Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१७ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(५१)
(उपटीप दिगउन्ध सँ कछुवा) महावीर सुता विद्यानन्दI जीवानन्दu शिवानन्दाh वलियास सँ दामोदर सुत पुण्य पति दौ उ.टी. /९१/०४) खण्ड०बला सँ बावू खेलापती सिंह द्दौo विद्यानन्दर सुता सँ सुत उपेन्दr दौ सँ द्दौo जीवानन्द् सुता सँ सुत तेजनाथ दौ सँ द्दौo मोतीनन्दसन सुतो पंचानन्दउ: सँ सुत योगेश्व र दौ सँ नन्दणनो द्दौo देवकीनन्द सुतो छत्रानन्दय हरि नन्द्नो वलियास सँ भैयों सुत कृष्णेदश्र्वर दौ उoपo (९०/१०८) सरिसब सँ फलहारी द्दौo छत्रानन्दन सुता सँ सुत माधव दौ सँ मयानन्‍द सुत सतीनन्द न: करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ नरउन सँ दामोदर द्दौo सतीनन्दवन सुता सँ सुत फणिपति झा दौ सँ द्दौo
(५२) उपटीप कन्हौौलीसँ उजान
अथ कन्होणली सोदरपुर ग्रामारम्भी: (९०/०५) —भवेश सुता पुरन्दार कुलपति मानिक सुकवि कृष्ण दत्ता: पाली सँ हरिदेव सुत बालकृष्णा् दौo (९०/०८) माण्डनर सँ रतिपति द्दौo पुरन्दहर सुतो शक्तिदत्त: शिवा हरिअम सँ परशी सुत बालकृष्णद दौo (११४/०) खौआल सँ हरिनाथ द्दौo शक्तिदत्त सुतो केशवनाथ लेखनार्थौ दरिहरा सँ प्रताप नन्द८न दौ (शा. १६५/०७) बुधवाल सँ चिलका द्दौo अपराशक्रिदत्त सुतो लेरवन: पाली सँ विश्र्वेखर सुत पाठक वचून दौ
सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौo लेरवन सुता दरिहरा सँ छोन्हाा सुत मुसहड़ दौ सरिसब सँ श्रृष्टिधर द्दौo मानिक सुतो भीरवन छोटा तिसउँत सँ मनहर सुबन्धु दौ (शो ९१/०) माण्डतर सँ हेमकर द्दौo भीरवन सुतो महिपति चन्द्र पति माण्ड‍र सँ बदूकनाथ दौ (९३/०३) सरिसब सँ हिरेश्वसर द्दौo छोटा सुता रूचौलि एकहरा सँ मoमo बबुरैया सुत दुलरेया दौ (२०४/०७) कुजौली सँ बृहस्प‍ति द्दौo (१०८/०६) रामचन्द्र सुता गंगादत्त विष्णु दत्त कान्हा चान का: खौआल सँ विश्र्वेवर दौ (१०८/०२) हरिअम सँ किशुनी द्दौo गंगादत्त सुता हरिअम सँ नारायण सुत हरीनाथ दौ (११३/०७) सकराढी सँ गरीब द्दौo विष्णुणदुत्त सुता एकदत्त ठेङनि प्रo शिवदत्त दुरिवया काo हरिअम सँ हरिनाथ दौ (११३/०७) सकरादित सँ गरीब द्दौo एकदत्त सुता करमहा सँ चन्द्रददेव सुत प्रेमदेव दौ प्रo (१६०/०) प्रेमदेवा सुता माण्डरर सँ धीर दौ (१२३/१०१) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo ठेङनि प्रo शिवदत्त सुता गणेशदत्त बम्म प्रo आद्यदत्त त्रिपुरदत्त लक्ष्मीददत्त रजनीदत्ता दरिहरा सँ भवनाथ दौ उo (१६५/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo गणेशदत्त सुतो चण्डीँदत्त: नरउन सँ गदापाणि दौ (शा. ९६/१२) गदापाणि सुता सोदरपुर सँ देवकृष्णत सुत मा‍नीक दौ उoटीo (३०/०९) पाली सँ देवनाथ द्दौo चण्डीडदत्त सुतो लेखदत्त: हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत बावू लोकनाथ दौ (उoटीo१.४१/०) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo लेखदत्त सुतो रमाशंकर शिवशकरौ माण्डीर सँ रघुवर सुत फेकू द्दौo (उ.टी.८४/१३) पाली सँ हर्षी द्दौo रमाशंकर सुतो सँ लक्ष्मीकनाथ दौ सँ द्दौo शिवशंकर सुतो महिषीपाली सँ झपटी प्रo दिनानन्द सुत तारानन्द दौ उ.प्र. (३१/१०/३) जजिवाल सँ दिनानाथ द्दौo अपरा चण्डीसदत्त सुतो अनन्ताीनन्दद: अलय सँ राजा लीलानन्दष सिंह दौ वलियास सँ मणि सुत इश्व रीदत्त द्दौo बम्मश प्रo आदयादत्त सुता गिरिजादत्त हेमदत्त वूचन वंशी का: बुधवाल सँ परशमिणि सुत बछरण दौ प्रoटीo (६६/०४) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo गिरिजादत्त सुता पुण्य्दत्त पिनाकदत्त चन्द्रपदत्ता:

(५३) (कन्हौतली सँ उजान मंगरौनी) बुधवाल सँ मनोहर सुत टेकनाथ दौ शा (२९०/०२) सोदरपुर सँ हरिनाथ द्दौo पुण्यवदत्त प्रo जीबछ सुता जगदीशदत्त महेशदत्त उमेशदत्ता:करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी./५४/०७) सोदरपुर सँ बावूलाल द्दौo जगदीशदत्त सुतो गोपाल दत्त प्रo अजयदत्त संजदत्तौ हाटी बेहट करमहा सँ मोदनाथ सुत उग्रनाथ दौ (उ.टी/५७/१०) सोदरपुर सँ जयनन्द न द्दौo गोपाल दत्त सुता रैमा सँ सुत तंत्रनाथ दौ सँ द्दौo महेशदत्त सुतो राजदत्त सुरगन सँ विजयनारायण दौ उ.टी. (१०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन द्दौo उमेशदत्त सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दल सुत अम्बिकानन्दंदत्ते (उ.टी. ७५/०६) सोदरपुर सँ जगदीश द्दौo
पिणाकदत्त सुतो धनदत्त : करमहा सँ विश्विनाथ सुत राधानाथ दौ (शा. २१०/१०१) माण्डोर सँ गोवर्द्वन द्दौo अपरा पिणाकदत्त प्रo बालाजी सुता दिनेशदत्त रमेशदत्त अमरदत्ता श्याकमादत्ता : माण्ड र सँ झोटहु दौ उ.टी. (८५/०३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo धनदत्त सुतो विष्णुददत्तो प्रo मुन्ना सदनो फनदन्हि सँ भिरिवया सुत हंसमणि दौ शाo २७५/०९ रवौआल सँ धनश्यााम द्दौo उदयदत्त प्रo मुन्नाु सुतो सिहौली माण्ड/र सँ छीतन सिंह सुत परमानन्दद सिंह दौ (उ.टी.८६/१०) नरउन सँ दुर्गानाथ द्दौo

(५४) उ.टी. कन्हो्ली सँ उजान
हेमदत्त सुता नरउन सँ भोलानाथ सुत पशुपतिनाथ दौ (१०२/१४) खण्डाबला सँ बावू दौ पति द्दौo अपरा हेमदत्त सुतो भीमदत्त प्रo बालाजी परहट बहेराढ़ी सँ चूड़ामनि सुत, पौराणिक टेकमणि दौ पबौली सँ दिवाकान्तप द्दौo भीमदत्त प्रo बालाजी सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo
बुचन सुतो हिरण्यौदत्त : माण्डौर सँ गणी सुत हरपति दौ उ.टी (८९/०३) करमहा सँ श्याहमलाल द्दौo।। हिण्यबदत्त सुता वंशीसुता नरउन सँ जगदबन्ध् सुत पचकौड़ी प्रo लेरवनाथ दौ (उ.टी. ९६/०३) करमहा सँ शीतल द्दौo अपरा वंशी सुता हारिअम्बा सँ सिद्विनाथ सुत दुर्गानाथ दौ ३.टी (४४/१२) नरउन सँ विश्र्वनाथ द्दौo लक्ष्मीादत्त सुतो हरषीक: पाली सँ गोरवूल सुत परिवया दौ उ.टी (३४/१०) खण्ड बला सँ केशवनाथ द्दौo हररवी सुता खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्यनाथ दौ उ.टी (६९/०९) पबौली सँ विकल द्दौo अपरा हररवी सुता दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ उ.टी (७४/०६) सोदरपुर सँ श्रीधर द्दौo रजनीदत्त सुता देवीदत्त तीर्थदत्त प्रo हौवा जयदत्त योगदत्त पद्मदत्ता हरिअम सँ दुल्ल०ह सुत गिरधर दौ (शा/२८२/०५) पबौली सँ गुल्लीप द्दौo घरानाथ दौ (उ.टी. ३६//०३) रवण्डतबला सँ वासुदेव सिंह द्दौo दुर्गानन्दय टेकानन्द् श्याममानन्दा९ बुधवाल सँ रघुनन्दशन दौ (६५/११ उ.टी.) सोदरo नेना द्दौo (८७/१२) पबौली सँ उमानन्दर द्दौo नन्दसन सुता करमहा सँ रवेलनाथ द्दौ (उ.टी.३८//११) रवण्ड o आद्याकान्त द्दौo श्याौमानन्दस सुतौ रंजन सुघी सँ सुरगन सँ विजयनारायण दौ (१०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन)


(५५)
(उपटीप कन्हौ ली सँ उजान) तीर्थदत्त प्रo हौवा सुता गौरीदत्त केशवदत्त यदुदत्त विनोददत्ता:पाली सँ धरानाथ स्यैुव दौ (शा/२०४/१०४) खण्ड(बला बावू वासुदेव सिंह द्दौo गौरीदत्त सुता करमहा सँ जर्नादन सुत नरनाथ दौ (५३/१०१) बेलउँच सँ नेना द्दौo केशवदत्त सुता अलय सँ कलिकर्णावतार राजा लीनानन्दु सिंह सुत ऑनरेवुल राजा बहादुर कीर्त्या नन्द सिंह दौ बेलँउच सँ कुमर द्दौo यदुदत्त सुतो धीरेन्द्रलदत्त: माण्डेर सँ यदुनन्दकन सुत बदरी दौ (उ.टी. ८६/१०६) एकहरा सँ दिनानाथ प्रo बंगाली द्दौ विनोददत्त सुता माण्ड्र सँ बदरीटी दौ उ.टी (८६//०६) एकहरा सँ दिनानाथ द्दौo जयदत्ता सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत सोन दौ उ.टी (६५/१२) खण्ड(बला सँ साधू द्दौo योगदत्त सुता नरउन सँ मनहर सुत‍ दामोदर दौ उ.टी (९९/०४) करमहा सँ हेमकर द्दौo पद्मदत्त सुतो पीताम्ब र भोलादत्त प्रo पियुषदत्त बुधवाल सँ चण्डे श्वथर सुत शिवेश्व्र दौ (उ.टी. ६६//०८) रवण्ड बला सँ कृष्णेयश्वदर द्दौo।। पीताम्बदर भानू शेरवर माण्डतर सँ नन्दीभपति सुत तुलपति दौ (उ.टी. ८२/१३) रवण्डरबला सँ वाबुहृर्षपति सिंह द्दौo भोलादत्त प्रo पियुष दत्त सुनीलदत्त: वलियास सँ चण्डेदश्वदर सुत त्रिलोकनाथ दौ (उ.टी. ९०/१०६) डूमरा बुधवाल सँ गोरीनाथ द्दौo धीरेन्द्र दत्त सुता हरिअम सँ मोदनाथ दौ (उ.टी. ४८//०१) सँ देवेन्द्र नाथ झा द्दौo कान्हत सुतो रमादत्त दरिहरा सँ रैया सुत मनसुख दौ (शा.९९/१०३) खण्डेबला सँ जगन्नाथ द्दौo चपनू सुता करमहा सँ जगन्ना थ सुत भवानीदत्त दौ (१६२/०६) सोदरपुर सँ बुद्धिकर द्दौo

(५६) २८ उपटीप मानीसँ सरिसब
अथ मानी सोदपुरर ग्रामारम्भउ:—(२१२/८) बाछनि प्रo कृष्णा्नन्दल सुतो वामदेव:माण्डपर सँ हरपति सुत परमानन्दन दौ (१०५/०३) खण्डसबला सँ रामदेव द्दौo वामदेव सुता गंगा बछरू मंचिता: करमहा सँ सदानन्द‍ दौ शा.१५६/०९) माण्डतर सँ हरपति द्दौo गंगा सुता घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेधू दौ (शा. २६८/०९) अपरा थेधु सुता सरिसब सँ रामदेव सुत गदाधर दौ अपरा गदाधर सुता कुजौली सँ शुभंकर दौ वलियास सँ जगदीश द्दौo अपरा गंगा सुता अलय सँ धनश्यापम सुत रमाकान्त दौ पण्डुिआ सँ गुणाकर द्दौo अपरा गंगा सुता एकहरा सँ यदुपति सुत रमाकान्ती दौ सोदरपुर सँ कृष्णाशनन्‍द द्दौo बछरू सुता माण्डौर सँ रतिपति सुत छत्रपति दौ अपरा छत्रपति सुता नरउन सँ अनिरूद्व सुत द्यनश्याुम दौ कुजौली सँ शुभंकर द्दौo अपरा बछरू सुता वलियास सँ विधानाथ सुत धर्मदत्त दौ (शा. २४०/०९) अपरा वधमदत सुता कुजौली सँ रामी दौ सँ द्दौo अपरा बछरू सुता आदिनाथ: पाली सँ ज्योर.कुमुदानन्दा सुत ज्योद. सोनमनि दौ (शा. १३४/०४) वलियास सँ शतन्जीव द्दौo मंचित सुता बुधवाल सँ नारायण सुता हरिश्र्वर दौ (शा ९५/०२) सोदरपुर दौ फकीर द्दौo अपरा मंचित सुतो रघुनाथ: करमहा सँ नरोत्तम सुत नन्दौन दौ (शा.२१२/०९) नन्द०न सुता खौआल सँ लक्ष्मीीपति द्दौo अपरा रतनपति सुतो रूचिपति उँमापति सोदरपुर सँ गीरू सुत जगानाथ दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo रूचिपति सुतो लक्ष्मीदपति खण्डरबला सँ विश्व१म्भ०र सुत भवेश दौ (१६१/०३) वलियास सँ जगनाथ द्दौo लक्ष्मीोपति सुता नरउन सँ हरि सुत कवि कृष्णक दौ माण्डदर सँ द्यनश्याचम द्दौo रघुनाथ सुता वैया. पिणाकपाणि वैया. शूलपाणि कौ करमहा सँ शिवदत्त सुत महिधर दौ (शा.११०/०३) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo वैया. पिणाकपाणि सुतो सदमाशिव गणेशो पाली सँ दुर्गादत्त सुत मोहन दौ (शा.२१२/१०२) सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौo सदाशिव सुता खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (उ.टी. ६९/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गणेश सुतो शास्त्राणर्थ मार्तण्ड) वैया. मार्कण्डेहय क: हरिअम सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (शा. १८५/०४) माण्डुर सँ लोटनी द्दौo मार्कण्डेहय सुता लोकेक्ष्वार अनन्त कन्टिर उँमापति वाचस्पुतिका दरिहरा सँ खडा़गनाथ सुत खड़गपाणि दौ (शा. २०/०६) करमहा सँ विश्वानाथ द्दौo लोकेश्वरर सुतो प्रों.मेषेश्व्र प्र.विश्वेोश्व र:सुल्हननी नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (शा. २१३/०५) सोदरपुर सँ बवुजन द्दौo प्रो.मेषेश्वँर प्र. विश्वेकशवर (MA PH.D-D.Litt) सुतो संजयक:लोहनावासी महिषी पाली सँ रामेश्व‍र सुत भूवंनेश्व:र दौ उ.टी . ३६/०/ गंगोली कटका सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo
(५७) उ.टी. मानी सँ सारेसब भट्टपुरा
अनन्त७ सुतो लक्ष्मीरनाथ: नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (शा. २१३/०९) सोदरपुर सँ वबुजन द्दौo
कन्टी७र सुतो ठक्कूर सुरेशो करमहा सँ महादेव सुत कमलनयन दौ (उ.टी/५९/०३) सकराढ़ी सँ बलमद्र द्दौo ठक्कू सुतो राजेन्द्र विनो दौ सँ सुत हेमपति दौ सँ द्दौo सुरेश सुतो मनोज:सँ सुत दोलानन्द् झा दौ सँ द्दौo
उँमापति प्र. रमापति सुतो अशोक नरउन सँ रविनाथ सुत खगनाथ दौ (उ.टी. ९६/०९) पाली सँ म.म.डा. गंगानाथ द्दौo
वाचस्पिति सुतो विधापति सुल्हननी नरउन सँ हरदत्त सुत चंचल दौ (उ.टी. ९२/०८) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo शूलपाणि सुता नरउन सँ घनानन्दव सुत कुलपति दौ पाली सँ घनानन्दस द्दौo बन्धु६ सुतो रूचिपति हरिअम्बी सँ देवानन्दन सुता यार दौ (शा.१०४/१०५) माण्ड्र सँ भवेश द्दौo अपरा बन्धुण सुतो गुणीक: नरउन सँ महिपाणि सुत कुलपति दौ उ.टी. (१००/०२) बुधवाल सँ हरिश्रवर द्दौo रूचिपति सुतो धनानन्दश- दरिहरा सँ गोड.सुत भवनाथ (शा.६५/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo अपरा रूचिपति सुता माण्ड र सँ अच्छ पति सुत जीवपति दौ उ.टी. (८८/१०) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo अपरा रूचिपति सुतो श्रीपति: दरिहरा सँ आनन्दस सुत हिरानन्दथ दौ (उ.टी./७५/०) बुधपाल सँ हरि द्दौo अपरा घनानन्द८ सुतो भूधर प्र. केशवानन्द्: माण्डपर सँ बेचन सता तारादत्त दौ उ.टी (८५/१०) नरउन सँ लक्ष्मीीदत्त द्दौo अपरा घनानन्दद सुता करमहा सँ नन्दटलाल सुत श्याणमलाल दौ उ.टी (६०/१०) खण्डद. सोन द्दौo भूधर प्र. केशवानन्दर सुता पाली सँ हेमनाथ सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी३३/१०४) सोदरपुर सँ ठीठर प्र. शक्रनाथ द्दौo अपरा भूधर प्र.केशवानन्दु सुता बच्चू६ प्र.दिनानन्दद दयानन्दर मायानन्दा् नरउन सँ चुम्ममन सुत बनरवंडी प्र. तेजनाथ दौ उ.टी. (१००/१२) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौo दिनानन्दद प्र. बच्चूर सुतो मेघानन्दद चन्द्र शेरवरौ करमहा सँ श्यादमलाल सुत जयादित्य दौ (उ.टी ६०/१०) खण्डेबला सँ बावू नेत्रेश्वसर सिंह द्दौo मेघानन्दस सुतो उदयानन्दद: सँ सुत मुकुन्दप झा दौ सँ द्दौo चन्द्र्शेखर सुता विजयानन्दव अभयानन्‍द विश्वाुनन्दाा लोहना दरिहरा सँ जीवानन्द्.प्र. चंचल सुत यटानन्दब दौ

(२९) (५८) मानीसँ भट्टपूरा उ.टी.
विजयानन्द् सुता उजान माण्डतर सँ उपाध्यादय सुत उपाघ्या य दौ सँ द्दौo मयानन्द् सुता कृष्णाानन्द विनोदानन्दय हेमानन्द् विनयानन्दास: खौआल सँ कारी सुत रेवतीनाथ दौ उ.टी. (७०/०७) खण्ड.बला सँ बावू उपेन्द्रन सिंह द्दौo दयानन्द् सुता कुजौली सँ सोन सुत दिवाकर दौ उ.टी. (१०६/०/१३) नरउन सँ अर्क्कनाथ द्दौo श्रीपति सुता नरउन सँ कुलपति सुत दयानाथ दौ उ.टी (९६/१०/३) खण्ड)बला सँ महाराज माधव सिंह द्दौo गुणी सुता नरउन सँ लक्ष्‍मीपति सुत सरस्वबती रूद्रपति दौ शा. (११/०९) हरिअम सँ यार द्दौo अपरा गुणी सुता करमहा सँ जगानाथ सुत रमादत्त दौ उ.टी (५९/०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo अपरा गुणी सुता माण्डवर सँ खुशिहाल सुत भवानीदत्त उ.टी (८९/०८) सोदरपुर सँ सोनी द्दौo अपरा गुणी सुता खौआल सँ दुखभंजन सुत देवकृष्णद दत्त दौ उ.टी. (६८/०७) नरउन सँ कलानिधि द्दौo शा. (९६/०४) विश्वेतवर प्र. दीश सुता मनसुख धीर हीराका करमहा सँ कमलनयन सुत कृष्णाoनन्दु दौ (शा.११/१०) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौo मनसुख सुतो कृष्णवदत्त करमहा सँ उँमापति सुत छबनू दौ (शा. ११/१०) कुजौली सँ हेमकर द्दौo कृष्ण दत्त सुतो परमेश्व रीदत्त:नरउन सँ स. रूद्रपति सुत स. गुणानन्दव दौ शा.(८४/०७) हरिअम सँ हृरिनाथ द्दौo अपरा सुतो गिरधारी क: करमहा सँ देवनाथ दौ शा. (११/०४) माण्डदर सँ निधि द्दौo परमेश्वशरी दत्त सुता माण्डनर सँ आँरवी दौ उ.टी (८८/०८) सरिसब सँ गणेशदत्त द्दौo गिरधारी सुतो शिवदत्त बुधवाल सँ परशमणि दौ पबौली सँ दयानिधि द्दौo शिवदत्त सुता वलियास सँ इन्द्रथपति दौ उ.टी ९०/०२ खण्डणबला सँ अनूपनाथ द्दौo धीर सुता करमहा सँ छबनू दौ (शा.११/१०) कुजौली सँ हेमकर द्दौo अपरा धीर सुतो करमहा सँ छबनू स्यै‍व

(५९) हाटी सोदरपुर-उप-टीप १ रूब उपटीप हाटीसँ सोदरपुर अथ तेतरिहार सोदरपुर सरिसब
अथ हा‍टी सोदरपुर ग्राम:—शा. (१२३/०८) वैदिक सोनी सुता कुलमणि वंशमणि कमलमणि परशमणि हर्षमणिका दरिहरा सँ जीवनाथ दौ शा. (३/०९) करमहा सँ भवदेव द्दौo कुलमणि सुतो बम्मोदलाक: पाली सँ देवनाथ दौ नरउन सँ हसनू द्दौo वम्भोतलाक: सुता करमहा सँ धर्मदत्त दौ (उ.टी.५१/०५) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo अपरा बम्भो्ला सुता करमहा सँ लान्हि दौ (उ.टी.५१//०६) पालीसँ धर्मानन्दो द्दौo मिश्र वंशमणि सुता पाली सँ देवनाथ दौ (१७४/०४) नरउन सँ हसनू द्दौo कमलमणि सुता करमहा सँ धर्मदत्त दौ उ.टी (५१/०५) कमलमणि सुता माण्ड६र सँ बगडू दौ उ.टी (८५/०६) करमहा सँ चन्द्रेदेव द्दौo परशमणि सुतो पशुपति:नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ दौ उ.टी (९४/०) पाली सँ जगनाथ द्दौo देवानन्द( सुतो खुशी नेना दौ करमहा सँ विघ्नेश सुत छोटी दौ सोदरपुर सँ आनन्द८ द्दौo मिश्र खुशी सुतो भैयाक: बुधवाल सँ बालक राम सुत हृदयराम दौ जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo भैया सुतो राजीवन नयन प्र.वबुआजीक: उगही बगिलयास सँ जयनाथ सुत गिरजानाथ प्र. पाठक दुभ दौ तिलय सँ राय बवुअन द्दौo अपरा भैया सुतो कालिकान्तृ रमाकान्तोद उगही वलियास सँ पाठक दुन्नन दौ तिलय सँ राय वबुअन द्दौo वबुआजी सुतो भगवती कुनकुनों रूचौली एकरा सँ वंशनि सुत धरमरण दौ खण्डौबला सँ पारशनाथ द्दौo नेना सुता बुधवाल सँ हृदयराम दौ जजि. हिरफूल दौ
अथ तेतरिहार सोदरपुर सँ मित्रकर द्दौo ग्रामरम्भ :(शा.८१/०) मेहश सुता मणिकृष्णए देवकृष्णत श्रीकृष्णा‍ अनाथीका: पाली सँ रामदेव दौ उ.टी (८१/०७) सोदरपुर सँ मित्रकर द्दौo मणिकृष्णाा सुता माण्डरर सँ घनानन्द् दौ उ.टी (१०/०) नरउन सँ सदु. शधर द्दौo देवकृष्णष सुतो माणिक प्र. तीर्थकृष्णा :माण्डीर सँ मनबोध दौ शा. (१७४/१०५) हरिअम सँ नारायण द्दौo माणिक प्र तीर्थकृष्णान सुतो बैदयनाथ ठीठरौ. पाली सँ देवनाथ दौ शा.(१७४/०६) नरउन सँ हसनू द्दौo बैदयनाथ सुता अलय सँ राजा दुलार सिंह दौ (शा.१९८/०५) कुजौली सँ कुलपति दौ.।। अपरा बैद्यनाथ सुता रवौआल सँ हरदत्त दौ करमहा सँ नेया द्दौo अपरा सुता पण्डुूआ सँ पाँ रतनमणि दौ रवण्डलबला सँ निधि द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ दुल्ल/ह सुत लान्हाु दौ दरिहरा सँ विष्णु दत्त द्दौo ठीठर सुतो गिरधर प्र. वबूजन: पाली सँ लक्ष्मी धर दौ शा. (१९०/०८) सकराढि सँ नकदू द्दौo गिरधर प्र. ववुजन सुत फेकन प्र. ठक्कन जलछ रघु वुघवाल सँ गोशाँई दौ (९०//०९) रवौo श्रीनाथ द्दौo फेकन प्रo ठक्क‍न सुत गौरीनाथ:एकहरा सँ इन्द्रदनाथ सुत राय बहादूर श्रीनाथ दौ उ.टी. (१०७/१०) नरउन सँ महादेव द्दौo

(६०) उ.टी. तेवरिहार सँ सरिसब
गौरीनाथ सुता शंकर दामोदर दुर्गाधरा घुसौत सँ परमेश्वरर सुत मार्कण्डेँय दौ उ.टी. (४९.०८) सोदरपुर सँ महो जगदीश द्दौo शंकर सुतो राधवेन्द्रत माघवेन्द्रोर विट्ठो कुजौली सँ खेलानाथ सुत लेखनाथ दौ उ.टी. (१०६/०३) खौआल सँ उमानाथ द्दौo दामोदर सुता मनीष तरौनी करमहा सँ मंधन सुत डा. बद्रीनाथ (C.S.M.B.B.S) दौ (उ.टी/६२/०२) खण्ड/बला सँ वाबू विश्वे श्वदर सिंह द्दौo दुर्गाधार सुता महिषीपाली सँ मंगरौनी गंगाधर सुत चन्द्रौधर दौ उ.टी (३९/०४) खण्डरबला सँ चन्द्र्कान्त( द्दौo श्री कृष्णत सुतो आनन्द. जानकीकौ बुधवाल सँ शतञ्जीव सुत भैराव दौ दरिहरा सँ द्दौo आनन्द् सुता पाली सँ मोहन दौ सोदरपुर सँ रूद्रनाथ द्दौo जानकी सुता करमहा सँ गोविन्द् दौ सोदरपुर सँ धीर द्दौo अनाथी सुता दरिहरा सँ मनसुख द्दौo खण्ड्बला सँ जगनाथ द्दौo
(६१) उपटीप महिया
अथ ‍महिया सोदरपुर सँ (शा.११/०९) रत्नपति सुतो मउज दुर्गादत्तो पाली सँ मोती दौ (११/०८) सोदरपुर सँ नारायण द्दौo अपरा सुतो धीर कन्तोौ माण्डटर सँ जयदेव दौ करमहा सँ कष्णा‍नन्दाु द्दौo अपरा सुतो बुधवाल सँ राम दौ दरिहरा सँ म.म. थेध दौ. मउज सुतो नेनाप्र. हृदयनाथ हरिनाथ बुधवाल सँ देवनाथ दौ (११/०६) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo हृदयनाथ सुतो गोशॉइक: माण्ड्र सँ खगपति दौ उ.टी. (८२/०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo गोशाँइ सुता बेलँउच सँ भूषण दौ बुधवाल सँ कृष्ण(पति द्दौo हरिनाथ सुता खौआल सँ कविहेमनाथ दौ शा. (१३४/०६) सरिसब सँ पॉं हिरेश्व८र द्दौo अपरा सुता करमहा सँ फकीर सुत योगानन्दग दौ शा. (१७६/१०) दरिहरा सँ चित्रेश्वडर द्दौo अपरा सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ उ.टी (९०/१०) खण्ड८बला सँ ठo इन्द्रुश्व र द्दौo अपरा सुता सकराढी सँ कृष्णवदाश दौ
सुरगन सँ राय उत्तमनारायण द्दौo धीर सुता खौआल सँ घनश्याुम सुत पीताम्बडर दौ सोदरपुर सँ रामचन्द्रु द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ दुलरैया दौ कन्तष सुतौ गौरीक: बुधवाल सँ देवनाथ दौ सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo गौरी सुता नरउन सँ सोना सुत चाण दौ अपरा उमापति सुतो गुणाकर सोनाकौ सोदरपुर सँ धनश्या म दौ दरिहरा सँ विश्व नाथ द्दौo सोना सुतो चाण:सोदरपुर सँ रोझन द्दौo दरिहरा सँ वाबू द्दौo चाण सुतो परशमणि उदयमणि माण्डकर सँ शोभाकर सुत हियन दौ (शा.११४/१०) बुधवाल सँ भैयन द्दौo अथ सोदरपुर कटका ग्रामारम्भ :गणोली कृष्णहपति सुतो लक्ष्मीीपति दरिहरा सँ यज्ञनारायण सुत बछरण दौ उ.टी (७४/१३) पाली सँ दुल्ल ह प्र. धरणीधर द्दौo लक्ष्मीलपति सुतो जीवछ:माण्ड्र सँ रतनपति सुत दामोदर दौ उ.टी (८०/०७) खण्डनबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह द्दौo जीबछ सुतो अनन्तथ श्रीपति रतनापति उमापति कधवाल सँ महो मणीश्वरर दौ उ.टी. (६६/०५) दरहरा सँ मनरण द्दौo अनन्त सुता श्रीपति ललनविनोमनोजा: माण्डदर सँ नीलकंठ सिंह सुत दुगीनन्दँ सिंह दौ उ.टी. (८७/०४) सँ द्दौo अनन्तद सुता वलियास सँ दमोदर सुत लक्ष्मीरपति दौ करमहा सँ दिनानान्दा द्दौo

उपटीप महिषी सँ मङगदपट्टी पाली (६२) दुर्गागंज कटिहार
अथ महिवी पाली ग्रामाश्भ््टीराम:—(९४/०५) लक्ष्मीुनारायण सुतो भिखारी फकीरौ दरिहरा सँ धराधर दौ शा. (५३/०) खण्डौबला सँ रघुनन्दँन द्दौo भिरवारी सुता धर्मानन्द् घनानन्दस विदयानन्दप दुर्गानन्दाा:दरिहरा सँ कुलपति दौ (शा.१०८/०३) सोदरपुर सँ हरपति द्दौo धर्मानन्द सुतौ कीर्तिपति बलानन्दौण सरिसब सँ बबनू दौ शा.(१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौo कीर्तिपति सुता पबौली सँ कलर सुत दयानिधि दौ उ.टी (१२/१) बुधवाल सँ देवनाथ द्दौo बलानन्दह सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्रमाणि दौ उ.टी. (९२/१०) चिन्ता४मणि सुता सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ाउन दौ शा.(२१/०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo घनानन्दर सुतो रत्नानन्दर: खौआल सँ धनश्यातम सुत पीताम्बसर दौ शा.(१०८/०४) सोदरपुर सँ रामचन्द्रँ द्दौo रतनानन्द: सुता नरउन सँ सोनी सुत चिन्तामाणि दौ उ.टी (९२/१०) सोदरपुर सँ जड़ाऊभ द्दौo विधानन्दय सुता सोदरपुर सँ जड़ाउन दौ वलियास दुर्गानाथ द्दौo अपरा भिरवारी सुतो जयानन्द़: सरिसब सँ हेमाड्गद दौ शा. (९४/०७) सँ वलियास सँ भजीरथ द्दौo जयानन्दज सुता सीदरपुर सँ जुड़ाउन दौ शा. (२१/१००) वलियास सँ दुगीनाथ द्दौo अपरा भिरवारी सुत जयानन्दब: सरिसब सँ हेमाड्गद दौ शा. (९४/०७) वलियास सँ भगीरथ द्दौo जयानन्दस सुता बोधानन्दस किशोरानन्दव सदानन्दा एकहरा सँ म.म. गुणीश्व र सुत ववुरैया दौ शा. (१९२/०३) सोदरपुर सँ धीरेश्वशर द्दौo सदानन्दद सुता खण्डगबला सँ कृष्णााराम सुत रेवतीनाथ दौ शा. (३१३/१०५) करमहा सँ लोकनाथ द्दौo अपरा सदानन्द‍ सुतो रघुनन्दशन पण्डु१आ सँ मनसुख सुत लच्छीद दौ शा. (१९७/२) सरिसब सँ चन्द्रखमणि द्दौo रघुनन्दान सुता चुनचुन रामे लूटना कुजौली सँ हृदयनाथ सुत कृष्णसलाल दौ शा.(२१५/१०) बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo अपरा रघुनन्द९न सुता झपटी प्र. दिनानन्दण चुम्भे प्र. चन्द्रारन्दु कार्तिक मुनचुन प्रo मदनानन्दo योगानन्दा माण्डसर सँ रामधन सुत ठीठर दौ शा.(१९७/०६) खण्डसबला सँ जीरक्खन द्दौo चुनचुन सुता सोदरपुर सँ राजा सुत गोविन्द् दौ फनन्दौह सँ रूक्मिनीदत्त द्दौo रामे. सुता श्या मेश्वनर कामेश्वनर महेश्व र तत्रेश्व रा:खौआल सँ उँमादत्त सुत वैया. खुद्वी दौ वैया. खुद्वी सुतो तारादत्त बालादत्तौ घुसौत सँ मुकुन्दख सुत केशव दौ शा. (३३६/१०५) केशव सुता वलियास सँ बहोरण सुत गोवर्द्वन दौ पाली सँ कान्हारइ द्दौo लूटन सुता पबौली सँ वुद्वि सुत खडूगनाथ दौ शा. (१९८//११) बुद्वि सुतो रवडगनाथ रमानाथौ घुसौत सँ शम्भुेनाथ सुत दुर्म्मिल दौ (शा.१९८//०२) दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo।। रवडगनाथ सुतौ मोदनाथ:सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ शा.(२७८/०३) सरिसब सँ शशिघर द्दौo श्याामेश्वरर सुता बेलउँच सँ केशव सुत गिरघर किशोर दौ वलियास सँ श्रीकान्तद द्दौo
झपटी प्र. दिननन्दस सुता तारानन्द् विद्यानन्द। भीमानन्ददपंचानन्दार सरिसब सँ शशिधर सुत म.म. सन्तगोपाल दौ उ.टी (०५/०६) सुरगन सँ राय दुर्गा नारायण द्दौo तारानन्द‍ सुता सच्चिदानन्दर धनानन्द् गजानन्दा शोभानन्दान जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मेम द्दौo सच्चिदानन्द सुतो अशोक: पचही अफेही खण्डसबला सँ वाबू चन्द्रापति सिंह दौ गजानन्दश शोभानन्दान जिवापाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मेँ द्दौo सच्चिदानन्दत सुतो अशोक: पचही खण्ड्बला सँ बावू चन्द्रँपति सिंह दौ सँ द्दौo घनानन्दग सुत मनीष: सिहौलि माण्डिर सँ वैया. दिन बधु सुत पं. गोविन्द् दौ उ.टी. खण्ड:बला सँ खुशरी प्र. (८४/०२) लेरवनाथ द्दौo शोभानन्दद सुतो राजेश नन्हेर कौ सिहौली माण्डoर

(६३)
सँ वैया. दिनुबन्धुा सुत प्रo माधव दौ उ.टी. (८४/१०५) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo गजानन्दन प्र. इन्द्राअनन्दख सुतो कन्हो८ली सोदरपुर सँ लेखदत्त सुत रमाशंकर दौ सँ लक्ष्मीसनाथ झा द्दौo
विदयानन्दण सुतौ पद्मानन्द‍ प्र. शंकर- सरिसब सोदरपुर सँ शम्भुयधर सुत क्षत्रधर दौ उ.टी. (१६/१०) दरिहरा सँ लक्क्ष्मीदनाथ झा द्दौo पद्मानन्दो प्र. शंकर सुतो सुतो आलोकशंकर: लालगंज सरिसव सोदरपुर सँ षठीना‍थ सुत खडगनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१९/१०२) नरउन सँ दुर्गानाथ झा द्दौo आलोक शंकर सुता सँ सुत दौ सँ दौ भीमानन्द सुतो ललन कुमार सरिसब सोदरपुर सँ शुम्भुनधर सुत लेखधर मिश्र दौ उ.टी (१६/१०२) वलियास सँ गोवर्द्वन द्दौo ललान सुता मबीड्योढ़ी खण्ड बला सँ सुत दौ सँ द्दौo पंचानन्दप सुतौ मिथिलेश सुबोधौ खण्ड बला सँ वाब खेलपतिसिंह सुत वाबू चन्द्रौपति सिंह (पचही) दौ शा.उ.टी (९०/०७) माण्ड र सँ वेया. दिनबन्धुप द्दौo मिथिलेश सुतो नवटोल नरउन सँ प्रोo इशनाथ सुत उमानन्द् दौ (उ.टी. ९७/१४) रवौआल सँ द्धारिकानाथ द्दौo।। सुबोध सुतौ दौ सँ द्दौo।।
चुम्मेस प्र. चन्द्रा नन्द. सुतौ कृष्णा४नन्दस विश्वधनाथौ खण्डगबला सँ पद्मनाम सिंह सुत ऋद्धिनारायण सिंह दौ उ.टी (१८/११) खौआल सँ अनिरूद्व द्दौo कृष्णा नन्दो सुता खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्र नाथ दौ शा. (८८/०५) सरिसव सँ सन्तवगोपाल द्दौo कार्तिक सुतो दयानन्दस खण्डनबला सँ जगतकान्त. सुत बोधनाथ दौ शा. (३०३/०२) हरिअम सँ गोविन्द‍ द्दौo मुनचुन प्र. मदनामन्द८ सुता पबौली सँ खड़गनाथ दौ सकराढ़ी सँ नेना द्दौo योगानन्दत सुतो भवानन्दु: खण्डजबला सँ जगतकान्तध सुत रेवतीकान्त३ दो शा. (३०३/०३०) सक. सत्यीनारायण द्दौo मदनानन्‍द सुता कन्हौबली सोदरपुर सँ गिरजादत्त सुत पिणाकदत्त दौ उ.टी. (२७/०६) माण्डनर सँ झोंटहू द्दौo
विश्वननाथ सुतौ दिधो सँ छेदी सुत शोभाकान्त‍ दौ खौआल सँ दुर्गा द्दौo फकीर सुतो बाछ: माण्डनर सँ कृष्णभदेव सुत चेथडू दौ शा. (१७४/०) करo शिवदत्त द्दौo बाछ सुता चक्रपाणि गोधन हर्षमणिय:माण्डतर सँ भवदेव सुत वंशीधर दौ करमहा सँ उँमानन्द द्दौo

३२ (६४) उपटीप महिषीसँ सोतिपूरा
छोशा (८१/०८) छोटकनि सुतो मोदनाथ जगन्नाथौ सोदरपुर सँ शतञ्जीव दौ (२१७.१०४/०७) माण्डदर सँ रतनाकर द्दौo मोदनाथ सुतो दुरिवयाक: दरिहरा सँ गौड. प्र. रतिपति दौ (शा. १०४/१०८) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा मोदनाथ सुता भिरवारी बाउन गोपाला दरिहरा सँ सनफूल दौ (शा. १०३/१०७) करमहा सँ वाबी द्दौo दुरिवया सुतो आत्मा(राम: खण्ड/बला सँ ठ. थेधी दौ (शा. १०५/०७) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo आत्मा राम सुता सुरगन सँ राजा श्री नारायण दौ (शा १८३/०३) सोदरपुर सँ जानकीनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ भवन सुत लाला दौ (शा.७/०५) लाला सुता माण्डदर सँ शोभाकर सुता पा हिटान दौ शा. (११४/०१) बुधवाल सँ भैयन द्दौo अपरा सुता माण्डदर सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी. (८२/०२) सरिसब सँ गणेशदत्त द्दौo भीरवारी नी. ११ बाउन सुतो गोशाँई कलरूक: सोदरपुर सँ बन्धुी सुत गुल्ली दौ शा. (२१५/०) नरउन सँ स. रूद्रपति द्दौo गोशाँइ कलरू सुतो फूद्वी प्र. बलभद्र: दरिहरा सँ बन्धु सुत यज्ञ नानायण दौ उ.टी. (७४/०८) नरउन सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौo अपरा गोशाँइ कलरू सुतो लोकनाथ: खण्डरबला सँ जगत सिंह दौ उ.टी. (१०८/०९) वलियास सँ माणि द्दौo फूद्दी प्र. बलभद्र: सुतो शोभनाथ उँमानाथ माण्डमर सँ थोथी सुत बालह दौ (उ.टी.८३//०७) सरिसब सँ अमृतनाथ द्दौo।। शोभनाथ माण्ड र सँ लतडू सुत भगवानदत्त दौ उ.टी (८५//०२) सोदरपुर सँ झलहन द्दौo ।। गोपाल सुतो धर्मनाथ: सोदरपुर सँ रमाकान्तत सुत भवानीदत्त दौ (उ.टी. २१//०६) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo।। धर्मनाथ सुता माण्ड्र सँ भवानीदत्त सुत ठेङनिदौ (उ.टी ८९/०९) सोo भीरवन द्दौo जगन्नाथ सुतो गिरधारी कुञ्जबिहारी कौ दरिहरा सँ सनफूल स्यै.व दौ शा. (१०३/०७) करमहा सँ बाछी द्दौo गिरधारी सुता सोदरपुर सँ जीवेश्व र सुत श्रीनाथ दौ उ.टी (२१/०८) दरिहरा सँ केशव द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ हिरानन्दय सुत मोदानन्दत दौ उ.टी (७५/०२) हरिअम सँ सचल द्दौo अपरा कुञ्जबिहारी सुता दरिहरा सँ नित्या न्नथद सुत गरीबानन्द( दौ उ.टी (७५) हरिअम सँ सचल द्दौo अपरा सुता खण्डमबला सँ थेधी सुत सोन दौ शा. (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo
शा. (१०७/०९) लक्ष्मीीदत्त सुता वागीश दुल्लहह दुरवरण प्र. हर्षी झपटूका माण्डरर कुलपति दौ शा(१०७/०) पाली सँ घनानन्दद द्दौo वागीश सुता कुजौली सँ सि‍द्विकर सुत अमृतकर दौ दरिहरा सँ यज्ञनारायण दौ दुल्लाह सुता माण्डतर सँ कुमर सिंह दौ उ.टी. (८६/०७) नरउन सँ प्र. द्दौo दुरवन सुता नरउन सँ भोलानाथ दौ उ.टी (१०२/१३) वलियास सँ निधि द्दौo

(६५) उप.टीप. महिषीसँ पाली धाने रामपुर
अपरा दुरवन सुता सोदरपुर सँ लूचाई दौ उ.टी. १३/५ नरउन सँ गोपाल द्दौo हर्षो सुता ढून प्र. भवनाथ बच्चरन प्रo रवगनाथ विकल प्र. हेमनाथा खण्ड.बला सँ भगीरथ दौ शा. (१६२/०८) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo ढून प्र. भवनाथ सुता दरिहरा सँ जयभद्र दौ उ.टी. खण्डथबला सँ भिरवू द्दौo वच्चपन प्रo रवगनाथ सुता सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत नेना दौ उ.टी (२१/१०) कुजौली सँ धरानाथ द्दौo अपरा सुता गोपीनाथ फणीनाथ नीरसा: खण्ड‍बला सँ श्री नन्दबन दौ शा. (१९३/०९) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo गोपीनाथ सुतो बैदयनाथ फनन्तोा अनन्ताच माण्डशर सँ रघुनन्ददन सिंह झा दौ उ.टी. (८६/१०) रवण्डसबला सँ जयनाथ द्दौo फणीनाथ सुत गौरीनाथ नर. बलदेव द्दौo (उ.टी. १०३) करमहा सँ फकीर द्दौ गौरीनाथ सुतो सुशील सुघीरौ रवण्डतबला सँ दिनेशनाथ दौ (२७२/०४) हरिअम सँ यदुवीर द्दौo बैदयनाथ सुता मोतीनाथ गोविन्दद अरूण गिरीश शशिनाथा सँ सुत गंगानाथ दौ सँ द्दौo दौ नीरस सुता राधेश्याबम शंभुनाथ परमेश्व र प्र. माहेन जीका रवण्डदबला सँ वाबू हरिश्रर सिंह सुत वावू तीर्थेश्वशर सिंह दौ शा. (२७८/०८) पण्डुीआ सँ पॉंउमा द्दौo राधेश्याoम सुता उदय विजय सँ सुत उमानाथ झा दौ सँ द्दौo वीकल प्र. हेमनाथ सुता पियुषनाथ रूपनाथ पुष्पानाथा: नरउन सँ मित्रनाथ सुत राधानाथ दौ (उ.टी.१०२/०३) खण्डनबला सँ बावू गुणेश्वयर सिंह द्दौo पियुषनाथ सुतो सोमनाथ चेतनाथौ खण्डथबला सँ तारानाथ सुत कालीनाथ दौ (शा.१९८/०७) करमहा सँ जनार्दन द्दौo अपरा रूपनाथ सुता खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्रणनाथ द्दौo द्दौo शा. (१८८/०५) सरिसब सँ सन्तागोपाल द्दौo वद्रीनाथ सुता रामजी भगवान जी सुदर्शना: वलियास सँ देवपति सुत लोकपति दौ उ.टी (९०/०३) सोदरपुर सँ योगमणिा द्दौo

(६६) ३३ इशहपुर पाली उपटीप: महिषीसँ
गोखूलनाथ सुता हेमनाथ दुरिवया परिवया झा दरिहरा सँ ववूआ दौ (शा. १०२/०८) नरउन सँ धनानन्द द्दौo हेमनाथ सुता राजीवनाथ झिंगुर प्र. पद्मनाथ श्रीनाथ दयानाथा सोदरपुर सँ चिलका सुत भैयन प्र. काशीनाथ दौ उ.टी् (४१/०५) बुधवाल सँ कलानाथ द्दौo राजीवनाथ सुता नरउन सँ लक्ष्मी्नाथ सुत चन्द्र नाथ दौ उ.टी. (१००/१०) सोदरपुर सँ भीरवन द्दौo झींगूर प्र. पद्मनाथ सुता खण्डाबला सँ लोकनाथ दौ शा. (२७१/१०३) पाली सँ धरणी धर द्दौo अपरा झिंगुर सुतो तुलानाथ: दरिहरा सँ अमृतनाथ सुत रूद्रनाथ दौ उ.टी. (७९/१०४) पबौली सँ भैया द्दौo तुलानाथ सुता पबौली सँ धर्मानन्दल सुत जनार्दन दौ उ.टी. (११/१०३) दरिहरा सँ धनानन्दत द्दौo अपरा तुलानाथ सुता माण्ड र सँ वबुजन सुत अभयनाथ द्दौo उ.टी. (८१/१०४) सोदरपुर सँ मनोहर द्दौo श्रीनाथ सुतो बावुनन्दनन: खण्ड बला सँ महाराज रूद्र सिंह दौ शा. (२७३/१०९) खौआल सँ बनी द्दौo अपरा श्रीनाथ सुता जगन्नाथ कुमुदनाथ भेषनाथ सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत शक्रनाथ दौ उ.टी. (२१/०८) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौo वाबूनन्द‍न सुता ब्रजनन्द न लोकनाथ शम्भुदना‍था खण्ड बला सँ रघुन्दकन दौ शा. (१८२/१०५) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo ब्रजनन्द)न सुता लक्ष्मीथनन्द न प्रo एकनाथ देवानन्दां सोदरपुर सँ फकीर सुत प्रेमनाथ दौ उ.टी (१४/१२) घुसौत सँ मधूसूदन द्दौo लक्ष्मीौनन्द(न प्र. एकनाथ सुतौ उदय अशोकौ मानी सोदरपुर सँ मार्कण्डे्य सुत लोकेश्वषर दौ (उ.टी.२८/१२) नरउन सँ कमलानाथ द्दौo लोकनाथ सुता पबौली सँ पॉं हलधर सुत पाँ वबुअन दौ उ.टी् (८/०३०) हरिअम सँ बछरण द्दौo अपरा लोकनाथ सुता सोदरपुर सँ प्रेमनाथ दौ उ.टी. (१४/१२) घुसौत मधुसूदन द्दौo शम्भु नाथ सुता खौआल सँ कारी सुत पुण्यबनाथ दौ उ.टी (६९/०४) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo जगन्नाथ सुता खण्डदबला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह सुत वाबू वंशधारी सिंह द्दौo (२८४/०५) माण्डखर सँ खड़गी द्दौo कुमुदनाथ सुतो बालकृष्णस प्र. चेतनाथ शचीनाथौ खण्डजबला सँ बावू वंशीधारी सिंह द्दौo शा. (२८४/०५) माण्डदर सँ रवण्ड़रि द्दौo अपरा कुमुद नाथ सुता नरउन सँ वशी सुत मार्कण्डेoय दौ उ. टी. (९५) वुधवाल सँ पचकौड़ी द्दौo सँ खड़गी द्दौo बालकृष्णास प्र. चेतनाथ सुता माण्डदर सँ दामोदर सुत नन्दीदपति दौ उ.टी. (८०/०७) बुधवाल सँ भैयो द्दौo
भेषनाथ सुतो मोक्षनाथ: खण्ड‍बला सँ वाबू ललितेश्व९र सिंह दौ (शा.२७८/०६) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोक्षनाथ सुतो गोत्रनाथ सकरा‍दी सँ ब्रजमोहन सुत लक्षमन दौ उ. टी (७३/१०/०) कुजौली सँ वूचा द्दौo गोत्रनाथ सुतो विनय कुमार: खण्ड/बला सँ आनन्दर सुत दिव्या नन्द( दौ शा. (९३/१०) पल्ली् सँ जगद्धंर द्दौo विनय कुमार सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo

(६७) महिषीसँ गंगोली इशहपुर
अपरा मेषनाथ सुतो महेशनाथ प्र. शक्तिनन्द न:खण्डगबला सँ गिरधारी सिंह सुत वाबू तंत्रधारी सिंह द्दौo शा. (२८२/०९) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौo महेशनाथ प्र. शक्तिनन्दीन सुतो नन्द नन्दमन:दिगउन्धत सोदरपुर सँ म.म. उ.बालकृष्णाव दौ (उ.टी. २२/०२) कुजौली सँ वूचा द्दौo नन्दoनन्दान सुतो उदय कुमार: सँ सुत दिनानाथ दौ सँ द्दौo दयानाथ सुतो डमरूनाथ फणिनाथौ सोदरपुर सँ शिवानन्द् सुत कारी दौ उ.टी (२५/०) पाली सँ दुरिवया द्दौo डमरू नाथ सुतो मेधानाथ माण्डौर सँ हनुमानदत्त दौ (शा. १८३/०/) खण्डसबला सँ गणेशदत्त सिंह द्दौo मेघानाथ सुता मोतीनाथ अभयनाथ झलानाथ हेरम्ब नाथा : खण्ड बला सँ वाबू ललितेश्वरर सिंह दौ शा.(२०३/०८) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोतीनाथ सुता शचीनाथ दिनानाथ इन्दुतनाथ बिन्दुoनाथ त्रिपुरौली नरउन सँ अभयनाथ सुत लीलानाथ सरस्वुती दौ (शा. १७९/१०१) करमहा सँ बलेल द्दौo अभयनाथ सुतो रमानाथ अम्बिकानाथौ खण्डनबला सँ आनन्दु सुत दिव्यादनन्दल ठाकुर दौ शा. (१९३/०१) पाली सँ जगद्वर द्दौo झलानाथ सुता खण्डमबला सँ केवल कृष्णा सुत मेघाकान्तद ठाकुर दौ शा. (२१८/०३) कुजौली सँ बलदेव द्दौo हेड़म्बसनाथ सुता हरिनाथ सोहनजी का: सँ सुत जगदीश झा दौ सँ द्दौo फणिनाथ सुतो भोलानाथ प्र. लोकानन्द‍:खण्डगबला सँ वाबू गिरिजादत्त सिंह दौ शा. (२८४/०७) माण्डसर सँ खड्गी द्दौo अपरा फणिनाथ सुतौ मुकुन्दशनाथ दुर्गानाथौ दरिहरा सँ फणिनन्दसन सुत गुणानन्दथन प्र. माना दौ उ.टी (७५/०४) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौo भोलानाथ प्र. लोकानन्‍द सुता नरउन सँ नेना सुत यदुनाथ दौ उ.टी (९३/०९) बुधवाल सँ वागीश्वसर द्दौo अपरा भोलानाथ प्र. लोकानन्द. सुता

(६८)महिषी सँ इशहपुर मुकुन्द झा हीरा झा
अमरनाथ महिनाथ सीतानाथा: नरउन सँ वनखंडी सुत मथुरानाथ दौ उ.टी (१००/१२) पबौली सँ तपसी द्दौo अमरनाथ सुता विश्व नाथ विनयनाथ विजयनाथा वलियास सँ लोकपति सुत ठकुरपति दौ (उ.टी.९०/०६) खण्ड(बला सँ गोपीनाथ सिंह द्दौo मुकुन्दस सुतो ब्रजनाथ:दरिहरा सँ यादव सुत राधानाथ दौ (उ.टी ७८/१०/०) पबौली सँ तपसी द्दौo दुर्गानाथ सुतो उमानाथ शम्भुनाथ नरउन सँ बनरवंड़ीसुत मथुरानाथ दौ उ.टी (१००/०२) पबौली सँ तपसी द्दौo उमानाथ सुतो विश्वणम्भडर: सँ सँ सुत कलाधर मिश्र दौ सँ द्दौo दुरिवया सुतो वाबू कलानाथ: खण्ड बला सँ महाराज छत्र सिंह दौ शा. (२७३/०४) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo कलानाथ सुतो पिणाकनाथ:दरिहरा सँ यदुनाथ सुत अभयनाथ दौ उ.टी (७७/०५) हरिअम सँ धीर द्दौo कलानाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दह सुत झोटन दौ उ.टी (२४/१२) पाली सँ दुरिवया द्दौo पिणाकनाथ सुतो डमरू नाथ: दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ उ.टी (७४/१०) एकहरा सँ दामोदर द्दौo डमरूनाथ सुता नरउन सँ नेना सुत यदुनाथ दौ उ.टी (९३/०९) बुधवाल सँ वागीश्वौर द्दौo परिवया सुता पुरन्दुर घरानाथ रवगनाथा खौआल सँ जानकीनाथ सुत बनी दौ (शा.१२४/०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo अपरा परिवया सुत बिहारीलाल: खण्ड)बला सँ केशवनाथ दौ शा. (१९४/०४) नरउन सँ गोरवुन द्दौo पुरन्दंर सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत छोटकू दौ उ.टी.(१९/७) करमहा सँ नन्‍दलाल द्दौo अपरा पुरन्दशर सुता वाबू हरिहर नारायण वाबूहलधर बावू आ प्र. नारायण वुआजीव:प्र. शशिघर नारायना ओहनी सँ गिरधर नारायण सुत श्रीधर नारायण दौ शा (१८१/०६) घुसौत सँ राम द्दौo शशिधर नारायण सुतो हिराक: खण्ड बला सँ विष्णुर सिंह सुत नित्यारनन्दि दौ शा. (२६७/०) तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौo अपरा शशिधर नारायण सुतो भोला प्र. तुलाधर श्रीधरौ बेलउँच सँ भूषण सुत सुधाकर दौ पण्डु्आ सँ पाँ जीवेश्र्वर द्दौo

(६९) उपटीप महिषीसँ हटाढ़ साघू झा गंगोली महेश झा
हीरा प्र. चेतधर नारायण सुता नरउन सँ सरस्वोती महिन्द्र नारायण दौ सँ द्दौo अपरा भोला प्र. तुलाधर सुतो गणेश नारायण: दरिहरा सँ वच्चीम सुत मुकिधर दौ
कुजौली सँ राधाकान्तर द्दौo गणेश नारायण सुतो राजूक: नरउन सँ लीलानाथ सुत सरस्व ती बैदयनाथ दौ उ.टी (९८/१०) खण्डुबला सँ गुणधारी सिंह द्दौo धरानाथ सुता खौआल सँ बालह सुत श्रीनाथ दौ उ.टी (७०/१२) बुधवाल सँ शिरोमणि द्दौo खगनाथ सुतो जयनाथ: खौआल सँ श्रीनाथ दौ उ.टी. (७०/१२) बुधवाल सँ शिरोमणि द्दौo जयनाथ सुता सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐठंहू दौ उ.टी (१८/१०) दरिहरा सँ गदापाणि द्दौo बिहारीलाल सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दत सुत झोटन दौ उ.टी. (२४/१२) पाली सँ दुरिवया द्दौo अपरा बिहरीलाल सुता माण्डटर सँ रतनपति सुत दामोदर दौ उ.टी. (८०/०७) खण्डोबलाव सँ वाबू गणेशदत्त द्दौo शाख (११७//०४) वंशीधर सुता दुल्ल ह प्र. धरणीधर लक्ष्मीदधर उव्वीरर्धरा नरउन सँ लक्ष्मीशपति सुत सरस्वमती रूद्रपति दौ शा.(१७/१०२) सोदरपुर सँ गणपतति द्दौo दुल्लीह प्र. धरणीधर सुता लीलाधर महिधर फणिधर मनीधा लेखधर प्र. झोटना सोदरपुर सँ रत्नपति सुत मउज दौ उ.टी (३१/०२) बुधवाल सँ म.म. देवनाथ द्दौo लीलाधर सुतो साधूक: नरउन सँ लक्ष्मीपदत्त दौ शा. (१२५/०३) माण्डनर सँ वाबू द्दौo साधू सुतो कलाधर: नरउन सँ मनमोहन सुत गंगानाथ दौ (उ.टी. ९५/०८) सोदरपुर सँ मूवन्धँर द्दौo अपरा साधू सुता केशीधर धनुर्धर नरउन सँ बचकन सुत टीनी दौ (उ.टी. ९५//०५) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौo।। महिघर सुता नरउन सँ गोपाल सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ९५/०१) सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी द्दौo लक्ष्मीमघर सुता कीर्तिघर जीवघर मोदघरा सकराढ़ी सँ रंगनाथ सुता नकटू दौ उ.टी (७१/१०) पबौली सँ नन्दीनपति द्दौo कीर्तिधर सुता सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ माण्डरर सँ बौकू द्दौo उर्व्बाधर सुतो गंगाधर: खौआल सँ पीताम्बदर सुत श्रीदत्त दौ करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo गंगाधर सुता गुणधर कुलधर प्र. मार्कण्डसय जगद्वरा: खण्ड‍बला सँ विष्णुहपति सुत गोपाल दौ शा. (१७५/०) माण्ड्र सँ जीवपति द्दौo गुणधर सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ (उ.टी. १३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo।। अपरा गुणघर सुतो महेश: नरउन सँ मनहर सुत दामोदर द्दौ (उ.टी. ९९/०४) करमहा सँ हेमकर द्दौo वैयाo महेश सुता माण्डतर सँ ववुजन सुत अभयनाथ दौ उ.टी. (८१/१०४) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo अपरा सुतो शशिधर प्र. भवेश: सोदरपुर सँ म.म. सदन षष्ठीरनाथ दौ उ.टी. (९/१३) नरउन सँ रेवतीनाथ द्दौo

(७०) उ.टी. नहिषी सँ गंगोली
भवेश सुता जीवेश नागेश मिथिलेशा: नरउन सँ चंचल सुत शक्तिनाथ दौ उ.टी. (९२/०८) जगन्नाँथ द्दौo साधू सुत केशीधर सुतो काशीनाथ:सँ सुत रत्नाकर झा दौ सँ द्दौo धनुर्द्धर सुतो सिन्धु नाथ: खण्ड बला सँ सुत दुर्गानाथ दौ सँ द्दौo कुलधर प्र. मार्कण्डे८य सुतो वैया. रमेश: पबौली सँ धर्मानन्दत सुत जनार्दन द्दौo उ.टी (११/१०३) दरिहरा सँधनानन्द द्दौo वैया. रमेश सुता खगेश यटेश विध्नेश धीरेशा: नरउन सँ वंशी सुत बलदेव दौ उ.टी (९५/११) करमहा सँ राधानाथ द्दौo मित्रधर सुतो किशोर दिगम्बिर नारायण: दिगउन्ध सोदरपुर सँ जीवछ सुत सतीश चन्द्र दौ उ.टी. (२२/१०३) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo
महो जगद्वर सुतो श्रीधर: सोदरपुर सँ जयनाथ दौ उ.टी (१७/०६) नरउन सँ तेजनाथ द्दौo ठेङनि प्र. धर्मनाथ सुता चण्डेाश्वँर प्र. लीलाधर दुरवरण पुरन्दररा नरउन सँ कुलपति सुत लक्ष्मीुनाथ दौ उ.टी. (९४/१०) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo प्र. चण्डे्श्वसर प्र. लीलाधर सुतो रामेश्व्र: वलियास सँ निधि सुत ठीठर दौ उ.टी. (९१/०४) पाली सँ मतिनाथ द्दौo रामेश्वतर सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौ अपरा सुतो भूवनेश्वोर: माण्डँर सँ हृदयदत्त सुत किशोरी दौ खण्डरबला सँ पुण्यरपति सिंह द्दौo दुरवरण सुता माण्डुर सँ जलधर सुता खड़गी दौ शा. (१९४/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo अपरा दुरवरण प्र. मणिनाथ सुता दरिहरा सँ मनभरण दौ सरिसब सँ धरापति द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ गोपाल सुत रघुपति दौ खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo
(७१) उपटीप महिषी सँ लोहना भूवनेश्वधर झा
भूवनेश्वदर सुता धीरेश्व र नागेन्‍द्र देवेन्द्रा राजेन्द्रस गंगोली कटका सोदरपुर सँ लक्ष्मी पति सुत जीवछ दौ उ. टी. (३१/१०) वुधवाल सँ मणीश्व/र द्दौo पुरन्द्र सुतो केदारनाथ ऋद्विनाथौ खण्डनबला सँ भैया भगीरथ दौ शा. (६१/०८) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo केदारनाथ सुता नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ उ.टी. (९२/१०) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo अपरा केदारनाथ सुतो ऋषिश्वसर:सकराढ़ी सँ बरजा सुत हर्षनाथ दौ उ.टी. (७२/०५) खण्डाबला सँ महेश्विर द्दौo ऋषिश्व र सुता अरुण केशव नारायण विध्नेाश तीर्थनाथा: सँ सुत हनुमान दौ ऋद्विनाथ सुतो हल्लैढश्वुर: माण्ड र सँ तारादत्त सुत वंशीलाल दौ उ.टी (८५/१०) घुसौत सँ अमृतकेश द्दौo

(७२) ३६ उपटीप:- महिषीसँ पाहीटोल
(शा. ७९/०६) मतिनाथ सुतो नैष्ठिक धरानाथ: खौआल सँ गोखूल दौ शा.(८१/०४) सोदरपुर सँ छबनू द्दौo अपरा मतिनाथ सुता खण्ड०बला सँ थेधी दौ शा. (१०५/०७) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ अनिरूद्व सुत केशव दौ सोदरपुर सँ छबनू द्दौo अपरा सुतो मित्रनाथ: माण्डतर सँ चन्दू दौ उ.टी. (८६/०४) सुरगन सँ राजाचन्द्रणनारायण दौ अपरा सुता खण्ड्बला सँ मणिनाथ सुत केशवनाथ दौ (शा. १९४/०४) नरउन सँ गोखूल द्दौo नैष्ठिक धरानाथ (सहस्त्रदगायत्री जपकर्ता) सुता विन्य्मृ नाथ गणनाथ म.म.उ.डाo सर गंगानाथ (vice chancellor Allahabad Uniwersity) विजयनाथा: बैद्धयनाथ: खण्डधबला सँ महाराज छत्र सिंह सुत म.कु. बावू वासुदेव सिंह द्दौo (शा.२७३/०८) माण्डथर सँ हृदयदत्त द्दौo विन्य््द नाथ सुता नरउन सँ घोघी सुत गौरीनाथ दौ उ.टी. (९४/१०/३) रवौआल सँ मतिनाथ द्दौo अपरा सुतो विश्वयनाथ सोमनाथो सोदरपुर सँ रजनीदत्त दौ उ.टी. (२७/१०८/) हरिअम सँ गिरधर द्दौo अपरा सुता माण्डरर सँ थोथी सुत गोशाँई दौ उ.टी. (८३/१०) हरिअम गिरधर द्दौo सोमनाथ सुतो उदयनाथ हृदयनाथौ माण्डौर सँ नीलकंठ सिंह सुत पद्मनन्द सिंह उ.टी. (८७/०२) पबौली सँ मोतीनन्दतन द्दौo उदयनाथ सुता सँ सुत बलराम झा दौ सँ द्दौo गणनाथ सुता माण्डसर सँ वाचा सुत नन्दीापति दौ (उ.टी.८२/१२) खण्ड.बला सँ जयनाथ द्दौo अपरा गणानाथ सुतो शान्तिनाथ शंकरजी प्र. आनन्दँ नाथौ माण्डँर सँ भूपसिंह सुत विष्णुा सिंह दौ उ.टी. (८८/०२) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo शान्तिनाथ सुता कामनाथ मायानाथ अभयनाथा पबौली सँ पाँ हलधर सुत उँमानन्दन दौ उ.टी. (०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo कामनाथ सुतो रमनजीक: सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ मिश्र दौ उ.टी. (१५/०२ पाली सँ गंगाधर द्दौo
शंकर जी प्र: आनन्‍दनाथ सुता कीर्तिनाथ दयानाथ मोदनाथ यशोदनाथ: माण्ड र सँ यग्यपपति सुत मुकुन्दउ दौ उ.टी मुकुन्दप दौ उ.टी (८२/०३) खण्ड बला सँ बालकृष्णा द्दौo
उ.टी.३६//१२ यशोदानाथ सुता नरउनसँ यदुनाथ सुत सीतानाथ दौ.९३/१२ हरिअम जयदेव द्दौ

(७३)
महामहो पाघ्यानय डा. सरगंगानाथ सुता डा. भवनाथ डा. प्रो. अमरनाथ (Proof in oxford University England-V.C. Allhabad Universeity ) डा. शिवनाथ डा. विभूतिनाथ L. cornel Deputy Governor of Delhi, Town plnaner of Delhi) डा. आदित्यrनाथा सकराढ़ी सँ बरजा सुत वैया. हर्षनाथ दौ शा. (१९३/१०) खण्डuबला सँ महेश्वoर द्दौo भवनाथ सुता सोदरपर सँ पुरूषोतम सुत जयनन्द न दौ शा. (२१४/०२) हरिअम मुसहड़ द्दौo डा. अमरनाथ सुता बेलउँच सँ कुमर सुत हरिमोहन दौ वलियास सँ इश्व०रीदत्त सुत यदु दौ फनन्द ह सँ बाला द्दौo विभूतिनाथ सुता दयानाथ अजयनाथ उदयनाथ धर्मनाथ वलियास सँ लोकपति सुत पुण्यमपति दौ उ.टी. (९०/०४) सोदरपुर सँ प्रेम द्दौo दयानाथ सुता अमरेन्द्रद राजेन्द्र नरेन्द्र :पतनुकामाण्डपर सँ बाँके सुत बलराम दौ उ.टी. (८९/१४) करमहा सँ टंकनाथ द्दौo शिवनाथ सुतो गिरजानाथ इशनाथौ खण्ड बला सँ गौरीनाथ सुत केदरनाथ ठाकुर सँ शा.(२७१/०७) माण्डदर सँ यदुनाथ द्दौo गिरजानाथ सुता सरिसब सँ म.म. सन्तँगोपाल सुत अरुणा गोपाल दौ (०६/०३) हरिअम सँ मनमोहन द्दौo आदित्यगनाथ सुता प्रमथनाथ अजीतनाथ राजनाथा सुरगन सँ दुर्गानारायण सुत मुनसफ बद्रीनारायण दौ शा. (१०५/२) पबौली सँ रमानन्दथ द्दौo विजयनाथ सुता केदारनाथ काशीनाथ जगन्‍नाथ प्र. गौरीनाथा सकराढ़ी सँ वरजा सुत वैया. हर्षनाथ दौ शा.(१९३/१०) रवण्डनबला सँ महेश्वiर द्दौo केदारनाथ सुता रेवतीनाथ कृपानाथ कीर्तिनाथ भक्तिनाथ माण्डार सँ टूमनी प्र. रुद्र सिंह सुत जयनन्दवन दौ उ.टी. (८८/०८) करमहा सँ मार्कण्डेँय द्दौo सीतानाथ सुता श्यासमनाथ हिरानाथ तारानाथ चन्द्रनाथा: माण्ड र सँ दिनबन्धु दौ कृपानाथ सुता सँ सुत तंत्रनाथ झा दौ सँ द्दौo कीर्तिनाथ सुता धीरनाथ कमलनाथ प्रमयनाथ सँ सुत शेषानन्द मिश्र दौ सँ सुत तंत्रनाथ झा दौ सँ द्दौo सँ द्दौo कीर्तिनाथ सुता धीरनाथ कमलनाथ प्रमथनाथा सँ सुत शेषानन्दद दौ

(७४) ३७ उपटीप महिषी पालीसँ पाहीटोल
सुत गोपीनाथ दौ खण्डाबला सँ कृष्णोीश्वहर द्दौo काशीनाथ सुता माण्डदर सँ बच्चू सुत भोला दौ उ.टी (८१/०) सँ द्दौo गौरीनाथ सुता नरउन सँ कलानाथ प्रo कलरन सुत गंगानाथ दौ उ.टी.(९४/०४) करमहा सँ राजा टकनाथ द्दौo सीतानाथ सुत श्या मानाथ सुता खण्डीबला सँ वाबू ठकुरपति सिंह सुत वाबू गिरीश्वगर सिंह दौ शा. (२८६/०८) करमहा सँ राजा छत्रनाथ दौ द्दौo हिरानाथ सुता रैमानरउन सँ गुल्ली दौ सँ द्दौo
वैद्यनाथ सुतो तंत्रनाथ: सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत मनमोहन दौ उ.टी. (७३/०९) करमहा सँ गिरिजा द्दौo तंत्रनाथ सुता सोदरपुर सँ वबुजन सुत ठक्कीन दौ उ.टी (३०/१३) एकहरा सँ राय बहरदूर श्रीनाथ द्दौo अपरातंत्रनाथ सुता सँ हर्षनाथ सुत सिद्विनाथ दौ हरिअम सँ बालमुकुन्द९ द्दौo तंत्रनाथ सुतो तारानाथ षष्टीव पाँ राधानाथा सँ सुत दिनबधु दौ सँ द्दौo काशीनाथ सुता रविन्द नाथ श्रीनाथा इन्द्र नाथा सँ सुत दिनबान्‍धु दौ सँ द्दौo रविन्द्र नाथ सुता सँ सुत श्यातमानन्द् झा दौ सँ द्दौo जगन्नाथ प्रo गौरीनाथ सुतौ चन्द्रननाथ पुण्यसनाथौ नरउन सँ कलानाथ सुत गंगानाथ दौ उ.टी (९४/०४) करमहा सँ राजा टंकनाथ चौ द्दौo

(७५) महिषीपाली उपटीप पाहीटोल
(७५/०८) शिवनाथ सुतो उमानाथ प्र. मनभरण:सोदरपुर सँ राघव सुत परिवया दौ (उ.टी. १७/२८) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo उमानाथ प्र. मनभरण सुतो फकीर:खण्ड)बला सँ इशान्ना थ सुत भोलानाथ दौ शा. पाली सँ मोदनाथ द्दौo अपरा मनभरण सुतो दामोदर: खण्ड(बला सँ विष्णु पति सुत गोपाल दौ शा. (१२३/०६) माण्डथर सँ जीवपति द्दौo दामोदर सुत अर्जून विदेश्वतर फतुरीका: दरिहरा सँ धननाथ सुत गोवर्द्वन दौ शा. (१२६/०२) सरिसव सँ रूपनाथ द्दौo अर्जून सुता एकनाथ सतीनाथ तेजनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दम सुत लोकानन्दू दौ (शा.१८३/०२) नरउन सँ मनभरण द्दौ एकनाथ सुतो मणिनाथ: खण्डसबला सँ खेलापति सिंह सुत ठाकुरसिंह दौ (२८६/१०७) नरउन सँ विश्व नाथ द्दौo मणिनाथ सुतौ सँ सुत दौ सँ द्दौo सतीनाथ सुता मतीनाथ योगनाथ अमृतनाथ कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ उ.टी (१०६/१०) सरिसब सँ झोटडूँ द्दौo मतीनाथ सुतो शंकर: माण्डनर सँ बच्चू सुताभोला दौ उ.टी (८१/०) सँ द्दौo शंकर सुता महरौल पूड़े नरउन सँ जगन्नाथ सुत अमरनाथ दौ शा. उ.टी. (९९/०८) खण्डँबला सँ बलदेव द्दौo योगनाथ सुतो विश्वीम्भुर मदन प्र. ललन जी सुमना सँ सुत गुणनाथ झा दौ सँ द्दौo अमृतनाथ सुतो आदिन्यरनाथ: सिहौली माण्डतर सँ फेकू सुत गंगानाथ दौ उ.टी. (८४/१०७) कन्होसली सोदरपुर पुण्यजदत्त द्दौo विश्व म्भ्र सुतो तंत्रनाथ मंत्रनाथो सिन्हौँली माण्ड र सँ जगन्नानथ सुत शारदानन्दन दौ (उ.टी. ८४//०३) अमर्त्यानाथ सुतौ अर्कनाथौ बेहर .सोदरपुर सँ सुत वैदयनाथ दौ (उ.टी.१६/११) घुसौत सँ मार्कण्डेरय द्दौo धत्रुधर सुतो तेजनाथ सुतो कालीनाथ कलानाथौ खण्डनबला सँ हर्षधारी सिंह सुत वाबु क्षेमधारी सिंह. दौ (शा.२८१/१०५) माण्डुर सँ नन्दीदपति द्दौo कालीनाथ सुतो कमलनाथ: सिरमरवाड़ खौआल सँ भवनाथ सुतामहिनाथ दौ करमहा सँ कन्टी र द्दौo विदेश्व र सुता पुण्य्नाथ प्र. उमेश महीश्वदर रघुराम जीतनाथा दरिहरा सँ उग्रानन्दस सुत लोकानन्दर दौ उ.टी (७५/१०१) नरउन सँ मनभरण द्दौo महीनश्वीर सुतो जगन्नाथ खण्ड१बला सँ (२९/१०४) बावुरेवतीपति सिंह दौ (२९/१०) सँ द्दौo रधुराम सुता बलराम सीताराम रामा: खण्ड(बला सँ वाबू रेवतीपति सिंह दौ (२९/१०९) सँ द्दौo बलराम सुता सँ सुह गंगानाथ द्दौ दौ

(७६) उपटीप महिषीसँ पाली पाहीटोल ३८ फतुरी सुतो चन्द्रशेखर: नरउन सँ मित्रनाथ सुत राधानाथ दौ उ.टी. (१०२/०३) खण्डाबला सँ वाबू गुणेश्व०र सिंह द्दौo अपरा फतुरी सुता खण्डौबला सँ बच्चुँ सुत विश्वसनाथ दौ शा. (२७०/१०५) नरउन सँ रघुनाथ द्दौo चन्द्रजशेखर सुतो शशि शेखरा: सँ सुत फलानन्दु दौ सँ द्दौo शशि शेखर सुतो सँ सुत रघुनाथ दौ सँ द्दौo
(७७) उपटीप महिषीपाली (मंङ्गलबनी) मंगरौनी
शा. (१०६/०६) मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तौ खण्डरबला सँ हेमाड्गद सुत हृषिकेश दौ शा. (१०६/१०७) दरिहरा सँ रघुनाथ द्दौo भवानीदत्त सुता फाल्गु०न अर्जून लोटना सोदरपुर सँ वहुड़ी सुत रतनपति दौ (शा. १८६//०५) बुधवाल सँ राम द्दौo फाल्गु(न सुता वाचा कन्हा ई गोपी गोविन्दाे सोदरपुर सँ उँमानन्दा सुत भवन दौ शा. (१८८/०७) टीप खौआल सँ चेथड् द्दौo कन्हा ई सुतो श्रष्टिरधर कृष्‍णधरौ सोदरपुर सँ प्रेमनिधि दौ (२७४/१०७) हरिअम सँ दुल्लाह द्दौo कृष्णारधर प्र. कृष्णाद सुतो वाबूजी प्रo गंगाधर सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत मनोहर दौ शा. (२७५/०) खैआल सँ ननू द्दौo गंगाधर सुतो चन्द्रृधर: कन्होुली सोदरपुर सँ सोमेश्वीर सुत भैरव शा. (२७५/०४) खौआल सँ युवराज द्दौo चन्द्रनधर प्र. दुर्गाधर सुता लक्ष्मीशधर श्रीधर रमाधर चित्रधर गिरधरा: खण्ड्बला सँ श्री कृष्ण् सुत चन्द्र कान्तश दौ शा. (२०६/०) पाली सँ साधू द्दौo

(७८) ३९ उपटीप मगरौनीसँ लखनौर चंचल झा जमदौलीसँ चिगरौनी चियाटोल खड़रात अथ मंगरौनी पाली ग्रामरम्भ शा. (८४/१०३) पँरामकृष्णग सुतो श्रीकृष्ण जयकृष्णौर कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ शा. (५८/०९) अलय सँ मही द्दौo पाँ जयकृष्णु सुतौ योगकृष्णाी सरिसब सँ चिलका सुत गनेश दौ (शा.१०.९/०३) रवौआल सँ गोशाँई द्दौo योगकृष्णाछ सुतो चंचल प्र. कृष्ण : दरिहरा सँ खगनाथ सुत यादव दौ (शा. २७८/१०) नरउन सँ वाबू द्दौo चंचल प्र. कृष्णां सुता सोदरपुर सँ लूचाई भैया प्र. ऋद्विनाथ दौ उ.टी (१३/०६) नरउन सँ वुद्विकर द्दौo अथ जमदौली पाली ग्रामारम्भेँ उ.टी. (१३४/१०४) ज्योर. सोनमनि सुतो ज्यो(. मनबोध ज्योउ. भैयन कवि लालझड़ूलाका वलियास सँ शतञ्जीव दौ शा. (१२०/१०३) पबौली सँ कालीदाश द्दौo ज्यो‍. मनबोध सुतो सरिसब सँ साहेव दौ (२९८/०७) माण्डिर सँ महेश द्दौo ज्योध. भैयन गेयन सुता बवनू रामी अमृतनाथ कुलमणि मथुरानाथ गोपीनाथा सकराढ़ी सँ धनश्यााम दौ (१६६/०६) हरिअम सँ भवकृष्ण( द्दौ बवनू सुतो गोविन्दम:सोदरपुर सँ विघ्नेयश्वोर दौ (१६६/०७) वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। गोविन्दस सुता सोदरपुर सँ भूवनन्दकन दौ (शा. १६६//०१) घुसौत सँ दुल्लसह द्दौo रामी सुतो चेतनाथ सोदरपुर सँ विघनेश्व:र दौ (१६६/०७) बंभनियाम सँ साहेब द्दौo।। साहेब द्दौo।। चेतनाथ सुतो परशमणि रघुवीर सोदरपुर सँ भूवनन्द६न दौ (१६६//१०) घुसौत सँ दुल्ल८ह द्दौo परशमणि सुतो तीर्थमणि रवण्डौबला सँ रेवतीनाथ सुता राजा दौ (शा. १६६//०५) माण्ड र सँ जमाहिर द्दौo तीर्थमणि सुतो बलभद्रदयानाथौ दरिहरा सँ अभयनाथ सत भीरवर दौ उ.टी. (७७/०६) करमहा सँ किशोर द्दौo बलभद्र सुता अमर नाथ त्रदुर्गानाथ सोदरo घीरनाथ सुत गोनू दौ (उ.टी.१८/०९) हरिअम सँ सेवानाथ द्दौo दयानाथ सुता रमानाथ प्रेमनाथ चन्द्र नाथ शिवनाथा माण्डुर सँ कृष्णार सुत रेवतीकान्ती दौ उ.टी (८९/१०४) सोदरपुर सँ चण्डीoदत्त द्दौo अमरनाथ सुता सँ पुण्य.नाथ झा दौ सँ द्दौo दुर्गानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo

(७९) उपटीप बलिराजपुर-पाहीटोल :-हरिअम्बु ग्रामारम्भद:
अथ बलिराज पुर हरिअमरग्रामाराम्भज :—(शा.९८/०१) यार प्र. रघुदेव सुता रमानाथ विष्णुतदत्त गंगादत्त म.म.उ. सचल प्र. भवानीदत्त म.म.वैया.मोहना माण्डीर सँ भवेश दौ शा. (९९/०८) सोदरपुर सँ वामदेव द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ भोरासुत चन्द्ररपति दौ शा. (११०/०८) खण्डमबला सँ जीवनाथ द्दौo अपरा सुता अभिराम मानीक दुल्लमह वैया. कमलाकान्ताप दरिहरा सँ साहेब दौ (७८/०९) बुधवाल सँ दृ‍रिकृष्णद द्दौo अपरा सुतो यग्यादत्त: माण्डार सँ भवेश सुत गरीबनाथ (शा.९८/०३) दौ सोदरपुर सँ जूगड़ द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ रैया सुत सनफूल दौ (शा.१०३/०७) करमहा सँ बावी द्दौo रमानाथ सुतो कन्हा ई प्र. रतिनाथ सोदरपर सँ घनश्यााम सुत अर्जून दौ (शा.७८/०४) दरिहरा सँ साहेब द्दौo कन्हा ई प्र. रतिनाथ सुतो किशोरनाथ: खण्डीबला सँ मणिनाथ सुत रूपनाथ दौ शा. (१८१/०३) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ सनफूल सुत हरिनाथ दौ (शा.२०२//०६) खण्डकबला सँ इशान्नाथ द्दौo।। किशोरना‍थ सुता सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ (शा.२००/०५) हरिअम सँ हरिना‍थ द्दौo अपरा सुतो कालीचरण: माण्डथर सँ कमलादत्त दौ (२०३/०६) सोदरपुर सँ कीर्तिधर द्दौo कालीचरण सुतो जयचरण काशीचरणौ खौआल सँ बछरण सुत इन्द्रा नन्दद दौ टकबाल सँ शम्भुददत्त द्दौo विष्णुददत्त सुता खौआल सँ छबन दौ (शा.१७३/०७) बुधवाल हरिश्वरर द्दौo हरिश्व र द्दौo।। गंगादत्त सुतो महिनाथ शिवनाथौ दरिहरा सँ हिरानन्दु दौ (उ.टी. ७५/२) बुधवाल सँ हरि द्दौo।। महिनाथ सुतो सेवानाथ: सोदरपुर सँ कृष्णबदत्त दौo उ.टी. (२९/०२) नरउन सँ सरस्वमती गुणानन्दर द्दौo सेवानाथ सुता प्रेमनाथ बालमुकुन्द् महावीर मधुसुदना: नरउन सँ फौजदार बद्रीनाथ दौ उ.टी (९६/०१३) माण्डुर सँ जीवपति द्दौo प्रेमनाथ सुता यदुवीर चन्र् दनाथ मुने प्र. उपेन्द्र नाथा वलियास सँ ठेङनि सुत दामोदर दौ (उ.टी ९१/०३) बुधवाल सँ बच्चाद दौ यदुवीर सुता शचीनाथ मोहनाथ नरनाथा माण्ड)र सँ उ.टी. जानकीनाथ सुत जनार्दन दौ उ.टी. (८३/०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौo शचीनाथ सुता उमेश सुशील बिन्दुचनाथ योगनाथा दरिहरा सँ खड़गपपणि सुता जगन्ना थ दौ उ.टी् (७८//१०४) खण्डटबला सँ बावु सुरेश्व०र सिंह द्दौo अपरा शचीनाथ सुता सोदरपुर सँ भेषना‍थ सुत हर्षनाथ सिंह दौ उ.टी (१७१/०३) वलियास सँ चण्डे श्वरर द्दौo

(८०) ४० उपटीप पाहो टोल बलिराजपुर सँ चन्द्रौनाथ सुता नरउन सँ जर्नादन सुत वैया. मतिनाथ दौ उ.टी (१०२/०१) पाली सँ पिणाकनाथ द्दौo नाथ सुता खण्डरबला सँ ललितेश्वअर सिंह सुत वाबूमदनेश्वनर सिंह दौ शा. (२७८/०७) माण्डदर सँ मन्नूर द्दौo
मिश्र बालमुकुन्द० सुतो मतिवीर: सोदरपुर सँ बेदधर सुत गदाधर दौ (उ.टी.१६/०६) पाली सँ कलानाथ द्दौo मतिवीर सुतो प्रभानाथ धीरनाथौ सँ सुत लक्ष्मीमपति झा द्दौo सँ द्दौo अपरा सुतौ कामनाथ रामनाथ दिलीपा: सँ सुत बलभद्र झा दौ सँ द्दौo
महावीर सुतो प्रमथनाथ पबौली सँ जनार्दन सुत वुद्विनाथ दौ उ.टी. (११/१०६) माण्ड०र सँ फेंकू द्दौo अपरा महावीर सुतो कालीनाथ वलियास सँ धर्मपति सुत बच्‍चे प्र. उग्रपति दौ उ.टी. (९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौo प्रमथनाथ सुता प्रियानाथ विजयनाथ ऋषिनाथ श्रृष्टिनाथा नरूआड़ नरउन सँ धर्मनाथ सुत कीर्तिनाथ झा दौ उ.टी. (९४/१२) दरिहरा सँ कीर्तिनन्द.न द्दौo कालीनाथ सुता सुधानाथ कृपानाथ विनयनाथ सिनयनाथ पद्मनाथा: खण्डनबला सँ दामोदर सिंह सुत हरनाथ सिंह दौ उ.टी सिंह (१०९/१०) दौ माण्डार सँ बाँके द्दौo
(८१) उपटीप बलिराजपुर सँ पाहीटोल वैद्यनाथ मिश्र उजान गढ़बनैली
(४०/०७) शिवनाथ प्र. शिवि सुता खण्डबबाला सँ रूचिपति सुत भैयात दौ शा. (१६२/०५) खौआल सँ गोररवूल द्दौo अपरा सुता सुरगन सँ राम ना. दौ (उ.टी. १०४) रवौआल सँ देवाकृष्णब द्दौo महामहोपाध्याशय सचल प्र. भवानीदत्त सुतो खगदत्त दुर्गादत्तौ प्रo सतो दरिहरा सँ आनन्द सुत हिरानन्दा दौ उ.टी.(७४/१०) बुधवाल सँ हरि द्दौo खगदत्त सुतो देवनाथ:पबौली सँ कलार सुत नारायण दत्त दौ उ.टी. (१२//०२) माण्डषर सँ दुर्गानाथ द्दौo अपरा खगदत्त सुतो टेकनाथ: दिधोसँ आरवी सुत उदन दौ शा. (१९९/०७) दरिहरा सँ वदन द्दौo देवनाथ सुता सरिसब सँ धरापति सुत आत्माोराम दौ शा. (११६/०७) करमहा सँ किशोर द्दौo अपरा देवनाथ सुता माण्ड र सँ जीवपति सुत मनपति दौ उ.टी (८८/१०) नरउन सँ गोविन्द द्दौo अपरा देवनाथ सुतौ बैद्यनाथ: खण्डरबला सँ योगनाथ दौ शा. (१९९/०२) वलियास सँ मणि द्दौo बैदनाथ सुता माण्डुर सँ आँखी सुत ठीठर दौ उ.टी (८८/०९) हरिअम्ब सँ चून्नी द्दौo अपरा बैदयनाथ सुतो उमानाथ विश्वगनाथौ खण्डगबला सँ वच्चूु सुत जर्नादन प्र. गुजर दौ
नरउन सँ रधुवर द्दौo उमानाथ सुता सोदरपुर सँ गणेश सुत मार्कण्डे्य दौ उ.टी (२९/१) दरिहरा सँ बच्चे प्र. रवड्गपाणि द्दौo अपरा उमानाथ सुता विनायकनाथ पद्मनाथ दिनानाथ दयानाथ आदित्यीनाथ सोदरपुर सँ गणेश सुत मार्कण्डेणय दौ उ.टी (२८/०) दरिहरा सँ खड़्गपणि द्दौo विनायकनाथ सुतो उदयनाथ अभयनाथौ सरिसब सँ मदन गोपाल सुत शंभुगोपाल दौ उ.टी. (४१/०९) करमहा सँ नरसिहं द्दौo उदयनाथ सुतो हलाबुल सँ सुत दौ सँ द्दौo

(८२) उपटीपसँ बलिराजपुर पाही टोल गौरीनाथ मिश्र ४१ मिश्रदत्त प्र. दुर्गादत्त सुतो वाबू लोकनाथ बावू मुरली प्र. गिरीजानाथौ खण्‍डबला सँ महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्र सिंह द्दौo (२७३/०४)शा. दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo वाबू लोकनाथ सुतौ ठीठर यदुनाथौ सोदरपुर सँ कृष्णाकदत्त सुत गिरधारी दौ शा. उ.टी. (२९/१२) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo ठीठर सुता सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दद दौ उ.टी (७३/१०/३) करमहा सँ गंगेश द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्रीनारायण दौ उ.टी (७४/१०) एकहरा सँ दामोदर द्दौo मिश्र यदुनाथ सुता आनन्दद गोविन्दा हरिदेव सुखदेव जयदेवा दरिहरा सँ विदयानाथ सुत ननू दौ उ.टी (७४/०६) सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo सँ जीवधर द्दौo आनन्दक प्र. भीमनाथ सुता खण्डोबला सँ जगत सिंह सुत म.म. कृष्णर सिंह दौ (१०९/०) तिसउँत सँ गिरधरी द्दौo मिश्र गोविन्द नाथ सुता उमानाथ गोरीनाथ भैरवा माण्डडर सँ रघुनन्दीन सुत राशविहारी दौ उ.टी (८६/११) सोदरपुर कौ शिल्या नन्दव द्दौo उमानाथ सुता उदयनाथ गंगानाथ विजयनाथ सोदरपुर सँ सुत मनोहर मिश्र दौ सँ द्दौo गौरीनाथ सुता सुशीलनाथ भक्तिनाथ अशोकनाथ विजयनाथ जितूनाथा सरिसब सँ मदनगोपाल सुत शम्भु्गोपाल दौ उ.टी. (०४/०९) करमहा सँ नरसिंह द्दौo भैरवनाथ सुतो अरुण पप्पूश कौ सोदरपुर सँ सुत शक्तिनाथ मिश्र दौ सँ द्दौo विजयनाथ सुता खण्डमबला सँ दुर्गेश्व र सुत मुक्तिनाथ शा. (१७९/१०) नरउन सँ कुलानन्दस द्दौo
मिश्र हरिदेव सुता माण्ड र सँ राशबिहारी स्यैुव दौ उ.टी (८६/११) सोदपुर सँ कौशिल्या्नन्दद द्दौo अपरा हरिदेव सुता वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ उ.टी. (९०/०९) करमहा सँ पिताम्बार द्दौo मिश्र सुखदेव सुता चित्रनाथ प्र. बेचन सोदरपुर गोशाँई सुत म.म. बालकृष्णाद दौ (उ.टी. २२/०२) कुजौली सँ वूचा द्दौo चित्रनाथ प्र. बेचन सुता दिनेशनाथ: सर्वसीमा खण्डरबला सँ महादेव सुत बदरीनाथ दौ शा. (१९४/०३) पाली सँ जगद्धर द्दौo

(८३) उप. टीप- बलिराजपुर सँ पाहीटोल
मिश्र जयदेव सुता मुक्तिनाथ वेणीनाथ बुद्धिनाथ सिद्विनाथ ऋद्विनाथा:वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ उ.टी. (९०/०९) करमहा सँ पीताम्ब र द्दौo मुक्तिनाथ सुतो हेमनाथ: नरउन सँ अभयनाथ सुत सरास्वीती यदुनाथ दौ उ.टी. (९८//१०) सोदरपुर सँ शम्मुजधर द्दौo वेणीनाथ सुतो इन्दुपनाथ: सँ सुत गंगानाथ झा दौ सँ द्दौo वुद्विनाथ सुतो मनोज सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ दौ उ.टी. (१५/०२) मंगरौनी महिषी पाली सँ गंगाधर द्दौo वाबू मुरली प्र. गिरिजानाथ सुता तारानाथ भोला प्र. तुलानाथ नेना प्र. हरिनाथ माण्डगर सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी. (८२/०२) सरिसब सँ गणेश द्दौo तारानाथ सुतो देवकीनाथ ललितनाथौ पबौली सँ पॉं भैया सुत पाँ हलधर दौ (०८/१०) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo देवकीनाथ सुता नरउन सँ छक्कन सुत विश्व नाथ दौ उ.टी. (९४/०६) कुजौली सँ कल्या णकर द्दौo ललितनाथ सुतो काशीनाथ चित्रनाथौ सोदरपुर सँ लक्ष्मीरदत्त सुत हर्षी दौ उ.टी.(२७/१०५)खौआल सँ पद्मनाथ द्दौo काशीनाथ सुतो अमरनाथ भद्रनाथौ माण्ड्र सँ यदुनन्दौन सुत दिनानन्द सिंह उ.टी को दौ (८६/१०) करमहा सँ जनानन्द द्दौo चित्रानाथ सुता मयानाथ जीवनाथ धीरना‍थ वीरनाथ उपेन्द्रहनाथा माण्ड र सँ विकल सुत सूर्यपति दौ उ.टी. (८३/०९) डमरुनाथ झा द्दौo

(८४)उपटीप बलिराजपुर सँ पाही टोल रधुनाथ मिश्र ४२ मिश्र भोला प्र. तुला नाथ सुता लक्ष्मीथनाथ राम प्र. डीहनाथ लक्षमन प्र. डीम्भौनाथ भरत प्र. बलभद्रा पबौली सँ भैया सुत प्र. नारायणदत्त दौ उ. टी. (१०८/१०) माण्डपर सँ भवनाथ द्दौo लक्ष्मीानाथ सुता रघुनाथ मथुरानाथ केदारनाथा नरउन सँ गदापाणि सँ सुत राधानाथ झा दौ उ.टी. (९६/१३) पबौली सँ शीतल द्दौo रघुनाथ सुतो मेघानाथ:सु‍ल्हरनी नरउन सँ हरदत्त सुह चंचल झा दौ उ.टी. (९२/०८) सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू द्दौo मथुरानाथ सुतौ सुन्दीर कुमारौ माण्डमर सँ नीलकंठ सिंह देवानन्दस सिंह झा दौ उ.टी. (८७/०८) करमहा सँ शयाम प्र. हरिदत्त द्दौo केदारनाथ सुता योगनाथ विनोद वुच्चीथका सँ सुत मुकुन्दा झा दौ सँ नेनन मिश्रा सँ द्दौo लक्ष्मिन प्र. डीम्भहनाथ सुतो शचीनाथ: कन्हौ७ली सोदरपुर सँ आदयादत्त सुत गिरजादत्त दौ (२६/१३) बुधवाल सँ टेकनाथ द्दौo बलभद्र प्र. भरत सुतो तेजनाथ कृपानाथौ नरउन सँ एकनाथ सुत बैदयनाथ झा दौ (१०२/१०३) सोदरपुर सँ नेना सिंह द्दौo कृपानाथ सुतौ कमलनाथ: खण्डकबला सँ सुत वाबू युगेश्व्र सिंह दौ सँ द्दौo

(८५) उपटीप बलिराजपुर सँ पाहीटोल
अपरा भोल प्र. तुलानाथ सुत: छीतना प्र. सोमनाथ पबौली सँ जाल्पाादत्त सुत तपसी दौ उ.टी. (१०/०७) हरिअम सँ योगीलाल द्दौo सोमनाथ प्र. छीतन सुता मदन सदन बोधनाथ: सोदरपर सँ सुत सिद्विनाथ दौ मदन सुता अभय उदय समीर: सोदरपुर सँ सुत नेनन मिश्र दौ
सदन सुतो अजयनाथ विजयनाथौ सँ सुत मनमोहन सँ द्दौo नेना प्र. हरिनाथ सुता पबौली सँ तपसी दौ उ.टी.(१०१/०७) हरिअम सँ योगीलाल द्दौ अपरा मुरली प्र.गिरजा‍नाथ सुतो शक्तिनाथ प्र. केशीलाल: दरिहरा सँ यज्ञनारायण सुत विद्यानाथ दौ उ.टी. (७४/१०६) पाली सँ ठेङनि द्दौo मिश्र केशीलाल प्र. शक्तिनाथ सुता सोदरपुर सँ ठीठर सुत वबुजन दौ उ.टी.(३०/११) बुधवाल सँ गोशॉंई द्दौo महामहोपाध्याथय वेयाकरण मोहन सुतो अभयनाथ सिद्विनाथौ सोदरपुर सँ महेश सुत देवकृष्णाौ दौ उ.टी. (३०/०९) माण्डसर सँ मनबोध द्दौo अपरा वैयाकरण मोहन सुता दरिहरा सँ बन्धूो सुत चिन्तामणि दौ उ.टी. (७४/१२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo अभयनाथ सुतो हर्षनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ कुलपति सुत उमानाथ दौ उ.टी. (७२/०८) पाली सँ दुरिवया द्दौo हर्षनाथ सुता गंगानाथ दुर्गानाथ प्रजानाथा नरउन सँ लक्ष्मीहदत्त सुत गोपाल दौ उ.टी. (९२/१०) माण्ड र सँ रामकृष्ण द्दौo अपरा हर्षनाथ सुतो शम्भुँनाथ प्र. वीकल: माण्डोर सँ खगपति सुत वाचा दौ उ.टी (८२/०२) सरिसब सँ गणेश दत्त द्दौo गंगानाथ सुतो इन्द्रमनाथ: नरउन सँ सँ. भोलानाथ सुत सर. अभयनाथ दौ उ.टी (९८/१३) घौसोत सँ परशमणि द्दौo इन्द्रुगनाथ सुता धर्मनाथ ठकुरनाथ तृप्रनाथा:दरिहरा सँ मनभरण सुत‍ विश्वातन्दन दौ उ.टी. (७६/०२) सरिसब सँ गुणपति द्दौo धर्मनाथ सुतौ पद्मनाथ देवनाथौ भरवरौली कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ. टी. (१०६/१०) फनन्दुह सँ हंसमणि द्दौo ठकुरनाथ सुत यज्ञनाथ:सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत यदु दत्त दौ उ.टी. (२८०/०२) माण्डलर सँ बदरी सिंह झा द्दौo

(८६) उपटीप बलिराजपुरसँ पाहीटोल ४३.
तृप्तिनाथ सुता खण्ड बला सँ क्षेमधारी सिंह सुत वुद्विधारी सिंह दौ (शा. २८१/१०७) नरउन सँ शशिनाथ द्दौo दुर्गानाथ नी‍हा प्रजानाथ सुता खण्डीबला सँ डोलपति सिंह सुत तीर्थ श्रीपति सिंह दौ शा. (२९/१०२) वलियास सँ उँमापति द्दौo शम्मुरनाथ प्र. वीकल सुतो लूटन प्र. क्षत्रनाथ: खौआल सँ मतिनाथ सुत ठीठर दौ उ.टी .(६८/१०) हरिअम्बि सँ बछरण द्दौo अपरा शम्भु नाथ प्रवीकल सुतो भवनाथ गोखूलनाथौ सरिसब सँ आत्मा राम सुत झोंटहू दौ (०१/१०३) करमहा सँ घरभरण द्दौo छत्रनाथ प्र. लूटन सुता जगदीश धनानाथ जगन्नाथा: सोदरपुर सँ म.म. सदन सुत वेणीनाथ मिश्र दौ उ.टी. (१९/०७) नरउन सँ अर्कनाथ द्दौo भवनाथ सुता डमरूनाथ धननाथ लक्ष्मी्नाथ चेतनाथा कुजौली सँ मनमोहन सुत बलदेव दौ उ.टी. (१०६/०४) विधाधर द्दौo डमरूनाथ सुता सरिसब सोदरपुर सँ ठीठरू प्र. पुष्प१नाथ सुत जगदीश मिश्रा दौ (१९/०) पाली सँ कुमुदनाथ द्दौo उ.टी. (४३/०९) गोपीनाथ सुता खण्डाबला सँ वाबू किर्ति सिंह सुत वाबू दुर्गादत्त सिंह दौ शा. (२८३//०४) बुधवाल सँ गिरधारी द्दौo

(८७) उपटीप बलिराजपुरसँ पाहीटोल
सिद्विनाथ सुतो जनार्दन दुर्गानाथौ नरउन सँ दयानाथ सुत जानकीनाथ दौ (उ.टी.९६/०१) माण्ड र सँ कुलपति द्दौo जनार्दन सुता आद्यानाथ राधानाथ शशिनाथ कुजौली सँ अमृत कर सुत सुघाकर दौ उ.टी. (१०६/०७) घुसौत सँ हर्षमणि द्दौo आद्यानाथ सुत वुद्विनाथ: वलियास सँ बच्चेा प्र. उग्रपति सुत फूच्ची प्र. मोदपति दौ उ.टी. (९१) खण्डoबला सँ वाबूहरिश्वार सिंह द्दौo वुद्विनाथ सुता प्रेमनाथ सुबोधनाथ राजनाथा: सँ सुत रमानाथ झा दौ राधानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo अपरा राधानाथ सुता खण्ड्बला सँ एकरदेश्विर सिंह सुत वाबू चित्तेश्व र सिंह द्दौo (शा.२७९/०७) करमहा सँ वेदनाथ द्दौo शा. (१५/०५) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo शशिनाथ सुतो ई. देवीनाथ टेकनाथो रवण्ड o वाबू नर्म्मसदेश्वयर सिंह दौ (२७६//१०) करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौo देवीनाथ सुता ज्ञाननाथ नीरज ------- माण्ड र सँ जनार्दन सुत नैयारिक दुर्गाधर दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ डाo सर म.म. डाoसर गंगानाथ द्दौo ज्ञाननाथ सुता सोदरपुर सँ परमानन्दन दौ टेकनाथ सुतो दिलीपनाथ सुधीर माण्ड र सँ दुर्गाधर स्यैणव दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ गंगानाथ द्दौo लेखनाथ सुतौ पवनशेखरौ कन्हौ६ली सोदरपुर सँ तीर्थदत सुत यदुदत्त दौ उ.टी. (२८/०२) माण्डदर सँ बदरी द्दौo दिलीपनाथ प्र. मेषनाथ सुतौ किशोरे दीपक विजया: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त यदुदत्त दौ (२८/०२) माण्ड्र सँ बदरी द्दौo
मिश्रा दुर्गानाथ सुतो कुमुदनाथ प्र. पच्ची् दिनानाथो नरउन सँ चित्रनाथ विश्वरनाथ दौ शा. (१८५/०२) सोदरपुर सँ तीर्थमणि द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुतो श्रीनाथ प्र. सुफल खौआल सँ झोटन सुत गोपीनाथ दौ उ.टी. (७०/०२) सोदरपुर सँ लक्ष्मीरदत्त द्दौo मिश्रा कुमुदनाथ प्र. पच्चीर सुता सीतानाथ ब्रजनाथ लीलानाथा बलियास सँ वच्चे् सुत फुच्चीत प्र. मोदपति दौ शा. (१८५/०८) रवण्ड०बला सँ बावू हरिश्वनर द्दौo (८७)


(८८) ४४. उपटीपसँ वलिराजपुर पाहीटोल हरिपुरयमुथरि यंत्रनाथमिश्र सीतानाथ सुतो रतिनाथ: माण्डपर सँ जनार्दन सुत प्रेमधर दौ उ.टी. (८३/०४) पाली सँ वाबू बैद्यनाथ द्दौ ब्रजनाथ सुतो मंत्रनाथ सकरा‍ढी सँ सत्यसनारायण सुत अवधबिहारी प्र. शिवनारायण दौ शा.(७६/०४) फनन्द ह सँ हंसमणि द्दौo लीलानाथ सुतो शतञ्जीव बन्धुाकौ माण्डँर सँ जनार्दन सुत वैया. दुर्गाधर दौ उ.टी. (८३/०८) पाली सँ म.म. गंगानाथ द्दौo दुर्गानाथ सुत दिनानाथ: नरउन सँ चित्रनाथ सुत विश्वननाथ दौ शा. (१८५/०२) सोदर सँ तीर्थमणि दौ मिश्र श्रीनाथ प्र. सुफन सुतौ तिलकनाथ सुरेशौ प्र. हेमनाथौ नरउन सँ महिनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ उ.टी. (१०१/१०७) हरिअम सँ तारानाथ द्दौo तिलकनाथ सुता योगनाथ अमरनाथ कमलनाथ राजू मुत्राका सँ सुता योगनाथ झा दौ सँ द्दौo हेमनाथ प्र. सुरेश सुतो मोहनाथ चन्द्र नाथौ खण्ब्ला सँ नर्मदेश्व)र सिंह सुत वाबू भद्रेश्वजर सिंह दौ शा. (२७७/०४) हरिअम्व सँ बैद्यनाथ द्दौo
दिनानाथ सुतो दिवानाथ सोदरपुर सँ देवीदत्त सुत हरिहरदत प्र. गोविन्दद जी दौ (उ.टी.२७/११) बुधवाल सँ रधुनन्दरन द्दौo दिवानाथ सुतो उदयनाथ आदित्यसनाथ रवण्ड्बला सँ सिंह सुत वाबू कृष्णा नन्दीसिंह दौ सँ द्दौo।। आदित्यशनाथ सुत अजीत सँ सुत अमरनाथ झा दौ (शा. २०३//०५) मिश्र मानीक सुतो गोशाँईक: माण्डार सँ हरिशीब सुत दरोगा हृदयनन्द दौ शा. (१८५/०५) हरिअम्बव सँ हरिनाथ द्दौo अपरा सुता नरउन सँ बन्धु सुत जहली (९३/०७) दरिहरा सँ मनसुरव द्दौo मिश्र गोशॉंई सुतौ दामोदर उगरी कौ माण्डुर सँ बेचन सुत कमलादत्त दौ (उ.टी./८४/११) सोदरपुर सँ कीर्तिधर द्दौo दामोदर सुतो मुक्तिनाथ पुलकि तौ खण्ड३बला सँ उग्र सिंह सुत जगत सिंह दौ शा्. (१२०/०२) वलियास सँ मणि द्दौo मुक्तिनाथ सुता पण्डुदआ सँ पॉं रत्नमणि सुत जीवी दौ (२६९//०२) दिघोसँ बालमुकुन्दु द्दौo मिश्र पुलकित प्र. भवनाथ सुता वलियास मनफूल सुत रमदत्त दौ दिघौय सँ गोपाल द्दौo अपरा पुलाकित प्र. भवनाथ सुता (२) यंत्रनाथ (३) मतिनाथ पुण्यसनाथ तेजनाथ (१) खण्डरबला सँ महेश्विर सुत केवलकृष्णाू दौ शा. (२१५/०४) वलियास सँ देवपति द्दौo यंत्रनाथ सुतो शेषनाथ शंकर कुमारीला: पबौली सँ जनार्दन सुत ऋद्धिनाथ दौ उ.टी. (११/१०८) पाली सँ वाबू बैद्यनाथ द्दौo तेजनाथ सुतौ गुरूनाथ गंगानाथौ सोदरपुर सँ म.म. सदन सुत महौ वेणीनाथ दौ उ.टी. (१९/०७) नरउन सँ अर्कनाथ द्दौo।। मतिनाथ सुता रमानाथ सतीनाथ मोहनाथ सोमनाथा रवण्ड्बला सँ वाबू रवेलापति सिंह सुत वाबू पति सिंह दौ (शा. २९०/०७) माण्ड९र सँ बै. झा. दिनबन्धुo द्दौo ।। पुण्यननाथ सुतो कुमुदनाथ: कनसम माण्डथर सँ ललीतनाथ सुत पिणाकनाथ प्र. गणेश दौ उ.टी. दौ (८९/१०/०३) हरिअम तुलानाथ द्दौo सँ

(८९) उपटीप बलिराजपुर सँ हरीपुर भट्टपूरा शा. (११५/१०३)
(४४/१०७) मिश्र उगरी सुतौ कुञ्जबिहारी ब्रजबिहारीकौ कुजौली सँ झडूला सुत आदिनाथ दौ शा. (२१६/०३) बभनियाम सँ रूदी द्दौ मिश्र कुञ्जबिहारी सुता पण्डुदआ सँ पाँ थाडू सुत कन्हासई दौ (३०७/१०) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo अपरा कुञ्जबिहारी सुतौ अबधबिहारी प्र. ठाकुर बलभद्रो सरिसब सँ कालीदत्त सुत गोपाल दौ माण्डदर सँ भैये द्दौo वघ विहारीप्र. ठाकुर सुतो बेलउँच सँ कुमर सुत त्रिलोकचन दौ (शा. २४५/०६) खौआल सँ हरिनन्दहन द्दौo वल्लोभद्र सुता कोरिया सँ माधव सुत रामेश्वरर दौ सतलखा सँ ज्योा. द्धारिकनाथ द्दौo
मिश्र ब्रजबिहारी सुतो धनेश्व र धनेश्विर प्र. तमेश्वलरौ सरिसब सँ पाँ जगद्वर सुत पाँ भूवनेशरीदत्त दौ शा. (२१६/०६) बुधवाल सँ मुकुन्द द्दौo मिश्र घनेश्‍वर प्र. धनश्यारम सुतौ गोपाल प्र. योगेश्वुर खौआल सँ अनिरूद्व सुत गणेशदत्त दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo गोपाल प्र. योगेश्वीर सुतौ विश्वेकश्व र अवघेश्व रौ खण्डकबला सँ श्रीकृष्णास सुत चन्द्रोकान्तद दौ शा. (२०६/०) पाली सँ साधू द्दौo मिश्र धनेश्व/र प्र.तर्मेश्वअर सुतौ परमेश्विर प्र. गणेश: सुरगन सँ रायदुर्गानारायण सुत राय वेदानान्द६ नारायण दौ (उ.टी १०४/१०) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo परमेश्वौर सुता खण्डरबला सँ वाबू तुलापति सिंह सुत वाबू इन्द्र्पति सिंह दौ शा. (२८६/०७) वलियास सँ कृष्णेगश्वरर द्दौo
मेघनाथ सुता प्रेमनाथ श्यातमनाथ हर्षमणिय: माण्डंर सँ हरिकृष्ण६ सुत हरिशिव दौ शा. (१५/१०४) खण्ड‍बला सँ जीवनाथ द्दौo (१०७/०१) अपरा मेघनाथ सुता दुल्ल्ह बालह हल्लीथ प्र. हलधरा खण्डाबला सँ गुणानन्दम सुत एकनाथ दौ शा. (१००/१०२) करमहा सँ जगन्नाथ द्दौo प्रभुनाथ सुतो चन्द्र नाथ: नरउन सँ कुलपति सुत उमानाथ दौ उ.टी.(९४/०१४) करमहा सँ देवनाथ द्दौo चन्द्र६नाथ सुता खौआल सँ गोकुल सुत भैया प्र. लेखनाथ दौ शा.(२४६/१०) खण्डनबला सँ श्याुमनाथ द्दौo श्यालमनाथ सुतौ रंगलाल निर्तलारलौ दरिहरा सँ बन्धुु सुत यग्यथनाराण दौ शा. उ.टी. (१८४/०२) करमहा सँ लक्ष्मी दत्त द्दौo रंगलाल सुतो पंचमखणि बेचनौ सुरगन सँ देवगरायण सुत रामनारायण दौ उ.टी. (१०४/१०३) खौआल सँ देवकृष्णब द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ कीर्तिधर सुत बचकन दौ (१५१/०५) करमहा सँ वेणी द्दौo

(९०)४५ उपटीप बलिराजपुर सँ भट्टपुरा पंचमणि सुता फतुरी नन्दनन सिंहेश्वजर पबौली सँ भैया. सुत नारायण दत्त दौ उ.टी. (०८/२१०) माण्ड र सँ भवनाथ द्दौo फतुरी सुतौ महावीर जयवीरौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यानन्दफ दौ उ.टी (२५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo महावीर सुता खण्ड(बला सँ बावू रवगपति सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ शा. (२९२/१०) करमहा सँ जनानन्दश द्दौ जयवीर सुतौ रतनेश खण्ड बला सँ बावू खगपति सुत वाबू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०५) वलियास सँ काली द्दौo अपरा जयवीर सुतो विनीत: दरिहरा सँ माना सुत कीर्तिनन्द न दौ द्दौo मिश्र नन्द न सुतो श्रीनाथ प्र. छक्कुद प्र. उग्रनाथ: सोदरपुर सँ कारी सुत दामोदर दौ. उ.टी. (२५/०५) वुधवाल सँ कन्टूा द्दौo श्रीनाथ प्र. छक्कूद सुता मित्रनाथ मदन सदन ऋद्विनाथा खण्डाबला सँ खगपति सिंह सुत वाबू गणपति सिंह दौ शा. (२९२/०५) वलियास सँ काली द्दौo मित्रनाथ सुतौ प्रशान्तन रतौली दरिहरा सँ गणानन्द सुत परमानन्दस झा दौ (उ.टी. ७६/०३) सोदरपुर सँ (अमर) दीनानन्द. झा द्दौo (योग) द्दौo (भूपनाथ) मदन प्रo अमर नाथ सुतौ राजेश दरिहरा सँ गणनन्दख सुत परमानन्दन झा दौ उ.टी. (७६/०३) सोदरपुर सँ दीनानन्दा द्दौo मिश्र सदन प्र. योगनाथ सुता राजेन्द्रद सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत यदुदत्त दौ उ.टी. (२८/०२) माण्ड र सँ बदरी सिंह द्दौo ऋद्विनाथ सुता दरिहरा सँ बावू लोकानन्द सुत मोक्षानन्दर दौ उ.टी. (७६/०१) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौo मिश्र सिंहेश्वहर सुतो लेखनाथ मोहनाथौ नरउन सँ मनहर सुत शिवनन्दरन दौ उ.टी. (९९/१०७) दरिहरा सँ बलभदू द्दौo अपरा सिंहेश्वउर सुतौ छननाथ प्र. दुनदुन: नरउन सँ मनहर सुत टून्नीे दौ उ. टी. (शा.९९/०९) पाली सँ रज्जेी द्दौo लेखनाथ सुतो सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत रामभद्र दौ उ.टी. (शा.२३/०८) माण्ड्र सँ नरपति द्दौo मोहनाथ सुतो शम्भुूनाथ कामनाथौ खण्डखबला सँ वाबूश्तमलापति सिंह सुत वाबू उषापति सिंह दौ शा. (२८६/०२) माण्डोर सँ झाटकु द्दौo मिश्र बेचन सुता खण्डथबला सँ श्याुमनाथ सुत महेश्वार दौ (शा/१२/१०६) माण्डुर सँ श्यातमू द्दौo

(९१) भट्टपूरा उपटीप वलिराजपुर सँ पाहीटोल
(शा.१२३/०३) मिश्र हर्षनाथ प्र. हर्षमणि सुता खौआल सँ छबन सुत बालह दौ शा. (१७५/०३) सोदरपुर सँ नारायणदत्त द्दौo अपरा हर्षमणि सुतौ बछरण योगीलालौ सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ उ.टी. (१३/०३/) पाली सँ भवनाथ द्दौo मिश्र बछरण सुता सरिसब सँ भिरिवया सुता आँरवी दौ शा. (१८७/०३) खौआल सँ हृदयफूल द्दौo अपरा बछरण सुतो फेकूक: सोदरपुर सँ कीर्तिधर सुत बचकन दौ उ.टी. शा. (१११/०) (५//०५) करमहा सँ वेणी द्दौo अपरा बछरण सुता ठक्क न मनमोहन मधुसूदना सरिसब सँ गणेशदत्त सुत हरषी दौ शा. (१९२/०६) घौसात सँ पाँ रूपनाथ द्दौo मिश्र फेंकू सुता दरिहरा सँ सुत नीकानन्दा दो उ.टी. (७५/१०) पबौली सँ हृदयमणि द्दौo अपरा फेकू सुत गुणानाथ: रवण्डूबला सँ महेश्व६र दौ (७६/०९) सकo घरानाथ द्दौo गुणानाथ सुत गोपाल जी प्रo टाकुरनाथ रवण्डौo सोगी पति सिंह दौ (२९४//०९) करमहा सँ चंचल द्दौo मनमोहन सुता नरउन सँ चुम्मून सुत रघुनन्दशन दौ उ.टी. (१००/१०) सोदरपुर सँ शक्रनाथ द्दौo वैया. मधुसूदन सुत वुद्विनाथ यशोनाथ यज्ञनाथ प्र. महेश डमरूनाथ प्र. उमेशा: दरिहरा सँ लीलानन्दँ सुत चंचल दौ उ.टी. (७६/०६) नरउन सँ जगन्नाथ दौ वुद्विनाथ सुतो पुरूषोत्तम नरोत्तमौ माण्डार सँ फेकू सुत वैया. दिनबुंधु दौ उ.टी. (८४/१४) करमहा सँ जयनन्द न द्दौo वैया. महेश सुतो माण्डार सँ यदुनन्द न सिंह सुत मोदनन्दस सिंह प: बदरी. (८६//०६) एकहरा सँ दिनानाथ द्दौo सोदरपर सँ षष्ठीानाथ सिंह द्दौo डमरूनाथ प्रo उमेश सुतौ सँ सुतौ रतनेशदिनेशो माण्डदर सँ उमानन्दस सिंह झा दौ (८६//०३) सोदरपुर सँ षष्ठींनाथ दौ रत्नेश सुत लालन: वलियास
मिश्र योगीलाल सुतो कमलानाथ: माण्डरर सँ साहेब सुत लोटनी दौ शा. (१८५/०५) खण्डषबला सँ जयनाथ द्दौo कमलानाथ सुतो मुक्तिनाथ गोपीनाथौ सोदरपुर सँ ठेङनि सुत आद्यादत्त दौ उ. टी. (२६/१३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo अपरा कमलानाथ: सुतो शक्तिनाथ: सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यामनन्दह दौ उ.टी. (२५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo मुक्तिनाथ सुतो नित्येनाथ: माण्डरर सँ दूमनी सिंह मुकुन्दर सिंह सुत दौ उ.टी. (८८/०७) पाली सँ पुरन्दतर द्दौo नित्य नाथ सुतो हेमनाथ किरणनाथ वलियास सँ फुच्ची प्रo प्रमोदपति सुत सिंहेश्विर झा दौ उ.टी. (९१/१३) करमहा सँ लक्षमन द्दौo हेमनाथ (पथिकगी) सुता खण्डदबला सँ हरिनाथ सिंह सुत छत्रनाथ‍ सिंह दौ ठाकुर दौ उ.टी. (१०९/१३) हरिअम सँ भवनाथ द्दौo अपरा नित्यनाथ सुतौ रमानाथ प्रेमनाथौ खण्डषबला सँ वाबू देवपति सुत मेघापति सिंह दौ शा. (२८५/०९) माण्डहर सँ जयकिशोर द्दौo प्रेमनाथ सुता नरउन सँ सुत अमरनाथ का दौ सँ द्दौo

(९२) उपटीप-बलिराजपुर सँ भट्टपूरा वैयाकरण गोपीनाथ सुता दरिहरा सँ घनानन्दप सुत गिरजानन्दा दौ उ.टी. (७५/०६) करमहा सँ भेषदत्त द्दौo अपरा गोपीनाथ सुता बैदयनाथ इन्द्र नाथ नेत्रनाथ इन्दुसनाथ खण्डौबला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ (१८३/१०/०) नरउन सँ विश्व्नाथ द्दौo चन्द्र्नाथ सुतौ संजय कुमार पुड़े नरउन सँ यदुनाथ सुत चित्रनाथ झा दौ खण्डदबला सँ हरनाथ सिंह ठाकुर द्दौo इन्द्र नाथ सुतो नवीनयनौ माण्डौर सँ दिनानन्द् सिंह सुत सुत उमानन्दम सिंह झा दौ उ.टी. (८६/०३) सोदरपुर सँ षष्ठी‍नाथ मिश्र द्दौo शक्तिनाथ सुता मिश्र आनन्ददनाथ श्यातमनाथ प्रोo विद्यानाथा खण्डडबला सँ वाबू गुणेश्व‍र सिंह सुत वाबू ललितेश्वकर सिंह दौ शा. (२७८/१०६) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo आनन्दननाथ सुतौ रमन सुनीलौ माण्ड्र सँ फेंकू सुत गंगानाथ दौ उ.टी. (८४/१०७) सोदरपुर सँ जीवछर द्दौo
श्या मनाथ सुतौ गौरव कन्हौुली सोदरपुर सँ पद्मदत्त सुत भोलादत्त दौ उ.टी. (२८/०७) वलियास सँ त्रिलोकनाथ द्दौo प्रो. विधानाथ सुत चन्दसन: खण्डदबला सँ काशीनाथ सिंह ठाकुर सुत तीर्थनाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी.१०४//०८) सँ अच्युटत ठाकुर द्दौo

(९३) उपटीप बलिराजपुर सँ बेहट शा. (१७/०२) मिश्र दुल्ल०ह सुतौ उर्व्बी्धर गिरधरो दरिहरा सँ भगीरथ सुत नित्या्नन्दस दौ शा. (१०७/०२) नरउन सँ कुलपति द्दौo उर्व्बीँधर सुतौ कीर्तिधरभगवानदत्तौ सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ शा. (२००/०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo अपरा उव्बीिधर सुतापबौली सँ सदानन्दा सुत गुल्लीँ दौ उ.टी. (११/१०) पाली सँ भवनाथ द्दौo कीर्तिधर सुतो शंकर: सरिसब सँ योगनाथ सुत नरपति दौ उ.टी. (०२/०४) माण्डार सँ भवनाथ द्दौo भगवानदत्त सुतौ गोविन्द प्र.गौरीधर गंगाधरौ सोदरपुर सँ भीरवन सुत गोपाल दौ (१३/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo गोविन्दत प्र. गौरीधर सुता योगधर बद्री प्र. तंत्रधर:भक्तिधरा माण्डवर सँ भवनाथ सुत शिवदत्त दौ सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo योगधर सुता सोदरपुर सँ कृष्णलपति सुत लक्ष्मी पति द्दौo उ.टी. शा. (३१/०९) माण्डधर सँ दामोदर द्दौo गंगाधर सुता चिरञ्जीव प्र. हेमधर माधव प्र. धर्मधर आनन्द. प्र. मोदधर जगदीश प्र. डीम्बधधरा पबौली सँ जाल्पाoदत्त सुत शीतलादत्त दौ शा. (४/१०/०) पाली सँ गोशाँई कलरू द्दौo चिरञ्जवि प्र. हेमघर सुता उपेन्द्र्विरेन्द्र सुरेन्द्रा( खण्डीबला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ शा. (१८३/१०/०) नरउन सँ विश्व नाथ द्दौo उपेन्द्र सुतौ हृरीश अनीलौ एकहरा सँ दिनानाथ सुत उमानाथ दौ उ.टी. शा (१०७/१०) करमहा सँ रघुनाथ द्दौo विरेन्द्र सुतौ रमनौ एकहरा सँ उमानाथ दौ उ.टी. (१०७/१०) करमहा सँ रधुनाथ द्दौo आनन्दी प्र. मोदधर सुतो जीवेन्द्र शिवेन्द्रो खण्ड्बला सँ राधेकृष्णर सुत दयाकान्तब दौ शा. (२१३/१०) वलियास सँ लेशपति द्दौo जगदीश प्र. डीम्ब धर सुता योगेन्द्र सत्यरनारायण प्र. सत्येृन्द्रु दमना खण्ड बला सँ वाबू रामनन्द/न सिंह दौ माण्डार सँ बतहा द्दौo भोगेन्द्रव सुता उजानवासी सँ सुत कुलानन्द् दौ

(९४) वलिराजपुर सँ बेहट ४७. उ.टी. वेहर शा. (२१३/०४) मिश्र गिरधर सुता दामोदर मदनमोहन खड.गधरा पवौली सँ सदानन्द् सुत गुल्लीड दौ उ.टी. (११/१०) पाली सँ भवनाथ द्दौo अपरा गिरधर सुता महिधर सत्युधर कमलाधरा: खण्ड/बला सँ रुचिपति सुत भैया दौ शा. (१६२/०५) खौआल सँ गोरवूल द्दौo दामोदर सुता सुरगन सँ राय देवनारायण सुत रायरामनारायण दौ उ.टी.( १०४/१०) खौआल सँ देवकृष्णा१ द्दौo अपरा दामोदर सुतो जीवछ: सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोबिन्दआ दौ उ.टी. (७३/१०/३) एकहरा सँ गंगेश द्दौ वा जीवछ सुता नरउन सँ वुद्विकर सुत मोहनाथ दौ उ.टी. (९४/१०६) हरिअम सँ सेवानाथ द्दौo अपरा जीवधर सुता माण्डउर सँ वाचा सुत यशस्‍पति दौ उ.टी. (८२/१३) यशस्प ति सुत खण्ड)बला सँ भोलानाथ सुत भन्दूथ दौ हरिअम्वा सँ किशोरनाथ द्दौo अपरा जीवछ सुता माण्डौर सँ लतड़ी सुत भगवानदत्त दौ उ.टी. (८५//१०३) सोदरपुर सँ झलहन द्दौo मिश्र मदन मोहन सुतो नरसिंह: पबौली सँ उमा रात म.म. कन्हा ई दौ खौआल सँ वेणी द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ दामोदर सुत मन. मोहन दौ उ.टी. (१०७/०२) घोसौत सँ आक्षधर द्दौo नरसिंह सुता रामकृष्ण देवकृष्ण बालकृष्ण् घोकसियाम सँ तिलकन्नाथ दौ सँ द्दौo रामकृष्णा सुता कमेश्वहर: सरिसब सँ उमाकान्त दौ पाली सँ उमादत्त द्दौo अपरा रामकृष्णह सुता ज्ञानेश्वेर ललितेश्व र विमलेश्वदरा: पबौली सँ वुद्वि सुत सिद्विनाथ दौ घौसौत सँ गुञ्जेश्वकर द्दौo देवकृष्णाद सुतो सकराढ़ी सँ कुल मणि सुत योगेश्वदर दौ सँ द्दौo बालकृष्ण सुता जयनाथ केदारनाथ अम्बिकानाथा सोदरपुर सँ बैदयनाथ सुत कार्तिर्क दौ घौसौत सँ ववुजन द्दौo मिश्र कामेश्व र सुता दिधोसँ भैरवेंकान्तौ दौ घौसौत सँ तारानन्द द्दौo उ.टी. (४७//११) मिश्र महिधर सुत भेषधर: दरिहरा सँ चुम्मेन सुत तीलानाथ दौ उ.टी. (७४/०२) खण्डoबला सँ भिरवू द्दौo भेषधर सुतौ महावीर कन्टीनरौ खण्डनबला सँ मुकुन्दव सिंह सुत चुम्मकन सिंह दौ शा. उ.टी. (१०८/०८) वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौo महा‍वीर सुतौ इन्दु धर विश्वाम्भरो महुआ सँ वैया. हरिनाथ सुत कृष्णरदेव दौ सोदरपुर सँ नित्यासनन्द द्दौo इन्दुसधर सुता खण्डहबला सँ वाबू

(९५) बलिराजपर सँ बेहर
सिंह सुत वाबू नन्दीतश्वसर सिंह दौ सँ पोषनाथ द्दौo मिश्राकन्टीौर सुतो सुबोध: सँ सुत अनन्तद दौ सँ द्दौo शा. (१७६/०५) मिश्र बालह सुतो दुरिवया प्र. चक्रधर: सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दो उ.टी. (१३/०२) सकराढ़ी सँ नकदू द्दौo अपरा सुता नरउन सँ हरिजीव सुत मोदनाथ दौ शा. (१८२/०) कुजौली सँ कीर्तिकर द्दौo शा. (१९०/१०/०) वाबू हल्लीप प्रoहल धर सुता फणिधर लक्ष्मी धर वैया. चुन्नीो प्र. श्रीधर ज्योस. कल्यारणधरा: पबौली सँ परमानन्द सुत भैरवदत्त उ.टी.दौ.शा. (१७९/१०) सकराढ़ी सँ दुल्ल९ह द्दौo फणिधर सुतो रेवतीरमन: खौअल सँ भैया दौ (२४६/१०) खण्डाबला सँ श्या‍मनाथ द्दौo रेवतीरमण सुता प्रितिनाथ विश्व नाथ मधुसूदना: सोदरपुर सँ ठेङनि सुत आद्यादत्त दौ (२६/१०/३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo प्रितिनाथ सुतो दुर्गानाथ हर्षनाथो खण्डँबला सँ वाबू वंशीधारी सिंह सुत ब्रजनन्दणन सिंह दौ शा. (२८४/०६) वलियास सँ देवपति द्दौo दुर्गानाथ सुता अमरनाथ उमानाथ रमानाथ कमलानाथ लालाजी दरिहरा सँ जीवनन्दप सुत गोपीनन्दान दौ उ.टी. (७६/०९) करमहा सँ दिगम्बशर सुत वेदनाथ द्दौo मिश्रा हर्षनाथ सुतो खण्डदबला सँ वाबू तीर्थेश्वमर सिंह सुत वाबू हेमेश्वार सिंह द्दौo (२७८/०९) करमहा सँ कन्टीसर द्दौo मधुसूदन सुतो भूपेन्द्र्नाथ अशोक खण्ड बला सँ वाबू खेलापति सिंह सुत वाबू गंगापति सिंह दौ शा. (२९०/०५) पाली सँ चंचल द्दौo भूपेन्द्र नाथ सुत सुरगन सँ वेदानन्दद नारायण सुत रघुनन्दोन प्र. लीलानन्द‍ नारायण दौ उ.टी. (१०४/१०/२) माण्ड९र सँ गोनू द्दौo

(९६) उपटीप वलिराजपुर सँ बेहट ४८
उ.टी विश्वपनाथ सुता मोदनाथ बेचनाथ प्र. चन्द्रसनाथ तारानाथ अरूणा: पतनुकामाण्डसर सँ भगवानदत्त सुत शुक्ल दौ उ.टी. (८९/०६) करमहा मत्रे सँ द्दौo मोदनाथ सुता सँ सुत देवेद्रनाथे दौ सँ द्दौo मिश्र लक्ष्मीथधर सुतो योगमणि दरिहरा सँ यदुनाथ सुत हृदयनाथ दौ उ.टी. (७७/०९) करमहा सँ रूद्रधर द्दौo योगमणि दिवानन्द‍: वलियास सँ इश्वँरी दत्त सतु मधुसूदन दौ उ.टी. (०३/०२) सोoनेनाथ द्दौo दिवानन्द. सुता छीतन ठक्कन तारानन्दा सोदरपुर सँ घनानन्दो सुत केशवानन्दद दौ उ.टी. (२९/१२) नरउन सँ बनखंडी प्र. तेजनाथ द्दौo छीतन सुतो शचीनाथ: खण्ड)ण्बला सँ वाबू सिंह सुत वाबू उषापति सिंह दौ सँ द्दौo शचीनाथ सुता सँ सुत दो सँ द्दौo ठक्कन सुता भवनाथ ज्योितिनाथ मोतिनाथा दरिहरा सँ गुणानन्द्री प्रo माना सुत कीर्तिनन्दसन दौ उ.टी. (७५/०४) सँ द्दौo तारानन्दु सुता सँ सुत शिवनाथ झा सँ द्दौo दौ

(९७) वलिराजपुर सँ बेहत
उ.टी. (४८/०४) वैया. चुन्ती् प्र. श्रीधर सुता वैया. बलदेव परशुराम बलभ्रद्रा सोदरपुर सँ थोथी सुत मुरलीधर दौ उ.टी. (१५/१०) वलियास सँ सोन द्दौo वैया. बलदेव सुतौ देवकीनन्दकन हरिनन्दोु माण्ड०र सँ रघुवर सुत फेंकू दौ हरिअम सँ मुरली द्दौo परशुराम सुता सोदरपुर सँ लूचाई सुत भैया दौ (उ.टी. १३/०६) नरउन सँ बुद्विकर द्दौo अपरा परशुराम सुतौ हेमनाथ पुण्यदनाथो सोदरपुर सँ किशोर प्र. रतिदत्त सुत गोशाँई दौ (उ.टी. २२/०१) करमहा सँ लान्ही द्दौo पुण्य नाथ सुता नरउन सँ जगनाथ सुत नित्यपनाथ दौ उ.टी. (१०३/१०४) खण्ड्बला सँ वाबू हितेन्द्रश सिंह द्दौo

(९८)
उपटीप नगवाड़ घोसौत धर्मपुर ४९ शा. (१७७/०५) कलानाथ सुता ननू वंशमणि हर्षमणि कुलमणिय: सकराढ़ी सँ वासुदेव सुत विश्व नाथ दौ शा.(१३/०९) पाली सँ भीरवारी द्दौo ननू सुता हृषिकेश अमृतकेश वैया. गोपाला सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ शा. (९९/१०३) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौ अपरा सुता दरिहरा सँ रतिपति सुत रूद्रदत्त दौ खण्ड‍बला सँ दुर्गादत्त द्दौo हृषिकेश सुता सोदरपुर सँ बन्धुँ सुत अचिपति दौ शा. (१८२/०६) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ अमृतकेश प्र. छोटकू सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (उ.टी.१९/०६) दरिहरा सँ गरीबानन्दँ द्दौo वैयाo गोपाल सुता सोदरपुर सँ परिवया सुता रतिनाथ दौ (उ.टी. १९/०६) दरिहरा सँ गरीबानन्दत द्दौo।। ठo हर्षमणि मनी फूदनौ सोदरपुर सँ सोनी सुत परशमणि दौ उ.टी.(३०/०३) नरउन सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo मुनि सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दह सुतकारी दौ उ.टी.(२५/०) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo ठ. फूदनसुता परमेश्वदर जीवेश्व र गंगेश्वदरा: दरिहरा सँ जगन्नाथ सुत भाईलाल दौ उ.टी. (७७/०) करमहा सँ कौस्कीँदत्त द्दौo ठ. परमेश्वतर सुतो सत्य०नानाराण मार्कण्डेनय कौ नरउन सँ एकनाथ सुत वैदयनाथ दौ उ.टी. शा. (१०२/१०३) सोदरपुर सँ नेना द्दौo सत्य)नारायण सुता रामजी शिवजी नरउन सँ यदुनाथ सुत लक्ष्मीरनाथ दौ उ.टी. (९३/१०) सोदरपुर सँ तीर्थदत द्दौo राजेन्द्रव प्र. शिवजी सुतौ रंजन भंजनी सोदरपुर सँ सुत दयानन्दा मिश्र दौ
(ठ. मार्कण्डेीय सुतो रमेश: सोदरपुर सँ ठीठरू सुत महो जगदीश दौ उ.टी. (१९/०) पाली सँ कुमुदनाथ द्दौo ठ. रमेश सुतो अवकाश: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत विनोददत्त दौ उ.टी. (२८/०३) माण्डोर सँ द्दौo ४९ शा (१००/०७) ठ. कमलाकान्तौ सुतो अमृतकान्त.: माण्डुर सँ हरिनाथ दौ शा. (१८६/०६) अपरा धीरनाथ सुता नरडन सँ धराधर सुत हरिनाथ दौ सकराढी सँ जयदेव द्दौo अपरा ठ. सुता सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ शा. (१२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौo अपरा सुता माण्डदर सँ दशरथ सुत घनानन्दु दौ उ.टी. (८०/०५) करमहा सँ रामेश्वुर अपरा ठ. कमलाकान्तप खण्डतबला सँ बलभद्र सुत विष्णुृपति दौ सुता (शा .१७४) दरिo बन्धुर द्दौo अपरा ठ. सुता सकराढ़ी सँ भवानन्द सुत छत्रपति दौ शा. (२०५/०३) सोदरपुर सँ घनश्यासम द्दौo अपरा ठ. कमलाकान्तस सुता माण्डूर सँ धीरनाथ स्यै व दौ (शो ८६/०६) एककहरा सँ गौरीकान्तद द्दौo ठ. रामकृष्णप सुतो भीरवनीक: सकराढ़ी सँ कविन्द्रद रघुनाथ पदा सुत देवानन्दत दौ शा. (१०३/०४) खण्डयबला सँ ठ. गुणानन्द० द्दौo भीरवनी सुता खण्डदबला सँ हरिश्वार सुत जगन्नाथ दौ शा. (१८१/०) नरउन सँ लक्ष्मी पनि द्दौo

(९९) उपटीप नगवाडसँ
ठ. हरिशवन्द्रट सुता खौआल सँ दामोदर सुत विष्णुीपति दौ पाली सँ हरिनन्ददन द्दौo शा. (२०५/०२) ठ. राम सुतो कल्यासण सिंह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत मनु दौ (१००/०६) पाली सँ विधाधर द्दौo ठ. कल्यािण सिंह सुतौ मनसुख मानिकौ सकराढ़ी सँ भवानन्द सुत छत्रपति दौ शा. (२०५/०३) सोदरपुर सँ धनश्यााम द्दौo मनसुख सुतो गोशाँइक: खण्ड बला सँ भैया. प्र. गौरीनाथ सुत उद्योत सिंह दौ शा. (१६५/०६) पाली सँ धनानन्दौ द्दौo अपरा मनसुख सुतौ ब्रजलाल रंगलालौ पबौली सँ चन्द्रदपति सुत हृदयनन्दँन दौ खौआल सँ वबुनन्दान द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ उ.टी. (०७/०१) एकहरा सँ वबूरैया द्दौo अपरा सुता खौआल सँ दुरवभंजन दौ (१६२/०/०) पबौली सँ बन्धुस द्दौo ब्रजलाल सुता सोदरपुर सँ छोटा सुत किशोरनाथ दौ किशोरनाथ सुतौ प्रान्नाथ: वलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रहम दत्त दौ शा. (२४०/०९) धोसौत सँ उँमापति द्दौo ठ. रंगलाल सुता माण्ड र सँ शीनालाल सुत दुर्गादत्त दौ पाली सँ छबन द्दौo ठ. गोशाँइ सुतौ अनन्त सिंह माण्डसर सँ इशान्नाथ सुत मानीक दौ नवलखा मानीक सुता कुजौली सँ छोटकू सुत कुलपति दौ शा. (५८२/०) अलय सँ मही द्दौo ठ. अनन्त सिंह सुता सोदरपुर सँ विध्नेणश्वरर सुत सदन दौ शा. (१२१/०५) सदन सुता पण्डुदआ सँ पाँनन्दीडश्वबर सुत पाँ गरीब दौ शा. (२३४/०३) सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौo ठ. मानीक सुता खौआल सँ भूषण सुत कवि हेमनाथ दौ शा. (१३४/०६) सरिसब सँ पाँ हिरेश्व०र द्दौo

(१००) उपटीप फवारिपार रूचौलि उजान ५० अथ रूचौलि करमहा ग्रामारम्भफ: —(शा.९१//०६) महामहो रामेश्वसर सुतो रूचिदत्त: माण्डणर सँ राम सुत महिनाथ दौ शा. (११४/०७) महिनाथ सुता करमहा सँ सुन्द र सुत धराधर दौ सोदरपुर सँ भवेश द्दौo अपरा म.म.उ. रामेश्वदर सुता महामहोपाध्या्य गंगादत्त म.म.उ. मनबोमध प्र. लक्ष्मीँदत्त म.म.उ. सुबोध प्र. भवानीदत्ता नरउन सँ धराधर सुत कमलाकान्त दौ शा. (९१/१०७) खण्ड.बला सँ लक्ष्मीीधर द्दौo रूचिदत्त सुतो चन्द्र दत्त सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ शा. (११८/१०८) बुधवाल सँ हरिश्व र द्दौo म.म. गंगादत्त सुतो शंकरदत्त छोटा प्र. उग्रदत्तो नरउन सँ नारायण सुत घनानन्दल दौ शा. (९९/०२) दरिहरा सँ रैया द्दौo शंकरदत्त सुतौ थारू प्रo रूद्रदत्त विष्णुहदत्तो सोदरपुर सँ मउजसुत नेना दौ उ.टी. (३१/०२) माण्डघर सँ खगपति द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ चिलका सुत गणेशदत्त दौ उ.टी. (०७/०) एकहरा सँ ववुरैया द्दौo थारू प्र. रूद्रदत्त सुत नींह विष्णुंदत्त सुतो मोददत्त प्र.चंचल पबौली सँ गुल्ली सुत धर्मानन्दत दौ उ.टी. (११//०२) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo मोददत्त प्र. चंचल सुतौ विजयदत्त माधवौ नरउन सँ छक्कपन सुत मुक्तिनाथ दौ उ.टी. (९४/१ पाली सँ दामोदर द्दौo विजयदत्त सुता नरउन सँ गंगानाथ सुत विद्यानाथ दौ उ.टी.(९७/१०) करमहा सँ केशव द्दौo अपरा विजयदत्त सुत कन्हैरया लालजी श्रीनारायणका: नरउन सँ वंशीनाथ सुत बलदेव दौ उ.टी. (९५/१२) खण्डयबला सँ वाबूघनेश्वणर सिंह द्दौo मा‍धव सुता नरउन सँ गंगानाथ सुत विद्यानाथ दौ उ.टी. (९७/१०/०) करमहा सँ केशव द्दौo छोटा प्र. उग्रदत्त सुत तारणीदत्त: माण्डउर सँ निधि सुत काशीनाथ दो उ.टी. (८२/०२) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo अपरा सुतौ तंत्रदत्त माण्डयर सँ अच्छसपति सुत बौकु दौ उ.टी. (८८/१०५) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo तंत्रदत्त सुता वुचन वुद्विनाथ रमानाथा माण्डशर सँ मानीक सिंह सुत बिहारी सिंह दौ उ.टी. सोमेश्वतर द्दौo (८७/१०/०) सोदरपुर सँ द्दौo वूचन सुता पण्डुसआ सँ रामकृष्णस सुत पाँ जीवेश्वसर दौ शा. (२१५/१०) सोदरपुर सँ गुदन द्दौo रमानाथ सुतौ तारानाथ उमेशो जजिबाल सँ प्रेमनाथ सुत भायजी दौ प्रेमनाथ सुतो गोपाल वौकू भायजीका दरिहरा सँ मोदी सुत प्रयागदत्त दौ शा (३००/०७) वेलउँच सँ धर्मेश्वनर द्दौo भायजी सुतो बलभद्र: सतलखा सँ वंशी धरसुत उगरी दौ

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...