Wednesday, September 09, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :९ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(३०१) शंकर शुभंकर (ब.२०/१०) शंभूका महिन्द्रापुर करमहा सँ जागे सुत भगीरथ दौ खौआल सँ उँमापतिय द्दौ विष्णुादेव सुतो पीताम्बुर: उचति सँ हिंगुनी दौ (६८//०३) पबौली सँ श्रीनाथ द्दौo।। रघुनाथ सुतो पद्यापति हरिअम सँ हरिपति दौ रति सुत रामचन्द्रर सुत हरपति: बेलउँच सॅं भवदेव दौ हरपति सुता वलियास सँ नरपति दौ (६०/०२) लान्हू सुत श्रीराम सुतो श्याँम: बूधवाल सँ थानू दौ श्यारम सुता रघुदेव (१४९/०४) भवदेव शतन्जीरव हरपति नरपतिय: पाली सँ भगीरथ दौ (१३१/०७) माण्‍डर सँ रामभद्र द्दौ नरपति सुतो भिरवारी भवानन्दोे पनिचोभ सँ उँमानाथ दौ (१३६/०४) रूपनाथ सुतो बद्रीनाथ (१७०/०३) उँमानाथो नरउन सँ सुरपति सुत उँमापति दौ हरिo राम द्दौo उँमानाथ सुतो सदानन्‍द रामकृष्णो० खौआल सँ लक्ष्मीसपति सुत महेश दौ पनिचोभ सँ बूढाई द्दौo सनफूल सुतो वबुनन्दरन भगमानदत्तो मझियाम करमहा सँ कालीदाश सुत सनफूल दौ (०८/०५) रामशर्म्मँ सुता रतिकर लक्ष्मीौकर शुभंकर वुद्दिकरा सरिसब सँ गंगादित्य दौ बुद्दिकर सुता पदूम कान्हु गोपाल गयन लान्हिका रवौआल सँ नरसिंह दौ दिघोय सँ साठू द्दौo।। कान्हा सुता बासू जीवे हलधर हचलूका धोसियाम सँ वशिष्ठुसुत बागनि दौ पण्डोससी सँ चाण द्दौo जीवे सुत श्रीधर: नरउन सँ नारू सुत समरू दौ सक. शुभे द्दौo श्रीधर सुतो श्रीराम (१४४//०४) जयरामो माण्डयर सँ भवाई दौ जालय सँ विशो द्दौo जयराम सुता गोपीनाथ (१८१//०३) भवानीनाथ यदुनाथ (२५४/०७) चान्दोा वलियास सँ भवादित्यय सुत रति दौ चन्दौकत पाली सँ माधव द्दौo भवानीनाथ सुता (२२५/०५) बुढ़ाई परशुराम


(३०२)
गोढ़ाई रघुका सतलखा सँ नारायण सुत हरिदेव दौ सुपे सुत रामधर सुत नारायण: हरिअम सँ हरपति दौo नारायण सुत हरिदेव: टकo वीर दौo हरिदेव सुत श्रीराम: कोलहट्टा पाली सँ अन्दूस सुत महेश दौ सकo कुलपति द्दौo रघु सुतो कालीदाश पद्यापति: गढ़ माण्डुर सँ मुरारि सुत निरगति दौ (३९//०४) ठo मुरारी सुतो दुरवनी नीरगति फनन्द ह सँ शूलपाणि दौ (४१/०४) सदुo मुकुन्दन सुतो शूलपाणि रविपाणि दिधोय सँ हररवू दौo शूलपाणि सुत भगीरथ नरउन सँ गदाधर सुत केशव दौ बूधवाल सँ थानू द्दौo ठक्कुोर नीरगति सुता भौरानाथ घनश्यािम हरिजिवा पबौली सँ कृष्ण४ सुत जनार्दन दौ (जनार्दन सुतो लाल ठकुरे कैं एकहरा सँ हरिदेव सुत गौरी दौ पनिo मही द्दौo हरदत्त सुत दामोदर सुता गणपति: सतलरवा सँ मति दौ गणपति सुता रघु शीरू शुभे पराना फनन्दिह सँ राम दौ शुभे सुता अमरू नन्ददन जगन्नारथ देवे का माणडर सँ रति दौ जगन्नाीथ सुता गंगाधर माधव हरिकेशा: बेलउँच सँ माने दौ गंगाधर सुता बलभद्र कृष्ण‍ पुरूषोत्तम प्रo पूरखू (३२९/०४) भगवाना (२५१/०९) नीमा टकबाल सँ गीरू सुत होरे दौ अल्लाौरि सँ मनोरथ द्दौo कृष्णा सुता जनार्दन प्रद्युम्नौ नारायण (२५७/०५) गणेशा सकo माधव द्दौo जर्नादन सुतो लाला ठकुरे कै एकहरा सँ हरिदेव सुत गोरि दौ पनिo महिपति द्दौo काली दाश सुता मेधापति बूलन चीरा (३२१/०८) सनफूला जजिवाल सँ सदाय दौ

(३०३)
(८८/०५) कविराज सुतो सदाय दुखनी को (१५८//०२) अलय सँ लरवाई दौ (७४/०९) दरिहरा सँ गौरीपति द्दौ सदाय (२२३//०२) सुतो छोकर (३०७//०९) शुभपति (२४२/०१) सतलखा सँ हरि सुत पदूम दौ (१२९//०९) हरिअम सँ श्यातम द्दौ सनफूल सुतो डोमन बo हिरा को नाहस खौआल सँ मतिराम सुत भैया दौ (१३२//०८) कान्ह८ सुता गोपीनाथ हरिदेव रतन कमलूका अलय सँ रातू प्रo रत्नखघर सुत होरे दौ माण्डिर सँ रमाकान्त द्दौ गोपीनाथ (२०७/०६) सुता परमानन्दल सदानन्दप (२५३/०८) मुकुन्दो (३०८//०५) मधुसूदन (२३६//०९) बदनीका पाली सँ ठकरु दौ (१३०//०२) ठकरू सुतो गोनूक दरिहरा सँ पिरतू दौ। परमानन्दस (३२०/०८) सुता हिरानन्द९ (१५८//०४) (१६७/०५) शिवराम मतिराम गतिराम (२२७//०३) हरपति दिनाराम (१६०/०२) राजाराम हृदयराम चाणा (३१७//०९) सोदरपुर सँ रघुदेव दौ (८८//०५) बासुदेव सुत गोपाल: माण्डधर सँ थेघ सुत हरिपाणि दौ (१४१//०३ बहेराढ़ी सँ पुररवू द्दौo गोपाल (१५०//०२) सुता बाबू (२३६/०९) रघुदेव हरिदेव शिवदेवा बेलउँच सँ मुकुन्द१ सुत भवानी दौ (६६//०७) भवानीनाथ (२३०/०३) सुतो हाड़ी (१४९/०१) गोढ़ाई कौ दरिहरा सँ पाँरवू सुत महादेव दौ खण्डाबला सँ श्रीनाथ द्दौ रघुदेव सुता सकराढ़ी सँ पद्यानाभ सुत उँमापति दौ (४१//०३) पद्यनाभ सुता उँमापति अपूछ जसाउन रघुपतिय: बेलउँच रूचि सुत होरिल दौ फनन्दरह सँ शीरू द्दौ उँमापति सुत होरे बैद्यनाथ जटेशा बेलउँच सँ गणपति दौ रूचि सुत रूद सुता हरपति धनपति शशि नोंने गणपतिय: जालय सँ हरपति दौ गणपति सुतो महिपतिछ उँमापति (२२८//०३) पाली सँ अनन्तण दौ रत्न पति सुतो अनन्तब भ्रमरो सोदरo हलधर दौ अनन्त सुतो (२२६//०६) नन्द)न: सोदरपुर सँ जुड़ाउन दौ मतिराम सुता दूबरो


(१४४) (३०४)
भैया यदु दिगम्बठर उँमाई रैयाका बुधवाल सँ प्रद्युम्न दौ (८९//०९) रामभद्र सुतो प्रद्युम्नर मोहनो (२२६//०७) सोदरपुर सँ माधव दौ (९०/०१) हरिअम सँ हरिकेश द्दौo प्रद्युम्नभ सुता सोदरपुर सँ दिनमनि दौ (१३१/०३) अच्युुत सुत विष्णुसपति बुधवाल सँ कुलपति सुत शुभपति दौ पबौली सँ रूचिदत्त द्दौo विष्णुरपति सुत दिनमणि हरिअम सँ रामनाथ सुत भिरवू दौ खौआल सँ रामनाथ द्दौ दिनमणि सुता करमहा सँ चिलका दौ (५१//०१) चिलका सुता गंगाधर लक्ष्मी पति (३२०/०८) यग्यिपतिय: माण्डार सँ चतुर्भूज दौ (६१/०९) बुधवाल सँ जयदेव द्दौ भैया सुता गोनड़ परशमणि सोनीका बo (२७/०५) करमहा सँ महिनाथ दौ (१४३/०८) श्रीराम सुतो रामभद्र बलभद्रो सतलरवा सँ सुपे सुत रामधर दौ हरिअम हरपति द्दौ बलभद्र सुता ऋषिकेश मोहन प्रo अनिरूद्ध चतुर्भूज धनेश बछाई का (१६८//०२) बलियास सँ चन्‍द्रनाथ सुत रविपाणि दौ खण्ड(बाले सँ बाछे द्दौ मोहन प्रo अनिरूद्ध सुत दिनमणि: माण्डतर सँ हाड़ी दौ (७७/०८) अनन्तथ सुता रामचन्द्र राघव श्रीनाथा: पाली सँ मेधू दौ श्रीनाथ सुत जगन्नाोथ: बहेराढ़ी सँ ज्ञान सुत पुररवू दौ माण्उ‍र सँ गोविन्द द्दौ जगन्नााथ सुत हाड़ी क: बेलउँच सँ रूद दौ (१४४/०८) जालय सँ हरपति द्दौ हाड़ी सुतो पद्युम्नच महादेवो (३२७/०१) बुधवाल सँ जयकृष्णु सुत विष्णुब दौ सकराढ़ी सँ लोकनाथ द्दौo दिनमणि सुत महिनाथ: रवीआल सँ मँगाई सुत शंकर दौ (५९/०३) जागे सुतो कृष्ण़पति मंगाई कौ बगड़ा पनिo शुचि सुत रज्जून दौ बधांत करमहा सँ शुचिकर द्दौ मंगाई सुता रामचन्द्रु मोहन शंकरा: एकहरा सँ पशुपति सुत माधव दौ फनन्‍दह सँ गोविन्‍दा द्दौ


(३०५)
शंकर सुता एकहरा सँ वाणीनाथ दौ गुणपति सुत विश्ववम्‍भर सुत रघुपति: हरिअम सँ पुररवू दौ रघुपति सुतो वाणीनाथ जानकीनाथौ माण्डनर सँ माधव सुत गांगु दौ हरिअम सँ रतिकर द्दौ वाणीनाथ सुतो देवानन्द रमानन्दोत बुधवाल बेलसम सँ नरोत्तम सुत रमापति दौ दूबेसुत थानू सुता नरोत्तम हरिराम जयरामा (२३९//०१) माण्डार सँ मिसरू दौ नरोत्तम सुत रमापति माण्डतर सँ कमल दौ रमापति सुत भगीरथ: सतलरवा सँ बाबू सुत बाढू दौ पनि दालू द्दौ महिनाथ सुता सतलरवा सँ नारायण दौ (५९/०९) कांगव सुत जगदीश: पाली सँ गोपीनाथ दौ (१३३//०४) बेलउँच सँ मुकुन्द द्दौ जगदीश सुता प्राणपति (१६९//०८) राम (३२२//०९) कमल नारायण पनिचोभ सँ मंगाई दौ (६४//०२) महो काशीनाथ सुता सर्वज्ञान मंगाई वंशमणि शिरोमणिका (बo ८//०१) विस्की३ सँ विश्वईनाथ दौ (६४//०७) पाली सँ मणिधर द्दौ चिन्ता९मणि प्रo मंगाई सुतो लक्षमन (२२५//०८) पुरूषोत्तमो (२२४//०९) खौआल सँ उँमापति दौ (५४//०७) होरे सुता बासुदेव रमापति (३२४/०६) वाचस्पदतिय: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकर दौ (५७/०४) पण्डुिआ सँ भेधू द्दौ वासुदेव सुतो उँमापति लक्ष्मीईपति नरउन सँ मुसे सुत धारू दौ बूधवाल सँ महिपति द्दौ उँमापति सुतो अच्यु त (१७८//०७) नन्दवनो पाली सँ विष्णुी दौ (१३०//०२) कुजौली सँ शशि द्दौ नारायण सुत धर्मपति: (२५३//०६) दिधो सँ श्या्म सुत कालीदाश दौ (१२९//०२) कालीदाश सुता पण्डुिआ सँ पाँ रघुदेव दौ (६४/०७) बुधवाल सँ कामदेव द्दौ एवम् श्या मनाथ मातृचक्रं।। मिश्र श्यातमनाथ सुता बाबूमणि राधामणि भैया मणिय: जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ (१३५//१०) लक्ष्मी धर सुत मनसुख: टकबाल सँ बन्धुभ दौ (११०/०२)


(१४५) (३०६)
सदानन्दद सुतो बन्धु)क: बलिया सँ हरिकृष्ण सुत पुरूषोत्तम दौ (१३५//०६) पाली सँ नगन द्दौ बन्धु सुतो भिरिव बाछो (२१०//०१) सरिसब सँ नन्दतन दौ (७०/०९) माधव सुत लक्षमन बासुदेव चतुर्भूज (१७३/०६) भरता: माण्ड्र सँ रतिदेव दौ (२८//०२) हलसर सुता नरहरि रत्नकपाणि रविपाणि रामपाणि देवपाणिय: गंगोर सँ चन्द्रदकर सुत रघुनाथ दौ बहेराढ़ी सँ ढोढ़े द्दौ रामपाणि सुत रत्नि देव: बेलउँच सँ हिरू सुत राम दौ (२४//०१) राम सुतो पीताम्बरर चिन्ताहमणि माण्‍डर सँ रविनाथ सुत शूज दौ पाली सँ नोनी द्दौo रतिदेव सुता सोदरपुर सँ मानू सुत कुलपति दौ (७२/०१) कुलपति सुतो वंशमणि चिन्ताामणि घुसौत सँ केशव सुत महाई दौ (१०७//०७) खौआल सँ शी‍व द्दौ लक्षमन सुता नन्दणन छोकर (बo २४/१२) रघुनाथ सदानन्दा/ अलय सँ बलभद्र सुत भरत दौ (८८/०३) भरत सुता दिधो सँ श्याुम दौ (१२९//०२) माण्डुर सँ रामभद्र द्दौ नन्दलन सुता पनिo चिरञ्जीव सुत भवेश दौ (१३६/०२) पण्डु्आ सँ भगीरथ द्दौ मनसुख सुता भीमदत्त वैयाकरण भवानीदत्त देवीदत्ता (ब.०१/०११) माण्डदर सँ गोनू सुत गंगादत्त दौ (६३//०२) रमापति सुतौ रघुदेव छोटाई कौ बुधवाल सँ गदाधर दौ (११०/०७) सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त द्दौo।। रघुदेव सुत पुरन्द३र: पनिo जगदीश दौ (१३१//०४) जगदीश सुत वीर : खण्डरबला सँ पाँथू सुत बाबू दौ (६४//०८) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ पुरन्दुर सुतो वैदिक गोनू वैदिक हेमाड्गदो (बo २७//०४) सोदरपुर सँ रामचन्द्र दौ जोर सुत रूचि सुतो हलघर नरहरि माण्डसर सँ मेघ दौ नरहरि (२५७/०१) सुत राघव पाली सँ केशव दौ राघव सुता भगीरथ कमलनयन घनश्याहम (२५१//१०) परमानन्दा दरिहरा सँ मानू सुत इन दौ (६९/०४) बेलउँच राम द्दौ कमलनयन सुता मधुसूदन रामचन्द्र०

(३०७)
यशोधरा दरिहरा सँ हररवू सुत भवानी दौ (४९//०४) भवानी सुतो बबूनीक: (१५४//०९) पाली सँ धीरू सुत श्रीनाथ दौ (६९//०२) नरउनसँजानू द्दौ रामचन्र्) (२४९//१०) सुत रामेश्वीर: पाली सँ यदुनन्दजन सुत इन्द्र पति दौ (१३३/०५) इन्द्रतपति सुत शंकर: माण्डिर सँ महेश सुत मतिनाथ दौo (५६/०८) सोदरपुर सँ रवेदू द्दौo।। वैदिकगोनू सुता गंगादत्त धरणीधर सनफूल हीरफूला: खण्ड बला सँ मतिनाथ सुत धारू दौ (८४/०७) रतिधर सुत मतिनाथ: पाली सँ दिनू सुत गोनू दौ गंगोर सँ रघुनाथ द्दौ मतिनाथ सुतो धारूक: सतलखा सँ भवेश सुत परशुराम दौ (९२//०९) पाठक परशुराम सुता रामचन्द्र रघुदेव पुरूषोत्तमा: गंगोली सँ चाण सुत पीताम्ब र दौ (१३५/०४) हरिअम सँ शुचि द्दौ धारू सुता हरिअम सँ होरिल सुत प्रद्युम्नो दौ (५८//०२) प्र द्युम्नर सुतो पुरूषोत्तम: (१४७//०८) बलियास सँ गोपीनाथ सुत हाड़ी दौ (५७/०१) गौरीनाथ: सुत गोपीनाथ अलय सँ गिरपति दौ गोपीनाथ सुत मोहन: प्रo हाड़ी सरिसब सँ नोने प्रo नारायण सुत दामोदर दौ (८४//०३) दरिहरा सँ हरिहर द्दौo मोहन प्रo हाड़ी सुता पबौली सँ हेड़ू दौ हरिपति सुतो हेड़ूक रवौआल सँ सोने दौ (८१//१०६) पाली सँ ज्ञान द्दौ हेड़ू (१६५/०७) सुतो नाथ: नरउन सँ महेश सुत देवनाथ दौ (१०७/०७) देवनाथ सुत सदानन्दि: पाली सँ श्रीधर दौ (१०७/०७) श्रीधर सुतो प्र द्युम्न : हरिदेवो रवौआल सँ अमरू सुत विशोदौ (१०७/०७) बुधवाल सँ हलधर द्दौ गंगादत्त सुता करमहा सँ हरिनन्दडन सुत बछरू दौ (८७/०५) रत्नरपतिू सुत कृणदाश दरिo गोo लरवाई दौ (५४/०६) लरवाई सुता हरिअम सँ राम सुत हरिहर दौ खौआल सँ सुरपति द्दौ कृष्णतदाश सुत हरिनन्दसन: रवौआल सँ विष्णुनदाश द्दौ (८५/०१) विष्णुुदाश सुता पबौली सँ सुरपति सुतपलटू दौ (९०//०७) सुरपति सुत पलटूक:अलय सँ गोंढि़ सुत बैजू दौ

३०८
खौआलसँ राम द्वौ।। पल्टूौ सुतो जयकृष्णाज: (२३६//०४) माण्डुरसँ हेमनाथ सुत हलधर दौ नरउनसँ भवाई द्दौ हरिनन्दरन सुतो बछरूक: एकहरा सँ कमलनयन दौ (१३७//१०) (३३//०२) कमलनयन सुता सोदरपुरसँ बाबू दौ रति सुत प्राणपति सुतो बाबू बदनी (३०८/०३) को सकराढ़ी सँ नरोत्तम दौ बाबू सुता कुसमालसँ स्थित कर सुत नरसिंह दौ निरखूतिसँ ठकरू द्दौ बछरू सुत ऑंखीक: खौआलसँ घनी सुत परशुराम दौ (१३२/०७) बाबू सुत घनीक: अलयसँ मधुसूदन दौ (१३३/०७) खौआलसँ रतिदेव द्दौ घनी सुत परशुराम: सोदरपुरसँ वैदयनाथ (११०/०८) पाली सँ कांगव द्दौ परशुराम सूता जजिवाल सँ मनहर दौ (६८/०८) छीताई (१४७//०७) सुत मनहर बलियास सँ बाबू दौ (१३३/०३) सोदरपुर सँ वंशमणि द्दौ।। मनहर सुतो (२३/०७) धारू (२३१//०७) धरणी कौ सतलखासँ मोहन सुत नारोदौ (१३३//०४) नारो सुतो ऋषि (१६८/०५) महेश (२५७//०९) कमल बन्धु७ (२५८/०८) भवानीक बभनियामसँ बाछे सुत झांउ दौ (७४/०८) वेलo वैद्यनाथ द्दौo भीमदत्त सुता भैयो केशव लक्षमना दरिहरा सँ मानीक दौ (१०८//०२) भगीरथ सुता धर्मपति माढ़न (१३५//०९) अधारीका: दिधोसँ महेश दौ (१२९//०३) पालीसँ पशुपति द्दौ धर्मपति सुत घनानन्दन: एकहरासँ जगदानन्दन सुत बहुड़ी दौ (१३८//०३) सतलखा सँ देवकी दौ घनानन्द सुता मानीक शिवन शम्मूौ युदूका: अलयसँ वंशी सुतपुरन्दनर दौ (५९//०६) पुरन्दसर सुता झोंटू (३०७/०७) चन्द्रदपति (२३१//०६) लालाका (२६३/०३) माण्डेरसँ शुभंकर सुत रतिपति दौ (९०/१०) रतिपति सुता सोदरपुरसँ बछाई दौ


(३०९) (१०८/०५) रामभद्र सुत शुभंकर: पालीसँ जसाई सुत लाखू दौ (५१/०७)सोदरपुरसँ हरिनाथ द्दौ शुभंकर सुतो बछाई भवेशो हरिअमसँ लक्ष्मी सुत भिखारी दौ (३५//०५) माण्ड१रसँ नरहरि द्दौ बछाई सुता मधुपति (२४१/०२) दलपति (२१५//०३) कुलपतिय: अलयसँ मोहन दौ (६२/०६) रमानन्दा सुत काशीक: दिधोसँ दूबन सुत श्रीधर दौ बूधवलासँ शिरू द्दौ काशी सुत मोहन (१५८//०४) भवानी दाशे (२४७//०२) भवेदेवा (३२६//०७) दरिहरासँ रंजन सुत देवनाथ दौ टकबालसँ धारे द्दौ मोहन सुता बिहौली बलियाससँ गोनू सुत होरे दौ घुसौत सँ ज्ञान द्दौ माणिक सुत रूदीक: खण्डाबलासँ (बेहरसँ मणिकृष्णद सुत हरिनारायण दौ (१३७/०२) दरिहरासँ मनोड् द्दौ मिश्र राधामणि सुत कमलाक: सुदय बेलउँचसँ लक्ष्मीहदत्त सुत छोटकाई दौ (५९//०६) बाछनि सुत कृपाल भिखारी कौ पालीसँ जनार्दन दौ गणेश्व:र सुत रामचन्द्र सुतो जर्नादन श्री कृष्णोँ दरिहरासँ कोने दौ जनार्दन सुता दरितहरासँ हरिहर सुत पद्यनाभ दौ सुरगनसँ बसाउन द्दौ कृपाल सुता बलभद्र पशुपति महादेव कामदेवा माण्डनरसँ हरिकेश सुत यदुनाथ दौ (५४//०१) गंगोर सँ बलभद्र द्दौ कामदेव सुत गंगाराम: सोदरपुरसँ कृष्णँपति सुत मही दौ (५२/०९) म.म. माधव सुत कृष्णमपति एकहरा सँ अर्जून दौ (८२//०४) अर्जून सुतो भवानी क: (३१५/०५) हरिअमसँ मोद दौ कृष्ण पति सुत महीक: दरिहरासँ माधव सुत लक्ष्मी पति दौ करमहासँ रूचि दौ महीसुता पालीसँ जगन्नारथ सुतलाला दौ गणेशसुत जगन्नासथ सुत सोना प्रo रघुपति पद्यापति नारायणा: (१५०//०६) सोदर रूचि दौ लाला सुता


(३१०)
सँलक्षमन सुत मोहन दौ (१४//०४) बूधवालसँ पुरूषोत्तम द्दौ गंगाराम (२०३/०९) सुता जीवनाथ पन्नील (१८३/०७) रमना: पबौलीसँ मित्रकर सुत नरपति दौ (१०३/०२) रघुदेव सुत मित्रकर बलियाससँ श्री राम सुत रामचन्द्रस दौ (४४//०१) श्रोपललव धीरू सुत श्री राम: बभनियामस सँ होरे सुत मनसुख दौ हरिहरा सँ धर्म्मू दौ श्रीराम सुतौ रामचन्द्र मोहनो हरिअमसँ भवे सुत मधुसूदन दौ (४४/०८) सोदरपुरसँ जागू द्दौ रामचन्द्रह सुता बूधवालसँ परानसुत श्री कृष्णान दौ (७७//०७) श्री कृष्ण सुता खण्डपबलासँ गणेशसुत हरिनाथ दौ (७३//०६) हरिनाथ सुता सकराढ़ी सँ सुपाई दौ (४७//०४) बहेराढ़ी सँ समरू द्दौ मित्रकर सुत नरपति: तिसउँत सँ गोपाल सुत लक्ष्मीापति दौ (३४//०५) नन्द/न सुता भवनाथ हरिनाथ शिवनाथा: माण्डदरसँ लाखू दौ शिवनाथ सुत गोपाल: सोदरपुरसँ मुकुन्द/ सुत हरिनाथ दौ माण्डसरसँ हरिपति दौ गोपाल सुत लक्ष्मीखपति दरिहरासँ श्रीनाथ सुत मुशाई दौ (४८/०१) हरिअमसँ विशो द्दौ लक्ष्मीरपति सुता जजियाल सँ माधव सुत छिताई दौ (१४६//०५) छिताई (१७८/०३) सुता पनिचोम सँ ठकरू सुत जगदीश दौ (१४५//०७) खण्ड बला सँ बाबू द्दौ नरपति सुत मनोरथ: हरिअम सँ प्रघुम्नि सुत पुरूषोतम दौ (१४६/०६) पुरूषोत्तम सुता सरिसवसँ विष्णु पति सुत मोहन दौ (३८//०७) महेन्द्र सुत बसाउन सुता काशी गोपी शिवा बहेराढ़ी सँ नोने दौ।। काशी सुता पीताम्बँर शंकर महेशा: पालीसँ मेधू सुत जीवे दौ सतलखासँ हरपति द्दौ महेश सुत विष्णुबपति पालीसँ ज्ञान सुत माधव दौ (५३/०४) माण्डँरसँ राम द्दौ विष्णुहपति सुता भूवन मोहन दूबना अलयसँ रत्नाँकर सुत मुकुन्दम दौ (१३१/०२) मुकुन्द सुता हिंगू गंगाधर


(३११)
श्रीराम बैद्यनाथ (३१२/०३) प्र. बैजू श्रीकृष्णाय: सकराढ़ीसँ गणपति सुत परान दौ (८०//०२) खण्डतबलासँ विष्णुतपति द्दौ मोहन सुता हरिअमसँ रामकृष्णम दौ गौरीपति सुत बैद्यनाथ सुत रामकृष्णण: माण्डकरसँ रमापति दौ (१४५//०६) बुधवालसँ गदाधर द्दौ रामकृष्ण सुता सोदरपुरसँ माधवसुत भगीरथ दौ (५२/०९) महो भगीरथ सुता खौआलसँ रूपे सुत हरिपाणि दौ (७१/०३) बेलउँच सँ दामू द्दौ रमन सुता लक्ष्मी/दत्त श्रीदत्त बौकू का करमहासँ भिखारी सुत रूद्र दौ (१०७//०८) भोरानाथ सुता पीताम्बमर भिखारी इन्द्र पतिय: रैयाम सोदरपुरसँ प्रन्नाभथ दौ (८७//०३) अपरा पॉं माधव सुता गंगाधरा परनामक बाछा राजा गोविन्दप अनाई लक्ष्मीादेव रामा बुधवालसँ रामधर दो (९१//०४) रामधर सुत छीतूक: सोदरपुरसँ श्री पति दौ माने सुत मुरारि सुत श्रीपति: खौआलसँ जानू दौ श्रीपति सुता करमहासँ डगरू सुत बेदयनाथ दौ खौआलसँ प्रभाकर द्दौ पॉं बाछा सुतो प्रान्ना थ पॉं कृष्णा नन्दोद (१८६/०८) करमहासँ मधुसूदन दौ (७३/०२) बलियास सँ यदुनाथ दौ प्रान्ना्थ सुत सदानन्दन: एकहरासँ रामचन्द्र८ दौ (८०/०१) रतनू सुत मणिक: खौआलसँ सँ विदू सुत सुधाकर दौ बेलउँच सुधे द्दौ पालीसँ दिनकर कस्तुुत: मणि सुत बाबूक: (१६१//१०) सकराढ़ी सँ मतिकर सुत गणपति दौ मतिकर सुता रघु (१८१/१०) गणपति अमरू धाने पराना: बहेराढ़ी सँ गदाधर दौ (२५/०४) बेलउँचसँ रूद्रादित्य द्दौ गणपति सुतो गोविन्द हरिकौ तल्हीनपुरसँ रवि सुत मितू दौ सुरगन सँ धर्मेश्व र द्दौ बाबू सुतो रामचन्द्रस लक्ष्मूनो धुसौत सँ म.म.ड. गोविन्दत सुत म.म. दामोदर दौ (१०२/०३) म.म. दामोदर सुत हरिनाथ: पबौली सँ


(३१२) रतनू दौ (३२//०२) पनिo हरि द्दौ रामचन्द्र सुतो यदुपति (१८६/०६) भगीरथो (१९१//०८) बूधवालसॅं कामदेव सुत शुभंकर दौ (५२/०८) शुभंकर सुताबलियास सँ चिकू सुत भिखू दौ(५०//०९) बभनियामसँ पुरूषोत्तम द्दौ भिखारी (१९९/१०) सुत रूद्र: पबौली सँ चतुर्भूज सुत बन्धुू दौ।। (८०/०५) हरिदेव सुतो लक्ष्मदन रामौ करमहासँ हरखू सुत केशव दौ (४९/०२) सोदरपुरसँ सॅं गिरू द्दौ लक्ष्मनन सुत चतुर्भूज: माण्डभरसँ भट्ट सुत घनश्या१म दौ (१०९/०४) सोदरपुरसँ रमापति द्दौ चतुर्भूज सुतो चन्द्र पति (१७६//०१) बन्धुभकौ कुजौलीसँ गौरीनाथ सुत रामी दौ (५६/०३) माण्डुरसँ बाबू द्दौ बन्धु सुता करमहासँ लक्ष्मीुपति सुत आनन्दीब दौ (१२१//०३) आन्न(दी सुता खौआलसँ दामोदर दौ (११४/०२) महिपति (१९६/०७) सुत दामोदर: नरउनसँ रामधर सुत महादेव दौ (१३३/०१) महादेव (१७७/०१) सुता पालीसँ चाण सुत जुड़ाउन दौ (५७//०६) बलियाससँ लक्ष्मीधनाथ द्दौ दामोदर सुतो हरीनाथ विष्णु पति (२३१/०३) सोदरपुसँ उहारि द्दौ (१०२/०१) बैद्यनाथ सुत ओहरि सकराढ़ी सँ गोढ़ाई दौ (८७/०८) करमहासँ देवनाथ द्दौ ओहरि सुत रघुक: (१०६/१०) बलियासँ राय रघुनन्दरन सुत राय शंकर दौ (११४/०४) पवोलिस प्रिन्टर इ, दौ रूद्र सुत रोहिणीदत्त बेलउँच सँ भैया दौ (३३/०३) बलियाससँ महादेव द्दौ लक्ष्मीवदत्त सुत केशव (२६४//११) छोटकाई सुकेश्व रा बलियाससँ भवीसुत प्रेमनाथ दौ (१३५//०७) पुरन्दमर सुता नकट (२६४/०४) कारू जीवी (२३३/०४) शिवि (२४१/०४) भवीका अलयसँ परशुराम सुत पुरूषोत्तम दौ (५९/०२) परशुराम सुतो बछाई पुरूषोत्तमो दरिहरासँ मुशाय दौ (४८/०१) हरिअमसँ विशो द्दौ पुरूषोत्तम सुता खौआलसँ निकार सुत अनिरूद्ध दौ।। ७५/०२) अनिरूद्ध सुतो गणपति २०९/०२) पनि पुरूषोत्तम दरिहरासँ विशो द्दौ पुरूषोत्तम सुता खौआलसँ निकार सुत अनिरूद्ध दौ (७५/०४) अनिरूद्ध सुत गणपति: (२०९/०२) पनि पुषोत्तम दौ।। (१२८/०४) सौदू सुता जान नरहरि शंकर बलभद्र रामभद्रा: एकहरा सँ केशव सुत गोपाल दौ बाढ अलयसँ यशु द्दौ शंकर सुतो पुरूषोत्तम


(३१३) सकराढ़ीसँ केउँटू सुत गौरीपति दौ (७४/०५) पालीसँ दशरथ द्दौ पुरूषोत्तम सुत लालाक: (२६३/०८) बेलउँच सँ भवानीसुत हाड़ी दौ (१४४/०६) हाड़ी सुता सोदरपुरसँ पीताम्ब र सुत अनन्तस दौ (१३१/०६) बुधवालसँ मधुसूदन द्दौ भवी सुतो रूद्रनाथ धर्मनाथ (२६६/०५) प्रेमनाथा: बूधवालसँ खांतर सुत शिवदत्त दो (९१//०६) गंगाधर सुत खांतर: दरिहरासँ मधुसूदन सुत दामोदर दौ (१८/०३) दामोदर सुता पालीसँ अर्जून सुत पशुपति दौ (१२९//०३) वलियासँ चतुर्भूज द्दौ खांतर सुत शिवदत्त बेलउँचसँ जयकृष्ण) सुत बाछा दौ (६१/०१) सरिसबसँ मनहर द्दौ शिवदत्त (१८८//०६) सुता बलियाससँ घनश्यालम सुत गणपति दौ (१४३/०३) रघुदेव (२५२/०२) सुत वैदिक घनश्या:म गंगोली सँ पीताम्बूर सुत मधुसूदन दौ (१३५/०५) खौआलसँ काशीपति द्दौ वैदिक घनश्य याम (१६०/०५) सुतो वैदिक गणपति वैदिक ब. (१७/०७) कुलपति सोदरपुरसॅं जयकृष्णप सुत प्राणेश्व र दौ (११०/०७) पागड़ प्र रमानन्दत सुता जयकृष्णव परमानन्द (२६२//०३) सदानन्द कृष्णापनन्दु ब. (२४/०७) पद्मापतिय: बहेराढ़ी सँ दूबे सुत बाचस्पयति दौ माण्डमरसँ श्री नाथ द्दौ जयकृष्णप सुतो प्रोणश्वौर औहरि (२३६/०५) सकराढ़ी महेश सुत गोपीनाथ दौ (६८/०४) महेश सुत गोपीनाथ: पालीसँ धनपति सुत उँमापति दौ सतलखासँ नारू द्दौ गोपीनाथ सुतो सुजानकवि शुभंकर रामभद्रो सोदरपुरसँ कृष्णसपति सुत रत्नपपति दौ (१३१//०८) दरिहरासँ गौरी द्दौ प्राणेश्व र सुता पालीसँ भवनाथ सुत राम दौ (६०/०८) रघु सुतो रतनू रामौ खौआलसँ धारू दौ (१३३//०५) एकहरासँ चान्द३ द्दौ रतनू सुतो देवनाथ मिसरू कौ दरिहरासँ माधू दौ देवनाथ सुता भवनाथ काशीनाथ गोपीनाथ भवानीनाथा: गौरीनाथा: दिधोसँ रवि सुत गोपाल द्दौ माण्डधरसँ हरिपाणि दौ।। भवनाथ सुतो पुरूषोत्तम रामो


(३१४) माण्ड१रसँ केशव सुत श्री नाथ दौ (१०१//०५) श्रीनाथ सुता कामदेव पद्मापति प्राणपतिय: पनिचोभसँ जीवनाथ सुत सुरथ दौ दरिहरासँ रतिकर द्दौ राम (२५१//०४) सुता चतुर्भूज प्रद्युम्नि (१६०/०९) जयकृष्णश बo (१५/०३) दिनमनिय: (३२४/०२) खौआलसँ सँ श्रीधर सुत प्रतिनाथ दौ (१३२//०८) गोविन्दर सुतो श्रीधर: घुसौतसॅं दूबे सुत थेध दौ कु. सुरपति द्दौ श्रीधर सुत प्रितिनाथ: जालयसँ सोमदौ प्रतिनाथ सुतो काला मोहनो (२५७//०३) पालीसँ रतिनाथ सुत मुकुन्दद दौ माण्उ रसॅं गोविन्द द्दौ वैदिक गणपति सुता ऑंखी वैदिक कलाधर (२६८/०९) रकनी कविभानु वैदिक आदिनाथा: ब. (१५//०१) सोदरपुर सँ पुरन्दसर सुत धरनी दौ (६७//०६) जगदान्नबद (१५६/०२) सुता गंगाराम (१८८/०९) ब (१५/०५) प्राणपति सुन्द७र पुरन्द३र रमना: एकहरासँ शुभंकर दौ (३५//०८) बूधवालसँ जगन्नाणथ द्दौ पुरन्दलर (२८९/०४) सुतो धरनी पशुपति: पालीसँ नीलकंठ दौ (६९//०२) ज्यो३तिर्विद श्री कृष्णासुता ब (१३//०९) नीलकंठ जगदीश (१५८/१०) जयदेव भवेदवा सोदपुरसँ पुरूषोत्तम दौ (४८/०५) रूचिपति सुतो दामोदर पुरूषोत्तमो माण्ड३रसॅं सोम सुत जादू दौ पालीसँ मकेरी द्दौ पुरूषोत्तम सुता बेलउँचसँ गोनू द्दौ (६०/०८) गोनू सुत चतुभुज अनन्तम अच्युपता: कुजौलीसँ माने सुत बोधी दौ पालीसँ अमरू द्दौ नीलकंठ सुतो भवदे परनामक वदन: (२५९/०४) सतलखासँ मुरारि सुत शिरी दौ (५९/१०) जजिवालसँ यदुनाथ द्दौ धरनी सुता कमलनयन (२२५/०३) प्रसिद्ध चिलका जयकृष्णर गोकुलनाथा (३२३//०१) माण्डारसॅं परमानन्दध सुत बदनी दौ (५४/०२) भानुकर सुता श्रीपति (१७४/०७) रामदेव भवदेवा: सोदरपुरसँ लोकनाथ सुत महथू दौ (६५/६३) खौआलसँ मति द्दौ भवदेव सुता गोपीनाथ भवानीनाथ धरणीका: बहेरा़ढ़ीसँ राम सुत गोविन्दथ दौ सकराढ़ी होरील द्दौ गोपीनाथ सुता बाबू प्र. परमानन्दव लीलानन्दल शिवनाथा: सोदरपुरसँ सँ धीरू


(३१५)
सुत धनन्जोय दौ गयन (२२५/०८) सुता रतनू गुने शिरूका: जगती सँ सूपन दो रतनू सुता डालू गोंढि़ (२५०/०१) सोढि़ का: बूधवालसँ रतिकर दौ (४३//०४) माण्डहरसँ रतिकर द्दौ डालू सुता विशो सोने नरहरि धिरूका: माण्ड्र सँ प्राणपति दौ (३३/०९) खण्ड०बलासँ साहि दौ।। धीर सुतो धनन्ज य पीताम्बारो सकराढ़ीसँ जीवे सुत कृष्णा दौ बहेराढ़ी सँ दिनू द्दौ धनन्जरय सुतो लक्ष्मीकनाथ मतिनाथौ दरिहरासँ लाखू सुत देवनाथ दौ नरउनसं बाबू द्दौ परमानन्दब सुत बदनीक: एकहरासँ देवनाथ सुत महेश द्दौ (८०//०८) देवनाथ सुत महेश: सोदरपुरसँ मुरारि दौ खौआलसँ शिव दौ महेश सुता सोदरपुरसँ विद्यानन्दन सुत विष्णुुपति दौ (९१/०३) विद्यानन्द (ब ९/०८) सुत विष्णुखपति खौआलसँ रघु दौ (४२//०७) अपरा बुद्धिकर सुत मतिकर: गंगोर सँ सुधाकर दौ मतिकर सुता रघु गोढि (१५२//०२) सोढिका पालीसँ यशु सुत सोने दौ दरिहरासँ रवि डी रघु सुतो गांगु हरखू कौ बभनियामसँ रति सुत विशो दो गंगोर सँ गोरि द्दौ विष्णु पति सुत पद्यापति (२५९/०७) करमहा सँ रघुनन्दरन दौ (७६/०४) अमरू सुतो रघुनन्दरन रमापति: खौआलसँ धारू दौ रघुनन्दसन सुता पण्डु२आसँ कोने सुत लालि दौ कुजौली सँ बसाउन द्दौ बदनी सुता घनश्यासम पीताम्बोर परशुराम सोदरपुरसँ अच्यु त सुत अनिरूद्ध दौ (१३१/०३) अनिरूद्ध सुता दरिहरासँ हरि सुत परमानन्दन दौ।। सोदरपुरसँ माधव द्दौ प्रेमनाथ सुता पालीसँ नाथ सुत दिनानाथ दौ (१२८//०१) दिनानाथ सुता माण्डारसँ नेनू सुत प्रभुनाथ दौ (१४२/०७) चाण सुतो नेनू मोती कौ (२३३//०७) करमहासँ रतिनाथ सुत किशाई दौ (९३/१०) सरिसबसँ रघुनन्दरन द्दौ नूनू सुत प्रभुनाथ: पबौलीसँ जयराम सुत नारायण दौ (१०२/०७) जयराम सुत नारायण पालीसँ बासुदेव सुत रामभद्र दौ (७०/०५) बासुदेव सुत रामभद्र विशाढ़ी वलियासँ रतिनाथ सुत छोटाई दौ (६४/०९) रतिनाथ सुत छोटाईक: पनिचोभसँ

(३१६) रूचिनाथ सुत मानू दौ खण्डरबलासँ जानू द्दौ छोटाई सुतो गंगाराम: सोदरपुरसँ रतिनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहासँ राम द्दौ रामभद्र सुतो रघुदेव हरिकृष्णो् (३१०/०१) सोदरपुरसँ गोपालसुत शिव दौ (१४४/०५) गोपाल सुत शिव: बहेराढ़ी सँ गुणाकर दौ (५७/०४) गुणाकर सुतो श्रीपति (१५३/०१) गणपति: (२९७//१०) सोदरपुरसँ पॉखू सुत राम दौ खौआलसँ आनन्दद दौ शिव सुत कमलनयन: बूधवालसँ धनपति सुत श्री राम दौ दरिहरासँ दशरथ द्दौ नारायण सुता माण्ड्रसँ मतिनाथ सुत शुभंकर द्दौ (११५/०१) पबौलीसॅं रमानन्दा द्दौ प्रभुनाथ सुता खण्डतबलासँ महिनाथ दौ (१२७/०२) एकहरासँ बबूदी द्दौ एवम छोटकाई मातृक चक्रं।। छोटकाई सुतो हरिमोहन शिवमोहनो बभनियामसँ छोटकू सुत नन्द१लाल दौ (१३९//०७) छोटकू सुतो फकीर नन्दरलालो सोदरपुरसँ महिनाथ सुत फूल दौ। (९१/०३) रघुनाथ सुत मधुसूदन: बलियाससँ गोपीनाथ सुत मोहन दौ (१४६/०६) पबौली सँ हेडू द्दौ मधुसूदन सुत महिनाथ: पालीसँ जगन्नारथ सुत नारायण दौ (१४७/०९) नारायण सुता सोदरपुरसॅ गोपीनाथ सुत पुरूषोत्तम दौ (९०/०७) बासुदेव सुतो गोपीनाथ रामौ एकहरासँ गोविन्द४ सुत राम दौ माण्डोरसँ गोविन्दप द्दौ गोपीनाथ (२८९/०१) सुतो पुरूषोत्तम घनश्याोमो (१८९/०२) पालीसँ गोविन्दो सुत बलभद्र दौ (९०/०५) बलियास सँ माधव द्दौ पुरूषोत्तम सुतो गड़दार रामेश्वोर : हरिअमसँ शिवदेव दौ (८२/०१) चिन्ताबमणि सुत शिवदेव: नरउनसँ श्रीनाथ सुत होरे दौ (५६/०२) होरे सुता बूधवालसँ रघुनाथ दौ (८९/०९) सरिसबसँ बासुदेव द्दौ


(३१७)
शिवदेव सुता सोदरपुर बैद्यनाथ दौ (५१//०३) हरेराम सुता शुभंकर जगदीश वैद्यनाथा: माण्डूरसँ सुपे सुत राम दौ बूधवालसँ धर्मूदौ वैद्यनाथ सुत हरिकेश: बूधवालसँ बादू सुत कृष्णय दौ (३१//०३) सद. कुलपति सुत रतिपति: ओइनि सँ राज मर्धि र सिहं दौ रतिपति सुत बाढूक: सोदरपुरसँ किर्तू सुत हलधर दौ पालीसँ कान्हण द्दौ बाढू सुतो कृष्णस पीताम्बमरो दरिहरासँ गौरि सुत राम दौ गंगोर सँ राजन द्दौ कृष्णो सुता गुणाकर मोहन सदानन्द (२५९//०१) कृष्णाौ नन्दा : सतलखासँ गोविन्दर सुत लक्ष्मीननाथ दौ।। (१४२//०२) पनिचोभसँ भवानी द्दौ महिनाथ सुतो फूल शेषधरो (३००//०५) खौआलसँ लोकनाथ सुत घनश्यासम द्दौ (१३३/०२) बेलउँचसँ भैया द्दौ फूल (२८८/०६) सुता बघरण: डीह दरिरहासँ मित्रकर सुत मोदी दौ (१३१/०६) शुभंकर सुत रामभद्र: हरिअमसं गौरीपति सुत बैद्यनाथ दौ माण्डररसँ रमापति द्दौ रामभद्र सुत मित्रकर: सोदरपुरसँ रामकर सुत मनहरदौ (४७//०२) रामकर सुत मनहर: हरपति (२१६//०१) डीहेश्व रा: माण्ड रसँ दुर्गादत्त दौ मनहर सुता बभनियाम सँ वाचे सुत बाबू दौ सरिसबसँ गौरी द्दौ मित्रकर सुत मोदीक: बुधवाल सँ श्रीकृष्णौ सुत धनी दौ (३६/०६) कुशे प्र. देवानन्द सुत जोर: माण्ड्रसँ सुरपति सुत गुणीश्वतर दौ (२५/०२) जजिवाल सँ दामू द्दौ जोर सुता श्रीधर: खौआलसँ जोर सुत लान्ह दौ टकबालसँ गुणे दौ श्रीधर सुत यदुनन्दरन खण्ड्बलासँ गोनू दौ (०२//०४) हरिपति सुतो नाथू गोनू कौ


(३१८) ओइनिसॅ राज मद्धिर दौ।। गोनू सुत शिव: पालीसँ रत्ननपाणि सुत राम दौ बेलउँचसँ धीरू द्दौ यदुनन्दजन सुत सदानन्दलन खण्डसबलासँ पॉथू सुत बाबू दौ (६४//०८) पालीसँ श्री नाथ द्दौ सदानन्दौ (१७०/०९) सुता श्रीकृष्णं जयकृष्णण बालीका (१६८//१०) बालीका (२५७//०७) एकहरासँ श्रीपति सुत पद्यापतिदौ (४६/०५) पद्यापति सुता मोहन मनोहर (२४७/०७) लक्ष्म८न रामदेव पुरूषोत्तमा: उचति सँ यशे सुत श्री राम दौ जजिवालसँ रंजन द्दौ श्री कृष्ण प्र. भवकृष्ण सुत घनीक: सोदरपुरसँ यशोधर सुत जयराम दौ (३२//०७) यशोधर सुतो जयराम मोहनो अलयसँ हरपति सुत रत्नाृकर दौ (१३१//०२) दिधोय सँ शिवदत्त द्दौ जयराम सुता कुमर (२५७//०८) राजा हरपति (३०७/०६) हरिनन्‍दना: दरिहरा सं महेश सुत बामनि दौ (१४१//०६) फनन्दाहसँ निकार द्दौ घनी सुता बलियाससँ रामभद्र सुत परमानन्द् दौ (१४१/०३) होरिल सुतो रामभद्र: पनिचोभसँ गोपाल सुत रामदेव दौ (७७//०६) रामदेव सुत कृष्णबदेव: (३१०/०३) खौआलसँ लवे सुत गोढि़ दौ (५६//०६) गोंढि सुतो रामदेव (१५४//०४) मुकुन्दोर टकबालसँ इन सुत नोने दौ पबौलीसँ रविदत्त द्दौ रामभद्र सुतो परमानन्दत छोटकनि पालीसँ गणेश सुत जगन्नावथ दौ (१४७/०९) सोदरपुरसँ रूचि द्दौ परमानन्दि प्र. पुरन्दरर सुता सोदरपुरसँ रामभद्र सुत गिरधर दौ (१२१/०४) गिरधार सुता पनिचोभसँ शिवनाथ सुत चिरन्जीिव दौ (१३५//०९) सकराढ़ी सँ लोटाई दौ मोदी सुतो मनसुख प्रयोगदत्तो (३००/०७) सोदरपुरसँ रघुनाथ सुत देवदत्त दौ (८४/१०) जगन्ना थ सुतो अच्युुत गंगाधरो घुसौत धनपति दौ गंगाधर सुता जयराम यदुपति लक्ष्मीिपतिय: नरउनसँ गणपति दौ (१३८//०४) गणपति सुत शुभाइक: (२२६//१०) पालीसँ नोने सुत होरिल दौ सकराढ़ीसँ रघुनाथ द्दौ राम सुतो प्रद्यूम्नि: बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकर सुत चतुर्भुज दौ माण्डोरसँ पुरखू द्दौ प्रद्यूम्नग सुत रघुनाथ: करमहासँ बलभद्र सुत मोहन दौ (१४४//०६) माण्ड रसँ हाड़ी द्दौ


(३१९)
रघुनाथ सुतो देवीदत्त वीरपुर पनिचोभसँ सगुनी सुत पुरन्द)र दौ (६४/०१) म.म. जानु सुत मतिनाथ: बलियाससँ मितू सुत चन्द्रीकर दौ टकबालसँ विद्यापति द्दौ मतिनाथ सुता सगुनी गोप (२४७//०३) काशीका: (२५७/०४) वलियाससँ ज्ञान सुत श्री धर दौ घुसौत सँ मेध द्दौ सगुनी सुत पुरन्द८र: एकहरा सँ गणपति सुत टेकी दौ (६२/०६) टेकी सुता कृष्णधपति (२२६//०२) रतिपति विद्यानाथा ददरी पनिचोभसँ कामदेव सुत परमानन्दि दौ (१२८/०५ टीप) छीतू सुत कामदेव: खौआलसँ रूद द्दौ कामदेवसुत परमानन्दि: खौआलसँ रत्नौपति सुत जग्य पति दौ पनिचोभसँ रघु द्दौ परमानन्दा सुतो पतिक: (३१४/०३) सकराढ़ीसँ गौरीश्वार सुत गंगेश्वरर दौ १२१/०९) उचति सँ नरहरि द्दौ सुन्दार सुता दरिहरासँ रामचन्द्र६ सुत गतिराम दौ पालीसँ विश्वीनाथ द्दौ देवीदत्त सुता घुसौत सँ चतुर्भुज सुत वंशी दौ (१४१/०८) गोपाल सुता भगीरथ (३२७//०५) चतुर्भूज विश्वतम्भघरा: नरउनसँ विश्व)नाथ सुत रामचन्द्रस दौ (१४०//०८) रामचन्द्र् सुत केशीक: ब. (४/११) दरिहरासँ कृष्ण१ सुत नरसिहं दौ अलयसँ भोगी दौ चतुर्भूज सुत वंशीक माण्डररसँ मोहन दो (३२/०७) शशिधर सुत भवेश: अलयसँ रघुपति सुत श्रीपति दौ गंगोर सँ श्रीपति द्दौ भवेश सुत गोढ़ाइक: बुधवालसँ धनपति दौ (६७//०७) एकहरासँ विष्णुरपति द्दौ गोढ़ाई सुता बलभद्र बबूनी (३००//०८) मोहना: जजिवालसँ सोरि सुत भोगे दौ जालयसँ भवनाथ द्दौ मोहन सुता पाली हाटी सँ बाढू सुत बाछनि दौ कान्ह० सुत गणपति सुतो बाटू जसाई कौ सोदारपुरसँ रूचि द्दौ बाटू सुतो ब; २३/०७) बाछनि पबौली भोगे सुत चाण दौ बलि द्दौ बाछनिसुता भगीरथ (२२९//०६) कुनाई परमाई का सोदरपुरसँ यदुनाथ द्दौ बाटू सुत श्रीधर सुत यदुनाथ: अलयसँ विश्वपम्म(र द्दौ यदुनाथ सुता माण्डारसँ गणपति सुत


(३२०) रघुदौ हरियमसँ महादेव द्दौ वंशी सुता सोदरपुरसँ शिवदेव सुत वदन दौ रामदेव सुत भवदेव सुत शिवदेव: माण्ड रसँ नरपति द्दौ शिवदेव सुत वदन: खौआलसँ गादू सुत छोटी दौ (१५०/०५) गोढि सुत गादूक: अलयसँ मतीश्वहर सुत सुपे दौ निकासी माण्डशरसँ मतिकर द्दौ दोस्तीटसँ सुरसर कस्तु/त: गादू सुता चिकू यदुपति बासुदेव (३२६//०८) पद्यापति विष्णुँपति गणपतिय: सिनापुर वासी सोइनिसँ कोवि सुत सुधाई दौ निप्रयसँ नोने द्दौ (३०४//०२) छोटी सुता बेलउँच सँ गोनू सुत चतुर्भुज द्दौ (१४९//०७) चतुर्भूज सुता घनश्या म (१९६//०७) दोश ब. (५//०४) श्रीरामा: कुजौली सँ समरू सुत लोकनाथ (१४२/०६) नरउनसँ जुडाउन द्दौ वदन सुता बुधवालसँ मुरारि सुत अनन्त५ दौ (९०/०८) अनन्त (२४९/१०) सुता सुरगनसँ शुभे सुत चतुरी दौ अलयसँ मेधू द्दौ एवम् नन्दरलाल मातृकचक्रं।। नन्दमलाल सुत गुणानन्दक: वलियाससँ हिरफूल सुत ह़दयनन्द)न द्दौ (१२७/०२) हरिजीव सुत चिलकाक: पालीसँ श्री राम सुत लक्ष्मीा कांत (६९//०६) दरिहरासँ किसाई द्दौ चिलका (२५९//०९) सुत हिरफूल: सरिसबसँ सदाय सुत भगीरथ दौ (१०१//०४) पॉंदेवकीनन्द)न सुतो सदाय वछाई कौ खौआलसँ रामभद्र दौ (९५//०५) पबौली सँ हरिनाथ दौ सदाय सुत भगीरथ: नरउनसँ शंकर दौ (७०/०९) सरिसबसँ रामचन्द्र९ द्दौ भगीरथ (१६४//१०) सुता पॉं छबन वूढा (२४८//०२) खूशी प्र. शिवनन्दाना: सकराढ़ीसँ विश्‍वेश्वीर सुत भ्रमर दौ (१२८//०७) पॉं जगन्नाथथ सुत पॉं विश्वेाश्‍वर: पनिचोभसँ काशीनाथ दौ (१४५/०५) विस्फीव सँ विश्वगनाथ द्दौ पॉं विश्वे८श्व६र सुता पॉं भ्रमर प्र. दशरथ पॉं लक्षी प्र. लक्ष्मीनपति (१७८/०१) पाँ रतिदेव (१६६/०४) मोहना बेलउँचसँ बबूदी दौ (१२१/०६)Tip खौआलसँ बाबू द्दौ पॉं भ्रमर सुत गुदर:


(३२१) बहेराढ़ीसँश्रीपति सुत हरिहर दौ (१५०//०२) श्रीपति सुता सुन्दंर (१६७//०८) हरिहर हरिश्वपरा:खण्‍डबलासँ विद्यापति सुत जीवनाथ दौ (१३८//०१) बूधवालसँ जसाई द्दौ हरिहर (२२३/०९) सुत धोधन: वलियाससँ मोहन दौ (८६/०७) यदुनाथ सुतो मोहन रामचन्द्रो (१७८/०२) पालीसँ हरपति दौ (४९//०८) शिवेश्व र सुता शंकर (२०९//०३) उँमापति अनन्तान: बेलउँच सँ थानू दौ (५०/०३) माण्डोरसँ सोने द्दौ उँमापति सुतो रामभद्र हरपति माण्ड०रसँ हेलू सुत शीरू दौ सोदरपुरसँ गोनोड़ द्दौ हरपति सुता बसुआड़ी वलियाससँ श्रीनाथ सुत हरिपाणि दौ धनाठी बसहासँ बसाउन द्दौ मोहन सुता खण्ड बलासँ रतिधर सुत मतिनाथ दौ (१४६/०५) सतलखासँ परशुराम द्दौ हिरफूल सुतो हृदयनन्दून प्रसिद्ध यटाधारी परशमणिखण्डमबलासँ मणिकृष्णि सुत हरिनारायण दौ (१३७/०२) दरिहरासँ भोनोड़ द्दौ हृययचन्दयन सुतो प्रयोगदत्त: टकबालसँ कृष्ण( सुत पशुपति दौ (६२/०८) भवदेव सुत गंगाधर: यमुगाम सँ गणपति सुत जुड़ाउन दौ सुरगनसँ गुणपति द्दौ गंगाधर सुत कंमलीक माण्डतरसँ रघुनन्द६न सुत भवेदव दो नर धरू द्दौ कमली प्र. रामनाथ सुता हरिदेव (१८७//०१) नारायण उँमाईका माण्ड२रसँ राघव प्र. गुदाई दौ (९१/१०) राघव प्र. गुढ़ाई सुतो मेध दमाई कौ हरिअमसँ बानी सुत सिद्धिनाथ दौ (७२/०२) माण्ड र सँ लक्ष्मीौनाथ द्दौ नारायण सुत उँमाइक: कुजौली सँ कंगाई सुत रति दौ (१८/०२) गोविन्द सुत नरहरि: खौआलसँ गोविन्दौ सुत हरि दौ अलयसँ नोने द्दौ नरहरि सुत कंगाईक: पण्डु आसँ मिसर दौ (७१//०२) टकबालासँ विश्व्नाथ द्दौ कंगाई सुतो रतिवदी (१५५/०४) वलियाससँ राम सुत गोविन्‍द दौ (६३/४) पा कुलपति द्दौ


(३२२) रतिसुता सोदरपुरसँ भगीरथ दौ रामदेव सुत छोटाई सुतो भगीरथ: पालीसँ काम देव दौ भगीरथ सुता हरिअमसँ हरिसुत देवकी दौ खौआलसँ बासुदेव द्दौ उँमाई सुतो कृष्ण: हरिजीवो पण्डुरआसँ वदी सुत गंगाराम दौ (७१//०२) म.म. गोपाल सुत यदुनाथ: खण्डतबलासँ नोने दौ यदुनाथ सुता रामकृष्णी श्रीकृष्णई जयकृष्ण/ वदीका हरिअमसँ रघुनन्ददन सुत बूढ़ दौ नरउनसँ मुरारि द्दौ वदी सुत गंगाराम: बूधवालसँ कामदेव सुत महाई दौ (५८/०२) महाई सुतो प्रन्नासथ वीरो (१६९//०७) सोदरपुर सँ यदुनाथ दौ (५७/०८) करमहासँ कारम द्दौ गंगाराम सुता रखवारी हरियमसँ हरिशंकर सुत पांडे द्दौ (१८९/०६) बेलउँचसँ यदुनाथ द्दौ कृष्णत सुत पशुपति: सोदरपुरसँ महादेव सुत गोपाल द्दौ (९६//०२) उँमानन्द) सुत महादेव: करमहासँ रतिदेव सुत छीतू द्दौ (१३६/०१) छीतू सुत रामचन्द्रत: खण्डलबलासँ गोपीनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (६३//०२) माण्ड रसँ पिताम्बेर द्दौ महादेव सुत गोपाल: बूधवालसॅं मधुसूदन सुत बालकृष्णो दौ (५६//०५) शिखू सुतो राम विष्णुमपति सोदरपुरसँ श्रीपति द्दौ (८२/०२) खौआलसँ नोने द्दौ विष्णुणपति सुत भवेदव: सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत पाभू दौ. हरि. पीताम्बौर द्दौ. भवदेव (२८०//०२) सुत मधुसूदन: माण्डुरसँ नरहरि सुत धनेश दौ (३२//०१) पबौलीसँ रतनू द्दौ मधुसूदन (१६३/०४) सुतो मही बालकृष्णो् खौआलसँ रामचन्द्रँ दौ (८३//०१) उदो सुतो बादू सोढू कौ करमहासँ सुरेश्व र दौ (७०//०३) दरिहरासँ शिव दौ सोदू सुतो यदुपति (३३२/०७) रामचन्द्रो सुरगन सँ महाराज समरसिंह दौ (७२/०८) माण्डररसँ गोविन्द/ दौ।। रामचन्द्रत सुता सोदरपुरसँ नरहरि सुत कामदेव दौ (३५/०३) कामदेव सुत सोमदेव: माण्डारसँ (१८६//०६) माण्डररसँ भैरव सुत गणेश दौ बहेराढ़ी सँ कृष्णस द्दौ बालकृष्णा सुत घोधन:


(३२३)
सोदरपुरसँ छोटकनि सुत भवेदव दौ महाजन सुत छोटकन सुतो भवेदव मतिदेवो माण्डुरसँ बाबू दौ भवेदव सुत आनन्दु: अलयसॅं हरिकृष्ण सुत श्यासम दौ सरिसबसँ पिरतू द्दौ गोपाल सुतो बैद्यनाथ सुन्दनरो सकराढ़ीसँ आनन्द६ दौ जसाई सुत भवदेव: एकहरासँ उधे दौ।। भवेदव सुता मथुरा गोविन्दस गोकुलनाथा: एकहरासँ ठकरू सुत भगीरथ दौ करमहासँ दामू द्दौ मथुरा सुत पदूम: सोदरपुरसँ पूरखू सुत भवानन्दू दौ।। (७२//०३) सकराढ़ी सँ यदुनाथ द्दौ पदूम सुतो आनन्दि: बहेराढ़ीसॅ चिन्तावमणि सुत मोहन दौ मनोरथ सुत चिन्ता:मणि सुतमोहन: दरिहरासँ नारायण दौ मोहन सुत बाबूक: नरउनसँ रतिनाथ सुत रामदेव दौ हाहीपाली सं कंठहार द्दौ आनन्दम सुता तरौनी करमहासँ यदुनाथ दौ कुश सुत हरिदेव: बलियारू सँ अमरू दौ हरिदेव सुतो सिद्धिनाथ महिनाथो सुरगनसँ मेध दौ सिद्धिनाथ सुत मोहन: खौआलसँ चाण सुत रूपनाथ दौ (८७//१०) बहेराढ़ी सँ नरहरि द्दौ सुरगनसँ महाराज समर सिंह कस्तुथत:।। मोहन सुतो यदुनाथ विश्वअनाथो (१५४//०२) दरिहरासँ पद्यनाभ सुत अनन्त दौ (८५//०९) अनन्त (२८०/०९) सुता हाड़ी (१५४//०६) डोकर प्र. प्राणपति (१७१//०७) सॉंठी का घुसौत सँ गदाधर सुत नारायण दौ सकराढ़ी सँ अन्दू द्दौ यदुनाथ सुता खौआलसँ रामकृष्णड दौ बाबू सुत बाछनि सुत रामकृष्ण/ सोदरपुरसँ कगाई दौ। रामकृष्णस सुता पबौलीसँ देवकी सुत रघुदेव दौ दरिहरासँ मधुसूदन द्दौ पशुपति सुतो चित्रपति रूद्रपतिकौ लोहनासकराढ़ी सँ कृष्णब सुत मटरू दौ (८७/०८) लक्ष्म न सुत चतुर्भूज: पालीसँ रघुनन्दपन सुत गंगाराम दौ सोदरपुरसँ


(३२४)
कालीदाश दौ चतुर्भूज सुता नन्दँन रामकृष्ण बलभद्रा: बूधवालसँ बाबू सुत मनोहर दौ (८७//०४) मनोहर सुता बलियाससँ वन्दीस सुत बहुड़ी दौ पबौलीसँ जगन्नादथ द्दौ कृष्ण सुत मटरूक: करमहासँ विश्व नाथ सुत मणि दौ (१५४/०६) विश्वुनाथ (३३२//०६) सुतो मणि मुरली कौ खण्ड बलासँ गोपीनाथ सुत वदन दौ (१३८/०४) बदन सुतो ननूक पालीसँ बाटू सुत सदानन्दौ दौ विश्व्नाथ सुत बाटू सुतो मोहन सदानन्दोल सोदरपुरसँ हरखू सुत रतिदेव दौ खौआलसँ गोपी द्दौ सदानन्दथ सुता सोने चतुर्भूज नारायणा (१७१//०७) खौआलसँ मांगनि दौ (१५१/७) मुकुन्द सुत मांगनि सुतो परमानन्दज बालकृष्णोन सोदरपुरसँ मुकुन्द) सुत हलधर दौ बूधवालसँ रघुनाथ द्दौ मणि सुता नरउनसँ महादेव सुत मोहन दौ माण्डारसँ हरि द्दौ मटरू सुता बेहट खण्ड बलासँ जयकृष्णह सुत सदाशिव दौ।। (१३६/०६) जयकृष्णन (१७१//०७) सुतो भंजन सदाशिवो दरिहरा सँ हाड़ी सुत पुरूषोत्तम दौ (१५४/०७) हाड़ी (१६४/०३) सुत पुरूषोत्तम: बूधवालसँ पीताम्बशर सुत रमणी दौ जजिवालसँ पद्यापति द्दौ पुरूषोत्तम सुता पबौलीसँ कमल सुत बछरू दौ (१३७//०२) बछरू (३३१//०८) सुता अलय सँ सोमदेव सुत कन्त् दौ दरिहरासँ बाबू द्दौ सदाशिव सुतोलाल: हरिअमसँ विशो सुत बालकृष्णम दौ गणेश सुत भवानीनाथ सुत हरिपाणि: दरिहर सँ कोने दौ हरिपाणि सुता श्यााम जगदीश काशीका सकराढ़ीसँ चिकू दौ श्या म सुत गोविन्दो: खौआलसँ भवानी सुत मुकुन्दौ दौ बूधवालसँ हरखू द्दौ गोविन्दा सुतो विशो गादू कौ दरिहरासँ सँ बबूनी सुत धर्मेश्वतर दौ (१४६/०१) बबूनी (१८९//०३) सुता धर्मेश्वकर महादेव लक्ष्मी देवा: हरिअमसँ सँ मुरारि सुत भवानीनाथ दौ (८३//०१) भवानी सुता भीम रामदेव गोढ़ाई का एकहरासँ हरिपाणि सुत मुकुन्द दौ माण्ड्रसँ भादू द्दौ धर्मेश्वुर सुता एकहरासँ पुरखू सुत शुभंकर दौ (१३५//०८) बूधवालसँ जगन्नाुथ द्दौ विशो सुत बालकृष्ण्: खौआलसँ महिनाथ सुत चिन्ताूमणि दौ (१३६//०५) महिनाथ (३०९/०६) सुतो चिन्ताणमणि धराधरो सोदरपुरसँ भीम सुत कुनाई दौ (७४//०६) कर रामचन्द्रक द्दौ


(३२५)
चिन्ता५मणि (१६२//०३) सुत नेहाल: पबौली सँ कमल सुत हाड़ी दौ (१३७//०२) हाड़ी ब. (१७/०८) सुतो वैद़यनाथ रमाकान्तो अलयसँ यदू सुत पनाई दौ दरिहरासँ यदू द्दौ बालकृष्ण: सुता सोदरपुरसँ सँ मित्रकर सुत लाला दौ (८१/१०) लाला सुता बेलसाम बूधवालसँ बाबू सुत कमलाकान्त‍ दौ विश्वपनाथ सुतोबाबूक: ए सुत कमलाकान्त्: माण्ड रसँ अच्युबत दौ कमलाकान्तन सुता खौआलसँ चिरन्जी व सुत मनहर दौ (१३७//०७) मनहर सुता कुजौली कंगाई सुत वदी दौ (१५३/०९) वदी सुता माण्ड रसँ रत्न०पाणि सुत हराई दौ रामनाथ सुत रत्नाकपाणि सुतो हराईक: खण्ड/बलासँ गोपीनाथ सुत बैद्यनाथ दौ तिसुरी सॅं मनाई द्दौ हाराई सुता सोदरपुरसँ भवानी सुत बूढ़ाई दौ करमहासँ भिखू द्दौ एवम् ठक्कु र रामचन्द्रस द्वितीयो विवाह: ३१.१.२००४.


(३२६)
(१८//०८) ठ. रामदेव सुतो लक्ष्मीसपति हरिजीवो हरिअमसँ रूचि सुत शोभनाथ दौ (९७//०२) शोभनाथ सुत शंकरदत्त: पबौली सँ ज्ञान सुत कृष्णौदेव दौ (७८/०८) नरउनसँ गीरू द्दौ ठ. लक्ष्मी४पति सुत हरिहर: माण्ड३रसँ वैदिकविश्वीम्मपर सुत यदुपति दौ (८६/०२) सोदरपुरसँ महेश द्दौ ठ. हरिहर सुतो देवकृष्ण४ प्र. जटीक: करमहासँ रामदेव सुत भोरानाथ दौ (८६/०६) वलियास सँ परमानन्दह द्दौ ठ. जटी सुता दरिहरासँ भगीरथ सुत कुलपति दौ (१०८/०३) सोदरपुरसँ हरिपति द्दौ ठ. हरिजीव सुत गोविन्द : नरउनसँ कामदेव सुत भैरव दौ (९९//०७) बूधवाल सँ लखाई द्दौ ठ. (१८//०८) रतिदेव सुत बाबूक: करमहासँ हरिपति सुत काशी दौ (७२//०८) काशी सुता चतुर्भूज (१८६//०४) ऋषिकेश जगन्ना थ सदानन्दाी: सोदरपुरसँ गोविन्दि सुत गोनू दौ (६६/०४) पालीसँ पिताम्बजर द्दौ (१८/०८) म.म. कृष्णादेव सुत बूधवालसँ हरखू सुत रघुनन्दिन दौ (७९/०६) उधे सुतो हरखू गोपालो माण्डवरसँ कुलपति सुत विशो दौ (५३/०६) टकबालसँ रति दौ हरखू सुत रघुनन्दवन: दरिहरासँ बाटू सुत विशो दौ (३४/०९) बाटू सुतो माधव विशौकौ पबौली देवदत्त सुत शिविदत्त दौ (३२//०१) टकबालसँ शिरूदौ विशो सुत रामनाथ: पालीसँ विशो सुत गुणे दौ (६३/०४) खोआल सँ दिन द्दौ रधुनन्द/ सुता खौआल सँ जगन्नासथ सुत हरिकेश दौ (१७/०४) हरिकेश सुता पालीसँ नोने सुतहींक हरिकेश दौ (९२/०१) नोने सुता हरिकेश महेश भवेशा बलियास सँ चमरू दै (५६/०६) चमरू सता राम हरि रूचिका बहेराढ़ीसँ धामसुत गुणे दौ सरिसबसँ गुणेश द्दौ हरिकेश (३३४/०८) सुता माण्डमरसँ भानू सुत गोनू दौ कुजौली मेधू द्दौ


(३२७) ठ. मधुसूदन सुता बूधवालसँ हरखू सुत रघुनन्दरन दौ (१५५//०९) खौआलसँ हरिकेश द्दौ अपरा ठ. मधुसूदन सुता वलियाससँ कृष्ण सुत जगन्नाूथ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ रामी द्दौ (२०//०८) ठ. भवदेव सुत चतुर्भूज माण्डवरसँ काशी दौ (८४//०६) नरहरि सुता काशी भीम माधवा बूधवालसँ थेध दौ (९१//०४) सोदरपुरसँ पशुपति द्दौ काशी सुत कवि: सरिसबसँ नोनी सुत गोपीनाथ दौ (९८//०३)अलयसँ गादू द्दौ ठ. चतुर्भूज सुतो जगदीश चिरन्जीशवो नरउनसँ जीवनाथ सुत अनिरूद्ध दौ (२५/०७) अनिरूद्ध सुतो लक्ष्मी पति: सोदरपुरसँ नरपति दौ (४०/०२) बूधवालसँ सुरपति द्दौ (२०//०८) ठ. कामदेव सुत गणपति पालीसँ बाभन दौ (७७/०८) माण्डभरसँ रमानन्दश द्दौ अपरा ठ. कामदेव सुत अधारी क: (१३९//०५) किशाई सुता माड़रि बलियास सँ राय रधुनन्दपन दौ (९०//०३) रधुनन्दरन सुतौ चतुर्भुज (१५७//०३) शुंभकरै (२४१/०४) पाली सँ छीतू दौ (५७//०५) मुकुन्दण सुत छीतूक: सोदनुरसँ दामोदर दो (३२/०९) दामोदर सुता दरिहरासँ रतनू दो बूधवालीसँ परान द्दौ धित्तू सुत लक्ष्मीशदेव: माण्डधरसँ जाटू दौ (४५/०६)जाटू सुता बूधवालसँ माधव दौ (३५/०३) सोदरपुरसँ रूचिनाथ द्दौ ठ. गणपति सुतो नाथ गोपीनाथौ नरउनसँ रामभद्र दौ (११३/०८) रामभद्र सुत रघुपति: पबौलीसँ केशव दौ ठ. नाथ सुता यदुनाथ देवनाथ गुरू प्र. जयकृष्णा करमाहसँ भोरानाथ दौ (८६/०६) वलियाससँ परमानन्द द्दौ ठ गुरू प्र. जयकृष्णु सुतो कलानाथ गौरीनाथो करमहासँ कमलनयन दौ (७६//०९) सदानन्दप सुतो हरिकृष्णल कमलनयनो माण्ड्रसँ हरपति दौ (१३२/०४ नरउनसँ दामोदर द्दौ कमलनयन (२२२/०१) सुतो शोभाकर (१६२//०२) शिवकरो नरउनसँ प्राणपति दौ (१२३/०७) घुसौत सँ भगीरथ द्दौ ठ. कलानाथ सुता पालीसँ कुलपति सुत तानू दौ (८३/०२) भवानी नाथ सुत निवास दरिहरासँ अन्दूर सुत दामू दौ (५४/०३) बेल. जाने द्दौ


(३२८) श्री निवास सुता रामचन्द्र ब. (०१//०५) लक्ष्म न छनाई का: बलियाससँ पण्डितराय रघुनन्ददन दौ (९०//०३) करमहासँ माधव द्दौ लक्ष्मौन सुत कुलपति: कटका सोदरपुरसँ सँ गोविन्दा दौ (१४९//०४) जगतानन्दौ सुत गोविन्द : दरिहरासँ माधव दौ गोविन्दक सुतो रामभद्र ब. (६/०८) हरपति: खौआलसँ पद्यनाभ सुत रामभद्र दौ हरिअमसँ पदूमद्दौ कुलपति सुत तानूक: दरिहरासँ हेमाड़द दौ होरे सुत भगीरथ सुतो रामनाथ भवानी नाथोपालीसँ कमल दौ भवानीनाथ सुत रामदेव दिधोसँ सूरजू सुत जयराम दौ रामदेव सुतो गुणाकर देवानन्दोक पालीसँ जगदीश दौ।। (१३०//०२) जगदीश सुता दरिहरासँ रघुसुत शिरोमणि दौ।। (७३/०९) बुवालसँ रामचन्द्र् द्दौ गुणाकर सुतो हेमाड़्ग भवेशो बुधवालसँ कामदेव सुत गंगाराम दौ (६४/०७) गंगाराम सुता दरिहरासँ मथुरा दौ विष्णु पति सुत विश्म््ग र सुता मथुरा परशुराम दिवाकरा हरिअमसँ विश्वसनाथ दौ ।। मथुरा सुतो पीताम्ब र कुलपति: एकहरासँ श्रीपति सुत कृष्णधदाश दौ (४६/०८) पबौलीसँ जीवनाथ द्दौ हेमाड्द सुता केशव ब (१७/११) केशो राय हिरन परमानन्दा् बूधवालसँ बालकृष्ण( दौ (८६/०५) पीताम्बीर सुत परशुराम: जगतिसँ नोने सुत होरे दौ (३५/०६) होरे सुतो मधुसूदन पुरूषोतमो सोदरपुरसँ चाण दौ (४०/०८) चाण सुता गोविन्द राम भवानी बाछेका पालीसँ हरिकर दौ (४६/०५) हरिकर सुता सतलखासँ गोरीश्वलर दौ (५९/०८) गंगोली सँ दृष्टिकर द्दौ परशुराम सुत वदीक: (२५/०७) सुतोवदीक: दियोध सँ उँमापति दौ।। (१२९//०७) वलियास सँ रामकर द्दौ वदी सुता राम (२३//१०) छीतर ब. (६१//१०) बालकृष्णाप दरिहरासँ बाभन दौ (५७/०१) जजिबालसँ लक्ष्म न द्दौ बालकृष्ण१ सुता सोदरपुरसँ गोविन्दु सुत वंशमणि दौ करमहासँ रामचन्द्र द्दौ


(३२९)
तानू प्र. नेत्रानन्दह सुता खण्डसबलासँ जीवनाथ दौ मुकुन्दग सुत वंशी सुत रघुक: करमहासँ गौरि दौ रघु सुत शंकर: खौआलसँ उँमापति सुत अनन्तर दौ सोदरपुरसँ टेकी द्दौ शंकर सुत जीवनाथ: वलियास सँ मथुरेश दौ। (४४//०४) मथुरेश सुता पबौली सँ मणिनाथ सुत अनन्तसराम दौ माण्ड्रसँ शिवराम द्दौ जीवनाथ सुता अंकुशी टकबालसँ गंगाधर दौ गौरीपति सुत जयदेव सुत आनन्दीत क: सकराढ़ी राम दौ आनन्दीस सुता महादेव वरदेव गंगाधरा दरिहरासँ भगीरथ सुत बेचू दो सोदरपुरसँ कृष्णाादाश द्दौ गंगाधर सुता गौर सोदरपुरसँ हेमाड़द दौ रत्नपति सुत गोपी सुत हेमाड़न्दू यदुपति : सकराढ़ी सँ गोपी दौ हेमाड़द सुत लालाक: एकहरासँ रमानन्दि सुत गिरीश दौ सोदरपुरस सँ थेधी द्दौ एवम् ठ कलानाथ विवाह:।। ठ. गौरीनाथ सुत रघुनाथ: पालीसँ कुलपति सुत तानू प्र. नेत्रानन्दँ दौ (१५७/०१) खण्ड बलासँ जीवनाथ द्दौ एवम् ठ. कलानाथ विवाह: ठ. एवम् ठ. रामदेव पत्यो समाप्तु: म.म. ठ. मेध सुत कृष्णा नन्दस खौआलसँ नन्दँन सुत जगन्नाघथ दौ (१७/०४) पनि शम्भूव दौ।। ठ. कृष्णासनन्दस सुत धर्मपति: हरिअमसँ मुकुन्दम दौ (९६/०१) सोदरपुरसँ रतिपति द्दौ अपराठ. कृष्णागनन्दर सुताराम लक्षमन भरता: भाण्डारसँ मधुसूदन दौ करमहासँ शिव द्दौ अपराठ. धर्मपति सुता हरिअमसँ भवानन्दप दौ (६१/०४) सरिसबसँ केशव दौ।। अपरा ठ. धर्मपति सुता एकहरासँ परमानन्द दौ। (१३४/०४) बैद्यनाथ सुतो परमानन्दर: टकबालसँ रंजन दौ।। (१३३/०२) रंजन सुता टेकी प्र. चिन्तारमणि रामभद्र विरेश्वनरा बेलउँचसँ नोने सुत डालू दौ बभनियामसँ लक्ष्मीमकर दौ।। परमानन्दर सुतो शिवमुरारि सोदरपुरसँ रत्नाकर दौ।। (६७/०६) खौआलसँ शिव दौ।। अपरा ठ. धर्मपति सुतो चतुर्भूज सदानन्दो (१६०/१०) बुधवालसँ रघुनाथ दौ।। (१३४/०२) सरिसबसँ गौरीनाथ दौ।। एवम् ठ. धर्मपति विवाह: ठ. चतुर्भूज सुतो छात्रकर हरिअसमँ


(३३०)
होरिल सुत हरिनाथ दौ (१३४/०३) एकहरासँ बलभद्र दौ अपरा ठ. चतुर्भुज सुता महिधर हरिहर नित्या(नन्दब दोनी प्र. घनानन्द( कुलानन्दाज: (१६०/०८) माण्डभर सँ परमानन्दह सुत यशोधर दौ।। (०२/०१) यशोधर सुतो भरथ गुदाई कौ घुसौतसँ भवेश दौ (१४१/०१) दरिहरासँ चक्रपाणि द्दौ ठ. महिधर सुता माण्डररसँ भट्ट सुत श्री कृष्णा दौ।। (३४/०८) श्री कृष्णन सुता घुसौत सँ देहरि दौ।। (४२/०६) ठ. देहरि सुतो लक्ष्मीुनाथ: वलियाससँ चतुर्भुज दौ।। (१५६/०५) चतुर्भूज सुते (१९०/०५) सुते देवसेना मयनाकें बूधवालसँ श्या्म दौ।। (१८६/०८) अपरा काशी सुता रामदेव विश्व/नाथ गोपीनाथ वलियाससँ रति दौ।। गोपीनाथ सुतो श्या म: सोदरपुरसँ भानुदत्त सुत जानू दौ।। (५६/०१) नरउनसँ श्री नाथ दौ।। श्यागम सुतो विष्णुकपति बूच्चीस दरिहरासँ चक्रपाणि दौ।। (४७/०४) चक्रपाणि (१०४/०७) सुता परमानन्दा भवानन्दन सदानन्दण रमानन्द् अभिनन्दि नित्या नन्दष मधुसूदना: सोदरपुरसँ विशो सुत राजा दौ।। (१८१/०५) पालीसँ बासुदेव दौ।। अपरा ठ. महिधर सुतो साहेब: करमहासँ श्या‍म सुत नााि दौ।। (९१/०४) श्या म सुतो धराधर नाथो (२६६/०४) नाथो सकराढ़ीसँ रमणी दौ।। (७४/०४) हरिअमसँ गोढ़ाई दौ।। नाथ सुता सरिसबसँ गोविन्दप दौ।। अपरा ठ. महिधर सुत साहेब: करमहासँ श्या म सुत सरिसब सँ गोविन्दय दौ।। (१३८/०६) भवानन्दौ सुता बैद्यनाथ रामेश्वार हरिश्वहरा: नरउनसँ श्री नाथ सुत होरे दौ (१५०//०९) होरे सुता बुधवालसँ रघुनाथ दौ (८९//०९) सरि बासुदेव द्दौ हरिश्वकर सुत गोविन्दु खोआलसँ भवानाथ दौ।। (८१/०७) सुता पालीसँ रामभद्र दौ (१५०/०१) सोदरपुरसँ शिव प्र. शिवदेव दौ।। गोविन्दी सुता दरिहरासँ अभिनन्दल दौ १३५/०७) अभिनन्दर सुता केशव (२९८//०६) (१८९/०४)माधव जगतीका (२६३//०१) जौकी सरिसबसँ जयकृष्ण१ दौ जुड़ाउन सुतो पद्यनाम: पालीसँ भवपति दौ।। पद्यनाम सुतो रघुपति नरउनसँ रूद दौ।। रघुपति सुतो यज्ञुपति (२९९/०२) वलियाससँ जीवे सुत यशोधर दौ।। ब्रहमपुरासँ भोगीश्व र दौ।। यदुपति सुतो जयकृष्णन: पालीसँ श्री नाथ सुत हरिनाथ दौ।।


(३३१) हरिनाथ सुता गंगोर सँ श्रीनाथ सुत रामदेव दौ पालीसँ बलभद्र द्दौ जयकृष्ण। सुतो बुबिनेक: वलियासँ होरिल सुत रामभद्र दौ (१५१//०७) पालीसँ जगन्नााथ द्दौ एवम् ठ. महिधर द्वितीय विवाह:।। ठ. हरिहर सुता पालीसँ रामचन्द्रौ सुत रघुराम दौ सकराढ़ी सँ शुभंकर दौ।। ठ. नित्याथनन्द सुता माण्डजरसँ नारायण सुत भवदेव दौ करमहासँ जगन्नागथ द्दौ अपरा ठ. नित्यालनन्दस सुत चाण: पालीसँ जगन्नायथ सुत नारायण दौ (१५०//०६) सोदरपुरसँ पुरूषोत्तम द्दौ ठक्कु र दोनी प्र. घनानन्दण सुता भैपन रन्जिन बुद्धिकरा: वत्स.वाल नरउनसँ घनश्यारम सुत रत्नपति दौ पुने पौत्र जनार्दन सुतो हरिनाथ रघुनाथौ दरिहरासँ मानू दो बूधवालसँ महिपति द्दौ रघुनाथ सुता अनन्तत लखनी नन्दीाका पकलियासँ गोविन्दम द्दौ अनन्तन सुत चौधरी बल्ली्क: फनन्दणहसँ मुकुन्द सुत रन्जनन दौ ब्रहमपुरासँ विष्णु द्दौ चौधरी बल्लीि सुता कृष्णाँनन्दन (२५४//०६) अनिरूद्ध (१७०/१०) भगीरथ चाण ऋषिकेशा: कुजौली सँरूपनाथ सुत प्रितिनाथ दौ गंगोर सँ बाभन द्दौ चौधरी अनिरूद्ध सुतो समरी सप्रक्रय घनश्‍यामो खौआलसँ नारायण सुत बाबू दौ (१२१/०६) बूधवलासँ कुने द्दौ घनश्यासम सुत रतनपति: कुजौली सँ शुभंकर दौ (१३१/०३) दियोध सँ श्यारम द्दौ रतनपति सुतो कमलनयन वंशीधरो ब. (१७//०६) खौआलसँ भवानन्दस दौ (८१//०९) भवानन्दय सुता (२३२/१०) सोदरपुरसँ महादेव दौ (६३/०२) नरउनसँ रमनी द्दौ एवम् ठ. दोनी प्र. धनानन्दन प्रथम विवाह अपरा दोनी प्र. घनानन्दव सुता सूदी प्र. हरिनाथ काशीनाथ: पालीसँ जगदीशसुत कुलपति दौ।। (१४९/०६) जगदीश सुतो कुलपति: सकराढ़ी मोची दौ।। (६१/०१) रघुनाथ सुता लखाई (२३८/०५) जगाई (२२४//०९) मेत्यीदका अलयसँ बन्दीा सुत जटेश दौ बेलउँच जानू दौ


(३३२) मोची सुत श्या०म: (२६५/०३) सोदरपुरसँ प्रितिनाथ दौ (१३१/०९) प्रितिनाथ सुता अलयसँ गोविन्द सुत कामदेव दौ दरिहरासँ गणेश द्दौ कुलपति सुतौ गुणनिधि मोदी कौ जजिवाल सँ कविराज सुत दुखनी दौ (१४४/०१) दुखनी सुता दरिहरासँ हिंगू सुत नन्दत दौ (१४१//०८) नन्द सुता पालीसँ महादेव दौ पण्डु१आसँ महादेव द्दौ एवं दोनी द्वितीय दौ।। एवं दोनी द्वितीय विवाह: अपरा ठ दोनी प्र घनानन्दव सुतो दिनबन्धुु रोहिणी कौ माण्ड्रसँ चाण सुत मेनू दौ (१५०/०१) पबौली सँ नारायण द्दौ अपरा ठ. दोनी सुतो बन्ध न: खौआलसँ रतीश दौ।। (१४४/०४) हिरानन्दद सुतो रतीश सन्तोाशी कौ सोदरपुरसँ बघरू दौ।। (९१/०४) करमहासँ श्याधम दौ।। रतीश सुतो धर्मपति: अलयसँ धरणी दौ।। (१४७/०३) भवानी सुतो कृष्ण/पति (२३२/०८) धरनी कौ सतलखासँ मोहन दौ।। (३३/०४) पालीसँ गोपी दौ।। पाठक धरनी सुतो वाणी दूबरी (२६८/०५) खडगपाणि माण्डोरसँ अनिरूद्ध (२२०/०६) सुता पारखण्डग बहेराढ़ीसँ परमानन्दद दौ (५७/०४) मेधाकर सुतो जगन्नासथ पचहीसँ अनू दौ।। जगन्ना।थ सुतो गोविन्द तल्हणनपुरसँ मुकुन्दँ सुत माधव द्दौ टकबालासँ दूब द्दौ गोविन्दु सुत परमानन्दह: माण्ड्रसँ देवनाथ सुत श्री नाथ दौ।। (२२७/०३) अलयसँ गौरी द्दौ परमानन्दि सुता जजिवालसँ पद्यापति दो (६५/०२) पद्यापति सुत गोढि़क सतलखासँ बाबू सुत केशी दौ बेलउँच हरिराम द्दौ अपरा ठ. दोनी सुत भौयाक: बभनियम सँ पक्षधर दौ।। (१२४//०७) भगीरथ सुत पक्षधर (३३०/०४) खौआलसँ कमल दौ (७५/०३) बेलउँचसँ परमानन्दु द्दौ पक्षधर सुता शिवनन्दशन मेदनि गोशॉंदू दुखिया का सक चाण दौ सोने सुत हरपति सुत रूचि रति:रति सुतो जयदेव वासुदेवो बुधवास सँ यशोधर दौ (२४/०३) गंगोली मित्रकर दौ।।


(३३३)
जयदेव सुता मधुसूदन दामोदर हरिकेश काशी बलभद्र विश्वानाथ श्यासमा: फनन्दाहसँ हरदत्त सुत रघुदत्त दौ गंगोली रघु दौ।। हरिकेश सुतो शतन्जीरव रघुराम प्र. वीरो यमुगाम सँ धनेश सुत लक्ष्मी् दौ खौआलसँ रघु द्दौ वीर सुता ललीत मित्रकर चाण वैया घनश्या‍मा: सोदरपुरसँ मोहन दौ मोहन सुता माण्डकरसँ गोविन्दआ सुत जगदीश दौ अलसारि सँ गोनू दौ।। चाण सुता खगपति गणपति बोध मनाबोधा: जमुनी जजिवालसँ भगीरथ दौ इन सुत गीरू सुतो लक्ष्मीननाथ बहेराढ़ी गणेश दौ।। लक्ष्मीमनाथ सुता भवानी ब. (१५/०३) विश्वुनाथ काशीनाथ (३१३/०५) मणिनाथा: (०६/०२) जालयसँ नारायण सुत वेणी दौ दिधो सँ धाने दौ भवानी सुता मोहन (२२७/०५) नीलकंठ (३२४//०४) शिवनी का पनि लक्ष्मीुनाथ दौ।। (१४०/०५) रामकर सुत भवनाथ सुतो लक्ष्मीननाथ: दरिहरासँ सोने दौ।। लक्ष्मी/नाथ सुता हरिनाथ रघुनाथ (७/०६) बनमाली गौरीनाथा: जजिवालसँ नोने सुत माने दौ दरिहरासँ हरिहरदौ।। शिवनी सुता नित्याुनन्दर (१७०/०८) भगीरथ मुररिय: (२३२//०७) बुधवालसँ विश्वहनाथ दौ।। (८७//०२) भवनाथ सुत विश्व७नाथ एकहरासँ विभाकर सुत गोनू दौ खण्डिबलासँ निधि द्दौ विश्वरनाथ सुत अनन्ता: सोदरपुरसँ सँयशोधर दौ।। (१५१//०४) अलयसँ रतनाकर द्दौ भगीरथ सुत नन्दडलाल (१६७/१०) दरिहरासँ मोहन द्दौ (५३//०६) रतन सुता मोहन सदानन्द भोरा (२३८/०६) भोरा (५/१०) मनहर धनेशा खण्डहबलासँ बाबू दौ।। (६४/०८) पालीसँ श्रीनाथ दौ।। मोहन सुतो शिरी अलयसँ चूड़ामणि दौ।। (५९/०२) जगन्ना७थ सुतो अनिरूद्ध: दियोध सँ श्रीधर दौ।। अनिरूद्ध सुता मधुसूदन गदाधर हरिकेश दशरथ चूड़ामणिय: माण्उथर देवशर्म्मा२ दौ एकहरासँ शिरू दौ।। चूड़ामणि सुता खौआलसँ काशीसुत प्रतिनाथ दौ हरिअमसँ सभापति दौ।। एवं दोनी पंचम विवाह।।


(३३४)
ठ. सुदी प्रसिद्ध मित्रनाथ कृष्णादत्त देवीदत्त (१६०/०३) इश्व रीदत्त (१६०//०३) झौरीका (१६०//०४) ओड़ा एकहरासँ धरनी सुत बन्धुद दौ (५०/०१) भवानी सुतो दमनी (१६८//०२) मोहनो बूधवालसं गरूड़ दौ (१३८/०७) सोदरपुरसँ जयदत्त दौ।। मोहन सुतो धरनीक: बूधवालसँ बाटू सुत कृष्णम दौ।। (१५१/०४) सतलखासँ लक्ष्मीशनाथ दौ।। धरनी सुतो नाथ (२२७//०२) बन्धु कौ माण्डुरसँ लोटाई सुत गंगेश दौ (७३/०१) मधुकर सुता उँमापति कुलपति गौरीपतिय: बभनियामसँ रूचि सुतशंकर दौ जजिवालसँ पॉंखू दौ।। गौरीपति सुता लोटाई छोटाई गदाधरा: बेलउँचस रामेश्वनर दौ (२०/०४) श्रीकुमार सुता रामेश्वटर राघव मधुसूदन जजिवालसँ श्रीधर सुत गांगु दौ दरिहरा सँ रघुपति दौ।। रामेश्वनर सुतो लोकनाथ: लल्ह)नपुर हरिकर सुत मतिकर दौ हरिअम सँ भी दौ।। लोटाई सुतो मोहन (२३३//०४) गंगेशो सोदरपुरसँ माधव दौ।। (९०/०१) हरिअमसँ हरिकेश दौ।। गंगेश सुतो पीताम्बार: (२२९//०१) करमहास पुरन्द र दौ।। (१३०/०५) भवे सुतो श्री राम: सोदरपुरसँ शंकर दौ (८९/०५) सतलखासँ शंकर दौ।। श्री राम सुतो बाबूक: सरिसबँ हचलू दौ।। (८७/०१) हचलू सुतो विश्वोम्म:र: खौआलसँ जीवे सुत डालू दौ पनिचोभसँ ग्रहेश्वुर दौ।। बाबू सुता पुरन्ददर अनन्त( (१६८/०३) दामोदरा: (१६९/०८) बलियासँ गोपाल सुत नारायण दौ बुधवालसँ विश्ववनाथ द्दौ पुरन्द।र सुत रघुदेव (३१३/०१) सतलखासँ सुत: शुक: गंगोली सँ विष्णुतपति सुत हरिनाथ दौ ब्रहमपुरासँ निधि द्दौ शुक सुतो भवानन्दु: सतलखासँ श्री हरिसुत जयदेव दौ टकबाल छीतू दौ।। भवानन्दु सुतो रघुनाथ: सोदरपुरसँ वेणी दौ।। (९१०२) बासुदेव सुता रघुपति विष्णु पति चन्द्र करा: दरिहरासँ गिरीसुत भगत् दौ बेलउँचसँ साधुकर दौ।। चन्द्रतकर सुतो वेणीक: माण्ड१रसँ चाण सुत कृष्णत गंगोरसँ गोनू दौ।।


(३३५)
वेणी सुतो मोहन रमाकान्तो सकराढ़ी सँ महेश सुत गोपीनाथ दौ।। (१४९/०७) सोदरपुरसँ रत्नरपति दौ।। ठ. रघुनाथ सुतो ठ. महेरमान (२८८/१०) (पॉंजि) तेजनो (१०/०५) खौआलसँ परमानन्दद सुत दिनाराम दौ।। (१४४/०४) दिनाराम सुता बेलउँच बाछनि सुत वीर दौ।। (५९/०९) अपरा वीर सुता गोविन्दौ (२४६/०८) गोकुलनाथ (२५९/०७) बुद्धिनाथा: विस्फी०सँ पीताम्ब०र सुत मोहन दौ।। (१२८/०९) घुसौत सँ जगदीश दौ।। एवम् सुदी प्र. मित्रनाथ विवाह: (१५९/०१) ठ. देवीदत्त सुता माण्डमरसँ रमाकान्तौ सुत नन्दीकनाथ दौ।। (९०/१०) कारू सुतो रमाकान्त : सतलखासँ नारो दौ। (१४६/०६) बमनियासँ झांडेदौ।। भिखारी (२३६/०५) सुतो दुर्गानाथ: बलियासँ घनश्या म दौ।। (१४९/०५) वैदिक घनश्याठम सुतो मुनि पेमनौ पालीसँ भैरव दौ।। (१४२/०६) रामनाथ सुतो पुरखूक: सरिसबसँ श्रीपति सुत बलभद्र दौ पालीसँ माधू दौ।। पूरखू सुतो भैरव कालीदाशो सकराढ़ीसँ यदुपति दौ (६१/०१( केशव सुता (२४९/०३) सुता हरिराम परशुराम यदुपतिय: निखूति सँ ह्दयकर सुत पुरूष दौ पालीसँ भैरव दौ।। यदुपति सुता हरिनन्दपन कुलपति चतुर्भूजा: पचही जजि सँ पुरूषोत्तम सुत अनन्तप दौ।। पनिचोभ सँ चतुर्भूज दौ।। भैरव सुता दरिहरासँ रामकृष्णत सुत गोवर्द्धन दौ (११४/०४) रामकृष्णभ सुतो (१६५/०२) सुतो नीलकंठ (२४७/०४) गोवर्दनो सोदरपुरसँ अच्युवत दौ।। (१३१/०३) बहेराढ़ी सँ कान्हो दौ।। गोवर्दन सुतो (२०७/०६) रघुनाथा: (२८९/०८) पालीसँ पद्यूम्न् दौ (१४९/०२) प्रद्यूम्न सुता सेवक (२०/०९) धनमनि महादेव किसाना: सकराढ़ी रामदेव दौ पूरखू सुतो मांगुक: जजिवालसँ रविकर दौ।। मांगु सुतो भवानीक: कुजौली सँ भोगी दौ।। भवानी सुतो कृष्ण४देव रामदेवो पनिचोभसँ गणपति सुत प्रतिनाथ दौ सकराढ़ी सँ विश्वौनाथ दौ।।


(३३६) रामदेव सुताजजिवालसॅं उँमापति सुत पद्यापति दौ।। (१५८/०८) सतलखासँ केशी दौ।। नन्दीमनाथ सुता रैयामसोदरपुरसँ हिराराम दौ वन्दीत सुत हरिगोविन्दत सीतारामो छामू सकराढ़ीसँ नरोत्तम दौ।। हिराराम सुता दयानिधि वैदी: रंगलाल आशीलाला: जालयसँ नित्याानन्दर सुत राम दौ विस्कीरसँ दिनबन्धुी दौ।। एवं ठ. देवीदत्त विवाह: (१५९/०१) ठ. इश्विरीदत्त (२२५/०७) सुतो चिरन्जीधव गुदरौ माण्डमरसँ शिवदत्त सुत रघन दौ।। (२२६/०८) सोदरपुरसँ दत्त दौ ठ. चिरन्जीसव सुतो नित्यावनन्‍: करमहासँ सकलर सुत पोषन दौ दरिहरासँ भवन दौ।। ठ. नित्यारनन्दठ सुता बलियासँ बलदेव सुत मनुलल दौपाली बबूआ प्र. गोपाल दौ।। (१५९/०१) ठ. झोंटी सुता बलियासँ मचल सिंह सुत उदय सिंह दौ पालीसँ मोदनाथ दौ।। ठ. काशीनाथ सुतो लक्ष्मीगदत्त: सकराढ़ीसँ बासुदेव सुत दुखनी दौ (१२९/०१)पबौली सँ रघुऔ ठ. लक्ष्मी्दत्त सुता सतलखासँ भानू सुत धरनी दौ बूधवालसँ ऑंखी दौ।। ठ. दिनबन्धु/ सुतो बिहारीक: अलयसँ धनीसुत दूबरि दौ।। (२६८/०५) सकराढ़ीसँ उँमापति दौ ठ. बिहारी सुतो गोविन्द. दत्त भगवानदत्तो बेलउँचसूं प्रेमकर सुत देवनाथ दौ सतलखासँ आनन्दद दौ।। ठ. गोविन्दौ दत्त सुतो मधुसूदन अच्यु तो पचही पालीसँ वरतू सुत अमृतनाथ दौ अपराधी दरिहरासँ जालदत दै।। ठ. भगवानदत्त सुता पचही पालीसँ वरजू सुत अमृतनाथ दौ अमरावतीदरिहरासँ जाल्पाादत्त दौ।। (१५७/०१) ठक्कुबर कुलानन्दम सुता खौआलसँ परमानन्दू सुत हिरानन्दअ दौ (१५८/०४) सोदरपुरसँ बक दौ। अपरा ठ. कुलानन्दक सुतो छबनूक बहेराढ़ीसँ लखाई सुत शूलपाणि दौ हरियमसँ जयकृष्णद दौ।। एवम् ठ. चतुर्भूज सन्तुति समाप्तठ। (१५९/११) ठ. सदानन्दी सुता घुसौत सँ देहरि दौ।। (१५७/०३) बलियासूं चतुर्भूज दौ।। (१५७/०७) ठ. राम सुता देवानन्दत रतिधर यदुपतिय: माण्डसरसँ मोहन दौ।। (१०३/०१) दूरिअसमँ शोभनाथ दौ।। अपरा ठ. राम सुतो लक्ष्मी.पतिय (१६१/०३) दरिहरासँ रामभद्र दौ।। (३८/०२) रामभद्र सुता सोदरपुरसँ पदमर्दा (४८/०१)


(३३७) पदूम सुता महादेव नारायण गंगाधर श्याहमा: कुजौलीसँ दिनूसुत श्रीनाथ दौ।। (३०/०६) दीनू (२६६/०७) सुतो श्री नाथ: पनिचोभसँ चौबे सुत हचलू दौ माण्डररसँ गोविन्दू दौ।। श्रीनाथ सुतो बाबू कृष्णादनन्दा माण्ड(रसँ रामसुत गोनू दौ।। (३९/०७) जजिवालसँ रवि दौ।। (१६०/११)ठ. लक्ष्मीनपति सुतो श्री राम: कुजौली सँ कवि गंगा दाश दौ।। (८५/१०) माण्उूरसँ यदुपतिय (१५७/०७) ठ. लक्ष्म्न सुता नीलकंठ चक्रपाणि शतन्जीावा: दरिहरासँ सोनू सुत श्रीकृष्ण दौ।। (१०६/०७) सरिसबसँ गौरीपति दौ।। ठ. शतन्जीृवा सुता पालीसँ श्री राम सुत रामचन्द्र दौ पबौली यदुपति दौ।। (३७/०७) ठ. भरथ सुताखैआलसँ लक्ष्मी पति सुत गौरीपति दौ।। (७९/०९) नरउनसँ सरस्वदती राम दौ।। एते महामहोपाध्या७य भगीरथ प्रसिद्ध मेध सन्तयति समाप्ताल: माघ शुक्ल त्रयोदश्यांश कुजे।। (०३.०२.२००४)


(३३८) उँ म.म. ठ. दामोदर सुतो अग्निहोत्रिक म.म. ठ. विश्व।म्मशर: हरिअसमसं गयन दौ।। (३२/०७) दरिहरासँ बसाउन दौ।। अग्नि होत्रिक ठक्क र विश्वुम्मअर सुतो भवेश: दरिहरासँ महेश दौ।। (३२/१०) हरियमसँ भवे दौ।। अपरा ठ. विश्वठम्मकर सुता ऋषिकेश सुता रघुराम म.म. पश्शुम राम (१७५/०३) शिवरामा (१७५/०५) दरिहरासँ रामदेव दौ।। (८२/१०) ठ. रघुराम सुता खौआलसँ गौरीपति स्टौहव दौ। (७०/०९) नरउनसँ सरस्वाती राम दौ।। अपरा ठ. रघुराम सुतो हरिकृष्ण) बलभद्रो नरउनसँ बछाई दौ।। (७९/०९) कर रामप्रद ठ. हरिकृष्णस सुता माण्डररसँ भवेश दौ।। (९८/०२) सरिसब सँ सोनाई दौ।। अपरा ठ. हरिकृष्ण सुता दरिहरासँ विश्व नाथ दौ।। (१००/०३) सोदरपुरसँ कुलपति दौ।। अपरा ठ. हरिकृष्णस सुता दरिहरासँ गंगाधर दौ।। (९७/०४) नाउनसँ दामोदर दौ।। ठ. बलभद्र सुतो रूचिपति विष्णु पति करमहासँ उँमापति दौ।। (९७/०७) माण्डौरसँ हरिकृष्णा ठ. रूचिपति सुतो भौयाक: दरिहरासँ बन्धुो दौ।। ९८/०८) सोदरपुरसँ घनश्याडम दौ।। ठ. भैया सुतो कन्हािईक: (१६२/०५) बूधवालसँ हर सुत विष्णुूदत्त दौ।। (११९/०७) विष्णुगदत्त विष्णु दत्त सुतो जयदत्त एकहरासँ लोचन सुत बाबू दौ।। (१४८/०८) सुतो लोचन: कुजौलीसँ यदुनाथ दौ (८०/०७) अपरा शूचि सुतो भवनाथ गोपीनाथ (२०७/०३)


(३३९)
माण्ड३रसँ शिव सुत अन्दूद दौ सोदरपुरसँ शिव दौ।। भवनाथ (२२३/०५) सुतो यदुनाथ: पालीसँ वाचस्यदति सुत श्री हरि दौ।। (१३२/१०) श्री हरि सुता पबौली रामदत्त सुत जसाई दौ।। (९०/०७) जसाई सुतो सुरपति रघुपति पालीसँ महाई दौ।। २१/०४) खौआलसँ गोविन्दी दौ।। यदुनाथ सुतो पबौलीसँ हराई दौ (८०/०५) पॉं हराई सुता करमहासँ राघव दौ।। (११/०१) सोदरपुरसँ रामेश्व।र दौ।। लोचन सुतो बाबू सनाथो नरउनसँ हरि सुत वीर दौ।। (८५/११) माण्ड रसँ रघुनाथ सुतो तीर्थदत्त प्र. (१८२/०३) प्र. झींगुर तारादत्त (१७७/०१) नरउनसँ बासुदेव सुत दुखरण दौ।। (११०/०७) माण्डारसँ महादेव दौ।। एवम् भैया प्रभम विवाह: अपरा ठ. भैरूा सुतो भगीरथ रघुवरो खौआलस गोकुल दौ।। (८१/०४) सोदरपुरसँ सँ छबनू दौ।। (१६१/०९) ठ कन्हा ई सुता सकाराढ़ी सँ झांडू दौ (११७०५) सोदरपुरसँ भवन दौ।। अपरा ठ. कन्हा ई सुता करमहासँ कृष्णभदत्त दौ (९४/०८) भवानीदत्त (१७६/०७) भवानीदत्त सुतो कृष्णसदत्त: सोदरपुरसँ बुद्धिकर दौ।। (११/०३) हरिकर सुतो बुद्धिकर: बहेराढ़ी सँ दामोदर दौ।। (१३३०/०४) खौआलसँ ठाकुर दौ।। बुद्धिकर सुतो नित्याईनन्दस: (२०१/०१) माण्डसरसँ महिधर दौ।। (११२/०३) कुजौलीसँ जगन्नाकथ कृष्णददत्त सुता हेमदत्त (१७९/०४) गोपीनाथ (१८६:०३) शशिनाथ माण्डौरसँ खगपति दौ।। (१०९/०६) पबौलीसँ कवि भोजन दौ।। ठ. भगीरथ सुता करमहासँ महेशदत्त दौ (१०८/०६) खण्डशबलासँ महाराज माधव सिंह दौ।। ठ. रघुवर सुतो धुरधर: (१६५/०५) करमहासँ दामोदर दौ (११७/०१) चंचल प्र. सोमदत्त दामोदर झिंगुर महादेव देवन (२८८/०१) गुदरा: सुल्हमनीनरउनसँ लक्ष्मीरनाथ दौ।। (११७/०२) पालीसँ जगन्नारथ दौ।। दामोदर सुता खण्डवबलासँ ठ. साधू दौ (१२६/०२) बलियासँ मणि दौ।। एवम ठ. रघुवर पा्रण विवाह


(३४०)
अपरा ठ. रघुवर सुता लोआम सुरगनसँ राय रामनारायण दौ।। १२५/०४) रायेदवनारायण सुता राय रामनारायण राय रूपनारायण राग मातीक नारायणा करमहासँ शोभाकर दौ।। (१५९/०९) शोभाकर सुतो जयदत्त गंजनो सरिसबसँ साहेब दौ।। (१७४/०३) भंजनो सरिसबसँ साहेब दौ।। (८३/१०) पालीसँ भगीरथ दौ।। राय रामनारायण सुता राय दृग गोपाल परायण रामचेत नारायण राय सत्यदनारायणा महुआ खौआलसँ दुखंगजन सुत देवकृष्ण० दौ।। (१५५/०१) चिन्तायमणि सुतो महेश (२४२/१०) सुतो महेश (१८६/०८) भवेशो खण्डलबलासँ राम दौ।। (८५/०९) जयराम सुतो राम: घुसौत सँ भवदेव दौ।। (६१/८) भवदेव सुता विष्णुददेव हरिदेव (१७७/०४) शिवदेवा खौआलसँ धाने सुत कृष्णा दामोदर: सरिसबसँ इन्द्रसपति दौ।। केंशव सुत नरसिंह सुता प्राणपति विष्णतपुपति इन्द्र पतिय का माण्उणरसँ रातू सुत गुणाकर दौ निसउँतसँ गोविन्दत दौ।। इन्द्रिपति सुतो रामभद्र बलभद्रो बलियाससँ जीवे सुत वेणी दौ अलयसँ रतनू दौ।। ठ. राम सुतो हरिपति गंगाधरो करमहासँ छीतू दौ।। (१५३/०६) छीतू सुतो रघुनाथ: सोदरपुरस बसन दौ।। (९०/०४) अपरा अर्जुन सुता श्री हरि अनन्तस केशवा (५७/०२) पालीसँ शिव दौ। केशव सुतो हेलन बसनो माण्डुरसँ शिरू सुत साधुकर दरिअमसँ जसाउन दौ।।/ बसन सुतो रामनाथ: माण्डेरसँ से बाड़ी दौ उँमापति सुतो तेवाड़ी प्र. मुकुन्दद फनन्द्ह सँ लाखू सुता वीर दौ वलियास रतनू दौ।। तेवाड़ी सुता जजिवाल होरे सुत पुरखू दौ करमहासँ दामू दौ।। भवेश सुतो दुखमंजन: करमहासँ भोरानाथ दौ११ (१४८/०४) सोदरपुरस प्रान्नावथ दौ।। दुखभजन सुतो देवकृष्णो: पबौलीसँ बन्धु४ दौ।। (४८/०४) करमहासँ आनन्दी। दौ।। देवकृष्णो सुता लक्ष्‍मीनाथ गिरधारी शेषनाग मतिनाथ (२१७/०१) पद्यनाथ नरउनसँ कलानिधि दौ।। (११६/०४) श्या‍म सुतो उँमापति पबौलीसँ गोढ़ाई दो (१२९/०६) हर वसुदेव दौ


(३४१) उँमापति सुतो (२२४/०४) सुतो कलानिधि सोदरपुरसँ पीताम्ब र दौ।। (८९/०८) यदुनाथ सुता पीताम्ब र कमलचतुर्भूजा दरिहरासँ अफाई दौ।। (६२/०८) अलयसँ चिन्ताबमणि दौ।। पीताम्बथर सुतो रघुवीर: (१७३/०२) पालीसँ हरिदेव दौ।। ११२/०६) टीप चतुर कवि पदांकित यदुनन्दनन सुता छीतू रामदेव पॉं हरिदेव भवेदवा सोदरपुरसँ श्रीनिवास दौ (१३६/०४) श्री निवास (११२/०२) सुता पण्डु आ सँ मिसर दौ।। (७१/०२) टकबालसँ विश्वुनाथ दौ।। पॉं हरिदेव सुता बेलउँचसँ बाछनि सुत कृपाल दौ (४७/०६) माण्डुरसँ यदुनााि दौ।। कलानिधि सुता बुधवालसँ अभिराम सुत फकीर दौ।। (१५३/०८) अपरा मधुसूदन सुतो घनश्या)म आमिररौ सकराढ़ी सँ वासुदेव दौ।। (३७/०२) पालीसँ कृष्णा दौ।। अभिराम सुतो फकीर मणि ाकै खौआलसँ बैद्यनाथ दौ।। (९४/०२) पंछी प्र. पंचानन्द/ सुतो बैद्यनाथ कबई नरउनसँ रत्नपाणि सुत कंगाई दो।। (६७/०४) रत्नपाणि सुतो कंगाईक: जजिबालसँ गुदि सुत मुकुन्दन दौ करमहासँ बुद्धिकर दौ।। कंगाई सुता तल्हतनपुरस जीवनाथ सुत कामदेव दौ बुधवाल सँ सुधापति दौ।। वैद्यनाथ्ज्ञौ सुता करमहासँ महिनाथ सुत बधाई दौ।। (६५/०४) वेणी सुता जगन्नागथ श्री नाथमहिनाथा माण्डिरसँ अमरूसुत धनपति दौ उजनी सँ गोढि़ दौ।। महिनाथ सुतो कामदेव बधाई कौ जजिवालसँ बासुदेव सुत महादेव दौ सोने सुत बासुदेव सुतो महादेव: कुजौलीसँ विदू दौ।। महादेव सुता श्री कृष्णाौ रामकृष्ण छिताई रघुनीकौ बभनियाम सँ भैरव सुत हरिनाथ दौ खण्डेबलासँ हरपति दौ। बधाई सुता सकराढ़ी सँ मुरारि सुत गोढ़ाई दौ।। (१३८/०९) देवे सुत कृष्ण सुता शिरू बाटू मुरारि पीताम्बिर चिकू का बहेराढ़ीसँ दिनू दौ।। मुरारि सुता बछाई चतुर्भूज।


(३४२) मधुसूदन नारायण गोढ़ाईका पबौली सँ रविदत्त सुत भगीरथ दौ अलयसँ भगीरथ द्दौ गोढ़ाई सुत हरिदेव: नरउनसँ हरिपाणि सुतहरिनाथ दौ।। (१३९/०२) बूधवालसँ गरूड़ द्दौ फकीर सुता सरिसवसँ नीलाम्बसर सुत चतुर्भूज दौ (११४/०६) दरिहरासँ भैरव दौ।। ठ. रघुवरसुता बैगनी अलयसँ राजा वेदानन्दव सिंह कलिकर्णावतार राजा लीलानन्दससिंह दौ (०२//०१) महो गंगाधर सुते हरिकर पद्यकर प्र. पदूमो बेलउँचसँ डालू दौ हरिकर सुता श्री कर उदयकर ज्ञानकरा कलिगाम सँ होरे दौ श्रीकर सुत बुद्धिकर: माण्ड रसँ गदाकर प्र. गादू दौ बुद्धिकर सुता सुधाकर पीताम्ब्र बासुदेव नरहरि रामभद्रा: माण्ड रसँ रामधर दौ रामभद्र सुतो भरथ भगीरथो सुपटानी गंगोली सँ परान सुत हरिनाथ दौ सकराढ़ी सँ मति द्दौ भरथ सुता रामकृष्णु जयकृष्ण हरिकृष्णाभ: माण्डगरसँ नरहरि सुत वनमाली दौ सोदरपुरसँ श्रीपति द्दौ रामकृष्णभ सुतो विश्वेरश्व र बैद्यनाथो दिधिया दरिहरासँ कामदेव दौ रघु सुत श्रीधर सुतोकाम देव: कोइयार सँ सुधाकर दौ कामदेव सुता उसरौली अलयसँ पशुपति सुत रघुपति दौ खौआलसवँ गोविन्द द्दौ विश्वेौश्वतर सुता योगानन्दु देवानन्दद भवानन्दौ शिवानन्दा : (३२१/०८) दरिहरासँ गोपाल द्दौ उँमापति सुत हेरन सुतो नरोत्तम गोविन्दो कुजौली सँ भवानी दौ नरोत्तम सुता धरनी गोपाल गोवर्द्धन दिगम्बारा: गंगोली सँ हरि सुत काशी दौ पनिचोभसँ हरिकर द्दौ गोपाल सुतो रामनाथ प्रद्यूम्नोर सकरीसँ दमाई सुत कन्हानई दौ सुन्ददरसुत दमाई सुतो कन्हा ईक: बहेराढ़ी सँ पशुपति दौ।। कन्हा ई सुता जजिवालसँ गौर सुत रघुपति दौ बुधवालसँ प्रितिनाथ दौहित्र दौ।


(३४३)
महोदार देवानन्द् सुत चातुर्द्धरिक मनसबदार हजारी परमानन्द चौधरी मानिकनन्दपनो (१९९/०४) अमरावती दरिहासँ भगीरथ सुत रमाकान्तर दौ।। (१३७/१०) अपरा रमाकान्तर सुता कसियाम बहेराढ़ी महिनाथ दौ काशी सुत जयदेव सुतो बछाईक: सुरगनस निकार दौ बछाई सुत महिनाथ: कुजौलीसँ बाबू सुत प्रोणपति दौ माण्डशरसँ श्री नाथ द्दौ महिनाथ सुता दरिहरासँ अनन्तक सुत हाड़ी दौ (१५४//०६) हाड़ी सुता गंगोली सँ गंगाराम सुत राजाराम दौ बेलउँच रघुदेव द्दौ चातुर्द्धरिक मनसबदार हजारीपरमानन्द सुतो राजा दुलार सिंह बाबू एक लाल सिंह प्र. तेजानन्दु सिहो पबौलीसँ टेगंडि़ दौ (६८/०६) रामभद्र प्र. छोटाई सुतो निताईक: बहेराढ़ीसँ मतिनाथ दौ (४९/०८) समरू सुतो दामूक: माण्डँरसँ हरि सुत दामू दौ हरिअमसँ जीवे दौ।। दामू सुता परान अन्दू भवानी नाथा सरिसब संजोर दौ।। परान सुतो मतिनाथ: सकराढ़ीसँ अमरू सुत वेणी दौ सरिसबँ थानू दौ।। मतिनाथ सुता बेलउँच चाण सुत भवनाथ दौ।। (७२/०१) हरिअमसँ गदाधर दौ निताई सुतो ननूक: माण्डबरसँ रामेश्विर दौ। (९४/०१) रामेवश्वथर (३३६/०५) सुतो अभिनन्द : (२३४/;२) बहेराढ़ी सँ महाजन दौ।। (४९/१०) मिहाजन सुता दरिहरासँ मुकुन्दव दौ।। ननू सुतो टेगड़ी दरिहरा सँ थेधाई दौ।। (८५/०९) पद्यनाम (२२३/०४) सुतो अनिरूद्ध सोदरपुरसँ धेध सुत भवनाथ दौ नरउनसँ नरपति दौ।। अनिरूद्ध सुतो थेधाईक: बूधवलासँ विश्व(नाथ दौ कोवे सुता ओहरि होरे नितिकर पॉंखू का दरिहरासॅ मतिकर दौ बूधवालसँ गौरि दौ।। ओहरि सुतो काशी हरि कौ सोदरपुरसँ मानू दौ सुइरीसँ सुचिकर दौ।। काशी सुतो बैद्यनाथ जगन्नासथो वेलउँच जोर सुत वेणी दौ दरिहरासँ पॉंखू दौ।। बैद्यनाथ सुतो विश्वचनाथ दामोदरी माण्डयरसँ कृष्णर सुत बसाउन दौ बहेराढ़ीसँ रति दौ।। विश्वौनाथ सुतो कृष्णाानन्दद भोर नाथौ (़१७/०८) खौआलसँ रामदेव दौ।। (४४/०४) रामदेव सुता हरिदेव भवदेव भवानी नन्दौना हरिअमसँ वेणी सुत उँमापतिदौ नरउनसँ रघुनन्द०न दौ।।


(३४४) थेधाई सुता कुजौली सँ वदी दौ।। (१५५/०४) माण्ड४रसँ हराई दौ।। टेंगडि सुतो धीर सुखाई (१८६//०१) सकराढ़ी सँ गोपाल दौ।। (३६/०३) लक्ष्मीौनाथ सुता कामदेव बासुदेव हरिदेव महादेवा सोदरपुरस सँगुदी सुत जाने दौ सुरगनसँ ज्ञान दौ। कामदेव सुतो रामनाथ: हरिअमसँ वामनि दौ।। (८१/०२) पबौलीसँ डींगर दौ।। रामनाथ सुतो गोपाल करमहासँ राजा दौ लक्ष्मी नाथ सुत सुतो राजक: खौआलसँ रूपनाथ दौ।। राजा सुता सोदरपुरसँ दामोदर सुत यदुनाथ दो।। (१६३/०१) दरिहरासँ अफाई दो।। गोपाल सुतो नेहाल: तिलयसँ जगन्ना थ सुत गंगाधर दौ अगुआन सुत फकीर सुतो जगन्ना३थ: बहेराढ़ी विश्णुादाश दौ।। जगन्नााथ सुतो गंगाधर राम कृष्णोय (०३/०९) माण्ड रसँ हरिदेव सुत कृष्णादेव दौ घुसौत सँ कामदेव दौ।। गंगाधर सुता पंचवदन मधुकर ननू छोटाका बभनियामसँ वाराह दौ होरिल सुत मोहन सुतो वाराह: दरिहरासँ नन्दग दौ।। वाराह सुता खौआलसँ गोनू सुत पधु दौ करमहासँ मद्धू दौ।। राजा दुलारसिंह (१९८/०५) सुतो राजा सर्वानन्दँ महाराजा वेदानन्द सिंहो सरिसबसँ चतुर्भूज सुत भेयन दौ (१२९/०१) पालीसँ भवानीदत्त द्दौ करमहासँ दौ।। महाराज वेदानन्द् सुतो कलिकर्णवतार राजा लीलानन्दभ सिंह बहादूर: खण्डपबलाकसँ उग्रसिंह दौ (१२०/०१) माण्डदरसँ हरेराम दौ।। महाराज कलि क. वतार राजा लालीनन्दभ सिंह सुत राजा पद्यानन्द् सिंह: महुआ खोआलसँ ऑंखी सुत वैयाकरण हेमनाथ दौ (१२७/०१) हेमनाथ सुता जाल्पाददत्त भाना वैयाकरण हरिनाथा: (२१४/०२) करमहासँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ।। (१३२/०४) वैयाकरण ऋद्धि सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत बवनू दौ।। (१३९/०८) ववनू सुता ज्योै (२६७/०२) कन्हााई बतहन रामघन गिरधारी जुडाउना: सरिसबसँ काशीनाथ दौ।। (८३/०९) मोहन सुतो काशीनाथ प्रन्नासथो (१९८/०३) दरिहरासँ भवेश दौ।। (५४/०१) करमहासँ गुणाकर दौ।। काशी नाथ सुता पण्डुतआ सँ पशुपति सुत पॉं विकू दौ।। (१२४/०७) पॉं विकू प्र रमानाथ सुतो शम्भुँनाथ सरिसबसँ भगीरथ दौ।। (१५२/०७) भगीरथ सुता (३१८/०४)


(३४५) हीरयदूकापालीसँ शुभंकर दौ।। १३४/०२) शुभंकर सुता सकराढ़ी सँ काशीनाथ दौ।। १२८/०७) पॉं रघुनन्द न सुतो काशीनाथ: (२०७/०४) घुसौत सँ जगदीश दौ।। (१०७/०२) महाई सुतो कुकुन्द भीमो खौआलसँ रूचिनाथ सुत शिव दौ।। (५२/०२) सोदरपुरसँ शिव दौ।। मुकुन्दा सुतो जगदीश: माण्डहरसँ श्री राम सुत गोपाल दौ अजिसँ नरहरि दौ जगदीश सुता मोहन मनोहर सुन्द रा: (२९७/०३) (२६२/०४) सोदरपुरसँ रविनाथ्ज्ञ सुत विश्व नाथ दौ।। (१२९/०३) विश्वोनाथ सुता वलियास सँ भानू सुत गोनू दौ खालीसँ दशरथ दौ।। पॉं काशीनाथ सुतो जीवनाथ नाथो कौ पनिचोभसँ रामदेव सुत लक्ष्मिन दौ।।। (६८/०२) लक्ष्मरन सुता बेलउँच चूड़ामणि दौ।। (९४/०१) बमनियामसँ पाठक राम दौ। एवमरघु राव (१६२/०९) ठ. घुरघुर सुतो राम (१६७/०४) छोटकूकौ (१७१/०२) दरिहरासँ चुम्म न सुत तिलानाथ दौ।। (१०४/०८) भवनाथ्ज्ञु सुतो चुम्म न प्र. तीर्थनाथ कुमुद नाथौ (११३/०१) पालीसँ मोदनाथ दौ।। चुम्मुन तीर्थनाथ सुतो तीर्थनाथ सुतो तीतानाथ: खण्ड‍बलासँ उद्योतसिंह दौ।। (१२०/०८) उद्यैत सिंह सुता महिषी पालीसँ घनानन्दर दौ।। (१०८/०१) घनानन्द सुतो ररत्ना।नन्द० खौआलसँ घनश्या०म सुत पीताम्बदर दौ।। (१३४०१) घनश्याथम सुतो पीताम्बीर झोंटू कों पबौलीसँ श्रीकृष्णो दौ।। (१४६/०७) हेढू सुतो श्री कृष्ण वलियास सँ कामदेव दौ।। (८२/०३) करमहासँ ज्ञानपति दौ।। श्रीकृष्ण सुता सकराढ़ीसँ बूढ़ब सुत सुधाई दौ।। (८८/०८) सुपाई सुतोबूढ़ब: हरिअमसँ गदाधर दो (१००/०५) गदाधर सुता सकराढ़ीसँ एठो सुत पॉंखू दौ करमहासँ बूढ़ब सुतो सुधाई शुभाई कौ खण्ड बलासँ मुकुन्दब दौ।। (१८४/०७) दरिहरासँ हरपति दौ।। सुधाई सुता रूचौलि करमहासँ जगन्नाईथ दौ।। (१५१/०१) जगन्नाँथ सुतो शुभकर: (२५५/०४) महिया सोदरपुरसँ बाबू सुत रमानन्द दौ।। (११०/०३) बलि हरियमसँ रघुनाथ दौ।। पीताम्बोर सुतो श्री दत्त: कन्हो ली सोदरपुरसँ रामचन्द्र दौ।। (१०८/०६) महनौरा खौआलसँ विश्वे०श्वसर दौ।। लीलानाथ मातृक चक्रं लीलानाथ सुता खण्ड बलासँ मधुसूदन सुत भीखू दौ।। (१२२/०८) ठ. मधुसूदन सुतो भिखूक: तीर्थ सुत लक्ष्मीादत्त दौ।। (१८१/०८) सोदरपुरसँ ऑंखी दौ।


(३४६) ठ. भिखू सुतो सदाशिव: सकराढ़ीसँ विष्णु.दत्त सुत चन्द्रकदत्त दौ।। (११/११) वैदिक चन्द्र दत्त सुतो ठेठनप्र. शिवदत्त फूदी मार्कण्डेखय सोदरपुरसँ पुरन्दसर सुत शक्तिदत्त दौ।। ११४/०१)शक्रिदत्त सुता दरिहरा सँ प्रतापनन्दनन दौ।। (१६०/०८) अपरा रामकृष्ण़ सुता सदानन्दद शुभ कर हरिकृष्णार जयकृष्णाक (१७२/१०) सोदरपुरसँ कामदेव दौ।। (२६/०७) केशव सुता रामदेव कामदेव कृष्णददेवा खौआलसँ विशोदौ।। (९३/०१) बेलउँचसँ भवे दौ।। कामदेव सुतो हरिशंकर तुलसी कौ सकराढ़ी सँ लक्ष्मीवनाथ दौ (१६४/०१) लक्ष्मी।नाथ सुतो शिवदाश: पनिचोभसँ जीवनाथ सुत सुरथ दौ।। हरिअमसँ रतिकर दौ।। हरिकृष्णस प्र ननुआ सुतो धराधर: पालीसँ देवानन्दुदौ (६१/०५) रतिधर सुता वंशी गोपाल देवानन्दत अभिरामा पबौलीसँ हलधर दौ।। (७६/०७) हलधर सुतो अर्जून प्रद्यूम्नो( बूधवालसँ थेध दौ।। (९१/०४) सो पशुपति देवानन्द सुतो भैख: माण्ड रसँ उँमापति दौ।। (८४/०१) उँमापति सुता गंगोलीसँ प्रतिनाथ दौ।। (७३/०८) दरिहरासूं शिरामणि दौ।। धराधर (११४/०५) सुता देवकीनन्दिन ऑंखी प्रताप नन्दाना सरिसबसँ चतुर्भज दौ।। (११४/०६) दरिरासँ भैख दौ।। प्रताप नन्द०न सुतो हरिनन्दमन: बुधवालसँ केशव सुत चिलका दौ।। (१२६/०६) रामचन्द्र सुता कमलापति अच्युपत पद्यापति विष्णिपुतिय: सोदरपुरसँ श्री कृष्सतण दौ।। (३७/०३) श्री कृष्ण२ सुता माण्ड)रसँ जगन्नाहथ दौ।। (५१/०६) तिलउँनसँ अर्जून दौहित्र दौ।। कमला पति सुतो हेमाड़द केशवो एकहरासँ रघुपति दौ।। (९०/०४) कमलनयन सुतो रघुपति: दरिहरासँ विष्णु्पति दौ।। बागे सुत हरपति सुतो विष्णुँपति करमहासँ रघु दौ।। विष्णु४पति सुता हरिअमसँ सुरि दौ नरउनसँ विदू दौ।। रघुपति सुता खौआलसँ जगत दौ।। (१०८/०६) सोदरपुरसँ सँ गोशॉंई दाश दौ।। केशव सुतो चिलकाक: पबौलि सूं अभिराम दौ।। (१२९/०६) दरिरहासँ विश्वदनाथ दौ।। चिलका सुतो मोदनाथ: सोदरपुरस दुखरण दौ।। (५४/०१) रामेश्व र


(३४७)
सुता मुरलीधर मणिधर दादनिका: करमहा सँ बहोरण दौ (६७/०९) सरिसबसँ चक्रपाणि दौ मुरलीधर सुतो देवकृष्णल दुखरणो माण्डदरसँ गतिराम दौ (५१/०२) कख सोदरपुरसँ बछाई दो दुखरण सुता दिवड़ा पालीसँ पाठक यशोधर सुत पाठक विश्वेरश्व र दौ (१२८/०१) सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौ एवमद्य ठ. धुरधुर प्रथम विवाह: अपरा ठ. धुरधुर सुतो गंगाधर प्र. तेजपति: (१७३/०८) जमदौली पालीसँ चेतनाथ सुत परशमणि दौ।। (१३४/०४) ज्यो‍ भैयन सुता बबनू रामी अमृतनाथ कुलमणि मथुरानाथ (१९७/०९) गोपीनाथ: सकराढ़ी सँ रतिदेव सुत घनश्या१म दौ।। (१५२/०९) पॉं रतिदेव दसुतो घनश्या म वमनियामसँ पीताम्बीर दौ।। (५१/०३) कंगाई सुतो पीताम्ब‍र विशो कौ पण्डु( सँ पॉं रामदेव दौ (६४/०४) पॉं रामदेव सुतो (१६९/१०) सदायक: जजिवालाससँ यदुनाथ दौ (५९/०४) सकराढ़ी सँ बैजू दौ।। पीताम्बमर सुता बन्ध६व नन्दी‍धर (१७८/०३) चतुर रति महिका: एकसँ जगतानन्दथ दौ।। (१२७/०३) खण्डबबलासँ भवदेव दौ।। घनश्या‍म सुतो पॉं बाछ: हरिअमसँ भवकृष्ण। दौ। (७४/०९) जजिवालसँ निताई दौ।। रामी सुतो चेतनाद कन्होबली सोदरपुरसँ विघ्नेीश्व र दौ।। (१२१/०५) विघ्नेणश्व र (१८/०५) सुत बबूजन: (२०५/०९) बभनियामसँ साहेब दौ।। (१३९/०२) नरउनसँ भिखी दौ।। चेतनाथ सुतो परशमणि रघुवी कटका सोदरपुरसँ भूवननन्द न दौ।। (६८/०२) ज्यो‍तिर्व्विद उँमापति सुतो बबू नन्दपन भूवननछो करमहासँ दुखनी सुत जगन्नारथ दौ।। १२२/०३) जगन्नाोथ सुता धरानाथ (२०५/०५) गोकुलानाथ दयानन्दो महापुरूष: (९०/०४) वलियास सँ प्रद्यूम्न दौ।। (१२७/०२) प्रद्यूम्नश सुता बुधवालसँ बाल गोपाल सुर्त कहि दौ (१३८/०९) बाल गोपाल सुता हरिश्व्र (१६८/१०) चतुर्भूज महिका. सकरावीसँ रामकृष्णो दौ।। (७४/०३) रामकृष्णब सुता पबौलिसँ हरिदौ।। (१३४/०३) पालीसँ
१६६ (३४८)
महि सुता मनीराम (१८८/०५) बनकारी का खण्‍डबला सँ बालकृष्ण। दौ (८७//०९) रवौआल सँ चतुर्भूज द्दौo बo (१२//०) भूवनन्दान सुता घुसौत सँ दुल्लगह दौ (१२१/०५) दुल्लोह सुतो लक्षमन: (२३४/०२) सरिसव सँ भिरिव दौ (१२१//०२) भिखी सुतो (१९८//०४) भवनाथ देवनाथो करमहा सँ उँमानाथ दौ (१२४//०५) पण्डुाआ सँ कृष्णिपति द्दौo परशमणि सुतो (२४५//०७) तीर्थ मणि (२१२/०९) खण्डसबला सँ राजा दौ (१२७/०१) ठo कृष्णा राम सुता रेवतीनाथ बैयाकरण थोथी (१९७/०६) चुन्नी८लाले (२१२/०९) टेकनाथ मैयाका: सकराढ़ी सँ घाने दौ (१२१//०३) (१७८//०६) गंगाधर सुतो घानेवचनू कौ पाली सँ यशोधर दौ (११२/०५) दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौo धाने सुतो नारायणदत्त: कुजौली सँ छोटकू दौ (१२०//११) मंगरौनी पाली सँ पाँ हिराद्दौo ठक्कु९र रेवतीनाथ सुता राजा प्रo श्या मनाथ प्रान्नाणथ अर्तिनाथा:करमहा सँ लोकनाथ दौ (१४०/०२) वलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo ठo राजा प्रo श्याoमानाथ सुतो अपूछ ज्योनतिर्व्विद रामचन्द्रो जगौर माण्डार सँ इशान्नातथ सुत जमाहिर दौ (८३/०१) वैद्यनाथ सुता भवदेव जयदेव शिवदेवा पाली सँ देवनाथ दौ (१३१/०२) देवनाथ सुतो जनार्दन: माण्डमर सँ पीताम्बसर दौ (५३/०८) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo (१०७/०६) जयदेव (१०७//०६) सुतो बछरूक: करमहा सँ कृष्ण दौ (१०७//०८) सोदरपुर सँ श्री पति दौ (२३/०५) ध्रूवा नन्दे सुतो हरिकेश: दरिहरा सँ मनसुख सुत उधे दौ कुजौली सँ विभू द्दौo हरिकेश सुता पद्मापति प्राणपति लक्ष्मीर पति श्रीपतिय: सतलखा सँ रामचन्द्र० दौ।। गौरी सुत काशी सुतो रामचन्द्रँ: हरिअम सँ बुद्धिकर दौ।। रामचन्द्रर सुता बभनियाम सँ सुरपति सुत माने दौ माण्डूर सँ दामू द्दौo श्री पति सुता खौआल सँ कृष्णमदेव दौ हरिअम सँ शिवपाणि द्दौo बछरू सुतो इशान्नािथ: पबौली सँ गरीब दौ (११४/०९) करमहा सँ गुणाकर द्दौo (२०५/०६) इशान्नााथ (२०५//०६) सुता हिरामणि जमाहिर झिंगुर गिरधारी (३१५/०३) रामधना (१९७/०४)


(३४९)
सरिसब सँ धर्मपति दौ (१२४//०६) पण्डुाआ सँ पाँनन्दीुश्वदर द्दौo जमाहिर सुतो परमेश्वतरीदत्त: बहेराढी सँ कमलपणि दौ (१३१/०२) रति घर सुतो कमलपाणि एकहरा सँ हरिश्वंर दौ (१३४/०८) हरिअम सँ जगन्नाीथ द्दौo कमलपाणि सुतो देवधर मुरलीधरो बेलउच सँ विद्यानाथ दौ (६१/०१) भवनाथ सुता विद्यानाथ छबन (१९९//०४) (२६०//०८) जुड़ाउना जजि वाल सँ निताई दौ (७४//०२) सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम द्दौo (२३३//०६) विद्यानाथ सुतो ज्यो)o बचनाक: टकबाल सँ बन्धु दौ (१४५//०१) सरिसब सँ नन्दoन द्दौo (१६५/०५) ठक्कुिर राम प्रo कमलाकान्तज सुतो जीवेश्वतर: घुसौत सँ अच्छ१धर दौ (१२७/०५) अच्छoधर (२४६//०७) सुतो दुर्गाघर: सरिसब सँ छकौड़ी दौ (७१//०३) (२६५//०८) झोंटी सुतों बतंहन: नाहस खौआल सँ गाना दौ (१४४/०४) शिवराम सुता नरपति गाना बo (१०/०७) वागीश साहेबा (३०१//०२) रखवारी हरियम सँ नयन सुत मदन दौ (५८/१०) गति सुता श्री हरि बo (१३/०८) रत्न३पति पति अच्युंत विष्णु पति शिवपतिय: एकहरा सँ जीवे दौ।। शिवपति सुतो नयन: खौआल सँ रत्नापति सुत यग्य)पति दौ पनिौo रातू द्दौo (२२७//०३) नयन सुतो चिकू मदनो एकहरा सँ उँमापति दौ।। रमानन्द‍ सुत बासुदेव सुतो उँमापति सुद्यापति दरिहरा सँ शूचिकर दौ उँमापति सुता कान्हूक (३२२//०६) राक प्रo श्रीधर (२५०//०८) महिपतिय: माण्डार सँ दिवाकर सुत उधे दौ उत्तमपुर सँ शिवनाथ द्दौo (२०७/०६) मदन सुता (३१७/०/०) बछरू हृषिकेश बo (७//०१) हिरा (२२९/१०) कालाका नेतवाड़ दरिहरा सँ बावू दौ।। लाखन सुत जगन्ना/थ सुतो वावूक: अल्लाारि सँ गौनू दौ।। बावू सुता अलय सँ रत्नपति सुत चिन्ता मणि दौ दिधो सँ बलम्मी। द्दौo (१०८) चौधरी गाना सुता जमुनी जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दतलाल दौ (१५९/०८) मिश्र नन्दोलाल सुता दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (१६०/०९) पाली सँ प्रद्यूम्नन द्दौo


(१६७) (३५०) बतहन सुतो बाछ छकौड़ीकौ करमहा सँ रूद्रमणि सुत भोला दौ (१२९//०६) मोहन सुता महिपति राम नारायण (२५०//०७) हरपति विशोका बेलउँच सँ रामचन्द्ऱ दौ (५२/०२) करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo राम सुतो रूद्रमणि सतलखा सँ शिरी सुत मधू दौ (५९/१०) मधुसूदन प्रo मधुसुता हरपति (१७१/०७) अनिरूद्ध वैद्यनाथ (२६७/०५) कमला का हरिअम सँ कृष्णा नन्दो दौ (५८/१०) लक्ष्मीसपति सुतो बाभन: दरिहरा सँ अमरू दौ बाभन सुतो कृणानन्द :सकराढ़ी सँ मणि सुत. लक्ष्मीच पति दौ हरियम सँ हरिहर द्दौo बo (६/०) कृष्णा नन्दौ सुता दरिहरा सँ बवूनी दौ (१५४//०९) हरिअम सँ भवानीनाथ द्दौo (१८१/०९) रूद्रमणि सुतो (२६२/०९) हेमपति भोलाकौ एकहरा सँ बल्लीँ सुत पनॉंइ दौ (१२९//०५) अपरा मुकुन्द१ सुता जयकृष्णद प्रo (२२५/०६) श्यातम विरधू बल्ली लक्षमना: सतलखा सँ भवानी दौ (१२९//०४) करमहा सँ जीवनाथ द्दौo बल्ली६ सुता गनाई पनाँई चिन्ताूमणि करमहा सँ बलभद्र सुत मोहन दौ (१४४//०६) माण्डरर सँ हाड़ी द्दौo पनाई सुता (१७१/०५) भैयाराम हिरा काला का परहट बहेराढ़ी सँ सुन्द्र सुत मo मo पo भिखि दौ (१५३/०१) सुन्द र सुतो मo मo पाo ज्यो o भिरिव ऋषि को दरिहरा सँ विष्णुद पति सुत बावू दौ (६५/०४) पबौली सँ विश्वुनाथ द्दौo मo मo पाo भिरिव प्रo अभिनन्द़ सुतो ज्योाo (२३१/०७) खगेश चाणो कनौली सोदरपुर सँ अनाथ दौ (७४//०६) (३००//०३) हरिदेव सुतो नाथ अनाथौ बुधवाल सँ कृष्णुदेव दौ (१३१//०७) सोदरपुर सँ भट्ट द्दौo अनाथ (२४८//०८) सुता वलहा वलियास सँ गोविन्दन सुत देवानन्द दौ रूचिकर सुत लक्ष्मीहनाथ सुतो भवानीनाथ (१३९/०८) गोविन्दो ब्रह्मपुरा सँ लक्ष्मीुदत्त दौ गोविन्दर सुतो (२३६/०९)

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...