Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१४ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(५५१)
सुतो रामदेव: पनिo गोनू सुत नारायण दौ एकहरा सँ विश्वजम्भ/र द्दौo रामदेव सुता माण्डगर सँ गोनू सुत गंगादत्त दौ खण्डहबला सँ बलभद्र द्दौo भोलानाथ सुता देवीकान्त लक्ष्मी्कांत कलर वूलाका: दरिहरा सँ बछरू सुत निधि दौ (२६०/९) बछरू (३१८//१०) सुतो निधिक: एकहरा सँ बल्लीा सुत पनाई दौ (१६७//०७) बहेराढ़ी सँ मo मo भिरिव द्दौo निधि सुतो नारायणदत्त शंकरदत्तो पनिचोभ सँ महादेव सुत मधुरापति दौ (१३१//०५) देवकीनन्दछन बo (२३//०१) सुतो महादेव: जजिवाल सँ छिताई दौ (१४६//०५) वलियास सँ वावू द्दौo महादेव सुतो मधुरापति सोदरपुर सँ पद्मापति सुत चाण दौ (२२७/०८) चाण सुता दरिहरा सँ परमानन्द( सुत सुन्ददर दौ (१३१/०७) पाली सँ गंगाराम द्दौo मधुरापति सुता रूद्रदत्त जयदत्त सोनफूल योगीका: सतलखा सँ मधु सुत बैद्यनाथ दौ (१६७//०२) बैद्यनाथ सुतो मतिनाथ: पाली सँ राम सुत गोविन्द् दाश दौ (२५१//०५) (३०७/०७)गोविन्द दाश सुता विठौली वलियास सँ अन्दीस दौ लाखू सुतो सिद्धिनाथ: फनन्द ह सँ जुड़े दौ सिद्धिनाथ सुतो हिंगू: पनि श्री रंक दौ।। हिंगू सुतो सदायक: जालय सँ नारायण सुत डीङर दौ सोदरपुर सँ महेश द्दौo सदाय सुतो (४२५/०७) धारू प्रन्दीरकौ हरिअम सँ गंगाराम दौ (२३६/०७) सकराढी सँ माधव द्दौo अप्रन्दी सुता मलिछाम बहेराढ़ी सँ रघुनाथ सुत भवानन्दर दौ रूपनाथ सुत रघुनाथ सुता (३२४//०९) बैद्यनाथ भवानन्द‍ रमानन्दम धर्म्म पति गौरीपति (३१३/०३) लरवाईका: दीघोय सँ प्रितिनाथ दौ।। भवानन्दौ सुतो हरिहर छीतरौ बेलउँच सँ भवदेव दौ (२३९/०९) भवदेव सुता वुधवाल सँ मानू सुत नरोत्तम दौ कुजौली सँ हरिहर द्दौo(सन् २३३ श्रावण कृष्ण० अमावस्यादयां शुक्रे।। (२६५/०७) ठo श्यासम सिंह सुता माण्डभर सँ हिभरन दौ (२५५/१०) घुसौत सँ हेमकर द्दौo


(२६७) (५५२)
(२६५/०८) ठo नित्या्नन्दद सिंह सुता खेलानन्द० सिंह लक्ष्यासनन्द३ सिंह योगानन्दू सिंहा: (२६८//१०) तिसउँत सँ गिरधारी सुत चिरत्र्जीव दौ (२४०//०९) कुजौली सँ मनभरन द्दौo ठo लक्ष्याौनन्द८ सिंह सुतो सुन्दकर सिंह: (२६७//१०) दरिहरा सँ बल्ले९ सुत मधुसूदन दौ (१६४//१०) कन्हा्ई सुतो बल्ले्क: पाली सँ भवानीदत्त अर्जून दौ (९६//०६) सोo भवन द्दौo बल्लेन सुता ववूआ प्रo मधुसूदन दामोदर यटाघर जगधरा: हरिअम सँ सन्तो६षमणि सुत बवूजन दौ (२४८/०८) जजिवाल सँ चलबलि द्दौo बावुआ प्रo मधुसूदन सुतो तेजनाथ: वुधवाल सँ छकौड़ी सुत हलघर दौ (१७८//०१) शंकरदत्त सुतो छकौड़ीक: सकराढ़ी सँ जयदत्त दौ (१३०/०४) पबौली सँ मचल द्दौo छकौड़ी सुतो हलघर जलघरौ खौआल सँ मोदनारायण सुत दत्तू दौ (२३१/०४) बेलउँच सँ पन्नील द्दौo हलघर सुता खण्ड८बला सँ चतुर्भूज दौ (१९९//०६) चतुर्भूज सुता खौआल सँ बलभद्र दौ (१३३//०५) बलभद्र सुतो बाल गोपाल मुकुन्दोो करमहा सँ चित्र घर सुत रञ्जे दौ (१३२//०४) (३०३//०२) वैयाकरण रज्जेि सुता द्वारिकानाथ जयनाथ प्याकरे का: दरिहरा सँ सुबोध सुत निधि पाणि दौ (२१६//०२) सुबोध सुतो निधिपाणि वेदपाणि कुजौली सँ वागीश दौ (२१५//०८) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo निधिपाणि सुता फकीर श्रीनाथ ठीठरा: घुसोत सँ वाचा दौ (१२६/०८) चाणन (३११/०४) सुतो वाचाक: एकहरा सँ हरिश्वबर दौ (१७८/०८) पाली सँ सोनमनि द्दौo वाचा सुतो धन (३१५/०६) थोथनो वलियास सँ दुखिया दौ (२६०/०२) दुखिया सुतो रामघन: वुधवाल सँ हिरा दौ (१७८/०१) माण्डार सँ गोनू द्दौo (२६७//०२) ठo सुन्द२र सिंह सुता सुधाकर सिंह दिवाकर सिंहो अलय सँ फेकू प्रo काशीकान्त८ सुत विष्णु‍कांत दौ (२५४//०१) छीतू प्रo विष्णु कांत सुता शचीकान्त(५५३)
हेमकान्त विजयकान्तँ अभयकान्त् महेशकान्ताक: दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत ताराकान्तद दौ (१३९//०८) (२९३/०९) शिवदत्त सुतो खड़ूगपाणि: वढि. पबौली सँ कवि हट्टी दौ (१३०/०३) कवि हट्टी प्रo (३०२//०७) तुलाकृष्ण२ सुता मनरंजन बo (२/०१) कारू कवि घैर्यीका सकराढ़ी सँ गोपाल सुत पाँ धारे दौ (२५८/०३) पाँधारे (३०८//०६) सुता पाँ बनाई पाँ बासुदेव पाँ शतत्र्जीवा: सोदरपुर सँ प्राणेश्व र दौ (१४९/०८) पाली सँ राम द्दौo खङूगपाणि सुतो रत्नतपाणि बुधवाल सँ घनानन्दर दौ (२३३/०४) वलियास सँ जीवी द्दौo रत्नपपाणि सुतो गोवर्द्धन: सोदरपुर सँ जीवन सुत लक्षमन दौ (१८९/०४) जीवन सुतो (२८८//०९) लक्षमन छोटाकौ अलय सँ धरनी सुत पाठक दूबरि दौ (१५८//०५) पाठक दूबरि सुता (३३५//०९) पाँ सर्वस्वछ हृदयनन्द न बबनू (३०२//१०) यद्दूका सकराढ़ी सँ अभिनन्दतन सुत उँमापति दौ (२६४/०२) पाली सँ शूलपाणि द्दौo लक्षमन सुतो फतूरीक: पण्डुपआ सँ रूद्रमणि दौ (२४२/०७) सोदरपुर सँ थोथरी प्रo रघुपति द्दौo गोवर्द्धन सुता उमाकान्तत युगलकान्तण ताराकान्ताआ: कन्हौमली सोदरपुर सँ योगनाथ सुत मांगु दौ (२६०/०३) करमहा सँ वावूलाल द्दौo ताराकान्तत सुतो तीर्थकान्तण प्रसन्नि कुमारौ।। सरिसब सँ जनार्दन सुत लक्ष्‍मीकांत दौ (१९५/०११) लक्ष्मीछकांत सुतो गोरीकान्तो बदूकौ अलय सँ नन्दनलाल सुत श्रीकान्तस दौ (२५८/०५) श्रीकान्तत सुतो वीरभद्र: वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत बतहा दौ (१४९//०४) वैदिक कलाघर सुता अमृतनाथ बo (९/०१) (३१४/१०) मणि बo (१४/०२) कन्हा४ईका हरिअम सँ रामेश्विर दौ (२०९/०१) गंगोली सँ कृपाराम द्दौo मिश्र भाय लाल प्रo वुद्धिनाथ सुतो बतहा प्रo ललीतनाथ जयनाथौ अलय सँ देवीदत्त दौ (२३१//०६) देवीदत्त


(२६८) (५५४)
रमानाथ भायनाथौ बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ (२३३//०६) माण्डतर सँ मोती द्दौo बतहा प्रo ललीतनाथ सुता श्रीनाथ बo (९//०७) बचनू बo (९//१०) गृहिनाथ बo (११/०८) धीरनाथ बo (११/०७) ऋद्धिनाथा: एकहरा सँ खड़गमणि दौ (२५८/१०) महो हरिपाणि (३०९//०५) सुतो खड्गमणि कमलमणि पण्डु आ सँ पाँ छोटी सुत पाँ मानीक दौ (२३३/०७) हरिअम सँ घनी द्दौo खड़्गमणि सुता झूमकलाल यदुनाथ जयनाथ रतिनाथा: सरिसब सँ भैयन सुत वावूनाथ दौ (७१//०३) पाँ भैयन सुतो (३३५//०८) वावूनाथ: माण्डँर सँ मेघनाद दौ (२६२//०७) जजिवाल सँ शुभपति द्दौo वावूनाथ सुतो दिनानाथ: वलियास सँ सुरवनी दौ (९४/०९) भगीरथ सुता कुञ्जी चाण सुरवनीका: सोदरपुर सँ दलपति दौ (२१५//०३) खौआल सँ अनी द्दौo सुरवनी सुता पाली सँ मन्नू३ सुत भवादित्या दौ (५६//०५) गणपति सुतो मन्नू/क सतलखा सँ परशुराम दौ (१४६/०४) गंगोली सँ पीताम्बनर द्दौo मन्नू सुतो भवादित्य/ जयादित्योू सतलखा सँ गंगाराम दौ (२२६//०८) शंकर सुतो गंगाराम: अलय सँ रति सुत हरिदेव दौ एकहरा सँ सुधापति द्दौo गंगाराम सुतो पीताम्बार: वभनियाम सँ कन्तश दौ (१७२/०२) वलिo रमनी द्दौo भवादित्यद सुता ववूनन्दमन भैया बo (१०//०४) इश्वकरीदत्ता: सोदरपुर सँ कमलापति सुत चिलका दौ (१६८/०९) चिलका सुतो विष्णुदपति विद्यानाथौ घुसौत सँ ठo थेघू दौ (१२६/०६) ठo थेघू (उo टीo २८//०२) सुतो जानकीनाथ: बo (१५१//१०) माण्ड६र सँ माघव सुत चाण दौ (१५०/०९) करमहा सँ किशाई द्दौo एवम् ठo सुन्दोर सिंह विवाह: (२६७/०१) ठo योगानन्दा सिंह सुतो भेदी सिंह: वुधवाल सँ ववूजन सुत जगत लाल दौ (१७२/१०) घरापति सुतो आर्तिनाथ बवुजनो सरिसव सँ यदुनी दौ (१८०/०२) परान सुतो यदुनीक: हरिअम सँ गोविन्द दौ (१५४//०८) दरिहरा सँ धर्मेश्व/र द्दौo यदुनी सुता सकराढ़ी सँ आनन्दस दौ (१५४/०५) करमहा सँ यदुनाथ द्दौo


(५५५)
बवुजन सुतो जगतलाल: बलियास सँ अमृतनाथ दौ (१३६/०३) खण्डoबला सँ ठo शिवू द्दौo जगतलाल सुता राजनपुरा दरिहरा सँ साधू प्रo खड्गनाथ दौ (२३१//०५) (३२८//०३) कुल सुता भैया चोन्हाप वाचा बंगालीका: बहेराढ़ी सँ रतिघर दौ (१६७/०१) एकहरा सँ ज्योखo मo मo हरिश्व्र द्दौo वाचा सुता श्याधमलाल झूमकलाल खेडू राजकुमारा: वुधवाल सँ ब्रजनाथ दौ (२२४/०४) नरउन सँ गुणा द्दौo झूमकलाल सुता खड़्गनाथ कुञ्जनाथ रूपनाथा: पबौली सँ सुरवाई दौ (१८६/०१०) बुधवाल सँ पाo कमलनयन द्दौo खड़गनाथौ प्रo साधू सुतो राजबल्लजभ तीर्थनाथ (राज बनैली राजा लीलानन्द सिंह) निधि नाथौ पाली सँ अर्जून सुत मन्नून दौ (१९६//०६) मन्नूँ सुतो मुकुन्दल बल्लीदकौ वलियास सँ हृदय नन्दथन दौ (१५३/०५) टकबाल सँ पशुपति दौहित्र दौo (२६५/०८) ठo जय सिंह सुता तिसउँत सँ चिरत्र्जीव दौ (२४०//०९) कुजौली सँ मनभरन द्दौo (२६५/०८) ठo रामेश्वसर सिंह सुतो हरिनन्द‍न सिंह यदुनन्दहन सिंहो पाली सँ लाल सुत कलरू दौ (१२८/०९) लाल सुता कृष्णिमणि बo (१४/०८) रूद्रमणि कलरूका: बेलउँच सँ विद्यानाथ दौ (२३३//०६) विद्यानाथ सुतो वावूनाथ: कुजौली सँ मधुरापति दौ (१९९/०७) कवि मधुरापति सुता पत्र्जी (३११//०५) वुद्धिनाथ: दयानाथा: पाली सँ दुर्गादत्त दौ (१७८//०३) गंगोली सँ लक्ष्मीिकांत द्दौo कलरू सुता पण्डुूआ सँ पाँ गरीब सुत हृदयमणि दौ (२३४/०३) हृदयमणि बo (१६//०३) सुतो भूख प्रo यदुमनि देवमणि सोदरपुर सँ नन्दीिश्वरर सुत बवूजी दौ (१७७//०७) ववुजी सुता कटैया पाली सँ नित्याहनन्दी दौ (८४/०३) पाँ धर्माड्त्रद प्रo बेचू सुतो नित्या नन्द् विद्यानन्दोह सरिसब सँ शुभंकर सुत मोहन दौ (८३//०९) दरिहरा सँ धराधर द्दौo नित्यामनन्‍द (३१७/०८) सुतो भोलानाथ: कुजोली सँ वागीश सुत बाछ दौ


(२६९) (५५६)
(२१५//०९) बाछ सुता घोसोत सँ छत्रपति दौ (६७/०७) वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo एवम् ठवकुर रामेश्व(र सिंह विवाह: (२६५/०८) ठo चण्डेतश्व३र सिंह सुता पण्डुीआ सँ पाँ रतनमणि सुत जीवी दौ (२४४//०९) पाँ जीवी सुतो गुणानन्द२ इन्द्रा नन्दोँ दिघो सँ वाचा सुत बाल मुकुन्दड दौ (२१८//०८) पण्डुाआ सँ पाँ थाड़ू द्दौo (२२०//०६) ठo चाण सुता माण्ड र सँ भवेश सुत वामदेव दौ (९८/०२) मo बामदेव सुता सोदरपुर सँ रघुपति सुत भवेश दौ (१०३//०४) भवेश सुतो भवानन्दर: खौआल सँ पीताम्ब र दौ (७९//०४) पीताम्बपर सुता सोदरपुर सँ शुभंकर दौ (१००//०५) दरिहरा सँ कृष्णीदेव द्दौo (२२०//०२) ठo हृषिकेश सुता नरउन सँ कामदेव सुत राम दौ राम सुतो पीताम्ब र: वुधवाल सँ चिकू सुत विश्वँनाथ दौ (९३/०३) कन्हौवली सोदरपुर सँ स्वदयंपाकी यदुनाथू द्दौo अपरा ठo हृषिकेश सुता दरिहरा सँ पुड़घुआ रघुनाथ दौ (१०६//०८) सोदरपुर सँ पीताम्बसर द्दौo अपरा ठo हृषिकेश सुता घुसौत सँ ठo हरि दौ (१००//०७) हरि सुतो हेमकर: माण्डृर सँ हरपति सुत बैद्यनाथ दौ (९२//०२) पाली सँ घोंघे द्दौo (२२०/०१) ठo अच्युहत सुता खौआल सँ गोनू सुत भवनाथ दौ (८२//१०) पाली सँ पल्लसवकार पदांकित भवनाथ द्दौo (२२०/०१) राजर्षि परमानन्दय सुता हरिअम्बव सँ मणि सुत जगन्नादथ दौ (६१//०२) खौआल सँ गोन्दू द्दौo अपरा ठo परमानन्दद सुतो वावू: नरउन सँ मधुसूदन दौ (९२//०८) तरौनी करमहा सँ रघुनन्ददन द्दौo (२२०/०२) महाराज ठo शुभंकर सुता हरिअम सँ मितू सुत रतिदेव दौ सँ द्दौo अपरा ठo शुभंकर सुतो महोग्र


(५५७)
प्रताप पुरूषोत्तम: दरिहरा सँ जीवे सुत रामदेव दौ (७९/०५) करमहा सँ भवनाथ द्दौo (२) अपरा ठo शुभंकर सुतो शंकर रघुरामौ (९२/०४) सोदरपुर सँ नारायण द्दौo (३) अपरा ठo शुभंकर सुता नारायण (२७२//०२) (२९५//०२) श्या०म सुन्दोर प्रo (२९५//०४) प्रितिनाथा: माण्डरर सँ बैदिक विश्वरम्भ०र दौ (१००/०५) हरिअम्ब सँ गोनू द्दौo महामहो पुरूषोत्तम सुतो गुणानन्दा: माण्ड र सँ पद्मापति दौ (७६//०२) सोदरपुर सँ वावू द्दौo अपरा महोग्र प्रताप पुरूषोत्तम सुता कुजौली सँ कृष्‍णदाश दौ (८०/०८) सरिसब सँ जगन्नाणथ द्दौo (२) ठo गुणानन्दग सुता माण्डमर सँ भदाई दौ (७६/०५) सोदरपुर सँ मिसर द्दौo अपरा गुणानन्द् सुता माण्ड२र सँ दशरथ दौ (१०३//०६) सोदरपुर सँ हरिदेव द्दौo (२) ठo रघुराम सुतो घनश्याणम (२७०/०१) हरिकृष्णोश पाली सँ घोंघे दौ (९२//०३) सोo जगन्नााथ द्दौo अपरा ठo रघुराम सुतो घराघर: करमहा सँ सदानन्दड दौ (८२/०४) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo (२) ठo घनश्या५म सुता जीवनाथ रमाकान्तर (२७०/०९) रूचिकान्ताद: माण्डषर सँ दाशे प्रo दशरथ दौ (१०३//०६) सोदरपुर सँ हरिदेव द्दौo अपरा ठo घनश्यााम सुता माण्डार सँ हरिकृष्णद दौ (९७//०८) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo ठo जीवनाथ सुतो रूद्रनाथ रतननाथौ नरउन सँ जटेश दौ (१०३//०७) सोदरपुर सँ कृष्णामनन्दर द्दौo ठo रूद्रनाथ सुता करमहा सँ चन्द्रददेव दौ (१०४/०७) दरिहरा सँ सोन द्दौo ठo रतननाथ सुता करमहा सँ चन्द्ररदेव स्यैाव दौ (१०४/०७) दरिहरा सँ सोन द्दौo ठo रमाकान्त( सुता करमहरा सँ लक्ष्मी पति सुत पशुपति दौ दरिहरा सँ विश्वे्श्ववर द्दौo (२७०/०६) ठo रूचिकान्तद सुता करमहा सँ पशुपति दौ दरिहरा सँ विश्वेौश्व र द्दौo


(२७०) (५५८)
ठo हरिकृष्ण५ सुता गोकुलनाथ रेवतीनाथ (२७१//०२) भवानीनाथा: वुधवाल सँ लक्ष्मीुदेव दौ (९३/०४) नरउन सँ रघुनन्दरन द्दौo ठo गोकुलनाथ सुता इशान्ना/थ बासुदेव दुल्लवह प्रo (२७१/१०) गोपीनाथ अनूपनाथा: (२७१//०१) दरिहरा सँ भिखारी सुत गंगाधर दौ (९७/०४) नरउन सँ दामोदर द्दौo ठo इशान्नाकथ सुता भोलानाथ केवल कृष्णि (२७१/०८) फेकी प्रo (२७१/१०) मतिनाथा: खौआल सँ जानकीनाथ दौ (९७/०६) खण्डनबला सँ ठo बलभद्र द्दौo ठo भोलानाथ सुता हर्षनाथ भौनू (२७१/०१) धर्मनाथ थोथर (२७०//०७) बच्चूाका पाली सँ छोटकनि सुत मोदनाथ दौ (११३//०१) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo ठo बच्चू३ सुतो विश्व नाथ जनार्दन प्रo गुजरौ दरिहरा सँ अभयनाथ दौ (८८/०८) हरिअम्वर सँ धीर द्दौo ठo विश्व नाथ सुता नरउन सँ गोपाल सुत रघुवर दौ (१८४/०७) रघुवर सुतो रेवतीनाथ (२७१/०३) यदुनाथौ प्रo टूनकौ सोदरपुर सँ वेदघर दौ (१७६//०४) हरिअम सँ बालह द्दौo ठo जनार्दन प्रo गुजर सुता नरउन सँ रघुवर दौ (२७०//०५) हरिअम सँ बालह द्दौo (२७०//०४) ठo थोथर सुता हरिअम सँ दुल्लुह सुत गिरधर दौ (२१३//०९) गिरधर सुता दामोदर वंशीघर मदन मोहना: पबौली सँ गुल्ली दौ (१२२//०२) पाली सँ भवनाथ द्दौo अपरा ठo थोथर सुतो यदुनाथ ब्रजनाथौ माण्डनर सँ जीवपति सुत मनपति दौ (२१७/०५) नरउन सँ गोविन्दर द्दौo ठo यदुनाथ सुतो गंगानाथ खुशरू प्रo लेखनाथौ करमहा सँ ब्रजलाल सुत बउँनू दौ (१९३/०६) बउनू सुतो रघुनाथ: सरिसब सँ आदिनाथ दौ
खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo ठo गंगानाथ सुता हरिअम सँ वीकल दौ (२१७/१०) खौआल सँ ठीठर द्दौo ठo खुशरू प्रo लेखनाथ सुता हरिअम


(५५९)
विकलस्यैoव प्रo शम्भुरनाथ दौ (२१७/१०) खौआल सँ ठीठर द्दौo (२७०/०४) ठo भनू सुतो फेकूक: नरउन सँ लक्ष्मीैदत्त सुत गोपाल दौ (११९/०१) माण्डार सँ रामकृष्णव द्दौo अपरा ठo भनू सुतो शोभनाथ: (२७१/०७) हरिअम सँ रतिनाथ सुत किशोर दौ (२०५//०४) माण्डँर सँ कमलादत्त द्दौo (२) ठo फेकू सुता सुल्हसनी नरउन सँ रघुवर सुत रेवतीनाथ दौ (२७०//०५) रेवतीनाथ सुता सिहौलि माण्डमर सँ गणपति प्रo गनी सुत भूवनपति दौ (११२//०६) मेघापति सुतो चित्रपति प्रo चितरूक: अनलपुर करमहा सँ सुन्द र सुत बैद्यनाथ दौ (१७३//०९) सोदरपुर सँ रतिदेव द्दौo चित्रपति प्रo चितरू सुतो गणपति प्रo गणीक पाली सँ लक्ष्मी्कांत सुत गोकुलनाथ दौ (१०२//०८) दरिहरा सँ बवुआ द्दौo गणपति प्रo (२८१/०९) गणी सुता भवनपति भवनपति टुकनपतिय: खण्ड/बला सँ महाराज छत्र सिंह दौ (१०३/०६) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo भूवनपति सुतो (०६/०५) उo टीo पुण्यबपति प्रo ठक्कसन फेकनो सोदरपुर सँ जयदत्त सुत वंशी दौ (१२६/०२) वंशी सुता दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ (११७/०६) करमहा सँ श्याकम द्दौo (२७१/०२) ठc शोभनाथ सुता करमहा सँ कन्हैसया लाल सुत चन्द्रथलाल दौ (२४६//०३) चन्द्रयलाल सुता खण्डपबला सँ महाराज रूद्र सिंह सुत मo कo वावू नेत्रेश्वुर सिंह दौ (२००//०९) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौo (२७०//०३) ठo केवल कृष्ण सुता धर्मनाथ भवेश रोहिनीनाथ छक्क२ना: हरिअम सँ जगदत्त दौ (९८//०७) दरिहरा सँ तिलकेश्वकर द्दौo ठo छक्क न सुता अनलo करo जाल्पा०दत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दर दौहित्र दौ (२७०//०३) ठo फेकी प्रo मतिनाथ सुता हरिअम सँ रमानाथ सुत कन्‍हाई दौ (२०५//०३) खण्ड्बला सँ रूपनाथ द्दौo (२७०//०२) दुल्लकह प्रo गोपीनाथ


(२७१) (५६०)
सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo (२७०//०२) अनूपनाथ सुता हरिअम सँ रमानाथ दौ (१२६//०२) सोo अर्जून द्दौo (२७०//०१) ठo रेवतीनाथ सुतो सनाथ: माण्डार सँ भवेश सुत साहेव दौ (९९/०९) सोदरपुर सँ दीश द्दौo अपरा ठo रेवतीनाथ सुतो हेमनाथ श्याेमनाथौ माण्ड र सँ गरीबनाथ दौ (९८/०३) सोदरपुर सँ जूगडू द्दौo ठo हेमनाथ सुतो लोकनाथ: हरिअम सँ दुल्लरह दौ (१०७/०२) दरिo नित्यादनन्द द्दौo ठo श्याजमनाथ सुतो जयनाथ: (२७१//०५) हरिअम सँ दुल्लुहस्‍रयैव दौ (१०७/०२) दरिहरा सँ नित्या नन्दर द्दौoअपरा ठo श्याुमनाथ सुता नरउन सँ छत्रपति सुत भवनाथ दौ (११६//०३) माण्डरर सँ रघुवीर द्दौo ठo लोकनाथ सुता पाली सँ वंशीघर सुत घरनीघर दौ (११८/०२) सोदरपुर सँ मउज द्दौo (२७१//०४) ठo जयनाथ सुतो गोरीनाथ: (२७१//०७) करमहा सँ जलघर दौ (११४/०६) माण्डरर सँ भोलानाथ द्दौo अपरा ठo जयनाथ सुतो रघुनाथ: (२७२/०४) खौआल सँ कवि हेमनाथ सुत वैयाo मोदनाथ दौ (१७७/०३) सोदरo हेमनाथ द्दौo (२७१/५) ठo गौरीनाथ सुता केदारनाथ गंगानाथ उँमानाथा वुधवाल सँ हृदयराम सुत हेमनाथ (१७२//०२) वलियास सँ भूलन द्दौo ठo केदारनाथ सुता माण्डमर सँ बवूजन सुत यदुनाथ दौ (उo टीo ८१/०४) ववुजन सुतो यदुनाथ रमानाथौ खण्डमबला सँ भगीरथ दौ (१६२/०८) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo यदुनाथ सुता खण्ड बला सँ श्री नन्द न दौ (१९३/०९) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo ठo गंगानाथ सुतो (२७२/०४) दिनेशनाथ महिषीपाली सँ मo मo डाo सर गंगानाथ दौ (२०४//०४)

(५६१)
महामहो पाध्या७य डाo सर गंगानाथ सुता डाo भवनाथ (डाo अमरनाथ (Prof in Oxford England vice. Chance Allahabad University. Expert Of Shaikes Peare Drama & English Litt.) मैथिलीभाषाक महान विद्वानो) प्रोo शिवनाथ प्रो विभूतिनाथ (I.A.S.) डा. आदित्यिनाथा I.A.S. आधुनिक दिल्ली) शहरक (Town Plainer) सकराढ़ी सँ वैयाo बरजा प्रo ब्रजनाथ सुत महामहोपाo वैयाकरण हर्षनाथ दौ (१९३//०१) खण्ड्बला सँ महेश्वमर द्दौo (२७१//०९) ठo दिनेशनाथ सुता रमेश महेश भवेशा: हरिअम सँ यदुवीर दौ (२४३//०१) माण्ड़र सँ जनार्दन द्दौo (२७१//०६) ठo रघुनाथ सुतो जीबधर मुकुन्दोद पालीसँ हर्षी सुत भवनाथ दौ (१०८/०३) ढून प्रo भवनाथ सुता दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (२०३//०४) जयभद्र सुता खण्डाबला सँ ठo भिरवू दौ (१८१/०५) सकराढी सँ चन्द्रथदत द्दौo ठo जीबछ सुतो कुमुदनाथ: महिषी पाली सँ डमरूनाथ सुत मेधानाथ दौ (२११//०२) खण्डढबला सँ वावू ललितेश्वेर सिंह द्दौo


(२७२) (५६२)
ठo धराघर सुता बेहट करमहा सँ वावू सुत कृष्णद दौ (१२३/०६) नरउन सँ धराघर द्दौo अपरा ठo धराधर सुता सकराढ़ी सँ नन्द न सुत वासुदेव दौ (१११/०७) हरिअम सँ गोशॉइदाश द्दौo (२७०/०२) ठo नारायण सुता दरिहरा सँ रामदेव सुत छोटकनि दौ (८२/१०) अपरा रामदेव सुतो छोटकनि वुधवाल सँ रघु सुत शुभे दौ खौआल सँ गोपी द्दौo छौटकनि सुता सोदरपुर सँ नीकार सुत चुड़ामणि दौ (३७//०२) चुड़ामणि सुता माण्ड र सँ नरहरि सुत काशी दौ (१५६/०२) सरिसब सँ गोपीनाथ द्दौo (१) अपरा ठo नारायण सुत: शुत्रुघ्न१नाथ।। परनामक लालाक: करमहा सँ कामदेव दौ (१००/०७) सोदरपुर सँ श्रीराम द्दौo अपरा ठo नारायण सुता करमहा सँ बासुदेव सुत भगीरथ दौ भगीरथ सुतो हरिजीव: नरउन जीवनाथ सुत वावू दौ (२६/०१) सोदरपुर सँ भानू द्दौo (३) ठo लाला सुतो गुणानन्दत: महिषी पाली सँ रतिदेव सुत घोङघे दौ (७५/०/०) सोदरपुर सँ लक्षमन द्दौo अपरा ठo लाला सुतो भवदेव प्रo (२०९५/०) भवेश: नरउन सँ भवानन्दु सुत लक्ष्मी पति दौ
लक्ष्मीहपति सुता माण्ड/र सँ हरपति सुत कमलनयन दौ कमलनयन सुतो श्यामम: पाली सँ दामू सुत काशीनाथ दौ (७६/०९) सोदरपुर सँ माघव द्दौo ठo सप्रक्रय गुणानन्दी सुतो सप्रक्रय चिलका प्रसिद्ध एकनाथ: दरिहरा सँ कृष्णकदेव सुत नन्दीस दौ (१००/०९) सोदरपुर सँ हरिदेव द्दौo ठo सप्रक्रय चिलका प्रo एकनाथ सुता ठo नारायण दत्त सिंह ठo मानीक सिंह समस्तन प्रक्रिया विराजमान नृपराज महोग्रप्रताप मिथिला

(५६३)
लङकार महाराजाधिराज बहादूर प्रताप सिंहा: बुधवाल सँ घनश्यााम सुत हरिकृष्णह दौ (८५//०७) हरिकृष्णअ सुता माण्डहर सँ उँमानन्दा सुत जीवनाथ दौ जीवनाथ सुतो जयदेव कमलाकान्तो खण्डृबला सँ ठo जनार्दन सुत जयकृ ष्णर दौ हरिअम सँ चिन्ताजमणि द्दौo सप्रक्रय ठo चिलका प्रo एकनाथ सुतो विविधेत्याधदि महाराजाधिराज माधव सिंह बहादूर: बेहट करमहा सँ जयकृष्णस सुत जगन्नाकथ दौ (९४//०८) महिया सोदरपुर सँ कुलपति द्दौo ठo नारायणदत्त सिंह सुता दरिहरा सँ राम सुत वैदिक भगीरथ दौ (१०४/०७) वैदिक भगीरथ सुतो भवादित्यध: करमहा सँ नरोत्तम सुत रामेश्वदर दौ (९१//०६) नरउन सँ कमलाकान्ति द्दौo महाराज बहादूर प्रताप सिंह सुता दरिहरा सँ भगीरथ स्यैतव दौ (२७३/०५) करमहा सँ मo मo रामेश्वुर द्दौo अपरा महाराज प्रताप सिंह सुता वलियास सँ हरपति दौ (१०३/०५) पाo बोघन द्दौo अपरा महाराज प्रताप सिंह सुता वलियास सँ कमलाकान्तम सुत जीवेश्वहर दौ (१११/०३) सोदरपुर सँ उँमानन्दo द्दौo एते महाराज प्रताप सिंह विवाह: विविध विरूदावली विराजमानू) मानोन्नेत मान् प्रतिज्ञा पद पौर्व्विक परशुराम समस्त प्रक्रिया विराजमान् नृपराज महोग्रप्रताप मिथिलालङकार महाराजाधिराज बहादूर माधव सिंह सुता करमहा सँ लक्ष्मीवदत्त दौ (१००//०४) माण्डजर सँ हरिशिव द्दौo अपरा महाराज माधव सिंह सुतो मo कुo कृष्ण सिंह विविधेत्या०दि महाराज छत्र सिंह बहादूरो वलियास सँ हरपति दौ (१०३/०५) पाली सँ बोघन द्दौo


(२७३) (५६४)
अपरा महाराजा माघव सिंह सुतो मo कुo (२८१/०६) किर्ति सिंह (२८४/०६) वावू गोविन्दो सिंहो पाली सँ मोदनाथ दौ (१०४//०८) दरिहरा सँ रतिपति द्दौo (३) अपरा महाराजा माघव सिंह मo कुo वावू (२८५/०१) रमापति सिंह: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्डवर सँ दुर्गादत्त द्दौo (४) माधव सिंह चतुर्थ विवाह।। महाराज कुमार बावू कृष्ण सिंह सुता कुजौली सँ शोभाकर दौ (१७७/०९) शोभाकर सुता दरिहरा सँ मानीक नन्दान दौ सोदरपुर सँ बन्धुु द्दौo महाराजा बहादूर छत्र सिंह सुतो मo कुo वावू बासुदेव सिंह: दरिहरा सँ चित्रनाथ दौ (१०३/०८) सरिसब सँ घीरनाथ द्दौo अपरा महाराजा बहादूर छत्र सिंह सुतो महाराज बहादूर रूद्र सिंह वावू रतन सिंह प्रo तारादत्त सिंहो पाली सँ दुल्लहह दौ (१८१//१०) नरउन सँ काशीनाथ दौहित्र दौ (२) अपरा महाराजा बहादूर छत्र सिंह सुतो दरिहरा सँ केशव सुत कन्‍हाई दौ (१८३//०१) कन्हाोई प्रo (२९२/०६) हेमनाथ सुतो वनखंडीक: हरिअम सँ मo मo उo सचल दौ (१७५/०९) दरिहरा सँ चिन्तारमणि द्दौo (३) अपरा मo कुo बावू वासुदेव सिंह सुता माण्डसर सँ साहेब सुत लोटनी दौ खण्डाबला सँ ठo जयनाथ द्दौo (३) मo कुo वावू वासुदेव सिंह सुता माण्‍डर सँ बेचन सुत हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौo १-२ एते वावू वासुदेव सिंह तृतीय विवाह:।। महाराजा बहादूर रूद्र सिंह सुतो मo कुo जनार्दन सिंह: खौआल सँ बनी दौ (१२४/०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo अपरा महाराज बहादूर रूद्र सिंह सुता महाराजा बहादूर महेश्वँर सिंह धर्म कर्मावतार वावू (२७६/०१) गुणेश्वनर सिंह वावू नेत्रेश्वुर सिंह वावू (२८१/०४) गोपीश्व र सिंहा: पाली सँ गिरधारी दौ (१८३/०९) सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौo


(५६५)
अपरा महाराजा बहादूर रूद्र सिंह सुता सुल्होनी नरउन सँ बॉका उँमानाथ सुत बुद्धिनाथ दौ (११३/०२) बुद्धिनाथ सुतो जगन्नााथ: सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत ठेठाई प्रo इश्व०रीदत्त दौ (१०१/०२) खौआल सँ गोकुल द्दौo (३) महाराजा बहादूर महेश्वरर सिंह सुतो दरिहरा सँ हिरानन्द सुत मोदानन्द् दौ (२०२//०३) मोदानन्दख सुता सोदरपुर सँ बन्धुह सुत रूचिपति दौ (१८२//०६) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा महाराजा बहादूर महेश्व्र सिंह सुतो योगीराज महाराजाधिराज लक्ष्मेसश्विर सिंह महाराजाधिराज बहादूर रमेश्वार सिंहो कुजौली सँ शोभाकर सुत टीकानाथ दौ (१९४/११) नरउन सँ जीवन द्दौo महाराजाधिराज लक्ष्मे श्वँर सिंह सुता लोहना सकराढ़ी सँ अमृतनाथ सुत गोविन्दा दौ (१७५/०७) गोविन्दुनाथ सुता रूचौली एकहरा सँ मo मo ३o गंगेश दौ (१९२/०४) मo मo गंगेश सुता इन्द्र७नाथ (२७४/०७) दयानाथ (२८२/०८) जानकीनाथ ललीतनाथा: मंगरौनी पाली सँ पाँ धनेश सुत पाँ रामकृष्णत दौ (१८४//०३) कुजौली सँ कुलपति द्दौo अपरा महाराजधिराज लक्ष्मे श्वंर सिंह बहादूर सुता एकहरा सँ मo मo गंगेश सुत इन्द्र नाथ दौ (२७४/०६) इन्द्र नाथ सुतो राय बहादूर (२८२//०१) श्रीनाथ त्रैलोक्युनाथौ करमहा सँ लोकनाथ सुत विश्वशनाथ दौ (२१०/०७) पण्डु आ सँ बलभद्र द्दौo (२) अपरा महाराजाघिराज लक्ष्मेकश्वँर सिंह बहादूर सुता घुसौत सँ शम्भु नाथ सुत परशमणि दौ (२११/०५) परशमणि सुतो लूचे वूलाकौ पण्डू आ सँ पाँ मनसुख सुत पाँ बलभद्र दौ (२१०/०८) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo विविधेत्या२दि महाराज बहादूर रामेश्वषर सिंह सुता पाली सँ चेतनाथ सुत परशमणि दौ (१६६/०२) खण्डपबला सँ राजा प्रसिद्ध श्याामनाथ दौहित्र दौo


(२७४) (५६६)
विविधेत्याददि महाराज बहादूर रामेश्वार सिंह सुतो विविधेत्यारदि महाराज बहादूर कामेश्वनर सिंह (K.C.I.D. Litt.) महाराज कुमार विश्वेिश्वहर सिंह बहादूरौ तरौनी करमहा सँ अपूछ सुत घरभरण दौ (११७/०६) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo विविधेत्या दि महाराजाधिराज बहादूर कामेश्वरर सिंह सुता करमहा सँ हलघर सुत गोवर्द्धन दौ (१९२//०४) सोदरपुर सँ वावूलाल द्दौo अपरा महाराजाधिराज कामेश्वार सिंह सुता पाली सँ कृष्णा सुत गंगाघर दौ (१९६//०५) फाल्गु न सुता वाचा ज्यौूo कन्हा ई गोपी (३३३//०८) गोविन्दाण सोदरo भवन दौ (१८८/०७) रवौआल सँ चेषडू द्दौo कन्हाुई सुतो श्रृष्टिघर कृष्ण घरौ सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेमनिधि दौ (२४८/१०) अपरा चल बलि सुतो प्रेमनिधि भैया प्रo दयानिधि पाली सँ मनबो़ध दौ (२४८/०७) मनबोध (३१७//०३) सुतो दयानाथ कलानाथौ सरिसब सँ सदाशिव सुत साहेव दौ (२४२/०४) (बo ०२//८) साहेव सुतो जीवन: बभनियाम सँ कमल सुत बैद्यनाथ दौ (२५०//०६) माण्ड४र सँ चतुर्भूज द्दौo प्रेमनिधि सुता हरिअम सँ भवकृष्णस सुत दुल्लाह दौ (१९२//०७) दुल्ह्२् सुतो अमृतनाथ लालौ सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीघर दौ (१४१//०६) भोनू प्रo वंशीघर सुता वलियास सँ भिरवारी सुत खगपति दौ (१७८/०६) खगपति सुता हरिअम सँ मोहन सुत चिलका दौ (२१४/०३) अपरा चिलका सुता माण्डुर सँ गतिराम सुत महेश दौ (२४२/०४) वुधवाल सँ ब्रह्मपति दौहित्र दौ (२७४/०४ के टीप)


(५६७)
कृष्ण६धर प्रo कृष्णाा सुत: गंगाघर प्रo बावूजीक: सोदरपुर सँ इशान्नातथ सुत मनहर दौ (२१५//०४) मनहर सुता खौआल सँ मोदनारायण सुत ननू दौ (१९६//०८) ननू सुता चिन्ताममणि खूनी लोटन अनन्ता : सरिसब सँ कृष्णँदेव सुत पाँ चाण दौ (२१६/०७) वलियास सँ नाथ द्दौo गंगाघर प्रo बावूजी सुतो चन्द्रतघर प्रo दुर्गाघर: कन्हौखली सोदरपुर सँ सोमेश्वौर सुत भैरव दौ (२४०/०८) भैरवदत्त सुता निरसू इन्द्रातनन्दज परमानन्दार खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (१९९/०६) हरिअम्ब् सँ खगदत्त द्दौo एते महाराजधिराज कामेश्वतर सिंह द्वितीय विवाह। अपरा महाराजाधिराज कामेश्व९र सिंह सुता खनाम फनन्दअह सँ भिरिवया सुत हंसमणि दौ (१७३/०१) फतुरी प्रo तीर्थदत्त सुतो भिखियाक: सरिसब सँ धर्मपति सुत शोभन दौ (२४३//०२) खड़ीक खौआल सँ दयन द्दौo भिरिवया सुतो (२७७//०९) हंसमणि वंशमणि महिया सोदरपुर सँ थोथरी सुत घोंठंघी दौ (२४३//०६) वलियास सँ साहेबन द्दौo हंसमणि सुताश्र्च नाहस खौखाल सँ युवराज सुत घनश्या म दौ (१९९//०६) तिसउँत सँ चिरञ्जीव द्दौo


(२७५) (५६८)
महाराज कुमार वावू विश्वे श्व्र सिंह सुतो कुमार जीवेश्वखर सिंह शुभेश्वसर सिंह: सिहौली माण्ड/र सँ दीनबन्धु सुत गोपीनाथ दौ (२१०//०६) गोपीनाथ सुता खण्डजबला सँ सोन सुत कृष्णे्श्वार दौ (१७६//०५) पाली सँ हर्षी द्दौo अपरा मo कुo वावू श्री मद्विश्वे श्वबर सिंह सुतो यज्ञेश्वृर सिंह सकराढ़ी सँ सत्य‍ नारायण सुत शिवनारायण दौ (१६५//०१) (२७६/०९) मार्कण्डेेय प्रo फूद्दे सुतो (२७६/०९) सत्य‍ नारायण पाली सँ वेणी माघव सुत खुदा प्रo विष्णु०देव दौ (२७६/१०) माण्डबर सँ मानीक सिंह दौ कुमार जीवेश्वौर सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo कुमार शुभेश्व र सिंह सुतो वावू श्री राजेश्व६र सिंह वावू श्री सिंह सँ सुत जगन्नादथ दौ सँ द्दौo वावू श्री राजेश्वार सिंह सुत सँ सुत दौ सँ द्दौo वावू श्री सुत सँ सुत दौ सँ द्दौo वावू श्री यज्ञेश्ववर सिंह सुता रत्नेश्वंर सिंह शिवेश्वुर सिंह रश्मिश्ववर सिंहा सँ सुत योगनाथ दौ सँ द्दौo वावू श्री रत्‍नेश्वीर सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo वावू श्री शिवेश्व्र सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo वावू रश्मिश्वशर सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo

(५६९)
(२७३//१०) मo कुo धर्मकर्मावतार वावू किशोर सिंह प्रo गुणेश्वौर सिंह सुता दरिहरा सँ मोदानन्दस स्यैदव दौ (२७४/०३) सोदरपुर सँ रूचिपति द्दौo अपरा वावू गुणेश्व र सिंह सुता वावू सुरेश्वंर सिंह वावू (२७६//०९)हरिश्वरर सिंह वावू (२७८//०२) ललितेश्व‍र सिंह वावू (२७९/०८) भवेश्वदर सिंहा: सकराढ़ी सँ प्रान्नामथ सुत हृदयघर दौ (१२५//०७) वुधवाल सँ विदयामणि द्दौo वावू सुरेश्व)र सिंह सुतो वावू मोदेश्व र सिंह (२७६//०५) वावू रतीश्वसर सिंहो माण्डदर सँ हृदयदत सुत रघुवर दौ (१०६/०७) नरउन सँ राधानाथ द्दौo वावू मोदेश्वार सिंह सुता नरउन सँ हरदत्त सुत चंचल दौ (१२५/०३) हरदत्त सुतो तेजनाथ चंचल प्रo चन्द्रदनाथौ हरिअम सँ मo मo वैयाo मोहन सुत सिद्धिनाथ दौ (१८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौo चंचल प्रo चन्द्रवनाथ सुता बासुदेव बलदेव शक्तिनाथा: सोदरपुर सँ गोनू दौ (२०२/०५) (२८३/०५) फणिनाथ प्रo गोनू सुतो माघव: नरउन जीवन सुत योगनाथ दौ (१९४//०१) योगनाथ सुतो बैद्यनाथ: पबौली सँ भैरवदत्त सुत चन्द्रादत्त दौ (१७९//०२) चन्द्ररदत्त सुता माण्डार सँ निधि सुत काशीनाथ दौ (१३३//०७) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo अपरा वावू मोदेश्वदर सिंह सुता राधेश्व्र सिंह दुर्गेश्वडर सिंह चन्द्रे श्वथर सिंह धरेश्व७र सिंहा: परहर सकराढ़ी सँ सत्यूनारायण दौ (२७५//०३) मार्कण्डेरय प्रo फूद्दे सुतो सत्यवनारायण: पाल सँ वेणी माघव सुत खुदा प्रo विष्णुरदेवा दौ (२२१/०२) खूदा प्रo विष्णुरदत्त सुतो बनमालीक: माण्डेर सँ मानीक सिंह दौ (२४०/०६) खण्डवo उग्रसिंह द्दौo (२०१/०६) माण्डुर सँ हरेराम द्दौo


(२७६) (५७०)
सत्य२ नारायण सुतो शिवनारायण (२७६//०३) सूर्यनारायणों घुसौत सँ राम सुत माघव दौ (१७७//०८) माघव सुतो सहदेव गुञ्जेश्वनरी दिघो सँ हीरा सुत वाचा दौ (२१८//०५) करमहा सँ किर्तिनाथ द्दौo अपरा ठo मोदेश्वतर सिंह सुता सकराढ़ी सँ प्रथमा परोक्षे सत्यौनारायण स्यै(व दौ (२७६//०१) घुसौत सँ माघव द्दौo (२७६//०१) (२७६//०४) शिवनारायण सुता पाली सँ सदानन्द् सुत रघुनन्द१न दौ (१९७/०३) माण्डठर सँ ठीठर दौहित्र दौo (२७६//०३) अपरा शिवनारायण सुतो काशीनाथ: फनन्द५ह सँ भिरिवया सुत हंसमनि दौ (२७५/०९) नाहस खौआल सँ घनश्यारम दौहित्र दौo (२७६/०३) वावू रतीश्विर सिंह सुता उँमानन्द७न सिंह प्रo युगेश्वहर सिंह: अनलपुर करमहा सँ राधानाथ दौ (२१०/०१) माण्ड३र सँ गोवर्द्धन द्दौo वावू श्री युगेश्व र सिंह सुतो वावू श्री कृष्णेवश्व र सिंह वावू श्री दिनेश्वनर सिंहो गंगौरा वुधवाल सँ वैया. शिवेश्व्र सुत गणेश दौ (१७६//०४) वैयाo शिवेश्व र सुतो गणेश्ववर: सरिसब सँ योगनाथ सुत गुणपति दौ (२१७/०५) माण्ड र सँ मनपति द्दौo गणेश्व्र सुतो (उ.टी.०६//०३) उo टीo तंत्रेश्व र: नरउन सँ राधानाथ सुत बौकू दौ (२१४//१०) दिनानाथ प्रo बौकू सुतो शशिनाथ: महिषीपाली सँ मo मo डाo सर गंगानाथ दौ (२७२/०१) सकo वैयाo हर्षनाथ द्दौo (२७६/०२) वावू हरिश्वशर सिंह सुता वावू नर्म्म देश्व र सिंह वावू ती‍र्थश्वीर सिंह वावू (२७८/०८) (२७८/१०) रेवतीश्वोर सिंहा माण्डिर सँ श्यारम सिंह दौ (१८६/११) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo वावू नर्म्मादेश्व्र सिंह सुतो सर्वेश्वशर सिंह (२७७/०३) वावू भद्रेश्व८र सिंहो करमहा सँ विश्व७नाथ सुत प्रेमनाथ दौ (२१८//०४) दिघो सँ बाल मुकुन्दव द्दौo


(५७१)
(२७६/०/०७) अपरा वावू नर्मदेश्व र सिंह सुता हरिअम सँ दामोदर सुत मुक्तिनाथ दौ (२०३//०७) मुक्तिनाथ सुता कुजौली सँ कृष्णपलाल दौ (२१५//१०) बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo बावू सर्वेश्व७र सिंह सुतो योगेश्व र सिंह तुलेश्ववर सिंहो हरिअम सँ महिघर सुत भेषघर दौ (२१३//११) खण्ड बला सँ चुम्मान सिंह द्दौo वावू योगेश्ववर सिंह सुतो फनन्दंह सँ कृष्ण्मणि सुत केदारमणि दौ पवौली सँ रवड़गनाथ द्दौo।। सुत दौ सँ द्दौo वावू तुलेश्वहर सिंह सुता वावू भवानी नन्दहन सिंह: सँ सुत जागेश्वलर दौ सँ द्दौo (२७६//१०) बावू भद्रेश्ववर सिंह सुतो वावू गिरिजानन्दव (२७७//०९) सिंह बावू (२७७//०९) विजयानन्दौन सिंहो हरिअम सँ देवनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (१९९//०७) मिश्र खगदत्त सुतो देवनाथ: पबौली सँ कलर सुत नारायणदत्त दौ (१८४//१०) नारायणदत्त सुतो विकल प्रo (२७८//०४) इश्वदरीदत्त: (कनसम) माण्डार सँ चेथडू सुत दुर्गानाथ दौ (१७४/१०) नडुo करमहा सँ साहेब द्दौo देवनाथ सुतो बेद्यनाथ: खण्ड(बला सँ योगनाथ दौ (१९९/०२) बलियास सँ मणि द्दौo बैद्यनाथ सुतो उँमानाथ विश्व्नाथौ खण्डथबला सँ बच्चू सुत जनार्दन प्रo गुजर दौ (२७०//०६) नरउन सँ रघुवर द्दौo (२७७/०३) बावू गिरिजानन्दव सिंह सुता श्री (२७७/०४) राजीव नन्द न सिंह श्री संजीवनन्दू सिंह श्री दिपक नन्द२न सिंह श्री ज्योखतिनन्दनन सिंह श्री मानीक नन्दसन सिंहा बैगनी अपलय सँ राजा कलानन्दज सिंह सुता कुमार रमानन्दन सिंह दौ (१६४/०८) कलिकर्णावतार राजा लीलानन्दै सिंह सुतो राजाकलानन्दा सिंह (गढ़बनैली) राजा कीर्त्याननन्द सिंह बहादूर: (चम्पा नगर)


(२७७) (५७२)
दरिहरा सँ यदुनाथ सुत गोपीनाथ दौ (२३४/०१) एकहरा सँ वंशमणि द्दौo राजा बहादूर कलानन्दर सिंह सुतो कुमार रमानन्दँ सिंह कुमार कृष्णाननन्द( सिंहो नाहस खौआल सँ वेणीदत्त सुत वंशमणि दौ (१८७//०६) वंशमणि (पेचिल) सुता भैयानाथ टेकनाथ (२९०/०३) लेखनाथा: सोदरपुर सँ इशान्ना थ सुत गुदर दौ (२१५//०५) करमहा सँ होरिल द्दौo कुमार रमानन्दथ सिंह सुताश्र्च दायजी भौर खण्ड्बला सँ कृष्णे५श्वुर सुत दुर्गेश्वनर दौ (१७७//०४) करमहा सँ नरनाथ द्दौo (२७७/०७) श्री राजीव नन्दरन सिंह सुता भरवरौली कुजौली सँ पिणाकर सुत चन्द्र कर प्रo विनोदानन्दम दौ सँ द्दौo श्री संजीव नन्द०न सिंह सुता महिषी पाली सँ झा भैरव प्रo काशीनाथ सुत रविन्द्र झा दौ
पबौली सँ झा श्या‍मानन्द द्दौo श्री दीपक नन्ददन सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo श्री जयोतिनन्दलन सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo श्री मानीक नन्ददन सिंह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo (अन्तदर्जातिय विवाह:।। (२७७/०४) ठo विजयानन्दनन सिंह सुता फनन्दिह सँ हंसमणि सुत केदार मणि दौ (२७५/०८) हंसमणि सुतो कृष्णंमणि

(५७३)
केदार मणि प्रo कालीकौ नाहस खौआल सँ उँमादत्त सुत राजादौ (१९५/०३) हरदत्त सुतो ववुअन उमादत्तो (३७८/०५) अनलपुर करमहा सँ चित्रघर सुत नैयॉ प्रo हेमनाथ दौ (२६३//०७) सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौo केदारमणि प्रo काली सुतो झल्लु प्रo विनयानन्दद: पबौली सँ वुद्धिसुत खड़्गनाथ दौ (१९८//०२) खड़्गनाथ सुता मोदनाथ हेमनाथ भीमनाथा: सकराढ़ी सँ धरानाथ सुता नेना दौ (१२४/०३) वैयाo नेना सुता केशव मुकुन्दद माघव (२८७/१०) मधुसूदना सरिसब सँ रूपनाथ सुत शशिघर दौ (१२६/०३) शशिघर सुता रामगोपाल (०३//) उo टीo वैयाकरण (०४/०६) ब्रजगोपाल जयगोपाल (०४//०३) उo टीo (०४//०८) उo टीo मदन गोपाल महो सन्तम गोपाला: (२९०/०६): कुजौली सँ बवुरैया दौ (२०५//०५) करमहा सँ घरानाथ द्दौo (२७८/०१) उँमादत्त सुता महो राजा प्रo शिवदत्त ज्यो तिर्व्विद अपूछ उo टीo (७/०५) वैयाकरण प्राध्या२पक (Calcutta university Maithily Deptt.) खूद्दीका महिषी पाली सँ दिनानाथ सुत शक्तिनाथ दौ (२१२/०७) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo महो राजा सुतो इशदत्त महेशदत्तो सोदरपुर सँ मनहर दौ (२७५/०१) खौआल सँ ननू द्दौo (२७६//०९) बावू श्री तीर्थेश्वतर सिंह सुता वावू देवकी नन्दौन सिंह (२८७//०९) प्रo हेमेश्वीर सिंह: महिन्द्र पुर पण्डुगआ सँ पाँ उँमापति दौ (२४४//०९) दिघोसँ बाल मुकुन्दा द्दौo वावू श्री (२८७//०९) हेमेश्वयर सिंह सुता हिरेश्वरर धनेश्वँर चन्द्रेमश्वतर भगवतीश्व रा: करमहा सँ राधानाथ सुत कन्टी्र दौ (१९७/१०) माण्ड र सँ रघुवर सुत फेकू द्दौo (२७६//०९) बावू श्री रेवतीश्ववर सिंह सुता सुरगन सँ राय लक्ष्मीानारायण दौ (२०४/०६) राय वेद नारायण सुतो राय लक्ष्मी नाराण: दरिहरा सँ


(२७८) (५७४)
खगनाथ सुत यादव दौ (२००//०३) यादव सुता लक्षमन प्रo तिलानाथ बलराम फूद्दी प्रo जयनन्दथन लक्ष्मीुनाथा: (०३//०१) उo टीo नरउन सँ वावू चुम्म्न दौ (१८४//०६) सोदरपुर सँ कृष्णंदत्त द्दौo राय लक्ष्मीुनारायण सुता झंझारपुर करमहा सँ कुञ्जन सुत जयनन्दउन दौ (२०२//०९) खण्ड/बला सँ रघुपति द्दौo (२७६/०२) वावू झोटहू प्रo ललितेश्वटर सिंह सुतो वावू मदनेश्वमर सिंह वावू मोहनेश्वलर (२७८//०९) सिंहो खौआल सँ मोदनाथ सुत पद्मनाथ दौ (१७७/०४) पद्मनाथ सुता पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल प्रo इश्व रदत्त दौ (२७७/०५) विकल प्रo इश्वनरदत्त सुतो फेकूक: हरिअम सँ वैयाo मोहन सुत अभयनाथ दौ (२१७/०८) नरउन सँ बॉंका उँमानाथ द्दौo अपरा वावू ललितेश्वनर सिंह सुता प्रथमापरोक्षे खौआल सँ पद्मनाथ दौ (१७७/०४) पबौली सँ विकल द्दौo अपरा वावू ललितेश्वरर सिंह सुता वावू तंत्रेश्वार सिंह (२७९/०१) वावू भवानी नन्द१न सिंह वावू मितरू सिंहा: करमहा सँ ऋद्धिपति सुत भीमनाथ दौ (२०३//०२) नरउन सँ टेकनाथ द्दौo वावू श्री मदनेश्वंर सुतो वावू भीमेश्वसर सिंह माण्ड्र सँ रघुवर सुत मन्नूस दौ (१९३/१०) खण्डाबला सँ छक्कनन द्दौo वावू भीमेश्वुर सिंह सुता सच्युमतानन्दि सिंह अच्युरतानन्दा सिंह श्री सिंहा माण्ड र सँ गोपीनाथ सिंह झा दौ (२७५//०२) खण्डिबला सँ कृष्णे्श्व र द्दौo (२७८//०३) वावू मोहनेश्वँर सिंह सुता माण्डार सँ झलवा सुत दीनबन्धुo दौ (२१०//०६) करमहा सँ खगेश्व र द्दौo

(५७५)
(२७८//०६) वावू तंत्रेश्वलर सिंह प्रo देवीनन्दवन सिंह सुतो सेवकेश्वहर सिंह: करमहा सँ हेमकर सुत शक्तिनाथ दौ (सेवकेश्व/र सिंह) (१३४//०५) वैयाo शक्तिनाथ सुतो तारानाथ: सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ (२७८/०३) सरिसब सँ शशिघर द्दौo अपरा वावू तंत्रेश्वहर सिंह सुता उत्तमेश्व र एकेश्वनर रोहितेश्वढर: सकराढ़ी सँ सत्यहनारायण दौ (२७६//०१) घुसौत सँ माधव द्दौo वावू श्री सेवकेश्व र सिंह सुता (२८२//१०) फर्णींश्‍वर सिंह दमनेश्वतर सिंह केशवेश्व७र सिंह होतेश्वूर सिंहा: सँ सुत गोपीनाथ दौ सँ द्दौo वावू उत्तमेश्व२र सिंह सुतो मिथिलानन्द न सिंह सुमित्रानन्दवन सिंहो सँ सुत मुकुन्दा दौ सँ द्दौo वावू श्री एकेश्वoर सिंह सुता मयानन्दव गजानन्दलन षष्ठिकानन्दमन सँ सुत मुकुन्दस झा दौ सँ द्दौo (२७६/०२) वावू श्री भवेश्विर सिंह सुता वावू यज्ञेश्वार सिंह वावू भवानीश्वदर सिंह वावू परमेश्वसर सिंह: नरउन पूड़े सँ एकनाथ सुत बैद्यनाथ दौ (२१७//१०) घुसौत सँ अमृतकेश द्दौo अपरा वावू भवेश्ववर सिंह सुता पाली सँ खगनाथ सुत जयनाथ दौ (२०२/०४) सोदरपुर सँ ऐंठहू द्दौo अपरा वावू भवेश्ववर सिंह सुता करमहा सँ प्रेमनाथ रूयैव दौ (२१८//०४) दिघोसँ बाल मुकुन्दर द्दौo (३) वावू यज्ञेश्व र सिंह सुता माण्डसर सँ झलवा सुत यदुनन्दौन दौ (१८६/११) यदुनन्दोन सुतो छेदी प्रo छेतन नित्याठनन्दद बदरी कौ खण्डवबला सँ ठo छक्कसन दौ (९९/०५) करमहा सँ जालपादत्त द्दौo अपरा वावू यज्ञेश्वतर


(२७९) (५७६)
सिंह सुता प्रथमापरोक्षे माण्डुर सँ यदुनन्द न दौ (२७९/१०) खण्डौबला सँ ठo छक्क न द्दौo वावू भवानीश्वरर सिंह सुता हरिअम्बर सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (२०२//०१) सोदरपुर सँ बम्म प्रo आद्यादत्त द्दौo (२७३//१०) वावू नेत्रेश्वमर परनामक बनमाली सिंह सुतो वावू रघुनन्द न परनामक एकरदेश्व र सिंह वावू श्री श्रीनन्दलन सिंहो: (२८०/०७) सिंहो: कुजौली सँ टीकानाथ दौ (१९४/११) नरउन सँ जीवपणि प्रo जीवन दौहित्र दौo अपरा वावू नेत्रेश्वरर सिंह सुता हरिअम सँ गोशॉंइ सुत दामोदर दौ (२०३//०७) खण्डजबला सँ जगत सिंह द्दौo वावू रघुनन्द्ना परनामक एकरदेश्वहर सिंह सुता वावू रामनन्द न सिंह (२८०/०३) वावू सीतानन्दीन सिंह (२८०/०४) वावू सती नन्दवन सिंह प्रo चित्तेश्वुर सिंह माण्ड र सँ भूपसिंह सुत विष्णुल सिंह दौ (२०४/०५) सुरगन सँ राय रूपनारायण दौहित्र दौo अपरा वावू रघुनन्देन सिंह सुता जमदौली पाली सँ परशमणि सुत तीर्थमणि दौ (२४३//०७) दरिहरा सँ भीरवर द्दौo वावू सतीनन्दपन परनामक चित्तेश्वूर सिंह सुत: वावू ज्वा ला नन्दयन सिंह: करमहा सँ दिगम्बरर सुत वेदनाथ दौ (२१२/०३) महो दिगम्बशर (२८१//०४) सुतो वेदनाथ: खण्ड बला सँ धर्मपति सुत वावू मार्कण्डेगय सिंह दौ (११५//०८) वावू धर्मपति सिंह सुतो वावू मार्कण्डे्य सिंह: करमहा सँ दुखभंजन सुत मित्रनाथ दौ (११६/०५) सोदरo ठेङनि द्दौo वावू मार्कण्डेवय सिंह सुता नरउन सँ ऋषि सुत मनमोहन दौ (२०२/१०) माण्ड१र सँ वाचा द्दौo वेदनाथ प्रo महाशय सुता मेघानाथ दिवानाथ चन्द्रँनाथ छत्रनाथा: वलियास सँ उँमापति सुत जनार्दन दौ (१२२//०४) उँमापति सुतो जनार्दन प्रo हेमपति कन्टीनर प्रo भूवन पति घौसौत सँ

(५७७)
कलानाथ सुत हर्षमणि दौ (१७७/०५) ठo हर्षमणि सुतो मुनि फूदनो हाटी सोदरपुर सँ सोनी सुत परशमणि दौ (१२३/०९) परशमणि सुतो पशुपति: सुल्हणनी नरउन सँ लक्ष्मी नाथ दौ (११७//०२) पाली सँ जगन्नाहथ द्दौo जनार्दन प्रo हेमपति सुतो योगेश्वमर बाबाजी कौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशल्या नन्दद दौ (२०३/०७) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo (२७९//०५) वावू श्री रामनन्दुन सिंह सुता माण्डषर सँ मोहन सुत बच्चे२ दौ (१९७//०७) महिधर प्रo बच्चेे सुता करमहा सँ हलघर सुत जनार्दन दौ (१७७//०६) सोदरपुर सँ मुरली द्दौo (२७९//०५) वावू सीतानन्द्न सिंह सुता नरउन सँ वबुए सुत चन्द्र नाथ दौ (२१७/०६) तारानाथ प्रo ववुए सुतो चन्द्र नाथ लोकनाथौ माण्ड्र सँ खङ्गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo चन्द्र३नाथ सुता पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (२१५/०२) फूद्दी प्रo बलभद्र सुतो शोभनाथ उँमानाथौ माण्डँर सँ थोथी सुत बालह दौ (१९१//०३) बालह सुता खांगुड़ सरिसब सँ प्रान्नाउथ सुत अमृतनाथ दौ (२४४/०२) घोसौत सँ महिघर द्दौo (२७९//०३) वावू श्री नन्द न सिंह सुता दरिहरा सँ रूद्रनाथ सुत गोवर्द्धन दौ (११४/०१) अमृतनाथ सुतो रूद्रनाथ दुरिवयाकौ करमहा सँ विघ्नेहश सुत रति दौ (१७९//१०) रति सुता सोदरपुर सँ अनाथ सुत गोनड़ दौ (१८७/११) धरनी सुतो अनाथ: दरिहरा सँ पद्मनाथ सुत अनन्तन दौ (१५४/०७) अनन्तो सुतो चन्द्ररशेखर भैया प्रo लक्ष्मेछश्वसरो करमहा सँ चिरञ्जीव सुत कमल दौ चिरञ्जीव सुतो कमल: खण्डसबला सँ वेणी सुत कृष्ण दौ वुधवाल सँ हरखू द्दौo कमल सुता दरिहरा सँ जगन्ना थ सुत रामनाथ दौ


(२८०) (५७८)
रामनाथ सुता पाली सँ बासु सुत कंगाई दौ सोदरपुर सँ यशु द्दौo अनाथ सुतो गोनड खौआल सँ किशाई दौ गोनड़ प्रo रत्नाकर देवानन्द : सकराढ़ी सँ कमलाकान्तश सुत हरि दौ (१९५//०२) कमलाकान्तग सुतो (३१३//०२) हरिक: वुधवाल सँ बलभद्र सुत मथुरा दौ (१५३//०८) भवदेव सुतो बलभद्र: खौआल सँ गोपीनाथ सुत वाचस्पथति दौ (९८/०७) सोदरपुर सँ जानू द्दौo (३३२/०६) बलभद्र सुतो मथुराक: पबौली सँ गोप सुत रमापति दौ (१९६/०१) वुधवाल सँ बैद्यनाथ द्दौo मथुरा सुतो भवेश्व३र (३३/०७) धर्मेश्व रौ खौआल सँ हराई सुत मनोहर दौ रूद सुतो राम: गंगोली सँ देवे दौ विस्फीर सँ कवि कोकिल राज पण्डित मo मo पाo विद्यापति द्दौo राम सुतो भिरवूक: फनन्दीह सँ लोचन दौ पकलिया सँ दिनू द्दौo भिरवू सुतो हराइक: सोदरपुर सँ विर सुत हरिदौ खौआल सँ शुभे द्दौo हराई सुता मोहन मनोहरा कमल नारायणा: सोदरपुर सँ जगन्नालथ सुत भवानी दौ भवानी सुतो हरिदेव सदायकौ हरिअम सँ गोविन्दव सुत श्रीधर दौ सकo जागे द्दौo मनोहर सुता करमहा सँ रतनपति सुत कृष्णयदाश दौ कृष्ण्दाश सुता सोदरपुर सँ मधुसूदन सुत सुन्दोर दौ (४७//०५) दरिहरा सँ मुशाई द्दौo हरि सुतो प्राणपति: सोदरपुर सँ नारायण सुत ननू दौ (११०//०१) (१०१//०१) नारायण सुतो ननूक: वुधवाल सँ बहुड़ी दौ (१८०/०४) दामोदर सुतो बहुड़ीक: सोदरपुर सँ परमानन्दर सुत कांगव दौ परमानन्द: सुतो कांगव: माण्डीर सँ हलघर सुत पीताम्बदर दौ (५८//०५) करमहा सँ श्रीराम द्दौo कांगव सुता करमहा सँ शिवदेव सुत कारम दौ माण्ड‍र सँ वावू दौहित्र दौo

(५७९)
वहुड़ी सुतो आनन्द : सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत गोपीनाथ दौ गोपीनाथ सुतो भगीरथ: हरिअम सँ रामनाथ दौ वलिo बूढ़व द्दौo ननू सुता खौआल सँ चिन्ता मणि दौ पबौली सँ हाड़ी द्दौo रूद्रनाथ सुतो मंधन गोवर्द्धनो पबौली सँ मनसुख सुत भैया दौ पण्डुौआ सँ पाँ अच्युँत द्दौo गोवर्द्धन सुता बुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मथन दौ (१९७/०५) दरिहरा सँ चुम्मान द्दौo (२७३//१०) वावू गोपीश्ववर सिंह सुता पाली सँ लक्ष्मीहदत्त सुत दुल्लदह दौ (१०७//०९) दुल्लुह सुता माण्डार सँ धीरनाथ सुत कुमर सिंह दौ (१८६/०९) नरउन सँ सरस्वँती गुणानन्द‍ द्दौo अपरा वावू गोपीश्व५र सिंह सुता माण्डआर सँ रतनपति सुत दामोदर दौ (२१२//०६) दामोदर सुतो नन्दनपति छत्रपति (२८१/०६) हरिअम सँ मानीक सुत गोशाँई दौ (२०३/०५) माण्डरर सँ कमलादत्त द्दौo (२७३//०५) मo कुo वावू किर्ति सिंह: सुतो वावू गिरधारी सिंह वावू दुर्गादत्त सिंहो (२८३//०४) नरउन सँ जहली सुत दुखिया दौ (१२५/०५) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo वावू गिरधारी सिंह सुतो वावू हर्षधारी सिंह (२८१//०१) वावू तंत्रधारी सिंहो (२८२//०८) वुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीिदत्त द्दौo अपरा वावू गिरधारी सिंह सुता माण्डंर सँ चितरू सुत गणपति प्रo गणी दौ (२७१/०५) अपरा गणी सुतो हरपति सोदरपुर सँ भोलानन्दण दौ (१०४//०३) भोलानन्द सुता नरउन सँ लक्ष्मीीनाथ सुत बौकू दौ


(२८१) (५८०)
(१८४//०९) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo (२८१/०७) बावू हर्षधारी सिंह सुता हरिअम सँ रंगलाल सुत पंचमणि दौ (२०३//१०) पबौली सँ नारायणदत्त द्दौo अपरा वावू हर्ष५धारी सिंह सुता वावू तेजधारी सिंह वावू क्षेमधारी सिंह वावू बालादत्त सिंह (२८२/१०) वावू आद्यादत्त सिंह (२८२//०४) नरउन सँ भोलानाथ सुत बदरीनाथ दौ (१९१/०८) सरिसब सँ गणपति द्दौo वावू तेजधारी सिंह सुतो (२८१//१०) भक्तिधारी करमहा सँ लान्हि सुत दिगम्ब१र दौ (२७९//०७) महो दिगम्बदर सुता सोदरपुर सँ छोटकू सुत रघुवीर दौ (१८९//०६) रघुवीर सुतो फकीर फलहारी कौ हरिअम सँ वावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo वावू क्षेमधारी सिंह प्रोo वावू वुद्धिधारी सिंह ‘’रमाकर’’ प्रोo जयधारी सिंह (२८१//०८) ‘’प्रभाकरौद’’ माण्ड र सँ दामोदर नन्दीीपति दौ (२८१/०६) नन्दीमपति सुतो चिरञ्जीव शतञ्जीव तुलपतिय: वुधवाल सँ बछरण सुत भैयो प्रo मोदमणि दौ (१९०/१०) बलियास सँ नन्दीिपति द्दौo प्रोo श्री वुद्धिधारी सिंह रमाकर सुतो कुलधारी सिंह भवधारी सिंहो नरउन सँ हर्षनाथ सुत शशिनाथ दौ (१८३//०२) हर्षनाथ सुतो शशिनाथ: (२८१//०९) करमहा सँ कुञ्जन दौ (१७६//०२) सोदरपुर सँ भूवन्धीर द्दौo (२८१//०५) प्रोo जयघारी सिंह ‘’प्रभाकर’’ सुतो वावू कान्तिधारी सिंह: सँ सुत पियूषनाथ दौ सँ द्दौo (२८१/०८) शशिनाथ सुता भखरौली कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ (११६/०६) सरिसब सँ झोंटहू द्दौo (२८१//०३) वावू भक्तिधारी सिंह सुता उँदयधारी विनयधारी अभयधारी सिंहा:


(५८१)
।। भक्तिधारी सिंह सुत हरिअम्बसँ सिंहेश्वर सुत लेखनाथ (भट्टपुरा) दौ(१८५/०९) जनार्दन सुता आद्यानाथ राधानाथ शशिनाथा: कुजौली सँ अमृतकर सुत सुधाकर दौ (११५//०५) भैयन प्रo सुधाकर सुता घोसोत सँ हर्षमणि दौ (२८०/०१) सोदरपुर सँ परशमणि द्दौo शशिनाथ सुता लेखनाथ भेषनाथ जगन्नाकथ: खण्डिबला सँ श्री नन्दौन सुत परमानन्दौ दौ (१९५/०५) पाली सँ जगन्नािथ द्दौo मिश्र लेखनाथ सुतो पवन कुमार शेखर कुमारौ कन्हौ‍ली सोदरपुर सँ यदुदत्त दौ (११३/१०) रजनीदत्त सुता देवीदत्त तीर्थदत्त प्रo होआ जयदत्त योगदत्त पद्मदत्ता: हरिअम सँ गिरधर दौ (२१३//०९) अपरा गिरधर सुता दामोदर मदन मोहन खड़्गधरा: पबौली सँ गुल्ली् दौ (१२२//०२) पाली सँ भवनाथ द्दौo तीर्थदत्त प्रo होआ सुता गौरीदत्त केशवदत्त यदुदत्त विनोददत्ता पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ दौ (२०४/०४) खण्‍डबला सँ मo कुo बासुदेव सिंह द्दौo यदुदत्त सुता धीरेन्द्रादत्त: माण्डीर सँ यदुनन्दान सुत बदरी दौ (२७९/१०) मोदानन्दo प्रo बदरी सुतो कुलानन्दं सिंह झा पुण्यायनन्दी सिंह झा एकहरा सँ मिश्र दिनानाथ दौ (२७४/०६) मिश्र दयानाथ सुतो दिनानाथ प्रo बंगालीक: वलियास सँ सोनमनि सुत मथुरी दौ (२४५/०९) मथुरी सुतो लुचन: बेलउँच सँ नेहनाथ दौ (२१५/१०) दिघोय सँ ठo हिरा द्दौo मिश्र दिनानाथ सुतो उँमानाथ मिश्र: दरिहरा सँ यादव दौ (२००//०३) खण्ड२बला सँ वावू खगपत्युोपनामक धनपति सिंह द्दौo (२८१//०२) वावू श्री बालादत्त सिंह सुतो (२८२//०२) मंत्रधारी सिंह वावू (२८२//०३) अमृतधारी सिंहो


(२८२) (५८२)
।। रूचौलि एकहरा सँ राय बहादूर श्रीनाथ दौ (२७४/०७) श्रीनाथ सुतो यज्ञनाथ: (जगन्नानथ) नरउन सँ महादेव दौ (१०२//०७) पाली सँ वावू कलानाथ दौहित्र दौ (२८२/१०) वावू मंत्रधारी सिंह सुतो वावू जीवधारी सिंह सँ सुत ब्रजनाथ दौ सँ दौहित्र दौ (२८२/१०) वावू अमृतधारी सिंह सुतो वावू इन्दुगधारी सिंह वावू विन्दुसधारी सिंहो सँ सुत नित्य८नाथ दौ सँ द्दौo
द्दौo (२८१//०२) वावू आद्यादत्त सिंह सुतो (२८२//०७) बावू बैद्यनाथ सिंह: माण्ड र सँ विकल दौ (१९१//०२) खण्डूबला सँ श्री कृष्‍ण द्दौo वावू श्री बैद्यनाथ सिंह सुता दरिहरा सँ गदापाणि सुत मेघनाथ प्रo भूलर दौ (२०२/०६) मेघनाथ प्रo भूलर सुता करमहा सँ चुम्मंन सुत भूटान प्रo धर्मनाथ दौ (११५//०६) चुम्मँन सुतो भूटान प्रo धर्मनाथ खण्डमबला सँ शिवनन्दान दौ (१७६/०५) दरिहरा सँ चुम्मरन द्दौo धर्मनाथ प्रo भूटान सुता पबौली सँ मंघन दौ (१७९//०३) माण्ड र सँ कन्हा ई द्दौo (२८२//०४) अपरा वावू आद्यादत्त सिंह सुतो वावू विजयघारी सिंह नरउन सँ राधानाथ सुत कत्र्जनाथ दौ (२१२//०२) सोदपुर सँ लक्ष्मीनपति द्दौo (२८१/०८) वावू तंत्रधारी सिंह सुता माण्डंर सँ झलवा प्रo श्या/म सिंह दौ (१८६/१०) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo अपरा वावू तंत्रधारी सिंह सुतो वावू चन्द्र घारी सिंह प्रसिद्ध हेमकर साहेब: नरउन सँ बद्रीनाथ दौ (१९१/०९) सरिसब सँ गणपति द्दौo (२७९/०४) वावू फणीश्व र सिंह सुतो सिहौलीमाण्डीर सँ सुत जगन्नारथ सिंह दौ


(५८३)
वावू चन्द्रोधारी सिंह (चन्द्र्धारी मिथिला महाविधालयक C.M. College संस्थाौपक दरभंगा) सुतो वावू शशिधारी सिंह: दरिहरा सँ जगन्ना्थ दौ (२४४/०४) खण्ड बला सँ बावू सुरेश्वसर सिंह द्दौo वावू चन्द्रथधारी सिंह सुतो वावू रतनधारी सिंह (२८३//०३) नरउन सँ कत्र्जनाथ दौ (२१२/०२) सोदरपुर सँ लक्ष्मीौपति द्दौo वावू शशिधारी सिंह सुतो वावू श्रुतिधारी सिंह: खौआल सँ लक्ष्मीमनाथ दौ (२१८/०२) खण्ड बला सँ भवनाथ द्दौo वावू श्रुतिधारी सिंह सुता हरिअम सँ मित्रनाथ सुत कमलनाथ दौ (२१३//०६) रामनाथ प्रo डीहनाथ सुत: मित्रनाथ: खण्डिबला सँ नृपेतेश्‍वर दौ (१७६/१०) करमहा सँ कुञ्जन द्दौo मित्रनाथ सुतो ३ कमलनाथ: तीर्थनाथ हेमनाथ: २ सरिसब सोदरपुर सँ नेनन दौ (२७६/०६) फणीनाथ प्रo गोनू सुता मदन प्रo (२९३/०१) मेघानाथ नेनन प्रo नित्य नाथ हेड़म्ब‍नाथ जिष्णुतनाथा: हरिअम सँ सेवानाथ दौ (२४३//१०) नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौo नेनन प्रo नित्य नाथ सुता हनुमान प्रo किर्तिनाथ युक्रिनाथ हर्षनाथा: पाली सँ चण्डे श्वीर सुत रामेश्वतर दौ (१९१//१०) चण्डे श्वसर प्रo लीलाधर सुतो रामेश्व्र: वलियास सँ निधि सुत ठीठर प्रo यशस्परति दौ (१२२//०४) ठीठरू प्रo यशस्प ति सुता पाली सँ मतिनाथ दौ (७९/०६) सिमर खौआल सँ गोकुल द्दौo रामेश्व र सुतो भूवनेश्व/र: माण्ड र सँ किशोरी द्दौo (१०६/०३) किशोरी सुता खण्डसबला सँ वावू पुण्यउपति सिंह दौ (११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौo कमलनाथ सुता धानेरामपुर वज्रनाथ सुत महावीर दौ (१०२/०७) गणेश सुतो महावीर: कुजौली सँ अमृतकर


(२८३) (५८४)
सुत कल्यारणकर दौ (१८४/०२) करमहा सँ जाल्पा२दत्त द्दौo वैयाकरण महावीर सुता योगनाथ गिरीशनाथ भक्रिनाथा: करमहा सँ वित्तू सुत लेखनाथ दौ (२४३/०५) लेखनाथ सुता माण्डणर सँ कन्हाथई सुत फलहारी दौ (२१३/०८) खण्डुबला सँ ठo रघुपति द्दौo (२८३/०२) वावू रतनधारी सिंह सुतो वावू प्रेमधारी सिंह: पाली सँ वावू विजयनाथ सुत सीतानाथ दौ (२४४/०९) सीतानाथ सुता श्यािमानाथ हिरानाथ चन्द्र३नाथा: माण्डरर सँ दिनबन्धुय सुत गोपीनाथ दौ (२७५//०२) खण्डाबला सँ ठo कृष्णे श्वार द्दौo (२८१/०७) वावू दुर्गादत्त सिंह सुता वावू हितेन्द्रु सिंह वावू अमरेन्द्रा सिंह (२८३/०७) वावू उपेन्द्रृ सिंह (२८४/०२) वावू जीवन्द्रर सिंह वावू (२८४/०४) विजेन्द्र ‍ सिंहा: (२८४/०५) वुधवाल सँ गिरधारी दौ (१९३/०९) खण्डनबला सँ साधु द्दौo वावू हितेन्द्रि सिंह सुतो वावू जगदीश नन्दवन सिंह: माण्डिर सँ विष्णुर सिंह दौ (२०४/०५) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo वावू जगदीशनन्द न सिंह सुता हरिअम सँ इन्दुानाथ दौ (२४३/०९) दरिहरा सँ विश्वा नन्दर द्दौo (२८३//०५) वावू अमरेन्द्र सिंह सुतो वावू तारानन्दअ सिंह (२८४/०१) वावू चन्द्र शेखर सिंहो माण्डधर सँ भवनाथ सुत पाँ गोविन्दर दौ (१९५/०२) पाँ गोविन्दह सुता सोदरपुर सँ दौ (१७७//०७) बद्री सुतो ठेङनीक: कुजौली सँ झडूला दौ (६४/०१/) पण्डु्आ सँ पाँ अच्युात द्दौo अपरा वाबू अमरेन्द्र७ सिंह सुता माण्ड र सँ भूप सिंह सुत झिंगुरी दौ (२०४/०५) गोविन्दत सिंह प्रo झींगुरी सुतो चित्रधर: पाली सँ मथुरानाथ सुत दुखमोचन दौ (२२१/०६) वलियास सँ सनफूल दौहित्र द्दौo


(५८५)
(२८३//०७) वावू तारानन्द सिंह सुता करमहा सँ रामे सुत योगदत्त दौ (१८०/०४)‍ ि‍ममांशक योगदत् सुता गौरीनाथ ऋद्धिनाथ होत्रीनाथा: माण्डहर सँ मानीक सुत कन्हाेई दौ (१७९//०३) नरउन सँ पुष्पोनाथ प्रo पुष्पीि द्दौo (२८३//०५) वावू उपेन्द्रत सिंह सुता करमहा सँ किशोर दौ (२०४//०७) किशोर सुता दरिहरा सँ रघुवीर दौ (१८४/०२) रघुवीर सुता बद्रीनारायण शिवदत्त प्रo शम्भुहनारायण वैयाकरण हरिनारायणा सरिसब सँ रूपनाथ दौ (१२६/०३) माण्डरर सँ काशीनाथ द्दौo (२८३/०५) वावू जीवेन्द्रर सिंह सुता माण्डोर सँ झिंगुरी स्यै व दौ (२८३//१०) पाली सँ दुखमोचन द्दौo (२८३//०५) वावू विजेन्द्रव सिंह सुता करमहा सँ गिरधारी सुत किशोर स्यै२व दौ (२८४/०३) दरिहरा सँ रघुवीर द्दौo (२७३//०१) वावू गोविन्दम सिंह सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दि दौ (१७५/०८) हरिअम सँ मo मo उo सचल द्दौo अपरा वावू गोविन्दर सिंह सुतो वावू गणेश दत्त सिंह: (२८४/०९) करमहा सँ जयदत्त दौ (१७४/०३) माण्डवर सँ दुर्गानाथ द्दौo (२) वावू गिरिजादत्त सिंह सुतो वावू यदुनन्दरन सिंह: माण्ड३र सँ खड़्गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo वावू यदुनन्दहन सिंह सुतो वावू हरिनन्दरन सिंह: नरउन सँ जगत्बन्धु दौ (२१७//०६) माण्डँर सँ झलवा प्रo श्यानम सिंह दौहित्र दौo वावू हरिनन्दरन सिंह सुतो वावू कृष्णा नन्दर सिंह: माण्ड१र सँ विकल दौ (१९१//१०) खण्ड बला सँ श्री कृष्ण द्दौo (२८४/०६) बाबू गणेशदत्त सिंह सुतो वावू गिरिजा दत्तसिंह (२८२/०७)


(२८४) (५८६)
वावू वंशधारी सिंहो (२८४//०५) दरिहरा सँ घनानाथ दौ (१२६/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo (२८४/०९) वावू कृष्णांनन्द सिंह सुता वावू जयनन्दशन सिंह वावू यशोदानन्द४न सिंह वावू रघुपति सिंह वावू रामदत्त सिंहा: सुल्हानी नरउन सँ चेतनाथ सुत दिवानाथ दौ (१९८/०२) कृष्ण जी प्रo चेतनाथ सुतो दिवानाथ पुणैन्दूo शेखरौ हरिअम सँ पंचमणि दौ (२०३//१०) पबौली सँ नारायणदत्त सुत प्या्रे द्दौo दिवानाथ प्रo चन्द्रलशेखर शशिनाथ: सुत शशिनाथ सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भु१नाथ दौ (२१८//०२) माण्ड र सँ बच्चूा द्दौo वावू जयनन्दिन सिंह सुता सँ सुत झा जगदीश दौ सँ द्दौo (२८४//०१) वावू वंशधारी सिंह सुतो वावू ब्रजनन्दसन सिंह: माण्ड्र सँ खड़्गी स्यैझव दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo वावू ब्रजनन्दँन सिंह सुता वलियास सँ देवपति दौ (१९३/०२) नरo गदा पाणि द्दौo अपरा वावू ब्रजनन्दवन सिंह सुतो वावू कलाधारी सिंह: करमहा सँ बछरण सुत खेली दौ (१९९//०२) खण्डपबला सँ ठo जीरक्खलन दौहित्र दौo वावू कलाधारी सिंह सुता वावू महिनन्द न सिंह वावू शशिधारी सिंह वावू श्रीदत्त सिंहा सुल्हननी नरउन सँ विश्ववनाथ सुत रट्टन दौ (१८४/०१) रट्टन प्रo उग्रनाथ सुता बैद्यनाथ भवेन्द्रिनाथ शम्भुहनाथ कुलानाथ हेमनाथा: खण्ड बला सँ महेश्ववर सुत केवल कृष्णव दौ (२१५/०४) बलियास सँ देवपति द्दौo


(५८७)
(२७३//०२) वावू रमापति सिंह सुता वावू प्रजापति सिंह वावू धर्मपति सिंह (२८६/०२) वावू पुण्यलपति (२८६/०४) वावू डोलपति वावू (२९१//०१) वावू खगपत्यु पनामक (२९२/०७) धनपति सिंहा खौआल सँ बनी दौ (११५//०९) सोदरपुर सँ जानकीनाथ द्दौo अपरा वावू रमापति सिंह सुतो महिपत्युूपनामक (२९४//०८) नन्ह२कू सिंह: वुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीादत्त द्दौo वावू प्रजापति सिंह सुतो वावू श्रीपत्युुपनामक कन्हैधया सिंह: नरउन सँ ऋषि दौ (१८४/०४) माण्डकर सँ चाण द्दौo वावु श्रीपति प्रसिद्ध कन्हैुया सिंह सुता वावू देवपति सिंह (२८५/०५) वावू टेकपति सिंह (२८५/०६) वावू वुद्धिपति सिंहा: (२८६/०१) दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत बलभद्र प्रo बल्लीा दौ (२१३//०३) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo (१) अपरा श्री पति सुतो वावू हितपति सिंह (२८५//०७) करमहा सँ धरभरण दौ (११७/०६) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo वावू देवपति सिंह सुतो (२८५//०८) सुतो वावू धनदेव सिंह: (२८५/०८): वलियास सँ उँमापति सुत झा जनार्दन दौ (२८०/०२) सोदरपुर सँ कौशल्यान नन्द(न द्दौo (२८५//०४) बावू टेकपति सिंह सुतो बावू धर्मपति (२८५//०५) सिंह बावू नित्यहपति सिंहो (२८५//०६) वलियास सँ उँमापति सुत जनार्दनस्‍यैव दौ (२८०/०२) सोदरपुर सँ कौशिल्याूनन्द५न द्दौo (२८५/०५) वावू देवपति सिंह सुतो वावू मेघापति सिंह (२८५/०९) बावू दुर्गापति सिंहो (२८५//०१) माण्ड७र सँ वाचा सुत नन्दी पति दौ (१०९/०७) वैयाकरण नन्दी९पति सुता खण्डरबला सँ श्यापमनाथ सुत जयनाथ दौ (२७१//०५) करमहा सँ जलधर द्दौo (२८५/०८) वावू मेघापति सिंह सुता वावू सिंह: जगौर माण्डयर सँ ठीठर सुत जय किशोर दौ (१९७/०६) जय किशोर सुतो विलटू प्रo आनन्दन किशोर


(२८५) (५८८)
बेलउँच सँ कुमर दौ (२४०//१०) पाली सँ कमलादत्त द्दौo (२८५/०८) वावू दुर्गापति सिंह: सुतो वावू विद्यापति सिंह: करमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (२१०/०७) हरिनाथ सुतो तारानाथ कमलनाथौ माण्डैर सँ बिहारी सिंह दौ (२४०/०७) सोदरपुर सँ सोमेश्वीर द्दौo तारानाथ सुत सिद्धिनाथ इशनाथ प्रोo (मैथिली समालोचयक साहित्य कार) वेदनाथा: खौआल सँ अनिरूद्ध सुत गणेश दौ (२१४/११) गणेश सुतो कालीदत्त: हरिअम सँ भैरव सुत मुसहड़ दौ (२१४/०६) खौआल सँ युवराज द्दौo बावू विद्यापति सिंह सुतो वावू गिरिजापति सिंह वावू तारापति सिंहो सँ सुत भोलानाथ दौ सँ द्दौo (२८५/०६) वावू धर्मपति सिंह सुता शंकर शुभंकर दयाशंकर मयाशंकर ताराशंकर वावू मदन शंकरा: सँ सुत मिश्र दिनानन्दव दौ सँ द्दौo (२८५/०७) वावू नित्य पति सिंह सुता सँ सुत झायशोदानन्दँन दौ सँ द्दौo (२८५/०५) वावू हितपति सिंह सुतो वावू लक्ष्मी पति सिंह: माण्ड्र सँ छोटकू (२८५//०९) सुत ललित नाथ दौ (२८५//०९) वुधवाल सँ कंटू सुत वागीश्वमर द्दौo (२८५/०६) वावू धनदेव सिंह सुतो वावू ललितेश्व०र सिंह घुसौत सँ सुत केशव दौ सँ नाथा द्दौo (२८५//०७) छोटकू सुतो ललितनाथ: सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ (१९३:०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौo ललितनाथ सुतो गणेश


(५८९)
प्रo पिणाक नाथ: वुधवाल सँ कन्दू सुत वागीश्वेर दौ (१८४/०६) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौo (२८५/०४) वावू वुद्धिपति सिंह सुतो वावू हिमपति सिंह वलियास सँ जनार्दनस्यैनव दौ (२८०/०२) सोदरपुर सँ कौशल्या नन्द द्दौo (२८५/०१) वावू धर्मपति सिंह सुता नरउन सँ जहलीसुत ऋषि दौ (१८४/०४) माण्डार सँ चाण द्दौo अपरा वावू धर्मपति सिंह सुतो वावू मार्कण्डेवय सिंह: करमहा सँ दुखभंजन सुत मित्रनाथ दौ (१८२//०४) सोदरo ठेङनि द्दौo वावू मार्कण्डेसय सिंह सुता नरउन सँ मनमोहन दौ (२०२/१०) माण्ड४र सँ वाचा द्दौo (२८५/०१) वावू पुण्यधपति सिंह सुतो मिथिलाराज कुलभूषण वावू तुलापति सिंह वावू खेलापति सिंहो (२८६//०६) करमहा सँ मित्रनाथ दौ (१८२//०४) सोदरपुर सँ ठेङनि द्दौo मिथिलाराज कुल भूषण तुलापति सिंह सुता वावू रवडुगपति सिंह (२८७//०४) वावू इन्द्र पति सिंह वावू उषापति सिंहा (२८६//०२) करमहा सँ विष्णुददत्त दौ (१२५//०३) पबौली सँ धर्मानन्द४ द्दौo वावू इन्द्र पति सिंह सुता सुरगन सँ लक्ष्मीपनारायण दौ (२७८/०२) करमहा सँ जयनन्दान द्दौo अपरा वावू इन्द्र पति सिंह सुता (२८७//०५) जीवेश्वूर कुलेश्व र (२८७/०६) ड़गेश्वयर सिंह प्रo (२८८/०३) भोगेश्व्र सिंह प्र. प्रेमेश्व५र वावू योगेश्ववर सिंहा (२८९//०६) वलियास सँ भैयो सुत कृष्णेूश्वपर दौ (२०४/०१) कृष्णेरश्व्र सुता सरिसब सँ फलहारी दौ (८९/०३) भवानीदत्त सुतो देवीदत्त: दरिहरा सँ गतिराम सुत दुखभंजन दौ (११७/०३) तिसउँत सँ सुबन्धुप द्दौo देवीदत्त सुतो फलहारीक: माणडर

(२८६) (५९०)
अच्छ२पति सुत बौवू दौ (२४०/०५) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo फलहारी सुतो सोमदत्त: उo टीo (०१) हरिअम्बु सँ रंगलाल दौ (२०३//०९) रंगलाल सुता सोदरपुर सँ किर्तिघर सुत बचकन दौ (१११//०८) करमहा सँ वेणी द्दौo (२८६/०६) वाबू उषापति सिंह सुत वाबू मेघपति सिंह जीतपति सिंह वावू मोदपति सिंहा माण्ड र सँ यदुनन्दथन सुत झोंटहू दौ (१९१/०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo वावू मेघापति सिंह सुतो छत्रपति सिंह श्रद्धापति सिंहो सुरगन सँ दुर्गा नारायण सुत बद्रीनारायण दौ बेलउँच सँ लालजी द्दौo वावू जीतपति सिंह सुतो वावू तोषपति सिंह घुसौत सँ मुनर सुत इन्द्रनमोहन ठाकुर दौ दिघोय सँ चौo केदारनाथ द्दौo वावू मोदपति सिंह सुतौ पालीसँ दुर्गानाथ सुत उमानाथ दौ सोदरपुरसँ लम्बोदर सुत कलाधर दौ.
सँ उँमानाथ द्दौo (२८६/०५) वावू खेलापति सिंह सुता वावू ठकुरपति सिंह वावू चन्द्र पति सिंह (२९०/०७) वावू गंगापति सिंहा: करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (१८३//०६) बेलउँच सँ कुमर द्दौo वावू ठकुर पति सिंह सुता गिरिश्वार सिंह सुरेश्व र सिंह (२८९/०९) वावू लेखेश्व)र सिंहो (२९०/०३) नरउन सँ छक्कुन सुत विश्ववनाथ दौ (१८३//१०) कुजौली सँ कल्या९णकर द्दौo वावू गिरिश्वौर सिंह सुता यतीश्वनर सिंह (२८७/०६) धरणीश्व र सिंह (२८९//०७) ऋषिश्व र सिंह (२८९//०८) युगेश्वूरसिंहाप्रoप्रदीपा नडुआर करमहा सँ कुमार छत्रनाथ दौ (१८७/०२) राजा वुद्धिनाथ सुतो राजा छत्रनाथ: माण्डार सँ जयकृष्णो दौ (१३३//०८) जयकृष्णक सुतो रमानन्दव: सरिसब सँ जानकीनाथ दौ (२५५/०३) बाछा प्रo किशोरनाथ सुतो जानकीनाथ: वुधवाल सँ बालकराम


(५९१)
(१७।//०६) दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo जानकीनाथ सुतो मयानाथ नरसिंहो दरिहरा सँ आँखी सुत पुण्या८नन्द दौ (।।४//०५) ज्योरतिर्व्विद आँखी सुता उँमानन्दज पुण्याानन्दर इन्द्रा नन्दाण: खण्ड बला सँ लक्ष्मींनाथ सुत मानीक दौ करमहा सँ छबनू द्दौo पुण्यातनन्दन सुतो बालानन्दा सोदरपुर सँ बुद्धिकर सुत नित्या्नन्दन दौ पाली सँ उँमाकान्तक द्दौo कुमार छत्रनाथ चौधरी सुतो कुo बैद्यनाथ: दिघोय सँ बबनू दौ (१८७//१०) लाल सुतो अवधविहारी गिरधारी कौ हरिअम सँ प्रान्ना थ दौ (१३९//०८) दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo अवध‍ विहारी सुतो गोपाल करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ दौ जजिवाल सँ ननू द्दौo गोपाल सुतो बवनू प्रo टेकनारायण: तिसउँत सँ गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ भोती द्दौo बवनू प्रo टेकनारायण सुतो नागेश्वकर नर्म्मिदेश्‍वरौ खौआल सँ अनिरूद्ध दौ (२१४/११) पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo (२८६/०८) वावू यतीश्वौर सिंह सुता
माण्डरर सँ झा हरिनन्द न सिंह दौ (१८६/११) नीलकंठ सुतो काशीनाथ प्रo (२९४/०६)अच्युअतानन्द मुनी प्रo रूद्रानन्द कमलाकान्तर प्रo पद्मानन्द८ (२९५/०२) बटेश प्रo दुर्गानन्‍द महेश प्रo हरिनन्द ना: करमहा सँ खगेश सुत मनहर दौ (१००//०४) मo मo उo मनबोध प्रo लक्ष्मीनदत्त सुता महोपाध्याशय जगद्धर महोपाध्या‍य श्या:म प्रo रूद्रघर ठेङनि प्रo विद्याघर परिवया किशोर (०१//०६) केशव कृष्णीदत्त वलकू का: नरउन सँ सरसकवि कुलपति दौ (९२//०१) सोदरपुर सँ रत्ना/कार द्दौo जगद्धर सुतो महोपाध्या य धर्मदत्त (२९१//०८) ववूजनो दरिहरा सँ सनफूल सुत किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पालो सँ लक्ष्मीवनाथ द्दौo


(२८९) (५९२)
खगेश प्रo मनहर सुता दुर्गेश्विर हरिहर होत्रेश्वोर प्रo गोविन्दार: एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo झा हरिनन्दगन सिंह सुता ब्रह्मानन्द् सिंह उग्रानन्द सिंह योगानन्दष सिंह घननाथ सिंह विभूतिनाथ सिंहा: पबौली सँ पाँ हलघर सुत झॉ उमानन्दद प्रo जीवघर दौ (१८३/०१) पाँ उमानन्दो प्रo जीवघर सुतो श्याामानन्दी मयानन्दौव पाली सँ लीलाघर सुत साधू दौ (२०६/०२) साधू सुतो कलाघर: नरउन सँ फूद्दे प्रo गंगानाथ दौ (१९८/०१) सोदरपुर सँ भूवन्ध र द्दौo (२८६/०६) (वावू खड़गपति सिंह सुता स्वीमडन देशे अन्तनधार्मिक विवाह:) (२८६/०७) वावू जीवेश्वदर सिंह सुतो वावू राजीव नन्दान सिंह: सुगौना ओइनि सँ वावू दोलघर नारायण सुत जीवघर नारायण दौ नरउन सँ कपिलेश्वजर द्दौo (२८६/०७) वावू कुलेश्वतर सिंह सुता वावू रेवतीश्वरर सिंह प्रo श्रीजी सुशील अशोक धाने रामपुर महिषी पाली सँ विकल सुत पियुषनाथ दौ (२११/०२) पियुषनाथ सुतो सोमनाथ चेतनाथौ खण्डाबला सँ कालीनाथ दौ (१९८/०७) करमहा सँ जनार्दन द्दौo (२८६/०८) वावू खड़ेगश्व र प्रo किर्तिनन्दीन सिंह सुता दीप पतनुका माण्डँर सँ बलराम सुत जीवनाथ दौ (१८६//०४) बलराम सुतो जीवनाथ: चन्द्रकान्त प्र. जीवनाथ खण्डवलासँ रघुनन्दन प्र. एकरदेश्वर सुत रामनन्दन प्र. होमेश्वर सिंह दौ. (२७८/०८) वावू हेमेश्व र सिंह सुता करमहा सँ कन्टीरर प्रo रेवतीनाथ दौ (१९७/१०) माण्डधर सँ फेकू द्दौo अपरा वावू खड़्गेश्वोर प्रo किर्तिनन्द्न सिंह सुता परहट सकराढ़ी सँ धरमपुर माघव सुत श्री कृष्ण दौ (२७८/०४) माघव सुता शंकर श्री कृष्णर हरिनाथ योगीनाथ महावीरा: करमहा सँ
(२८६/०७) अपरा वाबू कुलेश्व र सिंह सुत वाबू विश्वेथश्विर सिंह सँ सुत झा चन्द्र नाथ दौ वाबू विश्वेनश्व र सिंह सतौ वाबू नोतनेश्व७र सिंह वाबू नन्दीाश्व र सिंहो फनन्द्ह सँ हंसमनि सुत केदारमणि दौ पवौली सँ रवडूगनाथ द्दौo।।


(५९३)
महादेव सुत मार्कण्डेवय दौ (१६२/०९) महादेव सुता बलदेव (०१/०२) कमलनयन मार्कण्डेशयका: वलियास सँ इन्द्र पति दौ (१९०//०१) खण्ड्बला सँ अनूपनाथ द्दौo मार्कण्डे्य सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (२११/०५) करमहा सँ शीतल द्दौo श्री कृष्णू सुता खण्डवबला सँ जगदीश दौ सँ द्दौo (२८६/०८) वावू योगेश्वसर सिंह सुता बानू छपरा सुदई बेलउँच सँ गुलाबजी सुत दामोदर दौ (१८३//०८) सुन्दयर सुता लालजी गुलाबजी श्रीकान्तर देवीकान्ता : वुधवाल सँ दुर्गापति सुत जयकृष्ण दौ (१८९//०४) जयकृष्ण् सुतो भूवनेश्वअर प्रo लतड़ू गंगाई कौ पण्डु आ सँ पाँ अच्युँत सुत रामकृष्णत दौ (२१५/१०) पाली सँ लोटन द्दौo गुलाब जी सुतो दामोदर: खण्डगबला सँ जगतकन्तय सुत बोधकान्त् दौ (१२४//०४) ठo जगतकान्तल सुता बोधकान्तव रेवतीकान्तल लक्ष्मी कान्ताख: धुसौत सँ शम्भुँनाथ सुत दुर्म्मिल दौ (१९८//०२) दरिo लक्षमन द्दौo ठo बोधकान्तव सुतो बेचू प्रo रमापति तारापति हरिअम सँ बोघनाथसुत गोविन्दम दौ (७४/०९) दयानाथ सुतो मोदनाथ: सकरादी सँ हरि दौ (२८०//०८) सोदरपुर सँ ननू द्दौo मोदनाथ सुतो बोधनाथ: नरउन सँ सोनीसुत भैरवदत्त दौ (१७२//०४) फनन्दमह सँ भवानीदत्त द्दौo बोधनाथ सुतो बo (१३/०८) गोविन्दन बo (१९/०८) परमानन्दोन खौआल सँ दयन सुत भरू दौ (२४३//०३) बच्चीँ प्रo भरू सुता खण्ड८बला सँ रतनेश्व र दौ (१७३//०१) ठo ब्रजभूषण सुतो रतनेश्वीर: सकराढी सँ घनश्याधम सुत हरिहर दौ (१२९/०९) घनश्या म सुतो हरिहर: सोदरपुर सँ कमली सुत महेश दौ (७१/०२) खौआल सँ अच्युथत द्दौo


(२८८) (५९४)
हरिहर सुतो आँखी छोटकनि फनन्दढह सँ मo मo उo त्रि सर्वस्व)दाता रघुनाथ दौ (१८८/०९) सोदरपुर सँ मोहन द्दौoरतनेश्वपर सुतो बमभोली क: हरिअम सँ देवकृष्णo सुत मचल दौ (२५६//०२) मo मo उo मचल सुता टीकानाथ मo मo उo किशोरनाथ योगी चाणना सोदरपुर सँ छोटकनि दौ (२५६/०१) वलियास सँ लक्ष्मीकदेव द्दौo गोविन्दक सुतो माघव उँमाकौ खण्डेबला सँ नेनन दौ (१९५//०४) ठo नेनन सुता सिद्धिनाथ ऋद्धिनाथ टेकनाथा खौआल सँ रामभद्र दौ (१३३//०५) घुसौत सँ झोंदू द्दौo दामोदर सुता फनन्द्ह सँ राधानाथ सुत गौरीनाथ दौ (२५६//०४) राधानाथ सुता गौरीनाथ सिद्धिनाथ प्रेमनाथा: खौआल सँ हरखू सुत दिवाकर दौ (२३१/०४) हरखू सुतो दिवाकर नन्दा किशोरौ सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ (१५१/०५) फूल सुता गदाघर विद्याघर देवघरा: पण्डु्आ सँ पाँ अच्युोत दौ (६५//०४) घुसौत सँ छत्रपति द्दौo गदाघर सुतो रामदत्त शितला दत्तो हरिअम सँ प्रान्नाडथ सुत रूपनाथ दौ (२५५/०२)।। सरिसब सँ मोदनाथ द्दौo गौरीनाथ सुता खौआल सँ ज्ञानीसुत जगदीश दौ (२०८/०८) महामहोपाध्या/य नेनन सुता लान्हि घूर्त्तराज ज्योाo मo मo भाना मo मo उo बवुजन जानी ज्ञानी ध्यातनीका: सोदरपुर सँ बन्धु् सुत जीवन दौ (२६८/०४) जीवन सुतो किर्तिनाथ: हरिअम सँ उँमानाथ दौ (२३०/०१) पण्डुुआ सँ पाँ छोटी प्रo देवानन्द० द्दौo ज्ञानी सुतो बुतुर प्रo दशरथ जगदीशौ बहेराढ़ी सँ आँखी सुत राजा दौ (१६०/०२) ठo मेहरमान (पाँजि) सुता आँखी लक्षमन छत्रकरा


(५९५)
सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत खेम दौ (१५०//०७) गोपीनाथ सुतो लोकनाथ: (३०२/०७) दरिहरा सँ परमानन्दम दौ (१०३/०५) परमानन्दा सुता दिघोय सँ उँमापति सुत श्यामम दौ (१२९//०२) माण्डनर सँ रामभद्र द्दौo लोकनाथ सुता चन्द्ऱपति नरपति खेम वामनिका: (३१०/०८) पनिचोभ सँ मंगाई सुत पुरूषोत्तम दौ (२६१/०५) पुरूषोत्तम सुता सोदरपुर सँ मांगु सुत महेश दौ (२३०//१०) सकराढ़ी सँ महेश द्दौo खेम सुता पाली सँ बछाई सुत राम दौ राम सुता सोदरपुर सँ जगतानन्दौ सुत पुरन्दरर दौ (१४९//०५) पुरन्दतर सुता(३२८//०६) वुधवाल से ववूनी सुत जगाई दौ (२०८/०३) पबौली सँ रमानन्दी द्दौo आँखी सुता (३१७/०७) संसार घर राजा मनमोहन फतूरी का: पबौली सँ दुखरण सुत भवदत्त दौ (२३६//०६) भवदत्त सुतो रज्जूतक: हरिअम सँ लक्ष्मीफकांत सुत बरजू दौ (२६१/०१) सोदरपुर सँ रामेश्व र द्दौo राजा सुतो लाल विश्वसनाथौ सतलखा सँ सर्वस्वा सुत बवूजन दौ (२५९/०३) वुधवाल सँ बाछरू: द्दौo जगदीश सुता
महिया सोदरपुर सँ सोन सुत देवकीनन्दुन दौ (२४२/०८) सोन सुतो देवकीनन्ददन गंगाघरौ दरिहरा सँ वंशीघर सुत विद्यानाथ दौ (१६०/०९) रघुनाथ सुता वंशीघर मनोधर चित्रधरा: (३०२//०६) करमहा सँ दामू सुत जगन दौ (२४७/०५) माण्ड र सँ चतुर्भूजद्दौo वंशीघर सुता विद्यानाथ लेखनाथ बौकू मन्नूर रघुनाथ टेकनाथा: बहेराढ़ी सँ महेरमान दौ (२८९/०३) सोदरपुर सँ खेम द्दौo विद्यानाथ सुतो प्रभुनाथ कैलनौ पाली सँ मनबोध


(२८९) (५९६)
सुत जीवन दौ (२४८/०७) जीवन सुतो मंगलीक: सतलखा सँ ऋषि सुत नेनन दौ (१६८/०५) नेनन सुतो रतिनाथ: सोदरपुर सँ हरिजीव सुत कुली दौ (३०२/०८) पाली सँ बाछा द्दौo देवकी: नन्दथन सुता दरिहरा सँ रज्जेथसुत लूचमनि दौ (१७३/१०) मo मo उo धरनीधर सुतो योगघर उर्व्वी घरौ पाली सँ हरिकृष्णस सुत रामनाथ दौ (३१०/०२) माण्ड७र सँ वाचस्पूति द्दौo योगघर सुतो ताराघर: खण्डीबला सँ ब्रजभूषण दौ (१७३//०१) करo छबनू द्दौo ताराघर सुता रज्जेा हल्ली१ बल्लूव मल्ह ना बाली सोदरपुर सँ लक्ष्मीरदत्त सुत किर्तिनाथ दौ (३१०/०७) खौआल मo दयाराम द्दौo रज्जे् सुता नेना मूना बच्चेम लूचमणिका: सोदरपुर सँ देवनाथ सुत बदरी दौ (३१०/०९) सतलखा सँ छक्कजन द्दौo लूचमनि सुतो ववूआक: डुमरा वुधवाल सँ घनानन्दत सुत रंगनाथ दौ (२३३/०४) रंगनाथ सुता खड़ीक खौआल सँ दयन सुत भरू दौ बहेराढी सँ लक्षन द्दौo (२८६/०८) वावू भांगेश्वदर प्रo प्रेमेश्वडर सिंह सुता चुन्नीा वासी सँ सुत दौ सँ द्दौ (२८६/०८) वावू धरणीश्वर सिंह सुता पालीसँ शान्तीनाथ सुत कामनाथ दौ सँ द्दौo (२८६//०९) वावू ऋषिश्व र सिंह सुतो परमेश्व(र सिंह मूनीप्रo सिंहो गंगोली दरिहरासँ कपिलेश्वर प्र. भ्रमर दौ. खण्डवलासँ भद्रेश्वर सिंह द्दौ.॥ (२८६/०७) वावू सुरेश्व र सिंह सुतो आलोक: भोलानन्द प्र. तुलानाथ सुत शंकरनाथ प्र. सोमनाथ (छीतन) दौ सोदरपुरसँ सिद्धिनन्दन द्दौ. (२१३/०७) लक्षमन प्रo डीम्भ्नाथ सुतो शचीनाथ: कन्हौ ली सोदरपुर सँ आद्यादत्त सुत गिरिजादत्त दौ (२०२/०२) गिरिजादत्त सुता पुण्यंदत्त

(५९७)
पिणाकदत्त चन्द्र्दत्ता: वुधवाल सँ मनोहर सुत टेकनाथ दौ (१२२//०६) मनहर सुता टेकनाथ शिवनाथ बुद्धिनाथा पबौली सँ धरभरण प्रo जाल्पाु दत्त दौ (१७९//०२) खौआल सँ कवि हेमनाथ द्दौo टेकनाथ सुता सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ (१९०/०१) वलियास सँ सोन द्दौo (२८६/०७) वावू लेखेश्व र सिंह सुतो दिलीप प्रo राजू प्रo भराम नाहस खौआल सँ टेकनाथ सुत तेजनाथ दौ (२७७//०२) टेकनाथ सुतो तेजनाथ भेरवनाथौ खण्डँबला सँ योगनाथ सुत दुर्गानाथ दौ (१९९//०३) वभनियाम सँ संतलाल द्दौo तेजनाथ सुता गंगानाथ देवनाथ दयानाथ अमरनाथ भोलानाथ उग्रनाथा: पाली सँ रघुनन्दतन सुत दिनानन्द दौ (१९७/०३) झपटी प्रo दीनानन्द सुता तारानन्दी विद्यानन्दन भीमानन्द पंचानन्दाौ: सरिसब सँ महामहो सन्तव गोपाल दौ (२७८/०५) महामहो सन्तथ गोपाल सुता विनय गोपाल अरूण गोपाल काली गोपाला प्रo रामेश्वसर गोपाल सुरगन सँ राय दुर्गा नारायण दौ (२१६/०९) करमहा सँ राजा दुर्गाप्रसाद द्दौo (२८६/०६) वावू चन्द्र पति सिंह सुता वावू उँमापति सिंह (२९०/०१) वावू छत्रपति सिंह वावू श्रीपति सिंह माण्डुर सँ फेकू सुत महाo बैयाo दिनबन्धुू दौ (१०७/०३) फेकू सुतो दिनबन्धु हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत गिरिजानाथ दौ (१८२//०७) मुरली प्रo गिरिजानाथ सुतो केशीलाल प्रo (०९) उo टीo शक्रिनाथ: दरिहरा सँ यग्य नारायण सुत विद्यानाथ दौ (१९२//०२) पाली सँ ठेङनि द्दौo महा वैयाकरण दिनबन्धुं सुता वैया जीवनाथ भाषा शास्त्री गोविन्दा उo टीo (०१/०४) ज्योपतिर्व्विद माघवा: करमहा सँ कुञ्जन सुत जयनन्दीन दौ (२०२/०९) खण्ड१बला सँ ठo रघुपति दौहित्र दौ ।।०।।


(२९०) (५९८)
(२८९/०७) वावू उँमापति सिंह सुतो वावू नीतिश्व र सिंह: पतनुका माण्डजर सँ बाँके सुत बलभद्र दौ (१८६//०३) बलभद्र सुतो अमरनाथ: पाली सँ वावू नन्दनन सुत ब्रजनन्दवन दौ (२०३/०१) ब्रजनन्द/न सुतो लक्ष्मी नन्दीन प्रo एक नाथ देवानन्दोा सोदरपुर सँ फकीर सुत प्रेमनाथ दौ (२०३/०३) घुसौत सँ मधुसूदन द्दौo अपरा वावू उँमापति सिंह सुतो रूद्रेश्वलर सिंह होमेश्वोर सिंहो तरौनी वासी सँ सुत कृष्ण मोहन दौ महुआहा सवभ्रवकुसुम्बाहल सँ द्दौo रूद्रेश्वंर सिंह सुता पाहीटोल महिषीपाली सँ शिवनाथ सुत कुमर दौ सँ द्दौo (२८६//०६) वावू गंगापति सिंह सुता भेषपति सिंह विद्यापति सिंह तुलसीपति रोहिणीपति सेनापति सिंहा: पाली सँ योगकृष्ण) सुत चंचल दौ (१८४//०४) योगकृष्णी सुतो चंचल प्रo कृष्णथ: दरिहरा सँ यादव दौ (२७८/०१) नरउन सँ वावू चुम्म४न दौहित्र द्दौo चंचल प्रo कृष्णा सुता सोदरपुर सँ लूचाई सुत भैया प्रo ऋद्धिनाथ दौ (२०१/०३) नरउन सँ वुद्धिकर द्दौo वावू भेषपति सिंह पत्नीत अन्त्र्जातीय ए सुत हंसपति सिंह: वावू विद्यापति सिंह सुतो रमन कुमार सिंह: सुगउना वासी ओइनि सँ सुत वावू दोलघर नरायण सिंह दौ घुसौत सँ ठo गुञ्जेश्वलर द्दौo रमन कुमार सिंह सुता हनुमान नगरवासी रामपुर नरवाल सँ राय बहादूर शिवशंकर पौत्र जगदीश सुत मनदू दौ सँ द्दौo वावू सेनापति सिंह सुतो अजय कुमार सिंह सत्र्जय कुमार सिंहो सँ

(५९९)
सुत दौ सँ द्दौo वावू तुलसीपति सिंह सुता अकौरवासी सँ सुत दौ सँ द्दौo अजय कुमार सिंह सुता उजान रूचौलिकरमहा सँ भैयन पौत्र लक्षमन सुत सुधीर दौ (९९//०३) इशदत्त सुतो भोलीक: खण्डकबला सँ रेवतीनाथ सुत हेमनाथ दौ (२७१//०३) हरिअम सँ वावू दुल्लतह द्दौo भोली सुता वैदिक राजा महो गोशाई (२९४//०६) नरसिंह (०४//०९ उo टीo) (०१/०९) उoटीo वैयाकरण उँमा वैदिक मुकुन्दू मo पाo भैयन दशरथ रघुनाथ: (०५/०४) उo टीo माण्डकर सँ अच्छ पति सुत श्याोमू दौ (११३/०५) सोदरपुर सँ टेङनि द्दौo भैयन सुता राम लक्षमन भरत शत्रुघ्ना(: खण्‍डबला सँ मo कुo वावू गुणेश्व र सिंह सुत वावू भवेश्वमर सिंह दौ (२७९/०७) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौo लक्षमन सुतो सुधीर नेत्रनाथौ सिमरवाड़ खौआल सँ रेवतीनाथ दौ (१८०//०२) रेवतीनाथ सुता भैरवनाथ हरिनाथ यग्यलनाथा: खण्डतबला सँ वावू दुर्गादत्त सिंह सुत वावू उपेन्द्रत सिंह दौ (२८४/०२) करमहा सँ किशोर द्दौo सुधीर सुतो प्रभात प्रकाशौ परहर सकराढ़ी सँ शिवनारायण दौ (२७६/०४) फनन्द८ह सँ हंसमणि द्दौo (नाहस खौआल सँ घनश्याभम कस्तुरत: अजयसिंहक विवाह अनधिकार सँ दौ


(२९१) (६००)
(२८५/०१) वावू डोलपति सिंह सुता वावू तीर्थपति सिंह वावू कमलापति सिंह (२९२/०३) वावू योगपति सिंह (२९२/०४) वाबू दिनपति सिंह वावू अच्यु्त पति सिंहा पालीसँ जयकृष्ण दौ (१८४//०३) सरिसब सँ गणेश द्दौo वावू तीर्थपति सिंह (२९१//०६) सुतो वावू मुक्रिनाथ: नरउन सँ टेकनाथ सुत लोकनाथ दौ (१९३//०३) हरिअम सँ बछरण द्दौo वावू मुक्तिनाथ सिंह प्रo मुक्तेभश्वरर सुतो दयानन्दो सिंह चुम्वेँश्व३र सिंहो करमहा सँ चुम्म न सुत जनानन्दर दौ (१७६/१०) चुम्मपन सुतो जनानन्दा: (२९२//०१) सोदरपुर सँ बछरण दौ (२०६/०८) बछरण सुता करमहा सँ प्या रेलाल दौ (९५//०७) सकराढ़ी सँ प्रान्ना/थ द्दौo वावू दयानन्द सिंह: सुतो कोमलपति सिंह सँ सुत बैद्यनाथ दौ सँ द्दौo वावू चुम्बेसश्वकर सिंह सुतो यदुपति सिंह सँ सुत काशीनाथ द्दौo सँ द्दौo (२९१/०२) अपरा वावू तीर्थपति सिंह सुता वावू धनपति सिंह (२९१//०९) वावू रेवतीपति सिंह वावू प्रेमपति सिंहा (२९२/०२) बलियास सँ ठेङनि सुत उँमापति दौ (२७९//१०) घोसोत सँ हर्षमणि द्दौo वावू धनपति सिंह सुता करमहा सँ धर्म्मरदत्त सुत खगेश्विर दौ (२८७/१०) महोपाध्या९य धर्मदत्त सुतो खगेश प्रo मनहर गिरिश प्रo कारी कौ सोदरपुर सँ कृष्णुदत्त सुत गिरधारी दौ (११९//०२) वुधवाल सँ पाशमणि द्दौo खगेश प्रo मनहर सुता (२८७//०१)। एकहरा सँ दामोदर दौ (२९१//०६) वावू रेवतीपति सिंह (२९२/८१) सुतो लोकपति सिंह: (२९१//१०) हरिअम्वग सँ पंचमणि सुत फतुरी दौ (२०३//१०) फतुरी सुतो महावीर जयवीरौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशल्या नन्द) दौ (२०३/०७) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo (२९१/०९) वावू लोकपति सिंह

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...