Friday, September 25, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२६ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(451) ॐ नाहर
अथ परहट सकराढ़ी ग्रामारम्भस: (129/09) हरिदेव सुतो अभिनन्द्न बासुदेवो।। अभिनन्दनन सुतो उँमापति हरिअम सँ यदुपति सुत दामोदर दौ सतलरवा सँ पदूम द्दौo अपरा सुता पाली सँ श्रीराम सुत लक्ष्मी्कान्त दौ दरिहरा सँ किशाई द्दौo अपर अभिनन्दअन सुतो वंशीधर पाँ भवानी को जजिवाल सँ धनपति सुत पाठक महथू दौ सोदरपुर सँ बल्ली् द्दौo उँमापति सुतो ज्योत. रवरवनू टेकनो पाली सँ रामकृष्णस सुत शूलपाणि दौ दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo ज्योन. रवरवनू सुतो हरंगी मोहनो सोदरपुर सँ घनश्यारम सुत बन्धुस दौ दरिहरा सँ माधव द्दौo अपरा उँमापति सुतो मुनीक: बेलउँच सँ यदुपति सुत जीवेश्वशर दौ बुधवाल सँ दण्डनपाणि द्दौ टेकन सुतो भिरवम: एकहरा सँ अभिराम सुत नेहाल दौ सोदरपुर सँ कमलनयन द्दौo भिरवम सुतो जयदेव: अलय सँ बैद्यनाथ सुत दामोदर दौ सोदर जानकी द्दौo अपरा भिरवम सुता जजिवाल सँ मुंशी सुत गोपाली दौ सकराढ़ी सँ श्रीधर द्दौo।। जयेदव सुता मधुकर: सोदरपुर सँ परशुराम सुत उँमानाथ दौ खौआल सँ वंशीधर द्दौo मधुकर सुतो तेजनाथ पनिचोभ सँ फेकू सुत ववुए दौ सतलरवा सँ हिभरण द्दौo अपरा सुत लूटन: सरिसब सँ मोदनाथ सुत गोपाल दौ करमहा सँ ववुए द्दौo अपरा लूटन सुतो रमनजी सिंहवाड़ हरिअम सँ सुत नरोत्तम दौ सँ द्दौo तेजनाथ सुता नरउन सँ छतरी पौत्र तुफानी सुत माधव दौ हरिअम सँ लेखनाथ द्दौo।। लूटन सुतो रघुवंश पिताम्बहर घुसौत सँ मुकुन्दअ सुत मथुरा दौ सोदरपुर सँ बच्चेज लाल द्दौo।। रघुवंश सुता करमहा सँ नरसिंह सुत रवटरूप्रo विदेश्वलर दौ कु.प्र. (B//3) दरिहरा सँ विजय द्दौ पिताम्बअर सुता आहिकअम सँ गुणानन्दह सुत नागेश्वार दौ सुरवैत खौआल सँ पिताम्बथर द्दौo।।

(452) ॐ परहट सँ ठाढ़ी सतलरवा (239)
।। पाँ भवानी सुतो बहादूर ननूको पाली सँ शूलपाणि सुत बछरण दौ सरिसब सँ श्याणमराम द्दौ बहादुरसुतो पाँ दूरिवयाक: करमहा सँ नकर सुत लाल दौ सोदर. वेणीदत्त द्दौo पाँ दूरिवया सुता वैया. श्रीनन्दून पाँ हरिनन्दसन भालचन्द्र प्र. कन्टी रा टकबाल सँ हृदयनाथ सुत वाबूलाल दौ वलियास उदवी द्दौo।। वैयाo श्रीनन्ददन सुतो करमहा सँ बछरण सुत भोली दौ गंगोली सँ वाबूलाल द्दौo अपरा सुतौ उँमेश रमेशै कुजौली सँ पुण्य दत्त सुत इशदत्त सोदरपुर सँ गोविन्दादत्त द्दौo पाँ हरिनन्दमन सुता करमहा सँ छोटा सुत दुरवमोचन दौ एकहरा सँ वावुलाल द्दौo।। भालचन्द्र सुतो रामेश्व्र जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत गोपाल दौ सतलरवा सँ उगरी द्दौo।। रामेश्वहर सुता जजिवाल सँ जलधर सुत गयादत्त दौ महिषी वुधवाल सँ ववुनन्दन द्दौ ननू सुतो पाँ यदुनाथ: गंगोली सँ दुरवनी सुत नन्दीस दौ हारिअम सँ कुशल द्दौo
।। वासुदेव सुतो देवकृष्णश: वभनियाम सँ धनपति सुत पाठक महथू दौ सोदरपुर सँ बल्लीन द्दौo देवकृष्ण् सुत श्यानमलाल हरिअम सँ हेडूसुत धर्मपति दौ पण्डुदआ सँ नन्दीसश्वेर द्दौo श्याभमलाल सुता वोकन गुणी ठीठरा हरिअम सँ भैया सुत रमानाथ दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ बोकन सुता वाबू मोतीलाल हितलाल छोटकनि मोहन लाल ललीत बल्लीशका करमहा सँ रज्जू् सुत भरधी दौ सोदरपुर सँ नन्दीतश्वथर द्दौo सुत अपरा बोकन सुत जपलाल दिघो सँ मधुरा पति सुत शिवनन्दसन दौ दरिहरा सँ चित्रधर द्दौ अपरा वोकन सुता बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत लक्षन दौ दरिहरा सँ निधि द्दौo जयलाल सुता एकहरा सँ हरिपाणि सुत रवड्गपाणि दौ सरिसब सँ विश्व नाथ द्दौo।। मोती सुतो जगन्नाकथ कंतु को सरिसब सँ इश्वँरदत्त सुत कलानन्दश दौ घुसौत सँ छान द्दौo।। अपरा मोती सुता वुधवाल सँ रवगपति पौत्र हृदयनाथ सुत यदुनाथ दौ वलि. इश्ववरीदत्त द्दौo।। कन्तूर सुतो मार्कण्डेरय युगलो वुधवाल सँ जयनाथ सुत नागेश्व र दौ कुजौ‍ली सँ राधाकान्ति द्दौo युगल सुत व्रहमदेव: सरिसब सँ पाँ लूचाई सुत एकनाथ दौ खौआल सँ श्रीनाथ द्दौo छोटकनि सुतो शास्त्रीि गोपालजीक हरिअम सँ योगी सुत घोघी दौ वलियास सँ राजा सुत वावू लाल द्दौo।।

(453) ॐ परहट सँ सतलरवा
।। गुणी सुता मौजीलाल बचनू फतुरी पचम राजेन्द्रा :जजिवाल सँ गोनन सुत‍ धर्मदत्त सुत चलबलि दौ पाली सँ भववदत्त द्दौo मौजीलाल सुता पाली सँ शंकरदत्त सुत बनमाली दौ सरिसब सँ पाँ भोला द्दौo बचनू सुता अलय सँ भोला सुत बनमाली दौ सँ वलियास सँ फकीरन द्दौo फतुरी सुता पाली सँ कृष्णलमणि सुत गुलाब दौ खौआल सँ चौ. नन्दी् द्दौo अपरा बचनू सुतो गोविन्द : पाली सँ कृष्णचमणि सुत गुलाब दौ खौआल सँ चौo नन्दच दौ ललीत सुतो उपेन्द्री सँ सुत दौ सँ द्दौ उपेन्द्रच सुतो युगपलटन: हरिअम सँ सुत वेदानन्द। दौ सोदरपुर सँ मांगु द्दौo युगपलटन सुता पनिचोभ सँ भगवानदत्त सुत राधाकान्त दौ दरिहरा सँ लाला द्दौo ठीठर सुता लोचन गोवर्द्धनो बूनाई का नरउन सँ साहेब सुत ठाकुरदत्त दौ करमहा सँ राजा द्दौo बेचन सुता बच्चाँक: करमहा सँ बवुजन सुत रवूशन दौ खौआल सँ राधावल्लोभ द्दौo गोवर्द्धन सुतो वनमालीक: जजिवाल सँ देवीदत्त सुत रूद्रदत्त दौ पण्डुाआ सँ छत्रधारी द्दौo बुनाई सुता पाली सँ।। कृष्णoमणि सुत गुलाब दौ खौआल सँ चौ. नन्दद द्दौo बनमाली सुता फनन्द ह सँ माँगू सुत यदाधर दौ खौआल सँ कुञ्जन द्दौo।। अपरा बेचन सुतो कन्टिरवू हरिअम सँ तेजनाथ सुत वूचन दौ अपरा वासुदेव सुतो दिनबन्धुी दुरवनी को दिघो सँ महेश सुत राम दौ वभनि. छत्रकर द्दौo अपरा बासुदेव सुत भगीरथ:पाली सँ ज्योन. निलकंठ सुत बदल दौ सरिसब सँ श्यासम द्दौ अपरा बासुदेव सुत राम: वुधवाल सँ हिंगु सुत हरिदाश दौ माण्डoर सँ भगीरथ द्दौo (8) दिनबंधु सुतो जयदत्त करमहा सँ दामू सुत जगन दौ सतलरवा सँ पुरन्दमर द्दौ जयदत्त सुत भैयो प्र. केवल कृष्णु:पबौली सँ कलाधर सुत मचल दौ वलियास सँ बेचू द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ हरिपाणि सुत दयाराम दौ करमहा सँ नरपति द्दौo।। भैयो सुता डोमन मधुकर ववुनन्द न हरिनन्दरन गृहिनन्दलना सोदरपुर सँ परमेश्वरर सुत तुफानी दौ खौआल सँ रामभद्र द्दौo मधुकर सुतो गणेश:पाली सँ सौनमा सुता कुलमनि दौ बेलउँच सँ जीवनाथ द्दौo अपरा मधुकर सुतो भोलाक: हरिअम सँ वाबूनाथ सुत अभयनाथ प्र. भैया दौ माण्डुर सँ गाना द्दौ

(454) ॐ (232) तेधरा
।। अपरा भैयो सुता सीनालाल वद्रीनाथ अनन्तालाला:बेलउँच सँ बेचन सुत छोटा दौ सोदर जूड़ी द्दौo सीनालाल सुतो मुक्तिनाथ एकहरा सँ ठाकुरदत्त सुत भैयन दौ वलि. शोभनाथ द्दौo करमहा सँ कन्हातई द्दौo मुक्तिनाथ सुता सोदरपुर सँ राम पौत्र श्रीनाथ सुत गोपी दौ सतलरवा सँ जयानन्‍द सुत जानकी द्दौo।। वदरीनाथ सुता करमहा सँ कमलाकर पौत्र प्रितिनाथ सुत गोपाल दौ वड़गाम दरिहरा सँ मानीक सुत भोलानाथ द्दौo अनन्ता लाल सुता करमहा अहपुर सँ साउले पौत्र लाल सुत दिनानाथ दौ सतलरवा सँ रतनू बद्री द्दौo
।। ववुनन्दुन सुतो श्या मसुन्दवर: हरिअम सँ सन्तोनषमनि सुत ववुजन दौ जजिवाल सँ चलबलि द्दौo अपरा सुतो गुणदेव:अलय सँ चौ. शिवनाथ सुत जगतलाल दौ सरिसब सँ बतहन द्दौo (2) अपरा ववुनन्दमन सुत बद्रीनाथ: करमहा सँ मंगनीराम सुत राधानाथ दौ माण्ड र सँ बरजा द्दौ श्यासमसुन्दशर सुत उँमाकान्तु: पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ वलियास सँ राम द्दौo गुणदेव सुता हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ दरिहरा सँ बच्चूम द्दौo यदुनाथ सुता सोदर. बनमाली सुत मधुसूदन दौ वुधवाल सँ शंभू द्दौo
।। हरिनन्दसन सुत जहूरी श्रीकृष्णोस बेलउँच सँ भूषण सुत हरिहरदत्त दौ वलियास सँ दूर्मिलि द्दौo जहूरी सुतो वैया. गंगादत्त शुभ चन्द्रोस जजिवाल सँ ववुजन सुत भैये दौ हरि. परमानन्दशन द्दौo।। अपरा जहूरी सुतो केशव चन्द्रायादव चन्द्रो घुसौत सँ चन्द्रुशेखर सुत कालीशंकर दौ पबौली सँ परशमणि द्दौo वैयाo गंगादत. सुता श्यारम शंभू शिव कुजौली सँ मंगी।। सुत कुञ्जन दौ गंगौर सँ वाबूलाल द्दौ वैयाo यादव चन्द्रच सुता कमलानन्द् चन्द्राजनन्दख सूर्यानन्दप विद्यानन्दाँ हरिअम सँ लाल सुत गुणानन्द‍ दौ सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ केशवचन्द्रद सुता सुरगन सँ राय जयनारायण दौ शुभचन्द्र् सुतो नवीन हरिअम सँ लाल सुत तीर्थानन्द् दौ सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ श्रीकृष्णश सुतो वकील दमनकान्तु शुभकान्तौ भूवनकान्तान अलय सँ वेचन लाल सुत लालजी दौ दिघो सँ ठ. दामोदर द्दौ गृहिनन्ददन सुता रमनकान्तस जालय सँ सुत गोविन्ददनारायण दौ पण्डुीआ सँ खौआल अपूछ द्दौ रत्नतमणि द्दौ दुरवनी सुता पबौली सँ पशुपति रघु दौ सतलरवा सँ रामजीव द्दौo वकील दमनकान्त मन्त् पाली सँ सिंहेश्वजर सुत बहोही दौ वैयाo चादव चन्द्रव सुत कमलानन्दर सुता दिगउन्धस-गंगोली सँ रमानाथ सुत वैयाo कीर्त्यातनन्दण राय दौ अलय सँ दिनेश दत्त द्दौo चन्द्राानन्दप सुता बेहट खण्डअबला सँ देवानन्दब सुत गोखूलानन्द‍ दौ।।

(455) ॐ परहर सँ पटुवाहा वड़गाँव इरशाद-अपर काझी
अपरा श्रीकृष्ण् सुतो धीरेन्द्र :वड़गाँव सँ सुत शोभानन्दद दौ श्री धीरेन्द्रो सुतो नीलेन्दुन (M.A) प्र. वौआलाल चैनपुर कुजौली सँ सुत बौकू दौ श्रीनीलेन्दुँ सुतो नीलेश:वाबूबभनी सँ रामजी सुत महेन्द्रग नारायण झा दौ श्रीधीरेन्द्र सुताश्चो सुजाता सदहपुर दिघो सँ दुर्गानन्द सुत दि‍लीप कुमार पत्नीर भगीरथ सुता चित्रधर पाँरवी प्र. विधाधर पन्नूर प्र. पक्षधर यशोधरा बहेराढ़ी सँ सुन्द्र सुत म.म. भिरिव दौ सोदरपुर सँ अनाथ द्दौo अपरा भगीरथ सुता गंगादत्त: बेलउँच सँ लक्ष्मीधपति सुत बन्धुर दौ (B I S /3) दरिहरा सँ धनी द्दौo चित्रधर सुतो कृष्णरकांत: पबौली सँ चतुर्भूज सुत रामजीव दौ (342/2) करमहा सँ जगन द्दौ।। पाँरवी प्र. विद्याधर सुतो वैया. अक्षधर श्रीधरो सोदरपुर सँ बछरु सुत जुड़ाउन दौ घुसौत सँ राम द्दौo वैया. अक्षधर सुतो वाबू लाल: पाली सँ मनबोध।। दौ बावूलाल सुत रामलाल सुतो देवलाल:सँ सुत द्दौ।। देवलाल सुतो जयदेव:सँ सुत दौ सँ द्दौ।। जयदेव सुतो ज्योघo सच्चिदानन्दन: सँ सुत द्दौ ज्यो(o सच्चिदानन्दा सुता सँ सुत दौ।।

(456) ॐ परहट सँ झौआ (233)
।।गंगादत्त सुतो रमादत्त: बुधवाल सँ परशमनि सुत महिपति दौ (332) खौआल सँ तुलाकृष्ण। द्दौo अपरा सुता मेघानाथ कन्हाँई छोटाका एकहरा सँ पनाई सुता हिरा दौ सोदर केशव द्दौo मेघनाथ सुतो कुलमदनि तिर्थमणि करमहा सँ जगन सुत गुणपति दौ सरिसब सँ छबन द्दौo कुलमणि सुतो युगेश्वरर: पाली सँ नेना सुत गुदर दौ सरिसब सँ भैया द्दौo योगेश्वरर सुता वहेराढ़ी सँ संसारधर सुत भैये द्दौ दिघो सँ राम द्दौo अपरा योगेश्वकर सुता जालय सँ अवधनारायण सुत रघुवर नारायण दौ माण्डँर सँ सोनमनि द्दौo तीर्थमणि सुता सोदरपुर सँ कोदई सुता ठाकुरदत्त दौ पाली सँ मचल सुत श्यारमलाल द्दौo कन्हानई सुता हरिअम सँ जीवन सुत ठाकुरदत्त दौ पबौली सँ बतहन द्दौo रमादत्त सुता करमहा सँ जगन सुत महापुरुष दौ जजिवाल सँ तोता द्दौo अपरा सुता करमहा सँ शम्भुुनाथ द्दौo
राम सुता लेरवनाथ होरील हृदयनाथा सोदरपुर सँ हरजीव सुत कुली दौ पाली सँ वाचा द्दौo लेखनाथ सुतो अपूछ: पाली सँ बछरु सुत पोषण दौ सोदरपुर सँ नेहाल द्दौo अपरा लेखनाथ सुतो बवुए का हरिअम सँ दयाराम सुत जीवन दौ कन्हा ई सँ रञ्जन द्दौ बवुए सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत गणेशदत्त दौ सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo
।। हृदयनाथ सुतो बच्चू डोमनो पाली सँ बछरु सुत पोषण दौ सोदर. नेहाल द्दौo बच्चू् सुतो गयादत्त प्रयाग दतो बहेराढ़ी सँ वाबूराम सुत बेनीदत्त दौ दरिहरा सँ मोहन द्दौo डोमन सुता महादेव काशीनाथ वैया. लक्ष्मीलनाथ जयनाथा सोदरपुर सँ भतू सुत चन्नाो दौ तिसँउत सँ भीमदत्त द्दौo
।। होरील सुता मझौरा करमहा सँ जीवनाथ सुत मनबोध दौ बेलउँच सँ कौस्कीीदत द्दौ
।। अपरा हृदयनाथ सुता करमहा सँ पिताम्बुर सुत सनफुल दौ वलियास सँ भैरव द्दौo

(457) ॐ परहट सँ कछुवा अच्छसधर झा
।।गायादत्त सुता सोदर. मुसहड़ सुत गतिनाथ दौ पाली सँ गिरधारी द्दौo प्रयागदत्त सुता पबौली सँ त्रिलोचन पौत्र हृदयनाथ सुत भूपनाथ दौ वुधवाल सँ चौ. हल्लाा सुत कलर द्दौo महादेव सुता सोदरपुर सँ गोपाल सुत श्रृकृष्ण दौ दरिहरा सँ मुनि सुत मधुसूदन द्दौ सँ अपरा सुता घुसौत सँ चित्रधर सुत वैया. तेजनाथ दौ वलियास सँ राय चुम्मँन द्दौo काशीनाथ सुतो भरथ: कुजौली सँ वाबूलाल सुत मुकुन्दा दौ सोदरपुर सँ भोली द्दौo लक्ष्मीानाथ सुता बेलउँच सँ तुलसीदत्त पौत्र जीवछ सुत सदानन्दर दौ खौआल सँ श्रीनाथ सुत कन्हानई दौ बेलउँच सँ फणीन्द्रु द्दौo
।। गंगाधर सुतो बाछ: फनन्दनह सँ उमानन्द् सुत गुणीश्वलर दौ खौआल सँ पुरन्द र द्दौo अपरा सुतो घाना छबनू कौ पाली सँ लक्षू सुत यशोधर दौ दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौo बाछ सुतो गोपाल गादीको नरउन सँ सुदर्शन सुत सुरवनी दौ खण्डनबला सँ भोरानाथ द्दौo गोपाल सुता वुधवाल सँ राम सुत अचल दौ खण्डवला सँ ब्रजभूषण द्दौo गादी सुत वंशीधर सोदर सँ पशुपति सुत लाल दौ पाली सँ मधुपति द्दौo वंशीधर सुता जजिवाल सँ मुशरी सुत प्यातरे दौ एकहरा सँ अमृतनाथ द्दौ घाना सुतो नारायणदत्त: कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ नारायणदत्त सुत करमहा सँ महिनाथ सुत मंचीत दौ सकराढ़ी सँ मधुकर द्दौo बदनू सुतो शंकरदत्त: पनिचोभ सँ दामोदर सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ भवदेव द्दौo

(458) ॐ तेलड़ीहा-मुंगेर (234)
(B 46/6) जयकृष्णग सुता वुद्धिनाथ वीरेश्व र कृपानिधि दिनेश महेशा: जजिवाल सँ नीलकंठ सुत अच्युात दौ हरिअम सँ भगीरथ द्दौo वुद्धिनाथ सुता दुल्‍लह हिरा सनफूला हरिअम सँ आनन्दी) सुत छाबनि दौ माण्डार सँ दिगम्बवर द्दौo दुल्लतह सुता शंकरदत्त हनुमानदत्त रवड़गनाथ ननू हियाका पनिचोभ सँ नारायण सुत धर्मपति दौ सोदरपुर सँ दुरवभंजन द्दौo अपरा दुल्लबह सुतो प्रेमनाथ गोपीनाथो नरउन सँ भैरवदत्त सुत आन्हीत दौ उचति सँ हिरानन्दु द्दौo ।। हिरा सुतो दुर्गानाथ: बुधवाल सँ नन्दु सुत कलाधर दौ वलियास सँ रघुदेव सुता सदाशीव द्दौo दुर्गानाथ सुतो वंशमनि फनन्दनह सँ रविनाथ सुत गोड़न दौ षट्शास्त्रीो नैयायिक दर्शनशास्त्र ज्ञ उदयकान्तोा टकबाल सँ गोपीनाथ सुत दुरवमंजन दौ जजिवाल सँ गौरीदत्त द्दौo अपरा लक्ष्मीवकान्तस सुता पनिचोभ सँ भिरवारी पौत्र गोनी सुत सोनेलाल दौ खौआल सँ शिवदत्त सुत गोविन्द दत्त द्दौo मतिीकान्तह सुता जगति पबौली सँ नन्दवलाल सुत बौक दौ दरिहरा सँ मुरलीधर द्दौo नैयायिक दर्शनशास्त्र ज्ञ उदयकान्तग सुता विजयकान्त कृष्णाकांत विनयकानता:वुधवाल सँ जगतलाल सुत यदुनन्ददन दौ वलियास सँ मुक्तिनाथ द्दौo।। कृष्ण‍कांत सुता अटल बिहारी लालकृष्णत सँ सुत दौ
।। विनयकांत सुता जयमत हेमंत रेमंता ।। सनफूल सुत धरानाथ: पनिचोभ सँ गोविन्दक सुत बवनू दौ माण्ड र सँ अनन्तत सुत शम्भु नाथ दौ एकहरा सँ मही द्दौo धरानाथ सुतो भैरवनाथ चन्द्र शेखर करमहा सँ भोला सुत बेदपाणि दौ पबौली सँ ववुरैया द्दौo वघोत पनि. मनोरथ सुत पद्मापति दौ माण्ड र सँ देवन द्दौo भैरवनाथ सुतो हर्षनाथ केशवनाथो महिषी वुधवाल सँ चौ. हल्लीर सुत कलर दौ दरिहरा सँ मुनि द्दौo हर्षनाथ सुत वैद्यनाथ घुसौत सँ अमोलदत्त सुत ववुआ दौ सकराढ़ी सँ कल्लूह द्दौo वैद्यनाथ सुता दिघोय सँ बचकुन सुत उमेश दौ वलियास सँ लूटन द्दौo केदारनाथ सुत धर्मनाथ चाणपुर मलगिया कुजौली सँ सुत बच्चेौलाल दौ धर्मनाथ सुता घुसौत सँ यशोधर सुत वबुअन प्र. दौ सकराढ़ी सँ श्रीनन्ददन द्दौo

(459) परहट सँ तेलडीहा
।। चन्द्रुशेरवर सुतो गंगाधर: सोदरपुर सँ सबूरदत्त सुत मुसहड़ दौ कुजौली सँ पुण्यीदत्त द्दौ गंगाधर सुतो मुश: जजिवाल सँ आत्मादराम सुत गौरिदत्त दौ वेलउँच सँ हिभरण द्दौo अपरा गंगाधर सुतो श्रृष्टिधर: पबौली सँ विक्रम सुत नन्‍दलाल दौ टकबाल सँ बच्चे लाल द्दौ।। मुश सुता सरिसब सँ ढीठर सुत मार्कण्डे य दौ हरिअम सँ भगीरथ द्दौo श्रृष्टिधर सुता सकुरी पाली सँ सुवंश सुत देवी दौ सँ द्दौo अपरा श्रृष्टिधर सुतौ राजशेखर बालशेखरौ प्रथमापरोक्षे देवी स्यैडव दौ सँ द्दौo राजेश्वथर सुता मंगरौनी पाली सँ रमानाथ प्रo रवहरू सुत प्रेमनाथ दौ वलियास सँ निलाम्बेर द्दौo ।। कृपानिधि सुता भवानीदत्त सुबोध जयदत्त श्रीदत्ता पनिचोभ सँ पुरुषोतम सुत रतनू दौ एकहरा सँ बहुड़ी द्दौo सुबोध सुता फनन्दिह सँ रविनाथ सुत गोड.न दौ वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौo जयदत्त सुतो भिक्षुकनाथ गोकुलनाथो वुधवाल सँ रैया सुत लटून दौ सोदरपुर सँ कलर सुत व्रहमदत्त द्दौo भिक्षुकनाथ सुता राजनाथ सर्वानन्द गिरजानन्दस मुकुन्दाद जजिवाल सँ दुर्गादत्त सुत पक्षधर दौ वुधवाल सँ भैया द्दौ मुकुन्दस सुता रंगनाथ प्रान्नादथ उँमानाथा कहका सोदरपुर सँ कोदई पौत्र विश्वे‍श्वौर सुत दामोदर दौ वेलउँच सँ लाल द्दौo गोकुलनाथ सुतो यदाधर: बेलउँच सँ साहेब पौत्र मन्नूिक सुत ववुजन दौ दरिहरा सँ धनाराम सुत आशाराम दौo करमहा सँ मचल सुत भिरवम द्दौo वलियास सँ हृदयनन्दँन द्दौ दिनेश सुतो पोषन: एकहरा सँ रामसुत भ्रमर दौ (B 59//4) गंगौली नील द्दौo पोषनसुतो शशिनाथ रोहिणीदत्तो वुधवाल सँ यदुपति सुत गोनर दौ एकहरा सँ धरनी सुत नाथ दौ खौआल सँ गतिराम द्दौo शशिनाथ सुतो कुलानन्दर: नरउन सँ भिरवनी सुत मानीक दौ सरिसब सँ झौटी द्दौo।। कुलानन्दए सुता खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत गिरधर सिंह दौ करमहा सँ शम्भुलनाथ द्दौo।। रोहिणीदत्त सुता हरिअम सँ गोपाल सुत ववुरैया दौ सकराढ़ी सँ होरील द्दौo

(460) परहर सँ (235)

(461) हड़री सँ सौराठ
।। अथ हड़री सकराढ़ी ग्रामारम्भल ( B 32/7) पाँ योगी सुतो पाँ तारापति: बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत मनहर दौ वलियास सँ सदाय द्दौo पाँ तारापति सुतो पाँ रमानाथ पाँ भिरिवको बेलउँच सँ धारु सुत जानकीनन्द(न दौ सकराढ़ी सँ नेनू द्दौo पाँ रमानाथ सुतो पाँ कृष्णददत्त पाँ श्याुमलालो जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ सकराढ़ी सँ हरि द्दौo पाँ कृष्णनदत्त सुतो पाँ चन्द्रनदत्त: करमहा सँ शम्भुँनाथ सुत प्रान्ना‍थ दौ सरिसब सँ शोभनाथ द्दौo चौ चन्र्पादत्त सुतो सुन्दँर पाँ कुमरो खण्डवला सँ वीतन दौ बछरु सुत वैद्यनाथ सुतो भवनाथ:अलय सँ नरपति दौ भवनाथ सुतो कालाक:खौआल सँ राम सुत दुल्ली दौ निरवूति सँ रघुनाथ द्दौo काला सुतो वीतन: सकराढ़ी सँ वावुराम दौ मंगनी सुत रत्नतपति सुतो वावुराम:हरिअम सँ वावुराम द्दौ।। वावूराम सुता वुधवाल सँ हरिशीव सुत जीवनाथ दौ माण्डार सँ लोचन द्दौo वीतन सुता खौआल सँ वौकू सुत कलमनि दौ गणपति सुत गरीब सुतो बौकूक: बेलउँच सँ हलधर दौo बौकू सुतो कुलमनि सोदरपुर सँ चेतन सुत गुणानन्दव दौ कुसुमाल सँ देवी द्दौo कुलमनि सुता तिसउत सँ वाचा सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ शम्भुब द्दौo कुमार सुता बोधकृष्णज हरिकृष्णस अहपुर करमहा सँ महामहोपाध्यााय वक्सी मुकुन्द दौ।। (B 28/07) भोलानाथ सुतो मुशरीलक:पाली सँ भवानीदत्त सुत झोटन दौ (B1815) सोदरपुर सँ माना द्दौo मुशारी सुता मुकुन्द : वलियास सुफल सुत राजा दौ (B 91/116) खण्डवला सँ हरिनाथ द्दौo महामहोपाध्यादय मुकुन्दत सुतो वैया. जयकृष्णौ: माण्ड र सँ मंधन सुत गोविन्द् दौ कारु सुत कलर सुतो मन्धवन: हरिअम सँ जगत्बन्धु दौ।। मंधन सुतो गोविन्दस:विठुआल सँ भ्रमर सुत सनफूल दौ सोदरपुर सँ गुजर द्दौo गोविन्दृ सुता पाली सँ राजनाथ दौ।। हरिशीव सुत खुशिहाल सुतो राजनाथ: सरिसब सँ कलानाथ दौ राजनाथ सुता सोदरपुर सँ ववुए सुत हेमनाथ दौ अलय सँ कौस्कीसदत्त द्दौo।। बोध कृष्णक सुत श्रीकृष्णि: मंगरौनी पाली सँ ब्रह्मदत्त पौत्र जगमोहन सुत महावीर दौ सोदरपुर सँ हनुमानदत्त सुत महाधन द्दौo पनि. वाबूनाथ द्दौo।। पाँ भिरिव सुतो वेणीदत्त: वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत पाठक मधुरापति दौ दरिहरा सँ घनानन्दन द्दौo

(462) हड़री सँ ककरौड़ (236)
।। (166/A) नरपति सुता पाँ जगन्नाथ पाँ रघुनन्दरन पाँ कमलनयना: अलय सँ रविकर सुत विभाकर दौ (166/5) पबौली सँ माधव द्दौ पाँ जगन्नाथ सुतो विघ्ने1श्वरर: पनिचोभ सँ हरिनाथ सुत काशीनाथ दौ (197//6) विस्‍फी सँ विश्वथनाथ द्दौo पाँ विश्वे श्वार सुतो पाँ भ्रमर प्र. दशरथ पाँ लक्ष्मीापति रतिदेव मोहना बेलउँच सँ परमानन्दँ सुत ववुदी दौ खौआल सँ वाबू द्दौo पाँ भ्रमर सुतो गुजर: वहेराढ़ी सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ (207/2) वलियास सँ मोहन द्दौo पाँ लक्ष्मीसपति सुता धर्मानन्द6 दुर्गादत्ता जयदत्ता: गंगोली सँ विश्व्नाथ सुता जयकृष्णत दौ वलियास सँ रामचन्द्र द्दौo जयदत्त सुता वभनियाम सँ पिताम्ब)र सुत बन्धरव दौ वलियास सँ रघुपति द्दौo ।। पाँ रतिदेव सुतो घनश्यातम: वभनियाम सँ कंगाली सुत पिताम्ब र दौ एकहरा सँ जगति द्दौo घनश्या्म सुतो पाँ बाछ: हरिअम सँ पति सुत भवकृष्णब दौ जजिवाल सँ निताई द्दौo पाँ बाछ सुत किर्तिनाथ:सरिसब सँ हेडू सुत धर्मपति दौ पण्डु्आ सँ नन्दी श्वँर द्दौo।। पाँ रघुनन्दछन सुत काशीनाथ: घुसौत सँ मुकुन्दस सुत जगदीश दौ (166/5) सोदरपुर सँ विश्वतनाथ द्दौo काशीनाथ सुतो जीवनाथ नाथे को पनिचोभ सँ रामदेव सुत लक्षमन दौ बेलउँच सँ चुड़ामनि द्दौo।। पाँ कमलनयन सुतो पाँ गोपाल महो शुभंकरो हरिअम सँ वीतू सुत हरदत्त दौ वलियास सँ राघव द्दौo।। पाँ गोपाल सुतो पाँ धारे प्र. धराधर महोपाध्या।य लक्ष्मीाधरो पनि. मंगाइ सुत लक्षमन दौ (292//3) माण्डुर सँ गोशाँई दाश द्दौo पाँ धारे सुता पाँ बनाई पाँ बासुदेव शतञ्जीवा: सोदरपुर सँ जयकृष्ण सुत प्राणेश्व र दौ पाली सँ राम द्दौo अपरा पाँ धारे सुता सोदरपुर सँ पुरन्दमर सुता जनार्दन दौ सकराढ़ी सँ दण्डापाणि द्दौo।। पाँ बनाई सुत जयानद: पनिचोभ सँ पशुपति सुत धनी दौ सतलरवा सँ पुरन्दौर द्दौo अपरा सुता वभनियाम सँ पक्षधर सुत मेदनि दौ सत. भोरानाथ द्दौo।। जयानन्दन सुत नित्या नन्द : सोदरपुर सँ पोगल सुत चलबलि दौ पाली सँ मनबोध द्दौo नित्या नन्दर सुता वुधवाल सँ घनानन्‍द सुत गृहिमणी द्दौo एकहरा सँ चेड़न द्दौo अपरा नित्या नन्द सुता सोदरपुर सँ बालकराम सुत हनुमानदत्त दौ वलियाम सँ प्रेमनाथ द्दौo ।। पाँ वासुदेव सुत बाछ: करमहा सँ दुरवन सुत कलानाथ दौ सरिसब सँ बलभद्र द्दौo अपरा सुता जजिवाल सँ सदा सुत उँमापति दौ एकहरा सँ जीव द्दौ

(463) हरड़ी सँ बटसार (मुंगेर)
।। यशोधन सुत चक्रपाणि सुतो पिताम्ब र: पबौली सँ चान दौ पिताम्बँर सुतो भोरानाथ तल्‍हनपुर सँ जगन्नाथ सुत महिनाथ दौ करमहा सँ दामोदर द्दौo भोरानाथ सुतो मंधन नीलकंठे अलय सँ भिरिव सुत शिवनन्द:न दौ कुजौली सँ भवानी द्दौo मंधन सुतो विश्वे श्वौर राघवो सोदरपुर सँ मनि सुत घभ्रमर दौ खौआल सँ कमल द्दौo।। विश्वे श्वशर सुता वुधवाल सँ मथुरा सुत बन्धु दौ सतलरवा सँ कमली द्दौo राघव सुतो कार्तिक: सोदर. कुनाई सुत रघुनाथ दौ पाली सँ नेना द्दौo कार्तिक सुता पाली सँ गणेश सुत भिरवारी दौ पबौली सँ रमाकान्त द्दौo नीलकंठ सुतो वैद्यनाथ: अलय सँ विष्णु हरि सुत पाँचू दौ वेलउँच भवानी द्दौo वैद्यनाथ सुतो भवनाथ नरेशो वुधवाल सँ लक्ष्मीिदेव सुत शंकर दौ दरिहरा सँ छीतर द्दौo भवनाथ सुतो ब्रहमदत्त चन्द्रोदत्तो पाली सँ गणेश सुत भिरवारी दौ वलि.धनी द्दौo नरेश सुतो विधानाथ: सोदर. मद्दू सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ गिरपति द्दौo विद्यानाथ सुता लाल गोपीनाथ भायालाला पाली सँ मनबोध सुत मोदनाथ दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौo लाल सुता वद्रीनाथ विश्वपनाथ राजनाथ द्वारिकानाथा पबौली सँ ववुरैया सुत भैयो दौ उचति सँ होरिल द्दौo वद्रीनाथ सुता लक्मीन कांत चुनचुन कुञ्जना जजिवाल सँ दुर्गादत्त सुत पक्षधर दौ बुधवाल सँ भैयाराम द्दौo लक्ष्मीादत्त सुतो सूर्यकान्तो पनिचोभ सँ गोनी सुत गुलाब दौ पबौली सँ आर्तिनाथ द्दौo कुञ्जन सुता वामदेबानन्दु भैरवानन्दा आनन्दीौका घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ पबौली सँ किर्तिनाथ द्दौo भैरवनन्दo सुता प्रमोद पंचानन्दत पवन मंदूका ठाढ़ी मलँo कुजौली सँ सुन्दलर सुत घुटक दौ चुनचुन सुता भूवनेश्व‍र परमेश्वआर माधानन्दो यादवानन्दै शौरेलाल सुत कपिलेश्वदर दौ पाली सँ रत्ने्श्वेर सुत दौ भूआलपट्टी नरवाल सँ कस्तुलत:।। ।। विश्व‍नाथ सुता वम्भोैला हरिकान्ते शिवशंकर दुरवमोचना पाली सँ सोनमा सुत हृदयनाथ दौ खण्डवला सँ इश्व रदत्त द्दौo हरिकान्त सुता करमहा सँ उँमाकान्ते सुत किर्तिनाथ दौ नरउन सँ झाउँ सुत प्याचरे द्दौo द्वारिकानाथ सुता जीवकान्तँ मधुकान्ता3 मतिकान्ताश3 पाली सँ कृष्णामणि सुत गुलाब दौ सतलरवा सँ नेना द्दौ गोपीनाथ सुतो त्रिलोकनाथ वुधवाल सँ रामकृष्णा सुत युगल दौ माण्डिर सँ धर्मेश्वीर सुत प्रेमनाथ द्दौo त्रिलोकनाथ सुतो बासुदेव उग्रमोहनो सरिसब सँ वाचा सुत गोपाल दौ माण्ड्र सँ भैया द्दौo उग्रमोहन सुता फनन्दिह सँ हिती सुत श्रीधर दौ कुजौली सँ विश्वसनाथ द्दौo

(464) हरड़ी सँ बटसार मंगरौनी (237)
भायलाल सुता वाबूलाल जयकान्तँ मुक्रिनाथ श्यामम सुन्द्र पबौली सँ जानकी सुत राजा दौ बहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौ वाबूलाल सुतो पबौली सँ अमृतनाथ सुत ववुनन्दलन दौ पाली सँ गिरधारी द्दौo जयकान्त् सुता मनीलाल किर्तिनारायण चित्रधरा टकबाल सँ हृदयनाथ सुत बच्चेवनाथ दौ वलियास सँ मुकुन्दर द्दौo मतिलाल सुता अनिरुद्ध गोविन्दय जनार्दन:पाली सँ छोटकू सुत सुन्ददर दौ रवोआल सँ गोपाल द्दौo मुक्तिनाथ सुता पाली सँ इश्वारदत्त सुत हल्ली दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo अपरा सुता मनमोहन घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ पबौली सँ किर्तिनाथ द्दौo मनमोहन सुतो पुरुषोत्तम सुबोधो करौनी ब्रहम ‍पनिचोभ सँ जनकलाल सुत अनिरुद्ध दौ नवानी सँ नन्दपकिशोर द्दौo पुरुषोतम सुतो नवनीत विनीत गन्धमर्वा आहिल हरिअम सँ कालिकादत्त सुत वद्रीनाथ दौ नाहस खौआल सँ देवकीनन्दुन द्दौ श्याुमसुन्दार सुतो जगदीश प्र. मुनीन्द्रु: पबौली सँ ववुनन्दरन स्यैदव दौ पाली सँ गिरधारी द्दौo अपरा सुतो उपेन्द्र भूपेन्द्रो् पबौली सँ आर्तिनाथ सुत बनमाली दौ पनि. गोविन्दधदत्त द्दौo।। मुनीन्द्र सुता पाली सँ नन्दी: सुत श्रीशंकर दौ दरिहरा सँ जगदीश द्दौo भूपेन्द्रै सुता करमहा सँ रवेली सुत ज्योन. रवूनी प्र. सुधाकर दौ सकराढ़ी सँ तीर्थमणि द्दौo ‘’सुबोध सुतो विवेक: फेंट जमदौली पाली सँ सुत शशिनाथ दौ ।।(166/2) अपरा डालू सुता विधापति रूद्रपति गणपति विधुपति लक्ष्मीवपति सरयूतिय: वुधवाल सँ सूर्यकर सुत बावू दौ सुरगन सँ केशव द्दौo रूद्रपति सुता जोर पाँरखू दूबेका सकौना गंगेश्‍वर सुत रघु दौ डीह दरिहरा सँ गोविन्दर द्दौo जोर सुता विश्वपनाथ हरिनाथ भवनाथा: कुजौली सँ मुरली सुत बागे दौ पकनिया सँ गंगू द्दौo।। विश्वकनाथ सुतो चिकू प्र. रतिनाथ सिद्धनाथो उचित सँ दूवे सुत दिनू दौ दरिहरा सँ रवि द्दौo दौ पाँ चिकू प्र. रतिनाथ सुता पाँ अर्जून पाँ माधव पाँ कोना प्र. नारायण: पबौली सँ रूपदत्त सुत सुरपति दौ नरउन सँ सुरपति द्दौo पाँ अर्जून सुतो शंकर: अलय सँ देवनाथ सुत बलभद्र दौ सोदरपुर सँ कुमर द्दौo पाँशंकर सुता मित्रकर पाँ हेमांगद बंघूका सोदरपुर सँ वामदेव सुत शिवदेव दौ वलियास सँ महोजगदीश द्दौo।। पाँ अर्जून सुतौ पाँ यशोधर करमहा सँ दशरथ सुत भरथ दौ एकहरा सँ भिरवू द्दौ पाँ माधव सुता पाँ पुरुषोत्तम नन्दूम गतिरामा सोदरपुर सँ रघुनाथ सुत रामी दौ नरउन सँ श्रीहरी द्दौo पुरुषोत्तम सुतो देवकृष्ण बाछाको हरिअम सँ अर्जून कृष्णांनन्दू दौ वलियास सँ रति द्दौo पाँ कागा प्र. नारायण सुता सोदरपुर सँ रतिसुत महेश दौ वलियास सँ छीतू द्दौo

(465) लोहना सकराढ़ी सँ सरवूआ (सुपौल)
अथ लोहना सकराढ़ी ग्राम: रघुपति सुता करमहा सँ हिंगू सुत लाल दौ सकराढी सँ श्या म द्दौo अपरा रघुपति सुतो गिरपति वुधवाल सँ कमलाकान्तू सुत बछरु दौ दरिहरा सँ रमाकान्तं द्दौo गिरपति सुतो प्रेमनाथ: पबौली सँ ननू सुत टेगरि दौ सकराढ़ी सँ गोपाल द्दौo प्रेमनाथ सुतो अच्युुत: सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत लाल दौ वुधवाल सँ ब्रजनाथ द्दौo अच्यूौत सुतो दुर्बल प्र. श्री नारायण: पाली सँ सोनमनि सुत हृदयनाथ दौ खण्डवला सँ इश्वतरीदत्त द्दौo।। दूर्बल सुता हरिअम सँ दुलार सुत झल्लीर दौ खण्डवला सँ हरदत्त द्दौo
।। जगदीश सुत महादेव कुजौली सँ उमापति सुत मंगाई दौ सकराढ़ी सँ मथुरा द्दौo महादेव सुतो चिरानन्द : एकहरा सँ सरस्व ती सुत मनहर दौ अलय सँ पुरुषोत्तम द्दौo चिरानन्दा सुता सोदरपुर सँ अभिनन्दoन सुत हरि दौ दरिहरा सँ अभिनन्द न द्दौo

(466) रोहाड़ सँ हरिपुर (238)
(B-52) नरसिंह सुतो भवेश पतीकौ पनिचोभ सँ गोप सुत राम दौ (B 52/1) सोदरपुर सँ मोहन द्दौo अपरा सुतो थेघ: पाली सँ हरिराम सुत लक्षमन दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo भवेश सुत चिलकाक:अलय सँ सुत परशुराम दौ माण्डदर सँ प्रद्यूम्न द्दौo पति सुतो मनबोध:अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ सोदर. लक्षमन द्दौo मनबोध सुता कन्हा8ई होरिल भवनाथा:।। सोदरपुर सँ महिनाथ सुत वचन दौ टकबाल सँ महिधर द्दौo कन्हाुई सुत नारायणदत्त: एकहरा सँ भोरा सुत सोमदत्त दौ सोदर. उँमाई द्दौo नारायणदत्त सुतो अनुपलाल: सरिसब सँ भैयन सुत मूनी दौ पाली सँ देवन द्दौo अनूपलाल सुतो जयकान्तु: पबौली सँ बतहन सुत हरिहरदत्त दौ करमहा सँ वतह द्दौo जयकान्त सुता हरिअम सँ।। गोविन्दद सुत नरसिंह दौ सकराढ़ी सँ रंगी द्दौo।।
होरिल सुता बेलउँच सँ दुनानन्दँ सुत हृदयनाथ दौ हरिअम सँ दुल्लीत द्दौo थेघू सुता बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत ऋत दौ सोदरपुर सँ योगी द्दौo।। पिताम्बयर सुतो नेनूक पाली सँ हरिराम सुत पुधाई दौ माण्डदर सँ श्री कृष्णी द्दौo नेनू सुता अनन्तरराम भायराम पुरन्ददरा पाली सँ शिवदाश सुत वैद्यनाथ दौ एकहरा सँ मनहर द्दौo।। अनन्त राम सुतो मनसुरव: अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ सकराढ़ी सँ दामोदर द्दौo मनसुरव सुतो ललीत: सोदर. छबनू सुत भवानीदत्त दौ अलय सँ गंगादत्त द्दौ ललीत सुतो फतुरी हिराको अलय सँ हिया सुत ठाकुरदत्त दौ नाहस खौआल सँ गोनोड़ द्दौo अपरा ललीत सुतो प्या रे अजानदत्तो जजिवाल सँ हिरा सुत चिरा दौ पाली सँ बोध द्दौo फतुरी सुता वुधवाल सँ मानीक सुत बावूनाथ दौ सोदर. दुरिवया द्दौo अजानदत्त सुतो भोलाक: सरिसब सँ मचल सुता फकीरन दौ वभनियाम सँ महिपति द्दौo भायराम सुतो करिये घानाको नरउन सँ प्राणपति सुत मोद नारायण दौ दरिहरा सँ पुरन्दनर द्दौo।। करिये सुतो अमृतनाथ गोकुल नाथो सोदरo धरणी सुत गोकुलनाथ दौ खौआल सँ बोध द्दौo अमृतनाथ सुतो हृदयनाथ: खण्डवला सँ ब्रजभूषण सुत गन दौ फनन्दणह सँ रविनाथ द्दौo हृदयनाथ सुतो कैलाश: जजिवाल सँ मुशरी सुत धौधा दौ घुसौत सँ बोध द्दौo।। घाना सुतो प्रान्नासथ विद्यानाथो सोदर. गोई सुत बचनू दौ एकहरा सँ रवगेश द्दौo अपरा सुतो जगमोहन:पाली सँ विष्णुापति सुत भूषण दौ सोदरपुर सँ वैष्णदव द्दौo प्रान्नापथ सुता कटका सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पासदत दौ माण्डकर सँ जगन्नागथ द्दौo विद्यानाथ सुतो दिनानाथ: करमहा सँ भिरवम सुत प्रेमनाथ दौ ओझोलिनरउन सँ भैया द्दौo दिनानाथ सुता घुसौत सँ हिया सुत गो‍पाल दौ वलियास सँ रामकृष्णा द्दौo जगमोहन सुता पबौली सँ आँरवीसुत भाय दौ माण्डँर सँ प्रेमनाथ द्दौo

(467) रोहाड़ सँ झंझारपुर (415//9) बन्धुं सुता जगन्‍नाथ वेदी भंजन चलबलिका सोदरपुर सँ भगीरथ सुत धनेश दौ पनिचोभ सँ ववुदी द्दौo वेदी सुता कन्हासई ठेठन भिरिवयाका सोदर. भवदेव सुत साहेब दौ (B 97//5) तिसउँत सँ आनन्दँ द्दौ. कन्हािई सुता दुर्गानाथ रंगी नन्दीि का वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत पाँरवी दौ पबौली सँ भवदत्त द्दौo दुर्गानाथ सुता करमहा सँ सोनी सुत श्यानमलाल दौ सरिसब सँ भवानीदत्त द्दौo रंगीसुतो चिरञ्जीव मार्कण्डेाय कौ हरिअम सँ निधि सुत दुलार दौ वलियास सँ गिरधर द्दौo मार्कण्डेोय सुता ठक्कूमर पुण्या्नन्द छदीकौ हरिअम सँ नेना सुत गोविन्दद दौ दरिहरा सँ हियन द्दौo ठक्कू सुता जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्दौदत्त दौ।। खौआल सँ चौ. योरवन द्दौo छेदी सुता घुसौत सँ लूच्चे सुत महेश दौ सरिसब सँ सिद्धिनाथ द्दौo ।। नन्दीआ सुतो लम्बोo‍दर. घुसौत सँ वाबू सुत कृष्णेदत्त दौ वलियास सँ विनमा द्दौo अपरा नन्दी सुता जजिवाल सँ चिरा सुत तुलसीदत्त दौ अलय सँ मही द्दौo लम्बो्दर सुता पनिचोभ सँ जुड़ाउन सुत राधा दौ दरिहरा सँ दुलार द्दौo ठेठन सुतो मायानाथ गोविन्दोल वहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ माण्डार सँ जीवन द्दौo।। भिरिवया सुता जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मातराम दौ करमहा सँ आत्मालराम द्दौo करमहा सँ चित्रधर द्दौ चलबलि सुता सोदर. छातू सुत मचल दौ वलियास सँ पुरुषोत्तम सुत मतिनाथ द्दौo

(468) ततैल सँ ननौर पिलरववाड (239) ठाढ़ी
अथ ततैल सकराढ़ी ग्रामारम्‍भ (400/3) मोहन सुतो दण्डापाणि पाली सँ यद्दू सुत अनन्तध दौ वेलउँच सँ दामू द्दौo दण्डदपाणि सुतो उँमापति हरिअम सँ कामदेव सुता वेदू दौ दरिहरा सँ अपूछ द्दौo उँमापति सुता बछरू कान्तिकर शिवनन्दना पबौली सँ मोहन सुत कुलपति दौ हरिअम सँ बछाई द्दौo शिवनन्दडन सुतो प्रेमनाथ वैद्यनाथो बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत सुदर्शन दो हरिअम सँ महेश द्दौo प्रेमनाथ सुता सोदरपुर सँ दुरवरन सुत जयदेव दौ सतलरवा सँ रवांतरसुत तारपति द्दौo बैद्यनाथ सुता रघुनाथ ववुजन ववुनन्दिना पाली सँ धनमनि सुत धीर दौ पबौली सँ रामजीव द्दौo ववुनन्द न सुत अनन्तसलाल: सरिसब सँ भैयन सुत राधे दौ वलियास सँ वेणीदत्त द्दौo (B12/2) भवदू सुतो बन्धु देवदत्तो सोदर. अनिरूद्ध सुत गोविन्द दाश दौ पाली सँ गोविन्दत द्दौo बन्धुन सुत प्रान्नाथ रोझन जीन्दाब छत्रपतिका पाली सँ मनहर सुत धर्मापति दौ खौआल सँ पद्मापति द्दौo प्रान्नाथ सुतो रवेदन दुल्लतहो सोदरपुर सँ लक्ष्मीौदेव सुत अभिराम दौ पाली सँ रेवतीरमन द्दौo जीन्दाझ सुतो ननू लालाको वुधवाल सँ महाई सुत प्रान्नाथ दौ उइनि सँ कुमर किर्तिनारायण द्दौo नूनू सुत तुलसीदत्त: करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ दयाराम द्दौo तुलसीदत्त सुतो बच्चूवक: सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ माण्डार सँ साहेब द्दौo।। बच्चूी सुतो जीवधर: सोदरपुर सँ हरपति सुत जानकीनाथ दौ पाली सँ मदन द्दौo।। लाला सुता करमहा सँ विशो सुत भूषण दौ सोदरo महेश द्दौo।।
देवदत्त सुत भैया रैया को पाली सँ रामसुत पुरन्ददर दौ सोदर. घोघन द्दौo भैया सुतो रुद्रनाथ हियाकौ गंगोली सँ अभिराम सुत इशान्नाथ द्दौo फनन्दोह सँ अन्दील द्दौ (415/1) नेनू सुता छितरी कुनकुन खुशिहाला: पाली सँ शिवदाश सुत नाथ दौ पवौली सँ रामचन्द्र द्दौo छितरी सुतो करियाक: अलय सँ लक्ष्मीवदेव सुत कमलनयन दौ बेलउँच सँ वीरसुत लाला द्दौo।। दरिहरा सँ ननू कस्तुदत: करिया सुतो चण्डीथदत्त: वभनियाम सँ नन्दा सुत गोनोड़ दौ विस्फीस सँ तुला द्दौo।। चण्डीनदत सुतो अपूछ: पनिचोभ सँ मधुरापति सुत सनफूल दौ कुजौली सँ आँरवी द्दौo अपरा सुता पाली सँ धनमनि पौत्र मन सुत नन्द‍लाल दौ सोदरपुर सँ खुशिहाल सुत जग्यअपति द्दौo पाली सँ मधुपति कस्तुरत।। कुनकुन सुता हरिअम सँ आनन्दी सुत छावनि दौ माण्ड र सँ दिगम्बसर द्दौo

(469) ततैल सँ धनकौलि
।। 388//3) कमलापति सुता भैनू सुधाकर भोलाका करमहा सँ बछाई सुत विरवन दौ एकहरा सँ लान्हू द्दौ भैनू सुता पाली सँ बाना सुत भैया दौ दरिहरा सँ हेमाई द्दौo।। सुधाकर सुता कृष्णाराम पोशी अमृतनाथ वंशमनि इश्वुरदत्ता पनिo रामकृष्णभ सुत प्रीतम दौ खौआल सँ भंगी द्दौo कृष्णामराम सुत राजाक: हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलरवा सँ मानु द्दौo पोशी सुता कुजौली सँ कारु सुत गौरीदत्त दौ वलियास सँ कुंजा द्दौo वंशमनि सुता सोदरपुर सँ बदलू सुत काशी दौ पाली सँ गंगानन्दप द्दौo।। इश्वुरदत्त सुतो केशव: सरिसब सँ तुला सुत रेवतीरमन दौ।। केशव सुता शतञ्जीव शक्तिनाथा:मुक्तिनाथा: जजिवाल सँ मुशरी सुत गोपाली दौo।। सकराढ़ी सँ श्रीधर द्दौo शतञ्जीव सुता चन्द्रवशेखर इन्द्र शेखर शशिशेखरा वहेराढ़ी सँ राजा सुत लाल दौ जजिवाल सँ चण्डीथदत्त द्दौo चन्द्र शेखर सुता पाली सँ चुम्मतन सुत जीवू दौ पण्‍डुआ सँ काशीनाथ द्दौo इन्द्रशशेखर सुता बोधकृष्णा लक्षमन सोदर. वच्चूद सुत नवलकिशोर दौ बलि. जानकीनाथ द्दौo बोधकृष्ण सुत शक्तिनाथ सुतो कामेश्ववर अमरनाथो घुसौत सँ लूचे सुत महेश दौ सरिसब सँ सिद्धिना‍थ द्दौo कामेश्वकर सुता रत्ना कर राजनौ कुजौली सँ हरिदेव सुता रामदेव दौ जजिवाल सँ हरिकान्ता द्दौo।। मुक्तिनाथ सुता शुभंकर लम्बोरदर प्र. ललीतकुमार श्यालमचन्द्र रामचन्द्राक हरिअम सँ वसन्तश सुत वैया. सुरेश दौ माण्डषर सँ नरसिंह द्दौo।। शुभंकर सुता उदयशंकर विजयशंकर अभयशंकरा:दिघो सँ ठ. मंगनू सुत ठ. केदारनाथ दौ फनन्द्ह सँ गुणानन्दअ द्दौo
लम्बोषदर प्र. ललीत कुमार सुता अलय सँ लालजी सुत विश्वाम्भशर दौ सोदर. साधु द्दौo श्याममचन्द्र सुतो सुधीर कुमार मनोज कुमारौ बेलउँच सँ सुधाकर सुत विमलाकान्तो दौ सोदरपुर सँ निरसू द्दौo।। रामचन्द्र सुतो विकास कुमार मनीन्द्र कुमारो पाली सँ उँमानन्दम सुत सूर्यानन्द दौ खौआल सँ त्रिवेणीकान्ता द्दौo।। भोला सुता हरिअम सँ सुत खुशिहाल द्दौo

(470) ततैल सँ भराम पिण्डािरुछ जमशेदपुर (280)
छितरी सुतो हेमांगद भैनू को हरिअम सँ नीलकंठ सुत यशोधर दौ सोदर. शिवदेव द्दौo हेमांगद सुतो नीलांगद पनिचौभ सँ महादेव सुत कंगाली दौ पबौली सँ पशुपति द्दौ नीलांगद सुतो लोकांगद:जजिवाल सँ रमदी सुत पद्मापति दौ वलि. बन्धुद द्दौo लोकांगद सुतो लक्षमन सोनमनि सरिसब सँ जयशीव सुत बलभद्र दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo।। लक्षमन सुतो फोकाईक: करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत झोटन दौ खौआल सँ दत्त द्दौo सोनमनि सुतो मनभरन:दिघो सँ शिवनन्दशन सुत फकीरन दौ अलय सँ बवनू द्दौ।। भैनू सुता रवडानन्देिश्वरर वाचा मुनिका कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ खण्ड्बला सँ भोरानाथ द्दौ रवण्डननन्दे श्व र सुता लाल गोपाल गोविन्दार सरिसब सँ महादेव सुत रतिनाथ दौ कर. दुरवन द्दौo लाल सुता हरिअम सँ थोथा सुत नेना दौ सकराढ़ी सँ गंगादत्त द्दौo सोमेश्व्र सुतो कुशेश्वोर पवौली सँ बतहन सुत लक्षमन दौ एकहरा सँ सनफूल द्दौo कुशेश्व र सुतो शोभनन्द :फनन्दौह सँ ववुआ सुत ननू दौ सोदरपुर सँ फणीलाल द्दौo शोभानन्दल सुतो ईo आशानन्दस: इ. आशानन्दन सुतो इंजिनियर राजेश इंजी. रुपेशोतरौनी करमहा सँ सुत देवकान्त दौ सुता इ. सँ रूपेश सुता वढिo पबौली सँ लक्ष्मी्कान्तन सुत डा. श्रीकान्त दौ भण्डाइसिराम सँ महानन्दस द्दौo।। गोविन्दज सुता पाली सँ दुर्लभ सुत नेना दौ खौआल सँ कारी द्दौo वाचा सुतो बतहन लान्हाँ को हरि. देवकृष्णई सुत रामेश्वलर दौ गंगोली सँ कृपाराम द्दौo लान्हा सुतो सदानन्दग गोकुलानन्दोत कुजौली सँ दत रुद्रदत्त सुत भूवन दौ सत. विष्णु दत्त द्दौo सदानन्दम सुतो वैद्यनाथ शिवानन्दो् वभनियाम सँ वंशमनि सुत संतोषी दौ बेलउँच सँ प्राणपति द्दौo शिवानन्द सुता सोदरपुर सँ ववुआ सुत चुम्म न दौ ओइनि सँ वाबू रवोजेन्द्रभ नारायण द्दौo गोकुलानन्द् पाली सँ वच्ची सुत चुम्म न दौ सोदरपुर सँ मुरली द्दौo

(471) ततैल सँ रहिका
जयदेव सुत हरिकृष्णथ सुता शतञ्जीव वीरो अलय सँ घनेश सुत लक्ष्मीो दौ खौआल सँ रघु द्दौo शतञ्जीव सुता अन्दी गौरीपति मधार्डका जजिवाल सँ दामोदर सुत अरविन्दु दौ पाली सँ मतिनाथ द्दौo अन्दीव सुता रवगेश लाल रवड़गनारायण मोहर रवुशिहाला: सोदरपुर सँ वदनी सुत रघुनाथ दौ पाली सँ प्रद्युम्नसनाथ द्दौo।। रवगेश सुता करमहा सँ रघु सुत पलट दौ पबौली सँ नरोत्तम द्दौo लाल सुता बोध मौजी गिरधारीका वहेराढ़ी सँ सुन्दतर पौत्र भद्दू सुत बछरु दौ माण्डुर सँ शिवि द्दौo।। गौरीपति सुता नाथी आँरवी विहारी सन्तोशषीका सोदर. कृष्णालनन्दर सुत रघुनाथ दौ माण्डतर सँ मिश्र राजा द्दौo नाथी सुता कमलादत्त नाकट छोटकू कृष्णसदत्त प्र. दुर्गादत्त: बेलउँच सँ लाला सुत रत्नीपति दौ माण्ड र सँ नित्याणनन्दा द्दौo कमलादत्त सुतो हनुमानदत्त:बेलउँच सँ अन्दीस पौत्र गरवन सुत शिवराम दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo सुत पुरुषोत्तम द्दौo पबौली सँ पुरुषोत्तम कस्तुरत:।। नाकट सुता जम. पाली सँ अन्दी सुत चंचल दौ सोदर. हरीतश्वतर द्दौo दुर्गादत्त सुतो भावूक:।। सरिसब सँ भगीरथ सुत रवुशी दौ माण्डुर सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo ।। वीर सुता नीतन चाण रैया देवे घनाईका सोदरपुर सँ वासुदेव सुत मोहन दौ माण्डमर सँ जगदीश द्दौo नीतन सुतो भिरिवया जगयपति हरिअम सँ हरि सुत भगीरथ दौ जजिवाल सँ शिवनी द्दौo अपरा सुता महगी बानू मधुरापति का सरिसब सँ परमानन्द सुत राजाराम दौ एकहरा सँ वल्लीय द्दौo।। भिरिवया सुतो वाचाक: अलय सँ कंगाली सुत रत्नतपति दौ सकराढ़ी सँ कमलापति द्दौo वाचा सुतो ववुनन्दमन: एकहरा सँ दिनबंधु सुत लोचन दौ पबौली सँ कलर द्दौo।। ववुनन्दअन सुतो गुदर: रवड़का एकहरा सँ विष्णुलदत्त सुत मित्रदत्त दौ नरउन सँ गिरजादत्त द्दौo गुदर सुता अलय सँ हिरानन्द सुत भैयालाल दौ माण्ड र सँ गांगू सुत देवीदत्त द्दौo मंगरौनी पाली सँ दयानाथ द्दौo सोदरपुर सँ मतिनाथ द्दौo अपरा गुदर सुतो चन्द्रीकिशोर गोशाँई सोदरपुर सँ हिरामणि सुत भाय दौ एकहरा सँ प्रान्नाथ सुत हिया द्दौo अपरा सुतो वाबूजीक: परही पाली सँ जयशीव पौत्र देवी सुत भनमील दौ सतलरवा सँ भानू सुत रतनू द्दौo हरिo खेलपति द्दौ महगी सुता सोदर. रघुराम सुत दवरो दौ दरिहरा सँ नीलकंठ सुत जगन्नाथ द्दौo बानू सुतो नाथ सनाथो पाली सँ गणेश सुत भिरवारी दौ सोदरपुर सँ प्रितम द्दौ मधुपति सुतौ झडूला वावूनाथौ अलय सँ प्रान्नामथ सुत धराधर दौ सरिसब सँ चतुर्भूज सुत रूचि द्दौo।। झडूलासुत चुम्मसन सोदरo परशुराम दौ नाहस खौआल सँ सोनी द्दौo चुम्म न सुता वभनियाम सँ वाचा सुत कुञ्जी दौ दरिहरा सँ हियन द्दौo

(472) ततैलसँ रहिका (24) चाण सुतो गणपति रवगपति जजिवाल सँ शिवनी सुत भगीरथ दौ दरिहरार सँ मोहन द्दौ गुणपति सुता दुल्ल ह बुधवाल सँ परमानन्द सुत देवकृष्णद दौ।। दरिहरा सँ वागेश द्दौo दुल्लँह सुतो दत्तीक: करमहा सँ हरिनन्दँन सुत बछरू दौ खौआल सँ परशुराम द्दौo।। रवगपति सुता कर. रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ।। रैया सुतो हरिनारायण:सरिसब सँ परमानन्दव सुत श्यारमराम दौ दरिहरा सँ अपूछ द्दौo

(473) छमू सँ कन्हौदली मोहना-नगराम
।। अथ छामू सकराढ़ी ग्रामारम्भ : (258) दामोदर सुतो गुजर बनमाली को करमहा सँ गोपीनाथ सुत अच्युात दौ माण्डेर सँ अपूछ द्दौo अपरा दामोदर सुतो जगन्नाथ बावीको पबौली सँ बासुदेव सुत सदानन्दह दौ सुदूरी सँ मांगनि द्दौo गुजर सुता भवनाथ जानकीनाथौ एकहरा सँ शिवि सुत दशरथ दौ पाली सँ गोविन्द् दाश द्दौo।। भवनाथ सुता पबौली सँ सुत कलाधर दौ सँ द्दौo जानकीनाथ सुता करमहा सँ सुत कलानिधी दौ सँ द्दौ।। हेमनाथ सुतो फकीरन: करमहा सँ अन्दी् सुत महन्थ दौ दरिहरा सँ इन्द्रनपति द्दौo
वनमाली सुतो हृदयनाथ: नरउन सँ घनश्या म सुत रत्नतपति दौ खौआल सँ भवानन्दा द्दौo हृदयनाथ सुता रुद्रनाथ लक्ष्मीीनाथ इशान्नाथ दुर्गानाथा: करमहा सँ परशुराम सुता भैया दौ वलियास सँ भगीरथ द्दौo रुद्रनाथ सुता वहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत महेरमान दौ सोदरपुर सँ रवेम द्दौo।। लक्ष्मी्नाथ सुतो गुलाब: बुधवाल सँ मधुरापति सुत धरापति दौ सरिसब सँ यदुनी द्दौo इशान्नाथ सुता पबौली सँ दुरवरन सुत हेमकर दौ वलियास सँ नकट द्दौo दुर्गानाथ सुतो वाबूलाल: बेलउँच सँ जीवनाथ सुत इन्द्रतपति दौ (B91/3) सरिसब सँ खुशी द्दौo गुलाब सुता करमहा सँ सुत रंगनाथ दौ सँ द्दौ।। वाबूलाल सुतो प्या‍रेलाल: करमहा सँ दुरवन सुत जगन दौ वलियास सँ प्रद्मुम्नद द्दौo प्याइरेलाल सुतो विहारीलाल: बेलउँच सँ रायकेशरी सुत जयदत्त दौ।। सकराढ़ी सँ मनसुरव द्दौo विहारीलाल सुतो कन्है:यालाल त्रिभुवन लालो मंगरौनी पाली सँ सोनफुल सुत भगवानदत्त दौ खौआल सँ लक्ष्मीलनाथ द्दौo त्रिभवनलाल सुता ररवo हरिअम सँ ठाकुरदत्त सुत फतुरी दौ खौआल सँ लाल द्दौo (377/2) जगन्नाथ सुता आँरवीजान भवदेवा करमहा सँ मोहन सुत हावी दौ बेलउँच सँ श्रीलाल सुत गोढ़ाई द्दौo आँरवी सुता नारायणदत्त मनिकाला अमृतनाथ किर्तिनाथा घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेघु दौ नरउन सँ घनश्याँम द्दौo नारायण सुतो वेणीदत्त लालाको पाली सँ मनहर सुत राम दौ वलियास सँ भि‍रवारी द्दौo वेणीदत्त सुतो हर्षदत: वलि. हरिअम सँ खुशिहाल सुत दुरिवया दौ।। काला सुतो वहोरण:पनि रतनू सुत. कुलपति दौ सोदर. मचल द्दौo अमृतनाथ सुतो भिक्षुक।। शंकरदत्तो घुसौत सँ लक्ष्मीनपति सुत विष्णुहपति दौ सोदर. वैष्णाव द्दौo किर्तिनाथ सुतो दुरिवयाक: पनि रतनू सुत मनबोध दौ दरिहरा सँ इन्द्रृपति द्दौo

(474) छमू सँ मोहना (242)
ज्ञान सुतो परश जीवतो पाली सँ गणेश सुत धारु दौ वलियास सँ पशुपति द्दौo अपरा ज्ञान सुतो ललित मनीको वभनि. भगीरथ सुत पक्षधर दौ माड़रि बलियास सँ राय द्दौo परश सुता झडुला कृष्ण दत्त कन्हाुई का घुसौत सँ लक्ष्मीापति सुत विष्णुापति दौ (B 7814) विष्णुधपति सुता सोदरपुर सँ सुत वैष्ण्व दौ सँ द्दौo।। कन्हायई सुतो जगद्ध एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयपणणि दौ बुधवाल सँ घनानन्दा द्दौo जगद्धर सुतो ठक्क(न: पाली सँ गाना सुत नित्यारनन्द दौ माण्डृर सँ झोटन द्दौo।। ठक्कोन सुता सुरवेत मोदर. मचल पौत्र बतहन सुत राजमनि दौ खौआल सँ सोनमा पौत्र रमानाथ सुत गिरधारी दौ पाली सँ लीलाधर द्दौo
।। जीवन सुतो थोथन: कुजौली सँ भिरिव सुत गरीब दौ पनिचोभ सँ विरेश्व र द्दौo थोथन सुतो फेंकन छितनो वुधवाल: श्रीपति सुत दुर्गापति दौ सक. जयदत्त दौo।। फेंकन सुता बेलउँच सँ द्दौ बनि सुत भैयालाल दौ पाली सँ नेनार द्दौo भवदेव सुतो ललीत मनी को वभनियाम सँ भगीरथ सुत पक्षधर दौ वलि. पिताम्बनर द्दौo ललित सुता गोविन्दक लाल नथुरानाथ रंगनाथ तुफानीका पाली सँ चन्द्रककर सुत ववुनी दौ खौआल सँ मनाई द्दौo गोविन्दि लाल सुतो गंगाधर जयानन्दौ कर. भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ वलि. मुनि द्दौo गंगाधर सुतो अपरा गंगाधर सुता पबौली सँ शम्भुदनाथ सुत बदूकी दौ सतलरवा सँ मनमोहन द्दौo मथुरानाथ सुत महिधर: पबौली सँ आँरवी सुत रविनाथ दौ सकराढ़ी सँ हिरा द्दौo महिधर सुतो चुन्नीसक: दिघो सँ खुशिहाल सुत वाबूलाल दौ एकहरा सँ वीचा द्दौo रंगनाथ:सुतो यदुनाथ पबौली सँ कारु सुतो सोनेकँ: पाली सँ श्यारमदत्त सुत गृहिमणि दौ बेलउँच सँ मचल सुत भवनाथ द्दौo सतलरवा सँ रञ्जन द्दौo मोहन सुता सोदरपुर भाई सुत चेङा दौ कर. नेनबे सुत हरिहरदत्त द्दौo।। बावी सुतो कुलपति पशुपति को कर. दामोदर सुत गंगादाश दौ वलि. जगतानन्द द्दौo कुलपति सुता खण्डवला सँ पुरुषोत्तम सुत महिनाथ दौ।। एकहरा सँ वबूदी द्दौo पशुपति सुता सोदर. बासुदेव सुत बछरु दौ (432//3) माण्डगर सँ छत्रपति द्दौo

(475) भरवरौली सँ रामनगर
अथ भरवरौली सकराढ़ी ग्रामारम्भन: (168//4) वुढ़ाई सुतो लक्षमन: करमहा सँ गोविन्दत सुत यद्इ द्दौ नरउन सँ जगदीश द्दौo लक्षमन सुतो योगीक: पाली सँ विशे सुत मोहन दौ खौआल सँ रामचन्द्र द्दौo योगी सुता महिपाणि अभिराम चकाई मचला बेलउँच सँ बलिराम बछरु दौ माण्डौर सँ धनी द्दौo अपरा योगी सुता घुसौत सँ मनहर सुत लक्ष्मीलपति दौ (B 78/4) खौआल सँ नीलकंठ द्दौo महिपाणि सुतो गणी रवेदनो सरिसब सँ चतुर्भुज सुत श्याडमराम दौ बेलउँच सँ गोकुलनाथ द्दौo।। गुणी सुतो भाइक: पनिचोभ सँ रामकृष्णत सुत बहोरन दौ दरिहरा सँ इन्द्रलपति द्दौo भाइ सुतो डोमन वच्चा को सोदर. गरीवनाथ सुत वेणीदत्त दौ सक. रमानाथ द्दौo।। वच्चाक सुता बेलउँच सँ भैरवदत्त सुत इश्वीरीदत्त दौ पाली सँ श्या मदेव सुत गृहिमणी द्दौo वेल. भवनाथ द्दौo रवेदन सुतो गोविन्दत: करo सोनीसुत रुद्रनाथ दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ अभिराम सुतो ववुआ बालहो नरउन सँ कुलपति सुत रत्नापति दौ जजिवाल सँ नन्ददलाल द्दौo बुआ सुतो लाल नेनाको करमहा सँ सन्तोथषी सुत मनीराम दौ
सतलरवा सँ गंगा द्दौo लाल सुतो भैरव रामो बेलउँच सँ फकीरन सुत मनीलाल दौ वलियास सँ हरिनाथ द्दौ राम सुता पाली सँ छबन पौत्र श्या मलाल सुत द्वा‍रिकानाथ दौ सरिसब सँ राम वल्लदभ द्दौo नेमा सुतो गरीबनाथ: खण्डवला सँ हरदत्त पौत्र रतन सुत श्रीदत्त दौ।। बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि द्दौ बलियास सँ धर्मदत्त द्दौo अपरा नेमा सुतो कलर:मधु सूदनो बहेराढ़ी सँ छोटाई पौत्र मनसुरव सुत विद्यानाथ दौ पबौली सँ दुरवभंचन द्दौo कलर सुता पाली सँ प्रयागदत्त सुत वाबूलाल दौ एकहरा सँ गुलाव द्दौo मधुसूदन सुत बरजी प्र. बैद्यनाथ करमहा सँ वेदपाणि सुत कन्हैतया दौ दरिहरा सँ ब्रजनाथ सुत वाबूलाल द्दौ गंगौली सँ दुरवनी सुत कारी द्दौo वभनिoबछरू सुत वेचन दौ।। उइनि सँ हिरदू द्दौo बालह सुता जमाहिर बुटे बंगालीका उचति सँ बोध सुत हो‍रिल दौ सकराढ़ी सँ कारिया द्दौo जमाहिर सुता पाली सँ शीव पौत्र देवी सुत वंशी दौ सतलरवा सँ लान्हाा सुत बछरण द्दौo बेलउँच सँ कुली द्दौo चकाई सुतो धर्मदत्त बेलउँच सँ धारु सुत जानकीनन्दमन दौ विठुआल सँ प्रद्युमन सुत बाना दौ माण्डौर सँ धरनी द्दौo

(476) (282) 76

(477) राजनपुरा सँ म.म. चित्रधर झा मैलाम वच्चीर झा धमदाहा (धर्मडीहा) ।। महामहो पाध्या्य थेघू प्र. वंशीधर सुता म.म. चित्रधर म.म. मनोधर म.म. रुद्रधरा हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ पबौलि सँ कालीदाश द्दौo।। म.म. चित्रधर सुता जजिवाल सँ निताई सुत लक्ष्मी.धर दौ टकबाल सँ बंधु द्दौo म.म. मनोधर सुतो बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ जजिवाल सँ निताई द्दौ म.म. धरणीधर सुतो योगधर उव्वीधरो पाली सँ हरिकृष्णेम सुत रामनाथ दौ माण्डरर सँ वाचस्प.ति द्दौo योगधर सुतो ताराधर: खण्डवला सँ वीर सुत ब्रजभूषण दौ करमहा सँ छबनू द्दौo ताराधर सुता रज्जेक हल्लीु वल्लू् मल्हाना:सोदरपुर सँ लक्ष्मीसदत्त सुत किर्तिनाथ दौ खौआल सँ दयाराम द्दौo रज्जेन सुता नेना भूला बच्चीा लूचमनि का सोदर. देवनाथ सुत बदरी दौ सतलरवा सँ छक्केन द्दौo नेना सुता कुजौली सँ भूवन दौ सतलरवा सँ विष्णुकदत्त द्दौo।। मुना सुता घुसौत सँ पोषण सुत नेना दौ सरिसब सँ फकिरन द्दौo बच्चील सुता वि‍द्याधर श्रृष्टिधर किर्तिधर मुक्तिधरा करमहा सँ लालपाणि सुत जाल्पा दत्त दौ दिधो सँ चण्डीसदत्त द्दौo विद्याधर सुता केदारनाथ काशीनाथ इन्द्रसनाथा कुजौली सँ रवगनाथ सुत राधकान्त् दौ वलियास सँ भैयो द्दौo अपरा विद्याधर सुतो निरसूक: खण्डवला सँ लाल सुत बछरण दौ सँ द्दौo
।। केदारनाथ सुता अलय सँ चौ. फेकू सुत विष्णुतकांत दौ वलियास सँ रघुनाथ द्दौo काशीनाथ सुता सोदर. भैरव सुत इन्द्रडनाथ दौ पाली सँ कृष्ण लाल द्दौo इन्द्रानाथ सुता सोदरपुरसँ प्रभूनन्दून सुत भवदेव दौ कुजौली सँ दिनानाथ द्दौo निरसू सुता राजकुमार महेश दिनकरा वेलउँच सँ वबुआ सुत सुदर्शन दौ घुसौत सँ हिरामणि द्दौo राजकुमार सुता धोसियाम सँ सुत कृष्णौमोहन दौ सँ द्दौ दिनकर सुता।। बहेराढ़ी सँ ठ. रूद्रमणि सुत प्रमोद कुमार दौ खौआल सँ नगेन्द्र नाथ द्दौo ।। मुक्तिधर सुतो धर्मनाथ : कुजौलि सँ रवगनाथ सुत राधाकान्तौ स्यैदवदौ वलियास सँ भैयो द्दौ धर्मनाथ सुता पाली सँ राम सुत हरिदेव दौ कुजौली सँ कृष्णौदत्त दौ।। मनि सुतो ववुआक: वुधवाल सँ घनानन्दन सुत रंगनाथ दौ खौआल सँ भरू द्दौ बवुआ सुता सरिसब सँ हर्षदत्त सुत नारायण दौ खौआल सँ चौ. झिंगुर द्दौo हल्लीम सुता पालीसँ कारु सुत होरिल दौ पवौलि सँ भवदत्त द्दौo अपरा हल्लीव सुता पबौलि सँ पुण्यहशील

(478) राजनपुरा सँ मैलाम (282)
।। सुत सोन दौ बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo बनू सुतो भोलीक: सोदर. नेहाल सुत थोथी दौ पाली सँ धरम द्दौ अपरा ननू सुता सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ दरिहरा सँ गरीब सुत ननू दौ पाली सँ निधि द्दौo ।।भोली सुता नरउन सँ अमृतनाथ सुत मनभरन दौ वलियास सँ लक्षमन द्दौo मल्ह‍न सुता करमहा सँ रुद्रनाथ सुत शितलादत्त दौ नरउन सँ वितू द्दौo।। अपरा सुता अलय सँ ठाकुरदत्त सुत उँमादत्त दौ पण्डुकआ सँ नित्याहनन्दह द्दौo ।। उर्व्वीधर सुतो अवनिधर पृथ्वीतधरो वभनियाम सँ कृष्णाुनन्दआ सुत साहेब दौ नरउन सँ भिरिव द्दौo अवनिधर सुता करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo पृथ्वीवधर सुता करमहा सँ लोकनाथ स्यैसव दौ।। (बर्षकृत रचयिता म. म. रुद्रधर सुता करमहा सँ दुरवरण सुत वैदयनाथ द्दौo।। वलियास सँ गि‍रीश द्दौo ।। हरिजीव सुता फनन्दरह सँ म.म. रामभद्र सुत सदु. पाध्यानय उँमानन्दत दौ खौआल सँ अच्युसत द्दौo अपरा सुता शिवदत्त कुल रोहिणी मनबोध सुबोध:हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ पबौलि सँ कालीदाश द्दौo शिवदत्त सुता ववनू गौरीदत्त विष्णुैदत्त नारायणदत्ता सरिसब सँ रमानन्दि सुत महादेव दौ वभनियाम सँ महादेव द्दौo अपरा शिवदत्त सुता हिर बचन सचना फनन्दीह सँ बलदेव सुत‍ जीवनाथ दौ माण्ड्र सँ हेमाई द्दौo (2) अपरा सुतो रवड़गपाणि पबौलि सँ रघुनाथ सुत कवि हठ्ठी दौ सकराढ़ी सँ पाँ धारे द्दौo अपरा सुतो हरoगीक: अलय सँ भवदेव सुत गंगाधर दौ सरिसब सँ कुनाई द्दौo (4) बवनू सुता ज्योौ. कन्हा ई बतहन रामधन गिरधारी जुड़ाउना: सरिसब सँ मोहन सुत काशीनाथ दौ पण्डुकआ सँ पाँ विकू द्दौ कन्हांई सुतो बल्लेनक पाली सँ भवानीदत्त सुत अर्जून दौ सोदरपुर सँ भवन द्दौ वल्लेर सुता ववुआ प्र. मधुसूदन दामोदर जटाधर जगद्धर हरिअम सँ सन्तोूषमनि सुत ववुजन दौ जजिवाल सँ चलबलि द्दौo मधुसूदन सुतो तेजनाथ: वुधवाल सँ छकोड़ी सुत हल्लीु दौ खण्डवला सँ चतुर्भूज द्दौo तेजनाथ सुतो शंकर: वुधवाल सँ विश्व नाथ सुत रमानन्दम दौ वलियास सँ डेढ़न द्दौo

(479) राजनपुरा सँ कैवलरव अकौर कैवलरव योगानन्द् झा
अपरा मधुसदन सुतो जयदेव खण्डवला सँ थोथीसुत जीरक्र‍वन दौ अलय सँ जयलाल द्दौ जयदेव सुता हरिअम सँ गोविन्दा सुत उमा दौ वलि. हर्षनाथ द्दौo।। अलय सँ मित्रलाल द्दौo दामोदर सुतो सोदरपुर सँ मानीकनन्द‍न सुत नित्याथनन्दल दौ बेलउँच सँ अजीत नारायण द्दौo।। जटाधर सुतो कार्तिकेय हृषिकेशो पाली सँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ खौआल सँ बालगोपाल द्दौo कार्तिकेय सुतो वाचस्पदति सोदरपुर सँ दुक्रनवी सुत गरजा दौ बलियास सँ श्रीरमन द्दौo वाचस्च ति सुता घुसौत सँ अभयनाथ सुत जगन्नाथ दौ वलियास सँ चन्द्रा नन्दद द्दौ
।। हृषिकेश सुता विधापति सुरपति प्रजापति गणपति धनपति जानपतिय: फनन्दाह सँ लक्ष्मीतनाथ सुत राजा दौ पबौलि सँ युद्धि द्दौo विधापति सुता खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत गोविन्दु सिंह दौ भाण्डनर सँ इन्द्रा नन्द‍ द्दौo सुरपति सुता हरिअम सँ मधुसूदन वुद्धिनाथ दौ माण्डसर सँ दिनबंधु द्दौo
।। बतहन सुतो लतड़ यशोधरो सोदर. चलबलि सुत बच्चूप दौ पाली सँ अर्जून द्दौo रामधन सुत फेकूक: पबौलि सँ रत्न पति सुत रवेलपति दौ नग. (40//4) घुसौत सँ बवनू द्दौo फकूसुता कर. सुत गौरी दौ गिरधारी सुतो दुलार: घुसौत सँ विकू सुत वाबूलाल दौ दरिहरा सँ मानीक द्दौo अपरा सुतो रघुनन्दगन बेचनो सोदरपुर दुल्ल ह सुत गिरधारी दौ पाली सँ इश्व रीदत्त द्दौo दुलार सुतो पद्मनाथ: पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ नग. (40//4) घुसौत सँ बवनू द्दौo करमहा सँ दुरिवया द्दौo पद्मनाथ सुत शशिधर करमहा सँ वबुजन सुत शिवदत्त दौ पण्डु्आ सँ रामसेवक द्दौo रघुनन्दान सुतो श्रीनन्द न: सोदरपुर सँ जगी सुत सुत बावा दौ सतलरवा सँ किर्तिनाथ द्दौ अपरा सुता हरिअम सँ नेना सुत गोविन्द दौ सोदर ननू द्दौo श्री नन्दथन सुतो योगानन्दद: साहित्यिकार हरिअम सँ गुलवदन सुत जयकृष्णद दौ जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौo योगानन्दन सुतो।। अजय पवौली सँ उच्चन न्या या. लक्ष्मीसकान्तद दौ बेचन सुतो राधाकान्त‍ उँमाकान्तौल खण्डवला सँ लाल सुत बछरण दौ वलियास सँ फकीरन द्दौo राधाकान्ते सुता बेलउँच सँ मुरलीधर सुत अमृतनाथ दौ दिधोय सँ अमृतनाथ द्दौo उँमाकान्तन सुता तिसउँत सँ देवकृष्ण सुत शोभानन्दस दौ छाद सरिसब सँ उचित नारायण द्दौo जुड़ाउन सुता वुधवाल सँ मानीक सुत चान दौ वलियास सँ महेश द्दौo

(480) राजनपुरा सौराठ (245)
।।विष्णुसदेव सुता सरिसब सँ कृष्णरदेव सुत चान दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo अपरा सुतो कन्हा इक सोदर. पोगल सुत चलबलि दौ पण्डु्आ सँ केदार द्दौo।। अपरा सुतो गोनोड़ हेमनाथो पाली सँ बछरु सुत छबन दौ सकराढ़ी सँ राम द्दौo अपरा सुतो पबौलि सँ गरीब सुत रत्नहपति दौ कर. सोनी द्दौo कन्हादईसुता वुधवाल सँ घनानन्दह सुत फेंकन दौ सरिसब सँ भैयो द्दौo गोनोड़ सुता पाली सँ कारु सुत होरिल दौ पबौलि सँ भवदत्त द्दौo हेमनाथ सुतो दुरवन: जजिवाल सँ धर्मनाथ सुत ववुजन दौ पाली सँ होरील द्दौo अपरा सुता करमहा सँ बोकन सुत भाय दौ सरिसब सँ नारायणदत्त द्दौo गौरिदत्त सुतो लक्षमन बबुए सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्ना थ दौ वलियास सँ नीलाम्ब र द्दौo अपरा सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत अर्जून दौ सोदरपुर सँ भवन द्दौo गौरीदत्त सुता सरीसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सतलरवा सँ मानीक द्दौo अपरा सुतो हनुमानदत्त दिघोसँ परान सुत बालकराम दौ नग. (812) पाली सँ मनबोध द्दौo लक्षमन सुत योगनाथ: सरिसब सँ भिरीव सुत भवनाथ दौ पण्डुसआ सँ चान द्दौo योगनाथ सुता जजिवाल सँ सबुरदत्त सुत भिक्षुक दौ माण्डजर सँ वंशीधर द्दौo वबुए सुतो गुल्लीमक पाली सँ मनसुरव सुत चन्द्रभदेव दौ सोदर. नाथे द्दौo अपरा सुतो मनोहर: हरिअम सँ निधि सुत रुद्रदत्त दौ सतलरवा सँ गौरीपति द्दौo मनोहर सुतो पुरुषोत्तम जयकान्तो कर. चित्तू सुत बतहा दौ माण्ड्र सँ गंगादत्त सुत कलानाथ द्दौo एकहरा सँ रुपनाथ द्दौo अपरा लक्षमन सुतो भगवानदत्त: पाली सँ केशव सुत तुफानी दौ वलि. भवन द्दौo भगवानदत्त सुता सोदर. दुल्लह सुत नेना दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौ ।। वच्च्न सुतो कालीनाथ नेना को सोदर. रघुवीर सुत बघर दौ करमहा सँ छबनू द्दौo कालीनाथ सुता गंगौली सँ जीवू सुत ववुरैया दौ सकराढ़ी सँ घाना द्दौo नेना सुता करमहा सँ हरिकृष्णे सुत रामनाथ दौ पबौलि सँ चेतुर्भूज सुत परान द्दौo अपरा नेना सुता कर. मनसुरव सुत वाबूनाथ दौ सकराढ़ी सँ मेधन द्दौo अपरा नेना सुता घुसौत सँ परमेश्व्र सुत मतिराम दौ गंगौली सँ संतोषी द्दौo रवड़गपाणि सुतो रत्नतपाणि बुधवाल सँ ब्रहमपति सुत घनानन्‍द दौ वलियास सँ जीवी द्दौo रत्नतपाणि सुतो गोवर्द्धन सोदर. जीवन सुत लक्षमन दौ पण्डु आ सँ रुद्रमणि द्दौo।। अपरा रत्न‍पाणि सुतो शशिनाथ: सोदर. वोधी पौत्र वसुरा सुत पक्षधर दौ पाली सँ केशव सुत तुफानी दौ वलियास सँ भैयन द्दौo गोवर्द्धन सुतो जयदेव पाली सँ भिरिवया सुत श्रीलाल दौ माण्ड र सॉं बोध सुत मनि द्दौo करमहा सँ मनि द्दौo अपरा सुता उँमाकान्तद युगलकान्तद रमाकान्त्

(481) राजनपुरा सँ सौराठ
सोदर. योगनाथ सुत मांगु दौ करमहा सँ वाबूलाल द्दौo युगलकान्तो सुता कुजौली सँ गणेशदत्त सुत द्वारिकानाथ दौ जजिवाल सँ चण्डीगदत्त द्दौo ताराकान्तु सुतो तीर्थकान्तर प्रसन्नतकुमारो सरिसब सँ जनार्दन सुत लक्षमीकान्तक दौ अलय सँ चौ. श्रीकान्ता द्दौo शशिनाथ सुता कमलाकान्तौ सूर्यकान्तक चन्द्र कान्तद तेजकान्तण भंजकान्त् इन्द्र कान्ता त्रिवेणीकान्तत दिघो सँ रघुनाथ सुत दामोदर दौ नग. (316) अलय सँ मोतीनाथ द्दौo हल्लीत सुत हेमनाथ:हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ सोदरo हृदि द्दौ ।। कुल सुत हिरफुल: बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ जजिवाल सँ निताई द्दौo अपरा कुल सुता सोदरपुर सँ पिताम्ब)र सुत रघुवीर दौ फनन्ददह सँ इशान्नातथ द्दौo।। अपरा कुल सुता भैया चोन्हाछ बाचा बंगाली का द्दौo वहेराढ़ी सँ पहलू सुत रतिधर दौ एकहरा सँ ज्योस. हरीश्व र द्दौo अपरा कुलसुता सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेबo दौ पाली सँ रकनी द्दौo (4) अपरा कुल सुतो नारायणदत्त: सोदरपुर सँ मनहर सुत भवेश दौ पाली सँ अनन्त सुत विश्वशश्वoर दौ सोदरपुर सँ कछाइ सुत मधुपति दौ अपरा कुल सुता हरिअम सँ यशोधर सुत घोघन दौ सोदरपुर सँ दुरवरन द्दौo (6) हिरफुल सुतो घोघन मोहनो घुसौत सँ चानन सुत वाचा दौ वलियास सँ दुरिवया द्दौo।। अपरा हिराफुल सुता कन्हादई नन्दस जयानन्दस सन्तोौषमनि राजमनिका अलय सँ पुरन्दतर सुत चन्द्रसपति दौ जजिवाल सँ धारु द्दौo कन्हािई सुतो लुच प्र. सुफल दुर्म्मिलो पाली सँ भवदत्त सुत सोनमा दौ खौआल सँ ब्रह्मदत्त द्दौ सुफल सुतो जयदेव: जम: पाली सँ मानीकनन्दवन सुत भगवतनारायण दौ वलियास सँ रुद्रनाथ द्दौo सुफल सुता पाली सँ जीवा सुत गोपाल दौ पण्डुतआ सँ शम्भुनाथ द्दौo।। अपरा सुफल सुता सोदरपर सँ सनाथ सुत बतहा प्र. इन्द्रतमणि दौ माण्डरर सँ इशान्नाथ द्दौo (2) अपरा सुफल सुता पनिचोभ सँ पलट पौत्र निहाल सुत चण्डीादत्त दौ जजिवाल सँ नेहाल द्दौo (4) अपरा सुफल सुता बभनियाम सँ छोटकू सुत रुदी दौ ओइनि सँ शंकरदत्त द्दौo (5) दूर्म्मिल सुता पाली सँ जीवा सुत गोपाल दौ पण्डुिआ सँ शम्भुरनाथ द्दौo अपरा सुत इन्द्रयनाथ:हरिअम सँ कौस्कीरदत्त सुत मनमोहन दौ वलियास सँ वाबूलाल द्दौo अपरा दुर्म्मिल सुता बेलउँच सँ सुत राजा दौ

(482) राजनपुरा सँ राजग्राम (246) ।। इन्द्र नाथ सुतो त्रिवेणी प्र. राधाकान्तस: पबौलि सँ नाथा सुत वुद्धि दौ अलय सँ वेचन लाल द्दौo त्रिवेणी प्र. राधाकान्तम सुता रतनकान्तु नरेशकान्त प्रमोदकान्त दयाकान्तर प्रेमकान्ता् पाली सँ देवीदत्त सुत यशोधर दौ माण्ड र सँ मुनाई द्दौo रतनकान्त सुता अलय सँ जगन्नाथ सुत विद्यानाथ दौ बलीयास सँ भूप द्दौo।। जयानन्दत सुता ननूक: जम. पाली सँ दुरवभंजन सुत मानीकनन्दईन द्दौ बलउँच सँ चिलका सुत आँरवी द्दौo सोदरपुर सँ महिनाथ सुत वचनू द्दौo।। भैया सुतो ठीठर: खण्डवला सँ फकीर सुत हेमपति दौ वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo ठीठर सुतो सुधाकर दिवाकरो खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमलसिंह दौ वलियास सँ दुल्ल ह द्दौo दिवाकर सुता करमहा सँ चित्रधर पौत्र कन्हािई सुत भूलन दौ पण्डुकआसँ हृदयमनि द्दौo अपरा दिवाकर सुता सोदरपुर सँ गदाधर सुत श्रीधर दौ पाली सँ भोलानाथ द्दौo ।। चोन्हा् सुतो मुसहढ़ खण्डवला सँ फकीर सुत हेमपति दौ वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo अपरा चोन्हाड सुतो हर्षदत्त रति. बेलउँच सँ जीवेश्वसर सुत ननू दौ पबौलि सँ रघु द्दौ मुसहड़ सुत मुकुन्द माधव मधुसूदना: सरिसब सँ बोधन सुत श्रृष्टिधर दौ बलउँच सँ रमन द्दौo मुकुन्दस सुत बवुनन्द न जजिवाल सँ सनफूल सुत प्रेमनाथ दौ दरिहरा सँ प्रयागदत्त द्दौo हर्षदत्त सुता सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत कमलादत्त दौ करमहा सँ ललीत द्दौo।। माधव सुता वभनियाम सँ छोटकू सुत नन्दमलाल दौ वलियास सँ हृदयनन्दमन द्दौo

(483) राजनपुरा सँ मंगरौनी ठाढ़ी
।।वाचा सुता सोदर. भैरव सुत मनसुरव दौ दरिहरा सँ कृष्णसपति द्दौo अपरा सुता श्याकमलाल झूमकलाल रवेडू राजकुमार:वुधवाल सँ राघव सुत ब्रजनाथ दौ नर-गुनाई द्दौo झूमकलाल सुता रवड़गनाथ प्र. साधू कुञ्जनाथ रूपनाथ:पबौलि सँ टेंगरि सुत सुरवाई दौ वुधवाल सँ कमलनयन द्दौo साधु सुतो तीर्थनाथ निधिनाथो पाली सँ अर्जून सुत मन्नुझ दौ वलि. हृदयनन्दन द्दौo राजवल्लुभ तीर्थनाथ सुता रधुनाथ दयानाथ रमानाथा सोदर. तुफानी सुत जयनाथ दौ हरिअम सँ श्याुमनाथ द्दौo।। रघुनाथ सुतो राधानाथ:सोदर. गोविन्दञ सुत किशोर दौ खौआल सँ म.म. चुम्मेा द्दौo अपरा सुता प्रमोद कुमार दिघोसँ वचकुन सुत उमेश दौ वलियास सँ लूटन द्दौo।। प्रमोद कुमार सुता अलय सँ हरिकान्‍त सुत जस्टिस रतिकान्त दौ माण्डआर सँ राधाकान्तु द्दौo ।। दयानाथ सुता (मुखिया) गौरीनन्द.न (नाथ) वेवी प्र. नरउन सँ शिवनाथ सुत बल्लीद दौ करमहा सँ जगन्नाुथ द्दौo अपरा दयानाथ सुता घुसौत सँ माधव सुत गुंजेश्वथर दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौo ।। रमानाथ सुता वुधवाल सँ नन्दीभश्वनर सुत परमेश्विर दौ पबौलि सँ झलहन द्दौo अपरा रमानाथ सुत नरउन सँ म.म. सद्दे सुत बटेश दौ खौआल सँ म.म. ववुआ द्दौo खेडू सुता जजिवाल सँ मनसुरव सुत भीमदत्त दौ दरिहरा सँ मानीक द्दौo।। नारायणदत्त सुतो गिरधारी कमलपाणि हरि. जगन्नाथ सुत उँमानाथ दौ सकराढ़ी सँ पाँ धारे द्दौo अपरा नारायणदत्त सुतो प्यासरेक: घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ वलियास सँ हरिशंकर द्दौo कमलपाणि सुता कुजौली सँ हृदयसुरव सुत कन्हा़ई दौ अह. करमहा सँ साउले द्दौo नरउन सँ वंशीधर कस्तु:त:।। अपरा कमलपाणि सुतो प्याररेक:पाली सँ नरेश सुत ब्रजलाल दौ सरिसब सँ माना द्दौo प्याारे सुतो मुरलीधर धरणीधर डूमरा वुधवाल सँ प्रेमनाथ सुत झोटन दौ सोदर. राम द्दौo मुरलीधर सुता वंशीधर गिरधर गोविन्दान: सोदरपुर सँ कलर सुत यद्धुवीर दौ हरि. गुलवदन द्दौo धरणीधर सुतो श्रुतिधर वलिगढ़ अलय सँ नेना सुत गंगाधर दौ जजिवाल सँ राजवंशी द्दौo नारायणदत्त सुत प्याशरे सुत जयकान्तल करमहा सँ बछर सुत पोषन दौ वलियास सँ रवड़गू सुत वुद्धिनाथ द्दौo

(484) राजनपुरा सँ (247)
।।रोहिणी सुता लक्ष्मीानाथ बदन प्र. हेमनाथ रेवतीनाथा: हरिअम सँ पति सुत भवकृष्ण दौ जजिवाल सँ निताई द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ रामी सुत छोटकू दौ पाली सँ हिरा द्दौo अपरा रोहिणी सुत श्रीदत्त: अलय सँ भवदेव सुत गंगाधर दौ वलियास सँ रामेश्व‍र द्दौ अपरा रोहिणी सुत परशी कर. करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ दरिहरा सँ भ्रमर द्दौo।। अपरा सुतो हरिअम सँ हृषि सुत हृदयराम दौ बेल. रवगेश द्दौo।। अपरा रोहिणी सुत गिदसू प्र. धर्मदत्त झाउँकौ सोदरपुर सँ पिताम्ब र सुत रघुवीर दौ फनन्दीह सँ इशान्नाथ द्दौo (6) अपरा सुता पाली सँ वदन सुत शिवदत्त दौ वलियास सँ घनश्यापम द्दौo (7) अपरा सुता दुल्लाह मानीक अकली ननूका करमहा सँ दास सुत नारायण दौ माण्ड र सँ चक्रपाणि द्दौo अपरा रोहिणी सुतो भवन बहोरनो अलय सँ जनार्दन सुत अनाथ दौ सक. दामोदर द्दौo अपरा सुतो।। मु प्र. शितलादत्त वाचाको पाली सँ भवेश सुत‍ जीवकर्ण दौ खौआल सँ कुले द्दौ (10) अपरा सुतो कीराकौ पाली सँ बदल सुत शिवदत्त दौ वलि. घनश्या।म द्दौo।। लक्ष्मीवनाथ सुतो दिघोय सँ मथुरेश सुत आँरवी दौ कर. गंगेश द्दौo बदल प्र. हेमनाथ सुतो जानूक: सरिसब सँ कृष्ण देव सुत पाँ चाण दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo अपरा बदल सुतो मोदनाथ:दिघो सँ मधुरापति सुत बाछ दौ पण्डु आ सँ वीकू द्दौo अपरा बदल सुतो भगवतनारायण:घुसौत सँ राम सुत बीकू दौ बेलउँच सँ धर्मदत्त द्दौo अपरा बदल सुता एकहरा सँ देवीदत्त सुत छत्रपति दौ पबालि सँ चन्द्रूपति द्दौo भगवतनारायण सुतो हरिवंश: हरि. रामेश्व र सुत सन्तो्षमनि दौ बलि. धर्मदत्त द्दौo हरिवंश सुत वासुदेव: पनि. यदुपति पौत्र रवेदन सुत द्वारिकानाथ दौ सोदर. छकोड़ी सुत काशीनाथ द्दौo माण्‍डर सँ प्रेमनाथ द्दौo बासुदेव सुता पबौलि सँ अमृतनाथ सुत ववुजन दौ खौआल सँ नकछेद द्दौo

(485) राजनपुरा शशिपुर करुन्र झा ।। जानू सुतो राधानाथ खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ वलियास सँ दुल्लदह द्दौo अपरा सुता चित्रधर सुत ऋद्धि दौ सरिसब सँ रतिनाथ सुत वचन द्दौo।। अपरा सुता भरव. कुजौ. सँ रायनन्दौ सुत राय शिवदत्त दौ एकहरा सँ शिवराम सुत विश्वुनाथ द्दौo दरिहरा सँ दादनि द्दौo
।।राधानाथ सुता खण्डवला सँ छत्रमनि सुत चतुर्भूज दौ खौआल सँ बलभद्र द्दौo भगवतनारायण सुता रघुवंश यदुवंश हरिवंश:हरिअम सँ रामेश्वoर सुत सन्तोछषमनि दौ वलि. गिरिश सुत धर्मदत्त द्दौ कोदरिया सँ अरिवया द्दौo रघुवंश सुता वाणी प्र. बसुंधर भवसुन्दुर सोनी चिन्तािमनि नेनू सदाशीव चन्द्र शेखरा मलि.वहेराढ़ी सँ भिक्षुक सुत मथुरानाथ दौ वलि. हरि‍सिंह द्दौo यदुनाथ सुता करमहासँ चित्रधर पौत्र जाल्पाबदत्त सुत वंशी दौ बेलउँच सँ गुजर सुत बलभद्र द्दौo
।। मोदनाथ सुता मौजेलाल रवूबलाल पूद्दीलाला वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँरवी दौ पबौलि सँ भवदत्त द्दौo अपरा सुता वेलउँच सँ सुत नेना दौ मोजेलाल सुता पालीसँ मंधन सुत श्यााम दौ वलियास सँ गंगाधर द्दौo वूबलाल सुता वसंत: पाली सँ श्याअमस्यैचव दौ फूद्धीलाल सुत: वीलट: कुजौली सँ हेमनाथ सुत गंगाधर दौ वलि. दुल्ललह सुत किर्तिनाथ द्दौo अपरा सुत सदानन्दु: करमहा सँ वछरण सुत रवेली दौ सोदरपुर सँ हरँगी सुत दुर्गानन्दज द्दौo

(486) राजनपुरा सँ कैवलरव (248) ।। रेवतीनाथ सुता सरिसब सँ कृष्ण देव सुत पाँचाण दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo अमृतनाथ सुता पाली सँ जयदत्त सुत रोहन दौ वलियास सँ धर्मदत्त द्दौo।। गोकुलनाथ सुता सुत मुनी दौ पण्डु आ सँ पाँ अच्युचत द्दौo गोकुलनाथ सुतो बोकन:हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोषन दौ सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव द्दौo (2) बोकनासुता राजा सुतो करमहा सँ चित्रधर सुत देवी दौ सरिसब सँ वेचन द्दौo अपरा राजा सुता फनन्द:ह सँ रवगनाथ सुत छोटी दौ सोदर. वाबूनाथ द्दौo जयनिधि सुता टकबाल सँ बाछ सुत रविनाथ दौ माण्ड र सँ कलाधर सुत नन्दीसपति द्दौo सोदरपुर सँ लाल सुत ववुरैया द्दौo।। वाबुलाल सुतो श्रीधर मुसाईको खण्डवला सँ महिनाथ सुत कृष्णााराम सुत रेवतीनाथ द्दौ कर. लोकनाथ द्दौo अपरा वाबूलाल सुतो मनाइक: सोदरपुर सँ हरपति सुत जानकीनाथ द्दौ कर. सोनी सुत रूद्रनाथ द्दौo हड़दी सकराढ़ी सँ पाँ रमानाथ कस्तुतत।। श्रीधर सुता पनिचोभ सँ नेहाल पौत्र चण्डीपदत्त सुत मुसे दौ मलि. नरउन सँ परिवया सुत भूवन द्दौo मुशाई सुता करमहा सँ पद्मापति सुत घुरन दौ कुजौलि सँ ववूरैया द्दौo।। गिदरु प्र. धर्मदत्त सुता ववुरैया शंकरदत्त हरि शम्मूदका: पालीसँ विष्णुयपति सुत लालबिहारी दौ एकहरा सँ रुचिपति द्दौo ववुरैया सुता वुधवाल सँ सदाशीव सुत चेता दौ पबौलि सँ जग्यतपति द्दौo
।। झाउँ सुतो लूचाई प्र. वाबूनाथ:जजिवाल सँ हिरु सुत गोनन दौ माण्डतर सँ भवेश द्दौo अपरा झाउँ सुतो थोथन जमाहिरो सोदर. पशुपति सुत श्या मराम दौ वलि. वीर द्दौo झाउँ सुतो ढोढन: नरउन सँ मनि सुत छतरी दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo (2) अपरा झाउँ सुतो महाराज प्रेमाको हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलरवा सँ भानू द्दौo (4) लूचाई सुता पाली सँ पुरुषोत्तम सुत भैया दौ नरउरन सँ छतरी द्दौo अपरा लूचाई सुता बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुडाउदन दौ सरिसब सँ भैयन द्दौo अपरा लूचाई सुता घुसौत सँ जानकीनाथ सुत पोषन दौ जजिवाल सँ दुल्लरह द्दौo बोढ़न सुता हरिअम सँ छत्रपति सुत परशमनि दौ जजिवाल सँ आत्मा्राम द्दौo महाराज सुतो शक्तिनाथ: सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत कमलादत्त दौ करमहा सँ ललीत द्दौo।। प्रेमा सुता नरउन सँ हृदयदत्त सुत गिरजू दौ माण्डँर सँ ननू द्दौo

(487) राजनपुरा सँ शिविपट्टी महेन्द्र सुता अलय सँ हरिकान्ता सुत देवकान्त दौ पण्डु्आ सँ पाँ रामकृष्णन द्दौo ।। श्रीदत्त सुतो ननूक: पबौली सँ चतुर्भूज सुत चन्द्र पति दौ दरिहरा सँ घनी द्दौ अपरा श्रीदत्त सुतो झलहूक: पाली सँ जयकृष्णर सुत गिरधर दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौo।। अपरा सुता पबौलि सँ हट्ठी सुत उपेन्द्रर दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौo (2) अपरा श्रीदत्त सुतो ब्रजनाथ:बुधवाल सँ दिनबन्धुद सुत गोनन दौ सतलरवा सँ प्रान्नानथ द्दौo।। अपरा श्रीदत्त सुतो मोदनारायण भैया को पबौलि सँ भिरिव सुत पाठक रघुवीर दौ खौआल सँ गंगा द्दौo अपरा श्रीदत्त सुता भोला काशीनाथ विद्यानाथ जयनाथा वभनियाम सँ बालकृष्णर सुत रतन दौ सतलरवा सँ रमाकान्तँ द्दौo (6) अपरा श्रीदत्त सुतो किर्तिनाथ: नरउन सँ भैरवदत्त अन्दी दौ उचति सँ हिरानन्दद द्दौo (7) अपरा श्रीदत्त सुता वेलउच सँ गोविन्दस सुत दुर्गादत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौo (8) अपरा श्रीदत्त सुतो चण्डीददत्त:घुसौत सँ मन्नाच सुत राम दौ खण्डवला सँ कुली द्दौo (9) अपरा श्रीदत्त सुता पालीसँ अन्दी सुत भंजन दौ सोदरपुर सँ प्रीतम द्दौ (10) अपरा श्रीदत्त सुतो थाडूक: बहेराढ़ी सँ रतिधर सुत चित्र दौ सँ द्दौo।। थाडू सुता अलय सँ रामेश्वार सुत गौरीदत्त दौ सोदर. पदुम द्दौo ननू सुता लाल फतुरी तुफानीका वुधवाल सँ हिरा सुत मोदी दौ बेलउँच सँ प्रभाकर द्दौo अपरा ननू सुतो धर्मक: सोदरपुर सँ गरीब सुत ननू द्दौ पाली सँ निधि कस्तुमत: ।। अपरा लाल सुतो वंशीधर नन्दाकुमारो सरिसब सँ माना सुत।। इश्वररदत्त दौ वलियास सँ सरवन द्दौo वंशीधर सुता नेना केशव धराधरा सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्णद दौ पाली सँ परमेश्वसरीदत्त द्दौo।। नेना सुतो लक्ष्मीशकान्तत सुशील चन्द्रोद कोदरिया सँ तुलसीदप्रसाद सुत ननुप्रसाद दौ माण्डसर सँ वाबूलाल द्दौo लक्ष्मीशकांत सुता घुसौत सँ अभयनाथ सुत देवनाथ दौ जजिवाल सँ भैये द्दौo गोविन्द सुतो बैद्यनाथ जगन्नाथो घुसौत सँ गोवर्द्धन सुत मधुसूदन दौ सोदर. सोने लाल द्दौo जगन्नाीथ सुता लालगंज वुधवाल सँ सुत भूवनेश्वँर दौ वैद्यनाथ सुता पाली सँ गणेश सुत सरस्व तीकान्तन दौ कोदरिया सँ गणेशचन्द्रन द्दौo।। नन्दलकुमार सुतो रघुवीर जगदीशो कुजौली सँ भूवन सुत गृहिमणि दौ जजिवाल सँ वबूजन द्दौo रघुवीर सुता हरिअम सँ बच्चे्लाल सुत चिरञ्जीव दौ कोदरिया सँ ननूप्रसाद द्दौ जगदीश सुता करमहा सँ सोनेलाल सुत सिंहेश्वदर दौ भदुआल माण्डतर सँ रामकृष्णा सुत केशव द्दौo फतुरी सुता

(488) राजनपुरा सँ शिविपट्टी राँटी (249)
महावीर आहिल हरिअम सँ भैरव सुत धरभरन दौ खौआल सँ जग्युपति सुत चौ. कारी द्दौo तुफानी सुता सरिसब सँ अचल सुत फकिरन दौ करमहा सँ रवगपति द्दौo धन सुतो कन्है यालाल: रतिपाड़ बेलउँच सँ गौरीपति सुता मोदनाथ दौ खौआल सँ भैया सुत चौ. सोनी द्दौo अपरा फतुरी सुता करमहा सँ सुत जानकी दौ।। महावीर सुतो वीरभदु बहेराढ़ी सँ संसारधर सुत भैयो दौ बधवास सरिसब सँ मुनसी द्दौo ज्यो o झलहू सुता पाली सँ विश्वे श्वसर सुत गोशाँई वबुरैया दौ बेलउँच सँ दुर्गादत्त द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलरवा सँ भानू द्दौo ब्रजनाथ सुता गृहिमणि योगमनि राजमणिका करमहा सँ रूद्रमणि सुत मयानिधि दौ पबौलि सँ कलर द्दौo अपरा सुत बेचन वाबूनाथ नेनाका वभनियाम सँ वैद्यनाथ सुत लरवाई दौ माण्डोर सँ किसू सुत लक्ष्मीरनाथ द्दौo सोदरपुर सँ बन्धु द्दौo अपरा सुत मुकुन्दव:पाली सँ हरिसिंह सुत खुशीलाल दौ सरिसब सँ मधुपति सुत कलानाथ द्दौo वभनियाम सँ रतन कस्तुकत:।। ।। गृहिमणि सुतो हिरामणि जजिवाल सँ हेमू सुत मेघनाद दौ सतलरवा सँ वंशीधर सुत चन्ना द्दौo एकहरा सँ भिरवारी द्दौo शशिनाथ सुता घनानन्द गुणानन्दल पुण्यािनन्दाा नरउन सँ केशव सुत सुरेन्द्रस दौ दरिहरा सँ लक्मी ब कांत द्दौo अपरा सुता पाली सँ मनबोध सुता शिवन दौ वलि. कुञ्जा द्दौo हिरामनि सुता उँमानाथ शशिनाथ श्यासमसुन्ददरा: पाली सँ मनिकृष्णद सुत चन्नाब दौ एकहरा सँ भिरवारी द्दौo शशिनाथ सुता घनानन्दा गुणानन्दग पुण्या्नन्दाध नरउन सँ केशव सुत सुरेन्द्रौ दौ दरिहरा सँ लक्ष्मीदकांत द्दौo घनानन्दक सुता पबौलि सँ वुद्धि सुत डीहनाथ दौ एकहरा सँ नारायण द्दौo श्याघमसुन्ददर सुता रमानन्दा वेदानन्दर किर्त्यावनन्दद नित्यादनन्दह जयानन्दाँ: सोदरपुर सँ सोन सुत गंगाधर दौ सकराढ़ी सँ केशव द्दौo वेदानन्दथ सुता श्याणम सोदरपुर सँ म.म. जयदेव सुत म.म. डा. उमेश दौ नरउन सँ सुरेन्द्र् द्दौo मुकुन्दद सुता हरिअम सँ मन्नूग कालिकादत्त दौ गंगौली सँ चोन्हाे: सुत धर्मदत्त दौ सोदर. गंगाधर कस्तुजत:।। परशी सुता करमहा सँ बछर सुत मोधन दौ सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल द्दौo माण्डसर सँ छकोड़ी कस्तुतत:।। परशी सुतो भायलाल: सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाथ दौ कुजौली सँ जानकीनाथ द्दौo भायलाल सुतो नरसिंह: रवण्डा. रत्नेडश्व र सुत बम्मोरली दौ पाली सँ चन्द्र्दत्त द्दौo अपरा सुतो त्रिलोकनाथ वहेराढ़ी सँ भिक्षुक सुत मथुरानाथ द्दौo वलियास सँ

(489) राजनपुरा सँ कैवलरव ।। किरा सुता सोदरपुर सँ महिनाथ सुत बचनू दौ बिठुआल सँ शुभपति द्दौo अपरा सुता इश्वीरदत्त कन्हा ई वाबूनाथा पबौलि सँ मचल दौ वलियास सँ धीर द्दौo इश्विरदत्त सुतो बनमाली फतुरी को टकबाल सँ बोधकृष्ण सुत दत्त दौ एकहरा सँ हिरा द्दौo बनमाली सुता एकहरा सँ जानकीनाथ सुत ववुजन दौ नरउन सँ वेचन द्दौo।। अपरा सुता जजिवाल सँ आत्माटराम सुत सरवन दौ फतुरी सुत सुवंश बेलउँच सँ धैर्यनारायण सुत रामकृष्णु द्दौo कन्हाौई धरणीधर अवनिधरौ पाली सँ भोर सुत बोधी दौ विस्फीत सँ नाथे द्दौo वावूनाथ सुता देवनाथ किशोरी यदुनाथा पाली सँ कारू सुत सवुरदत्त दौ माण्ड र सँ ववूआ द्दौo देवनाथ सुतो गुलाब नेनाको करमहा सँ भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ वलियास सँ मुनि द्दौo नेना सुतो भोलीक: बभनियाम सँ बच्चा सुत अवधी दौ खौआल सँ नकछेदी द्दौo भोली सुत ठक्ककन एकहरा सँ मोहन सुत सुरन्ग न दौ घुसौत सँ कालीशंकर द्दौo अपरा देवनाथ सुता सकुरी वुधवाल सँ गुणानन्दव पौत्र तारापति सुत दुल्ह न दौ पबौलि सँ हटी सुत नारायणदत्त द्दौo ।। दुल्लनह सुतो विष्णुुदत्त: बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत तेजन दौ दरिहरा सँ घनी द्दौo अपरा सुतो भिरवारिक: वभनियाम सँ गोडन सुत महिपति दौ वेलउँच सँ सुत लक्ष्मीलधर द्दौo विष्णुददत्त सुता वुधवाल सँ लोचन सुता वूला दौ सोदरपुर सँ रामे‍श्वार द्दौo एकहरा सँ आनन्द कस्तुपन्तउ:।। अपरा सुता सुरवेत सोदरपुर सँ हरिश्व्र सुत भंजन दौ अलय सँ भिरिव द्दौo भिरवारी सुतो वटूकनाथ अलय सँ मधुरापति सुत मही दो खौआल सँ वुआ द्दौo अपरा विष्णुु सुता एकहरा सँ बोध सुत शिवनन्दनन दौ दरिहरा सँ कृष्णुनन्दु सुत दुर्गादत्त द्दौo वुधवाल सँ सदाशीव द्दौo मानीक सुता तिसँउत सँ मही सुत वाचा दौ एकहरा सँ रवड़गपाणि द्दौo।। अकली सुतो भैरवदत्त: हरिअम सँ बासुदेव सुत चेता दौ खौआल सँ वुला सुत सनाथ द्दौo ननू सुता वबूजन भुनिदत्त कलरा: एकहरा सँ इन्द्र पति सुत करूणाकर दौ उचति सँ छकनू द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्ललह दौ विस्कीस सँ एकनाथ द्दौo ।। वाचा सुता घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ वलियास सँ हरिशंकर द्दौo अपरा सुता पाली सँ हरिशीव सुत नेहाल दौ एकहरा सँ चन्द्रनकर द्दौo अपरा सुतौ भायलाल: बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ पाली सँ विष्णु्पति सुत काला दौ वलियास सँ नकट द्दौo भयलाल सुत ढोही चिन्तदमणि सिंहेश्वसरा सरिसब सँ रवाँतर पौत्र भोल सुत क्षमानाथ छोत्रनाथ दौ पाली सँ वाचा सुत जीवन द्दौo

(490) राजनपुर कन्हौ्ली (250)
भवन सुता बाछ देवनाथ केशवनाथा जजिवाल सँ निताई सुत कलाधर दौ माण्डतर सँ हेमांगद द्दौo बाछ सुता-वहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ माण्डुर सँ जीवन द्दौo देवनाथ सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत रमानाथ दौ सोदर. विद्वनेश्वदर द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ विहारी सुत वाबूनाथ दौ नरउन सँ गुणनिधि सुत परिवया द्दौo पाली सँ रीहिणी कस्तुतत: केशवनाथ सुतो ढोढ़ाई ललितो करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo।। ढोढ़ाई सुतो यद्दूक: कुजौली सँ गौरीदत्त बाना दौ पनिचोभ सँ वाबूनाथ द्दौo यदू सुतो इन्द्रवकान्त़ विष्णुसकांतो करमहा सँ राम पौत्र गोपी सुत अमृतनाथ दौ वलियास सँ जंगली सुत ववुआ द्दौo इन्द्र कान्तू सुत नन्दतकुमार पाली सँ गोवर्द्धन सुत लूटन दौ एकहरा सँ मनरक्रंवन द्दौ बहोरन सुता खण्डवला सँ दानी सुत काशीनाथ दौ सकराढ़ी सँ बासुदेव सुत दुरवनी द्दौo।। नन्दत कुमार सुता फनन्दुह सँ रामपाल सुत शिवनन्दनन दौ पबौलि सँ रघुनाथ द्दौo।। मनबोध सुतो गृहिनाथ: पाली सँ मनहर सुत रामे दौ बलियास सँ रवाँतर सुत भिरवारी द्दौo अपरा सुता पाली सँ यशोधर सुत विश्वेुश्व र दौ सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौ अपरा सुता सोदरपुर सँ धरणी सुत कमलनयन दौ पाली सँ सदाशीव द्दौo अपरा मनबोध सुतो वंशमनि करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ सकराढ़ी सँ वीर सुत चान द्दौo।। अपरा मनबोध सुतो वबुए भवनो कोदरिया सँ कृष्णादनन्द् सुत जंगली दौ माण्डरर सँ रघुपति द्दौo।। अपरा सुतो दुल्लरह: खण्डवला सँ चतुर्भूज सुत दोनी दौ नरउन सँ घनश्यााम द्दौo गृहिनाथ सुता पाली सँ विष्णुदपति सुत काला दौ बलियास सँ नकद द्दौo।। अपरा सुता करमहा सँ राम सुत हरिकृष्णन दौ बेल. शूलपणि द्दौo अपरा सुतो लरवनाथ करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ वलियास कल्याकण सुत श्रीवनाथ द्दौo।। अपरा गृहिनाथ सुता सोदरपुर सँ मघुसूदन सुत महिनाथ दौ करमहा सँ रामकृष्णाम द्दौo अपरा मनबोध सुतो भैयाक: विठुआला सुत शुभपति दौ सँ द्दौo

(491) राजनपुरा सँ
।।सुबोध सुतो निधिपाणि वेदपाणि कुजौली सँ अभिराम सुत म.म. वागीश दौ सोदरपुर सँ गोनू द्दौo अपरा सुतो भवदत्त: पाली सँ धर्मड.गद सुत पाँ हीरा दौ वलियास सँ भगीरथ द्दौo निधिपाणि सुता पबौलि सँ कलर सुत बन्धशन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo अपरा निधिपाणि सुता फकीर श्रीनाथ ठीठरा: घुसौत सँ चानन सुत वाचा दौ वलि. दुरिवया द्दौo अपरा सुता करमहा सँ चित्रधर सुत वाबूनाथ दौ दरिहरा सँ गरीब. सुत चानन द्दौo अपरा निधिपाणि सुता करमहा सँ सोनी सुत रुद्रनाथ दौ ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौo अपरा सुता अलय सँ वंशी पौत्र रतीश सुत मनसुरव दौ नरउन सँ गोनोड़ सुत बवनू द्दौo।। सोदरपुर सँ नेननू कस्तुनत: फकीर सुता हरिअम सँ अभिराम सुत थाडू दौ सकराढ़ी सँ नीतन सुत मँहगी द्दौo श्रीनाथ सुतो धथुर: सोदर करमहा सँ मनसुरव सुत गृहिनाथ दौ करमहा सँ देवनाथ द्दौo श्रीनाथ सुता सोदर. लाल सुत हरंगी द्दौ बेलउँच सँ जुड़ाउनo द्दौ अपरा सुता पाली सँ भोरा सुत भवानीदत्त दौ एकहरा सँ कलर सुत भोजू द्दौo ठीठर सुतो झुलन: सोदरपुरसँ देवनाथ सुत बदरी द्दौ सतलरवा सँ छक्न्ुड द्दौo झूलन सुतो यादव पनिचोभ सँ रवेदन सुत श्रृष्टिघर दौ जजिवाल सँ धर्मनाथ सुत वबुजन द्दौo धथुर सुता पबौलि सँ बरजू सुत नरसिंह दत्त दौ वेल. भावानन्दoत्त द्दौo।। भवदत्त सुता कन्हानई रमनी चण्डीृदत्त तारणीदत्ता पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ रामेश्वार सुत प्रेम दौ बलियास सँ लक्ष्मी।देव द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ राम सुत मानीक दौ बलि. हरिशंकर द्दौo भवदत्त सुतो पबौलि सँ चित्रकर सुत कालीदाश दौ ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौo ।। कन्हा ई सुता हरिअम सँ रामेश्व र सुत सन्तोपषमनि दौ वलियास सँ रवुशिहाल द्दौo कन्हादई सुतो बच्चुदक: सोदरपुर सँ बासुदेव सुत थोथरी दौ जगतबन्धुी द्दौo बच्चू् सुतो रामचन्द्रम: सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत मित्रनाथ दौ पण्डुलआ सँ रुद्रमणि द्दौo बच्चुु सुता बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्देलाल दौ सोदरपुर सँ लाल सुत मतिनाथ द्दौo रमनी सुता खण्डवला सँ बालह सुत नेयन दौ खौआल सँ रामभद्र द्दौo।। चण्डीबदत्त सुतो हिरामणि तीर्थमणि सोदरपुर सँ परमेश्वथर सुत तुफानी दौ पाली सँ रोहन द्दौo अपरा बच्चुर सुता कुजौली सँ वाबूनाथ सुत केशव दौ जजिवाल सँ इश्व‍रीदत्त द्दौo

(492) (राजनपुरा सँ नवानी सँ आमेरकिला (राजस्थाुन) दौसाजिला ।।249) अरिवलानन सुतो दिगोन्धो सोदरपुर सँ बचनान्द सुत शंकरनन्दर दौ नरउन सँ फुच्ची प्र. शक्तिनाथ द्दौo) (B 342/5) महेश सुता मीना दुल्लरह तोतीका हरिअम सँ कृष्ण)पति सुत हरिश्व र दौ बेलउँच सँ नारो द्दौo मिना सुता भैया हियन म.म. परमेश्वनरी दत्ता अलय सँ अनाथ सुत भिरवनी दौ (B4227) माण्डहर सँ हेमाङगद द्दौ भैया सुता भगीरथ रघुवर देवकीनन्द ना करमहा सँ चित्रधर सुत किशोरी दौ कुजौली सँ कृष्णचदत्त द्दौo रघुवर सुता पाली सँ गिरधारी सुत बन्धतव दौ खौआल सँ ब्रहमदत्त द्दौo अपरा रघुवर सुतो लालाक: दिघोसँ चित्रधर सुत शशिनाथ दौ माण्डसर सँ इशान्ना थ द्दौo।। लाला सुतो शक्तिधर: पाली सँ गंगाई सुत झोटन दौ वलियास सँ पक्षधर द्दौo शक्तिधर सुतो नटवर: दिगउन्धर सोदरपुर सँ नित्याषनन्द् सुत जीवानन्दद दौ रवोआल सँ राजेश्वार द्दौo अपरा लाला सुतो नितिधर मनोहर दिगम्बँर विश्व म्भशर प्रभाकरा: पाली पुरन्दशर सुत शशिधर नारायण दौ बेलउँच सँ सुधाकर द्दौo नटवर सुता प्रदीप धर्मेन्द्रत भदुo जजिवाल सँ दिनानाथ सुत विश्वमनाथ दौ कर. अमृतनाथ द्दौo शिलाधर सुता करमहा सँ मुक्तिनाथ सुत नागेन्द्र दौ बलियास सँ अमरकान्तद द्दौo
।। देवकीनन्द‍न सुतो वाबुजी हरिनन्द नो करमहा सँ लालपाणि सुत जाल्पा दत्त दौ दिघो सँ चण्डीतदत्त द्दौo वाबुजी सुतो श्रीनन्द्न: हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ सरिसब सँ रामकृष्ण द्दौo श्रीनन्दकन सुता शंकरानन्दप आचार्य बौआनन्दँ शिवानन्द चतुरानन्दा महानन्दा् पाली सँ दुरवनी सुत चक्रधर दौ दरिहरा सँ प्यासरेलाल द्दौo शंकरानन्दर सुता अखिलानन्दद जीवानन्दोँ नरउन सँ बच्चा‍ सुत सुधाकर दौ सकराढ़ी सँ शतञ्जीव द्दौo बौवानन्दा सुता करमहा सँ मुक्तिनाथ सुत गणेश दौ नरउन सँ पाँ निरसू द्दौo शिवानन्दा सुता सोदरपुर सँ परमानन्दन सुत धर्मानन्दस दौ सकराढ़ी सँ वृत मोहन सुत राम द्दौo हरिनन्ददन सुता नारायण निरसूका पाली सँ गौशाँई सुत झोटन दौ बलियास सँ पक्षधर द्दौo।। गौरीनन्दसन सुता बेलउँच सँ रंगलाल सुत हरिनन्द‍न दौ वलियास सँ रामेश्वतर द्दौo नारायणजी सुता घुसौत सँ अभयनाथ सुतविन्य्ास नाथ दौ खौआल सँ गुनाकर द्दौo निरसु सुता वभनियाम सँ शिवनन्दसन सुत पुरुषोतम दौ (305//5) महानन्दअ सुता सागरपुर ओझोल नरउन सँ बच्चाथ सुत हिरानन्दर दौ दिगम्बनर सुता विनोद पबौलि सँ अन्नू सुत जगन्नाथ दौ अलय सँ श्रीकान्त द्दौo

(493) राजनपुरा सँ नवानी हियन सुतो श्रीकान्तह मानू को पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौo श्रीकान्त सुतो वैद्यनाथ प्र. दुवाक: ब्रहमोल पनिचोभ सँ परशमनि सुत कपिलेश्वोर दौ खण्डवला सँ कुलपति द्दौo वैद्यनाथ सुता वद्रीनाथ इन्द्र्नाथ पबौलि सँ वेदानन्दप सुत श्यावमानन्दब दौ ना. खौआल सँ चौ. कलर द्दौo बद्रीनाथ सुता फूल प्र. नरउन सँ सुरेन्द्र सुत श्रीधर दौ फनन्‍दह सँ सुवन्त् द्दौo इन्द्रँनाथ सुता हरिअम सँ जगदीश सुत जटाधर दौ
।। अपरा हियन सुता हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलरवा सँ भानू द्दौo अपरा हियन सुतो रवुशर: पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ जजिवाल सँ तिमगिल द्दौo।। म.म. पघ्यादयनाथ परमेश्वौरीदत्त सुत नित्यासनन्दद पाली सँ बोधी सुत गंगाई दौ जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौo नित्याानन्दु सुतो लक्षमन: नरउन सँ साहेब पौत्र बैद्यनाथ सुत ठाकुरदत्त दौ दरिहरा सँ ननू सुत मुनीद द्दौo रवुशर सुता पबौलि सँ बतहन सुत सरवन दौ पाली सँ सदानन्दब द्दौo नित्यालनन्दौ सुता करमहा सँ किशोरी सुत नाथे दौ सकराढ़ी सँ कृष्णसराम द्दौo
।। दुल्लुह सुतो जगनारायण: करमहा सँ बचनू सुत भवानी दौ माण्डतर सँ योगीश्वसर सुत विष्णुनदत्त द्दौo जयनारायण सुता सोदरपुर सँ शेषधर सुत जीवू दौ कुजौली सँ महादेवदत्त द्दौo।। तोती सुत भवानीदत्त:पाली सँ गंगाधर सुत निधि दौ बलउँच सँ रोहिणीरमन द्दौo अपरा तोती सुत भैयाक: सोदरपुर सँ भैरव सुत भोरानाथ दौ पाली सँ मधुपति द्दौo भवानीदत्त सुता सोदरपुर सँ उँमाई सुत रुद्रदत्त दौ सक. घाना द्दौo सोदर. गोई सुत

(494) राजनपुरासँ (252)

(495) रतौली ककरौड़
।।रतौली दरिहरा ग्रामारम्भ : भगीरथ सुता धर्मपति माढ़न अधारीका दिघो सँ श्यासम सुत महेश दौ पाली सँ पशुपति द्दौo धर्मपति सुतो धनानन्दस एकहरा सँ जगती सुत बहुड़ी दौ सतलरवा सँ देवकी द्दौo घनानन्दप सुता मानीक शिवन शम्भूय यद्दूका अलय सँ वंशी सुत पुरन्दिर दौ माण्ड र सँ रतिपति द्दौo मानीक सुतो रुदीक: खण्डवला सँ मणिकृष्ण सुत हरिनारायण दौ दरिहरा सँ भनौड़ द्दौo रुदी सुतो रमाकान्तन विश्वदनाथो पबौलि सँ धीर सुत रवगनारायण दौ वुधवाल सँ लक्षन द्दौo रमाकान्ता सुत हर्षनाथ हरिअम सँ ननू सुत शिवशंकर दौ पण्डुिआ सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo हर्षनाथ सुता करमहा सँ चित्रधर पौत्र मन्नुत सुत राजा दौ दरिहरा सँ गोकुलनाथ सुत बोकन दौ पाली सँ प्रेमू द्दौo शिवन सुता बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत मेघन दौ खण्डवला सँ दुर्गादत्त द्दौo शम्भू सुता करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ म.म. दयाराम द्दौo यद्दू सुता करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ सोनी सुत रुद्रनाथ दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौo।। मापन सुतो वंशीधर: सोदरपुर सँ पुरन्दौर सुत धरनी दौ माण्ड.र सँ बदली द्दौo अपरा माढ़न सुतो किर्तिधर: सरिसब सँ परमानन्दा सुत राजाराम दौ एकहरा सँ बल्ली द्दौo वंशीधर सुतो हृदयनाथ हेमाको पाली सँ भवेश सुत जीवकर्ण दौ खौआल सँ कुने द्दौo हृदयनाथ सुत वटुकीक:सोदरपुर सँ बन्धुद सुत जीवन दौ अलय सँ दुवरि द्दौo अपरा हृदयनाथ सुतो नेनाक: सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्लदह दौ बुधवाल सँ बालकृष्णक सुत सुरिवया दौ सोदरपुर सँ दिनेश कस्तुुत: हेमा सुतो रघुनाथ प्रभुनाथो करमहा सँ कमलनयन सुत गंगादत्त दौ वलियास सँ भानुदत्त द्दौo हेमा सुतो गिरधारी : सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ पनि. प्रान्नाोथ द्दौo रघुनाथ सुता पाली सँ जीवेश्वार सुत भायलाल दौ खौआल सँ हेमकर द्दौo अपरा रघुनाथ सुता जजिवाल सँ मुशरी सुत फकीरन दौ खौआल सँ भोली सुत कन्हााई द्दौo पाली सँ रघुनाथ दत्त द्दौo प्रभुनाथ सुतो शिवशंकर सोदरपुर सँ महिधर सुत फणिपति दौ वलियास सँ भयन द्दौo अपरा सुतो शक्तिनाथ मुक्तिनाथो बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ पाली सँ नित्यादनन्दस द्दौo।। शक्तिनाथ सुतो रामाकान्त : करमहा सँ हरि सुत जानकी दौ खौआल सँ परशमनि द्दौo अपरा सुता ररववारी हरिअम सँ अपूछ प्रपौत्र कृष्णादत्त पौत्र मनरंजन सुत हृदयनाथ दौ वलियास सँ सुफल द्दौo अपरा शक्तिनाथ सुता मलिछाम बहोराढ़ी सँ छोटाई पौत्र मनसुरव सुत आदिनाथ दौ नाहस खौआल चौ. रविनाथ द्दौo रमाकान्तस सुत देवकान्तर:सोदर. बच्चू सुत युगलकिशोर दौ वलियास सँ गयादत्त द्दौo

(496) रतौली सँ भट्टसिमरी ठाढ़ी (253) ।। किर्तिधर सुतो चेङन झोंटूको कुजौली सँ राजाराम सुत कुलपति दौ नरउन सँ मोदनारायण द्दौo झौंटू सुतो उदन: हरिअम सँ जीवन पौत्र वासुदेव सुत बरजू दौ वलियास सँ धराधर सुत धीर द्दौo करमहा सँ गरीब द्दौo उदन सुता करमहा सँ पद्मपाणि सुत रामकृष्णद दौ दरिहरा सँ मोहन द्दौo।। रामकृष्णल सुतो नीलकंठ गोवर्द्धनो सोदरपुर सँ मधुसूदन सुत अपूछ दौ बहेराढ़ी सँ कान्ह् द्दौo नीलकंठ सुतो भ्रमर: पाली सँ चीकू सुत भूवदानन्दन दौ नरउन सँ नाथ द्दौo भ्रमर सुतो वभनियाम सँ उद्धव सुत धनी दौ माण्ड र सँ परमाई द्दौo भानूदत्त सुता बेलउँच सँ लाला सुत बालचन्द्रर दौ करमहा सँ वंशीधर द्दौo।। गोवर्द्धन सुतो एकाक्ष बदलूक: हरिअम सँ नयन सुत मदन दौ खौआल सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा गोवर्द्धन सुतो रघुनाथ: पाली सँ राम सुत प्रद्युम्नद दौ सकराढ़ी रामदेव द्दौo बदलू सुता सोदरपुर नीलकंठ सुत यदुपति दौ दरिहरा सँ नारे द्दौo रघुनाथ सुता वंशीधरौ चित्रधरा करमहा सँ दामू सुत जगन दौ माण्डीर सँ चतुर्भूज द्दौo।। अपरा वंशीधर सुता विद्यानाथ लेरवनाथ वुद्धिनाथ वौकू र्बोमन्नू हेमनाथ टेकनाथा बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत महेरमान दौ।। सोदर. रवेम द्दौo अपरा सुता पाली सँ राजीव लोचन सुत हरिहरदत्त दौ सोदर. कमलनयन द्दौo विद्यानाथ सुता प्रभूनाथ कैलनो पाली सँ मनबोध सुत जीवन दौ सतलरवा सँ नेनन द्दौo विद्यानाथ सुतो प्रभूनाथ कैलनो सतलरवा सँ शंकरदत्त द्दौ प्रभुनाथ सुतौ सुरेश्वनर मोलाकौ करमहा सँ महापुरुष सुत ववुए दौ सतलरवा सँ शंकरदत्त द्दौo सुदी सुता रामदेव विष्णुुदेवा फनन्दोह सँ गोशाँई सुत सुन्द्र दौ खौआल सँ देवराजे द्दौo कृष्णुदेव सुता अलय सँ बेचन लाल सुत बलभद्र दौ सरिसब सँ पाँ जनार्दन द्दौo विष्णु देव सुता जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मेस द्दौo कैलन सुतो विश्वे श्वुर हरिअम सँ नेना सुत दिना दौ पण्डुसआ सँ विश्व नाथ द्दौo विघ्ने श्व र सुतो जगन्नाथथ: महिली पाली सँ कृष्ण्मणि सुत निरसू दौ वलियास सँ हल्लीद द्दौo जगन्नाुथ सुता हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ दिधोय सँ वैद्यनाथ द्दौo ।। लेरवनाथ सुता द्वारिकानाथ गणेश भूवनेशा सोदरपुर सँ उँमापति सुत ववुनन्द्न दौ पाली सँ जीवेश्व र द्दौo द्वारिकानाथ सुता करमहा सँ लालपाणि सुता ववुंदन दौ वलियास सँ हरि सिंह द्दौo अपरा द्वारिकानाथ सुतो शम्भुुनाथ फनन्द ह सँ पाँरवी सुत हित्ती दौ माणडर सँ चन्द्रवदत्त द्दौo

(497) ठाढ़ी
।। शम्भुसनाथ सुतो शशिनाथ:सरिसब सँ मुकुन्दो सुत लक्ष्मी्नाथ द्दौ उचति सँ मुकुन्दी द्दौo शशिनाथ सुता फनन्द ह सँ सोन सुत परमानन्द दौ बथनाहा सँ द्दौo वुद्धिनाथ सुतो दिगम्ब र लतड़ो एकहरा सँ भैयाराम सुत बवनू दौ पाली सँ हिरा द्दौo।। दिगम्बतर सुता वैया. शिवशंकर वैया. हरिशंकर नन्दँलाल शास्त्री विष्णुौलाल पाली सँ मणिकृष्णि सुत चन्नाो दौ एकहरा सँ भिरवारी द्दौo।। अपरा दिगम्बनर सुता वुधवाल सँ प्रेमनारायण पौत्र भैरवदत्त सुत उग्रदत्त दौ खौआल सँ जीवेश्वार सुत उग्रदत्त द्दौo सोदरपुर सँ मनसुरव द्दौo।। वैया. शिवशंकर सुतो वैया. लम्बोलदर: दिघोय सँ चित्रधर सुत मुक्तिनाथ दौ वलियास सँ जयराम द्दौo वैया. लवम्बोादर सुतो नारायण गोविन्दो ।। घुसौत सँ कुमर सुत श्रीपति दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo गोविन्दस सुता अलय सँ रतीकान्तर सुत सतीकान्त् दौ मनिकौली खौआल सँ हरिनन्दरन द्दौo ।। वैया हरिशंकर सुतो अर्थशास्र्। प्रो. दिवाकर विश्व म्भ रो करमहा सँ वेणीदत्त सुत विश्वे्श्व र दौ दरिहरा सँ बच्चीद द्दौo।। अपरा सुत गुणाकर: करमहा सँ जाल्पाादत्त पौत्र सुगासुत हरिनन्दँन दौ कुजौली सँ परशमनि सुत ववुआ दौ हरिअम सँ लक्षमन द्दौo।। प्रोo दिवाकर सुता हेमकर जयकर प्रभाकर सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्रा नन्दा दौ पाली सँ अदन्तक कृष्णमलाल द्दौo।। विश्व्म्भ।र सुत करमहा सँ रवेली सुत अनन्तय दौ वलियास सँ इशदत्त द्दौo प्रोo चन्द्रमधर सुता पाली सँ रामेश्वतर सुत श्यादमेश्वौर दौ बेलउँच सँ गिरधर किशोर द्दौo

(498) रतौली सँ ढाढ़ी (254) नन्द4लाल सुता वाचस्प ति प्र. निरसू लक्ष्मीोपति प्र. रवोरवा पशुपति राजेन्द्रा कुजौली सँ भूवन सुत कृष्णरमणि दौ सरिसब सँ अनिरुद्ध द्दौo।। वाचस्प ति सुता करमहा सँ राधानाथ सुत शशिनाथ दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo लक्ष्मीसपति सुता करमहा सँ रवेली सुत भवानन्दा दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo पशुपति सुता फनन्दरह सँ बलेल सुत राधानाथ दौ पण्डुथआ सँ नथूनी द्दौo राजेन्द्र सुता नरउन सँ पाँ लूटन सुत पाँ निरसू प्र. विश्व्नाथ दौ बलियास सँ हरिश्चुन्द्रस द्दौo
शास्त्री विष्णुौलाल सुता हरिअम सँ बसन्त सुत वैया. सुरेश दौ माण्डसर सँ नरसिंह द्दौo अपरा सुतो रवेलन प्र. कामेश्वदर ज्ञान को सोदर. रघुनाथ सुत श्रीकान्तह दौ वलि. ववुआ द्दौo कामेश्वमर सुता हरिअम सँ राम मनोहर सुत दौ टेकनाथ सुतो हर्षनाथ देवनाथ नाथा तिसउँत सँ वाचा सुत काशीनाथ दौ सतलरवा सँ गोनन द्दौo हर्षनाथ सुत गंगानाथ: हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर दौ सोदर. लाल द्दौo गंगानाथ सुता पाली सँ राम सुत हरिदेव दौ कुजौली सँ कृष्णवदेव द्दौo मनोधर सुता सोदर. जईपौत्र पति सुत मनि दो खौआल सँ सोनमा द्दौo चित्रधर सुता करमहा सँ चित्रधर दौ पबौलि सँ उपेन्द्रा द्दौo अपरा चित्रधर सुता अहपुर करमहा सँ गोकुलनाथ सुत माङनि दौ नरउन सँ वंशीधर द्दौo

(499) रतौली सँ बेतिया देशे रानीपुर, ककरौड़
(270//5) इन्द्रातनन्दी सुतो अच्युडतानन्द नन्दतलालो वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्लदह दौ दरिहरा सँ दुक्भपजन द्दौo अच्युकतनानन्दा सुतो नूतनकृष्णह प्रo नेनाकौ सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ हरिअम सँ रूपनाथ द्दौo नूतनकृष्णद सुतो हरिकृष्णन फनन्दुह सँ गोशाँई सुत सुन्दसर दौ वलियास सँ मथुरी द्दौo हरिकृष्णु सुता हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ सरिसब सँ कुलानन्दर द्दौo विष्णु दत्त सुतो गेहनाथ वाचाको सरिसब सँ कृष्णoदेव सुत चाण दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo गेहनाथ सुत गुलाब: सरिसब सँ विश्राम सुत करिये दौ बलियास सँ ब्रहमदत्त दौo अपरा गेहनाथ सुता घुसौत सँ वाचा सुत थोथन दौ माण्ड र सँ चिलका द्दौo।। गुलाब सुतो शतञजीव रवटरू प्र. सत्यैवदवो करमहा सँ रज्जू सुत जयनाथ दौ वलियास सँ लान्हाप द्दौo अपरा गुलाब सुता अलय सँ शिवलाल सुत जगतलाल दौ नरउन सँ बच्ची द्दौo (2) अपरा गुलाब सुता घुसौत सँ कलानाथ सुत मुकुन्दि दौ पबौलि सँ सिद्धि द्दौo।। अपरा गुलाब सुता जमदौली पाली सँ भोलानाथ सुत लाल दौ पबौलि सँ बतहन द्दौo वाचा सुता सोदरपुर सँ परमेश्वार सुत तुफानी दौ वभमनियाम सँ रंजन द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ रमानाथ सुत भवानीदत्त दौ ओइनि सँ वाबू जगतनारायण द्दौo सत्यतदेव सुता जनकदेव नीलू प्र. हरिदेवा: बेलउँच सँ लक्ष्मीवदत्त सुत मुकेश्वजर दौ माण्डटर सँ भैरवदत्त द्दौo जनकदेव सुता पाली सँ गणेश सुत सरस्वसतीकान्तअ द्दौ कोदरिया गणेशचन्द्रु द्दौ नीलू प्रo सुता करमहा सँ राधानाथ सुत सोमनाथ दौ

(500) रतौली सँ ठाढ़ी (255)
गरीब सुता किरती मेधाकर चानना करमहा सँ भवानी सुत वुढ़ाई दौ दरिहरा सँ हरि द्दौo अपरा गरीब सूतो इशान्नाजथ सँ पाली सँ शिवदाश सुत यदुराम दौ बलियास सँ पशुपति द्दौo अपरा गरीब सुतो माना ननूको जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दअलाल सँ दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo (3) अपरा गरीब सुत पाली सँ रामकृष्णँ सुत शूलपाणि दौ दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo अपरा सुता अलय सँ नरोत्तम सुत नित्यादनन्दा दौ सतलरवा सँ केशवे द्दौo।। चाणन सुतो मोहन: पाली सँ गणपति सुत हरिनन्दपन दौ पण्डुवआ सँ कमलनयन द्दौo मोहन सुता पाली सँ भिरवारी सुत हिरा दौ वलियास सँ हृदयनन्द न द्दौ इशान्नाोथ सुता तुलसीदत्त परमेश्वसरीदत्त भगवानदत्ता करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन दौ एकहरा सँ लक्ष्मीुधर द्दौo तुलसीदत्त सुता दिघोय सँ नरपति सुत रवुशिहाल सिंह दौ एकहरा सँ छत्रपति द्दौo परमेश्व्रीदत्त सुता तिसउँत सँ मनाई सुत रवड़गी दौ सकराढ़ी सँ करिये द्दौo इश्वतरीदत्त सुता गंगोली सँ जीव सुत जानकीनाथ दौ सकराढ़ी सँ करिये द्दौo माना सुतो गिरजादत्त:खण्डवला सँ दोनी सुत श्याौम दौ खौआल सँ बालकृष्णद द्दौo।। अपरा माना सुतो परशमणि बेलउँच सँ भवदेव सुत जादव दौ पाली सँ परान द्दौo गिरजादत्त सुता सँ छकौङसुत काशीनाथ दौ माण्ड र सँ प्रेमनाथ द्दौo परशमणि सुता अलय सँ विद्यापति सुत कलरु दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौo ननू सुतो नयन मुनीको पाली सँ गंगाधर सुत निधि दौ बेलउँच सँ रोहिणी रमन द्दौo।। नयन सुता पबौलि सँ रघुवीर सुत भवनाथ दौ सकराढ़ी सँ भैनू द्दौo मुनी सुतो मधुसूदन: करमहा सँ जुड़ाउन सुत सनफूल दौ एकहरा सँ हरिपाणि द्दौo।। मधुसूदन सुतो मार्कण्डेीय छेदी घुसौत सँ महीधर सुत अमोलदत्त दौ बेलउँच सँ नेया द्दौo।। मार्कण्डेाय सुता घुसौत सँ भवानीदत्त सुत बचन दौ सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo भिरवारी सुतो ज्योक. तुलाकृष्णध सँ सुत दौ सँ द्दौo तुलाकृष्ण। सुतो वहुकनाथ: सोदर. सुत छोटी दौ वटूकनाथ सुत मथुरानाथ:एकहरा सँ ज्योाo हरिश्व र सुत सोना दौ सोदरपुर सँ अभिराम द्दौo मथुरानाथ सुता घुसौत सँ मनसुरव सुत बरजा दौo सोदरपुर सँ किशोरनाथ द्दौo

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...