Thursday, October 22, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :३२ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(६५१) ॐ पार्वतिनाथाय नम:
(B७६//१) मिश्र जागा प्र. जगन्नाथ सुता बलभद्र रामा बटूकी का बेलउँच सँ बन्धु५ सुत भवी दौ. . . डीह दरिहरा सँ देवनाथ द्दौ.॥ भूलन प्र. डीहनाथ सुतो मद्धू साघूकौ नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ. . . पण्डुुआ सँ भैया द्दौ.॥ अपरा मूलन प्र. डीहनाथ सुता बुधवाल सँ घरापति सुत बवूजन दौ बलियास सँ अमृतनाथ द्दौ.॥ मद्धू सुता सोदरपुर सँ रोहिणीसुत दूर्म्मिल दौ. . . बेलउँच सँ अजीतनारायण द्दौ.॥ साधु सुता. . . खण्डवला सँ टेकनाथ सुत चिरञ्जीव दौ. . . घुसौत सँ श्या म द्दौ. मिश्र दुर्गानाथ सुता धरानाथ मयानाथ बैद्यनाथ रेवतीनाथा पाली सँ हेमागंद दौ. . . नरउन सँ गोनोड़ द्दौ.॥ धरानाथ सुतो तारानाथ : हरिअम सँ चाण सुत भिखि दौ. . . कर. उँमानाथ द्दौ.॥ मयानाथ सुता नेना फकीर रकूशरा सरिसब सँ बलभद्र दौ. . . दरि. रोहिणी द्दौ.॥ अपरा सुतो ललितमणि: बुधवाल सँ नरपति सुत रूद्रपति दौ. . . एकo सँ अनिरूद्ध दौ अपरा सुता एकहरा सँ हरिश्व र सुत सोना दौ. . . सोदरपुर सँ अभिराम द्दौ. अपरा सुता. . . जजिo उँमापति सुत तिमँजिल दौ॥. .हरिo उँमानाथ दौ ॥ अपरा सुता. . . सोदरo महिनाथ सुत बचनू दौ . . . विठुआम सँ सदानन्दँ सुत मही दौ. . . बेलउँच सँ सुन्दसर दौ
नेना सुता. . . जजिवाल सँ छकनू सुत सनफूल दौ पण्डुोआ सँ मोहन द्दौo अपरा सुता रखo हरिo सँ कृष्णनदत्त सुत होरिल दौ. . . दरिहरासँ पोषन द्दौo श्रीमणि सुता. . . बुध. घनानन्द सुत गृहिमणि दौ (B ७७/३) एकहरा सँ चेङन द्दौ.॥ अपरा सुतो मन्नूदलाल: खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ (B ७७/८) बेलउँच सँ वेचन द्दौ.॥ ललितमणि सुता. . . खण्डवला सँ हरिनाथहयैव दौ. . . बेलउँच सँ बेचन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदरपुर सँ दुल्लथह सुत गिरधारी दौ. . . पाली सँ इश्वचरीदत्त द्दौ.॥ (२) अपरा सुता बुधवाल सँ हिरा सुत बवूरैया दौ (B७७//४) सोदरपुर शिवदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता हरिअम सुता जीवन सुत बावूनाथ दौ (B ७७//७) बलियास सँ मंगनी द्दौ.॥ अपरा ललितमणि सुता जलिवाल सँ गोनन सुत धर्मदत्त दौ. . . करमहा सँ प्रान्ना थ द्दौ.
॥ शुभपति सुतो धराधर भवेशो सरिसब सँ अपूछ सुत मनहर दौ. . . पाली सँ सदानन्द द्दौ.॥ धराधर सुता हरिशंकर रकुशिहाल चिलकाका. . . पाली सँ परमानन्द‍ सुत वासुदेव दौ दरिहरा सँ भैरव द्दौ.॥
(६५२) ॐ नागेन्द्रा हाराय नम: ककरौड़ (३३१)
सुत बासुदेव दौ . . . दरिहरासँ भैख द्दौo (१)घराघर सुत घीर दुखिया म.म. भिखियाका एकहरा सँ धर्मपति सुत भूषण दौ. . . पनि. ववूदी द्दौ.॥ (२) अपरा सुतो सँ छकौड़ीक बननिo महथू द्दौ सोदरo बल्ली द्दौo (३) वैयाo हरिशंकर बछनाक: एकहरा सँ ववूदी सुत इन्द्रहपति दौ. . . दरिहरा सँ भ्रमर द्दौ.॥ बछना सुता कृष्णूदत्त राजा बालहा सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नासथ दौ. . . बलि. निलाम्बूर द्दौ.॥ कृष्णतदत्त सुतौ गंगादत्त डेढ़न प्र. जीवदत्तो अलय सँ कमल दौ गंगादत्त सुतो टूमाईका घुसौत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ. . . बलि. चित्रनाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो श्रीदत्त: कोदरिया सँ मुकुन्दत लाल दौ दूनाई सुता. . . पाली सँ बाला सुत भैय दौ दरिहरा सँ बनची द्दौ.॥ श्रीदत्त सुता. . . पालीसँ बावूनाथ सुत मनमोहन दौ (B ७८//९) बेलउँच सँ नाथ द्दौ.॥ अपरा श्रीदत्त सुता. . . पाली सँ रुद्रमणि सुत हरिशरण दौ (B ७९//२) सोदरपुर सँ वबूजन द्दौ.॥ (२) मिश्र डेढ़न सुतो देवचन्द७ हरि नूरचन्द्रो घुसौत सँ महिधर सुत पाँ मूनि दौ वलि. चित्रनाथ दौ देवचन्द्रु सुता श्रीमोहन मनमाहन ब्रजमोहना: जजिवाल सँ दयानाथ सुत देवनाथ दौ. . . पाली सँ बाचा द्दौ.॥ श्रीमोहन सुतो दिगम्ब र सँ बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर द्दौ वलियास सँ श्रीकान्त द्दौ.॥ दिगम्बँर सुता. . . अलय सँ हरिकान्‍त सुत देवकान्तय दौ. . . पण्डुमआ सँ पाँ रघुनन्दँन द्दौ.॥ ब्रजमोहन सुता अमरनाथ विश्वननाथ जयनाथा दुघ. पाठक आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ. . . खण्डवला सँ पद्मनाथ सिंह द्दौ.॥ मनमोहन सुतो राम मोहन नरेशमोहनो हरि. परमानन्दस सुत पाँ बेदानन्द दौ (B ८०/२) दिघो सँ बैया. कुलानन्द द्दौ.॥ राममोहन सुतो गोविन्दन मोहन . . . मोहनो बेहटवासी बलिराजपुर हरि. सुत दुर्गानाथ दौ. . . सरिसब भौर खण्डवला सँ. . . द्दौ.॥ नरेशमोहन सुतो कृष्णा. मोहन श्या म मोहनो बालूघपरा काको बेलउँच सँ नेना पौत्र विन्धनयनाथ सुत सुरेन्द्र नाथ दौ. . . हरिश्च न्द्रन सुतो नीलाम्बदर: पबौलि सँ ठीठर सुत सिंहेश्व.र दौ वलियास सँ रूपनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पालीसँ बाचासुत तेजनाथ दौ (B ८०/५) वलियास सँ देवनाथ द्दौ.
(६५३) ॐ नरसाम सँ ककरौल रानीटोल, शालमपुर
निलाम्ब्र सुत कन्हैसया: . . . अलय सँ छकौड़ी सुत गोविन्दत दौ. . . सोदर. बच्चुन द्दौ.॥ कन्है या सुता. . . नरउन सँ बच्चा सुत रमाकर दौ मिश्र राजा सुतो वाबूक: बेलउँच सँ पन्नील सुत कृष्णैदत्त दौ. . . करमहा सँ रज्जू. द्दौ.॥ वाबू सुतो लक्ष्मी मोहन: खण्डवला सँ परशमणि सुत राधाकान्तत दौ करमहा सँ छोटकनि द्दौ.॥ बालहसुता बुधवाल सँ रतनूसुत चन्द्रुहास दौ. . . सतलखा सँ जागे द्दौ.
मिश्र खुशिलाल बाचा अमृतनाथो जजिवाल सँ लक्ष्मी धर दौ. . . बाचासुतो जयराम बावूलालो हरिअम सँ रामेश्वार दौ. . . अपरा सुता सोदरपुर सँ गोई सुत मचल दौ (२) अपरा बाचा सुतो गोवर्द्धन सोदरपुर सँ लक्ष्मीुदत्त सुत किर्तिनाथ दौ . . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ.॥ मिश्र जयराम सुता. . . करमहा सँ बालह सुत मा‍नीक दौ. . . बलि. टेनी द्दौ.॥ अपरा सुतौ. . . कण्डोरली सोदर. नन्दीौश्विर दौ. . . अपरा सुतो भायक: घुसौत सँ झोटू सुत तारापति दौ. . . माण्ड र सँ वंशमनि द्दौ.॥ भाय सुतो दिवाकान्तझ वमनि. वंशमणि सुत सन्तोडषी दौ. . . बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ दिवाकान्तु सुतो राधाकान्तण: पालीसँ चन्ना. सुत फाल्गु न दौ (B ८१/८) वलि. यशोधर द्दौ अपरा दिवाकान्त सुता रामकिशोर सुशील सोनभद्र कामेश्वँर पाली सँ फाल्गुौनस्यै्व दौ अपरा दिवाकान्तु सुता फेकू (B.D.S.E) सतीशचन्द्रद बद्रीनारायण हरिअमसँ कौस्कीैदत्त सुत मनमोहन दौ रोहाड़सोदर. हिमरण द्दौ.॥ रामकिशोर सुता. . . अलय सँ अच्‍छेलाल सुत नवीनचन्द्र दौ. . . सँ . . . द्दौ.॥ सुनील सुता कुजौली सँ रमाकान्ते सुत जगदीश दौ. . . नाहस रवौ. चौ. हरिशंकर द्दौ.॥ मिश्र बद्रीनारायण सुता. . . हरिअम सँ विष्णुददत्त सुत दौ पौत्र भैरवदत्त दौ. . . वलि. भूपनारायण द्दौ.॥ सतीशचन्द्रव सुता प्रभात I.P.S. राकेग रवाँ. सरिसब सँ
(६५४) ॐ गष्मां गरगाय नम: रानीटोल (३३२)
॥मिश्र बावूलाल सुता हिरे ननू चन्द्र प्रेमानाथ किर्तिनाथ आर्तिनाथ रघुनाथ अलय सँ लाल सुत नेना दौ. . . दरिहरा सँ धर्मदत्त द्दौ.॥ हिरे सुतो इशदत्त माधवो बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्द्लाल दौ. . . खण्डवला सँ श्याुम द्दौ.॥ इशदत्त सुता दिनेश महेश गंगेशा पाली सँ सोनमन सुत नित्या.नन्दा दौ (B ८//२) वलियास सँ राजा द्दौ.॥ दिनेश सुतौ चन्द्रा मोहननरेन्द्र मोहनों कोदरिया सँ माघव सुत रामेश्वहर दौ. . . सतलखा सँ द्वारिकानाथ द्दौ.॥ चन्द्रषमोहन सुता. . . सोदरपुर सँ जयदेव सुत श्रीकृष्णाख दौ. . . विस्कीम सँ शक्तिघर द्दौ.॥ माधव सुता रमानन्दद अच्युषतानन्दौ गोखूलानन्दाि सोदरपुर सँ वाबूलाल सुत भूट्टी दौ. . . वभनियाम सँ सन्तलाल द्दौ.॥ मिश्र रमानन्दि सुता जगतानन्दघ भवानन्दद तारानन्दु दयानन्दष जयानन्दा. अलय सँ रमाकान्तस सुत बलमू प्र. चन्द्रदकान्तर दौ. . . दरिहरा सँ यटाघर द्दौ.॥ मिश्र अच्युुता नन्द सुता विवेकानन्द. अलय सँ हरिकान्ता सुत जहिरसँ रतिकान्तद दौ. . . दरिहरा सँ यशोधर द्दौ.॥ मिश्र गोकुलानन्द सुता. . . फनन्दकह सँ सोन सुत परमानन्दय दौ. . . पण्डुाआ सँ शिवानन्दष द्दौ.॥
चन्द्र. सुता पुरूषोत्तम पुरन्ददर लक्ष्मीरपति: बुधवाल सँ मित्रदेव सुत शम्भुु दौ. . . कुजौली सँ भवन द्दौ.॥ मिश्र पुरन्दूर सुता. . . सरिसब सँ आदिनाथ सुत नन्द. दौ. . . बलियास सँ हल्ली द्दौ.॥ मिश्र प्रेमनाथ सुता. . . हरिअम सँ उग्रनाथ सुत काशीनाथ दौ. . . दरिहरा सँ वबुरा द्दौ.॥ मिश्र रमेशसुतो कविलेश्वीर: हरि. पाली सँ बौकू सुत लूचाई दौ. . . दरिहरा सँ बेचन द्दौ.॥ मिश्र कपिलेश्व.र सुता. . . कटका सन्दलह दिघोसँ जयवीर द्दौ.॥ किर्तिनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ बच्चूु सुत आदिनाथ दौ. . . खौआल सँ इश्वकरदत्त द्दौ.॥ अपरा सुता. . . हरिअम सँ काशीनाथ सुत महादेव दौ. . . सकराढ़ी सँ भैयौ द्दौ.॥ मिश्र आर्तिनाथ सुतो मुरारी बासुदेवो करमहा सँ कुबेर सुत सदानन्दँ दौ. . . पाबौली सँ बुद्धिनाथ द्दौ.॥ मुरारी सुतौ अमरकान्त देवचन्द्र् प्र. जीवकान्तोी अलय सँ मित्रलाल सुत फेकू दौ. . . बेलउँच सँ केशव द्दौ.॥ अमरकान्तो सुत बूचन: पबौलि सँ बुद्धि सुत डीहनाथ दौ. . . एकहरा सँ नारायण द्दौ.॥ देवचन्द्र प्र. जीवकान्त् सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ. . . खौआल सँ घनश्यावम द्दौ.
(६५५) ॐ आशुतोषाय नम:
॥ मिश्र रघुनाथ सुतो बैद्यनाथ: खण्डवला सँ परशमणि सुत जगतकान्तम दौ. . . घुसौत सँ दूर्म्मिल द्दौ.॥ बैद्यनाथ सुता विश्वननाथ अजयकुमार विभूतिनाथ कोदरिया सँ हरिश्चरन्द्रद दौ (B ८२//६) बेलउँच सँ सुकेश्वनर द्दौ.॥ विश्वदनाथ सुतो भगवानजी परसरमा दिगौन कुजौली सँ जुगेश्व र सुत ऋष्टथनारायण दौ खौआल सँ राम सुत हरिदेव दौ. . . कुजौली सँ कृष्णऋमणि द्दौ.॥ अजयकुमार सुता. . . उजान . . . सँ . . . सुत. . . दौ
विभूतिनाथ सुता. . . अकौर नग. घुसौत सँ जनार्दन सुत भोला प्र. चिरञ्जीव दौ. . . वलियास सँ जगन्नाअथ द्दौ.॥ अमृतनाथ सुता खण्डवला सँ हरिनाथ सुत शिवू दौ. . . बुधवाल सँ लक्षमन द्दौ.
घीर सुता माणीक हीर मंगनीका कुजौली सँ अभिराम दौ अपरा सुतो अमृतनाथ: करमहा सँ गरीब दौ (२) अपरा सुता. . . वभनियाम सँ भैया दौ (३) अपरा सुता मानाक: जजि. भैयाराम दौ (४) अपरा सुतो रूपनारायण बरजू कौ अलय सँ मिलानन्दत दौ (५) अपरा सुता शिलादत्त शम्भुोनाथो केदरिया सँ जगनी दौ (६) अपरा सुतो होरिल: बभनियाम सँ बाना दौ (७) अपरा सुता. . . पालीसँ गणेश सुत भिखारी दौ (८) अपरा सुतो दुल्लकह: गगौर सँ भैरवदत्त दौ (९) अपरा सुतो जीवनाथ: उचति सँ गणेश दौ (१०)
मिश्र मानीक सुता देवराज प्रभुराज बहादूर जजिबाल सँ निताई सुत कलाधर दौ. . . माण्ड्र सँ हेगांगद द्दौ.॥ प्रभुराज सुतो किशोरी बूतनो बमनियाम सँ बतह दौ॥ अपरा सुता. . . घुसौत सँ बन्ध व सुत बावू दौ. . . पबौलि सँ यकन द्दौ.॥ किशोरी सुतो योगघर वंशीघरो बहेराढ़ी सँ मघुरानाथ सुत भामजी दौ. . . पबौलि सँ नाथ द्दौ.॥ हिर सुतो दयानाथ: पनिचोभ सँ रतनू सुत मनबोध दौ. . . दरिहरा सँ इन्द्रतपति द्दौ.॥ दयानाथ सुत पक्षघर बहेराढ़ी सँ छत्रपति दौ. . . दरिहरा सँ भवन द्दौ.
(६५६) ॐ महेश्वपराय नम: नरसाम सँ (३३३)
॥ मिश्र पक्षधर सुता. . . करमहा सँ वेणीदत्त दौ (B ८४/६) खौआल सँ सेनी द्दौ.॥ मिश्र प्रेमराज सुता पबौलि सँ एकन सुत बतहन दौ. . . पालीसँ शिवन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . एकहरा सँ नेहाल सुत मुनी दौ (B ८४//४) तिसउँत सँ दुखभंजन द्दौ.॥ मिश्र अमृतनाथ सुतो बलदेव कृष्णरदवौ . . . पाली सँ केशवनारायण दौ बलदेव सुतो. . . अलय सँ भिरवी सुत करिया दौ. . . सोदरपुर सँ भूलन द्दौ.॥ कृष्ण देव सुता. . . करमहा सँ शम्भु नाथ सुत प्रेमनाथ दौ. . . दरिहरा सँ चानन द्दौ.॥ महो खेदन सुता. . . टकबाल सँ बोधकृष्णे सुत चन्द्र दौ. . . दरिहरा सँ मधुरापति द्दौ.॥ महो माना सुता फणी प्रेमनाथ गृहिनाथा पाली सँ नाथ सुत बाचा दौ॥ फणी सुतो राजनाथ करमहा सँ जगन सुत गुणपति दौ. . . सरिसब सँ छवन द्दौ.॥ राजनाथ सुतो बीलह रमानाथो पनि. लान्हाच सुत कालिकादत्त दौ. . . बेलउँच सँ गिरधारी द्दौ.॥ रमानाथ सुता. . . हरिअम सँ सीताराम सुत जागेश्व र दौ
(B ८६/३) माण्ड र सँ हिमरण द्दौ.॥ सुता . . . सोदरपुर सँ बच्चूि प्र. हितकृष्ण दौ (B ८६/९) दरिहरा सँ देवकीनन्दान द्दौ देवकीनन्दोन द्दौ.॥ प्रेमनाथ सुतो उग्रनाथ: करमहा सँ उणनिधि सुत भानी दौ (B ८६//९) खौआल सँ बूआ द्दौ.॥ उग्रनाथ प्र. ठकन सुता. . . सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ. . . सतलखा सँ रमानाथ द्दौ.॥ बरजू सुतो महाधन विश्वननाथो पबौलि सँ मचल दौ (B ८७/८) हरिअम सँ जयानन्द॥ द्दौ.
जीवनाथ सुतो महाधन : पालीसँ ला‍लबिहारी दौ. . . दुखिया सुतो रामधन: बुधवाल सँ हिरा दौ अपरा दुखिया सुतो लक्षमन कन्है याको जजिवाल सँ द्दौ.॥ रामधन सुता. . . सरिसब सँ धर्मपति सुत छवन दौ. . . वलियास सँ प्रान्नातथ द्दौ.॥ लक्ष्मुन सुता. . . सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ सकराढ़ी सँ जयानन्दथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पाली सँ कारू सुत होरील दौ. . . पबौलि सँ भवदत्त द्दौ.॥ कन्हैतया सुतो मधुसूदन करमहा सँ रूपनाथ दौ कारूसुत शीतलदत्त दौ नरउन सँ चितू द्दौ.॥ मधूसूदन सुता. . . सोदरपुर सँ सर्वस्वत सुत सोनमनि दौ. . . सकराढ़ी सँ बोकन द्दौ.॥ अपरा सुता . . . पनिचोम सँ जुड़ाउन दौ (B ८७//७) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ.
(६५७) ॐ आशुतोषाय नम: नरसाम सँ
अपरा मघुसूदन सुता . . . सोदरपुर सँ हरंगी सुत दुर्गादत्त दौ ( B ८८/२) बलियास सँ रघुवीर द्दौ.॥ भिखिया सुतो जयदत्त: सरिसब सँ भैयन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ जयदत्त सुतो भवानीदत्त: कुजौली सँ राय आनन्दल दौ (B ८८/५) पबौलि सँ शिवनन्द्न द्दौ.॥ भवानीदत्त सुता. . . घुसौत सँ दुल्ल ह सुत लक्ष्म्न दौ. . . पण्डुतआ सँ गरीब द्दौ.॥ अपरा सुतो अनार्दन: सरिसब सँ भिखि सुत भवनाथ दौ. . . पण्डुनआ सँ चाण द्दौ.॥ अनार्दन सुता. . . सोदरपुर सँ मोहन सुत मोली दौ. . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥ मिश्र छकौड़ी सुता लेखराज गंगाघर उग्रराजा पनि. कृष्णा दौ. . . लेरवराज सुता कुजौली सँ गौरीदत्त दौ गंगाघर सुतौ भैयो बलभद्रो बहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ. . . माण्डोर सँ जीवन द्दौ.॥ महामहो भैयो सुतो बवुआ प्र. चन्द्राधर शशिघरो एकहरा सँ (B ८८//४) भोजेश्वभर दौ. . . वभनियाम सँ गुणनाथ द्दौ.॥ अपरा म.म. भैयो सुता. . . करमहा सँ रामा सुत वेणीदत्त दौ॥
दरिहरा सँ कन्हाौई द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पालीसँ होरिल सुत श्यारमनाथ दौ. . . दरिहरा सँ विष्णुअदत्त द्दौ.॥ (३) बवूआ प्र. चन्द्रनधर सुता पाली सँ मन्धकन सुत श्या म दौ. . . बेलउँच सँ हृदयसुरव द्दौ.॥ बलभद्र सुता. . . बुधवालसँ घनानन्दा सुत रंगनाथ दौ (B८९//१) खौआल सँ भरू द्दौ.॥ अपरा भवेश सुता . . . बमनियाम सँ. . . सुत पाठकयद्धी दौ मिश्र भवेश सुता हृदयनन्दरन सीना गौरीनन्दमन दुल्लहा खण्डवला सँ भोरानाथ दौ. . . करमहा सँ देवानन्दन द्दौ.॥ अपरा सुता भैयन रवडगू मचला जजिवाल सँ पिताम्ब र द्दौ.॥. . . बुघवाल सँ छीतर द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदर. रघुराम सुत दुबरि दौ. . . बहेराढ़ी सँ छीतर द्दौ.॥ हृदयनन्दान सुता वंशमनिद घुसौत सँ थेधूसुत भिखारी दौ. . . एकहरा सँ लक्ष्मीहधर द्दौ.॥ अपरा सुता देवी परमेश्वररो हरिअम सँ साहेब दौ. . . सोदरपुर सँ हरिनन्द्न द्दौ.॥ अपरा सुतो बवुअन मुझोलि बेलउँच सँ कारू दौ (B ९०/२) हरिअम सँ यद्ध द्दौ.॥ अपरा हृदयनन्द न सुता. . . पाली सँ हिया सुत जयशीव दौ. . . खौआल सँ मंगी द्दौ.॥ अपरा सुतो ठेङन: हरिअम सँ लक्ष्मीीकांत सुत हरि दौ . . . सतलखा सँ हरिजीव द्दौ.॥ अपरा सुता बभनियाम सँ छारू सुत बालकृष्णद दौ (B ९०/६) खौआल सँ बला द्दौ.॥ (३) . . . अपरा खेदन घमर्डंका कीहा सकौना सँ भोरा सुत चतुर्भूज दौ . . . सरिसब सँ घनश्यााम द्दौ.॥ (७) चाण सुतो प्या रेक: सोदरपुर सँ किर्तिनाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौ.
(६५८) ॐ नम: नरसाम सँ (३३४)
मिश्र देवी सुता नेया किशोर झिंगुरा पनिचोम सँ गोविन्द सुत अनाथ दौ. . . माण्ड र सँ रवड़ापाणि द्दौ.॥ अपरा देवी सुतो मुकुन्दअ: दिघो सँ खुशिहालसिंह दौ किशोरी सुतो जयकृष्णा पाली सँ सोने दौ जयकृष्णप सुतो बालकृष्णन: पाली सँ जीवनाथ सुत डोमन दौ (B ९०//८) माण्ड्र सँ करजा द्दौ.॥ बालकृष्णह सुतो. . . घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ (B ९१/४) पवौलि सँ किर्तिनाथ द्दौ.॥ मुकुन्दह सुतो वैयाकरण चिन्ता्मनि पबौलि सँ पराण सुत अमृतनाथ दौ (B ९१/५) पाली सँ सोनमनि द्दौ.॥. . . चिन्ताममणि सुतो रामचन्द्रौ तिसउँत सँ बवुअन सुत नकछेद दौ. . . गंगौली सँ (१) महिपाणि द्दौ.
परमेश्व्र सुता. . . गंगौली सँ सर्वस्व सुत शोभन दौ. . . माण्डणर सँ देवन द्दौ.॥ महोपाघ्या य सीता सुतो इशानदत्त खण्डवला सँ गणेश सुत दुर्गादत्त दौ. . . पाली सँ पाँ घनेश द्दौ.॥ गौरीनन्दतन सुतो सुफल गिरीजानाथो फनन्द ह सँ रूपनाथ दौ. . . खौआल सँ जयशीव द्दौ.॥ सुफल सुतो राजा फकीरो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरदत्त दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ राजा सुतो कुञ्जबिहारी अबधबिहारीकौ करमहा सँ रूद्रनाथ सुत शितलादत्त दौ. . . सोदरपुर सँ सनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पनिचोभ सँ रवेदनसुत क्षृष्टिधर दौ. . . माण्ड र सँ गयापित्या द्दौ अपरा राजा सुता. . . खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ . . . बेलउँच सँ बेचन द्दौ.
॥ मिश्र अवघबिहारी सुता. . . कुजौलि सँ बवुजन सुत चन्द्र.मणि दौ. . . करमहा सँ जीवनाथ द्दौ.॥. . . मिश्र गिरजानाथ सुता. . . सरिसब सँ प्रान्ना थ सुत हृदयनाथ दौ. . . दरिहरा सँ उर्व्वीुघर द्दौ.॥ अपरा सुतो चतुर्भूज जगदभूजो बुधवाल सँ लक्ष्मी दत्त सुत भीमदत्त दौ. . . दरिहरा सँ बचन द्दौ.॥ जगदभूज सुता . . . सरिसब सँ रूपनाथ सुत झिंगुर दौ. . . दरिहरा सँ शुभंकर द्दौ.
(६५९) ॐ नरसाम सँ बिरसायर
मिश्र दुल्लुह सुता बनमाली किर्तिनाथ अमृतनाथा करमहा सँ भिखारी सुत रुद्र दौ. . . बेलउँच सँ भैया द्दौ.॥ बनमाली सुता विश्वुनाथ हर्षलाल सुमरना: जजिवाल सँ उँमापति सुत तिमँगिल दौ. . . पनि. जगनाथ द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदर. हरपति सुत ननू दौ वलियास सँ जानकीनाथ दौ॥. . . किर्तिनाथ सुता. . . नरउन सँ गोविन्दन सुत फकीर दौ. . . दरिहरा सँ वंशीधर द्दौ.॥. . . अमृतनाथ सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत‍ ब्रह्मदत्त दौ. . . बलियास सँ हिरफूल द्दौ.॥ मिश्र भैयन सुतो लाल: पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ. . . जजिवाल सँ शुभपति द्दौ.॥ अपरा सुतो ठीठर: करमहा सँ कालिदाश सुत चिल्पााका दौ. . . परिसरा सँ बालकृष्णा द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सरिसब सँ चतुर्भूज सुत नरपति दौ (B९३//६) नरउन सँ भैरवदत्त दौ अपरा सुता . . . करमहा सँ बल्लौमी सुत भिखनी दौ (९३//७) नरउन सँ नन्द न द्दौ.
अपरा भैयन सुता. . . रवांगुद परिसरा सँ लालसुत भैया दौ. . . बुधवाल सँ धरणी द्दौ.॥ (५) लाल सुता. . . गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ. . . बुधवाल सँ ब्रहमदत्त द्दौ.
मिश्र रवदुगू सुता बुद्धिनाथ प्रेमनाथ बतहू प्र. श्यादमनाथ रतिनाथा करमहा सँ रघुदेव सुत भिखनी दौ. . . सोदरपुर सँ लोचन द्दौ.॥ बुद्धिनाथ सुता. . . हरिअम सँ घोघन सुत तोती दौ . . . बेलउँच सँ यादव द्दौ.॥ अपरा सुतो प्याुरेलाल: पबौलि सँ दुखरन सुत हेमकर दौ. . . बलियास सँ नकदू द्दौ.॥ वतहु प्र. श्यादमनाथ सुतो भाइक: करमहा सँ चित्रघर सुत किशोरी दौ. . . कुजौली सँ कृष्णसदत्त द्दौ.॥ भाई सुता. . . हरिअम सँ जीवन सुत रमादत्त दौ पण्डुनआ सँ बदरी द्दौ.॥ मिश्र मचल सुत बावूनाथ: पाली सँ प्रद्मुम्नस सुत घोघन दौ. . . खण्डवला सँ कुली द्दौ.॥ बावूनाथ सुत. . . पबौलिसँ रजू सुत भाना दौ॥ एकहरासँ भैयाराम द्दौ.॥ बावूनाथ सुतो गोपाल महिणालो करमहा सँ चित्रघर सुत बावूनाथ दौ. . . दरिहरा सँ चाण द्दौ.॥ गोपाल सुतो छेदीक: पाली सँ
(६६०) ॐ महेश्व.राय नम (३३५)
॥ चन्द्रसदेव सुत भन्नूव लाल दौ (८९४//५) गंगोली सँ रूपनाथ द्दौ.॥ मिश्र मणिपाणि सुत आदिनाथ बुधवाल सँ श्रीपति द्वारिकानाथ दौ. . . सोदर. देवनाथ द्दौ.॥ ॥ मिश्र आदिनाथ सुता. . . खण्डवला सँ राघाकान्ता सुत मुनि दौ. . . बेलउँच सँ इशदत्त द्दौ.
मिश्र श्रीपति सुता डीमडीम लक्ष्मी देव गिरीश बन्घु का अलय सँ गोपाई दौ. . . डीमडीम सुता रामजीव चंचल मचला जजिवाल सँ सदाय सुत छोकर दौ . . . करमहासँ रघुदेव द्दौ.॥ ॥ रामजीव सुता. . . पबौलि सँ भिरवी सुत पाठक रघुवीर दौ. . . खौआल सँ गंगा द्दौ.॥ चंचल सुता. . . पालीसँ हरिकृष्ण सुत रामनाथ दौ. . . माण्डंर सँ बाचस्प॥ति द्दौ.॥ मचलसुता बुधवाल सँ धर्मेश्वार सुत वामीश दौ
(३४९//१) पण्डुंआ सँ पाँ छोटो द्दौ.॥ मिश्र लक्ष्मीँदेव सुतो जीवन: सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्द न दौ. . . पनि. भवेश द्दौ.॥ अपरा लक्ष्मीमदत्त सुतो तिसउँत सँ यशोघर सुत भोरा दौ (B ९५//६) माण्डसर सँ महिराम द्दौ.
॥ कवि जीवन सुतो विनमा चित्रनाथो सोदरपुर सँ उँमानन्दा सुत भवन दौ. . . खौआल सँ चेथडू द्दौ.॥ विनमा सुतो रामशरण हल्ली को कोद. परमेश्वौरीदत्त दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ.॥ अपरा सुतो नरसिंह मनमोहनो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरपति दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ (२) अपरा बिनमा सुता. . . काको बेलउँच सँ गोशाँई प्रीतम सुत अमरेश दौ. . . पबौलि सँ मैयन द्दौ.॥ शमशरण सुता. . . करमहा सँ देवन सुत गृहिमणि पौ (B ९६/६) दरि. तोती द्दौ.॥ अपरा रामशरण सुता. . . सरिसब सँ नारायणदत्त सुत परशी दौ (B ९६//२) माण्ड र सँ मुघाकर द्दौ.॥. . . मिश्र हल्लीी सुतो गीता विश्वकरेवरो कुजौली सँ रूद्र सुत शिवनाथ दौ. . . खौआल सँ लक्ष्मीलनाथ द्दौ.॥. . . मिश्र गीता सुता. . . पनि. श्रृष्टिघर सुत जुड़ाउन दौ. . . सोदरपर सँ श्रीरमण द्दौ.
मिश्र विश्वे श्व्र सुता . . . पबौलि सँ विश्वदनाथ सुत दुखरन दौ. . . घुसौत सँ गोवर्द्धन द्दौ.॥. . . सुता हरिअम सँ गणेशदत्त सुत पाँ विष्णुसदत्त दौ दिघो सँ बचकुन द्दौ.॥ मिश्र मनमोहन सुता. . . हरिअम सँ लाल सुत काशीनाथ दौ. . . माण्ड्र सँ ननू द्दौ.॥ अपरा सुता. . . सोदरपुर सँ माधव सुत हरि दौ करमहा सँ बोचन द्दौ.॥
(६६१) ॐ नम:
महो चित्रनाथ सुता. . . सोदरपुर सँ चलबलि सुत मोहन दौ. . . बुधवाल सँ अचल द्दौ.॥ अपरा सुत शम्भुरनाथ: सोदरपुर सँ शिवदत्त सुत कोदई दौ बहेराढ़ी सँ कारी द्दौ.॥. . . मिश्र गिरीश सुता भानुदत्त धर्मदत्त राजाका सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्द॥न दौ. . . पनि. भवेश द्दौ.॥ अपरा सुतो प्रितम भैनूको बभनियाम सँ कमल सुत बैद्यनाथ दौ. . . माण्डभर सँ चतुर्भूज द्दौ.॥ (२) अपरा सुतो शिवनाथ शिवदत्तो तिसउँतसँ यशोधर सुत भोरा दौ माण्डेर सँ महिराम द्दौ.॥ (३) अपरा सुतो मनीक: बहेराढ़ी सँ रवेदू सुत चतुर्भूज दौ. . . खौआल सँ लक्ष्मीिनाथ द्दौ.॥ (४) मिश्र मानुदत्त सुतो दुखियाक: हरिअमसँ लक्ष्मीाकान्त सुत बरजू दौ. . . सोदरपुर सँ रामेश्व र द्दौ.॥ अपरा सुता. . . अलय सँ नित्याीनन्दी सुत नेहाल दौ . . . दरिहरा सँ घनी द्दौ.॥ अपरा सुतो श्यासमलाल: बंहेराढ़ी सँ शिरोमणि सुत अन्दीद दौ. . . सकराढ़ी सँ अन्दी द्दौ.॥ अपरा भानुदत्त सुतो श्यानमलाल अयल सँ लाला सुत अच्यु त दौ खौआल सँ रवाँतर द्दौ.॥ (४) मिश्र दुखिया सुता. . . पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ दौ. . . जजिवाल सँ हेमू द्दौ.॥ अपरा सुता दुल्लरह छकोड़ी विश्वअनाथ जगन्ना था जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मााराम दौ. . . करमहा सँ चित्रघर द्दौ.॥ अपरा सुतो मनरक्रमवन: एकहरा सँ हरिनारायण सुत हेमनाथ दौ (B ९८//७) सरिसब सँ ननू द्दौ.॥ श्या मलाल सुतो गोपाल: करमहासँ वकसी गोकुलनाथ सुत प्रान्ना थ दौ. . . बुधवाल सँ बछरू द्दौ.॥ धर्मदत्त सुतो योगघर बहोरणो हरिअम सँ बौक दौ. . . सकराढ़ी सँ दिनबन्धुद द्दौ.॥ अपरा सुता हृदयनाथ विद्यानाथ प्रेमनाथा करमहा सँ प्रान्नानथ दौ. . . बुघवालसँ बछरू द्दौo अपरा घर्मदत्त सुता. . . कोदरिया दौ अरिवमा दौ (B ९८) पाली सँ घोघन द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पबौलि सँ हठी सुत उपेन्द्रल दौ. . . दरिहरा सँ गरीब द्दौ.॥ योगघर सुता. . . पाली सँ पुरुषोत्तम सुत भैदा दौ. . . नरउन सँ छतरी द्दौ.॥ अपरा योगघर सुतो गुदर: पाली सँ चानन सुत माना दौ (B ९९/३) सरिसब सँ माना द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पाली सँ छोटीश्व र सुत बाचा दौ (B ९९/५) कुजौली सँ कृष्णीदत्त द्दौ.॥. . . अपरा सुतो कंजबिहारी लाल बिहारीको बुधवाल सँ बछरू सुत रतन दौ (B ९९//६) बेलउँच सँ बेचन द्दौ.॥. . . गुजर सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ. . . सतलखा सँ विष्णुँदत्त द्दौ.
(६६२) ॐ नीलग्रीवाय नम: नरसाम सँ सौराठ श्रीवेश्व र मिश्र (३३६ ) भूलर अपरा सुता पनिo नेहाल सुत कन्हा्ई दौ पबौलिसँ रमानाथ द्दौ
अपरा मिश्र गुदर सुता करमहासँ रंजन सुत चन्द्र मणि दौ. . . पबौलि सँ बतहन द्दौ.॥ बहोरन सुतो गोवर्द्धन: पाली सँ नाथा सुत लाला दौ. . . बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो सिद्धिनाथ: पालीसँ पद्मपाणि सुत तोता दौ. . . बलियास सँ भवी द्दौ.॥ अपरा सुता. . . पबौलि सँपुण्यचशील सुत प्रभुनाथ दौ. . . बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो जनार्दन दामोदरो पालीसँ फाल्गु न सुत कान्हाई दौ. . . सोदरपुर सँ प्रेमनिधि द्दौ.॥ गोवर्द्धन सुतो यदुनन्दान रघुनन्दतनो पालीसँ दुरवमंजन सुत भोलानाथ दौ. . . सकराढ़ी सँ करिये द्दौ.॥ दामोदर सुता. . . खण्डवला सँ मुकुन्द. सुत देवराज सिंह दौ. . . वमनियाम सँ रुदी द्दौ.॥ मिश्र जनार्दन सुतो. . . खण्डवला सँ मुकुन्दे सिह सुत चुम्म न सिंह दौ . . . वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौ.॥ अपरा दामोदर सुता. . . घुसौत सँ परशमणि सुत घरमरण द्दौ.॥ सोदर. भिक्षुक द्दौ.॥
मिश्र सिंद्धिनाथ सुता. . . सोदरपुरसँ रघुपति सुत मनहर दौ (B१००) पाली सँ भोलानाथ द्दौ.॥ अपरा सुतो विश्वेुश्व रा: शालग्रामदत्त दौ अपरा सुतो जीवेश्वनर सुत नन्दी॥श्वसरो पाली सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ. . . पवौलि सँ प्रभुनाथ द्दौ.॥ (३) जीवेश्व र सुतो बौआलाल (३३७/०३) चन्द्र कान्तोप करमहा सँ बवूजन सुत रवुशन दौ (B१००/६) खौआल सँ राधाबल्लभ द्दौ.॥. . . नन्दीुश्व र सुता. . . सोदरपुरसँ पुण्या्नन्दौ सुत रामचन्द्रद दौ (B१००//४) महनौरा खौआल सँ लक्षमन द्दौ.॥
मिश्र राजा सुता. . . बेलउँच सँ मवनाथ सुत जुड़ाउन दौ. . . फनन्दरह सँ धरानाथ द्दौ.॥ प्रितम सुता भैया किर्तिनाथ शम्भुुनाथ हृदयनाथा करमहा सँ अन्दीर सुत महन्थ दौ. . . एकहरा सँ रूचिपति द्दौ.॥ भैया सुता भूलर बोकन एकहनाथ सरिसब सँ शोभनाथ सुत‍ मोदी दौ. . . पालीसँ नरेश द्दौ.॥ भूलर सुता. . . पालीसँ मनोष सुत ननू दौ (B १०//४) पबौलि सँ लाल द्दौ.॥. . . ॥ बोकन सुता (B १०३/४) . . . सोदरपुर सँ सोनफूल सुत बचकन दौ (B १०३/४) माणडर सँ पखिया द्दौ.॥
(६६३) ॐ सुखसेना सँ
मिश्र शम्भु नाथ सुता गोनोड़ बिहारीरामलाल सोदरपुर सँ जयपति सुत अपूछ दौ (B१०३//६) पाली सँ मन द्दौ.॥ मिश्र गोनोड़ सुतो गोवर्द्धन चतुरीको पाली सँ सनाथ सुत गाना दौ (३३६//८) मिश्र बौआ लाल सुता शरदेन्दु (B. SC.EM. Electrical) विजेन्द्रोर (B.Sc. Engineering|) भण्डा रिसम-(सुखसेना) सँ. . . सुत बलदेव दौ (गुञ्जभाला प्र. भगवती) शरदेन सुतो शैलैश चन्द्रख प्र. नन्दसन कुन्ददनो प्रशशाकंचन्द्रोि सुत वावू वभनी बमेनी महिया सोदरपुर सँ. . . सुत गोकुल झा दौ (श्रीनाथ उषा मिश्रा) (B.Sc) शैलेशचन्द्रव सुता ओमआनन्द् . . .लस्क(री एकमा खण्डवला सँ शिवनन्दcन सुत जवाहरलाल दौ. . . वावूवाभनी श्रीमति उषा मिश्र सुतो (B.Sc.) शैलैशचन्द्रि सुतो ओमआनन्दह . . . लस्कीा एकमा खण्डशबला सँ शिवनदत्त सुत जवाहर लाल दौ. . . वावूवामनी (प्रतिगु मिश्र) मिश्र दौ (गजेन्द्र मात्रिनेय : ) विजेन्द्रर सुतो आशुततोष मिश्र (B.sc) तुलसिया नग. घुसौत सँ . . . सुत हरिनन्दोन दौ सुता श्री गुडडी डौल)
(६६४) भैलोक्यनाथयनम: नरसाम सँ (३३७)
(६६५) ॐ नन्दीनश्व राम नम:
अथ बरूआरी वलियास ग्रामारम्म :- अन्दी सुत प्राणपति सुतो सरवन कलाघरो पबौलि सँ भैरवीसुत गोकुलनाथ दौ . . . सँ महिपाली सँ . . . विबूनाथ द्दौ.॥ कलाधर सुतो नेनाक: सोदरपुर सँ बौघी सुत बावूराम दौ . . . तिसउँत सँ . . . बाचा द्दौ.॥ कलाघर सुतो अचाक: पाली सँ भवादित्य सुत इश्वनरीदत्त दौ . . . बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौ.॥ नेना सुतो श्यााम मघुसूदनो पबौलि सँ कास सुत बर जू दौ दरिहरा सँ हेमा दौ . . . श्यानम सुता करमहा सँ गोपाल दौ कुजौली सँ झंगुर द्दौ.॥ अपरा सुता . . . आहिल हरिअम सँ घरभरण सुत भायलाल दौ . . . पण्डु आ सँ हृदयमणि द्दौ.॥ मघुसूदन सुता . . . पनि. दुखिया सुत नित्यारनन्दय दौ सोदरपुर सँ झडूला सुत भैवन द्दौ.॥
ज्योलर्तिविद अचल सुता श्रीघर महिघर गंगाघरा: करमहा सँ नेया सुत कुबेर दौ . . . सतलखा सँ जागे द्दौ.॥ श्रीघर सुतो वंशीघर जखघरो पुरौही पाली सँ कोटीश्व र पौत्र वाचा सुत माधव दौ बेलउँच सँ प्राणपति द्दौ.॥ वंशीघर सुता . . . उँमाघर बुधवाल सँ हरिशनाथ सुत बेचू दौ . . . बलियास सँ वबूआ प्र. श्रीघर द्दौ.॥ उँमाघर सुता . . . घुसौत सँ अभयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ . . . खण्डवला सँ गुदन सिंह द्दौ.॥ यटाघर सुता . . . मुरलीघर फणिघर मनिघरा दिघो सँ राम सुत गयादत्त दौ . . . एकहरा सँ पंचू द्दौ.॥ मुरलीघर सुता भखरौली कुजौली सँ ज्योँर्तिविद महिघर सुतो नीलाम्ब रे पिताम्बँरौ पालीसँ पाँ नेना सुत गुदर दौ . . . सरिसब सँ भैया द्दौ.॥
(६६६) ॐ वृषभश्वराय नम:
रिक्त६
(६६७) ॐ कपिलेश्वरराय नमः
रिक्त६
(६६८) ॐ दुःखहराय नम:
रिक्त६

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...