदीश दौ . . . सोदरपुर सँ देवकीनन्दनन द्दौ.॥ विन्य्गद नाथ सुतो शम्भुरनाथ अशोकौ गंगोली . . . सँ . . . सुत डा. उमेश दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ अमृतनाथ सुत संतोष पवौली सँ वेदानन्दद सुत गुनानन्द दौ . . . फनन्द्ह सँ बाना द्दौ.॥ संतोष सुता . . . ढंगा पण्डु्आ सँ पाँ उमा सुत जयानन्दन दौ पाली सँ चुम्मे् द्दौ. लीलानाथ प्र. सतीश सुतो नरन्द्रु सुरेन्द्रा विरेन्द्र धीरेन्द्रद देवेन्द्राथ परहट सकराढ़ी सँ कन्हारई सुत दुर्गानन्दद दौ . . . (पलामू) करमहा सँ खेली द्दौ.॥
(३१८) अनलपुर सँ नाहर मनिकौली
राधानाथ सुता तेजनाथ शशिनाथ द्वारिकानाथ सोमनाथा माण्डपर सँ शम्भुह सुत गोवर्द्धन दौ . . . सरिसब सँ आदिनाथ द्दौ. तेजनाथ सुता. . . कुजौली सँ दुर्गानाथ सुत चन्द्र नाथ दौ . . . नरउन सँ सुरेन्द्रथ द्दौ.॥
शशिनाथ सुता . . . सकराढ़ी सँ मार्कण्डे‍य सुत सत्य.नारायण दौ . . . घुसौत सँ माधव द्दौ.॥ . . . सुता जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ . . . हरिअम सँ परमानन्द द्दौ.॥
(४३४/६) जहली सुतो जाल्पाहदत्त: वलियास सँ धराधर सुत खुशिहाल दौ . . . जजिवाल सँ लक्ष्मी धर द्दौ. जहली सुतो महापुरुष विष्णु दत्तो दिघोसँ भैरवदत्त सुत नरोत्तम दौ . . . वलियास सँ गिरीश द्दौ.॥ महापुरूष सुतो . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत मानीक दौ वभनियाम सँ भानी द्दौ.॥ अपरा सुता नेना बवुए मोहना दरिहरा सँ रोहिणी सुत बदन दौ . . . दिघो सँ बाछ द्दौ.॥ नेना सुतो जटाधर शशिधरो वलियास सँ भवनाथ सुत शोभनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ.॥ नेना सुत: गंगाधर: ततैल सकराढ़ी सँ ननू सुत तुलसीदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ हिरालाल द्दौ.॥
बवुआ सुत: धरणीधर: सतलखा सँ छक्कधन सुत शंकरदत्त दौ . . . गंगोली सँ लोचन द्दौ.॥ धरनीधर सुता हरिवंश जगदीश नन्ददकिशोर ब्रजनाथा वलियास सँ जयराम सुत भाय दौ . . . वभनियाम सँ सन्तोदषी द्दौ.॥ नन्दतकिशोर सुता . . . माण्डरर सँ चन्द्र दत्त सुत रामेश्र्वरदत्त दत्त दौ . . . सोदरपुर सँ मधुसूदन द्दौ.॥ ब्रजनाथ सुतो इन्दुाक: रोहाड़/अपरा ववुए सुतो अयोध्या नाथ बनमाली कौ कुजौली सँ छकौड़ी सुत किर्तिनाथ . . . वलियास सँ प्याुरे द्दौ.॥
(३१९) अनलपुर सँ (१६०)
विष्णु९दत्त सुता . . . धरोरा बलियास सँ मुरलीधर सुत ननू दौ . . . हरिअम सँ मनसुख द्दौ. अपरा विष्णुरदत्त सुतो यशोधर फेकेको कुजौली सँ जानकीनाथ सुत एकनाथ दौ . . . पण्डुवआ सँ पाँ चाण द्दौ.॥ यशोधर सुता खूनीक: सकराढ़ी सँ खड़ानन्दे.श्र्वर सुत लाल दौ . . . हरिअम सँ नेना द्दौ.॥ रवूनी सुता . . . कुजौली सँ ववुअन सुत चन्द्रआमणि दौ . . . खौआल सँ शम्भुनदत्त द्दौ.॥ फेके सुता . . . सोदरपुर सँ नन्दी.श्व र सुत टेनी दौ बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौ.॥ अपरा फेके सुत: निरसूक: सकराढ़ी सँ लेखनाथ सुत ववुआ दौ . . . करमहा सँ गणेशदत्त द्दौ.॥ निरसू सुता . . . दरिहरा सँ गिरधारी सुत बेचन दौ . . . खण्डदबला सँ बछरण द्दौ.॥
(३२०) तरौनी सँ रामनगर
अथ तरौनी करमहा ग्रामारम्भ : (२३१/१) परशुराम सुता भैया दुखन प्र. विश्वौनाथ रतना: सरिसब सँ अपूछ सुत परशुराम दौ (२३१/२) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौ.॥ भैया सुता . . . वलियास सँ हाड़ी सुत भगीरथ दौ . . . गंगोली सँ लक्ष्मीरकान्तम द्दौ.॥ दुखन सुता सोनी बैद्यनाथ जगन प्र. जगन्नाचथ कलानाथा: खौआल सँ कमल सुत गुणाकर दौ (२३१/३) सोदरपुर सँ रघुराम द्दौ.॥ अपरा दुखन सुतो विष्णुौदत्त सोदरपुर सँ उहरि सुत भद्दू दौ (३२३/२) खौआल सँ लक्ष्मीमकान्त द्दौ. सोनी सुता शिवनाथ रूद्रनाथ देवनाथा: . . . वलियास सँ श्रीपति सुत लक्ष्मीुदेव दौ . . . सरिसब सँ नन्द न द्दौ.॥
रूद्रनाथ सुता शितलादत्त राजनाथ मनभरण जयनाथ त्रैलोक्योनाथा: दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ . . . पवौली सँ चन्द्रथपति द्दौ.॥ अपरा सुतो पाँ बवुजन पाँ मथुरानाथो सकराढ़ी सँ पाँ तारापति सुत पाँ रमानाथ दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा रूद्रनाथ सुतौ गृहिमणि हर्षमनी दरिहरा सँ गरीब सुत इशान्नाथथ दौ . . . करमहा सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . ओइनि सँ राजा रूपनारायण सुत जगतनारायण दौ सोदरपुर सँ भवानन्दि द्दौ.॥ अपरा रूद्रनाथ सुता अमृतनाथ ज्योज. किर्तिनाथ कन्हाौई कौस्कीरदत्ता: बलियास सँ कल्यानण सुत देवनाथ दौ . . . पाली सँ बछरू द्दौ. (५) अपरा सुतो बबनू : खोरि सोदरपुर सँ चिलका सुत भैयाराम दौ बभनियाम सँ सदाशीव द्दौ.॥
शितलादत्त सुतो रामप्रसाद: नरउन सँ रघुपति सुत वित्तू दौ . . . पवौली सँ हेमकर द्दौ.॥ अपरा सुतो धरभरण: सोदरपुर सँ बन्धुि सुत जीवन दौ . . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सोदरपुर सँ पशुपति सुत सनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ जानकी द्दौ.॥
(३२१) तरौनी सँ रामनगर (१६१)
राजनाथ सुत: मुश: सरिसब सँ वूदा सुत भैयो दौ . . . वलियास सँ नाथ द्दौ.॥ अपरा सुत: मनमोहन: जजिवाल सँ हेमू सुत मेघनाथ दौ दरिहरा सँ दुल्लथह द्दौ.॥ अपरा सुता धरौरा वलियास सँ मचल सिंह सुत शिवन सिंह दौ . . . बेलउँच सँ जूड़ाउन दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ अपरा सुता धेनु पबौली सँ मधुरापति सुत हनुमानदत्त दौ . . . करमहा सँ भैरवदत्त द्दौ.॥ मुश सुत: केशव: रतौली दरिहरा सँ बटुकनाथ सुत मथुरानाथ दौ . . . घुसौत सँ बरजा द्दौ.॥ अपरा मुश सुता . . . गंगोली सँ देवन सुत अनन्त. दौ . . . वुधवाल सँ ललितलाल द्दौ. मनमोहन प्र. थोथाई सुता . . . नाहस खौआल सँ दुल्लँह सुत भगवानदत्त दौ हरिअम सँ ववुअन द्दौ.॥ अपरा सुता कुजौली सँ खेदनपौत्र तुलसीदत्त सुत भैयालाल दौ . . . खौआल सँ झल्लून सुत शिवनारायण दौ . . . सोदरपुर सँ कन्हा.ई द्दौ.॥ मनभरण सुत: मुक्तिनाथ प्र. मुसहड़: पवौली सँ हेमकर सुत धैर्यनारायण दौ . . . दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ.॥ गृहिमणी सुत: श्रीमणि दरिहरा सँ यार चन्द्र सुत श्यादमलाल दौ . . . जालय सँ चौ. नेहाल द्दौ.॥ हर्षमणि सुत: जीवनाथ पवौली सँ इशान्नाेथ सुत सोनी दौ . . . दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत झल्लीह द्दौ.॥ देवनाथ सुता डोमन: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत बच्चतन दौ . . . सोदरपुर सँ बछरू द्दौ.॥ अपरा सुता सतलखा सँ रामजीव सुत नारायणदत्त दौ नरउन सँ रघुपति द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत लाल दौ . . . पाली सँ मधुपति द्दौ.॥ अपरा सुता सरिसब सँ साहब सुत माना दौ वलियास सँ शिवनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो फकीर: माण्डदर सँ मेघनाथ सुत रूद्रधर दौ . . . नरउन सँ कलानिधि द्दौ.॥
डोमन सुता . . . वलियास सँ रेवतीरमण सुत राजा दौ . . . सोदरपुर सँ जीवन द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ धीर सुत रूपनाथ द्दौ सोदरपुर सँ जूड़ी द्दौ.॥ फकीर सुता दिघो सँ सनफूल सुत गंगादत्त दौ पनिचोभ सँ झडूला द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ उँमाइ सुत रूद्री दौ . . . माण्डोर सँ नन्हदकू द्दौ.॥
(३२२) तरौनी सँ कैवलख राजेन्द्र झा
जगन प्र. जगन्नासथ सुता धरानाथ गोकुलनाथा दयानन्दा महापुरुषा वलियास सँ रवाँतर सुत प्रद्युम्नग दौ . . . वुधवाल सँ मही द्दौ. धरानाथ सुता . . . सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नासथ दौ . . . वलियास सँ नीलाम्बौर द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ रामेश्व.र सुत विघ्ने श्वषर दौ . . . घुसौत सँ झोंटू द्दौ.॥ महापुरुष सुतो गोविन्द शिविको बेलउँच सँ प्रभाकर सुत बाछ दौ हरिअम सँ बौक द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ रामेश्वलर सुत विघ्नेछश्व र दौ घुसौत सँ झोंटू द्दौ.॥ महापुरुष सुतो गोविन्दस शिविको बेलउँच सँ प्रभाकर सुत बाछ दौ हरिअम सँ बौक द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ रामेश्ववर सुत विघ्ने श्वौर दौ . . . सकराढ़ीसँ नीलांगद द्दौ.॥ गोविन्द् सुता . . . माण्ड र सँ हरदत्त सुत महेशदत्त दौ टकबाल सँ गौरीदत्त द्दौ.॥ शिवि सुता सोदरपुर सँ हरपति सुत हृदयपति सुत हृदयपति दौ . . . कुजौली सँ कृष्णतदत्त द्दौ.॥ कलानाथ सुता श्यािमनाथ छोटकनि प्रभूनाथा: सरिसब सँ जयशीव सुत बलभद्र दौ . . . दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ.॥ श्याबमनाथ सुता . . . सोदरपुर सँ रामेश्विर सुत नन्दी श्वरर दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा श्याामनाथ सुता सोदरपुर सँ भवन सुत चन्द्रयदत्त दौ . . . सकराढ़ी सँ बाछ द्दौ.
छौटकनि सुतो फतुरीक: सोदरपुर सँ रामेश्वशर सुत विघ्नेीश्व्र दौ घुसौत सँ झोटू द्दौ.॥ अपरा छोटकनि सुतो भूषण गोविन्दोद सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत लाल दौ . . . वलियास सँ गौरीनन्दसन द्दौ.॥ अपरा छोटकनि सुता वलियास सँ बन्धु. सुत नीका दौ सरिसब सँ पाँ खोखे द्दौ.॥ अपरा सुतो छकौड़ीक: सरिसब सँ भैयन सुत ननू दौ . . . माण्ड्र सँ इशान्नापथ द्दौ.॥ अपरा छोटकनि सुतो हल्लीस रवूनी को सोदरपुर सँ जूड़ाउन सुत सोनी दौ . . . अलय सँ श्याौमलाल द्दौ.॥ फतुरी सुता . . . खण्ड‍बला सँ रेवतीनाथ सुत राजा दौ माण्डमर सँ जमाहिर द्दौ.॥ गोविन्द सुता . . . पण्डुनआ सँ अच्यु्त सुत रामकृष्णद दौ . . . पाली सँ लोटन द्दौ.॥ छकोड़ी सुतो चन्द्र्शेखर: पवौली सँ नाथा सुत विश्वुनाथ दौ . . . पाली सँ शम्भुादत्त द्दौ.॥ चन्द्रयशेखर सुता . . . खौआल सँ बवे सुत कलर प्र. सिंहेश्व‍र दौ हरि. मनमोहन द्दौ अपरा सुतो राजेन्द्र : माण्डनर सँ रत्नतपाणि सुत राधारमण दौ . . . करमहा सँ भोली सुत नेती द्दौ. राजेन्द्रा सुता . . . लोहना रतौली दरिहरा सँ गोपाल सुत बलदेव दौ . . . पिलखवाढ़ खां. सरिसब सँ जमाहिर द्दौ.॥
(३२३) तरौनी सँ पिण्डातरूछ चन्नूु झा (९६८)
रवूनी सुता उग्रेश्विर सोनू प्र. रूद्रेश्व र चन्नूर प्र. चण्डे श्व रा: सोदरपुर सँ सर्वस्व सुत जमाहिर दौ . . . बेलउँच सँ गौशाँई द्दौ.॥ उग्रेश्वपर सुता . . . पण्डुरआ सँ छेदी सुत भैयन दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ . . . सोनू सुता . . . एकहरा सँ पंचू सुत नारायण दौ . . . हरिअम सँ वावू द्दौ.॥ चन्दूो सुता रामेश्वँर पण्डु आ सँ छेदी सुत भैयन स्यैवव दौ . . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ रामेश्वँर सुता . . . दिघोयसँ भैरवकान्तै सुत गोपीकान्तप दौ . . . घुसौत सँ तारानन्द द्दौ.॥
विष्णुघदत्त सुत: शम्भु्नाथ: सकराढ़ी सँ नेनू सुत मायाराम दौ . . . नरउन सँ मोदनारायण द्दौ.॥ शम्भुुनाथ सुत: जीवनाथ: सरिसब सँ हरपति सुत रूद्रधर दौ . . . एकहरा सँ खगेश द्दौ.॥ अपरा सुतो जगन्नाभथ: वलियास सँ बन्धुर सुत जगन्ना थ दौ . . . हरिअम सँ हरि द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत नेहाल दौ . . . वलियास सँ प्रितम द्दौ.॥
रघुदेव सुता सन्तोुषी फूचड़ी दुखनी का दरिहरा सँ वावु सुत पति दौ . . . खण्डसबला सँ हरिदेव द्दौ.॥ सन्तो षी सुता दयाराम मयाराम मनीरामा दरिहरा सँ नन्द् सुत पुरन्द र दौ . . . वभनियाम सँ घनी द्दौ.॥ अपरा सन्तोनषी सुतो सोनमनि सोदरपुर सँ रघुराम सुत दूबरि दौ (B ६१/५) बहेराढ़ी सँ छीतर द्दौ.॥ मयाराम सुतो हरि रामा को दरिहरा सँ नरोत्तम सुत पुरुषोत्तम दौ . . . वभनियाम सँ बछरू द्दौ.॥ हरि सुतो चण्डीददत्त: बलियास सँ भैयन सुत लाल दौ . . . गंगौली सँ लोचन द्दौ.॥ अपरा हरि सुतो हिरालाल: गंगोली सँ दुखनी सुत नन्दी दौ . . . हरिअम सँ कुशल द्दौ अपरा सुता सोने जानकी आदिनाथा: जजिवाल सँ लक्ष्मी धर सुत मनसुख दौ . . . खौआल सँ जीवन द्दौ.॥ अपरा हरि सुता वलियास सँ नकट सुत पोषन दौ . . . पाली सँ गरीब द्दौ.॥
(३२४) ॐ नम: शिवायतरौनी सँ विरसायार,
चण्डी२दत्त सुत: ववुजन: दरिहरा सँ भवन सुत बाछ दौ . . . बहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौ.॥ ववूजन सुता . . . सतलखा सँ अर्जून सुत लाल दौ . . . पाली सँ यदुराय द्दौ.॥ अपरा ववूजन सुता . . . दिघो सँ गंगादत्त सुत रघुनाथ दौ . . . करमहा सँ भैये द्दौ.॥ हिरालाल सुता बेलउँच सँ गौरीपति सुत मोदनाथ दौ खौआल सँ सोनी द्दौ.॥ वैया. जानकीनाथ सुतो श्रीनाथ मार्कण्डेथयको . . . खौआल सँ मनबोध सुत परशमनि दौ . . . पनिचोभ सँ योगी द्दौ.॥ श्री नाथ सुता रामचन्र्बो दिनानाथ बैद्यनाथा: हसौली सोदरपुर सँ चन्द्र्दत सुत ववुआ दौ . . . पनिचोभ सँ नेहाल सुत चण्डी दत्त द्दौ.॥ आदिनाथ सुता खौआल सँ मनबोध सुत परशमनि दौ. . . पनिचोभ सँ योगी द्दौ.॥
रामा सुतो वेणीदत्त केवलो वलियास सँ भैयन सुत लाल दौ . . . गंगोली सँ लोचन द्दौ.॥ रामा सुता . . . नरउन सँ रतनू सुत भोला दौ पाली सँ भवादित्यस द्दौ.॥ . . . वेणीदत्त सुता विश्वेयश्व र रत्नेरश्व र राजेश्वतरा: दरिहरा सँ कीरा सुत कन्हा ई दौ . . . पाली सँ बोधी द्दौ.॥ अपरा सुता नरउन सँ साहेव सुत बैद्यनाथ दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौ.॥ विश्वेदश्वेर सुतो शिवेश्वेर ब्रहमेश्वररो दरिहरा सँ रज्जेी सुत बच्चीद दौ . . . करमहा सँ जाल्पा दत्त द्दौ.॥ ब्रहमेश्वरर सुतो देवकान्तज: यमसम बलियास सँ घरभरण सुत अमेद दौ . . . एकहरा सँ भगवत द्दौ देवकान्तँ सुतो भगवानजीक: . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ द्दौ.॥ अपरा सुतो . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.
(३२५) तरौनी सँ (१६९)
मनीराम सुता देवी मथुरी गोपी बदरीका: सतलखा सँ कमल सुत गंगा दौ . . . बहेराढ़ी सँ नारायण द्दौ.॥ गोपी सुतो अमृतनाथ केदारनाथो दरिहरा सँ मीना सुत हियन दौ . . . हरिअम सँ सुबोध द्दौ.॥ अमृतनाथ सुता . . . वलियास सँ जगनी सुत बवुआ दौ . . . सोदरपुर सँ ववुजन द्दौ.॥ अपरा अमृतनाथ सुता छामू सकराढ़ी सँ जगद्धर सुत ठक्कमन दौ . . . सोदरपुर सँ राजमणि द्दौ.॥ केदारनाथ सुता . . . दरिहरा सँ केशवनाथ सुत ढोढ़ाई दौ . . . कुजौली सँ राजा द्दौ बदरी सुता . . . खौआल सँ दुबरिसुत झडूला दौ . . . टकबाल सँ वोधकृष्णद द्दौ.॥ अपरा सुता . . . छामू सकराढ़ी सँ हृदयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ दरिहरा सँ इन्द्र्पति द्दौ.॥ फूचडि़ सुतो मोदीक: दरिहरा सँ भगीरथ सुत धर्मपति दौ. . . एकहरा सँ बहुड़ी द्दौ.॥ मोदी सुतो भोलानाथ: वलियास सँ पुरन्दिर सुत शिवि दौ . . . सँ गिरधर द्दौ.॥ भोलानाथ सुता झिंगुर: दरिहरा सँ कुल सुत हिरफूल दौ . . . घुसौत सँ वाचा द्दौ.॥
दूरवन सुता . . . सतलखा सँ नरोत्तम सुत महेश दौ . . . वुधवाल सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ अपरा सुतो भिखनीक: सोदरपुर सँ हरिदेव सुत लोचन द्दौ.
कुजौली सँ सुबली द्दौ.॥ भिखनी सुता एकहरा सँ जूड़े सुत फपेकू दौ . . . सोदरपुर सँ नरपति द्दौ.॥
अपरा रघुदेव सुतो जुड़ाउन प्र. शिवदत्त धोधन प्र. भानुदत्तो वलियास सँ जगदीश सुत शुभपति दौ . . . सरिसब सँ मनहर द्दौ.॥ जुड़ाउन सुता . . . सोदरपुर मनहर सुत गोनू दौ . . . उचति सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ अपरा जुड़ाउन सुत: सनफूल: बेलउँच सँ गोविन्द सुत दुखभंजन दौ . . . करमहा सँ बदली द्दौ.॥ अपरा सुतो सोनी सुरवाईको दरिहरा सँ नीलकंठ सुत भ्रमर दौ . . . वभनियाम सँ घनी द्दौ.॥ अपरा सुतो छत्रपति साहबो बेलउँच सँ नन्दँन सुत रेवतीरमन दौ . . . सतलखा सँ बन्धु द्दौ.॥ अपरा जुड़ाउन सुता सकराढ़ी सँ वीर सुत चान दौ . . . जजिवाल सँ भगीरथ द्दौ.॥ अपरा सुता सोदरपुर सँ वामदेव सुत बछरू दौ अलय सँ नित्या.नन्दभ द्दौ.॥ अपरा सुतो मंधन: एकहरा सँ भगीरथ सुत लक्ष्मीयधर दौ . . . वलियास सँ घनश्याअम द्दौ.॥ अपरा सुत: सोनमनि सोदरपुर सँ रघुराम सुत दुबरि दौ . . . वलियास सँ छीतर द्दौ.॥ सोनफूल सुत: वावूलाल: एकहरा सँ पुरूषी सुत हरिपाणि दौ . . . पण्डु्आ सँ मानीक द्दौ.॥
(३२६) तरौनी सँ ननौर
बावूलाल सुतो मधुकर: बेलउँच सँ सोनमनि सुत नित्याूनन्द. दौ . . . सरिसब सँ वावूनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो चिञ्जीव: . . . सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ चिञ्जीव सुता . . . जजिवाल सँ आत्मा राम सुत गौरीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ हिरभण द्दौ सोनी सुतो श्यावमलाल रंगलालो सरिसब सँ भगीरथ सुत वूढ़ा दौ . . . वलियास सँ गणपति द्दौ. श्यारमलाल सुता . . . सोदरपुर सँ बुली सुत भैयन दौ . . . वुधवाल सँ उपाध्यााय वागीश द्दौ.॥ अपरा सुतो त्रिलोकनाथ: सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ . . . पनिचोभ सँ प्रान्नााथ द्दौ.॥ रंगलाल सुता . . . वलियास सँ जीवी सुत चान दौ सोदरपुर सँ लाल द्दौ.॥ अपरा सुतो फेकन: दरिहरा सँ गंगेश सुत मानीक दौ . . . सरिसब सँ शोभनाथ द्दौ.॥ फेकन सुता . . . सोदरपुर सँ जूड़ी सुत धरभरण दौ . . . पनिचोभ सँ लोकनाथ सुत बलभद्र द्दौ.॥ . . . सुरवाई सुतो बोकन विद्यानाथो जजिवाल सँ धरणी सुत हरीश्व र दौ . . . पाली सँ छबनू द्दौ.॥ बौकन सुता . . . वढि़ पवौली सँ . . . सुत जीवन दौ अपरा बोकन सुता . . . धरौरा वलियास सँ धीर सुत मचल दौ . . . करमहा सँ दामू सुत जगन द्दौ.॥ विद्यानाथ सुता कुजौली सँ कारू सुत गौरीदत्त दौ . . . वलि. कुञ्जा द्दौ
अपरा सुतो रविनाथ:दरिहरा सँ रोहिणी सुत मानीक दौ . . . तिसउँत सँ बाचा द्दौ.॥ रविनाथ प्र. लाल जी सुता . . . पण्डुाआ सँ भैया सुत लोकनाथ दौ सोदरपुर सँ वस्तीस द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ मचल सुत श्री रमण दौ (B ९/३) खड़का एकहरा सँ टेकनाथ द्दौ.॥ छत्रपति सुता . . . कुजौली सँ गोविन्दप सुत कारू दौ . . . पवौली सँ जीवे द्दौ.॥ साहेब सुता . . . वेलउँच सँ अन्दी पौत्र गरवन सुत शिवराम दौ . . . खौआल सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ मंधन सुतो हनुमानदत्त: जजिवाल सँ भैयो सुत दुल्लपह दौ . . . वभनियाम सँ बछरू द्दौ.॥ अपरा सुता बेलउँच सँ जानकीनन्दलन सुत साहेब दौ . . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा साहेब सुता . . . गंगौली सँ कृपाराम सुत दुखनी द्दौ.॥ . . . बोकन सुता ववुए लाल गुल्लीस का सकराढ़ी सँ कमलापति सुत भैनू दौ पाली सँ भैया द्दौ.॥ . . . ववुए सुता वच्चूँक: दरिहरा सँ रोहिणी सुत अकली दौ . . . हरि. चेता द्दौ.॥ अपरा सुता सक. भाइराम सुत करिये दौ . . . सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौ.॥ बच्चूव सुता खौआल सँ शम्भु नाथ सुत गोपाल दौ . . . वुधवाल सँ रतन द्दौ.॥ लाल सुतो फतुरीक: वलि. नरपति पौत्र राम सुत भोलानाथ दौ . . . सरिसब सँ मतिनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो तिलकनाथ थोथनौ पवौली सँ उपेन्द्रत सुत एकन दौ . . . पाली सँ कारू द्दौ.॥ तिलकनाथ सुतो वावूजी बटूकनाथो . . . खौआल सँ सोनी सुत तुलसीदत्त दौ जजिवाल सँ कृष्णीमणि द्दौ.॥ थोथन सुता . . . बेलउँच सँ ववुनन्दरन सुत जयनाथ दौ हरिअम सँ छत्रमणि सुत परशमणि द्दौ.॥ फतुरी सुत: अवध: खौआल सँ सोनमा सुत रमानाथ दौ . . . करमहा सँ फकीर द्दौ.॥ सोनमनि सुतो बछरण: बेलउँच सँ सोनमा सुत रमानाथ दौ करमहा सँ फकीर द्दौ.॥ सोनमनि सुतो बछरण: बेलउँच सँ भानूदत्त सुत वंशमनि दौ जजिवाल सँ उँमापति द्दौ.॥
(३२७) तरौनी सँ (१७०) आमा बौंसी (उ.प्र.)
बछरण सुता वलियास सँ वन्धु पौत्र जगन्नासथ सुत वावूनाथ दौ . . . हरिअम सँ चेता द्दौ.॥ (४२०/१) प्रितिनाथ सुतो हरि गोविन्द परमानन्दौक वलियास सँ ऋषिपति सुत भिक्षा दौ (४००//३) जजिवाल सँ माने द्दौ.॥ हरिगोविन्द सुत: घनश्या म: बेलउँच सँ पुरपू सुत रघु दौ पवौ‍ली सँ शशि द्दौ.॥ घनश्या म सुतो बदली वैजी को दरिहरा सँ रतनू सुत सदानन्दु दौ . . . वुधवाल सँ कुने द्दौ.॥ बदली सुतो वैया. रञ्जन:जजिवाल सँ कविराज सुत दुखनी दौ . . . दरिहरा सँ नन्दर द्दौ.॥ वैया. रञ्जन सुता चुड़ामणि जयमनि चन्द्र मणिक कृष्ण मणि रूद्रमणिका:वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ पाली सँ भिखारी द्दौ.॥ चुड़ामणि सुता तुलसीदत्त गृहिनाथ योगधरा दरिहरा सँ नरोत्तम सुत लक्ष्मीवधर दौ . . . सोदरपुर सँ उँमानाथ सुत शिवदत्त द्दौ. पनिचोभ सँ गोविन्द द्दौ.॥ चन्द्रषमणि सुता . . . पवौली सँ एकन सुत बतहन दौ . . . पाली सँ शिवन द्दौ.॥ अपरा सुतो वद्रीनाथ: सतलखा सँ . . . सुत शम्भुसनाथ दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ वद्रीनाथ सुता . . . माण्ड र . . . सँ सुत भगवानदत्त दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ कृष्णतमणि सुता . . . सकराढ़ी सँ हृदयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . बेलउँच सँ इन्द्र पति द्दौ.॥ वैजी सुत मोतीदत्त:सोदरपुर सँ गोपीनाथ सुत लोकनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ पुरुषोत्तम द्दौ.॥ . . . मोती सुता एकहरा सँ रतिपति सुत महिधर दौ . . . सतलखा सँ पीताम्बोर द्दौ.॥ दत्त सुता . . . माण्डिर सँ छत्रपति सुत देवन दौ . . . वुधवाल सँ मधुरापति द्दौ.॥
परमानन्द. सुता हरिनन्दडन अच्युतत बलभद्रा: कुजौली सँ बासुदेव सुत गौरीनाथ दौ (४२०/२) दरिहरा सँ चिकू द्दौ.॥ हरिनन्देन सुतो वैया. राम: दरिहरा सँ रतनू सुत सदानन्दद दौ . . . वुधवाल सँ कुने द्दौ.॥ वैया. राम सुतो हरिकृष्णर: जजिवाल सँ कविराज सुत गोविन्दद दौ . . . बेलउँच सँ जगदीश सुत उमानाथ दौ माण्डजर सँ रामकृष्ण. कस्तुौत:॥ हरिकृष्णउ सुता रमानाथ रूद्रदत्त रोहिणीदत्ता: सुदय बेलउँच सँ वल्लदभ सुत शूलपाणि दौ . . . वलियास सँ महादेव द्दौ.॥ रमानाथ सुतो वावूनाथ गौरीनाथो पवौली सँ चतुर्भूज सुत परान दौ . . . करमहा सँ जगन द्दौ.॥ वावूनाथ सुतो बेचन: सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पा दत्त दौ . . . माण्डतर सँ जगन्ना थ द्दौ.॥ गौरीनाथ सुता . . . बेलउँच सँ ववूरैया सुत लान्हा दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ रूद्रदत्त सुतो उमानाथ: वलियास सँ भोगी सुत भैयन दौ . . . पाली सँ हरि द्दौ.॥
(३२८) नड़ुआर सँ ठाढ़ी
अथ नडुआर करमहा ग्रामारम्भर: (२६७//४) उँमानन्दु सुत: महिपति शुभपति सोदरपुर सँ रघुदेव सुत रघुराम दौ (२६७//५) पाली सँ रघु द्दौ.॥ अपरा उमानन्द सुत गौरीकान्त सोदरपुर सँ जयदेव सुत महिनाथ दौ . . . वलियास सँ राम कमलाकान्तद द्दौ.॥ महिपति सुतो आदित्यन दुखिया को दरिहरा सँ थेघु सुत चित्रघर दौ . . . जजिवाल सँ लक्ष्मीहधर द्दौ.॥ आदित्यि सुता वलियास सँ भवेश सुत गौरीनन्दौन दौ . . . फनन्दिह सँ म.म. रूपनाथ द्दौ.॥ अपरा आदित्यु सुतो अभयनाथ प्र. गोपाल: दरिहरा सँ घनानन्द सुत मानीक दौ . . . खण्डयबला सँ हरिनारायण द्दौ.॥ अभयनाथ सुतो जगन्नानथ: वलियास सँ कलाघर सुत मनि दौ . . . एकहरा सँ हृदयमणि द्दौ.॥ अभयनाथ सुतो जयनाथ: कुजौली सँ वटुकी सुत गोविन्दरदत्त दौ . . . पाली सँ भैरवी द्दौ.॥ जगन्नासथ सुता . . . सरिसब सँ धरभरन सुत जनार्दन दौ . . . वुधवाल सँ नन्दनलाल द्दौ.॥ जयनाथ सुतौ केदार नाथ तारानाथौ सोदरपुर सँ हिभरन सुत भूवनेश्व‍रीदत्त दौ . . . टकबाल सँ बच्चेालाल द्दौ.॥ केदार नाथ सुतो प्रो. (भ्रष्टम) भवनाथ: विसफी सँ ननू सुत महेश दौ . . . हरिअम सँ मुकुन्दु द्दौ.॥ अपरा केदारनाथ सुतो प्रो. सिद्धिनाथ: रवोजपुर नाहस खौआल सँ . . . सुत . . . दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ प्रो. भवनाथसुता . . . खौआल सँ काशीनाथ सुत खुशील कुमार दौ . . . फनन्द ह सँ राधाराथ द्दौ.॥
तारानाथ सुता ऋद्धिनाथ विभूतिनाथ हेमनाथा: सरिसब सँ बनमाली सुत वेगू प्र. गोकुलनाथ दौ . . . अलय सँ श्रीकान्तस द्दौ.॥ ऋद्धिनाथ सुता . . . राजन पुरा दरिहरा सँ नेना सुत लक्ष्मीहकांत दौ . . . घुसौत सँ देवनाथ द्दौ.॥ दुखिया सुता कोदरिया सँ भवानीदत्त सुत परमेश्वारीदत्त दौ . . . पाली सँ भवानी दत्त द्दौ.॥ गौरीकान्तँ सुत: हेमकान्तव: माण्ड र सँ हरिश्वीर सुत हिराई दौ . . . करमहा सँ छबनू द्दौ.॥ वलियास सँ राय हेमाङ्त्रद द्दौ.॥ हेमकान्ती सुतो पुण्य कान्तो वुद्धिकान्तो‍ खण्डमबला सँ महिनाथ सुत मंचित दौ दरिहरा सँ सुबोध द्दौ.॥ पुष्पिकान्तस सुता . . . सतलखा सँ रत्र्जन सुत जगमोहन दौ गंगोली सँ लोचन सुत जीवनाथ द्दौ. . . . वुधवाल सँ ठकुरी द्दौ.॥
(३२९) नडुआर सँ (१७१)
बछरू सुत: ऑरवीक: खौआल सँ घनी सुत परशुराम दौ . . . जजिवाल सँ मनहर द्दौ.॥ आँखी सुत: तेजनाथ: खौआल सँ महि सुत दयाराम दौ . . . पाली सँ हेमकर द्दौ.॥ तेजनाथ सुत: मनहर जयनाथो भदुआल माण्ड र सँ जीवन सुत पुरन दौ . . . पाली सँ वेणीराम सुत चन्द्रहदत्त द्दौ.॥ अपरा तेजनाथ सुतो रतिनाथ त्रिलोकनाथो खड़का एकहरा सँ मुरलीधर सुत महिधर दौ . . . वलियास सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ जयनाथ सुता . . . वलियास सँ रघुवीर सुत हनुमानदत्त दौ . . . करमहा सँ जानकी द्दौ.॥
रूद्र सुतो रोहिणीदत्त:बेलउँच सँ भवदेव सुत भैया दौ . . . वलियास सँ महादेव द्दौ.॥ रोहिणीदत्त सुतो विश्वेलश्वेर झोलनों दरिहरा सँ रोहिणी सुत झॉउ दौ . . . घुसौत सँ मानीक, द्दौ.॥ विश्वेरश्वीर सुतो परमेश्व र परमानन्दोर खण्डलबला सँ दिन बनघु सुत बिहारीहषैव दौ . . . बेलउँच सँ देवनाथ द्दौ.॥ झोलन सुता केशव: खण्ड बला सँ दिनबन्धु सुत बिहारी स्यैरव दौ बेलउँच सँ देवनाथ द्दौ.॥
रघुनाथ सुता हरिनाथ जीवनाथ उँमानाथा माण्डौर सँ नीलकंठ सुत मनि दौ . . . सोदरपुर सँ माधव द्दौ.॥ जीवनाथ सुतो शम्भुमनाथ वुद्धिनाथो वलियास सँ पशुपति सुत महावल काशीनाथ दौ . . . हरिअम सँ मोहन द्दौ.॥ शम्भुोनाथ सुता खण्डँबला सँ पुरुषोत्तम सुत महिनाथ दौ एकहरा सँ ववुदी द्दौ.॥ अपरा सुता प्रान्ना थ रमानाथ वद्रीनाथा खौआल सँ शिवराम सुत गाना दौ . . . जजिवाल सँ लाल द्दौ.॥ अपरा सुता शशिनाथ श्रीनाथ मित्रनाथा सकराढ़ी सँ दामोदर सुत गुजर दौ . . . एकहरा सँ दशरथ द्दौ.॥ अपरा सुत प्रेमनाथ: सतलखा सँ नारायण सुत सोमेश्व र दौ . . . पाली सँ भवेश द्दौ.॥ अपरा सुत: वावूनाथ पवौली सँ पुरुषोत्तम सुत हिया दौ . . . कुजौली सँ अभिराम द्दौ.॥ अपरा सुता खौआल सँ महेश सुत भैया दौ . . . सरिसब सँ रामभद्र द्दौ.॥ अपरा शम्भुखनाथ सुता नरउन सँ भैरवदत सुत मुशाई दौ सकराढ़ी सँ उँमानाथ द्दौ.॥ अपरा सुता एकहरा सँ बछरू सुत महेश दौ . . . माण्डार सँ शूलपाणि द्दौ.॥ शम्भुसनाथ सुता . . . सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ . . . वभनियाम सँ रतन द्दौ.॥ प्रान्नाथथ सुतो विष्णु दत्त किशोरी को सरिसब सँ भ्रमर सुत शोभनाथ दौ . . . पनिचोभ सँ लोकनाथ द्दौ.॥ रमानाथ सुतो भोरानाथ राजनाथो वलियास सँ नकट सुत होली दौ . . . वभनियाम सँ मधुरापति द्दौ.॥
(३३०) नडुआड़ सँ
राजनाथ सुत: मुसहड: जजिवाल सँ मुशरी सुत घोंघाई दौ . . . हरिअम सँ ववुअन द्दौ.॥ बद्रीनाथ सुतो गृहिमणि वेलउँच सँ बन्धुु सुत भवी दौ माण्ड र सँ बेचू द्दौ.॥ शशिनाथ सुतो भैरव प्र. दीनानाथ लालो सकराढ़ी सँ गंगाधर सुत बवनू दौ . . . पनिचोभ सँ लोकनाथ द्दौ.॥ श्रीनाथ सुतो जग्यंनाथ: सकराढ़ी सँ तारापति सुत रमानाथ दौ. . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ जग्यथनाथ सुता . . . रोहाड़ सकराढ़ी सँ मनबोध सुत होरिल दौ बेलउँच सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ मित्रनाथ सुतो सारीनाथ प्र. नन्दहलाल: सोदरपुर सँ बदलू सुत काशी दौ . . . पाली सँ गंगानन्दर द्दौ.॥ नन्द:लाल सुतो मुकुन्दु: गंगौली सँ पक्षधर सुत भोलन दौ . . . वुधवाल सँ किसुनी द्दौ.॥ मुकुन्दल सुता . . . खौआल सँ भोरा पौत्र हेमा पौत्र वंशमनि सुत देवकीनन्दिन दौ . . . सोदरपुर सँ किर्तिनाथ सुत गिरधारी दौ . . . वुधवाल सँ जयदत्त सुत शम्भु.नाथ द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुता फकीर भैयो सिद्धिनाथा दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ . . . पाली सँ हरिनन्दयन द्दौ.॥ फकीर सुता गोकुल हरे द्वारिकानाथा: सतलखा सँ भानू सुत धरनीधर दौ . . . बेलउँच सँ भैरवदत्त द्दौ.॥ भैयो सुतो चन्द्र नाथ: कुजौली सँ भवानीदत्त सुत पुण्यादत्त दौ . . . नरउन सँ चेंगना द्दौ.॥ चन्द्रूनाथ सुता . . . सरिसब सँ देवीदत्त सुत सिद्धिनाथ दौ . . . महनौरा खौआल सँ देवकीनन्दौन द्दौ.॥ सोदरपुर केशवनाथ कस्तुौत:॥ हरे सुता . . . सतलखा सँ देवीदत्त पौत्र चिन्तासमनि सुत रामकृष्णश दौ . . . चिन्ताेमणि सुत: रामकृष्ण : पाली सँ जानकी दौ रामकृष्णव सुता खण्डवबला सँ सुदी सुत देवीदत्त दौ (भौर वुल) माण्डषर सँ नन्दीमनाथ द्दौ.॥
वुद्धिनाथ सुता झोटन धर्मनाथ श्यालम नाथ अमृतनाथ पवौली सँ चतुर्भूज सुत चन्द्रुपति दौ . . . करमहा सँ दामोदर द्दौ.॥ झोटन सुता खौआल सँ मोदनारायण सुत दत्ती दौ . . . बेलउँच सँ पन्नीँ द्दौ.॥ धर्मनाथ सुत: महग सोदरपुर सँ महिनाथ सुत शेषधर दौ . . . सतलखा सँ बेचू द्दौ.॥ अपरा धर्मनाथ सुता सोदरपुर सँ मयानिधि दौ . . . खौआल सँ दिनानाथ द्दौ.॥ महग सुत: जजिवाल सँ सनफूल सुत शोभनाथ दौ . . . पाली सँ शत्रुघ्न. द्दौ.॥
(३३१) नडुआर सँ भराम (१७२) लोहार श्यालमसिधप
उमानाथ सुता हेमनारायण: पण्डुोआ सँ हरिश्व र सुत कृष्णयपति दौ . . . वभनियाम सँ कृष्णाआनन्द् द्दौ.॥ अपरा सुत: नेनन माण्ड.र सँ नारायण सुत भवदेव दौ खण्ड बला सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ हेमनारायण सुता होरिल दुखिया मन्नूर प्र. भोरानाथ प्रितिनाथ हृदयनाथ मन्धआन बछरण।: सरिसब सँ हेडू सुत धर्मपति दौ . . . पण्डुयआ सँ नन्दीछश्व र द्दौ.॥ होरिल सुता चिन्तालमणि चाण बिहार पाँ गुदर झपटी का सरिसब सँ प्रान्ना‍थ सुत तिलकेश्वदर द्दौ . . . वलियास सँ हेमनाथ द्दौ.॥ अपरा होरिल सुता . . . सकराढ़ी सँ . . . सुत गुणपति दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ चिन्ताीमणि सुता . . . वलियास सँ प्राणपति सुत कलाधर दौ . . . पाली सँ इश्व.रीदत्त द्दौ.॥ अपरा चिन्तायमणि सुतो दुखमोचन: जजिवाल सँ मनसुख सुत भवानीदत्त दौ . . . दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो अनिरूद्ध सोदरपुर सँ माधव सुत हठ्ठी दौ . . . करमहा सँ बोघन द्दौ.॥ दुखमोचन सुतो सत्यवदेव सहदेवो दरिहरा सँ मधुरापति पौत्र शालिग्राम दत्त सुत गुदर दौ . . . वलियास सँ बछरण द्दौ.॥ . . . अलय सँ हिरानन्दम सुत भैयालाल दौ . . . माण्ड र सँ देवीदत्त द्दौ.॥ सत्यददेव सुत: हरीक: खौआल सँ झिंगुर सुत प्रान्ना थ दौ . . . दिघो सँ भैयालाल द्दौ.॥
चाण सुता सोने म.म. मुरलीधर सुन्द रा सरिसब सँ मचल सुत फकीरन दौ . . . ओइनि सँ वावू राशिकनारायण द्दौ.॥ अपरा सुता दरिहरा सँ भवदत्त सुत चण्डीसदत्त दौ . . . सोदरपुर सँ तुफानी द्दौ.॥ सोने सुतो चुनचुन प्र. बोधानन्दो: पवौली सँ . . . सुत व्रजलाल दौ . . . सँ . . . द्दौ.॥ चुनचुन सुता . . . दरिहरा सँ रत्नदपाणि सुत गोवर्द्धन दौ . . . सोदरपुर सँ मांगु द्दौ.॥ अपरा सुता . . . सतलखा सँ जयलाल सुत हेमनाथ दौ . . . सोदरपुर सँ मांग द्दौ.॥ म.म. मुरलीधर सुत श्या.म दरिहरा सँ रत्नदपाणि सुत गोवर्द्धन दौ . . . सोदरपुर सँ माँगु द्दौ. श्यासम सुता सँ सुत नेहनाथ दौ पाली सँ रघुनन्दुन द्दौ.॥ विहार सुता सोदरपुर सँ सनाथ सुत इन्द्ररमणि दौ माण्डनर सँ इशान्नाुथ द्दौ.॥ अपरा सुतो बच्चरन: सरिसब सँ चन्द्रममणि सुत भूलन दौ पाली सँ देवनाथ द्दौ.॥ बच्चसन सुता . . . सतलखा सँ भिखिया सुत रामेश्व र दौ . . . पाली सँ भगवानदत्त द्दौ.॥
(३३२) (१७३)

(३३३) ॐ नम: महेशवराय नडुआर सँ कछुवा भराम
बछरण सुता खेली सदाय भोली ज्योा. विद्या झल्लूा कीराका: खौआल सँ गौशाँई सुत वेणीदत्त दौ . . . खण्डयबला सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो महाधन ठीठरो दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ननू दौ . . . सोदरपुर सँ श्याौम राम द्दौ.॥ खेली सुता जीवानन्दौ अनन्ता घनानन्‍द जगदीश शोभानन्द भवानन्दा खण्डनबला सँ थोथी सुत जिरक्रावन दौ पाली सँ हिभरन द्दौ.॥ अपरा खेली सुता . . . कोदरिया सँ भूवनेश्व्रीदत्त सुत छत्रधारी दौ . . . करमहा सँ भरथी द्दौ.॥ अपरा सुत: रवूनीक: सोदरपुर सँ हरंगी सुत दुर्गादत्त दौ . . . वलियास सँ रघुवीर द्दौ.॥ अनन्तव सुता . . . वलियास सँ हिरे सुत इशदत्त दौ . . . पाली सँ नित्याुनन्दन द्दौ.॥ जगदीश सुता . . . ओइनि सँ वावू रवोजेन्द्र. नारायण सुत वावू इन्द्रननारायण दौ . . . जजिवाल सँ विष्णु.कांत द्दौ भवानन्दद सुता . . . जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ . . . हरिअम सँ परमानन्द‍ द्दौ.॥ . . . शोभानन्द सुता . . . पवौली सँ वुद्धि सुत रमानाथ दौ करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ ज्यो.. रवूनी सुता सकराढ़ी सँ मेघनाथ सुत तीर्थमणि दौ . . . सोदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौ.॥
सदाय सुता . . . सरिसब सँ जीवनाथ सुत थाडू दौ . . . बहेराढ़ी सँ चुड़ामणि द्दौ.॥ अपरा सुतो पुण्यासनन्दथ: खौआल सँ नारायणदत्त सुत नील दौ खण्डँबला सँ जगमोहन द्दौ.॥ पुण्याुनन्दि सुता . . . वलियास सँ बहोरण सुत सिद्धिनाथ दौ . . . पाली सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ भोली सुता रामकृष्णब मोहितकृष्णथ बोधकृष्ण. जयकृष्णस राजकृष्णद मनमोहना: खण्ड बला सँ सुत झपटी सिंह दौ . . . जालय सँ प्याणरेलाल द्दौ.॥ अपरा भोली सुतो वासुदेव चन्द्र शेरवरो गंगोली सँ ववुरैया सुत वावूलाल दौ . . . कुजौली सँ बटुकी द्दौ.॥ रामकृष्णर सुता. . . माण्डार सँ कुनकुन सुत उपाध्या्य बद्री नाथ दौ. . . खण्ड.बला सँ श्री मोहन द्दौ.॥ मोहित कृष्णन सुतो महिन्द्र नारायण: वलियास सँ वंशीधर सुत भगीरथ दौ पवौली सँ अजगैवी नाथ द्दौ.॥ महिन्द्र नारायण सुता. . . नरउन सँ चुम्मवन सुत रमाकान्ता दौ. . . माण्डुर सँ बद्रीनाथ द्दौ.॥
(३३४) ॐ नम त्रिलोचनाय नडुआर, सँ
बोधकृष्ण सुता इन्द्रलनाथ जगन्नासथ वैद्यनाथ मृत्युं जयनाथा: सोदरपुर सँ ववुए सुत मुरली दौ. . . वलियास सँ जानकीनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता पवौली सँ विश्वुनाथ सुत दुखरण दौ. . . घुसौत सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥
वासुदेव सुता. . . वलियास सँ मुकुन्द सुत वैया. चिन्तादमणि दौ. . . तिसउँत सँ नकछेदी द्दौ.॥ चन्द्रनशेखर सुता. . . सकराढ़ी सँ अच्यु.त सुत दुर्व्व ल दौ . . .हरिअम सँ झल्ली द्दौ.॥ ज्यो . विद्या सुतो मोहन: खण्डदबला सँ विष्णुृ सिंह सुत श्याहम सिंह दौ. . . माण्ड्र सँ हिभरन द्दौ अपरा सुता खौआल सँ रविनाथ सुत नन्दँ दौ. . . पाली सँ बन्धडव द्दौ.॥ मोहन सुता बलदेव जयदेव. . . पण्डुाआ सँ छेदी सुत भैयन दौ॥ बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥. . . सुता. . . घुसौत सँ. . . सुत. . . दौ . . .सँ. . . द्दौ.॥ बलदेव सुतो प्रमोद थमो दौ. . . सँ. . . सुत रघुवीर दौ हरिअम सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥
नेनन सुतो ववुरैयाक: बेलउँच सँ अनिरूद्ध सुत हरिकृष्णउ दौ. . . गंगौली सँ रघु द्दौ.॥ अपरा सुतो गोपीनाथ: खौआल सँ महेश सुत भैया दौ हरिअम सँ रामभद्र द्दौ.॥ अपरा नेनन सुतो ऐंठहूक: नरउन सँ नन्दान सुत रामकृष्णस दौ. . . कुजौली सँ बछरू द्दौ.॥ बवुरैया सुतो पोषण गृहिनाथो गंगौली सँ कृपाराम सुत बन्धकव दौ पाली सँ वेणीराम द्दौ.॥ गोपीनाथ सुतो मुकुन्दम: खड़का एकहरा सँ कृष्णकदत्त सुत. . . धर्मदत्त दौ पवौली सँ रोढ़ी द्दौ.॥
(३३५)

(३३६) ॐ नम: बेहट सँ
अथ बेहट करमहा सँ ग्रामारम्भस: किर्तिनाथ सुतो घोङघी प्र. छत्रनाथ: जजिवाल सँ पद्मापति सुत ननू दौ. . . हरिअम सँ जीवन द्दौ.॥ अपरा किर्तिनाथ सुतो क्‍लीव किशोरनाथ: कुजौली सँ वागीश सुत हृदयनाथ दौ वलियास सँ व्रजनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो वुद्धिनाथ: वलियास सँ राय वागीश सुत चिन्तावमणि दौ घुसौत सँ भैया द्दौ.॥. . . अपरा सुता. . . सकराढ़ी सँ गुजर सुत हेमनाथ दौ करमहा सँ महथ द्दौ.॥. . . घोङघी सुतो दुखमोचन: माण्डसर सँ इशान्ना थ सुत गिरधारी दौ कुजौली सँ हृदयनाथ द्दौ.॥ दुखमोचन सुतो मित्रनाथ: खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ. . . हरिअम सँ रवगदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो चन्द्र नाथ इन्द्रौनाथो कोदरिया सँ राजा सुत कुमर दौ. . . खौआल सँ इश्व॥रदत्त द्दौ.॥
मित्रनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ गदाधर सुत शितलादत्त दौ. . . वुधवाल सँ मुकुन्दथ द्दौ.॥. . . अपरा सुतो तीर्थनाथ:खौआल सँ नन्दव सुत शिवशंकर दौ. . . दिघो सँ मुक्तिनाथ द्दौ.॥ चन्द्रानाथ सुता. . . वत्सववाल नरउन सँ शिव सुत जयनाथ दौ पनिचोभ भाय जी द्दौ.॥ इन्द्र नाथ सुता . . .रोहाड़ सकराढ़ी सँ नन्दीभ सुत लम्वो दर दौ. . . पनिचोभ सँ राधा द्दौ.॥ अपरा सुता वलियास सँ बावूलाल सुत लक्ष्मीसकांत दौ. . . सोदरपुर सँ योगकृष्णद द्दौ.॥
(३३७) ॐ (१७५)
गंगादश सुतो रामजीव पिताम्बकरो वलियास सँ गोविन्दय सुत जगतानन्द् दौ. . . सोदरपुर सँ रमापति द्दौ.॥ रामजीव सुतो भैरवदत्त माण्डषर सँ घनी सुत साहेव दौ बेलउँच सँ भवानन्दि द्दौ.॥ भैरवदत्त सुतो वावूनाथ: सकराढ़ी सँ जयकृष्णो सुत बुद्धिनाथ दौ. . . हरिअम सँ छावनि द्दौ.॥ बावुनाथ सुतो बछरण: वलियास सँ धनी सुत मुनी दौ सोदरपुर सँ पति द्दौ.॥ बछरण सुत:सुधाकर: दरिहरा सँ माना सुत परशमनि दौ अलय सँ कलरू द्दौ.॥ पिताम्ब र सुतो सनफूल मनफूलो सरिसब सँ राजाराम सुत हरपति दौ. . . वहेराढ़ी सँ म.म. भिखि द्दौ.॥ सनफूल सुत: गोपीनाथ: वलियास सँ बन्धुर सुत भैरव दौ. . . अलय सँ दूबरि द्दौ.॥ अपरा सुता प्या.रेलाल श्या मनाथ केशवनाथा: सकराढ़ी सँ जयकृष्णर सुत कृपानिधि दौ. . . पनिचोभ सँ रतनू द्दौ.॥ प्याैरेलाल सुता. . . बेलउँच सँ जादव सुत बच्चू दौ. . . करमहा सँ शम्भुिनाथ द्दौ.॥ श्यासमनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ उन्द्रौमणि सुत पोषन दौ सतलखा सँ कुली द्दौ.॥
(३३८) ॐ मझौरा मझौरा सँ
अथ मझौरा करमहा ग्रामारम्भर: . . .जगन सुतो कलर पुरुषोत्तमो सतलखा सँ पदूम सुत पुरन्दगर दौ. . . पवौली सँ रघुनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो खगपति गुणपति वलियास सँ अनन्तम सुत शूलपाणि दौ. . . वुधवाल सँ भवेश द्दौ.॥ अपरा सुतो नकदूक: माण्ड र सँ कमल सुत चतुर्भूज दौ खण्डभबला सँ देवीदाश द्दौ.॥ अपरा सुतो भवन: सतलखा सँ रूचाई सुत हरिजीव दौ. . . घुसौत सँ ठ. थेघू द्दौ.॥ अपरा जगन सुतो जयदत्त:सोदरपुर सँ कृष्णददाश सुत हरिजीव दौ. . . करमहा सँ रघु द्दौ.॥ अपरा सुतो साहेव: दरिहरा सँ रघुपति सुत धराधर दौ. . . उचति सँ दिनेश द्दौ.॥ कलर सुता दरिहरा सँ वदी सुत हिते दौ करमहा सँ बदनी द्दौ.॥ पुरुषोत्तम सुतो बोधन: खौआल सँ मही सुत दयाराम दौ. . . पाली सँ हेमकर द्दौ.॥ खगपति सुतो राजाक: सोदरपुर सँ रामेश्वदर सुत नेहाल दौ. . . वलियास सँ लक्ष्मीगदेव द्दौ.॥ गुनपति सुतो घरभरन: सरिसब सँ जयशीव सुत छबन दौ वलियास सँ भानूदत्त द्दौ.॥ घरभरण सुतो भगवानदत्त. . . दत्तो खौआल सँ जग्यनपति सुत लक्ष्मी॥नाथ दौ. . . सोदरपुर सँ उँमाई द्दौ.॥ भगवानदत्त सुता. . . सोदरपुर सँ कोदई सुत ठाकुरदत्त दौ. . . पाली सँ श्या॥मलाल द्दौ.॥. . . सुत. . . पवौली सँ घैर्यी सुत मनमोहन दौ. . . पाली सँ चिन्ताखमणि द्दौ.॥
नकटू सुत: ललीत लालो खौआल सँ भोरा सुत बोघ दौ. . . अलय सँ कमलनयन द्दौ.॥ ललीत सुतो बेलउँच सँ बचनू सुत भिखन दौ पाली सँ भवादित्यह द्दौ.॥ अपरा ललीत सुता. . . जजिवाल सँ शुभपति सुत दूर्म्मिल दौ. . . पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ लाल सुतो बवुए दरिहरा सँ गरीबनाथ सुत वेणीदत्त दौ. . . हरिअम सँ निलाम्ब॥र द्दौ.॥ भनोड़ सुता. . . दरिहरा सँ भनोड़ सुत छबन दौ वूधवाल सँ न. कदू द्दौ.॥ साहेब सुता जीवनाथ प्रेमनाथ दयानाथ राधे प्र. भवनाथा: माण्डपर सँ लाला सुत गांगु दौ पाली सँ छोटकू द्दौ. अपरा साहेब सुता रमानाथ झबन श्री नाथा सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ. . . ओइनि सँ वावू व्रजनारायण द्दौ.॥ जीवनाथ सुता. . . एकहरा सँ जुड़े पौत्र नकदू सुत धर्मदत्त दौ. . . सोदरपुर सँ जीवेश्वनर सुत टेंगड़ी द्दौ.॥ जीवनाथ सुता. . . रवड़ीक खौआल सँ जीवन सुत बदरी लाल दौ खण्डवबला सँ खेली द्दौ.॥ रमानाथ सुता. . . खौआल सँ भवदेव सुत विद्यापति दौ. . . एकहरा सँ विश्वसनाथ द्दौ.॥
(३३९) ॐ मझौरा (१७६)
(१७१/७)मोहन सुतो बन्दी . . . को दिघो सँ उँमापति सुत वावू दौ (१७१//७) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ.॥ अपरा मोहन सुता महिपति रामनारायण हरपति बीसोकी बेलउँच सँ दामोदर सुत रामचन्द्रद दौ (६७/३) करमहा सँ वैद्यनाथ द्दौ.॥ वन्दीु सुता प्रान्नािथ जीवनाथ गोकुलनाथा: दरिहरा सँ बाभन सुत मनोहर दौ (७७//४) जजिवाल सँ मोहन द्दौ.॥ प्रान्ना:थ सुता. . . खण्ड)बला सँ भोरा सुत मधुरापति दौ (२००१//४) (२९५//४) पाली सँ बदली द्दौ.॥ जीवनाथ सुत मनबोध बनमाली को बेलउँच सँ वीर सुत गोकुलनाथ दौ. . . खौआल सँ मतिराम द्दौ.॥ मनबोध सुतो बद्रीनाथ धीरनाथो बेलउँच सँ काला सुत कोस्की दत्त दौ (B ७९/२) वलियास सँ रघुनाथ द्दौ.॥ वद्रीनाथ सुतो भैयोक: सकराढ़ी सँ भवदेव सुत ललीत दौ पाली सँ बवुनी द्दौ.॥ भैये सुता. . . माण्ड़र सँ ननू सुत श्याामलाल दौ. . . हरिअम सँ सन्तोुषमणि द्दौ.॥ चलमनि सुतो बेलउँच सँ गरबन सुत जुड़ाउन दौ माण्डार सँ हाडी सुत लक्षमन द्दौ.॥ गोकुलनाथ सुता एकहरा सँ धरनी सुत नाथ दौ खौआल सँ गतिराम द्दौ.॥
राम सुतो रूद्रमणि सतलखा सँ शिवि सुत मद्दू दौ. . . हरिअम सँ कृष्णा नन्दद द्दौ. रूद्रमणि सुतो हेमपति भोलाको एकहरा सँ बल्लीू सुत पनाई दौ वहेराढ़ी सँ म.म. भिखि द्दौ.॥ अपरा रूद्रमणि सुता गुननिधि धननिधि कलानिधि दयानिधि मयानिधिका: सरििसब सँ लक्षमन सुत छोकर दौ वेलउँच सँ धारू द्दौ.॥ अपरा रूद्रमणि सुता जयपाणि महिपाणि हरिपाणि चक्रपाणि खड़गपाणि दण्डुपाणिका: सकराढ़ी सँ नित्याानन्दर सुत दामोदर दौ करमहा सँ अच्युुत द्दौ.॥ हेमपति सुतो लालपाणि वलियास सँ साहेब सुत नेनन दौ पाली सँ छोटकू द्दौ.॥ लालपाणि सुतो ववुजन लादत्त चंचला:वलियास सँ धराधर सुत छकौड़ी दौ. . . पनिचौभ सँ कृष्णज द्दौ.॥. . . अपरा सुतो परसमनि वलियास सँ बछरू सुत मचल दौ (B ८//४) दिघो सँ बालक राम द्दौ.॥ ववुजन सुता वत्सा. नरउन सँ लक्ष्मीादत्त सुत मुशरी दौ. . . पाली सँ शिवन द्दौ.॥ अपरा ववुजन सुतो रवुशन शिवदत्तो वलियास सँ भयन सुत हरिसिंह दौ. . . करमहा सँ चित्रधर द्दौ.॥ रवुशन सुत: सन्तिलाल: खौआल सँ मतिनाथ सुत राधावल्लुभ दौ. . . वहेराढ़ी सँ संसारधर द्दौ.॥ अपरा रवुशन सुता. . . एकहरा सँ विष्णु दत्त सुत सिताराम दौ. . . पवौली सँ शिवी द्दौ.॥ शिवदत्त सुतो मंगनूक: पण्डुतआ सँ हृदयमणि सुत रामसेवक द्दौ.॥ जजिवाल सँ घोंघाई द्दौ.॥. . . जाल्पा दत्त सुतो भूषन मुनियाको दिघो सँ बाछ सुत चन्डीिदत्त दौ. . . सकराढ़ी सँ श्या मलाल द्दौ.॥ अपरा सुत: हरीक: एकहरा सँ गोकुलनाथ सुत बदूकनाथ दौ हरिअम सँ परस्मसनि द्दौ.॥ भूषन सुतो निरसूक: खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पानदत्त दौ. . . बेलउँच सँ रविनाथ द्दौ.॥
(३४०) मझौरा सँ
मुनिया सुत: अनिरूद्ध: सकराढ़ी सँ रवड़ानन्दे श्वेर सुत गोविन्दा दौ. . . पाली सँ पाँ नेना द्दौ.॥ चंचल सुता . . .बेलउँच सँ साहब सुत कलर दौ सकराढ़ी सँ श्यानमनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो हरिनन्देन: एकहरा सँ गोकुल नाथ सुत बदूकनाथ दौ हरिअम सँ परशमनि द्दौ.॥ परशमनि सुता गंगौली सँ पक्षधर सुत मोहन दौ. . . करमहा सँ दुखिया द्दौ.॥ भोला सुता श्या.मलाल वेदपाणि अमृतपाणिका सतलखा सँ ऋषि सुत भानु दौ. . . सोदरपुर सँ चिलका द्दौ.॥ वेदपाणि सुत: ववुजन: सोदरपुर सँ उँमाइ सुत रूद्रदत्त दौ. . . सकराढ़ी सँ धाना द्दौ.॥ श्याुमलाल सुता. . . दरिहरा सँ महेश सुत तोता दौ. . . पवौली सँ निधि द्दौ.॥ अमृतपाणि सुता. . . सोदरपुर सँ देवीदत्त सुत हिरामणि दौ. . . करमहा सँ मंधन द्दौ.॥
गुणनिधि सुतो मन्नुर मानीको खौआल सँ मतिराम सुत बछरू दौ. . . पाली सँ गंगाधर द्दौ.॥ मन्नुल सुता. . . सोदरपुर सँ अभिराम सुत प्रान्ना.थ दौ. . . वलियास सँ घन द्दौ
भानी सुता तेजी गुदर नन्दीुका खौआल सँ बालकृष्ण सुत वुआ दौ. . . गंगौली सँ वैद्यनाथ द्दौ.॥ तेजी सुत: जगद्धर: दरिहरा सँ सनाथ सुत सवूरदत्त दौ पाली सँ बोधकृष्णद द्दौ.॥ गुदर सुत: यशीक: सतलखा सँ रञ्जन सुत जगमोहन दौ. . . गंगोली सँ जीवनाथ द्दौ.॥ नन्दी सुतो बेलउँच सँ रूपनाथ सुत हनुमानदत्त दौ गंगौली सँ जीवनाथ द्दौ.॥ धननिधि सुता भिखिया दुखिया छत्रपति तारापतिका पवौली सँ मधुनी पौत्र कमलापति सुत कुलपति दौ वलियास सँ धन द्दौ.॥ दयानिधि सुता कोस्कीतदत्त शंकरदत्त मुरलीधरा बलियास सँ फकीर सुत काला दौ. . . बेलउँच सँ यादव द्दौ.॥ कौस्कीसदत्त सुता. . . बेलउँच सँ टूनानन्द सुत शीतल दौ. . . खण्डकबला सँ जयदत्त द्दौ.॥. . . मयानिधि सुतो कौस्कीउदत्त: पवौली सँ रमाकान्ती सुत कलर. . . दौ. . . माण्डौर सँ छत्रपति द्दौ.॥
(३४१) ॐ मझौरा सँ बथनय (१७७)
महि पाणि सुता ववूजन ननू चित्रधरा: वलियास सँ शुभपति सुत भवेश दौ. . . खण्डिबला सँ भोरानाथ द्दौ ववुजन (नन्दभन) सुता खौआल सँ बाल कृष्णक सुत सोनमा दौ. . . गंगोली सँ बोचन द्दौ.॥ ननू सुता. . . खौआल सँ वुला सुत सनाथ दौ वेलउँच सँ राततु द्दौ.॥ अपरा सुता बड़. दरिहरा सँ. . . सुत मनबोध दौ. . . सोदरपुर सँ यद्दू द्दौ.॥ चित्रघर सुत: बतहाक: वेलउँच सँ रातु सुत मनसा दौ पाली सँ जीउँत द्दौ.॥ बतहा सुता वलियास सँ. . . सुत महेश दौ (B ४१/९) सरिसब सँ रमानाथ द्दौ.॥
चक्रपाणि सुतो पद्मपाणि: कुजौली सँ प्रद्युम्न सुत भवेश दौ. . . सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ.॥ पद्मपाणि सुत रामकृष्णय: सोदरपुर सँ पति सुत मनि दौ खौआल सँ सोनमा द्दौ.॥ रामकृष्णक सुत: सोनेनाथ: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ. . . पाली सँ हिरा द्दौ.॥ सोनेलाल सुता सिंहेश्वार: पवौली ववुरैया सुत नेना दौ. . . पनिचोभ सँ कन्हाौई द्दौ.॥ सिंहेश्ववर सुता. . . माण्डार सँ रामकृष्णि सुत केशव दौ . . .घुसौत सँ कुलमणि द्दौ.॥ नारायण सुत: अन्दी क: खौआल सँ वेणी सुत मनोहर दौ बहेराढ़ी सँ भगीरथ द्दौ.॥ अन्दीत सुता मधुरापति सभापति हन्थ: महन्थाव: खौआल सँ परमानन्दथ सुत गतिराम दौ. . . हरिअम सँ बछरू द्दौ.॥ अन्दीे सुतो रघुनाथ बन्धथवो. . . एकहरा सँ राम सुत भ्रमर दौ. . . गंगोली सँ नील द्दौ.॥ अपरा सुत: मंधन: सकराढ़ी सँ शतत्र्जीव सुत. . . अन्दीी दौ. . . सोदरपुर सँ रघुनाथ द्दौ.॥ मधुरापति सुता कोदरिया सँ परमानन्दत सुत गंगाराम दौ. . . वेलउँच सँ बन्धुत द्दौ.॥ सभापति सुत: झडूलाक: जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ. . . करमहा सँ पद्मापति द्दौ.॥. . . ॥ सहन्थड सुतो तोतीक: दरिहरा सँ सुखी सुत इन्द्रदपति दौ पाली सँ भिरवी द्दौ.॥ अपरा सुतो हेमकर: बेलउँच सँ धाना सुत भवदत्त दौ. . . सकराढ़ी सँ अभिराम सुत वंशीधर दौ. . . सोदरपुर सँ रमापति द्दौ.॥. . . अपरा सुत: शिवनाथ: गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ वलियास सँ गोविन्द द्दौ.॥ शिवलाल सुता सोदरपुर सँ वेणीदत्त सुत भायलाल दौ. . . दरिहरा सँ ववुरैया द्दौ.॥
(३४२) ॐ नम: सँ मझौरा सँ
टेकनाथ सुता सोदरपुर सँ छकोड़ी सुत जंगली दौ. . . करमहा सँ डोमन द्दौ.॥ लोकनाथ सुत: शिवशरण पवौली सँ भैयन सुत सिद्धि दौ करमहा सँ दुखिया द्दौ.॥ मंहथ सुता. . . एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ. . . करमहा सँ सदाशीव द्दौ अपरा सुता दुल्लमह झल्लू. भवनाथा दरिहरा सँ कालीदाश सुत चतुर्भूज दौ. . . सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ.॥ दुल्ह् द सुत: खेदन दिघो सँ नरपति सुत काला दौ बेलउँच सँ चिरञ्जीव द्दौ.॥ झल्लूह सुता. . . खौआल सँ राम सुत पोषन दौ . . .कुजौली सँ गोकुल नाथ द्दौ.॥ भवनाथ सुता वलियास सँ प्रेमा सुत चतुरानन्द दौ. . . गंगौली सँ पक्षधर द्दौ.॥ फकीर सुत: ववुजन: सोदरपुर सँ हरिनन्दगन सुत छोटा दौ. . . वुधवाल सँ देवकृष्णी द्दौ. अपरा गमनी भगवानदत्तो धरौरा बलियास सँ मदन सिंह सुत मुरलीधर दौ. . . पाली सँ मनबोध द्दौ.॥ अपरा सुत: मोहरदत्त: . . . पवौ‍ली सँ भातू सुत सीताराम दौ. . . अलय सँ मधुरापति द्दौ.॥. . . ववुजन सुत: सिहेश्वषर फेकू को सोदरपुर सँ छकौड़ी सुत जगनी दौ. . . करमहा सँ डोमन द्दौ.॥
रघुनाथ सुता ववुआ धर्मदत्त व्रहमदत्त गणेशदत्ता गंगौली सँ लक्ष्मी्कांत सुत कृपाराम दौ. . . अलय सँ पुरन्दतर द्दौ.॥ ववुआ सुता दरिहरा सँ भनौड़ सुत छबन दौ. . . नरउन सँ पाठक हिरू द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो वेणीदत्त: खौआल सँ गरीब सुत शीतल दौ. . . वुधवाल सँ सन फूटन द्दौ.॥ वेणीदत्त सुता लाल शिवि काशीका खौआल सँ भैया सुत सोनी दौ. . . सरिसब सँ भैयन द्दौ.॥ शिवि सुत: सदानन्दन सकराढ़ी सँ गद्दी सुत वंशीधर दौ जजिवाल सँ प्याौरे द्दौ.॥. . . सदानन्द सुता वलियास सँ हृदयचन्दजन सुत प्रयागदत्त दौ. . . करमहा सँ रविनाथ द्दौ.॥ ब्रह्मदत सुता. . . वलियास सँ चिलका सुत हिरफूल दौ. . . खण्ड.बाल सँ हरिनारायण द्दौ.॥ बन्धसव सुतो गोकुल नाथ किशोरनाथो वलियास सँ रवांतर सुत लक्षमन दौ. . . पवौ‍ली सँ रमाकान्त् द्दौ.॥ गोकुल नाथ सुता. . . रोहाड़ सोदरपुर सँ भैयाराम सुत चौ. महिधर दौ दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौ.॥
(३४३) ॐ मझियाम सँ ककरौड़ (९६८)
अथ मझियाम करमहा ग्रामारम्भस कालिदाश सुता चिलका मेधाकर चिरा वुला सनफूला जजिवाल सँ कविराज सुत सदाय दौ सतलखा सँ पदूम द्दौ.॥ मेघाकर सुत: पहाड़ीक बेलउँच सँ हरिशंकर सुत नेना दौ खौआल सँ केशव द्दौ.॥ पहाड़ी सुता. . . खौआल सँ लाल सुत रघुनाथ दौ सोदरपुर सँ भिखारी द्दौ.॥
चिरा सुता बेलउँच सँ हरिशंकर सुत बाना दौ. . . दरिहरा सँ यदुपति द्दौ.॥ अपरा सुतो गोशाँई क: खौआल सँ रमाकान्त. सुत भिरवमा दौ वभनियाम सँ महेश द्दौ.॥ वुलन सुता सवूरी भायनाथ वावूरामा बेलउँच लाला सुत बालचन्द्रे दौ. . . करमहा सँ वंशीधर द्दौ.॥ सवुरी सुतो दुलार राजनाथो सरिसब सँ जयशीव सुत झोंटी दौ. . . खौआल सँ गाना द्दौ.॥ राजनाथ सुत: शम्भुशक: कुलौली सँ कारू सुत भवानीदत्त दौ. . . पाली सँ गुणानन्द॥ द्दौ.॥ वावूराम सुत: काशीनाथ: दरिहरा सँ माढ्न सुत किर्तिधर दौ. . . कुजौली सँ राजाराम सुत कुलपति द्दौ.॥ काशीनाथ सुता घैर्यी परमेश्वार गोढ़ाइका नरउन सँ रतनू सुत भोला दौ. . . पाली सँ भवादित्यस द्दौ.॥ परमेश्वनर सुता. . . वलियास सँ अमृतनाथ सुत बलदेव दौ. . . अलय सँ करिया द्दौ.॥ सनफूल सुतो डोमन हिरा को खौआल सँ मतिराम सुत भैया दौ. . . करमहा सँ महिनाथ द्दौ.॥ हिरा सुता. . . दरिहरा सँ रघुनाथ सुत मनोधर दौ पाली सँ गन्नूि द्दौ.॥ अपरा सुता. . . खौआल सँ गिरपति सुत रूद्र दौ. . . बेलउँच सँ सोसी द्दौ.
बधाई सुतो रघु वीर बलो एकहरा सँ भवानी सुत दरनी दौ. . . पाली सँ जीवनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतौ चाण: माण्ड र सँ प्रितिनाथ सुत भवदेव दौ नरउन सँ वल्लीो द्दौ रघु सुतो पलर: खण्ड.बला सँ देवीदाश दौ पलट सुता पवौली सँ नरोत्तम दौ. . . वुधवाल सँ परमानन्दद द्दौ.॥ विरवल सुता कलानन्दर: एकहरा सँ लालू दौ दरिहरा सँ सदानन्दव द्दौ.॥ कुलानन्द॥ सुता दरि. लक्ष्मीसकान्तु दौ. . . पाली सँ श्री राम द्दौ.॥ चाण सुतो गरीव कलरो खण्डदबला सँ देवीदाश दौ॥ कलर सुतो देवन: एकहरा सँ नाथ दौ देवन सुतो गृहिमणि मानीको सोदरपुर सँ दुरवमंजन दौ. . . अलय सँ कमलनयन द्दौ.॥ गृहिमणि सुतो छोटाक: नरउन सँ नरपति सुत फोड़ाया दौ अपरा सुता दरि. तोती दौ छोआ सुतो दुखमोचन: पवौली सँ नेना दौ॥ दहुरवमोचन सुता खड़का एकहरा सँ वावू लाल दौ गरीब सुतो लक्ष्मी दत्त: एकहरा सँ वहुड़े सुत जुड़ो दौ॥ लक्ष्मीनदत्त सुतो गृहिमणि घरो वलियास सँ मचल सिंह द्दौ.॥ गृहिमणि सुतो हरिमोहन सोदरपुर सँ आत्मा राम सुत बछरण दौ. . . खौआल सँ बोध द्दौ.॥
(३४४) ॐ नम: महिषी महिषी कैलख
अथ महिषी वुधवाल ग्रामारम्भर (B ५//५) चौ. जंगल सुता आँखी निधि वुद्धि झोटन घनश्याधम अनिरूद्ध पवौली सँ कुलपति सुत पुरुषोत्तम दौ. . . सतलखा सँ रूचाई द्दौ.॥ आँखी सुता खगेश हल्ला परशमणि लक्ष्मीतनाथा एकहरा सँ दशरथ सुत छोटकू दौ. . . पाली सँ लन्दसन द्दौ.॥ खगेश सुत: ववुनन्दीन: पवौली सँ रामसिनेही सुत भिक्षुक दौ. . . पाली सँ बुद्धिनाथ द्दौ. ववुनन्दएन सुतो फूदन: बेलउँच सँ सनफूल सुत भगवानदत्त दौ. . . करमहा सँ कौस्कीूदत्त द्दौ.॥ फूदन. सुता जजिवाल सँ आत्मा्राम सुत गौरीदत्त दौ. . . बेलउँच सँ हिभरन द्दौ.॥ हल्लाू सुत: कलर: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत गौरीदत्त दौ. . . दिघोय सँ बालकराम द्दौ.॥ कलर सुता. . . दरिहरा सँ ननु सुत मुनी दौ. . . करमहा सँ सनफूल द्दौ.॥ निधि सुतो शशिनाथ अमृतनाथो खौआल सँ विरेश्वसर सुत वुद्धि दौ खण्डबबला सँ जयशीव द्दौ.॥ वुद्धि सुतो हृदयनाथ: सोदरपुर सँ महेश सुत छत्रपति दौ. . . पाली सँ रेवतीरमन सुत चतुर्भूज द्दौ.॥. . . झोटन सुत: काशीनाथ: खौआल सँ घनश्याूम सुत भवदत्त दौ. . . हरिअम सँ धोधन द्दौ.॥ घनश्यालम सुत: गौरीदत्त: पवौली सँ गतिराम पौत्र गिरी सुत आँखी दौ. . . वुधवाल सँ सानन्दस द्दौ.॥
बाल गोपाल सुतो लक्षमन कल्या णो सकराढ़ी सँ मंडन सुत दासे दौ. . . खण्डतबला सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता चतुर्भूज हरीश्वसर महीका सकराढ़ी सँ गोनू सुत रामकृष्णौ दौ . . .पवौली सँ हरि द्दौ.॥ लक्षमन सुतो दिनबन्धु प्राणबन्धुस सतलखा सँ मनहर सुत भवेश दौ. . . पवौली सँ मोहन द्दौ.॥ दिनबन्धु् सुता बेलउँच सँ वीर सुत गोविन्दल दौ. . . वुधवाल सँ राम द्दौ.॥ प्राणबन्धुल सुता. . . दरिहरा सँ गंग सुत बछरू दौ नरउन सँ नरपति द्दौ.॥ कल्यााण सुता. . . एकहरा सँ जगदीश सुत बहुड़ी दौ. . . सतलखा सँ देवकी द्दौ.॥. . . हरिश्वरर सुतो हिराक: सतलखा सँ मोहन सुत देवकी दौ नरउन सँ भवदेव द्दौ.॥ हिरा सुतो मोदी दुर्गादत्तो माण्डहर सँ पुरन्दनर सुत सोनू दौ. . . खण्डोबाल सँ धारू द्दौ.॥ मोदी सुतो फकीर गिरधारी को बेलउँच सँ खगेश सुत प्रभाकर दौ. . . वलियास सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ दुर्गादत्त सुत: शंकरदत्त: . . . पण्डुतआ सँ पशुपति सुत केदार दौ. . . पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ.॥
(३४५) ॐ नम: नन्दीाशवराय महिषी सँ कैवलख कछुवा नित्यापनन्दआ (१७s९) श्यागमसिधप
शंकरदत्त सुता. . . पवौली सँ त्रिलोचन सुत आदिनाथ दौ. . . बैलउँच सँ आँखी द्दौ.॥ शंकरदत्त सुत: छकोड़ीक: सकराढ़ी सँ दिनबन्धुा सुत जयदत्त दौ. . . पवौली सँ मचल द्दौ.॥ अपरा सुता विष्णु.दत्त रूद्रदत्त फतुरी छोटकनि रामकृष्णास सरिसब सँ रवाँतर सुत एकनाथ दौ पाली सँ बोध द्दौ.॥ छकौड़ी सुतो हल्लीु प्र. हलधर जल्लीौ प्र. जलघरो खौआल सँ मोदनारायण सुत दत्तू दौ. . . वेलउँच सँ पन्नीस द्दौ.॥ अपरा छकोड़ी सुतो मधुसूदन: . . . सोदरपुर सँ होरिल सुत मुनिदत्त दौ. . . वुधवाल सँ भीमदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो फूद्दी विद्याको सोदरपुर सँ वस्तीच सुत भगवानदत्त दौ. . . दरिहरा सँ हनुमानदत्त द्दौ.॥ हल्लीच सुता. . . खण्ड.बला सँ छत्रमणि सुत चतुर्भूज दौ. . . खौआल सँ बलभद्र दौ अपरा सुत: शिवूक: सोदरपुर सँ गदाघर सुत श्रीधर दौ. . . पाली सँ भोलानाथ द्दौ.॥ शिवू सुता. . . सकुरी वलियास सँ मचल प्रपौत्र किर्तिनाथ पौत्र सिद्धिनाथ सुत भोलानाथ दौ. . . पवौली सँ पाठक शिवनाथ सुत श्रीधर द्दौ.॥
जल्लीा सुत: गंगाधर: सरिसब सँ फकीरन सुत नन्दरकिशोर दौ. . . पनिचोभ सँ भायनाथ द्दौ.॥ अपरा सुत: नित्याानन्दस: सोदरपुर सँ हरंगी सुत दुर्गादत्त दौ. . . वलियास सँ रघुवीर द्दौ.॥ अपरा सुतो भेषा प्र. भेषनाथ: दरिहरा सँ कन्हाथई सुत बल्लेस दौ . . .हरिअम सँ ववूजन द्दौ. गंगाधर सुता. . . जजिवाल सँ शतञ्जीव सुत रामेश्व र दौ. . . माण्डवर सँ बोधू द्दौ.॥. . . बेलउँच सँ प्रयागदत्त द्दौ.॥ नित्यादनन्दि सुता. . . नरउन सँ पाँ जयमनि सुत महेश्व र दौ. . . सोदरपुर सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥ भैरवा प्र. भेषनाथ सुता. . . दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत त्रैलोकयनाथ दौ. . . वुधवाल सँ शम्भूु द्दौ.॥ गांगाधर सुता महावीर I.P.S. (D.I.G.) बलवीर जयवीरा जमुनी जजिवाल सँ शतञ्जीव सुत रामेश्वकर दौ. . . माण्ड र सँ बोधू द्दौ.॥ फतुरी सुता. . . नरउन सँ गुणनिधि सुत पखिया दौ. . . पाली सँ धर्मपति सुत रोहिणी द्दौ.॥ महावीर सुता. . . नाहस खौआल सँ चन्द्र.शेखर सुत हरिकान्तल दौ महिषी पाली सँ मनमोहन सुत जयकान्ति द्दौ.
(३४६) ॐ भगमांगर गाम नम: श्याधसिधय महिषीसँ पोरवखरौनी केलाव अमौन
I.P.S. बलवीर सुतो I.A.S. अरूण I.A.S. अमित सौराठ बढि़याम पवौली सँ चक्रधर सुत अवध बिहारी दौ. . . नरउन सँ वच्चा. सुत शिवशंकर द्दौ.॥ सुताश्चध प्रथम I.A.S. पुत्री
मही सुता मनीराम वन कारूका खण्डAबला सँ वावू सुत रामकृष्णा दौ. . . खौआल सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ मनीराम सुत: मनरञ्जन: वलियास सँ श्रीपति सुत लक्ष्मी देव दौ सरिसब सँ नन्द न द्दौ.॥ मनरञ्जन सुतो मन्धलन ननू कौ सोदरपुर सँ उँमानन्द‍ सुत भवन दौ. . . खौआल सँ चेथडू द्दौ.॥ मंधन सुतो जयलाल गुदनो सोदरपुर सँ चलबलि सुत छोटकिनमा दौ. . . नरउन सँ इश्व॥रदत्त द्दौ.॥ जयलाल सुता. . . वलियास सँ भिक्षुक सुत तुलसीदत्त दौ. . . फनन्दरह सँ राजा द्दौ. जयलाल सुत: नागेश्वुर: खौआल सँ कारी सुत हिरा लाल दौ. . . पवौली सँ प्रेमनाथ द्दौ.॥ नागेश्वुर सुत: सिंहेश्व र: कुजौली सँ खगनाथ सुत राधाकान्तप दौ. . . वलियास सँ भैयो द्दौ.॥ सिंहेश्व‍र सुता. . . सुल्हुनी नरउन सँ रमेश सुत तारादत्त दौ. . . नान्यलपुर अलय सँ चौ. दुलार द्दौ.॥
गुदन सुता खौआल सँ भूतिनाथ सुत अपूछ दौ. . . वुधवाल सँ दुर्गापति द्दौ.॥ ननू सुता. . . दरिहरा सँ उर्व्वी धर सुत मुरलीधर दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौ.॥. . . बन सुता जजिवाल सँ पिताम्बसर सुत यार दौ. . . खौआल सँ बासुदेव द्दौ.॥
पाठक परशुराम सुतो बालकराम विष्णुुदत्तौ माण्डार सँ अमरी सुत शुभंकर दौ. . . एकहरा सँ धारू द्दौ.॥ बालकराम सुता हृदयराम गोपीराम चिलकाराम मुक्राराम दुलारा: दरिहरा सँ रमाकान्तर सुत सोनमनि दौ. . . खण्डाबला सँ जयकृष्णर द्दौ.॥ हृदयराम सुत: हेमनाथ: जजिवाल सँ छकनू सुत हिरफूल दौ वलियास प्रान्ना्थ द्दौ. पाठक हेमनाथ सुता. . . वलियास सँ ब्रजनाथ सुत भूलन दौ नरउन सँ बाला द्दौ.॥ विष्णुथदत्त सुता. . . सकराढ़ी सँ रघुपति सुत खेदन दौ करमहा सँ इन्‍द्रपति द्दौ.॥
(३४७) ॐ गाण्डिवेश्वमराय नम: महीषी सँ भैंसदियर (१८०)
(१३८/४) पाठक बाउन (Jury in- Calcutta H.c.) सुतो कमलनयन लक्षमनो एकहरा सँ कृष्णगनन्दब सुत लाल दौ. . . दहिरा सँ भवदेव द्दौ.॥ कमलनयन सुता जयनाथ दुलार श्याणमनाथा दरिहरा सँ गति सुत रोझन दौ. . . सोदरपुर सँ बछरू द्दौ. अपरा सुत तेजनाथ: सोदरपुरसँ महादेव सुत गोपाल दौ. . . सकराढ़ी सँ आनन्द द्दौ.॥ ॥ श्या मनाथ सुत: खड़्गनाथ: माण्डरर सँ पिणाकपाणि सुत नरहरि दौ. . . नरउन सँ रतनू द्दौ. खड़गनाथ सुता मनोहर: सोदरपुर सँ रामेश्विर सुत मयानिधि दौ खोआल सँ दिनानाथ द्दौ.॥
॥ तेजनाथ सुता. . . सकराढ़ी सँ रघुपति सुत गिरपति दौ पबौलि सँ टेंगडि़ द्दौ. ॥ अपरा सुतो बोधनाथ: दरिहरा सँ शूलपाणि सुत राम दौ घुसौत सँ सीताराम द्दौ.॥ बोधनाथ सुतो आर्तिनाथ: वलियास सँ हृदयफूल सुत हृदय चन्दौन दौ. . . नरउन सँ रूपनाथ द्दौ.॥ आर्तिनाथ सुता मुक्तिनाथ कृपानाथ गोपीनाथ राधानाथा: तिलय सँ झपट सिंह सुत सुदय सिंह दौ. . . दरिहरा सँ जानकीनाथ द्दौ.॥
॥ मुक्तिनाथ सुतो पद्मनाथ: बलियास सँ मनि सुत बवे दौ. . . करमहा सँ दयनाथ द्दौ. पद्मनाथ सुता शम्भुमनाथ रमानाथ अमरनाथ विभूतिनाथा: नरउन सँ केशव सुत सुरेन्द्रथ दौ. . . दरिहरा सँ लक्षमन द्दौ.॥ शम्भुिनाथ सुता नाहस खौआल सँ शिवशंकर सुत दिगम्बयर दौ. . . पालीसँ यद्यू द्दौ. कृपानाथ सुतो बैद्यनाथ खण्डिबला सँ मोहन सिंह सुत पद्मनाथ सिंह दौ. . . दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौ.॥ गोपीनाथ सुतो विंघ्यमनाथ: खण्डदबला सँ पद्मनाथ सिंह स्टौरव दौ॥ विंन्य्ड नाथ सुतो गणेशनाथ कन्है्या कौ पबौलिसँ वेदानन्द सुत रमानन्दह दौ पालीसँ कपिलेश्ववर द्दौ. राधानाथ सुता (Audit.r General .f Maharastra G.vt) गौरीनाथ बासुकीनाथ त्रियुगीनाथ, I.P.S. (Dr G.P. .f Rajasthan) अयोघ्या नाथ प्र. मोहन जी ॥सोदरपुर सँ लक्षमीकान्त सुत माघव दौ. . . माण्ड र सँ बालकी द्दौ.॥ पाठक लक्षमन सुता दरिहरा सँ घनश्या म सुत जयनारायण दौ. . . अलय सँ चन्द्र.पति द्दौ.
(३४८) ॐ भुनिन्द्र वन्दियान्नयम महिषीसँ परिहारी
॥ (३०४/४) गंगाधर सुतो नारायण हृषिकेश चक्रपाणि शूलपाणि का खौआल सँ देवनाथ सुत बैदयनाथ (३२७//४) सोदरपुर सँ प्रितिनाथ द्दौ.॥ चक्रपाणि सुतो रो‍हिणीरमन प्र. गनौड़ जयशीव उवारी माण्डरर सँ परशुराम सुत सीताराम दौ सकराढ़ी सँ पाठक घनश्या्म द्दौ.॥ गोनोड़ सुतो भोलानाथ हरिकृष्णोंस पण्डुरआ सँ गतिराम सुत दुवाई दौ (३०४/६) दिघोसँ भवेश द्दौ. भोलानाथ सुता सतलखा सँ कमल सुत गंगा दौ. . . वहेराढ़ी सँ नारायण द्दौ.॥ अपरा सुतो धीरनाथ एकनाथौ ॥ खौआल सँ मोहन सुता मनसुख दौ (३०७/३) मनसुख सुता खण्डौबला सँ ननू सुत गुनी दौ. . . सँ. . . द्दौ.॥ हरिकृष्णस सुता भायनाथ विद्यानाथ आदिनाथ ठीठर प्र. दयानाथा: सतलखा सँ कमल सुत लोचन दौ. . . पालीसँ भिखारी सुत ननू द्दौ.॥ भायनाथ सुत: लाल: दरिहरा सँ गुणनिधि सुत वेणीदत्त दौ. . . पबौलि सँ मोदी द्दौ.॥ लाल सुत: दुखमोचन: . . . खण्डेबला सँ उग्रसिंह सुत गिरधर सिंह दौ (३३०//१) दरिहरासँ हरि द्दौ. दुखमोचन सुतो लक्ष्मीिकान्ति उमाकान्तोक माण्ड१र सँ चिलका सुत बालकी दौ. . . सोदरपुर सँ शंकरनाथ द्दौ.॥ ॥ (३०४/४) रतिघर सुत रघुनाथ: पकलिया सँ हाड़ी सुत हरिकृष्णस दौ. . . सँ . . .द्दौ. रघुनाथ सुता अभिराम प्र. नकटू ठकुरी देवकृष्णन प्र. मुषणा: सुरवेत सकराढ़ी सँ हरिकृष्णि सुत अन्दीु दौ सुड्री सँ राम द्दौ. नकट्र सुतो निधि कमलपाणि माण्ड र सँ दयाल सुत रघु‍नन्द न दौ हरिअम सँ सुन्दसर द्दौ. निधि सुता ननू वबु‍रैया कन्हा ई अमृतनाथा: सोदरपुर सँ महेश सुत छत्रपति दौ. . . पालीसँ चतुर्भूज द्दौ. ॥ननू प्र. दुल्ल रैया सुता लूच्चास प्र. तीर्थमणि कटमा माण्ड र सँ रूद्रघर सुत हृदयनाथ दौ. . . सोदरपुर सँ भैयन द्दौ.॥ लुच्चार सुता. . . पण्डु्आ सँ जीव सुत जगतमनि दौ. . . खण्डसबला सँ ठ. बम्मोतली द्दौ. अपरा लुच्चाज सुत: वंशमनि सुखैत सोदरपुर सँ मचल सुत बवुए दौ. . . करमहा सँ श्याममलाल द्दौ. वंशमनि सुता नन्द‍ किशोर उमेश प्र. भूटाई कौ नरउन सँ धीरनाथ सुत गणेश दौ. . . खण्डुबला सँ झपटी सिंह द्दौ.॥ ॥ उमेश सुता. . . सतलखा सँ हेमनाथ सुत अनुपनाथ प्र. कर्पूर दौ
ॐ महेश्व.राय नम: (३४९) महिषी सँ परिहारी ( १८१)
॥ कमलपाणि सुत: गोपाल: खण्डमबला सँ कुलो सुत मनी दौ. . . पनिचोम सँ बसाउन द्दौ.॥ अपरा सुता गोविन्‍द गिरधारी शिविका एकडीहासोदरपुर सँ हिया सुत दयन दौ. . . सहश्राम दरिहरा सँ बछाई द्दौ.॥ गोविन्दप सुतो दुवरमोचन: पबौलि सँ ववुरैया सुत भैयो दौ. . . उचति सँ होरिल द्दौ.॥ दुवमोचन सुता जगदीश किंकर श्या म किंकर बलभद्र वूचन प्र. . . .का सोदरपुर सँ भातू सुत हिरभूज दौ. . . करमहा सँ झूमक द्दौ.॥ जगदीश किंकर सुतो कुमर किशोर नरउन सँ धीरनाथ सुत वैया. बच्चाव दौ. . . सरिसब सँ नन्दकलाल द्दौ. कुमर किशोर सुता. . . दरिहरा सँ मघुसूदन सुत तेजनाथ दौ. . . बुधवाल सँ रमानन्द द्दौ.॥. . . श्याजम किंकर सुतो मोहन जी प्र. ब्रजकिशोर: वलियास सँ हल्ला्ली सुत बलदेव दौ दिघोसँ दामोदर द्दौ. मोहन प्र. ब्रजकि शोर सुता. . . खण्डाबला सँ रविनन्दसन सुत विश्व.नाथ दौ. . . पालीसँ रवुशरू प्र. कुलानन्दख द्दौ. ॥ बलभद्र सुता भोला प्र. भगत किशोर कोमल किशोर अवघ किशोरा: कोदरिया सँ सुन्द॥र सुत रामचन्द्र दौ. . . बुघवाल सँ गुदन द्दौ. ॥ भोला सुता. . . वलियास सँ. . . गीता सुत नारायण दौ
(३५०) ॐ प्रमथ नाथाय नम: महिषीसँ परिहारी
॥ गिरघारी सुता. . . एकहरा सँ देवीदत्त सुत बिचा दौ. . . पालीसँ झोटन द्दौ. शिवि सुता. . . हसौलीसोदरपुर सँ चंचल सुत बवुआ दौ. . . पालीसँ चन्द्र०दत्त सुत गोपाल द्दौ. देवकृष्ण प्र. मुशन सुता विदयानाथ: खौआल सँ महिधर सुत छत्रपति दौ सकुरीपाली सँ श्रीपति द्दौ. बेचू प्र. विदयानाथ सुतो रमानाथ: ओझोलि नरउन सँ गोविन्द सुत भोला दौ. . . जमसम बलियास सँ जगन्नासथ द्दौ.॥ ॥ रमानाथ सुतो खेलानन्द प्र. छितोक: जणिवाल सँ मनमिल सुत जाल्पाछदत्त दौ. . . महिषीपाली सँ लाल द्दौ. अपरा सुत: झपट लाल दहुला माण्डतर सँ भवानी बैदयनाथ दौ . . .सँ. . . द्दौ.॥
॥ छितो सुतो शिवशंकर वलियास सँ टेकनाथ सुत जानकीनाथ दौ. . . पालीसँ चन्ना द्दौ.॥. . . शिवशंकर सुतो उपेन्द्रा नाराथणों ॥ वल्लियास सँ घोंघी सुत लूटन दौ. . . हरिअम सँ भैयो दौ.

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...