Wednesday, September 09, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१० : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३५१)
देवानन्दथ (३३३/०२) जगतानन्दोँ एकडीहा सोदरपुर सँ हरिकेश दौ।। त्रिपुरे सुत धनपति सुतो हरिकेश छोटाईकौ पनिचोभ सँ विशो दौ।। हरिकेश सुता महादेव बo (२३/०३) घनश्याुम मोहन (२९७//०६) रामचन्द्र लक्षमन भगीरथा: बभनियाम सँ बासुदेव सुत चतुर दौ जजिवाल सँ चिकू द्दौo देवानन्द) सुतो प्राणपति (२२७/०७) बo (९//०५) फकीरो करमहा सँ अनन्त् दौ (१५९//०७) अनन्तल सुतो परमानन्द् गोपीनाथौ वारी माण्ड२र सँ यदुनाथ दौ (९३//०२) चाण सुत पीताम्बौर सुता (२२७//०९) नरहरि श्रीहरि यदुनाथा: कोलहट्टा पाली सँ महेश दौ।। यदुनाथ सुतो काशीनाथ शुभंकरौ सनहा वासी करमहा सँ मुकुन्दर सुत हरपति दौ (१४१//०७) गंगोली सँ लोटन द्दौo भोला सुता श्याकमलाल वेदपाणि अमृतपाणिय: सतलखा सँ ऋषि सुत भानु दौ (१४६//०६) ऋषि सुतो भानु नननो (२८९//०१) सोदरपुर सँ हरिजीव दौ (१३२//०६) हरिहर सुतो शिवदाश: कटाई सँ हरिवंश सुत ज्ञानपति दौ महुआ सँ धनपति द्दौo शिवदाश सुता कृष्णणदाश बo (१५/०५) (२५१//०४) वदन उँमापति बo (१३/११) कमलापतिय: बुधवाल सँ प्रितिनाथ दौ (८७//०१) प्रितिनाथ सुता जजिवाल सँ जीवनाथ सुत भगीरथ दौ पाली सँ भवनाथ द्दौo कृष्णादाश सुतो हरि जीव रामजीवो पाली सँ बाढू सुत डीङर दौ (५३/०९) डीङर सुता माण्डरर सँ यदुनाथ दौ (७४/०६) पनिचोभ सँ बुद्धिनाथ द्दौo हरिजीव सुतो जयशीव: (२५३//०५) करमहा सँ रघु दौ (१४३//०२) माण्ड६र सँ निरगति द्दौo भानु सुता (३१९/०२) रतन गिरधर वंशीधर धरनीधरा: सोदरपुर सँ चिलका दौ (५८/०३) (२६८//०८) चिलका सुतो भैयाराम दुर्गादत्तो बहेराढ़ी सँ रघुनाथ दौ (१६०/०१) खौआल सँ दिनाराम द्दौo छकौड़ी सुतो जमाहिर: खड़का एकहरा सँ जानकी नाथ सुत बवुजन दौ (६७//०३) लरवाई सुता (२३८/०८) बछाई हरि (२४९/०३) यदुपतिय: विस्फी सँ विश्वुनाथ


(१६८) (३५२)
सुत पीताम्बरर दौ (६४//०७) गंगौर सँ सुधापति द्दौo यदुपति सुतो अभिराम: सोदरपुर सँ पुरन्द र दौ (१४९//०५) पाली सँ नीलकंठ द्दौo अभिराम सुता बौध प्रo वंशीधर रूचिपति जिखाका करमहा सँ बछाई सुत विवरण दौ (१४४//०५) (३२३//०८) बछाई सुता हरि रघु विवरण गोविन्दात एकहरा सँ दमनी दौ (१५९//०१) दमनी सुता जमदौली पाली सँ ज्यो/o जीवनाथ दौ (६९//०२) ज्यो०तिर्व्विद जीवनाथ सुता (२२७//०९) कगाई हरिहर (२२३/०५) बलभद्रा: दरिहरा सँ चमरू सुत हरखू दौ (४९//०४) हरखू सुता मझियाम कुजौली सँ चाण सुत चिलकू दौ वलियास सँ रंजन द्दौo चौधरी विवरन सुत कुलानन्दौ: रूचैलि एकहरा सँ भट्ट सुत लालू दौ (१२८//०४) लालू सुता दान प्रo इन्द्र्पति (२५८/१०) पुरूखी मुरलीका दरिहरा सँ सदानन्दै दौ (१३५//०२) सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौo जीया सुता शंकरदत्त जानकी नाथ प्रेमनाथा सन्दतहपुर दिघो सँ चेथड़ू दौ (१२९//०४) चेथड़ू सुता सनफूल मनफूल हिरफूला सकराढ़ी सँ वंशी सुत उँमानाथ दौ (१५८//१०) बासुदेव सुता पीताम्बदर गोपीनाथ हरिनाथ गोविन्द महेशा: पवौली सँ नन्दसन सुत शशि दौ (१७०/०३) खौआल सँ लक्ष्मी द्दौo महेश सुतो बo (६१//१०) बावू वंशी कौ अलय सँ मोहन दौ (४७/०३) वलियास सँ होरे द्दौo वंशी सुतो उँमानाथ: हरियम सँ भगीरथ दौ (७४/०५) भगीरथसुतो (२२७/०२) बन्धु क: पवौलि सँ जबद सुत मोहन दौ (४३//०९) घनपति सुत चन्द्र पति सुतो जवद: फनन्द५ह सँ शिवाई दौ।। जबद सुतो मोहन बo (२१//०५) शंकरो सकराढ़ी सँ जानू सुत महादेवदौ एकहरा सँ जनार्दन द्दौo मोहन सुतो (२२९//०१) भगीरथ: करमहा सँ रामचन्द्रव दौ (२७//०२) पुरखू सुत मधुसूदन सुतो रामचन्द्र : सकराढ़ी सँ जानू दौ।। रामचन्द्रन सुता कुजौली सँ पद्मनाम सुत विश्वोनाथ दौ मंगरौनी माण्डार सँ चिन्तारमणि द्दौo उँमानाथ सुता बुधवाल सँ जयकृष्णन सुत परमानन्द/ दौ (१५१//०२) जयकृष्ण् सुतो परमानन्दर: सुखेत खौआल सँ

(३५३)
शिरीसुत जगाई दौ (३२//०२) हरि सुता माघव वेणी परभूका: बेलउँच सँ बावू सुत चाण दौ बुधवाल सँ ग्रहेश्वजर द्दौo परभू सुतो बo (१६/०४) बावू शीरीकौ जीजवाल सँ काशी दौ।। बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोधर कान्ह प्रo कृष्णा्नन्दाौ: बलिपयास सँ विदू दौ।। कान्हर प्रo कृष्णाबनन्दी सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्डशर सँ हकरूसुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo शीरी सुतो जगाईक: पनिo छीतू सुत कामदेव दौ (१५२/०३) खौआल सँ यग्यापति द्दौo जगाई सुतो अनीक: (२०७//०६) करमहा सँ यद्दू दौ (७६/०४) गोविन्दु सुतो यदूक: माण्डुर सँ हरिपाणि दौ यद्दू सुतो देवानन्दस: नरउन सँ गोपाल सुत जगदीश दौ दरिहरा सँ रतिघर सुत पदूम द्दौo परमानन्द सुता गिरपति (२६४//०२) मधुरापति (२५९/०३) कुलपति (२३३/०३) ब्रह्मपति बo (२०//०९) महिपतिय: सतौलि सतलखा सँ केशव दौ (१२९//०४) (२५९//०६) मनोहर सुतो भवेश (२३१//०९) केशवो सोदरपुर सँ कृष्णपपति दौ (११०/०७ टीप) माघवसुत श्रीनाथ सुतो कृष्ण पति शुभंकरो पनिo मनोघरसुत गौरि दौ माण्डुर सँ सुपे सुत जागे द्दौo।। कन्होदली घुसौत सँ राम सुत सोने करतूत:।। कृष्णपपति सुता माण्डौर सँ गोविन्दा दौ।। बासुदेव सुत देवनाथ सुतो गोविन्दो: खण्ड/बला सँ गोपी द्दौo गोविन्दर सुता खण्ड बला सँ जागू सुत रति दौ वलियास सँ हरपति द्दौo केशव सुता करमहा सँ दामोदर दौ (१५९//७१) दामोदर सुता (३३३/०१) गंगेश रघुपति लक्षमना: सोदरपुर सँ जयराम दौ (१५१//०४) हरिहरा सँ वामनि द्दौo जानकीनाथ सुतो बवूजन: सकुरी पाली सँ सदाशिव सुत हरि दौ (३६/०८) पाँथू सूत गोविन्दप सुता रामचन्द्र रामभद्र: बलभद्रा: बेलउँच सँ भमरू दौ।। रामभद्र सुता लक्षमन (२५८/०९) भरथ भगीरथकामदेवो: बo (१०//०९) माण्ड र सँ पीताम्बुर दौ सरिसब सँ जानू द्दौo भगीरथ सुतो सदाशिव: सोदरपुर सँ पुरन्दमर दौ (११२/०२) टीप दमनी सुता पुरन्दतर

(१६९)
(३५४)
कृष्ण५दाश रत्नाूकरा: खोआल सँ रघुपति सुत श्रीपति दौ बूधवाल सँ हरिकेशव द्दौo पुरन्द र सुतो भैरव: एकहरा सँ मोहन दौ (१४१/०४) मोहन सुतो हरिवंश:हरिअम सँ यदुनाथ दौ (८५//०९) श्रीराम सुतो रामनाथ यदुनाथौ सुरगन सँ बागीश सुत गोढ़ाई दौ दरिहरा सँ साबय सुत झोटन द्दौo।। टकवाल गंगहरि कस्तुबत:यदुनाथ सुता सतलखा सँ गोविन्दो सुत लक्ष्मी नाथ दौ (१४२//०२) पनिचोभ सँ भवानी द्दौo सदाशिव सुता मंगनू कारू (२३६//०४) भोरा हरिका कुजौली सँ यदुनन्ददन सुत।। गोविन्दद दौ (६३//०३) (३०८/०३) लक्ष्मी कर (३०८//०३) प्रपौत्र बाढू पौत्र विष्‍णुपति सुता देवनाथ रविनाथ भवानी नाथा अलय सँ रतनू दौ।। भवानीनाथ सुतो भगीरथ बo (२१//०१२) जगन्नारथो सकराढी सँ रति सुत गादू दौ पाली सँ दिनू द्दौo भगीरथ सुतो यदुनन्ददनहरिनन्दानो जजिावाल सँ लक्ष्मीौनाथ सुत भवानीनाथ दौ (१५९/०४) पनिo लक्ष्मी नाथ द्दौo यदुनन्दान सुता (२५९/०७) गंगानन्द‍ महादेव बo (०९//०४) गोविन्दा१ पाली सँ कुलपति सुत कमल दौ (५८//०७) कुलपति सुता गोपीनाथ (२४७/०८) परमानन्द‍ कमला: वलियास सँ रतिदेव दौ कमल सुता गढ़ माण्डार सँ रूचिनाथ सुत गोप दौ सरिसब सँ श्रीपति द्दौo गोविन्दद सुता बुधवाल सँ महादेव प्रo महाई सुत वीर दौ (१५३/०४) विर सुता आनन्द७ किसुनी चैंगन वलभद्रा: सतलखा सँ जगदीश सुत प्राणपति दौ (१४५/०४) प्राणपति सुता तुला हिराकौ बेलउँच सँ जगदीश सुत बैद्यनाथ दौ (२५//०३) थेघु प्रपौत्र सदुo रघुनाथ पौत्र जगदीश सुता (२५२//०६) काशीनाथ बैद्यनाथ प्रान्ना(थ (२३०//०५) देवनाथ (३०४/०७) द्वारिकानाथा: बुधवाल सँ चिन्तादमणि दौ।। बैद्यनाथ सुता बुधवाल सँ सौरि सुत हरि दौ बेलउँच सँ नरोत्तम द्दौo हरि सुता महिन्‍द्रपुर पण्डु्आ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ (१६६/०५) पाँ रामदेव सुतो नरोत्तम: टकबाल सँ रामदेव दौ (१३३//०२) कुश सुतो गोढ़ाई गोनू कौ


(३५५)
सकराढ़ी सँ जगदत्त दौ गोढ़ाई सुतो रामदेव: दरिहरा सँ बुधाई सुत वामनि दौ करमहा सँ वाचस्पोति द्दौo रामदेव सुता सकराढ़ी सँ जगदीश दौ (४१//।०४) जगदीश सुतो अनिरूद्ध गतिरामौ नरउन सँ लाखू सुत जानू दौ टकवाल सँ हरिहर द्दौo मo मo नरोत्तम सुतो कमलनयन: पनिचोभ सँ बद्रीनाथ दौ (१४३/०४) बद्रीनाथ सुता पबौली सँ माघव दौ शुभे सुत नन्द न सुता मति शिवशशिका अलय सँ देवपति दौ।। पाठक शशि सुतो माघव: खौआल सँ अमरू सुत लक्ष्मी दौ पनिचोभ सँ श्रीकर द्दौo माघव सुतो (२२४//०८) प्रद्यूम्न् जयकृष्णोम बेलउँच सँ पूरखू सुत लक्ष्मीन दौ खण्‍डबला सँ जागे द्दौo कमलनयन सुतो भैरवदत्त आँखीको समौलि पाली सँ नयन दौ (६०//१०) मिश्र चिकू सुतो हरिराम: बेलउँच सँ राम सुत लड़ाई दौ खौआल सँ गयन द्दौo (२४९//०४) हरिराम सुतो मनहर पुछाई कौ दरिहरा सँ वाचस्पसति सुत यदुपति दौ मेधाकर सुतवाचस्प(ति सुतो श्रीपति यदुपति पाली सँ शंकर दौ।। यदुपति सुता कछरा पाली सँ बावू दौ (१४२//०५) मणिनाथा परनामक बावू सुता दामोदर काशीनाथ जगदीशा: दरिहरा सँ रूपे सुत गोपी दौ सकौना सँ बॉकू द्दौo (३१६/१०) मनहर सुता बाला (२९९/१०) धरनी (२५१//०१) हरिकृष्ण नयन रूपनाथा माण्डौर सँ मोहन दौ (१५२/०८) पाली सँ बाछनि द्दौo मिश्र नयन सुता जमुनी जजिधवाल सँ शिवनी सुत नित्या्नन्दर दौ (१५९//६) नित्यादनन्दत सुतो दयाराम: बुधवाल सँ योगी दौ (१५१//०२) सदानन्दप सुतो योगी बo (८/०६) गोशाँइदाशो खोरि सोदरपुर सँ डींगर दौ (१४२//०९) करमहा सँ भगीरथ द्दौo योगी सुतो बछरूक: सोदरपुर सँ बैद्यनाथ दौ (१५१/०२) बुधवाल सँ कृष्ण द्दौo।। एवम् बवूजन मात्रिक चंक्र।। बवूजन सुतो गंगाधर: वत्सपवाल नरउन सँ भीरवनी सुत बेचन दौ (१५८/०६) अनिरूद्ध सुतो गणपति कुलपति बहेराढी सँ हरिदेव दौ रामघर सुत


(१७०) (३५६)
गोपीनाथ सुतो रघुनाथ सि‍द्धिनाथो पबौलि सँ मुरारि दौ।। रघुनाथ सुतो बo (२०//०६) मनोहर हरिदेवो दरिहरा सँ बासुदेव सुत कामदेव दौ बरही निखूति सँ राघव द्दौo हरिदेव सुता सकराढ़ी सँ यदुनाथ दौ (६८/०८) यदुनाथ सुतो बo (८/०२) भवदूक: बुधवाल सँ कुने दौo दूबे सुत राजा सुतो विष्णु्पति श्री रामो कुजौली सँ पदुम दौ विष्णु पति सुता कुने प्रo श्रीपति रघुपति गौरीपतिय: जजिवाल सँ अमरू सुत विश्व नाथ दौ खौआल सँ रूपे द्दौo कुने प्रo श्रीपति सुता श्यारम मुकुन्दस मनोहर पुरन्दबर विश्वअनाथा: सतलखा बेलउँच सँ शशि दौo रूचि सुत सद सुता हरपति घनपति शशि नोने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ शशि सुता श्‍मापति प्रo बावू विष्णुुपति गौरीपति जगदीश प्रo अरविन्द : पाली सँ श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउन सँ जानू द्दौo गणपति सुता गरीब (३०१/०१) भोरा होरिल रकनी भीखनी लक्ष्मी्दत्ता: जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सतलखा सँ पदूम द्दौo भीखनी सुता मानीक सौनी बेचना करमहा सँ हरिनन्दयन सुत बछरू दौ (१४६//०३) खौआल सँ परशुराम द्दौo बेचन सुतो बवेक: पबौली सँ रघु सुत माना दौ (१३४//०३) (२३०/०६) मोहन सुतो पशुपति: सकराढ़ी सँ लोटाई दौ (१३६/०२) लोटाई सुतो भोरानाथ: सरिसब सँ चिकू दौ (७१/०९) चिकू सुतो रतिदेव (२५९/०५) घनश्यादमो सकराढ़ी सँ माघव सुत भवानीनाथ दौ नरउन सँ देवपाणि द्दौo पशुपति सुतो रघुक: एकहरा सँ रमानन्दौ सुत कृष्णासनन्दघ दौ (१२७/०३) रमानन्दस सुतो कृष्णािनन्द०: सकराढ़ी सँ धनपति सुत रघुनाथ दौ जल्लनकी सँ परभू द्दौo कृष्णाननन्दा सुतो जीवे (३२९/०१) हरि कौ माण्डधर सँ लक्षमन दौ (१५८/०५) करमहा सँ


(३५७)
रघुसुतो माना गरीबनाथौ सतलखा सँ रामजीव दौ (१४२//०२) रामकृष्णद सुतो रमापति बुधवाल सँ श्याकम दौ (१३९/०३) श्यापम सुता पुरन्दौर दाशे (२३६/०८) (२५७/१०) कृष्णरदाशा: सरिसब सँ जागे सुत लक्ष्मी( दौ खौआल सँ गादू द्दौo (१९५//०६) रमापति सुतो रामजीव: सोदरपुर सँ रूपाई सुत मोहन दौ (२६/०१) गोनु सुतो घनेश (१८९//०२) रूपाई कौ बुधवान सँ राजू दौ।। रूपाई सुतो मोहन: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकरसुत कान्हग दौ माण्डघर सँ शुभे द्दौo मोहन सुता माण्डधर सँ गौरी दौ नोने सुत हरखू सुतो गौरी: अलय सँ श्रीपति दौ।। गौरी सुता बुधवाल सँ रामनाथ दौ (९३//०६) माण्डँर सँ भवनाथ द्दौo ज्यो:तिर्व्विद रामजीव सुतो (२३०/०९) नारायणदत्त: सोदरपुर सँ धरनी दौ (१४९//०८) माण्डार सँ बदनी द्दौo माना सुता एकहरा सँ पनाँई सुत भैयाराम दौ (१६७//०७) भैयाराम सुतो बचनू (३२८/०८) बबनू को सरिसब सँ भोरा दौ (६१/०१) धारू सुतो हरिदेव: विस्फीदसँ बसाउन सुत जुड़ाउनदौ परिसरा सँ लक्ष्मी् द्दौo हरिदेव सुतो महेशा: परमानन्दव बहोरना पाली सँ बावू दौ (१७०/०७) दरिहरा सँ गोपी द्दौo परमानन्दo सुता श्या मराम राजाराम (३१८//०६) महथाका पण्डुनआ सँ पाँ रघुदेव दौ (६४/०७) वुघवाल सँ कामदेव द्दौo महथा सुतो (३२४/०९) तुला भोराकों सतलखा सँ अनिरूद्ध दौ (१६७//०२) अनिरूद्ध सुता बेलउँच सँ वीर दौ विस्फीoसं मोहन द्दौo भोरा सुता माण्डार सँ रतिपति सुत छत्रपति दौ (९०/१०) (२५३/०६) छत्रपति सुता उचति सँ दिनेश दौ चाण सुत हरिहर सुता राम गोविन्दत नरहरि मुकुन्दा गादू का एकहरा सँ समरू दौ।। नरहरि सुता गंगाधर जगदीश माघव जयदेवा सकराढ़ी सँ गांगु सुत गागे दौ एकहरा सँ मधु द्दौo गंगाधर सुत महिपाणि सुता रामकृष्णश बo (०८//०२) रमानन्दा रांज्ञारामा: खण्डगबला सँ यद्दू दौ।। राजाराम सुता (३२९/०८) प्रितम भवेश नरेश (२२८//०५) दिनेश प्राणपतिय: नरउन सँ कमल सुत केशव दौ पनिo गोपी द्दौo दिनेश सुतो छक्कृन वैयाकरण


(१७१) (३५८)
खखनू कौ माण्डशर सँ गिरीश दौ (७४/०७) गिरिश सुतो गणपति: खडंबला सँ हरिदेव दौ (६९//०६) हरिदेव सुतो देवीदाश: पाली सँ श्रीकृष्णर दौ (१४९//०५) सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम द्दौo ठक्कु‍र छोटकू प्रo वेदमणि सुता महिषी बुधवाल सँ पाठक हृदयराम सुत हेमनाथ दौ (१३७/०६) पाठक परशुराम सुतो बालकराम विष्णुपदत्तों
(उo टीo २१/०२) माण्ड र सँ शुभंकर दौ (८७//०१) मधुसूदन सुतो अमरीक: करमहा सँ बावू दौ (१५९//०७) वलियास सँ नारायण द्दौo अमरी सुतो शुभंकर: सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौo नरसिंह पौत्र रघुदेव सुतो शिवदेव खौआल सँ देवनाथ दौ।। शिवदेव सुता अलय सँ कृष्णा नन्दु सुत मधुसूदन दौ खौआल सँ रामचन्द्रे द्दौo शुभंकर सुता एकहरा सँ कृष्णाषनन्द‍ सुत घारू दौ (१३८/०१) धारू सुता दरिहरा सँ रमानन्दव दौo नारायण सुत कंगाली सुतो रमानन्दठ: हरीअम सँ देवकीनन्दणन दौ रमानन्द सुता घुसौत सँ अन्दु/ सुत महादेव दौ खौआल सँ परमानन्द‍ द्दौo पाठक बालकराम सुता हृदयराम गोपीराम चिलकाराम मुक्राराम दुलारा: दरिहरा सँ सोनमनि दौ (१३७/१०) सोनमनि सुता खण्ड बला सँ जयकृष्णु दौ (१५४//०५) जयकृष्ण सुता पाली सँ नारायण दौ (१५४//०३) नारायण सुता कृष्णसमणि जगतमणि: कुलमणिय: दरिहरा सँ प्राणपति दौ (१५४/०७) प्राणपति सुता बेलउँच सँ शिवदाश दौo महेश सुत जगन्नाूथ सुतो शिवदाश बालकृष्णो् खौआल सँ जाने दौ।। शिवदाश सुता करमहा सँ अच्युचत सुत बुद्धिनाथ दौ।। सुरगनसँ देवनाथ द्दौo।। हृदयराम सुतो हेमनाथ: जजिवाल सँ हिरफूल दौ (८८/०६) बाछा सुतो छकनूक: बलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo छकनू सुता (१८३//०८) सनफूल हिरफूल (२५६//०८) लक्ष्मीदनाथा सकराढ़ी सँ रघुपति दौ (११०/०६) रमणीप्रo रामदेव सुतो शिवराम: पाली सँ मुकुन्द दौ (६९/०१) दरिहरा सँ रूचि द्दौo

(३५९)
शिवराम सुतो रघुपति: अलय सँ गोपाई दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी द्दौo रघुपति सुतो पाँ हेमपति झडूलाको पवौली सँ जीवकर्ण दौ (१२६//०७) देवानन्दख सुतो जीवकर्ण रतनो बभनियाम सँ संथाउन सुत कन्तस दौ (५१/०२) सथाउन प्रo गोविन्दा सुता कन्ता: बेलउँच सँ हरि सुत दामू दौ सोदरपुर सँ हरि द्दौo (पाँजि) कन्ता सुतो छोके (२०७/०२) बासुदेवो वलियास सँ रमणी दौ (६०/०३) महो रामकृष्णद प्रo रमनी सुतो रोहिणी रमण चूड़ामणि चिन्तातमणि शिरोमणिय: (१८८//०८) गंगोली सँ भगीरथ सुत भेयां दौ दरिहरा सँ डीङर द्दौo जीवकर्ण सुतो बवनूक: (१९८//०५) माण्ड९र सँ हरिदेव दौ (६१//०७) (२५५//०८) हरिदेव सुता सोदरपुर सँ अभिनन्द दौ (५७//०५) (२३१/१०) अभिनन्दु सुता सकराढी सँ पाँ विश्वेोश्वार दौ (१५२//९) बेलउँच सँ बवूदी द्दौo हिरफूल सुतो किशोरनाथ: बलियास सँ हेमाङत्रद सुत प्रान्ना थ दौ (११२//०१) राय प्रान्ना१थ सुतो टेकनाथ:सोदरपुर सँ चिलका दौ (९०//०३) (२३०//०९) शिवदेव सुतो जयकृष्णु (१९२/०६) देवकृष्णोट वलियास सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौना सँ नारायण दोहित्र दौ जयकृष्ण) सुतो प्रद्यूम्न् चिलका कौ वलियास सँ हाड़ी दौ (९४/०८) अलय सँ गोपाई द्दौo चिलका सुतो भिखूक: बुधवाल सँ मधुरापति दौ (१६५//०७) रामचन्द्रु सुतो लक्ष्मीकपति पशुपति दिघो सँ बावू दौ पुरन्दलर सुत आनन्द:कर सुतो चिन्ता मणि: टकबाल सँ विशो दौ चिन्‍तामणि सुता बावू अनिरूद्ध होरिल मोहन सुन्दोरा: कुजौली सँ ठकरू सुत लक्ष्मीस दौ समलखा सँ रघु द्दौo बावू प्रo वीरेश्वबर सुता कुलपति रामकृष्णा यशोधरा सकराढ़ी सँ केशव दौ (१६०/०७) निरवुति सँ पूरखू द्दौo पशुपति सुता ब्रह्मपति (२१६/०८) महिपति नरपति (२१५//०२) मेघापति मघुरापतिय: सरिसब सँ अपूछ सुत लक्षमन दौ (१२१/०६) बेलउँच सँ बवूदी द्दौo मधुरापति सुतो श्रीपति (१८९/०२) धरापति (२६८//१०)


(१७२) (३६०)
सरिसब सँ नीलाम्बरर सुत जीवनाथ दौ (११४//०६) जीवनाथ सुता बलियास सँ रमदी दौ (१३०//०९) रमदी सुता सरिसब सँ यदुपति दौ (१५७//१०) पाली सँ हरिनाथ द्दौo पाठक हेमनाथ सुता बलियास सँ ब्रजनाथ सुत भूलन दौ (१४०/०२) ब्रजनाथ सुता साहेब (२४३//०६) प्रo यदुनाथ झोंटू प्रo ललीतनाथ जागा प्रo जगन्नातथ भूलन प्रo डीहनाथा: सरिसब सँ भैयन दौ (१२९/०१) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo भूलन प्रo डीहनाथ सुतो मद्दू साधुकौ नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ (१३९//०५) सोनी सुता भैरवदत्त चिन्ता मणि छोटकनिका खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ (७१//०८) हरिअम सँ जगन्नााथ द्दौo भैरवदत्त सुतो महोवाना महो बच्चीo कौ फनन्‍दह सँ सर्वस्व दाता मo मo रघुनाथ सुत महामहोपाध्यााय भवानीदत्त दौ (४१/०१) महोपाध्याचय पीताम्बौर सुता अभिनव सरस्वोती पदांकित मo मo (१८८//०५) त्रिलोचन महो दण्ड्पाणि प्रo घनञ्जय महोपाध्यााय टीककारक गौकुलनाथ सदुपाध्यािय जगन्नाुथा: खौआल सँ बावू दौ (७५/०२) प्रजायक बावू सुता बेलसाम बुधवाल सँ विष्णु्पति सुत कुने दौo दूबे सुत राजा सुत विष्णुसपति श्री रामों कुजौली सँ पदम दौ।। विष्‍णुपति सुता कुने प्रo श्रीपति (३०१//०९) रघुपति गौरीपतिय: जजिवाल सँ अमरू सुत विश्वंनाथ दौ।। खौआल सँ रूपे द्दौo कुने प्रo श्री पति सुता (२३८//०८) श्याजम मुकुन्दु (२२५/०६) मनोहर पुरन्दपर (२३८//०५) बo (८१//०३) विश्वुनाथा: सतलखा बेलउँच सँ शशि दौo रूचि सुत रूद सुता हरपति घनपति शशि नोने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ।। शशि सुता रमापति प्रo बावू विष्णुोपति गोरीपति (३२१/०८) गोरीपति जगदीश प्रo अरविन्दाल: पाली सँ श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउन सँ जानू द्दौo महामहो पाo टीका कारक सरयंत्री गोकुलनाथ सुतो सर्वस्वषदत्ता मo मo (१८८/०८) रघुनाथ लक्ष्मीोनाथौ दरिहरा सँ रामकृष्णo सुत जयकृष्णा दौ (१६५//०२) जयकृष्णम सुतो रमापति जजिवाल सँ कविराज दौ (८८/०५) पाली सँ नगन द्दौo (१८८/०९) महामहो पाध्याुय भवानीदत्त सुता


(३६१) (२३९/०८)
(२३९//०८) कवि शंकरदत्त (आरा जगदीशपुर (वीर कुंअर सिंहक राजगुरू) बo (१२/१०) ननू प्रo रूद्रदत्त पाँखी प्रo इश्व२रीदत्त खेली प्रo उग्रदत्त माना प्रo गोविन्द दत्त बतहा (३३५/०३) प्रo रमादत्त (२७५/०७) फतुरी प्रo तीर्थदत्ता: दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (१३९//०८) सरिसब सँ महादेव द्दौo महोपाध्यााय बाना सुतो तस्किर केशव महोपाध्यारय सदानन्दोौ पण्डु आसँ पाँ भैया दौ (१२४//०८) पाँ भैया सुतो लोकनाथ धर्मनाथ पाँ भिरवारी का बुधवाल सँ राम सुत अचल दौ (१३७//०४) छोटाई सुतो सदानन्द( (१७४/०७) परमानन्दोु खौआल सँ भिखू दौ (६१//०९) अपरा गौरी सुतो गिरू घीरू कौ विशो दौ गिरू सुतो भिरवूक: जजिवाल सँ हरिपाणि दौ।। भिखू सुता करमहा सँ भवनाथ दौ (३९//०१) पशुपति सुतो भवनाथ: माण्ड्र सँ बुद्धिकर दौ (३५/०७) बुद्धिकर सुतो परान मुकुन्द् करमहा सँ रविकर सुत सोने दौ माण्डार सँ गोपाल द्दौo भवनाथ सुता दरिहरा सँ सोरि सुत पौखू दौ नरउन सँ गोविन्दर द्दौo परमानन्दर सुतो देवकृष्णा (२३२//०६) रामौ सरिसब सँ चतुर्भूज (१४५//०२) चतुर्भूज सुतो अनिरूद्ध नित्यासनन्दोि (२५५/०२) खौआल सँ डींगर सुत मंगाई दौ (७९/०४) ज्योरo डीङर सुतो मंगाई क: पाली सँ बासुदेव सुत बादू दौ माण्डदर सँ पीताम्बधर द्दौo मंगाई सुता सरिसब सँ अपूछ दौ (६१/०२) पाली सँ रत्नदपाणि द्दौo (२३९/०४) राम सुतो महामहो पाo अचल: दरिहरा सँ थेघू दौ (१२९/०७) सिद्धिनाथ सुतो चतुर्भूज नारायणों (१७९//१०) पाली सँ गोविन्दु दौ (१०१//०६) गोविन्दध सुता सोदरपुर सँ श्री निवास दौ (७२//०३) पाँथू प्रo मणिघर सुतो गौपी रामो माण्ड३र सँ रघुपति सुत छीतर दौ सोदरपुर सँ गणेश द्दौo गोपी सुतो श्रीनिवास बुधवाल सँ राजू दौ (३६/०६) राजू सुतो अच्यु‍त: माण्डिर सँ गोविन्दौ दौ (७७/०९) हरिअम सँ कोवे द्दौo श्री (२२७/०२) निवास सुतो वाणी नाथ श्री रामों एकहरा सँ बैद्यनाथ दौ (१५७/०९) टकवाल सँ रंजन द्दौo चतुर्भूज सुतो मo मo थेघू प्रo वंशघर: फनन्द७ह सँ मo मo पीताम्बीर दौ (१७२//०५) खौआल सँ प्रजापक बावू द्दौo मo मo पाo थेघु प्रo वंशघर सुता मo मo चित्रधर (३०७//०२) मo मo मनोधर (१८८//०३) मo मo घरणीधर (२८९//०२)


(१७३) (३६२)
मo मo रूद्रधरा: (बर्षकृत्यप रचयिता) हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ (७३//०२) पबौली सँ कालीदाश द्दौo मo मo अचल सुतो हेमनाथ: (२५६/०६) खण्डयबला सँ ब्रजभूषण दौ (८४//०२) ठo ब्रजभूषण (२८८/०९) सुता करमहा सँ छबनू दौ (१३२//०३) छबनू सुता (१८८//०८) सोदरपुर सँ रघुवीर दौ (१६३/०२) रघुवीर सुता भैयन बछरू प्रo ललीत जीवकर्ण वुद्धिनाथा फनन्द:ह सँ त्रिदण्डी/ सन्याोसीकारक मo मo रतीश सुत इशान्ना०थ दौ (१२९/०४) इशान्नााथ सुता माण्डुर सँ श्‍याम दौ (५१//०६) रामकृष्णत सुतो श्या म: कुजौली सँ गौरीनाथ दौ (५५//०७) वलियास सँ बूदब द्दौo श्या‍म सुता सोदरपुर सँ देवानन्द( दौ (५७/०८) यदुनाथ सुता महादेव सदानन्दण कृष्णालनन्दौ (२१६//०४) परमानन्दार खौआल सँ हरिहर दौ (८०//०६) पूरखू सुता हरीहर नरहरी बामना: सोदरपुर सँ दूबे दौ दरिहरा सँ राम द्दौo हरिहर सुता सोदरपुर सँ चाण दौ (५३/०५) वलियास सँ गोढ़ी द्दौo देवानन्दप सुता सकराढ़ी सँ रघुनन्ददन दौo थेघू सुत होरिल सुतो रतिदेव: नरौन सँ मांगु दौ।। रतिदेव सुतो रघुनन्द)न: हरिअम सँ गोविन्दन सुत श्रीधर दौ बेलउँच सँ शुभे द्दौo रघुनन्द न सुता बुधवाल सँ श्रीनाथ दौ (९१//०४) थेघ सुत जगन्नािथ सुतो श्रीनाथ विश्वदनाथौ सोदरपुर सँ मुकुन्द दौ।। श्रीनाथ सुता माण्डदर सँ ठकरू सुत कामदेव दौ सोदरपुर सँ मघुसूदन द्दौo एवं ठo छोटकू प्रo वेदमणि विवाह:।। फाल्गुुन कृष्ण। चतुर्दश्यांर बुधे। (१६६/०३) ठo गंगाधर प्रo तेजपति सुता पतनुका माण्डoर सँ बूचन प्रo कृष्णवदत्त सुत रेवतीकान्तग दौ (११६//०३) खुशिहाल सुतो भवानीदत्त: करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo (१०५/०९) बैद्यनाथ सुता सोदरपुर सँ रतिदेव दौ (९७//०६) श्रीकृष्णु सुता रतिदेव भवदेवकामदेवा महनौरा खौआल सँ देवनाथ दौ (१०२/०६) भौर खण्डुबला सँ ठo शुभंकर द्दौo रतिदेव सुता पुड़े नरउन सँ अभिनन्दे दौ (११०//०५) अभिनन्दपन सुता सिहौलि माण्ड(र सँ विरेश्व्र दौ महिया सोदरपुर सँ राम द्दौo भवानीदत्त सुतो दुखिया ठेङनि कौ हाटी सोदरपुर सँ

(३६३)
सोनी दौ (१२३/०८) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo ठङेनि सुता वूचन प्रo कृष्ण।दत्त हनुमानदत्त (१८३/०२) भगवानदत्ता: सरिसव सोदरपुर सँ भिरवन दौ (१०१//०२) समौलि पाली सँ भवनाथ द्दौo बूचन प्रo कृष्ण दत्त सुता बाँके प्रo (१८६//०२) हेमकान्तौ चून्नीस प्रo श्रीकान्त् बौकू प्रo गोपीकान्त रेती प्रo रेवतीकान्तान: भौर खण्ड बला सँ बावू गणेशदत्तसिंह दौ (१०८//०६) विविधेत्यानदि मo कुo गोविन्दत सिंह सुतो बावू गणेशदत्त सिंह: अनलपुर करमहा सँ जयदत्त दौ (१६२//०२) जयदत्त सुता कौस्की दत्त ठेङनि हरखीका कनसम माण्डनर सँ दुर्गानाथ दौ (६३//०७) रत्ने६श्व्र सुता बूढ़व गयन विशो का जजिवाल सँ रविपाणि दौ।। गयन सुता रघु हरिपाणि खखनूका पाली सँ देवनाथ दौ हरिपाणि सुतो जयदेव: बहेराढ़ी सँ पुरे सुत राम दौ दरिहरा सँ चाण द्दौo जयदेव सुतो बावू चिकूकौ पवौली सँ वेणी दौ।। बलभद्र प्रo चीकू सुता मोहन मनोहर लक्ष्मीरनाथा नरउन सँ हौरे दौ (१५०//०९) वूधo रघु द्दौo मोहन सुतो कृष्णतदत्त: सरिसब सँ परमानन्दद दौ (८३//०४) पाली सँ केशव द्दौo कृष्ण५देव सुता चेथड़ू प्रo कमलनयन पीताम्ब्र बछरणा: बुधवाल सँ सदानन्दा दौ (१७३/०३) सदानन्दा सुता माण्डणर सँ चतुर्भूज दौ (१४९//०९) श्रीपति सुतो जनार्दन छोटाई कौ करमहा सँ मधुकर दौ (१०७//०१) मधुकर सुतो गोपाल मुरारीकौ सोदरपुर सँ रामघर दौ (५४/०२) रामघर सुतो गुदीक: खौआल सँ गोविन्दा सुत गुणे दौ पनिचोभ सँ हरिहर द्दौo छोटाई सुतो चतुर्भूज: पालीसँ रतनपाणि दौ (५२//०७) माण्डिर सँ रघुपाणि द्दौo चतुर्भूज सुता सरिसब सँ माघव दौ (१४५//०१) माण्डोर सँ रतिदेव द्दौo चेथडू प्रo कमलनयन सुतो दुर्गानाथ: तरौनी करमहा सँ शिवदत्त दौ (१०९//१०) जौकी सरिसब सँ शंकर द्दौo दुर्गानाथ सुतो बच्‍ची (१७९//०५) छोटकू (२९५/०७) नड़ुआर करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) महिया सोदरपुर सँ रत्नचपति द्दौo


(१७४) (३६४)
बावू गणेशदत्त सिंह बावू (२०५/०७) गिरिजादत्त सिंह बावू वंशधारी सिंहो (१९५/०७) रतौली दरिहरा सँ घननाथ दौ (१२६/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo रेवतीकान्त० सुता कन्होरली सोदरपुर सँ चण्डीबदत्त दौ (११३/१०) गणेशदत्त सुतो चण्डीुदत्त: नरउन सँ गदापणि दौ (११३//०२) बाँका उँमानाथ (२१७/०९) सुतो (१९४//०१) जीवपाणि गदापाणि दरिहरा सँ मोतीनन्दसन दौ (१०४//०४) मोतीनन्दबन सुता बलिराजपुर हरिअम सँ मेघनाथ दौ (१०७/०१) खण्ड बला सँ ठo एकनाथ द्दौo गदापणि सुता (१९३/०३) तेतरिहार सोदरपुर सँ मानीक दौ (८१/०१) देवकृष्णख सुतो मानीक प्रo तीर्थकृष्णन: रजौरा माण्डपर सँ मनबोध दौ (९६/०६) गोपीनाथ सुतो मनबोध: दिगउन्धु: सोदरपुर सँ हरिहर दौ (९७//०६) हरिहर सुतो जीवेश्व३र: (१८३/०९) नरउन सँ रघुनन्द न दौ (९३/०४) खौआल सँ गौरीपति द्दौo मनबोध सुता मंगरौना हरिअम सँ नारायण दौ (८२//०१) खण्ड बला सँ शिवराम द्दौo मानीक प्रo तीर्थकृष्णि सुतो बैद्यनाथ ठीठरो (१९०//०७) महिषी पाली सँ देवनाथ दौ (७५//०८) देवनाथ सुता सुल्हकनी नरउन सँ धनानन्दम सुत हसनू दौ (९९/०२) हसनू सुता पतनुका माण्ड र सँ खुशिहाल दौ (१७३//०८) अनलपुर करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo।। चण्डी९दत्त सुतो लेखदत्त: बलिo हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo एवम् ठo तेजपति प्रo गंगाधर विवाह: (१६१//०८) ठo विष्णु पति सुतो मधुपति दरिहरा सँ मo मo बन्धु् दौ (९८//०८) सोदरपुर सँ घनश्यािम द्दौo अपरा ठo विष्णु पति सुतो गोपाल गिरधारी कौ (१७५/०५) नरउन सँ पौराणिक मनबोध दौ (१२३/०३) पबौलि सँ परमानन्द‍ द्दौo ठo मधुपति सुता


(३६५)
पाली सँ दुल्लगह प्रo धरनीधर दौ (११८/०२) महिया सोदरपुर सँ मउज द्दौo ठo गोपाल सुतो ठo रघुपति सिहौलि माण्डदर सँ बैदिक जीवपति दौ (१२३/०६) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo ठo रघुपति सुता खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (८०/०९) छबन सुतो बालह बुधवाल सँ हरिश्वयर दौ (९५//०२) सोदरपुर सँ फकीर प्रo विष्णु्पति द्दौo बालह सुता श्यानमनाथ धर्मनाथ (१९०//१०) श्रीनाथ झोटन प्रo (१९४/०१) काशीनाथ खड़गनाथा: सोदरपुर सँ नारायण दत्त दौ (९२//०४) (१९०/०३) नारायणदत्त सुता वलियास सँ हरपति दौ (१०३/०५) पाली सँ बोधन द्दौo धर्मनाथ सुता विदेश्व र (१८०//०२) कारी तेजनाथा गंगौरा बुधवाल सँ परशमणि दौ (१२०/०५) खण्डबबला सँ ठ. प्रेमनाथ द्दौo (१७४//०९) ठo गिरधारी सुतो नरसिंह: लोहना सकराढ़ी सँ कृष्णगदाश सुत अमृतनाथ दौ (१२८/०६) रमापति सुतो रामचन्द्र० हरिश्वररौ (१८०/१०) रैयाम सोदरपुर सँ पाँ माघव दौ (८७//०३) बुधवाल सँ बाबू द्दौo रामचन्द्रा सुतो कृष्णधदाश: हसौली सोदरपुर सँ रमापति सुत लाला दौ (७३/०१) रजौरा माण्डार सँ हाडी द्दौo कृष्णणदाश सुतो अमृतनाथ: लोआम सुरगन सँ राय उत्तम नारायण दौ (११३/०१) डूमरा बुघवाल सँ भवेश द्दौo अमृतनाथ सुता मित्रनाथ झपटी प्रo दयानाथ गोविन्दस नाथा (२७४/०५) तेतरिहार सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ाउन दौ (१२१//०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo ठo नरसिंह सुता दरिहरा सँ घनानन्दद दौ (१००/०४) गरीबानन्दम सुता घनानन्दु चुम्मनन प्रo (१९७//०५) दुर्गानन्दउ (१८३/०५) फेकू प्रo उग्रानन्दु वाचा प्रo (१९०//०६) लिलानन्दा्: वलिराज पुर हरिअम सँ मo मo सचल दौ (११९/०६) मo मo सचल सुता दरिहरा सँ बन्धु४ सुत चिन्ता)मणि दौo


(१७५) (३६६)
(११८//०५) अपरा मo मo बन्धुद सुतो दुर्गादत्त (१८९//०९) चिन्ताुमणि गंगोरा बुधवाल सँ हरिकृष्ण दौ (७८//०५) सोदरपुर सँ घनश्यानम द्दौo चिन्ता मणि सुता (२४६) मानी सोदरपुर सँ दिश सुत मनसुख दौ (११९/०१) करमहा सँ छबनू द्दौo घनानन्द (१८७//०३) सुता डुमरा बुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (१०६/०७) जयनाथ (१८९//०९) सुतो हर्षनाथ बछरणो रतौली दरिहरा सँ भवनाथ दौ (१०५/०५) एवं ठo नरसिंह विवाह:।। ठo (१६१//०४) ठo परशुराम सुतो धराधर गदाधारौ खौआल सँ गौरीपति दौ (७९/०९) नरउन सँ सरस्व६ती राम द्दौo ठo गदाधर सुता रतौली दरिहरा सँ भिरवारी सुत गंगाधर दौ (९७/०४) नरउन सँ दामोदर द्दौo (१६१//०४) ठ. शिवराम सुता करमहा सँ कृष्णंदेव सुत उँमानन्द दौ उँमानन्दँ सुता बलियास सँ छीतू सुत रघुनन्दीन दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ हरिकेश द्दौo ठक्कुँर विश्वदनाथ सुतो रत्नुपति: वुधवाल सँ शुभे सुत रतिपति दौ (१०१/०६) दरिहरा सँ रामदेव द्दौo (१६१//०२) ठo बालकृष्णान परनामक बछाइ सुतो हरिक: दरिहरा सँ काशी सुत हेडू दौ पाली सँ सोने सुत श्री राम द्दौo (१६१/०२) ठo मुरारी सुता करमहा सँ कृष्णसदेव सुत हराय दौ (९७//०३) दरिहरा सँ बासुदेव द्दौo अपरा ठo मुरारी सुता बुधवाल सँ विश्वसनाथ दौ (७९/०२) माण्ड०र सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा ठo मुरारी सुता बावू प्रo विरेश्व र हरिश्वधर (१८०//०७) विश्वे श्वुर (२१९/०५) महेश्व१र रामेश्वेर विन्ध् ‍येश्वठरा: कुजौली सँ कृष्णँदाश दौ (८०/०८) सरिसब सँ जगन्नाशथ द्दौo ठo बावू प्रo विरेश्वरर सुता बन्धुव प्रo धर्मेश्ववर जालेश्वसर जहल प्रo सर्वेश्व‍र (१७६/०१) रत्ने)श्व्र गरीब प्रo उर्व्वी शवरा नरउन सँ महिपति: (१०५/०२) खौआल सँ गौरीपति द्दौo ठo जहल प्रo सर्वेश्व‍र सुता करमहा सँ भवेश सुत घनेश दौ (११०//०९) खण्ड/बला सँ ठo गुणानन्दठ द्दौo अपरा ठo जहल सुता करमहा सँ

(३६७)
धर्मानन्दँ दौ (११३//०६) माण्डुर सँ लाला द्दौo अपरा ठo जहल सुता दरिहरा सँ पुरूषौत्तम दौ (१०५/०८) सोदरपुर सँ रामेश्वनर द्दौo (१७५//०९) ठo रत्नेश्व र सुता परमेश्वार प्रo कोटीश्वार इन्द्रे श्व्र थेघी प्रo गुणीश्वणरा: माण्डुर सँ महादेव दौ (१०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौo ठo परमेश्वार प्रo कोटीश्वमर सुतो रामेश्वदर: पाली सँ खूनी दौ (१०३//०१) कवि कृष्ण०पति सुतो खूनी प्रo रमापति: सोदरपुरसँ धर्मपति दौ (१०३/०९) बुधवाल सँ सदानन्द द्दौo रमापति प्रo खूनी सुता खण्ड बला सँ ठo ठाकुर सिंह दौ (११८//०७) ठo ठाकुर सिंह सुता दरिहरा सँ भगीरथ दौ (९६//०१) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo ठo इन्द्रेमश्ववर सुता महिषी पाली सँ कृष्ण्पति सुत खूनी दौ (१७६/०३) खण्ड/बला सँ ठo ठाकुरसिंह द्दौo अपरा ठo इन्द्रे श्ववर सुतो ठo शिवनन्द न: दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ सरसकवि कुलपति द्दौo ठo शिवनन्दान सुता रतौली दरिहरा सँ चुम्म न दौ (१६५/०६) खण्ड)बला सँ ठo उद्योत सिंह द्दौo अपरा ठo शिवनन्दरन सुता खोआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo ठo गुणीश्वकरा परनामक थेघी सुतो बतहू सोनो दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ सरस कवि कुलपति द्दौo अपरा ठo थेघी सुतो साधु प्रo (१८०//०३) चक्रेश्वसर बौकूकौ (१८०//०७) हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६//०२) सोदरपुर सँ अर्जून द्दौo ठo बतहू सुता करमहा सँ शंकरदत्त दौ (११५//०५) शंकरदत्त सुता कलरू विश्व०नाथ (१९४/०९) बछरण राजीवा सकराढ़ी सँ दुल्लूह दौ (१२२/०६) बुधवाल सँ लाला द्दौo ठo सोन सुता महेश्वरर (१७६//०३) हरिश्वार (१७६//०५) कृष्णेकश्वदर विश्वेसश्व५रा: खौआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo ठo महेश्वसर सुतो नृपतेश्व१र: सकराढ़ी सँ धरानाथ दौ (१२४//०३) खण्ड/o परशमणि द्दौo (२४९१) ठo नृपतेश्व र सुता करमहा सँ योगानन्दक सुत कुंजन दौ (१११/०५) योगानन्द/ (१७७//०३) सुता शिवानन्दन विद्यानन्द) प्रo शीतल कुंजन चुम्म ना (२९१/०३) दरिहरा सँ महिनाथ सुत चित्रेश्व२र दौ

(१७६) (३६८)
दौ (१११//०५) महिनाथ सुता बालेश्वदर चित्रेश्वसर नारायणा पबौली सँ चाण दौ (९३//०४) सकराढ़ी सँ रैया द्दौo चित्रेश्व५र सुता पबौली सँ मनसुरव दौ (१४८//०३) चन्द्रणपति (२०९//०५) सुतो मनसुख: करमहा सँ दामोदर दौ (११२//०१) वलियास सँ राय हेमङत्रद द्दौo मनसुख सुतो (१८२//०९) भैयाक: अलय सँ मही दौ (६०//०२) सरिसब सँ भ्रमर द्दौo कुञ्जन (२९१//०३) सुता जयनन्दंन (२०२//०९) दिना नन्‍दन टेकानन्द६ खेलानन्दा : सोदरपुर सँ भूवन्धरर दौ (१२३//०६) माण्ड/र सँ गोकुल द्दौo (१७६/०९) ठo हरिश्वार सुता गंगोरा बुधवाल सँ चण्डीो दौ (१२०/०६) महो चण्डेुश्व्र सुतो वैयाकरण (२७६//०७) शिवेश्वार: सोदरपुर सँ वेदघर दौ (१२०/०७) वेदघर सुता (२००/०७) गधाधर शशिधर शम्भुसधर ननूका: हरिअम सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (१०७/०१) बालह सुतो दुखिया प्रo चक्रधर: सोदरपुर सँ भीखन दौ (१२२//०६) सकराढ़ी सँ नकटू द्दौo (१७६/०९) ठo कृष्णे्श्वधर सुता दुर्गेश्व र गंगेश्वखर विश्व नाथ काशीनाथा: पाली सँ लक्ष्मीूदत्त सुत हर्षी दौ (१०८//०३) खण्ड बला सँ ठo भगीरथ द्दौo ठo दुर्गोश्वनर सुता करमहा सँ बचकन सुत मन्धून दौ (१६२/०६) भवानी दत्त सुतो लाल प्रo रूचिदत्त गोविन्द‍ दत्तो: माण्ड र सँ दुर्गादत्त दौ (८९/०५) भवदेव सुता दुर्गादत्त शिवन साधु साहिबा (१८५/०४) पाली सँ जयदेव दौ (८९//०५) वलियास सँ परमानन्द) द्दौo (२१७/०४) दुर्गादत्त सुता बुधवाल सँ नीलकंठ सुत गंगेश दौ (८५//०७) नीलकंठ सुतो गंगेश हेमांगदो सोदरपुर सँ ओहरि दौ (१४८//०६) वलियास सँ शंकर द्दौo गंगेश सुता सोदरपुर सँ रामेश्वोर दौ (९४//०६) हिंगू सुतो शंकर: अनलपुर करo गोढ़ाई दौ (७८/०१) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo शंकर सुतो रामेश्वोर: हरिअम सँ दिनमनि सुत हरपति दौ (१३७//०८) दिनमणि सुतो हरपति (२६३//०९) यदुपति सोदरपुर सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौनासँ नारायण द्दौo हरपति सुता नरउन सँ महादेव दौ (११८//०५)


(३६९)
महादेव सुता एकहरा सँ महेश दौ (१५०/०४) सोदरपुर सँ विष्णुुपति द्दौo रामेश्व र सुता नरउन सँ बन्धुन दौ (१३९//०५) करमहा सँ मनहर द्दौo गोविन्द दत्त सुता तुलसीदत्त बचकन (१९४//०४) छोटा का सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ (१२६//०३) करमहा सँ छबन् द्दौo बचकन सुतो मन्धरन (१७९//०१) बल्ले् कौ सोदरपुर सँ बचकन दौ (१११//०८) करमहा सँ वेणी द्दौo मन्ध न सुता खण्डसबला सँ जयनाथ दौ (१०६//१०) ठo जयनाथ सुतो रघुनाथ: खौआल सँ वैयाकरण मोदनाथ दौ (१३४/०७) वैयाकरण (२०१/०४) मोदनाथ सुतो (२७८//०३) पद्मनाथ विश्वौनाथौ सोदरपुर सँ हेमनाथ दौ (१२३//०१) हेमनाथ सुता घुसौत सँ कलानाथ सुत ननू दौ (१६२//०४) विष्णुददेव सुतो दिगम्बथर: माण्ड्र सँ रघुदेव दौ (५१//०१) करमहा सँ नारायण द्दौo दिगम्बदर सुतो कलानाथ: सोदरपुर सँ बहुड़ी दौ (१११//०९) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo कलानाथ सुता ननू वंशमणि कुलमणि (२८०/०१) हर्षमणिका सकराढ़ी सँ गरीब दौ (११३/०९) पाली सँ भिखारी द्दौo ननू सुता हृषिकेश (१८२//०६) अमृतकेश (२१७//१०) वैयाकरण गोपाला: सोदरपुर सँ वछरू सुत हृदयनाथ दौ (९९//०३) करमहा सँ सुबोध द्दौo अपरा ठo दुर्गेश्वार सुता बूधवाल सँ वाचा सुता मणिश्वुर दौ (१२०/०६) वाचा प्रo सोमेश्व र सुतो फणीश्वषर मणीश्वशरौ कुजौली सँ शोभाकर सुत धूर्पी दौ (१२३/०४) चाणप्रo चन्द्रदशेखर सुतो मेघाकर: दरिहरा सँ रैयादौ (१०५/०७) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo मेघाकर सुतो शोभाकर शिवकरो खण्डहबला सँ गोकुलनाथ दौ (९७/०२) दरिहरा सँ गंगाधर द्दौo (२७३//०३) शोभाकर सुतो धूर्घी (१९४/११) टीकानाथौ हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६/०२) सादरo अर्जून द्दौo।।

(१७७) (३७०)
धुर्पी सुतो गोशाइक: (१८९//०५) सोदरपुर सँ जानकीनाथ सुत ननू दौ (११६/०१) ननू प्रo धर्मनाथ सुतो शोभनाथ महिनाथो एकहरा सँ बाछ सुत तारादत्त दौ (१६२/०४) तारादत्त सुता नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मीमनाथ दौ: (११७//०२) पाली सँ जगन्नाभथ द्दौo मणीश्व६र सुतो कामेश्वार: दरिहरा सँ मनभरन दौ (१००//०५) मनभरन प्रo छीतीनन्दसन सुतो विश्वारनन्दद (२१७/०३) गोपालो (२३१/०५) सरिसब सँ धरापति दौ (११६/०६) धरापति सुतो (१९०/०३) शम्भुतपति करमहा सँ योगानन्द‍ दौ (१७६/१०) योगानन्दर सुता सकराढ़ी सँ नकटू दौ (१११/१०) पबौली सँ नन्दी पति द्दौo एवम् ठo दुर्गोश्व र द्वितीय विवाह:।। अपरा ठo दुर्गेश्वार सुता जगदीश विनोद मुक्तिनाथ शक्तिनाथ भक्तिनाथा: करमहा सँ जनार्दन सुत नरनाथ दौ (११३//०९) हलघर सुतो जनार्दन गोवर्द्धनों (१९२//०४) खण्ड बला सँ मोहनसिंह दौ (१२०//०१) ठo मोहन सिंह सुतो पइमनाम सिंह: बलियास सँ धर्मदत्त दौ (६७//०६) धर्मदत्त सुत मनफूल (२२१/०६) दुर्मिलो (२१४/०१) करमहा सँ हेमनारायण दौ (१२४//०५) सरिसब सँ धर्मपति द्दौo जनार्दन सुतो नरनाथ तेजनाथौ सोदरपुर सँ मुरली दौ (१२१/०१) (१८१//०८) नन्दी श्वतर सुता भैया बवूजी (२६९/१०) (२८३//०८) बदरी टुनी मुरलीका वलियास सँ हरिनाथ दौ (१२०//२४) खण्ड)बला सँ ठo फकीर द्दौo मुरली सुतो पुरूषोत्तम: (२१४//०१) घुसौत सँ झोंटू सुत राम दौ (१२१/०६) (३०८//०८) राम सुता (३३६/०४) मकुन्दस (२७६/०१) माधव मधुसूदना: (२०३/०४) दरिहरा सँ विष्णु्दत्त दौ (५४/०१) विष्णु दत्त सुतो (२४०/०८) गेहनाथ वाचा को (२०६//०५) बघवास सरिसब सँ चाण दौ (८७//०४) पाँ कृष्ण१देव सुतो पाँ चाण: पण्डुदआ सँ पाँ भगीरथ सुत पाँ पशुपति दौ (१२४//०७) बभनियाम सँ भगीरथ द्दौo पाँ चाण (२१६/०७) सुतो बोघनाथ: सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ


(३७१)
(१५२//०९) पाँ लच्छी४ प्रo लक्ष्मीवपति सुता पाँ धर्मानन्दत महो दुर्गानन्दप पाँ जयदत्ता: गंगोलीसँ जयकृष्ण दौ (६०//०७) विश्वचनाथ सुतो जयकृष्णृ: हरिअम सँ दुबनसुत अच्यु त दौ (७१/०१) खण्ड/बला सँ हरपति द्दौo जयकृष्ण सुता वलियास सँ रामचन्द्र दौ (१५३/०२) रामचन्द्रच सुता जजिवाल सँ छिताई दौ (१४७//०७) छिताई सुता बुधवाल सँ यदुनन्दछन दौ (१५१//०१) खण्ड बला सँ बावू द्दौo जयदत्त सुता बभनियाम सँ बन्ध)व दौ (१६६/०५) बन्ध व सुता वलियास सँ रघुपति दौ (१२०//०३) जजिवाल सँ निताई द्दौo नरनाथ सुतो इन्द्रसनाथ (२१५/०९) गणेश मोलानाथ अमर बैचेन्द्रद भूपेन्द्रा नाथा: काको बेलउँच सँ बावूनाथ सुत नेना दौ (१३३/०३) धनीराम सुतो वावूनाथ करमहासँ जगन दौ (१६६/०९) बलियास सँ प्रद्मूम्नँ द्दौo वावूनाथ सुता वावू लाल
(उo टीo ६७/०७) भाई लाल रंगलाल नेना प्रo जग्य० लाला: पाली सँ कमलादत्त दौ: (६९//०६) बछरू सुतो उँमादत्त: वलियास सँ भिखारी दौ (१२७/०२) भिखारी सुता (२७४//०८) देवनारायण सभापतिका एकहरा सँ बवूदी दौ (१२७/०४) पण्डुिआ सँ भंगीरथ द्दौo उँमादत्त सुता कमलादत्त चेंगा प्रo गौरीदत्त शम्भु दत्ता: (२४०//०३) सरिसब सँ भोला दौ (१३९//०९) भोला प्रo रघुवीर सुतो प्रेमनाथ: रूचौली एकहरा सँ ज्योूतिo हरिश्‍वर दौ (१३४/०८) ज्योभo हरिश्व६र सुता पालीसँ सोनमनि दौ (१३४//०४) वलियास सँ शतञ्जीव द्दौo कमलादत्त सुता फेकन (३०९//०१) जलेश्वौर कपिलेश्वीरा: (२४१/०१) खण्ड१बला सँ फकीर सुत थानू दौ (१२०//०५) थानू सुतो हृदयनिधि घुसौत सँ झौटू दौ (१२१/०६) पण्डु१आ सँ बोघ द्दौo नेना सुतो हरिकृष्ण्: पबौली सँ बेदानन्द दौ (१३०/०७) नारायण दत्त सुतो वेदानन्द६: बुधवाल सँ हिरा सुत दुर्गादत्त दौ (१६६/१०) हरिश्व०र सतो हिराक: सतलखा सँ देवकी दौ


(१७८)
(१३८//०३) नरउनसँ भवदेव द्दौo हिरा सुतो (२१९//१०) मोदी दुर्गादत्तो माण्डुर सँ पुरन्दूरसुत गौनू दौ (१४६/०२) खण्डनबला सँ घारू द्दौo दुर्गादत्त सुतो शंकरदत्त: (२६७//०४) पण्डुरआ सँ पशुपति सुत केदार दौ (१२४//०७) केदार सुतो (१९८/१०) तोती ननूकों पाली सँ दुर्गादत्त दौ (६९//०४) गुनानन्दप (ज्यो(तिर्व्विद) सुतो दुर्गादत्त: सतलखा सँ महाई दौ (१२९//०५) एकहरा सँ मुकुन्ददर द्दौo दुर्गादत्त सुतो जीवन: गंगोली सँ लक्ष्मीरकांत दौ (६५/०८) वलियास सँ शतञ्जीव द्दौo वेदानन्दड सुता रमानन्दा (०५/०९ उo टीo) श्यारमानन्द) सदानन्दर गुणानन्दद बo (१२/१०) नित्यातनन्दाी: दरिहरा सँ गोकुलनाथ दौ (७४/०२) रेवतीनाथ सुतो गोकुलनाथ: अमृतनाथ राजा बावूलाला (२३४/०५) सरिसब सँ पाँ चाण दौ (१७७//०९) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo गोकुलनाथ सुतो डोमन प्रo मनहर: पाली सँ मुनि दौ (१२९/०१) भवनीदत्त सुता (१८१//०८) परशमणि गृहि मणि मुनिका सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (१६६//०३) गंगाधर सुतो बाछ: फनन्दाह सँ मo मo उँमानन्द) सुत गुणीश्विर दौ (४१//०१) मo मo उँमानन्दध सुतो धर्मेश्व्र मo मo गुणीश्वारौ खौआल सँ अच्यु त दौ (१४५/०७) अच्यु्त सुता घुसौत सँ शिवनाथ दौ (२९/०७) मo मo रामनाथ सुता रघुपति जीवनाथ बलभद्र शिवनाथ जगन्नावथ दुर्गानाथा: खौआल सँ माधव दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ बासुदेव द्दौo शिवनाथ सुता सोदरपुर सँ भीम दौ (५४//०२) हषिकेश सुतो राम भीमों कटका माण्ड(र सँ रामनाथ सुत जीव दौ (३२//०५) रामनाथ सुता जीवधर माघव केशवा पनिo खाँतू सुत डालू दौ (८४/०७) दरिहरा सँ बादू द्दौo जीवघर प्रo जीवे सुतो श्रीपति पद्मापति नरउन सँ भवाई सुत बसाउन दौ पाली सँ बुघे द्दौo भीम सुता हिंगु रामदेव मधुसूदना नरउन सँ बाटू सुतश्री घर दौ टकबाल सँ जिवाई द्दौo

(३७३)
मo मo गुणीश्वोर सुतो गोशौई (२१४/०४) धरानाथ: खौआल सँ पुरन्दनर दौ (६६//०३) (२४३//०२) पुरन्दयर सुतो उँमानाथ: खण्डशबला सँ ठo रघुनन्दून दौ (५३//०९) दरिहरासँ परमानन्द/ द्दौo मुनी सुतो इशदत्त भिरवी कौ महिन्द्रथपुर पण्डुशआ सँ पाँ अच्यु१त दौ (६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौo ठo जगदीश सुतो माघव: करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ (२०४//०९) नरउन सँ मार्कण्डे३य द्दौo ठo माघव सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo ठo विनोद सुता भरत लक्षमन कन्‍हैयाका करमहा सँ वितू सुत भूपनाथ दौ (उo टीo ५६//०७) दरिहरा सँ बलराम द्दौo अपरा ठo विनोद सुता पानी सँ गुणघर सुत महेश दौ (उo टीo ३५/१२) सोदरपुर सँ षष्‍ठीनाथ द्दौo ठo भरत सुता नरउन सँ शोभनाथ सुत दुर्गानाथ दौ खण्डरबला सँ दयाकान्तट द्दौo ठo लक्षमन सुता नडुआर (करमहा सँ/ठाढ़ी) सुत भवनाथ दौ नाहस खौआल सँ सुशील कुमार द्दौo ठo कन्हैाया सुतो कानन: महरैल पुड़े नरउनसँ खड़गनाथ सुत नरनाथ दौ (उo टीo ९९//१२) बलियास सँ शचीनाथ द्दौo ठo मुक्तिनाथ सुतो युक्तिनाथ: वलियास सँ चण्डेाश्वुर सुत भोलानाथ दौ (उo टीo ९०//०४) करमहा सँ वेणी माघव द्दौo ठo युक्तिनाथ सुता सँ सुत दौ ख सँ द्दौo ठo शक्तिनाथ सुतो केशवनाथ पतनुका माण्ड/र सँ वॉंकेसुत बलभद्र दौ (२९०//०१) पाली सँ ब्रजन नन्दशन द्दौo ठo भक्तिनाथ सुता नरउन सँ हरिनन्दौन सुत कुलानन्दआ दौ सोदरपुर सँ बीरभद्र द्दौo।।


(१७९) (३७४)
ठo गंगेश्वार सुता करमहा सँ बचकन सुत बलेल दौ (१७७/०२) बलेल प्रo बलदेव सुत हरिनन्दँन फणिनाथौ पबौलीसँ मन्ध‍न दौ (१२३/०४) भैरवदत्त सुता कमलादत्त घरभरण प्रo जाल्पातदत्त चन्द्रनदत्ता: (२७६/०७) सकराढ़ी सँ दुल्लरह दौ (१२२/०६) बूधवाल सँ लाला द्दौo धरभरन (१८५/०३) सुता जयदत्त मन्‍धन शीतलादत्ता (२१४//१०) खौआल सँ हेमनाथ दौ (१३४/०६) सकराढ़ी सँ हिरेश्वतर द्दौo मन्धसन सुतो सुभद्र : माण्ड र सँ कन्हा१ई दौ (११६//०३) कन्हा ई सुता नरउन सँ पुष्प़नाथ दौ (११३//०६) करमहासँ ननू द्दौo ठo काशीनाथ सुता करमहा सँ गोवर्द्धन दौ (१६२/०८) हेमदत्त सुता एकदत्त बचकन पुष्पी (१९८/०१) छक्कoन (०४//०४) गोवर्द्धन वितू: (२४३/०५) रघुनाथा: माण्डँर सँ बच्चीा दौ (१७४/१०) बच्ची४ सुतो होरिलदत्त मुरारी सरिसब सँ लक्ष्मीधदत्त दौ (८९/०३) लक्ष्मीतदत्त सुतो योगदत्त: (उo टीo ०१/०५) करमहा सँ विघ्ने श सुत छोटी दौ (३८/०१) महाई सुता हरिनाथ रामनाथ मधुसूदना नरउन सँ रतिपति दौ (०९//१०) बहेराढ़ी सँ गणपति द्दौo मधुसूदन (२६३/०४) सुतो कृष्ण देव: माण्डँर सँ प्राणपति सुतकाशी: दौ (१४४/०९) सोदरपुर सँ किर्तिनाथ द्दौo कृष्णददेव सुता सदानन्द४ रमानन्दु उँमानन्दाव कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसव सँ गोपीनाथ द्दौo (२५६/०७) सदानन्दम सुतो चतुर्भूज: खौआल सँ रामचन्द्रँ दौ (१५३//०९) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo चतुर्भूज सुतो विद्वनेश: माण्डनर सँ पद्मापति दौ (७०//०३) पद्मापति सुता एकहरा सँ राजीव दौ (१३७//१०) राघव सुतो राजीव खौआल सँ शम्भुद सुत राम दौ फनन्द्ह सँ नोने द्दौo राजीव सुतो हरेराम: (२२१//०३) बुधवाल सँ रूद सुत छोटाई दौ (१३७//०४) माण्ड्र सँ हरिहर द्दौo विघ्नेसश सुतो छोटी रतिको सरिसब सँ चन्द्रधपति दौ (६१/०३) वावू प्रo चन्द्रदपति सुता दरिहरा सँ नारायण दौ (१७३/०७) नारायण सुता बुधवाल सँ भवेश दौ (१२८/०७) भवदेव सुता

(३७५)
शूलपाणि देवानन्द अनिरूद्धा : सरिसब सँ रघुनन्दहन दौ (७१//०१) विश्व नाथ सुतो रघुनीक: पाली सँ प्राणघर दौ (७२//०४) प्राणघर सुतो बल्ली भिरवारीकौ नरउनसँ रामनाथ दौ (३६//०७) पबौली सँ कल्यादण द्दौo रघुनी प्रo रघुनन्दनन सुतो (२६८/०१) परान बवूनी कौ बुघवाल सँ चतुर्भूज दौo कोवे सुता ओहरि होरे नितिकर पाँखूका दरिहरा सँ मतिकर द्दौo बुधवाल सँ गौरि द्दौo ओहरि सुतो काशी हरिकौ सोदरपुर सँ रतनू दौ सूइरी सँ शुचिकर द्दौo काशी सुतो बैद्यनाथ प्रo बैजू जगन्नानथों बेलउँच सँ जोर सुत वेणी दौ दरिहरा सँ पाँखू द्दौo बैद्यनाथ प्रo बैजू सुतो विश्वननाथ दामोदरो (२८०//०९) माण्डुर सँ कृष्णँ सुत बसाउन दौ बहोराढ़ी सँ रति द्दौo अपरा बैद्यनाथ प्रo बैजू सुतो हरिहर चतुर्भूजो खण्डजबला सँ मांगु सुत काशी दौ फनन्द ह सँ पूरखू द्दौo चतुर्भूज सुतो बावूक: सोदरपुर सँ कामदेव दौ (१५३/०१) माण्डीर सँ गणेश द्दौo छोटी सुतो (१९१//०७) ऋद्धिपति (२०३/०९) सोदरपुर सँ गादा सुत आनन्दग दौ (९६/०९) राजा सुतो गादाक: करमहा सँ गोपाल दौ (८७/०४) गौरीपति सुतो गोपाल: सोदरपुर सँ श्रीदत्त दौ।। गोपाल सुतो अर्जून देवेश्वगरो: एकहरा सँ यशोधर दौ (३७//१०) बहेराढ़ी सँ हरि द्दौo गादा सुतो आनन्दो अभिनन्दकनो करमहा सँ भोरानाथ दौ (१२५/०६) माण्डदर सँ अनाई द्दौo (८७//०१) अनाई सुतो बावूक: सोदरपुर सँ अर्जून दौ (७४/०५) रामदेव सुतो अर्जुन महादेवो टकबाल सँ मणि सुत विश्वहनाथ दौ खण्ड बला सँ मोहन द्दौo अर्जून सुता सकराढ़ी सँ रघुनाथ सुत बैद्यनाथ दौ जालय सँ नारायण द्दौo आनन्दणसुता सकराढ़ी सँ हरिश्वपर सुत घनश्यातम दौ (१७५/०५) हरिश्व र सुतो घनश्यािम: सोदरपुर सँ लाला दौ (७३/०१) माण्डआर सँ हाड़ी दौहित्र दौ।।


(१८०) (३७६)
घनश्या०म सुता पालीसँ हिरा दौ (१२०//०२) सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo गोवर्द्धन सुतो जीवनाथ सीताराम (२१४//०७) सिमरवाड़ खौआल सँ धर्मनाथ सुत कारी दौ (१७५/०४) कारी प्रo विद्यानाथ सुता पुण्यजनाथ (१८५/०७) चन्द्रमनाथ प्रo मुकुन्द रेवतीनाथ (२९१/०६) कवि शेखर ब्रद्रीनाथा: (एकावली परिणयक रचयिता) पासी सँ उर्व्वीरघर सुत गंगाघर दौ (१२८/०२) खण्ड१बला सँ ठo गोपाल द्दौo एवम् ठo काशीनाथ विवाह: (१७६/०७) ठo साधु प्रo चक्रेश्व/र सुतो महिधर हेमघरो बलिo हरपति सुत मणि दौ (१२६//०३) सोदरपुर सँ धीर द्दौo ठo महिधर सुता करमहा सँ वेणी सुत राम दौ (१११//१०) राम सुतो मिमांशक (२८४/०१) योगदत्त: सकराढी सँ चन्द्रीदत्त दौ (१६५//०१) सोदरपुर सँ शक्तिदत्त द्दौo ठo हेमघर सुता पाती सँ धर्मनाथ दौ (११३//०१) गोपाल सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ भवानीदत्त दौ (१०१/०१) अपरा भवानीदत्त सुता बेहट करमहा सँ वेणदत्त दौ (९५/०६) दरिहरा सँ बवूआ द्दौo धर्मनाथ सुता माण्डमर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (१७४/०१) सोदरपुर सँ भिरवन द्दौo (१७६/०७) ठo बौकू सुता करमहा सँ शंकरदत्त दौ (१७६/०८) सकराढ़ी सँ दुल्लोह द्दौo (१७५//०८) ठo हरिश्वदर सुता उँमानाथ जगन्नााथ प्रान्नामथ (१८१/०२) (२१९/०२) रघुनाथा खौआल सँ भोरा दौ (९७/०८) हरिअम सँ महिपति द्दौo अपरा ठo हरिश्वार सुतो (२०१/१०) लक्ष्मीरनाथ गौरीनाथौ करमहा सँ सदानन्दा दौ (८२/०४) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo ठo उँमानाथ सुता नरउन सँ कमलापति दौ (९९//०७) कमलापति सुता हरिअम सँ हृषिकेश सुत जयकृष्ण दौ (९२/०८) जयकृष्णा सुता माण्डउर सँ वैदिक विश्व म्भ९र सुत मोहन दौ (१००/०५) मोहन सुतो भोराक: करमहासँ विराई दौ (४०/०७) माण्डनर सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा ठक्कुर

(३७७)
उँमानाथसुता अनलपुर करमहा सँ शंकर दौ (९९/०६) माण्डँर सँ पुरूषोत्तम द्दौo ठo जगन्ना९थ सुता नरउन सँ लक्ष्मीसपति दौ (९९//०८) सोदरपुर सँ हरेराम द्दौo (१८०/०७) ठo प्रान्नानथ सुतो मोदनाथ मणिनाथौ माण्डरर सँ शतञ्जीव दौ (१०१/०९) नरउन सँ सरस्वरती गंगेश द्दौo ठo मणिनाथ सुता मo मo उपाo रूपनाथ मोहनप्रo।। प्रेमनाथ (१९३//०५) धर्मनाथ कवि (२०४/०८) श्याशमनाथ केशव प्रo मित्रनाथा: (१९४/०४) करमहा सँ जगन्नााथ दौ (९४//०८) सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo मo मo पाo ठo रूपनाथ सुता मधुसूदन (१८१//१०) मुकुन्दथ (१८२//०३) अच्युुत देवकीनन्दुना (१८२//०५) दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ कुलपति द्दौo ठo मधुसूदन सुतो भिखूकं: नरउन सँ लक्ष्मीपदत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ठo भीखू सुतो सदाशिव: सकराढ़ी सँ चन्द्र्दत्त दौ (१६५//०१) सोदरपुर सँ शक्तिदत्त द्दौo ठo सदाशिव सुता पाली सँ पुरन्दसर दौ (१०२//०८) (१९४/०३) परिवया सुता पुरन्द र धरानाथ (२०२/०३) खगनाथा खौआल सँ बनी दौ (१२४//१२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo (१८९//०६) पुरन्द र सुतो बावू शशिनाथ: ओइनि सँ महाराज श्रीधरनारायण दौ (१२७//०८) महाराज फतेह नारायण सुतो समस्तेरत्या दि महाराजा गिरधरनारायण: सोदरपुर सँ बछरू सुत जुड़ाउन दौ (१३०/०९) (२६४//०२) बछरू सुतो जुड़ाउन: वलियास सँ शतञ्जीव दौ (६५//०२) बभनियाम सँ सदानन्द द्दौo बo (१०/०१) जुड़ाउन सुता करमहा सँ रूद्रमणि सुत महिपाणि दौ (१६७//०५) अपरा रूद्रमणि सुता जयपाणि महिपाणि हरीपाणि चक्रपाणि खड़्गपाणि दण्डिपाणि पद्मपाणिय: छामू सकराढ़ी सँ नित्याननन्दम सुत दामोदर दौ (१४८/०९) रघु सुतो महो माघव काशीकौ एकहरा सँ बाटू दौ।। काशी सुतो बलभद्र रामचन्द्रोन कुजौली सँ नोने द्दौo


(१८१) (३७८)
बलभद्रसुतो बट्राउँक: ब्रह्मपुरा सँ महथू दौ।। बटाउँ सुतो दिनमणि नित्या नन्दोण समौलि पाली सँ जीवनाथ सुत श्रीकर दौ सुरगन सँ मुरारि दौहित्र दौ (२५८) नित्यातनन्दत सुतो देवानन्दण दामोदरौ कुजौली सँ जयकृष्णा सुत गंगाधर दौ बुधवाल सँ माघव द्दौo (३३२//१०) दामोदर सुतो बo (१३//०३) गुजर बनमाली कौ करमहा सँ।। गोपीनाथ सुत अच्युरत दौ (१४३/०९) गोपीनाथ सुता अच्युित कृष्णाोनन्दद चक्रपाणि का जजिवाल सँ कान्हर दौ बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोधर कान्ह प्रo कृष्णाथनन्दाा वलियास सँ विदू दौ (कान्ह सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा: माण्डकर सँ ठकरू सुता हरिहर दौ सोदरपुर सँ रवि द्दौo) अपरा कान्हर सुता पनिo शिवराज सुत कविराज दौ सकराढ़ी सँ विश्व नाथ द्दौo अच्युरत सुता माण्डोर सँ कामदेव सुत अपूछ दौ सकौना सँ राजा द्दौo महिपाणि सुता बवूनन्द न ननू बo (१९//११) प्रo चितू चित्रघरा वलियास सँ शुभपति सुत भवेश दौ (१२१//०७) खण्ड‍बला सँ भोरानाथ द्दौo महाराज गिरधर नारायण सुतो महाराज श्रीधर नारायण: सोदरपुर सँ नन्दी२श्वहर दौ (१७७//०६) (२६३//०९) नन्दीनश्वमर सुतो योगनाथ (२६०/०२) नेनाकौ पाली सँ भवानीदत्त दौ (१७८//०५) (१९६//०५) भवानीदत्त सुतो देवनाथ (१९७/०७) रमानाथा (२५७/०१) वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo महाराज श्रीधर नारायण सुतो महाराज तेजघर नारायण: घुसौत सँ राम दौ (१७७//०८) दरिहरा सँ विष्णु(दत्त द्दौo (१८१/०४) ठo मुकुन्दा सुता पालीसँ विश्वेीश्वार सुत दुल्ल ह दौ (१११//०२) दुल्लाह सुतो

(३७९)
झड़ूला प्रo मित्रनाथ ठेङनि (१९१//०१) प्रo घर्मनाथौ नरउन सँ काशीनाथ दौ (१०१/०६) कामदेव सुतो हरि जीव: सकo भवदेव दौ (१११/०६) नरउन सँ राम द्दौo हरिजीवा सुतो बलभद्र: घुसौत सँ कृष्णादेव दौ (३९/०४) मo मo मधुसूदन सुतो गौरीपति गंगानन्दोंौ बेलउँच सँ होरे सुत मति दौ (३०//०७) होरे सुतो रति मति कौ बहेराढ़ीसँ गदाघर दौ (२५/०४) बेलउँच सँ रूद्रादित्यह द्दौo मतिसुता दरिहरा सँ शिरू सुत नन्दतन दौ जालय सँ मोहन द्दौo गौरीपति सुतो सुन्दनर: सकरादीसँ गोपीनाथ दौo अदितु सुता नोने टुने खुदेक: नोने सुता गोढि शूलपाणि राजकरा: अलय सँ रघु दौ (गोढि सुता रघुनन्ददन युदनन्दरन बलभद्र छोटाई का करमहा सँ नरहरि सुत पुरखू दौ माण्ड:र सँ अमरू द्दौo अपरा गोढि सुत हरिपाणि सुतो गोपीनाथ लक्ष्मीननाथौ पनिचोभ सँ गोपाल दौ।। गोपीनाथ सुता नरउन सँ गोनू सुत मुकुन्दद दौ (६३/०२) (२६६//०८) सुता खण्डमबला सँ केशु दौ (५०//०२) केशू सुता माण्ड्र सँ खूदे सुत मुरारि दौ परिo खूदे द्दौo सुन्दमर सुतो कृष्ण देव: खण्डदबला सँ चीकी दौ (८५/०९) चीकी सुतो सदानन्दड: माण्ड३र सँ अभिनन्दनन दौ (९५/०४) सोदरपुर सँ श्रीहरि द्दौo कृष्ण देव सुतो मोहिनीक: सकराढ़ी सँ दामोदर दौ (८७/०८) दामोदर सुतो रमाकान्तन कमलाकान्तोत (१९५/०२) करमहा सँ कारम सुत मघुसूदन दौ (७३/०२) वलियास सँ यदुनाथ द्दौo बलभद्र सुतो काशीनाथ रतन् कौ करमहासँ कृष्णम सुत लाला दौ (१०७//०८) लाला सुता वलियास सँ राय नित्याानन्दौद (१११/०२) राय नित्यारनन्दम सुता पाली सँ हरिजीव दौ (७९/०३) अपरा मणिनाय सुतो विश्व नाथ: सकराढ़ीसँ रामभद्र दौ (४६/०१) करमहा सँ


(१८२) (३८०)
विद्यापति द्दौo विश्व०नाथ सुतो हरिजीव: नरउन सँ सदानन्दो दौ (८१//०५) पबौली सँ भरथी द्दौo हरिजीव सुता माण्डार सँ समापति दौ (१०५//०२) घुसौत सँ सदानन्दत द्दौo काशीनाथ सुतो छत्रनाथ: जौकी सरिसब सँ लक्ष्मीतदत्त दौ (१०९//०९) लक्ष्मीादत्त (उo टीo ८/२) सुता माण्डशर सँ शोभाकर दौ (११४/०९) पबौली सँ गरीब द्दौo (१८१/०४) ठo अच्युकत सुतो वंशी गोयाल: एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (१६२/०४) तीर्थदत्त सुतो भवदत्त मुशरी कौ सरिसब सँ पाँ थोथा दौ (११०//०७) हरिअम सँ यार द्दौo ठo वंशी गोपाल सुता करमहा सँ दुखभंजन सुत मित्रनाथ दौ (११६/०५) मित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ विष्णुनदत्त सुत ठेङनि दौ (११३/१०) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo (१८१/०४) ठo देवकीनन्ददन सुता रघुनन्दसन हरिनन्दशन (१९३/०८) गिरीनन्दँन श्रीनन्द ना (१९३/०९) नरउन सँ लक्ष्मीतदत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ठo रघुनन्दनन सुतो चंचल यदु नन्द नो (१८९//०५) घुसौत सँ हृषिकेश दौ (१७७/०६) हृषिकेश सुता सोदरपुर सँ रूचिपति दौ (१०४//०५) रूचिपति सुतो धनानन्दन: दरिहरा सँ भवनाथ दौ (११३/१०) पाली सँ मोदनाथ द्दौo ठo चंचल सुतो ठक्कशन (१८३/०१) (१८४//०४) बाबाजी कौ हरिअम सँ तारानाथ दौ (११९/०८) बावू गिरिजानाथ सुता (२९०/०८) तारानाथ भोला प्रo (२१३//०६) तुलानाथ नेना प्रo हरिनाथा: माण्ड१र सँ खगपति सुत बाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo मिश्र तारानाथ सुतो देवकीनाथ ललीतनाथौ (उo टीo ०५//०८) पबौली सँ पाँ हलघर दौ (१७६//०२) भैया सुता नारायणदत्त (२०४/०१) श्रीकृष्णत प्रo हृदयमणि (१९५/०१) पाँ हलघरा: पण्डुलआ सँ पाँ अच्युोत दौ (६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौo

(३८१)
पाँ हलघर (उo टीo ०८//०१) सुतो पाँ बवुअन प्रo छत्रघर पाँ उँमानन्दन प्रo (२८७//०३) जीवघरो दरिरहरा सँ हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्यासम द्दौo (१८२//०७) ठo ठक्क१न प्रo भवनाथ सुतो धर्मनाथ कौशल्या नाथ प्रo (१८४/०४) सीता नाथौ बुधवाल सँ सोन सुत जनार्दन दौ (१२६//०१) जनार्दन सुता माण्ड र सँ हनुमानदत्त दौ (१७४/०१) हनुमानदत्त सुतो महो छेदीक: खण्ड बला सँ बावू गोविन्द/ दत्त सुत वावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४/०१) दरिहरा सँ धननाथ द्दौo ठo धर्मनाथ सुता आद्यानाथ इन्दुतनाथ चन्द्र नाथ उदयनाथा महिषी पाली सँ अर्जून सुत एकनाथ दौ (१२६/०१) अर्जून सुता एकनाथ सतीनाथ तेजनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दत सुत लोकानन्दस दौ (१७५/०९) फेकू प्रo उग्रानन्द सुतो वावू लोकानन्द : खण्डदबला सँ महाराज रूद्रसिंह (१०३/०६) महाराज बहादूर छत्र सिंह सुतो विविधेत्या दि महाराज बहादूर रूद्र सिंह बावू रतन सिंह प्रo तारादत्त सिंहो पाली सँ दुल्लरह दौ (१८१//१०) नरउन सँ काशीनाथ द्दौo महाराज रूद्र सिंह सुता (१९३/०७) महाराजाधिराज महेश्वनर सिंह (१९४/१०) महाराज कुमार धर्मकर्मावतार बावू किशोर सिंह प्रo (१८५//०८) प्रo गुणेश्वंर सिंह बावू बनमाली (२००//०९) सिंह प्रo नेत्रेश्व र सिंह बावू सुन्दसर सिंह प्रo गोपीश्वुर सिंहा पाली सँ जगन्नावथ सुतागिरधारी दौ (११७//०२) गिरधारी सुता सोदरपुर सँ श्री नाथ दौ (१७४//०५) जीवेश्वंर सुता ज्यो‍o भवनाथ श्याीमनाथ (१८७//०३) महो श्रीनाथ बैयाo शीभनाथा: पाली सँ देवकृष्ण दौ (११७//०५) खण्डभबला सँ देवकृष्णय द्दौo महो श्रीनाथ सुता ठीठर प्रo शक्तिनाथ: (१८४//०८)


(१८३) (३८२)
दरिहरा सँ केशव दौ (१०३//०५) वैदिक केशव सुता कन्हा८ई: प्रo हेमनाथ श्रीनाथ आनन्दत बैद्यनाथ जगन्नादथा सोदरपुर सँ छबनू दौ (८२/०७) हरिअम सँ नारायण द्दौo वाबू लोकानन्द सुता गोकुलानन्दे मथुरानन्द मोक्षानन्दा : (१९२//०४) नरउन सँ मनभरन दौ (१०१//०१) मनभरण सुतो बद्रीनाथ हर्षनाथो (२८१//०८) पाली सँ आत्माद राम दौ (१०४//०९) आत्मा० राम सुता सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ (१२५/०४) राजा श्री नारायण सुतो राजा राजेन्द्र् नारायण राजा महेन्द्र नारायणौ सोदरपुर सँ जानकी दौ (११६/०१) वुघवाल सँ कलानाथ द्दौo एकनाथ सुता खण्डरबला सँ बावू ठकुर पति सिंह दौ (११६/०२) वाबू खेलापति सिंह सुता वावू ठकुरपति सिंह वावू चन्द्र पति सिंह वावू गंगापति सिंहा: करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (११०/०३) पद्मापति सुता गिरधारी (२०४//०७) माधव शीतल रमापति प्रo (२३४/०६) घुरना: दरिहरा सँ प्रतापनन्दान दौ (१६५//०७) बुधवाल सँ चिलका द्दौo शीतल सुता बेलउँच सँ पन्नी सुत भूषण दौ (१४७//०१) पन्नी सुतो कृष्ण६दत्त भूषणो करमहा सँ रूद्र दौ (१४८//०७) बेलउँच सँ भैया द्दौo भूषण सुता हरिहरदत्त (२५५//०२) कुमर (२४०//१०) सुन्दूर (२८८/०४) सुधाकरा: (२१५/०/०) बुधवाल सँ दुल्ल ह सुत कृष्णनपति दौ (१२४/०५) कृष्ण६पति सुता जजिवाल सँ सनफूल दौ (१७१//१०) सनफूल सुता प्रेमनाथ: शोभनाथ खगनाथा: पण्डुुआ सँ कृष्ण६पति सुत मोहन दौ (१२१/०७) (३१७/०५) पाँ मोहन सुता सोदरपुर सँ दुखरण दौ (१६६/०२) पाली सँ पाठक विश्वेतश्वमर द्दौo बावू ठकुर पति सिंह सुतो वावू गिरिश्व)र सिंह सुरेश्वुर सिंह लेखेश्व(र सिंहा नरउन सँ छक्क न सुत विश्व‍नाथ दौ (१२५//०/६) विश्व नाथ सुतो


(३८३)
(२८४//०८) रट्टन प्रo उग्रनाथ: कुजौली सँ कल्या णकर दौ (११५//०४) अपरा अमृत कर सुतो विद्याकर कल्या८ण करौ दरिहरा सँ यग्यoनारायण दौ (११८//०५) यग्ययनारायण (१९२//०९) सुता देवनारायण (२११//०९) (२१२/०३) बछेरन प्रo मित्रनारायण रघुवीरा: (२८४/०३) करमहा सँ मo मo लक्ष्मीरदत्त दौ (९१//०८) नरउन सँ कुलपति द्दौo कल्याँणकर सुतो कृष्णयकर: करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पा दत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्रारनन्द द्दौo एवम् ठक्कुरर धर्मनाथ विवाह प्रकरणम् (१८३/०२) ठo कौशल्यातनाथ प्रo सीतानाथ सुता नरउन सँ यदुनाथ सुत पुण्य नाथ दौ (१२५//०५) (२०२/०९) ऋषि सुता नेना रघुवर ठेङनी बूचना माण्डार सँ विष्णु पति सुत चाण दौ (१२५/०४) सुरगन सँ चिलका प्रo चन्द्रब द्दौo नेना सुतो यदुनाथ: खण्डाबला सँ ठo कन्हाणई दौ (१६२/०६) करo कृष्ण९दत्त द्दौo यदुनाथ सुता लक्ष्मीदनाथ पुण्यानाथ सीतानाथा: (१९२//०८) : गंगोरा वुधवाल सँ बागीश्वार दौ (१२०/०७) वागीश्वमर सुता सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१०१//०२) लुचाई प्रo प्रेमनाथ सुतो द्वारिकानाथ भैया प्रo (२०१/०३) ऋद्धिनाथो नरउन सँ गोपाल दौ (११३//०२) गोपाल सुता महिनाथ (१९०/०३) रघुवर (२७०//०५) घुरघुर (१८६/०३) वंशीनाथा (१९५/०४) (महिनाथ रघुवर घुरघुर वंशीनाथा:) सकराढ़ी सँ झाउँ दौ (११७/०५) सोदरपुर सँ भवन द्दौo पुण्यो नाथ सुता सोदरपुर सँ रामकृष्ण दौ (१०१/०२) किशोर प्रo रतिदत्त सुता (२००//०६) गौशाँई फेकू (१९१/०६) बचकना करमहा सँ योगानन्द दौ (१११/०५) सकराढ़ी सँ नकटू द्दौo फेकू सुतो रामकृष्णद जयकृष्णो खौआल सँ मोदनाथ दौ (१७७/०३) सोदरपुर सँ हेमनाथ द्दौo रामकृष्ण सुता नरउन सँ पशुपतिनाथ दौ (१०६//०५) भोलानाथ सुता गोपाल बद्रीनाथ (१९१/०९) पशुपति नाथ तेजनाथा वलियास


(१८४) (३८४)
निधि दौ (१२२//०४) हरिअम सँ मेघनाथ द्दौo पशुपतिनाथ सुतो देवनाथ ठक्क नो खण्ड बला सँ वावू डोलपति सिंहदौ (११५//०९) बावू डोलपति सिंह सुता बावू तीर्थपति सिंह बावू कमलापति सिंह बावू (२१५/०८) योगपति सिंह बावू दृगपति सिंह बावू अच्युनतपति सिंहा पाली सँ जयकृष्णम दौ (५२//०१) पाँ रामकृष्णड सुतो श्रीकृष्णा जयकृष्णोा कुजौली सँ कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo पाँ जयकृष्णश सुत योगकृष्णग: (२९०//०६) सरिसब सँ गणेश दौ (१०९//०३) खौआल सँ गोशाँई द्दौo (१८२//०७) ठo बाबा जी प्रo शशिनाथ सुतो रूद्रनाथ सिद्धिनाथौ नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (११२//०५) हेमनाथा प्रo गोपाल सुतो बावू मनहर (२०१//१०) बावू चुम्मौनो खण्डुबला सँ महाराजाधिराज माघव सिंह दौ (१०२/०९) वलिo हरपति द्दौo बावूचुम्मरन सुतो रघुनन्दून (०६/०३/) उo टीo बनखंडी प्रo तेजनाथौ सोदरपुर सँ कृष्ण दत्त दौ (११९//०२) कृष्ण०दत्त सुतो परमेश्वौरीदत्त: त्रिपुरौली सँ सरस्व ती गुणानन्द् दौ (११७//०९) सरस्वोती गुणानन्द१ सुतो भोलानाथ (२११//०३) श्रीघरौ हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकराढ़ी सँ गरीब दौहित्र दौo बनखंडी प्रo तेजनाथ सुतो मथुरानाथ (२०२//११) मणिनाथौ सोदरपुर सँ शक्रनाथ दौ (१८३/१०) शक्रनाथ प्रo (१९५/०६) प्रo ठीठर सुता फूच्चीम भंगी कारीका (२०१/०२) नरउन सँ बौकू दौ (११७//०२) बौकू सुतो गोशॉइक:दरिहरा सँ देवीदत्त दौ (१७५//०१) दुर्गादत्त सुतो देवीदत्त: पवौली सँ कलर दौ (१२०/०२) कलर सुतो नारायणदत्त: (२७७/०५) वलियास सँ कल्या ण दौ (१०३/०१) कल्याँण सुता सरिसव सँ सदा शिव दौ (१०९/०२) सदाशिव सुतो (२२२/०२)

(३८५)
घनश्या५म: करमहा सँ देवानन्द/ दौ (९१/०५) दरिहरा सँ शिवाई द्दौo (१९०/०९) देवीदत्त सुता नरउन सँ मेघनाथ दौ (११९//०७) हरिनाथ सुतो मेघनाथ सोदरपुर सँ महेश दौ (११२//०७) माण्डसर सँ परमानन्दद द्दौo मेघनाथ सुतो टेकनाथ: (१९३//०२) करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) सोदरपुर सँ रत्नरपति द्दौo मणिनाथ सुता पबौली सँ तपसी दौ (१७९//०२) घरभरन सुतो तपसीक: करमहा सँ केशव दौ (१२२//०१) माण्डतर सँ कुलपति दौहित्र दौ तपसी सुता हरिअम सँ योगी लाल दौ (१२३//०४) योगीलाल सुतो (२०२//०१) कमलानाथ: माण्डतर सँ लोटनी दौ (१७६//०७) साहिब सुतो लोटनी प्रo कृष्णोनिधि बुधवाल सँ भैयन दौ (११४//०३) दरिहरा सँ घराघर द्दौo लोटनी प्रo कृष्णटनिधि सुता खण्ड्बला सँ जयनाथ दौ।। (१२६/०४) जयनाथ सुतो श्यादमनाथ: माण्ड७र सँ काशीनाथ दौ (१३३//०८) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo।। एवम् ठक्कुुर बावाजी प्रo शशिनाथ बिवाह:।। ठo रूद्रनाथ सुता खौआल सँ पुण्यटनाथ सुत उँमानाथ दौ (१८०//०२) पुण्यीनाथ सुता प्रोo उँमानाथ (अंग्रेजी विद्वान) भवनाथ (२१८/०२) लक्ष्मीथनाथा: सोदरपुर सँ मo मo जयनाथ दौ (१२३//०४) नरउन सँ तेजनाथ द्दौo उँमानाथ सुतो राम लक्षमनों हरिअम सँ दुर्गानाथ सुत पच्चीा दौ (१०४//०६) मo मo वैयाo मोहन सुतो अभयनाथ (२१७/०८) सिद्धिनाथो सोदरपुर सँ देवकृष्णच दौ (१७४//०४) माण्डँर सँ मनबोध द्दौo महोसिद्धिनाथ सुतो जनार्दन (२८२/१) दुर्गानाथौ नरउन सँ वावू जानकीनाथ दौ (१२३//०५) दयानाथ सुतो बावू जानकीनाथ: खण्डहबला सँ महाराज माघव सिंह (१००//०३) करमहा सँ लक्ष्मीबदत द्दौo बावू जानकीनाथ सुता बद्रीनाथ (२००/०३) नेना बच्चू का माण्डुर सँ कुलपति दौ (१०७//१०) पा‍ली सँ घनानन्दी द्दौo।।


(१८५) (३८६)
दुर्गानाथ सुतो कुमुदनाथ प्रo पच्ची्क: नरउनसँ विश्व नाथ दौ (१०१/०८) चित्रनाथ सुता रमानाथ बुद्धिनाथ मंघन विश्वसनाथा: दरिहरा सँ चिन्तावमणि दौ (१७५//०१) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo विश्वथनाथ सुतो चक्रनाथ: सोदरपुर सँ कन्हा ई सुत तीर्थमणि दौ (११९/०५) धनानन्दथ सुतो मधुपति दरिहरा सँ रैया दौ (९९/०४) सुल्हजनी नरउन सँ महिपाणि द्दौo मघुपति सुता चिन्तादमणि बच्ची् गोशाँई (२०६/०७) कन्हा ईका पाली सँ छोटकनि दौ (१०४//०६) सोदरपुर सँ शतञ्जीव द्दौo कन्हा्ई सुतो तीर्थमणि: माण्डनर सँ हृदयनन्द०न दौ (११५//०४) हरोगा हृदयनन्दनन सुता हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo (२०५/०९) तीर्थमणि सुतो चुड़ामणि माण्ड र सँ ठेङनि द्दौo (१७४/०१) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo कुमुदनाथ प्रo पच्चीँ सुतो सीतानाथ: वलियास सँ फुच्चीि प्रo मोदपति दौ (१२२//०४) बच्चेँ प्रo उग्रपति सुतो फूच्चीथ प्रo मोदपति मार्कण्डेनय प्रo (२४५//०४) पद्मापति सोदरपुर सँ कारी दौ (१२५//०१) पाली सँ दुखिया दौहित्र दौ फूच्ची‍ प्रo मोदपति सुता कृष्णे५श्वनर कुशेश्विर सिंहेश्वररा: खण्ड(बला सँ बावू हरिश्वीर सिंह दौ (१८३/०८) महाराज कुमार बावू किशोर सिंह प्रo: गुणेश्वकर सिंह सुता बावू (२४४/०४) सुरेश्वार सिंह बावू हरिश्ववर सिंह बावू (२०३/०८) ललितेश्वसर सिंह बावू भवेश्व५र सिंह: सकराढ़ी सँ प्रान्ना:थ सुत हृदयघर दौ (१२५//०७) बूधवाल सँ विद्यामणि द्दौo बावू हरिश्वहर सिंह सुता बावू नर्मदेश्वसर (२१८//०४) सिंह बावू (२४४//०८) तीर्थेश्वंर सिंह बावू रेवतीश्विर सिंहा माण्ड र

(३८७)
सँ कुमर सिंह सुत श्या२म सिंह दौ (१०५/०६) हरिनाथ सुतो बावू धीरनाथ: सुरगन सँ महाराज नरनारायण दौ (७२/०८) महो ज्यो२तिर्व्विद महाराजा कृष्णिदेव सुता राए गोविन्दथ महाराज विश्वरनाथ राए गोपाला: खौआल सँ ऐंठो सुत लक्ष्मी०पति दौ (७९/०८) सोदरपुर सँ नरहरि द्दौo महाराज विश्व नाथ सुता राए गुणाकर राए हरिसिंह महाराज विर नारायणा: बुधवाल सँ हरखू सुत रामदेव दौ माण्ड र सँ कृष्णर द्दौo महाराज वीर नारायण सुतो महाराज नर नारायण: राए गौरीकान्तो राए दर्प्पौनारायणा: सरिसब सँ चक्रपाणि सुत छोटकनि दौ नरउन सँ महिनाथ द्दौo महाराज नर नारायण सुतो महाराज रामचन्द्र् नारायण: महुआ खौआल सँ महिनाथ सुत चिन्ता मणि दौ (१६२//०३) खण्डमबला सँ राम द्दौo बावू घीर नाथ सुता कुमर सिंह रतन सिंह (२४०/०६) मानीक सिंह (२०४/०४) भूपसिंहा एकहरा सँ गोरीकान्तण दौ (१४८//०१) यदुपति सुतो बo (०१//०२) रमाकान्तं: चिलकौर बुधवाल सँ बाटन सुत लक्ष्मीणनाथ दौ दरिहरा सँ चिन्ताुमणि द्दौo रमाकान्त/ सुता गौरीकान्तह मतिकान्तप श्रीकान्तण रतिकान्ताड: सोदरपुर सँ बाछा सुत कृष्णारनन्दक दौ (१४८/०७) पाँ कृष्णाीनन्द् सुतो हरिकृष्णा (१८८/१०) पोगलो करमहा सँ रत्नोपति सुत हरपति दौ खौआल सँ महिनाथ द्दौo गौरीकान्तक सुतो भवानीकान्तण: सरिसब सँ धरनीघर दौ (८७//०५) करमहा सँ देवानन्द द्दौo कुमर सिंह सुता मोहन सिंह राम सिंह झलबा प्रo श्या१म सिंह केशव सिंह: नरउन सँ सरस्वँती गुणानन्द दौ (१८४//०७) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo श्या१म सिंह सुता रघुनन्ददन (२१०//१०) (२७९/०/०) यदुनन्दoन नीलकंठ (२८७/०७) दिनबन्धु का (२१०//०६) सोदरपुर सँ भिरवन सुत गोपाल दौ (१२२//०६)


(१८६) (३८८)
गोपाल सुता वुधवपाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (१२०/०५) अपरा परशमणि (२०४//१०) सुतो नन्‍दीश्‍वर (२०६//०४) विरेश्‍वरौ सकराढ़ी सँ अमृतनाथ दौ (१७५/०७) सोदरपुर सँ जुड़ाउन द्दौo एवम् ठo रूद्रनाथ विवाह: ठo सिद्धिनाथ सुता माण्‍डर सँ बाँके सुत बलराम दौ (१७४/०२) बाँके प्रo हेमकान्‍त सुतों बलभद्र (२९०/०१) बलरामौ नरउन सँ घुरघुर दौ (१८४/०७) घुरघुर सुता करमहा सँ गोपीनाथ दौ (१६२/०८) गोपीनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्‍डबला सँ चन्‍द्रमणि दौ (७५/०८) पाली सँ मतिनाथ द्दौo (२८७//०८) बलराम सुता बसन्त् (I.A.S.) विनोद नडुआर करमहा सँ राजा बुद्धिनाथ सुत राजा टंकनाथ दौ (१५५//०५) चतुर्भूज सुतो परमानन्‍द कृष्‍णानन्‍दौ खण्‍डबला सँ रामदेव दौ (१५५//०१) हरिअम सँ शोभनाथ द्दौo परमानन्‍द सुतो उँमानन्‍द: सोदरपुर सँ कुलपति दौ (९९/०) कुलपति सुता नरउन सँ सरस्‍वती लक्षमन दौ (१०२//०२) करमहा सँ रामचन्‍द्र द्दौo उँमापति प्रo उमानन्द( सुतो महिपति शुभपति सोदरपुर सँ रघुराम दौ (१५३//१०) सोमदेव सुतो राम रघुरामो हरिअम सँ वामनि दौ (१०६//०४) पबौली सँ डीङर द्दौo रघुराम सुतो (३३४/०६) धनपति हरिकृष्‍णों पाली सँ रघुपति दौ (१०७/०५) पबौली सँ नाथ द्दौo महिपति (३१४//०९) सुतो राजा रामलोचन: (कटिहार) महूआ खौआल सँ भैया दौ (१६२/०३) महेश सुता भैया ननू (उo टीo २१//०७) जीबा का: पबौली सँ जयदेव दौ (२५५/०५) हरीअम सँ परान द्दौo भैया सुता महिषी बुधवाल सँ लोचन दौ (१३७/०६) पाठक लोचन सुता बुला बटेश ननूका: दरिहरा सँ मनोहर सुत मति राम दौ (२४७//०५) नन्‍द सुत मनोहर सुतो मतिराम कमलापति दुखरना खण्‍डबला सँ गोपीनाथ दौ।। मतिराम सुता मघुरापति तोता टेंगरिका: एकहरा सँ धरणी दौ (१५९/०२) माण्‍डर सँ गंगेश द्दौo राजा राम लोचन सुतो चन्‍द्र लोचन राजा दुर्गा प्रसादौ बलियास सँ धर्मदत्त दौ (१७७//०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo राजा दुर्गा प्रसाद सुतो राजा वुद्धिनाथ: पबौली सँ कन्‍हैया दौ (१६४/०१) सुखाई सुता कन्‍हैया रतिनाथ


(३८९)
शशिनाथ योगनाथा: बुधवाल सँ कमलनयन दौ (१३८/०४) पाठक कमलनयन सुतो तेजनाथ: (३३४/०७) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१५४/०२) सकराढ़ीसँ आनन्दक द्दौo कन्हैाया सुतो श्रीकान्तर दिवाकान्ताज (२३३/०३) दरिहरा सँ मानीक दौ (१४७/०४) खण्ड१बला सँ हरिनारायण द्दौo राजा बुद्धिनाथ (२८६//०९) सुतो राजा टंकनाथ: सरिसब सँ मनभरन दौ (८५/१०) पाँरवी सुता मनभरन चुम्मoन कुंजन मंगना: भुराजपुरू खौआल सँ रत्न पाणि सुत हृदयफूल दौ (९४/०२) किशाई सुता पाँ रामदेव महो रति देव पाँ अनन्तार: सोदर शुभाई दौ रतिपति सुत मुशाई सुतो शुभाइक: बेलउँच सँ दाशे दौ।। शुभाई (३१७//०४) सुता एकहरा सँ पुरखू सूत भवानी दौ (१५९//०१) बुधवाल सँ गडूर दौ‍हित्र दौ। पाँ रामदेव सुतो लक्ष्मीनघर: एकहरा सँ सरस्व३ती दौ (१३७//१०) सरस्वेती प्रo यशोधर सुतो मनोहर: (२३१/०८) कुजौलीसँ यदुनाथ दौ (८४//०९) रतिनाथ (३२९//०७) सुतो यदुनाथ: जजिवाल सँ जूडिरथ दौ।। यदुनाथ सुतो रमनीक: दरिहरा सँ हरखू सूत रामचन्द्रर दौ।। बेलउँच सँ गणपति दौहित्र दौ।। लक्ष्मी घर सुतो रत्‍नपाणि: सोदरपुर सँ हरपति दौ (९६//०२) अपरा हरपति सुतो बालकृष्ण( पुरन्दहरो एकहरा सँ उँमापति दौ (८०/०३) शुभंकर सुतो उँमापति पबौली सँ मधुसूदन दौ (७८/०८) माण्ड र सँ मo मo अनिरूद्ध द्दौo उँमापति सुतो दामोदर: सुरगनसँ राय रघुदेव दौ (११२//०९) सोदरपुर सँ रामभद्र: द्दौo रत्नरपाणि सुतो रामरूद्र हृदयफूलो सोदरपुर सँ धरनी सुत रघुनाथ दौ (९५//०१) बावू सुतो घरनी गंगाधरो हरिअम सँ रमापति दौ (५६/०२) पाँखूसुता गोविन्दम चक्रपाणि जयदेवा सोदरपुर सँ बाटू सुत शिरू दौ।। चक्रपाणि सुता मुरारी रमानन्दो समापतिय: सकराढी सँ सुपे सुत बासुदेव दौ हरिअमसँ वासुदेव द्दौo रमापति सुतो सदानन्द : सुरगन सँ महारान समरसिंह सुत कृष्णेदेव दौ (१८६/०२) खौआल सँ लक्ष्मीतपति द्दौo (२८०/०८) धरनीसुतो रघुनाथ: टकबाल सँ हरिदेव दौ


(१८७) (३९०)
(१५७/०७) हरिदेव सुता खौआल सँ बाबू सुत बाछनि दौ सोदरपुर सँ यदुनाथ द्दौo रघुनाथ सुता (३३२//०२) रामेश्वतर मनसुख चल वलिय: हरिअम सँ विशो दौ (१५४//०११) खौआल सँ चिन्तासमणि द्दौo हृदयफूल सुतो वंशी (१९९/१०) नेनाको पबौली सँ मनसुख दौ (१७६//०२) अलप सँ मही द्दौo मनभरन सुता दरिहरा सँ घनानन्दत दौ (१७५//०२) घनानन्दर सुता (२११/०७) सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (१६२//०१) (२०४/०६) राय रूपनारायण सुता सोदरपुर सँ श्याबमनाथ दौ (१८३/०९) श्या)मनाथ सुता करमहा सँ छोटकनि दौ (११६/०३) छोटकनि सुतो मयानाथ: दरिहरा सँ विघू प्रo देवनाथ दौ (८३//०२) अपरा विधू प्रo देवनाथ सुता खण्ड१बला सँ गुणानन्दम दौ (१२३//०९) करमहा सँ भोरानाथ द्दौo राजा टंकनाथ सुता कुमार कर्मनाथ कुमार रूद्रनाथ कुमार शेषनाथा नाहस खौआल सँ जानकीनाथ दौ (१०९//०६) वेणीदत्त सुता तस्कीर बवूआ पेचिल (२७७//०२) वंशमणि ज्यो o गयादत्ता: खण्ड/बला सँ गोपीनाथ दौ (१२०//०५) गोविन्दो सुतो गोपीनाथ: वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo गोपीनाथ सुता (२०६//०४) कृष्णमदत्त नारायणदत्त: गिरिजादत्ता: दरिहरा सँ लक्ष्मीरनाथ दौ (७४/०२) लक्ष्मी नाथ सुता दिघोसँ मथुरेश सुत आँखी दौ (१२९//०७) चतुर्भूज सुतो भैरवदत्त: वलियास सँ रामचन्द्रो दौ (१७८/०२): जजिवाल सँ छिताई द्दौo भैरवदत्त सुतो नरोत्तम मथुरेशो माण्डयर सँ महादेव दौ (८४/०१) महादेव सुता घुसौत सँ हृषिकेश दौ (६६/०२) दरिहरा सँ बूढ़ब द्दौo ठo मथुरेश सुतो आँखी शिवनन्दतनो करमहा सँ जयकृष्णत दौ (१११/०४) सोदरपुर: सँ चतुर्भूज द्दौo आँखी सुता लाल (२८७/०३) उदन (१९९//०७) परशमणि हिराका (२१६/०१) करमहा सँ ननू सुत गंगेश दौ (१०७//०७) ननू प्रo नारायण सुतो गंगेश: दरिहरा सँ निताई दौ

(३९१)
(८१/१०) गोढ़ाई सुतो निताईक: सोदरपुरसँ रामदेव दौ (८९/०७) खौआल सँ गुदि द्दौo निताई सुता करमहा सँ सदानन्दो दौ (१७९//०७) खौआल सँ रामचन्द्रव द्दौo (२३७/०७) गंगेश सुता पण्डुoआ सँ पाँ पशुपति दौ (१२४//०७) बभनियाम सँ भगीरथ द्दौo तस्क:र बवुआ सुतो जानकीनाथ श्रीनाथो (१९५/०९) खण्ड०बला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ (१२०/०१) ठo उग्र सिंह सुतो कमल सिंह बाचा प्रo गिरधर सिंहो बुधवाल सँ बालकराम दौ (१७१//०६) दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo कमल सिंह सुता कल्यांण सिंह नन्दीच सिंह चेत सिंह प्रo सर्वजीत सिंह: वलियास सँ भवेश सुत दुल्लाह दौ (१२१//०७) दुल्लाह सुता बनमाली किर्तिनाथ अमृतनाथा: करमहा सँ भिरवारीसुत रूद्रदौ (१४८//०७) बेलउँच सँ भैया द्दौo जानकीनाथ सुता बैद्यनाथ (२४२//०५) जगन्नातथ इन्द्रलनाथ (उo टीo ३२/०९) बद्रीनाथ केदारनाथा: बुधवाल सँ मन्ध न सुत गुदन दौ (१२५/०१) (१६६//०१) मनीराम सुतो मनोरंजन: वलियास सँ लक्ष्मीरदेव दौ (६०/०४) श्रीपति सुता डीमडीम लक्ष्मीनदेव (२३३/०६) गिरीश (२४९/०६) बन्धुवका: (२१८//०७) अलय सँ गोपीनाथ दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी दौहित्र दौ लक्ष्मीथदेव सुतो कवि जीवन (२१४/०६) सरिसब सँ नन्द:न दौ (१४५//०५) पनिचोभ सँ भवेश द्दौo मनरंजन सुतो मन्धमन ननूको (३१६//०९) सोदरपुर सँ भवन दौ (११७/०५) अपरा भवनसुतो (३०७//०२) चंचल: खौआल सँ चेथडू दौ (७१//०४) चेतकर प्रo चेथडू सुतो दुल्ल ह: फनन्देह सँ सर्वस्वनदाता (त्रय) मo मo रघुनाथ दौ (१७२//०९) मo मo सर्वस्वरदाता रघुनाथ सुता मo मo जयकृष्णद दत्त प्रo विषणुदत्त मo मo पाo भवानीदत्ता (१७२/१०) सोदरपुर सँ बछाई सुत मोहन दौ (१२०//०८) करमहा सँ रघुनाथ द्दौo मन्धुन सुतो—जयलाल गुदनो रैयाम सोदरपुर सँ छोटकिनमा दौ (१८६/०८) (२१०//०२) पोगल सुतो चलबलि खगपति सिहौली माण्डोर सँ आनन्द दौ (९१/१०) पुरखु सुतो नरोत्तम: सरिसब सँ भवनाथ दौ (७७//०८) करमहा सँ केशव द्दौo नरोत्तम सुतो यशोधर: सुरगन सँ राजा रूपनारायण पदांकित हरिदेव दौ (७२/०८) खौo भवनाथ द्दौo

(१८८) (३९२)
यशोधर सुतो रमानन्दो आनन्दौ अलय सँ बैद्यनाथ दौ।। लोकनाथसुत कामदेव सुतो बैद्यनाथ: सोदरपुरसँ शंकर दौ।। बैद्यनाथ सुतो देहरी: दरिहरासँ कामदेव सुत माधव दौ आनन्दक सुतो (२१०/०२) घर्नेश्वरर: करमहा सँ नारायण दौ (१८७//१०) दरिहरा सँ निताई द्दौo चलबलि (१९२//०५) सुतो छोटकिनमा बच्चूै कौ दरिहरा सँ थेघुसुत मनोधर दौ (१७३/१०) मo मo मनोधर सुता बेलउँच सँ भवनाथ दौ (१६७/०२) जजिवाल सँ निताई द्दौo छोटकिनमा सुता गिरधारी (२१२/०७) ब्रजबिहारी लूच्चे कुत्र्जीबिहारी बo (१३//०७) अबधविहारीका: नरउन सँ भैया सुत इश्वनरदत्त दौ (१०४/१०) कविकृष्ण सुतो सुदर्शन: अलय सँ चिन्ता२मणि सुत परमानन्द४ दौ पवौली सँ गोपाल द्दौo सुदर्शन सुतो (१९६//०३) सुरवनी मo मo भैया भिरवयाकौ फनन्द७ह सँ पीताम्बौर सुत मo मo त्रिलोचन दौ (१७२//०५) मo मo त्रिलोचन सुतो राघव भास्‍करौ खौआल सँ डीङर सुत बधाई दौ (२२७//०१) पाली सँ कमल द्दौo मo मo भैया सुतो इश्वलरदत्त: बुधवाल सँ शिवदत्त दौ (१४९/०४) शिवदत्त सुता वलियास सँ दत्तराम दौ (१३५//०७) दत्तराम सुता पनिचोभ सँ प्रद्यूम्नध दौ (१३५//०९) प्रद्यूम्नन सुता पण्डुसआ सँ पाँ हरिश्वमर दौ (१२१/०६) सरिसब सँ लक्षमन द्दौo इश्वोरदत्त सुतो गोविन्दम: करमहा सँ छबनू सुत बालह दौ (१७३//०२) अपरा छबनू (२०१/११) सुतो बालह: वलियास सँ बन्धुत दौ (१७१//०३) शिरोमणि सुता बन्धुू हृषिकेश यदुपति महिपतिय: सोदरपुर सँ गंगाराम दौ (१४९//०४) (२५३//०२) गंगाराम सुता भैरव रमाकान्ता गोपीकान्त् (२२२/०३) नरहरिय: फनन्द०ह सँ मo मo रामभद्र दौ (१४१/०९) सकराढ़ी सँ श्रीकान्त९ द्दौo बन्धुश सुतो चाणन: सोदरपुर सँ जुड़ाउन दौ (८१/०५) गोपाल सुतो जुड़ाउन छबनूकौ (२१५//०६) माण्ड र सँ गतिराम दौ (५१//०२) सोदरपुर सँ बछाइ द्दौo जुड़ाउन सुता नरउन सँ प्राणपति दौ (१२३/०७) घुसौत सँ भगीरथ द्दौo बालह सुतो (२६०/०४) मानीक: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (१४०//०७) रोहिणी (१९५//१०) सुतो गिदरू प्रo धर्मदत्त झौउँकौ सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौo (१७३/०२) फनन्द्ह सँ इशान्नासथ द्दौo

(३९२)
गुदन सुता सिमरवाड़ खौआल सँ भूतिनाथ सुत अपूछ दौ (१३३/०२) भूतिनाथ सुतो अपूछ: घुसौत सँ झौंटू दौ (१२१/०६) पण्डुूआ सँ बोध दोहित्र दौ। अपूछ सुतो शक्तिनाथ: बुधवाल सँ दुर्गापति दौ (१७२/१०) श्रीपति सुतो दुर्गापति: सोदरपुर सँ बन्धुग दौ (१५०//०८) घनश्यातम सुतो बन्धु३क: पाली सँ देवी दौ (६४//०८) पुरूषोत्तम सुतो देवीक: एकहरा सँ बलभद्र दौ (४२//०४) पाली सँ बासुदेव द्दौo देवी सुता पबौली सँ रमानन्दस दौ (११५/०१) वलियास सँ शंकर द्दौo बन्धुौ सुतो जीवन: (२६८/०४) दरिहरा सँ माघव दौ (१५७//०९) माघव सुतो शिवनाथ: जजिवाल सँ मेघाकर दौ (३७//०६) हरिपाणि सुतो गोविन्दु नाथौ अलय सँ रघुसूत राम दौ कुजौली सँ नाथू द्दौo गोविन्दद सुता पुरूषोत्तम गदाघर प्रo लोटाई प्रo महेशा: दरिहरा सँ विशो सुत नोने दौ बेलउँच सँ सुपे द्दौo लोटाई प्रo महेश सुतो बलदेव हरिदेवो माण्ड र सँ हरिकेश दौ बनमाली सुत कान्हल सुता गणपति दामोदर हरिकेश महेश गंगाघरा: सकौना सँ रूद दौ हरिकेश सुता पाली सँ मुरारि सुत ज्ञान दौ दरिहरा सँ लाखू द्दौo हरिदेव सुतो मधुसूदन: खौआल सँ शिवपति दौ (११४/०२) पाली सँ गोविन्दौ द्दौo मधुसूदन सुतो (२३२//०२) हिरूमेघाकरो माण्डुर सँ गोढ़ाई सुत बावू दौ (५६//०७) सरिसव सँ ग्वाौरा द्दौo मेघाकर सुता नरउन सँ दामोदर दौ (१६२//११) श्या म सुतो दामोदर: दरिहरा सँ रामचन्द्रँ दौ (७१//०७) सरिसब सँ बावू द्दौo दामोदर सुता बुधवाल सँ हरिदाश दौ (७३/०६) मति सुतो माघव: पबौली सँ रामदत्त दौ (३६//०७) रामदत्त सुता खौआल सँ अमरू दौ (७९/०७) पाली सँ हरिपाणि द्दौo माधव सुतो


(१८९) (३९४)
रामदाश: प्रo हिंगूक: खौआल सँ धारू सुत उधे दौ बहेराढ़ी सँ रघु द्दौo हिंगू सुतो हरिदाश: सोदरपुर सँ छोटाई दौ (१०३/०१) पाली सँ यदुनाथ द्दौo हरिदाश सुता सोदरपुर सँ शंकर सुत विरेश्व्र दौ (१७१/०२) धनेश सुतो शंकर: सतलखा सँ बावू दौ शंकर सुतो विरेश्वयर:।। पाली सँ शिरू सुत रूद दौ वलियास सँ जयदेव द्दौo विरेश्वसर सुतो गंगाराम: (२३२/०३) दुखनी कौ दरिहरा सँ बवूनी दौ (१५४//०९) बवुनी सुता सोदरपुर सँ पागड़ दौ (१४९/०५) बहेराढ़ी सँ वाचस्‍पति द्दौo दुर्गापति सुता नन्द लाल मुकुन्द) (१९५/११) मुकुन्दड (२१६/०६) (२८८/०४) जय कृष्णा : सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ (१३०/०४) पबौली सँ मचल द्दौo एवम् सिद्धिनाथ:।। ठक्कु०र यदुनन्दौन सुता लीलानन्दज बद्रीनाथ रमानन्दा (१९१/०२) शिवानन्दि (१९१/०३) (१९२/०) अम्बिकानन्दौ गिरजानन्दा०: (१९२//०४) कुजौली सँ गोशाँई दौ (१७७//०१) गोशाँई सुता पाली सँ पुरन्दिर दौ (१८/०७) पुरन्ददर सुता सोदरपुर सँ छोटकू दौ (११९/०५) छोटकू प्रo यग्‍यनाथ सुतो (२८१//०४) रघुवीर रघुनाथ: परनामक (२१५/०६) सदनों करमहा सँ नन्द)लाल दौ (११५//०५) महोदार रमादत्त सुतो ब्रजलाल (१९३/०६) नन्दमलालो सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (१०१/०१) खौआल सँ छबन द्दौo नन्द२लाल सुतो श्यारम लाल (२००//०८) कन्हैकया लालो (२४६//०३) सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (९९//०३) करमहा सँ मo मo सुबोध द्दौo ठo लीलानन्द‍ सुता डुमरा वुघवाल सँ पद्मनाथ सुत बालमुकुन्दद दौ (१७५//०३) अपरा जयनाथ सुतो मोहन: खण्डनबला सँ बलभद्र सुत विषणुपति दौ (१२३/०३) नरउन सँ पौराणिक मनबोध द्दौo मोहन सुता पद्मनाथ मोती प्रo मतिनाथ नकछेदी प्रo धर्मनाथा: (१९८//०८) खण्‍डबला सँ बावू किर्ति सिंह दौ (१०८//०६) बावू किर्ति सिंह सुतो बावू गिरधारी सिंह (१९१/०७) बावू दुर्गादत्त सिंहो (२०४/०२) नरउन सँ जहलीसुत दुखिया दौ


(३९५)
(१२५//०४) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo पद्मनाथ सुतो बालमुकुन्दु प्रo नितिनाथ बनमाली प्रo लक्ष्मी नाथौं सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ (११८/०३) हरिनाथ (१९३//०९) सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (१२६//०३) सोन सुतो भैयोक: (२०४//०१) खण्डधबला सँ रत्ने०श्वार सुत इन्द्रेतश्व र दौ (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo बालमुकुन्दै सुता सरिसब सँ शम्भुणपति दौ (१७७//०३) शम्भु०पति सुतो (उo टीo ०१//०९) रतिपति मधुपति (०१//०१) नरउन सँ महिनाथ दौ (१८४/०७) महिनाथ सुता सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी दौ (१७५/०३) नारायणदत्त सुतो कुञ्ज बिहारीक: करमहा सँ नारायणदत्त दौ (९४//०८) नारायणदत्त सुता पबौली सँ लाला दौ (१२५/०५) कृष्ण्पति सुतो लालाक हरिअम सँ बसुदेव सुत वाबू दौ (८८/०९) बावू सुता सोदरपुर सँ लखाई दौ (११३/०५) सकराढ़ी सँ अर्जून द्दौo लाला सुता वलियास सँ राय चाण दौ (१५७//०३) राय चतुर्भूज बo (१/०१) सुतो बैद्यनाथ: गंगौरा बूधवाल सँ पद्मापति दौ (९५/०५) पद्मापति सुता हसौली सोदरo बलभद्र दौ (१३०//०७) फरहरा बुधवाल सँ सुधाधर द्दौo राय बैद्यनाथ सुतो चाण सोदरo पीताम्बार दौ (९२/०८) हरिअम सँ हृषिकेश द्दौo राय चाण सुता करमहा सँ सुत भवेशदौ (९६//०८) कुजौली सँ कवि गंगादाश द्दौo कुञ्जबिहारी सुतो (२१२//०५) (२९२/०६) झलहन बतहनो दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्म न दौ (१६५/०६) खण्ड१बला सँ उद्यौत सिंह द्दौo एवम् ठo लालानन्दर विवाह:।। ठo बद्रीनाथ सुता बुघवाल सँ भैयो सुत नेनमनि दौ (१२०/०५) बछरण प्रo वत्सेवश्व्र सुतो भैयो प्रo मोदमणि दरिहरा सँ देवीदत्त दौ (१८५/०१) देवीदत्तसुता सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (१२०/०७) करमहा सँ दुखभंजन द्दौo भैयो सुता ब्रजमणि कृष्णतमणि नेन मणिका बलियास सँ नन्दीध पति दौ (१०३/०५) रूद्रपति सुतो इन्द्र पति।।


(१९०) (३९६)
जागा प्रo यग्यनपति बुधवाल सँ कलानाथ‍ दौ (१०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौo इन्द्रेपति सुता गणपति (१९३/०२) बच्चेब प्रo नन्दी५पति गौरीपति घनपति (१९७/१०) भूपतिय: खण्डइबला सँ अनूपनाथ दौ (९७/०२) अनुपनाथ सुता हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६//०२) सोदरपुर सँ अर्जून द्दौo नन्दी पति सुतो बबेजी प्रo श्रीपति पबौ‍ली सँ राजा विजय गोविन्द२ सिंह दौ (१३०/०४) चन्द्र पति सुतो रामेश्वदर: पाली सँ घोंघे दौ (१०६//०६) सोदरपुर सँ कृष्णातनन्दय द्दौo रामेश्व्र सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ लोचन दौ (११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo रूद्रदत्त सुता भैया आँखी यग्यनदत्ता माण्ड५र सँ घनानन्द दौ (१०७//१०) घनानन्दा सुता करमहा सँ रामेश्वपर दौ (९१//०६) पुड़े नरउन सँ कमलाकान्ते द्दौo भैया सुतो राजा विजय गोविन्दद सिंह (२००/०८) पाली सँ वंशीधर दौ (११७//०६) नरउन सँ रूद्रपति द्दौo राजा विजय गोविन्दद सिंह सुता (२००/०८) हरिअम सँ बालह दौ (१७६//०५) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo नेन मनि सुता दरिहरा सँ घोंघी दौ (१७५/०९) वाचा प्रo लीलानन्द/ सुत चिरानन्द/ प्रo घोंघी जीवानन्द६ प्रo (१९२//०१) चंचलौ बुधवाल सँ मोहन दौ (१८९//०९) खण्डचबला सँ मo कुo वावू किर्ति सिंह द्दौo धोंधी प्रo चीरानन्द‍ सुतो गणानन्दय पूर्णानन्दो सोदरपुर सँ बवुजन दौ (१७४/०६) ठीठर सुतो गिरधर प्रo ववुजन: पाली सँ लक्ष्मीेधर दौ (११७//०६) लक्ष्मीदधर सुता किर्तिघर जीवघर मोदघरा: सकराढ़ी सँ नकटू दौ (१११/१०) पबौली सँ नन्दीवपति द्दौo बवूजन सुतो फेकन प्रo ठक्करन: बुधवाल सँ गौशाँई दौ (१२०/०१) केशव सुतो गोशाँई झलहनो माण्डेर सँ घनानन्दु सुत कुलपति दौ (१०७//०१) पाली सँ घनानन्द द्दौo गोशाँई सुता खौआल सँ श्रीनाथ दौ (१७५/०३) श्रीनाथ (२२०/०४) सुता हरिअम सँ हलघर दौ (१०७/०१) हल्लीि प्रo हलघर सुता (२४६/१०) फणिघर लक्ष्मी३घर वैयाo (२०१//०३) चुन्नीर प्रo श्रीधर ज्योभo कल्या०णघरा: पवौली सँ

(३९७)
भैरव दत्त दौ (१७९//०१) सकराढ़ी सँ दुल्लीह द्दौo एवम् ठo बद्रीनाथ प्रथम विवाह: अपराठo बद्रीनाथ सुतो पंचानन्दद मोक्षानन्दो बुघवालसँ नेनमणि स्यैोव दौ (१९०/०६) दरिo घोंघी द्दौo (१८९//०५) ठo रमानन्दा सुतो दुर्गानन्द्: बुधवाल सँ नेनमणि स्यै व दौ (१९०//०६) दरिहरा सँ घोंघी द्दौo ठo दुर्गानन्द सुता माण्ड र सँ मुकुन्दन सुत उँमापति दौ (११२//०४) कामेश्व्र प्रo उँमापति सुता नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (१८५/०३) पबौली सँ तपसी द्दौo (१८९//०५) ठo शिवानन्द सुतो रोहिणी नन्द न प्रo श्या०मानन्द् भैरवौ पाली सँ विदेश्वुर दौ (१२६//०१) विदेश्वेर सुतो पुण्य्नाथ: दरिहरा सँ बावू लोकानन्दि दौ (१८३//०२) नरउन सँ मनभरन द्दौo ठo रोहिणी नन्दीन प्रo श्यावमानन्द‍ सुतो सिहौलि माण्डदर सँ झौटूहू सुत जगन्नादथ दौ (१०६/०३) यदुनन्दनन सुतो झोंटहूक: बुधवाल सँ गोशाँइ दौ (१९०//०९) खौआल सँ श्रीनाथ द्दौo झोंटहू सुतो जगन्नादथ: सोदरपुर सँ बचकन दौ (१८४/०९) बचकन सुता दरिहरा सँ भीखर दौ (९१/०८) करमहा सँ किशोर दौहित्र दौ। जगन्नारथ सुता खण्डोबला सँ बावू आद्यादत्त सिंह दौ (१८९//१०) वावू गिरधारी सुतो बावू हर्षधारी सिंह वावू तंत्रघारी सिंहो वुधवाल सँ कृष्णोदत्त सुत विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीिदत्त द्दौo बावू हर्षधारी सिंह सुता तेजधारी सिंह क्षेमधारी सिंह बालादत्त सिंह आद्यादत्त सिंहा नरउन सँ बद्रीनाथ दौ (१८४/१०) बद्रीनाथ सुता सरिसब सँ गणपति दौ (१०४/०१) पाँ लक्ष्मीौपति सुतो घरभरण मोहनों दरिहरा सँ मo मo बन्धु् दौ (९८//०८) सोदरपुर सँ घनश्यानम दौहित्र दौ।। घरभरण सुतो गणपति हेमपति (०१//०२ उo टीo) हरिअम सँ मo मo शचल दौ (११९/०६) दरिहरा सँ हिरानन्दु द्दौo गणपति सुतो (१९४//०५) श्रीपति कंटू कौ पाली सँ ठेङनि दौ (१८२/०१)

(१९१) (३९८)
ठेङनि प्रo धर्मनाथ सुतो चण्डेयश्व र प्रo (२८३/०७) ललीतनाथ दुखरण प्रo (२१३/१०) मणिनाथ पुरन्दतरा: (१९३//०८) नरउन सँ लक्ष्मी्नाथ दौ (११७//०२) पाली सँ जगन्ना थ द्दौo बाबू आद्यादत्त सिंह सुतो बावू बैद्यनाथ सिंह माण्ड्र सँ बीकल दौ (११२/०२) हिराई सुतो शम्भु)नाथ थोथीप्रo भवानीदत्तो पबौलि सँ चन्द्रदपति दौ (११२/१०) करमहा सँ दामोदर द्दौo थोथी प्रo भवानीदत्त सुतो दुल्लभह (२८०/०६) बालह मोहन गोविन्दथ वैयाo गिरधारी वैदिक गोशाइका: (१९७//०४) करमहा सँ छोटी दौ (१२८/०८) अपरा कृष्ण०देव सुता सदानन्द् रमानन्दथ उँमानन्दाि कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसब सँ गोपीनाथ द्दौo सदानन्दत सुतो चतुर्भूज खौआल सँ सोंदू सुत रामचन्द्रन दौ सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo चतुर्भूज सुतो विघ्ने(श: माण्डहर सँ पद्मापति दौ उघे सुत चिकू सुतो पद्मापति करमहा सँ थेंघ दौ।। पद्मापति सुता एकहरा सँ राघवसुत राजीव दौ (१२८//०२) राम सुतो राघव: सतलखा सँ कुलपति दौ।। राघव सुतो राजीव खौआल सँ राम दौ।। राजीव सुतो हरे राम: बुधवाल सँ रूद सुत छाटाई दौ (१३७//०४) माण्डिर सँ हरिहर द्दौo विघ्ने।श सुतो छोटी रति कौ सरिसब सँ चन्द्रेपति दौ (१७९//१०) चन्द्र पति सुता दरिहरा सँ नारायण द्दौo (१८०/०६) अपरा छोटी सुता एकहरा सँ सदाशीव दौ (१४८//०१) भगीरथ सुतो सदाशिव: सकराढ़ी सँ जगदीश दौ (८७/०८) (३०२//०४) जगदीश सुतो चिन्ता८मणि (२३१/०८) महादेवो कुजौली सँ मंगाई दौ सकराढ़ी सँ मथुरा द्दौo सदाशिव सुता बुधवाल सँ फकीर दौ (१६३//०२) सरिसब सँ चतुर्भूज द्दौo वैदिक गिरधारी सुतो विकल प्रo श्रीकृष्ण : सोदरपुर सँ रतिनाथ दौ (१२३//०१) रतिनाथ सुतो खगनाथ: दरिहरा सँ गरीबानन्द दौ (१७५/०८) हरिअम सँ मo मo सचल द्दौo बीकल प्रo श्री कृष्णि सुता सूर्यमणि परमानन्दच (२४०//०५) वैयाo श्या०मानन्दह (२४४//०६) तुलानन्दाे: खण्ड१बला सँ महेश्व र सुत

(३९९)
श्री कृष्णु दौ (११२//०६) ठo श्री कृष्णा सुता नरउन सँ पुष्पथनाथ सुत मुनि दौ (११३//०८) करमहा सँ जलधर द्दौo (१८९//०५) ठo अम्बिकानन्‍द सुतो आशानन्द : हरिअम सँ बछरण सुत मधुसूदन दौ (१२४//०१) अपरा बछरण सुता ठक्क१न मनमोहन (०६/०३) उo टीo मधुसूदना सरिसबसँ हर्खी दौ (१०९//०३) गणेश (२१२/११) सुतो हर्खीक: पाली सँ जयानन्‍द दौ (९४/०६) जयानन्दख सुता बौघानन्द० किशोरानन्द/ सदानन्दाद (१९७/०२) एकहरा सँ मo मo ववुरैया दौ (१३४/०९) मo मo बवुरैया सुतो दुलरैया (२०४//०७) वैयाo रामचन्द्रण मo मo (२७४/०५) गंगेश जयकान्ता : सोदरपुर सँ घीरेश्वखर दौ (१२१/०१) घीरेश्वदर सुता दरिहरा सँ भिरवारी दौ (६९//०८) नारायण सुतो भिखारीक: सरिसब सँ परशुराम दौ (१२२/०२) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौo भिखारी सुतो ज्यो(o तुलाकृष्ण७: सोदरपुर सँ देवकृष्ण दौ (१७२/०६) देवकृष्णन सुतो हृदय नन्दगन: बलियास सँ भगीरथ दौ (९४/०९) गंगोली सँ लक्ष्‍मीकांत द्दौo हरर्वी सुतो अच्यु२तानन्द : घुसौत सँ पाँ रूपनाथ दौ (१२६//०४) ठo महिघर सुता पाँ रूपनाथ पाँ तिलकेश्वoर पाँ मुनिका: (३१०//०२) पण्डुाआ सँ पाँ मनसुख दौ (१२४//०८) पाँ मनसुख सुतो (२१०/०८) पाँ बलभद्र (१९७/०२) लच्छीष कौ बुधवाल सँ भैयन दौ (११४//०३) दरिहरा सँ घराघर द्दौo पाँ (३०७/०८) पाँ रूपनाथ सुतो पाँ प्रद्युम्न् प्रo मोदनाथ: खण्ड बला सँ मोहन सिंह दौ (१७७//०५) मोहन सिंह सुतो किशोर सिंह मुकुन्द१ सिंहो (१९७//०८) पाली सँ फकीर सुत बाछ दौ (९४/०९) फकीर सुतो बाछ: माण्डंर सँ चेथड़ू दौ (१७४/०९) करमहा सँ शिवदत्त द्दौo बाछ सुता चक्रपाणि गोधन हर्षमणिय: माण्डार सँ वंशीधर दौ (१०७//०७) भवदेव सुतो नरपति वंशीघरो हरिअम सँ हेलन सुत अनिरूद्ध दौ सोदरपुर सँ पुछरी द्दौo वंशीधर सुता करमहा सँ उँमानन्द/ दौ (१८६//०६) सोदरपुर सँ रघुराम द्दौo

(१९२) (४००)
वैयाo मघुसूदन सुता बुद्धिनाथ यशोनाथ जग्‍यनाथ प्रo महेश डमरू नाथ प्रo उमेशा: दरिदहरा सँ चंचल दौ (१९०//०६) चंचल सुता गोपीनन्दोन प्रo कृत्याँनन्दे यटानन्दस भैरवानन्द६।: नरउन सँ जगन्ना थ दौ (१०६//०५) एकनाथ सुतो (२१३//०८) बैद्यनाथ जगन्ना थो पाली सँ लक्ष्मी्दत्त दौ (१०७//०९) माण्डौर सँ कुलपति द्दौo जगन्ना थ सुता शोभनाथ भीमनाथ रेवतीनाथ खड्गनाथा नित्यगनाथा: (२०४/०२) खण्ड्बला सँ महेश्व६र दौ (११२//०६) माण्डार सँ श्या‍मू द्दौo (१८९//०५) ठo गिरजानन्दा सुतो गंगानन्दय इन्द्रा नन्दर मदनानन्दा( दरिहरा सँ मोक्षानन्दम दौ (१८३//०२) मोक्षानन्दद सुता करमहा सँ गोवर्द्धन दौ (१७७//०५) गोवर्द्धन सुता रेवतीनाथ दौ पदीनाथ ब्रजनाथ (२०६/०३) विन्य््ग नाथा रामनाथ सोदरपुर सँ बावूलाल दौ (१८८//०२) अपरा चलबलि (१९६//०३) सुतो बावू नाथ: दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (१३९//०८) सरिसब सँ महादेव द्दौo बावू नाथ सुता वावूलाल दुखरण हरिका: घुसौत सँ महिधर दौ (१९२/०६) पण्डुिआ सँ पाँ मनसुख द्दौo बावू लाल सुतो भूट्टी मुरारी हरिअम सँ लान्हा् दौ (७४/०९) (२७४//०७) दुल्लोह सुतो लान्हाबक: पण्डुवआ सँ बौघ दौ (१२१/०९) सरिसब सँ चाण द्दौo लान्हार सुता बवुचन शंकर मद्धू सदाशिवा दरिहरा सँ विष्णुडदत्त दौ (१७७//०८) सरिसब सँ चाण द्दौo ठo गंगानन्द‍ सुता नरउन सँ सीतानाथ दौ (१८४/०६) सीता साथ सुता हरिअम सँ जयदेव दौ (११९/०८) यदुनाथ सुता आनन्दँ गोविन्द४ (२४४/०८) हरिदेव सुखदेव जयदेवा: दरिहरा सँ ननू दौ (१८४/०२) यग्य‍नारायण सुतो विद्यानाथ: नरउन सँ लक्ष्मी्नाथ दौ (१०१/०८) खण्डसबला सँ मणिनाथ द्दौo विद्यानाथ सुतो ननूक: पाली सँ ठेङनि दौ (१९१//०१) नरउन सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo ननू सुतो घुरघुर प्रo तोषनाथ (११५/०७) चंचलो

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...