Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१२ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४५१)
(सहित्यँकार:रचना एकांकी चयणिका कीलकबध) शचीनाथ बोधनाथ प्रo सुशील रविनाथा: (अमेरिकावासी) पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ दौ (२०४//०४) खण्डथबाल सँ बावू बासुदेव सिंह द्दौo सुशील प्रo बोधनाथ सुता खौआल सँ पुण्यनाथ सुत लक्ष्मीननाथ दौ (१८५/०७) लक्ष्मीथनाथ सुता खण्डूबला सँ चंचल सुत भवनाथ दौ (१८३/०१) बुलवाल सँ जनार्दन द्दौo (२१५/०५) ठo मेघाकान्तब सुतो लीलानाथ प्रo भैरव हरिनाथ प्रo (२१८/१०) भीमनाथौ कुजौली सँ मनमोहन सुत बदलेव दौ (२००/१०) बलदेव सुता सोदर (२४३/०१) पुर सँ भूवन्धरर सुत विद्याघर दौ (१२३//०६) भूवन्घ०र सुतो विद्याघर लम्बोददरो हरिअम सँ गंगादत्त सुत महिनाथ दौ (२००/०१) महिनाथ सुतो सेवानाथ: (२४३//०९) सोदरपुर सँ कृष्ण‍दत्त दौ (१८४//०६) नरउन सँ गुणानन्दध द्दौo विद्याघर सुता दरिहरा सँ नीकानन्द दौ (२११/०७) नीकानन्दस सुतो फलानन्द(: पबौली सँ हृदयमणि दौ (१९५/०१) माण्डार सँ भवनाथ द्दौo ठo भैरव सुतो नारायण कैलाशौ हरिअम सँ गंगाघर सुत चिरंजीव दौ (१०७/०२) उर्व्वीहघर सुतो किर्तिघर भगवानदत्तो सकराढ़ी सँ मोदी दौ (२००/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo भगवानदत्त सुतो गौरीघर (०४//०६) गंगाघरा (०५//०१ उo टीo) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१८६//०१) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गंगाघर सुता चिरंजीव प्रo हेमघर माघव प्रo धर्मधर आनन्दट प्रo मोदधर जगदीश प्रo डीम्बौघरा: पबौली सँ शीतल दौ (२१४//१०) पाली सँ गोशाँई कलरू दौ (२१५/०३) खण्डमबला सँ जगतसिंह द्दौo चिरंजीव सुता उपेन्द्रल वीरेन्द्रर सुरेन्द्राद: खण्डचबला सँ बावू ठकुरपति सिंह दौ (१८३//१०) नरउन सँ विश्व नाथ द्दौo (२१८/०३) ठo हरिनाथ सुता वुधवाल सँ शुकदेव सुत सीतानाथ दौ (१२०/०७) धनेश्व३र सुतो शुक देव: नरउन सँ पचकौड़ी दौ (२१७//०६)

(४५२)
जगद्दबन्धुथ सुतो पचकौड़ी प्रo लेखनाथ: बुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीादत्त द्दौo पंचकौड़ी प्रo लेखनाथ सुता करमहा सँ शीतल दौ (१८३//०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo शुकदेव सुतो सीतानाथ: सरिसब सँ शम्भुबनाथ दौ (२१७/०५) शुम्भु०नाथ सुतो विश्व०नाथ (२/११ उ.टी.) रामनाथौ माण्डीर सँ लक्षमनसुत बच्चूस दौ (२०१//०३) हरिअम सँ चुन्नीु प्रo श्रीघर द्दौo सीतानाथ सुता खण्डौबला सँ बावू नर्मदेश्वथर सिंह सुत बावू सर्वेश्वरर सिंह दौ (१८५//०१) वावू: नर्मदेश्वशर सिंह सुतो बावू सर्वेश्व५र सिंह वावू भद्रेश्व)र सिंहो करमहा सँ प्रेमनाथ दौ (२१०/०८) प्रेमनाथ सुता मुक्तिनाथ जगन्ना्थ अमृतनाथ लीलानाथ दिघो सँ बाचा सुत बालमुकुन्दर दौ (२१६/०१) बाचा सुता बालमुकुन्द० राजा (२४०/०१) गाना छेदी मन मोहना: करमहा सँ किर्तिनाथ दौ (११३//०४) किर्तिनाथ (३०६//०१) सुत घोंघी प्रo (३१९/०४) छत्रनाथ: जजिवाल सँ पद्मापति सुत ननू दौ (८८/०६) रमदी सुतो पद्मापति (२३१/०१) पण्डु्आ सँ पाँ हरिश्वलर दौ (१२१/०६) सरिसब सँ द्दौo लक्षमन पद्मापति सुतो ननू वलियास सँ श्रीपतिसुत बन्धु/ दौ (१८८/०६) बन्धुर (३१५//०१) सुता जगन्नासथ (३०१//०१) बैद्यनाथ भैरव ठकुरीका खण्डाबला सँ बन्धु१ दौ (२१६/०९) पाली सँ अनूद्दौo ननूसुता हरिअम सँ चिलका सुतजीवन दौ (२१४//०३) सोदरपुर सँ घीरेश्वेर द्दौo ठo बाल मुकुन्दद सुता पण्डुुआ सँ पाँ बुद्धिनाथ सुत पाँ थाड़ू दौ (१२१/०९) पाँ बुद्धिनाथ सुतो पाँ थाडूक: बहेराढ़ी सँ कमलपाणि दौ (१६७/०२) बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo पाँ थाडू सुतो कन्हाँईक: (३०७/१०) करमहा सँ श्यादमनाथ दौ (१२२/०३) श्याुमनाथ सुता कन्‍हौली सोदरपुर सँ नन्दी१श्व९र दौ (१८१//०८) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo बावू सवैश्वार सिंह सुता हरिअम सँ भेषाघर दौ


(४५३)
(२१३//०१) खण्डoबला सँ चुम्मंन सिंह द्दौo (१९४/०४) ठo केशव प्रo मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्डँर सँ दुर्गादत्त: द्दौo (१८०//०८) ठo रघुनाथ सुता हरिअम सँ अनन्त सुत भिरिव दौ (२१३/०१) भिरिव सुता सोदरपुर सँ वामदेव दौ (१२५//०४) अपरा वामदेव सुता माण्डरर सँ भदाई सुत भवेश दौ (९८/०७) सरिसब सँ सोनाई द्दौo (२०१//१०) ठo लक्ष्मी नाथ सुतो मानीक: करमहा सँ परमानन्दन दौ (१३०/०७) परमानन्दस सुतो केउँटू प्रo घनानन्द खौआल सँ महिनाथ सुत घराघर दौ नरउन सँ हरिराम द्दौo ठo मानीक सुता करमहासँ भवेशसुत छबनू दौ (२०१/११) वलियास सँ राय हेमाड़त्रद द्दौo (१७५//०८)।। ठ. विश्वेसश्वँर सुतो मेधाकर: दरिहरा सँo विश्वुनाथ दौ (१००/०३)।। सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo ठo मेधाकर सुता करमहा सँ पशुपति दौ (११३//०३) दरिहरा सँ विश्वेनश्वदर द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता नरउन सँ वामदेवसुत दुखरण दौ (११०//०७) माण्डरर सँ महादेव द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता माण्डोर सँ दशरथ सुत घनानन्दर दौ (९२//०६) नरउन सँ सड. शघर द्दौo अपरा ठo मेधाकर सुता माण्डकर सँ भवेश सुत गरीबनाथ दौ (९८/०३) सोदरपुर सँ जूगड़ू द्दौo (१६१//०३) ठo भवेश सुता पाली सँ दामू सुत काशीनाथ दौ (७६/०९) सोदरपुर सँ माघव द्दौo अपराठo भवेश सुता चिरंजीव योगा रामेश्व राo वलिo सँ जगन्नामथ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ राम द्दौo ठo चिरन्जीनव सुता रामचन्द्रा गिरधर सिंहनी इन्द्रवपतिय: दरिहरा सँ राघवसुत बावू दौ घुसौत सँ हरिनन्दणन द्दौo अपरा ठo चिरंजीव सुतोदयाल गरीबौ पाली सँ महादेव सुत हरिदेव दौ खण्डवबला सँ वंशघर द्दौo ठo रामचन्द्रु सुतो महिपाणि: खौआल सँ(४५४)
गोपसुत पीताम्बरर दौ (९७/०७) बुढ़ब सुता परभू राम गोपा: सोदरपुर सँ नाथू सुत बासुदेव दौ करमहा सँ हरिनाथ द्दौo गोप सुतो पीताम्ब/र: खण्डबबला सँ गोपाल सुत माघव दौ (११९//०७) ठo माघव सुतो गुणा नुनुआकें माण्डदर सँ धनेश सुत गोविन्दच दौ (३२//०१) गोविन्दा सुता सरिसब सँ काशी सुत पाँ रूचि दौ नरउन सँ ज्योंo रामनाथ द्दौo पीताम्बौर सुतो दुरवनि: पबौली सँ भरथी सुत शंकर दौ (३९//०१) शंकर सुतो परशुराम: बुधवाल सँ जीवनाथ सुत कृष्णदपति दौ (१००/०९) कृष्णिपति सुता सरिसब सँ नोनी सुत दामोदर दौ (९५/०५) वलियास सँ महादेव द्दौo

(४५५)
वैशाख कृष्णह नवम्यांत कुजौ (यव विषुव संक्रान्ति. १४११ साल) १३. ०४. २००४ MONDAY
अथ ठक्कुदर महेशापत्यावरम्भत: महामहोपाध्या०य ठO महेश सुता भO मO ठO रामचन्द्र ठO गोपाल ठO अच्युदत धर्मकर्मावतार राजर्षि (२६९/०८) परमानन्दाप: महिषी पाली सँ शिव सुत दामू दौ (३०//०८) दरिहरा सँ गुणे द्दौo अपरा ठo महेश सुत महाराज शुभंकर: (२६९//११) पाली सँ रघुपति सुत रत्न पति दौ (९२/०३) पबौली सँ कृष्णुदत्त द्दौo अपरा सुतो मानीक मथुराकें पाली सँ लान्हि सुत थेघ दौ (७७/०५) खौआल सँ परान द्दौo अपरा सुतो हरिअम सँ गणेश दौ (४९/०६) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo अपरा ठo महेश सुता पाली सँ दामू स्यैाव दौ (३०/०८) दरिहरा सँ गुणे द्दौo अपरा ठo महेश सुता वलियास सँ रंजन द्दौo एवम् ठo महेश षष्ठ म विवाह: ठo रामचन्द्र् सुता दरिहरा सँ शिव सुत राम दौ नरउन सँ हलसर द्दौo ठo गोपाल सुतो माघव: हरिअम सँ कुशे सुत सुघाकर दौ (३१/०७) सोदरपुर सँ सुधाकर द्दौo अपरा ठo गोपालसुतो मित्रकर ज्योेo हेमांडकोदौ माण्डदर सँ काशी सुत भीम दौ (९३/०१) पाली सँ बाटू द्दौo अपरा ठo गोपाल सुतो यशोघर: खौआल सँ भवनाथ दौ (८२/०/०) पाली सँ भवनाथ द्दौo (३) ठo माघव सुतो लक्षमन चतुर्भूजौ नरउन सँ जीवनाथ सुत बावू दौ (२६//१०) सोदरपुर सँ भानू द्दौo अपरा ठo माघव सुतो बुधवाल सँ नारायण दौ (९८/०६) खौआल सँ वाचस्प ति द्दौo अपरा ठo माघव सुता बुधवाल सँ गोपीनाथ दौ (८५//०६) सरिसव सँ भवानी नाथ द्दौo अपरा ठo माघव सुतो गुणा नुनुआकें माण्डार सँ गोविन्दु दौ (२१९//०२) सरिसब सँ रूचि द्दौo (४) अपरा ठ. माघव सुतो लक्ष्मी्नाथ: माण्डदर सँ मधुसूदन दौ (११३/०६) सोदर जगदीश द्दौo ठo लक्षमन सुता करमहा सँ बछाई दौ (९९/०६) सोदरपुर सँ जगन्नारथ द्दौo ठo चतुर्भूज सुता माण्डौर सँ यदुपति सुत हरि नन्दीन दौ (८६/०२) हरिनन्दतन


(४५६)
करमहा सँ नन्द दौ (७६//०९) दरिहरा सँ रघुनी द्दौo ठo यशोघर सुता माण्डररसँ हरपति सुत पद्मापति दौ (७६//०२) सोदरपुर सँ बावू द्दौo ज्योीo ठo हेमाड़्त्रदसुता रतिघरयोगा हृषिकेशर: (२६९//०५) करमहा सँ पाठक दौ (९३/०२) पवौली सँ भरथी द्दौo ठo रतिघर सुतो देवकृष्णर महेन्द्रोत माण्ड९र सँ भदाई दौ (७६/०५) सोदरo भिशर द्दौo ठo देवकृष्ण सुतो परशुराम: करमहा सँ बछाईसुत दामोदर दौ (९९/०६) दामोदर सुतो हरिश्ववर: सोदरपुर सँ हरिदेव दौ (१०३//०६) घुसौत सँ कृष्णा नन्दा दौहित्र दौ ठo परशुराम सुतो खौआल सँ रमापति दौ (९७/०९) रमापति सुतो पराउँक: करमहा सँ गंगाराम दौ (२०१/०६) गंगाराम सुतो हरपति: पबौली सँ कृष्णिपति दौ (१९०/०४) हरिअम सँ बावू द्दौo अपरा ठo देवकृष्णर सुतो सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम दौ (१००//०८) सोदरपुर सँ चन्द्ररपति द्दौo ठo महिन्द्र सुत सकराढ़ी सँ देवानन्दद दौ (१०३//०४) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौo ठo रतिघर सुता सोनी चाण (२६९//०३) मेघाकरा: माण्ड र सँ दशरथ दौ (१०३/०२) घुसौत सँ आहरि द्दौo ठo सोनी प्रo मेधनाथ सुतो भैयन प्रo गौरीनाथ: करमहा सँ सुन्दार सुत लोचन दौ (११९/०४) सोदरपुर सँ महिपति द्दौo ठo भैयनप्रo गौरी नाथ सुता अजीत सिंह उद्योतसिंह उग्रसिंह खूनी प्रo मित्रसिहा: (२४५/०७) बुघवाल सँ भोंरानाथसुत रघुनाथ दौ (१०६/०६) पवौली सँ कृष्ण पति द्दौo ठo अजीत सिंह सुता दरिहरा सँ चाण सुत लक्ष्मीूदेव दौ (२०१//०८) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo ठo उद्योत सिंह सुता पाली सँ भिखारी सुत घनानन्दथ दौ (१६५/०६) खौआल सँ पीताम्ब र द्दौo ठo उग्रसिंह सुतो मोहन सिंह जगत सिंह माण्डसर सँ हरेराम दौ (१२०//०१) कुजौली सँ छोटकू द्दौo ठo उग्र सिंह सुतो (२४६//०५) कमलसिंह बाचा प्रo गिरधर सिंह (२४८//०४)

(४५७)
बुघवाल सँ बालक राम दौ (१७।//०६) दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo अपरा ठo उग्रसिंह सुतोचन्द्रत सिंह: पाली सँ पौमोती सुत पाँ वेणी माघव दौ (११०/०८) पाँ वेणीमाघव सुतो कृष्णचदत्त खूदा प्रo विष्णु८दत्तो (२७६/१०) कुजौली सँ लक्ष्मीसधर सुत धीर दौ (८७/०१) अपरा धीर सुता खौआल सँ रत्नषपाणिदौ (१८७/०९) सोदरo रघुनाथ द्दौo अपरा ठo उग्रसिंह सुता शिवा हरिअम सँ रामभद्र सुत भैयन दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo ठo मोहन सिंह (२३३//०९) सुतो किशोर सिंह मुकुन्दी सिंहो पाली सँ फकीर सुत बाछ दौ (१९२/०९) माण्डोर सँ वंशीघर द्दौo ठo किशोर सिंह सुतो देवकी नन्दरन सिंह: नाहस खौआल सँ धन सुत जयदत्त दौ (१९५/०३) जयदत्त सुतो गोपाल: करमहा सँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ (१६४//०९) दरिहारा सँ बबनू दौ ठo देवकी नन्द/न सिंह सुता पाली सँ मथुरानाथ सुत दुखमोचन दौ (१९७//०९) दुखमोचन सुता वलियास सँ धर्मदत्त सुत सनफूल दौ (१७७//०५) सनफूल सुतो समादत्त जमदौली पाली सँ उँमादत्त सुत कमलादत्त दौ (१७८/०८) खण्ड बला सँ थानू द्दौo ठo मुकुन्दस सिंह सुता देवराज सिंह चुम्मदन सिंह (२३१/०६) बनमाली सिंह पाली सँ मथुरानाथ दौ (१९७/०९) पण्डुबआ सँ पाँ मनसुरव द्दौo ठo देवराज सिंह सुता जय राज सिंह ब्रज राज सिंह रघुराज सिंह गिरिराज सिंह (२३१/०५) विजयराज सिंहा: बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo जयराज सिंह सुता बटेश नाथ सिंह प्रo ठक्कान सिंह बुद्धि नाथ सिंह दिनानाथ सिंह: मलंगिया कटाई सँ सोनफूल सुत उग्रमणि दौ कटाई सँ बीजी लोकनाथ ए सुतो उभंजन: ए सुत रमनीक: ए सुतो हिंगूक: पबौली सँ दामू दौ हींगू सुता बाल कृष्णम जयकृष्णे श्रीकृष्णक कमला: एकहरा सँ यद्दू दौ कमल सुता हरिकृष्णई देवदत्त

(४५८)
भतिनाथ गतिराम पतिरामा: माहब सँ कृष्ण मणि दौ मतिनाथ सुता हीरा शतंजीव चिरंजीव रामजीव भंजना: भग्डािरिसम सँ अच्युणत सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ सदानन्दं द्दौo चिरंजीव सुता बचनू मुरलीघर चलबलि चित्रघर सोनफूल प्रo ननूका: एकहरा सँ हलायुघ दौ (१७९//०९) हरिराम सुतो हलायुघ चक्रघरो सोदरपुर सँ छोटकनि सुत भवदेव दौ (१५४/०१) अलय सँ श्या(म द्दौo हलायुध सुतो मानिक: खण्डोबला सँ ननू सुत कालीदाश दौ टकबाल सँ नारायण द्दौo सोनफूल सुतो उग्रमणि एक हरा सँ बन्धुल सुत नारायणदत्त दौ (१५९//०८) नारायण दत्त सुतो रंकलाल: अन्‍हरा कटाई सँ चौo सुबन्धुौ दौ कृष्णा नन्दत सुत कालीदाश सुता बैद्यनाथ सुबन्धुत रमानाथा: हरिअम सँ भिरिव दौ सुबन्‍धु सुतो तिलकेखर मदनेशरो: सरौनी वासी गौर सोदरपुर सँ प्रद्दूम्नन सुत गरीब दौ मुराजपुर खौआल सँ गोविन्दअ द्दौo मिश्र उग्रमणि सुतो सुन्द र मणि मुशरी कौ चिकनी बासी सरिसब सोदरपुर सँ जानकी नाथ दौ (१९५//०३) बावू सुतो जुड़ाउन बुधवाल सँ महादेव दौ माण्डयर सँ बावू द्दौo जुड़ाउन सुतो झडूला झौंदूकौ अलय सँ विश्व नाथ सुत शिवानन्द़ दौ (१६३/०९) शिवानन्दस सुता सकराढ़ी सँ चतुर्भूज सुत नन्दान दौo करमहा सँ शिवनाथ द्दौo झडूला सुता श्या म नाथ प्रितिनाथ तेजनाथ प्रेमनाथ जानकीनाथा: पनिचोनसँ रंजन दौ अनन्रराम सुत भवदेव सुतो भंजन रंजनौ कुजौली सँ यशोघर दौ रंजन् सुता इन्द्र नारायण चन्द्रथनारायण कीर्तिनारायणा: खौआल सँ बासुदेव सुत बैद्यनाथ दौ अलय सँ शुभंकर द्दौo जानकीनाथ सुता करमहासँ पोषण सुत किरती दौ

(४५९)
(१५६/०९) (३०८/०९)कमलनयन सुतो बछरूक: नरउन सँ सुदर्शन दौ (१८८//०४) खनाम फनन्ददह सँ त्रिलोचन द्दौo बछरू सुतो पोषण बोघनो सरिसब सँ सदाशिव सुतसाहेब दौ (१८४//१०) सदाशिव सुतो साहेब मनबोधो बलियास सँ पशुपति दौ (६७/०८) करमहा सँ मही द्दौo साहेब सुतो (२४२/०४) (२५६/०५) दुल्लोह: हरिअम सँ किसुनी सुत लक्ष्मी कांत दौ (१०८//०२) लक्ष्मींकांत सुतो (२६०//१०) हरिनाथ: सोदरपुर सँ गोपीकान्तह दौ (१८८//०९) गोपीकान्ते सुतो निधिक: बलियास सँ हरिकृष्णस सुत शतंजीव दौ (१२०//०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo पोषण सुतो किरतीक: खौआल सँ उँमानाथ सुत मचल दौ बहेराढ़ी सँ मनसुख द्दौo किरती सुतो मनमोहन: नेयाम कुजौली सँ झूमकलाल दौ दुरिवया सुत दुल्ली सुतो झूमकलाल हनुमानदत्त श्या मलाल राजकुमार बाछराजा: कटाई सँ चन्द्रुपतिदौ झुमकलाल सुतो भाइलाल: निखूति सँ कमलापति सुत भोला दौ बुधवाल सँ मनबोध द्दौo एवम् ठo जयराज सिंह प्रथम विवाह:।। अपरा ठo जयराज सिंह सुतो महिराज सिंह (२२३/०२) गजराज सिंहो अन्हदरा कटाई सँ मौजीलाल सुत मन मोहन दौ अन्हनरा कटाई सँ बीजी रमापति ए सुतो भोराक: ए सुता पाँचू बोदल कृष्णवपातिय: जालय सँ बछरू दौ पाँचू सुता जीवनाथ भवानीनाथ निधिनाथ हनुमानदत्ता: राउढ़ सँ शीतल सुत भोनू दौ छादन सरिसब सँ चिरंजीव द्दौo जीवनाथ सुतो मुरलीघर वंशीघरो सुन्दार सोदरपुर सँ घारू सुत किनू दौ मुराजपुर खौआल सँ गोविन्दर द्दौo मुरलीघर सुता भौजीलाल एकलाल कारेलाल:कनकौरा दिघो सँ भोला दौ भरत सुत रामेश्वौर सुतो भोलाक: घुसौत सँ कृपाराम दौ

(४६०)
भोला सुतो प्रितिनाथ: सकराढ़ी सँ बैद्यनाथ सुत भंजन दौ गंगोलीसँ सदाशिव द्दौo मौजीलाल सुतो बच्‍चीलाल मदन मोहनो अन्दौिली जालय सँ कौस्कीददत्त दौ श्या:म सुत कृपाराम सुतो भैया राम: बेलउँच सँ दुखरण दौ भैयाराम सुतो रंजन कौस्की दत्तो कुजौली सँ कारू सुत लोचन दौ डीह दरिहरा सँ कालू द्दौo कौस्कीिदत्त सुता सकराढ़ी सँननू दौ मनसुख सुत कृष्णुदत्त सुतो विष्णुरदत्त प्रo ननूक: राउढ़ सँ बचनू दौ विष्णुौदत्त प्रo नन् सुतो भिनकू क: निखूति सँ महिनाथ सुत विद्यानाथ दौ सकराढ़ीसँ नारायण द्दौo मदनमोहन सुतो गुणानन्दद तीर्थानन्दौ़ करमहासँ कौस्कीनदत्त सुत किर्तिनाथ दौ अपरारूद्रमणि सुता गुणनिधि धननिधि मयानिधि दयानिधि कलानिधि का सरिसव सँ लक्षमन सुत छोकर दौ बo (२४/१२) बेलउँच सँ घारू द्दौo मर्यानिधि सुतो कौस्कीौदत्त: पबौली सँ रमाकान्त सुत कलर दौ बo (२२//०६) माण्डचरसँ छत्रपति द्दौo कौस्कीनदत्त सुतो किर्तिनाथ: बड़गाम दरिहरा सँ चन्द्र्पति दौ हरिदेव सुत शूलपाणि सुता कमल गणपति चन्द्र पति प्रo दुल्लतह देवनाथ हेमनाथा खण्डतबला सँ बहुड़ी दौ चन्द्र पतिप्रसिद्ध दुल्लणह सुतो वंशमणि रूद्रमणि विश्विनाथ प्रo डोमना: सरिo सोदरपुर सँ दुर्गादत्तसुत सोमेश्रद दौ जालय सँ कमला दौ कीर्तिनाथ सुता माण्ड र सँ बतहू सुत नन्दी्पति दौ घनीसुत गणेश सुतो बतहू दुल्लदहो पालीसँ चिलका दौ बतहू सुतो नन्दीधपति राजकुमारौ कुजौली सँ घराघरसुत मुशन दौ अलय सँ पाo मेघाकर द्दौo नन्दीँपतिसुता गेनालाल तोफालाल मन्नू लाला दिघो सँ चतुर्भूज दौ

(४६१)
झाझूसुत अमरनाथ सुतो चतुर्भूज: सकराढ़ी सँ नारायण दौ चतुर्भूज सुतो भवनाथ: बेलउँच सँ नन्हदकू सुत कलरू दौ दिघोय सँ चिलका द्दौo एते जयराज सिंह द्वितीय विवाह: अपरा ठo जयराज सिंह सुता अमरावती थरिया सँ मोहनलाल सुत झपटलाल दौ बढियाम पबौली सँ बावू लाल द्दौo (२२२/०७) ठo महिराज सिंह सुता लोहनासकराढ़ी सँ अच्युात सुत दुर्व्बलल दौ (१२८/०७) रघुपति सुतो गिरपति: बुघवाल सँ कमलाकान्तज सुत बछरू दौ (१३७/०८) दरिहरा सँ रमाकान्तद दौहित्र दौ गिरपति सुतो प्रेमनाथ ललीत नाथौ पबौली सँ ननू सुत टेङडि दौ (१६४/०१) सकराढ़ी सँ गोपाल द्दौo प्रेमनाथ सुतो अच्यु त: सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुतलाल दौ (१२१//०९) अपरा जुड़ा़उन सुतो लाल नुनूकौ पाली सँ ज्योगo रत्नेपाणि दौ (१६८//०३) हरिहर सुतो जयकृष्णु (२४१//०५) ज्यो o खड़गपाणि माण्डोर सँ गौरीनाथसुत मुकुन्दा दौ (११२/०२) टीप मुरारि सुतो गौरीनाथ: पनिo जाने दौ गौरीनाथ सुतो सदानन्दस मुकुन्दो पाली सँ परान सुत बावू दौ (१७०/०७) दरिहरा सँ गोपी द्दौo मुकुन्दत सुतो हरिदेव: (३२७//०१) महिन्द्र पुर करमहा सँ कमल दौ बासूसुत भवदेव सुतो कमल: कुजौली सँ प्रितिनाथ दौ कमल सुता माण्डथर सँ यदुनाथ दौ (१७४/०६) पनिo बुद्धिनाथ द्दौo ज्योुo खड़गपाणि सुता ज्यो o रत्‍नपाणि ज्योतo पद्मपाणि (३११/०८) घीरपाणिय: पण्डु आ सँ जीवेश्वतर दौ (१३५/०९) हाड़ी सुतो जीवेश्वार महेशो (३०१//०६) पाली सँ कुलपति सुत कमल दौ (१६९//०६) माण्डीर सँ गोप द्दौo पाँजीवेश्वौर (२४९/०३) सुता बहेराढ़ी सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ (१५३/०२) हरिहरसुता सकराढी सँ मुकुन्दड सुत देवानन्दी दौ (६८/०३) केउँटू सुत ज्ञान सुतो मुकुन्द : गंगोली सँ बासू दौ मुकुन्दप सुता देवानन्दु गोविन्द६ भिखारीका: अलय सँ जीवे सुत दामू दौ दरिहरा सँ रघु दौहित्र दौ।।

(४६२)
देवानन्द( सुता पाली सँ दशरथ सुत गोपीनाथ दौ सकo बलभद्र द्दौo ज्योजo रत्नौपाणि सुतो जगत बन्धुत (२४२/०८) बलियास सँ शतंजीव सुत पीताम्बसर दौ (६५//०२) पीताम्बेर सुतो विष्णुददत: (२६०/०४) जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सदाय सुता (३२८//०९) पाली सँ गणेश दौ (१६०/०४) सतलरखा सँ नारो द्दौo लाल सुतो गिरघर: वुलवाल सँ राघव सुत ब्रजनाथ दौ (१३७//०६) मुरारी सुतो चिन्ता मणि: माण्डरर सँ अमरी दौ (१७१//०३) सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौo चिन्ता्मणि सुतो राघव: दरिहरा सँ सुन्दिर सुत महादेव दौ (१६४/०८) पदमनाभ सुतो विश्वदम्भसर: सोदरपुर सँ रामदेव दौ (६६//०५) खौआल सँ बेणी द्दौo विश्व म्भडर सुतो सुन्दुर भगीरथो: (३३१/०३) कुजौली सँ सिद्धिनाथ दौ (१६२/०१) भवनाथ सुतो सिद्धिनाथ: दरिहरा सँ हरखू दौ सिद्धिनाथ सुता परमानन्दौ अपूछ उँमानन्दाव वुघवाल सँ काशी सुत बैजू दौ (१८०/०५) खण्डरबला सँ काशी दौहित्र दौ सुन्द्र सुतो महादेव प्रo भटन अलियसँ बछाई दौ सुरपति सुतो दूबन नरहरि माण्ड८र सँ दुखडिसुत शंकर दौ (२०/०९) शंकर सुतो गोपाल विश्वरनाथौ बेलउँच सँ नोने दौ (२०//०४) पबौली सँ देवदत्त द्दौo डूबन सुतो हरिदेव एकहरा सँ महाई सुत रतनू दौ (४०/०५) पाली सँ रतनू द्दौo हरिदेव सुतो रघुनाथ बछाईकौ (३३१//०३) वलियास सँ राम सुत गोविन्दौ दौ (६३/०४) पाली सँ कुलपति द्दौo बछाई सुता माण्डिर सँ नाथ सुत हारूदौ पाली सँ उँमापति द्दौo महादेव सुतो पिणाकपाणि प्रo महेन्द्र (२६६//०३) गरीबौ सोदरपुर सँ बलभद्र सुत गंगा दौ (९१//०३) अपरा छीतू सुतो रामभद्र बलभद्रो पाली सँ अनन्त३ दौ (१४४/०९) सोदरपुर सँ जुड़ाउन द्दौo बलभद्रसुतो गंगा का: बुधवाल सँ गणेश सुत हरिदेव दौ वासुदेव सुत गणेश सुतो पाo हरिदेव: दरिहरा सँ कृष्णु दौ हरिदेव सुतो बछाईक: माण्ड१र सँ गादू सुत गोनू दौ

(४६३)
जजिवाल सँ श्रीनाथ द्दौo गंगा सुतो बछरू मुरारि माण्डगर सँ बनाई सुत निताई दौ परान सुत राघव सुतो बनाईक: पाली सँ शंकर दौ बनाई सुतो निताईक अलय सँ चन्द्ररपति सुत बासुदेव दौ सोदरपुर सँ भवानी द्दौo नीताई सुता पाली सँ महादेव दौ रति सुत जगन्नाबथ सुतो महादेव: खण्डदबला सँ कुलपति दौ महादेव सुता सोदरपुर सँ इन सुत देवानन्द दौ (६७//०६) देवानन्द सुता बलियास सँ छोटाई दौ (१५०//०१) सोदरपुर सँ रघुनाथ द्दौo (बo ३/०७) राघव सुतो ब्रजनाथ खण्ड्बला सँ भातू सुत जयकृष्णस दौ (१७।//०७) पाली सँ नारायण द्दौo ब्रजनाथ सुतो एकनाथ राजनाथो नरउन सँ उँमापति सुत गुणा दौ (१६३/०१) उँमापति सुतो गुणा सोनाकौ सोदरपुर सँ कुनाई सुत घनश्याकम दौ (७४//०६) कुनाई सुतो घनश्या म: बलियास सँ राय शंकर दौ (१०९/०५) सोदरपुर सँ गोशांईदाश द्दौo धनश्याौम सुता दरिहरा सँ हिंगूसुत विश्व्नाथ दौ (१२९/०७) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौo गुणा सुता: खौआल सँ पीताम्बयर दौ (९४/०२) बल्लीो सुतो रामभद्र: घुसौत सँ काशीनाथ दौ (१०२/०३) काशीनाथ सुता गंगाराम मनोहर रतिघरा: माण्डौर सँ तेवाड़ी दौ (१६२//०९) जजिo पूरखू द्दौo रामभद्र सुतो पीताम्ब र: करमहा सँ घनश्यातम दौ (७३/०३) घनश्यातम सुतो परमानन्द : सोदरपुर सँ अर्जून दौ (१८०/०९) सकरादीसँ बैद्दयनाथ द्दौo पीताम्बौर सुता बुधवालसँ हरिजीव दौ दामोदर सुत अनन्‍त सुतो हरिजीव: सकराढ़ीसँ गदाधर दौ हरिजीव सुता नरउन सँमहादेव दौ (६७/०४) चक्रपाणि सुतो सुन्दशर: पनिo रघुदेव दौ सुन्दार सुता रघुदेव हरिदेव कृष्णा देवा:

(४६४)
पाली सँ लक्ष्मीेपति सुत रघुनाथ दौ सतलखा सँ देवनाथ द्दौo रघुदेव सुतो महादेव: दरिहरा सँ शोभनाथ दौ (१३८/०५) शोभनाथ सुतो खेदूक: सोदरपुर सँ हलघर सुत हरिनाथ दौ (१२८/०४) घुसौत सँ रविनाथ सुत सुत रूपनाथ दौ पण्डु आ सँ मधुकर द्दौo महादेव सुतो कलाघर: माण्ड र सँ मणि दौ (८७//०२) सोदरपुर सँ पाँ माघव द्दौo अच्यु५त सुतो दूर्बलo पाली सँ हृदयनाथ दौ (४२/०१) उँमापति प्रपोत्र हरिपति पौत्र अमरपति सुतो मनिनाथ: बेला सकराढ़ी सँ गिरू सुत वीर दौ मनिनाथ सुतो रतिदत्त भिखून प्रo (२५१//०६) रविदत्तो दरिहरा सँ नरपति दौ (२३/०७) घुसौत सँ हरि द्दौo रतिदत्त सुता जगदीश जयदेव विश्वोनाथा: जजिo गुणे सुतअफेल दौ (१२/११) अफेल सुता माण्डौर सँ गोनू दौ जगदीश सुतो कृष्णजनन्दव: बेलउँच सँ हेलू सुत भवदेव दौ अलय सँ वृद्धिकर प्रo बुघे द्दौo कृष्णाौनन्द सुतो प्रद्मूम्न्: पबौली सँ लौटन सुत जीवनाथ दौ (९०//०७) अलय सँ कुमुदानन्द द्दौo प्रद्मूम्नक सुता राजीव लोचन कारू छोघना जजिवाल सँ घनी दौ (६९/०१) श्रीकृष्णच प्रo शिरीसुतो रामदेव: कुजौली सँ केशव दौ रामदेव सुतोघनीक:दरिहरा सँ बामन दौ (५७/०१) जजिवाल सँ लक्षमन द्दौo घनी सुता माण्डरर सँ रघुदेव दौ (१४५//०७) पनिo जगदीश द्दौo राजीवलोचन सुतो हरिहरदत्त: पबौली सँ प्रद्मूम्नौ सुत भिखी दौ (१७०/०४) प्रद्मूम्न सुतो भिरवीक: खौआल सँ नारायण सुत बावू दौ (१७२//०६) बुघवाल सँ कुने द्दौo भिखी सुतो रघुवीर: (३१७//०७) पनिचोभ सँ सर्वज्ञान मंगाई सुत पुरूषोत्तम दौ (१४५/०६) पुरूषोत्तम सुता (२६१/०५) सकराढ़ी सँ गुणाकर दौ (१५८/१०) जगाई सुतो गुणाकर: पनिचोभ सँ यदुनाथ दौ गुणाकरसुता सोदरपुर सँ शिवनाथ सुत मुकुन्दर दौ (१४०//०३) शिवनाथ सुता हरिवंश गौरीनाथ मुकुन्दव बैद्यनाथ घरनीघरा: हरिपुर पाली सँ

(४६५)
पीताम्बुर सुत श्रीपति दौ खौआल सँ यशु द्दौo मुकुन्द सुतो शतंजीव (३१५//०८) श्रीकृष्णोि पनिचोम सँ चक्रपाणि दौ माने सुत पुरूषोत्तम सुतोचक्र: दरिहरा सँ मणि दौ चक्रपाणि सुता नरउन सँ गिरू सुत भवदेव दौ खौआल सँ कंगाई द्दौo हरिहरदत्त सुता(३२१/०६) राजमणि सोनमनि परशमणिय: सोदरपुर सँ धरनी सुत चिलका दौ (१४९//०८) कमलनयन प्रo चिलका सुता दुल्ल्ह (२५८//७) बालह मनरूलय: पालीसँ सदाशिव दौ (१६९//०३) कुजौलीसँ गोबिन्द द्दौo सोनमनि सुता हृदयनाथ माघव कृष्णाल: दरिहरा सँ गरीब सुत चाणन दौ (१३५/०७) अपरा मनहर सुतो गरीब: बुधवाल सँ प्रद्मूम्नब दौ (१४४//०२) सोदरपुर सँ दिनमणि द्दौo गरीब (बo १२//०१) सुतो मेघाकर चाणनो करमहा सँ भवानी सुत बुढ़ाई दौ (१४३/०९) बुढ़ाई सुतो सदाशिव (२५१/०५) पोषणो दरिहरासँ जयकृष्णद सुत होरे दौ (२०८//०७) होरे सुतो जीवेश्वँर: एकहरा सँ मुकुन्दद सुत श्या म दौ (१६७//०६) श्या म सुतो मेधूक: (३१२//०३) बुधवाल सँ कुने सुत मनोहर दौ (१७२//०८) मनोहर सुता सतलाखा सँ बावू सुत कामदेव दौ बेसउँच सँ श्रीघर द्दौo चानन सुतो मोहन: (बo११/०१) पाली सँ गणपति सुत हरिनन्दनन दौ (१४०//०२) ज्यो o उँमानाथ सुतो विशेक: माण्ड र सँ बसाउन सुत हरिहर दौ (१२२/०५) विष्णुोपति सुतो बसाउन: सोदरपुर सँ गयन दौ (१५०/०१) गयन सुता बादू सोदू नारायणा: वुधवाल सँ रूचिकर दौ (३७//०३) माण्ड र सँ जीवेश्व र द्दौo बसाउन सुतो हरिहर नारायणो करमहा सँ केशव सुत टुने दौ (१०७/०१) बलियास सँ जोर द्दौo हरिहर सुता दामोदर मघुसूदन केशव अरविन्दार: (२३६/०२) कोदरिया सँ विष्णुापति सुत विश्व म्भ र दौ मेरन्दीज सँ ज्ञान द्दौo विशे सुतो मोहन: सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत पागड़ दौ (१४९/०५) बहेराढ़ी सँ वाचस्प ति द्दौo मोहन सुतो धर्मपति गणपति खैआल सँ

(२२५) (४६६)
रामचन्द्र दौ भग्यलपति सुत मांगु सुतो रामचन्द्रि: एकहरा सँ माघव दौ।। रामचन्द्र सुता वुधवाल सँ कृष्णव सुत पुरखू दौ जजिवाल सँ पूरखू दौ जजिवाल पूरखू द्दौo गणपति सुतो हरिनन्ददन।। पबौलि सँ चूड़मणि सुत गतिराम दौ।। (१०७/०३) रूपदत्त सुत गोढ़ाईक: सुतो लक्ष्मी‍क: निरवूति सँ विष्णुपपति दौ।। लक्ष्मीा सुतो चूड़ामणि: रवौआल सँ।। विष्णु्पति दौ।। चूड़ामणि सुतो शतिराम पूरखू सुत रघु दौ पवौलि सँ शशि द्दौo गतिराम सुता पनिचोम सँ शिवदेव सुत पशुपति द्दौo (१३१//०४) ।। पीताम्बपर सुतो शिवदेव: सोदरपुर सँ चक्रपाणि सुत मिश्रु दौ (९३/०८) भिखू सुतो अच्यु त कमलनयनो टकबाल सँ नारायण सुत रूचिकर दौ रवौआल सँ नोनेसुत नरपति द्दौo।। शिवदेव सुतो पशुपति: वलियास सँ रवि सुत माधव दौ (६७//०८) पनिचोम सँ भरथ द्दौo पशुपति सुतो घनश्या म: (ब.१९/११) सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ।। (१५०/०८) दरिहरा सँ परमानन्दि द्दौo ।। हरिनन्द न सुतो भगवन्त : पण्डु्रआ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ (१७०/०४) पाली सँ नयन द्दौo हृदयनन्द)न सुतो ज्योमo कलानाथ: खण्ड बला सँ सुदी सुत ।। इश्वडरीदत)्त दौ (१६०//०३) ठ. इश्व१रीदत्त सुतो चिरञ्जीव गुदरो माण्डार सँ शिवदत्त सुत रधन दौ (९१/००२) घराघर सुतो बासुदेव: हरिअम सँ श्या१म दौ (१२९//०९) माण्डरर सँ बावू द्दौo बासुदेव सुतो शिवदत्त: पनिचोम सँ लक्षमन सुत सदानन्द२ दौ।। (१४५/०६) लक्षमन सुता सदानन्द नरसिंह (३००/०९) दामोदरा: माण्ड र सँ गोशाँइ दौ ठिठ्रसुत किठ्र सुतो मोहन विष्णुदपति: करमहा सँ सोने दौ।। मोहन सुतो गोशाँइदाश: पालीसँ वुद्धिकर सुत सिधू दौ जजिवल सँ महिधर द्दौo।। बूसवन सँ पाँ रकूकरत्तूत: गोशाँइदाश सुतो महेश हेमाड्ग दौ सकौना सँ कृष्णा सुत हरि दौ जजिवाल सँ कृष्ण दौहित्र दौ।।

(४६७)
सदानन्दु सुतो विकेक: पिथनपुरा रवौआल सँ गंगाधर सुत रघुपति दौ सूर्यकर सुत कोने सुता कान्हु नोने सोनेका सरिसब सँ चण्डे्श्व र सुत।। रूप दौ सकo जाई द्दौo कान्हि सुतो महादेव फनन्द ह सँ शुचिकर दौ।। महादेव सुता शूलणि् मुरारी मधुसूदना: बुधवाल सँ कुने सुत महिपति दौ तल्होनपुर सँ दामू द्दौo।। शूलपाहणि सुता गोविन्द रामचन्द्रव रामचन्द्राौ: नरउन सँ चक्र दौ।। रामचन्द्रश सुतो गंगाधर: हरिअम सँ भगीरथ सुत माधव दौ सकराढ़ी सँ शुचिकर द्दौo।। गंगाधर सुतो रघुपति।। उँमापति पाली सँ चीकू दौ (१३४//०१) दरिहरा सँ रतिदेव द्दौo रघुपति सुता रामाकान्त लक्ष्मीतकांत (२४७//०२) भोरा हरिका पालीसँ धनपति दौ रामचन्द्रु सुत नोने सुतो घनपति बेलउँच सँ रामचन्द्रत दौ।। घनपति सुतो भगीरथ थरधाणीकौ सोदरपुर सँ जगन्ना थ सुत गंगाधर दौ (१०६/०८) जगन्नारथ सुतो गंगाधर: घोसोत सँ धनपति दौ।। गंगाधर सुतो (ब.०५/०८) वनमालीक: पनिo गदाधर सुत चतुर दौo रवौआल सँ ब्रहमचारी द्दौo शिवदत्त सुतो देवन स्व धनो सोदरपुर सँ विद्याघर सुत उँमानाथ दौ (१२१/२०४) विद्याघर सुतो उँमानाथ: हरिअम सँ परमानन्दि दौ शुभे सुत (ब.२३//०४) जुड़ाउन सुतो परमानन्द२ माण्ड र सँ कामदेव दौ।। परमानन्दर सुता माण्ड र सँ जीवनाथ सुत मद्ध दौ सकौना सँ यदुनाथ द्दौo उँमानाथ सुतो (३१४//०५) शिवदत्त दयारामौ घुसौत सँ चतुर्भूज सुत वंशी दौ (१५२//१०१) सोदरपुर सँ वदन द्दौo।। रघन सुतो (३२३//०३) रामकृष्णा: सोदरपुर सँ नेननू सुत दत्त दौ ।। (१३०/०५) जयराम सुतो प्रद्मूम्नँ: रवौआल सँ श्रीधर दौ।। प्रद्मम्नँ सुतो रतिपति: नरउन सँ जीवनाथ सुत यदुनाथ दौ जीवनाथ सुतो

(२२६) (४६८)
यदुनाथ गोविन्दोा करमहा सँ डूबन सुत हलघर दौ सोदरपुर सँ (२२६) वासुदेव द्दौo यदुनाथ सुता सोदरपुर सँ अच्यु्त सुत विष्णु दौ सतलरवा सँ गोविन्दत द्दौo रतिपति सुतो कमलाकान्ते नेननू कौ एकहरा सँ टेकीसुत कृष्णँपति दौ (१५२/०३) कृष्ण्पति सुता दरिहरा सँ माधव सुत दिनमनि दौ हरिअम सँ परमानन्द् द्दौo।। नेननू सुतो शिवन दत्तो एकहरा सँ दशरथ सुत मुकुन्दष दौ (१३५//०८) श्रीकृष्णौ प्रo शीरी सुतो हरिकृष्ण् दशरथौ बलियास सँ राधव सुत नारायण दौ (६०/०२) नारायण सुतो अन्दूपक: सोदरपुर सँ नरपति सुत जागे दौ करमहा सँ बैद्यानाथ द्दौo।। दशरथ (३०//०२) सुतो (३१५//०९) छोटकू मुकुन्दो् बुधवाल सँ सुत जगाई दौ (२०८/०३) पबौलि सँ रमानन्दश द्दौo मुकुन्दो सुता सतलरवा सँ रूचाई दौ।। (१२९//०९) शुभाई सुता रूचाई धनपति कारूका नरउन सँ गणपति सुत शुभाई दौ (१५१//०१०) शुभाई सुता पाली सँ नन्दहन दौ।। (१४४/०९) नन्द/न सुतो (२६४//०४) सुतो शिव बेलउँच सँ बनमाली सुत गणेश दौ दरिहरा सँ दिनू द्दौo।१ रूचाई सुतो कवि हरिजीवो बूधवाल सँ राममद्र सुत मोहन दौ (१४४//०१) मोहन सुता रवौआल सँ परमानन्द दौ (१४४/०४) सोदरपुर सँ रघुदेव द्दौo।। दत्त सुता करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ (१३२//०४) अपरा (२६५/०६) चित्रघर सुतो वाबूनाथ: सतलरवा सँ सोमेश्वुर दौ (१२९//०९) शंकर (२६८//०७) सुतो नारायण टकबाल सँ रामदेव दौ (१७०/०१) सकराढ़ी सँ जगदीश द्दौo।। नारायण सुतो सोमेश्व र: पाली सँ रामकृष्णत दौ (२०८/१०) सकराढ़ी सँ कृष्णा६राम द्दौo सोमेश्वोर सुता धर्मेश्वoर लोकेश्व र परमेश्व रा समौली पाली सँ सुन्दवर सुत भवेश दौ

(४६९)
(२०७//०५) सुन्दशर सुतो महेश भवेशौ सोदरपुर सँ पीताम्ब७र दौ (१२१//०३) पीताम्बसर सुता पाली सँ महाई सुत मघुकवि माधव दौ (१९६/२) सोदरपुर सँ गोपाल सँ हम दौ दूर्बल सुता भवेश सुतो जीवन (१९६/०४) पबौ‍ली सँ महेश द्दौo बलिराज पुरहरिअम सँ दुलार सुत झल्लीच दौ (१६८//०८) बन्धुश सुतो बछरूक: सोदरपुर सँ गोनू दौ (१७३/०९) श्री निवास सुतो गोनूक: हरिअम सँ मितू सुत वावू दौ एकहरा सँ श्रीधर द्दौo।। गोनू सुतो मुरारी उँमाईकौ माण्डशर सँ भवदेव दौ ज्ञान सुत देवनाथ सुता (२३८//०३) श्रीनाथ सिद्धिनाथ निधिनाथ प्रीतिनाथा बहेराढ़ी सँ घीरू दौ।। प्रितिनाथ सुतो मनहर भवदेवो कोल्हो२द्दा पालीसँ महेश सुत रामनाथ दौ शाण्डिल करमहा सँ माधव द्दौo (३२०/०३) भवदेव सुता नरउन सँ अनन्तव सुत अल्ली (१५८/०६) कुजौली सँ प्रितिनाथ द्दौo।। बछरू सुतो लोकनाथ: जमुनी जजिवाल सँ पशुपति दौ (१५९/०४) मोहन (ब.२१//०९) सुतो देवानन्दी: दरिहरा सँ माघू दौ (२७//०९) बुधवाल सँ कामदेव द्दौo।। देवानन्‍द सुतो पशुपति : पाली सँ महादेव दौ (१३५/०९) पण्डु आ सँ रतिदेव द्दौo पशुपति सुता बलहा वलियास सँ देवानन्दा सुत प्राणपति दौ।। (१६८/०२) प्राणपति सुतो बंगाली केवाकौ सोदरपुर सँ पद्मापति सुत पुरन्दर दौ पद्मापति सुतो (२६७/०४) चाणरपुरन्दारौ बुधवाल सँ कृष्णत दौ।। (१५/०४) सतलरवा सँ लक्ष्मीननाथ द्दौo।। पुरन्ददर सुता रवौआल सँ बछाई दौ (१०१//०८) बाभन सुतो डींगर: नरउन सँ अन्दूा सुत समरू दौ (८४//०४) अन्दूँ सुतो समरूक: हरिअम सँ जोर दौ (७७/०२) माण्डुर सँ गंगेश्व र द्दौo।। समरू सुता पालीसँ नाथू दौ (६१/०४) माण्ड र सँ महादित्यू द्दौo।।

(२२७) (४७०)
(ब.५/०६) डीड.र सुतो बछाईक: सोदरपुर सँ बसुदेव सुत गोपाल दौ बेलउँच सँ भवानी बछाई सुता (३१७/०७) गंगा भैरव बन्धु२का पालीसँ कुलपति सुत कमल दौ माण्डार सँ गोप द्दौo लोकनाथ सुतो दुलार: उड़ा एकहरा सँ नाथ सुत रवड़गपणि दौ (१५९//०२) नाथ सुतो रवड़्गपाणि: नाहस रवौआल सँ गतिराम दौ (१४४/०४) शतिराम सुतो (ब. २१//०४) हरिअम सँ नयन सुत बछाई दौ (१६७/०७) नयन सुतो बछाईक: सरिसब सँ कामदेव दौ (७१/०९) कामदेव सुतो (७१/०९) कामदेव सुतो (२५१//०९) भीम कमलापति: बुधवाल सँ वाचास्परति सुत कद्दू दौ (५८२०१) वाचास्पुति सुता यशोधर सदुनाथ कद्दू महेशा: रवौआल सँ ज्ञान दौ ।। कद्दू सुतो (ब. २०/०४) मोहन विश्वतम्प रो (२३५/०१) रवौआल सँ कान्हन दौ बछाई सुता (ब.२१२०८) हरिश्वसर (३१८/०५) आनन्दीछ बन्धु) अर्जूना (ब. १९//०६) रवौआल सँ दामोदर सुत भवदेव दौ (१४२//०४) भवदेव सुतो लाल पुरन्दोँ (ब. १५//०३) पालीसँ विश्वधम्म‍र दौ नरहरि सुत गोनू सुतो विश्वुम्मरर: माण्डबर सँ रवि दौ विश्विम्मर सुतो सुरतीक: रवौआल सँ शुभपति सुत भवानी दौ पालीसँ भवदेव द्दौo।। रवड़गपाणि सुतो हृदयनन्द न :करमहा सँ बल्लीन सुत प्रत्रथि दौ (१२९//०६) बल्लीभ सुता प्रान्नाँथ जीवनाथ गोकुलनाथा दरिहरा सँ बाभन सुत मनोहर दौ (५७/०१) मनोहर (२६३/०४) मनोहर सुतो नेननो जजिवाल सँ भवानी सुत मोहन दौ (२२७/०५) दरिहरा सँ माधू द्दौo प्रान्नालथ सुता रवण्डिबला सँ भोरा सुत मघुरापति दौ (१३८//०१) नारायण सुतो भोराक: दरिहरा सँ पद्मनाम सुत नारायण दौ अलय सँ अनिरूद्ध द्दौo।। भोरा सुतो मघुरापति: पालीसँ कंगाई दौ (१६८//०३) कंगाई (३१५//०८) सुतो जुड़ाउन: माण्ड।र सँ पीताम्बार सुत नरहरि दौ (१६८/०३) नरहरि सुतो हाड़ीक: (३२७//०८) पनिचोम सँ शिव दौ

(४७१)
मघुरापति सुतो रूपेक: पालीसँ धरणी सुत वदनी दौ (१३५/०९) धरनी सुतो वदनीक: दरिहरा सँ अपूछ दौ गुणाकर सुत शंकर सुघाकर: तल्ह:नपुर सँ गढ़वय दौ (११२/०२) पाली सँ छिताई द्दौo।। सुघाकर सुतो भोजू गौरिलारवूका हरिअम सँ बागे सुत गुद्धि दौ (४२/०१) यमुगाम सँ रत्नाकर द्दौo।। गौरी सुता लक्ष्मीईपति प्राणपति उँमापति रतिपति विष्णुूपतिय: पालीसँ वाचास्प८ति दौ (१३२//०१) सतलरवा सँ चाण द्दौo उँमापति सुतो विष्णु पति भिरवाई कौ बहेराढ़ी सँ दिनू सुत परान दौ (८१/०१) दिनू सुत परान सुतो गोपीनाथ भवानीनाथौ माण्ड१र सँ शशि सुत गोविन्द दौ पनिo धाम द्दौo।। भिखाई सुता कामदेव मधुसूदन अपूछा: पालीसँ अनन्तप सुत नन्दणन दौ (२२६//०६) बेलउँच सँ गणेश द्दौo।। अपूछ सुतो वीर (ब. ५//०६) रघुनाथो सोदरपुर सँ जयराम दौ (१५१//०४) दरिहरा सँ वामनि द्दौo।। वदनी सुता ततैल सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत वदन दौ (४९/०५) अमरू सुता (२२९//०९) मण्ड)न मुकुन्दव गोविन्द६ दाशेका पनिचोम सँ देउ दौ मुकुन्दत सुता रामदेव रतिदेव (२५१//०९) वुधवाल सँ राजकर दौ कुजौली सँ पदूम द्दौo।। रतिदेव सुतो भगीरथ: हरिकेशान करमहा सँ कोने सुता भवनाथ दौ दरिo राघु द्दौo भगीरथ सुतो वदन: जमo पालीसँ लाखू सुत भवनाथ दौ सरिसब सँ सुर्य सुत गोविन्दस द्दौo।। (३००/०१०) वदन सुता एकहरा सँ बछाई दौ (४४//०५) नारायण सुतो रामकृष्ण (२३२//०७) रामदेवो (३२७//०९) बहेराढ़ी सँ रत्नाकर दौ (२९//०९) रवौआल शिव द्दौo।। रामदेव सुतो बछाईक: जल्लपय सँ राँक सुत लम्बिछर हेमू दौ हरपति सुत राँक सुतो लम्बoकर हेमूक: चोटवाल सँ कृष्ण पति दौ।। लम्बतछर हेमू सुता रवण्डी. कल्लाबण द्दौo

(४७२)
वछाई सुता शूलेपाणि (२५३//०६) ऋषि घनपतिय: दरिहरा सँ कृष्ण०दाश दौ (२०८//०५) भवनाथ सुतो लक्ष्मीतनाथ: सोदरपुर सँ माघव दौ लक्ष्मीतनाथ सुतो गोशाँई दाश: अलय सँ बैद्यनाथ दौ गोशाँईदाश सुतो कृष्णमदाश:वहेराढ़ी सँ काशी सुत भवानी दौ माण्डुर सँ रत्न्पाणि द्दौo कृष्णादाश सुता विश्वुनाथ माघव मधुसूदना: बेलउँच सँ उँमापति दौ (१४४/०९) उँमापति सुता खण्डरबला सँ विष्णुयपति सुत गंगाघर दौ दरिo भवानी द्दौo मिश्र दुलार सुता कुंजी हल्लीम झल्लीर का कटका सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पाईदत्त दौ (२२५/०३) बालह सुतो जाल्पासदत्त: उचति सँ नरेश सुत शुकदेव दौ (१७१/१०) नरेश सुतो शुकदेव: वेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत बाछा दौ (७५/०४) पुरूषोत्तम सुतो बाछा प्रo प्रद्युम्नत: बहेराढ़ी सँ चाण दौ (१९/०९) धाम सुत गुणे सुतो होरेक: सरिसब सँ गयन दौ होरे सुतो माघव: माण्डतर सँ जोर दौ (३९//०७) जोर सुतो मनोरथ: अलय सँ शुभंकर दौ (३९//०७) सतलखा सँ रत्ना कर द्दौo माघव सुतो महादेव: खण्ड बला सँ जोर सुत निधि दौ कुड़हरड़ी करमहा सँ कुलपति द्दौo महादेव सुतो चाण: बेहरावासी सतलखा सँ गोविन्दल दौ जीवे सुत गंगाघर सुत उदयीक: जालय सँ राम दौ उदय सुत विभूक: कलिगाम सँ रेवे दौ विभू सुता गोरे जाने गोविन्दा : दिघो सँ महादेव दौ गोविन्दर सुतो छीतर कृष्णो पाली सँ दामू दौ चाण सुता एकहरा सँ बलभद्र दौ (१३४/०५) सरिसब सँ जयदेव द्दौo बाछा सुतो चतुर्भूज: दरिहरा सँ गोपाल दौ (५७//०९) गोपाल सुतो भोराक: पवौली सँ गोपाल दौ (७८/०९) गोपाल सुता

(४७३)
घोसोत सँ गोढ़ाई सुत नारायण दौ (२०९/०५) नारायण सुता सकराढ़ी सँ गोनू दौ शुकदेव सुतो झडूला लालौ दरिहरा सँ मनहर सुत गरीब दौ (२२५/०५) करण बुढ़ाई द्दौo जाल्पागदत्त सुतो फतुरीक: सकुरी माण्डरर सँ रतनू सुत जगन्नातथ दौ रविनाथ सुत माघव सुतो रत्न२पति वाचस्पतति: सरिo गोदाईसुत राम दौ खौआल सँ हिरदू द्दौo रत्न्पति सुतो रघुपति: जालय सँ देवपति दौ रघुपति सुतो जगदीश: भण्डाारिसम सँ शिरोमणि सुत जसे दौ पवौली सँ श्री हरि द्दौo जगदीश सुत हरिनन्दे केशव बटाउँका: (३०९/०२) सरिसब सँ राम दौ जुड़ाउन सुत गोविन्द् सुतोराम: ननौती सँ शंकर दौ राम सुता पुरहद्दी सँ परान सुत शुभे दौ जालय सँ रतिपति द्दौo हरिनन्द्सुता मघुसूदन नरोत्तम बालकृष्ण् हरिबल्लंभ छोटाई का: (३१७/०८): सोदरपुर सँ वनमाली दौ शिव सुत गोपीनाथ सुतो राम बनमाली कौ सकौना सँ रूद दौ बनमाली सुता भगीरथ श्री कृष्णप महेशा: सकराढ़ी सँ अभिनन्द न सुत भरथ दौ अलय सँ विष्णुक द्दौo नरोत्तम सुतो घनश्या म: उचति सँ गंगाघर सुत उँमानाथ दौ चाण सुत हरिहरसुता राम गोविन्दौ मुकुन्दक नरहरि गादूका एकहरा सँ समरू दौ नरहरि सुता गंगाघर माघव जगदीश (३२८/०८) जयदेवा सकराढ़ी सँ गांगू सुत गागे दौ एकहरा सँ मेघू द्दौo गंगाघर सुता महिपाणि पद्दपाणि उँमानाथा: सकo रति सुत चाण दौ वुधवाल सँ धाम द्दौo उँमानाथ सुतो वंशी जगन्ना थ (३२४/०१) मंगत विश्वानाथा निखूति सँ सभापति पौत्र कल्याुण सुत पुरखू दौ पवौली सँ जुड़ेसुत राघव द्दौo घनश्यााम सुतो रतनूक: सरिसब सँ लक्षमन दौ (१४५//०४) अलयसँभरथ द्दौo रतनू सुतो बैद्यनाथ जगन्नारथो समोली पाली सँ मनहर सुत नयन दौ (१६९/०८) जजिवाल सँ नित्यारनन्दा द्दौo जगन्नाथथ सुतो शंकरदत्त: रखवारी हरिअम सँ काला सुत खुशिहाल दौ (१६७/०८)

(४७४)
कालासुता खुशिहाल भ्रमरगोपाला: करमहा सँ गंगेश सुत पीताम्बार दौ (१५९//०५) पीताम्ब्र सुता पवौ‍ली सँ भगीरथ दौ (१६८//०९) भगीरथ सुता करमहा सँ मद्दू दौ (१२७//०७) मद्दू सुतो हरिजीव रामौ सोदरपुर सँ हरिवंश दौ (२२४//१०) हरिवंश सुतो कृष्णँदाश शुभंकरौ खौआल सँ जागे सुत मांगु दौ एकहरा सँ माघव द्दौo खुशिहाल सुतो सबुरदत्त रूद्रदत्तो सकुरी गंगोली सँ उँमानन्द सुत काला दौ (७३/०८) पति प्रo हरपति सुतो अभिराम (३०४/०३) उँमानन्दो अलय सँ लरवाई दौ (७४/०९) दरिo गौरीपति द्दौo उँमानन्दस सुतो सदानन्द काला कौ दरिहरा सँ हरिकृष्णउ दौ (१४१//०५) काशी सुता रूपनाथ यदुनाथ भिखूका पाली सँ साधू दौ बo (०६/०७) भिखू सुतो भगीरथ गंगा कौ करमहा सँ मेघू सुत वासुदेव दौ परिसंरा सँ राम द्दौo भगीरथ सुतो हरिकृष्णद: पाली सँ सहदेव दौ मतिकर सुत गंगाघरसुतो सहदेव: ओइनिसँ ठo राम दौ सहदेव सुता कमलापति बo (१२//०१०) पति रघुपति समापतिधनी का वलियास सँ पद्दनाम सुत गोपीनाथ दौ कुजौली सँ महेश द्दौo हरिकृष्ण सुता पाली सँ भगीरथ दौ (१५२/१०) भगीरथ सुतो कालीदाश: माण्ड र सँ रूचि सुतगोप दौ (२६/०९) महनू सुतो रूचिनाथ राघवो जालय सँ कृष्णि दौ रूचिनाथ सुतो गोपजगनी कौ बेलउँच सँ ठकरू दौ गोप सुता पाली सँ नन्दपनसुत विष्णु दौ जीवे सुत नन्दथन सुतो विष्णुचपति ठकरूकौ दिघोसँ वरदत्त दौ विष्णुनपति सुता पुरूषोत्तम रामचन्द्र लक्ष्मीूनाथ जगदीशा: कुजौली सँ श्रीनाथ सुतशशि दौ यमुगम सँ रविकर द्दौo काला सुता पाली सँ धनमनि दौ (१६०/०९) धनमनि सुता ततैल सकराढ़ी सँ उँमापति दौ (२२८/०५) मण्डकन सुतो रामचन्द्रँ:

(४७५) page blank

(४७६) page is Blank No M.S


(४७७)
बुधवाल सँ शंकर दौ शशि प्रo रामचन्द्र सुता जगदीश अनन्त वसन्तू रघुदेव हाड़ी मथुरेश मोहना: हरिअम सँ श्री कृष्णल दौ मोहन सुतो दण्ड पाणि पाली सँ यदुसुत अनन्ती दौ बेलउँच सँ दामू द्दौo दण्डमपणि सुतो पद्मापति उँमापति (बo २४/११) हरिअम सँ वेदू दौ अनन्तँ सुत हेलन सुतो कामदेव बदनी कौ सतलखा सँ काशी दौ कामदेव सुतो खेदू वेदू कौ बेलउँच सँ भवानी दौ (१४४/०६) बo (५/०१) अपराभवानी सुत निखूति सँ गोनू सुत काशी दौ करमहा सँ वेणी द्दौo वेदू सुता रमापति वंशमणि कालीदाशा: दरिo अपूछ दौ वेणी सुत रंजन सुतो देवनाथ: हरिअम सँ कोने दौ देवनाथ सुता गोपाल कामदेव अपूछ: टकवाल सँ ग्रहेश्ववर सुत घारू दौ खण्डिबला सँ हरि द्दौo अपूछ: सुतो हाड़ीक डीहा सकौना सँ हरिदेव दौ हरिदेव सुतो कमल: (२५४/०६) माण्ड्र सँ बसाउन सुत हरिदेव दौ कोदरिया सँ विशम्भकर द्दौo उँमापति सुता पबौली सँ कुलपति दौ (१७०//०७) मोहन सुता महादेव (२३//०७ वीर) कुलपतिय: करमहा सँ रामदेव दौ गोविन्द सुत भवनाथ सुतो रामदेव सकo चाण दौ रामदेव सुता वलियास सँ मुकुन्दN सुत हरिनाथ दौ जालय सँ डीड़र द्दौo कुलपति सुरा गौरीपति खगपति पुरूषोत्तम (३२३//०६) नोतमा: हरिअम सँ बछाई दौ (२२७//०५) खौआल सँ भवदेव द्दौo मिश्र झल्लीह सुतो रघुववीर यदुवीरो वेहट खण्ड)बला सँ रविदत्त सुत हरदत्त दौ (१३७/०३) ठo रविदत्त सुतो हरदत्त बनमाली कौ सतलखा सँ विष्णुोदत्त दौ (१७१/०४) नारायणदत्त सुतो विष्णुिदत्तननू कौ नरउन सँ रघुपति दौ (१४१//०५) दरिहरा सँ पुरन्द र द्दौo विष्णुिदत्त सुता हरिअम सँ जगन्ना थ सुत उँमानाथ दौ (७२//०४) मिश्र उँमानाथ सुतो बहादूर: महिन्द्र पुर पण्डुुआ सँ पाँ आनन्द सुत पाँ देवानन्दउ प्रo छोटी दौ (६४/०७)


(४७८)
पाँरघुदेव सुतो पाँ आनन्दन घनश्यातमो पाली सँ लखाई सुत शंकर दौ (७४/०१) शंकर सुता महेश सागर महिपतिय: माण्डपर सँ रधुनाथ दौ (३५//०८) किरतू सुतो नाथूक: पाली सँ गिरिपति दौ (४२/०१) जजिवाल सँ लक्ष्मी पति द्दौo नाथु सुतो शिवनाथ: करमहा सँ गयन दौ शिवनाथ सुता काशीनाथ विश्व:नाथ भवनाथ देवनाथा: नरउन सँ गोनूसुत डालू दौ खौआल सँ सुपन द्दौo देवनाथ सुतो रघुनाथ परशुरामौ सरिसब सँ जुड़ाउन सुत माघव दौ (४५/०५) माघव सुता माण्डथर सँ लक्ष्मी कांत सुत जीवे दौ खण्डवo चाण द्दौo रघुनाथ सुतो रमापति पाली सँ परानसुत भगीरथ दौ (१४२//०५) दरिहरा सँ बसाउन द्दौo पाँ आनन्द् सुता भैरव लक्ष्मी पति पाँ छोटी प्रo देवानन्दाग: ओझोलि विल्‍वपंचक सँ जगदीश सुत प्रान्ना थ दौ (१६९//०९) प्रान्नाछथ सुता सोदरपुर सँ गंगाघर दौ (२२६/०६) पनिo चतुर द्दौo पंजी पँचानन पाँ छोटी प्रo देवानन्द१ सुता पाँ मानीक प्रo भवानन्दा (२३३/०७) पाँ झोंटू प्रo मित्रानन्दल सदुo शोभा प्रo सदानन्दच पाँ गुणा नन्दाथ: बहेराढ़ी परहट सँ मo मo भिखि दौ (१६७//०८) सोदरपुर सँ अनाथ दौहित्र दौ।। ठo हरदत्त सुता सकराढ़ी सँ लक्षमन दौ (२०८//०२) रत्नमपति प्रo छीतरी सुतो मo मo पुरo हेमाड़त्रद भैनू कौ (२६०//०१) हरिअम सँ यशोघर दौ (१२९//०९) नीलकंठ सुतो यशोघर: माण्ड८र सँ पीताम्ब र दौ (२५//०८) पीताम्बार सुता बेलउँच सँ रामचन्द्रह दौ (५२/०२) करमहा सँ बैद्यनाथ द्दौo यशोघर सुता जीवनाथ घनी (२३३/०८) घोघना: सोदरo शिवदेव दौ (१७२/०६) शिवदेव सुता अलय सँ भरथ दौ (१४५//०५) दिघो सँ ठo श्यासम द्दौo मoमo हेमाड़्त्रद: सुत निलांगद: पनिo कंगाई दौ (१२१/०८) महादेव सुतो कॅगाईक: सोदरपुर सँ महेश दौ (१२९/०४) महेश सुतो नन्दलन: सकराढ़ी सँ महेश दौ (१६८//०७) अलय सँ मोहन द्दौo कंगाई सुतो किशुनीक: (२५८//०७) पवौलि सँ पशुपति दौ (१७०//०८)

(४७९)
एकहरा सँ कृष्णासनन्दम द्दौo मo मo नीलांडत्रद सुतो लोकाडत्रद: जजिवाल सँ पद्मापति दौ (२१८//०६) पद्मापति सुतो ननूक: वलियास सँ श्रीपति सुत बन्धु५ दौ (२१८//०७) खण्ड बला सँ बन्धु८ द्दौo मo मo लोकाडत्रद सुतो लक्षमन सोनमनि सरिसब सँ बलभद्र दौ (७३/०५) दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo लक्षमन सुतो फोचाईक: करमहा सँ झोटन दौ (११२/०८) झोटन सुता खौआल सँ मोदनारायणसुत दत्तू दौ (१४८//०६) विष्णु पति सुतो मोदनारायण: पाली सँ हरिनन्द्न दौ (१२०//०६) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo मोदनारायण सुता दत्त प्रo भैरवदत्त बछरण ननू (२५५//०१) बवुरैयाका हरिअम सँ पद्मनाम दौ (१९६//१०) सोदरपुर सँ देवकृष्णि द्दौo दत्त प्रo भैरवदत्त सुतो हरखू (२८८//०५) परमहंसो बेलउँच सँ पन्नीु दौ (१८३//०७) करमहा सँ रूद्र द्दौo एवम् ठo महिराज विवाह: (२२१/०८) ठo गिरिराज सिंह सुतो श्री नाथ: दरि: गोपाल दौ (१७७//०३) गोपाल (३१५/०२) सुता पाली सँ पुरन्द१र दौ (१८१/०७) आइनि सँ महाराज श्री घरनारायण द्दौo (२२।/०७) ठo चुम्मवन सिंह सुतो दयानाथ सिंह: वलियास सँ धर्मदत्त सुत दूर्म्मिल दौ (२१४/०१) पाली सँ कमलाकान्त७ द्दौo ठo दयानाथ सिंह सुता परहट बहेराढ़ी सँ चुड़ामणि सुत टेकमणि दौ (१६७//०९) खगेश सुतो राजा प्रo विद्यानिधि हृदयनिधि सकराढ़ी सँ चिरानन्द दौ (१९१//०८) महादेव सुतो चिरानन्दी: एकहरा सँ मनहर दौ (१८७/०५) मनोहर सुतो हरिदाश: (२३३/०३) झौवा अलय सँ चतुर्भूज सुत पुरूषोत्तम दौ (७२//०६) भवानीनाथ सुतो चतुर्भूज: बेलउँच सँ मेघूसुत श्रीघर दौ दरिहरा सँ हलघर द्दौo चतुर्भूज सुतो पुरूषोत्तम: एकहरा सँ महेश दौ (१५०/०४) सोदरपुर सँ विष्णुरपति द्दौo पुरूषोत्तम सुता सोदरपुर सँ वासुदेव सुत गोपीनाथ दौ (१५०//०७) पाली सँ बलभद्र द्दौo चिरानन्दर सुता सोदरपुर सँ अभिनन्द न सुत हरि दौ (१७२/०४) अपरा अभिनन्द० सुतो


(४८०)
हरिक: दरिहरा सँ भट्ट सुत देवानन्द( दौ (६९//०७) देवानन्दप सुता एकहरा सँ श्रीपति दौ अमरू सुत मांगनि सुतो श्रीपति: दरिo बागेसुत राम दौ बेलo विष्णु पति द्दौo श्रीपति सुता मुकुन्दक मनोहर बैद्यनाथा: अलय सँ विश्वशपति सुत चिन्तानमणि दौ खौआल सँ जागे द्दौo बo (१४/५) हरिसुता दरिहरा सँ अभिनन्दीन दौ (१५७//०९) जोंकी सरिसब सँ जयकृष्णौ द्दौo बैयाकरण राजा प्रसिद्ध विद्यानिधि सुता चूड़ामणि बैया नीलमणि ज्यो१o कृष्णामणि द्विजीहा बैयाकरण श्री मणिय: सरिसब सँ कृष्ण्देव सुत चाण दौ (१७७//०९) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo चूड़ामणि सुता नन्द्देव प्रo पौराणिक टेकमणि दरिहरा सँ हिरफूल सुत कन्हा‍ई दौ (७३//०१) (२६९/०२) कुल सुतो हिरफूल: बेलउँच सँ भवनाथ दौ (१६७/०२) जजिवाल सँ निताई द्दौo हिरफूल सुता कन्हाँई आनन्द६ जयानन्द९ सन्तो षमणि राजमणि का अलय सँ चन्द्रकपति दौ (१४६//०९) चन्द्रौपति सुता देवीदत्त (२६८/०४) शीतलादत्त बच्चीर विष्णुेदत्त गौरीदत्त लक्ष्मीपदत्त परशीक जजिवाल सँ मनहर सुत घारू दौ (१४६//०५) धारू सुता नेहाल मित्रकर जीवन लुद्दीका माण्डजर सँ पुरन्दतर सुत गोनू दौ (१४६/०२) खण्ड बला सँ धारू द्दौo कन्हा६ई सुतो लूच प्रo सुफल दूर्म्मिलो (२५६/०५) मंगरौनी पाली सँ सोनमा दौ (१२०//०२) मनबोध (२४८/०७) सुतो भवदत्त: सतलखा सँ रामजीव दौ (१७१/०४) सोदरo घरनी द्दौo भवदत्त सुतो सोनमाचन्दा कौ सतलखा सँ नीलाम्बीर दौ (१६९/०५) भवेश सुतो यदुपति (३२०/१०) रामचन्द्र्: पबौली सँ मोहन दौ (१७०//०७) सकराढ़ी सँ लोटाइ द्दौo रामचन्द्र सुतो नीलाम्बभर: वुधवाल सँ वदी सुत राम दौ (१५६//१०) राम सुतो दुल्लहह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत बछाई दौ (१४७/०२) अलय सँ मोहन द्दौo
(४८१)
नीलाम्ब र सुतो आँखीक: (३०९/०५) पाली सँ योगी सुत चिलका दौ (६१/०५) शशिघर सुतो बछाईक: दरिहरा सँ रामदेव दौ (८१//०३) सोदरपुर सँ दाशे द्दौo बछाई सुतो योगीक: सोदरपुर सँ माघव सुत महथा दौ (९०/०१) महथा सुतो भोराक: (३११/०९) माण्डँर सँ रमापति दौ (१४५//०६) वुधवाल सँ गदाघर द्दौo योगी सुतो चिलका छवनूकौ सोदरपुर सँ गंगाराम दौ (१८९//०३) गंगाराम सुता हरिअम सँ देवानन्द० दौ राम सुतो मद्धदू हरिकेशो सतलखा: सँ गोरीश्वार दौ (५९/०८) गंगोली सँ हरिकर द्दौo हरिकेश सुतो सुकनी क: खौआल सँ रूपे सुत सुरपति दौ टकवाल सँ विदू द्दौo सुकनी सुतो देवानन्दो बलियास सँ गौरीनाथ दौ (१४६/०५) अलय सँ गिरिपति द्दौo देवानन्द सुता माण्डवर सँ अपूछ दौ (५६/०८) अपूछ सुता नरउन सँ यदुनाथ दौ (२२६//०१) सोदरपुर सँ विष्णु द्दौo चिलका सुता दरिहरा सँ रामेश्व र सुत हरपति दौ (१३८/०५) सिद्धिनाथ सुतो रामेश्वयर: बुधवाल सँ हरखूसुत श्री कृष्णव दौ (८५/०८) श्री कृष्णम सुता सकराढ़ी सँ अड़नि सुत देवनाथ दौ एकहरा सँ लक्ष्मीशनाथ द्दौo रामेश्व र सुता चतुर्भूज (३०७//०६) गौरीपति (२६४//०८) हरपति रमापतिय: (बo २४/०१) दिघो सँ उँमापति सुत श्याशम दौ (१२९/०२) माण्ड र सँ रामभद्र द्दौo हरपति सुता अलय सँ कृष्ण४पति दौ (१५८//०४) बo (५१/०६) कृष्ण५पति सुतो उँमापति (बo २८/०१) विद्यापति (३०२/०३) पण्डु४आ सँ पाँ भगीरथ दौ (६९/०२) पाँ भगीरथ सुता करमहा सँ बछाई दौ (१६८//०२)।। एकहरा सँ दमनी द्दौo सोनमा सुतो कुलमणि नित्या्नन्दो खौआल सँ ब्रह्मदत्त दौ (१५८/०८) भवानन्दए (२४८/०६) सुतो मेघाकर: फनन्दिह सँ मoमoपाo वगीश दौ (४१/१०) मo मo पाo वागीश सुतो


(४८२)
महिघर लाल प्रo गिराधरौ वलियास सँ भिखू सुत राजा दौ (५०//०९) राजा सुतो हरपति कृष्णमपति एकहरा सँ रमानन्दा दौ (१७०//०९) सकo रघुनाथ द्दौo मेघाकर सुतो ब्रह्मदत्त: घौसोत सँ ठo थेघू दौ (१२६/०६) माण्ड१र सँ कृष्णादनन्दम द्दौo ब्रह्मदत्त सुता जजिवाल सँ गोनन दौ (१८९/०८) हिरू सुतो गोनन: हरिअम सँ पुरूषोत्तम दौ (१४७//०८) सरिसब सँ मोहन द्दौo गोनन सुतो चलबलि धर्मदत्तो माण्‍डर सँ महेश सुत भवेश दौ (५१//०२) गतिराम सुता चतुर्भूज इन्द्रापति महेशा: सोदरपुर सँ रामी सुत लखाई दौ (११३/०५) सकराढ़ी सँ अर्जून द्दौo (६७/०४) पॉं अर्जून सुतो यशोघर: करमहा सँ दशरथ सुत भरथ दौ (३९//०१) (२३५//०३) दशरथ सुतो भरथ: माण्डइर सँ वेणी सुत विशो दौ पाली सँ रतिकर द्दौo भरथ सुता सकराढ़ी सँ घनेश सुत भिखू दौ (१४०/०९) भिखू सुतो कामदेव दिनाई कौ नरउन सँ हलघर सुत राम दौ पाली सँ इन्द्रकपति द्दौo महेश सुता भवेशा गोडo वचनूका बुधवाल सँ देवकृष्णउ दौ (१७३/०५) देवकृष्ण सुतो देवनाथ: दरिहरा सँ महादेव सुत बाले दौ (११८/०४) सोदरपुर सँ लक्ष्मीौदेव द्दौo तुलाकृष्णष इन्द्र पति यमुनी जजिवाल सँ शिवनी सुत मुरारि दौ (१५९/०६) मुरारि सुतो बदलूक: (२९९/०७) एकहरा सँ अनिरूद्ध दौ (२२८/०८) रामकृष्णश सुतो अनिरूद्ध: दिघोय सँ दामोदर सुत रघुनन्दवन दौ माण्डूर सँ भवाई द्दौo अनिरूद्ध सुता सोदरपुर सँ बैद्यनाथ दौ प्राणपति सुतोबनमालीक: खौआल सँ कान्हद दौ बनमाली सुता उमानाथ काशी (२५८//०३) नाथ बैद्यनाथा: पनिo चिन्तादक्णिआ दौ बैद्यनाथ सुता खौआल सँ हलघर सुत पदूम दौ सकौना सँ गंगाघर द्दौo भवेश सुता बेसउँच सँ भवदेव सुत भैया दौ (१३३/०३)

(४८३)
अपरा भैया सुतो मनीराम: बo (१६/०३) बलियास सँ महादेवस्यैपव दौ (१३३/०८) पबौली सँ शुभंकर द्दौo ठo टेकमणि सुता बन्धु मणि प्रo बूच्चूि पंचमणि प्रo पंचानन्दा गेहमणि प्रo ववुअन जी रत्नमणि प्रo बच्चभन जी रूद्रमणि प्रo सुन्द र जीका: बढि़ पवौली सँ दिवाकान्तर दौ (१८७/०२) दिवाकान्त् सुता लक्ष्मीसकांत राधाकांत श्रीकांता: बुधवाल सँ घनानन्दन सुत फेकन दौ (१६९/०५) ब्रहमपति सुतो घनानन्द : एकहरा सँ हरिदाश दौ (२३१/०८) हरिदाश सुतो बo (१२/०७) गिरघर: सोदरपुर सँ हरि दौ (२३१//०२) दरिहरा सँ अभिनन्दत द्दौo घनानन्दत सुता गृहिमणि फेकन रंगनाथा: (२८९//०५): वलियास सँ पुरन्दुर सुत जीवी दौ (१४८//०८) जीवी सुतो बालाक: (३०९//०५) करमहा सँ रघुदेव सुत सन्तो:षी दौ (८७//०६) अपरा बहोरन सुतो रघुदेव: सरिसब सँ माघव दौ (१४५//०१) माण्ड र सँ रतिदेव द्दौo रघुदेव सुता (२४७/०३) सन्तोघषी फुचनि दुखनीका: (२५७//०९) दरिहरा सँ बावू सुत पति दौ (१६६//०७) महिपति प्रo पति सुता (३२४/१०) खण्डकबला सँ हरिदेव दौ (१७१//०१) पाली सँ श्रीकृष्णु द्दौo सन्तो७षी सुता दयाराम मयाराम (बo ६//०१) मनीरामा: दरिहरा सँ नन्दघ सुत पुरन्द्र दौ (१४२/०१) वभनियाम सँ घनी द्दौo फेकन सुता (२४८//०१) पण्डुघआ सँ पाँ मानीक सुत ववुअन दौ (२३०/०६) पाँ मानीक प्रo भवानन्द सुता नित्या्नन्द पाँपुण्या७नन्दत ववुअन प्रo धर्मानन्दन पॉ रमानन्दाा: हरिअम सँ यशोघर सुत घनी दौ (२३०//०८) बo (२०/०९) घनी सुतो दुर्गादत्तो देवीदत्त वलियास सँ दुर्गादत्त दौ (१३५//०६) गुणाकर सुतो दुर्गादत्त बमनियाम सँ घनी दौ (१४२/०२) अपराघनी सुता सतलखा सँ मोहन दौ (१३३//०४) पाली सँ गोपीनाथ द्दौo दुर्गादत्त सुतो मनबोघ (३२०/१०) रेवतीरमणौ तिसउँत सँ आनन्द३ दौ


(४८४)
(९०//०६) सुदर्शन सुता देवानन्दत (२५०/०६)यशोघर मोहन हरिदेव हरिकृष्णाो: माण्ड र सँ उघे सुत वावू दौ (१२९//०९) बहेराढ़ी सँ जीवन द्दौo हरिदेव सुतो आनन्दर संद्दीको (बo ११/०६) खण्ड बला सँ वावू सुत बैद्यनाथ दौ (१३५/०८) पाली सँ महादेव द्दौo आनन्द६ सुतो बहुढ़ी क: हरिअम सँ प्राणपति दौ (२२७/०७) सोदरपुरसँ पुरन्दसर द्दौo ववुअन प्रo धर्मानन्दँ सुतो लीलानन्द चतुरानन्‍दो सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ (१६८/०८) अपरा श्रीजीव सुतो रामेश्व र लोचनो (३१८/०३) माण्ड्र सँ लोटाई सुत मोहन दौ (१५९//०५) मोहन सुता पाली सँ भगी‍रथ सुत गंगाराम दौ (१३१/०८) सकराढ़ी सँ विश्वडम्भुर द्दौo रामेश्वार सुता नेहाल (बo ९//०८) प्रेम मनसुखा: बेलउँच सँ लाल सुत खगेश दौ (२१०/०१) दरिहरा सँ रघुपति द्दौo नेहाल सुता नाथे थोथी तेजनाथा वलियास सँ लक्ष्मीनदेव दौ (१८८/०६) लक्ष्मी देव सुतो कविजीवन: (२१४/०६) सरिसब सँ नन्दयन दौ (१४५//०५) पनिचोभ सँ भवेश द्दौo नाथे सुतो जाल्पाादत्त: बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ (१६७/०३) विद्यानाथ (२६९/०७) सुता मणिनाथ (बo १४/०४) टेकनाथ किर्तिनाथ रघुनाथा: माण्ड्र सँ चाणसुत मोती दौ (१५०/०९) मोती प्रo प्रियंकर सुतो भेरवदत्त (बo १२/३) रत्नेलश्वकरौ सोदरपुर सँ बन्धु‍ दौ (७०//०८) रत्नापति सुतो बन्धुनक: पाली सँ लाला दौ (१४७/०९) जजिवाल सँ मोहन द्दौo बन्धुँ सुतो बसाउन: विठोत्री वलियास सँ अनन्र सुत महादेव दौ (१३३/०८) पवौली सँ शुभंकर द्दौo (२२१/०४) अपरा ठo मोहन सिंह सुतो पद्मनाम सिंह: वलियास सँ धर्मदत्त दौ (१७७//०५) करमहा सँ हेमनारायण द्दौo ठo पद्मनाम सिंह सुता (२३४/०३) जयनारायण सिंह ऋद्धि नारायण (२४०//०७)


(४८५)
सिंह प्रo वूचन सिंह (२४१/०९) आर्ति नारायण सिंह घूरन सिंह (२४२//०१) द्वारिकानाथ सिंह: (२४२//०६) दरिहरा सँ गोपीनाथ दौ (८४//०१) गोपीनाथ सुतो चन्द्रकनाथ मोदनाथौ एकहरा सँ वंशमणि दौ (१९९//०२) वंशमणि सुतो धरमरण मोहनो घुसौत सँ दुल्लणह सुत लक्षमन दौ (१६६//०२) लक्षमन सुतो स्वदयंपाकीश्यठम भगवानदत्तो पण्डुधआ सँ पाँ गरीब दौ (१२४//०८) पाँ गरीब सुता बo (१२/०१) जगतमणि पाँ रत्ननमणि (२४४//०९) हृदयमणिय: (२६९/०९) सोदरपुर सँ भवानीदत्त दौ (१३९//०७) हरिअम सँ प्रान्ना‍थ द्दौo (२३३//०९) जयनारायण सुता हरिनाथ सिंह (२३४/०६) जीवनाथ सिंह शोभनाथ सिंह बंगाली प्रo (२३९//०६) अयोध्या्नाथ सिंह गोविन्द प्रo (२४०/०२) गौरीनाथ सिंह: दरिहरा सँ वावूलाल सुत मुशाई दौ (१७८//०४) वावूलाल सुतो श्रीघर मुशाई कौ खण्डँबला सँ रेवतीनाथ दौ (१६६//०५) करमहा सँ लोकनाथ द्दौo मुशाई सुता करमहा सँ पद्मापति सुत घुरन दौ (१८३//०६) रमापति प्रo घुरन सुता कृष्ण गोपाल नन्दमगोपाल लाल गोपाला: कुजौली सँ ववुरैया दौ (२०५//०५) करमहा सँ धरानाथ द्दौo (२३४/०४) ठo धरिनाथ सुता पद्दपुर पनिचोभ सँ धरानाथ दौ जगतराम सुत पुररवी सुता जानकी उगनी मनीराम अनन्त/रामा (२३८/०८) दरिहरा सँ भगवान दौ उगनीसुतो हिंगू मधुसूदनो दरिहरा सँ महन्थीौ सुत महेश दौ जालय सँ जगदीश द्दौo हिंगू सुता सीताराम मयाराम घनारामा कटाई सँ कमल दौ (२२१/०११) माहव सँ कृष्णँमणि द्दौo घनाराम सुतो दुर्गादत्त विष्णु दत्तो उल्लूत कुजौली सँ प्राणपति सुत हरिश्वौर दौ खाँ राजाराम सुत प्राणपति सुतो रामेश्वमर हरिश्व्रौ बौराम सकर होन सँ


(४८६)
श्री कृष्ण द्दौo हरिश्व र सुता ततैल सकराढ़ी सँ श्रीराम सुत लाला दौ पनिo परशी द्दौo दुर्गादत सुता नारायणदत्त मधुरापति कालीदत्त भवानीदत्ता:सिहौली माण्डवर सँ अभिनन्दस सुत देवानन्दौ दौ (१६४/०७) अभिनन्दणन सुतो देवानन्द : उजान बेलउँच सँ जगन्नारथ सुत हेडू दौ दरिहरा सँ भगीरथ द्दौo देवानन्द सुता दीप बहेराढ़ी सँ मधुसूदन दौ बासुदेव सुत अनिरूद्ध सुता मदनी प्रo मधुसूदन मनोहर शिवरामा: दरिहरा सँ श्यासम दौ ठo मद्दूनी प्रo मधुसूदन सुतो गोनन महिनाथौ उल्लूद कुजौली सँ गोविन्दम सुत रघुराम दौ बेलउँच सँ भवानी द्दौo नारायणदत्त सुता परशमणि महावल खड़गमणि हर्षभणिय:उजोड़ा एकहरा सँ बुद्धिनाथ दौ (८३/०१) जीवे सुता पशुपति प्राणपति गणपति ज्ञानपतिय: पाली सँ कान्हउ दौ गणपति सुता लक्ष्मीदघर माघव कृष्णा देव हरिदेव भवदेवा माण्ड्र सँ मुरारीसुत माघव दौ हरिदेव सुता गौरी गोपी जगन्नालथ पुरखू का: सकौना सँ बलभद्र दौ (गौरी सुतो चतुर हिंगू कौ पनिo जाने सुत मतिनाथ दौo) खौआल सँ महेश द्दौo चतुरी सुतो कृपाल: खौआल सँ गोपीनाथ दौ (२०७/०६) पवौली सँ कृष्णौपति द्दौo) गोपी सुता विशो कामदेव शुभंकरा: पालीसँ गोविन्दि सुत रत्न्पाणि दौ बेलउँच सँ रत्नपति द्दौo कामदेव सुता पुरन्दआर नरोत्तम रघुनाथा: जालय सँ बल्लसभ सुत श्या‍म सुत दरिo भगीरथ दौ (२३५//०८) पुरन्दीर सुतो अनाथ बन्धुथ प्रo खेदू भैयारामौ कछरा पाली सँ गंगाघर सुत गुणीश्वीर दौ खौआल सँ बैद्यनाथ द्दौo भैयाराम सुतो वुद्धिनाथ: माण्डार सँ प्राणपति दौ कृष्णा्नन्दग सुत उँमानन्दौ सुतो प्राणपति:पाली सँ भवानन्दौ दौ प्राणपति सुता सोदरपुर सँ सदानन्दस सुतभिखरी दौ पाली सँ हरिहर दौहित्र दौ


(४८७)
बुद्धिनाथ सुतो लेखनाथ प्रेमनाथौ वुधवाल सँ गोनोड़ दौ (२२७//०४) विशवम्भ र सुतो गंगाघर रतिघरौ माण्डदर सँ श्रीनाथ सुत मोहन दौ वुधवाल सँ नारो दौहित्र दौ गंगाघर सुता नारायण हृषिकेश चक्रपाणि शूलपाणिय: खौआल सँ बैद्यनाथ दौ चक्रपाणि सुतो रोहिणीरमन प्रo गोनोड़ जयशिवो वारी माण्डयर सँ परशुराम सुत रामेश्ववर दौ पाली सँ घनश्यााम द्दौo रोहिणीरमन प्रo गोनोड़ सुतो भोलानाथ हरिकृष्णोंर पण्डुुआ सँ दूवाई दौ कृष्णतदेव सुत गतिराम सुतो दूवाईक: पबौली सँ मनोहर दौ दूवाई सुता सन्द़हपुर दिघोय सँ पुरन्दषर सुत भवेश दौ बहेराढ़ी सँ छोटकनि द्दौo महावल खड़गमणि सुतो शिलानाथ खलीफा धरानाथौ जजिवाल सँ मानीक सुत मेघनाथ दौ घनीसुत घोघन सुतो गुणानन्दम: सुरगन सँ लक्ष्मीखनाथ दौ गुणानन्दु सुतो श्याीम मानिकौ रवौआल सँ हरिकृष्ण‍ सुत छोटकनि दौ पूरहद्दी सँ गोविन्दण द्दौo मानीक सुतो मेघनाथ: हरिअम सँ मनसुख दौ रामकृष्णव सुत हरिराम सुतो मनसुख माण्ड्र सँ शिवदत्त दौ मनसुख सुता माण्डषर सँ ननू सुत प्रेमी दौ खण्डसबला सँ ठo जयकृष्णु द्दौo मेघनाथ सुता डीह दरिहरा सँ रतनू सुत विद्या दौ पद्दापति सुत प्रान्नााथ सुतो रतन: घौसोत सँ वादू दौ रतनू सुतो विद्याक: सोदरपुर सँ हरिहर सुत भोरा दौ खौआल सँ धर्मेश्व्र द्दौo मिश्र विद्यासुता परिआमूवुधवान सँ हरदत्त सुतअनूप‍ दौ नन्‍दन सुत हरदत्त सुतो अनूप: पवौली सँ पाठक आनन्दम दौ अनूपसुता खौआल सँ उँमाई सुत दुखरण दौ नरउन सँ जयदेव द्दौo


(४८८)
खलीफा धरानाथ सुता कलाघर प्रo लेलहू महेन्द्र प्रo लूचे सुरेन्द्रौ प्रo बूढ़ा का: भरवरौली कुजौली सँ उँमानाथ सुत किशोरी दौ (१३१/०७) भवेश सुतो रूद्र निकाकौ सोदरपुर सँ महिनाथ दौ (६७//०४) चिन्ताडमणि सुतो महिनाथ: सतलखा सँ रामकृष्णा दौ (१७१/०१) वुधवाल सँ श्याबम द्दौo महिनाथ सुतो बचनूक: करमहा सँ देवदाश दौ (२३२//०४) अपरा दशरथ सुतो रामचन्द्र : माण्डनर सँ विभू सुत भीखू दौ करमहा सँ शंकर द्दौo रामचन्द्रण सुतो परमानन्द३: एकहरा सँ गोपी दौ (१४१/०४) सरिo विष्णुवपति द्दौo (२६/०५) परमानन्द‍ (२६१//०५) सुतो देवीदाश: माण्‍डर सँ अभिनन्द न दौ (१२८//०८) टीप सोदरपुर सँ जयराम द्दौo देवीदाश सुता सकुरी सरिसव सँ सिद्धिनाथ सुत भीम दौ (४१/०७) गौढि सुतानाथू पाँथू रूचिपति बo(१४१//०३) नरपति श्रीपतिय: माण्डार सँ विशो दौ नाथू सुतो रामदेव: माण्डनर सँ देवे दौ रामदेव सुतो जीवनाथ जयदेवो रामदेव सुतो सिद्धिनाथ: करमहा सँ हरिनाथ दौ सिद्धिनाथ सुता भीम पुरूषोत्तम यदुपतिय: खौआल सँ निकार दौ (७५/०३) जालय सँ काशी दौo भीम सुता जरटिया पाली सँ लक्षमन दौ रामनाथ सुत जगन्नाीथ सुतो लक्षमन: नरउन सँ केशव दौ लक्षमन सुता दरिहरा सँ पद्मनामसुत चतुर्भूज दौ पाली सँ रामभद्र द्दौo रूद्र सुतो देवनाथ उँमानाथौ औड़ा एकहरा सँ दुर्गादत्त दौ (२३४//०९) अपरा पुरन्दतर सुता बछरू जीवेश्वथर रत्नेश्वनर नित्याानन्‍द रामेश्व र दामोदरा: (२३७/०३) राउढ़ सँ पुरखू सुत लक्षमन दौ सकुरी सरिसब सँ नन्ददन द्दौo रामेश्वडरसुतो दुर्गादत्त: वुलवाल सँ शिवदेव दौ (१४२//०१) शुकदेव सुतो बाछ शिवदेवो खौआल सँ बैद्यनाथ दौ रघुनन्द न सुत


(४८९)
देवनाथ सुता कमलनयन (३२२/०५) रामचन्द्रि पुरूषोत्तम बैद्यनाथा: अलय सँ विशो सुत उँमापति दौ माण्डलर सँ जुड़े द्दौo बैद्यनाथ सुतो अन्दी क: सोदरपुर सँ प्रितिनाथ दौ (१५८//०१) अलय सँ कामदेव द्दौo शिवदेव सुता सरहद माण्डार सँ अनिरूद्ध दौ (२२५/०९) अरविन्दय प्रo अच्युँत सुता घनश्यामम मुकुन्दद भवदेव भूवन अनिरूद्धा: हरिअम सँ भिखू सुत रामकृष्ण५ दौ दिघोय सँ चिन्ताुमणि द्दौo अनिरूद्ध सुतो दिनबन्घुु: सिमरवाड़ सोदरपुर सँ गोविन्दण दौ
रघुनन्दणन पौत्र भवानी सुतो गोविन्द : सकराढ़ी सँ मुरारी दौ गोविन्दध सुता पाली सँ शंकर सुत श्रीराम दौ अल्लाँरि सँ शुचिकठ द्दौo दुर्गादत्त सुतो गिरधारी फूलदाहा पाली सँ गणेश सुत भिखारी दौ (१६०/०५) अपरा भिखारी सुतो मणि हिरा को (३२८//०८) सोदरपुर सँ ओहरिसुत प्रितम दौ (१४९/०७) ओहरी सुता (२४९/०९) मद्दू प्रितम बo (८/०३) घोघन जनार्दना: (बo १५//०८) सतलखा सँ यशोघर दौ (९१/०३) यशोधर सुतो पीताम्ब र: जोंकी हरिअम सँ गंगाराम दौ शिव सुत कमलू सुतो शुचि रूचि कटाई सँ थेघ दौ शुचि सुतो रत्तनपति गंगारामौ पबौली सँ हलघर सुत पदूम दौ पाली सँ वैष्‍णव द्दौo गंगाराम सुता सकराढ़ी सँ मेघ सुत माघव दौ पाली सँ जयदेव द्दौo प्रितम सुता अमरू निधि दुर्गादत्ता बुधवाल सँ दाशे सुत पति दौ (१७१/०१) दाशे सुतो पति हरिकौ (३२१/०१) दरिहरा सँ सुरथ सुत भवदेव दौ पाली सँ अनन्तद द्दौo पति सुतो बोघन सोदरपुर सँ वावूसुत मनोहर दौ (१४४/०५) वावू सुतो हरिदाश मनोहरो वलियास सँ गोविन्द दौ (१६७//०१) गोविन्दर सुतो सदानन्दव (बo ५/११) कृष्णा४नन्दोग करमहा सँ सोने


(४९०)
सुत रामनाथ दौ दरिo काशी द्दौo मनोहर सुता चन्द्रवपति (बo ५/०५) सभापति इन्द्रतपति जयपति पृथवीपति धर्मपति महियतिय: बहेराढ़ी सँ हृषिकेश दौ (३८/०७) शूलपणि सुतो पद्दपाणि (२३६//०४) देवपाणि जजिo शोरे सुत मुकुन्दद दौ भरेह सँ विदू द्दौo पद्मापाणि सुतो हृषिकेश पुरूषी कौ रोहाड़ सोदरपुर सँ भवनाथ दौ (१४०//०३) करियन पनिoगादू द्दौo हृषीकेश सुता मनी अनाथ गोपाला: बेलउँच सँ खेदूसुत वदन दौ पुनन्द ह सँ काशी द्दौo उँमानाथ सुता ललीत किशोरी भूटाईभायजीका पाली सँ कारू सुत सवुरदत्त दौ (१६९//०३) कारू सुतो सवुरदत्त होरिलो पबौली सँ दुखरन दौ (१४६//०१) जयकृष्णु सुतो मघुनी बo (२३//०४) गतिरामो बहेराढ़ी सँ देवपाणि दौ (२३६//०२) देवपाणि सुता खौआल सँ उँमापति दौ (१४५/०७) पाली सँ विष्णुो द्दौo गतिराम सुता चतुर्भूज (२५९/०६) जीवे दुखरणा अलय सँ भवानी दौ (१५८//०४) सतलरवा सँ मोहन द्दौo दुखरणसुता (२६४/०४) हेमकर भवदत्त (२८९/०५) पुण्यखशीला: वलियास सँ पशुपति दौ (१३३/०५) पशुपति सुतो लोचन वुद्धि कौ सोदरपुर सँ अनाथ दौ (१६७//०९) वलियास सँ देवानन्द द्दौo सवुरदत्त सुतो भैयो प्रo वृद्धिनाथ: सोदरपुर सँ रामकृष्णद दौ (१४२//०९) शिवदेव सुता (३२२/०१) पुरन्द३र ऋषि घोंघे सुघाकर नरोत्तमा: खौआल सँ निकार दौ (७५/०३) जाo काशी द्दौo नरोत्तम सुतो दूर्म्मिल रमापति महनौरा खौआल सँ रामदेव दौ (४२//०७) (२४७//०३) अपरा रामदेव सुता पाली सँ सुन्द र दौ (२५१/०२) बेलउँच सँ परमानन्द दौहित्र दौ दूर्म्मिल सुता दुर्गादत्त वैयाo रामकृष्णअ मणिकृष्णा: खौआल सँ नारायण दौ (१४४/०३) मथुसूदन सुता भूवन अन्‍दी नारायण: बुधौरा सँ रामदेव सुत


(४९१)
हरिकेश दौ खण्डेबला सँ हाड़ी द्दौo नारायण सुता पबौली सँ परमानन्द दौ खेदू सुत सदानन्द‍ सुतो परमानन्दन माण्डशर सँ नारायण दौ परमानन्दि सुतो यदूक: अलय सँ मुकुन्दौ सुत हिंगू दौ सकराढ़ी सँ गतिराम द्दौo वैयाo रामकृष्ण सुतो भवानीदत्त: एकहरा सँ आनन्दा दौ (२३५//०८) दामोदर सुता आनन्दर प्रo मचल भोला ननू छत्रकर सनाथ विष्णुुपतिय: दरिहरा सँ प्राणपति दौ कामदेवसुत सदानन्दु सुतो लक्षमन सकौना सँ विश्वदनाथ दौ लक्षमन सुतो प्राणपति: पनिo हिंगू सुत कमल दौ खौआल सँ रामदेव द्दौo प्राणपति सुता हरिपुर पाली सँ जयकृष्णस दौ चिन्तातमणि सुत सदाय सुतो जयकृष्णद: खन्तियामाण्डेर सँ विश्वणम्भिर दौ जयकृष्ण सुता दरिहरा सँ भवानन्दस दौ आनन्दा प्रo मचल सुतो गरीब प्रo छोटकूक: करमहा सँ दामू सुत जगन दौ (१२९//०८) (२४७/०५) जगनसुता सोदरपुर सँ हरिजीव दौ (२३३//०३) माण्डपर सँ मोहन द्दौo किशोरी सुतो नित्यारनन्दा प्रo वन्दे४ सुन्द रौ नडुआर करमहा सँ यार सुत श्या मलाल दौ (१८८/०२) अपरा गंगेशसुतो यार: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्‍द दौ (१२८/०६) भवानन्दग सुतो आँखी घीरो हरिअम सँ प्राणपति दौ (८५/१०) प्रद्दूम्नन सुतो परमानन्द सदान्न७दो खौआल सँ दामोदर दौ परमानन्दग सुतो जयदेव: नरउन सँ कंगाई दौ (१६३/०७) तलहन पुर सँ कामदेव द्दौo जयदेव सुतो प्राणपति माण्डौर सँ दमाई दौ (१२५/०७) हरिअम सँ बसुदेव द्दौo प्राणपति सुता खण्डेबला सँ गंगाघर सुत भातू दौ (१३६/०६) बुधवाल सँ लक्ष्मी घर द्दौo यार सुतो श्यापम लाल: सोदरपुर सँ अनाथ बन्धुो दौ (१११/०३) गंगाघर सुतो दानी दामोदर गिरपति कौ पाली सँ चूड़ामणि दौ ठकरूसुत माघव


(४९२)
चूड़ामणि निखूति सँ रामी दौ चूड़ामणि सुता पबौली सँ लोकनाथ सुता रामचन्र्पा दौ (८०//०३) (१३०/०१) लोकनाथ सुता श्रीकान्तँ लखाई रामचन्द्राड: हरिअम सँ शंकर दौ (३९//०५) विघुपति सुता हौद शंकर भानुकरा: सोदरपुर सँ लाखू दौ (७०//०९) वलियास सँ शोरे द्दौo रामचन्द्रँ (३१६/०३) सुतो नयन: माडरि वलियास सँ पण्डितराय दौ (९०//०३) अनलकरमहा सँ माघव द्दौo दानी सुता अनाथ बन्धु( गोविन्दि अभिरामा: फनन्दाह सँ चीकू दौ (२०/०६) गयन सुत डालू सुतो साधुकर: ए सुतो उँदयकर: विस्कीअ सँ रत्नाकर दौ उदयकर सुता जगन्नाौथ रामनाथ भवानीनाथ चिकू गौरीनाथा: माण्ड र सँ रविसुत जुड़ाउन दौ केरवाल वासी पाली सँ घनपति द्दौo चिकू सुता काशीनाथ यदुनाथ बाछनि माघू वासुदेवा: सकराढी सँ होरे सुत गादू दौ सँ द्दौo बाछनि प्रo रूपनाथ सुता सदानन्दू गतिराम घनश्यानम पुरन्दवरा: कुजौली सँ जुड़ाउन सुत बुदव दौ राजे पवौली सँ रामी द्दौo गतिराम सुता रामभद्र कारू चतुर्भूज नारायण मघुरामा: (३२०/०२) अमरावती सकराढ़ी सँ बुधे पौत्र महेश सुत बैद्दयनाथ दौ गांगे दिघोय सँ रति द्दौo रामभद्र सुतो चिकूक: जजिo श्या म सुत अनिरूद्ध दौ दरिहरा सँ दिनमनि द्दौo चिकूसुता खौआल सँ गौरिसुत जयि दौ कुरमा खौआल सँ पाँखू सुत थेघ सुतो ठकरूक: गंगोर सँ बादू दौ ठकरू सुतो गौरीक: जजिवाल सँ महिपाणि सुत होरे दौ दरिoमाघव द्दौo गौरीसुतो जेई प्रo जयकृष्णौ: पनिचोम सँ लोकनाथ दौ जीवनाथ सुत कृष्णरपति सुतो लोकनाथ: सकराढ़ी सँ शिव दौ

(४९३)
लोकनाथ सुता दरिहरा सँ हरिपाणि सुत रविपाणि दौ पाली सँ यशोघर द्दौo जेई प्रo जयकृष्णौ सुता पाली सँ हलघरसुत गंगा दौ सकुरी पाली सँ हलेघर सुत यटाघर सुतो महिघर: ए सुतो माने देवे कौ माने सुतो देवघर: पबौली सँ रूद दौ देवघर सुता गणपति दिरूपति काशी सोनेका: भरहार सिंहाश्रम सँ गोनू दौ काशी सुतो रामजनार्दनो गढ़ विस्फीद सँ महिपति दौ राम सुता हरिहर: भडुआल दरिहरा सँ खेदू दौ हरिहर सुतो नारायण गंगाकौ दरिहरा सँ हरिहर सुत राघव दौ भन्द वाल सँ यदू द्दौo गंगा सुता नीलम्बतर मधुसूदन रमानन्दास: रोहाड़ सकराढ़ी सँ रघुनाथ सुत लखाई दौ (१५८/१०) लखाई सुतो गोपीनाथ रमानाथ प्रo (२६४//०५) रमाईकौ पचही जजिवाल सँ रामसुत हरिनाथ दौ (५९//०२) हरिनाथ सुता बेलउँच सँ घीरू सुत दामू दौ माण्डौर सँ जगतू द्दौo अनाथ बन्धुह सुतो चित्रघर: खौआल सँ मोहन दौ जीवनाथ सुत रमइसुतो हाड़ीक: पाली सँ जीवनाथ दौ हाड़ी सुतो विश्वबनाथ: मलंगिया कुजौली सँ भवनाथसुत सिद्धिनाथ दौ जजिo गौरी द्दौo विश्व नाथ सुतो मोहन: पाली सँ मोची दौ हरिकेशसुत मनोहरसुतो मोचीक: करमहा सँ यदुनाथ दौ मोची सुता खौआल सँ भवानीसुत चतुरी दौ हरिअम सँ यद्दु द्दौo मोहन सुता मनसुख चयन उपेन्द्रा : पनिचोभ सँ भवदेव दौ (२३४/०७) अनन्रराम सुता शुकदेव जयदेव दामोदर बलभद्र भवदेवा: हरिहरा सँ महथी सुत महेश दौ जालय सँ जगदीश द्दौo भवदेव सुतो भंजन रंजनौ कुजौली सँ यशोघर दौ चतुर्भूज सुत


(४९४)
सदानन्दज सुतो यशोघर: फनन्दाह सँ रामकृष्णु दौ यशोघर सुता जालय सँ जगन्नातथ सुत परमानन्दक दौ कुजौली सँ हरिकेश द्दौo श्याफमलाल सुता श्रृष्टिघर शशिघर प्रo कनकीर चम्चे् मंघना: मलंागिया कुजौली सँ वावूराम दौ भवानीसुतो विशवम्भ र: खौआल सँ मुकुन्द दौ विश्वरम्भoर सुतो हाड़ीगोढ़ाई कौ माण्डमर सँ देवनाथ सुत श्री नाथ दौ (२२७/०३) श्रीनाथ सुता मोहन श्‍याम छोटाई (३१८/०७) बुदाईका अलय सँ गौरि दौ जागे सुत गौरी सुतो भिखूक: पबौली सँ रूचिनाथ दौ भीखू सुता खौआल सँ सुघे सुत मुकुन्‍द दौ बहेराढ़ी सँ रतन् द्दौo हाड़ी सुतो चाण महेश्वसरौ: एकहरा सँ रघुपति सुत वाणीनाथ दौ (१४५/०२) बुघo रमापति द्दौo चाणसुतोआँखी जीन्दाोकौ वुघवाल सँ गोनडू दौ (१७२//०८) पुरन्दथर सुतोवदन: सकराढ़ी सँ माघव दौ वदन सुतो गोनोड़ गंगोली सँ नरहरि सुत विश्ववम्भीर दौ गोनोड़ सुता नरउन सँ वावू सुत मद्धू दौ (१३८//०४) (मघुसूदन सुता दरिहरा सँ सदानन्दद दौ (१५९/०८) सदानन्दद (बo २६//०१) सुता वुघवाल सँ कुनेदौ (१७२//०७) सतलखा बेलउँच सँ शशि द्दौo) अपरा मद्धू प्रo मघुसूदन सुता जजिवाल सँ भवानी सुत शिवनी दौ (१५९/०६) वुधवाल सँ विश्व७नाथ द्दौo जीन्दाु सुतो सनफूल वाबूरामौ खड़का एकहरा सँ गोकुलनाथ दौ (१६८/१०) बछाई सुतो घनश्या१म: बुधवाल सँ शयाम दौ (१७२//०८) श्यालम सुता बेलउँच सँ बैद्यनाथ दौ (७४/०८) सुरगन सँ खेदू द्दौo घनश्याहम सुतो गोकुलनाथ: अलय सँ मधुसूदन दौ कुजौली सँ गौरीनाथ द्दौo गोकुलनाथ सुता बo (५//०८) रघुनाथ कृष्ण दत्त विष्णु दत्ता: सकराढ़ी सँ विश्व नाथ दौ


(४९५)
हरिकेश सुत यद्वू सुता नारायण घनश्यारम मधुरामा: पालीसँ गोनू दौ नारायण सुतो विश्व८नाथ भिखीकौ तल्हृनपुर सँ होरिल सुत अर्जून दौ नान्यापुर विस्फीम सँ अपूछ द्दौo विश्वानाथ सुता तेयाय वासी खांगुड़ परिसरा सँ गोवर्द्धन सुत भगवान दौ दरिहरा सँ रमापति द्दौo वावूराम सुता सकुरीसरिसब सँ ललित दौ (११८/०४) टीप विश्वदनाथ सुतोकारू मोहनो पाली सँ प्राणघर दौ (१८०/०१) नरउन सँ रामनाथ द्दौo मोहन सुता रमानन्द४ लक्ष्मी्पति पद्दापतिय: माण्डँर सँ महेश सुतराजा दौ (५६/०४) महेश सुतो राजाक: एकहरा सँ रूपेसुत रघुदौ हरिअम सँ बसाउन द्दौo राजा सुता देवाई शिवाई निताई का जजिo काशी सुत कान्ह दौ बाटू सुत काशी सुता बावुदेव यशोघर कान्हo प्रo कृष्णामनन्दा : वलियास सँ बिदू दौ कान्ह सुता (२५५//०८) भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्ड्र सँ ठकरू सुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo) कारू सुतो (२६०//०४) भैरव रामेश्व/रो वलियास सँ अच्युगत दौ (१४१/०७) बुधo जगन्नाेथ दौ रामेश्वीर सुतो पुरूषोत्तम: माण्ड र सँ माघव दौ (१४२/०७) पाली सँ देवनाथ द्दौo पुरूषोत्तम सुता शूलपाणि रत्नोपाणि रतनू दण्डचपाणिय: वलहा वलियास सँ भोरा दौ (१६७//१०) भवानी सुता बैद्यनाथ रामकृष्णोल: तल्हपनपुर सँ शुचिकर सुत श्रीघर दौ टकबाल सँ दूबे द्दौo बैद्यनाथ सुता भोरा पुरूषोत्तम (२३९/०८) विश्वेईश्वररा: बेलउँच सँ शिवदेव दौ (४५/०९) रघुपति सुता शिवदेव भवदेवो (२६७/०९) सकराढी सँ हेमू सुत भातू दौ पचहीसँभादू द्दौo शिवदेव सुतो हरपति: कुजौली सँ

(२३९) (४९६)
।। पद्दनाम सुत विश्व(म्भ)र दौ माण्डनर सँ चिलकू द्दौo भोरा सुता बेलसाम बुधवाल सँ बहोरन सुत शिरी दौ (१४५/०२) जयराम सुतो बहोरन:।। गंगोली सँ लोटन दौ।। बहोरण सुतो शिरीक: दरिहरा सँ जयदेव दौ।। शिरी सुतो रघुनाथ: नरउन सँ गोपाल सुत जगदीश दौ बुधवाल सँ बलभद्र दौ।। रतन् प्र. रत्नलपाणि सुतो ललीत: (तसिल) करमहा सँ महिनाथ दौ (१४५/०३) सतलखा सँ नारायण द्दौo ललित (तलित) सुतो देवानन्दस: हरड़ीसकराढ़ी सँ।। वैया. कृष्णथपति दौ।। रामचन्द्रा सुत मुधुसूदन सुतो वैया. कृष्णरपति वैया. नन्दीलपति खण्डतबला सँ केशव दौ।। वैया. कृष्णृपतिसुतो वैया. गुणपति वैया. खेलपति बहेरादीसँ हरदत्त सुत रामहरि दौ सतलखासँ घनपति द्दौo एवं ठ. धीरनाथ सिंह विवाह:।। (२३४/०४) ठ. अयोध्यासनाथ सिंह प्र. बंगाली सुतो आशुतोष सिंह (Income Tax Comm) संतोष सिंहो नाहस खौआल सँ उगरी सुत गीता दौ (१०९/०६) महोइश्वारदत सुता कुलमणि भादूलाल (३३५/०६) सोदरपुर सँ बेचू सुत श्यासमनाथ दौ (सोदरपुर सँ बेचू सुत श्या्मनाथ दौ (२१०/०९) हृदयनाथ प्र. श्यासमनाथ सुता खनाम फनन्द्हसँ मo मo भवानीदत्त सुत शंकरदत्त दौ (१७३/०१) कवि शंकरदत्त सुतो रूकमीनीदत्त (३३६//०३) कन्है्यालालो भखरौली कुजौली सँकुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo उगरी सुता मधुसदून पुरन्दार दुर्गा गीताका तिसउँत सँ कमलनयन दौ (२०५//०९) कमलनयन सुतो घनश्यायम सुन्द र: काको बेलउँचसॅ घनीराम सुतवावूनाथ दौ (१७८/०५) पाली सँ कमलादत्त द्दौo।। गीता सुतो विरेन्द्रद: खण्डीबला सँ कृष्णसदत्त सुत हरिनन्दलन दौ (२०६//०५)


(४९७)
।। हरिनन्द न सुला लूटन प्र. सूर्यनन्दान गिरजा नन्द्न श्यानमा नन्दाना: घुसौतसँ दूर्म्मिलसुत फतुरी दौ (२१४/१०) सिमरवाड़ खौआल सँ अनिरूद्ध द्दौo (२३४/०४) ठ गोविन्दँ प्र. गौरी नाथ सिंह सुता जगदीश सिंह (२४०//०४) सतीश सिंह गिरिश सिंह रतीश सिंहा भरवरौली कुजौली सँ श्री मोहन सुत इन्द्रा नन्दद दौ (६४/०१) मनमरन प्र. सोमेश्वनर सुतो रमानन्द : माण्डुर सँ इशान्नाुथ सुता रामघन दौ (१९७/०४) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo रमानन्द् सुतो श्री मोहन कृष्णम मोहनो सुदई बेलउँचसँ पन्नी३ सुत भूषण दौ (१८३//०७) डुमरा बुधवाल सँ कृणपति द्दौo श्रीमोहन सुता परमानन्दद इन्द्रा नन्दल विद्यानन्दा३ करमहा सँ छोटासुत तंत्रदत्त दौ (९८//०९) छोटा प्र. उग्रदत्त सुतो तंत्रदत्त: माण्ड र सँ अच्छनपति सुत बौकू दौ (११२//०८) बौकू प्र. भोजपति सुता यग्यमपति भोजपति मघुरापति महिपतिय: करमहा सँ भवानीदत्त दौ (१६२/०६) सोदरपुर सँ बुद्धिकर द्दौo।। तंत्रदत्त सुता वूचन वुद्धिनाथ रमानाथा: माण्ड र सँ मानीक सिंह सुतबिहारी सिंह दौ (१८६/०६) मानीक सिंह सुतो बिहारी सिंह: खण्डधबला सँ उग्र सिंह दौ (१२०/०१) माण्डबरसँ हरेराम द्दौo विहारी सिंह सुतो दिनकर सिंह प्र. फतुरी सिंह निधिकर सिंह प्र. मोच सिंहो।। सोदरपुर सँ बवुजन सुत सोमेश्वसर दौ (२०५//०९) सोमेश्वार सुतो त्रिवेणी भरवदत्तो (२७५/०४) दरिहरा सँ विष्णुशदत्त सुत गेहनाथ दौ (१७७//०८) गेहनाथ सुता सरिसब सँ विश्राम सुत करिये दौ (२१५/०३) करिये (३११//०४) सुता नरसाम बलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रहनदत्त दौ (६७//०६) ब्रह्मदत्त (उo टीo २८//०५) सुता घुसौत सँ थेघु सुत उँमापति दौ।।

(२४०) (४९८)
।। (१२६/०४)।। खौआलसॅ गुणाकर द्दौo इन्द्रा्नन्दौ सुतो शारदानन्द श्याौमानन्दोह दिघो सँ राजा सुत मंगनू दौ (२१८/०५) ठ. राजा सुतो मुणीन्द्री नारायण।। पण्डुरआसँ थाड़स्यै व दौ (२१८/०९) करमहा सँ श्यारमनाथ द्दौo ठ. मंगनु प्र. मुणीन्द्र३ नारायण सुतो केदारनाथ: पालीसॅ शक्तिनाथ सुत लक्ष्मीशनाथ दौ (२१२/०७) लक्ष्मीननाथ सुता बदियाम पवौली सँ नया सुत विश्वसनाथ दौ (१९८/०९) विश्वमनाथ सुतो रघुनाथ दुखरणो जमदौली पाली सँ उँमादत्त शम्भूमदत्त दौ (१७८/०७) शम्भू दत्त सुता।। सिमरवाड खौआल सँ रामभद्र दौ (१३३/०५) घुसौत सॅझोंदू द्दौo (२४०/०२) ठ. जगदीश सिंह सुता माण्ड र सँ विफल सुत।। परमानन्दा दौ (१९१/०/०) परमानन्‍द सुतो उषानन्दम रमानन्दो‍ दिगउनघसोदरपुर सँ दामोदर सुत सिद्धिनन्द्न दौ (१२५/०/) (२४४/०७) दामोदर सुतो विश्वाीनन्दं सिद्धिनन्दलनो वुधवाल सँ परशमणि सुत कन्टूि दौ (१२०/०६७) सोदरपुर सॅ चित्रघर द्दौo सिद्धिनन्दीन सुतो चन्द्राननन्दव प्र. जगदीश तीर्थानन्दोद पाली सँ श्रीनाथ।। सुत जगन्नासथ दौ (१९५/०) खण्ड‍बला सँ बावू वंशधारी सिं‍ह द्दौo (२३३/०९) ठ. ऋद्धि नारायण सिंह सुतो चिरंजीव प्र. शक्तिनाथ सिंह दुर्गानाथ सिंहो।। सिमरवाड१ खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरूद्ध दौ (२१४/०) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo।। ठ. चिरंजीव सिंह प्र. शक्तिनाथ सिंह सुता कुआ।। तिसउँतसँ चिरंजीव सुत भगवत नारायण दौ (१२१/०९) चिरंजीव सुतो भगवतनारायण: लक्ष्मीथनारायण जयनारायण (२९४/०९) अतिनारायण (२४२/०६) मोदनारायणा: (३१७/०) कुजौलीसँ मनभरनदौ (२४०/०३) माण्डार सँ रामधन द्दौo भगवत नारायण सुता सुदय बेलउँच सँ भूषण सुत कुमर दौ (१८३/०७) कुमरसुता त्रिलोचन हरिमोहन मनमोहन।।

(४९९)
ब्रजमोहन D.I.G. (Police) चन्द्ररमोहना: जमदौली पालीसँ कपिलेश्वणर दौ (१७८/०८) कपिलेश्वकर सुता हरिनन्द।न् लोकाई यद्दूका: सोदरपुर सँ।। बहोरन सुत बावूनाथ दौ (१४७/०२) मधुपति सुता खगपति परपति गण पति शुभपति लक्ष्मीIपति क्षत्रपति मेहपतिय: हरिअमसँ होरिल।। सुत प्रद्यूम्न् दौ (१४५/०५) बलियास सँ मोहन प्र. ठाड़ी द्दौo नरपति सुतो बहोरण: बमनियामसँ पक्षघर दौ (१५८/०९) पक्षघर सुतो मघुसूदन: बलियास सँ राय पीताम्बलर दौ (१५६/०५) राय शुभंकर सुतो पीताम्बषर: घोसोत सँ गंगाघर सुत नरहरि दौ।। दूबन सुतो थेघू पॉखूकौ बलियास सँ हतघर दौ।। थेथ सुतो कृष्णबकाशी कौ।। कुजौली सँ (१५६/०५) सुरपति दौ।। कृष्णस सुतो गंगाघर: माण्ड र सँ शिव सुत नारायण दौ पनियोभसँ माघव द्दौo गंगाघर सुतो नरहरि: दरिहरासँ महेशसुत हरिकेश दौ।। बेलउँच संशंकरद्दोग नरहरि सुता पबौलीसँ भवदेव सुत लक्ष्मीर दौ (८९/०४) सकराढ़ीसॅ राघव द्दौo पीताम्बदर सुता सोदरपुरसँ कंगनूसुत रघुराम दौ (९१/०७) रघुराम सुता सकराढ़ीसँ किशाई दौ (११०/०७) दि. सोदरपुर सँ बैद्यनाथ द्दौo बहोरण सुता वंशमनि प्यासरे बावूनाथ फतुरीका: बलियासँ घनश्याोम सुत हरियाणि दौ (१३५/०८) हरिपाणि सुता महाघीर जमाहिर अमृत घीर कृष्ण१घीर रघुवीरा:बुधवाल सँब्रस्महपति सुत बघरू दौ (२१६/०९) खण्डहबलासँ बन्धुी द्दौo बावूनाथ सुता नडुआर करमहासँ होरिल दौ (२१५/०६) सरिसब सँ तिलकेश्वपर द्दौo (२३४/०/) ठ. आर्त्तिनारायण सुता।। टकबाल सँ रविनाथ सुत श्री नाथ दौ (२१०/०) रविनाथ सुता बद्रीनाथ श्रीनाथ गरीबनाथ शुम्भू४नाथा: एकहरासँ सोना सुत मुनीदत्त दौ।।

(२४१) (५००)
।। (१३४/०८)।। सोना सुता गिरिधारी भवानीदत्त मुनिदता: सोदरपुरसँ उत्तम सुत अभिराम दौ (७६/०१) छोटी प्र. छोटाई सुतो उत्तम: (२५६/१०) हरिअमसँ पद्मापति दौ (९६/०) पद्मापति सुता खण्ड बला सँ माने सुत रतिघर दौ (१४६/०३) पाली सँ गोनू द्दौo उत्तम सुतो अभिराम:वलियास सँ शतंजीव दौ (१२०/०३) पबौलीसॅकालीदाश द्दौo।। अभिरामसुतो ब. (२/०४) बूढ़न: पण्डुतआसँ हरिश्वसर सुत कृष्णीपति दौ (१२१/०७) वमनियाम सँ किशाई प्र. कृष्णा१नन्दर द्दौo मुनिदत सुता खण्डबबला सँ गोविन्दा सुत गोपीनाथ दौ (१८७/०४) दरिहरा सू लक्ष्मीननाथ द्दौo श्रीनाथ सुता बलियास सँ वावूलाल सुत राम दौ।। (१४८/०८) शिवीसुता ज्योथ. मनसुख ज्यो . हिरन चाण होरिला: पालीसँ गिरघर दौ (२२३/०५) जयकृष्णौ सुतो गिरधर: खोआल सँ नन्द नसुत मांझी दौ (१४१/०२) सुघाकर सुतो चन्द्रथकर: अलय सँ नारायण दौ (२१/०६) सोदरपुरसॅ भोगीश्वोर द्दौo चन्द्रौकर सुता गुणाकर मधुकर श्रीकर रतिकर प्रज्ञाकर परमानन्दा : बहेराढ़ी: सँ पुरे सुत शिव दौ सकराढ़ी सँ चन्द्रेाश्वौर द्दौo गुषाकर सुता रतनू मण्डित पण्डिता: बर्मानयाम सँ कुलपति दौ (३५/०८) माण्डशरसँ किरतू द्दौo पण्डित सुतो मांगुक: बेलउँच सँ रतनू दौ।। मांगु सुतो नन्दान: पालीसॅ रतनू सुत परान दौ दरिहरासँ काशी द्दौo।। कैलस्त्भ वासी।। (कालसर-प्राचीनगॉंव कटिहार) घोसियामसू एवु करतुत: भिंगुयालसँ गोर कस्तुँत: नन्दoन सुतो झांकी क: जगिवाल सँमदानी दौ (१५९/०४) पनिचोभ सँ लक्ष्मीीनाथ द्दौo।। झॉकीसुता पबौली सँ कमसुसुत हारेनन्दीन दौ राघव सुतो कमल: हरिअमसँ भवदत्त दौ कमल सुतो हरिनन्द न: फनन्द्रूसॅ चिकू दौ (२३७/०५) सकराढ़ी सॅ गादू द्दौo हरिनन्दनन सुता पाली सँ महिनाथ दौ (१४२/०९) महिनाथ सुता माण्ड र सँ रामकृष्णस दौ (१४२/०५) कुजौली सँ लोकनाथ दौहित्रयो।।

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...