Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१३ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(५०१)
।। जयोतिर्विद गिरघर सुतो क्च/नू क: जजिवाल सँ शुभपति दौ (१४४/०) शुभपति (२४८/०४) सुतो हरि: खौआल सॅ मतिराम दौ (१४४/०९) वुधवालसँप्रद्यूम्नद द्दौo।। जयोतिर्बिद हिरन सुतो मनोहर वावूलाल प्र. ऋद्धिनाथौ हरिअमसँ देवकृष्ण१ सुत बौक दौ (२१५/०७) सकराढ़ी सँ दिनबंधुदौहित्र दौ।। ऋद्धिनाथ प्र. बावूलाल सुता राम चतुर्भूज बनमाली मधुसूदना: करमहासँ लोकनाथ दौ (१४०/०२) वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo राम सुता चन्द्रा नन्दख शारदानन्दब वेदानन्दाण सरिसब सँ चितरू सुत हर्षदत्त दौ (२२२/०२) (२७४/०६) साहेब सुतो (२५९/०६) माना चितरू कौ माण्डीरसँ गतिरामसुत महेश दौ (२३२/०६) महेश सुता बुधवाल सँ बुधवाल सँ ब्रह्मपति दौ (२१६/०८) कुजौलीसँ रामी द्दौo चितरू सुतो हर्षदत्त: दरिहरासँ हिरफूल दौ (२३१/०५) अलय सँ चन्द्ररपति द्दौo।। हर्षदत्त सुता भैरवदत्त हल्ली नारायणा: पण्डु आ सँ रोहन सुत रूद्रमणि दौ (१२४/०७) रोहण सुतो रूद्रमणि: पबौलीसँ कलाघर दौ (१३०/०५) अपरा कलाघर सुता बमनियाम सँ बन्ध व दौ (१७८/०३) वलियास सँ रघुपति द्दौo ब. (१०/०३) रूद्रमणि सुता आत्माीराम निधिराम (२९३/०३) लक्षमन हिमरना: सोदरपुरसँ बावुदेव सुत थोथरी रघुपति दौ (१९७/०४) थोयरी प्र. (२४३/०५) रघुपति सुता मनहर सोन मनका (२८९/०७) पाली जगत् बन्धुत दौ (२२३/०) जगत्बन्धुस सुतो होरिल जीवाकौ सरिसबसॅ मणिकृष्ण४ दौ (८७/०४) अपरा कमलापति सुतो पॉं जगन्ना०थ: हरिअम सँ रघुनाथ दौ (१२०/०८) सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौo पॉंजगन्ना७थ सुतो मणिकृष्णर (३०९/०७) जयकृष्णो। नरउन उँमानन्द दौ (१०७/०४) उँमानन्दप सुता खौआलसँ चिन्ताममणि दौ (१६२/०३) ब. (१७/०८) चिन्ताकमणि सुता करमहा सँ छीतू दौ (१६२/०७) सोदरपुरसँ द्दौo मणिकृष्णि सुता।।

(२४२) (५०२)
।। करमहासँ जीवनाथ दौ (११२/०८) बलिसास सँ काशीनाथ द्दौo (२३४/०१) ठo घुरन सिंह सुतो अनन्र सिंह रविनाथ सिंहो घुसौत सँ फतुरी दौ (२१४/१०) खौआल सँ अनिरूद्ध द्दौo ठo आनन्द१ प्रo अनन्र सिंह सुता अलय सँ बनमाली सुत बैद्यनाथ दौ कुजौलीसँ राधाकान्त० द्दौo।। ठo रविनाथ सिंह सुता अलय सँ राजा कमलानन्द सिंह सुत कुमार गंगानन्द सिंह दौ (१९८/०५) साहित्यख सरोज राजा कमलानन्दर सिंह सुतो। कुमार गंगानन्द् सिंह कुमार अच्युंतानन्दद सिंहो माण्ड९र सँ रामघन सुत ठीठर दौ (१९७/०६) खण्डाबला सँ ठo जीरक्ख न द्दौo कुमार गंगानन्द्सिंह सुतो सच्यिदानन्दो सिंह प्रo सनातन: नाहस खौआल सँ जानकी सुता बैद्यनाथ दौ (१८८/०५) बैद्यनाथ सुतो किर्तिनाथ: तिसउँतसँ चिरंजीव सुत श्रीनारायण दौ (२४०//०९) श्री नारायण सुतो मुक्तिनाथ गौर सोदरपुर सँ बहोरन सुत फतुरी दौ खौआल सँ भरू द्दौo (२३४/०१) ठo द्वारिकानाथ सिंह सुतो अनिरूद्ध सिंह: महुआ खौआल सँ हरिनाथ सुत कृष्णँदेव दौ (२१४/०७) सोदरपुर सँ नित्यायनन्दथ द्दौo अपरा ठo द्वारिकानाथ सिंह सुता गुलाब सिंह प्रताप सिंह भोलानाथ सिंह जसमन्र सिंह: गोठम वासी आहिल खौआल सँ बलभद्रसुत माधव दौ नगराम गंगोली सँ जीवनाथ द्दौo प्रताप सिंह सुता भाड़रि वल्लियास सँ पुण्यतपति सुत अनन्तन दौ (१२२//०५) खण्डमबला सँ खूशरू प्रo लेखनाथ द्दौo भोलानाथ सिंह सुता नरउन सँ टुना सुत मित्रनाथ दौ।। सरिसब सँ विश्व नाथ द्दौo पुण्यज पति सुतो अनन्र: खण्डभबला सँ खेलापति सिंह दौ (१८३/०५) करमहासँ शीतल द्दौo अनन्ति सुता भोला शंकर राजेन्द्रा : खण्डयबला सँ खूशरू प्रo लेखनाथ दौ (२७०//०१) रबूशरू प्रo लेखनाथ सुता हरिअम सँ विकल प्रo शम्भु नाथ दौ (२१७/१०) खोआलसँ ठीठर द्दौo।।

(५०३)
।। (२२०//१०)।। ठo जगत सिंह सुतो दामोदर सिंह मoमo कृष्णी सिंहो (२४६/०८) वलियास सँ मणि दौ (१२०//०७) सोदरपुर सँ विघ्ने श्वसर द्दौo ठo दामोदर सिंह सुता वैयाo गोपीनाथ सिंह (२४४/०५) रघुवीर सिंह प्रo पिणाक नाथ सिंह (२४६/०२) जयनाथ सिंह हरिनाथ सिंह (२४६/०५) विजयनाथ (२४६/०६) सिंह विजयनाथ सिंह दिवानाथ (२४६/०७) सिंहा तिसउँत सँ गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo ठo वैयाo गोपीनाथ सिंह सुतो रूचिनाथ सिंह: दरिहरा सँ पुष्प नाथ दौ (२०५//०४) कुजौली सँ हरिनन्द्न द्दौo ठo रूचिनाथ सिंह सुता घनानाथ सिंह भोलानाथ प्रo (२४४/०६) दयानाथ सिंह शिलानाथ प्रo (२४५/१०) धर्मनाथ सिंह दुर्गानाथ सिंह (२४८//०७) मेघा नाथ सिंहा (२४५//०९) करमहा सँ हेमदत्त सुत वितू प्रo रघुनाथ दौ (१७९//०५) वित्तू प्रo रघुनाथा सुतो लेखनाथ (२८३//०२) भूपनाथौ नरउन सँ तेजनाथ दौ (१२३//०६) सोदरपुर सँ भूवन्घ(र द्दौo ठo घनानाथ सिंह सुता भगवान प्रo चेतिका नाथ सिंह बनमाली प्रo डिम्मिका नाथ सिंह (२४३//९) प्रेमनाथ सिंह मेघनाथ सिंह सुभाष प्रo येतिका नाथ सिंहा:पाली सँ फणिनाथसुत भोलानाथ दौ (२०५/०७) नरउन सँ मथुरानाथ द्दौo ठo भगवान प्रo चेतिकानाथ सिंह सुता हरिअम सँ।। इन्दु नाथ सुत धर्मनाथ दौ (२१७/१०) अपरा हर्षनाथ सुता गंगानाथ दुर्गानाथ प्रजानाथा: नरउन सँ लक्ष्मी दत्त सुत गोपाल दौ (१९/०१) माण्डनर सँ रामकृष्णर द्दौo।। गंगानाथ सुतो इन्दुरनाथ: त्रिपुरौली नरउन सँ सरस्वसती अभयनाथ दौ (२११//०४) घोसोत सँ परशमणि द्दौo इन्दु्नाथ सुता धर्मनाथ ठकुरनाथ तृप्रनाथा:।। दरिहरा सँ विश्वाधनन्दस दौ (२१७/०३) सरिसब सँ गुणपति द्दौo धर्मनाथ सुतो पद्मनाथ देवनाथौ भरवरौली कुजौलीसँ मनमोहन सुत बलदेव दौ (२१८/०३)


(२४३) (५०४)
।। अपरा बलदेव सुतो हेतुकर: खनाम फनन्दमह सॅ भिखिया सुत हंसमनि दौ (१७३/०१) मo मo फतुरी प्रo तीर्थदत्त सुतो भिखियाक: सरिसब सँ धर्मपति सुत शोभन दौ (१२४//०६) शोभन सुतो बतहन: (बo १//०९) खौआल सँ जयशीव सुतदयन दौ (१९९/०१) पुरन्दौर सुत जयशीव: नरउन सँ हरिसुत कविकृष्ण दौ (१०४/१०) पतo माण्डयर सँ घनश्याँम द्दौo जयशीवसुत (२५६/०७) दयन कलरू रूदला: गंगोरा वूधवाल सँ परमानन्द सुत देवकृष्णo दौ (२३२//०६) दरिहरा सँ हरिजीव द्दौo दयन सुतो बच्चीन प्रo (२८८/०९) भरूक: पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ (१९६//०५) अपरा (३०९//०६) भवानीदत्त सुता माण्ड र सँ कृष्ण देव सुत यादव दौ टकबाल सँ बन्धुद द्दौo भिरिवया सुतो वंशमणि हंसमणि सोदरपुर सँ थोथरी सुत घोंघी दौ (२४२/०८) थोथरी प्रo रघुपति सुतो घोंघीक: हरिअम सँ भवकृष्ण सुत दुल्लनह दौ (१९२//०७) पण्डु आ सँ पाँ बोघ द्दौo घोंघी सुतो दुखमोचन: वलियास सँ ब्रजनाथ सुत साहबन दौ (१७२//०२) साहेबन प्रo यदुनाथ सुतो पाँ घोंघी प्रo जानकीनाथ हरिअम सँ जीवन सुत योगनाथ दौ (२१४//०४) माण्डँर सँ हियन द्दौo।। हंसमनि सुता नाहस खौआल सँ युवराज सुत घनश्या म दौ (१९९//०६) घनश्या२म सुता दूर्म्मिल प्रo कुलानन्दं रूद्रानन्दी हरिनन्दाना तिसउँत सँ गिरधारीसुत चिंरजीव दौo (२४०//०९) कुजौली सँ मनमरन द्दौo (२४३/०६) ठo बनमाली प्रo डिम्मिका नाथ सिंह सुता हरिअम सँ यदुवीर सुत शचीनाथ दौ (२१८/०४) सेवानाथ सुता प्रेमनाथ बालमुकुन्दद महावीर मधुसूदना: नरउन सँ जानकीनाथ सुत फौजदार बद्रीनाथ दौ (२००/०३) माण्डेर सँ वैदिक जीवपति दौहित्र दौ।। प्रेमनाथ सुता यदुवीर चन्द्रानाथ मुने प्रo उपेन्द्र नाथा: बलियास सँ ठेडoनिसुत दामोदर दौ (१२२//०५) बूधवाल सँ वाचा द्दौo यदुवीर सुता शचीनाथ मोहनाथ नरनाथा।


(५०५)
।। माण्डनर सँ जानकीनाथ सुत जनार्दन दौ (११२/०६) जानकीनाथ सुतो जनार्दन नेनाप्रo खेलपति: सरिसब सँ प्रान्नाूथ सुत अमृत नाथ दौ (१९८//०३) अमृतनाथ सुतो पाँ बुआ प्रo शशिनाथ यदुनाथौ घौसोत सँ महिघर दौ (१९२/०६) पण्डुूआ सँ मनसुख द्दौo जनार्दन सुत नैयायिक दुर्गाघर प्रेमघरा गौरीशंकरा: सोदरपुर सँ जीवघर सुत नेना दौ (२१३//०८) पाली सँ परिवया द्दौo।। शचीनाथ सुता उमेश सुशील विन्दु नाथ योगनाथा: दरिहरा सँ खड्गपाणि सुत जगन्ना थ दौ (२०१//०६) जगन्ना थ सुता खण्डीबला सँ किशोर प्रo गुणेश्वोर सिंह सुत सुरेश्वडर सिंह दौ (१८५//०९) वावू सुरेश्वजर सिंह सुतो वावू मोदेश्विर सिंह बावू रतीश्वसर सिंहो माण्डँर सँ हृदयदत्त सुत रघुवर दौ (१०६/०७) नरउन सँ राधानाथ द्दौo (२४३/०२) ठo रघुवीर सिंह प्रo पिणाकनाथ सिंह सुतो भीमनाथ सिंह (२४४/०९) रूपनाथ सिंहो (२४४/११) दरिहरा सँ किशोरनाथ सुत पुष्प नाथ दौ (२०५//०४) कुजौली सँ हरिनन्दय द्दौo (२४३/०४) ठo भोलानाथ सिंह सुता पुड़े नरउन सँ बैद्यनाथ सुत गुणनाथ दौ (२१३//०८) गुणनाथ सुतो उँमानाथ: सोदरपुर सँ कारी सुत दामोदर दौ (२४०//०५) दामोदर सुता कुजौली सँ मनमोहन दौ (२००/१०) खण्डगबला सँ मo कुo बावू बासुदेव सिंह द्दौo अपरा भोलानाथ सिंह सुता तारानाथ सिंह प्रo शम्भु०नाथ सिंह सन्तूo प्रo देविकानाथ सिंह रमानाथ सिंहा: हरिअम सँ यदुनाथ सुत हारेदेव दौ (१९२//०९) माडरि वलियास सँ लेशपति दौहित्र दौ (२४४/०५) ठo भीमनाथ सिंह सुतो गोविन्ददनाथ सिंह: पाली सँ वावू विजयनाथ दौ (२०४//०४) वावू विजयनाथ सुता केदारनाथ (२४५/०१) सीतानाथ (२८३//०३) काशीनाथ जगन्नावथ प्रo गोपीनाथा (१९२/०९) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ दौ (१९३//१०) खण्ड बला सँ महेश्व३र द्दौo गोविन्दी सिंह सुता पाली सँ मेघानाथ सुत अभयनाथ दौ (२११//०२) अभयनाथ सुतो रमानाथ अम्बिका नाथौ खण्ड/बला सँ आनन्दी सुत दिवयानन्दद दौ (१९३//०१) पाली सँ जगद्धर द्दौo (२४४/०६) ठo रूपनाथ सिंह सुता (२४४/०१) चेतनाथ सिंह (२४४//१०) अर्कनाथ सिंह भीष्मलनाथ (२४५//१०) रविन्द्र नाथ सिंहा करमहासँ रंगनाथ दौ।।


(२४४) (५०६)
(९६/०९) रंकनाथ प्रo शशिदत्तसुता सोदरपुरसॅ रघुनन्दिन दौ (१९४/०८) करमहा सँ राधानाथ द्दौo (२४४/११) ठo चेतनाथ सिंह सुता खिलतनाथ सिंह सुवोघनाथ सिंह गोपाल नाथ सिंहा:त्रिपुरौली नरउन सँ यदुनाथ सरस्व१ती दौ (२१३/०८) माण्डथर सँ फलहारी द्दौo ठo खिलतनाथ सिंह सुता रजौरा माण्डरर सँ मोहन सुत गंगानाथ दौ (२१४//०८) मोहन सुता गंगानाथ काशीनाथ कमलानाथा नरउन सँ राधानाथसुत यदुनाथ दौ (२११/०२) यदुनाथ सुतो चित्रनाथ: खण्ड)बला सँ यदुनन्दमन दौ (१८९//०५) कुलौली सँ गोशाँई द्दौo गंगानाथ सुतो गोपाल राजश्वदरौ हरिअम सँ गोपी नाथ दौ (२०२//०१) गोपीनाथ सुता चन्द्रननाथ इन्द्र५नाथ नेत्रनाथ इन्दु‍नाथा खण्डसबला सँ बावू ठकुर पतिसिंह दौ (१८३//१०) नरउन सँ विश्व८नाथ द्दौo ठo सुबोध नाथ सिंह सुता सिहौनि माण्डडर सँ तलानाथ सुत केदारनाथ दौ (१९१//१०) तुलानन्दल प्रo तुलानाथ सुतो केदारनाथ: करमहा सँ भगवानदत्त दौ (११७/०६) भगवान दत्त सुतो कालीदत: सोदरपुर सँजीवघर सुतनेना दौ (२१३//०८) पाली सँ परिवया द्दौo केदार नाथ सुता पाली सँ नीरस दौ (२१०//०९) नीरस सुता राधेश्याेम शंभू।। नाथ परमेश्व र प्रसिद्ध मोहनजी का भौर खण्डसबला सँ बावू तीर्थेश्वरर सिंह दौ (१८५//१०) वावू तीर्थेश्वशर सिंह सुतो वावू देवकीनन्दथन सिंह: पण्डुीआ सँ उँमापति दौ (२३४/०९)।। पाँ रत्नसमणि सुता पाँ अपूछ घनी पाँजीवी (२६९//०२) पाँ उँमापति का खण्ड बला सँ ठo निधि दौ (५५//०१) कुजौली सँ झडूला द्दौo (२५५//०४) पाँ उँमापति सुता दिघो सँ वाचा सुत बालू मुकुन्दा दौ (२१८//०८) पण्डुीआ सँ पाँथाडू द्दौo (२४४/११) ठo अर्कनाथ सिंह सुतो सिद्धिनाथ सिंह: पाली सँ विजय नाथ सुत केदारनाथ दौ।।


(५०७)
।।(२४४/०९) केदारनाथ सुता रेवतीनाथ कृपानाथ किर्तिनाथ भकिनाथा: माण्ड१र सँ टुमनी प्रo रूद्रसिंह सुत जयनन्द७न सिंह दौ (२११/०४) करमहा सँ मार्कण्डे/य दौहित्र दौ (२४४//१०) ठo सिद्धिनाथ सिंह सुता सकराढ़ी सँ कालीनाथ सुत ललीतनाथ दौ (१२२/०६) गौरीदत्त प्रo झोटू सुत: देवनाथ: खण्ड२बलासँ मoमo रूपनाथ दौ (१८१/०३) दरिहरासँ शोभाकर द्दौo देवनाथ सुतो बद्रीनाथ खण्ड बलासँ बावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४//०१) दरिहरा सँ घननाथ दौहित्र दौ।। बद्रीनाथ सुता चेतनाथ मोदनाथ कालीनाथा: सोदरपुर सँ पिणाक पणि सुत गणेश दौ (२१३/०३) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo कालीनाथ सुता ललीतनाथ लेखनाथ पुण्य नाथ शशिनाथा: नरउन सँ बैद्यनाथ सुत जीवनाथ दौ (उo टीo १०३/१२) सोदरपुर सँ उग्रानन्दन द्दौo।। ललितनाथ सुता सुरगनसँ विजयानन्द् नारायण दौ (२१६/१०) राय विजयानन्द० नारायण सुता डाo सत्यग नारायण उदयानन्दo नारायण रेवती नारायणा: सुदई बेलउँच सँ त्रिलोचन दौ (२४०/१०) त्रिलोचन सुता शशिघर गंगाघर वेदघरा: सिमरवाड़ खौआल सँ अनिरूद्ध सुत हरिनन्द न दौ (२१४/११) हरिनन्दान सुतो रूद्रानन्दग कृष्णा: नन्दो खण्डणबला सँ नित्यादनन्द सिंह दौ (२२०//०८) खूनी प्रo मित्र सिंह सुतो (२५५/०) शंकर सिंह विष्णु सिंहो पाली सँ जयानन्दि दौ (१९२/०३) एकहरा सँ मo मo ववुरैया द्दौo ठo विष्णुन सिंह सुता नित्यांनन्दौ सिंह जयसिंह रामेश्व र सिंह चण्डे९श्व३र सिंह वलियास सँ ब्रजनाथ सुत सोनमनि दौ (१४०/०३) सोनमनि सुतो परिवयन (२८२/०९)मथुरीकौ खण्डजबला सँ कृष्णा रा दौ (१६६//०३) सकराढ़ी सँघाने द्दौo ठo नित्यावनन्द सिंह सुता खेलानन्द सिंह लक्ष्याहनन्दि सिंह योगानन्द‍ सिंह तिसउँत सँ चिरंजीव दौ (२४०/०९) कुजौली सँ मनभरन द्दौo (२४३/०४) ठo शिलानाथ प्रo धर्मनाश सिंह सुता (२४५/०३) पुण्यकनाथ सिंह फणिनाथ सिंह शिवेश सिंहा नरउन सँ

(२४५) (५०८)
बैद्यनाथ सुत इन्द्रिनाथ दौ (२१३//०८) इन्द्रानाथ सुतो भोला प्रo शचीनाथ्ज्ञन राजेन्द्रतनाथ महिणी पालीसँ नैष्ठिक धरानाथ सुत बैद्दयनाथ दौ (२०४/०४) बैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढ़ीसँ मनमोहन दौ (२१२/०४) अपरा मनमोहन सुता करमहासँ मुरली सुत गिरजा दौ (११५//०६) गिरजादत्त सुता माण्डoर सँ मानीक सुत कन्हााई दौ (११६//०२) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौo (२४५/१०) ठo पुण्यद नाथ सुता वलियास सँ पद्मापति सुत विदश्वहर दौ (१८५//०७) मार्कण्डेँय प्रo पद्मापति सुता हेमपति विदेश्व१रो खण्डठबला सँ वावू नेत्रेश्व र सिंहसुत वावू रघुनन्दहन सिंह दौ (२००//०९) रघुनन्द न प्रo वावू एकरदेश्वशर सिंह सुता रामनन्दडन सिंह सीतानन्द न सिंह सती नन्दवन सिंहा: माण्ड७रसँ भूपसिंह सुत विष्णु सिंह दौ (२०४/०५) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo विदेश्व र सुता कपिलेश्व:र कमल कृष्णडजीका नरउन सँ आदिनाथ सुत कुलानाथ दौ (११९/०६) कुलानाथ सुता माण्डयर सँ बॉंके दौ (१८६//०२) नरउन सँ घुरघुर द्दौo (२४३/०४) ठo दुर्गानाथ सिंह सुतो उदन प्रo इशनाथ सिंहo जमदौली पाली सँ तीर्थमणि सुत दयानाथ दौ (१६६//०२) तीर्थमणि सुतो बलभद्र दयानाथौ दरिहरा सँ भिखर दौ (९१/०८) करमहा सँ किशोर द्दौo दयानाथ सुता रमानाथ प्रेमनाथ चन्द्रुनाथ शिवनाथा: माण्ड रसँकृष्णनदत्त सुत रेवतीकान्तं दौ (१७४//०१) सोदरपुर सँ चण्डीरदत्त द्दौo (२४३/०४) ठo मेघानाथ सिंह सुता हरिअम सँ इन्दुमनाथ सुत धर्मनाथ दौ (२४३/१०) कुजौली सँ बलदेव द्दौo (२४४/१०/) ठo भीष्मनाथ सिंह सुता तरौनी करमहा सँ हरिनारायण दौ (२०४//०७) मधुसूदन सुतो हरिनारायण: पबौली सँ धरमान सुत मन्धान दौ (१७९//०३)

(५०९)
।। माण्ड४र सँ कन्हाुई द्दौo हरिनारायण सुतो धर्मनारायण: सोदरपुर सँ लक्ष्मीणदत्त सुत हरखी दौ (१९४/०३) हरखी उoटी (०५//०९) सुता दरिहरासँ विद्यानाथ सुत ननू दौ (१९२//१०) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौo (२४३/०२) ठo जयनाथ सिंह सुता रूपौली करमहा सँ सुन्दरर दौ (९१//०८) परिवया सुता बनखंडी झाड़खण्डीपकौ।। सोदरपुर सँ कन्हा ई दौ (१८५//०४) माण्ड र सँ दरोगाहृदय नन्दमन द्दौo बनखंडी सुतो सुन्दीर: नरउन सँ वावू मनहर दौ (२०१//१०) सोदरपुर सँ चित्रघर द्दौo सुन्दहर सुता सोदरपुर सँ रविनाथ दौ (१२३//०१) महो दुर्गानाथ सुतो गौरीनाथ रविनाथौ नरउन सँ जहली सुत दुखिया दौ (१२५//०५) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo रविनाथ सुतो उँमानाथ वेदनाथौ हरिअम सँ वावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo (२४३/०२) ठo हरिनाथ सिंह सुतो भक्रिनाथ सिंह मुक्तिनाथ सिंहो माण्डखर सँ बॉके दौ (१८६//०२) नरउन सँ घुरघुर द्दौo (२४३/०२) ठo विजय नाथ सिंह सुतो मुनि नाथ: नरउन सँ मनहर सुत शिवनन्द न (२१३//०३) दरिहरासॅ बलभद्र द्दौo अपरा ठo हरिनाथ सुता नरउनसँ टूनी दौ (२०२/०१) जमदौली पाली सँ रज्जेँ द्दौo (२४३/०२) ठo दिवानाथ सिंह सुता करमहा सँ सुन्द रयैव दौ (२४६/०४) सोदरपुरसँ रविनाथ द्दौo (२४३/०१) धर्म धुरीन महामहोपाध्यावय कृष्ण सिंह सुता वीरेश्वसर सिंह थेघनाथ सिंह (२४६//०२) काशीनाथ सिंहा तिसउँत सँ गिरधारी स्यै व दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo ठo वीरेश्वरर सिंह सुतो पोष नाथ सिंह: दरिहरा सँ पुष्पबनाथ: स्यै/व दौ (२०५//०४) कुजौली सँ हरिनन्ददन द्दौo ठo थेघनाथ सिंह सुता हरिअम सँ फणिघर सुतरेवती रमन दौ (१९०//१०) फणिघर

(२४६) (५१०)
।। सुतो रेवती रमन: खौआल सँ गोकुलनाथ सुत भैया प्रo लेखनाथ दौ (८१//०४) भैया प्रo लेखनाथ सुतोभोद नाथ: खण्ड:बला सँ श्याठमनाथ दौ (०१/०५) नरउन सँ भवनाथ द्दौo रेवतीरमण सुतो प्रितिनाथ: सोदरपुर सँ बम्नठ प्रo आद्यादत्त दौ (२०२//०२) बुधवाल सँ बछरण द्दौo (२४६/०९) ठo काशी नाथ सिंह सुता तीर्थनाथ अनुनाथ राधानाथ‍ सिंहा करमहा सँ कन्है या लाल सुत गणेशदत्त दौ (१८९//०८) कन्है यालाल सुता चन्द्रीलाल (२७१/०७) पद्मलाल गणेशदत्ता: सरिसबसँ धरापति दौ (१७७//०३) करमहा सँ योगानन्दक द्दौo गणेशदत्त सुतो मुकुन्द७: पबौली सँ टेकानन्द: प्रo जनार्दन दौ (१२२//०३) जनार्दन प्रo टेकानन्दन सुता दरिहरा सँ घनानन्द दौ (२११/०७) खण्डलबला सँ बावू रमापति सिंह द्दौo (२२०//१०) ठo कमल सिंह सुता कल्यााण सिंह नन्दी० सिंह प्रo सर्वजीत सिंहा:वलियास सँ भवेरा सुत दुल्लौह दौ (१८८/०४) करमहा सँ रूद्र द्दौo ठo कल्याणण सिंह सुता सकराढ़ी सँ भैयो दौ (१३२/०३) सोदरपुर सँ तुफानी द्दौo ठo चेत सिंह प्रo सर्वजीत सिंह सुता (२४६//०७) सुरेश्वौर सिंह फूच्चीा प्रo शिवनन्दबन सिंह (२४८/०३) यदुनन्दौन (२४८//०३) सिंहा सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैयो दौ (१३२/०३) सोदरपुर सँ तुफानी द्दौo ठo सुरेश्वलर सिंह सुतो मार्कण्डे८य सिंह अमरनाथ सिंहो घुसौत सँ अच्छंधर दौ (१६७//०४) अपरा अच्छुधर सुतो पक्षघर: सरिसब सँ कमलादत्त दौ (१९९//०८) अपरा प्रान्नातथ सुतो कमलादत्त: बेलउँच सँ दुर्गादत्त दौ (१६०/०२) गोविन्दौ सुता दुखभंजन मधुकर दुर्गादत्ता: सोदरपुर सँ हरिदवे सुत अनाथ दौ (१६७//०९) अनाथ सुता अलय सँ विश्वे श्वौर दौ पद्मकर सुत घनपति सुतो शिरूक: ए सुतो कृष्णसपति विष्णु७पति:।। कृष्ण्पति सुतो गोविन्दँ: ए सुतो अपूछ: ए सुता सदानन्द यशोघर मोहन हेमाड़त्रद लक्षमन घनश्या७मा: (२५७/०३) खौआल सँ पूरखू सुत कृष्णददेव दौ सकौना सँ रूद द्दौo वावू प्रo सदानन्दो (३२२//०९) सुतो विश्वेवश्वषर महिपति गढ़ निखूतिसँ मान सिंह दौ।। हरिदेव।।

(५११)
।। सुतो महादेव: गंगोलीसॅ कमल दौ।। महादेव सुतो मान सिंह: अलयसँ माघू दौ।। मान सिंह सुता गतिराम रघुराम यशोधरा: दरिहरासँ वामनि दौ (१४१//०६) फनन्दाह सँ निकार द्दौo चौo विश्वेिश्वकर सुता दिघोसँ श्या्म दौ (१३१//०३) पनिo जगदीश द्दौo।। दुर्गादत्त सुतो फकिरन झोटनो (३१५/०३) करमहा सँ जुड़ासन दौ (२२३/०५) रघुदेव सुतो जुड़ाउन प्रo शिवदत्त घोघन प्रo (३१९//०३) भानुदत्तो वलियास सँ शुभपति दौ (९४/०७) सरिसब सँ मनोहर द्दौo जुड़ाउन (२०६/०६) सुतो सोनी (२६३//०६) सुखाई कौ दरिहरा सँ भ्रमर दौ (१६०/०८) नीलकंठ सुतो भ्रमर: पाली सँ भूवदानन्द दौ (१४१//०८) नरउन सँ हरिनाथ द्दौo भ्रमर सुतो भानुदत्त: वभनियाम सँ उद्धव सुत घनी दौ (१४२/०२) माण्डनर सँ परमाई द्दौo कमलादत्त सुता करमहासँ नकटू सुत ललीत दौ (२३७/०६) जगनसुतो (२५९//०१) नकटूक: माण्डँर सँ चतुर्भूज दौ (३६//०६) कटउना माण्डुर सँ धर्म्मू३ सुतो गौरीनाथ भवनाथौ सोदरपुर सँ गहाई दौ।। गौरीनाथ सुतो कृष्णाननन्दण गोपी नाथौ बo (०८//०३) पनिo बाढू दौ कृष्णाूनन्दो सुता नरोत्तम कमल उँभाइ का: बo (२३//०९) पाली सँ रति सुत मुरारि दौ बेलउँच सँ अमरू सुत मुकुन्दा द्दौo कमल सुता विश्व नाथ (३०५//०६) चतुर्भूज परमानन्दा३: एकहरा सँ मनोहर दौ (१५१//०३) मनोहर (२४९//०८) सुता पाली सँ गोपीनाथ दौ (१६९//०६) गोपीनाथ सुतो भवानन्दम: बo (२३//१०) माण्डौर सँ मणि सुत लक्ष्मीह दौ कुजौली सँ मुकुन्द द्दौo चतुर्भूज सुता गोविन्दप गणपति पुरूषोत्तम रघुपतिय: खण्ड(बला सँ देवीदाश दौ (१३८//०२) देवीदाश सुता दरिहरा सँ श्री निवास दौ।। विदू सुतो त्रिपुराणी: भण्डा सिम सँ रघुपति दौ।। त्रिपुरारि सुतो शशिघर महिपति रतिघरा: सुरगन सँ गांगु दौ।। रतिघर सुतो पदूम हलघरौ बुधवाल सँ भवाई सुत आण दौ खण्‍डबलासँ कारू द्दौo (३२७/०१) पदूम सुतो श्री निवास: एकहरा सँ बलभद्र दौ।।

(२४७) (५१२)
(४२//०४) पाली सँ बासुदेव द्दौo श्री निवास (२९९//०१) सुतो नन्द।न नारायणो वुधवालसँ रमापति दौ (१४५/०३) सतलखा सँ बाढ़ू द्दौo नकटू सुतो ललीत लालौ खौआल सँ बौध दौ (२२६/०४) भोरा सुतो बोध: अलय सँ मनहर दौ (१४७/०३) दाशे सुता मथुरे मनहर दामोदरा: माण्डौरसँ भवनाथ सुत शिवनाथ दौ वभनिo सुरथ द्दौo मनहर सुता खौआल सँ रामदेव दौ (२३७/०८) रामदेव सुता देवकीनन्दँन बo (२३//०४) वागीश महेशा: पनिo गोप दौ (१५२/०२) (३२२/०९) गोप सुता दरिहरा सँ नन्द( दौ (३२//१०) दासे सुतो जगन्नाबथ विश्व४नाथौ खण्डहबला सँ दिनू दौ (४०//०१) पनिo खांतू द्दौo जगन्नााथ सुतो पीताम्बoर: नरउन सँ हेलू सुत महादेव दौ (१०१//०७) खौआल सँ नोने द्दौo पीताम्बीर सुतो नन्दह: घुसौत सँ शुचिनाथ सुत मनोरथ दौ बेलउँच सँ रञ्जन द्दौo नन्दख सुता मनोहर कमलापति दुखहरणा: सोदरपुर सँ जगदीश दौ सकौना सँ बलभद्र द्दौo बोध सुता भैया पृथ्वीञ हेमाजागे कुनेका: अलय सँ कमलनयन दौ रत्नसघर सुतो चान्द सूर्यो: कुजौली सँ सुघाकर दौ।। चान्दभ सुता इन्द्री महेन्द्र नारायण प्रo नोने खौआल सँ सौसो दौ।। इन्द्रद सुतो हरिहर जुड़ाउनो: पवौली सँ मुसेदौ।। जुड़ाउन सुतो जगजीवन रामचन्द्रो दिघो सँ घीरू सुत कल्यालण दौ माण्डसर सँ गीरू द्दौo रामचन्द्रर सुता हरिदाश शंकर बालगोपाल गोविन्दाा सकराढ़ी सँ मेघु सुत अभिनन्द् दौ अलय सँ गीरू द्दौo बालगोपाल सुता यदुनन्द्न लाला (३०।/०४) मधुसूदन लक्ष्मीुदेव वामदेवा: बेलउँच सँ केशव पति सुत उँमापति दौ सकo केशव द्दौo लक्ष्मी देव सुतो कमलनयन: सोदरo रमापति दौo (९१/०३) रमापति सुताबo (४//११) रमापति सुता सभापति प्राणपति निधि पतिय: नाहस खौआल सँ मधुसूदन

(५१३)
दौ।। वेणीसुत भगीरथसुता राजघर खेदू वासुदेव चतुरा: सुरगन सँ कुलघर दौ।। बासुदेव सुता मघुसूदन अनिरूद्ध काशीका: जमदौली पाली सॅ उझव दौ (६९/०९) देवनाथ प्रo उझव सुतो भिखारी बo (१८//०६) रामनाथो रतवाल सरिसब सँ मुरारि सुत रामभद्र दौ झौवा पनिo नरहरि द्दौo प्रतिहस्तभ मघुसूदन सुता (२५१//०२) मनोहर नरेश हेमाडत्रदा: हरिअम सँ मिसरी दौ (१४०//०१) सोदरपुर सँ लक्ष्मीग द्दौo कमलनयन सुतो मोहन मोद कौ बेलउँच सँ वीर सुत लाला दौ (५९//०९) लाला (बo २९/०७) सुतो (२६१//०८) रामचन्द्रा खगेशो दरिहरा सँ नन्दँ दौ (१५८//०२) पाली सँ महादेव द्दौo ललित सुता जजिवाल सँ दूर्म्मिल दौ (२४२/०१) शुभपति (२६५/०३) सुतो मनमील दूर्म्मिलो करमहा सँ हरिशंकर दौ (९१/०४) गुणाकर सुतो परमानन्दक: सोदरपुर सँ जयराम दौ (१५१/०१) जयराम सुतो बo (१६/०४) महादेव: खौआल सँ लाखू सुत रघुपति दौ फनन्दनह सँ जागे द्दौo परमानन्द/ सुतो हरिशंकर: बलियास सँ हराय दौ (१०३/०१) सोदरपुर सँ छोटाई द्दौo हरिशंकर सुतो भंजन: खौआल सँ भवानन्द दौ (२३२/०१) भवानन्दप सुता अलय सँ विश्वेपश्वँर दौ (२४७/०२) दिघोसँ श्याoम द्दौo दूर्म्मिल सुतो बेचनहिरा कौ पाली सँ मनबोध दौ (२३१//०८) मनबोध सुतो (२७४//०५) (२८९//०१) जीवन हृदयनाथौ एकहरा सँ पनाई दौ (१६७//०७) बहेराढ़ी सँ मo मo भिरिव द्दौo (२४६//०७) ठo फूच्चीर प्रo शिवनन्दौन सिंह सुता हरिअम सँ ववूजन सुत भैये दौ (२१६//०७) वैयाo बवूजन सुतो भैये दुखरणो जजिवाल सँ चलबलि दौ (२३२//०३) चलबलि सुतो हर्षदत्त बलेल प्रo इश्व/रीदत्तो पाली सँ भवदत्त दौ (२३१/०९) सतलखा सँ नीलाम्बौर द्दौo वैयाo भैये सुत हरिवंश प्रo दरिहरा सँ कन्हािई दौ (१३९//०८) बिसुनी प्रo विष्णु दत्त सुतो कन्हा्इक: सोदरपुर सँ चलबलि दौ (१९६//०३) चलबलि (२७४//०५)

(२४८) (५१४)
सुता पण्डुकआ सँ केदार दौ (१७८//०२) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौo कन्हा३ई सुता वुधवाल सँ घनानन्दर सुत फेकन दौ (२३३/०७) फेकन सुता सरिसब सँ बूढ़ा सुत भैयो दौ (१५२//०८) बूढ़ा सुतो भैयोक: वलियास सँ गणपति दौ (१४९//०३) सोदरपुर सँ धरनी द्दौo भैयो सुतो (३११//०६) रामकृष्णा: वलिo नाथ दौ (२१६/०८) बुधo बछरू द्दौo (२४६//०७) ठo यदुनन्दीन सिंह सुता भसदियर कटिहार वासी महिषी वूधवाल सँ आर्तिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ वलियास सँ ववे प्रo मनोघर द्दौo करमहा सँ दयानाथ कस्तुलत:(२२०//०१) ठo वाचा प्रo गिरधर सिंह सुता हाटी पाली सँ जयदत्त सुत रोहन दौ (१४२//०८) कृष्णासनन्दक प्रo किसाइ सुतो शिवदाश हरिगोविन्दौ सकराढ़ी सँ पीताम्बनर दौ (४६//०८) शशिघर सुतो रत्नपति गौरीपति त्रिलाढी पनिo माघव दौ।। गौरीपति सुतो पीताम्बतर: सोदरपुर सँ मणिघर सुत राम दौ वलियास सँ सोने द्दौo (३२३/०६) पीताम्बगर सुता डीहा सकौना सँ हरिदेव दौ (२३०/०५) माण्डणर सँ हरिदेव द्दौo शिवदास सुता गोनू बo (१५//०३) हेमा घनश्यााम यदुराम प्राणा: अन्दो२ली माण्ड र सँ मनहर दौ (५१//०५) नन्दoन सुता महादेव भवदेव लक्ष्मीददेवा: उचति सँ त्रिपुरे दौ।। लक्ष्मीतदेव सुतो रामदेव बo (२०/१०) शिवदेवो करमहा सँ खेदू दौ।। रामदेव सुतो परमानन्दभ: परिसरा सँ नरोत्तम दौ परमानन्दर सुतो मनहर: पचहीवासी गौतम गोत्रे बुघौरा सँ रामदेव सुत हरिकेश दौ खण्डरबला सँ हाड़ी द्दौo (२५९//०२) मनहर सुतो लाला (३२०/०८) शूलपाणि नरउन सँ लक्षमन दौ डीङर सुत मंगाई सुतो लक्षमन: दहिभथ सँ श्रीपति दौ।। लक्षमन सुता खौआल सँ रमापति सुत परमानन्दर दौ पाली सँ यशोघर द्दौo यदुराम सुतो जयदत्त मनसुखो (३११//०१) वलियास सँ पशुपति दौ (२३६//०६) सोदरपुर सँ अनाथ द्दौo जयदत्त सुता (३०९//०४)ननू भैया रोहन परशी श्याामलाला: (२५५//०५) कवई नरउन सँ नरपति।।


(५१५)
सुत दुर्गादत्त दौ (६७/०४) होरिल सुतो सदानन्दल श्रीपति माण्डमर सँ पशुपति सुत नरपति दौ पनिo
माने द्दौo श्रीपति सुतो मनहर: पनिo बुद्धिनाथ दौ (६८/०१) माण्डँर सँ रामचन्द्ऱ द्दौo (२९९/०६)मनहर सुतो नर पति बहेराढ़ी सँ हरिहर दौ (२२३/०९) सकराढ़ी सँ देवानन्द/ द्दौo नरपति सुतो दुर्गादत्त रूचि पण्डुरआ सँ जीवेश्वबर दौ (२२३/०९) अपरा पाँ जीवेश्वयर सुता एकo लरवाई सुत हरि दौ (१६८/१०) हरि सुतो धरनीक सतलखा सँ मोहन दौ (२०८/०७) अलय सँ हरिदेव द्दौo दुर्गादत्त सुता परिवया भीषण भिरिवयाका: बुधवाल सँ दिन बन्धुे दौ (१३८//०१) लक्षमन सुतो दिनबन्धुश प्राणबन्धुन (२६०//०९) सतलखा सँ मनहर सुत भवेश दौ भवेश सुतो यदुपति रामचन्द्रोन पबौली सँ हरि सुत मोहन दौ (१७०//०७) सकराढ़ी सँ लोटाई द्दौo दिनबन्धु सुता बेलउँच सँ गोविन्दो दौ (२४६//०८) गोविन्दौ सुता बुधवाल सँ वदी सुत राम दौ (२३//१०) सोदरपुर सँ बछाई द्दौo बo (१६/०२) रोहण सुता वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत्त दौ (१८८/०६) गिरीश (२५०//०३) सुता भानुदत्त (२५०//०३) (२६०//०९) धर्मदत्त राजाका सरिसब सँ नन्द१न दौ (१४५//०५) पनिo भवेश द्दौo धर्मदत्त सुतो योगदत्त बहोरणो हरिअम सँ देवकृष्ण२ सुत बौक दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुस द्दौo एवम् गिरधर प्रथम निवाह:अपरा ठo बाचा प्रo गिरधर सिंह सुता (२५१/०७) श्रीधर सिंह (२५४/०७) गंगाधर सिंह चक्रधर सिंह मघेर सिंहा: करमहा सँ विष्णुरदत्त सुत शम्भुिनाथ दौ (१२२/०२) दुरवन सुतो विष्णुंदत्त: सोदरपुर सँ ओहरि सुत मद्धू दौ (२३६//०५) मद्धू सुतो बo (२३//०७) उमाई पुरूषोत्तमौ खौआल सँ लक्ष्मीिकांत दौ लक्ष्मीतकांत सुता (२६१//०९) वुधवाल सँ अनन्तो सुत दामोदर दौ (१५२//०४) अनन्तँ सुतो बैद्यनाथ दामोदरो माण्डहर सँ महेश सुत मतिनाथ दौ सोदरपुर सँ खेदू द्दौo दामोदर सुतो लक्षमन बo (२७/०७) (२६१/०३) दिनबन्धुड सकराढ़ी सँ अनिरूद्ध दौ (६८/०४)


(२४९) (५१६)
नारायण सुतो बैद्यनाथ जगन्नाहथौ पाली सँ नरपति दौ।। बैद्यनाथ सुतो शंकर अनिरूद्धो हिजरा वासी अलय सँ नोने सुत देवनाथ दौ जगतपूर ओङनि सँ राजा रामचन्द्र् द्दौo अनिरूद्ध सुता लक्ष्मीयकांत जयकांत नीलकंठ बo (२४/०४) भैया रतनू नेनू (३१६/०३) बछरूका नरउन सँ केशव सुत महेश दौ सोदरपुर सँ रामकृष्ण२ द्दौo विष्णुुदत्त सुतो शम्भू८नाथ: सकराढ़ी सँ नेनू सुत भायराम दौ (१६०/०७) केशव सुतो पुरूषोत्तम: नरउन सँ गांगू दौ।। पुरूषोत्तम सुता मोहन हरिनन्दान पीताम्बीरा: (३१६/०९) सोदरपुर सँ विशो सुत भगीरथ दौ (१४०//०३) पनिo गादू द्दौo पीताम्बमर सुतो नेनूक: पाली सँ पुछाई दौ (१७०/०५) हरेराम सुतो लक्षमन पुछाईकौ वलियास सँ अच्युात दौ (१४१/०७) वुधवाल सँ जगन्नानथ द्दौo पुछाई सुतो मथुराक: माण्ड४र सँ रूपनाथ सुत कृष्णि दौ बेलउँच सँ महेश द्दौo नेनू सुता अनन्तबराम बo (१०/०९) भायराम पुरन्दररा: पाली सँ शिवदास सुत बैद्यनाथ दौ।। शंकर सुत रामनाथ सुता लक्ष्मीानाथ विश्वमनाथ गोपीनाथ जगन्नामथ: खौआल सँ केशव दौ लक्ष्‍मीनाथ सुतो हिंगू प्रo कृष्णीदाश (२५२//०५) शिवदाशो वलियास सँ कृष्णु सुत जगन्ना:थ दौ सोदरपुर सँ जगन्नारथ द्दौo (२५१//०९)शिवदाश सुता हरिनाथ लोकनाथ भवनाथ बैद्यनाथा: (३१६/०३) माण्डार सँ कृष्णाणनन्द दौ (२४७/०६) पाली सँ मुरारी द्दौo बैद्यनाथ सुता एकहरा सँ मनहर दौ (२४७/०७) मनोहर सुता खौआल सँ पदूम सुत कमल दौ नरउन सँ यदु द्दौo भायराम सुतो करिथ (३२३//०१) धानाकौ नरउन सँ प्राणपति सुत मोद नारायण दौ (१२१/०२) भवानन्दव सुतो प्राणपति जजिवाल सँ मोहन दौ (२२७/०५) दरिहरा सँ माधू द्दौo प्राणपति सुतो मोदनारायण: सोदरपुर सँ रामचन्द्रा दौ (१४६/०१) रामचन्द्रौ सुता करमहा सँ रूचि सुत श्यााम दौ (१५७/०६) सकo रमनी द्दौo


(५१७)
मोदनारायण सुता दरिहरा सँ नन्द सुत पुरन्दमर दौ (१४२/०१) बभनियाम सँ धनी द्दौo शम्भुानाथ सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत नेहाल दौ (१५०/०१) गो‍ढि सुता महिनाथ रतिनाथ प्रान्ना्थ जीवनाथा: माण्डमर सँ नोने दौ महिनाथ प्रo मतिनाथ सुतो शिवदेव: वलिo मानू दौ शिवदेव सुता मनोहर गणेश दामोदर कमलनयना: भानुपूर पनिo रामी दौ।। दामोदर सुता परमानन्दप मही भवानन्दि हरिहर प्रo वदना: बहेo श्रीपति सुत कमल दौ सुइरी सँ चौo दामोदर द्दौo परमानन्दम सुता भगीरथ सागर पुरूषोत्तमा: माण्डमर सँ लक्ष्मीत सुत घरनी दौ पाली सँ कृष्णसदेव द्दौo सागर सुतो पशुपति: अलय सँ वंशी दौ विश्वमनाथ सुत रामचन्द्रण सुतो वंशीक: माण्डुर सँ मनहर दौ वंशी सुता बेलउँच सँ श्रीपाल सुत हरि वल्लँभ दौ मिश्र पशुपति सुता लाल (३१६/०७) माधव श्याहम राम मानीक सनाथ (३१३/०१) नेहाला:तिसउँत सँ रामे दौ (२३३//०१) यशोघर सुतो रामेक: सोदरपुर सँ हरि दौ (६३/०२) केशव सुता गोविन्दे मुकुन्दि रामचन्द्रु महेशा: टकबाल सँ रतनू दौ।। रामचन्द्र सुतो रघुनन्द न पदमो पनिo ग्रेहश्व र सुत राम दौ सरिo मोरि द्दौo पदम सुतो अनन्तश: घोसोत सँ बासुदेव दौ (६८//०७) बासुदेव सुतो रघुनन्दहन: वलियास सँ शिरू सुत नोने दौ बहेराढ़ी सँ लान्हि द्दौo अनन्त सुतो मधु हरि कौ (३१३/०४) अलय सँ भवानी सुत चतुर्भूज दौ माण्डिर सँ रूचि दौहित्र दौ हरि सुतो गोनाइक: पाली सँ जगन्ना थ सुत अनिरूद्ध दौ माण्डरर सँ नन्दून द्दौo रामे सुतो दुखअंजन वुलनो माण्ड़र सँ पशुपति दौ सुरथ सुता दशरथ यदुनाथ उँमापतिय: जमo पाली सँ सागर सुत चान्द दौ दशरथ सुतो पुरूषोत्तम रामकृष्णो़ कुजौली सँ गदाघर द्दौo रामकृष्ण सुता रघुनन्दसन हरिनन्दान देवकी नन्दतना: छाजन सरिसब सँ


(२५०) (५१८)
जयदेव सुत देवनाथ दौ नीमा टकबाल सँ यशु द्दौo रघुनन्दनन सुता नरोत्तम प्रद्यूम्नज पशुपति हरखू प्रo रमापतिय: उचति सँ गंगाघर सुत महिपाणि दौ (१७१/०९) खण्डुबला सँ यदू द्दौo पशुपति सुता खड्गपाणि प्रo घनाराम मित्रकर अभिरामा: बेलo गोनू सुत नारो दौ।। लक्ष्मीि सुत गोनू सुतो नारोक: पनिचोभ सँ अपूछ दौ नारो सुता फनन्दतह सँ महादेव सुत चाणो दौ दरिहरा सँ शिव द्दौo नेहाल सुता वलियास सँ प्रीतम दौ (२४९/०६) गिरीश सुतो (२९७//०९) प्रीतम भैनूकौ बभनियाम सँ बैद्यनाथ दौ (७५/०५) मुकुन्दु सुता कामदेव (३२६//०८) अनन्त९ गंगाघर गोपीनाथा: दिगउन्धग कुजौली सँ हरपति दौ।। गोपीनाथ सुता रूद महादेव नीताई (३०५//०७) कमला: पवौली सँ महेश सुत माघव दौ फनन्दँह सँ जयराम द्दौo पाठक कमल (२५२//०५) सुता बैद्यनाथ मुरली बo (०५//०९) गद्दीका: सकराढ़ी सँ हरिकेश सुत वीर दौ (१५९/०२) सोo मोहन द्दौo बैद्यनाथ सुता थेघन खांड़ा साहबा: माण्डथर सँ चतुर्भुज दौ (२४७/०८) खण्डoबला सँ देवीदाश द्दौo प्रीतम सुता भैया किर्तिनाथ शम्भुबनाथ हृदयनाथा: करo महन्थर दौ (१६७//०६) नारायण सुतो अन्दीणक: खौआल सँ मनोहर दौ (८३//०९) मनोहर सुता बहेराढ़ी सँ भगीरथ दौ (१३०//०१) अपरा भगीरथ सुता दरिo शिरोमणि सुत नीलकंठ दौ सँ दौ अन्दी९ सुता मधुरापति सभापति महनू महन्था७: खौआल सँ गतिराम दौ (२२७//०३) हरिअम सँ बधाई द्दौo महन्थम
(बo २८//०८) सुता एकहरा सँ रूचिपति दौ (१६७/०८) महिपति सुता हरिनन्दान नारायण लक्षमन घनश्या म रामा: कुजौली सँ विश्व म्भरर दौ (२३८//०२) माण्डूर सँ श्रीनाथ द्दौo राम सुता जयशिव लोचन भ्रमर बo (२४/०९) गुदरा: अलई सँ दाशे दौ (२४७//०२) माण्डरर सँ शिवनाथ द्दौo जयशिव सुता भोरानाथ रूचिपति चन्द्र७पति कमलनयन मनबोघा: पाली सँ सुन्दार सुत अन्दी( दौ


(५१९)
मुशाई प्रo गणपति सुतो ठकरूक: सुरगन सँ पाँरवू दौ।। ठकरू सुता महाई मुरारि जोराईका: कुजौली सँ चसाई दौ।। महाई सुता बलभद्र देवनाथ।। चतुर्भूजा वलिo मानू दौ।। चतुर्भूज सुता सुन्दकर रमानन्दर सदानन्दा: आद्य: पचही जजिo हररवू दौ अन्योिईा बेलउँच सँ हरिनाथ दौ।। सुन्ददर सुता अन्दी प्रo जनार्दन हरि बनमालीका बेलउँच सँ परमानन्दद दौ (१६९//०८) थेघू सुत सदुo रघुनाथ सुतो जगदीश परमानन्दोप लगमा जालय सँ गोपाल दौ परमानन्द‍ सुता जयराम (३१३/०७) श्रीराम (२५२/०१) वलिराम घनश्यादमा: सकराढ़ी सँ बैद्यनाथ दौ (२४९//०१) अलय सँ देवनाथ द्दौo अन्दीा सुता खौआल सँ परमानन्दा दौ (१४२//०४) परमानन्दद सुतो (२५१/०९) अभिराम बासुदेवो पनिo सगुनी दौ (१५२/०२) एकo टेकी द्दौo रूचिपति सुता करमहा सँ सदाशिव दौ (२२५/०५) सदाशिव सुता ठाकुरदत्त सुधाकर शित बसन्ताज: जजिवाल सँ कविराज सुत सदाय दौ (२२३//०२) पाली सँ गणेश द्दौo एवम् ठo गिरधारी सिंह द्वितीय विवाह: (सन १३३७ साल चैत्र कृष्णग द्वादश्या/म्वुपधे मोदानन्दादय पाठार्थम (२४९/०८) (२५३//०४) ठo गिरधर सिंह सुतो (२५४//०८) बंशमनि सिंह: (२५४/०८) वुधवाल सँ मानीक सुत चाण दौ (१५६//०९) परशुराम सुतो हरिकृष्ण३: वलियास सँ गोपीनाथ दौ (१४६/०५) सरिo दामोदर द्दौo हरिकृष्ण सुतो रामदेव बछरू कौ खौआल सँ नन्द:न दौ (२४१//०८) जजिवाल सँ भवानी द्दौo रामदेव सुतो जीव ऋषि कौ नरo वलियास सँ इन्द्ररपति दौ (६०/०३) इन्द्र१पति (३००/०८) सुतो नित्याौनन्दस रघुनाथौ पाली सँ माधव प्रo शिवदाश दौ (२४९//०७) शिवदाश सुता पवौली सँ भगवान दौ (१४३//०७) भगवान सुता पनिo गणपति सुत नरपति दौ सतo राम द्दौo ऋषि सुता मानीक वावूदत्त मुशरी काशी मोदीका खौआल सँ भैया दौ (२५१/०५) अभिराम सुता भैया कुली बo (८/११) छोटकनिका


(२५१) (५२०)
करमहा सँ रघु दौ (१४३//०२) माण्ड र सँ चौo निरगति द्दौo भैया सुता पाली सँ महो हरिकृष्ण दौ (१७०/०७) महो हरिकृष्ण( सुता खौआल सँ विद्यापति दौ (२४८/०२) मधुसूदन सुतो विद्यापति: अलय सँ अनिरूद्ध दौ (१५९/०९) माण्डआर सँ देवशर्म्मँ द्दौo विद्यापति सुता नरउन सँ बदनी दौ (१३९/०२) वदनी सुता माण्डदर सँ अभिनन्दण दौ (१२८//०८) टीप सोदरपुर सँ जयराम द्दौo मानीक सुता झडूला कृष्णादत्त चाण शंकरदत्त मंगलादत्त कमलादत्ता: सोदरपुर सँ सीताराम दौ (१६८/०६) बदन सुता (३२५/०६) फकीर योगी (३२५//०५) रतीशा: पाली सँ भवनाथ सुत राम दौ (१४९//०२) राम सुता चकोर (३१३/०७) गोविन्दन दाश (२६७/०६) बo पुरन्द३रा (८/०३) दरिहरा सँ इन सुत दामू दौ (६९/०४) सुरगन सँ हरिकेश द्दौo योगी सुतो रामकृष्ण सीतारामौ वलहा बलियास सँ पुरूषोत्तम दौ (२३९/०८) पुरूषोत्तम (बo २७/०२) सुतो मतिनाथ: पाली सँ घनश्यामम दौ (२२४//०४) भिरवू प्रo रविदत्त सुतो शिवनी रघुदेवो नान्यषपुर खौआल सँ दालू पौत्र नरपति सुत मघु दौ पाली सँ रति दौहित्र दौ शिवनी सुता परमानन्दन सदानन्दा नित्याौनन्दन घनश्यानम मनहर भवानन्दस दामोदरा: माण्डौर सँ देवनाथ सुत श्रीनाथ दौ (२३८//०३) अलय सँ गौरि द्दौo घनश्यानम सुतो शुचि: सतलखा सँ यशोघर दौ (२३६/०६) हरिअम सँ गंगाराम द्दौo सीताराम सुता बन्धँव कन्हािई रामनाथ बछरणा सकराढ़ी सँ घरनी दौ (२२८/०६) लक्षमीदेव सुता कमल बo (२१//०५) पद्मापति महिपति मनहर कृष्णन हरिकृष्णा : गाउल करमहा सँ मुकुन्दद सुत उँमापति दौ सकo पीताम्बनर द्दौo मनहर सुतो कालीदाश: सोदरपुर सँ घनश्या म दौ (१४५//०९) घनश्यािम सुता हरियम सँ छीतू सुत हरदत्त दौ (७४/०५) वलिo राघव द्दौo कालीदाश सुता घरनीघर वंशीघर रामकृष्णाह: बेलउँच सँ

(५२१)
श्रीराम दौ (२५१/०४) श्रीराम सुता सोदरपुर सँ गंगाघर दौ (२२६/०६) पनिचोभ सँ चतुर द्दौo घरनी सुता वुधवाल सँ शिवदेव दौ (२३६/०२) माण्डंर सँ अनिरूद्ध द्दौo एवम् चाण मात्रिक चक्र।। चाण सुता बलियास सँ पंकंज सुत महेश दौ (१४९/०२) रघुदेव सुतो बछरू सदाशिवो पाली सँ लक्ष्मीननाथ प्रo लरवाई दौ (१९६/०२) मणिनाथ सुता विश्वौनाथ लक्ष्मी१नाथ नरहरिय: खण्डुबला सँ गांगु सुत महादेव दौ वलिo काशी द्दौo लक्ष्मीिनाथ प्रo लखाइ सुतो (३२०/०५) गतिराम: खौआल सँ दामोदर दौ (१४२//०४) पाली सँ रामनाथ द्दौo बछरू सुता धराघर पंकज परशुरामा: बभनियाम सँ गोप सुत कमल दौ (२५०//०५) कमल सुता खण्ड्बला सँ सदानन्दष दौ (१३८//०१) प्रितिनाथ सुतो बo (९//०१) वंशी सदानन्दा कृष्णा‍नन्दा्: (३००//१०) नरउन सँ मांगनि सुत डीङर दौ पाली सँ शितिकंठ द्दौo सदानन्दल सुता पाली सँ अनन्ता सुत नन्द न दौ (२२६//०६) बेलo गणेश द्दौo पंकज सुतो महेश: बेलउँच सँ लक्ष्मीिघर दौ (१६९//०८) काशीनाथ सुतो नेनू पदूमो हरिअम्बि सँ गोरीनन्द न दौ (३१/०७) रघुनाथ प्रo रघुनन्द न सुतो गौरीनन्द०न: सोदरपुर सँ बासुदेव सुत चिन्ता‍मणि दौ कुजौली सँ भवशर्म्मश द्दौo गौरीनन्द न सुतो हरि: माण्डनर सँ नरहरि सुत वनमाली दौ सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo नेनू सुतो लक्ष्मीतघर: करमहा सँ हरिश्वुर दौ (२०८//०२) बैद्यनाथ सुतो (३३६/०४) दाश हरिश्विरो बेलउँच सँ विश्व६नाथ सुत विष्णुमदेव दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo हरिश्वंर सुता बेलउँच सँ विश्वरनाथ सुतर पुरूषोत्तम दौ (१९//०७) श्रीपति सुतो परान मधुसूदनो पाली सँ रति दौ।। परान सुतो विदू गोनाई कौ सकo शिरू दौ।। विदू सुता विश्वतनाथ सोनाई प्रo यदुनाथौ माण्डतर सँ।।


(२५२) (५२२)
अनदू दौ।। (५२२) विश्व नाथ सुतो गौरीनाथ प्रo शंकर पुरूषोत्तमो सकराढ़ी सँ शिव दौ (१३६/०१) जजिवाल सँ नरपति द्दौo पुरूषोत्तम सुता शुभंकर नरोत्तम (२६//०६) रामचन्द्राक: दरिहरा सँ मँहथा सुत प्रितिनाथ दौ।। राम सुत महथा सुतो प्रितिनाथ सिद्धिनाथौ करमहा सँ रामनाथ दौ प्रितिनाथ सुता विश्व म्भरर विश्वेिश्व३र नारायणा: पचही जजिo विश्विनाथ सुत बावू दौ कास्यौपगोत्रे वुधवाल सँ रूपे सुत गोढ़े द्दौo लक्ष्मीयघर सुता दरिo वदी दौ (२०९/०४) गोपीनाथ सुतो बैद्यनाथ प्रo बदीक: एकहरा सँ उँमापति सुत कागव दौ कांगव सुतो यशोघर: माण्ड०र सँ हरखू सुत गौरि दौ वुधवाल सँ रामनाथ द्दौo वदी सुतो हित: पाली सँ हिंगू सुत हरिदाश दौ (२४९//०७) हिंगू प्रo कृष्णादाश सुतो हरिदाश: खण्डाबला सँ लक्षमन दौ (७३//०५) ठo बासू सुता जयदेव शिवदेव श्रीराम लक्षमना वुधवाल सँ भवे दौ तल्ह नपुर सँ दिवाकर द्दौo ठo लक्षमन सुतो रघुपति भवदेवो बo (५//०९) माण्ड्र सँ काशी सुत भीम दौ (९३/०१) भीम सुतो पुरन्दसर: (२९३/०७): पाली सँ होरे सुत रूचिनाथ दौ (४९//०७) पाँ होरेश्वीर सुतो रूचिनाथ भवनाथौ करमहा सँ नरहरि दौ।। रूचिनाथ सुतो मतिमाथ प्रितिनाथौ नरउन सँ हलघर सुत लाखू दौ बेलउँच सँ सुघे द्दौo हरिदाश सुतो बछरूक: माण्डपर सँ रामभद्र सुत लक्षमन दौ (१५८//०५) करमहा सँ छोटाई द्दौo महेश सुतो हनुमानदत्त: सरिसब सँ नरपति सुत रमानाथ दौ (२२७//०३) भीम सुतो चतुर्भूज: वलियास सँ रामचन्द्रह दौ (१७८/०२) जजिवाल सँ छिताई द्दौo (३०५//०८)चतुर्भूज सुतो नरपति: उजति सँ राजाराम दौ (१७१/१०) नरउन सँ केशव द्दौo नरपति सुता उँमानाथ रमानाथ वैयाo रूपनाथा: मिठौली माण्ड र सँ हरिकृष्ण( सुत यदुपति दौ

(५२३)
दौ (२६/०२) (५०/०४) धाम सुतो होराई खोनाईकौ टकo श्रीनिवास दौ।। होराई सुता दामू बासू पराउँका सरौनी सँ सर्वांइ दौ।। पराउँ सुतो भवादित्य : सुरo पाली सँ डालू दौ।। भवादित्यई सुता पुरादित्यस घनपति मानू कान्हा३: जालय सँ मणिघर दौ विस्फीट सँ नोने द्दौo घनपति सुतो वेणीक: कोइयार सँ बुद्धिकर दौ वेणी (२५३//०८) सुतो नरसिंह गोनूकौ टकo जीवे सुत गोविन्दन दौ।। गोनू सुता कामदेव रामदेव रतिदेवा: खण्डबo माघव दौ।। रामदेव सुतो हरिकृष्ण। हरिश्वौरौ त्रिलाढी घुसौत सँ आदिनाथ दौ।। हरिकृष्णू सुतो ननू प्रo जयकृष्ण यदुपति: बेलउँच सँ विष्णु पति सुत जगदीश दौ दिघो सँ पुररवाई द्दौo यदुपति सुतो देवीदत्त: हरिअम सँ यदुपति दौ (१३९//०५) हरिशंकर सुतो यदुपति: सोदरपुर सँ रामदेव दौ।। यदुपति सुता माण्डुर सँ मोहन सुत शिवदाश दौ खण्ड बला सँ हरिदेव द्दौo रमानाथ सुता माण्डुर सँ छत्रपति सुत देवन दौ (१७१/०८) (३३३/०३) छत्रपति सुतो देवन: वुधवाल सँ राम दौ (२३१/१०) सोदरपुर सँ बछाई द्दौo देवन (३१६//०१) सुतो वंशमणि: सोदरपुर सँ जई सुत पति दौ (२२४//१०) बैद्यनाथ सुता जई नारायण चतुर्भूज (बo २५//०२) चक्रपाणिय हरिअम सँ महिनाथ दौ भवनाथ सुत भगीरथ सुतो महिनाथ: नरउन सँ गौरि दौ।। महिनाथ सुता सोदरपुर सँ अच्यु त दौ (१३१/०३) बहेराढ़ी सँ कान्ह३ द्दौo जेई सुतो बन्धुा सन्तो षीपति कौ खौआल सँ सदानन्दथ दौ (१४४/०३) सदानन्द सुता नीलकंठ: (३३०/०२) नरउन सँ अनन्तस सुता पौo बल्लीत दौ (१५८/०६) कुजौली सँ प्रितिनाथ द्दौo पति सुतो मणि: अलई सँ अनाथ दौ (५९/०२) भवानन्दत सुता यदुनाथ विश्वोनाथ कमलका: एकहरा सँ


(२५३) (५२४)
राम सुत बासुदेव दौ दरिहरा सँ मुरारी द्दौo कमल सुतो जनार्दन: सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१४४/०५) बेलउँच सँ भवानी द्दौo जनार्दन सुता बाले अनाथ भोराक: बेलउँच सँ काशीनाथ दौ (२५२/०६) हरिअम सँ गौरीनन्दबन द्दौo अनाथ (बo २७//०३) सुता सोदरपुर सँ लक्षमन दौ (१८८//०९) गंगाराम सुतो लक्षमन: सतलखा सँ बासुदेव दौ (१२९//०५) जजिo यदुनाथ द्दौo लक्षमन सुतो प्रीतम: वुधवाल सँ जगाई दौ (२०८/०३) पबौली सँ रमानन्द द्दौo एवम् ठo गिरधर सिंह तृतीय विवाह: (२५१/०७) अपरा ठo गिरधर सिंह सुता दरिहरा सँ छबन सुत हरि दौ (१३७/०३) छबन सुतो हरिक: शिवा हरिअम सँ भवदेव सुत रामभद्र दौ (१४०/०८) ओइनि सँ महाराज लक्ष्मीानारायण द्दौo हरि सुता सोदरपुर सँ जयशिव सुत दुल्लीव दौ (१६८/०८) जयशिव सुतो दुल्ली/क: सतलखा सँ धर्मपति दौ (१४५/०८) धर्मपति सुता एकहरा सँ शूलपाणि दौ (२२८//०१) शूलपाणि सुता करमहा सँ दिनमनि दौ (१४४//०८) खौआल सँ शंकर द्दौo दूल्ली८ सुता बभनियाम सँ नन्दसन सुत मधुरापति दौ (५१/०३) परमानन्दछ सुतो रघुपति शिवो माण्ड र सँ रघुनाथ सुत रूपनाथ दौ पाली सँ वेणी द्दौo।। रघुपति सुतो नन्द्न: माण्ड र सँ नरहरि दौ (२५३/०२) वेणी सुता रूपनाथ रघुनाथ भवनाथा तिसुरी सँ नोने दौ।। रूपनाथ सुतो यदुनाथ श्री कृष्णो करमहा सँ शंकर सुत कुसुमाकर दौ कुसौली बलउँच सँ गंगापति द्दौo श्री कृष्णथ सुतो नरहरि बासुदेवो बेलउँच सँ चाण पौत्र विरवू सुत महेश दौ पण्डोँली सँ रत्ननपति


(५२५)
सुत श्रीनाथ दौ।। नरहरि सुता हरिअम सँ बासुदेव दौ (५३//०७) चन्द्र पति सुतो बासुदेव: पबोली सँ शंकर सुत सुरथ दौ पाली सँ अफेल द्दौo बासुदेव सुता खौआल सँ परान पौत्र रति सुत अनन्तत दौ केरवाल पाली सँ बासुदेव द्दौo नन्दसन सुतो मधुरापति: सोदरपुर सँ धनेश दौ (२९//०३) राम सुत हरपति सुत जान श्री हरि गोविन्द नरोत्तम: सतलखा सँ भैरव दौ।। श्री हरि सुतो भिरवाई लक्षमन प्रo अनन्तो( पाली सँ ऋषि सुत निधि दौ पवौली सँ शौरि द्दौo भिरवाई सुतो भगीरथ महिपति जालय सँ श्री हरि सुत काशी दौ।। दामोदर सुत वेणी सुता राम गोविन्दी श्री हरि हरिकेशा: सकo गुणपति दौ।। श्री हरि सुतो काशी वलियास सँ सुवे सुत मणि दौ पवौली सँ श्रीदत्त द्दौo काशी सुता चतुरि हरि निधि विश्वीम्भ रा: वलियास सँ ज्ञान सुत श्रीघर दौ कोने सुत ज्ञान सुतो श्रीघर मणिघरौ पनिo काशी दौ।। श्रीधर सुता घुसौत सँ महादेव सुत मेघ दौ वलियास सँ धारे द्दौo भगीरथ सुता पीताम्बनर घनेश गणेशा: करमहा सँ यदुनाथ द्दौo (१४३/०९) यदुनाथ सुता सतलखा सँ नारायण सुत हरिदेव दौ (१४३//०२) पाली सँ महेश द्दौo।। घनेश सुता बुना जीवेश्वदर गोकुलनाथा पनिo शतत्र्जीव सुत बवूदीष दौ (६४/०४) (शतञ्जीव सुतो बवूदीक: पण्डुहआ सँ लान्हि सुत हरिदेव द्दौo (६४/०४) कुजौली सँ वासुदेव द्दौo बवूदी सुता विस्फीत सँ पीताम्बहर सुत मोहन दौ (१२८//०९) घोo जगदीश द्दौo अपरा बवूदी सुता डोकहर
(दुखहर महादेव) वासी सतलखा सँ श्यादम सुत गतिराम दौ श्रीराम सुतो श्या२म उजती सँ गोपी दौ।। श्यावम सुतो गतिराम:

(२५४) (५२६)
पनिचोभ सँ भ्रमर सुत दिनमनि दौ पाली सँ केशव द्दौo गतिराम सुता बघांत करमहा सँ बासुदेव सुता रामचन्द्रा दौ दरिहरा सँ अषाकर द्दौo मधुरापति सुता खौआल सँ अनी सुत हरिश्वार दौ (२०७//०६) अनी सुतो हरिश्वदर प्रीतमो नरउन सँ बल्लीँ सुत चौo कृष्णािनन्दआ दौ (१५८/०६) चौo कृष्णाानन्दत सुता (३०१//०४)बासुदेव लाला नित्या्नन्दाँ एकहरा सँ महिपति दौ (२५०//०८) कुजौली सँ विश्वौम्भ र द्दौo।। हरिश्वबर सुता रतिपाड़ बेलउँच सँ भेनाई सुत हरि दौ (७१//०८) महो रामनाथ सुता लड़ाउँ केशव जयदेव उँमापतिय: एकमा खण्डँबला सँ मितू सुत भानुकर दौ।। केशव सुतो गणपति मांगु कौ दरिहरा सँ परान दौ।। मांगु सुतो हरिशंकर प्रo भेनाइ अनिरूद्धो (३२८/०२) अलय सँ कमल सुतगोपी दौ भरेहा सँ हृषि द्दौo हरिशंकर प्रo भेनाई सुता भगीरथ भूजी माघव हरि लक्ष्मीो महो वागीशा: सकौना सँ हरिदेव सुत कमल दौ (२३०/०५) कमल सुता शिरोमणि सागर उँमापतिय: खौआल सँ प्रिति सुता वावू दौ दिघो सँ कामदेव द्दौo हरि सुतो निधि हिरानन्दो् गंगोली सँ उँमानन्दख दौ (२२९//०४) दरिहरा सँ हरिकृष्णह द्दौo एवम् ठo गिरधर सिंह चतुर्थ विवाह:।। (२४९/०८) ठo श्रीधर सिंह सुता बेलउँच सँ सर्व नारायण सुत अजीत नारायण दौ जालय सँ रूपनारायण द्दौo (२५१/०७) ठo वंशमनि सिंह सुता दरिहरा सँ बवुरैया सुत बोघ कृष्ण दौ करमहा सँ विष्णुरदत्त द्दौo एते ठo उग्र सिंह सन्तिति लिख्यंते।।


(५२७)
(२४५/०७) ठo खूनी प्रo मित्र सिंह सुतो शंकर सिंह विष्णुत सिंहो (२६५/०७) पाली सँ जयानन्द दौ (१९२/०३) एकहरा सँ ववुरैया द्दौo ठo शंकर सिंह सुता पण्डु‍आ सँ पाँ बलभद्र दौ (२१०/०७) पाँ बलभद्र सुता हरिअम सँ रूपनाथ दौ (१३९//०८) रूपनाथ सुताबo (१६//०९) रूपनाथ सुता सरिसब सँ मधुपति सुत मोदनाथ दौ (१७३/०६) नित्या९नन्दत सुत (२५६//०७) मधुपति वलियास सँ पशुपति दौ (६७/०८) करमहा सँ मही द्दौo मधुपति सुता कलानाथ मोदनाथ बाछा प्रo (२८६//१०) किशोरनाथ खौआल सँ सोनी दौ (७१//०८) हरिअम सँ जगन्ना थ द्दौo पाँ मोद सुता करमहा सँ रामकृष्ण( सुत भैरव दौ (१६५/०९) शुभंकर सुतो रामकृष्ण : पबौली सँ डीङर सुत महादेव दौ (८१//०३) महादेव सुतो जयदेव खौआल सँ अच्यु/त दौ (७१/०३) सोदरपुर सँ रमानन्द द्दौo (जयदेव सुता हरिअम सँ वामनि सुत परान दौ (१०६/०४) वामनि सुतो परान: सोदरपुर सँ महादेव दौ (१८९/०७) महादेव सुतो हरिदेव कामदेवो खौआल सँ हरिकेश दौ (१५५//०९) पाली सँ हरिकेश द्दौo परान सुता सोदरपुर सँ वावू दौ (१८७/०९) हरिअम सँ रमापति द्दौo।।) अतिरिक्तत लिखल आछि।। रामकृष्णि सुतो भैरव: दरिहरा सँ भगीरथ दौ (१०८/०२) वुधवाल सँ मोहन द्दौo भैरव सुता सरिसब सँ हेडू सुत चाण दौ (१२१/०१) सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौo अपरा ठo शंकर सिंह सुतो शुभंकर सिंह देवनाथ सिंहो (२५७/०१) करमहा सँ जगन सुत धरानाथ दौ (२०५//०५) सरि प्रान्नाoथ द्दौo (२५५/०८) ठo शुभंकर सिंह सुतो गुदन सिंह (२५५/०१) प्रo शिवकर सिंह: माण्ड५र सँ मोदन सुत हिभरन दौ (२०५//०६) मोदन सुता हिभरन मनभरन (३१६//०८) किर्तिनाथा: सोदरपुर सँ हरपति दौ (२०५//०८) वलिo हरिनाथ द्दौo हिभरण सुता घुसौत सँ हरिकर दौ (१२१/०६) हेमकर सुता खौआल सँ मोदनारायण सुत बछरण दौ (२३१/०४)


(२५६) (५२८)
बछरण सुता नित्यासनन्दस मुश प्रo उग्रानन्दर इन्‍द्रानन्दाो: बहेराढ़ी सँ रतिघर सुत कमलपाणि दौ (१६७/०२) बेलo विद्यानाथ द्दौo (२५५/०९) ठo गुदन प्रo शिवकर सिंह सुतो सूर्य नारायण सिंह (२५५//०४) ठीठर सिंहो बेलउँच सँ हरिहरदत्त दौ (१८३/०७) हरिहर दत्त सुता राधे मोहन धूर्जटी मोहन भगवानदत्ता: वलियास सँ दूर्म्मिल दौ (२१४/०१) पाली सँ कमलादत्त द्दौo ठo सूर्यनारायण सिंह सुता दरिहरा सँ भूवनाथ सुत रामनाथ दौ (२०६/०९) सोदरपुर सँ खगदत्त द्दौo (२५५//०२) ठo ठीठर सिंह प्रo लक्ष्मीननारायण सिंह सुतो जगदीश नारायण सिंह सुरेन्द्रौ नारायण सिंहो पण्डुरआ सँ पाँ उँमापति सुतो महो उग्रानन्द) दौ (२४४//०९) अo पाँ उँमापति सुता महो उग्रानन्दह गंगानन्दस दुर्गानन्दाँ: पाली सँ मुरलीलाल दौ (२४८/१०) श्या/मलाल सुतो दरोगा मुरलीलाल बावुलालौ नरउन सँ गोविन्दह सुत फकीर दौ (१४१/०७) गोविन्दद सुतो फकीर: खण्डoबला सँ जुड़ाउन दौ (१३५/०८) बैद्यनाथ सुतो बछाउँ प्रo नारायण: तिसउँत सँ गोपाल दौ (१४७//०६) दरिहरा सँ मुशाई द्दौo बछाउँ प्रo नारायण सुतो जुड़ाउन: पाली सँ कृष्णा नन्दल दौ (६१/०६) कृष्णािनन्दि सुतो पनाईक: सोदरपुर सँ कंगनू दौ (९१/०७) करमहा सँ रामकृष्ण् द्दौo जुड़ाउन सुता माण्डसर सँ हरिदेव दौ (१७२/०४) हरिदेव सुता जजिवाल सँ घनश्याोम दौ (२३९/०६) भगीरथ सुता घनश्या्म अनिरूद्ध प्रद्यूम्नण मनोहरा: करमहा सँ माघव सुत यदुनाथ दौ सोदरपुर सँ रामदेव द्दौo घनश्यामम सुता पाली सँ यदुनाथ सुत लक्षमन दौ (८०/०३) सुधाधर सुता गौरीपति श्रीपति प्रo भट्ट रघुनाथ कविशेरवर प्रo यदुनाथा: पबौली सँ दूवन दौ (४७/०१) दूबन सुतो गोविन्दस हरिहरो माण्डपर सँ गुणाकर सुत गांगु दौ पाली सँ शिव द्दौo

(५२९)
यदुनाथ सुतो लक्षमन: सोदरपुर सँ दूवन सुत गदाघर दौ (१३५//०२) दूबन सुतो गदाघर: पाली सँ दामोदर दौ (१०१//०८) खौआल सँ विभाकर द्दौo गदाघर सुता माण्ड/र सँ विश्वघनाथ दौ (८४//०७) विश्वरनाथ सुता नरउन सँ हरिनाथ दौ (७०/०२) माघव सुतो हरिनाथ: वुधवाल सँ नरपति सुत सुरपति दौ माण्डौर सँ रघुनाथ द्दौo हरिनाथ सुतो भिरवूक: सोदरपुर सँ भानू दौ (५५//१०) जगति सँ नोने द्दौo लक्षमन सुता सरिसब सँ जयदेव सुत दाशे दौ (१२१/०१) दरिहरा सँ अफाई द्दौo फकीर सुतो बo (१८//०४) लक्षीक: दरिहरा सँ माढ़न सुत वंशीघर दौ (१९५//०९) वंशीघर सुतो बo (१६//०२) हृदयनाथ हेमाकौ (३०८/०९) पाली सँ भवेश सुत जीवकर्ण दौ (१९६/०६) खौआल सँ कुने द्दौo दरोगा मुरलीलाल सुतो श्रीकृष्णौ लाल: सरिसब सँ दुल्लाह सुत विसुनी दौ (२२२/०२) दुल्लँह सुतो विसुनीक: पाली सँ भवानीदत्त दौ (१२९/०१) खौआल सँ भोरानाथ द्दौo विसुनी सुतो छकौड़ी मुनन प्रo मधुसूदनो वुधवाल सँ मo मo अचल सुत हेमनाथ दौ (१७३/०१) हेमनाथ सुता (२६४/०९) पवौली सँ गरीब सुत थोथन दौ (११४/०९) सर्वज्ञान गरीब सुतो पोषण थोथनो खौआल सँ जयशिव दौ (२४३//०३) जयशिव सुता (३१२//०६) फनन्दथह सँ बलदेव सुत सोनाई दौ (४२//०१) सोनाई प्रo रमानाथ सुतो (३१७/०६) रविनाथ मोदनाथौ दरिहरा सँ भरथी सुत हरिजीव दौ (७३//०१) हरिअम सँ मोहन द्दौo थोथन सुता वलियास सँ लक्ष्मीुदेव सुत कवि जीवन दौ (१४/०६) सोदरपुर सँ भवन द्दौo महो उग्रानन्दो सुतो भेधानन्द लीलानन्दौु फनन्द्ह सँ भैयन सुत जयन्तथ दौ (२१४/०४) झोंटी सुता भैयन ववूआ शक्तिनाथा: (२१४/०६) सोदरपुर सँ छोटकनि सुत वावूनाथ दौ (२४१/०१) उत्तम सुतो भूषण: वलियास सँ चतुर्भूज दौ (१५७//०३) वुधवाल सँ श्यानम द्दौo भूषण सुतो छोटकनि आत्मा०रामौ फनन्दमह सँ वागीश सुत महिघर दौ


(५३०)
(२३२//०१) महिघर सुता खौआल सँ भवानन्दौ दौ (८१//०९) करमहा सँ सदानन्दी द्दौo छोटकनि सुतो वावूनाथ: वलियास सँ लक्ष्मीददेव दौ (१८८/०७) सरिo नन्दमन द्दौo वावूनाथ सुतो दिवाकर प्रभाकरौ हरिअम सँ थोथा दौ (२०९/०१) देवकृष्णस सुतो मo मo उo (२८८//०२) मचल थोथा कौ दरिहरा सँ चतुर्भूज सुत थेघू दौ (१७३/१०) हरिअम सँ मोहन द्दौo थोथा सुता नाथे नेना भैयाका: (३११//०३) खण्डथबला सँ वीर सुत बृजभूषण दौ (१७३//०१) करमहा सँ छवनू द्दौo भैयन सुता श्रीनाथ भूल जयन्तु सुवन्ताा: सोदरपुर सँ चलबलि सुत बच्चू७ दौ (१९६//०४) पाली सँ अर्जून द्दौo जयन्ता सुतो (२८८//०४) राधानाथ: दरिहरा सँ कन्हााई सुत दूर्म्मिल दौ (२३१//०८) दूर्म्मिल सुतो इन्द्रननाथ: वलिo हरिअम सँ कौस्कीादत्त सुत मनमोहन दौ (१९५//०९) कलानाथ सुतो कौस्की३दत्त वेणीदत्तो सतलखा सँ भैनू सुत किर्तिनाथ दौ (८९//०३) गोविन्दो सुतो भैनू प्रo महिन्द्र : नरउन सँ यदुनाथ सुत रमनी दौ (६३/०७) सोदरपुर सँ अच्युँत द्दौo भैनू प्रo महिन्द्र सुतो किर्तिनाथ बेचूकौ (३२०//०६) सरिसब सँ नित्‍यानन्दर दौ (२५५/०२) अपरा नित्या नन्दन सुता करमहा सँ सदानन्दो दौ (१७९//०७) सदानन्द् सुता पबौली सँ देवानन्द६ दौ (१७२/०१) बभनियाम सँ कन्त‍ द्दौo किर्तिनाथ सुतो मणि (२६३//०८) जागे कौ अलय सँ वंशी सुत मही दौ (२१५//०३) दरिहरा सँ धनी द्दौo कौस्कीसदत्त सुता गुलवदन मनमोहन मुशेका: जजिo लक्ष्मीुनाथ दौ (१७१//१०) लक्ष्मीानाथ सुतो बo (१२/०५)दयानाथ: करमहा सँ जहली दौ (१२३//०८) सतार सुतो जहलीक: सोदरपुर सँ चलवलि दौ (२१०/०८) पाली सँ लक्ष्मीसनारायण द्दौo (३३४/०२)जहली सुतो जाल्पा)दत्त: वलियास सँ खुशिहाल दौ (१३५//०१) जजिवाल सँ लक्ष्मीसघर द्दौo बo (१२/०१)मनमोहन सुता वलियास सँ हिरन सुत वावू लाल दौ (२४२/०३) करमहा सँ लोकनाथ द्दौo ठo ठीठरसिंह विवाह:

(५३१)
(२५५/०८) देवनाथ सिंह सुता खौआल सँ राम सुत खगदत्त दौ (१०९//०६) पाँ राम सुतो खगदत्त: पाली सँ रमानाथ दौ (१८१//०८) बo (९१//०८) रमानाथ सुतो सिद्धिक:कन्हो ली सोदरपुर सँ विघ्नेलश्वँर दौ (१६६/०७) वभनियाम सँ साहेब द्दौo खगदत्त सुतो खड़गनाथ: सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ (२१६/०५) पाली सँ कमला द्दौo अपरा ठo देवनाथ सिंह सुता योगीनाथ सिंह (२५८/०८) वूचू प्रo रविनाथ सिंह (२६०//०३) तेजनारायण सिंह नवी सिंहा परमगढ़ अलय सँ नेना सुत नन्द लाल दौ (२४६//१०) घनश्याोम सुतो नरोत्तम: सरिसब सँ शंकर सुत नन्द न दौ नन्द न सुता पनिचोभ सँ मतिनाथ सुत केशी दौ (१५२/०२) केशी सुता गुजरौली वासी खण्डगबला सँ हिरू दौ।। नरोत्तम सुतो नित्या नन्दा: पबौली सँ नारायण सुत चौधरी मतिराम दौ (१४३//०८) चौधरी नारायण सुता मतिराम गतिराम बo (२१/०५) भूआल आनन्दीका दरिहरा सँ महेश सुत वदनी दौ सोदरपुर सँ चन्द्र पति द्दौo चौधरी मतिराम सुता शिवदाश (२६५//०५) कमलापति नारायण गोविन्दाद: खौआल सँ रामदेव दौ (२३६//०८) पाली सँ सुन्द५र द्दौo नित्याानन्दु सुतो शीतल नेहालो सतलखा सँ मनहर सुत केशव दौ (१६९/०८) करमहा सँ दामोदर द्दौo चौधरी नेहाल सुतो श्या मलाल: दरिहरा सँ घनी दौ (२०९//०९) पाली सँ भवेश द्दौo चौधरी श्या मलाल सुता (२६०/०२) शिवलाल राजा प्रसिद्ध हृदयलाल (२६४/०७) नेना प्रo प्रेमलाला: विस्फीम सँ तुला सुत एकनाथ दौ (६४//०७) नारायण सुतो दिनमणि: पनिचोभ सँ भिरवाई दौ (६४//०१) अपरा मo मo हरिनाथ


(२५७) (५३२)
सुतो भिरवाई राजाकौ खण्ड बला सँ महिपति सुत कान्हव दौ (७२//०२) अपरा कान्हह सुतो मुरारि: माण्डणर सँ रामकर सुत माने दौ (२५//०८) हरिअम सँ विभू द्दौo भिखाई सुतो माथुराक: माण्ड र सँ मणि सुत उँमापति दौ सकौना सँ केशव द्दौo दिनमनि सुतो तुलाक: वुधवाल सँ भवानी सुत परमानन्दध दौ भवानी सुतो परमानन्द : बेलउँच सँ थेघ सुत श्रीनाथ दौ पाली सँ शुभाई द्दौo परमानन्दद सुता खौआल सँ प्रितिनाथ सुत मोहन दौ (१४९//०३) (३२३/०३) मोहन सुतो बo (०५/०९) भवेश: जोंकी हरिअम सँ गंगाराम दौ (२३६/०७) सकराढ़ी सँ माधव द्दौo ठo तुला सुतो एकनाथ नाथेकौ बo (०७/०२) सोदरपुर सँ मधु सुत भवदेव दौ (१४५//०८) नरहरि सुता रामनाथ श्रीनाथ दूर्लभा: दरिहरा सँ पाँथू दौ टकबाल सँ रघु द्दौo रामनाथ सुता बo (१९//०७) लक्ष्मीरनाथ गौरीनाथ भवानीनाथ: फनन्दरह सँ रूचि सुत मुकुन्दर दौ (१४३//०३) दिघोय सँ हरखू द्दौo गौरीनाथ सुता गोविन्द‍ मधुसूदन कामदेव (बo २६//११) अनिरूद्ध प्रद्मूम्नाद: सतलखा सँ श्रीराम सुत रतिनाथ दौ उजति सँ गोपी द्दौo मधुसूदन सुता वंशी वदनी (३१८//१०) भवदेवा: सकराढ़ी सँ रूचि सुत दशरथ दौ (२०८//०१) पवौली सँ शशि द्दौo (२९९/०६) भवदेव सुता वुधवाल सँ सदानन्द सुत बाली दौ (१५१//०२) बाली सुता सोदरपुर सँ कुमर दौ (१५१//०४) कुमर सुता महादेव गुणाकर रामदेव शुकदेवा: करमहा सँ पुरन्दतर दौ (१५९//०७) सतलखा सँ विष्णुो द्दौo ठo एकनाथ सुतो भैया चेतनाथौ करमहा सँ रघुदेव सुत दुरवनी दौ (२३३/०५) दुरवनी सुता(३१८/०१) सतलखा सँ नारो सुत महेश दौ (१४६//०६) महेश सुतो देवकृष्णँ गंगाईकौ वुधवाल सँ कृष्ण दाश सुत चतुर्भूज दौ (१७१/०१) कृष्णेदाश सुता राजा महेश चतुभुजा: खौआल सँ सहदेव दौ।। कमल सुत सभापति सुता रमा नाथ मणि नाथ श्यासमा: सकौना सँ


(५३३)
रामचन्द्रृ दौ।। रमानन्द३ सुतो सहदेव हरिदेवो सोदरपुर सँ बावू सुत भवानी दौ खनतीया माण्डषर सँ माधव द्दौo सहदेव सुतो विश्वदपति प्रo विशे पद्मापति पबौली सँ धर्म्मूू सुत हरि दौ (१३४//०३) पाली सँ मुकुन्दन द्दौo चतुर्भूज सुता सकराढ़ी सँ पाँ कमलनयन सुत पाँ गोपाल दौ (१२८//०७) पाँ कमलनयन सुत पाँ गोपाल महो शुभंकरो हरिअम सँ छीतू सुत हरदत्त दौ (७४/०५) वलियास सँ राघव द्दौo पाँ गोपाल सुतो पाँ धारे (पाँजि) (२६८/०२) महोपाध्यातय लक्ष्मीशघरौ: पनिचोभ सँ मंगाई सुत लक्षमन दौ (२२५//०८) माण्ड र सँ गोशॉइ दाश द्दौo चौधरी नेना प्रo प्रेमलाल सुतो नन्दयलाल बेचन लालौ बo (१९/०४) दरिहरा सँ शिवदत्त सुत विष्णु दत्त दौ (२४८/१०) सोदरपुर सँ चलबलि द्दौo चौधरी नन्दिलाल सुतो श्रीकान्ता (२६८/०८) बo (१२/४) फोचाई बo पीलू बलियास सँ बृजनाथ सुत ननू दौ (१४०/०३) ननू सुता गुदन प्रo मेघनाथ हर्षनाथ शक्तिनाथ छक्कशन मनरक्‍खना: सोदरपुर सँ बवूजन दौ (२०५//०९) सकराढी सँ पाँ बाछ द्दौo
(२५७/०३) ठo योगीनाथ सिंह सुता सतलखा सँ जयलाल सुत हेमनाथ दौ (१४६//०६) बन्धु् सुतो कलर: पाबौली सँ भीम दौ (५९//०९) देवनाथ सुतो परमानन्‍द भीमौ सतलखा सँ बाटू सुत बाछ दौ फनन्दरह सँ मतिनाथ द्दौo भीम सुतो (२९९/०५)पीताम्बचर: माण्ड्र सँ गोप दौ (२२९//०७) पाली सँ विष्णुु द्दौo कलर सुतो सर्वस्व छोटाकौ एकहरा सँ पुरूषी दौ (१६८//०४) पुरषी सुतो महो हरिपाणि चेङनो दरिहरा सँ नरे सुत घनी दौ हररवू सुतो देवनाथ रविनाथौ वुधवाल सँ बसाउन सुत उँमापति दौ सरिसब सँ धरनी द्दौo


(२५८) (५३४)
रविनाथ सुतो रामकृष्णु जयकृष्णौथ फनन्दनह सँ रूचि सुत मुकुन्दप दौ (१४३//०३) दिघोसँ हरखू द्दौo जयकृष्णन सुता हरे नरे नीलकंठा: (३०६/०५) एकहरा सँ विशवम्भिर सुत रघुपति दौ (१४५/०१) माण्डरर सँ गांगु द्दौo नरे सुतो घनी मुरारि: सोदरपुर सँ मांगु सुत महेश दौ (१२९/०४) पनिo कवि द्दौo घनश्या्म प्रo घनी सुता कुलानन्द भैयनू रजनू (३२८//०१) वाचाका: (२६१/०२) सोदरपुर सँ नीलकंठ सुत यदुपति दौ (२३२//०८) काशीनाथ सुता नीलाम्बयर नीलकंठ भवानन्दाष: एकहरा सँ नारायण सुत रामकृष्णु दौ
दिघोय सँ रघुनन्दनन द्दौo नीलकंठ सुतो यदुपति: भारवावासी दरिहरा सँ जगन्नााथ सुत श्यादम दौ (२०७/०१) महिघर सुत बुधाई सुतो माङनि रतनू कौ परिसरा सँ पदूम दौ माङनि सुतो रघुनन्दथन हृषिकेशो जालय सँ वेणी दौ।। हृषिकेश सुतो जगन्नाूथ: सोदरपुर सँ नारायण दौ (१३२/०१) पाली सँ हरिपाणि द्दौo जगन्नांथ सुतो श्या म: कुजौली सँ शुचि सुत गोपीनाथ दौ (२०७//०३) फनन्द१ह सँ कृष्णश द्दौo (३२४//०८) श्या म सुता अलय सँ परमानन्द दौ (१४१/०६) वलियास सँ अच्यु त द्दौo यदुपति सुता पाली सँ सुन्द३र दौ (२०७//०४) सर्वस्वु सुतो ववूजन: सोदरपुर सँ दुल्ल६ह दौ (२२५/०३) बo (१०//०३) दुल्लुह सुता पनिचोभ सँ कंगाई सुत किशुनी दौ (२३०//१०) किशुनी सुता सोदरपुर सँ हर्षी सुत हरिहर दौ (२०६//०९) शिवनाथ सुतो लक्ष्मीसनाथ: कैलसुगर वासी घोसोत सँ काशी दौ लक्ष्मीसनाथ सुता कमल हृषिकेश धराधरा: वेलo माण्ड/र सँ देवनाथ सुत गोविन्द दौ खण्डकबला सँ रति द्दौo हर्षी सुतो हरिहर: पाली सँ रामभद्र सुत भरथी दौ (१६९/१०) भरथी सुतो बनमाली पुरूषोत्तमो माण्डदर सँ गणेश सुत नन्दमन दौ

(५३५)
शशिघर सुतो गणेश पुरूषोत्तमो नरउन सँ मेघ दौ (२७/०८) माण्डरर सँ कुलपति द्दौo गणेश सुतो नन्ददन: हरिअम सँ लोकनाथ सुत हरिकेश दौ (५८//०१) दरिo परान द्दौo नन्द्न सुता पाली सँ विश्‍वम्भ(र दौ (६३//०८) विश्‍वम्भ र सुता दरिहरा सँ भवानी दौ (१४६/०१) पाली सँ श्रीनाथ द्दौo हरिहर सुता माण्ड/र सँ पुरन्दसर सुत गोनू दौ (१४६/०२) खण्ड/बला सँ छारू द्दौo ववूजन सुता जयलाल ज्योनo नन्दनलाल देवलाला: बुधवाल सँ कुलपति सुत वाबू दौ (१६९/०५) कुलपति सुतो वावूक: गंगोली सँ कृपाराम दौ (२०९/०२) खौआल सँ गणपति द्दौo वावू सुतो भायलाल: सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत चितरू दौ (१२९//०१) (२६२/०२) बासुदेव सुतो भगीरथ: पाली सँ नीलकंठ सुत वदन दौ (१४९//०८) वदन सुतो (३३०/०७) शिवदत्त: सरिसब सँ घनश्यागम दौ (१७०//०८) घनश्याीम सुता सकराढ़ी सँ रामकृष्ण( दौ (१६६/१०) पबौली सँ हरि द्दौo बo (२०//०८) भगीरथ सुता चितरू प्रo चित्रघर पाँरवी प्रo विद्याघर पनु प्रo पक्षघर यशोघरा: बहेराढ़ी सँ मo मo ठo भिरिव दौ (१६७//०८) सोदरपुर सँ अनाथ द्दौo चितरू प्रo चित्रघर सुतो कृष्ण़कांत: पबौली सँ रामजीव दौ (२३६//०५) चतुर्भूज सुता भैरव लक्षमी राम पराना: बo (१०//०७) कुजौली सँ गंगानन्दण दौ (१६९//०६) गंगानन्द सुतो बo श्रीकृष्णस (१५//०४) बछरू (३०७//०५) कौ सोदरपुर सँ भवी दौ (१५०/०७) पद्मापति सुता कमलापति हरिनन्दिन सदाशिवा भोरानाथ देवानन्दै मोहन भवानन्दद धरनीका: दरिहरा सँ सोमदेव दौ (१३६/०५) शिवदेव प्रo सोमदेव सुतो हरिदेव कामदेवो वुधवाल सँ पुररवू दौ (३१//०३) काशी सुतो बैद्यनाथ जगन्ना६थो दरिहरा सँ रतनू सुत गुणे दौ (५४//०३) बहेराढ़ी सँ अफेल द्दौo बैद्यनाथ सुता पुररवू पीताम्बगर वंशमणिय:माण्डरर सँ रूचि दौ।। पुररवु सुता माण्डिर सँ रूचि सुत दशावधान दौ पनिचोभ सँ गणपति द्दौo भवी प्रo भवानन्दब सुतो रामेश्विर भिरवारीकौ सतलखा सँ श्यासम दौ (२०९/०९) एकहरा सँ गोपी द्दौo रामजीव सुता करमहा सँ दामू सुत जगन दौ

(२५९) (५३६)
(२४७/०५) बo (१०//०८) जगन सुतो खगपति गुणपति (४२५/०२) वलियास सँ शूलपाणि दौ (१३३/०५) शूलपाणि सुता बुधवाल सँ भवेश दौ (१५//०४) सदानन्दो सुतो बo (५१//०३) हरिहर भवेशो खौआल सँ डीडरसुत बछाई दौ (२२७//०१) पाली सँ कमल द्दौo भवेश सुता अन्दोरली माण्डिर सँ मनहर सुत हरिशिव दौ (२४८//०८) मनहर सुतो हरिजीव: कन्हौाली एकहरा सँ चाण सुत सुत रूचि दौ।। मितू सुत गणपति सुतो विधुपति करमहा सँ शिवनाथ दौ।। विघुपति सुतो चाण: सतलखा सँ हरिकेश सुत परमानन्दी दौ गंगोली सँ उँमापति द्दौo चाण सुतो रूचिक: खौआल सँ जोर सुत कान्हँ दौ (१४४/०२) अलय सँ होरे द्दौo रूचि सुतो मोहन मनोहरो भानुपुर पनिo देवे पौत्र भ्रमर सुत खांतर दौ दरिहरा सँ विष्णु४पति द्दौo हरिजीव सुतो रघुनाथ: नरउन सँ मधुसूदन दौ (२३८//०६) दरिहरा सँ सदानन्दक द्दौo जयलाल सुता मनोहर (३११//०९) अर्जून नारायण हेमनाथा: सरिसव सँ माना सुत इश्व रदत्त दौ (२४२/०७) माना सुतो इश्वदरदत्त: सतलखा सँ प्रान्नाअथ छक्कयन दौ (१६९/०५) मनहर सुता (३१२//०२) कुमुदानन्दष ३ रमानन्दा २ सदानन्दु जगदानन्दन प्रान्नाुथा: पवौली सँ हरि सुत मोहन करमहा सँ रामदेव द्दौo प्रान्ना)थ सुता छक्क न रतन मचला: बेलउँच सँ वीर सुत गोकुलनाथ दौ (१६०/०२) गोकुलनाथसुतो कमलापति: खौआल सँ मतिराम दौ (१४४/०९) बुधवाल सँ प्रद्मूम्नग द्दौo छक्क न सुता शंकरदत्त गौरीदत्त शम्भुुदत्त भिखियाका: करमहा सँ हरिनन्दमन सुत बछरू दौ (१४६//०३) खौआल सँ परशुराम द्दौo ज्योशo इश्वभरदत्त सुता परशमणि कुलानन्दँ (३१५/०६) इन्द्रदमणिय: वलियास सँ चिलका सुत सरवन दौ (१५२//०६) चिलका सुता सरबन किर्तिनाथ यारी भिरवीया कलानाथा सोदरपुर सँ रामेश्वुर दौ बेलउँच सँ खगेश द्दौo सरवन सुतो किशोरनाथ: सरिसब सँ शोभनाथ द्दौo (६१/०८) शोभनाथ सुता (३०९/०९) माण्डतर सँ चाण सुत मोती दौ

(५३७)
(२३३//०७) सोदरपुर सँ बन्धुि द्दौo हेमनाथ सुतो महेश्व र परमेश्व रौ सोदरपुर सँ योगनाथ सुत मांगु दौ (१८१//०८) योगनाथ (उo टीo १५//०१) सुतो मांगु प्रo फकीर: परमगढ़ अलय सँ चौधरी शिवलाल दौ (२५७/०८) शिवलाल सुता (३१५/१०) जयलाल जगतलाल झल्लीदका: वलियास सँ दूरिवया दौ (१२८//०२) दुरिवया (२६७//०९) सुतो लक्षमन कन्है याकौ जजिवाल सँ गोनन दौ (२३२//०३) माण्डयर सँ भवेश द्दौo मांगु प्रo फकीर सुतो रमानन्दि खेलानन्दो् करमहा सँ मानीक सुत वावूलाल दौ (१८८//११) मानीक सुतो बावूलाल: वलियास सँ विष्णुवदत्त सुत टेनी दौ (२२३//०२) विष्णुेदत्त सुतो टेनीक: कुजौली सँ भवेश दौ (२३५//०१) सोदरo महिनाथ द्दौo टेनी सुता हरिअम सँ यदुनन्द/न सुत काशीनाथ दौ (१९८//०६) काशीनाथ सुतो नाथे नेना कौ बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ (२२८//०९) चतुर्भूज सुतो धर्मदत्ता: घुसौत सँ कामदेव प्रo ठo थेघू दौ (१२६/०६) माण्डौर सँ कृष्णाानन्दी द्दौo धर्मदत्त सुता मेघन बo (११//०३) परशमणि बनिका: करमहा सँ जुड़ाउन दौ (२४७/०३) जुड़ाउन (३२३/०९) सुतो मन्धुन एकहरा सँ लक्ष्मीीघर दौ (१३५//०६) वलियास सँ घनश्याौम द्दौo वावू लाल सुता यशोघर (बo १//१२) गंगाघर वोकन मुनिका: पबौली सँ मैयन सुत होरिल दौ (१९०//०८) (३०९/०४) रमाकान्तo सुतो मैयन: माण्डंर सँ रतिपति दौ (१४६//०९) सोदरपुर सँ बछाई द्दौo मैयन सुता होरिल वाचा प्रo जानकीनाथ बo (१६//०७) सिद्धिनाथा: बुधवाल सँ प्राण बन्धुब दौ (२४९/०४) प्राणबन्धुह सुता दरिहरा सँ गंग सुत बछरू दौ (२०९//०६) बछरू सुतो भोरानाथ भैरवदत्तो नरउन सँ मनहर सुत नरपति दौ (२४९/०२) पण्डु६आ सँ पाँ जीवेश्वार द्दौo होरिल सुता सकराढ़ी सँ मo मo मैनू सुत वाचा दौ (२०३//०७)


(२६०) (५३८)
(२३०//०७) मo मo भैनू सुता (३०३/१०) खड़ानन्देछश्व्र वाचा मुनिका कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ (१२०//०२) छोटकू सुतो मनसुख हृदय सुखौ खण्डुबला सँ भोरानाथ दौ (१२१//०८) करमहा सँ देवानन्दम द्दौo वाचा सुतो कृष्ण बल्ल(भ बतहन लान्हाुकौ हरिअम सँ रामेश्व्र दौ (२०९/०१) गंगोली सँ कृपाराम द्दौo एवम् ठo योगीनाथ सिंह विवाह: (२५७/०३) ठo बूच्चूव प्रo रविनाथ सिंह सुता माण्ड र सँ बौघु सुत राधाकान्तम दौ (१४२/०८) कीसू प्रo कृष्ण३पति सुतो लक्ष्मीबनाथ: सरिसब सँ भैरव दौ (२३९/०६) भैरव सुतो (३१३/०९) उँमानन्द : सतलखा सँ मोहन दौ (२०८/०७) अलय सँ हरिदेव द्दौo लक्ष्मीहनाथ सुतो वंशीघर: सोदरपुर सँ रत्नपति सुत बन्धु८ दौ (२३३//०८) विठौली वलियास सँ महादेव द्दौo वंशीघर सुता रंकमणि लान्हा६ राजा परशमणि का हरिअम सँ उँमानाथ दौ (२३०/१०) पण्डु०आ सँ पाँ छोटी द्दौo रंकमणि सुतो सोनमनि बोधुकौ एकहरा सँ अनिरूद्ध सुत सनफूल दौ (१२७/०४) अनिरूद्ध सुतो सनफूल: गंगोली सँ कृपाराम दौ (१९८/१०) अलय सँ पुरन्द्र द्दौo सनफूल सुतो इन्द्र०मणि: वुघवाल सँ घनानन्दी दौ (२३३/०४) वलियास सँ जीवी द्दौo बोधू सुतो राधाकान्तद: बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत प्रयागदत्त दौ (१६७/०३) बo (१०//०४) जुड़ाउन सुता प्रयागदत्त मनी हिमरणा: सरिसब सँ जयशिव सुत छबन दौ (७१//०३) छबन सुतो जयदत्त गौरीदत्तो वलियास सँ गिरीश सुत भानुदत्त दौ (२४९/०६) (३०८//१०) भानुदत्त सुता अलय सँ नित्यावनन्दम सुत नेहाल दौ (२५७/०८) दरिहरा सँ घनी द्दौo प्रयागदत्त सुता सरिसब सँ नारायणदत्त दौ (१२४//०६) नारायणदत्त सुता गोपाल गोविन्‍द ठीठरा: हरिअम्वब सँ बाजू सुत भोला दौ (२२२/०३) लक्ष्मी कांत सुतो

(५३९)
बरजू हरिको (२६४//०९) खौआल सँ कृष्णँदेव दौ (७५/०४) कृष्ण देव सुता पबौली सँ रघुनाथ दौ (१३०/०३) वलियास सँ हेमकर द्दौo बरजू सुतो भोलाक: सोदरपुर सँ रामेश्वलर दौ (२३३//०५) बेलउँच सँ खगेश द्दौo भोला सुता दरिहरा सँ घनी सुत वाचा दौ (२५८//०३) वाचा सुतो चण्डीलदत्त: वुधवाल सँ दीनबन्धु० सुत गोनन दौ (२४९/१०) दीनबन्धुद सुतो गोनन: खौआल सँ चाण सुत मधुकर दौ (९३/०१) लोकनाथ सुतो यदुनाथ: टकबाल सँ दूबन सुत सुरपति दौ वलियास सँ कुलपति द्दौo यदुनाथ सुतो भिखारीक: बेलउँच सँ रूद सुत शशि दौ (१७२//०८) पाली सँ श्रीनाथ द्दौo भिरवारी सुतो राम लक्षमनो बo (२४/०१) बहेराढ़ी सँ श्रीपति दौ (१५३/०१) खण्डुबला सँ जीवनाथ द्दौo राम सुतो मधुकर चाणौ (ब.२७//०//) बुधवाल सँ सदानन्द दौ (१७०/०९) सोदरपुर सँ डीङर द्दौo मधुकर सुता पनिचोभ सँ मंगाई सुत पुरूषोत्तम दौ (२२४//०९) पुरूषोत्तम सुतो (२८९/०३) परशुराम रतनू कौ दरिहरा सँ सदानन्दल दौ (४८//०४) (२६६/०९) कुसुमाकर सुता लान्हूष सान्हू० राजू का: जालय सँ दिवाकर दौ राजू सुता राघव नरपति हरिनाथ सुरथ भगीरथा: पाली सँ हरदत्त दौ राघव सुतो पृथ्वीाघर प्रo गोपी चिकू कौ करिo पनिo हेतू दौ।। गोपी सुता गोविन्द( रामकृष्णप जगदीश भवकृष्णु श्री कृष्णप हड़हद पनिo लारवन सुत नरहरि दौ ब्रह्मपुरा सँ प्रभाकर द्दौo गोविन्दो सुतो सदानन्दध: पटनिया वासी टकबाल सँ दाशे दौ अहपुर करमहा सँ परान सुत काशी द्दौo सदानन्दा सुतो रमानन्दस किसनू कौ पुनाछ बहेराढ़ी सँ हरिराम सुत गोढ़ाई दौ कुजौली सँ भिरिव द्दौo ज्यो o गोनन सुतो विष्णुददत्त: सतलखा सँ प्रान्ना थ दौ


(२६१) (५४०)
(२५९/०७) बेलउँच सँ गोकुलनाथ द्दौo राधाकान्ति सुता मंगूरौना हरिअम सँ लूटन सुत वावू दौ (२१४//०३) ननू सुतो लूटन: सकराढ़ी सँ नीलांङत्रद दौ (२३१/०१) जजिo पद्मापति द्दौo लूटन सुतो वावू सदानन्दोन सरिसब सँ भूलन दौ (१९७/०३) भूलन सुता अलय सँ चौo शिवलाल दौ (२६०/०२) वलियास सँ दुरिवया द्दौo मिश्र वावू सुतो श्री मन्तड: दिघो सँ रघुनाथ दौ (१३१//०३) ठo श्या(म सुतो पुरन्दतर परमानन्दो माण्डयर सँ विद्यापति दौ (३३//०६) विद्यापति सुता सोदरपुर सँ जयराम सुत हरिकृष्ण दौ आहिल दरिहरा सँ गोविन्दप द्दौo पुरन्द्रसुता बन्धु७ बo (३//०७) गोविन्दर भवेशा: दरिहरा सँ अनन्तस दौ (८४//०१) अनन्तँ सुता पनिo शिवनाथ दौ (६४//०३) सोदरपुर सँ मेघाकर द्दौo बन्धु सुतो मधुरापति नरपति पाली सँ नन्द सुत मनोहर दौ (२३५//०४) परमानन्द) प्रo नन्द सुतो मनोहर मोहनो (३१६/०७) पबौली सँ काशी दौ।। भानु सुत रत्ननपति सुतो काशीक: माण्ड र सँ जनार्दन दौ काशी सुता वलियास सँ लक्ष्मीस सुत शंकर दौ ब्रह्मपुरा सँ राम द्दौo मनोहर सुता सोदरपुर सँ शिवपति सुत रमापति दौ (२४७//०९) खौआल सँ घनश्याौम द्दौo मधुरापति सुतो बाछ (३०२/०६) शिवनन्दसनो बेलउँच सँ लाला सुत रामचन्द्रृ दौ (२४८/०३) रामचन्द्रध सुतो मनसुख मानी कौ: करमहा सँ वंशीघर दौ (२०७//०८) वंशीघर सुता खौआल सँ (४२४/०१) लक्ष्मीौकांत दौ (२४९/०९) बुधवाल सँ दामोदर द्दौo ठo बाछ सुता चित्रघर शंकरदत्त चण्डीीदत्त फतूर राम लक्षमना: पण्डुतआ सँ पाँ पशुपति

(५४१)
सुत विकू दौ (१६४/०१) सरिसब सँ भगीरथ द्दौo ठo चित्रघर सुता रघुनाथ शशिनाथ (३१९/०२) टीकानाथ मुक्रिनाथा: सकराढ़ी सँ श्यासमलाल दौ (२५९/०४) बासुदेव सुतो देवकृष्णर: बभनियाम सँ घनपति सुत पाठक महथू दौ (७५/०५) हरि सुतो सदानन्द (३२३/०४) परमानन्दोर खौआल सँ लक्ष्मीपनाथ दौ।। मांगू सुता रवि होरे शिरू का: जालय सँ सोम दौ होरे सुतो भवानी नाथ लक्ष्मी नाथौ टकबाल सँ ग्रहेश्वदर सुत वीर दौ दरिहरा सँ शूलपाणि द्दौo लक्षमीनाथ सुता नारायण सुन्दोर प्रo श्री कृष्णन अपूछा: नरउन सँ गुणे सुत रविकर दौ विस्फीि सँ माने द्दौo पाठक (३१६/०८) सदानन्दा सुतो घनपति मंगदौ: कुजौली सँ विश्वनम्भफर दौ (२३८//०२) माण्डीर सँ श्री नाथ द्दौo धनपति सुतो पाठक महथूक: खौआल सँ गोवर्द्धन सुत हरिदेव दौ विभाकर सुत श्रीकर सुतो रघुक: पिहवाल सँ अफेल दौ।। रघु सुतो मोहन: जालय सँ रवि दौ।। मोहन सुता रामभद्र चाण गोवर्द्धन रतिदेवा वुधवाल सँ दुबे सुत थानू दौ (१४५/०२) माण्डँर सँ मिसरू द्दौo गोवर्द्धन सुता हरिदेव शिवदेव भवदेव रामदेवा: एकहरा सँ केशव सुत अच्यु्त दौ (२८//०७) गुणाकर सुता बासुदेव केशव विश्वगम्भतरा: खण्डफबला सँ देहरि दौ।। केशव सुतो अच्युेत रामदेवो माण्ड४र सँ सुघे सुत रामदत्त दौ फनन्दुह सँ मांगु दौहित्र दौo अच्युित सुता टकबाल सँ शंकर सुत थेघ दौ शंकर सुतो थेघ यशोघरो खण्ड२बला सँ जाने दौ।। थेघ सुता सुरथ भगीरथ मनोरथा: रत्नपुर तिलई सँ रत्नपति दौ।। हरिदेव सुतो विश्वेजश्वसर अभिरामौ पाली सँ पद्मापति दौ (६३//६५) गोनू सुता रघुपति धनपति विधुपति

(२६२) (५४२)
महिपतिय: माण्डवर सँ सुरसर सुत ग्रहेश्वसर दौ पिहवाल सँ दु:खाई द्दौo विघुपति सुता राजन मुरारि नारायण वाचस्प२तिय: वलियास सँ शिव दौ।। वाचस्पसति सुतो पद्मापति दरिहरा सँ जागे दौ।। पद्मापति सुतो हरिदाश: दरिहरा सँ राजा सुत प्रितिनाथ दौ पकलिया सँ जान द्दौo पाठक महथू ( पाँजि चतुर्थ श्रेणी) सुता (३०२/०९) चतुर्भूज लक्ष्मी:दत्त कमलादत्ता: सरिo सोदरपुर सँ परमानन्दा सुत बल्लीे दौ (१४९/०६) परमानन्द३ सुतो (३०१//०८) रमानन्दश बल्लीर कौ खौआल सँ गोपीनाथ दौ (१४४/०३) पाली सँ ठकरू द्दौo बल्ली सुता घुसौत सँ सुन्द र दौ (१६५/०३) सुन्दआर सुता विस्फीो सँ नारायण दौ (२५७/०९) पनिचोभ सँ भिरवाई दौहित्र दौ देवकृष्ण सुतो श्यातमलाल: सरिसब सँ धर्मपति दौ (१२४//०६) पण्डुणआ सँ नन्दीँश्व र द्दौo श्याईमलाल सुता बोकन गुणी ठीठरा: हरिअम सँ रमानाथ दौ (१९५//१०) दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo रघुनाथ सुतो बo (१४/०३) दामोदर बोघु कौ माण्डरर सँ रूद्रघर सुत इशान्नाुथ दौ (१४२/०७) शिवदाश सुतो (३१३//०१)। दुर्गा वैयाकरण मेघनादौ एकहरा सँ जगती दौ (१२७/०३) खण्ड/बला सँ भवदेव द्दौo मेघनाद सुतो रूद्रघर जयरूद्रो बo (१५//०२) जजिवाल सँ शुभपति दौ (२४२/०१) खौआल सँ मतिराम द्दौo रूद्रघर सुतो हृदयनाथ (३०२/०६) इशान्नाबथो नरउन सँ कलानिधि दौ (१६३/०४) बुधवाल सँ फकीर द्दौo इशान्नाौथ सुता वावूनाथ खेलानन्दह मनोहरा करमहा सँ लालपाणि दौ (१६७//०५) हेमपति सुतो लालपाणि: वलियास सँ साहेब सुत नेनन दौ (१३३/०५) भोरा सुतो साहेव: पनिचोभ सँ पशुपति दौ (२२५//०५) सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौo साहेव सुतो नेनन: पबौली सँ चतुर्भूज दौ (२५९/०६) कुजौली सँ गंगानन्द/ द्दौo नेनन सुतो हेमनारायण कलानिधि: समौली पाली सँ मही सुत छोटकू दौ

(५४३)
(१९६/०४) महेश प्रo मही सुतो छोटकू बo (२३//०९) मेघाकरो दरिहरा सँ रघुराम दौ (२०६//०७) करमहा सँ किशाई द्दौo छोटकू सुतो मधुनन्दतन: सोदरपुर सँ गोविन्दल दौ (२०६//०९) हरिनाथ सुतो (३०१/०५) प्रद्यूम्नक अनिरूद्धो बेहल पाली सँ रघुनाथ सुत श्रीनाथ दौ सकराढ़ी सँ शिवपति द्दौo अनिरूद्ध सुता सदानन्दस परमानन्दा नित्या्नन्दाल: हरिअम सँ यदुनाथ दौ (१६९//०३) सतलखा सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo परमानन्द( सुतो गोविन्द बन्धुदकौ दरिहरा सँ मनहर दौ (२२७//०७) मनहर सुता सरिसब सँ हरिश्वलर दौ (५६//०८) कृष्णन सुतो हरिश्ववर: करमहा सँ लक्ष्मीसपति दौ (१७९//०६) मधुसूदन सुतो लक्ष्मीवपति माण्डपर सँ कान्हक दौ (५४//०९) वभनियाम सँ अफेल द्दौo लक्ष्मीअपति सुता सोदरपुर सँ श्रीघर दौ (९०/०१) श्रीघर सुतो बo (२३//१०) बावूक: सकराढ़ी सँ घनेश दौ (१४०/०९) बहेराढ़ी सँ रघु द्दौo हरिश्वदर सुता घुसौत सँ विश्वमनाथ सुत कृष्णदहरि दौ वलिo शिवदेव द्दौo गोविन्दौ सुता खौआल सँ मतिराम दौ (१४४/०९) बुधवाल सँ प्रद्यूम्‍न द्दौo लालपाणि सुता गोविन्दर प्रo ववुजन जाल्‍पादत्त वैयाकरण चंलल: बलियास सँ घराघर सुत छकौड़ी दौ (१३५/०३) धराधर सुतो छकौड़ीक: बभनियाम सँ पाठक महथू दौ (२६२//०२) सोदरपुर सँ बल्लीु द्दौo छकौड़ी सुता लेखराज गंगाघर उग्रराजा: पनिचोभ सँ कृष्णम दौ (१४९/०१) लाला सुता चिलका पदूम नील कृष्णय: नरउन सँ। प्राणपति दौ (१३९/०२) हरिनाथ सुतो प्राणपति: पाली सँ चिकू दौ (१३४//०१) दरिहरा सँ रतिदेव द्दौo प्राणपति सुता करमहा सँ परमानन्दु दौ (२३५//०४) माण्डौर सँ अभिनन्दह द्दौo


(२६३) (५४४)
कृष्ण६ सुता दरिहरा सँ अभिनन्दी सुत जगती दौ (१५७//०९) जगती सुता जजिवाल सँ मेघाकर दौ (१८९/०९) नरउन सँ दामोदर द्दौo एवम् ठo वूचू प्रo रविनाथ सिंह विवाह: (२५७/०३) ठo तेजनाथ सिंह सुता वलियास सँ आर्तिनाथ सुत मुरारि दौ (२१५//०५) वावूलाल सुता हिरे ननू चन्दव प्रेम किर्तिनाथ आर्तिनाथ रघुनाथा: अलय सँ नैना दौ (१४६//०९) लाल सुता नेना इश्वलरीदत्त चण्डीनदत्त गिरजादत्त तुलसीदत्ता: दरिहरा सँ माढ़न सुत वंशीघर दौ (२५६/०४) पाली सँ जीवकर्ण द्दौo नेना सुता दरिहरा सँ गंगेश सुत धर्मदत्त दौ (१४१//०७) शुभंकर सुतो बैद्यनाथ: नरउन सँ शुभाई दौ (२२६/०६) पाली सँ नन्द न द्दौo बैद्यनाथ सुतो गंगेश: गंगोली सँ पति दौ (२२९/०३) अलई सँ लरवाई द्दौo गंगेश सुता दुल्ल ह बo (१०/०६) मानीक धर्मदत्ता: सोदरपुर सँ हरि दौ (२३१//०२) दरिहरा सँ अभिनन्द न द्दौo धर्मदत्त सुता करमहा सँ जुड़ाउन सुत सोनी दौ (२४७/०३) सोनी सुतो श्याौमलाल रंगलालो सरिसब सँ भगीरथ सुत बूदा दौ (२४८/०२) वलियास सँ गणपति द्दौo आर्तिनाथ सुतो मुरारि बासुदेवो करमहा सँ सदानन्दि दौ (१३२/०४) पाँ नेयौ प्रo हेमनाथ सुता कुबेर राघव (३१५//०२) बनमाली का: सोदरपुर सँ भवानी दत्त दौ (१३९//०७) हरिअम सँ प्रान्ना थ द्दौo कुबेर सुता सदानन्दग आनन्दा मुसन जयानन्दाो: सतलखा सँ जागे दौ (२५६//०८) जागे सुता सोदरपुर सँ नन्दीौश्वुर दौ (१८१/०८) नन्दीो बo (१०/०३) नन्दीदश्व र सुता सकराढ़ी सँ उँमापति सुत खखनू दौ (१२९//०१) (३०२//०८) अभिनन्दरन सुतो उँमापति: हरिअम सँ दामोदर दौ (१७६//१०) यदुपति सुतो दामोदर:सोदरपुर सँ परमानन्दी दौ (८६/०८) श्री कृष्णत सुतो परमानन्दा: माण्डार सँ प्राण सुत सुघाई दौ तल्हदनपुर सँ विशो द्दौo परमानन्दद सुतो (२९३/०६) गंगाराम: वुधवाल सँ


(५४५)
घनपति सुत श्रीराम दौ (१३६/०६) दरिहरा सँ शंकर सुत दशरथ दौ जजिo रामनाथ द्दौo दामोदर सुता सतलखा सँ हरि सुत पदूम दौ (१२९//०९) हरिअम सँ श्याजम द्दौo उँमापति सुतो खखनू टेकनो पाली सँ शूलपाणि दौ (२०८/०/०) शूलपाणि सुता हेमकर बछरण (३२८//०२) पूरणा: दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (२०७/०६) हरिo मदन द्दौo खखनू सुतो हरंगी मोहनौ सोदरपुर सँ बन्धु् दौ (१८९/०४) दरिहरा सँ माघव द्दौo सदानन्द् सुता पबौली सँ हेमकर सुत बुद्धिनाथ दौ (२३६//०६) हेमकर सुता धैर्यनारायण (३३४//०५) बo (९//०७) प्रेमनाथ उँमानाथ वुद्धिनाथा: वलियास सँ पुरन्दशर सुत नकटू दौ (१४८//०८) नकटू सुतो सोनी पोषणो पाली सँ सदाशिव दौ (१६९//०३) कुजौली सँ गोविन्द द्दौo वुद्धिनाथ सुतो बo (१८//०४) ठीठर बैद्यनाथौ दरिहरा सँ इश्वदरीदत्त दौ (२०७//०२) वैयाकरण ईश्व रीदत्त सुतो (३१९/०१) कालिकादत्त: करमहा सँ पुरूषोत्तम दौ (२०७//०६) सुखेत खौआल सँ दयाराम द्दौo मुरारि सुतो अमर कान्तु: परमगढ़ अलय सँ चौo फेकू दौ (२५७/०९) हृदयलाल प्रo राजा सुतो मित्रलाल: सरिसब सँ कृष्णमदेव सुत पाँ चाण दौ (२१६/०७) वलियास सँ नाथ द्दौo मित्रलाल सुता बच्चाे बo (१४/१२) प्रo रमाकान्तण फेकू प्रo काशीकान्त हरिकान्तान: खौआल सँ गोशाँई सुत नेनमनि दौ (१०९//०६) महो नेनमनि सुता वुधवाल सँ मo मo पाo अचल सुत हेमनाथ दौ (२५६/०६) हेमनाथ सुतो शोभनाथ प्रo वावूलाल: ब. (०१//०९) कन्हौरली सोदरपुर सँ विध्नेलश्व र दौ (१६६/०७) वभनियाम सँ साहेव द्दौo फेकू प्रo काशीकान्ति सुतो छीतू प्रo

(२६४) (५४६)
द्दौo विष्णु६कांत: (२६७//१०): बेलउँच लक्ष्मीवदत्त सुत केशव दौ (१४८/०७) केशव सुतो गिरधर किशोर: दरिहरा सँ इशान्ना्थ सुत रघु दौ (२०६//०८) मुसन सुतो इशान्नाकथ: वुधवाल सँ मधुरापति दौ (१६९/०५) मधुरापति सुतो छत्रपति चन्द्र्पति सोदरपुर सँ अनू प्रo अनिरूद्ध सुत बछरू दौ (१८१/०८) बछरू सुता करमहा सँ मोहन सुत बल्लीप दौ (२२७//०७) दरिहरा सँ मनोहर द्दौo इशान्नाछथ सुता नेना झिंगुर रधुका: पाली सँ रकनी सुत केशव नारायण दौ (२२६//०६) शिव सुतो अन्दी क: दरिहरा सँ वामनि सुत हिंगू दौ (१४१//०६) करमहा सँ हरपति द्दौo अन्दी२सुता बन्धुा (१२//०४) राम रकनी भिरवनी का: सकराढ़ी सँ लरवाई सुत रमाई दौ (२३८/०५) रमानाथ प्रo रमाई सुता पाली सँ हरिराम दौ (२४९//०४) वलियास सँ अच्यु त द्दौo रकनी सुतो केशव नारायण: बलियास सँ बैजे दौ (८२//०२) शशिदेव सुतो बैजे प्रo यदुनाथ: पबौली सँ रामचन्द्र दौ (२३७//०२) वलिo पo रघुनन्दान दौo यदुनाथ सुतो योगीक: (३१२//०१) दिघो सँ चतुरी दौ (१८७/०८) वलियास सँ रामचन्द्रम द्दौo केशव नारायण सुता मन्धनन प्रान्धुन चेङनू का: दरिहरा सँ रवुशिहाल दौ (२३२/०७) बo (०२//०१) गोरीपति सुतो खुशिहाल सोदरपुर सँ कृष्णादाश सुत हरिजीव दौ माण्डार सँ मोहन द्दौo खुशिहाल सुता पाली सँ गुणानन्द सुत दुर्गादत्त दौ (१७८//०३) गंगोली सँ लक्ष्मीाकांत दौहित्र दौo रघु सुता हरिअम सँ मन्नूँ सुत ठेठन दौ (२६१/०१) हरि सुतो मन्नू ननू कौ जजिवाल सँ लक्ष्मीाघर दौ (१३५/०१) एकहरा सँ लक्ष्मीलधर द्दौo मन्नू् सुतो ठेठन कालिकादत्तो सकo ज्योिo खखनू दौ (२६४/०३) सोo बन्धुक द्दौo


(५४७)
ठेठन सुतो झगङूक: बेलउँच सँ सोनमनि दौ धारू सुतो जानकीनन्दान: करमहा सँ बछाई दौ (२०७//०८) खण्ड बला सँ हरिदेव द्दौo जानकी नन्द न सुता रूपराम रोहिणीरमन होरिल साहेबा: सकराढ़ी सँ ननू दौ (२४९//०५) पाली सँ बैद्यनाथ द्दौo साहेव सुता मन्नूह नेहाली सोनेमनि उँमानाथ कुनकुन भोली कलरा: जजिवाल सँ शुभपति दौ (२४८/०४) शुभपति सुता सकराढ़ी सँ श्यानम सुत हरि दौ (१५८//०१) श्या२म सुतो (३१३/०३) हरिक पाली सँ राम दौ (१४९//०२) खौआल सँ प्रितिनाथ द्दौo हरि सुतो वीरू क: पाली सँ नारायण दौ (२०६//०८) बछाई सुता राम लक्षमन रामचन्द्ऱ नारायणा: सतलखा सँ मोहन दौ (१३३//०४) पाली सँ गोपीनाथ द्दौo नारायण सुता दरिहरा सँ बाभनसुत मनहर दौ (२२७//०७) जजिo मोहन द्दौo सोनमनि सुतो (३१७/०८) नेने (३३६/०३) श्री नाथौ करमहा सँ छबनू: सुत चित्रघर दौ (२२६//०८) (३०२//०७) चित्रघर सुतो चानन: वलियास सँ चिलका दौ (२५९//०९) सोदरo रामेश्व र द्दौo (२५५/०१) ठo विष्णु२ सिंह सुतो झपटी सिंह: श्या:म सिंहो (२६७/१०) वलियास सँ ब्रजनाथ सुत ननू दौ (२५८/०५) सोदरपुर सँ ववूजन द्दौo अपरा ठo विष्णुम सिंह सुता (२६७//०१) नित्‍यानन्दू सिंह जय सिंह (२६९/०६) रामेश्वार सिंह (२६९/०६) चण्डेंश्वचर सिंहा: (२६९//०२) वलियास सँ सोनमनि दौ (२४५/०८) खण्ड)बला सँ कृष्णािराम द्दौo ठo झपटी सिंह सुता दरिहरा सँ विसुनी सुत कन्हा:ई दौ (२४८//०१) वुधवाल सँ फेकन द्दौo अपरा ठo झपटी सिंह सुता गण्डोीलि जालय सँ चौधरी जगमोहन सुत प्यादरेलाल दौ रतिघर सुता गांगु शोके घानुका:।। घानु सुतो नारायण: ए सुतो शिव: ए सुता शशि यशि माघवा: अहपुर करo दौ।। शशि सुतो जयदेव

(२६५) (५४८)
पुरूषोत्तमो सुदरी सँ छीतू दौ।। पुरूषोत्तम सुता रमनी नारो बैद्यनाथा:।। बैद्यनाथ सुता हरनपति महिपति श्रीपति भूपति छोटकनिका: सुपटानी गंगोली सँ दौ।। छोटकनि सुता केशरी सिंह कुलपति भगीरथ दामोदरा: दराढ़ वासी कलिग्राम सँ रामचन्द्र सुत मही दौ।। पबौली सँ नारायण द्दौo भगीरथ सुतो महोदार नन्दसन चौo धर्मपति सोनी घमण्डीिका: ब्रह्मपुरा सँ मचल सुत भीम दौ अल्लासरि सँ जगरनान्दु द्दौo घमण्डीक सुतो मनसुख नेहालौ नाहस खौआल सँ राम: सुत लोचन सुत पूछरू दौ।। लोचन सुतो पूछरू क: पाली सँ चिरत्र्जीव दौ।। पूछरू सुता हरिअम सँ शंकर सुते हरिश्वपर दौ खौआल सँ सिद्धिनाथ सुत सुजन द्दौo नेहाल सुता जगमोहन दुलार मोहन सिंहा: राजे पबौली सँ घनानन्दछ सुत दुर्गादत्त दौ (२५७/०६) शिवदाश सुतो घनानन्दम भत्र्जनो अलय सँ लाला दौ घनानन्द् सुतो दुर्गादत्त: पनिo छत्रपति सुत धर्मपति दौ सरिसब सँ जीवनाथ द्दौo दुर्गादत्त सुतो गुलाब सिंह: सकराढ़ी सँ लक्षमन दौ।। महथा पौत्र मधुकर सुतो लक्षमन: कलिगाम सँ राम सिंह दौ।। लक्षमन सुता छतिमन सँ दमनी सुत हरिनारायण दौ पनिo हरिकृष्ण् द्दौo जगमोहन सुता प्याारेलाल: सरिसब सँ जगमोहन सुत झोटी दौ (१६७/०५) झोंटी सुतो बादर: बेलउँच सँ हृदय सिंह दौ।। हरिदेव सुत रघुनाथ सुतो श्रीपाल: अमइठीवासी पद्मपुर पनिo जयादित्या सुत मतिकर दौ पबौली सँ गंगाधर द्दौo श्रीपाल सुता राय परमानन्दम ब. (०५/०७) राय उद्धव कल्यारण ब. (०२/१०) गोढ़ाई हरिनारायण: अल्ला रि सँ रघु सुत बलभद्र दौ दरिo राम द्दौo हरिनारायणा सुतो देवीदाश:


(५४९)
बभनियाम सँ लक्षमन दौ (६५//०३) सदानन्दत सुतो लक्षमन बेलउँच सँ केशव दौ लक्षमन सुता एकहरा सँ लरवाई दौ (१६८/१०) विस्फीो सँ पीताम्बतर द्दौo देवीदाश सुतो वीर सिंह हृदय सिंहो अल्ला रि सँ दलभंजन दौ रघुकंठ सुत हरिनन्दमन सुतो गतिराम: करमहा सँ गंगा दौ।। गतिराम सुतो दलभंजन: पबौलि सँ हरिहर दौ दलभंजन सुता माण्डदर सँ बन्दीि सुत रूपनाथ दौ सकौना सँ राम द्दौo हृदय सिंह सुतो भैरवदत्त: करमहा सँ हृदयराम दौ (१५७//०६) घराघर सुतो हृदयराम: नरउन सँ दिवाकर सुत राम दौ हृदयराम सुता नगुरदह सँ अनन्त सुत लोकनाथ दौ सोदरo धर्मदाश द्दौo प्यासरेलाल सुता बo (१//११) सर्वनारायणा हरिवंश नारायण चौo चुम्माना: बलियास सँ भवी सुत धर्मनाथ दौ (१४९/०२) धर्मनाथ सुता सोदरपुर सँ भोलानाथ दौ (३३/०६) नारायण सुतो मुरारि: खौआल सँ दिनकर सुत मंगर दौ हरिअम सँ दिनू द्दौo मुरारि सुतो विश्वँनाथ जगन्ना थों कुजौली सँ शुभंकर सुत दिनू दौ (१६१/०१) दिनू सुता बासुदेव महादेव जयदेवा: माण्डनर सँ राम दौ सोदरपुर सँ गयन द्दौo जगन्नाूथ सुता लक्षमन मधुकर बहुड़ी दाश भवन महादेव: पण्डुजआ सँ मिसर सुत नाथ दौ (७१//०२) पाँ श्रीनाथ सुता जमुनी जजिवाल सँ हरिहर सुत केशव दौ करमहा सँ बासुदवे द्दौo दाश सुतो घारूक: हरिअम सँ गोविन्दस दौ (१५४//०८) बुधवाल सँ धर्मेश्व र द्दौo धारू सुतो नन्दशन: बड़गाम दरिहरा सँ परमाई सुत ननू दौ (२६१/०६) कुसुमाकर सुता चिकू गणपतिय: एकहरा सँ गदकू दौ।। गणपति सुतो चिकूक: सोदरपुर सँ होरे सुत गोपी दौ घुसौत सँ घनपति द्दौo चिकू सुतो परमाईक: हरिअम सँ गोविन्दौ


(२६६) (५५०)
सुत विगती दौ पवौली सँ पाठक भवानी द्दौo परमाई सुतो ननूक: हरिअम सँ लक्ष्मीम सुत वावू दौ (४३/०२) (३३४//०१) वावू सुता दरिहरा सँ सोमदेव दौ सोo चिन्तािमणि द्दौo ननू सुता करमहा सँ रघुनाथ दौ (८७/०९) माण्डार सँ मणि द्दौo नन्द न सुतो भोलानाथ: दरिहरा सँ महनू सुत विनायक दौ (२२३//०८) पिणाक पाणि प्रo विणायक सुतो रामेश्व्र खण्डतबला सँ गिरीश दौ (१३६/०५) कवि गंगाघर सुता गिरीश महेश बासुकी का: खौआल सँ बलभद्र सुत रामभद्र दौ (६६/०९) माने सुता अनन्तष वावू रघुनी बलभद्रा: कुजौली सँ शुभंकर सुत जागे दौ माण्डखर सँ देवनी द्दौo बलभद्र सुतो रामभद्र लक्षमनो नरउन सँ चिलकू सुत छीतरू दौ (१३६//१०) छितरू सुता पण्डुीआ सँ गोविन्द सुत मुकुन्दो दौ तल्ह नपुर सँ रमापति द्दौo रामभद्र सुतो लोकनाथ महिनाथौ करमहा सँ सिद्धिनाथ दौ (१५४/०६) खौआल सँ रूपनाथ द्दौo ठo गिरीश सुतो कृष्णरदेव मनवोधो दरिहरा सँ गणेश दौ मुरारि सुत गढ़वय सुतो गोपीनाथ: बहेराढ़ी सँ माने दौ।। गोपीनाथ सुतो हरिनन्दपन: पाली सँ केशव दौ (८//०६) पबौली सँ जाटू द्दौo हरिनन्द न सुतो गणेश नरउन सँ रामदेव दौ (१८२/०६) मुकुन्दे सुतो रतिनाथ: माण्ड र सँ विभू दौ।। रतिनाथ सुतो रामदेव: बहेराढ़ी सँ जगती सुत शुभपति दौ खौआल सँ गोविन्दु द्दौo रामदेव सुता हाटी पाली सँ हरिकेश पौत्र लक्ष्मीगनाथ सुत कंठहार दौ: माण्डसर सँ पुरखू सुत लक्ष्मी।नाथ द्दौo (७२/०३) सुरगन सँ महाराज समर सिंह द्दौo गणेश सुतो शूलपाणि: (३३४//०८) तिलय सँ गोपाल सुत रामदेव दौ।। मतिकर सुत हरिकर सुतो गोपाल: सकराढ़ी सँ बासू दौ गोपाल

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...