Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१६ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

खण्ड -२(१) उप-टीप सकुरी सरिसव-पाहीटोल
अथ सरिसब सकुरी ग्राम प्रारम्याते (२८६//०१) सोमदत्त सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ माना दौ (२०२//०५) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ शक्तिनाथ सुतो धर्मनाथ: करमहा सँ जयदेव दौ (२८८/१) बलदेव सुतो जयदेव: त्रिपुरौली नरउन सँ सरस्वनती अभयनाथ दौ (२११/०४) घोसोत सँ परशमणि दौहित्र दौ जयदेव सुतो रमेश हरणौ खण्डतबला सँ वावू घनेश्वहर सिंह दौ (२०२/०२) हरिअम्वव सँ कमलानाथ द्दौ धर्मनाथ सुता नन्दान कुन्द(ना: सिहौली माण्डघर सँ महा वैयाकरण पंडित दिनबन्धुम सुत बहु भाषाविद् भाषा शास्त्री पंडित श्री गोविन्द दौ (२९०/०/०) भाषा शास्त्री पंo श्रीo गोविन्दक सुता अरविन्दा प्रo अक्कूर मिलिन्दा निर्मलेन्दु खण्डभबला सँ यदुनाथ सुत ठाकुर खुशरी दौ (२७०/०/०) हरिअम्बन सँ शम्भू्नाथ प्रo विकलस्यै/व द्दौ (१७९/०५) योगदत्त सुता खौआल सँ पीताम्बुर सुत श्रीदत्त दौ करमहा सँ भवानीदत्त द्दौ

(२) उo टीo रवांगुड़ सरिसब-पाहीटोल
।। अथखाङ्त्रड़ सरिसब ग्राम प्रारम्भ—(१९४//०५) राशपति सुता पाली सँ वावू विन्य् नाथ दौ (२०४/०४) वावू विन्य्ख नाथ सुतो विश्वीनाथ: सोदरपुर सँ रजनीदत्त दौ (२८२/०४) हरिअम्बै सँ गिरधर द्दौ (१९१/१०) हेमपति सुता माण्ड्र सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (१७४/०) सोदरपुर सँ भिरवन दौहित्र दौ (११०/०७) थोथा सुता हरिअम्ब् सँ यार दौ (११०/०७) दरिo चन्द्रलपति द्दौ (११६/०८) झोटहू सुता देवनन्द न मोतीनन्दनन कुन्दठनाथ प्रo जयनन्दवना: करमहा सँ धरभरण दौ (११७/०६) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा आत्मा१राम (११६/०७) सुता माण्डभर सँ हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौ अपरा आत्मादराम (०१//१०) सुता करमहा सँ किशोर दौ (२८७/०९) किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठरा: रजौरा माण्डुर सँ प्रान्ना‍थ दौ (९३/०५) पबौली सँ कवि भोलन द्दौ (देवनन्द न सुतो आनन्दा चुनचुनो बुधवाल सँ कंटू सुत घनेश्व र दौ (२१८/१०) नरउन सँ पैचकौड़ी द्दौ आनन्दु सुत सँ सुत दौ सँ द्दौ चुनचुन सुत सँ सुत दौ सँ द्दौ मोती नन्द्न सुता माण्डनर सँ नीलकंठ सिंह झा दौ (२८७/०७) करमहा सँ खगेश प्रo मनहर द्दौ कुन्दडनाथ प्रo जयनन्दरन सुता वुधवाल सँ धनेश्व्र दौ नरउन सँ लेखनाथ प्रo पचकौड़ी द्दौ (१९०/०३) शम्भूीपति सुता दरिहरा सँ चन्द्रादनन्द) दौ (१००/०५) सोदरपुर सँ ठेठाई द्दौ (१९०/०३) बदरी प्रo रतिपति सुता नरउन सँ टून्नीख दौ (२०२/०) पाली सँ रज्जेच द्दौ अपरा बदरी प्रo रतिपति सुता दरिहरा सँ लोकानन्द/ दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ (०१/०५) अपरा (१९०/०३) मधुपति प्रo हनुमान जी सुतो वुद्धिनाथ गंगानाथौ वावू लोकानन्दन दौ (१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ


(३) उo टीo रवांगुड़ सरिसब- विट्ठो, उजान
बुद्धिनाथ सुता पाली सँ गणनाथ सुत शान्तिनाथ दौ (२०४/०५) शान्तिनाथ सुता कामनाथ मायानाथ अभयनाथा: पबौली सँ पाँ हलघर सुत उँमानन्दि दौ (२८७/०३) पाली सँ साधु द्दौ (१०१/०५) पाँ उँमाई सुतो दरिहरा सँ दिनपति दौ कृष्णुपति सुतो दिनपति सरिसब सँ थारू सुत अपूछ दौ पाली सँ रतनपाणि द्दौ दिनपति सुता करमहा सँ बहोरन सुत पद्मापति दौ (१०८/०५) सरिसब सँ परमानन्दस द्दौ (२१७/०३) योगनाथ सुता नरपति यदुपति पाँ भवानन्दा : पाली सँ मोहन दौ (२१२/०) सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौ नरपति सुत माण्डपर सँ हियन सुत पाँ भवनाथ दौ (१९५/०) सरिo श्या०मनाथ द्दौ पाँ भवानन्दू सुता करमहा सँ प्या रेलाल दौ (९५/०७) प्यापरेलाल प्रo श्रीदत्त सुतो लटूरी प्रo उँमानाथ सोनो नरउन सँ लक्ष्मीुनाथ दौ (११७/०२) पाली सँ जगन्नायथ द्दौ अपरा पाँ भवानन्दू सुता केदारनाथ विद्यानाथ वैयाo नन्ददनाथा: माण्डँर सँ जीवपति दौ (२००/०४) करमहा सँ बच्ची५ द्दौ केदारनाथ सुता दरिहरा सँ लीलानन्दस दौ (१९०/०६) बुधवाल सँ मोहन द्दौ अपरा केदारनाथ सुतो लोलिम्बद राज प्रo जगन्नाुथ नित्यारनन्दौप हरिअम सँ दामोदर दौ (२०३/०७) खण्ड बला सँ जगत सिंह द्दौ विद्यानाथ सुता वुधवाल सँ परशमणि सुत पंचकौड़ी दौ (२०५/०५) खण्डोबाल सँ वावू गणेश दत्त सिंह द्दौ अपरा विद्यानाथ सुतो धुरन: करमहा सँ बचकन सुत बल्लोद दौ (१७९/०) पबौली सँ मंघन द्दौ घुरण सुता सँ सुत कमलाघर दौ सँ द्दौ वैयाकरण नन्द नाथ सुता करमहा सँ फकीर दौ (९६/०९) खण्ड बला सँ छक्कचन द्दौ (२१८/०२) विश्वननाथ सुता सिद्धनाथ नित्य नाथ गौरीनाथा: वलियास सँ दामोदर सुत पुण्य पति दौ (१२२/०५) पुण्यँपति सुतो अनन्तद: खण्ड)बला सँ वावू रवेलापति सिंह दौ


(४) उ.टी. रवांगुड़-पाहीटोल
(१८३//०५) करमहा सँ शीतल द्दौ सिद्धिनाथ सुता हरिअम्ब् सँ देवनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (उo टीo ४१/०४) खण्ड बला सँ जनार्दन द्दौ नित्य६नाथ सुतो विजयनाथ शशिनाथौ करमहा सँ सुत हर्षनाथ दौ सँ द्दौ गौरीनाथ सुता सँ सुत श्री मोहन झा दौ सँ द्दौ रामनाथ प्रo रामकृष्ण सुता करमहा सँ कन्है यालाल सुत गणेशदत्त दौ (उo टीo ६०/०३) पबौली सँ जनार्दन द्दौ (२१७/०५) झोंटहू प्रo कुंत्र्जनाथ सुता करमहा सँ ब्रजलाल सुत बौनू दौ (२७०/०७) सरिसब सँ आदिनाथ द्दौ (२१७/०५) मुशरि प्रo हरिहर नाथ सुतो जयकृष्णस: माण्ड्र सँ ठेड.नि सुत कृष्ण्दत्त दौ (१७४/०२) खण्डदबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ जयकृष्ण सुतो सुरेन्द्र विरेन्द्रोौ करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बिर दौ (२९२//०/०) वलियास सँ दामोदर द्दौ सुरेन्द्रद सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ विरेन्द्रा सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ अपरा मुशरी प्रo हरिनाथ सुता उग्रनाथ राजा प्रo श्रीनाथ इन्द्ररनाथा:दरिहरा सँ फणिनन्दकन सुत माना दौ (२०२/०५) सोदरपुर सँ लूचाई दौहित्र दौ उग्रनाथ सुतो दिवानाथ नाथौ सँ सुता झा लाला दौ सँ द्दौ दिवानाथ सुता सँ सुत झा लक्ष्मीदनाथ दौ सँ द्दौ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ राजा प्रo श्रीनाथ (बैद्य जी) सुता संतोष सुशील नारायणा: सँ सुत झा जीवनाथ दौ सँ द्दौ।।
(५) उ.टी रवांगुड़ सँ पाहीटोल
संतोष सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ सुशील सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ नारायण सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ इन्र्महनाथ सुतो धीरेन्द्रा समीरौ सँ सुत गुणनाथ मिश्र दौ सँ द्दौ (२१७/०५) ठक्क)न प्रo उमरूनाथ सुता मोदनाथ प्रo जगदीश कुमुदनाथ बोधनाथ दिनानाथ महेन्द्रदनाथा: माण्ड्र सँ लक्षमन सुत बच्चूल दौ (२०१/०३) हरिअम्वर सँ वैयाo चुन्नी् प्रo श्रीधर द्दौ मोदनाथ सुता हरिअम सँ तुलानाथ सुत सोमनाथ दौ सँ मिश्र सिद्धिनाथ द्दौ दौ कुमुदनाथ सुतो बैद्यनाथ झा ‘‘प्रशेर’’ लोकनाथौ सिहौली माण्डइर सँ मदना नन्द्सिंह प्रo बदरी दौ (२८२/०७) एकहरा सँ दयानाथ द्दौ मैथिली साहित्यनकार ‘’प्रशेर’ बैद्यनाथ सुतो सुरेश शैलेशो पुड़े नरउन सँ मेघानाथ सुत धर्मनाथ दौ (१२०/०४) मिमांशक मेघानाथ सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ किशोर सुत परिचेता फेकू दौ (१८४/०९) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ धर्मनाथ सुता ऋतुनाथ देवनाथ केदारनाथ दयानाथ शम्भूमनाथ जीतू नाथा खण्डमबला सँ वावू तंत्रेश्व र सिंह दौ (२७९) सँ दौ बोधनाथ सुतो माण्डौर सँ नीलकंठ सुत हरिनन्दुन सिंह प्रo महेश दौ (२८७/०) पबौली सँ उमानन्दी प्रo जीवघर द्दौ दिनानाथ सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दो प्रo गरीब सुत रटन दौ (२००/०३) लक्ष्मीसनाथ सुतो गरीबानन्दँ प्रo गरीब सुतो ठक्कतन रट्टनो खण्डथबला सँ कंटू सिंह प्रo घनपति सिंह दौ (२९२/०७) दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौ रट्टन सुता उमेश भीमनाथ इन्द्रदनाथ प्रo दिनानाथ: करमहा सँ छोटा सुत नित्याकनन्दी दौ (१९४/०४) सरिसब सँ श्रीपति द्दौ


(६) उ.टी.
।। महेन्द्रथ सुता दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीदनाथ दौ (२७८/०) लक्ष्मीशनाथ सुतो उग्रनाथ घीरनाथौ करमहा सँ लान्हि सुत दिगम्बयर दौ (२८१/०४) (२८१/०४) सोदरपुर सँ रघुवीर द्दौ (२७८/०४) रामगोपाल सुता वलियास सँ इश्वषरीदत्त सुत मधुसूदन दौ (३१७/०२) मधूसूदन सुता सोदरपुर सँ देवानन्दश सुत नेना दौ (१५१/०२) योगीश्व र सुतो वराह: कत्र्जोली सँ घीरकंठ दौ।। वाराह सुतो रति हरि कौ वलियास सँ श्रीघर दौ।। हरि सुता मणि शशि बाछे कृष्णान: जगति सँ भवे सुत रूद दौ उचति सँ पशुपति द्दौ मिमांशक मणि सुता बासुदेव कामदेव जयदेवा: पनिo विभाकर सुत वुद्धिकर दौ माण्डौर सँ महाई द्दौ मिमांशक जयदेव सुतो मिशर मोहनो करमहा सँ काशी दौ सँ द्दौ अपरा जयदेव सुतो वावूक: वुधवाल सँ रघु सुत गोविन्दल दौ
खौआल सँ गोपी द्दौ वावू सुतो धरनी गंगादाशो हरिअम सँ चक्रपाणि सुत रमापति दौ लोआम सुरगन सँ कृष्ण देव द्दौ महाजनी पुत्र मिमांशक धरनी सुतो अनाथ: दरिहरा सँ पद्मनाम सुत अनन्त दौ सोदरपुर सँ पाँ माघव द्दौ अनाथ सुतो गोनड खौआल सँ किशाई सुत अनन्त् दौ करमहा सँ कमल द्दौ माघवी पुत्र गोनड़ सुतो देवानन्दद: सकराढ़ी सँ कमलाकान्तु सुत हरि दो सोदरपुर सँ ननू द्दौ देवानन्द सुतो खुशी नेनाकौ करमहा सँ विघ्नेेश सुत छोटी दौ सोदरपुर सँ आनन्दत द्दौ नेना सुता महिषी वुधवाल सँ पाठक हृदय राम द्दौ (१७१/०९) भड़गाम जजिवाल सँ हिरफूल द्दौ गोशाउनी पुत्री सुताश्र रूद्राणी वलियास सँ मधुसूदन पत्नीो अपरा रामगोपाल सुता खौआल सँ सरबन दौ (३१८/०३) सर्वन सुता वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललित लाल दौ (२९३/०८) भीमदत्त सुता ललितलाल निधि शम्भू का: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत वच्चअन दौ


(७) उ.टी. रवांगुड़- पाही-उजान
(२९३/१०) सोदरपुर सँ बछरू द्दौ ललित लाल सुतो भूषण: दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमा दौ हेमा सुतो गिरधारी क: सरिसव सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ शूलपाणि सुतो भवानीदत्त हरदत्तो: सतलरवा सँ नारो सुत महेश दौ महेश सुता पनिo महेश दौ वंशमणि सुतो महेश: पवौली सँ शशि सुत माधव दौ बेलउँच सँ लक्ष्मीौ द्दौ महेश सुता माण्डदर सँ अर्जून सुत धराधर दौ हरिअम्बत सँ श्या म द्दौ भवानीदत्त सुता कालिकादत्त वंशमणि छत्रमणिका पनिo दामोदर सुत प्रान्नाअथ दौ दरिहरा सँ गंगेश द्दौ (२७८/०४) वैयाकरण ब्रजगोपाल सुता गंगारमन राधारमन रेवतीरमना: करमहा सँ बछरण सुत रवेली दौ (१९९/०) खण्ड बला सँ जीरक्खान द्दौ गंगारमन सुतो कौस्की र मन: एकहरा सँ हेमदत्त दौ (१११/०६) गुदरी प्र. दण्डसपाणि सुता घुरघुर प्र. हेमदत्त चक्रदत्त मुक्रिदत्ता: खण्ड०बला सँ झलहन सुत तारानाथ दौ (१९३/०६) नरउन सँ गदापणि द्दौ हेमदत्त सुतो दिनानाथ: सक. मनमोहन सुत लीलानाथ दौ (२१२/०४) लीलानाथ सुतो रंगनाथा अलय सँ राजा श्रीनन्दणन सिंह दौ (१९८/०७) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ।। राधारमन सुतो अम्बिका रमण: पाली सँ विजयनाथ दौ (२४३/०९) सक. वैया. हर्षनाथ द्दौ अपरा राधारमन सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बरर दौ (२०१/०९) नरउन सँ टुनी द्दौ अम्बिका रमन सुता सँ सुत गंगानाथ दौ सँ द्दौ रेवतीरमन सुता गौरी रमन रमन शच्चीत रमन उमारमन सती रमना: कर. नीलाम्ब र दौ (२०१/०९) नर. टुनी द्दौ

(८) उ.टी. रवांगुड- उजान
(०४/०७) कौस्कीप रमन सुता सरस्व तीरमन डा. रेवतीरमन तृप्रित रमन दृप्तिरमना: पिलरवाड़ वड़o दरिहरा सँ मधुसूदन सुत घनानन्द् दौ (३१९/०) घोसोत सँ गंगेश द्दौ शच्ची४रमन सुतो ज्यो ति रमन: सँ सुत तंत्रनाथ दौ सँ द्दौ (२७८/०५) जय गोपाल सुता रोहिणीरमन गोपीरमन दरिहरा सँ भूवनाथ दौ (२०६/०९) खण्ड्बला सँ मुकुन्द् सिंह द्दौ गोपीरमन सुता देवकीरमन जानकीरमन लक्ष्मीमरमन सरस्वौतीरमन काली रमना: करमहा सँ छक्क/न दौ (१७९/०४) छक्कदन सुता दरिहरा सँ ननू दौ (१९२/०/०) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौ गोपीरमन सुता करमहा सँ बचकन सुत बल्लोी दौ (१७९/०) पवौली सँ मन्ध न द्दौ रोहिणी रमन सुतो करमहा सँ बल्लोँस्यै१व दौ (१७९/०) पबौली सँ मन्ध न द्दौ अपरा रोहिणी रमन सुतो रत्‍नेश्वकर: हरिअम सँ गौरीधर सुत गणेश दौ (२१८/०७) गोविन्दो प्रo गौरीधर सुता योगधर वद्री प्रo तंत्रधर गणेश प्र. भक्तिधरा: माण्डकर सँ भवनाथ सुत शिवदत्त दौ (१९५/०२) शिवदत्त सुता सोदरपुर सँ फल सुत गदाधर दौ हरिअम्बा सँ रूपनाथ द्दौ गणेश सुतो रामेश्वार सिंहेश्वलरौ खण्ड बला सँ कमला कान्तर दौ (२१०/०७) करमहा सँ राधानाथ द्दौ (२७८/०५) मदन गोपाल सुतो शम्भु गोपाल शिशिर गोपालो सुरगन सँ राय दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ राजा दुर्गाप्रसाद द्दौ शम्भु गोपाल सुतो चन्द्रव गोपाल: करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ (२९१/०४) नरसिंह सुता भीमनाथ विदेश्वधरनाथ सीतारामा: नाहस खौआल सँ वंशमणि दौ (२७७/०२) सोदरपुर सँ गुदर द्दौ शिशिरगोपाल सुता दरिहरा सँ माना सुता किर्तिनन्दहन दौ (९६/०) अपरा वैदिक भगीरथ सुता सदुपाध्याधय आनन्द वैदिक नित्या नन्द६ दिमान जयानन्दद रूद्रानन्दां: सोदरपुर सँ परमानन्दा सुत हरपति दौ (९६/०२) खौआल सँ रवांतर द्दौ सदुपाध्यावय आनन्द सुता रत्नादनन्दक हिरानन्दन मेघानन्दा : सोदरपुर सँ कृष्णो दौ (९६/०७) करमहा सँ भवेश द्दौ


(९) उ.टी. रवांगुड़-उजान, दुर्गागंज ( कटिहार)
हिरानन्द) सुतो मोदानन्द : वुधवाल सँ हरि दौ (११९/०७) दरिo पुरूषोत्तम द्दौ मोदानन्द‍ सुतो फणिनन्दमन फकीर प्रo लोकानन्दोा खण्डरo माघव सिंह दौ (८१/०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौ फणिनन्द न सुतो माना प्रo गुणानन्दद फूच्चीा प्रo लोकानन्दो नरउन सँ एकनाथ दौ (१९२/०२) पाली सँ लक्ष्मीरदत्त द्दौ माना प्रo गुणानन्द/ सुतो महन्थप प्रo कीर्तिनन्द नो सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१८४/०७) नरउन सँ गोपाल द्दौ महन्थन प्रo कीर्तिनन्दनन सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ कुत्र्जन सुत कृष्ण जी प्रo नेत्रनाथ दौ (२११/०८) हरिअम सँ ठीठर द्दौ अपरा शिशिर गोपाल सुता दरिहरा सँ राधानाथ दौ (२००/०५) पबौली सँ तपसी द्दौ (२) अपरा शिशिर गोपाल सुता करमहा सँ भोली सुत रघुनाथ दौ (२९१/०४) रघुनाथ सुतो भरत: पुड़े नरउन सँ तारानाथ दौ (२१७/०) पाली सँ धरानाथ द्दौ (२७८/०५) महामहो सन्त गोपाल सुता विनय गोपाल अरूण गोपाल काली गोपाला: प्रo रामेश्वसर गोपाला: सुरगन सँ दुर्गानारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ दुर्गाप्रसाद द्दौ विनय गोपाल सुतो आदित्यत गोपाल: माण्डवर सँ गोवर्द्धन सुत लक्ष्मी१कांत दौ (२१०/०४) लक्ष्मी कांत सुता पबौली सँ रमानन्दन दौ (१७८/०३) रमानन्दी सुतो परमानन्दा सच्यु्तानन्दो् पाली सँ कपिलेश्वपर दौ (२४१/०) सोदरo वावू नाथ द्दौ अपरा विनय गोपाल सुता प्रमोद गोपाल कन्त/गोपाल गिरधर गोपाल उदय गोपाल ध्रुव गोपाल शरद् गोपाला हेमन्तन गोपाला: रूचौलि करमहा सँ रघुनाथ दौ (२९१/०४) (२९१/०४) नरउन सँ तारानाथ द्दौ आदित्यद गोपाल सुतो प्रिय गोपाल संजय गोपालौ सँ सुत शिवनाथ दौ सँ द्दौ संजय (कुमार) गोपाल सुतो उत्कार्ष: सुताश्रच: वत्सआला बरारी सँ सुत चौo पंचानन्दग दौ सँ द्दौ प्रमोद गोपाल सुतो प्रशान्ता गोपाल: हरिअम सँ सिंहेश्व र सुत मोहनाथ दौ (२०३/०/०) सिंहेश्व‍र सुतो लेखनाथ मोहनाथौ नरउन सँ शिवनन्दोन दौ (२१३/०३) दरिहरा सँ बलभद्र द्दौ मोहनाथ सुतो शम्भूपनाथ कामनाथौ खण्डगबला सँ वावू उषापति सिंह दौ (२८६/०२) माण्डुर सँ झोंटहू द्दौ प्रशान्तश गोपाल सुता वड़कागाँव


(१०) उ.टी. रवांगुड- दुर्गागंज (कटिहार)
सँ सुत कन्है्या झा दौ सँ द्दौ श्रीकन्तद गोपाल सुतो रवि गोपाल मनीष गोपालो हरिअम्ब सँ (२१८/०८) सुत हेमघर दौ चिरत्र्जीव प्रo हेमघर सुता उपेन्द्रो विरेन्द्रु सुरेन्दरर खण्ड बाल सँ वावू ठकुरपति सिंह दौ (२८६/०७) नरउन सँ विश्वानाथ द्दौ रवि गोपाल सुतो श्रृजन गोपाल: सिहौली माण्ड)र सँ तारानन्‍द सिंह सुत श्याेमानन्दव सिंह दौ (२१०/०/०) रघुनन्दौन सुतो राशबिहारीक: करमहा सँ जाल्पारदत्त दौ (९९/०९) दरिहरा सँ चन्द्राानन्दस द्दौ राशा बिहारी सुतो हरनाथ प्रo तारा नन्दो् दिगउन्धद सोदरपुर सँ कौशिल्या० नन्दन दौ (२०३/०७) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ तारानन्द सिंह सुता कालिकानन्दि सिंह श्यापमानन्दद सिंह आद्यानन्द सिंह जगतानन्दद सिंह दिव्यारनन्दि सिंहा मानी सोदरपुर सँ मार्कण्डेधय सुत लोकेश्वरर दौ (२१३/०४) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ श्याामानन्ददसिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ मनीष गोपाल सुता सिहौली माण्डयर सँ (गोधनपुर) सुत दौ सँ द्दौ गिरधर गोपाल सुतो ऋषि शाण्डिल्यव ऋजु शाण्डिल्योव भट्टपुरा सँ सुत झा मोती दौ सँ द्दौ ऋषि गोपाल सताश्र्च श्रृष्टिकें वलिo हरिअम्बन सँ काशीनाथ सुत भद्रनाथ मिश्र दौ (१८२/०८) ललितनाथ सुतो काशीनाथ चित्रनाथौ सोदरपुर सँ हर्षी दौ (२४६/०) हर्षी सुता खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्मनाथ दौ पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल प्रo इश्व रदत्त द्दौ उदय गोपाल सुतो पल्लशव गोपाल: भट्टपुरा सँ सुत झा मोती दौ सँ द्दौ ध्रुव गोपाल सुता पाहीटोल वलिo हरिअम्व सँ जयदेव सुत वुद्धिनाथ दौ (२१३/०७) वुद्धिनाथ सुतो मनोज: सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत मिश्र दयानाथ दौ (उo टीo १५/०२) पाली सँ गंगाधर द्दौ शरद गोपाल सुतो अपूर्वगोपाल: लरवनौर करमहा सँ खेलानन्दत सुत डा. दिगम्बलर दौ (उo टीo ६३/१०) नरउन सँ मोतीनाथ द्दौ


(११) उ.टी. रवांगुड़-दुर्गागंज (कटिहार)
हेमन्त्त गोपाल सुतो गौरव सौरभ लरवनौर सँ सुत मोहन दौ सँ द्दौ अरूण गोपाल सुत सिद्धि गोपाल देवेन्द्र गोपाल नृपेन्द्रौ, राजेन्द्रँ नागेन्द्रो नृत्यद गोपाला: हरिअम सँ मनमोहन दौ (१९२/०२) मनमोहन सुता नरउन सँ चुम्मोन सुत रघुनन्दलन दौ (१८४/०६) रघुनन्दलन सुतो कमला कान्तन ठक्कून प्रo कलानाथौ सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (१८४/०८) नरउन सँ बौकू द्दौ देवेन्द्रु गोपाल सुतो सुजीत गोपाल टीकू प्रo गोपालो सिहौलि माण्डपर सँ राम सुत बैद्यनाथ दौ (२७१/०६) अपरा भूवनपति सुतो राम लक्षमनो घोसोत सँ अमृत केश दौ (२१७/०/०) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ राम सुता विश्वौनाथ बैद्यनाथ शशिनाथा: सोदरपुर सँ किशोर सुत गोशाँई दौ (२००/०६) करमहा सँ लान्हि द्दौ बैद्यनाथ सुता सोदरपुर सँ गोपीनाथ दौ (२०१/०५) माण्डथर सँ भोला द्दौ सुजीत गोपाल सुतो रूचौलि एकहरा सँ मिश्र उँमानाथ सुत प्रोoडाo अभयनाथ प्रo भीक्टोर दौ (२८२/०९) प्रोoडाo भयनाथ सुतो अजयनाथ प्रo टीपू अंशुनाथौ सोदरपुर सँ M.A. (H.M.) अम्बिकानाथ दौ (१२३/०४) मिश्र यदुनाथ सुतो M.A. अम्बिकानाथ: हरिअम सँ केशी लाल दौ (२९०/०९) मिश्र केशी लाल प्रo शक्तिनाथ सुता सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवूजन दौ (१९०/०८) वुधवाल सँ गोशाँई द्दौ मिश्र अम्बिकानाथ सुतो उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ कंटीर दौ (१९७/१०) माण्डनर सँ फेकू द्दौ सिद्धि गोपाल सुतो अनन्तथ गोपाल: बड़कागॉंव करमहा सँ नरनाथ सुत झा भोलानाथ दौ (उo टीo १०/०८) पबौली सँ सुभद्र द्दौ नृपेन्द्र१ गोपाल सुतो अजीत असीत गोपालो हरिअम्वु सँ पुलकित सुत मतिनाथ दौ (२९५/०/०) मतिनाथ सुता रमानाथ सतीनाथ मोहनाथ सोमनाथा


(१२) उ.टी. रवांगुड-दुर्गागंज-(कटिहार)
खण्ड१बला सँ वावू चन्द्रंपति सिंह दौ (२९०/०७) माण्डिर सँ दिनबन्धु) द्दौ राजेन्द्रत गोपाल सुतो अनूप गोपाल: सुल्ह नी नरउन सँ केशवनाथ सुत वरदानन्द) दौ (२०२/०३) वरदानन्दभ सुतो उदयनाथ: सँ सुत सीतानाथ झा दौ नृपेन्द्रस गोपाल सुतो गंगोरा वुधवाल सँ गणेश्वठर सुत तंत्रेश्व‍र दौ (२७६/०७) तंत्रेश्वलर सुतो मुक्तिश्वनर भगवान जी राधेश्व रा: खण्ड(बला सँ वावू नन्दी७श्वोर सिंह दौ वावू नन्दी श्वजर सिंह सुतो प्रमोद नन्दमन सिंह: सँ सुत पोषनाथ दौ सँ द्दौ नृत्य गोपाल सुतो अनुज गोपाल: नरउन सँ वरदानन्दर दौ (उo टीo ०६/०२/) सँ सीतानाथ द्दौ विश्र्वगोपाल सुताश्र्च प्राची प्रेरणा प्रतीक्षा नडुआर नरउन सँ बलदेव सुत महेश झा दौ (उo टीo ९५/१२) सँ अमूल्यत गोपाल सुत अभियंता प्रत्युनष गोपाल नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (उo टीo ९७/०६) खण्ड बला सँ तंत्रेश्वोर सिंह द्दौ (उo टीo ०५/०६) रामेश्वनर गोपाल प्रo काली गोपाल सुता अतुल गोपाल शीतल गोपाल योगेन्द्रु गोपाल अमूल्यउ गोपाल चैत्र गोपाल विश्वतगोपाल: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीरनाथ दौ (०३/११/उo टीo) करमहा सँ दिगम्बार द्दौ अतुल गोपाल सुतो प्रफुल्ल( गोपाल प्रसन्नय चैत्र गोपाल सुत प्रज्वूल गोपाल करमहा सँ रवेलानन्द६न सुत हरिहर झा दौ (उo टीo ६३//०९) नरउन सँ गेहनाथ द्दौ माड़रि बलियास सँ लोकपति सुत महावीर दौ (१९३/०२) लोकपति सुता पुण्यलपति ठकुर पति महावीरा: सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (१९५/०/०) करमहा सँ जालपादत्त द्दौ।। महावीर सुता तंत्रपति भरत सुघीरा: पुड़े नरउन सँ जगन्ना थ दौ (२१३/०३) जगन्नारथ सुतो अमरनाथ: अनलपुर करमहा सँ विश्वौनाथ सुत नैना दौ (२१०/०७) नेना सुतो गणपति: माण्डपर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (१९७/०६) खण्डनबला सँ ठo जीरक्ख‍न द्दौ शीतल गोपाल सुतो प्रशान्ती गोपाल पंकज गोपालो नरउन सँ कमलानाथ सुत अमरनाथ दौ (२१३/०५) अमरनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्ड१बला सँ वावू तंत्रेश्वलर सिंह दौ (२७९/०) करमहा सँ शक्तिनाथ द्दौ (सकराढी सँ सत्य नारायण द्दौ) प्रशान्तौ गोपाल सुता हरिअम्बड सँ सुत कृपानाथ दौ सँ द्दौ पंकज गोपाल सुता हरिअम्वड सँ ईo देवीनाथ सुत ज्ञाननाथ दौ योगेन्द्र गोपाल सुता प्रभात गोपाल प्रवीण गोपाल प्रणव गोपाला झोझारपुर प्रo करमहा सँ टेकानन्दप सुत हेमन्त‍ द्दौ प्रo चिरानन्दअ दौ वलियास सँ महेश्व र द्दौ


(१३) उप-टीप रवांगुड़-सरिसब-राजग्राम
(१०९/०२) चिलका सुतो गणेश: नरसाम वलियास सँ विद्यानाथ दौ (१०९/०३) पाली सँ हेमाङ्त्रद द्दौ गणेश सुतो कालीदत्त: एकहरा सँ मo मo उo ववुरै यादौ (१९२/०४) सोदरपुर सँ धीरेश्वयर द्दौ अपरा गणेश सुता खौआल सँ गोशाँई दौ (१०९/०६) करमहा सँ महिघर द्दौ अपरा गणेश सुता खौआल सँ दुरवभंजन दौ (१६२/०/०) दुरवभंजन सुतो हरिकृष्णँ: वुधवाल सँ अभिराम सुत फकीर दौ सरिसव सँ चतुर्भूज द्दौ (३) अपरा गणेश सुतो हर्षीक: पाली सँ जयानन्द दौ (१९२/०३) एकहरा सँ बवुरैया द्दौ (४) कालीदत्त सुतो गोपाल: वुधवाल सँ हृदयमणि दौ (१९९/०३) खण्डदबला सँ उग्र सिंह द्दौ गोपाल सुतो फेकू वूचनो माण्डनर सँ शोभन सुत भैयन दौ (२०५/०८) तिसउँत सँ भैयो द्दौ फेकू सुता खौआल सँ उँमादत्त सूत अपूछ दौ (२७८/०६) जयोतिर्व्विद अपूछ सुता अनलपुर करमहा सँ विष्णु दत्त सुत फेके दौ (३०२/०७) विष्णुरदत्त सुतो यशोघर फेके को कुजौली सँ जानकी नाथ सुत एकनाथ दौ बo (२०/०५) चित्रधर सुतो विष्णुुदत्त नारायणदत्तो वलियास सँ कल्यातण सुत जीवनाथ दौ पाली सँ भिखारी द्दौ विष्णु दत्त सुतो यशोधर फेके कौ कुजौली सँ जानकीनाथ सुत एकनाथ दौ पण्डुयआ सँ चाण द्दौ फेके सुता सोदरपुर एकहोली सँ नन्दीँश्र्वर सुत टूनी दौ टूनी सुतो विकल: बुधवाल सँ मo मo अचल सुत हेमनाथ दौ हेमनाथ सुतो यदुनाथ: पबौली सँ शo गरीब सुत थोथन दौ वलियास सँ जीवन द्दौ अपरा फेके सुता सकराढ़ी सँ गुणी सुत फतुरी दौ अलय सँ बनमाली द्दौ वूचन सुता बेलउँच सँ श्रीनाथ सुत कृष्णुकांत दौ।। ।। हर्षी सुतो अच्युातानन्दह घोसोत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ (शाo १९२/०८) पाँ रूपनाथ सुतो प्रद्मूम्नो प्रo मोदनाथ: खण्डबबला सँ उग्र सिंह सुत मोहन सिंह दौ (१९२/०८) पाली सँ बाछ द्दौ अच्युहतानन्द सुता जाल्यo सँ प्याारेलाल सुत बच्चाू प्रo हरिवंश नारायण दौ सरिसव सँ भाइलाल द्दौ


(१४) उ.टी. रवांगुड़ सरिसब
भिरिवया सुतो आँरवी पाँरवीकौ कुजौली सँ लक्ष्मींधर सुत घीर दौ (२११/९१/८७/०) सरिसब सँ धरणीघर द्दौ आँरवी सुता मनभरण चुम्मान कुंत्र्जन मंगला खौआल सँ रत्नयपाणि सुत हृदयफूल दौ पबौली सँ मनसुख द्दौ मनभरण सुता दरिहरा सँ गरीबानन्द९ सुत घनानन्दा दौ (उo टीo ७४/१३) घनानन्दघ सुता सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (१८७/०३) अपरा राय रूपनारायण सुता सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत श्याुमनाथ दौ (उo टीo २१/०४) श्या/मनाथ सुता करमहा सँ भवेदव सुत छोटकनि दौ (१८७/०४) छोटकनि सुतो मयानाथ दरिहरा सँ गोपाल सुत विघू प्रo देवनाथ दौ (१८७/०४) खण्डoबला सँ गुणानन्दश द्दौ पाँरवी सुता नडुआर करमहा सँ महिपति सुत राजा रामलोचन दौ (उo टीo ५४/०/०) अपरा राजा रामलोचन सुता दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त दौ (२१६/०६) पाली सँ भवानीदत्त द्दौ


(१५) उ.टी. जोंकी-सरिसब, बढि़याम पर्वपल्लीथ
अथ जोंकी सरिसब ग्राम:—(१०९/०९) हरदत्त सुतो मथुरानाथ: बुधवाल सँ परमानन्द) सुत देवकृष्ण् दौ दरिहरा सँ बाले द्दौ मथुरानाथ सुतो रूपनाथ प्रसिद्धनन् आनन्दो माण्ड र सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ पबौली सँ गरीब द्दौ (०९) विरेश्र्वर सुता वलियास सँ राजा सुत कृष्ण्पति दौ सोदरपुर सँ अनिरूद्ध द्दौ (१८२/०२) लक्ष्मी्दत्त सुतो कृष्णददत्त: वलियास सँ चतुर्भूज सुत हरिश्र्वर दौ बo (१/१) सरिसब सँ हृषिकेश द्दौ अपरा लक्ष्मी‍दत्त सुतो गणेशदत्त: माण्ड्र सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ पबौली सँ सर्वज्ञान गरीब दौ अथ बढियाम पबौली ग्राम:—विo नo शारवा पुस्तँक (१८२//९) भैया सुता प्याेरे प्रo नारायणदत्त श्री कृष्णत प्रo हृदयमणि पाँ हलघरा: पण्डु आ सँ पाँ वंशीघर सुत पाँ अच्युथत दौ (२६५/०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौ प्याहरे प्रo नारायणदत्त सुता माण्डार सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्याामनाथ द्दौ श्रीकृष्ण४ प्रo हृदयमणि सुतो मोतिनन्दुन: माण्ड४र सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०) सरिसब सँ श्या्मनाथ द्दौ मोतिनन्द न सुता नरउन सँ घोघी सुत गौरीनाथ दौ घौघी सुतो गौरीनाथ खण्डाबला सँ मनिनाथ सुत धर्मनाथ दौ (१९३/०५) घोसोत सँ कलानाथ द्दौ गौरीनाथ सुता खौआल सँ देवकृष्णत सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ६८/०) करमहा सँ मतिनाथ द्दौ अपरा मतिनन्दसन सुता नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ


(१६)
उजान हलधर झा उ.टी. ८ बढि़याम-उजान, शारदापुर
वंशीनाथ सुता मार्कण्डेाय बलदेवौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदघर दौ (उo टीo १६/५) हरिअम सँ बालह द्दौ (१८३/०) पाँ हलघर सुतो पाँ ववुअन प्रo छत्रघर पाँ उमानन्दौम प्रo जीवघरौ दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्या५म द्दौ पाँ ववुअन सुता दुर्गाधर रूचिधर शिवधरा: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (उo टीo ४६/०२) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ दुर्गाघर सुता गिरिधर लक्ष्मी धर गुणधरा: दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (शाo २०३/०४) हरिअम सँ दामोदर द्दौ गिरधर सुता भक्तिधर दिनेश सुरेशा करमहा सँ बितू सुत भूपनाथ दौ।। (उo टीo ५६/०७) दरिहरा सँ बलराम द्दौ भक्तिधर प्रo भक्तिनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ दिनेश सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ सुरेश सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ लक्ष्मीनधर सुत जगद्धर: वलियास सँ रामेश्र्वर सुत रघुनाथ दौ सोदरपुर सँ हेमदत्त द्दौ जगद्धर सुता सँ सुत द्दौo सँ द्दौ गुणघर सुता रमेश कामेश करमहा सँ मोती सुत झलानन्दत दौ दरिहरा सँ लक्ष्मीौनाथ द्दौ रूचिधर सुतो शशिधर: करमहा सँ हेमदत्त सुत गोवर्द्धन दौ (उo टीo ५६/१२) नरउन सँ शिवनन्दुन द्दौ शिवधर सुतो दयाधर चन्द्र धरौ पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उo टीo ३७/१०) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ द्दौ दयाधर सुतो सँ सुत लक्ष्मी नन्दसन दौ सँ द्दौ चन्द्रशघर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ


(१७) उ.टी. बढि़याम
(उo टीo ०८/०) उमानन्दन सुता खौआल सँ गोपीनाथ दौ झोटन सुता वंशी बिहारी गोपीनाथ रघुनाथा: करमहा सँ दुरवभंजन सुत मित्रनाथ दौ (उo टीo ५३/०२) मित्रनाथ सुतो दिनानाथ: सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर सुत शोभन दौ (उo टीo २१/०४) शोभन सुता दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ सोदरपुर सँ छबनू द्दौ गोपीनाथ सुता लज्‍यानाथ चन्द्र नाथ तिलकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ ठेड.नि सुत लक्ष्मीमदत्त दौ (उo टीo २७/०५) लक्ष्मी दत्त सुतो हरखी क: पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ (उo टीo ३४१/०/०) परिवया सुतो बिहारीलाल: खण्डसबला सँ मनिनाथ सुत केशव प्रo मित्रनाथ दौ (१९४/०४) केशव प्रo मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ छत्रपति सुत गोखूलनाथ दौ माण्ड्र सँ दुर्गादत्त द्दौ अपरा उमानन्द सुतो श्या मानन्दक मायानन्दो पाली सँ लीलाघर सुत साधु दौ (उo टीo ३५/०७) लीलाघर सुतो साधुक: नरउन सँ लक्ष्मीनदत्त दौ माण्ड्र सँ चानू द्दौ साधु सुतो कलाधर: नरउन सँ मनमोहन सुत गंगानाथ दौ (उo टीo ९७/०८) फुद्दे प्रo गंगानाथ सुता कृष्णाजी प्रo चेतनाथ विद्यानाथ ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्घउर दौ (उo टीo १५/०/०/) माण्डोर सँ गोखूल द्दौ।। श्या मानन्द‍ सुतो नित्याँनन्द् पोषानन्दौि हरिअम सँ फेकू सुत गुणनाथ दौ (उo टीo ४६/०४) खण्डपबला सँ वावू योगीपति सिंह द्दौ नित्यामनन्दा सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ पोषानन्दफ सुता सँ सुत दौo सँ द्दौ मायानन्दद सुता प्रेमानन्दस विनोदानन्द लीलानन्दद विद्यानन्दार करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (उo टीo ३९/०७) खण्डदबला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह दौ।। प्रेमानन्दद सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ विनोदानन्दन सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ लीलानन्द् सुता सँ सुत दौ।। सँ द्दौ विद्यानन्दो सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ।।


(१८) उ.टी. वढि़याम
(२११/१२५/०५) चन्द्रमपति सुतो रघुनन्द न जगन्नाणथौ करमहा सँ मधुसूदन सुत भोरानाथ दौ (१२५/०६) माण्डार सँ अनाई द्दौ अपरा चन्द्रपपति सुतो रामेश्र्वर: पाली सँ रतिदेव सुत घोंघे दौ सोदरपुर सँ कृष्णाोनन्द द्दौ चन्द्र पति सुतो कलाघर: दरिहरा सँ वावू सुत भोरा दौ (शाo ६७/०२) सोदरपुर सँ भिरवाई द्दौ रघुनन्देन सुता माण्डार सँ दमाई सुत घनश्या म दौ (१२५/०७) बुधवाल सँ कृष्ण् द्दौ रामेश्र्वर सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ सुन्दौर सुत लोचन दौ (शाo ११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौ रूद्रपति सुता भैया औरवी यग्य दत्ता: माण्ड र सँ दशरथ सुत घनानन्दस दौ (१९०/०४) करमहा सँ रामेश्र्वर द्दौ भैया सुतो राजा विजय गोविन्दद सिंह पाली सँ देवकृष्णस सुत वंशीघर दौ नरउन सँ सरस्वसती रूद्रपति द्दौ अपरा भैया सुतो दरिहरा सँ देवनाथ सुत यदुनाथ दौ (शाo ८४/०२) सरिसब सँ भिरिवया द्दौ (२) राजा विजय गोविन्दि सिंह सुता परहर सकराढ़ी सँ दुल्‍लह सुत देवीदत्त दौ (उo टीo ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ (१) राजा विजय गोविन्दि सिंह सुता हरिअम्बज सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (शाo १७६/०५) सोदरपुर सँ भिरवन द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्दय सिंह सुता हरिअम सँ मo मo वैयाo मोहन सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ४३/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ अपरा राजा विजय गोविन्दर सिंह सुतो कुमर विजय गोपाल सिंह कुमर विजय भूपाल सिंहौ वुधवाल सँ दुल्ली् सुत बाउन दौ (शाo २००/०९) खौआल सँ हृदयफूल द्दौ कुमर विजय गोपाल सिंह सुता नरउन सँ चन्द्रवनाथ सुत मनभरन दौ (उo टीo १००/११) पाली सँ आत्‍माराम द्दौ औरवी सुता हरिअम्व सँ यार सुत मानीक दौ (शाo २०३/०५) माण्ड्र सँ हृदयनन्दभन द्दौ
(उo टीo पर्वपल्ली० वढि़याम सँ फड़किया (पूर्णिया अररिया भैया झा)
(शाo ११६/०४) कालीदाश सुता भिरवनी परमानन्दस सदानन्दय पुरूषोत्तमा: माण्डार सँ महादेव रामचन्द्र दौ (शाo ११६/०४) सोदरपुर सँ भगीरथ द्दौ परमानन्दह सुतो भैरवदत्त सोनो कुजौली सँ गंगादाश सुत चन्द्र्शेखर द्दौ (शाo १२३/०४) खण्ड:बला सँ घराघर द्दौ भैरवदत्त सुता कमलादत्त घरभरण प्रo जाल्पाुदत चन्द्र दत्ता: सकराढी सँ छत्रपति।।


(१९) उ.टी. वढि़याम पर्वपल्लीभ
सुत दुल्ल ह दौ (शाo १२२/०६) बुधवाल सँ लाला द्दौ कमलादत्त सुता माण्डीर सँ धीर सुत गोखूल दौ (शाo १२४/०) वुधवाल सँ दुल्ल्ह द्दौ अपरा कमलादत्त सुता खौआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ कमलादत्त सुतो जानकीदत्त: करमहा सँ लक्ष्मीरदत्त सुत किशोर दौ (उo टीo ५१/०४) माण्डकर सँ प्रान्नाभथ द्दौ जानकीदत्त सुतो गिरजादत्त: करमहा सँ गोखूल सुत हेमकर दौ (शाo १३४/०५) खण्डदबला सँ जगत सिंह द्दौ गिरजादत सुता कन्हौदली एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ (उo टीo १०७/०२) मनमोहन सुतो दयानिधि प्रo चंचल पद्मदत्तो घोसोत सँ दूर्मिल सुत अच्‍छघर दौ (उo टीo १०७/०२) सरिसब सँ कमलादत्त द्दौ गिरजादत्त सुता हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ सरिसब सँ कुलानन्दि द्दौ घरभरण प्रo जाल्‍पादत्त सुता जयदत्त मंधन शीतलादत्ता खोआल सँ भूषण सुत हेमनाथ दौ (शाo १३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्र्वर द्दौ अपरा घरभरण सुतो तपशीक/करमहा सँ लक्ष्मीतदत्त सुत केशव दौ (उo टीo ५१/०५) माण्ड र सँ कुलपति द्दौ जयदत्त सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत शूलपाणि दौ (उo टीo ७८/०) शूलपणि सुतो उमरूपाणि पाली सँ दुरिवया सुत आत्माशराम दौ (उo टीo ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ मन्धौन सुतो सुभद्र माण्डसर सँ मानीक सुत कन्हातई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ पुष्पीनाथ द्दौ सुभद्र सुता मुत्‍केश्र्वर पुण्येतश्र्वर ललितेश्र्वर जसेश्र्वर कपिलेश्र्वर विदेश्र्वरा: नरउन सँ ऋषि सुत वूचन दौ (उo टीo ९३/०५) वूचन सुता करमहा सँ कृष्णरदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उo टीo ५६/०८) खण्डरबला सँ पाँ चन्द्ररमणि द्दौ अपरा सुभद्र सुतो सुरेश गंगेशो करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेुय दौ (उo टीo ५९/०) महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डेनयका: माड़रि वलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्रडपति दौ (उo टीo ८२/०२) खण्ड बला सँ अनूपनाथ द्दौ मार्कण्डेणय सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (उo टीo ९९/०६) गिरधर सुता करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (उo टीo ६२/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौ मुक्रेश्र्वर सुता सकराढी सँ पद्मलाल सुत सुन्दहर प्रo केदार द्दौ (उo टीo ७३/११) हरिअम सँ बम द्दौ पुण्ये्श्र्वर सुता बेलउँच सँ नेमा सुत विन्दुानाथ दौ नग. सुरगन सँ राय वेदानन्दर द्दौ

(२०) उ.टीo वढि़याम-रूपौली
ललितेश्र्वर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ जसेश्र्वर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ कपिलेश्र्वर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ बिदेश्र्वर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ सुरेश सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ गंगेश्र्वर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ शीतलादत्त सुता पाली सँ बाउन सुत कलरू दौ (उo टीo ३२/०५) कलरू सुतो लोकनाथ: खण्डशबला सँ उग्रसिंह सुत जगत सिंह दौ
(उo टीo १०८/०९) वलियास सँ मणि द्दौ
तपसी सुता दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ (उo टीo ७४/०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौ तपसी सुता माण्डमर सँ थोथी सुत बालह दौ (उo टीo ८३/०७) सरिसब सँ अमृतनाथ द्दौ तपसी सुता हरिअम सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (उo टीo ४६/१०) माण्ड२र सँ लोटनी द्दौ चन्द्र दत्त सुतो झलहन: रूचौलि करमहा सँ गंगादत्त सुत शंकरदत्त दौ (उo टीo ५०/०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौ अपरा चन्द्ररदत्त सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्ता मणि दौ (उo टीo ९२/०) चिन्ता मणि सुता सोदरपुर सँ दामोदर सुत जूड़ाउन दौ वलियास सँ दुर्गानन्दह द्दौ अपरा चन्द्रीदत्त सुता माण्डदर सँ निधि सुत उपाध्यानय काशीनाथ दौ (उo टीo ८२/०२) पवौली सँ भोलन द्दौ झलहन सुतो हरिद्राम्ब र प्रo दुरवरण दरिहरा सँ खगनाथ सुत ठीठर दौ (उo टीo ७९/०) ठीठर सुता अलय सँ राजा लीलानन्दा सिंह दौ (शाo १६४/०९) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ हरिद्राम्ब र प्रo दुरवरण सुता नीलाम्ब र प्रo नीलकंठ दिगम्ब र प्रo नृतयाम्ब्र सितिकण्‍ठ प्रo पीताम्वीर शिवकंठ प्रo भीमाम्ब्रा तिसउँत सँ चिरत्र्जीव सुत श्री नारायण दौ (शाo २४२/०६) सोदरपुर सँ फतुरी द्दौ नीलाम्बरर प्रo नीलकंठ सुता वलियास सँ लूचन सुत अनिरूद्ध द्दौ पबौली सँ रमानन्दौ द्दौ अपरा नीलाम्ब‍र सुता जमदौली पल्लीि सँ


(२१) उ.टी. वढि़याम-रूपौली
दुखमोचन सुत कुई प्रo हरिलाल दौ वलिo राय गंगेश्र्वर द्दौ नृत्याुम्बँर सुता अरूणाम्ब र रत्नांम्ब्र विन्दा्म्बररा नाहस खौआल सँ वैयाकरण खुद्दी सुत तारादत्त दौ करमहा सँ नरसिंह द्दौ पीताम्बार सुता सरूणाम्बार हेमाम्बलर दिव्यांम्बररा: नाहस खोआल सँ कुलमणि सुत गोनू दौ सोदरपुर सँ जयनन्द न द्दौ सरूणाम्वनर सुतो राहुल कुमार: फनन्दरह सँ वंशमणि सुत हितेन्द्र्मणि दौ दिघोसँ कमलाकान्त द्दौ हेमाम्ब्र सुतो शारदापुर सँ सुत दौ सँ द्दौ

(२२) उ.टी. वढियाम-बड़का गाँम
(शाo १२२/०२) सदानन्दा सुतो गुल्ली्क: माण्डरर सँ विरेश्र्वर सुत महादेव दौ (शाo १०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौ गुल्‍ली प्रo कुलानन्द् सुता कृष्णासनन्दृ रूद्रानन्दस धर्मानन्दे वैयाकरण मनभरणा: पाली सँ बोधन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ धर्मानन्दं सुतो टेकानन्दि प्रo जनार्दन: वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १२०/०५) खण्ड०बला सँ मोहन प्रo प्रेमनाथ द्दौ जर्नादन सुता वुद्धिनाथ भगीरथ ऋद्धिनाथा: दरिहरा सँ गरीबानन्द६ सुत घनानन्दर दौ (शाo २११/०७) खण्डमबला सँ वावू रमापति सिंह द्दौ अपरा जनार्दन सुता अलय सँ कलिकणीदता राजा लीलानन्दे सिंह सुत राजा पद्मानन्दव सिंह दौ (शाo १६४/०८) केशरे हिन्द् राजा पद्मानन्द सिंह सुतो कुमार चन्द्रासनन्द) सिंह: कन्हौँली सोदरपुर सँ विघ्नेाश्र्वर सुत वदन दौ (शाo २१२/१०) वदन सुता पण्डुसआ सँ मनसुख सुत लच्छीद दौ (१९७/०२) लच्छीस सुतो सुगाक: सरिसब सँ बलभद्र सुत चन्द्रनमणि दौ
(शाo १९७/०३) चन्द्रधमणि सुतो हर्षमणि भूलनो जमदौली पाली सँ बछरू सुत उमादत्त दौ (शाo १७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौ बुद्धिनाथ सुता शक्तिनाथ ललीतना‍थ अमरनाथा: माण्डार सँ रघुवर सुत फेकू दौ (शाo १०७/०३) पाली सँ हर्षी द्दौ भगीरथ सुता हरिअम सँ श्रीधर सुत वैयाo बलदेव दौ (उo टीo ४९/०) बलदेव सुता माण्ड:र सँ रघुवर सुत फेकू दौ (उo टीo ८४/१३) हरिअम सँ गिरजानाथ द्दौ ऋद्धिनाथ सुता शशिनाथ भक्तिनाथ शिवनाथा: पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत वावु बैद्यनाथ दौ (उo टीo ३७/०५) बैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ (उo टीo ७३/०९) मनमोहन सुता करमहा सँ मुरलीधर सुत गिरजादत्त दौ (उo टीo ३९/०५) गिरजादत्त सुता माण्डँर सँ मानीक सुत कन्हा ई दौ (उo टीo ८१/१०) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौ वुद्धिनाथ सुत शक्तिनाथ सुता करमहा सँ हेमकर सुत वैयाo शक्तिनाथ दौ (उo टीo ५४/०) सकराढी सँ नेना द्दौ ललीतनाथ सुता नरउन सँ अभयनाथ सुत यदुनाथ दौ (उo टीo ९८//०६) माण्डँर सँ फलहारी द्दौ


(२३) उ.टी. वढि़याम
अपरा भगीरथ सुता वलियास सँ भैयो सुत कृष्णेीश्र्वर दौ (उo टीo ९०/०८) सरिसब सँ फलहारी द्दौ शेशिनाथ प्रo इन्दुधनाथ सुता सुधीर सुशील सुनीला नरउन सँ कमलानाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ९७/०५) हरिअम सँ इन्द्रथनाथ द्दौ भक्तिनाथ सुतो रतिनाथ मोहनाथौ उजान रूचौलि करमहा सँ सुत भरत दौ वुद्धिनाथ सुत अमर नाथ सुतो शंभुनाथ भवनाथौ सँ सुत छत्रनाथ दौ सँ द्दौ भक्तिनाथ सुत रतिनाथ सुतो मनोज नवटोल सुल्‍हनी नरउन सँ दुर्गानाथ सुत विन्दुौनाथ दौ (उo टीo ९७/०६) सिसौलि माण्डार सँ दिनानन्दस सिंह दौ (उo टीo ११/०) मनभरण सुता दरिहरा सँ केशव सुत श्रीनाथ दौ श्रीनाथ सुतो ववुअन: हरिअम सँ यार सुत मोहन दौ (उo टीo ४३/०७) मोहन सुता दरिहरा सँ बन्धुि सुत चिन्ता मणि दौ (७४/१२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौ अपरा मनभरण सुता हरिअम सँ गंगादत्त सुत शिवि दौ (उo टीo ४१/०२) शिवि सुता खण्डँबला सँ रूचिपति सुत भैया दौ (शाo १६२/०५) खौआल सँ गोखूल द्दौ
(शाo १२०/०२) सदानन्दि सुतो कलर: दरिहरा सँ भवानन्द सुत अनी दौ (शाo ११३/०५) सोदरपुर सँ लरवाई द्दौ कलर सुतो दयानिधि: करमहा सँ भगीरथ सुत शिवदत्त दौ (शाo १०९/०९) सरिसब सँ शंकर द्दौ कलर सुतो नारायणदत्त: वलियास सँ हराय सुत कल्या३ण दौ (१८४/०/०) सरिसब सँ सदाशिव द्दौ दयानिधि सुतो कृपानिधि: वुधवाल सँ


(२४) उ.टी. वढि़याम
देवकृष्णस सुत देवनाथ दौ सोदरपुर सँ द्दौ दामोदर द्दौ दयानिधि सुतो मोहन: करमहा सँ बैद्यनाथ सुत साहेब दौ (शाo ११३/०९) सोदरपुर सँ रत्न पति द्दौ नारायणदत्त सुतो वीकल प्रo इश्व रीदत्त: माण्ड्र सँ चेथडू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ विफल सुतो फेकूक: हरिअम सँ मोहन सुत अभयनाथ दौ (शाo २१७/०८) नरउन सँ उमानाथ द्दौ फेकू सुता वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उo टीo ९१/०३) वुधवाल सँ बच्चा९ द्दौ


(२५) उ.टी. सरिसब- सरिसब
अथ सरिसब सोदरपुर ग्राम: (शाo ९२//१०४) रत्नाेकर सुता हृदयनाथ मोदनाथ नारायणदत्ता: माण्डसर सँ भदाई सुत भवेश दौ (शाo ७६/०८) पाली सँ विद्याघर द्दौ हृदयनाथ सुतो भीरवन: खौआल सँ पीताम्बसर सुत छबन दौ (शाo ८०/०९) सोदरपुर सँ महेश द्दौ भीरवन सुतो गोपाल: सकराढी सँ रंगनाथ सुत नकटू दौ (शाo १२२/०६) पाली सँ धर्मानन्दस द्दौ अपरा भीरवन सुता करमहा सँ फकीर सुत योगानन्द दौ (उo टीo ६३/०) सकराढी सँ नकटू द्दौ. (२) अपरा भीरवन सुतो लूचाई प्रo प्रेमनाथ केशी प्रo नन्दी६पति पाली सँ बोघन सुत भवनाथ दौ (शाo १०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ (३) गोपाल सुता वुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शाo १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृत नाथ द्दौ लुचाई प्रo प्रेमनाथ सुतो द्वारिकानाथ भैया प्रo ऋद्धिनाथौ नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (शाo १८४/०७) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ द्वारिकानाथ सुता माण्डार सँ भवनाथ सुत गोविन्द् दौ सकराढ़ी सँ बदरी द्दौ भैया प्रo ऋद्धिनाथ सुतो रेवतीनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ दुरिवया सुत वुद्धिकर दौ (शाo २०१/०४) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ रेवतीनाथ सुतो भवनाथ: माण्डसर सँ बवुजन सुत हर्षनाथ दौ (उo टीo ८१/०२) बवुजन सुतो अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डकबला सँ वावु प्रजापति सिंह दौ (शाo २८५/०३) नरउन सँ ऋषि द्दौ हर्षनाथ सुता गणेश भक्तिनाथ नाथ कलानाथा पाली सँ धरानाथ सुत विन्य्नाथनाथ दौ (उo टीo ३६/०४) सोदरपुर सँ रजनीदत्त द्दौ गोपीनाथ सुतो अच्यु तनाथ एकनाथौ माण्ड र सँ बच्चूा सुत भोला दौ (८१/०) सँ द्दौ अच्युसत नाथ सुतो पद्मनाथ लीलानाथौ सँ सुत भरत मिश्र दौ (उo टीo ४२/०५) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौ एकनाथ सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ केशी प्रo नन्दीदपति सुतौ राधापति प्रo भैयन शम्भु्पति प्रo बलदेवौ नरउन सँ दुरिवया सुत गोविन्दी दौ (उo टीo ९४/०) सकराढी सँ ननू द्दौ अपरा केशी प्रo नन्दी्पति सुता दरिहरा सँ हरिनाथ सुत लीलानाथ दौ (उo टीo ७९/०९)
(२६) उ.टी. सरिसब,-भदुआर
सरिसव सोदारपुर सँ पाही टोल सँ भदुआर लक्षमण मिश्र
दिनेश सुतो अजय संजय विजय सँ सुत भगीरथ दौ लीलानाथ सुता खण्डजबला सँ महाराज बहादूर छत्र सिंह दौ (उo टीo १११/११) दरिहरा सँ कन्हावई द्दौ (२) भैयन प्रo राधापति सुतो मधुसूदन: हरिअम सँ श्याअमलाल सुत रंगलाल दौ (उo टीo ४५/१२) सुरगन सँ राय रामनारायण द्दौ शम्भु पति प्रo बलदेव सुतो लक्षमन: करमहा सँ शिवानन्द सुत विदेश्वासनन्दम दौ (उo टीo ६३/०२) शिवानन्दा सुतो विश्वा नन्दल: दरिहरा सँ आँरवी सुत इन्द्रा नन्द१ दौ (उo टीo ७९/१४) इन्द्रातनन्द सुतो अच्युदतानन्दस नन्दतलालौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्ललह दौ दरिहरा सँ दुरवभंजन द्दौ विश्र्वानन्द सुता खण्ड्बला सँ मधुसूदन सुत भिरवू दौ (शाo १६५/०) सकराढ़ी सँ चन्द्रददत्त द्दौ लक्षमन सुता चेतनाथ महेश दिनेश (देना बैंक चेयरमेन) रमेश मुख्यव अभियंता सुरेश घनेशा: बेहट करमहा सँ वावूनाथ सुत जयनाथ दौ (उo टीo ६१/११) खण्ड०बला सँ तारानाथ द्दौ चेतनाथ सुतो शिवनाथ भवनाथौ करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ (३.१/५९/०७) खण्ड बला सँ वावू घनेश्र्वर सिंह द्दौ रनेश सुता देवेश शैलेश मिथिलेशा: सँ भरत दौ ई. सुरेश सुत राजीव रंजन पँ बैदयनाथ दौ मोदनाथ सुतो गिरधारीक: करमहा सँ जगन्नानथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला द्दौ गिरधारी सुता दरिहरा सँ बन्धुप सुत यदुनारायण दौ (उo टीo ७४/०७) यदुनारायण सुता करमहा सँ रामेश्र्वर सुत मo मo सुबोध दौ (५२/१२३ उo टीo) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा गिरधारी सुता पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्लदह दौ
(शाo १८१/०/०) नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (शा उo टीo १२/०) नारायणदत्त सुता वलियास सँ विरेश्र्वर सुत हरपति दौ (शाo १०३/०५) पाली सँ बोधन द्दौ अपरा नारायणदत्त सुतो कुत्र्जबिहारीक: करमहा सँ जगन्नादथ सुत नारायणदत्त दौ (उo टीo ५६/०) पवौली सँ लाला दौ कुत्र्जबिहारी सुतो रोहिणीदत्त मुरारीकौ करमहा सँ मo मo सुबोध दौ (उo टीo ५२/१२) दरिo मनसुख द्दौ अपरा कुत्र्जबिहारी सुतो झलहन बतहनौ दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्मुन दौ (उo टीo ७४/०२) खण्डमबला सँ उद्योत सिंह द्दौ रोहिणीदत्त सुता दरिहरा सँ केशव सुत कन्हा ई द्दौ (२९२/०६) कन्हा ई सुता सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णुदत्त दौ (शाo १८४/०६) नरउन सँ सo गुणानन्द द्दौ अपरारोहिणीदत सुता दरिहरा सँ कन्हााई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णनदत्त द्दौ मुरारी सुता दरिहरा सँ केशव सुत कन्हाीई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णुदत्त द्दौ झलहन सुतो मार्कण्डेतयक: दरिहरा सँ कन्हारई दौ (२९२/०६) सोदरपुर सँ कृष्णँदत्त द्दौ मार्कण्डे य सुता माण्डनर सँ गणी सुत भूवनपति दौ (उo टीo ९/०२) घुसौत सँ भमृतकेश द्दौ अपरा मार्कण्डेयय सुतौ श्रीकान्तौ रमाकान्तौौ पाली सँ पिणाकनाथ दौ (उo टीo ३४/०७) वावू कलानाथ सुतो पिणाक नाथ: सँ


(२७) उ.टी.- सरिसब
सुतो पिणाकनाथ: दरिहरा सँ यदुनाथ सुत अभयनाथ दौ (उo टीo ७७/०५) हरिअम सँ घीर द्दौ पिणाकनाथ सुतो डमरूनाथ: दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ (उo टीo ७४/१०) देवनारायण सुतो श्रीनारायण सहदेवौ नरउन सँ गंगादत्त सुत फूडी प्रo टेकनाथ दौ (१०३/०९) फूही प्रo टेकनाथ सुता खौआल सँ दुरवभंजन सुत देवकृष्ण( दौ (शाo १६२/०) नरउन सँ कलनिधि द्दौ श्रीनारायण सुतो एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (उo टीo १०७/०) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ श्रीकान्तं सुता परमानन्दण पाली सँ चण्डेपश्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उo टीo ३५/०/०) चण्डेतश्र्वर सुतो रामेश्र्वर: वलियास सँ निधि सुत ठीठरू दौ (उo टीo ९१/०४) ठीठरू सुता पाली सँ अमृतनाथ सुत मतिनाथ दौ (उo टीo ३६/०) खौआल सँ गोखूल द्दौ रामेश्र्वर सुता माण्डशर सँ हृदयदत्त सुत किशोरी दौ (उo टीo ८५/०) किशोरी सुता खण्डूबला सँ वावू रमापति सिंह सुत वावू पुण्यवपति सिंह दौ (शाo ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ परमानन्दव सुतो यशोदानन्द‍: सँ सुत रमेश झा दौ सँ द्दौ यशोदानन्दो सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ रमाकान्तन प्रo विकू सुता हरिअम सँ हर्षनाथ सुत शम्भुौनाथ दौ (उo टीo ४३/०४) सरिसब सँ झौटहू द्दौ (१३/०९) बतहन सुता माण्डदर सँ जलघर सुत खड़गी दौ (उo टीo ८५/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौ जीवनाथ सुतो जानकीनाथ भैयन प्रo (उo टीo १४१/०६) काशीनाथौ हरिअम्बस सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ खण्डृबला सँ शिवराम द्दौ जानकीनाथ सुतो लक्ष्मीतनाथ ननू प्रo धर्मनाथौ बुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीघर द्दौ।। अपरा जानकीनाथ सुता खौआल सँ भवेश सुत दुरवभंजन दौ (शाo १६२/०/०) बुधवाल सँ फकीर द्दौ अपरा जानकीनाथ सुता माण्डनर सँ कुनाई सुत धीर दौ (शाo १२३/०९) करमहा सँ हरिनाथ द्दौ लक्ष्मीकनाथ सुता पाली सँ दुल्लबह: सुत वंशीधर दौ (शाo ११७/०६) नरउन सँ सरस्वजती रूद्रपति द्दौ ननू प्रo धर्मनाथ सुता एकहरा सँ बाछ सुत तीर्थदत्त दौ (उo टीo ११०/०७) सरिसब सँ पाँ थोथा द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो वैयाo शोभनाथ महिनाथौ एकहरा सँ बाछ सुत तारादत्त स्यैरव दौ (उo टीo १०/०६) नरउन सँ लक्ष्मी्नाथ द्दौ अपरा धर्मनाथ सुतो नरनाथ: माण्डमर सँ चेथड़ू सुत दुर्गानाथ दौ (उo टीo ८९/०) करमहा सँ साहेब द्दौ वैयाo शोभनाथ सुतो द्वारिकानाथ: करमहा सँ रूद्रदेव सुत दुरिवया दौ (उo टीo ६४/०१)


(२८) उ.टी. सरिसब, चपाही
दुरिवया सुतो मोहन: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ (७४/०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौ अपरा शोभनाथ सुता सुरगन सँ राजा रूपनारायण दौ (उo टीo १०४/०७) राजा रूपनारायण सुतो सोनमनि प्रo कामनारायण वेदनारायणों खण्डगबला सँ रेवतीनाथ सुत श्या मनाथ दौ (१६६/०५) माण्डशर सँ जमाहिर द्दौo हरिअम सँ दुल्लँह द्दौ अपरा शोभनाथ सुता माण्डसर सँ वेचन सुत तोताई दौ
(उo टीo ८५/१०) तोताई सुतो वंशीलाल: नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मीरदत्त दौ (उo टीo ९२/०४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ (३) अपरा शोभनाथ सुता लोहना सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दन दौ (उo टीo ७३/०१३) एकहरा सँ मo मo गंगेश द्दौ (४) द्वारिकानाथ सुता माण्ड र सँ थोथी सुत वालह दौ (उo टीo ८३/०७) वालह सुता सरिसब सँ प्रान्नािथ सुत पाँ अमृतनाथ दौ घोसोत सँ महिघर द्दौ नर नाथ सुता करमहा सँ मo मo सुबोध सुत इशदत्त दौ उo टीo (५२/१२) इशदत्त सुतो भोलीक: खण्डoबला सँ रेवतीनाथ सुत हेमनाथ दौ हरिअम सँ दुल्लीह द्दौ (उo टीo १४/०८) भैयन प्रo काशीनाथ सुता वुधवाल सँ रघुनाथ सुत कलानाथ दौ (शाo १०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ अपरा भैयन सुता सुरगन सँ राय चिलका प्रo चन्द्रिनारायण दौ (शाo १२५/०४) पवौली सँ रघुनन्दान द्दौ (शाo १८२/०७) छबनू सुता आँरवी थोथी बच्चीाका वुधवाल सँ नारायण सुत हरिश्र्वर दौ (शाo ९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौ अपरा छबनू सुता रूद्रघर कीर्तिघर चित्रघरा हरिअम सँ शिवनाथ सुत नारायण दौ (शाo ८२/०) खण्‍डबला सँ शिवराम द्दौ आँरवी सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत वैo जीवनाथ दौ (शाo १११/०७) सरिसब सँ रत्नााकर द्दौ थोथी सुता धरणीधर मुरलीधर वूटना पाली सँ लक्ष्मीौदेव सुत देवनाथ द्दौ (शाo १७४/०६) नरउन सँ हसनू द्दौ धरणीधर सुतो फकीर गोनड़ो करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्दा दौ (उo टीo ५७/०) गोविन्दड सुता मुशरी प्रo तुलसीदत्त बचकन छोटकनिय: सोदरपुर सँ दीश सुत धरि दौ (शाo १२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौ फकीर सुतो प्रेमनाथ करमहा सँ गोखूल सुत हलघर दौ (५३/०४) खण्डनबला सँ मोहन सिंह द्दौ अपरा फकीर सुता माण्डसर सँ प्रान्नादथ सुत लक्षमन दौ (उo टीo ८०/०३) करमहा सँ खोलमापति द्दौ प्रेमनाथ सुतो दयानाथ जीवनाथौ घोसोत सँ राम सुत मधुसूदन दौ (शाo २०३/०४) ठo मधुसूदन सुता दामोदर बलभद्र गुना प्रo अच्युौतानन्दाक कुजौली


(२९) उ.टी. सरिसब सोदरपुर चपाही-दयानाथ श्रीशनाथ
सँ झडूलासुत नत्थूी दौ (शा.२०३/०४) झड़ूला सुतो नत्थूुक: खण्ड बला सँ गुणानन्द सुत मणिकृष्ण् दौ
(शा. ३१९/०) माण्ड र सँ इशान्नाुथ द्दौ नत्थू् सुता पाली सँ देवनाथ सुत हिभरण द्दौ (१९७/०८) सोदरपुर सँ वावूनाथ द्दौ दयानाथ सुतो शंकर: पाली सँ कृष्णास सुत गंगाघर दौ (उ.टी. ३९/०२) कन्हा ई सुतो श्रृष्टिघर कृष्णा्कौ सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेमनिधि दौ (२७४/०७) प्रेमनिधि सुता हरिअम सँ भवकृष्णर सुत दुल्ल्ह दौ (२७४/०७) दुल्लवह सुतो अमृतनाथ लालौ सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ (२७४/०८) वलियास सँ खगपति द्दौ कृष्णाल सुतो गंगाघर प्र. वावुजीक: सोदरपुर सँ इशान्नादथ सुत मनोहर दौ शा. (२१५/०) छबनू सुतो बवनूक: वुधवाल सँ रमापति दौ (शा. २१५/०२) दरिहरा सँ हरिजीव द्दौ बवनू सुतो इशान्नाुथ: अलय सँ वंशी सुत महि दौ (शा. २१५/०३) मही सुता दरिहरा सँ गंगा सुत घनी दौ (शा. २१५/०३) सोदरपुर सँ दलपति द्दौ इशान्नाभथ सुता दीनानाथ गुदर सोन पाँ मनोहरा: वलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ (शा. २१५/०५) हरिअम सँ रामेश्र्वर द्दौ पाँ मनोहर सुता खौआल सँ मोदनारायण सुत ननू दौ (शा. २७५/०२) ननू सुता चिन्ताममणि रवूनी लूटन अनन्ताश: सरिसब सँ कृष्णहदेव सुत चाण दौ (शा. २१६/०७) वलियास सँ नाथ द्दौ बावुजी प्र. गंगाधर सुता चन्द्रौधर प्र. दुर्गाधर:कन्हौ ली सोदरपुर सँ सोमेश्र्वर सुत भैरव दौ (शा. २७५/०४) सोमेश्र्वर सुतो त्रिवेणी भैरवौ दरिहरा सँ विष्णुौदत्त सुत गेहनाथ दौ (शा. २४०/०८) गेहनाथ सुतो गुलाब: सरिसब सँ विश्राम सुत करियै दौ (शा. २४०/०९) वलियास सँ ब्रह्मदत्त द्दौ भैरव सुता निरसू इन्द्राअनन्द. परमानन्दाा खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (शा. १९९/०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौ जीवनाथ मिश्र पाली सँ हर्षी सुत बच्च न प्र. खगनाथ दौ(उ.टी. ३३२/०३) खण्ड बला सँ श्री नन्दान द्दौ अपरा जीवनाथ सुतो लोकनाथ: माण्ड र सँ भूवनपति सुत राम दौ (उ.टी. ८९/०३) सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौ लोकनाथ सुता उजानवासी सँ सुत भरत दौ सँ द्दौ मिश्र शंकर सुतौ सँ सुता जटानन्दन दौ सँ द्दौ


(३०)
१५. उ.टी सरिसव सोदरपुर उजान गंगाधर मिश्र, सरिसब विद्याधर मिश्र
(१४१/०९) मिश्र मुरलीधर सुता वुधवाल सँ कलानाथ सुत जयनाथ दौ (उ.टी. ६७/०२) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ अपरा मुरलीधर सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (उ.टी. ९०/०) खण्डरबला सँ इन्दे श्र्वर द्दौ बूटन सुतो (उ.टी. १४/०१) गंगाधर: माण्डपर सँ घनानन्दा सुत रूपनाथ दौ (उ.टी. ८१/१४) करमहा सँ मुनी द्दौ गंगाधर सुता सकराढ़ी सँ दुल्ल४ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी.७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ (१४/०८) कीर्तिधर सुतो भूधर बचकनौ दरिहरा सँ बै. जीवनाथ दौ (उ.टी. ०७७/०३) सरिसव सँ रत्ना्कर द्दौ भूघर सुतो दामोदर: करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्डीर सँ लक्ष्मी्नाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ उमानाथ सुत गोपाल दौ (उ.टी. ९५/०) सकराढ़ी सँ झाउँ द्दौ अपरा भूघर सुता अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १९८/०५) अपरा राजा दुरलार सिंह सुतो वावू रूद्रानन्दत सिंह: कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ (शा. ५८/०९) अलय सँ मही द्दौ दामोदर सुतों मंगलाधर: हरिअम सँ दुल्लरह सुत गिरधर दौ (उ.टी. ४७/०) पबौली सँ गुणी द्दौ मिश्र बचकन सुता करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (उ.टी. ६१/०) माण्डहर सँ लक्ष्मीगनाथ द्दौ अपरा भूघर सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिपति दौ (उ.टी.१०२/१२) रूचिपति सुतो पचकौड़ीक: सकराढ़ी सँ गरीब सुत झाउँ दौ (शा. ११७/०५) सोदरपुर सँ भवन द्दौ (१४१/०८) मिश्र चित्रधर सुता पुण्यौघर भूवनधर वेदभर जीवधर तेजधरा देवधरा: करमहा सँ भवदेव सुत दुरवभंजन दौ (उ.टी. ३३/०) दरिहरा सँ विघू प्र. देवनाथ द्दौ पुण्यवघर सुता माण्डनर सँ हिराई सुत थोथी दौ (उ.टी. ८३/०२) करमहा सँ छोटकनि द्दौ अपरा पुण्यदघर सुता वलियास सँ विद्यानाथ सुत धर्मदत्त दौ (शा. १७७/०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौ अपरा पुण्यिघर सुतो माधव गुदरौ ओइनि सँ राजा फतेहनारायण सुत राजा गिरधनारायण दौ (शा. १८१/०७) सोदरपुर सँ नन्दीाश्र्वर द्दौ अपरा पुण्यसधर सुता अलय सँ राजा दुलर सिंह दौ. (१९८/०५) कुजौली सँ कुलपति द्दौ एते पुण्य धर चतुर्थ विवाह मिश्र भूवन्ध र सुतौ वनमालीक: माण्डार सँ धीर सुत गोखूल दौ. (१२४/०) वुधवाल सँ दुल्लदह द्दौ अपरा भूवन्धोर सुतौ विद्याधर लम्वोुदरौ हरिअम सँ गंगादत्त सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) सोदरपुर सँ कृष्णँदत्त द्दौ विद्याघर सुता नरउन सँ चन्द्र्नाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) महादेव सुता गणेश मुकुन्द दुर्गानाथा पाली सँ दुरिवया सुत कलानाथ (उ.टी. ३४/०८) अपरा कलानाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दल सुत झोटन दौ (उ.टी. २४/१२) झोटन सुता पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्ड.बला सँ थेघी दौ अपरा विद्याधर सुता दरिहरा सँ घनानन्द् सुत नीकानन्दश दौ (उ.टी. ७५/०)


(३१) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-बेहट
नीकानन्दन सुतौ फलानन्द्: पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि (उ.टी. ०८/१०) माण्डतर सँ भवनाथ द्दौ मिश्र लम्बोरदर सुता नरउन सँ मित्रनाथ सुत कंदू प्र. राधानाथ दौ (उ.टी. १०२/०३) खण्‍डबला सँ वावू गुणेश्र्वर सिंह द्दौ अपरा लम्बोटदर सुतो जटाधर कलाधरौ वलियास सँ ठेड.नि सुत दामोदर दौ (उ.टी. ९१/०३) बुधवाल सँ बच्चाय द्दौ जटाघर सुता माण्डनर सँ बवुजन सुत मन्नूस प्र.हर्षनाथ दौ (उ.टी. ८१/०९) पाली सँ विन्य्गा नाथ द्दौ मिश्रकलाघर सुतो हलघर वंशीघरौ खौआल सँ कारी सुत बद्रीनाथ दौ (उ.टी. ७०/१०) खण्डडबला सँ वावू भेषधारी सिंह द्दौ मिश्र हलघर सुतो धरणीधर सँ सुत तीर्थमणि दौ सँ द्दौ मिश्र वंशीधर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ वेदघर सुता गदाघर शशिधर शम्भुँधर वैया. ननू प्र. दयाधरा: हरिअम सँ मेघनाथ सुत बालह दौ (उ.टी. ४८/०३) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ गदाघर सुता करमहा सँ यगद्धर सुत ववूजन दौ
(उ.टी. ५१/१३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ अपरा गदाधर सुता पाली सँ वावू कलानाथ दौ (उ.टी. ३४/१०७) सोदरपुर सँ झोटन द्दौ मिश्र शशिधर सुता वलियास सँ जागा सुत मनहर दौ (उ.टी. ९०/१४) जागा सुतो मनहर: खण्डअबला सँ रत्‍नेश्र्वर सुत इन्द्रे श्र्वर दौशा. (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौ मनहर सुता सोदरपुर सँ गौशाँइ सुत बछरण दौ
(उ.टी. २३/०) करमहा सँ प्यासरेलाल द्दौ शम्भुतधर सुता क्षत्रधर लेखधर शिवनाथा करमहा सँ इशदत्त सुत भोली दौ
(उ.टी. ५२/१३) भोली सुता राजा गोशाँई नरसिंह उमा मुकुन्दद भैयन दशरथ रघुनाथा माण्डरर सँ अच्छदपति सुत श्यालमू दौ (उ.टी. १८८/०९) सोदर. ठेड.नि द्दौ क्षत्रधर सुता पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नामथ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्डदबला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतो चन्द्रदधर प्र. काशीनाथ पाली सँ झिंगुर सुत तुलानाथ दौ (उ.टी. ३३/०३) झिंगुर सुतो तुलानाथ: दरिहरा सँ अमृतनाथ सुत रूद्रनाथ दौ पबौली सँ भैया द्दौ तुलानाथ सुता पबौली सँ जनार्दन दौ
(उ.टी. ११/०३) दरिहरा सँ घनानन्दत द्दौ अपरा क्षत्रधर सुतौ पुण्यदधर प्र. बैद्यनाथ: दरिहरा सँ यादव सुत लक्ष्मीीनाथ दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ कल्याछण द्दौ पुण्य्घर प्र. बैद्यनाथ सुतौ राज कुमार संजय कुमारौ नगवाड़ घोसोत सँ परमेश्र्वर सुत।।


(३२)
मार्कण्डेसय दौ (उ.टी. ४९/०८) सोदरपुर सँ मिश्र जगदीश द्दौ राजकुमार सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ सँजय कुमार सुतौ सँ सुत दौ सँ द्दौ (१६/०८) लेखघर सुतो युगधर: वलियास सँ गोवर्द्धन सुत जनार्दन दौ खण्डीबला सँ चुम्मरन सिंह द्दौ युगधर सुता माण्डअर सँ दिनबन्धुस सुत वैया. जीवनाथ दौ (उ.टी. ८४/०) सोदरपुर सँ मोतीनन्द/न द्दौ मिश्र ननू प्र. दयाघर सुतो एशधर: करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबौली सँ धर्मानन्दँ द्दौ अपरा ननू प्र. दयाघर सुतौ गिरधर कीर्तिघरौ माण्डतर सँ फलहारी दौ (८१/१०) कन्हा ई सुतो फकीर फलहारीकौ नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (१०१/१२) हरिअम सँ दुल्लँह द्दौ फलहारी सुता बलदेव वासुदेव बच्चीर प्र. हेमकृष्णार: खण्डसबला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ. (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौ (३) अपरा ननू प्र. दयाघर सुता दरिहरा सँ घनानन्दप सुत गिरिजानन्दा दौ (उ.टी ७५/०६) गिरिजानन्दत सुता तारानन्दह अम्बिकानन्दय मेघानन्दा करमहा सँ फकीर सुत भेषदत्त दौ (उ.टी. ५७/०६) फकीर सुतौ मेषदत्त: दिनानन्दौु माण्डसर सँ बगडू सुत जलधर दौ (शा. १७६/०२) खण्डजबला सँ परमेश्र्वर द्दौ भेषदत्त सुतौ फूद्दी प्र. हेमनाथ: दरिहरा सँ हरिनाथ सुत किशोरनाथ दौ (७९/०७) किशोरनाथ सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा्राम दौ (उ.टी. ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्रीनारायण द्दौ मिश्र धनुर्ध्दर सुता दरिहरा सँ यादव सुत जयनन्द न दौ (उ.टी. ७८/०९) करमहा सँ जयादत्त द्दौ मिश्र जीवधर सुतो नेनाक: हरिअम सँ हर्षनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) सोदर. भीरवन द्दौ नेना सुतो भूवनेश्र्वर पाली सँ परिवया दौ (३६०/३४१/०९) खौ.बनी द्दौ भूवनेश्र्वर सुतो बगट प्र. गंगाधर: बुधवाल सँ परशमणि सुत भूवनेश्र्वर दौ (उ.टी. ६७/१३) खण्डनबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ बगट प्र. गंगाधर सुतो प्रो. आनन्द : करमहा सँ जालपादत्त सुत फकीर दौ (उ.टी. ६४/१०३) फकीर सुता खण्डनबला सँ वावू सुरेश्र्वर सिंह दौ (उ.टी. १११/०) माण्ड०र सँ रघुवर द्दौ M.A. Hindi, Maithli, Economics Deptt Head of Patna college. प्रो. आनन्द सुतो ललीतधर प्र. अधीत: माण्ड र सँ देवनन्दान दौ (उ.टी. ८०/०४) सोदरपुर सँ केशवानन्द द्दौ ललीतधर प्र. अधीत सुतो अनुभव अनुजौ सँ सुत दौ सँ


(३३) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(शा. ११९/०३) राघव सुतो परिवया प्र. जानकीनाथ: बुधवाल सँ लक्ष्मी देव सुत महेश दौ (शा. ११९/०३) खण्डcबला सँ सोनी द्दौ अपरा परिवया सुता सकराढ़ी सँ भवानन्दन सुत छत्रपति दौ (शा. ९६/०२) पाली सँ लक्ष्मीनकांत द्दौण परिवया सुता कन्हा्ई प्र. गंगानाथ हेमनाथ धीरनाथ महो दुर्गानाथ (१९/४) रतिनाथा करमहा सदु. जगन्नादथ सुत वेणीदत्त दौ (शा. १२३/०२) सरिसब सँ पाँ बवनू द्दौ (२) अपरा परिवया सुतो छोटकू प्र. यग्यीनाथ महो गोपीनाथौ नरउन सँ विश्र्वेश्र्वर सुत गंगादत्त दौशा. (१०६/०५) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ कन्हादई सुतो वंशमणि अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा. १६४/०६) सरिसब सँ भैयन द्दौ हेमनाथ सुता मुरारी प्र. प्रेमनाथ मनोहर प्र. महिनाथ मणिनाथा बुधवाल सँ देवनाथ सुत म.म. कृष्णोदत्त दौ (शा. १२२/०७) पवौली सँ कवि भोलन द्दौ अपरा हेमनाथ सुता घोसोत सँ कलानाथ सुत ननू दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ अपरा हेमनाथ सुता करमहा सँ गंगादत्त छोटो प्र. उग्रदत्त दौ (उ.टी. ५०१/०/०) छोटा प्र. उग्रदत्त सुतौ तारणीदत्त: माण्डनर सँ निधिसुत उपा. काशीनाथ दौ (उ.टी. ८२/०२) पवोलीसँ कवि भोलन द्दौ मुरारीप्र. प्रेमनाथ नीह मनोहर प्र. महिनाथ सुता म. महो जयनाथ गोशाँई भैरव प्र. लक्ष्मीसनाथ कलर प्र. भेषनाथा हरिअम सँ मेघनाथ सुत हर्षमणि दौ (उ.टी. ४६/०) सोदरपुर सँ भीरवनन द्दौ महो जयनाथ सुतो महो यदुनाथ अनन्ता नन्दी प्र. शक्रिनाथौ नरउन सँ मनमोहन सुत तेजनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्धदर द्दौ महो यदुनाथ सुतो प्र. अ. विद्वान अम्बिकानाथ: हरिअम्ब् सँ गिरिजानाथ सुत केशीलाल दौ (उ.टी.४३/०६) गिरिजानाथ सुतो शक्तिनाथ प्र. केशीलाल: दरिहरा सँ यग्यधनारायण सुत विद्यानाथ दौ (उ.टी.७४/०६) पाली सँ ठेड.नि द्दौ शक्तिनाथ प्र. केशीलाल सुतो सोदरपुर सँ ठीठर सुत बवुजन दौ (उ.टी. ३०/११) बुधवाल सँ गोशाँई द्दौ अम्बिकानाथ सुतौ उदयनाथ निर्भयनाथौ करमहा सँ राधानाथ सुत कन्टिर दौ (उ.टी. ५९/०९) माण्डौर सँ फेकू द्दौ उदयनाथ सुतौ सँ सुत दौ सँ द्दौ निर्भयनाथ सुतौ सँ सुत दौ सँ द्दौ अनन्ताानन्द प्र. शक्तिनाथ सुतौ काशीनाथ१ गोलोकनाथ४ गोकुलनाथ३ पोषनाथ२ सदानन्दा‍५ दरिहरा सँ लीलानन्दज सुत चंचल दौ (उ.टी. ७६/०६) चंचल सुता गोपीनन्द न यटानन्दन भैरवानन्दान नरउन सँ एकनाथ सुत जगन्ना थ दौ (उ.टी. १०३/०) जगन्नानथ सुता शोभनाथ भीमनाथ रेवतीनाथ खड़गनाथ निर्त्यदनाथा खण्डतबला सँ श्याचमनाथ सुत महेश्र्वर दौशा. (२०४/०७) माण्डथर सँ श्या‍मू द्दौ काशीनाथ सुता प्रेमनाथ विजयनाथ विरेन्द्रानाथा करमहा सँ मोतीदत्त सुत झलानन्द‍ दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मीहनाथ द्दौ


(३४) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-तारनगर रामनगर ड्योढ़ी पूर्णियाँ
प्रेमनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ विजयनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ विरेन्द्रँनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ पोषनाथ सुता कलानाथ इन्र्) नाथ पुण्य४नाथ चित्रनाथा: करमहा सँ मोतीदत सुत झलानन्दत दौ (उ.टी. ६०/१२) दरिहरा सँ लक्ष्मी नाथ द्दौ कलानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ इन्द्र नाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ पुण्य्नाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ चित्रनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ गोखूलनाथ सुता ललितनाथ पार्थिवनाथ मित्रनाथा: पाली सँ पियुषनाथ सुत चेतनाथ दौ सँ द्दौ ललितनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ पार्थिव नाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ मित्रनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ गोलोकनाथ सुता रविन्द्र्नाथ नरेन्द्रे नाथौ नड़ुआर करमहा सँ राजा टंकनाथ सुता कुमार रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) नरसाम वलियास सँ अनिरूद्ध द्दौ मिश्र सदानन्दत सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ गोशाँई प्र. लक्ष्मीदनाथ सुता नरउन सँ वावू मनमोहन सुत तेजनाथस्यै व दौ (उ.टी. ९७/०२) सोदरपुर सँ भूवन्ध र द्दौ अपरा गोशाँई सुता हृदयानन्द बतहू झल्लू‍ छोटी कुलीका अलय सँ राजा श्री नन्दनन सिंह दौ (शा. १९८/०५) रूद्रानन्दव सिंह सुता केशवानन्द सिंह मोदानन्द् सिंह राजा श्री नन्दान सिंहा खण्डाबला सँ बलह सुत श्यालमू दौ (शा. १९८/०६) बेलउँच सँ रमन द्दौ राजा श्री नन्दनन सिंह सुतो तांत्रिक वावू नित्याेनन्दव सिंह सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ पाली सँ कमलादत्त द्दौ मिश्र भेषनाथ प्र. कलर सुतो हर्षनाथ प्र. श्री कृष्ण्: नरउन सँ चुम्म्न सुत बनखंडी दौ (उ.टी. १००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौ अपरा भेषनाथ सुता D.G.P. भीमनाथ बुद्धिनाथ रावणेश्र्वरनाथा अलय सँ राजा पद्मानन्दत सिंह दौ (शा. १६४/०८) राजा पद्मानन्दी सिंह सुतो कुमार चन्द्रा नन्द. सिंह: सोदरपुर सँ विध्नेसश्र्वर सुत वदन दौ (शा. २१२/१०) पण्‍डुआ सँ लच्छी द्दौ हर्षनाथ प्र. श्री कृष्णद (बौका) प्र. उग्रनाथ सुता खड़ानन्दो प्र.


(३५) उ.टी. सरिसब-रामनगर ड्योदी, लालगंज, गढ़बनैली
अनमोल छबिनाथ देवीनाथा वलियास सँ भैयो सुत चण्डे श्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) सोदरपुर सँ शिवनन्दसन द्दौ अनमोल सुता पुड़े़ नरउन सँ बलभद्र सुत वीरभद्र दौ (उ.टी. १०४/०) पाली सँ राम द्दौ छविनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ देवीनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ D.G.P. भीमनाथ सुता अमरनाथ समरनाथ शेखरनाथ मिहिरनाथ शिशिर नाथा दरिहरा सँ लाल सुत रमानन्दर दौ
(उ.टी. ७६/०२) रमानन्दड सुता श्यागमानन्दट रत्नासनन्द शारदानन्दी सम्पा दक हीरानन्दाम अलय सँ साहित्यन सरोज राजा कमलानन्दम सिंह दौ (शा. १९८/०७) अपरा राजा श्री नन्दनन सिंह सुतो कु. कमलानन्दर सिंह कु. कालिकानन्द सिंहौ सोदरपुर सँ नन्दीाश्र्वर सुत मुरली दौ (शा. १७७/०७) घुसौत सँ राम द्दौ कुमार कमलानन्दा सिंह सुता (शिक्षामंत्री कुलपति, हिन्दूल महासभा अध्य क्ष, स्वशराजपार्टी सदस्यो कुमार गंगानन्द् सिंह अम्बिकानन्दद सिंह अच्यु.तानन्द/ सिंहा माण्डुर सँ रामधन सुत ठीठर दौ (शा. १९७/०६) खण्डपबला सँ जीरक्खुन द्दौ मिश्र वुद्धिनाथ सुता महिषी पाली सँ विश्र्वनाथ सुत लल्लूय दौ सरिसब सँ भोला द्दौ वावू रावणेश्र्वर नाथ सुता शंकर प्र. मलर्यश्र्वर शैलेश्र्वर उज्जुवलेश्वमरा: बेलउँच सँ कुमर सुत ब्रजमोहन दौ खण्डूबला सँ हरिनन्दषन द्दौ मिश्र धीरनाथ सुता हरिअम सँ मेघनाथ सुत प्रभुनाथ दौ (उ.टी. ४५/११) प्रभुनाथ सुतो चन्द्र नाथ: नरउन सँ सरसकवि कुलपति सुत वाँका उँमानाथ दौ (उ.टी. ९४/०१४) करमहा सँ देवनाथ द्दौ अपरा धीरनाथ सुता गोनू ऐहहू महो ठीठरू लीलानाथा नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०१४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ गोनू प्र. फणीनाथ सुतौ माघव: नरउन सँ जीवन सुत योगनाथ दौ (उ.टी. ९६/०२) पवौली सँ चन्द्रादत्त द्दौ अपरा गोनू प्र. फणीनाथ सुतो मदन नेनन प्र. नित्योनाथ हेड़म्बसनाथ (उ.टी. १८१/०६) जिष्णु:नाथा: (१८/०९) हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ माधव सुता हरिअम्ब सँ सिद्धिनाथ सुत दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ४४/१२) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौ मदन प्र. मेघानाथ सुता विष्‍णुनाथा शोभनाथ (उ.टी. १८/१) ललीतनाथो (१८१/० उ.टी.) पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नासथ दौ (उ.टी.३३/०८) खण्ड.बला सँ महेश्र्वर द्दौ अपरा मदन शंभुनाथ भोलानाथ विद्यानाथा पाली सँ केदार नाथ दौ- सक. हर्षनाथ द्दौo विभूतिनाथ सुता विष्णु्नाथ शचीनाथ दिनानाथा: अलय सँ राजा कलानन्द) सिंह दौ (२७७/०) राजा कलानन्दम सिंह सुतो कुमार रमानन्दा सिंह कुमार कृष्णारनन्द सिंहौ नाहस खौआल सँ वेणीदत्त सुत वंशमणि दौ (शा. २७७/०२) वंशमणि सुता भैयानाथ टेकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ इशान्नादथ सुत गुदर दौ (२१५/०५) गुदर सुता करमहा सँ हेमनारायण सुतहोरील दौ (शा. २१५/०५) सरिसब सँ तिलकेश्र्वर द्दौ


(३६) उ.टी. सरिसब सोदरपुर-लालगंज
(उ.टी.१८/१०) महोशोभनाथ सुतो वुद्धिनाथ: दरिहरा सँ लोकानन्द सुत मोक्षानन्दग दौ (उ.टी. ७६/०) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौ ललीत नाथ सुत यज्ञनाथ कैलाश सुभाषा: हरिअम्बी सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्ड:बला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ यग्य नाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ कैलाश सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ सुभाष सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ मिश्र नेनन प्र. नित्यरनाथ सुता हनुमान प्र. कीर्तिनाथ मुक्तिनाथ हर्षनाथा पाली सँ चण्डेवश्र्वर सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ३५/१०) माण्डरर सँ किशोरी द्दौ कीर्तिनाथ सुता खौआल सँ मुकुन्द सुत शिवनाथ दौ
(उ.टी. ६९/०/४) हरिअम्वव सँ मधुसूदन द्दौ युक्तिनाथ सुता हरिअम सँ भोला सुत रामनाथ दौ (उ.टी. ४२/०४) खण्ड बला सँ नृपतेश्र्वर द्दौ हर्षनाथ सुता सेतुनाथ हेतुनाथ ऋतुनाथा वुधवाल सँ नयनमणि सुत तीर्थमणि दौ (उ.टी. ६८/०८) सरिसव सँ राशपति द्दौ ऐ (१८/०९) हेड़म्बिनाथ सुता इन्दुयनाथ विन्दुडनाथ नरउन सँ बैद्यनाथ सुत ब्रजनाथ दौ (उ.टी १०३/१०) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ इन्दु८नाथ सुतो पाली सँ अर्जून सुत तेजनाथ दौ
(उ.टी. ३८/०८) खण्डसबला सँ वावू क्षेभधारी सिंह द्दौ विन्दुतनाथ सुतौ रंजन टूना कौ हरिअम सँ सुत बैद्यनाथ दौ सँ द्दौ रंजन सुतो हरिअम्ब् सँ सुत नन्दीीनाथ दौ सँ द्दौ (१८/०९) जिष्णुीनाथ सुता जीवनाथ द्वारिकानाथ दिनानाथा गंगौरा बुधवाल सँ भैयो सुत नयनमणि दौ (उ.टी. ६६/०७) दरिहरा सँ घौधी द्दौ ऐठहू प्र. शशिनाथ सुता दरिहरा सँ खडेगनाथ सुत गदापाणि दौ (उ.टी. ७८/०२) गदापाणि सुतौ खगनाथ मेघनाथौ पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ (उ.टी. ८/१०) माण्‍डर सँ भवनाथ द्दौ (१) अपरा ऐठंहू सुता दरिहरा सँ गदापाणि स्‍यैव दौ (३२/७८/०२) पवौली सँ हृदयमणि द्दौ ठीठरू प्र. पुष्पानाथ सुतो महो जगदीश: हरिअम सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दौ (उ.टी. ४०/०७) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौ महो


(३७) उ.टी. लालगंज सरिसब सोदरपुर
महो जगदीश सुतो नन्दी नाथ: पाली सँ श्रीनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (उ.टी. ३३/०९) खण्डपबला सँ वावू वंशधारी सिंह द्दौ महो नन्दीतनाथ सुता उमानाथ रमानाथ प्र. इन्द्रठनाथ सिन्धुानाथ कमलनाथा वुधवाल सँ भैयो सुत नेनमनि दौ (उ.टी. ६६/०७) नेनमनि सुता दरिहरा सँ लीलानन्दप सुत घौघी दौ (उ.टी. ७६/०२) घोंघी सुतो गणानन्दा पुण्या नन्दौस सोदरपुर सँ ठीठर सुत ववुजन दौ (उ.टी. ३०/११) वुधवाल सँ गौशाँई द्दौ (१७/०२) महो दुर्गानाथ सुतो हरिअम सँ श्या)मनाथ दौ (उ.टी. ४५/१२) दरिहरा सँ यगयनारायण द्दौ अपरा महो दुर्गानाथ सुतो गौरीनाथ रविनाथौ नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ९३/०४) सो. आँरवी द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता खौआल सँ गोखूल सुत पाशी दौ (उ.टी. ६९/०) खण्डनबला सँ श्याजमनाथ द्दौ गौरीनाथ सुता हरिअम्बट हर्षमणि सुत बछरण दौ (उ.टी ४६/०३) सरिसब सँ हर्षी द्दौ रविनाथ सुतो उँमानाथ वेदनाथौ हरिअम्बु सँ दुर्गादत्त सुत वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ मिश्र रतिनाथ सुतो खगनाथ: दरिहरा सँ नित्याीनन्दद सुत गरीबानन्दर दौ (उ.टी. ७५/११) हरिअम्बन सँ सचल द्दौ छोटकू प्र. यग्युनाथ सुतो रघुवीर महामहो सदनौ करमहा सँ रमादत्त सुत नन्दसलाल दौ (उ.टी. ६०/०९) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ रघुवीर सुता नरउन सँ गोपाल सुत चुम्मिन दौ (उ.टी. १००/०) सोदरपुर सँ कृष्णकदत्त द्दौo अपरा रघुवीर सुतो फलहारी प्र. रूद्रनाथ भूनी प्र. कीर्तिनाथौ हरिअम सँ वावू लोकनाथ दौ (उ.टी. ४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ फलहारी प्र. रूद्रनाथ सुतो छत्रनाथ: एकहरा सँ दामोदर सुत गुदरी दौ (उ.टी. १०७/०३) खण्डतबला सँ तारानाथ द्दौ छत्रनाथ सुता उपेन्द्रघ महेन्द्र योगेन्द्रो मिथिलेशा: बुधवाल सँ घनेश्र्वर सुत शुकदेव दौ (उ.टी. ६६/१४) शुकदेव सुतो सीतानाथ: सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भुरनाथ दौ (शा. २१८/०२) माण्डार सँ बच्चू् द्दौ उपेन्‍द्र सुता चन्द्रुनाथ भीमनाथ नन्ददनाथा बेहट बलिo राजपुर हरिअम सँ गंगाधर सुत जगदीश दौ (उ.टी. ४७/११) खण्ड(बला सँ वावूरामनन्दुन सिंह द्दौ महेन्द्र सुतो जीतेन्द्रप राजेन्द्र नवटोल सुल्हननी नरउन सँ बलदेव सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ९७/०) पाली सँ लोकानन्दद द्दौ योगेन्द्रु सुता हरिअम सँ मुक्तिनाथ सुत नित्यानाथ दौ (उ.टी. ४६/१३) खण्डनबला सँ वावू मेघापति द्दौ मिथिलेश सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ महामहो सुदन सुता महो षष्ठीरनाथ वैया. पुण्यननाथ महो वेणीनाथ महो गोपृनाथ महो अर्कनाथा दरिहरा सँ गरीबानन्दि सुत घनानन्दूथ दौ (उ.टी. ७५/१३) खण्डडबला सँ म. कु. वावू रमापति सिंह द्दौ वैया. महामहो षष्ठीसनाथ सुता सपृमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ खड़गनाथ नेत्रनाथा नरउन सँ रघुवर सुत


(३८)
रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्डँर सँ भूवनपति द्दौ सप्रमीनाथ प्र. जयत्रीनाथ सुता वलियास सँ भैयो सुत बतहन प्र. महेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०८) हरिअम्बौ सँ रेवतीरमन द्दौ अपरा जयत्रीनाथ प्र. सप्रभीनाथ सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (शा. २८५/०२) खौआल सँ गणेश द्दौ खड़्गनाथ सुता योगनाथ चेतनाथ गोपाला: नरउन सँ शम्भु नाथ सुत ठक्क्न प्र. दुर्गानाथ दौ (उ.टी. ९३/०७) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौ वैया. पुण्यँनाथ सुतो कुमुदनाथ: नरउन सँ महिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ (उ.टी. १०१/०७) हरिअम सँ तारानाथ द्दौ अपरा पुण्यानाथ सुता हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्द दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदर गदाधर द्दौ कुमुद नाथ सुता अमरनाथ मोहन बोधनाथा: वलियास सँ लोकपति सुत पुण्यरपति दौ (उ.टी. ९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौ
महो वेणीनाथ सुता धर्मनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत अर्कनाथ दौ (उ.टी. ९७/०२) बुधवाल सँ भैयो द्दौ महो गोतृपनाथ सुता कुन्द नाथ निधिनाथ सिद्धिनाथ युक्तिनाथ तुषनाथ लक्षमीनाथ सुरनाथ (गौरीशंकर हरिशंकर सुशीला: हरिअम सँ सेवानाथ सुत बालमुकुन्दर दौ (उ.टी. ४०/०३) सोदरपुर सँ गदाधर द्दौ कुन्दथनाथ सुता मोदनाथ डिम्ब नाथ चेतनाथ नुतनाथा सँ सुत शतत्र्जीव दौ सँ द्दौ
उ.टी. सरिसब सोदरपुर लालगंज
वैया. अर्कनाथ सुतो रेवानाथ: नरउन सँ रघुवर सुत रेवतीनाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) माण्ड र सँ भूवनपति द्दौ रेवानाथ सुता सँ सुत शतत्र्जीव दौ सँ द्दौ


(३९) उ.टी. लालगंज
गोपीनाथ सुता नरउन सँ जहली सुत दुरिवया दौ (९३/०१४) अपरा दुरिवया सुता खण्ड बला सँ महाराज माघव सिंह दौ (उ.टी. ११५/१०७) नरउन सँ गोखूल द्दौ

(४०) उ.टी. लालगंज

(४१) पुवारिपार उप.टीप दिगउन्घ सँ
अथ दिगउन्धक सोदरपुर ग्रामारम्भा: (शा. १८३/०९) जीवेश्विर सुता ज्योडतिर्व्विद भवनाथ वैयाकरण श्या मनाथ वैया. महो श्रीनाथ वैयाकरण शोभनाथा: पाली सँ धराधर सुत देवकृष्णन दौ (११७/०८) (शा. ११७/०५) खण्ड१बला सँ देवकृष्णव द्दौ ज्योर. भवनाथ सुता नरउन सँ जटेश सुत पौराणिक मनबोध दौ (शा. १२३/०३) अपरा मनबोध सुता घोसोत सँ हरि सुत हेमकर दौ (शा. २६९/०७) हेमकर सुता खण्डेबला सँ बलभद्र दौ (शा. १६१/०८) करमहा सँ उँमापति द्दौ वैया. श्या१मनाथ सुता नरउन सँ मनबोध स्यैृव दौ (शा. १२३/०३) पबौली सँ परमानन्दभ द्दौ अपरा श्याँमनाथ सुतो भोलानाथ: सुरगन सँ राय चन्द्रमनारायण दौ (शा. १२५/०४) पबौली सँ रघुनन्दलन द्दौ अपरा श्या मनाथ सुता करमहा सँ भवदेव सुत छोटकनि दौ (शा. १८७/०४) दरिहरा सँ विधु द्दौ भोलानाथ सुतौ किशोर केशवौ अलय सँ वावू हरिलाल सिंह दौ खण्ड बला सँ कृष्णायराम द्दौ अपरा भोलानाथ सुतौ बैद्यनाथ: बुधवाल सँ परशुराम सुत पाठक विष्णुहदत्त दौ (शा. १७१/०२) पाठक विष्णुोदत्त सुर्ती ववूनीक: लोहना सकराढ़ी सँ रघुपति सुत खेदन दौ खेदन सुतौ भोलानाथ करमहा सँ इन्द्रौपति दौ इन्द्र पति सुता माण्डुर सँ महिनाथ सुत शोभाकर दौ (शा. ११४/०८) पवौली सँ सर्वज्ञान गरीब द्दौ।। मिश्र किशोर सुता बुधवाल सँ ब्रजनाथ सुत राजनाथ दौ राजनाथ सुता खौआल सँ ननू सुत गंगादत्त दौ (१८६/०८) ननू सुतो गंगादत्त दत्त: सोदरपुर सँ हरि सुत रमानन्दो दौ करमहा सँ मुरली द्दौ केशव सुता दरिहरा सँ जयनाथ दौ महो श्रीनाथ सुतो ठीठर प्र. शक्तिनाथ: दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) गंगादत सुतो हर्षदत्त: पवौली सँ टेंगरि सुत सुरवाई दौ बुधवाल सँ कमलनयन द्दौo।। सोदरपुर सँ छबनू द्दौ ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१२) हरिअम सँ वावू दुल्लतह द्दौ अपरा ठीठर प्र. शक्रनाथ सुता वैया. देवनाथ प्र. नेना फूच्चीू वैया. मंगी कारीका नरउन सँ लक्ष्मीरनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ४४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ वैया. देवनाथ प्र. नेना सुतो छेदी क: कुजौली सँ शिवकर सुत धरानाथ दौ (उ.टी. १०५/१०१२) शिवकर सुतो धरानाथ: करमहा सँ जगन्ना थ सुत रमादत्त दौ (शा. ११५/१०५) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ धरानाथ सुतो वूचा प्र. किशोर नाथ: दरिहरा सँ गरीबानन्दक सुत घनानन्दक दौ (उ.टी. ७५/१२) बुधवाल सँ जयनाथ द्दौ छेदी सुतौ रामचन्द्रत चन्द्रुनाथौ वलियास सँ भैयो सुत रामेश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०६) रामेश्र्वर सुतो रघुनाथ बोधनाथौ खण्डँबला सँ बावू नन्हौकू सिंह प्र. महिपति सिंह दौ (शा. २९४/०९) पाली सँ दयानाथ द्दौ अपरा छेदी सुता करमहा सँ फकीर सुत श्या म दौ (उ.टी. ५८/०) माण्डीर सँ बच्चूक द्दौ फूच्चीं सुता कुजौली सँ धरानाथ दौ (१०५/०१३) दरि. घनानन्द द्दौo वैया. भंगी सुतो अमरनाथ: माण्डँर सँ ठेङनि सुत वूचन प्र. कृष्णददत्त दौ (उ.टी. ८९/०९) खण्डूबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौ


(४२) उ.टी. दिगउन्धु सँ गंगोली २१
(२१/०९) मिश्रकारी सुतो गोविन्दघ प्र. गंगानाथ आद्यानाथौ वलियास सँ ठेठ.नि सुत बच्चे० प्र. उग्रपति दौ (उ.टी. ९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौ मिश्र गोविन्दँ प्र. गंगानाथ सुता नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. १०२/०४) यदुनाथ सुता खण्ड बला सँ रघुनन्दीन सुत यदुनन्दलन दौ (शा. १७९/०५) पबौली सँ गोशाँई द्दौ अपरा गंगानाथ सुता पाली सँ हर्षी सुत बच्चधन दौ (उ.टी. ३३/०३) खण्डिबला सँ श्रीनन्द‍न द्दौ मिश्र आद्ययानाथ सुतौ नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (उ.टी. २१/०२) खण्डदबला सँ यदुनन्दलन द्दौ अपरा आद्यानाथ सुता वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी प्र. धर्मनाथ दौ (उ.टी. ६८/०५) पबौली सँ पाँ बवुअन द्दौ वैयाकरण शोभनाथ सुता माण्डधर सँ विष्णुरपति सुत बेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्ड बला सँ प्रेमानिधि द्दौ अपरा शोभनाथ सुता दरिहरा सँ अनिरूद्ध सुत केशव दौ (शा. १८३/०) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ (१००/०५) शुभंकर सुतो जगदीश मन्नून कौ दरिहरा सँ कृष्ण देव दौ (१००/०९) वुधवाल सँ कृष्णशपति द्दौ जगदीश सुता माण्ड र सँ भवेश दौ सरिसब सँ सोनाई द्दौ मन्नूा सुतो रमाकान्तं माधवौ पाली सँ विद्याधर दौ (७६/०३) सरिसब सँ म.म. वामदेव द्दौ रमाकान्त‍ सुतौ भवानीदत्त घुसौत सँ हरि सुत राम दौ (शा. १००/०७) खण्डमबला सँ देवकृष्णन द्दौ भवानीदत्त सुता करमहा सॅं जगन्नागथ सुत वेणीदत्त दौ (उ.टी. ५७/०) दरिहरा सँ बवूआ द्दौ अपरा भवानीदत्त सुता जयदत्त टेठाई प्र. इश्वदरीदत्त शंकरदत्त (०२२/११२) (२२/११३) महेशदत्ता: हरिअम सँ यार दौ (१०१/०) दरिहरा सँ साहेब द्दौ जयदत्त सुतो वंशीक: खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छबनू द्दौ वंशी सुतौ बदरीक: सुरगन सँ राय रूपनारायण दौ (उ.टी. १०४/१०७) खण्डरबला सँ श्यातमनाथ द्दौ अपरा वंशी सुता दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्या म द्दौ अपरा वंशी सुता नरउन सँ कुत्र्जन दौ (उ.टी. १०१/१२) कुत्र्जन प्र. तीर्थनाथ सुता बुधवाल सँ दुल्लीं सुत विद्यामणि दौ (शा. १२५/०७) माण्डुर सँ प्रान्नाशथ द्दौ बदरी सुतौ मनहर उमेशौ माण्डनर सँ ववूजन दौ (उ.टी. ८१/०२) खण्डरबला सँ वावू प्रजापति सिंह द्दौ मनोहर सुतो दिनेश सुरेशो वलियास सँ भैयो सुत चण्डेिश्र्वर दौ (उ.टी. ९०/०२) चण्डे१श्र्वर सुतो गंगानाथ भोलानाथौ सोदरपुर सँ शिवनन्दीन दौ (उ.टी. २३/०) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ उमेश सुता माण्ड र सँ कुनकुन सुत मुति दौ (उ.टी. ८२/०) घोसोत सँ अपूछ द्दौ ठेठाई प्र. इश्वशरीदत्त सुता शिवदत्त किशोर झिंगुरा खौआल सँ गोखूल दौ (उ.टी. ६९/१२) सोदरपुर सँ छवनू द्दौ शिवदत्त सुतो मन्धतन: खौआल सँ गोखूलनाथ दौ (शा. ९७/०६) गोखूलनाथ सुतो वावूनाथ: बुधवाल सँ कलानाथ दौ (उ.टी. ६७/०) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ मन्धछन सुता माण्डोर सँ चितरू सुत गणी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड)बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ किशोर प्र. रतिदत्त सुता गोशाँई फेकु बचकना करमहा सँ फकीर सुत योगानन्दँ दौ (उ.टी. ६३/०) सकराढी सँ नकदू द्दौ

(४३) उप.टीप-दिगउन्ध् सँ नवटोल
गोशाँई सुता पाली सँ रामकृष्णस सुत जयकृष्णव दौ (उ.टी. ३९/०) सरिसब सँ गणेश द्दौ अपरा गोशाँई सुतो म.म. देवेन्द्रण प्र. बालकृष्णर महेन्द्रोा करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (उ.टी. ५१/०६) पबोली सँ धर्मनन्द( द्दौ म.म. देवेन्द्र् प्र. बालकृष्ण सुता लेखदत्त गोपीदत्त वाचस्प ति दूना प्रo मुरारीका कुजौली सँ बूचा प्र. किशोरनाथ दौ (उ.टी. २१/१०) वूचा प्र. किशोरनाथ सुतो दिनानाथ: खण्डसबला सँ वावू गिरिजादत्त सिंह दौ (शा. २८४/०७) माण्डणर सँ खड़गी द्दौ लेखदत्त सुता करमहा सँ कल्या्ण सुत नित्यहनाथ दौ (उ.टी. ५८/१०) वलियास सँ मोदपति द्दौ गोपीदत्त सुतो हिरा विनोद: सकराढ़ी सॅं ब्रजमोहन सुत राम दौ (उ.टी. ७३/०४) कुजौली सँ इन्दुलकर द्दौ विनोद सुता पुड़े नरउन सँ आचार्य रमानाथ सुत कन्टिरवू दौ (उ.टी. १०२/०५) सँ द्दौ वाचस्पंति सुतो जीवेश राजेश भदपूरा वलि. हरिअम सँ सुत इशनाथ दौ आनन्दजभौर खण्ड्बला सँ वावू सिंह द्दौ जीवेश सुतो आशुतोष: पाही टोल महिषी पाली सँ सीतानाथ सुत हिरानाथ दौ (उ.टी. ३७१/०३) रेमा सँ गुल्लीि द्दौ मुरारी प्र. टूना सुतौ विजय अजय भट्टपूरा हरिअम सँ फतुरी सुत जयवीर दौ (उ.टी. ४५/०२) खण्डसबला सँ वावू गणपति सिंह द्दौ महिन्द्र प्र. मही सुतो प्रो. गोविन्दौ प्रो. जगदीशौ- (मैथिली-साहित्यौकार) करमहा सँ श्याआमलाल सुत जयादित्यो दौ (उ.टी. ६०/१०) श्याटमलाल सुतौ जयादित्य. मोतीदत्तौ खण्डसबला सँ थेघी सुत सोन दौ (शा. १७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौ जयादित्य सुतो योगदत्त: खण्डयबला सँ वावू नेत्रेश्र्वर सिंह दौ (शा. २७९/०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ गोविन्दप सुतो उदय लालगंज सँ सुत अम्बिकानन्द् दौ सँ द्दौ प्रो. जगदीश सुतो अनुराग सँ सुत दौ सँ द्दौ फेकू सुतो रामकृष्णव जयकृष्णौ/ खौआल सँ हेमनाथ सुत मोदनाथ दौ (शा. १७७/०३) सोदरपुर सँ हेमनाथ द्दौ रामकृष्ण‍ सुता नरउन सँ पशुपति नाथ दौ (शा. १८४/०) पशुपतिनाथ सुतौ देवनाथ ठक्कषनौ खण्डौबला सँ वावू डोलपति सिंह दौ (शा. १८४/०२) पाली सँ जयकृष्णब द्दौ बचकन सुता दरिहरा सँ भिरवर दौ (शा. ९१/०८) करमहा सँ किशोर द्दौ अपरा बचकन सुता बुधवाल सँ शिरोमणि सुत माघव दौ (उ.टी. ६५/०४) माघव सुतो यदुनाथ: खण्ड बला सँ श्या मनाथ सुत जयनाथ दौ (शा. २७१/०६) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ झिंगुर प्र. तारादत्त सुतो खगदत्त: दरिहरा सँ रूद्रदत्त सुत शिवलाल दौ (शा. २०६/०) एकहरा सँ म.म. वृन्दातवन चन्द्रद द्दौ


(४४) उपटीप-दिगउन्धस सँ नवटोल
अपरा झिंगुर सुतौ जीबछ चिरत्र्जीवौ खौआल सँ वेणीदत्त दौ (शा. १८७/०६) खण्ड.बला सँ गोपीनाथ द्दौ (२) खगदत्त सुतौ गुदर मदनौ पाली सँ परिवया सुत पुरन्दमर दौ (उ.टी. ३४/०/०) ओइनि सँ महाराज श्रीधर नारायण द्दौ जीवछ सुता सतीश चन्द्र् हरिश्रचन्द्रो गणेशचन्द्रा : नरउन सँ घोंघी सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ९४/०१३) खौआल सँ मतिनाथ द्दौ गुदर सुता वुधवाल सँ जयकृष्णस सुत लतडू दौ सँ द्दौ सतीशचन्द्रद सुतो गोपाल चन्द्रश सुभाष चन्द्रौ वुधवाल सँ मोहन सुत नकछेदी दौ (उ.टी. ६८/०५) नकछेदी सुतो बैद्यनाथ नवल किशोर लेखनाथौ पवोली सँ हलघर सुत ववुअन दौ (उ.टी. ०८/०३) हरिअम सँ बछरण द्दौ गोपाल चन्द्र सुता श्रीश रजनीश आशीष सुधीश पप्पू का गंगौरा वुधवाल सँ सुत परमानन्दर (पन्नाय वावू) दौ सँ द्दौ सुभाष चन्द्र सुतौ दीप वुधवाल सँ सुत दौ सँ द्दौ हरिश्र्चन्द्रश सुता सुरेशचन्द्र नागेशचन्द्रै देवेशचन्द्रभ नरैशचन्द्रार: हरिअम्बथ सँ कसलाना सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी ४६/०) सँ द्दौ गणेशचन्द्रव सुता योगेशचन्द्र शैलेशचन्द्रद अशोकचन्द्रद दिनेशचन्द्रद अमरेश चन्द्रा : हरिअम सँ कमलानाथ सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी. ४६/०) माण्डगर सँ मुकुन्दद सिंह द्दौ योगेश चन्द्र सुत आलोकनाथ सँ उमानाथ मिश्र दौ शैलेशचन्द्रज सुता हरिअम सँ शशिनाथ सुत टेकनाथ दौ (उ.टी. ४४/०८) माण्डमर सँ नैया. दुर्गाधर द्दौ चिरत्र्जीव सुतो हरिअम सँ लक्ष्मीाधर सुत योगमणि दौ (उ.टी. ४८/०५) वैयाकरण लक्ष्मीौधर सुतो योगमणि दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ (उ.टी. ७७/०९) करमहा सँ श्या्म द्दौ योगमणि सुतो दिवानन्दष: वलियास सँ इश्व.रीदत्त सुत मधुसूदन दौ सोदरपुर सँ नेना द्दौ (२१/०७) शंकरदत्त सुता वलियास सँ हरपति सुत रूद्रपति दौ (उ.टी. ९०/०१) वुधवाल सँ कलानाथ द्दौ अपरा शंकरदत्त सुता पाली सँ विश्र्वेश्र्वर सुत दुल्लतह दौ नरउन सँ काशीनाथ द्दौ (२१/०७) महेशदत्त सुतो नरसिंह दत्त: माण्डुर सँ विष्णुयपति सुत वेचन दौ (उ.टी. ८४/१०) खण्डतबला सँ प्रेमनिधि द्दौ
(४५) हरिअम्बि सँ दिगउन्धा सँ बटूरी उ.टी.
(९९१/०२) बछरू सुतौ हृदयनाथ: दरिहरा सँ महादेव सुत बन्धु. दौ (शा. ९८/०८) सोदरपुर सँ घनश्या म द्दौ वैया. हृदयनाथ सुतो नरहरि: करमहा सँ म.म. सुबोध दौ (शा. ९९/१०३) दरिहरा सँ मनसुख द्दौ अपरा हृदयनाथ सुतौ सदानन्दँ: पाली सँ मोदनाथ दौ (शा. ३१/०) दरिहरा सँ सनफूल द्दौ नरहरिा सुता हरिअम सँ सचल सुत दुर्गादत्त दौ (शा. ११९/०८) खण्ड:बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ सदानन्दल सुतौ प्रितिनाथ नेना प्र. शिवनन्द नौ करमहा सँ ब्रजलाल दौ (शा. १९३/०६) सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौ अपरा सदानन्दज सुता हरिअम सँ वैया. म.म. मोहन सुत सिद्धिनाथ दौ (शा. १८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौ प्रितिनाथ सुता बलभद्र रामभद्र वीरभद्रा पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्डसबला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ बलभद्र सुतो शक्तिनाथ: दरिहरा सँ मनभरण सुत विश्र्वानन्दद दौ (उ.टी. ७६/०२) सरिसब सँ गुणपति दौ शक्तिनाथ सुता लक्ष्मीजनाथ भवनाथ जयनाथ प्रेमनाथ सोमनाथ टूनाका हरिअम सँ रेवतीरमन सुत प्रितिनाथ दौ (उ.टी. ४८/०५) खण्डतबला सँ ब्रजनन्द. सिंह द्दौ लक्ष्मीानाथ सुतो कैलाशनाथ: सँ सुत सोमनाथ दौ सँ द्दौ जयनाथ सुतो दीपक कुमार राजकुमारो सँ सुत मुकुन्दत दौ सँ द्दौ
रामभद्र सुतो बुद्धिनाथ प्रo हरिनाथ: माण्डरर सँ वाचा सुत नरपति दौ (उ.टी. ८२/०) नरपति सुता पवौली सँ नारायणदत्त सुत विकल दौ (उ.टी. १२१//०२) हरिअम सँ अभयनाथ द्दौ हरिनाथ प्रo बुद्धिनाथ सुता शचीनाथ गोपीनाथ षेष्ढीचनाथा: दरिहरा सँ काशीनाथ सुत मोदनाथ दौ (उ.टी. ७७/१०) काशीनाथ सुतो मोदनाथ खङगनाथौ हरिअम सँ गिरधर सुत महिधर दौ
(उ.टी. ४७/०) गिरधर सुता महिधर सत्यरधर कमलाधरा खण्डषबला सँ भैया दौ खौआल सँ गोखूल द्दौ महिधर सुतो भेरवधर: दरिहरा सँ चुम्मुन सुत तिलानाथ दौ (उ.टी. ७४/०२) खण्डपबला सँ मिश्र द्दौ मोदनाथ सुता करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेसय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ शचीनाथ सुतो पिताम्बकर: हरिअम सँ सुत प्रमथनाथ दौ वीरभद्र सँ सुता सुभद्र सीतानाथ विद्यानाथा विश्र्वनाथा: बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०२) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ सुभद्र सुतो कालीनाथ तारानाथौ सँ सुत लक्षमन झा दौ सँ द्दौ सीतानाथ सुता मेधानाथ प्रकाश वलियास सँ लोकपति सुत ठकुर पति दौ (उ.टी. ९०/०६) खण्डरबला सँ गोपीनाथ सिंह द्दौ सुभद्र सुत तारानाथ सुतो सँ सुत शिवनाथ झा दौ सँ द्दौ

(४६) उ.टी. दिगउन्धभ सँ बइरी, सनकोर्थु
शिवनन्दनन प्र. नेना सुतो महावीर पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ३३/०४) खण्ड.बला सँ महाराज रूद्रसिंह द्दौ महावीर सुता विश्वानाथ१ वैद्यनाथ२ हर्षनाथ३ मोदनाथा बुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्र्वर दौ (शा. १७७/०) दरिहरा सँ मनभरण द्दौ बैद्यनाथ सुतौ विपिन बिहारी सिहौलि माण्डुर सँ नीलकंठ सिंह सुत पद्दानन्दौ सिंह झा दौ (उ.टी. ८७/०२) पवौली सँ मोतीनन्दध झा द्दौ विश्र्वनाथ सुतौ इन्द्रपनाथ आदित्य्नाथौ नरउन सँ जगन्नामथ सुत खड्गनाथ दौ (उ.टी. १०३/०४) हरिअम सँ शम्भुकनाथ द्दौ इन्द्ररनाथ सुता कृष्णादनन्द परमानन्दच ब्रह्मनन्दा : घुसौत सँ मधुसूदन सुत मुनर दौ सँ द्दौ हर्षनाथ सुता चन्द्र्नाथ दुर्गानाथ उग्रनाथा सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत वेदानन्द)नारायण दौ (उ.टी. १०४/०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ (शा. १८५//०३) मधुपति सुता चिन्तादमणि वच्चीौ गोशाँई कन्हादईका पाली सँ राम सुत छोटकनि दौ (शा. ८१/०८) सोदरपुर सँ शतञ्जीव द्दौ चिन्ताोमणि सुतौ परशमणि पाली सँ लक्ष्मीनदेव सुत अमृतनाथ दौ (शा. ७७/०) सोदर अर्जून द्दौ परशमणि सुता करमहा सँ रमादत्त सुत ब्रजलाल दौ (उ.टी. ६०/०८) सोदर. श्रीनाथ द्दौ बच्ची् सुता माण्डरर सँ खुशिहाल सुत भवानीदत्त दौ (शा. १७३/०/०) सोदरपुर सँ सोनी द्दौ गोशाँई सुतो बछरण दरिहरा सँ नित्यारनन्द सुत मानीकनन्दुन दौ (उ.टी. ७६/०८) सोदरपुर सँ बन्धुी द्दौ बछरण सुता करमहा सँ वेणीदत्त सुत प्याधरेलाल दौ (उ.टी. ५७/०३) सकराढ़ी सँ प्रान्ना थ द्दौ अपरा बछरण सुता अलय सँ राजा लीलानन्द् सिंह दौ (शा. १६४/०८) खौआल सँ हेमनाथ द्दौ कन्हा ई सुता तीर्थमणि माण्डसर सँ हरिशीव सुत हृदयनन्द न दौ (शा. १८५/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौ
तीर्थमणि सुतो योगमणि गोवर्द्धनो बुधवाल सँ थेघी सुत परशमणि दौ (शा. १८६/०) सकराढ़ी सँ अमृतनाथ द्दौ अपरा तीर्थमणि सुतो रघुमणि माण्डनर सँ भवानीदत्त सुत ठेङनि दौ (शा. १७४/०) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौ योगमणि सुता पाली सँ धरणीधर सुतर पीलाधर दौ (उ.टी. ३५/०६) नरउन सँ लक्षमीदत्त द्दौ अपरा योगमणि सुतौ टेकमणि करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पामदत्त दौ (उ.टी. ६४/०२) दरिहरा सँ चन्द्रादनन्द द्दौ अपरा योगमणि सुतौ करमहा सँ योगानन्द/ सुत शिवानन्दउ दौ (उ.टी. ६३/०२) दरिहरा सँ इन्द्राननन्द द्दौ टेकमणि सुतौ विकल: नरउन सँ चन्द्रलनाथ सुत महादेव दौ (उ.टी. १०१/०) पाली सँ कलानाथ द्दौ विकल सुता बैद्यनाथ रत्नशनाथ हिरानाथ तारानाथा: सँ सुत जगद्धर दौ सँ द्दौ बैद्यनाथ सुता सँ सुत मोदनाथ दौ सँ द्दौ तारानाथ सुता सँ सुत शिवनाथ दौ सँ द्दौ हिरानाथ सुता सँ सुत मनमोहन झा दौ सँ द्दौ

(४७) उ.टी. दिगउन्ध सँ भट्टपुरा
(शा. १०४/०९) यारी सुतो शिवानन्दट दुल्लतह प्र. पुण्या्नन्दोा माण्ड र सँ हरिहर सुत भिरवनी दौ (१०४/०) पबौली सँ कृष्णापति द्दौ शिवानन्दज सुता भोलानन्दस झोटन प्र. कमलानन्द कारी प्र. कृष्णादनन्दान दरिहरा सँ नित्यादनन्दद सुत मोतीनन्दवन दौ (उ.टी. ७६/०९) सोदरपुर सँ बन्धुो द्दौ शिवानन्द सुता सकराढ़ी सँ छत्रपति सुत प्रान्नाोथ दौ (उ.टी. ७२/०१३) बुधवाल सँ लाला द्दौ भोलानन्दद सुता नरउन सँ लक्ष्मीुनाथ सुत बौकू दौ (उ.टी. ९४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ अपरा भोलानन्दि सुता करमहा सँ टेकनाथ सुत वावू नेनू प्र. बोधनाथ दौ (उ.टी. ६४/०) खौआल सँ गोरवूल द्दौ झोटन प्र. कमलानन्दर सुता पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्डसबला सँ थेघी द्दौ अपरा झोटन सुता सकराढ़ी सँ दुल्ल्ह सुत देवीदत्त दौ (उ.टी. ७३/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौ अपरा झोटन सुतौ सत्यसनारायण लक्ष्मीस नारायणौ करमहा सँ रूद्रदेव


(४८) उ.टी. दिगउन्धद सँ भट्टपुरा
सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ६४/०) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौ सत्य नारायण सुता करमहा सँ जगद्धर सुत धर्मदत्त दौ (उ.टी. ५१/०५) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौ अपरा सत्योनारायण सुतो हरिनारायण: दरिहरा सँ भवनाथ सुत कुमुदनाथ दौ (७४/०३) कुमुदनाथ सुता सरिसव सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ (शा. १२६/०३) माण्ड१र सँ काशीनाथ द्दौ हरिनारायण सुता माण्डरर सँ ठेङनि सुत हनुमानदत्त दौ (उ.टी. ८९/०५) खण्डसबला सँ वावु गणेशदत्त सिंह द्दौ हरिनारायण सुतो विलट: करमहा सँ महादेव सुत बलदेव दौ (उ.टी. ५९/०२) बलदेव सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (उ.टी. ९२/०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौ अपरा हरिनारायण सुतो विश्र्वनाथ: दरिहरा सँ फणिनन्ददन सुत माना दौ (उ.टी. ७५/०४) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौ विलट सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बअर दौ (उ.टी. ५२/०४) नीलाम्बौर सुतो रणनाथ: नरउन सँ मनहर सुत दूनी दौ (उ.टी. ९९/०९) पाली सँ रज्जे१ द्दौ विलट सुता रमानन्द प्रo बलभदु योगानन्द/ मोक्षानन्दा प्रo गोखूलनन्दान: नरउन सँ रघुवर सुत टूना दौ (उ.टी ९५/०४) बुधवाल सँ पचकौड़ी प्र. भूवनेश्र्वर द्दौ रमानन्द्प्रबलभद्र सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ योगानन्दा सुता अरूण धीरेन्द्र गोलूका सँ सुत शिवनाथ दौ मोक्षानन्द‍ सुतो राजू अनील सँ सुत मोक्षनाथ झा दौ सँ द्दौ विश्र्वनाथ सुतो केवलानन्दु : पाली सँ धरानाथ सुत वावू गणनाथ दौ (उ.टी. ३६/०७) खण्डकबला सँ विष्णुव सिंह द्दौ केवलानन्दज सुता सँ सुत बुद्धिनाथ झा दौ सँ द्दौ


(४९) (उ.टी. दिगउन्धा सँ कछुआ)
कारी प्र. कृष्णाूनन्दथ सुतो कौशल्यागनन्दछ प्र. दुलार नाथ दामोदरौ पाली सँ मोदनाथ सुत दुरिवया दौ (उ.टी. ३२/०२) खण्डबबला सँ थेघी द्दौ अपरा कारी सुता चुम्मडनानन्द दीनानन्द् उग्रानन्दा खोआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (उ.टी ६९/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ कौशल्यालनन्दद सुता माण्ड/र सँ चितरू सुत गपी दौ (उ.टी. ८८/०१३) खण्ड‍बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौ अपरा कौशलयानन्दथ सुता नीकानन्दद रमानन्द दुर्गानन्दाँ करमहा सँ कृष्णणदत्त सुत गोपीनाथ दौ (५६//०७) माण्डुर सँ ठीठर द्दौo नीकानन्द८ सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत सोन दौ (उ.टी. १०६/१३) खण्ड.बला सँ वावु पुण्यापति सिंह द्दौ अपरा नीकानन्दी सुता करमहा सँ कुत्र्जन सुत खेलानन्दद दौ (उ.टी. ६३/०७) माण्ड्र ठीढर दौ हरिअम सँ चुन्नीर द्दौ रमानन्द सुता पाली सँ हर्षी सुत ढून प्र. भवनाथ दौ (उ.टी. ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौ दुर्गानन्दो सुता करमहा सँ घरभरण सुत भगवानदत्त दौ (उ.टी. ६२/१०) सोदरपुर सँ नेना द्दौ दामोदर सुतो विश्र्वानन्द सिद्धिनन्दतनो बुधवाल सँ परशमणि सुत कंटू दौ (उ.टी. ६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौ अपरा दामोदर सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ (उ.टी. १०६/०८) खण्ड‍बला सँ म. कु. वासुदेव सिंह द्दौ‍ विश्र्वानन्द. सुतो विलट प्र. सेरवानदा:प्रo जीवानन्दद हरिअम सँ चुभी सुत बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्डोर सँ फेकू द्दौ अपरा विश्र्वानन्दँ सुतो श्यादम प्र. चुड़ानन्द : हरिअम सँ बलदेव दौ (उ.टी. ४९/०) माण्डेर सँ फेकू द्दौ जीवानन्दम सुतो (जीवानन्द सँ) सुत तेजनाथ दौ सँ द्दौ श्याडमानन्दस सुता सँ सुत गोपाल झा दौ सँ द्दौ विलट प्र. सेखानन्द‍ सुता माण्डमर सँ कुनकुन सुत मुनि दौ (उ.टी. ८२/०) घुसौत सँ अपूछ द्दौ सिद्धिनन्द्न सुतो चन्द्राेनन्द) प्र. जगदीश तीर्थानन्दोा पाली सँ श्रीनाथ सुत जगन्नाौथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्डमबला सँ वावु वंशीधारी सिंह द्दौ जगदीश सुत हिरानन्दस सँ सुत बैद्यनाथ दौ सँ द्दौ अपरा जगदीश सुता करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ खण्ड बला सँ वावू भवेश्र्वर सिंह द्दौ तीर्थनन्दोन सुता विद्यानन्दणन जयानन्दह प्र. लाल बिहारी गोविन्द नन्दतन केशवनन्दनना करमहा सँ भोली सुत भैयन दौ (उ.टी. ५३/०१) खण्ड बला सँ भवेश्र्वर सिंह दौ‍ विद्यानन्ददन सुता सँ सुत उपेन्द्र झा दौ सँ द्दौ जयानन्दक प्र. लाल बिहारी सुता आशीष अवघेशौ करमहा सँ टंकनाथ चौ. सुत रूद्रनाथ चौ. दौ (उ.टी. ५५/११) महुआ खौआल सँ नरोत्तम द्दौ हरिनन्दनन प्र. हिरानन्दसन सुता सँ सुत गणेश्र्वर दौ सँ द्दौ विद्यानन्दम सुता सँ सुत उपेन्द्र झा दौ सँ द्दौ


(५०) उ.टी. दिगउन्ध् सँ कछुआ
चुम्मादनानन्द. सुता सकराढ़ी सँ देवीदत्तसुत ब्रजमोहन दौ (उ.टी. ७३/०३) नरउन सँ बुद्धिकर द्दौ दिनानन्द सुता नरउन सँ गोपाल सुत वंशीनाथ दौ (उ.टी. ९५/१०) सोदरपुर सँ वेदधर द्दौ उग्रानन्दा सुतो यशोदानन्दआ लीलानन्दौो दौ करमहा सँ कन्है३या लाल सुत चन्द्रपलाल दौ (उ.टी. ६०/१०) चन्द्र लाल सुता खण्ड बला सँ वावु नेत्रेश्वेर सिंह दौ (शा. ७९/१०) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ यशोदानन्दन सुता गुणानन्दौ हेमानन्दाह खेलानन्दाु: नरउन सँ फूदे सुत तिलकनाथ दौ (उ.टी. ९७/०१२) सरिसब सँ शम्भुरनाथ द्दौ गुणानन्द. सुतो किशोर: हरिअम सँ छीतत सुत शचीनाथ दौ (उ.टी. ४८/०७) सँ द्दौ हेमानन्द‍ सुतो दिगम्विर अमरौ हरिअम सँ सुत लूट दौ सँ द्दौ
लीलानन्दि सुतो नित्यागनन्दा बालानन्‍दौ करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत राजा टेकनाथ चौō दौ (उ.टी. ५५/०७) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौ
पुण्यादनन्दि प्र. दुल्लह सुता नरउन सँ घनानन्दँ सुत अभिराम दौ (शा. ९४/०६) सोदरपुर सँ नारायणदत्त द्दौ अपरा दुल्ल ह प्र. पुण्यामनन्द सुतो मन्ध न: नरउन सँ अभिरामस्ये्व दौ (१९४/०६) अपरा अभिराम सुता दरिहरा सँ गण पजियार सोन सुत भवदत्त दौ भवदत्त सुता करमहा सँ सुत फकीर दौ (शा. १११/०१) वलियास सँ राय जीवेश्र्वर द्दौ मन्ध:न सुता करमहा सँ लाल सुत भिरिवया दौ (उ.टी. ५७/०) लाल सुतो भिरिवयाक: नरउन सँ बलभद्र सुत काशीनाथ दौ (उ.टी. ९३/०४) सरिसब सँ लक्ष्मीनदत्त द्दौ भिरिवया सुता सोदरपुर सँ जीवेश्र्वर शोभनाथ दौ
(उ.टी. २१/१०४) माण्डीर सँ बेचन द्दौ अपरा मन्धनन सुत रघुनन्दीन करमहा सँ सुत वकजन दौ (उ.टी. ५१/०३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौo रघुनन्दसन सुता महावीर मोतीनन्दनन देवकीनन्दुन मयानन्दपना करमहा सँ विश्व वनाथ सुत राघानाथ दौ (उ.टी. ५९//०७) रवण्ड३बला सँ महाराज महेश्वमर सिंह द्दौo।।

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...