Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१८ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१०१) उपटीप पुवरिपार रूचौलीसँ उजान
वंशीधर सुतो उगरीक: हरिअम सँ बछरू लोकनाथ दौ शा. (२२७/१०) एकहरा सँ खड़गपणि द्दौo उगरी सुता पाली सँ उँमादत्त सुत शम्भु.दत्त दौ उ.टी.(२४०/०३) शम्भुददत्त सुता सोदरपुर सँ गरीब सुत धीर दौ धीर सुत बेलउँच सँ गंगाराम सुता मतिराम दौ शा.(२९९/०) टकबाल सँ बोधकृष्ण द्दौo अपरा रमानाथ सुता माण्डंर सँ कुनकुन सुत बदरी दौ शा. (१३४/०५) खण्डँबला सँ श्री मोहन द्दौ अपरा सुता रैयाम सोदरपुर सँ हिभरण सुत भूवनेश्वलरीदत्त दौ टकबाल सँ बच्चेतलाल द्दौo म.म.उ. मनबोध प्र. लक्ष्मीपदत्त सुता माण्डसर सँ हरि कृष्णा० सुता हरिशिव दौ (१००//४) सोदरपुर सँ जूगडू दौहित्र दौ अपरा म.म.उ. मनबोध प्र. लक्ष्मीसदत सुता म.म.उ. जगद्वर म. श्याडम प्र. रूद्रधर ठेङनि. प्र. विदयाधर परिवया किशौर केशव कृष्णुदत्त बलकूका: नरउन सँ महिपाणि सुत कुलपति दौ उ.टी. (९४/१०) सोदरपुर सँ रतनाकर द्दौ महोपाध्यालय जगद्धक्ष्रम सुतो महोधर्मदत्त वबुजनौ दरिहरा सँ सनफूल सुत कीर्तिनाथ दौ उ.टी (७७/१०३) पाली सँ लक्ष्मीजनाथ द्दौo महोपाघ्या य धर्मदत्त सुतो खगेश प्र. मनहर गिरीश प्र. कारीकौ सोदरपुर सँ कृष्णमदत्त सुत गिरधारी दौ उ.टी. (२९//१०/२) वुधवाल सँ परशमणि द्दौo खगेश प्र. मनहर सुता दुर्गेश्व र हरिहर होत्रेश्व र प्र. गोविन्दो‍ एकहरा सँ भवदत सुत दामोदर दौ उ.टी. (१०७/०) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo दुर्गेश्व९र प्र. हरिहर सुता खड़्गेश्वमर होमेश्वीर योगेश्वौर कामेश्वदर प्र. धोधन रत्नेश्वरर नूनू प्र. कोमलेश्वदरा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई बँ (१७/१०/०) अलय सँ राजा श्रीनन्द.ना सिंह द्दौ अपरा हरिहर सुता सरिसव सँ शिवनाथ सुत भूषण दौ शिवनाथ सुतो भूषण: करमहा सँ चित्रधर सुत कन्हागई दौ शा. (१३२/०९) बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौo भूषण सुता करमहा सँ बछरण सुत सदाय दौ शा. (९९/०९) खौआल सँ लील द्दौo खड़गेश्व र सुता कोकेश्वहर सकराढ़ी धरानाथ पौत्र नेना सुत केशव दौ उ.टी. (७२/०२) फनन्दहह सँ बल्नूय द्दौo होमेश्वषर सुतो जगदीश्व र सुरगन सँ बलदेव नरयाण सुत जयनारायण दौ उ.टी. (१०४/०५) सोदरपुर सँ खगदत्त द्दौ श्रअरावदीश्व र सुता पण्ड(आ सँ बलदेव सुता दिगम्ब र दौ हरिअम सँ तीर्थनन्द् द्दौo गिरीश प्र. कारी सुतो भीरवखम: एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ उ.टी. (१०७/०) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo भीरवम सुता सुता पोरवनेश्वबर प्रo तील्लीू मोदेश्व(र प्रo दुल्लीर युगेश्वदर प्र. पुन्नीन का सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ (उ.टी.७३/०९) करमहा सँ गिरजा द्दौo।। पोषणेश्व र प्र. तील्लीु सुता रवण्ड बला सँ वाबू हर्षपति सिंह दौ (उ.टी.२९४/०२) हरिअम्बर सँ पंचमणि द्दौo मोदेश्ववर प्र. दुल्लीे सुता धीरेश्व र खण्ड बला सँ वाबू गणपति सिंह दौ (उ.टी.२९२/०४) वलियास सँ काली द्दौo युगेश्वौर प्र. पुन्नीि सुता परमेश्वचर दुर्गेश्वमर विमलेश्वपर मुन्नूु चन्नूुका नरउन सँ विश्वडनाथ सुत रटन दौo (९४/०७) खण्ड०बला सँ केवलकृष्ण द्दौo वबुजन सुता नरउन सँ लक्ष्मीकनाथ सुत चित्रनाथ दौ उ.टी. (१००//०८) सुत दरिहरा सँ चिन्रामणि द्दौo

(१०२) उपटीप पुवारिपार रूचौलिसँ उजान
उ.टी. (५७/०४) महो श्यामम प्र. रूद्रधर सुतो राजाराम प्र.घनानाथ माण्ड०र सँ घनानन्द सुत कुलपति दौ (उ.टी.८०/;०६) पाली सँ घनानन्दथ द्दौo राजाराम प्र. धनानाथ सुता बुधवाल सँ परश्मसणि सुत कंदू दौ उ..टी (६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo ठेङनि नीह परिवया सुता सोदरपुर सँ राघव सुता परिवया दौ उ.टी. (१७/१०) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo अपरा सुतौ बनरंवडी झारखंडी कौ सोदरपुर सँ मधुपति सुत कन्हा१इ दौ उ.टी. (२३/१०/१२) माण्डरर सँ हृदयनन्दलन द्दौo बनखंडी सुता सोघरपुर सँ ठेठाई सुत तारादत्त झिंगुर दौ उ.टी. (२२/३) दरिहरा सँ शिवलाल द्दौo अपरा बनखंडी सुतो सुन्दौर: नरउन सँ गोपाल सुत मनहर दौ उ.टी (९९/०३) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo सुन्दर सुता सोदरपुर सँ दुर्गानाथ सुत रविनाथ दौ उ.टी. (१९/०५) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ धरानाथ सुत वूचा प्र. किशोरनाथ दौ उ.टी. (१०५/१०/३) खण्डoबला सँ वाबू गिरीजादत्त सिंह द्दौo किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठराः माण्डदर सॅं घनानन्दौ सुत प्रन्ना थ दौ (उ.टी. ८०//०२) पबौलि सँ कवि भोलन द्दौo।। ।। केशव सुतो लोकनाथ प्रo लान्हि जीवनाथौ माण्डरर सँ घनानन्दथ सुत कुलपति दौ (उ.टी ८०/०६) पालीसँ घनानन्दा द्दौo (लोकनाथ प्र. लान्हि) सुता महो दिगम्बेर वैया. पीताम्बपर महोनीलाम्ब७र सीताम्बपरा: पबौली सँ गुल्लीु सुत धर्मनन्दठ दौ उ.टी. (११/१०२) बुधवाल सँ परश्‍‍मणि द्दौo दिगम्ब र सुतो वेदनाथ: खण्डदबला सँ धर्मपति सिंह सुत वाबू महोकेण्डेसय सिंह दौ शा. (२८६/०४) नरउन सँ मनमोहन द्दौo अपरा महो दिगम्बौर सुतो ब्रजनाथ: सकराढ़ी सँ मनमोहन सुत दामोदर दौ उ.टी. (७३/०९) एकहरा सँ दामोदर द्दौo वेदनाथ प्र. महाशय सुता मेधानाथ श्रीमन्तं प्र. दिवानाथ चन्द्र नाथ छत्रनाथा: वलियास सँ उमापति सुत जनार्दन दौ उ.टी. (९०//०३) अपरा दिगम्बपर सोo कौशिल्याo द्दौo सुता सोदरo सँ धोटकू सुत रधुवीर उ.टी. (१९/०८) हरिअम सँ लोकनाथ सोदरपुर सँ मेधानाथ सुता खण्डजबला सँ रधुवीर सुत रूपनाथ सिंह दौ उ.टी. शा. (२४४/११) करमहा सँ शशि द्दौo श्रीमन्र प्र. दिवानाथ सुतौ यज्ञनाथ होत्रीनाथो नहुआर खण्डमबला सँ रघुनाथ सुत जीवछ दौ सँ मेधानाथ का द्दौo अपरा दिवानाथ सुता भीमनाथ प्र. मोहन श्री सोमनाथ जगन्नाथ पबौली सँ उमानन्द सुत मयानन्दथ दौ उ.टी. (०९/०९) करमहा सँ जयदेव द्दौo सोमनाथ सुतो चेतनाथ:सँ सुत शुभनाथ झा द्दौ. दौ सँ द्दौo भीमनाथ प्र. मोहन जी सुता प्रेमनाथ प्र. विनीत विय कुमारौ पुड़े नरउन सँ सुत हरिनाथ दौ सँ द्दौo प्रेमनाथ प्र. विनीत सुतो विवेक कुमार माण्ड्र सँ गंगानाथ सुत गौरीनाथ प्र. धटक दौ उ.टी. (८४/०७) सोदरपुर सँ गौरीनाथ द्दौo वसन्तह प्र. ब्रजनाथ सुता वलियास सँ भैयो सुत रामेश्वुर दौ उ.टी. (९०/१०६) रवण्डभबला सँ नन्ह८कू सिंह प्र. महिपति सिंह द्दौo

(१०३) रूचौलीसँ उजान- उ.टी. फवारिपार
वैया. पीताम्बौर सुता सोदरपुर सँ सदानन्द सुतप्रितनाथ दौ उ.टी. (२३/०३) पाली सँ श्रीनाथ द्दौo अपरा पीताम्बदर सुत गोपालदत्त वलियास सँ ढेंड. निसुतदामोदर दौ. उ.टी. शा. (९१/०३) बुधवाल सँ बच्चाा द्दौo गोपालदत्त सुतौ काशीनाथ शिवनाथौ सोदरपुर सँ गोनू प्र. फणिनाथ सुत मदन प्र. मेधानाथ दौ उ.टी. (१८/१०) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo
महोलीलाम्बदर सुतोपनाथ रणनाथौ नरउन सँ मनहर सुत टीनी दौ उ.टी. पाली सँ रज्जे द्दौo लीलाम्बमर सुता वलियास सँ भैयो सुत दामोदर दौ उ.टी. (९१/०३) बुधवाल सँ बच्चाद द्दौo रूपनाथ सुत खण्डाबला सँ खेलापति सिंह सुत ठकुरपति सिंह दौ शा. (२८६/०७) नरउन सँ विश्वीनाथ द्दौo अपरा सीताम्बुर सुता नरउन सँ मनहर सुत टीनी प्रo रूचिनाथ दौ (९५//०५) पाली सँ रज्जे द्दौo अपरा सुता सोधo रघुवीर दौ (१९/०८) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo कृष्णतदत्त सुता नरउन सँ लक्ष्मीमनाथ सुत चित्रनाथ दौ उ.टी. (१००/०८) दरिहरा सँ चिन्रामणि द्दौo बलकू सुतो भवनेश नरउन सँ लक्ष्मीीनाथ सुत चित्रनाथ दौ उ.टी. (१००/०८) दरिहरा सँ चिन्ताणमणि द्दौo म.म. उ. सुबोध प्र. भवानीदत्त सुतौ इशदत्त महेशदत्तौ दरिहरा सँ रैया सुत मनसुख दौ शा. (९९/०२) खण्डमबला सँ जगन्नाथ द्दौo इशदत्त सुतो खण्डदबला सँ रेवतीनाथ सुत हेमनाथ दौ शा. (२७१/०३) हरिअम्ब् सँ वाबू दुल्ल ह द्दौo अपरा इशदत्त सुता सोदरपुर सँ रमाकान्त) सुत भवानीदत्त दौ उ.टी. (२१/१०) करमहा सँ वेणीदत्त् द्दौo भोलीसुता बैदिकराजा महोगोशाँइ नरसिंह बै. उमा वै दिक मुकुन्दब भैयन दशरथ रधुनाथा माण्डार सँ अच्छुपति सुत श्याुमू दौ उ.टी. (८८/१०) सोदरपवुर सँ ढेङनि द्दौo बैदिक राजा सुता बैदिक बद्रीनाथ लेखनाथ चेतनाथा वलियास सँ मणि सुत काली दौ शा. (२०६/०५) तिसउँत

(१०४)
५२. उपटीप फवारिपार रूचौलिसँ उजान सँ गिरधारी द्दौo वैदिक बद्रीनाथ सुतौ दिनेश गंगोशौ वलियास सँ गोवर्द्वन सुत जनार्दन दौ खण्डुबला सँ चुम्मुन सिंह द्दौo लेखनाथ सुता सुरगन वेदान दना दौ उ.टी. (१०४/१०) खौआल सँ जानी नाथ द्दौo महो गौशाँइ सुत पद्मनाथ सरिसख सँ रूपनाथ सुत शशिधर दो शा. (२७८/०४) कुजौली सँ ववुरया द्दौo पद्मनाथ सुता नरउन सँ वैदयनाथ सुततारानाथ दौ उ.टी. (१०२/१०४) पाली सँ धरानाथ द्दौo अपरा पद्मनाथ सुता माण्डौर सँ भगवानदत्त सुत सुकल दौ उ.टी. (८९/१०७) करमहा सँ योगदत्त द्दौo नरसिंह सुतो वकील जगदीश: सुरगन सँ राय रूपनारायण सुम दुर्गानरारायण दौ उ.टी. (१०४/१०) करमहा सँ राजा दुगी प्रसाद द्दौo अपरा नरसिंह सुता भीमनाथ विदेश्वारनाथ सीतारामा: खौआल सँ वेणीदत्त सुत वंशनि दौ शा. (२७७/०२) सोदरदपुर सँ गुदर द्दौo जगदीश सुतौ कन्हैकया वलियास सँ मोहन लाल सुत गंगेश दो ब. (०२/०२) सोदरपुर सँ मधु सूदन द्दौo मीमनाथ सुता बेलउँच सँ सुन्दार सुत लालजी दौ शा. (२८८/०४) सोदरपुर सँ दुखा द्दौo विदेश्व र नाथ सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत विजय दौ उ.टी. शा. (७६/०७) हरिअम्ब र सँ मनहर द्दौo वैयाकर उमा सुता नरउन सँ मनमरण सुत हर्षनाथ दौ उ.टी. (१००/१०/३) करमहा सँ कुञ्जन द्दौo अपरा वैया. उमा सुतो यकनाथ: खण्ड बला सँ युकुन्द सुत चुम्मतन दौ वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौo यद्रनाथ सुता गोपीनाथ मंत्रनाथ प्र. हितनाथा सोमनाथ प्र. पलिनाथा: नरउन सँ बैदयनाथ सुत तारानाथ दौ उ.टी. (१०२/१०४) पाली सँ धरानाथ द्दौo गोपीनाथ सुता सँ सुत महावीर भग द्दौo वैया. मुकुन्दव सुतौ हेमनाथ धना नाथौ सोदरपुर सँ केशी सुत बलदेव दौ उ.टी. (१३/१०२) करमहा सँ विश्वा नन्दथ द्दौo हेमनाथ सुतौ जीवनाथ अभयनाथौ नरउन सँ शिवनन्दान सुत जगन्नाथ दौ उ.टी. (९९/०७) करमहा सँ नेना द्दौo धनानाथ सुत रमानाथ खण्ड२बला सँ विजयनाथ दौ नरउन सँ शिवनन्दथन द्दौo

(१०५) उपटीप पुवारिपार रूचोलिसँ उजान भैयन सुता रामलक्षमन भरत शत्रुघना: खण्डनबला सँ महाराज कुमार गुणेश्वoर सिंह सुत भवेश्वखर सिंह दौ शा (२७९/०७) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौo राम सुता खण्डँबला सँ सिंह सुत विजयनाथ सिंह दौ नरउन सँ शिवनन्द न द्दौo लक्षमन सुतौ सुधीर नेत्रनाथौ खौआल सँ कारी सुत रेवतीनाथ दौ उ.टी. (७०/०७) खण्ड बला सँ उपेन्द्र सिंह द्दौo (०१) भैयन सुत भरत सुता गोनू प्रष्किर वंशी का नरउन सँ दामोदर सुत गौरीनाथ दौ खण्ड बला सँ चंचल द्दौo दशरथ सुता खण्डहबला सँ भवेश्व९रसिंह दौ (२७९/०७) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौo रघुनाथ सुत भरत: नरउन सँ बैद्यनाथ सुत तारानाथ दौ उ.टी. (१०२/०४) पाली सँ धरानाथ द्दौo रघुनाथ सुत भरत सुतौ दिलीप प्रदीपौ सोदरपुर सँ भूवनेश्वदर सुत‍ गंगाधर प्र. बंञट दौ उ.टी.(१६१/१०) करमहा फकीर द्दौo दिलीप सुतौ शैलेश मदनो इशहपुर परहट सकराढ़ी सँ राम सुत विश्वे श्वदरदौ उ.टी. (७३/०७) करमहा सँ देवानन्द‍ द्दौo प्रदीप सुतो प्रवीण शारदापुर वलियास सँ विलट प्र. गंगानाथ सुत अमरनाथ दौ उ.टी. (९०/०३) सँ द्दौo शत्रुध्न‍ सुता अमरनाथ विश्वभनाथ सोमनाथ कालीनाथा सँ सुता जगन्नाथथ दौ खण्ड बला सँ अमरेन्द्र सिंह द्दौo

(१०६)
५३. उपटीप. पुवारिपार नड़आरसँ उजान अथ नडुआर करमहा ग्रामारम्भ :—शा. (११६/०५) दुखभंजन सुता मुरलीधर मतिनाथ मित्रनाथा: दरिहरा सँ गोपाल सुत वैदिक विधु प्र. देवनाथ दौ शा. (८३/१०२) सरिसब सँ साहेव द्दौo मुरलीधर सुतानी मतिनाथ सुतौ गुणानन्दी धर्मनाथौ माण्डनर सँ हीगंन सुत भोलानाथ दौ शा. (११४//८०) बुधवाल सँ लक्ष्मीरदत्त द्दौo गुणानन्द८ सुत उचितलाल; कुजौली सँ कृष्णरदत्त भाइनाथ दौ माण्डणर सँ देवन सुत भवी द्दौo मित्रनाथ सुता सोदपुर सँ विष्णु(दत्त सुत ठेङनि दौ (२६१/०८) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा सुतौ दिनानाथ : सोदरपुर सँ जीवेश्वरर सुत शोभनाथ दौ उ.टी. (२१/०४) दरिहरा सँ बै. केशव द्दौo शा. (११३/०९) गोखूलनाथ सुता जलधर हलधर श्रीधरा दरिहरा सँ कलाधर सुत अमृतनाथ दौ शा. (११४/०) सोदरपुर सँ पुरन्दीर द्दौo अपरा सुतौ हेमकर: खौआल सँ भूषण सुत कवि हेमनाथ दौ शा. (१३४/०६) सरिसव सँ पाँ हिरेशवर द्दौo जलधर सुता उर्व्वीरधर बनमाली भगीरथ मार्कण्डे्य का माण्डपर सँ हींगन सुत भोलानाथ दौ शा. (११४/०८) बुधवाल सँ लक्ष्मीौदत्त द्दौo उव्वी र्धर सुतो महादेव: दरिहरा सँ भैया सुत ठीठर दौ भैया सुतो ठीठर: खण्डथबला सँ फकीर सुत ठ. हेमपति दौ
वलियास सँ विधापति द्दौo ठीठर सुतौ दिवाकर प्रभाकरौ खण्ड बला सँ उग्र सिंह सुत कमल सिंह दौ उ.टी. १०९/०९) वलियास सँ दुल्ल्ह द्दौo महादेव सुत खोजेन्द्र वलियास सँ गिरधारी सुत सुगे दौ सरिसब सँ हर्षदत्त द्दौo खोजेन्द्रस सुता कोदरिया सँ सुन्दूर सुत रामचन्द्र दौ सुन्द१र सुत रामचन्द्र : बुधवाल सँ मन्धान सुतगुदन दौ खौआल सँ अपूछ द्दौo मिश्र रामचन्द्रस सुता बेलउँच सँ ललीत लालसुत सिंहेश्वडर दौ सिंहेश्वरर सुता नन्दसकिशोर प्र. बंगाली अवधकिशोर युगलकिशोरा:माण्ड्र सँ इशान्नाथ सुत वाबूलाल दौ दिधोय सँ चित्रधर द्दौo मार्कण्डेीय सुता दरिहरा सँ हृदयनाथ सुता भूवनाथ दौ खण्ड बला सँ मुकुन्दश सिंह दौ हलधर सुता खण्डशबला सँ उग्र सिंह सुत मोहन सिंह दौ उ.टी. शा. (१०८/०४) पाली सँ बाछ द्दौo अपरा हलधर सुतौ जर्नादन गोवर्द्वनौ खण्डाबला सँ मोहन सिंह स्यैसव दौ शा. (१७७/१०५) वलियास सँ धर्मदत्त द्दौo जनार्दन सुतौ बलभद्र प्र. नरनाथ तेजनाथौ सोदरपुर सँ नन्दीेश्वार सुत मुरली दौ शा. (१७७/०७) घोसोत सँ राम द्दौo बलभद प्र. नरनाथ सुता इन्द्र नाथ प्र. गणेश भोलानाथ अमरनाथ बैचेन्द्र् नाथ भूपेन्द्र नाथा बेलउँच सँ वाबूनाथ सुत नेना दौ शा. (१७८/०९) पबौली सँ वेदानन्द७ द्दौo।। इन्द्रैनाथ सुतौ कृष्णो जी प्रo इन्द्रिनाथ रंगनाथौ बेलउँच सँ सुधाकर सुत मदन मोहन दौ शाo (२१५//०८) पाली सँ सदानन्दज सुत रघुनन्दडन द्दौo।। इन्द्रहनाथ सुता खण्ड‍बला सँ वाबूनाथ सुत नेना दौo।। (१७८/०९) पवौली सँ वेदानन्दू वावू गुणधारी सिंह प्रo गणेश दौo शा. (२९२/१०) करमहा सँ जनानन्दप द्दौo भोलानाथ सुता दुर्गानाथ स्व तंत्रनाथ कमलनाथ मोदनाथ प्रकाशनाथ पबौली सँ मन्धान सुत सुभद्र दौ उ.टी. (१०/०) करमहा सँ मार्कण्डे य द्दौo दुर्गानाथ सुता शारदापुर वलियास सँ सुत सिद्विनाथ दौ सँ द्दौo

(१०७)
अमरनाथ सुता नरेन्द्र नाथ महेन्द्र नाथ भवेन्द्र नाथ देवेन्द्रानाथाः वटूरी सोदरपुर सँ नेना प्र. शिवनन्दान सुत महावीर दौ उ.टी. (२३/०) बुधवाल सँ मणीश्वसर द्दौo बैचेन्द्रक नाथ सुतौ वुद्विनाथ राजेन्द्र नाथौ खण्डुबला सँ सुत फेकू ठाकुर दौ सँ द्दौo भूपेन्द्रवनाथ सुता विजयनाथ अजयनाथ सँजयनाथा सोदरपुर सँ पोषनाथ सुत पुण्यौनाथ दौ उ.टी. (१७१/१०४) सँ द्दौo तेजनाथ सुता खौआल सँ इश्वदरदत्त सुत भाईलाल दौ शा. (३३५/१०) पबौली सँ वेदानन्दा द्दौo गोवर्द्धन सुता रेवतीनाथ द्रोपदीनाथ ब्रजनाथ रामनाथा प्र. बिघ्य०नाथा सोदरपुर सँ वाबूनाथ सुत वाबूलाल दौ शा. (१९२/०६) हरि. लान्हा द्दौo रेवतीनाथ सुत ऋद्विनाथ:बतिया दरिहरा सँ अच्युातानन्दप सुत नूतन कृष्ण् दौ उ.टी. (७९/१०) सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo ऋद्विनाथ सुतौ नवटोल सँ सुत कामरत्न दौ सँ द्दौo ब्रजनाथ सुतौ मेधानाथ षष्ठी नाथौ खण्डथबला सँ वाबू धनपति सिंह सुतावाबू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०४) वलियास सँ कालीदत्त द्दौo विध्योनाथ सुता यदुनाथ मधीरनाथ दिनानाथा वलियास सँ भैयो सुत महेश्‍वर दौ (९०/१०८) हरिअम्ब सँ रेवतीरमन द्दौo अपरा रेवतीनाथ सुता दिधोय सँ राजासुत मुनीन्द्रद नारायण प्रo मंगनू दौ (२४०/२) पाली सँ लक्ष्मीलनाथ द्दौo अपरा ब्रजनाथ सुत पियुषनाथ नरउन सँ कुञ्जन प्रo तीर्थनाथ सुत नेत्रनाथ दौ प्र. कृष्णर जी दौ उ.टी. (१०१/१०) हरिनअम सँ ठीठर द्दौo अपरा ब्रजनाथ सुत शिवनाथ: दरिहरा सँ यादव सुत बलराम दौ उ.टी. (७८/१०६) हरीअम सँ दामोदर द्दौo यदुनाथ सुता कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ.टी. (१०६/१८) सँ द्दौo मधीर नाथ सुता कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ.टी. (१०६/०८) सँ द्दौo शिवनाथ सुता सँ सुत अनन्तo झा दौ सँ द्दौo।।

(१०८)
उपटीप पुवारिपार नडु.आर सँ उजान दुर्गागंज (कटिहार) उ.टी. (५३/०४) हेमकर सुता वैया. शक्तिनाथ रमानाथ उमानाथा खण्ड बला सँ उग्रसिंहसुत जगतसिंह दौ उo टीo (१०८//०९) वलियास सँ मणि द्दौo।। वैयाo शक्तिनाथ सुतौ तारानाथ तंत्रनाथौ सकराढ़ी सँ धारानाथ सुत नेना दौ उo टीo (७२/०२) सरिसब सँ शशिधर द्दौo।। तारानाथ सुता खण्ड बला सँ कमलमणि सुत कुलमणि दौ शाo (९४//०३) करमहा सँ फकीर द्दौo।। अपरा तारानाथ सुता नरउन सँ फुद्दैसुत बलदेव प्रo ऋद्धिनाथ दौ उo टीo (९७//०११) करमहा सँ केशव द्दौo।।
तंत्रनाथ सुतो गणेश सँ सुत चन्द्ररनाथ झा दौ सँ द्दौo (१८६/०७) महिपति सुतो राजा रामलोचन: रवौआल सँ महेश सुत भैया दौ (१८६/०८) बुधवाल सँ लोचन द्दौo अपरा महिपति सुतौ आदित्यनदुरिवयाकौ दरिहरा सँ थेघु सुत मo मo चित्रघर दौ शाo (३०७//०१०) जजिवाल सँ लक्ष्मी धर द्दौo।। राजा रामलोचन सुता सोदरपुर सँ कुली सुत भैयन दौ बुधवाल सँ वागीश द्दौo राजा रामलोचन सुतौ चन्द्र लोचन राजा दुर्गाप्रसादौ वलियास सँ विधानाथ सुत धर्मदत्त दौ (१७७/०५) करमहा सँ हेमनाराण द्दौo अपरा राजा रामलोचन सुता दरिहरा सँ सुवोध सुत भवदत्त दौ शा. (२१६/०६) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo चन्द्रचलोचन सुता खण्ड५बला सँ कृष्णास राम सुत वैया. थोथी दौ शाo (३१५/०८) करमहा सँ कलानाथ द्दौo राजा दुर्गाप्रसाद सुतो राजा बुद्विनाथ‍: पबौली सँ सुखाई सुत कन्हैदया दौ (१८७/०२) दरिहरा सँ मानीक द्दौo अपरा राजा दुर्गाप्रसाद सुता एकहरा सँ चाणन सुत वंशमणि दौ शा. (१९९/०२) खण्ड:बला सँ थानू द्दौo अपरा राजा दुर्गाप्रसाद सुता दरिहरा सँ रेवतीनाथ सुत वाबूलाल दौ शा. (२३४/०५) खण्डएबला सँ रेवतीनाथ द्दौo राजा वुद्विनाथ सुतौ सकराढ़ी सँ चन्द्रोदत्त सुत फूद्वी प्र. मार्कण्डे्य दौ उ.टी. (७१/१०३) पाली सँ खुदा प्रo विष्णुगदत्त द्दौo अपरा राजा वुद्विनाथ सुता खण्डकबला सँ धर्मनाथ सुत योगनाथ दौ (९८/१०)

(१०९)
उपटीप पुवारिपार नडु.आर सँ दुर्गागंज मालद्वार स्टेुटसँ सोनाली
अपरा राजा वुद्विनाथ सुतौ राजा छत्रनाथ: माण्डुर सँ काशीनाथ सुत‍ जयकृष्णाड दौ उ.टी. (८२/१०३) सरिसब सँ जानकीनाथ द्दौo अपरा राजा वुद्विनाथ सुतौ राजा टंकनाथ: सरिसब सँ आँरवी सुत मनभरण दौ (१८७/१०२) दरिहरा सँ घनानन्द द्दौo राजा छत्रनाथ सुता खौआल सँ इश्विरदत्त सुत कुलमणि दौ शा. (२३९/०७) फनन्दपह सँ भैयन द्दौo अपरा राजा छत्रनाथ सुतौ कुमार बैद्यनाथ: दिधोय सँ गोपाल सुत ६. ववनू प्र. टेकनारायण दौ रवौआल सँ अनिरूद्व द्दौo कुमार बैद्यनाथ सुतो जयन्त प्र. रविन्द्र नाथ यशु प्र. अमरेन्द्र नाथौ खण्ड बला सँ बालकृष्णय सुत कमलाकान्तन दौ शा. (२१०/०७) करमहा सँ राधानाथ द्दौo रविन्द्र नाथ प्र. जयन्त सुत प्रियव्रत: सिहौली माण्डअर सँ प्रेमधर सुतामार्कण्डेदय दौ उ.टी. (८३/०६) खण्डणबला सँ धननाथ सिंह ठाकुर द्दौo अमरेन्द्र७नाथ प्र. यशु सुतो वेदव्रत: सोदरपुर सँ लक्षमन सुत चेतनाथ दौ उ.टी. (१३/०९४) करमहा सँ जयदेव द्दौo राजा टंकनाथ सुता कुमार कर्मनाथ कुमार शेषनाथ कुमार रूद्रनाथा खौआल सँ वबूआ सुत जानकीनाथ दौ शा. (१८८/०५) बुधवाल सँ गुदन द्दौo कुमार कर्मनाथ सुता बेलउँच सँ सुधाकर सुत मनमोहन दौ पाली सँ रघुनन्दषन द्दौo अपरा कुमार कर्मनाथ सुत कमलेश कुमार: सरिसब सँ भोला सुत केदारनाथ दौ पाली सँ विश्व नाथ द्दौo कमलेश कुमार सुतौ स्ने हाशु प्रताप हिमांशु प्रतापो (M.B.B.S) नरउन सँ तारानाथ सुत सुशील प्र. रविनाथ दौ उ.टी. (१०३/०७) दरिहरा सँ गौरीनन्दलन द्दौo कुमार रूद्रनाथ सुतौ दयानाथ रमानाथौ वलियास सँ सुता आनिरूद्व दौ सँ द्दौo अपरा रूद्रनाथ सुत प्रोo गिरीन्द्र नाथ: महुआ खौआल सँ नरोतम दौ सँ द्दौo रमानाथ सुत सुमन: रैमा सुल्हरनी नरउन सँ शक्तिनाथ सुत भनहर प्र. काशीनाथ दौ उ.टी. (९२/१०९) करमहा सँ वेणी माधव द्दौo प्रौ गिरीन्द्र नाथ सुत विक्रम पुड़े नरउन सँ तारानाथ सुत वोधनाथ दौ उ.टी.(१०३/०४) खौआल सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo कुमार शेषनाथ सुतौ सचिन्द्रउनाथ प्रो. महेन्द्र नाथौ वलियास सँ भैयो सुत महेश्व र दौ उ.टी. (९०/०८) खण्डरबला सँ वाबू तुलापति सिंह द्दौo सचिन्द्र नाथ सुता सोदरपुर सँ हरिहरदत्त प्र. गोविन्दी सुत नागदत दौ प्रो. महिन्द्र नाथ प्रo सुत मून सोदरपुर सँ यदुदत्त सुत धीरेन्द्र दत्त दौ उ.टी. (२८/०/६) हरिअम सँ मोदनाथ द्दौo

(११०)
५५. उपटीप पुवारिपार नडु.आर सँ उजान दुर्गागंज
स्ने१हांशु प्रताप सुत नवटोल सँ सुन नन्दूर का दौ सँ द्दौo

(१११)
उपटीप पुवारिपार बेहटसँ विठ्ठो अथ बेहट करमहा ग्रामारम्भि:शा. (९४//०८) सदु जगन्नाथ सुता नारायण दत्त भवानीदत्त दुर्गादत्त गंगादत कवि वेणीदत्त महोदार रमादत्ता सोदरपुर सँ राम सुत कुलपति दौ शा. (९/०३) हरिअम्ब सँ हरिदाश द्दौo नारायणदत्त सुता पबौली सँ कृष्णनपति सुत लाला दौ शा. (१९०/०५) वलियास सँ चान्दर द्दौo भवानीदत्त सुत कृष्णुदत्त सोदरपुर सँ हरिहर सुत वुद्विकर दौ शा. (१६२/०७) माण्डार सँ महिघर द्दौo अपरा भवानीदत्त सुतौ लाल गोविन्दो माण्ड)र सँ भवदेव सुत दुर्गादत्त दौ शा. (७६/०८) वुधवाल सँ गणेश द्दौo अपरा सुता माण्डकर सँ हरिश्वहर सुत कवि हिरायी दौ उ.टी. (८३/१२) पवौली सँ चन्द्रलपति द्दौo कृष्णरदत्त सुता हेमदत्त गोपीनाथा शशिनाथा माण्डदर सँ भूषणा सुत खगपति दौ शा. (१०९/०६) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo अपरा कृष्णरदत्त सुता नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मी्नाथ दौ (११७/१०२) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo हेमदत्त सुता एकनाथ छक्क न पुष्पी गोर्वद्वन वित्तू प्र. रघुनाथा: माण्डौर सँ दुर्गानाथ सुत बच्चीद दौ उ.टी. (८९/११) सरिसब सँ लक्ष्मीतदत्त द्दौo एकनाथ सुता माण्डार सँ मानीक सुत कन्हारई दौ उ.टी. (८१/१०) नरउन सँ पुष्प्नाथ द्दौo छक्कन सुता नरउन सँ ऋषि सुत फूद्दे दौ उ.टी. (९३//०११) माण्ड१र सँ भूप सिंह द्दौo अपरा सुता नरउन सँ मनमोहन सुत फूद्दे दौ उ.टी. (९७/०८) सोदरपुर सँ भूवन्धपर द्दौo अपरा छक्कउन सुता दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ उ.टी. (७४//०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo पुष्पीम सुतौ छत्रनाथ घोघनप्रo चुम्ब७नाथौ नरउन सँ मनमोहन सुत फूद्दे दौ उo टीo (९७//०८) सोदरपुर सँ भूवन्धलर द्दौo।। अपरा पुष्पीू सुता माण्डवर सँ ठेङ.नि सुत भगवानदत्त दौ उ.टी. (८९/१०६) पाली सँ चण्डे श्व१र दौ छत्रनाथ सुता अनन्तद सोदरपुर सँ शिवानन्दप सुत कारी दौ उ.टी. (२५/०) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo धोधन प्र. चुम्बवनाथ सुतौ मुक्तिनाथ वद्रीनाथो सोदरपुर सँ शक्तिनाथ सुत कारी दौ उ.टी. (२१/१०) वलियास सँ वच्चह द्दौo मुक्तिनाथ सुता जयनाथ सुबोध सुकुमारा सँ सुत इन्द्र नाथ झा दौ सँ द्दौo जयनाथ सुतौ रमेश सिद्विनाथौ माण्डरर सँ काशीनाथ सिंह सुत धर्मानन्दद सिंह भंग दौ उ.टी. (८६/१०/२) से चन्द्र नाथ द्दौo
वद्रीनाथ सुत गोपाल सोदरo सँ भैया सुत गोपीनाथ दौ उ.टी. (१३/०८) माण्ड्र सँ भोला द्दौo गोवर्द्वन सुता कृष्णोमाधव वेणीमाधव सूर्यमाधव चन्द्रिमाधवा नरउन सँ मनहर सुत शिवनन्देन दौ उ.टी. (९९/१०७) दरिहरा सँ वल्लीौ द्दौo अपरा सुतौ जीवनाथ सीतारामौ खौआल सँ धर्मनाथ सुत कारी दौ उ.टी. (६९/१०४) पाली सँ गंगाधर द्दौo कृष्ण माधव सुत जगदीश गंगानाथ किशोर एकहरा सँ दामोदर सुत गुदरी दौ उ.टी. (१०७/०३) खण्डरबला सँ तारानाथ द्दौo गंगानाथ सुता (१७१३) सोदरपुर सँ फणिनाथ सुत मदन मिश्र दौ (१८/१०) पाली सँ केदारनाथ द्दौo जगन्नाथ दौ किशोर सुतो राधेश्यानम दिगउन्धत सोदरपुर सँ जीवछ सुत हरिश्चकन्द्रग मिश्र दौ उ.टी. (२२/१०५) हरिअम्व् सँ गोपीनाथ द्दौo
(११२)
५६. उपटीप फवरिपार बेहटसँ विठ्ठो
अपरा कृष्णरमाधव सुता नरउन सँ गदापाणि सुत रविनाथ दौ उ.टी. (९६/१०७) खण्ड‍बला सँ दामोदर सिंह द्दौo वेणी माधव सुता इन्दुिनाथ चित्रनाथ उमानाथा: सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत तीर्थदत्त दौ (२८/०) पाली सँ नैष्ठिठक धरानाथ द्दौo उमानाथ सुता सँ सुत कालीनाथ झादौ सँ द्दौo गोवर्द्धन सुत जीवनाथ सुतो इन्द्र नाथ: खण्ड:बला सँ वाबू खगपति सिंह सुत वाबू हर्षपति सिंह दौ शा.उ (२९४/२) हरिअम सँ पंचमणि द्दौo सीताराम प्र. लोकनाथ सुता योगनाथ प्र. सिन्धुइनाथ नरनाथ प्र. विन्दु७ करर्म नाथ प्र. मदनेश्र्वर रामनाथ वंशीनाथ सुत बलदेव दौ उ.टी. (९५/१२) खण्डहबला सँ वाबू घनेश्व र सिंह द्दौo डा. योगनाथ प्र. सिन्धुन (M.A.P.H.D) सुतो दीपक प्र. अजीत दरिहरा सँ जीवानन्दथ गोपीनन्दं दौ उ.टी. (७६/०९) करमहा सँ वेदनाथ द्दौo नरनाथ प्र. विन्दुद सुत अनील सुल्हथनी नरउन सँ नडुआर वासी शोभनाथ सुत दुर्गानाथ दौ उ.टी. (९३/७) खण्ड बला सँ दयाकान्तं द्दौo सूर्य माधव सुत सोदरपुर सँ झींगुर सुत जीवछ दौ उ.टी. (२२/२) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौo वेणी माधव सुत चित्रनाथ सुतौ रविन्द्र नाथ राजेन्द्र नाथौ सरिसब सँ सुत शंभुगोपाल दौ सँ द्दौo
वित्तू प्र. रघुनाथ सुतौ लेखनाथ भूपनाथौ नरउन सँ मनमोहन सुत पुरन्दार प्र. तेजनाथ दौ उ.टी. (९७/१०२) सोदरपुर सँ भूवांधर द्दौo लेखनाथ सुता माण्डरर सँ कन्हाई सुत फलहारी दौ उ.टी. (८१/१३) रवण्डसबला रघुपति द्दौo भूपनाथ सुता दरिहरा सँ यादव सुत बलराम द्दौo उ.टी. (७८/०६) हरिअम सँ दामोदर द्दौo ३० उ.टी. (५६/३) गोपीनाथ सुत कुमुदनाथ खण्ड बला सँ दुर्गादत्त सुत पाँ चन्द्र मणि दौ शा. (७५/०७) पाली सँ मतिनाथ दौ

(११३)
उपटीप पुवारिपार बेहटसँ विठ्ठो लाल प्र. रूचिदत्त सुत भिरिवयाक: नरउन सँ बलभद्र सुत काशीनाथ दौ उ.टी.(९३/०४) सरिसब सँ लक्ष्मीौदत्त द्दौo भिखिया सुता सोदरपुर सँ जीवेश्रर सुत शोभनाथ दौ उ.टी. (२१/१०४) माण्डवर सँ बेचन द्दौo गोविन्दददत्त सुता मुशली प्र. तुलसीदत्त बचकनि छोटकनि प्र. छोटाका सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ शा. (१२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौo बचकन सुतौ मन्धरन बलदेवौ सोदरपुर सँ कीर्तिधर सुत बचकन दौ शा. (१११/०८) करमहा सँ वेणी द्दौo मन्ध्न सुता खण्डकबला सँ भोलानाथ सुत भन्दूा प्र. गोपीनाथ दौ शा. (२७१/०) नरउन सँ गोपाल द्दौo अपरा मन्धतन सुतौ जगदीशो प्र. मुक्तिनाथ योगनाथौ खण्ड बला सँ श्याुमनाथ सुत जयनाथ दौ शा. (१७७/०३) खौआल सँ मोदनाथ द्दौo बलदेव सुतौ हरिनन्द४न फणिनाथौ पबौली सँ जाल्पाधदत्त सुत मन्धकन दो शा. (१७९/०३) माण्डणर सँ कन्हा ई द्दौo अपरा बलदेव सुत काशीनाथ: खण्ड.बला सँ श्याममनाथ सुत जयनाथ दौ शा. (१७७/०३) खौआल सँ मोदनाथ द्दौo हरिनन्दपन सुता मोतीनाथ मनिनाथ विदयानाथा नरउन सँ जगन्नाथ सुत शोभनाथ दौ उ.टी. (१०३/१०) सोदरपर सँ भैया द्दौo मोतीनाथ सुतो अमरनाथौ सोदरपुर सँ शोभानाथ सुत वुद्विनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१८१/०) सँ द्दौo फणिनाथ प्र. लक्ष्मी नाथ सुतौ शक्तिनाथ शशिनाथौ खौआल सँ कारी सुत मुकुन्द० दौ उ.टी. (६९/१०/३) खण्ड बला सँ महेश्व७र द्दौo अपरा फणिनाथ सुत नरउन सँ तेजनाथ मथुरानाथ दौ उ.टी. (१००/१२) पबौली सँ तपसी द्दौo बलदेव प्र. बलेल सुत काशीनाथ सुतौ अरविन्द२ अरूणौ खण्डीबला सँ वाबू धनपति सिंह सुत वाबू गुणपउति सिंह दौ शा. (२९४/०३) करमहा जनानन्दब द्दौo छोटकनि प्र. छोटा सुत नित्यातनन्दन:माण्ड र सँ मानीक सुत कन्हा ई दौ उ.टी. (८१/१०) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौo नित्या नन्दे प्र. उन्‍धुरधुर प्र. सुतौ पूर्णानन्दन शोभानन्दौर सरिसब सँ गणपति सुत श्रीपति दौ माण्डटर सँ खड़गी द्दौo पूर्णानन्दस सुता सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत वीरभद्र दौ उ.टी. (२३/११) बुधवाल सँ म.म. मणीश्व र द्दौo अपरा पूर्णानन्दर सुता दरिहरा सँ सुत कन्टिरवू दौ पबौली सँ जूद्धि द्दौo शोभानन्द् सुता सोदरपुर सँ रजनीदत्तथ सुत पद्मदत दौ उ.टी. (२८/०४) वुधवाल सँ वैयाo शिवेश्वनर द्दौo

(११४)
५७ उपटीप पुवारिपार बेहटसँ बिठ्ठौ अपर हाटी
(५६/०) गंगादत्त सुता सरिसब सँ हरिजीव सुत बवनू दौ शा. (१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौo कवि वेणीदत्त सुतौ प्योउरेलाल प्र. श्रीदत्त चंचल प्र. सोमदत्तो दरिहरा सँ विरेश्वदर सुत ववूआ दौ शा. (९५/०९) वुधवाल सँ हरिश्वदर द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ ववनूस्यैदव दौ शा. (१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ मानीकनन्द न दौ उ.टी. (७६/१०८) सोदरपुर सँ बंधु द्दौo प्या१रेलाल प्र. श्रीदत्त सुतौ लटूरी बच्चू कौ नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मी नाथ दौ उ.टी (९४/१०) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo अपरा प्या९रेलाल सुत फकीर: सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत प्रान्नाथ दौ शा. (९६/०८) वुधवाल सँ लाला द्दौo लटूरी सुत मत्रेक: दरिहरा सँ मथुरा सुत इश्व रीदत्त दौ खण्ड बला सँ केवलकृष्णु द्दौo मन्नेि सुतौ बेचन बदरी कौ नरउन सँ मनहर सुत रघुवर दौ उ.टी. (९९/०५) करमहा सँ ठीठर द्दौo वेचन सुता सरिसब सँ भोला सुत शिवकृष्णव प्र. बच्चास दौ शा. (२१६/०५) करमहा सँ नरसिंह द्दौo फकीर सुतौ भेषदत्त दिनानन्दोस माण्ड र सँ बगडू सुत जलधर दौ शा. (१९४/०६) खण्डोबला सँ परमेश्वँर द्दौo अपरा फकीर सुता श्यााम प्र. जीवदत्त शशिदत्त प्रo रंक करमहा सँ न टेकदत्त प्र. नेङडू का खण्ड बला सँ केवलकृष्णो सुत छक्क न दौ शा. (९९/०५) करमहा सँ जाल्पावदत्त द्दौo मेषदत्त सुतो फूद्वी प्र. हेमनाथ: दरिहरा सँ हरिनाथ सुत किशोरनाथ दौ शा. (२०२/०७) पाली सँ आत्मा राम द्दौo फूद्धी प्र. हमनाथ सुता हेरिनन्दजन महावीर यदुवीरा खण्डपबला सँ पाँ चन्द्रषमणि सुत कमलमणि दौ शा. (८३/०६) दरितहरा सँ भीरवर द्दौo महावीर सुता मुकुन्द : खण्डदबला सँ श्रीपति सिंह सुत देवपति सिंह दौ शा. (२८५/०७) माण्डरर सँ नन्दीकपति द्दौo मुकुन्दन सुत शचीनाथ: नरउन सँ जगन्नाथ सुत नित्यहनाथ
दिनानन्दख सुत लक्षमन प्र. मोदनाथ: खण्डदबला सँ प्रजापति सिंह कन्हैुलाल प्र. श्रीपति सिंह दौ हरिअम सँ तारानाथ द्दौo लक्षमन प्र. मोदनाथ सुता उग्रनाथ तेजनाथ कुमुदनाथा खण्डनबला सँ रघुनन्दनन सुत चंचल दौ
हरिअमब सँ तारानाथ द्दौo उग्रनाथ सुता नन्ददलाल हेमनाथ समीरनाथा सोदरपुर सँ पुरूषोतम सुत जयनन्दान दौ शा. (२१४/१०२) हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo हेमनाथ सुतौ आलोक अनू दौ दिधोय सँ चौ. केदारनाथ सुत यदुनाथ दौ
समीरनाथ सुता सुरगन सँ बद्रीनारायण सुत कृष्णा नन्दम नारायण राय दौ उ.टी. (१०५/१०) सोदरपुर सँ क्षत्रधर द्दौo

(११५)
उपटीप पुवारिपार बेहटसँ विठ्ठो अपर हाटी श्यापम प्र. जीवदत्त सुता लक्ष्मीणनाथ कलानाथ मोहनाथ ललीतनाथा माण्डरर सँ लक्षमन सुत बच्चू दौ उ.टी. (८०/०३) हरिअम सँ वैया. चुन्नी द्दौo लक्ष्मीमनाथ सुत योगनाथ: सँ सुत खड़गलाल झा दौ सँ द्दौo योगनाथ सुता कुजौली सँ गदाकर सुत चेतकर का दौ उ.टी. (१०६/१०३) नरउन सँ पं. रमानाथ द्दौo कलानाथ सुतौ भवनाथ कीर्तिनाथौ खण्डीबला सँ केवल कृष्णग सुत मधुकान्त. ठाकुर दौ शा. (२१५/०७) दरिहरा सँ तोषनाथ द्दौo मोहनाथ सुता अमरनाथ अभयनाथo नाथo नाथo नाथा: सँ सुत रूचिधर झा दौ सँ द्दौo
ललितनाथ सुता धर्मनाथ पलटू सँ सुत रेवतीनाथ मिश्र दौ सँ द्दौo रंक प्र. शशिदत्त सुता सोदरपुर सँ पिणाकपाणि सुत गणेश दौ उ.टी. (२८/११) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo अपरा रंक प्र. शशिदत्त सुता बैद्यनाथ गेहनाथ गिरजानाथ कुञ्जनाथ मेधानाथा: सोदरपुर सँ मन्धदन सुत रघुनन्दगन दौ उ.टी. (२५/११) करमहा सँ राधानाथ द्दौo वैदयनाथ सुता दुर्गानाथ खेलानाथ रंजना लालगंज वासी सोदरपुर सँ जयनाथ सुत यदुनाथ दौ उ.टी. (१७/०७) हरिअम सँ केशीलाल द्दौo

(११६)
५८. उपटीप पुवारिपार बेहटसँ हाटी कल्यादणफर गेहनाथ सुता सोदरपुर सँ चण्डीपदत्त सुत लेखदत्त दौ उ.टी. (२६/१०/०) माण्डरर सँ फेकू द्दौo गिरजानाथ सुता माण्डरर सँ बच्चूद सुत कंदू दौ उ.टी. (८१/०७) एकहरा सँ गुदरी द्दौo कुञ्जनाथ सुता नरउन सँ यदुनाथ सुत तारानन्द् दौ उ.टी. (९७/०/३) खण्ड‍बला सँ परमानन्दo द्दौo मेघानाथ सुता सँ यदुनाथ सुत इशनाथ झा दौ उ.टी. (९७/१४) सरिसब सँ राशपति द्दौo नेङ.डू प्र. टेकदत्त सुता एकहरा सँ दामोदर सुत गुदरी दौ उ.टी. (१०७/०३) खण्डखबला सँ तारानाथ द्दौo चंचल प्र. सोमदत्त दामोदर झींगुर महा देव देवन गुदरा नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मीरनाथ दौ (११७/१०२) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo अपरा सुता नरउन सँ लक्ष्मीुनाथ स्यै व दौ (११७/१०२) पाली सँ जगन्नाथ द्दौ दामोदर सुता खण्डलबला सँ थेघी सुत साधू दौ शा. (१८०/१०३) वलियास सँ मणि द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुता शंकरदत्त दौ उ.टी. (२२/१०/२) पाली सँ दुल्लतह द्दौo अपरा सुता माण्ड र सँ थोथी सुत दुल्लजह दौ उ.टी. (८३/१०३) सरिसब सँ बाछ द्दौo झींगुर सुत कल्या/ण चल बलि कौ खण्डसबला सँ विष्णु पति सुत मधुपति दौ शा. (११७/१०४) पाली सँ धरणीधर द्दौo कल्या णपुर ग्रामो पार्यक कल्या ण सुता नित्युनाथ हर्षनाथ लीलानाथ हरनाथा नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (११९/०६) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo नित्यसनाथ सुता माण्डौर सँ दामोदर सुत नन्दी पति दौ उ.टी. (८०/०७) बुधवाल सँ भैयो द्दौo अपरा नीर्तनाथ सुता वलियास सँ वचने.प्रo उग्रपति सुत फुच्चीि प्र. मोदपति दौ उ.टी. (९१/०४) खण्डदबला सँ वाबू हरिश्वार सिंह द्दौo हर्षनाथ सुतौ खेलानाथ मोक्षनाथौ नरउन सँ जर्नादन प्र. महिनाथ सुत महो लोकनाथ दौ (१२०/०८) खण्डचबला सँ म.म. कृष्णीसिंह द्दौo खेलानाथ सुतौ विनोद प्रमोदौ खण्ड बला सँ हरिकृष्णि सुत आदयाकान्तष‍ दौ शा. (२११/११) करमहा सँ पीताम्ब‍र द्दौo मोक्षनाथ सुता वलियास सँ लोकपति सुत पुण्यचपति दौ उ.टी. (९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौo लीलानाथ सुतो भोगनाथ सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत पइमदत दौ उ.टी. (२८/०४) बुधवाल सँ शिवेश्वतर द्दौo हरेनाथ सुता धर्मनाथ: पबौली सँ जनार्दन सुत वुद्विनाथ दौ उ.टी. (११/१०६) माण्डइर सँ फेकू द्दौo चलबलि सुता नरउन सँ छक्कन सुता विश्व८नाथ दौ उ.टी. (९४/०६) कुजौली सँ कल्या णकर द्दौo

(११७)
पुवारिपार उपटीप बेहटसँ कंल्याीणफर कोइलखाहा महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डेधयका वलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्र पति दौ उ.टी. (८२/०२) खण्ड.बला सँ अनूपनाथ द्दौo अपरा महादेव सुता सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत जगमोहन दौ उ.टी. (७३/१०२) खण्डसबला सँ वाबू प्रजापति सिंह द्दौo बलदेव सुता नरउन सँ गोपाल सुत अ‍ादिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) हरिअमब सँ लोकनाथ द्दौo अपरा महादेव सुतौ जयदेव: नरउन सँ सरस्वेती भोलानाथ सुत स. अभयनाथ दौ उ.टी. (९८/१३) घोसोत सँ परशमणि द्दौo कमलनयन सुत दुखहरण: खण्ड/बला सँ धर्मपति सिंह सुत वाबू मार्कण्डेदय सिंह दौ शा. (२८६/०) नरउन सँ मनमोहन द्दौo अपरा कमलनयन सुत जीवनाथ: सकराढ़ी सँ बरजा सुत बद्रीनाथ दौ उ.टी. (७२/११) सोदरपुर सँ झींगुर द्दौo दुरवहारण सुता श्री वल्ल भ जयवल्ल भ कृष्ण/ वल्लतभ रामबल्ल भा माण्डहर सँ रघुवर सुत फेकू दौ उ.टी. (८४/१३) पाली सँ हर्षी द्दौo जयवल्ल्भ सुता सोदरपुर सँ कारी सुत उग्रानन्द दौ उ.टी. (२५/१०२) करमहा सँ चन्द्रललाल द्दौo कृष्णव वल्लौभ सुता नरउन सँ हरिनन्द न सुत कुलानन्दद दौ उ.टी. (९७/०४) सोदरपुर सँ वीरभद द्दौo राम वल्ल‍भ सुता सरिसब सँ झोंटहू सुत मोतीनन्द‍न दौ उ.टी. (०१/०८) माण्डहर सँ नीलकंठ द्दौo जीवनाथ सुतो इन्द्रिनाथ: खण्डपबला सँ वाबू हर्षपति सिंह दौ शा. (२९४/०२) हरिअम सँ पंचमणि द्दौo श्री वल्ल भ प्र. छत्रनाथ सुता सोदरपुर सँ रघुवीर सुत फलहारी दौ उ.टी. (१९/०८) एकहरा सँ गुदरी द्दौo बलदेव सुत जयदेव सुतौ रमेश हरण प्रo सीतारामो खण्डणबला सँ खगपति सिंह सुत वाबू घनेश्ववर सिंह दौ दौ उ.टी. (१८/१०) दरिहरा सँ मोक्षानन्द/ द्दौo जीवनाथ सुत इन्द्र नाथ सुतौ उदयनाथ सुशीलौ माण्ड्र सँ यदुनन्दखन सुत देवनन्ददन दौ उ.टी. (८०/०४) सोदरपुर सँ केशवानन्दल द्दौo मार्कण्डेदय सुत भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ उ.टी. (९९/१०६) करमहा सँ शीतल द्दौo भोला सुतौ आचार्य शिवशंकर यहाशंकरौ खण्डँबला सँ श्रीपति सिंह सुत वाबू देवपति सिंह दौ शा. (२८५/०८) माण्ड र सँ नन्दीकपति द्दौo आचार्य शिवशंकर सुता शिवकुमार कृष्णा् कुमार राम कुमार वानी कुमारा: माण्ड्र सँ विकल सुत सूर्यमणि दौ उ.टी. (८३/०९) पाली सँ ङमरूनाथ द्दौo शिवकुमार सुता दरिहरा सँ हरिगोविन्दा सुत जीतेन्द्रक नारायण दौ उ. टी. (७४/१०४) करमहा सँ सीताराम द्दौo यहाशंकर सुतो राजेश: खण्ड.बला सँ आनन्द३ सुत काशीनाथ दौ शा. (१९४/०) खौआल सँ तिर्थिनाथ द्दौo

(११८)
उपटीप पुवारिपार बेहटसँ विट्ठो देवन सुता सुरगन सँ राजाश्रीनारायण सुत राजा राजेन्द्र नारायण दौ दरिहरा सँ मोदानन्‍द द्दौo रमादत्त सुतौ मुरलीधर प्र. लंक्ष्मीौ दत्त शंकर दतौ सोदरपुर सँ रतनाकर सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (१३/०) खौआल सँ छवनू द्दौo अपरा रमादत्त सुतौ ब्रजलाल नन्दालालौ सोदरपुर सँ रतनाकर सुत हृदयनाथ दौ (१३/०) खौआल सँ छबन द्दौo मुरलीधर प्र. लक्ष्मी दत्त सुता सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत दुल्लदह दौ उ.टी. (७२//०१) वुधवाल सँ लाला द्दौo अपरा सुता वंशीधर चुम्मतन ढोढ़न गिरजादत्ता सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (उ.टी. २२/०१) करमहा सँ सुबोध द्दौo वंशी सुत चित्रनाथा वलियास सँ जागा दौ (उ.टी. ९०/१४) खण्ड बला सँ इन्द्रेदश्वरर द्दौo चित्रनाथ सुता पबौली सँ जाल्पाेदत्त सुत मन्ध न दौ उ.टी. (१०/०८) माण्ड्र सँ कन्हााई द्दौo ढोढ़न सुता नरउन सँ जीवन सुत योगनाथ दौ उ.टी. (९६/०२) पबौली सँ चन्द्र दत्त द्दौo गिरीजादत्त सुता माण्डार सँ मानीक सुत कन्हामई दौ उ.टी. (८१/१०) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौo शंकरदत्त सुता कलरू, विश्व४नाथ बछरण राजीका: सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत दुल्ल‍ह दौ उ.टी. (७२/१०४) बुधवाल सँ लाला द्दौo कलरू सुतौ जानकीनाथ नेनाकौ दरिहरा सँ किर्तिनाथ सुत चित्रनाथ दौ उ.टी. (७७/१०४) नरउन सँ सारo गुणानन्द‍ द्दौo जानकीनाथ नीना विश्वदनाथ सुतौ राधानाथ शोभनाथ प्र. गोपालौ खण्डनबला सँ थेघी सुत सोन दौ शा. (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo राधानाथ सुता खण्डुबला सँ महाराज रूद्र सिंह सुत महाराज महेश्विर सिंह दौ शा. (२७४/०३) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौo अपरा सुतौ कन्टिर प्र. रेवतीनाथ: वलियास सँ इन्द्र पति सुत धनपति दौ उ.टी. (९०/१३) करमहा सँ जाल्पा दत्त द्दौo कन्टिर प्र. रेवती नाथ सुत पीताम्ब र: माण्डार सँ माण्डतर सँ रघुवर सुत फेकू दौ उ.टी. (८४/१३) पाली सँ हर्षा द्दौo पीताम्बरर: सुता कालीनाथ हिरानाथ शशिनाथ जयनाथ केदारनाथ टेकनाथा: माडरि वलियास सँ सुत सिद्धिनाथ दौ सँ द्दौo अपरा कन्टिर प्र. रेवतीनाथ सुता खण्ड.बला सँ वाबू नेत्रेश्वरर सिंह सुत एकदेश्वदर सिंह दौ शा. (२७९/०६) पाली सँ तीर्थमनि द्दौo

(११९)
उप.टीप पुवारिपार बेहटसँ विठ्ठौ शोभनाथ प्र. गोपाल सुत कुमुदीनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत बोधनाथ दौ उ.टी. (९७/०) सोदरपुर सँ भूवन्धंर द्दौo कुमुदीनाथ सुता योगनाथ दयानाथ जयनाथ एकनाथ खण्डाकबला सँ वाबू ललितेश्वकर सिंह सुत बावूमदनेश्व र सिंह दौ शा. (२७८/०७) माण्ड र सँ मन्नूभ द्दौo योगनाथ सुता शंभुनाथ सोमनाथ टेकनाथा खण्डनबला सँ रघुवीर सिंह सुत भीमनाथ सिंह ठाकुर दौ उ.टी. (१०९/०) पाली सँ विजयनाथ द्दौo दयानाथ सुता चेतनाथ कीर्तिनाथ देवीनाथ नरउन सँ तारानाथ सुत सहित्ययकार प्रो. तंत्रनाथ दौ उ.टी. (१०२/१३) खौआल सँ कविशेखर वद्रीनाथ द्दौo एकनाथ सुता सँ सुत शिवधर झा दौ सँ द्दौo ब्रजलाल सुतौ मूनी बौनू कौ सोदरपुर सँ जीवेश्वेर सुत श्रीनाथ दौ उ.टी. (२१/०८) दरिहरा सँ वैदिक केशव द्दौo मूनी सुता खण्ड बला सँ इन्द्रेटश्व र सुत शिवनन्द न दौ शा. (१७६/०६) खौआल सँ वेणी द्दौo बोनू सुतो रघुनाथ: सरिसब सँ भवनाथ सुत आदिनाथ दौ शा. (२७०/१०९) खौआल सँ वेणी द्दौo रघुनाथ सुता खण्डदबला सँ गणेश्द त्त सिंह सुत वंशीधारी सिंह दौ शा. (२८४/०५) माण्ड र सँ खड़गी द्दौo नन्दथलाल सुतौ श्या०मलाल कन्है)यालालौ सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (२२/०) करमहा सँ सुबोध प्र. भवानीदत्त द्दौo श्या०मलाल सुतौ जयादित्यड मोती दत्तौ खण्डथबला सँ थेधी सुत सोन दौ शा. (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo जयादित्यड सुतौ योगदत्त: खण्डाबला सँ महाराज रूद्र सिंह सुत वाबू नेत्रेश्वौर सिंह दौ शा. (२७९/१०२) कुजौली से टीकानाथ द्दौo मोतीदत्त सुतौ झलानन्दल प्र. लोकपति खण्डलबला सँ वाबू नेत्रेश्व्र सिंह दौ शा. (२७९//०२) कुo टीकानाथ द्दौo झलानन्दश प्र. लोकपति सुता दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीलनाथ दौ उ.टी (७८/१०) करमहा सँ कल्याँण द्दौo

(१२०) पुवारिपार उपटीप बेहटसँ कन्है२यालाल सुता चन्द्रउलाल पद्मलाल गणेशदत्ता सरिसब सँ धीरन सुत धरापति दौ शा. (१७७/१०३) करमहा सँ योगानन्द७ द्दौo चन्द्रमलाल सुता खण्डदबला सँ भव़राज रूद्रसिंह सुत म. कु. वाबू नेत्रेश्वमर सिंह दौ शा. (२७९/०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौo पद्मलाल सुतौ नित्यलनाथ दुर्गानाथ प्र. शक्रिनाथौ खण्डँबला सँ म. रूद्र सिंह सुत बावू नेत्रेश्वुर सिंह दौ शा. (२७९/१०) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौo नित्य नाथ सुता नरउन सँ बद्रीनाथ सुत यदुनाथ दौ उ.टी. (९९/१३) बुधवाल सँ भैयो द्दौo अपरा नित्य९नाथ सुता पबौली सँ जनार्दन सुत भगीरथ दौ उ.टी. (११/१०७) हरिअमब सँ बलदेव द्दौo गणेशदत्त सुतौ मुकुन्दत बदरी कौ पबौली सँ धर्मानन्द् सुत जनार्दन दौ उ.टी. (११/१०३) दरिहरा सँ घनानन्द द्दौo मुकुन्दश प्र. नेत्रनाथ सुत कन्है याजी खण्डथबला सँ महाराजा महेश्वदर सिंह सुत महाराजधिराज रमेश्वजर सिंह बहादूर दौ उ.टी. (२७४/१०) करमहा सँ धरभरण द्दौo कन्है्या जी प्र. शंकर सुता खण्ड बला सँ गोपीनाथ सिंह सुत रूचिनाथ सिंह दौ उ.टी. (१०८/०) करमहा सँ वितू द्दौo बद्रीनाथ सुता विद्यानन्दब विनया नन्दो खण्डीबला सँ वाबू हर्षधारी सिंह सुत वाबू बालादत्त सिंह दौ शा. (२५२/१०) एकहरा सँ राय बहादूर श्रीनाथ द्दौo मुनी सुतो रमादत्त: नरउन सँ विश्वेवश्व र सुत गंगादत् दौ उ.टी. (१०२/१२) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौo रमादत्त सुत: झलहन: खण्डटबला सँ रवेतीनाथ सुताश्यारमनाथ दौ शा. (२७१/०४) हरिअम सँ वाबू दुल्ल‍ह द्दौo झलहन सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत शूलपाणि दौ उ.टी. (७८/१०) पाली सँ आत्मालराम द्दौo अपरा झलहन सुता सोदरपुर सँ कुलमणि बमभोला दौ करमहा सँ धर्मदत्त द्दौo प्रेमदेव सुता माण्डसर सँ कुनाई सुत धीर दौ शा. (२३/०९) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo अपरा प्रेम देव सुता वघवास सरिसब सँ पाँ धरनीधर सुत पाँ मंजन दौ शा. (८७/१०५) नरउन सँ यार द्दौo देवनाथ सुतकीर्तिनाथ: माण्डउर सँ हेमकर सुत निधि दौ शा. (११३/१०५) करमहा सँ कवि धर्मानन्दल द्दौo अपरा देवनाथ सुत नत्थूदक: सोदरपुर सँ रधुराम सुत धनाई दौ माण्डौर सँ लक्ष्मीतनाथ द्दौo कीर्तिनाथ सुतो धोंधी प्र. छत्रानाथ: जजिवाल सँ पद्मापति सुत ननू दौ हरिअम सँ जीवन द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुता किशोरनाथ: कजौली सँ वागीश सुत हृदयनाथ दौ वलियास सँ ब्रजनाथ दौ. अपरा कीर्तिनाथ सुता

(१२१)
उपटीप पुवारिपार बेंहटसँ पोखरौनी
खौआल सँ रूद्रदत्त सुत जयदत्त दौ करमहा सँ वैया. ऋद्वि द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुत बुद्धिनाथ:वलियास सँ राय वागीश सुत राय चिन्तािमणि दौ ब. (०१/१०) घोसौत सँ भैया द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुता दिधो सँ आँरवी सुत लाल दौ हरिअम सँ प्रान्नाथ द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुता वलियास सँ भवी सुत रूद्रनाथ दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौo अपरा सुतौ वाबूलाल: कटाई सँ चौ. वाबूलाल दौ अपरा सुता दरिहरा सँ कुल सुत वाचा दौ शा. (२६९/०२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ कृष्णुपति सुत खेलापति दौ सरिसब सँ भंजन द्दौo अपरासुता सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत जयदत्त दौ वेलउँच सँ पाठक मधुरापति द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ भगीरथ सुत पाँरवी दौ अपरा सुता माण्डसर सँ वुलन सुत रमन दौ एते कीर्तिनाथ द्वादश विवाह : धोधी प्र. छत्रनाथ सुत दुखमोचन माण्ड र सँ इशान्नापथ सुत गिरधारी दौ शा. (३१५/०३) कुजौली सँ हृदयनाथ द्दौo दुखमोचन सुत वैया. मित्रनाथा : खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ शा. (१९९/०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौo वैया. मित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ गदाधर सुत शीतलादत्त दौ शीतलादत्त सुता चिरञ्जीव प्रजापति पिताम्बनरा: वुधवाल सँ दुर्गापति सुत मुकुन्दर दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौo अपरा सुत नाहस खौआल सँ चौ. नन्दर सुत शिवशंकर दौ चौ. नन्दा सुतौ शिवशंकर देवशंकरौ पाली सँ गिरधारी सुत बन्धरव दौ खौआल सँ ब्रह्मदत्त द्दौo चौ. शिवशंकर सुता दिधोयसँ चित्रधर सुत मुक्तिनाथ दौ मुक्तिनाथ सुता (२) दिनेश (३) महेश विधनेश वलियास सँ वाचा सुत जयराम दौ धोसोत सँ तारापति द्दौo किशोरनाथ सुता खौआल सँ मोदनारायण सुत ननू दौ
सरिसब सँ पाँ चान्द द्दौo अपरा सुता विस्फीक सँ भैया सुत फणीनाथ दौ करमहा सँ राम द्दौo अपरा किशोरनाथ सुता ओइनि सँ सुत वाबू छोटा दौ पाली सँ कन्हा ई द्दौo वाबू सुतो वाबूनाथ:सरिसब सँ वदी सुत भवानीदत्त. (२८६/०) दरिहरा सँ दुखभँजन द्दौo वाबूनाथ सुत जयनाथ माण्डँर सँ कुलपति सुत रत्नपति दौ उ.टी. (८०/०६) सोदरपुर सँ कुञ्ज बिहारीo द्दौo जयनाथ सुत प्रेमनाथ: खण्ड)बला सँ झलहन सुत तारानाथ दौ शा. (१९७//०३) नरउन सँ गदापाणि द्दौo।। अपरा दुरवमोचन सुतौ चन्द्र नाथ इन्द्रेनाथों कोदरिया सँ राजा सुत कुमर दौ खौआल सँ इश्वथरदत्त द्दौo।। चन्द्रतनाथ सुता वत्सावाल नरउन सँ शिवनी सुत जयनाथ दौ पनिचोभ सँ भालय जी द्दौo।। इन्द्रशनाथ सुता राहड़ सकराढ़ी सँ नन्दीस सुत लभ्वो दर दौ पनिo राधा द्दौo।। अपरा इन्द्रानाथ सुता वलियास सँ वावूलाल सुत लक्ष्मीनकान्तज दौ सोदरपुर सँ योगनाथ द्दौo।।

(१२२)
६१ उपटीप पुवारिपार तरौनीसँ अवाम
अथ तरौनी करमहा ग्रामारम्भा:- (१११//०८) कलर सुतौ वेणी वदूकी कौ सोदरपुर सँ बहुड़ी सुत विश्वसनाथ दौ शा. (१११/०९) पाली सँ भगीरथ द्दौo वेणी सुतौ राम लक्षमनौ माण्डौर सँ महिधर सुत लक्ष्मीँनाथ दौ शा. (११२/०६) करमहा सँ वुद्धिनाथ द्दौo अपरा वेणी सुत ठेङविक: सोदरपुर सँ चलबलि सुत बेचू दौ करमहा सँ भिरवी द्दौo राम सुत मिमांशक योगदत्त:सकराढ़ी सँ नकदू सुत चन्द्रादत्त दौ शा. (१६५/१०) सोदरपुर सँ शक्तिदत्त द्दौo मिमॉंशक योगदत्त सुता गौरीनाथ ऋद्धिनाथ होत्रीनाथा माण्डीर सँ मानीक सुत कन्हाशई दौ शा. (१७९/०३) नरउन सँ पुष्पी( द्दौo गौरीनाथ सत। सदानन्दौ सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐंठहू दो उ.टी. (१८/१०) दरिहरा सँ गदापणि द्दौo सदानन्दव सुता सुशील गणेश कार्तिकेण ----- सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत पद्मदत्त का दौ उ.टी. (२८/०४) वुधवाल सँ शिवेश्वधर द्दौo ऋद्धिनाथा: सुता दरिहरा सँ शूलपणि सुत ङमरूपाणि दौ उ.टी. (७८/१२) करमहा सँ हेमदत्त छौ होत्रीनाथ सुता रेवतीनाथ रघुनाथ शक्तिनाथा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई दौ उ.टी. (१७/१०) अलय सँ राजा श्रीनन्दसन सिंह द्दौo ठेङ.नि सुत लोकनाथ: माण्ड़र सँ हियन सुत पाँ दयानाथ दौ शा. (११४/१०) पाली सँ पाँ वेणीमाधव द्दौo वटूकी सुता सरिसब सँ सुत हृदयनन्दान दौ करमहा सँ भिरवि द्दौo (२७/११०/०३) पद्मापति सुत गिरधारी माधव शीतल रमापति प्र. धुरणा दरिहरा सँ धराधर सुत प्रतापनन्द न दौ शा. (१६५/१०७) बुधवाल सँ चिलका द्दौo गिरधारी सुता किशोर केशव मधुसूदना: सोदरपुर सँ मानीक सुत छोटा दौ एकहरा सँ दुलरैया द्दौo किशोर सुता दरिहरा सँ यज्ञनारायण सुत रघुवीर दौ उ.टी. (७४/१०) सरिसब सँ रूपनाथ द्दौo अपरा सुतौ महावीर : दरिहरा सँ रघुवीर स्ये व दौ सरिसब सँ रूपनाथ द्दौo महावीर सुता माण्डनर सँ श्या मू सुत जयपति दौ (उ.टी. ८८/१०/०) पबौली सँ राजा विजयगोविन्द८ सिंह द्दौo केशव सुता सत्य नारायण लक्ष्मीह नारायण रामनारायण सोदरपुर सँ हेमनाथ सुत मनहर दौ उ.टी. (१७/०५०) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo सत्यननारायण सुता नरउन सँ मनहर सुत दामोदर दौ उ.टी; (९९/०४) करमहा सँ हेमकर द्दौo लक्मीनारनारायण सुता सोदरपुर सँ वंशी सुत वदरी दौ माण्ड्र सँ वबुजन द्दौo रामनारायण सुता उग्रनारायण बद्रीनारायण सूर्यनारायण: नरउन सँ वंशी सुत मार्कण्डे य दौ उ.टी. (९५/११) वुधवाल सँ

(१२३)
पुवारिपार -उपटीप तरौनीसँ उजानहाटी अवाम
सँ पचकौड़ी द्दौo अपरा रामनारायण सुता दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ उ.टी. (७७/१०/३) हरिअम सँ दामोदर द्दौo मधुसूदन सुत श्रीनारायण: नरउन सँ घोंघीसुत गौरीनाथ दौ उ.टी. (९४//३) खौआल सँ मतिनाथ द्दौo अपरा मधुसूदन सुत हरिनारायण: पबौली सँ धरभरण सुत मन्ध न दौ उ.टी. (१०/०८) माण्डनर सँ कन्हाोई द्दौo श्रीनारायण सुतो इशनारायण रूद्रनारायण सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत तीर्थदत दौ उ.टी. (२८/०१) पाली सँ धरानाथ द्दौo इशनारायण सुतौ राजेश दिलीपौ खण्डसबला सँ वाबू देवपति सिंह सुत वाबू मेधापति सिंह दौ खौआल सँ इन्द्रननाथ द्दौo रूद्रनारायण सुतह राजेन्द्रौ सोदरपुर सँ सदन सुत पुण्यसनाथ दौ उ.टी. (१९/१०४) हरिअम सँ बालमुकुन्दण द्दौo हरिनारायण सुत धर्मनारायण: सोदपुर सँ लक्ष्मीददत्त सुख हर्षी दौ दरिहरा सँ ननू दौ धैर्यनारायण सुत श्रृंष्टिनारायण सोदरपुर सँ षष्ठीुनाथ सुत जयतृनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१९/१०) वलियास सँ महेश्व र द्दौo शीतल सुता वेलउँच सँ यन्नी‍ सुत भूषणा दौ शा. (१८३/१०७) बुधवाल सँ कृष्ण्पति द्दौo रमापति प्र. धरण सुता कृष्णौ गोपाल नन्दनगोपाल लालगोपाला: कुजौली सँ झडूला सुत ववुरैया दौ शा. (२०५/१०५) करमहा सँ धरानाथ द्दौo कृष्ण० गोपाल सुत भुसुर प्र. गोवर्द्धन वलियास सँ माणि सुत वंशीधर दौ वंशीधर सुता सोदरपुर सँ वेचू सुत परिवया दौ टकबाल सँ बाछ द्दौo धरमरण सुतौ वच्चेर प्र. नरसिंह दत्त भगवान दत्त मन्ध्ना दरिहरा सँ यद्धुनाथ सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (७७/०९) करमहा सँ श्याशम द्दौo बच्चेव प्र. नरसिंह सुता नरउन सँ मित्रनाथ सुत कुञ्जन दौ उ.टी. (१०१/१३९) बुधवाल सँ कंटू द्दौo भगवानदत्त सुत कमलादत्त: नरउन सँ टीनी सुत‍ मधुसूदन झा दौ (उ.टी. ९५//०६) माण्डरर सँ ठीठर द्दौo।। अपरा भगवानदत्त सुत कालीदत्त सोदरपुर सँ जीवधर सुत नेना दौ उ.टी. (१६//०१०) पाली सँ परिवया द्दौo मन्धटन सुत जागेश्र्वर प्रo भैयाजीक: दरिहरा सँ खगनाथ सुत गरीब दौ उ.टी. (७९/०२) पाली सँ दयानाथ द्दौo अपरा मन्ध१न सुतौ द्धारिकानाथ बद्रीनाथौ सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत तीर्थदत्त दौ उ.टी. (२८/१०) पाली सँ धरानाथ द्दौo जागेश्वसर सुत जीवनाथ खण्डुबला सँ वाबू हरिश्व र सिंह सुत वाबू रेवतीश्वलर सिंह दौ शा. (२७८/१०) सुरगन सँ राय लक्ष्मीतनारायण द्दौo अपरा जागेश्व:र सुता अभयनाथ चन्द्रसनाथ दरि‍हरा सँ ननू सुत चँचल दौ उ.टी. (७४/०८) सरिसब सँ मदन गोपाल द्दौo जीवनाथ सुतौ श्रीनाथ अमरनाथौ खण्डनबला सँ वाबू हरिनन्दरन तवाबू कृष्णाानन्दझ सिंह दौ (२८४/१०) नरउन सँ दिवानाथ द्दौo

(१२४) उपटीप-पुवारिपार तरौनीसँ अवाम ६२. बसैटी (पूर्णियां) अररिया
द्वारिकानाथ सुतौ अजयनाथ जयनाथो सँ सुत श्यातमानन्दब झा दौ सँ द्दौo (M.B.S.S. Civil Surgeon) बद्रीनाथ सुत उदयनाथ: खण्डनबला सँ वाबूकुलेश्वार सिंह सुत वाबू विश्वे श्वार सिंह दौ (२८७/१०६) फनन्द ह सँ केदारमणि द्दौo भगवानदत्त सुत कमलादत्त रतनदत्त रमनदत्त दमनदत्त सुमनदत्ता खण्ड्बला सँ वाबू हरिनन्दौन सिंह सुत वाबू कृष्णािनन्दश सिंह दौ (२८४/१०) नरउन सँ दिवानाथ द्दौo ऋद्धिपति सुत भीमनाथ बेलउँच सँ भोरानाथ सुत बटूकनाथ दौ शा. (२०३/१०) सरिसब सँ पाँ हिरेश्व र द्दौo भीमनाथ सुतौ जीवनाथ रूद्रनाथ प्र. फूचकुनौ नरउन सँ गंगादत्त सुत टेकनाथ दौ (२०३/०२) हरिअम सँ शिवनाथ द्दौo जीवनाथ सुता नरउन सँ बचकन सुत वितू दौ उ.टी. (९५/१०/५) माण्डबर सँ जयपति द्दौo रूद्रनाथ प्र. फूचकून सुता नरउन सँ बचकन सुत टीनी दौ उ.टी. (९५/०५) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo

(१२५)
पुवारिपार उपटीप झंझारपुरसँ अथ झंझारपुर करमहा ग्रामारम्भ२:- (१७६/१०) योगानन्द: सुता शिवानन्दँ विद्यानन्दर प्र. शीतल कुञ्जन चुम्मदना दरिहरा सँ महिनाथ सुत चित्रेश्व र दौ शा (१७६/०४) पबौली सँ मनसुख द्दौo अपरा योगानन्दर सुता सकराढ़ी सँ रंगनाथ सुत नकटू दौ शा. (१११/१०४) पबौली सँ नन्दीन‍पति द्दौo शिवानन्द‍ सुत विश्वहनाथ: दरिहरा सँ आँरवीसुत इन्द्ररनन्दौ दौ उ.टी.(७९/१४) वुधवाल सँ दुल्लयह द्दौo विश्वाननन्दग सुता खण्डुबला सँ मधुसूदन सुता भिरवू द्दौo शा. (१८१/०४) सकाराढ़ी सँ चन्द्रेदत्त द्दौo अपरा सुता नरउन सँ चन्द्र नाथ सुत मनभरण दौ उ.टी. (१००/०१) पाली सँ आत्मागराम द्दौo अपरा विश्वाशनन्दँ सुता दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ उ.टी. (७७/१३) खण्ड‍बला सँ भिरवू द्दौo विद्यानन्दच प्र. शीतल सुता कुजौली सँ सिद्धिकर सुत अमृतकर दौ उ.टी. (१०६/०६) दरिहरा सँ यज्ञनारायण द्दौo कुञ्जन सुता जयनन्द१न दिनानन्द टेकानन्दँ खेलानन्दार सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्धयर दौ (१५/१०/०) माण्ड र सँ गोखूल द्दौo जयनन्दनन सुतौ परिचेता देवानन्द) वैया. तुलानन्दo प्र. नारायणौ खण्डिबला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ शा. (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo परिचेता देवानन्द० सुतो उपेन्द्र प्र. शक्तिनन्दतन रवगेन्द्र प्र. भवानन्दस दरिहरा सँ रघुवीर सुत द्दौo हरिनारायण दौ खण्ड बला सँ वाबू वंशीधारी सिंह द्दौo अपरा सुता राघवेन्द्र :भवेन्द्र तंत्रेन्द्रा मंत्रेन्द्रा : सोदरपुर सँ मनहर सुत भेषनाथ दौ उ.टी. (१७/१०/२) नरउन सँ बनखंडी द्दौo उपेन्द्र प्र. शक्तिनन्द न सुत रविन्द्र : रवण्डाबला सँ तीर्थपति सुत वाबू रेवतीपति सिंह दौ शा. (२९/०९) हरिअमब सँ फतुरी द्दौo मत्रैन्द्र सुता दिगउन्धह सोदरपुर सँ जीवछ सुत गणेश चंद्रमिश्र दौ उ.टी. (२२/०८) हरिअम सँ मुक्तिनाथ द्दौo वैदिक तुलानन्दर प्र. नारायण सुतो नागेन्द्रँ प्रo लीलानन्द् हिरेन्द्रद प्र. केशवानन्दोर माण्डमर सँ बच्चू् सुत भोलानाथ दौ उ.टी. (८।/०) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo लीलानन्द् प्र. नागेन्द्र सुता नरउन सँ मथुरानाथ सुत श्या्मसुन्दुर दौ उ.टी. (१००/१०) पाली सँ लोकनाथ द्दौo

(१२६)
६३ उपटीप पुवारिपार झंझारपुरसँ लखनौर दिनानन्द सुतौ रमानन्दझ यज्ञानन्दौ दरिहरा सँ खगनाथ सुत खगपाणि दौ उ.टी. (७८/१०४) करमहा सँ विश्व्नाथ द्दौo रमानन्दभ सुता सोदरपुर सँ मनहर सुत भेषनाथ दौ उ.टी. (१७/०२) नरउन सँ बनखंडी द्दौo अपरा रमानन्दण सुत वैद्यनाथ खण्डदबला सँ वावू गोपीपति सिंह दौ (२९५/०४) करमहा सँ गोशाँई दौ द्दौo यज्ञानन्दष सुता माण्डटर सँ कृष्णीदत्त सुत बाँके दौ उ.टी.(८९/१०) नरउन सँ धुरधुर द्दौo टेकानन्दण सुता नरउन सँ बचकन सुत वित्तू दौ उ.टी. (९५/१५) माण्डदर सँ जयपति द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ लूचाई सुत भैया दौ उ.टी. (१३/०६) नरउन सँ वुद्धिकर द्दौo अपरा सुता शारदानन्दी हेमन्तच मुन्नीद भोलीका सोदरपुर सँ लक्ष्मी/पति सुत जीवछ दौ उ.टी. (३१/१०) बुधवाल सँ मणीश्वतर द्दौo शारदानन्दी सुत कृष्णंमोहन: दरिहरा सँ यादव सुत राधानाथ दौ उ.टी. (७८/१०/०४) पबौली सँ तपसी द्दौo चीरानन्द्रउ लक्ष्मी नन्दसन सुत विजयानन्दर खण्डमबला सँ तारानाथ सुत शोभनाथ ठाकुर दौ शा. (१९८/०७) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo।। खेलानन्दा सुतो जय गोविन्द प्रo यशोदानन्दु भोदानन्द् विजयानन्दा नेत्रानन्दाा माण्ड/र सँ आँरवी सुत ठीठर दौ उ.टी. (८८//०९) हरिअम सँ चुन्नीु द्दौo।। हेमन्तब सुत चिरानन्दप प्रo गुणानन्दय वलियास सँ भैयो सुत महेश्र्वर दौ उ.टी. (९०//०८) हरिअम सँ रेवतीरमन द्दौo।। मुनी प्रo विमलानन्द५ सुता नरउन सँ रविनाथ सुत खगनाथ दौ उ.टी. (९६//०९) पाली सँ डाo सर गंगानाथ द्दौo।। खेलानन्दु सुता देवनन्द न प्रo हरिहर तारानन्दी प्रo विश्व५म्भतर सत्याथनन्द प्रo डाo दिगम्ब र पुण्या नन्दप प्रo विनोद सोदरपुर सँ लक्ष्मीदपति सुत जीवछ दौ उ.टी. (३१/१०) बुधवाल सँ महोमणिश्र्वर द्दौo।। देवनन्द न प्रo हरिहर सुतौ सुधीर सुतनीलौ नरउन सँ रविनाथ सुत हरिनाथ प्रo गेहनाथ दौ उ.टी. (९६//०८) पाली सँ वाक विजयनाथ द्दौo।। सत्या)नन्द प्रo डाo दिगम्बरर सुत उदयकुमार महौरल पुड़े नरउन सँ तेजनाथ सुत भोतीनाथ दौ उ.टी. (१००//०५) पाली सँ लोकनाथ द्दौo भोदानन्दद प्रo विभय गोविन्द। सुता गाणानन्दस प्रo कृष्ण। गोपाल गोविन्दस अभय गोविन्दन खण्डभबला सँ थोघर सुत यदुनाथ ठाकुर दौ शा. (२७०//०९) करमहा सँ बौनू द्दौo।। गणानन्दद सुता शशिगोविन्द शेरवर गोविन्दस अजय गोविन्द नरउन सँ तारानाथ सुत रमानाथ दौ उ.टी. (१०२//०५) माण्डथर सँ दिनबन्धुद सिंह द्दौo।। गोपाल सुत चन्द्र् गोविन्दन सँ सुत हरिनाथ झा दौ सँ द्दौo।। नेत्रानन्द सुतौ अरूण अशोकौ खण्डनबला सँ यदुनाथ सुत खुशरीठाकर दौ शा. (२७०//०१०) हरिअम सँ विकल द्दौo।। पुण्या्नन्दव प्रo विनोद सुतौ त्रिलोक सँ सुत दिनानन्द झा दौ सँ द्दौo।। नेत्रानन्द सुत बदरी दरिहरा सँ लोलानन्दा सुत चंचल दौ उ.टी. (७५//०६) नरउन सँ जगन्नानथ द्दौo।। बदरी सुतौ मनोरंजन भष्किरो प्र सँ सुत विद्यानन्दु मिश्र दौ सँ दौ

(१२७)
जयगोविन्द प्र. यशोदानन्दय सुता गिरजानन्दद धर्मानन्दा प्रेमानन्द। यमुनानन्दाद कुजौली सँ धरानाथ सुतावूच प्र. किशोरनाथ द्दौo उ.टी. (१०५/१०/३) खण्डoबला सँ गिरजादत्त सिंह द्दौo गिरजानन्द सुता खड़ानन्दँ लेखानन्दस कलानन्दा वलियास सँ मार्कण्डेपय सुत हेमपति दौ उ.टी. (९१/११) हरिअम सँ लक्षमन द्दौo धर्मानन्द सुता भेषानन्दँ झालानन्दस माधवानन्दा‍ दरिहरा सँ माना सुत कीर्तिनन्दहन झा दौ उ.टी. (७५/०५) सँ द्दौo प्रेमनाथ सुतौ नरउन सँ तारानाथ सुत रमानाथ झा दौ उ.टी. (१०२/१०५) माण्डिर सँ विनबन्धु द्दौo यमुनानन्द सुत वलियास सँ मार्कण्ड५य सुत हेमपति झा दौ उ.टी. (९१/१०) हरिअम्बथ सँ लक्षमन द्दौo चुम्म्न सुत जनानन्दन: सोदरपुर सँ गोशाँई सुत बछरण उ.टी. (२३/१०) करमहा सँ प्याीरेलाल दौ जनानन्दद सुत दुर्गानन्द :नरउन सँ बचकन सुत वूलन दौ उ.टी. (९५/०५) सोदरपुर सँ भूवन्धतर द्दौo दुर्गानन्द सुतौ नित्या नन्दस दुखनो नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०/२) वलियास सँ काली द्दौo

(१२८)
पंकि:- अथ अनलपुर करम्मथहा ग्रामारम्भा :-शा. (९९/११) टेकनाथ सुत जात्पाेदत्त: सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (२३/१०) करमहा सँ सुबोध प्र. भवानीदत्त द्दौo अपरा टेकनाथ सुताबाबू ननूक: खण्ड‍बला सँ एकनाथ सुत महाराज माधव सिंह दौ शा; (२७३/१०) वलियास सँ हरपति द्दौo अपरा सुता खण्डरबला सँ तारानाथ द्दौo लाल प्र. मार्कण्डेुय सुतौ लीलानाथ चूड़ानाथौ खण्डाबला सँ जगत सिंह सुत दामोदर सिंह दौ उ.टी. (१०८/१०/०) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo लीलानाथ सुता सोदरपुर सँ जयनाथ सुत यदुनाथ दो उ.टी. (१७/०७) हरिअम सँ केशीलाल द्दौo अपरा लीलानाथ सुता गोखूल नाथ सोमनाथ लोकनाथ रैमा नरउन सँ चन्द्रिनाथ सुत बलदेव दौ उ.टी. (९२/०८) खौआल सँ मुकुन्दउ द्दौo गोखुलनाथ सुतौ केशवनाथ बलरामों माण्डँर सँ दिनबन्धुौ सुत यशोदानन्दख सिंह झा द्दौo उ.टी. (८७/१०२) हरिअम्बर सँ लूट द्दौo सोमनाथ सुतौ सँ तोषसज रूचौलि एकहरा सँ राय बहादुर श्री नाथ सुत जगन्नाथ मिश्र द्दौo कन्‍होली सोदरपुर सँ पद्मदत्त सुत पीताम्ब‍रझा द्दौo द्दौo संतोष सुता शारदापुर वलियास सँ सिंदेश्वतर सुत जीवेश्वएर झा दौ उ.टी. (९१/१३) घुसोत सँ सत्यपनारायण द्दौo लोकनाथ सुता अभिराम श्रीराम जयराम। कलरू प्र. लक्ष्मी नाथ सुता खण्डलबला सँ मुकुन्दो सिंह सुत चुम्मदन सिंह दौ उ.टी. (१०८/०८) वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौo जयदत सुता कौस्की दत्त ठेङ.नि हरखूका माण्डँर सँ चेथडू सुत दुर्गानाथ दौ उ.टी. (८९/१०) करमहा सँ साहेब द्दौo अपरा जयदत्त सुता सोदरपुर सँ कन्त. दौ बुधवाल सँ देवनाथ द्दौo कौस्की दत सुता सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ (२३/०) करमहा सँ सुबोध द्दौo हररवू सुता खौआल सँ गोखूल सुत परशी दौ उ.टी. (६९/१०) खण्डाबला सँ श्या‍मनाथ द्दौo अपरा सुता खौआल सँ बालह सुत श्यानमनाथ दौ (उ.टी. ६९/१०२) सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौo भञ्जन सुता माण्ड.र सँ दुर्गानाथ स्यै)व दौ उ.टी. (८९/१०) करमहा सँ साहेब द्दौo देवानन्दा सुता खण्डसबला सँ गुणनन्दज सुत एकनाथ दौ शा.(२७२/१०/०) वुधवाल सँ हरिकृष्णर द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ चान्दण दौ खण्ड बला सँ धराधर द्दौo खूलनापति सुता दरिहरा सँ आँरवी सुत पुण्याअनन्दा दौ सोदरपुर सँ नित्याथनन्द२ द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ श्याणम नाथ दौ शा. (२७१/१०४) नरउन सँ भवनाथ द्दौo छबनू सुता रवगदेव रूद्रदेव रूद्रदेव परनामक कालालाला मोहन भैरवा कुजौली सँ हरिदाश सुत हेमकर दौ शा. (११५/१०२) पाली सँ कमलनायन द्दौo रूद्रदेव सुतौ बच्ची् दुरिवयौ कौ दरिहरा सँ अनिरूद्ध दौ खण्ड बला सँ जीवनाथ द्दौo बच्ची सुता सकराढ़ी सँ मोदी दौ उ.टी. (७१/१०६) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo दुरिवया सुतौ मोहन: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत दौ उ.टी. (७४/१०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ मेंहदी दौ उ.टी. (७१/१०६) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo मोहन सुता माण्ड र सँ धीरनाथ सिंह सुद्व कुमर सिंह दौ उ.टी. (८६/०७) नरउन सँ गुणानन्दा द्दौo कला सुता सरिसब सँ भरिवया दौ शा. (८५/१०/०) कुजौली सँ घीर द्दौo भैरव सुतो वाचा ठीठरौ सोदरपुर सँ जीवनाथ सुत मैयन दौ वुधवाल सँ कलानाथ द्दौo वाचा सुता नरउन सँ मित्रनाथ दौ उ.टी. (१०१/१२) हरिअम्बअ सँ दुल्लघहं द्दौo ठीठर सुतौ जल्पाददत) लक्ष्मीव दत्तौ

(१२९) उपटीप पुवारिपार अनलपुरसँ सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ उ.टी. (७/०२) खौआल सँ गोशाँई द्दौo जाल्पाददत्त सुतो नरउन सँ गोपाल सुत महिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी द्दौo लक्ष्मीँदत्त सुता नरउन सँ महिनाथ स्यै(व दौ उ.टी. (९२/०१) सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी द्दौo गंगा सुत वामदेव:माण्डधर सँ कमल दौ खण्ड बला सँ माधव द्दौo आनन्दु सुता कुजौली सँ रामदाश द्दौo शा. (२९५/१०) खण्ड.बला सँ परशुराम द्दौo वामदेव सुतौ आनन्दी गणइ कौ सोदरपुर सँ श्रीकृष्णम सुत हरिहर दौ खौआल सँदा शिवसुत आनन्दौ द्दौo गणाई सुता सुरगन सँ नरनारायण सुता महाराजा रामचन्द्र९ नारायण दौ सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo अथ परियाम्बस बुधवाल ग्रामारम्भच:- शा. (१९/१०३) भानुदत्त सुता सोदरपुर सँ देवनाथ सुत महेश दौ शा. (८१/०) पाली सँ राम द्दौo बछरू सुता दुल्लीद चुन्नी विसनी का नरउन सँ धराधर सुत सुत हरिनाथ दौ शा. (१९/०७) सकराढ़ी सँ जयदेव द्दौo दुल्लीघ सुता परशमणि हृदयमणि विद्यामणि शिरोमणि बाउन प्र. चूड़ामणि केशवा: दरिहरा सँ गोपाल सुत विधु दौ शा. (८३/०२) सरिसब सँ साहेब द्दौo परशमणि सुता गिरधारी वेचन सोनरंगीका पबौली सँ कलर सुत दयानिधि दौ उ.टी. (१२/१०) करमहा सँ साहेब द्दौo गिरधारी सुत रघुनन्दिन: खण्ड)बला सँ थेधी सुत साधु दौ शा. (१२६/०२) वलियास सँ मणि द्दौo रघुनन्दउन सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत यादव दौ उ.टी. (७८/१०५) नरउन सँ चुम्मरन द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ शक्तिनाथ सुत नेना प्र. देवनाथ दौ उ.टी. (२१/१०) कुजौली सँ धरानाथ द्दौo वेचन सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ उ.टी. (९०/१०) खण्डमबला सँ इन्द्रेशश्वतर द्दौo सोन सुतौ महेशी प्र. जनार्दन: खण्डवबला सँ थेधी सुत साधु दौ शा. (१२६/१०) वलियास सँ मणि द्दौo महेशी प्र. जर्नादन सुत केदारनाथ: माण्डसर सँ ठेङ.नि सुत हनुमानदत्त दौ उ.टी. (८९/१०५) खण्डजबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह द्दौo हृदयमणि सुतौ आदित्यसमणि खण्ड बला सँ भैयन

(१३०)
उपटीप पुवारिपार पीयामसँ सुत उग्रसिंह दौ उ.टी. (१०७/०२) माण्डुर सँ हरेराम द्दौo अपरा सुता माण्डेर सँ दुर्गादत्त दौ शा. (१७४/१०) करमहा सँ साहेब द्दौo आदित्यपमणि सुता सोदरपुर सँ नन्दीाश्व्र सुत योगनाथ दौ शा. (२६०/०/) योगनाथ सुता पाली सँ भैयन सुत मथुरानाथ दौ पण्डु्आ सँ पाँ मनसुख द्दौo विद्यामणि सुता चुम्म.न देवकीनन्द/न अच्युडतानन्दे नित्या नन्दा् माण्डदर सँ घनानन्द सुत प्रान्न्नाथ दौ उ.टी. (८०/१०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo चुम्मिन सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दद सुत चुम्मअन दौ उ.टी. (७५/१०/०) वुधवाल सँ जयनाथ द्दौo देवकीनन्दद नी. शिरोमणि सुता प्याररे वचकन माधवा माण्डसर सँ घनानन्दब सुत प्रान्नाुथ दौ उ.टी. (८०/०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo प्या.रे सुता दरिहरा सँ हरिनाथ सुत लीलानाथ दौ उ.टी. (७९/०९) खण्डधबला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौo वचकन ती. माधव सुत यदुनाथ खण्ड८बला सँ श्या)मनाथ सुतो जयनाथ दौ (२७१//०६) रवौआल सँ मोदनाथ द्दौo यदुनाथ सुता एकहरा सँ दामोदर सुत गुरी दौ खण्डधबला सँ तारानाथ द्दौo बारउन प्रo चूड़ामणि सुतो भाइलाल:खौआल सँ रत्नपाणि सुत हृदयफूल दौ उ.टी. (६९/०) पबौली सँ मनसुख द्दौo भाइलाल सुत वूचन: खौआल सँ वालह सुत श्याामनाथ दौ उ.टी. (६९/०२) सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौo अपरा सुत सोदरप्रर सँ गोशाँइ सुत बछरण दौ उ.टी. (२३/१०) अलय सँ राजा लीलानन्द: सिंह द्दौo वूचन प्र. रघुनन्दिन सुता नरउन सँ गोपाल सुत धुरधुर दौ उ.टी. (९५/१०) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ झींगुर सुत खगदत्त दौ उ.टी. (२२/१०) पाली सँ पुरन्द्र द्दौo केशव सुतो गोशाँई झलहनो माण्डनर सँ घनानन्दध सुत कुलपति दौ उ.टी. (८०/०६) पाली सँ घनानन्दद द्दौo गोशाँइ सुता खौआल सँ वालह सुत श्रीनाथ द्दौo उ.टी. (७०/१२) हरिअम्ब सँ हलधर द्दौo झलहन प्र. सदानन्दि सुत फूदी प्र. बलभद्र खौआल सँ बालह सुत श्रीनाथ स्यै‍व दौ उ.टी (७०/१२) हरिअम्ब सँ हलधर द्दौo फूद्दी प्र. बलभद सुतौ सोदरपुर सँ रूचिपति सुत धनान्द दौ घोसौत सँ हर्षमणि द्दौo अपरा फुद्दी प्र. बलभद्र सुतौ जगदीश बाल गोविन्दोद नरउन सँ चुम्मँन सुत ववखंडी प्रं तेजनाथ द्दौo उ.टी. (१००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौo जगदीश सुता राधारमण रेवतीरमण गौरीरमण रोहिणीरमहा सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत वीरभद्र दौ उ.टी. (२३/११) बुधवाल सँ मणीश्व र द्दौo

(१३१) (पुवारिपार उपटीप गंगोरा सँ लालगंज)
अथ गंगौरा वुधवाल ग्रामारम्भा:- शा. (१२२/०७) कृष्णश द्त्त सुतौ छत्रनाथ विदयानाथौ पबौली सँ चाण सुत कवि भोलन दौ शा. (९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौo छत्रनाथ सुता माण्डगर सँ घनानन्द् सुत रूपनाथ दौ शा. (२२/०८) करमहा सँ मूनी द्दौo विद्यानाथ सुता नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मीoदत्त दौ शा. (१२५/०३) माण्ड र सँ चन्दूा द्दौo शा. (१२०/०५) परशर्मीण सुता बछरण प्र. वत्से१श्वँर कन्टूा प्र. रत्ने श्रबर वाचा प्र. सोमेश्व्र चण्डी् प्र. चण्डे३श्व्रा खण्डडबला सँ मणिनाथ सुत मोहन प्र. प्रेमनाथ दौ शा. (१२०/०६) दरिहरा सँ कीर्तिनाथ द्दौo अपरा परशमणि सुतौ नन्दींश्वतर विरेश्व रौ सकराढ़ी सँ कृष्ण्दाश सुत अन्ह नाथ दौ शा. (१७५/०७) सोदरपुर सँ जुड़ाउन द्दौo अपरा सुत पचकौड़ी प्र. भूवनेश्वँर: सोदरपुर सँ हृदयनन्दौन सुत कुलपति दौ शा. (२०५/४) हरिअम सँ वैया मोहन द्दौo बछरण प्र. वत्से श्वुर सुतौ भैयो प्र. मोदमणि दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ शा. (१८५/०) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo अपरा बछरण सुता सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदधर दौ उ.टी. (१६/०५) हरिअमब सँ वालह द्दौo भैयो प्र. मोदमणि सुता वरजी प्र. ब्रजमणि कृष्ण्मणि नयनमणिका:वलियास सँ इन्द्र पति सुत वच्चेअ प्र. नन्दी पति द्दौo शा. (१९०/०२) पबौली सँ महाराज विजय गोविन्द सिंह द्दौo वरजी प्र. व्रजमणि सुता नरउन सँ वचकन सुत फतुरी दौ उ.टी. (९५/१०) सकराढि सँ जगमोहन द्दौo अपरा सुत खण्ड बला सँ वाबू डोलपति सिंह सुत वाबू योगपति सिंह दौ शा. (२९२/०४) सकराढ़ी सँ ब्रजमोहन द्दौo नेनमणि सुतौ तीर्थमणि तोषमणि दरिहरा सँ वाचा सुत धौधी दौ अपरा सुता खण्डदबला सँ वाबू खगपति सिंह सुत सुत वाबू श्ववगप ति सिंह सुत बावू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०४) वलियास सँ काली द्दौo तीर्थमणि सुत विनोद सारिसव सँ सुत राशपति दौ उ.टी. (१०/१) पाली सँ विध्यतनाथ द्दौo तोषमणि सुता प्रमोद सुवोध अमोधा: सरिसब सँ उ.टी. (०१/१०) श्रीपति सुत राशपति दौ उ.टी. (०१/०) पाली सँ विंन्य् नाथ द्दौo कन्टू प्र. रतनेश्व्र सुता वागीश्वार रामेश्व र धनेश्वीर गिरीश्वउरा: सोदरपुर सँ छबनू सुत चित्रधर दौ उ.टी. (१५/०७) करमहा सँ दुखभंजन द्दौo वागीश्वजर सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ उ.टी. (१३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ चन्द्रा नन्द सुत मनभरण दौ उ.टी. (७६/१०) सरिसब सँ धरापति द्दौo रामेश्वसर सुता दरिहरा सँ घनानन्दा सुत नीकानन्द( दौ उ.टी. (७५/१०) पबौली सँ हृदयमणि द्दौo अपरा सुता नरउन सँ भोलानाथ सुत तेजनाथ दौ उ.टी. (१०२/१०) खण्डपबला सँ रघुवर द्दौo घनेश्वतर सुत शुकदेव: नरउन सँ जगतबन्धु१ सुत लोकनाथ दौ उ.टी. (९६/०३) करमहा सँ शीतल द्दौo
शुकदेव सुत सीतानाथ: सरिसब सँ गंगानाथ सुत शम्भुननाथ द्दौo शा. (२१८/२) माण्ड र सँ वच्चूो द्दौo सीता नाथ सुतौ शचीनाथ उमानाथौ खण्ड०बला सँ वाबू तंत्रेश्वलरसिंह सिंह वाबू सवेश्वसर सिंह दौ (२७९/०) हरिअम्ब् सँ भेषधर द्दौo

(१३२)
उपटीप पुवारिपार गंगोरासँ लालंगज गिरीश्वुर सुत हरिदेव प्र. गोविन्द्देव खण्डौबला सँ वाबू भेषधारी सिंह दौ शा. (२९२/१०) नरउन सँ छक्कजन द्दौo गोविन्दादेव जीवेश्व र प्रo शुकदेव सुत जीवेश्व र सँ सुत खड़गनाथ दौ सँ द्दौo सुता सँ सुत दिनेश झा दौ सँ द्दौo वाचा प्र. साभेश्वेर सुतौ म.म. उ. फणीश्वलर म.म. उ. मणीश्वणरौ कुजौली सँ शोभाकर सुत ध्रूपी दौ शा. (१७७/१०) सोदरपुर सँ ननू द्दौo म.म. उ. फणीश्वदर सुता नरउन सँ गोविन्दर सुत बुवुरा प्र. तारानाथ दौ उ.टी. (९४/०) माण्डशर सँ खड़गी द्दौo म.म.उ मणीश्व्र सुत कामेश्वशर दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दस सुत मनभरण दौ उ.टी. (७६/०) सरिसब सँ धरापति द्दौo कामेश्वार सुता सरिसब सँ गंगानाथ सुत शम्भुीनाथ दौ शा. (२१८/०२) माण्डुर सँ वच्चूा द्दौo चण्डी् प्र. चण्डे श्वतर सुत वैया शिवेश्व्र: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदधर दौ उ.टी. (१६/०४) हरिअम्बच सँ बालह द्दौo वैया. शिवेश्वउर सुता माण्डरर सँ वाचा सुत यजपति दौ उ.टी. (८२/०२) एकहरा सँ दामोदर द्दौo अपरा सुता खण्डरबला सँ सोन सुत कृष्णेधश्वार दौ शा; (१७६/०५) पाली सँ हर्षी द्दौo अपरा वैया. शिवेश्वसर सुतौ गणेश्वसर सतीश्वतरौ सरिसब सँ योगनाथ सुत गुणपति दौ शा. (२१७/०५) माण्डुर सँ मनप ति द्दौo गणेश्वधर सुत तंत्रेश्वौर सँ सुत दौ सँ द्दौo तंत्रेश्वसर सुत मुक्रिश्व र भगवान जी राधवेश्वशरा: खण्ड‍बला सँ वाबू सिंह सुत वाबू नन्दीदश्व र सिंह दौ सँ द्दौo मुक्तिश्वनर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo सतीश्वूर सुता I.A.S. मंत्रेश्वंर M.B.B.S. यंत्रेश्व्र प्रो. स्वँतंत्रेश्व र LL.B. भक्तिश्वकर दरिहरा सँ सुत फलानन्दर झा दौ उ.टी (७५/१०) करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौo I.A.S. मंत्रेश्वेनर सुत सँ सुत दौ सँ द्दौo (५/०) यंत्रेश्वरर सुता महरौल नरउन सँ कलानाथ सुत प्रो. उमानाथ सा. दौ उ.टी. (१००/०/०२) दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौo स्व.तंत्रेश्वनर सुत नरउन सँ कलानाथ सुत प्रो. उमानाथ दौ उ.टी. (१००/०९) दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौo वकीलश्‍वर सुता खण्डसबला सँ महाराज कुमार वाबू विश्वेँश्वौर सुत कुमार जीवेश्व र सिंह दौ शा. (२७५/०४) सँ दौ

(१३३)
उपटीप पुवारिपार गंगौरासँ लालंगज गणेश्वपर सुता नरउन सँ राधानाथ सुत बौकू दौ उ.टी; (९६/१४) पाली सँ गंगानाथ द्दौo अपरा गणेश्वसर सुतौ अरविन्दे श्व्रै सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत वेदानन्द नारायण दौ उ.टी. (१०४/१०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo नन्दीवश्व र सुता तेजेश्व र वैया. लोकश्वणर गंगेश्वतर दुर्गेश्व र परमेश्व र प्र. लाला जी झमनेश्विरा: खण्डसबला सँ गोपीनाथ सुत कृष्णाद दौ शा. (३०६/०७) दरिहरा सँ वाचा द्दौo अपरा नन्दीवश्व र सुता वलियासासँ सँ मणि सुत वंशीधर दौ शा. (१२०/०७) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo तेजेश्वसर सुत वाबूलाल: खण्ड‍बला सँ जगमोहन सुत ठ. हरिमोहन दौ माण्डणर सँ रंकमणि द्दौo बैया. लोकेश्विर सुता बेलउँच सँ वाबूनाथ सुत वाबूलाल दौ शा. (१७८/०५) वाबूलाल सुता पाली सँ देवनाथ सुत गोपाल दौ दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo।। अपरा सुतौ मुक्तश्र्वर: कुजौली सँ भाइनाथ सुत ववूआ दौ वुधवाल सँ चौo गिरधारी द्दौo।। अपरा सुता सरिसब सँ श्यारमनाथ सुत हलधर दौ पकलिया सँ रमन द्दौo दुर्गेश्वोर सु‍त क्षितिनेश्विर: सोदरपर सँ झींगुरसुत खगदत्त दौ पाली सँ पुरन्दौर द्दौo परमेश्वअर प्र. लालजी सुता केदारेश्वकर भूपेश्वदर जलेश्वेर सुरेश्व र: पबौली सँ चन्द्रादत्त सुत झलहन दौ उ.टी. (१०१/१०४) दरिहरा सँ ठीठर द्दौo केदार सुता खौआल सँ नन्दत किशोर सुत योगेन्द्रु किशोर दौ
अलय सँ राजा कमलानन्दव सिंह द्दौo झमनेश्वतर सुता एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ उ.टी. (१०७/०३) घुसौत सँ अक्षधर द्दौo अपरा सुता विधनेश्वेर दरिहरा सँ कालीदत्त सुता लूचे दौ गंगोली सँ हरिहर दत्त द्दौo अपरा केदार सुता गँगोली सँ धर्मदत्त प्र. बच्चाो सुत वैया. जगदीश दौ सकराढ़ी सँ दूर्वल द्दौo भूवनेश्वेर प्रo पचकौड़ी सुतराम: खण्डगबला सँ वाबू गणेशदत सिंह दौ शा. (२८४/०९) दरिहरा सँ धनानाथ द्दौo राम सुता सोदरपुर सँ मन्धधन सुत रघुनन्दसन दौ करमहा सँ धरानाथ द्दौo

(१३४)
उपटीप पुवारिपार डुमरासँ ६७. अथडुमरा बुधवाल ग्रामारम्भ् शा; (१०६/०७) कलानाथ सुतो उमानाथ जयनाथौ सोदरपुर सँ धर्मपति सुत मुरलीधर दौ (१०२/१०२) नरउन सँ राघव द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ रैया सुत सनफुल दौ (११६/०८) पाली सँ गोखूल द्दौo उँमानाथ सुता माण्ड र सँ विष्णु पति सुत बगड़ू दौ उ.टी. (८५/०६) करमहा सँ चन्द्ररदेव द्दौo अपरा सुता मनहर जीवन प्र. वाचा झींगुरा सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ उ.टी. (१३/०२) सकराढ़ी सँ नकदू द्दौo मनोहर सुता वलियास सँ हरपति सुत निधी दौ उ.टी. (९०/१०/२) हरिअम सँ मेघनाथ द्दौo अपरा सुता टेकनाथ शिवनाथ वुद्धिनाथा पबौली सँ भैरवदत सुत धरभरण प्र. जाल्पा दत्त दौ उ.टी; (०/०५) खौआल सँ कवि हेमनाथ द्दौo टेकनाथ सुता सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ उ.टी. (३१/०३९) वलियास सँ सोन द्दौo शिवनाथा सुत गौरीनाथ: खण्ड बला सँ केवलकृष्ण५ सुत छक्कआन दौ शा. (९९/०५) करमहा सँ जाल्पाँदत्त द्दौo गौरीनाथ सुतौ गंगानाथ ललितनाथो दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ उ.टी. (७७/१३) हरिअम सँ दामोदर द्दौo गंगानाथ सुता वैया. छत्रनाथ प्र. हरिहर वैया. विश्वजनाथ वैया. प्रोo शशिनाथा सिहौली माण्डरर सँ फेकू सूत वैया. दिनबंधु दौ उ.टी. (८४/१४) करमहा सँ जयनन्दान द्दौo छत्रनाथ प्रo हरिश्‍वर सुता रविनाथ विनोद गोखूलनाथ प्रं. प्रमोद हर्षनाथ प्र. आमोद रैयामवासी सुल्हरनी नरउन सँ तेजनाथ सुत धात्रीनाथ दौ उ.टी. (९२/१०५) सँ वुद्धिकर मिश्र द्दौo वैया. छत्रनाथ प्र. हरिनाथ सुता सँ सुत दौ सँ रविनाथ प्रo विनोद सुत रंजीत खण्डसबला सँ वावू तंत्रेश्र्वर सिंह: सुत वावू उत्तमेश्र्वर सिंह दौ शा. (२७९/०४) सँ मुकुन्दत झा द्दौo।। प्रमोद
विद्या वाचस्पति वैया. शशिनाथ सुता खण्ड‍बला सँ सुत अम्विकानन्दि ठाकुर दौ शा. (१९२/०१) हरिअम्ब सँ मधुसूदन द्दौo विश्वानाथ सुता सोदरपुर सँ गोनू प्र. फणिनाथ सुत हेड़म्ब् मिश्र दौ उ.टी. (१८/१०६) नरउन सँ ब्रजनाथ द्दौo गोखूलनाथ प्र. प्रमोद सुत सँ सुत शशिधर झा दौ द्दौo बुद्धिनाथ सुता खण्डतबला सँ झलहन सुत तारानाथ दौ शा. (१९७/१०३) नरउन सँ गदापाणि द्दौo जीवन प्र. वाचा सुत खण्ड बला सँ रूपनाथ दौ शा. (१८२/१०५) नरउन सँ लक्ष्मीादत्त द्दौo जयनाथ सुतौ हर्षनाथ बछरणौ दरिहरा सँ गोंङ सुत भवनाथ दौ शा. (१६५/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo हर्षनाथ सुता माण्ड र सँ बगडू सुत जीवधर दौ उ.टी. (८५//०८) हरिअम्बु सँ दुल्लणह द्दौo।। बछरण सुता खण्ड बला सँ महाराज छत्र सिंह सुत सुत म.रूद्र सिंह दौ शा. (२७४/०) नरउन सँ बुद्धिनाथ द्दौo

(१३५)
उपटीप पुबारिपार डूमरासँ दीप अपरा बछरण सुता नरउन सँ दुरिवया सुत छक्कन दौ उ.टी. (९४/०५) सकराढ़ी सँ हृदयधर द्दौo जयनाथ सुत तारानाथ प्र. मोहन: खण्ड/बला सँ बलभद्र सुत विष्णुीपति दौ शा; (१७४/१०९) नरउन सँ मनबोध द्दौo तारानाथ प्र. मोहन सुता पद्मनाथ मोतीनाथ नकछेदी प्र. धर्मनाथा: खण्ड.बला सँ महाराज माधव सिंह सुत वाबू किर्ति सिंह द्दौo शा. (२८१/०६) नरउन सँ दुरिवया द्दौo पद्मनाथ सुतौ बालमुकुन्दब बनमाली कौ सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ उ.टी.(३१/०४) वलियास सँ सोने द्दौo बालमुकुन्दप सुता सरिसब सँ घरापति सुत शम्भु)पति दौ शा. (९०/०३) नरउन सँ महिनाथ द्दौo बनमाली सुता माण्ड र सँ भूप सिंह सुत दूमनी प्र. रूद्रसिंह दौ उ.टी; (८८/०७) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo मोतीनाथ सुता सोदरपुर सँ कुलपति सुत कृष्प शाति दौ दरिहरा सँ बछरण द्दौo अपरा सुता माण्डरर सँ रत्नपति दामोदर दौ उ.टी. (८०/०७) हरिअम्बद सँ गोशाँई द्दौo नकछेदी प्र. धर्मनाथ सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत खङगपणि दौ (उ.टी.७८/०४) करमहा सँ विश्वरनाथ द्दौo अपरा नकछेदी प्र. धर्मनाथ सुता बैद्यनाथ प्र. छत्रनाथ लेखनाथ तेजनाथ कत्र्जनाथ इन्दुिनाथा पबौली सँ पाँ हलधर सुत पाँ ववुअन दौ उ.टी. (०८/०३) हरिअमब सँ बछरण द्दौo वैदयनाथ सुता गोपीनाथ काशीनाथ गोविन्द्नाथा खण्डिबला सँ हरिकृष्णा सुत आद्याकान्तु दौ शा. (२११/११) करमहा सँ पीताम्ब०र द्दौo गोपीनाथ सुतौ कैलाश आदित्योद कुजौली सँ गदाकर सुत अच्युीत कर दौ उ.टी. (०६/०३) करमहा सँ ब्रजनाथ द्दौo काशीनाथ सुत खण्डँबला सँ वाबू सर्वेश्विर सिंह सुत वाबू योगेश्व्र सिंह दौ शा. (२७७/०२) फनन्दरह सँ केदारमणि द्दौo गोविन्दरनाथ सुता नडुआर नरउन सँ सीतानाथ सुत राजेन्द्रक प्र. अमृतनाथ दौ उ.टी. (९३/१२) खण्डवबला सँ वाबु सिंह द्दौo लेखनाथ सुत केदारनाथ : दरिहरा सँ काशीनाथ सुत मोदनाथ झा दौ उ.टी. (७७/०६) करमहा सँ मार्कण्डे य द्दौo तेजनाथ सुता अमरनाथ जगन्नाथ बदरीनाथा दरिहरा सँ काशीनाथ सुत मोदनाथ दौ (७७/०६) करमहा सँ मार्कण्डेबय द्दौo कन्जनाथ सुता लक्ष्मीगनाथ द्वारिकानाथ बदरीनाथों सोदरपुर सँ गोशाँई सुत मही मिश्र द्दौo उ.टी. (२७/०७) करमहा सँ जयादित्य द्दौo

(१३६) उपटीप पुवारिपार डूमरासँ दीप दीप, गुणमती-पूर्णियाँ इन्द्रु नाथ सुता सोदरपुर सँ गोशाँइ सुत महेन्द्र स्येोव दौ उ.टी. (२२/०७) करमहा सँ जयादित्ये द्दौo केदारनाथ सुता राजनाथ शक्तिनाथ राधवनाथा सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत जीवनाथ दौ उ.टी. (१५/०९) माण्डुर सँ राम द्दौo कुलानन्द/ सुत गुणानन्दम बेलउँच सँ गंगाराम सुता आभिराम दौ सकराढ़ी सँ धाना द्दौo गुणानन्दर सुत अपूछ: वलियास सँ भवी सुत रूद्रनाथ दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौo अपूछ सुत नवचन्द्र्: सँ सुत दौ सँ द्दौo अथ महुआ खौआल ग्रामारम्भ :- (१६२/१०) देवकृष्णु सुता लक्ष्मी्नाथ गिरधारी मतिनाथ शेषनाथ पद्मनाथा नरउन सँ उँमापति सुत कलानिधि दौ (१६३/०४) बुधवाल फकीर सँ दौ (१६२/१०/०) दुरवभंजन सुतौ हरिकृष्णद बुधवाल सँ फकीर दौ उ.टी. (०७/०३) सरिसव सँ चतुर्भूज द्दौo लक्ष्मीिनाथ सुता सोदरपुर सँ वासुदेव सुत भैया दौ शा. (३३६/०२) माण्ड६र सँ इशान्नाथ द्दौo गिरधारी सुत गोविन्द्: हरिअम्ब सँ जीवन सुत वाबूनाथ दौ पण्डु/आ सँ पाँ गरीब द्दौo गोविन्दम सुता सरिसब सँ श्यातमनाथ सुत अमृतनाथ दौ बुधवाल सँ हृदयराम द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ हृदयनाथ सुत खगनाथ दौ सोदरपुर सँ तुफानी द्दौo अपरा सुत शुकदेव: बहेराढी सँ म.म. राजा सुत चूड़ामणि द्दौo दरिहरा सँ कन्हाअई द्दौo शक्रदेव सुता घोसौत सँ चन्द्रं शेखर सुत दया शंकर दौ खौआल सँ बद्रीनाथा द्दौo अपरा सुता पबौली सँ वेदानन्दर सुत नित्या.नन्दु दौ शा. (१७८/०४) अलय सँ चौ. श्रीकान्त् द्दौo मतिनाथ सुत ठीठर: करमहा सँ दुखभंजन सुत मतिनाथ दौ शा. (२१७/१०) माण्ड र सँ भोलानाथ द्दौo ठीठर सुत गंगानाथ: हरिअम्बन सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ उ.टी. (४६/०२) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo गंगानाथ सुता नरउन सँ मन्धपन सुत बालमुकुन्द दौ हरिअमब सँ दामोदर द्दौo हरिकृष्ण सुत मिश्रनाथ: खण्ड बला सँ हेमपति दौ शा. (२९८/१०) वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo एते महुआ खौआल ग्राम समाप्र:

(१३७) उपटीप पुवारिपार मुराजफरसँ
अथ मुराजपुर खौआल ग्रामारम्भु:- रतनपाणि सुतौ रामरूद्र हृदयफूलौ सोदरपुर से धरणी सुत रघुनाथ दौ हरिअमब सँ विशो द्दौo रामरूद्र सुता पबौली सँ चन्द्रौपति सुत मनसुख दौ अलय सँ मही दौ हृदय फूल सुतौ वंशी दुलार प्र. नेना कौ पबौली सँ मनसुख स्यैसव दौ अलय सँ मही द्दौo वंशी सुता घोसौत सँ कल्याूण सिंह सुत मनसुख दौ सरिसब सँ गणेश द्दौo अपरा सुता करमहा सँ अच्युरतपति सुत रवलनापति दौ
दरिहरा सँ पुण्या नन्द द्दौo दुलार प्र. नेना सुता सरिसब सँ भिरिवया सुत पाँरवी दौ करमहा सँ राजा रामलोचन द्दौo अपरा सुतौ योगमणि सोदरपुर सँ कन्तख सुत गौरी दौ नरउन सँ चान्दँ द्दौo अपरा सुतों तीर्थमणि एकहरा सँ चाणन सुत परशमणि दौ खण्ड बला सँ थानू द्दौo योगमणि सुतौ जर्नादन: एकहरा सँ अमृतनाथ सुत बौकू दौ वलियास सँ दुलार द्दौo तीर्थमणि सुता सरिसब सँ जीवनाथ सुत मुकुन्दक दौ घोसोत सँ श्याौम द्दौo अपरा तीर्थमणि सुता रामचन्द्र देवचन्द्रस शिवचन्द्रात सुल्ह नी नरउन सँ कन्हााई सुत मनमोहन दौ सँ द्दौo अथ सिमरवाड़ खौआल ग्रामरम्भु:- बाबुनाथ सुता सोदरपुर सँ मधुपति सुत गोशाँई दौ उ.टी; (२३/१०/०) दरिहरा सँ मानीकनन्दान द्दौo शा. (१३४/०६) कवि हेमनाथ सुता वैया मोदनाथ महो दुक्खीर प्र. खङगनाथ भीमनाथ जयनाथा सरिसब सँ हेमाङद सुत पाँ हिरेश्वउर दौ शा. (३४/०७) एकहरा सँ म.म.उ. गुणीश्वनर द्दौo वैया. मोदनाथ सुता खण्डदबला सँ रेवतीनाथ सुता श्यानमनाथ दौ शा. (२०/०५) नरउन सँ भवनाथ द्दौo अपरा सुतौ पदमनाथ विश्वुनाथौ सोदरपुर सँ परिवया सुत हेमनाथ दौ उ.टी.शा. (१७७/०४) घोसोत सँ ननू द्दौo पद्मनाथ सुता पबौली सँ नारायण दत्त सुत विकल प्र. इश्व)रदत्त दौ उ.टी. (१२/०२) हरिअम्बु सँ अभयनाथ द्दौo विश्वानाथ सुता पबौली सँ नारायण सुत विकल प्र. इश्व रदत्त स्यैौव दौ (३९/१२/०२) हरिअमब सँ अभयनाथ द्दौo पद्मनाथ सुता दुर्गाधर मोत्रनाथ रूचिनाथा रवड़नाथ सुता पाली सँ परिवया दौ उ.टी. (३४/१०) खौआल सँ बनी द्दौo भीमनाथ सुत रघुनन्द न: पबौली सँ नारायणदत्त द्दौo सुत विकल दौ (१२/०२) हरिअम सँ अभयनाथ द्दौo रघुनन्दिन सुता फणिधर सुत रेवतीरमण दौ उ.टी. (४८/०५) सोदरपुर सँ बम द्दौo छवन सुत गोखुलनाथ: सोदरपुर सँ सदानन्द सुत महेश दौ शा. (८१/०) पाली सँ राम द्दौo अपरा सुत बालह: वुधवाल सँ नारायण सुत हरिश्वनर दौ शा. (९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौo गोखुलनाथ सुत भैया प्र. लेखनाथ परशी कौ सोदरपुर सँ शिवराम सुता छबनू दौ शा. (८२/०७) हरिअम्बत सँ नारायण द्दौo भैया. प्र. लेखनाथ सुत मोदनाथ खण्ड्बला सँ रेवतीनाथ सुत श्याँमनाथ दौ शा. (८१/०) पाली सँ राम द्दौo अपरा सुत बालह: बुधवाल सँ नारायण सुत हरिश्वघर दौ शा. (९५/१०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौo गोखूलनाथ सुत भैया प्रo मोदनाथ सुत गौरीनाथ: करमहा सँ लाल सुत भिरिवया दौ उ.टी. (५७/०) सोदरपुर सँ शोभनाथ द्दौo गौरीनाथ सुता गोविन्द/ प्र. हेमनाथ गोवर्द्धन प्र. चेतनाथ केदारनाथ प्र. बलदेव जानकीनाथ सुत नेना प्र. इन्द्रशनाथ दौ सोदरपुर सँ हरिनाथ द्दौo गोविन्द् प्र. हेमनाथ सुता करमहा सँ राजा दुर्गाप्रसाद सुत राजा बुद्धिनाथ दौ उ.टी. (५५/०) सरिसब सँ मनभरण द्दौo गोवर्द्धन प्र. चेत नाथ सुता अलय सँ श्रीनन्ददन सिंह सुत कुमार नित्यागनन्दि सिंह दौ सकराढ़ी सँ मार्कण्डेसय द्दौo बलदेव सुता सरिसब सँ उचित नारायण सुत

(१३८)
उपटीप पुवारिपार सिमरवाड़ सँ सरिसब
परशी सुत फकीर: खण्डसबला सँ रेवतीनाथ सुत श्या मनाथ दौ शा. (१०६/१०/०) हरिअम सँ दुल्लँह दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ दुर्गानाथ दौ उ.टी. (१९/०४) हरिअम सँ श्या मनाथ द्दौo बालह सुता श्यातमनाथ धर्मनाथ श्रीनाथ मोहन प्र. काशीनाथ रघुनाथ वच्चाच प्र. खड़गना‍था सोदरपुर सँ रतनाकर सुत नारायण दत्त दौ उ.टी. (१३/०७) वलियास सँ हरपति द्दौo श्याoमनाथ सुत वोधकृष्णत:सोदरपुर सँ मधुपति गोशाँइ दौ उ.टी. (२३/१०/०) दरिहरा सँ मानीकनन्दसन द्दौo बोधकृष्णट सुता वुधवाल सँ परशमणि सुत कन्दूल दौ उ.टी. (६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo धर्मनाथ सुता विदेश्वटरकारी तेजनाथा वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ उ.टी. (६६/०३) खण्डटबला सँ मोहन द्दौo विदेश्वदर सुता सोदरपुर सँ मन्धनन दौ करमहा सँ भिरिवया द्दौo कारी सुता पुण्य नाथ मुकुन्दश रेवतीनाथ वद्रीनाथा पाली सँ उर्व्वीतधर सुत गंगाधर दौ उ.टी. (३५/१०) खण्डमबला सँ गोपाल द्दौo पुण्युनाथ सुता उमानाथ भवनाथ लक्ष्मीिनाथा: सोदरपुर सँ मनहर सुत म.म.उ. जयनाथ दौ (उ.टी. १७/०६) नरउन सँ पुरन्दणर द्दौo (Pro.V.C.) प्रो. प्रमनाथ सुता नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ उ.टी. (१०२/०४) खण्डसबला सँ यदुनन्दवन द्दौo उमानाथ सुता त्रिलोकनाथ मतिनाथ वुद्धिनाथ अमरनाथ दुर्गापतिका हरिअम्ब् सँ दुर्गानाथ सुत कुमुद नाथ प्र. पच्चीद दौ उ.टी. (४४/१३) वलियास सँ मोदनाथ (पति) द्दौo भवनाथ सुतौ महिनाथ पद्मनाथौ नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ उ.टी. (१०२/०४) खण्डपबला सँ यदुनन्दनन द्दौo महिनाथ सुता कौशल विनय लोकनाथा वेहर करमहा सँ राधानाथ सुता कन्टिर दौ उ.टी. (५९/०५) माण्डणर सँ फेकू द्दौo रवोरवा प्र. लक्ष्मी नाथ सुता खण्डुबला सँ चंचल सुत भवनाथ दौ शा. (१८३/०) वुधवाल सँ जनार्दन द्दौo अपरा लक्ष्मीरनाथ सुतौ मित्रनाथ धीरनाथौ सँ सुत दुर्गानाथ दौ सँ द्दौo मुकुन्द प्र. चन्द्र्नाथ सुतौ:नरउन सँ मनमोहन सुत फूदे प्र. गंगानाथ दौ उ.टी. (९७/०८) सोदरपुर सँ भूवंधर द्दौo मुकुन्द प्र. चन्द्रधनाथ सुता जीवनाथ शिवनाथ सीतानाथा खण्डनबला सँ सोन सुत महेश्व्र दौ सकराढ़ी सँ धरानाथ द्दौo अपरा मुकुन्द. प्र. चन्द्रलनाथ सुतौ दुर्गानाथ आदित्य) नाथौ पाली सँ हर्षी सुत वीकल प्र. हेमनाथ दौ उ.टी. नरउन सँ राधानाथ द्दौo शिवनाथ सुता सिद्धिनाथ ऋद्धिनाथ प्रेमनाथा

(१३९) उपटीप पुवारिपार सिमरवाड़ सँ सरिसव/रामपुर
हरिअम सँ बछरण सुत मधुसूदन दौ उ.टी. (४६/०५) दरिहरा सँ चंचल द्दौo सिद्धिनाथ सुता सँ सुत जटाधर मिश्र दौ सँ द्दौo दुर्गानाथ सुता देवीनाथ मुक्तिनाथ प्रभानाथा सँ सुत सोमनाथ झा दौ सँ द्दौo आदित्यमनाथ सुता धरानाथ हरिनाथ ब्रजनाथा सँ सुत गौरीनाथ झा दौ सँ द्दौo रेवतीनाथ सुता भैरवनाथ हरिनाथा खण्डनबला सँ वाबू दुर्गानाथ सिंह सुत वाबू उपेन्द्रा सिंह दौ शा. (२८३/०४) करमहा सँ किशोर द्दौo प्र. सोमनाथ सुता सतीशचन्द्रा दिनेशचन्द्रस शिशिरनाथ सँ सुत कुलानाथ झा दौ सँ द्दौo
उ.टी. (६९/०४) कविशेखर प्राध्याापक टीकाकार (रस गंगाधर) (एकावली परिनयक रचिपिता) बद्रीनाथ सुतौ गोलोकनाथ: खण्ड.बला सँ वाबू रवगपति सिंह सुत वाबू मेषधारी सिंह दौ शा. (२९२/१०) नरउन सँ छक्कधन द्दौo (उ.टी. ६९/१२) श्रीनाथ सुत हरिअम्बद सँ मेघनाथ सुत हलधर दौ उ.टी. (४८/०४) पबौली सँ भैरवदत्त द्दौo अपरा विन्दलयनाथ: बुधवाल सँ दुल्लीी सुत शिरोमणि दौ उ.टी. (६५//३) प्रान्ना१थ द्दौo

(१४०)
उपटीप पुवारिपार सिमरवाड़सँ सरिसब
उ.टी. (६९/२) झोटन प्र. काशीनाथ सुता वंशीबिहारी गोपीनाथ रघुनाथ करमहा सँ दुरवभंजन सुत मित्रनाथ दौ उ.टी. (५३//१०३) सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौo वंशीबिहारी सुता घोसोत सँ ननू सुत अमृतकेश दौ सोदर. रतिनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता लज्याीनाथ तिलकनाथ सोदरपुर सँ ढेङ.नि सुत लक्ष्मीरदत्त दौ उ.टी. (२७/१०५) पाली सँ परिवया द्दौo लज्या नाथ सुतौ जगदीश केशवौ हरिअम सँ मुरली सुत भोला प्र. तुलानाथ दौ उ.टी. (४२/१०२) पबौली सँ नारायणदत्त द्दौo जगदीश सुत मनमोहन: करमहा सँ मिमांशक योगदत्त सुत गौरीनाथ दौ उ.टी. (६१/०४) सोदरपुर सँ ऐठहू द्दौo अपरा जगदीश सुतौ पुष्पमनाथ मोहनाथ घोसौत सँ फतुरी सुत विद्यानाथ दौ सोदरपुर सँ जयनन्द न द्दौo पुष्प्नाथ सुता सँ सुत रेवतीनाथ झा दौ सँ द्दौo मोहनाथ सुत सोदरपुर सँ वंगट सुत प्रो. आनन्दश मिश्र दौ उ.टी. (१६/०/२) माण्ड०र सँ देवनन्दान द्दौo केशव सुता सरिसब सँ फलहारी सुत सोमदत्त दौ उ.टी. (०१/०) दरिहरा सँ माना द्दौo अपरा केशव सुता पबौली सँ जनार्दन सुत भगीरथ दौ उ.टी. (१२/०) वलियास सँ कृष्णेवश्वनर द्दौo तिलकनाथ प्र. तीर्थनाथ सुता सोदरपुर सँ मन्धन सुत रघुनन्द४न दौ करमहा सँ राधानाथ द्दौo अपरा तिलकनाथ प्र. तीर्थनाथ सुत जगन्नाँथ करमहा सँ श्या२मलाल सुत जयादत्त झा दौ उ.टी. (६०/०) खण्डतबला सँ वाबू नेत्रेश्व र सिंह द्दौo जगन्नाथ सुत राधानाथ खण्डतबला सँ हर्षधारी सिंह सुत आद्यादत्त सिंह दौ शा. (२८२/०७) नरउन सँ कञ्जनाथ द्दौo कन्टिर प्र. लेखनाथ सुता शशिनाथ अच्युखतनाथ द्वारिकानाथ मनमोहन मदनमोहना खण्ड बला सँ किशोर सिंह प्रo गुणीश्र्वर सिंह सुत वावू हरिश्र्वर सिंह दौ शा. (२७६/०९) माण्डरर सँ झलवा द्दौo।। शशिनाथ सुता चन्द्रुमोहन वेणी मोहन तंत्रनाथा सोदरपुर सँ सुत D.G. P. भीमनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१८/०३) दरिहरा सँ रमानन्द् द्दौo।। द्वारिकानाथ प्रo पंडित जी सुतौ शांतिनाथ विजय मद्रो सोदरपुर सँ भीमनाथ स्यैतव दौ उ.टी. (१८/०३) दरिहरा सँ रमानन्द८ द्दौo।। अच्युितनाथ सुता हरिअम सँ भोलानाथ प्रo तुलानाथ सुत राम प्रo डीहनाथ दौ उ.टी. (४२//०४) खण्डाबला सँ नृपतेश्र्वर द्दौo।। चन्द्र्मोहन सुता कमल अमरा पंकजा:खण्डनबला सँ वावू बुजनन्दनन सिंह सुत वावू कलाधारी सिंह दौ शा. (२८४//०८) नरउन सँ रट्टन द्दौo।।

(१४१) उपहीप—पुवारिवार सरिसब सिमरवाड़सँ
रघुनाथ सुता वुधवाल सँ जयनाथ सुत मोहन दौ उ.टी. खण्डरबला सँ वाबू कीर्ति सिंह द्दौo अपरा सुता घोसोत सँ गोपाल दौ उ.टी. (४९/१०३) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौo (६९/१०२) बच्चाद प्र. खङ्गनाथ सुता खण्डसबला सँ महेश्व्र सुत केवल कृष्णाघ दौ शा. (२१५/०४) वलियास सँ देवपति द्दौo अपरा सुता पाली सँ वंशीधर सुत दुल्लाह दौ (उ.टी. ३५/०६) सोदरपुर सँ मउज दौ

(१४२)
उपटीप—पुवारिपार परहरसँ उजान अपर पलामू अथ परहट सकराढ़ी ग्रामारम्भर:— शा. (११//१०) नकटू प्र. विष्णुषदत्त सुता वैदिक चन्द्र दत्त प्रेमदत्त कवि उमादत्ता पबौली सँ कृष्णुपति सुत नन्दीपपति दौ शा. (१११/०२) पाली सँ विश्वेकश्वार द्दौo अपरा नकदू सुता पाली सँ धर्मानन्द‍ दौ शा. (१२२/०६) सरिसब सँ पाँ बवनू द्दौo वैदिक चन्द्र दत्त सुतौ ठेठन प्र. शिवदत्त मार्कण्डेदय प्र. फूद्दे दौ सोदरपुर सँ पुरन्द्र सुत शक्तिदत्त दौ शा. (१६५/०२) दरिहरा सँ प्रतापनन्द.न द्दौo ठेठन प्र. शिवदत्त सुता पाली सँ जयकृष्णन दौ उ.टी. (३९/१०) सरिसब सँ गणेशदत्त द्दौo मार्कण्डेदय प्र. फूद्दे सुत सत्यसनारायण पाली सँ वेणी माधव सुत खुदा प्र. विष्णु्दत्त दौ शा. (२७५/१०) माण्ड र सँ मानीक सिंह द्दौo सत्य‍नारायण सुतौ शिवनारायण सूर्य नारायणो घोसौत सँ राम सुत माधव दौ शा. (२७६/०) दिघोय सँ ठ. हिरा द्दौo शिवनारायण सुता पाली सँ सदानन्दद सुत रघुनन्दपन दौ उ.टी. (३१/१०८) माण्डरर सँ ठीठर द्दौo अपरा शिवनारायण सुत काशीनाथ फनन्दाह सँ भिरिवया सुत हंसमणि दौ शा. (२७७/१०७) खौआल सँ घनश्यासम द्दौo प्रेमदत्त सुत पबौली सँ भैरवदत्त सुता चन्द्रृदत्त दौ उ.टी. (०/०/१०९) माण्डशर सँ काशीनाथ द्दौo गरीब प्र. विश्वानाथ सुतौ मोदी झाउँकौ पाली सँ लक्ष्मीौनारायण सुत भिरवारी दौ उ.टी. (३१/१०) सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo मोदी सुता सदानन्द ववुनी कन्हारई योगन्दान हरिअम्ब सँ नारायण सुत हरिनाथ दौ शा. (२००/०६) दरिहरा सँ कलाधर द्दौo सदानन्दत सुता खण्डबबला सँ विष्णुनपति सुत गोपाल दौ शा. (१७५/०) माण्ड र सँ जीवपति द्दौo वबूनी सुता खण्डणबला सँ गोपाल स्यैघव दौ शा.(१७५/०) माण्डसर सँ जीवपति द्दौo कन्हा१ई सुता सरिसब सँ लक्ष्मी पति सुत धरभरण दौ हरिअम सँ म.म. सचल द्दौo अपरा कन्हादई सुता हीरानन्दत दुर्गानन्दय हरिनन्द६ना फनन्दरह सँ ननू सुत मनूलाल दौ नरउन सँ भैया द्दौo हरिनन्द सुता बद्रीनाथ दामोदर सीतारामा जालय सँ मोहन सिंह सुत चौ. अवधनारायण दौ सँ द्दौo दुर्गानन्दल सुता करमहा सँ छोटकनि सुत छकौडी दौ पबौली सँ विश्व नाथ द्दौo दुर्गानन्द् सुतौ परमेश्व रीदत करमहा सँ बछरण सुता खेली दौ शा. (१९९/१०) खण्डगबला सँ जीरक्खहन द्दौo परमेश्वँरीदत्त सुता करमहा सँ बैजू सुता जयकृष्णे दौ सँ द्दौo कन्हाँई सुता जगमोहन प्र. भूलन जगन्नाथ बैद्यनाथ प्र. वैजूका बेलउँच सँ भवनाथ सुत जूड़ाउन दौ फनन्दरह सँ गोशाँइ धरानाथ द्दौo बैद्यनाथ प्र. बैजू सुतो जयकृष्ण वलियास सँ राय रूपनाथ सुत रायमोहनलाल दौ ब. (०१/१०९) वुधवाल सँ वाबूलाल द्दौo जयकृष्णा‍ सुता पण्डुाआ सँ पाँ थाडू सुत कन्हानई दौ शा. (३०७/१०) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo झाउँ प्र. वैद्यनाथ सुता धरानाथ वाबूनाथ वरजा प्र. व्रजनाथ शीतल प्र. रेवतीनाथा सोदरपुर सँ उमानन्दु सुत भवन दौ शा. (११७/०५) माण्ड०र सँ महिधर द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ मानीक दौ शा. (९०/०६) तिसउँत सँ सुबन्धु द्दौo धरानाथ सुता यदुनाथ प्र. लूचाई वै. नन्दा भिरिवयाका खण्डुबला सँ हेमपति

(१४३)
उपटीप-पुवारिपार परहटसँ उजान शारदापुर सुत परशमणि दौ शा. (२९८//०९) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo धरानाथ सुता लक्ष्मीयनाथ:खण्ड बला सँ परशमणि स्यैुव दौ शा. (२९८/१०) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo यदुनाथ प्र. लूचाई सुता सरिसब सँ रूपनाथ सुत शशिधर दौ शा. (२७८/०४) कुजौली सँ ववुरैया द्दौo वैया. नेना सुता केशव मुकुन्द. माधव मधु सूदन सरिसब सँ शशिधर स्यैँव दौ शा. (२७८/०४) कुजौली सँ ववुरैया द्दौo केशव सुतौ कमलनाथ गंगानाथौ फनन्दनह सँ वबूआ सुत ललू दौ सोदरपुर सँ फणीलाल द्दौo कमलनाथ सुता पबौली सँ दिवाकान्त सुत राधाकान्त दौ दरिहरा सँ फूद्दीलाल द्दौo मुकुन्दह सुता काशीनाथ प्र. बलदेव मैथिली साहित्यलकार काञ्चींनाथ किरण प्र. नथू कामिनीनाथ प्र. गोविनजीका खण्ड्बला सँ पाँ चन्द्रनमणि झा इन्द्रलमणि दौ शा. (१६/०४) घोसोत सँ वबूआ द्दौo अपरा सुत कौस्कींनाथ प्र. शिवजी क: बहेराढ़ी सँ चूड़ामणि सुत पौराणिक टेकमणि दौ पबौली सँ दिवाकान्तण द्दौo माधव सुत घुरण: नरउन सँ बचकन सुत वीत्तू दौ उ.टी. (९५/१०/५) माण्डसर सँ जयपति द्दौo बलदेव सुता पाली सँ शम्भुादत्त सुत महो अनिरूद्ध दौ बेलउँच सँ छोटाकाई द्दौo अपरा माधव सूता शँकर श्रीकृष्णस हरीका करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डे य दौ उ.टी. (५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौo लक्ष्मीीनाथ सुतौ वकील पंचानन्दद खण्डोबला सँ व्रजमोहन सुत श्री मोहन दौ शा. (१३९/१०२) वभनियाम सँ रूदी द्दौo श्रीकृष्ण नाथ सुता हरिनाथ योगीनाथ महावीरा सँ सुत दौ सँ द्दौo हरिनाथ सुता खण्ड‍बला सँ कृष्णोहश्व रसुत दुर्गोश्वीर दौ शा. (१७७/०४) करमहा सँ नरनाथ द्दौo योगीनाथ सुता हरिअम्ब सँ बैद्यनाथ सुत उँमानाथ दौ उ.टी. (४१/०५) सोदरपुर सँ मार्कण्डे य द्दौo सुता पाली सँ सुत उमेशदौ वैयाकरण बरजा प्र. व्रजनाथ बलभद्र प्र. बद्रीनाथ वैयाकरण हर्षनाथौ सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ उ.टी. (३१/०३) खौआल सँ कवि हेमनाथ द्दौo बलभद्र प्र. बद्रीनाथ सुता करमहा सँ रमादत्त सुत झलहन दौ दरिहरा सँ शूलपाणि द्दौo अपरा बलभद्र प्र. बद्रीनाथ सुतौ रघुनाथ: सोदरपुर सँ ठेठाई सुत झींगुर दौ उ.टी. (२२/१०) खौआल सँ वेणी द्दौo रघुनाथ सुतौ पोषनाथ मोदनाथौ पबौली सँ धरभरण सुत तपसी दौ उ.टी. दरिहरा सँ ननू द्दौo पोषनाथ सुता पेशनाथ पुण्य.नाथ दिवानाथा खण्ड२बला सँ वाबू खगपति सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ शा. (२९२/१०४) वलियास सँ कालीदत्त द्दौo
(१४४) उपटीप-पुवारिपार परहटसँ उजान शारदापुर ७२
मोदनाथ सुता सुशील मोहनारायण खण्डपबला सँ वाबू सुरेश्वुर सिंह सुत वावूर तीश्र्वर सिंह दौ शा. (२७६/०५) करमहा सँ राधानाथ द्दौo सुशील सुता सँ सुत काशीनाथ झा दौ द्दौo
वैया. हर्षनाथ सुतौ वैयाo ऋद्धिनाथ सिद्धिनाथौ खण्डवबला सँ श्या मनाथ सुत महेश्वार दौ शा. (११२/०६) माण्डदर सँ श्याशमू द्दौo बैया. ऋद्धिनाथ सुत शचीनाथ: नरउन सँ महादेव सुत गणेश दौ उ.टी. (१०१/०२) कुजौली सँ कल्यााणकर द्दौo शचीनाथ सुतौ दुर्गानाथ सुता नाथौ सँ सुत महावीर मिश्र दौ सँ द्दौo सिद्धिनाथ सुत अच्युषतनाथ: हरिअम्बथ सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दक दौ उ.टी. (४०/०३) सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo अपरा सिद्धिनाथ सुतौ द्विजेन्द्रद नाथ लोकनाथौ सोदरपुर सँ म.म. सदन सुत वेणीनाथ मिश्र दौ (उ.टी. १९/०७) नरउन सँ अर्क्कनाथ द्दौo द्विजेन्द्रननाथ सुता सरिसब सँ म.म. सन्तगोपाल सुत अरूण गोपाल दौ उ.टी. (०६/०३) हरिअम्ब सँ मनमोहन द्दौo शीतल प्र. रेवतीनाथ सुता खण्ड१बला सँ विष्णुिपति सुतमधुपति दौ शा. (१७४/१०) पाली सँ दुल्ल्ह द्दौo शा. (९६/०२) छत्रपति सुतौ प्रान्नाथ दुल्लहो पाली सँ कमलनाथ सुत लक्ष्मी७कांत दौ उ.टी. (९६/०३) सोदरपुर सँ दीश द्दौo प्रान्नाथ सुतौ ननू हृदी कौ वुधवाल सँ लक्ष्मी०देव सुता लाला दौ शा. (९६/०८) दरिहरा सँ आनन्दल द्दौo ननू सुता करमहा सँ नेननू सुत ब्रजनाथ दौ शा. (२१७/०७) सोदरपुर सँ मानीक हृदयदत्त प्रo द्दौo हृदी सुता वुधवाल सँ दुल्लीा सुत विद्यामणि दौ उ.टी. (६५//२) माण्ड र सँ प्रान्नातथ द्दौo दुल्लौह सुतौ झोटी देवीदतो

(१४५) उपटीप-पुवारिपार:उजान-परहट
वुधवाल सँ लक्ष्मीतदत्त सुत लाला दौ शा. (९६/०८) दरिहरा सँ आनन्द् द्दौo झोंटी सुतौ देवनाथ: खण्डीबला सँ मणिनाथ सुत म.म. रूपनाथ दौ शा. (१८१/०३) दरिहराा सँ शोभाकर द्दौo अपरा झौटी सुता घोसौत सँ ननू दौ (उ.टी. ४९//१) सोदरपुर सँ वैया. हृदयनाथ द्दौo देवनाथ सुत बद्रीनाथ खण्ड.बला सँ वाबू गणेशदत्त सिंहदौ शा. (२८४/०९) दरिहरा सँ घनानाथ द्दौo बद्रीनाथ सुत मार्कण्डे य: सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (उ.टी. २४/०२) करमहा सँ जाल्पाीदत्त द्दौo अपरा बद्रीनाथ सुता चेतनाथ मोदनाथ कालीनाथ सोदरपुर सँ पिणाकचाणि सुत गणेश दौ (उ.टी. २८/११) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo चेतनाथ सुता
करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ (उ.टी. ५३/१) खण्डीबला सँ वाबू भवेश्वलर सिंह द्दौo काकीनाथ सुता ललितनाथ लेखनाथ पुण्यजनाथ शशिनाथा: नरउन सँ बैदयनाथ सुत जीवनाथ दौ (उ.टी. १०३/१२) सोदरपुर सँ उग्रानन्दख द्दौo ललीतनाथ सुता सुरगन सँ वेदानन्दत नारायण सुत विजयनन्दथन नारायण दौ (उ.टी. १०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन द्दौo देवीदत्त सुता मनमोहन जगमोहन ब्रजमोहन: पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ उ.टी. (३२//०२) खण्ड्बला सँ थेधी द्दौo अपरा देवीदत्त सुता हरिअम्ब सँ मोहन सुत अभयनाथ दौ (उ.टी. ४३/०७) नरउन सँ उमानाथ द्दौo मनमोहन सुता करमहा सँ मुरली सुत गिरजा दौ (उ.टी. ५९//०५) माण्डतर सँ कन्हा ई द्दौo अपरा मनमोहन सुता दामोदर गोपाल लीलानाथ करमहा सँ रमादत्त सुता नन्दहलाल दौ (उ.टी. ६०/०९) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo दामोदर सुत पद्मनाथ: एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ उ.टी. (१०७/१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo पद्मनाथ सुत सुन्द र प्र. केदारनाथ अलय सँ राजा वेदानन्दु सिंह सुत कलिकर्णावतार राजा लीलानन्द् सिंह दौ शा. (२७७/०९) दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा पद्मनाथ सुत बालाजी प्र. रघुनाथ घोसौत सँ रूपनाथ सुत पाँ प्रद्मुम्मस प्र. मोदनाथ दौ माण्डरर सँ भैये द्दौo सुन्द र प्र. केदारनाथ सुतो मुकुन्दी प्र. विद्यानाथ ‘’धोंधी (कानूनविद) प्रितिनाथौ हरिअम सँ छोटकनि सुत बम दौ खौआल सँ हररवू द्दौo वकील विद्यानाथ प्रo ‘’धोंधी’’ सुतौ सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम सुत जयनन्दरन सुत अभिरमन दौ प्रितिनाथौ सुता अकौर नगवाड़ घोसौत सँ बाल मुकुन्दत सुत हरिनारायण दौ कोदरिया सँ रघुनन्दवन द्दौo बालाजी प्रo रघुनाथ सुत सुरेन्द्र नाथ करमहा सँ घोघन सुत पलटन दौ सोदरपुर सँ गोविन्दौ द्दौo

(१४६) उपटीप-पुवारिपार परहटसँ इशहपुर
गोपाल सुता खण्डनबला सँ वाबू वासुदेव सिंह दो शा. (२७३/०७) माण्डयर सँ लोटनी द्दौo लीलानाथ सुत रंकनाथ:अलय सँ राजा श्रीनन्द न सिंह दौ शा. (९८/०७) सोदरपुर सँ मुरली द्दौo रंगनाथ:सुता सरिसब सँ जगद्धर सुत भोला दौ सकराढ़ी सँ मार्कण्डेनय द्दौo अपरा रंगनाथ सुता पाली सँ वाचा सुत कन्टिर दौ पण्डुसआ सँ पाँ अपूछ द्दौo जगमोहन सुता वुधवाल सँ कृष्ण दत्त सुत छत्रनाथ दौ (उ.टी. ६६/०) माण्डरर सँ रूपनाथ द्दौo अपरा जगमोहन सुत सुन्दणर: खण्डदबला सँ वावू प्रजापति सिंह दौ नरउन सँ ऋषि द्दौo सुन्दवर प्रo दुर्गादत्त सुता घोसौत सँ दुर्म्मिल सुत अक्षधर दौ सरिसब सँ कमलादत्त द्दौo ब्रजमोहन सुता सोदरपुर सँ जीवेश्व र सुत शोभनाथ दौ (उ.टी. २१/०४) माण्ड र सँ बेचन द्दौo अपरा ब्रजमोहन सुता रामलक्षमन भरत शत्रुघना नरउन सँ दुरिवया सुत वुद्धिकर दौ (उ.टी. ९४/१०६) खौआल सँ वैयाo-मोदनाथ द्दौo राम सुता बैद्यनाथ जगदीश विश्वेुश्वपरा कुजौली सँ सोन सुत इन्दु्कर दौ (उ.टी. १०६/१४) हरिअम सँ तारानाथ द्दौo बैद्यनाथ सुतौ शंकर केशवो खण्डीबला सँ सिंह सुत भीमनाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी. १०९/०१) पाली सँ विजयनाथ द्दौo जगदीश सुत गोविन्दप सँ सुत दौ सँ द्दौo विश्वेसश्वपर सुतौ अनील प्रमोदौ करमहा सँ देवानन्दौ दौ सँ द्दौo प्रो. अनील सुतौ खण्डहबला सँ सुत काशीनाथ प्र. सँ द्दौo लक्षमन सुतौ मुनीनाथ उमानाथौ कुजौली सँ धरानाथ सुत वूचा प्र. किशोरनाथ दौ (उ.टी. १०५/१०/३) खण्डथबला सँ वाबू गिरीजादत्त सिंह द्दौo अथ लोहन सकराढ़ी ग्रामारम्भौ (शा. १७५/०७) अमृतनाथ सुता मित्रनाथ झपही प्रo दयानाथ गोविन्दाद सोदरपुर सँ दामोदर सुत जूड़ाउन दौ शा. (२१//११) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo झपटी प्र. दयानाथ सुता सोदरपुर सँ मानीक सुत छोटा दौ शा. (२०४/०७) एकहरा सँ दुलरैया द्दौo गोविन्दप सुता एकहरा सँ ववुरैया सुत म.म. उ. गंगेश दौ शा. (२७४/०६) पाली सँ रामकृष्णस द्दौo।

(१४७) रूतौली सँ
अथ रतौली दरिहरा ग्रामारम्भा: शा. (१६५/०५) भवनाथ सुतौ चुम्म)न प्र. तीर्थनाथ कुमुदनाथौ पाली सँ छोटकनि सुत मोदनाथ दौ (उ.टी. ३२//२) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo अपरा भवनाथ सुता सोदरपुर सँ घनानन्थर सुत मधुपति दौ (उ.टी. २३//०९) पाली सँ छोटकनि द्दौo चुम्मदन सुतौ तीलानाथ: खण्ड(बला सँ गौरीनाथ सिंह सुता उधोत सिंह दौ शा. (१६५/०६) पाली सँ घनानन्दि द्दौo अपरा चुम्म(न सुता सोदरपुर सँ मउज सुत नेना दौ (उ.टी. ३१/०२) माण्डुर सँ खगपति द्दौo लीलानाथ सुता खण्डशबला सँ मधुसूदन भीरवू दौ (शा. १६५/१०) सकराढ़ी सँ चन्द्रसदत्त द्दौo कुमुदनाथ सुता सरिसब सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ (शा. १२६/०३) माण्डरर सँ काशीनाथ द्दौo अपरा कुमुदनाथ सुता वुधवाल सँ दुल्ली५क सुत परशमणि दौ (उ.टी. ६३/०१) पबौली सँ दयानिधि द्दौo अपरा कुमुदनाथ सुता पबौली सँ कलर सुत नारायणदत्त दौ (उ.टी. १२/०२) माण्डपर सँ दुर्गानाथ द्दौo (शा. १८/१०५) बन्धु़ सुता भूपनारायण यदुनारायण यज्ञनारायणा: खण्डoबला सँ ठाकुर नरपति सुत वाबू नन्दुनन्दतन सिंह दौ (शा.११८/१०७) वुधवाल सँ रघुनाथ द्दौo अपरा बन्धुं सुतौ दुर्गादत्त चिन्ताशमणि वुधवाल सँ सदानन्दध सुत हरिकृष्णा दौ (शा.७८/१०५) सोदरपुर सँ घनश्यााम द्दौo अपरा बन्धौ सुता सोदरपुर सँ घनश्या/म दौ शाo (७७//०१) नरउन सँ भवेश द्दौo पुत्र तिलकेश्ववर तिलकेश्वधर सुता करमहा सँ गंगादत्त दौ शा. (९८//०४) नरउन घनानन्दा द्दौo भूपनारायण सुता सोदरपुर सँ मन्नूस सुत रमाकान्त दौ (उ.टी. २१/०६) घोसौत सँ राम द्दौo अपरा भूपनारायण सुता घोसौत सँ हरि सुत ठाकुर राम दौ शा. (१००/१०७) खण्डसबला सँ देवकृष्णद द्दौo अपरा भूपनारायण सुता वुधवाल सँ सुता‍हरिकृष्णत दौ सोदरपुर सँ फकीर द्दौo यदुनारायण सुता करमहा सँ रामेश्वसर सुत म.म; सुबोध दौ (उ.टी. ५२/१२) दरिहरा सँ मनसुख द्दौo यज्ञनारायण सुता देवनारायण बछरण प्र. मित्रनारायण रघुवीरा करमहा सँ रामेश्वयर सुत लक्ष्मीँदत्त दौ (उ.टी. ५१/०४) नरउन सँ कुलपति द्दौo अपरा यज्ञनारायण सुत विद्यानाथ: नरउन सँ छत्रपति सुत लक्ष्मीणनाथ दौ शा. (१०१/०८) खण्डुबला सँ मणिनाथ द्दौo देवनारायण सुता सोदरपुर सँ राघव सुत परिवया दौ (उ.टी. १७/०३) नरउन सँ गंगादत्त द्दौo अपरा देवनारायण सुतौ श्रीनारायण सहदें वौ नरउन सँ गंगादत्त सुत टेकनाथ दौ उ.टी. (१०३/९२) रवौआल सँ देवकृष्णर द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ महाराज माधव सिंह सुत वाबू कीर्ति सिंह दौ (उ.टी. १७/०३) नरउन सँ गंगादत्त द्दौo अपरा देवनारायण सुता एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (शा. १११०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo अपरा श्रीनारायण सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत कन्टू दौ (उ.टी. ६६/०) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo सहदेव सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ.टी. १८/०८) नरउन सँ दुरिवया द्दौo अपरा माहदेव सुत गोविन्दू नारायण खण्डंबला सँ श्या.मनाथ सुत महेश्व र दौ (शा.१२/०६) माण्डवर सँ श्या मू द्दौo गोविन्द नारायण सुत गणेश करमहा सँ चुम्मवन सुत धर्मनाथ दौ पबौली सँ मन्धणन द्दौo अपरा गोविन्दड नारायण सुत सोदरपुर सँ मनहर सुत कलर प्र. मेषनाथ दौ (उ.टी. १७/१२) नरउन सँ बनखंडी द्दौo महो गणेश सुता सुरेश पाली सँ झींगुर सुता तुलानाथ दौ (उ.टी ३३/१०४) माण्डपर सँ अभयनाथ द्दौo

(१४८)
उपटीप पुवारिपार रतौली सँ उजान ७४ रघुवीर सुता बद्रीनारायण शिवदत्त प्र. शम्भु नारायण वैयाo हरिनारायण सरिसब सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ शा. (१२६/०३) माण्डरर सँ काशीनाथ द्दौo बद्रीनारायण सुतौ रामगोविन्दा हरिगोविन्दो् बुधवाल सँ शिरोमणि सुत सुत प्यो र दौ
दरिहरा सँ लीलानाथ द्दौo हरिगोविन्दस सुतो जीतेन्द्र नारायण: सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐठहु दौ (उ.टी.१८/१०) दरिहरा सँ गदापाणि द्दौo जीतेन्द्रय नारायण सुत पराशरव सँ सुत लोकनाथ सुत दौ सँ द्दौo पराशर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo अपरा हरिगोविन्दथ सुता कुजौली सँ धरानाथ सुत वूचा दौ उ.टी. (१०५/१०/३) खण्डिबला सँ वाबू गिरिजादत्त सिंह द्दौo अपराजीतेन्द्र् नारायण सुता करमहा सँ गोवर्द्धन सुत सीताराम दौ (उ.टी. ५६/०३) नरउन सँ बलदेव द्दौo शिवदत्त शम्भु नारायण सुता वुधवाल सँ परशमणि सुत चण्डी दौ (उ.टी ६६/०७) सोदरपुर सँ वेदधर द्दौo वैया. हरिनारायण सुतौ राधारमण जयरमणौ खण्डौबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह सुत वावू वंशधारी सिंह दौ।। शा. (२८४//०५) माण्ड्र सँ खड़गी द्दौo राधारमण सुता अलय सँ राजा कलानन्दे सिंह दौ शा. (२७७//०१) खौआल सँ वंशमणि द्दौo जयरमण सुत कमल नयन करमहा सँ कन्है।यालाल सुत गणेशदत्त झा दौ (उ.टी. ६०//०३) पवौली सँ जनार्दन द्दौo विद्यानाथ सुत ननुक: पाली सँ दुल्लगह सुत ठेङनि दौ।। (उ.टी. ३५//०१०) नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo ननू सुतौ घुरघुर प्रo तोषनाथ चंचलौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत जीवधर दौ।। (उ.टी. १६//०१०) हरिअम्बन सँ हर्षमणि द्दौo घुरघुर प्रo तोषनाथ सुता खण्ड.बला सँ वाबू डोलपति सिंह सुत वाबूपति योगपति सिंह दौ (उ.टी. २९२/०४) सकराढ़ी सँ ब्रजमोहन द्दौo चंचल सुता दुर्गादत्त बुधवाल सँ पद्मनाथ सुत बालमुकुन्दौ दौ (उ.टी. ६८/०३) सरिसब सँ शम्भुीपति द्दौo अपरा चंचल सुतौ लोचन अनन्तोस सरिसब सँ शशिधर सुत मदन गोपाल दौ (उ.टी. ०४/०८) सुरगन सँ दुर्गानारायण द्दौo लोचन सुता सँ सुत काशीनाथ मिश्र सँ द्दौo (उ.टी. ७२/०५) दुर्गादत्त सुत देवीदत्त:पबौली सँ सदानन्द/ सुत कनार दौ (उ.टी. १२/११) वलियास सँ कल्या ण द्दौo देवीदत्त सुता सोदरपुर सँ छबनू सुत चित्रधर दौ (उ.टी. १५/०७) करमहा सँ दुखभंजन द्दौo अपरा देवीदता सुता नरउन सँ हरिनाथ सुत मेघनाथ दौ करमहा सँ साहेब द्दौo चिन्तादमणि सुता सोदरपुर सँ दीश सुत मनसुख दौ शा. (११९/१०) करमहा सँ छबनू द्दौo (शा. ९६//११) वैदिक भगीरथ सुता सदु आनन्दन वै. नित्या नन्दह दिमान जयानन्दन रूद्रानन्दाा सोदरपुर सँ परमानन्द सुत हरपति दौ (शा. ९६//०२) खौआल सँ खाँतर द्दौo अपरा भगीरथ सुता करमहा सँ नरोत्तम सुत रामेश्वखर दौ (उ.टी. ५०/०२) नरउन सँ कमलाकान्तय द्दौo

(१४९) उपटीप पुवारिपार रतौलीसँ मैवी
सदुपाध्यााय आनन्द सुता रतनानन्दी हिरानन्दत मेधानन्दास सोदरपुर सँ भगीरथ सुत कृष्णर दौ शा. (९६/०७) करमहा सँ भवेश्वनर द्दौo हिरानन्दo सुत मोदानन्दस वुधवाल सँ लक्ष्मीलदेव सुत हरि दौ शा. (११९/०७) दरिहरा सँ पुरूषोत्तम द्दौo मोदानन्दु सुता सोदरपुर सँ रूचिपति दौ (शा. १८२/१०६) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा वाबू फणिनन्द वाबू फकीरानन्दौ प्र. लोकानन्दोन खण्डहबला सँ महाराज माधव सिंह दौ (शा. १०८/१०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ यार सुत म.म.उ. दौ (शा. १७५/०९) दरिहरा सँ चिन्ताौमणि द्दौo अपरा मोदानन्द् सुता खण्ड बला सँ महाराज माधव सिंह दौ (शा.१००/१०३) करमहा सँ लक्ष्मी द्दौo वाबू फणिनन्दम सुतौ गुणानन्दु प्र. माना रमानन्दो९ नरउन सँ गंगादत्त सुत एकनाथ दौ (शा. १९२/१०२) पाली सँ लक्ष्मीरदत्त द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (शा. १०/१०७) सरिसब सँ पाँ थोधा द्दौo गुणानन्दम प्र. माना सुतौ महन्थु प्र. कीर्तिनन्दरन सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ उ.टी. (१३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo महन्था प्र. कीर्तिनन्दणन सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ कुञ्जन सुत कृष्णाु जी प्र. नेत्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१०) हरिअमब सँ ठीठर द्दौo अपरा सुता मोतीनन्द न करमहा सँ भेषदत्त सुत फूदरी दौ (उ.टी. ५७/०६) खण्डजबला सँ फुरदरी द्दौo गणेश सुतौ कमलेश: पाली सँ विकल सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्डँबला सँ कालीनाथ द्दौo सुरेश सुता सँ सुत लक्ष्मी्नन्ददन झा द्दौo सँ द्दौo नरेश सुता रंजन मगन सदना सँ सुत मोतीनाथ दौ सँ द्दौo
रमानन्द प्र. फूच्चीक सुता हरिअम्बस सँ गोशाँई सुत दामोदर दौ (उ.टी. ४४/०८) खण्डसबला सँ जगत सिंह ठाकुर द्दौo वावू. नन्दस प्र. लोकानन्दज सुत झलानन्दु: सोदरपुर सँ कृष्ण्दत्त सुत गिरधारी दौ वुधवाल सँ परशमणि द्दौo अपरा सुता पाली सँ दुल्लतह सुत लीलाधर दौ (उ.टी. ३५/०६) नरउन सँ लक्ष्मीौदत्त द्दौo वैदिक नित्यारनन्दक सुत गरीबानन्दल नरउन सँ महिपाणि सुत सरसकवि कुलपति दौ (उ.टी. ९४/१०) बुधवाल सँ हरिश्वुर द्दौo अपरा सुतौ मानीकनन्दडन मोतीनन्द नौ सोदरपुर सँ धर्मपति सुत रामी दौ (शा. १०३/०९) पाली सँ कृष्णँपति द्दौo गरीबानन्दप सुता घनानन्दध चुम्मवन दुर्गानन्दस फेकू प्र. उग्रानन्दत वाचा प्र. लीलानन्दाद हरिअम्ब सँ यार सुत म.म.उ. सचल दौ (शा. १७५/०९) दरिहरा सँ चिन्तासमणि द्दौo अपरा गरीबानन्दौ सुत चन्द्रा नन्दन: खण्ड‍बला सँ महाराज माधव सिंह दौ
(शा. १००/१/३) करमहा सँ लक्ष्मीददत्त द्दौo धनानन्दु सुता बुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (उ.टी. ६७/१०/२) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा धनानन्द. सुता लक्ष्मीननन्दरन नीकानन्दँन द्दौ गिरजानन्दाँ खण्डसबला सँ माधव सिंह सुत वाबू रमापति सिंह दौ (शा. २८५/०१) खौआल सँ बनी द्दौo अपरा सुता सुरगन सँ राजा देवनारायण सुत राजा, रूपनारायण दौ (शा. १०४/१०६) सोदरपुर सँ श्याामनाथ द्दौo लक्ष्मीडनन्द५न सुता करमहा सँ योगानन्दस सुत कुञ्जन दौ (उ.टी. ६३/०४) सोदरपुर सँ भूवन्धधर द्दौo

(१५०)
उपटीप, पुवारिपार रतौलीसँ लोहना ७५ नीकानन्द, सुत फलानन्दल पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ ( उ.टी. ०८/१०) माण्डतर सँ भवनाथ द्दौo फलानन्द सुतौ बोधनन्दा डोलानन्दोा करमहा सँ विश्वोनाथ सुत प्रेमनाथ दौ (शा. २१८/०४) दिधोय सँ बालमुकुन्दर द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ मनहर सुत भेषनाथ दौ (उ.टी. १७२१२) अलय सँ पद्मनन्दन सिंह द्दौo बोधानन्दव सुता नरउन सँ धर्मनाथ दौ (उ.टी. ९४/११) वलियास सँ बच्चे द्दौo अपरा बोधानन्दर सुता खण्डेबला सँ रघुवीर सिंह सुद भीमनाथ सिंह दौ (शा. २४४) पाली सँ वाबू विजयनाथ द्दौo डोलनन्द सुतौ दयानन्दद विद्यानन्दो४ सोदरपुर सँ सुत विश्वाानन्द दौ ( उ.टी. २५/०६) हरिअम्ब सँ बलदेव द्दौo गिरजानन्द सुतो तारानन्दस अम्बिकानन्दोव सँ करमहा सँ फकीर सुत भेषदत्त दौ (उ.टी. ५७/०६) दरिहरा सँ किशोर नाथ द्दौo तारानन्द२ सुतौ भीमानन्द मेधानन्दौर करमहा सँ विष्णुनसुत चंचल दौ (उ.टी.५०/०५) नरउन सँ मुक्तिनाथ द्दौo अम्बिबका नन्द् सुत दिनानन्दथ सरिसब सँ ठीठरू सुत जगदीश दौ उ.टी. (१९/०१) पाली सँ कुमुनाथ द्दौo भीमानन्दद सुत सदानन्दौ : खण्ड.बला सँ दामोदर सिंह सुत हरनाथ सिंह दौ (शा. २४४०५) माण्डमर सँ बाँके द्दौo मेधानन्दन सुत लेखनन्द : सँ सुत दुर्गानाथ झा दौ सँ द्दौo चुम्मनन सुता वुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (उ.टी. ६७/०२) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा सुता खण्डिबला सँ वाबू रमापति सिंह दौ (शा. २८५/०) रवौआल सँ बनी द्दौo फेकू प्र. उग्रानन्दथ सुत वाबू लोका नन्दँ: खण्ड०बला सँ महाराज छत्रसिंह सुत रूद्र सिंह दौ (शा. २७३/०९) पाली सँ गिरधारी द्दौo वाबू लोकनन्दल सुता गोखूला नन्दँ मथरानन्दo मोक्षानन्द. प्र. वुलरा सँ नरउन सँ चन्द्रहनाथ सुत मनभरन दौ (उ.टी. १००/१०) पाली सँ आत्मातराम द्दौo गोरवूला मन्दo सुता सोदरपुर सँ बम सुत गिरजादत्त दौ (उ.टी. २६/१३) बुधवाल सँ टेकनाथ द्दौo मथुरानन्दउ सुता सोदरपुर सँ बम्म सुत वूचन दौ (उ.टी. २७/३) माण्डतर सँ हरपति द्दौo

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...