Friday, September 25, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२५ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

ॐ वृषभ वाहनायनम: सतलरवा (४०१) (२०७) ।। गणेशचन्द्रन सुता शुभचन्द्र प्रेमचन्द्रा : गोहस आदिल खौआल सँ मुकुन्दर सुत जगदीश दौ कुजौली सँ रामनन्द‍न द्दौo।। पाठक जीतेन्द्र्चन्द्रप सुता भगवान जी प्रo जजिवालसँ उँमाकान्त् सुत पलदू दौ करमहा सँ सानू प्रo रूदेश्वलर द्दौo।। ।। पाठक नथुनी सुता वहेड़ीभड़ जजिवालसँ रूपनारायण सुत जगदीश दौ दरिहरा सँ बच्चीा दौo ।। पाठक गोविन्द लाल सुतो विलाम्बदर काली चन्द्रोन दिधोसँ चित्रधर सुत शशिनाथ दौ सतलरवा सँ अर्जून द्दौo।। पाठक वालीश्चीन्द्र् सुतो।। ।। वाणीश्चँन्द्रस गौरीचन्दोर नाहस खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्र दौ बेलउँच सँ विश्व नाथ द्दौo।। ।।पाठक अर्जून सुता विष्णु्लाल वमोदरदिनेशा: पण्डुीआ सँ बद्रीनाथ सुत किर्तिनाथ दौ कुजौलि सँ हेमनाथ द्दौo पाठक विष्णु्लाल सुतो उँमाकान्त ।। सतोसिंह सतलरवा सुत मनीलाल दौ टकबाल सँ बच्चेदलाल द्दौo पाठक उँमाकान्तथ सुता नागेन्द्र राजेन्द्रौ जागेन्द्राि: ।।वलियास सँ डेढ़न सुत हरिश्चतन्द्रद दौ पालीसँ भैया द्दौo।। पाठक नागेन्द्रन सुता चाणपुरा पबौलि सँ सुत श्याथम दौ।। श्रीभावाती ।। पाठक दामोदर सुतो कमलाकान्त् राका कान्तो तलसीहा पाहरमाकरादी सँ सुत भैरव दौ सँ द्दौo।। पाठक ।। कमलाकान्त सुतो श्या माकान्तश: सीमादालीदरo सकo सँ सुत महोललक्ष्मीढनाथ दौ शिवनगर वासी बेलउँच सँ सदानन्दव द्दौo।। ।। पाठक निधि सुतो बच्चासक: परoकमलापति सुत सुघाकर दौ पनिo प्रीतम द्दौo।। बच्चाक सुतो अवधनिहारीक: कुञ्जकान्तस दरिहरा सँ भरीहा सुत ननू दौ।। ।।पालीसँ निधि द्दौo।। अवध विहा‍रीमिश्रे हरिनन्दनन जयनन्दमनो खौआल सँ शम्भुुनाथ सुत नकछेदी दौ पबौलि सँ दुर्गानाथ द्दौo हरिनन्द न सुतो मुकिनाथ: दरिहरा सँ ।। मुसहड़ सुत माधव दौ वमनियाम सँ नन्दनलाल द्दौo।। जयनन्दौन सुता सकराढ़ी सँ अच्युसत सुत दूर्व्व्ल दौ हरिअम सँ झल्लीम द्दौo अपरा सुतो सिंहेश्वधर ।। सोदरo हिभरन सुत शंकरदत्त दौ द्दौo सिंहेश्वभर सुता करकासोदरपुर सँ वैयाo गतिनाथ सुत कलानाथ दौ सकराढ़ी सँ श्रीदत्त द्दौo।।

ॐ विशूवयाणये नम: जगतपुर सँ मुद्राहस्तथक गुणीश्वरर सुता रवान पराक्रम कुमर हसाईकौ कोइसिजालय सँ छीतर सुत देवाही दौ रवापराक्रम सुतो रामसिंह: करमहा सँ गंगेश्व‍र सुत विशो दौ. वुदनपुरजजिवाल सँ र्गाविन्द द्दौo सुरव ।। जगतपुर ओहनि ग्रामारम्भ : (१६//१) दान शौर्य प्रतापैश्चप प्रसिद्धा यत्रपार्थिवा: ओइनि सा सर्व्वभत श्रोष्ठाद स्व स्वधर्म प्रवर्तिका:-n ।। राजपण्डित कामेश्वुर सुता राजा (७६८साल) भोगीश्ववर महामहत्तक कुसुमेश्ववर महाराजधीराज भवेश्वौरा: रोताकन राउढ़ सँ किर्तिधर सुत भीमपात दौ सँ द्दौo ।। महाराज भवेश्विरा प्रo भवसिंह सुतो कुमर हरसिंह कोडली जालय सँ छीता दौ रत्नुपुर तिलय सँ प्रडकर द्दौ।। अपरा महराज भवेश्व:र सुतो ।। उदयसिंह त्रिपुर सिंहो माहब सँ गागू द्दौo अपरा देश्वडसुता समहतप्रक्रिया विराजमान हरिमक्र धरापुष्ण् महाराज देवसिंह भूतहरी सँ प्रजाकर दौ ।। अपरा राजपण्डित कामेश्विर सुतो राजबल्लूभ लरवाडक: भटौर सँ सवीनन्द् दौ महाराजा घिराज गसहनारायण पदा‍ङिकत देवसिंह सुतो समर्स्तरलादि ।।रूपनारायण पदाङिकत महाराजघिराज शिवसिंह महाराजघिराज पद्मसिंहो नालय सँ महो वक्तेश्वकर सुत महामहो रामेश्वहर द्दौ।।घौरौत सकरासिंह घृष्टिकर द्दौo ।। महाराजी हालिनी नाम्नीज माहराजघिराज शिलसिंह पत्नीव महाराजी विश्वाेस देवी लोआम सुरगन सँ सुत राम ।। सुता ।। अपरा पत्नीि सहंया सोदरपुर सँ सुत भद्रेश्वार सुता अपरा पत्नीर महाराजी रत्नाव निरकति सँ विधाधर सुता ।। अपरा महामहन्हगक कुसुमेश्वतर सुतो महत्तक सुतो महत्तक महेश्व र राज रत्नेेश्वररो भूतहरी कलगाह सँ प्रज्ञाकर दौ डीढ़ अलय सँ देवदास द्दौo अपरा महादत्तक ।।कुमुर्मश्वुर सुतो राज पण्डित रूद्रसिंह रतवाल जालय सँ घराधर दौ।। महत्तक भहेश्विर सुता महत्तकहोरेश्वगर राजपण्डित शोरेश्वयर सुपेश्वरर ।। चण्डिश्व्र गुणीश्वुरा: राढ़री कोइयार सँ देवेश्वार सुत ग्ररेश्व र दौ विरनाग सँ द्दौo सुरवत चण्डेतश्व र सुता चन्द‍इ दिधोसँ भट्ट श्रीवंसुत ।। रातु दौ दरिहरा सँ नितिकर‍ द्दौo।। राजपण्डिन शरिश्ववर सुत हाड़ीक: सोन करमहा सँ रामचन्द्रद सुत हरिकर दौ

ॐ कपिलेश्व र नाथ नम: सिमरौन नम: सिमरौनगढ़ (४०३) (२०८) साण्ड रभूल प.अ. (१४८-१५७) महाराज लक्ष्मी्नाथ ।। महाराजघिराज शिव सिंह पत्नी महाराज्ञी लरिवमा पालीसँ सुत जीवेश्विरसुता अपरा उमा वहेराढ़ी सँ नरहरि सुत विरावू सुता ।। अपरा महारानी हरिअम सँ सुत पाँई सुता महाराजदिराज पद्मसिंह पहरि महनाली विश्वा सू देवी हरिअम सँ नारायण सुता ।। कुमर हरसिंह सुता दर्घनारायण पक्षङितकत महाराज रत्नतसिंह प्रo नरसिंह राज रताई राजा विजय नारायण प्रo रघुसिंह राजावीरनारायण सिंह प्रo भानुसिंह: ।। आदया फनन्द ह सँ वासुदेव दौ पबौलि सँ सुयन द्दौo अपरो नरउन सँ दामोदर दौ पालीसँ नरसिंह द्दौo।। महाराज रत्नस सिंह सुता महाराजा घीरसिंह ।। प्रo हृदयनारायण महाराज भैरव सिंह प्रo हरिनारायण कुमर चन्द्रदसिंहा अपरा सुतो कुमर (१२१) सिंह महाराजा भैरव सिंहसुतो महराजा ।। घिराज रामभद्रसिंह: ।। महाराजाघिराज रामभद्र सिंह प्रoसयनारायण सुतो महाराजा लक्ष्मी नाथ सिंह प्रo कंसनारायण कुमर बलभद्र रानारतिनाथ: ।। चन्दौात पालीसँ देवे सुत शिव दौ माण्ड र सँ रवौसुत सूयन द्दौo वत्स्वाल नरउन सँ रवौत सुत सुचिकर कस्तुणत:।। ।। राजा भोगीश्व र सुतो राजा गणेश्वदर: अन्दारम वासी कादियार सँ राय गन्धरर्व दौ।। राजा गणेश्व रा सुतो राजा वीर सिंह कुमर किति सिंहो ।। करही भण्डुरीसम दौ श्रीदत्त सुत वास दौ मदुआम सँ स्थितिकर द्दौo अपरा राजा भोगीश्वार सुतो स्थासनान्‍तरिक गोविन्द। कोहलीजालय द्दौ।। ।। सूर्यकर दौ।। तत्र गोविन्दँ सुता स्थादनान्तीदक माधव कुमर केशव कुमर भुरारी राजन सिंह कुमर दामोदरा: भदु आलसँ शुकल।। गौरीपति सुत राजू दौ मालय सँ राउन नारायण द्दौo अपरा गोविन्द।सिंह सुतो रामसिंह राननारायणो गोराज रजबाल सँ दामोदर सुत।। ।। मधुकर दौ खौआल सँ अपू द्दौo।।

(४०४) की M.S. नहीं हैं

ॐ कैलाशयत्यै) नम: (४०५) (२०६) ।। हिरानन्दै सुतो बैजूक: बेलउँच सँ रतन दौ बैजसुता पालीसँ मंगनूसुत भिरिवया दौ दरिहरा सँ प्रेम द्दौo।। ठo चतुर सुता पनिचोम सँ वाबूनाथ दौ ।। प्राणपति सुत जीवनाथ सुतो सनफूल दरिहरा सँ गरीब द्दौ सनफूल सुतो वाबूनाथ सकराढीसँ जयकृष्णर सुत गोढि़ दौ सरिसब सँ रकशिहाल दौ ।। वाबूनाथ सुता दिघोसँ वोघसुत फेकु दौ बेलउँच सँ दिवंघु सुत लान्हूू दौ वहेरासी सँ हरि द्दौo
।। वाबू इन्द्रानारायण सुतो वाबू: दोलधरनारायण प्रo शिव शेषध नारायणो प्रo भोला जीजवाल सँ केशव सुत मघूसूदन हरिअम सँ शिवशंकर द्दौo।। ।। अपरा वाबू इन्द्रोनारायण सुतो इशधरनारायण प्रo लूट जजिवाल सँ जगदत्त सुत विष्णुोकककांत दौ सकराढ़ी सँ भायलाल द्दौo वाबू दामोधर नारायण सुतो वाबू।। ।। जीवेश्वरर नारायण वाबू ऋद्धेश्व्र नारायण्णोा घुसौत सँ माधव सुत गुभे्जश्वकर दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौo।। वाबू जीवेश्व।र नारायण सुतो।। ।। नरउनसँ रतिनाथ सुत कपिलेश्वणर दौ ( उo प्रo २७०/५) रवण्डरबला सँ हरिनन्दजन द्दौo।। ।। वाबू ऋर्द्ध स्वसर नारायण सुता रवण्डरबला सँ वाबू तुलापति सिंह सुत वाबू श्या नन्दश सिंह दौ प्रo उन्द्रबपति सिंह दौ वलिo कृष्णीदेव द्दौo ।। वाबू शेषधर नारायण सुतो नेत्रधर नारायण: फन्दवह सँ मांगु सुत चिन्तुत दौ वलियास सँ वजरिश दौoनेगधरनारायण सुतो मिहिधरकुमार रवण्डबबला सँ ।। अपरा सुता गोविन्द विमल निर्मल रामे श्व्रनारायण पबौलि सँ वुद्धि सुत विन्य्वल नाथ दौ घुसौत सँ गुण्नेोश्वमर द्दौo।। धरनीधर सुतो मनोज कुमार ।। घुसौत सँ गुञ्जेश्वनर सुत महेश्व र दौ रवण्डाबला सँ घुरनसिंह द्दौo।। गोविन्दर नारायण सुता उजान सँ चौo करमहा सँ नरसिंह सुत भीमनााि दौ सुदे बेलउँच सँ वाबू छपरा लालश्री द्दौo

ॐ हाराल नम: (४०६) सुगउना
।। वाबू कुश प्रo श्रीमन्तo नारायण सुतो टेकघरनारायण हेमघर नारायणो घुसौत सँ मुकुन्द् सुत केशव दौ दरिहरा सँ दिगम्बशर द्दौo वाबू टकेधर नारायण सुता।। ।। भोजेन्द्र६ नारायण विनोदनारायण प्रमोदनारायण सन्तोघनारायण फुनदाहापालीसँ योगधर सुत नवं प्रo श्रीदन दौ बलियास सँ अर्जून सुत भीरवम द्दौo सोदरपुर सँ ।। मनसुरव सुत हारिकानाथ कस्तुसत:- ।। वाबू बोध नारायण सुता वद्रीनारायण योगधर उन्दुवधर नारायण पद्मघर नारायण नारायण: हरिअम सँ गिरघर सुत भदनमोहन दौ एकहरा सँनमोहधर द्दौo ।। अपरा सुता सोदरपुर सँ विश्वदनाथ सुता रवगनाथ दौ धोंधड़रिया नान्यापुर किस्फीस सँ नन्हएकु सुत गुमानी दौ वत्तवाल नरउन सँ गणेश दत्त द्दौo।। पक्षघर नारायण सुता करमहा सँ सोने सुत चुनचुन दौ दरिहरा सँ मोहन लिसुत गोवर्द्धन द्दौo ।। वाबू मानीक नारायण सुता ।। पबौलि सँ कलाधर सुत मचल दौ वलियास सँ धीर दौ अपरा सुता जजिवाल सँ हिस सुत गोनन दौ माण्ड्र सँ भवेश द्दौo।। वाबूगोपाल नारायण सुता वैदयनाथयण: जजिवाल सँ लक्ष्मी घर सुत सनसुरव दौ ।। माण्डँर सँ गंगादत्त द्दौo।। वाबू हृदयनारायण प्रo हिरासुता जजिवाल सँ मनसुरव दौ अपरा वाबूगोपाल नारायाण सुता सोदरo जग्य पति सुतो वाबू चन्द्र ।। ।। नारायण कुमुदनारायणो रवण्ड बला सँ हरिदेव सुत सरिसब दौ माण्डसर सँ श्यागम द्दौo।। वाबू चन्द्रणनारायण सुता रववारी हरिअम सँ काला पौत्र ।। भुमर सुत दुल्लतह दो रतिपाड़ बेलउँच सँ बालकराम द्दौo।।

४०७
ॐ दिगम्ब राय नम: महुआ सँ नारायणपदी रानीरोल (४०८)
महुआ खौआल ग्रामारम्भु:- (४०५/५) हेमकर सुतो तुलाराम मोतीरामो सरिसब सँ भ्रमर सुत शोभनाथ दौ पनिचोम सँ लौकनाथ द्दौo।। ।। मोतीराम सुतो राघावल्ल्भ रमा बल्लाभो पालीसँ भैया सुत जीवेश्वुर दौ सतलरवा सँ आँ रवी द्दौo अपरा मोनीराम सुता करमहा सँ ।। शम्भु नाथ सुत श्रीनाथ दौ सकराढ़ी सँ रमानाथ द्दौo राघावल्लपभ सुता बहेराढ़ी सँ आँरवीसुत संसाधर दौ बेलउँच सँ सोनमलि द्दौo।। आँरवी सुता वैयाo हेमनाथ वैयाo प्रेमनाथ गोपीनाथ महा सँ जीवनाथ सुत शम्भुानाथ दौ रवण्ड बला सँ महिनाथ द्दौo।। हेमनाथ सुता।। ।। जाल्याददत्त भाना वैयाo हरिनाथा करमहा सँ चित्रघर सुत ऋद्धि दौ दरिहरासँ बवनू द्दौo जाल्चा दत्त सुता बेलउँच सँ अमरेश सुत।। ।। रविनाथ दौ फन्द्हसँ भस द्दौo अपरा जाल्या दत्त सुतो गुणाकर: बेलउँच सँ बनी सुत भवानी लाल दौ सोदरपुर सँ भवानीलाल द्दौo ।। वैयाo हरिनाथ सुतो कृष्ण्देव भोलाको सरिसब सँ ठकुरे सुत दरहरा दौ पालीसँ लोटन द्दौo।। अपरा सुता कृष्णभदत्त ।। पुरुषोत्तम नरोत्तमा: रवण्डथबला सँ विष्णुेसिंह सुत श्याुमसिंह दौ (३५६//६) माण्डघर सँ हिमरण द्दौo।। कृष्णँदेव सुता बैदयनाथ काशीनाथो ।। सोदरपुर सँ मानिमनन्दोन सुत नित्या नन्द दौ पालीसँ शक्तिनाथ द्दौo।। बैदयनाथ सुतो अमरनाथ: कोदरिया सँ कुमर सुत हरिश्ववन्द्रक दौ ।। बेलउँच सँ सुकेश्वतर द्दौo अमरनाथ सुता रवड़हरा ब्रहमदुरा सँ सुत सुशील चन्द्रा दौo
।। भोलासुता लोकनाथ तुलानाथ घनश्याीमा दिघोसँ गोपाल सुत बवनू दौ खौआल सँ अभिरुद्ध द्दौo लोकनाथ सुता ।। केनीवारी सँ सुत दौ सँ द्दौo तुलानाथ सुता सरिसब सँ भोलासुत शिवकृष्णर प्रo बच्चाू दौ ।। करमहा सँ नरसिंह द्दौo।। घनश्याोम सुता विट्टो करमहा सँ बाला सुत लक्ष्मी नाथ दौ खौआल सँ मुकुन्दभ दौo।।

ॐ आशुतोषाय नम: रानीरोल (४०९) (२०८) ।।कृष्णेात्तम सुता हरिअम सँ उग्री सुत कुञ्जबिहारी दौ (उ.प्र. ७८//४) सरिसब सँ गोपाल द्दौo पुरुषोत्तम सुता आनन्दूा महानन्दध।। ।। नागेन्द्र शान्तीणनाथा सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्दजन दौ हरिअम सँ मसहड़ द्दौo आनन्दूद सुतो मुहारी दिघो ठ. मत्ररसुता ।। चौo केदारनाथ द्दौo।। वलियास सँ पद्मनाथ द्दौo।। B.P.S.C. महानन्दद सुता फन्ददहसँ वंशमनि सुत विजयमनि दौ दिघोसँ बवून द्दौo।। ।। नागेन्द्रक सुता नरउन सँ मुकुन्दस सुत जयनाथ दौ अलय सँ राजा कलानन्द। सिंह द्दौo शान्ति नाथ सुता वगैनी ।। अलय सँ राजा कृल्या नन्द सिंह सुत कo विमलानन्द् सिंह दौ दरिहरा सँ गोविन्दसन नारायण द्दौo।। ।। नरोत्तमसुता चन्द्रानाथ देवेन्द्र नाथ सत्ये न्द्रसनाथ B.P.C उपेन्द्र नाथा सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द्न दौ ।। हरिअम सँ मसुहर द्दौo।। चन्द्रतनाथ सुता रवण्ड्बला सँ हरिनन्दनन सुत सूर्यनन्द‍न दौ तिसउँतसँ भगवन नारायण द्दौo।। देवेन्द्र नाथ सुता सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्बुर दौ सरराढ़ी सँ दुर्गानन्दत द्दौo।। सत्येान्द्रसनाथ सुता ।। सुरगन सँ रायदुर्गानारायण सुत सथ वद्रीनारायण दौ बेलउँच सँ लाला दौ।। ।। उपेन्द्रद नाथ सुतो अमित कुमार द्दौo विनीत कुमारो अलय सँ कुमार श्या मनन्दद सिंह दौ कुजौली सँ पिणाकर द्दौo।। ।। अमित कुमार सुतो अंकुर आहिल हरिअम सँ डाo सदनेश्वौर सुत डाoरतमेश्व र मिश्र दौ दिघोसँ द्दौo द्दौo ।। विनीसुतो नवटोल दिगउन्दत सोदरपुर सँ शैलेशचन्द्रन मिश्र दौ

ॐ शिवाय नम: (४१०) कटका श्रराधर झा महेशपुर ।। प्रेमनाथ सुता फन्दाहसँ मoमo भवानीदत्त सुत उग्रदत्त प्रo रवेली दौ सोदरपुर सँ वाबूनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता।। ।। भीमनाथ दृगनाथ ब्रजमोहन यदु नन्दनन रघुनन्द०न शिवन्दटना हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोषन दौ सोदरपुर सँ माधव द्दौo।। ।। भीमनाथ सुता पालीसँ जीवन सुत बवूजन दौ पबौलि सँ दुरिवया द्दौo।। दुगनाथ सुतो अमिनन्दअन: करमहा सँ रज्जूध सुत जगनाथ दौ ।। रवण्डाबला सँ गिरघर सिंह दौo।। अभिनन्दृन सुतो रामचन्द्रद पबौलि सँ दुरिवया द्दौo।। दुगनाथ सुतो अभिनन्दुन: करमहासँ रज्जूत सुत जगनाथ दौ।। ।। सुतो विश्वघनाथ दिघोसँ हिरफूल फेशन दौ बेलउँच सँ तुलसीदत्त द्दौo।। विश्वौनाथ सुतो जराघर: बुधवाल सँ मित्रदत्त ।। सुत मन्नुज दौ पबौलि सँ किर्तिनाथ द्दौo।। अपरा जराधर सुता जजिवाल सँ केशव सुत मधुसूदन दौ हरिअम सँ ।। शिवशंकर द्दौo।। रामचन्द्र सुता घुसौत सँ केशव बच्चमन दौ एकहरा सँ मनमोहन द्दौo
।। (४२७/५) हरिहर सुता बालकृष्णा लालकृष्णो महीका बेलउँच सँ मांगु सुत अनिरुद्ध दौ (४२७/५) पालीसँ द्दौo बालकुष्णन सोनमाकुआ छाताका ।। सोदरपुर सँ रमानन्द सुत घनी दौ (४२७/६) सकo जयकृष्णब द्दौo।। सोनमा सुतो जानकी नाथ प्रo भैयाक: गंगोली सँ अभिराम सुत लोचन दौ घुसौत सँ वंशीधर द्दौo ।। अपरा सेनामा सुता प्रान्‍नाथ रमानाथ हेमनाथ मथुरानाथ हृदयनाथा बहेराढ़ी सँ रतिधरसुत चित्त दौ जजिवाला सँ भैयाराम द्दौo।। जानकी नाथ सुतो ।। रुद्रनाथ पालीसँ नेहाल सुत भवानीदत्त घीर द्दौo।। अमृतनाथ सुता पनिo निधि सुत रमानाथ दौ कुजौलीसँ लाल द्दौo।। ।। भवनाथ सुता नरउन सँ होरिल सुत रघुवा दौ पालीसँ कमलादत्त द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ मानीकं सुत चण्डीावत्त दौ सकo दुल्ल।ह द्दौo।। ।। रमानाथ सुता गिरधारी बदरी भुदरा करo महन्थँसुत फकीर दौ सोदरपुर सँ धोरी द्दौo गिरघारी सुता हारीपाली सँ वितरी सुत लीलाधर दौ ।। सोदरपुर सँ भोला द्दौo अपरा सुतो विश्वननाथा पबौलि सँ दुर्गानाथ सुत मथरानाथ दौ भाण्डघर सँ नित्धा न द्दौo।।

ॐ नीलकंठाय नम: (४११) तरौनी (२९०) विश्वकनाथ सुता करमहा सँ प्याारे सुतनरसिंहदत्त दौ माण्डीर सँ वाबूलाल द्दौo।। गुदर सुता सोदरपुर सँ ललीत सुत वंशीघर दौ खौआल सँ हिरालाल द्दौo।। ।। हेमनाथ सुता पालीसँ नेहाल सुत लाल दौ सोदरपुर सँ बौघी द्दौo बुआ सुता शम्भु नाथ जयनाथ दिनानाथथा गंगौली सँ सदन सुत बैदयनाथ दौ (B ८७/२) बुधवाल सँ दुरवनी द्दौo।। ।। शम्भु्नाथ सुता सरिसब सँ ब्रहमदत्त सुत वाबूलाल दौ एकहरा सँ गुननिधि द्दौo।। जयनाथ सुतो शंकरदत्त नरउन सँ मनि सुत बलभद्र दो करमहा सँ सोनी द्दौo दिनानाथ।। सुतो मोतीलाल पालीसँ गुनपति सुत ब्रहमदत्त दो सोदरo माना द्दौo छातासुता वाबूनाथ रामनाथ लक्ष्मबना: पालीसँ नीलाम्बनर सुत सुतो दौ सकo रूचिपति द्दौoवाबूनाथ प्रo ।। मणिकृष्णध प्राण भायनाथ बहेरादीसँ सितराम सुत होरील दौ सोदरपुर सँ जगयपति द्दौo।। रामनाथ सुता हरिअम सँ छत्रपति सुत परश मणि दौ जजिवाल सँ आत्मादराम दौ ।। लक्षमन सुतो श्रीनाथ जजिवाल सँ वरजू सुत वूटन दौ एकहरा सँ ब्रजनाथ द्दौo।। श्रीनाथ सुता बुधवाल सँ चाण सुत श्रीदत्त दौ बेलउँच सँ हनुमानदत्त द्दौo।। (३४५//५) भिरवारी सुत रामसुतो मघुकर चाणो बुधo यदुनन्दान सुत सदानन्दँ दौ (२३६//३) सोदरपुरसँ रीगर द्दौo।। मघूकर सुता पनिचोम सँ मंगाई सुत पुरठोत्र मदौ (३४५//६) हरिo सधानन्दस द्दौo चाण सुतो यदुनीक: सोदरपुर सँ जयराम सुत हरपति दौ दरिहरा सँ श्रीनियाम सँ घनी द्दौo अपरा सुता पालीसँ शूलपाणि सुत जीउँत दौ रवण्डमबला सँ चाण सुत प्रद्धसिद दौ ।। वदूकनाथ सुतो कलकादत्त पालीसँ जीउँत सुत रूद्र दौ दरिहरा सँ चणमनि द्दौo कर्मलकादत्त सुतो बालगोपाल करoबोकनसुत लाल दौ वलियास।। सँ भोलानाथ द्दौo बालगोपाल सुता वहेराढ़ी सँ शम्भुणदत्त सुत भीदतु दौ नाo खौआल सँ नेहाल द्दौo अपरा चाणसुतो नमन: पनिचोम सँ विष्णुoदेव ।। सुत रघुदेव दौ माण्ड्र सँ रघुदेव द्दौo नयन सुता श्यादमकृष्णअ मयारामो करoगोढ़ाई सुत भिरवारी दौ माण्डोर सँ घनी द्दौo।। रूपरा सुतो वाबूनाथ सोदरपुर सँ ।। हरिजीव सुत जयशीव दौ सतलरवा सँ धर्मपति द्दौo श्यािमकृष्णु सुता हरिअम सँ लक्ष्मी कान्तो सुत वरजू दौ सोदरप्रर सँ रामेश्ववर द्दौo।। मयाराम सुतो ।। ।। राजा दुल्लारो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सकराढ़ी सँ जयशीव द्दौo राजा सुता सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ माण्डवर सँ साहेब द्दौo।। दुलार।। ।। सुता पनिचोम सँ ननबिहारी पौत्र महेशदत्त सुत भैयालाल दो सोदरपुर सँ चकोर सुत लाल दौ खौआल सँ नुड़ाउन द्दौo।।बावूनाथ सुतौ वबुजन पबौलि सँ रघुवीर सुत पाठक भवनाथ दौ सकराढ़ी सँ भैनू द्दौo वबुजन सुतो अजीन्तानारयण वेलउँच सँ वबुरौया सुत लान्हाौ दौ ।। भटौर सँ भचल द्दौo।।‍

(412) ॐ राँटी पिलरवाढ़
अथ रवड़ीक खौआल ग्रामारम्भद:-चतुर्भूज सुतो धराधर पुरन्दसरो सँ सुत दौ सँ द्दौ धराधर सुता निधि चेथडू सोनीका हरि. बसुदेव सुत गंगादाश दौ दरिहरा सँ रामचन्द्रव द्दौo चेथडू सुतो दुल्लुह: फनन्ददह सँ गोकुलनाथ सुत रघुनाथ दौ सोदर मोहन द्दौo दुल्लह सुता पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ दरिहरा सँ मनोधर द्दौ अपरा सुता हरिo देवकृष्ण सुत मचल दौ सोदरपुर सँ छोटकनि द्दौo सोनी सुतो लोटन:हरिअम सँ शिवदाश सुत जगन्नाथ दौ सोदरपुर सँ लाला द्दौ लोटन सुता नारायणदत्त भौजीलाल गोपीनाथा:खण्डवला सँ वीर सुत ब्रजभूषण दौ सकराढ़ी सँ हरिहर द्दौo अपरा सुता पाली सँ परशुराम सुत मनबोध दौ दिघो सँ मधुरापति द्दौ अपरा सुता करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ पण्डु आ सँ वंशीधर द्दौo नारायणदत्त सुतो ननूक: धेनु पबौली सँ चौ. मधुरापति सुत धर्मदत्त दौ सक. वंधु द्दौo अपरा सुता मनोहर:वुधवाल सँ नकट सुत कमलपाणि दौ खण्डवला सँ कुली सुत मनी दौ पनि. बसाउन द्दौo अपरा सुतो लील इनो वुधवाल सँ द्याना सुत पाँचे दौ खण्डवला सँ भंजन द्दौo मनोहर सुता सोदरo भवानीदत्त सुत भातू दौ पाली सँ झोटन द्दौo लील सुता खण्डवला सँ मदन सुत जगमोहन दौ वुधवाल सँ पा. तेजनाथ द्दौo इन सुता तिलय सँ झपट सिंह सुत मोहन सिंह दौ वुधवाल सँ तेजनाथ द्दौo नौजी लाल सुता सँ सुत भैया दौ बुधवाल सँ शिवदत्त द्दौo गोपीनाथ सुता करमहा सँ सोनी सुत देवनाथ दौ दरिहरा सँ बच्च न द्दौo गोपीनाथ सुता सँ ठकुरी दौ पाली सँ जगतबन्धुस द्दौo पुरन्दथर सुतो जयशीव: नरउन सँ हरि सुत कविकृष्णद दौ माण्डदर सँ घनश्याुम द्दौo जयशीव सुता दयन कलर रूदला: वुधवाल सँ परमानन्दल सुत देवकृष्णभ दौ दरिहरा सँ हरिजीव द्दौo अपरा सुतो जीवन योगीको करमहा सँ वामदेव सुत मुकुन्दन देव दौ सोदरपुर सँ मनिधर द्दौo अपरा सुता फनन्द ह सँ बलदेव सुत सोनाई दौ दरिहरा सँ हरिजीव द्दौo दयन सुतो बच्चीु प्र. भरुकौ पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ माण्डदर सँ यादव द्दौo भरु सुता खण्डवला सँ ब्रजभूषण सुत रत्नेूश्वरर दौ हरिअम सँ मचल द्दौo अपरा सुतो मनमिल: सोदरपुर सँ पशुपति सुत लाल दौ पाली सँ मधुपति द्दौo

(413) (211) ॐ महेश्वचराय नम: पिलरवाड़
अपरा भरु सुता रवड़का एकहरा सँ कृष्णचदत्त सुत धर्मदत्त दौ पबौली सँ ठोढी द्दौ रुदल सुतो ववुजन: पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ माण्डरर सँ यादव द्दौo ववुजन सुता सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत हृदयनाथ दौ दरिहरा सँ उर्व्वीवधर द्दौo अपराभरू सुता हरिअम सँ दयाराम सुत सँ जीवन दौ कटाई सँ रक्क‍न द्दौo
जीवन सुतो वदरीनाथ भाइनाथो पाली सँ अन्दीा सुत दुरवभजन दौ सतलरवा सँ हरिजीव द्दौo जीवन सुतो गोशाँइक: सोदरपुर सँ महिनाथ सुता बचनू दौ अलय सँ नित्या नन्दा द्दौ जीवन सुतो मानीक भगतो पाली सँ हिया सुत वेणीराम दौ एकहरा सँ इन्द्रुपति द्दौo वद्रीनाथ सुता खण्डवला सँ सोरवेपौत्र रवगेश सुत रवेली दौ दरिहरा सँ काला सुत नन्दथ द्दौo पाली सँ मधुपति कस्तुसत:।। गोशाँइ सुता सोदरपुर सँ मद्धू सुत उँमाई दौ खौआल सँ दयाराम द्दौ मानीक सुता पबौली सँ दुरवरण सुत भवदत्त दौ हरिअम सँ वरजू द्दौo भगत सुतो हिभरण प्र. बासुदेव गो‍वर्द्धनो पबौली सँ दुरवरण सुत भवदत्त स्‍यैव दौ हरिअम सँ वरजू द्दौo योगी सुतो वैजू काशीनाथो करमहा सँ लक्ष्मीौकान्ता सुत घनश्यारम दौ घुसौत सँ ठ. राम द्दौo (B 33//7) हरिहर सुतो राम छोटकनि जजिवाल सँ मोहन सुत पुरुषोतम दौ (B.33/7) वुधवाल सँ प्रद्युम्नर द्दौo राम सुता दुरिवया वुआ पोषना वेलउँच सँ आनिरुद्ध सुत अमरेश दौ (B.33//7) गंगोली सँ उमाँनन्दु द्दौo दुरिवया सुतो गरीव केवलो पाली सँ धर्मपति सुत रोहिणी दौ सोदरपुर सँ भैयाराम द्दौo वुआ सुतो गृहिमणि गोपालो करमहा सँ वुढ़ाई सुत पोषण दौ नरउन सँ धनी द्दौo गृहिमणी सुता गोनन वरजा रंगलाला सरिसब सँ रवाँतर सुत भोल दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo पोषन सुता कुजौ‍ली सँ छोटकू सुत गोकुलनाथ दौ खौआल सँ शुभाई सुत महिधर द्दौo गोपाल सुता सोदरपुर सँ हरिकृष्ण् सुत गौरी दौ बुधवाल सँ टेकचन्दु द्दौo

(414) ॐ सिमरवाड़ सँ रानीपुर (बेतिया)
सिमरवाड़ खौआल ग्रामारम्भ : मोदनारायण सुतादत्त प्र. भैरवदत्त नमू बछरण नमू बवुरैयाका हरिअम सँ हृदयराम सुत पद्मनाभ दौ सोदरपुर देवकृष्णु द्दौo दत्त प्र. भैरवदत्त सुतो हररवू परमहंसो बेलउँच सँ पन्नी दौ करमहा सँ रुद्र द्दौo हररवू सुतो दिवाकर नन्दस किशोरो सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ हरिअम सँ रूपनाथ द्दौo दिवाकर सुत नागेन्द्रु किशोर हरिअम सँ नेना सुत बच्चेदलाल दौ पबौली सँ विश्वदनाथ द्दौo अपरा सुतो सुरेन्द्रौनाथ सचिन्द्रपनाथो करमहा सँ कुवेर सुत सुन्दतर दौ सकराढ़ी सँ गुलाब द्दौo सुरेन्द्रुनाथ सुता सोदरपुर सँ पुण्यातनन्दद सुत उँमेशचन्द्रद दौ वलि. योगी द्दौo नन्दा किशोर सुत योगीन्द्र किशोर गि‍रीन्द्रर किशोर ज्ञानेन्द्रश किशोरा: करमहा सँ मन्धेन सुत मुकुन्दर दौ खण्डवला सँ विष्णुासिंह द्दौo
योगीन्द्रँ किशोर सुता जीतेन्द्र किशोर धीरेन्द्रौ किशोर महेन्द्रन किशोर। अलय सँ राजा श्रीनन्दoन सिंह सुत राजा कमलानन्दि सिंह दौ माण्डवर सँ ठीठर द्दौo जीतेन्द्र् किशोर सुता पबौली सँ गुणानन्दे सुत कलिकानन्दव दौ माण्ड्र सँ रमानन्दद द्दौo महेन्द्र किशोर सुता सँ विकल सुता रूपनाथ दौ खौआल सँ
गिरीन्द्रा किशोर सुता रविन्द्रे किशोर कोदरिया सँ कुमर सुत गणेशचन्द्रस दौ पण्डुदआ सँ कन्हामई द्दौo रविन्द्र किशोर सुता हरेन्द्र किशोर शिवेन्द्रर किशोर महेन्द्रर किशोर रोहाड़ सोदरपुर सँ नवल किशोर सुत राजेन्द्रन नारायण दौ वलियास सँ दिवाकान्तु द्दौo
बछरण सुता नित्यासनन्द मुश प्र. उग्रानन्दत इन्द्रारनन्दा वहेराढ़ी सँ रतिधर सुत कमलपाणि दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo इन्द्रारनन्दक सुता टकबाल सँ बन्धुद दत्त सुत शम्‍भुनाथ दौ पबौली सँ किशोरी द्दौo ननू सुता चिन्तादमनि रवूनी लूटना सरिसब सँ कृष्णमदेव सुत पाँ चाण दौ वलियास सँ नाथ द्दौo

(415) ॐ वृषभछजाय नम: सिमरवाड बेतिया (212) (कुडि़याटोल)
घनश्या म सुता ववुनन्दनन रामभद्र भूतिनाथा वेलउँच सँ भवदेव सुत भैया दौ वलियास सँ महादेव द्दौo ववुनन्द न सुता सरिसब सँ रघुनाथ सुत भ्रमर दौ माण्ड्र सँ महिपति द्दौo रामभद्र सुता बलभद्र प्याभरे प्र. सुभद्र वंशी प्र. वीरभद्रा घौसोत सँ छत्रपति सुत झोंटू दौ पण्डु आ सँ बोध द्दौo बलभद्र सुतो बालगोपाल बालमुकुन्दोु करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जूम दौ दरिहरा सँ निधिपाणी द्दौo बालगोपाल सुतो हिरानाथ पबौली सँ धैर्यनारायण सुत भायलाल दौ दरिहरा सँ वाबुनाथ द्दौ हिरालाल सुतो नन्दचकिशोर:पबौली सँ नाथा सुत भोली दौ करमहा सँ वाबूनाथ द्दौo बालमुकुन्दप सुतो राजेन्द्र दामोदरो सरिसब सँ भवानीदत्त सुत कालिकादत्त दौ माण्डुर सँ कलर सुत मन्धोन द्दौo राजेन्द्रा सुता वुधवाल सँ इश्व रीदत्त सुत गोपाल दौ बेलउँच सँ गणेशदत्त द्दौo जयभद्र सुतो अनिरुद्ध यदुनाथो पबौली सँ नाथा दौ पण्डु्आ सँ ठाकुरदत द्दौo अनिरुद्ध सुता गणेश हरिनन्द न शिवनन्दभन श्रीनन्द ना पाली सँ शक्तिनाथ दौ सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo गणेश सुतो कालीदत्त:हरिअम सँ भैरव सुत मुसहड़ दौ खौआल सँ युवराज द्दौo कालीदत्त सुतो दुर्गादत्त महेशदत्तो खण्डवला सँ विष्णुलसिंह सुत चण्डेरश्वधर सिंह दौ पण्डु आ सँ पाँ जीवी द्दौo दुर्गादत्त सुता पबौली सँ झलहन सुत हरिद्राम्बार दौ तिसउँत सँ श्रीनारायण द्दौo हरिणनन्दसन सुतो रुद्रानन्द् कृष्णावनन्दो खण्डवला सँ विष्णुरपति सुत नित्याडनन्दँ सिंह दौ तिसउँत सँ चिरञजीव द्दौo रुद्रानन्दच सुतो रघुनन्दतन ललितनन्दतनो सोदरपुर सँ रामदत्त सुत साधु दौ वलियास सँ यदु द्दौo रघुनन्दसन सुता गंगानन्दु कलाधर इश्वदरनन्ददना: कन्हौदली सोदरपुर सँ भैरव सुत निरसू दौ वलियास सँ इशदत्त दौ कृष्णादनन्दु सुतो विनोदानन्दह प्र. राधानन्द‍ वुधवाल सँ आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ खण्डवला सँ पद्मनाभ सिं‍ह द्दौ इश्वसरानन्दि सुतो फनन्ददह सँ कृष्णरमणि सुत इन्द्रा्मणि दौ सोदरपुर सँ विलट द्दौo श्रीनन्द‍न सुतो शारदानन्द्: सँ सुत दौ शारदानन्दड सुता वेलउँच सँ मनमोहन दौ भूतिनाथ सुतो अपूछ:। घुसौत सँ झोंटू दौ अपूछ सुतो शक्तिनाथ: वुधवाल सँ श्रीपति सुत दुर्गापति दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo
(416) ॐ आहिल सँ गोठम (नेपाल) (213)
आहिल खौआल ग्रामारम्भढ घनी सुत कंचन सुतो उँमानाथ: खण्डवला सँ धीतू दौ उँमानाथ सुत लक्षमन: दिघोसँ अनाथ सुत वंशी दौ सकराढ़ी सँ हरिनारायण द्दौo लक्षमन सुतौ दयाराम हरदत्तो खण्डोबला सँ पुरुषोत्तम सुत दामोदर दौ हरिअम सँ प्रद्युम्नौ द्दौ दयाराम सुतौ सीताराम कृपाराम दयाराम सुतौ कोस्कीसदत्त छोटकू का पाली सँ श्रीकृष्णत सुत भोलू दौ सुरवेत सकराढ़ी सँ लाला द्दौo कृपाराम सुता जजिवाल सँ कलाधर सुत वद्रीनाथ दौo पनिचोभ सँ वद्रीनाथ दौ कौस्कीीदत्त सुत बलभद्र: सरिसब सँ चानन दौ लक्षमन सुत गंगा सुतो चानन: निरवूति सँ सदानन्दल सुत रामकृष्णव दौ अलय सँ बछाय द्दौo चानन सुता नरउन सँ कमलापति सुत चिलका दौ दिघो सँ अन्दून द्दौo बलभद्र सुता मधुसूदन मुकुन्द माधवा सरि. सोदरपुर सँ निधि सुत भैरवदत्त दौ खौआल सँ बोध द्दौo मुकुन्दौ सुतो जगदीश: हरिअम सँ सीताराम सुत जागेश्व्र दौ माण्डुर सँ मनभरण द्दौo जगदीश सुता कुजौली सँ रवगनाथ सुत राम नन्दउन दौ बलियास सँ रज्जे दौo माधव सुतो चिरञ्जीव गंगोली सँ छोटकनि सुत जीवनाथ दौ दरिहरा सँ ढ़ोढ़न द्दौo चिरञ्जीव सुता हरिअम सँ वसन्तल सुत वैया. उमेश दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौo छोटकू सुता दिघो सँ परान सुत छबन दौ पाली सँ रवेला द्दौo हरदत्त सुता सरिसब सँ सुत चानन दौ

(417) ॐ नम: महनौरा सँ नेपाल देशे विन्धीर
महनौरा खौआल ग्रामारम्भन: (B60/4) लाला सुता महिनाथ रघुनाथ प्रान्नाथ जगन्नाथ:वहेराढ़ी सँ चूड़ामणि सुत देवानन्दक दौ (B 44//2) एकहरा सँ मोहन द्दौo महिनाथ सुतो कृपाराम सीतारामो पाली सँ रमानन्दँ सुत भवानन्दर दौ एकहरा सँ नरोत्तम द्दौo कृपाराम सुतो गोविन्दड गोनढ़ो सोदरपुर सँ हरिनन्दौन सुत त्रिलोचन दौ करमहा सँ इन द्दौo रघुनाथ सुता दुर्गादत्त साहेब धनका सोदरपुर सँ भवी सुत भिरवारी दौ (B6016) खौआल सँ महादेव द्दौo दुर्गादत्त सुता शम्भुतनाथ भोलानाथ गौरीनाथ केदारनाथा: जजिवाल सँ सदाय सुत उँमापति दौ (B100//5) हरिअम सँ घनी द्दौo शम्भुेनाथ सुतो रमानाथ गोपालो सोदरपुर सँ विसुनी सुत नारायणदत्त दौ (B 100/3) दरिहरा सँ कुल द्दौo रमानाथ सुता उग्रनाथ मनमोहन प्याारे अपुछ सुन्दारा सरिसब सँ भैयन सुत कलानाथ दौ माण्डार सँ जगन्नाथ द्दौo उग्रनाथ सुता एकहरा सँ पोषन सुत सीना दौ खौआल सँ वेचन द्दौo प्यायरे सुता पवौली सँ पुण्यदशील सुत रूपी दौ सकराढ़ी सँ मणि द्दौo अपूछ सुत निरञ्जन: करमहा सँ मनीराम सुत गोपी दौ दरिहरा सँ हियन द्दौo निरञ्जन: सुतो रघुनन्दौन श्रीनन्द नो वहेराढ़ी सँ विरे सुत मनोहर दौ दरिहरा सँ शक्तिनाथ द्दौo सुन्दसर सुता पबौली सँ धैजी सुत जगमोहन दौ दरिहरा सँ सनफूल द्दौo गोपाल सुता सरिसब सँ धर्मपति सुत नारायणदत्त दौ हरिअम सँ भोला द्दौo अपरा गोपाल सुता गणेश मोहन वासुदेवा वुधवाल सँ बछरु सुत रतन दौ सरिसब सँ एकनाथ द्दौo गणेश सुत दामोदर: हरिअम सँ कालिकादत्त सुत गुमानी दौ सतलारवा सँ शंकरदत्त द्दौo दामोदर सुता पबौली सँ जगमोहन सुत गृहिमणि दौ वलियास सँ राजनाथ द्दौ ऐजन सोदर सुता वहेराढ़ी सँ वीरे सुत मनोहर दौ दरिहरा सँ शक्तिनाथ द्दौ

(418) ॐ विन्धी
मोहन सुता करमहा सँ हरी सुत जानकी दौ खौआल सँ परशमणि द्दौo वासुदेव सुता करमहा सँ राजनाथ सुत मुश दौ गंगोली सँ देवन सुत अनन्ती द्दौo वुधवाल सँ ललित लाल द्दौo भोलानाथ सुता श्रीनाथ उमानाथ यदुनाथा सोदरपुर सँ विसुनी सुत नारायणदत्त द्दौ दरिहरा सँ कुल द्दौo श्रीनाथ सुत राजा कन्हादई माधवा: पनिचोभ सँ जगन्नाथ सुत गुननिधि दौ सतलरवा सँ दिनू द्दौo अपरा श्रीनाथ सुत कृष्णण: पाली सँ मोदनाथ सुत वाबूनाथ दौ सतलरवा सँ पोषन द्दौ राजा सुता बहेराढ़ी सँ लक्षन सुत छकौड़ी दौ कन्हादई सुतो विहारीक: बेलउँच सँ गुजर सुत नेहाल सुत फणिन्द्र दौ हरिअम सँ हेमनाथ द्दौo बिहारी सुता सोदरपुर सँ दुल्ल ह सुत गणेशदत्त दौ वहेराढ़ी सँ भैया द्दौo. माधव सुता सोदरपुर सँ चन्द्ऱदत्त सुत महादेवदत्त दौ अलय सँ दुवरि सुत यदु द्दौo नरउन सँ छतरी द्दौo कृष्णथ सुता सोदरपुर सँ महादेवदत्त दौ अलय सँ यदू द्दौo उँमानाथ सुतो राम: गंगोली सँ दुरवनी सुत नन्दीत दौ माण्डीर सँ भैरवदत्त द्दौo राम सुता पाली सँ गरीब पौत्र मुना सुत सुत फूर्द्दा दौ कुजौली सँ भैरव द्दौo यदुनाथ सुतो लक्षमन जनकलालो वेलउँच सँ विद्यानाथ सुत मनि दौ सोदरपुर सँ नन्दीगश्व र द्दौo लक्षमन सुता युगल: पबौली सँ हिरालाल सुत गोपाल दौ हरिअम सँ वबुअन द्दौo युगल सुता पाली सँ भोलानाथ सुत वदरीनाथ दौ दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत शक्रिनाथ दौ वहराढ़ी आदिनाथ कस्तुं त:।।

(419) ॐ विन्धीय (214) दामोदरपुर ककरौड़
जनकलाल सुता बलदेव रघुवीर सुरेशा सोदरपुर सँ बालकराम सुत हनुमानदत्त दौ वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौo बलदेव सुतो रमानन्दं रेवतीरमनो महमदी वासी सकरी बेलउँच सँ सुन्दबर लाल दौ माधव सुत घोघन सुतो दिनबन्धुत पाली सँ बाला दौ दिनबंधु सुतो देवीदत्त: वुधवाल सँ पद्मापति सुत आँरवी दौ सोदरपुर सँ दुरवभंजन द्दौo देवीदत्त सुतो सुन्देरलाल:सोदरपुर सँ शिवदत्त सुत दुरिवया दौ वलियास सँ सनाथ द्दौo सुन्दलरलाल सुता दरिहरा सँ चन्द्रोमनि सुत मुनीलाल दौ पबौली सँ श्याँमलाल द्दौo रघुवीर सुता सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहा सँ पुष्प कान्त् द्दौo रेवतीरमन सुता सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहा सँ पुष्पुकान्त द्दौo गौरीनाथ सुता बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत वेचन दौ पाली सँ हरि द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ फेकनू सुत आनन्दम दौ सतलरवा सँ बालह द्दौo केदारनाथ सुता नेना देवकीनन्दवन अमृतनाथ वेचन सामबेद वच्ची का सोदरपुर सँ मद्दू सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ गिरपति द्दौo अभिराम सुतो भैया कुलीको करमहा सँ भवानी सुत रघु दौ माण्डचर सँ निरगति द्दौo भैया सुतो वबनू छबनू को पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्णद दौ खौआल सँ विधापति द्दौo कुली सुतो मनबोध नारायणदत्तो बुधवाल सँ वीर सुत अन्दीच दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo मनबोध सुतो परशमनि पाली सँ सोनमनि सुत मनबोध दौ सरिसब सँ साहेब द्दौo परशमनि सुता पनिचोभ सँ मधुरापति सुत जयदत्त दौ माण्डसर सँसनाथ द्दौo अपरा सुता पानिचोभ सँ मधुरापति सुत योगी दौ वलियास सँ हृदयनन्दिन द्दौo अपरा सुतो देवकीनन्द न: करमहा सँ भैरवदत्त सुत वाबूनाथ दौ वलियास सँ मुनी द्दौo देवकीनन्द न सुतो कुनाईको सोदरपुर सँ भैयन सुत केशवनाथ दौ करमहा सँ प्याारे द्दौo ठीठरु सुतो पबौली सँ वैया. विक्रम सुत किशोरी दौ सकराढ़ी सँ बच्चू द्दौo नारायणदत्त सुतो गोपाल कुजौली सँ कुलपति सुत हेमपति दौ एकहरा सँ काला द्दौo गोपाल सुतो नकछेद: करमहा सँ शम्भुमनाथ सुत वाबुनाथ दौ एकहरा सँ नेनू द्दौo नकछेद सुता वहेराढ़ी सँ जयानन्द सुत मनभरन दौ वलियास सँ गने द्दौo

(420) ॐ भद्र काल्यैँ नम: कैवलरव नाहस सँ
नाहस खौआल ग्रामारम्भल: (109//04) गुणाकर सुतो मन प्र. बह्मदत्त धन प्र. रुद्रदत्तो हरिअम सँ जगन्नाथ दौ ब्रहमदत्त सुतो गोशाँई गंगादत्त बतहना घुसौत सँ ठ. थेघु दौo गोशाँई सुता ज्यो . हृदयदत्त ननू कान्हर वेणीदत्त पाँ राम शंकरदत्त इश्वुरदत्त नेनमनि: करमहा सँ शिवदत्त सुत महिधर दौ सोदर. वासुदेव द्दौo ज्योय. हृदयदत्त सुता बेलउँच सँ विद्यानाथ सुत ज्यो‍. बचना दौ वलियास सँ धरानाथ द्दौo ननू सुता हरिअम सँ रमानाथ सुत भवानीदत्त दौ वलियास सँ रमानाथ द्दौ. वेणीदत्त सुता ववुआ वंशमनि ज्योश. गयादत्ता खण्डवला सँ गोविन्दा सुत गोपीनाथ दौ दरिहरा सँ लक्ष्मीवनाथ द्दौo ववुआ सुतो जानकीनाथ श्रीनाथो खण्डवला सँ उग्रसिंह सुत कमल सिंह दौ वलियास सँ दुल्लोह द्दौo जानकीनाथ सुता बैद्यनाथ जगन्नाथ इन्द्रदनाथ वद्रीनाथ केदारनाथा वुधवाल सँ मंधन सुत चौ. गुदन दौ खौआल सँ अपूछ द्दौo बैद्यनाथ सुतो किर्तिनाथ:तिसउँत सँ चिरञ्जीव सुत श्री नारायण दौ सोदरपुर सँ फतुरी द्दौo अपरा सुतौ जगदीश बटेशै पनिचोभ सँ गोविन्दा सुत अबधी दौ सकराढ़ी सँ भैरवनाथ द्दौo किर्तिनाथ सुता करमहा सँ योगदत्त सुत होत्रीनाथ दौ सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौo सुता सोदरपुर सँ मंधन सुत मधुसूदन दौ भदुआल माण्डकर सँ विश्वननाथ द्दौo सुता अलय सँ कुमार अभयानन्दद सिंह प्र. नारायण जी दौ दरिहरा सँ नूतन कृष्णु द्दौo जगन्नाथ सुतो अमरनाथ: घुसौत सँ जयवल्लसभ सुत मुनी दौ वलियास सँ बनमाली द्दौo अमरनाथ सुता आदित्यहनाथ धैर्यनाथ विभूतिनाथा: सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्रारनन्दज दौ पाली सँ कृष्णघलाल द्दौo इन्द्र नाथ सुता जीतेन्द्रतनाथ कालेन्द्र नाथ धीरेन्द्रँनाथा सरिसब सँ शशिधर सुत महो सन्तलगोपाल दौ सुरगन सँ राय दुर्गा नारायण द्दौ वद्रीनाथ सुत प्रेमनाथ सोदरपुर सँ नित्याानन्दद दौ घुसौत सँ केशव द्दौo प्रेमनाथ सुता सोदरपुर सँ ननू प्र. दयाधर सुत धनुधर दौ दरिहरा सँ जयनन्दिन द्दौo केदारनाथ सुता फनन्देह सँ चुनचन सुत मनमोहन दौ पबौली सँ चतुर्भूज द्दौo अपरा सुतो चुनचुन प्र. नरउन सँ धीरनाथ सुत अपूछ दौ वुधवाल सँ जल्लीस द्दौo

(421) ॐ कैवलरव (215) भराम
श्रीनाथ सुता चन्द्रानाथ सूर्यनाथ तारानाथ:सरिसब सँ धरभरन सुत जनार्दन दौ बुधवाल सँ नन्दुलाल द्दौo चन्र्सँनाथ सुता फनन्दपह सँ सोने सुत लाला दौ खौआल सँ म.म. ववुआ प्र. दुरवमोचन द्दौ. सूर्यनाथ सुतो गंगानाथ भवनाथो सोदरपुर सँ विश्वलनाथ सुत नेहनाथ दौ पाली सँ रघुनन्दपन द्दौo गंगानाथ सुता पबौली सँ उँमानन्द. सुत मयानन्दु दौ उँ (12/5) करमहा सँ जयदेव द्दौo भवनाथ सुता
तारानाथ सुता प्रो. (लेरवक. कवि मैथिली) भीमनाथ सुतौ दमन सुमनौ। मित्रनाथो घुसौत सँ मधुसूदन सुत दामोदर दौ वलियास सँ श्रीरमन द्दौo भीमनाथ सुता करमहा सँ बलदेव सुत जयदेव दौ उ. (100/6) खण्डवला सँ वाबू धनेश्वसर सिंह द्दौo सुताश्च अर्चना रत्ना सर्जना । दमन सुत आदर्शः सुताश्च निधि।
वंशमनि सुता भैयानाथ टेकनाथ लेखनाथ : सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत गुदर दौ करमहा सँ होरिल द्दौo भैयानाथ सुता सरिसब सँ विसुनी सुत मुनन दौ घुसौत सँ श्यानम द्दौo टेकनाथ सुतो तेजनाथ भेषनाथो खण्डवला सँ योगनाथ सुत दुर्गानाथ दौ वभनियाम सँ सन्त लाल द्दौo तेजनाथ सुता गंगानाथ देवनाथ दयाना‍थ जयनाथ भोलानाथ उग्रनाथा: पाली सँ रघुनन्द न सुत दिनानन्द दौ सरिसब सँ सन्त गोपाल द्दौo भेषनाथ सुता अमरनाथ बलनाथ वुद्धिनाथ: घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दक दौ बेलउँच सँ सुन्ददर द्दौo अमरनाथ सुता प्रवीण खण्डवला जयनारायण सिंह सुत गोविन्द् सिंह दौ कुजौली सँ इन्द्रा नन्दष द्दौo दिघो सँ मंगनू द्दौo
लेरवनाथ सुता तारानाथ ज्योरतिष नाथ सोमनाथा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई दौ अलय सँ राजाश्रीनन्दौन सिंह द्दौo

(422) ॐ कैवलरव
पाँ राम सुत: रवगदत्त: पाली सँ भवानीदत्त सुत रवगनाथ दौ सोदरपुर सँ विध्नेाश्व र द्दौo रवगदत्त सुतो रवड़्गनाथ सरिसब सँ ननू सुत पाँ जगद्धर दौ पाली सँ कमलादत्त द्दौo रवड्गनाथ सुता दिघो सँ अवधविहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo इश्ववरदत्त सुता कमलमतनि भायलाल उगरीका सोदरपुर सँ वेचू सुत श्यादमनाथ दौ फनन्दतह सँ शंकरदत्त द्दौo अपरा इश्वतरदत्त सुता खण्डवला सँ हेमपति सुत छत्रमणि दौ पाली सँ उमादत्त द्दौo कुलमनि सुता लोचन प्र. चित्रधर गोनू प्र. गोवर्द्धन पिताम्ब्रा: फनन्दीह सँ झौंटी सुत भैयन दौ सोदरपुर सँ बच्चूव द्दौo लोचन सुता अर्जून सहदेव बलभद्रा सोदरपुर सँ केशव सुत परभू दौ नरउन सँ हिरामनि द्दौo अर्जून सुतौ कमलनारायण सुबोधनारायणौ पबौली सँ ववुजन सुत सुदंश दौ खौआल सँ नकछेद द्दौo कमल नारायण सुता सरिसब सँ मन्नू सुत मुचकन्दo दौ खौआल सँ नन्दीा द्दौo चितरू सुतो त्रिवेणीकान्त सरिसब सँ लालजी सुत चतुरानन्द दौ वलियास सँ वनमाली द्दौo अपरा सुता खण्डवला सँ जगतकान्तच सुत बोधकान्त दौ हरिअम सँ गोविन्द द्दौo
गोनू प्र. गोवर्द्धन सुता I.P.S.( Ex. G.P. Bihar) मिहिर कुमार (Principal Purnia College.) शंकर कुमार I.P.S.
( Railway I.G.) सुधीर कुमार:सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द न दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo I. P.S मिहिर. कुमार सुतो I.A.S. कुमारौ सोदरपुर सँ भेषनाथ सुत भीमनाथ दौ दरिहरा सँ रमानन्दस द्दौo I.A.S. सुधीर कुमार सुतौ (I.A.S. अधीर कुमार प्रवीर कुमारो सोदरपुर सँ भीमनाथ दौ दरिहरा सँ रमानन्द द्दौo) I.A.S. अधीर कुमार सुता भारद्वाज गोत्र कछरी सँ शीतल प्रसाद प्रपौत्री हृदयदयालपौत्री आनन्दर कुमार सुता I.A.S. प्रवीर कुमार सुता वत्सत गोत्रे सँ रामेश्वaर सिंह प्रपौत्री कामेश्वरर शर्मा पौत्री मिथिलेश्वछर शर्म्माध सुता (शैलजा)
(423) ॐ (216) मनिकौली पिताम्बसर सुता रधेपुर पवौली सँ अजय सुत उच्च‍न्या‍धीश लक्मीब कान्तद दौ हरिअम सँ तारादत्त द्दौo भायलाल सुतो काशीनाथ लक्ष्मीसनाथो पवौली सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दु दौ दरिहरा सँ गोकुलनाथ द्दौo काशीनाथ सुतो सुशील कुमार सच्चिदानन्दो् खण्डवला सँ योगनाथ सुत दुर्गानाथ दौ वभनियाम सँ सन्तमलाल द्दौ सुशील कुमार सुता फनन्‍दह सँ जयन्तग सुत राधानाथ दौ खौआल सँ दिवाकर द्दौo
न्यारयाधीश सच्चिदानन्दग सुता नृपेन्द्र नाथ प्रोo उपेन्द्र नाथ ठाo राजेन्द्र नाथ समरेन्द्रा नाथा (कानून विंद) तिसउँत सँ जयनारायण सुत पिताम्बनर दौ बेलउँच सँ कुमर द्दौo उगरी सुता मधुसूदन पुरन्दनर दुर्गा गीता का तिसउँत सँ भैयो सुत कमलनयन दौ बेलउँच सँ वाबूनाथ द्दौo पुरन्दयर सुता हरिअम सँ छोटकनि सुत वम्मि दौ खौआल सँ हररवू द्दौo दुर्गा सुतो सुरेन्द्रु: बेलउँच सँ भूषन सुत सुंन्दडर दौ बुधवाल सँ जयकृष्णथ द्दौo सुरेन्द्रहसुता हरिअम सँ फेकू सुत गुननाथ दौ खण्डवला सँ योगीपति द्दौo गीता सुता खण्डवला सँ जगतकान्तु सुता बोध कान्ता दौ हरिअम सँ गोविन्दत द्दौo अपरा सुतो विरेन्द्रद:खण्डवला सँ कृष्णरदत्त सुत हरिनन्दफन दौ घुसौत सँ फतुरी द्दौo विरेन्द्रर सुता सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्ब र दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दब द्दौo नेनमनि सुता वुधवाल सँ अचल सुत हेमनाथ दौ सोदरपुर सँ विघ्ने श्वसर द्दौo खौआल (1/2) बतहन सुतो सुफल ववुनू कौ वेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ सरिसब सँ भिरिव द्दौo सुफल सुता युवराज देवराज शिवराजा खण्डवला सँ हेमपति सुत छत्रमनि दौ पाली सँ उँमादत्त द्दौo यवराज सुतो घनश्याफम बचनू प्र. कोमल कान्तो हरिअम सँ म.म. सचल सुत रवगदत्त दौ दिघो सँ ठ. उदन द्दौo घनश्याौम सुतो दूर्म्मिल प्र. कुलानन्दज सदानन्दय हरिनन्द्ना तिसँउत सँ चिरञ्जीव दौ कुजौली सँ मनभरन द्दौo

(424) ॐ मनिकौली
दुर्म्मिल प्र. कुलानन्द सुता नीलकंठ: सँ दरिहरा सँ बागीश्वोरीदत्त सुत यादव दौ माण्डौर सँ नरसिंह द्दौo
रुद्रानन्दप सुता खण्डवला सँ चिरञ्जीव सुत भूषण दौ नरउन सँ शिवनाथ द्दौ हरिनन्दडन सुतो सच्चिदानन्दी: फनन्देह सँ लक्ष्मी्नाथ सुत बलेल दौ बेलउँच सँ केशव द्दौo सच्चिदानन्दा सुता खण्डवला सँ देवकीनन्दरन सुत शंकर दो पाली सँ रवूशरू प्रo कुलानन्दस द्दौo।। बचनू प्र. कोमलकान्तँ सुता त्रिवेणीकान्तच ताराकान्तस गणेशकान्तद शुभकान्तद विजयकान्तु महेशकान्तास कुजौली सँ मनभरन सुत रमानन्द दौ बेलउँच सँ भूषण द्दौo त्रिवेणीकान्तप सुतो मोहन जी प्र. शशिकान्तथ शिशिरकान्त शचीकान्तत : घुसौत सँ जयवल्लशभ सुत कुमर दौ पण्डुकआ सँ अपूछ द्दौo शशिकान्त सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमृतकान्तू दौ पबौली सँ गुणानन्द् द्दौo शिशिरकान्ता सुता खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत अयोध्‍यानाथ सिंह दौ खौआल सँ गीता द्दौo शच्चीसकान्तर सुता सुरगन सँ राय लीलानन्द‍ सुत फलानन्दे नारायण दौ एकहरा सँ मिश्र उमानाथ द्दौo ताराकान्तय सुता नरेशकान्त‍ दिनेशकान्तौ भोला प्र. सोदरपुर सँ रामदत्त सुत वच्चृन दौ वुधवाल सँ विश्व नाथ द्दौo गणेशकान्त सुतौ निशिकान्तल पारशनाथ दयाकान्तं नवीनकान्तत सतीशकान्तत विपिनकान्त विनयकान्ता् फनन्ददह सँ भिरिवया सुत वंशमनि दौ जजिवाल सँ आदिनाथ सँ द्दौ निशिकान्त सुता करमहा सँ महोनरसिंह सुत जगदीश दौ बलियास सँ राय गंगेश द्दौo पारशनाथ सुता राजा कालिकानन्दच सिंह सुत कुमार दिव्यासनन्दि सिंह दौ पण्डुनआ सँ गुणानन्दक दौ दयाकान्ति सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत लीलानाथ दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानाथ द्दौo

(425) ॐ मनिकौली (217) ।। नवीनकान्त) सुता कमरैल वासी सँ सुत दौ सँ द्दौ।। सतीशकान्तर सुता वेहट सँ सुत हरिहर दौ सँ द्दौ।।
।। विपिनकान्त सुता पाहीटोल महिषीपाली सँ विजयनाथ सुत काशीनाथ दौ रामपुर रजौरा माण्डहर सँ कन्ट्रस द्दौo।। शुभकान्तस सुता फनन्द ह सँ भिरिवया सुत वंशमनि दौ जजिवाल सँ आदिनाथ द्दौo विजयकान्तक सुता घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दद दौ खौआल सँ श्रीनाथ द्दौo महेशकान्त सुतो अश्विनीकान्तन अवनीकान्तोर पबौली सँ बुद्धि सुत रमानाथ दौ करमहा सँ प्रेमनाथ द्दौo

(426) ॐ नाहस सँ कैवलरव
देवराज सुता मधुसूदन भैयन गोकुलनाथ द्वारिकानाथ हरिहर नाथ जयनन्दoना पाली सँ फाल्गुँन सुत गोविन्दौ दौ वलियास सँ वाबूलाल द्दौo भैयन सुता हरिअम सँ दिना सुत भूषण दौ सरिसब सँ रामकु्ष्णथ द्दौo गोकुलनाथ सुता सरिसब सँ हर्षदत्त सुत हल्लीु दौ पाली सँ बालमुकुन्दद द्दौo द्वारिकानाथ सुता हरिअम सँ गुलवदन सुत जयकृष्णष प्र. ववुआजी दौ जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौo अपरा सुतो मनमोहन लक्षमनो फेट सँ सुत दौ सँ द्दौo मनमोहन सुतो गोविन्दलमोहन घुसौत सँ भनाई सुत हरिमोहन दौ।। सकराढ़ी सँ श्रीनन्द न द्दौo लक्षमन सुता घुसौत सँ भूनाई सुत हरिमोहन स्यैौव दौ सकराढ़ी सँ श्रीनन्द्न द्दौo हरिहरनाथ सुता गौरीनाथ उमानाथ अयोध्यारनाथ भोलानाथ सीताराम पबौली सँ मुसहड़ सुत अनन्र दौ एकहरा सँ झूमकलाल द्दौo अपरा सुतो विश्वैनाथ:जालय सँ हितनाररायण सुत चौ. वासुदेव नारायण दौ एकहरा सँ मनरक्रावन द्दौo जयनन्दसन सुता अमरनाथ भक्तिनाथो अलय सँ बेचनलाल सुत वलभद्र दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo अभयनाथ सुता शशीनाथ गोपाल सुमनजी भगवानजी सन्तोवष सान्हास वासी मलंगिया कुजौली सँ द्वारिकानाथ सुत शशिकान्तब दौ जगोर माण्डदर सँ भुनाई द्दौ।। शास्त्री नाथ सुता सिंहवाड़ दिधो सँ चौ. केदारनाथ सुत दौ सँ द्दौ।। भक्तिनाथ सुता वलराम श्रीराम संजीव अजीत इरशाद कवै नरउन सँ ज्यो . अपूछ सुत शुभंकर दौ हाटी सोदरपुर सँ भवनन्द न द्दौ अयोध्यासनाथ सुतो रमेश ललीतो फनन्दशह सँ वंशमनि सुत जीतेन्द्रँमणि दौ बेलउँच सँ जानकीनाथ द्दौ भोलानाथ सुता विदेशवर कपिलेश्वटर भूवनेश्वभरा भौर खण्डवला सँ दुर्गानाथ सुत रामदत्त दौ सँ द्दौo सीताराम सुता मिथिलेश अवधेरा राजेश महिषी पाली सँ श्रोत्रिय साधु सुत धनुर्धर दौ खण्डेबला सँ दुर्गानाथ द्दौo।।

(427) ॐ नम:
।। (109//04) रवौ. (1/1) धन प्र. रूद्रदत्त सुता हरदत्त जयदत्त नारायणदत्ता करमहा सँ रघुनाथ सुत उँमानाथ दौ पण्डुवआ सँ कृष्ण पति द्दौo हरदत्त सुतो ववुजन उँमादत्तौ करमहा सँ चित्रधर सुत नेया दौ सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौo उँमादत्त सुता महोराजा प्र. शिवदत्त ज्योे. अपूछ वैयाकरण रवूदीका पाली सँ दिनानाथ सुत शक्तिनाथ दौ सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo महोराजा सुतो भवदत्त इशदत्तो सोदरपुर सँ इशान्नाथ सुत मनहर दौ खौआल सँ ननू द्दौo भवदत्त सुत भीमदत्त:नरउन सँ केशव सुत अनन्तो दौ कोदरिया सँ ननू प्रसाद द्दौo इशदत्त सुत आदयादत्त:हरिअम सँ बच्चेघलाल सुत चिरञ्जीव दौ कोदरिया सँ ननूप्रसाद द्दौo अपरा सुतो सोदरपुर सँ भेरवनाथ दौ अलय सँ राजा पद्यानन्द सिंह द्दौo भीमदत्त सुता सुरगन सँ वेदानन्दन नारायण सुत रघुनन्दलन नारायण दौ माण्डरर सँ गोनू द्दौo ज्योर. अपूछ सुता करमहा सँ विष्णुसदत्त फेंके दौ सोदरपुर सँ दूनी द्दौo अपरा सुता वेलउँच सँ कन्है यालाल सुत ववुआ दौ हरिअम सँ तुलसीदत्त द्दौ वैयाकरण रवुद्दी सुतो तारादत्त बालादत्तो घुसौत सँ मुकुन्द् सुत केशव दौ वलियास सँ गोवर्द्धन द्दौo तारादत्त सुता शारदादत्ता‍ त्रिपुरादत्त क्षमादत्ता करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ खौआल सँ वंशमनि द्दौo।। शारदादत्त सुता पवौली सँ सुवंश सुत नीलाम्बवर दौ हरिअम सँ श्यारम सुन्दनर द्दौo त्रिपुरादत्ता सरिसब सँ ब्रजगोपाल सुत रेवतीमन दौ करमहा सँ नीलाम्बार द्दौo क्षमादत्त सुता हरिअम सँ भवनाथ सुत प्रण्यमनाथ दौ माण्डुर सँ पिणाक नाथ द्दौo ।। बालादत्त सुता धरादत वरदादत्ता प्रमदादत्त हेमादत्ता करमहा सँ भोली सुत नरसिंह दौ खौआल सँ वंशमनि द्दौo धरादत्त सुत आशीष कुमार लोहना सँ सुत बैद्यनाथ दौ श्यारमसीधप वरदादत्त सुता लोहन सँ सुत बैद्यनाथ दौ प्रमदादत्त सुता कुजौली सँ परमानन्दद सुत जगतानन्दँ दौ खौआल सँ गोनू द्दौo।।

(428) ॐ नाहस सँ धमदाहा (218)
।। जयदत्त सुतो गोपाल: करमहा सँ चित्रधर सुत ऋद्दि दौ दरिहरा सँ वबनू द्दौ।। गोपाल सुतो मनोहर खण्डवला सँ महिनाथ सुत लाल दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo अपरा सुतो अभयनाथ: सोदरपुर सँ लाल सुत मतिनाथ दौ माण्डुर सँ मनी द्दौo मनोहर सुतो उपेन्द्रद: पाली सँ हिरानन्दी सुता टेकानन्दौ दौ सोदरपुर सँ ननू द्दौo उपेन्द्र सुतो बच्चाि प्र. कृष्णमचन्द्र : बेलउँच सँ कमलनाथ सुत विश्वननाथ दौ सोदरपुर सँ सोनेलाल द्दौo।। अपरा उपेन्द्र सुतो रामचन्द्रद गिरीशचन्द्रो हरिअम सँ गोविन्द् सुत नरसिंह दौ सकराढ़ी सँ कन्हाचई सुत रगी द्दौ वकील बच्चाी प्र. कृष्णव चन्द्रद सुता मुख्‍य अभियंता शचीनाथ वि. प्र.म. विभूतिनाथ ललन दयानाथा:सोदरपुर सँ मित्रनाथ प्र. लाला सुत ववुआजी दौ वलियास सँ भाय द्दौo मुख्य् अभियंता शचीनाथ सुता फनन्दतह सँ हरिनन्दलन सुत शोभानन्दत दौ खौआल सँ वूच्ची द्दौo।। रामचन्द्र सुता सुशील कुमार मिहिर कुमार शंकर कुमार:पबौली सँ लक्षमन सुत‍ मधुसूदन दौ पनिचोभ सँ नरसिंह दौo।। गिरीशचन्द्रत सुता खण्डवला सँ देवनाथ सिंह सुत तेजनाथ सिंह दौ
।। अपरा उपेन्द्र सुता डा. M.A. द्वेय Deptt Head. Patna University Treasures of K. P.J. R. Institute (Patna) Visiting Professor of Germaney West Indies जगदीशचन्द्रे विश्वेpशचन्द्र B.P.S.C. इश्वsरचन्द्र वागीशचन्द्रान वेलउँच सँ कमलनाथ सुत विश्वशनाथ स्यै व दौ सोदरपुर सँ सोनेलाल द्दौ।। डा. जगदीशचन्द्री सुतो Journalist सुभाषचन्द्रर प्र. राजन I.A.S. (Adv World Bank) आभाष कुमारो खण्डवला सँ जयनारायण सिंह सुत अयोध्यादनाथ सिंह दौo सुभाषचन्द्रो प्र. राजन सुता मधेपुर भौर खण्डवला सँ वावूजानकी नन्दशनसिंह सुत दौ।।
I .A.S. आभाष सुता कन्हौनली सोदरपुर सँ शीतल सुत I .A. S. विन्य्र नाथ दौ सँ द्दौo
ॐ ।। विश्वेडश चन्द्रर सुतौ प्रमोद कुमार आशुतोष कुमारो बेलउँच सँ सुधाकर सुत विमलाकान्ता दौ कन्होसली सोदरपुर सँ निरसू द्दौo।। प्रमोद कुमार सुतो वैगनी अलय सँ कुमार कुष्णाेनन्द सिंह सुत दौ (B. P. S. C) इश्वबरचन्द्र सुतो जयन्त् सुमन्तोन कन्होोली सोदरपुर सँ निरसुत सूर्यकान्तथ दौ कुजौली सँ धर्मनाथ द्दौo।। जयन्त‍ सुतो भ्रमरपुर रवांगड़ सरिसब सँ सुत दौ।। सुमन्त् सुतो नडुआर करमहा सँ सुत नवीनचन्द्रत दौ।। वगीशचन्द्रस सुतौ समीर: समौल नगवाड़ घुसौत सँ विद्यानन्दत सुत शंकरानन्दं दौ खौआल सँ दुर्गा द्दौo।। नारायण सुतो गोनोड करमहा सँ भैरव आनिरुद्ध दौ पण्डुचआ सँ पाँ मनसुरव द्दौo

(429) ॐ शिवाय नम: चाणपुरा
(96//2) परमानन्दद सुता हिरानन्दद शिवराम मतिराम गतिराम हरपति दिनाराम राजाराम हृदयराम चाण:सोदरपुर सँ गोपाल सुत रघुदेव दौ सँ द्दौ हिरानन्दस सुतो रतीश सन्तोाषीको सोदरपुर सँ शिवपति सुत बछरू दौ करमहा सँ श्यारम द्दौ।। रतीश सुतो धर्मपतिर अलय सँ भवानी सुत धरणी दौ माण्ड र सँ आनिरुद्ध द्दौo धर्मपति सुतो नेहाल हनुमानदत्तो पाली सँ सेवक सुत बोध दौ पबौली सँ चिन्ताीमणि द्दौo नेहाल सुतो रामनाथ फतुरीको हरिअम सँ रत्नडपति सुत रवड़ग दौ दरिहरा सँ मनबोध द्दौo रामनाथ सुतो शिवचरण: पनिचोभ सँ हसनू सुत राजमणि दौ सोदरपुर सँ गाना द्दौo।। ।। शिवचरण सुता पाली सँ मधन सुत श्यानम दौ वेलउँच सँ हृदयसुत द्दौ अपरा सुता उँमाकान्तण: पाली सँ नाकट सुत कन्हाई दौ बेलउँच सँ भवन द्दौo उँमाकान्ति सुता एकहरा सँ वाबूनाथ सुत पंचू दौ सोदरपुर सँ दुर्गादत्त द्दौo ।। फतुरी सुतो भूषण: कुजौलि सँ गंगादत्त सुत परशमनि दौ पाली सँ भायनाथ द्दौo अपरा सुता पाली सँ चन्द्रुदेव सुत वौक दौ वलियास सँ बतहा द्दौ भूषण सुता गौरीकान्त राधाकान्त शोभाकान्तस:हरिअम सँ लूटन वाबू दौ दिघो सँ रघुनाथ द्दौo गौरीकान्तच सुता किशोरचन्द्र हेमचन्द्र विमलचन्द्री कमलचन्र्दौ नवचन्द्र् रतीश चन्द्रार जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्दवदत्त दौ खौआल सँ जीरक्र वन द्दौo राधाकान्ती सुता घुसौत सँ गौवर्द्धन सुत गंगाधर दौ बलियास सँ श्रीदत्त द्दौo हनुमान्‍दत्त सुता एकहरा सँ गुजर पौत्र जंगल सुत होरील दौ वभनियाम सँ अनाथी सुत गंगादत्त दौ वलियास सँ चिलका कस्तुधत:।।

(430) ॐ चाणपुरा (220)
।। संतोषी सुतो सबूरदत्त दुल्लाहो घुसौत सँ हृषिकेश सुत थेघू दौ नरउन सँ घनश्यासम द्दौ।। सबूरदत्त सुतो झूमकलाल : सोदरपुर सँ दुबरि सुत गिरपति दौ उचति सँ माना द्दौo।। दुल्ल‍ह सुतो जयनाथ भोलानाथो बेलउँच सँ मनहर पौत्र चाण सुत प्रान्नाथ दौ सतलरवा सँ शुभाई सुत गाँगु द्दौ पाली सँ नारायण कस्तुसत:सुत अपरा दुल्ल ह सुतो सुमिरन:बहेड़ा बेलउँच सँ माना पौत्र जगनारायण सुत राय लच्छा् दौ गंगोली सँ अभिराम सुत रघु द्दौo।। पाली सँ नारायण कस्तु‍त।। ।। जयनाथ सुता बेलउँच सँ पद्मापति पौत्र मुरलीधर सुत शीतल दौ वभनियाम सँ दिनबन्धुर सुत धाना द्दौo।। भोलानाथ सुता वदूकनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ नेनना: अलय सँ लोचन पौत्र रामेश्वँर सुत वाणीदत्त दौ सतलरवा सँ सुन्द र पौत्र होरिल सुत टेकनाथ दौ पाली सँ जीउँत द्दौo वटूकनाथ सुता हरिअम सँ हरिनारायण सुत नाथे दौ ओइनि सँ दुरिवया सुत बन्धिव द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ आँरवी पौत्र श्रीदत्त सुत कालिकादत्त दौ खौआल सँ धीर सुत बोकन द्दौo पाली सँ काला सुत गंगादत्त कस्तुनत:।। बद्रीनाथ सुतो विश्वसनाथ नरसिंहो गाउल करमहा सँ हुसास सुत चण्डीउदत्त दौ सोदरपुर सँ बाचा द्दौo।। विश्व्नाथ सुता पबौली सँ हिरालाल पौत्र गोपाल सुत छत्रधारी दौ करमहा सँ गरीबनाथ सुत श्या म द्दौo दरिहरा सँ वाबुराम कस्तदत: केदारनाथ सुता पनिचोभ सँ लान्हाो सुत बालादत्त दौ सरिसब सँ गोविन्दतमनि द्दौo नेनन सुता वहेराढ़ी सँ कन्हाशई सुत भैरवदत्त दौ दरिहरा सँ कुलमनि द्दौo।।
चौधरि शिवराम सुता नरपति गाना वागीश साहबा हरिअम सँ नयन सुत मदन दौ दरिहरा सँ वाबू द्दौo।। नरपति सुता पाली सँ सुत कुनाई दौ गाना सुता जजिवाल सँ भगीरथ सुत नन्दालाल दौ दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo वागीश सुत धीर: नरउन सँ घनश्यापम सुत रत्न पति दौ खौआल सँ भवानन्दप द्दौo।। धीर सुतो बोकन: अलय सँ कृष्णदपति सुत उषापति दौ दरिहरा सँ भिरिव द्दौo बोकन सुतो वाबूलाल भायलालो पाली सँ काला सुत गंगादत्त दौ सोदरपुर सँ घनी सुत तुला द्दौo वाबूलाल सुता अलय सँ भिरिव सुत मंगनी दौ सोदरपुर सँ दूहेश्व़र सुत गोढि द्दौo दरिहरा सँ दुरिवया कस्तुतत: वाबूजी सुता एकहरा सँ भिक्षुक सुत विद्यानाथ दौ वलियास सँ दयानाथ द्दौo साहेब सुतो किर्तिनाथ:एकहरा सँ दशरथ सुत बाला दौ करमहा सँ कुशन सुत वहोरन सुत आनन्दु द्दौo।। सकराढ़ी सँ देवानन्द् कस्तुित:।।

(431) ॐ चाणपुरा बसैठ
।। नाथ सुता प्यापरे घोघन दरवारी गोवर्द्धना पनिचोभ सँ यदुपति सुत रवेदन दौ सोदरपुर सँ जहल द्दौo प्याआरे सुतो गंगाधर: पबौली सँ भैयन सुत राजा दौ वहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौo गंगाधर सुता पाली सँ कृष्णिमणि सुत गुलाब दौ महेशपुर वासी धोधन सुतो लक्ष्मीदकान्तत: बेलउँच सँ भैरवदत्त सुत इश्व रदत्त दौ जजिवाल सँ आँरवी सुत फकीर द्दौo अपरा सुतो श्रीकान्तक: सोदरपुर सँ जुड़ाउन पौत्र दुलार सुत उँमा दौ वुधवाल सँ हिरा सुत ववुरैया द्दौo लक्ष्मीाकान्तप सुता जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत सोने दौ सकराढ़ी सँ ललित सुत रंगी द्दौo बच्चीु सुता पाली सँ पतिराम सुत मैना दौ दरिहरा सँ रतन सुत नेना द्दौo।। दरवारी सुतो हरिनारायण जगतनरायणो टकबाल सँ दत्त सुत गोपीनाथ दौ माण्डार सँ रञ्जन सुत केवल द्दौo हरिनारायण सुता सरिसब सँ फतुरन सुता लाल दौ खौआल सँ मोदन द्दौo जगत नारायण सुता हरिपुर पाली सँ गाधू पौत्र तोती सुत ववुजन दौ माण्डपर सँ भातू द्दौo ।। मतिराम सुता दुबरि भैया यद्धू दिगम्बार ऊंमाई रैया का वुधवाल सँ रामभद्र सुत प्रद्युम्ना दौ सोदरपुर सँ दिनमनि द्दौo दुवरी सुता झडूला भोला जानकीका नरउन सँ अनिरुद्ध सुत कुलपति दौ सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo झडूला सुत ब्रहमदत्त:टकबाल सँ गंगाधर सुत बोधकृष्णन दौ जजिवाल सँ बदलू द्दौo ब्रहमदत्त सुत चन्द्रँमणि: पाली सँ सुरवडि़ पौत्र बेचसुत वावूनिधि दौ (B. 66//3) सोदरपुर सँ भमर द्दौo जानकी सुतो दुरिवयाक: पाली सँ नरपति सुत मचल दौ सकराढ़ी सँ शिवनन्दतन द्दौo दुरिवया सुता रति. बेलउँच सँ गौ‍रीपति सुत उँमादत्त दौ भैया सुता गोनोड़ परशमनि सोनीका करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ दौ सतलरवा सँ नारायण द्दौo गोनोड़ सुता शम्भुानाथ कन्हाेई कालिकादत्त बेलउँच सँ हरि सुत मनसुरव दौ जजिवाल सँ अभिराम द्दौo अपरा सुता काशीनाथ हर्षदत्त अलय सँ परशुराम सुत रघुनी दौ वलियास सँ लक्षमीनारायण द्दौo

(432) ॐ श्री नीलकंठाय नम: बसैठ (221)
।।काशीनाथ सुता चन्द्र दत्त शंकरदत्त नकछेदी का एकहरा सँ कमलू सुत दुरिवया दौ गंगोली सँ कृपाराम सुत दुरवनी द्दौo चन्द्रउदत्त सुता बुधवाल सँ जयदत सुत बैद्यनाथ दौ सोदरपुर सँ उँमानाथ द्दौo शंकरदत्त सुतो बहेराढ़ी सँ लालपौत्र गंगादत सुत दुर्गानाथ दौ मलिछाम नरउन सँ कलर द्दौ गीताकृष्णु सुतो भोली प्र. हृदयसुरव लालो सोदरपुर सँ त्रिलोचन सुत अपूछ दौ दरिहरा सँ रवेला द्दौo अपरा गीताकृष्ण सुतो जयलाल वुधवाल सँ अरिवया सुत भेजन दौ सकराढी सँ धितरी सुत करीया द्दौo भोली सुता सरिसब सँ छबन सुत वोकू दौ पाली सँ भैरवदत्त द्दौ परशमणि सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ छकोड़ी सुत सनफूल दौ पाली सँ मिसरू द्दौo।। ।। सोनी सुता प्रान्ध न तुलसीदत्त तुफानीका सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सकराढ़ी सँ गुजर द्दौo प्रान्धजन सुतो ज्योद. योरवन नेनाको वुधवाल सँ रवगपति सुत हृदयनाथ दौ दरिहरा सँ मीना द्दौo अपरा प्रान्ध न सुता भूलर गुमानी नउवति का बेलउँच सँ गरबन पौत्र जुड़ाउन सुत दुर्गानाथ दौ सकराढ़ी सँ भिरवारी द्दौo ज्योह. योरवन सुतौ माधव जादवो सरिसब सँ भवानीदत्त सुत छत्रमणि दौ हरिअम सँ कन्हारई द्दौo अपरा योरवन सुत हलधर: वभनियाम सँ वाचा सुत पाठक कुञ्जी दौ वेलउँच सँ देवीदत्त द्दौo माधव सुता रामनरेश वागीश अनन्तास: कुजौली सँ बाला सुत श्रीनाथ दौ सोदरपुर सँ शिवकृष्णु द्दौo रमेश सुतो बच्चधन विजयचन्द्रा सोदरपुर सँ मित्रनाथ प्र. लाला सुत ज्योस. बवुआ जी दौ वलियास सँ नाथ द्दौo बच्च्न प्र. शुभचन्र्ण सुता अलय सँ फेकनलाल सुत विलोच प्र. चन्द्रारनन्द दौ सोदरपुर सँ हृदयानन्दद द्दौo
।। नरेशचन्द्रद सुता हेमचन्द्रल शिवचन्द्रो नवीनचन्द्राद: पबौली सँ लक्षमन सुत सिंहेश्वपर दौ पनिचोभ सँ नरसिंह द्दौo हेमचन्द्रि सुता अलय सँ वैया. अच्छे लाल सुत नवीनचन्द्रा दौ खौआल सँ चन्द्रोकान्तन द्दौo वागीश चन्द्र सुता हरिअम सँ जमाहिर सुत जगदी‍श दौ पण्डुौआ सँ भल्लेह द्दौ।। अनन्त सुता सोदरपुर सँ शीतलादत्त सुत पिताम्बार दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्द् द्दौ

(433) ॐ बसैठ
।। जादव सुतो दयानाथ मेघानाथो पबौली सँ बतहन सुता सरवन दौ पाली सँ सदानन्दम द्दौo दयानाथ सुता वभनियाम सँ पाठक शिवलाल सुत पाठक देवोत्तम दौ खौआल सँ चौ. दामोदर द्दौ चौo मेघानाथ सुता नरउन सँ पाँ लूटन सुत पाँ निरसू प्र. विश्वँनाथ दौ सतलरवा सँ हेमनाथ दौ. भूलर सुतो श्रष्टिधर अनन्तरतालो पबौली सँ केशवनारायण सुत वाबू लाल दौ वुधवाल सँ गोपीनाथ द्दौ तुफानी सुता पाली सँ नरपति पौत्र मचल सुत पुब्रेदश्वचर दौ माण्डंर सँ कालिकादत्त द्दौo अपरा सुतो बासुदेव: पाली सँ भैयन सुत राम दौ खौआल सँ मोदन द्दौo बासुदेव सुता अलय सँ आभी पौत्र रूपनाथ सुत झूमक दौ खौआल सँ अमृतनाथ द्दौ यद्दू सुतो बालह: जजिवाल सँ मुरारि सुत बदलू दौ सकराढ़ी सँ नरोत्तम द्दौo दिगम्बौर सुता दुल्लेह कारी छत्रपति का पाली सँ भवानन्दच सुत भूवन दौ बेलउँच सँ बुद्धिनाथ द्दौo दुल्ललह सुतो ववुनन्दरन भगवानदत्तो अलय सँ गुनाय सुत साहब दौ खौआल सँ भूषण द्दौ।। बालह सुतो जयनाथ जयनाथ सुता हरिअम सँ सुत नारायणदत्त ववुनन्ददन सुतो मधुसूदन एकहरा सँ गिरजादत्त सुत रवड़गनाथ दौ पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौo भगवानदत्त सुतो महादेव हरिअम सँ लाल सुत ववुअन दौ सोदरपुर सँ ववुरैया द्दौo महादेव सुता सरिसब सँ फतुरन सुत लालजी दौ खौआल सँ मोदन द्दौ
।। कारी सुता करमहा सँ जगढ़न सुत नाकट दौ खौआल सँ बोध द्दौo अपरा सुतो द्वारिकाक: वभनियाम सँ भैया सुत जग्यापति दौ दरिहरा सँ चलमनि द्दौo द्वारिका सुत मुकुन्दस एकहरा सँ पोषण सुत परिवया दौ खौआल सँ सूवा द्दौo मुकुन्द सुता सोदरपुर सँ जगनी पौत्र कलाधर सुता गंगाधर दौ सकराढ़ी सँ लेरवनाथ सुत अपछु द्दौo।। जजिवाल सँ देवीदत कस्तुधत।।

(434) ॐ नाहस सँ बघदास (222) चाणपुरा
।। गतिराम सुतो बोध चकोरौ हरिअम सँ नयन सुत बछाई दौ खौआल सँ भवदेव द्दौo बोध सुतो भंजन रंजनो पबौली सँ जई सुत राम दौ (B. 33//4) वलियास द्दौo।। अनन्तह सुत भोज द्दौo भञ्जन सुता भैरवदत्त सवूरदत्त मोदना पबौली सँ हरिदाश सुत चन्द्र पति दौ खौआल सँ अनी सुत हरिश्वतर द्दौ भैरवदत्त सुतो भायलाल:फनन्दसह सँ गतिराम प्रपौत्र मधुराम पौत्र लोचन सुत वैद्यनाथ दौ वुधवाल सँ दुरवनी द्दौo
।। मोदन सुता लक्ष्मोन फतुरी प्र. बच्चूर कन्हातईका पाली सँ रेवतीरमन पौत्र चतुर्भूज सुत गुलाब दौ कुजौली सँ छोटकू सुत शिव द्दौo।। एकहरा सँ नीतन द्दौo लक्षमन सुतो गोवर्द्धन: पाली सँ श्रीनाथ सुत जयनाथ दौ बेलउँच सँ दयानाथ द्दौo गोवर्द्धन सुता दिघो सँ सनफूल पौत्र गंगादत्त सुत बच्चू दौ पाली सँ हृदयनाथ सुत दुरवन द्दौo जजिवाल सँ भिमदत्त द्दौo फतुरी सुतो विश्वे्श्वौर पाली सँ गिरधारी सुत बन्ध व दौ सोदरपुर सँ मंधन द्दौo कन्हाीई सुता मंगरोनी पाली सँ मानीक सुत रूद्रमणि दौ बेलउँच सँ गिरधारी द्दौ रंजन सुतो श्याुमलाल:।। श्यावमलाल सुता पबौली सँ उपेन्द्रध सुत बनी दौ सतलरवा सँ हरिनारायण द्दौ दिनाराम सुता बेलउँच सँ बाछनिसुत वीर दौ विस्‍फी सँ मोहन द्दौo।। चौo चाण सुता जग्यौपति सीताराम चेतू कमलूका हरिअम सँ मुसन सुत बछरु दौ सतलरवा सँ गुमान द्दौo जग्यणपति सुतो लक्ष्मीचनाथ कारी प्र. वैद्यनाथो करमहा सँ रघुदेव सुत दुरवनी दौ सोदरपुर सँ लोचन द्दौo लक्षमीनाथ सुतो वाबूदत्त इश्वदरीदत्तो सोदरपुर सँ मधू सुत उमाई दौ खौआल सँ दयाराम द्दौo वाबूदत्त सुतो राजकुमार: अलय सँ चन्द्र पति सुत देरीदत्त दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo।। राजकुमार सुता करमहा सँ होरिल सुत चानन दौ दरिहरा सँ भवदत सुत चण्डीचदत्त द्दौo इश्वयरीदत्त सुतो राघव: पवौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौo।। माधव सुतो रघुवंश: सरिसब सँ रूपनाथ सुत भोला सुत विश्वदनाथ दौ खौआल सँ शम्भुशनाथ सुत गोपाल द्दौo वुधवाल सँ रतन द्दौo।। अपरा राघव सुता बेलउँच सँ सोनमनि सुत श्रीनाथ दौ सोदरपुर सँ पिताम्बार द्दौo।।

नगराम
(435) ॐ नाहस खौआल सँ चाणपुरा
।। चौ. कारी प्र. वैदयनाथ सुता महापुरुष हिरालाल झिंगुर कौस्कीभदत्त सरवना:सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ हरिअम सँ उँमानाथ द्दौo महापुरुष सुतौ बौक मउजेलालो बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ पाली सँ नित्या्नन्दस द्दौo बौक सुतो सुरेन्द्र उपेन्द्रोब पाली सँ भवदत्त सुत चन्नास दौ माण्डार सँ बरजा द्दौo सुरेन्द्रँ सुता वलि. हरिअम सँ गोविन्द सुत माधव दौ धरौरा बलियास सँ श्रीप्रसाद द्दौo करमहा सँ वाबूलाल कस्‍तुत उपेन्द्र सुता पाली सँ मचल प्रपौत्र श्याौमलाल पौत्र फेंकू सुत योगधर दौ सोदरपुर सँ गिरधारी सुत फणिलाल द्दौo अलय सँ भैयलाल द्दौo मउजलाल सुता करमहा सँ मन्नूत सुत गोपाल दौ कुजौली सँ झिंगुर द्दौo
हिरालाल सुतो केशव यशोधरो पबौली सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ माण्डार सँ भवी द्दौ केशव सुतो चन्द्र कान्त‍ मतिकान्तो बेलउँच सँ लक्ष्मीवदत्त सुत केशव दौ दरिहरा सँ रघु द्दौo चन्द्रककान्तप सुता खण्डवला सँ नारायणा सुत हेमदत्त दौ हरिअम सँ भूषण द्दौo
।। मतिकान्तघ सुता सोदरपुर सँ श्रीदत्त सुत लूटन दौ माण्ड‍र सँ मक्रडवन द्दौo यशोधर सुता हरिअम सँ कन्हानई सुत लालजी दौ जजिवाल सँ रघु द्दौo
।। झिंगुर सुतो प्रान्नातथ जनार्दनो जजिवाल सँ कलाधर सुत भिरवी दौ सतलरवा सँ ननू द्दौo प्रान्ना थ सुता देवकीनन्दलन श्रीनन्दझन गोरवूलानन्दाा:दिघो सँ सर्वनारायण सुत भैयालाल दौ सतलरवा सँ द्वारीकानाथ द्दौo देवकीनन्द न सुतो शिवदत्त गंगादत्तो खण्डवला सँ नारायणदत्त सुत हेमदत्त दौ हरिअम सँ भूषण द्दौo शिवदत्त सुत मनोज अजीत अजयका हरिअम सँ सुरेश सुत तारेश्ववर दौ वलियास सँ चिरञ्जीव द्दौo गंगादत्त सुता कुजौली सँ चन्द्र नाथ सुत कुमर दौ। श्रीनन्दभन सुता आनन्दं प्र. पलटू सुशीलचन्द्र सुभाषचन्द्रा : एकहरा सँ मनरक्‍रवन सुत लीलानन्दन दौ पनिचोभ सँ भगवानदत्त द्दौo।। आनन्दश चन्द्रदप्रo पलदू सुता जगति पवौली सँ राधाकान्तप सुत राजनन्दसन दौ करमहा सँ चन्द्राशेखर द्दौo।। सुशील चन्द्र सुतो घुसौत सँ दामोदर सुत उग्रमोहन दौ एकहरा सँ शोभानन्द द्दौo।।

(436) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (223)
गोकुलानन्दा सुतो कैलाश व्यापसचन्द्र2 कुजौली सँ श्रीनाथ सुत रमाकान्त दौ माण्डरर सँ रूकमीनीदत्त द्दौo।। वक्तागवीर जनार्दन सुता नरउन सँ मनभरण सुत चुम्मतन दौ दरिहरा सँ बनमाली द्दौo अपरा सुत कामेश्वलर:जजिवाल सँ देवीदत्त सुत रुद्रदत्त दौ करमहा सँ मंधर द्दौo ब्रहमपुरा सँ धीरनाथ द्दौo सरवन सुतो नूजूक: वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललीतलाल दौ दरिहरा सँ हेमा द्दौ सीताराम सुतो बुद्धिनाथ मंगलादत्तो करमहा सँ कालीदाश सुत चीरा दौ बेलउँच सँ बाना द्दौo बुद्धिनाथ सुता हृदयसुरव ठाकुरदत्त फतुरीका पनिचोभ सँ घनश्यााम सुत बछरण दौ एकहरा सँ प्रान्नाथ द्दौo हृदय सुत नूनूक: सोदरपुर सँ उँमाई सुत फतुरी दौ सकराढ़ी सँ गुजर सुत हेमनाथ द्दौo ननू सुतो मार्कण्डे यक: गंगोली सँ धर्मदत्त सुत कुलमनि दौ वभनियाम सँ स्वाoमीदत्त सुत शीतलादत्त दौ अपरा सुता हलधर चक्रधर जगद्धरा करमहा सँ हेमकान्तत सुत पुष्प्कान्त् दौ सोदरपुर सँ डीहेश्वसर सुत गोढि़ द्दौo।। पाली सँ मँहगी द्दौo।। जगद्धर सुता जजिवाल सँ आत्मा राम पौत्र देवीदत्त सुत केदारदत्त दौ घुसौत सँ घनसुत विश्व्नाथ द्दौo।। माण्डुर सँ अमृतनाथ द्दौo ।। ठाकुरदत्त सुतो यदुनन्दतन रघुनन्दुनो पबौली सँ कारु सुत किशोरी दौ पाली सँ मानीक द्दौ फतुरी सुतो जयनन्ददन:अनलपुर करमहा सँ पोषण सुत गृहिनाथ दौ सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव द्दौo माण्डनर सँ रमाकान्तौ द्दौo।। मंगलदत्त सुतो नित्याजनन्दस: कुजौली सँ गोकुलनाथ सुत गंगादत्त दौ करमहा सँ छत्रपति द्दौ पोषण सुतो लाल गुलाबो पाली सँ सेवक सुत बोध दौ पवौली सँ चिन्तारमणि द्दौo।। लाल सुतो अपूछ राजा को दिघो सँ नाथ सुत बुलेली दौ करमहा सँ कलानन्द् द्दौo राजा सुता जोकी सरिसब सँ कारू सुत भैयो दौ खौआल सँ सवूरदत्त द्दौ गुलाब सुतो भिरिवयाक:वुधवाल सँ जुड़ाउन सुत कलानाथ दौ पबौली सँ गंगादत्त द्दौo भिरिवया सुतो मुक्तिनाथ शक्तिनाथौ सरिसब सोदरपुर सँ वंशीधर सुत भायलाल दौ पाली सँ सनफूल द्दौo मुक्तिनाथ सुतो विलट:तरौनी कर. वोकन पौत्र ववुए सुत बच्चूि दौ विन्धीक खौआल सँ शम्भु नाथ सुत गोपाल द्दौ बुधवाल सँ रतन द्दौo

(437) ॐ वैद्यनाथाय नम:
।। चौo चेतु सुतो रविनाथ शम्भुतनाथो कुजौ‍ली सँ मुरली सुत धर्म्मू दौ पाली सँ शिवराम द्दौo रविनाथ सुता बवैनन्द बम्माका पाली सँ मनबोध सुत शिवन दौ वलियास सँ कुञ्जा द्दौo ववे सुता ववुआ सिंहेश्वीर: राजेश्वसरा: हरिअम सँ मन्नूस सुत कालिकादत्त दौ एकहरा सँ बवनू द्दौo ववुआ प्र. विश्वे श्व्र सुता चन्द्रटशेखर दामोदर अनिरुद्धा: करमहा सँ मानीक सुत वाबूलाल दौ पबौली सँ होरिल द्दौo चन्द्रलशेखर सुता लक्ष्मी‍कान्तक हरिकान्तस शोभाकान्ताव: फनन्देह सँ गोशाँई सुत मांगु दौ सरिसब सँ मुकुन्दo द्दौo हरिकान्त सुत श्रवण कुमार महिषीपाली सँ मनोहर सुत जयकान्त् दौ ।। शोभाकान्त् सुता श्रीकान्त‍ सुधाकर प्रभाकर नीलाम्बवर पीताम्बँर:कुजौली सँ हरिदेव सुत रामदेव दौ जजिवाल सँ हरिकान्ता द्दौ श्रीकान्त सुत शिवकुमार (हरिपुर मजरही) कुआ तिसउँत सँ मुकुल सुत युगेश्वरर दौ।। शिवकुमार सुता हटवडि़या सँ सुत शुकदेव दौ ।। सुधाकर सुतो विष्णुाकुमार: राँटी सँ सुत शुकदेव दौ।। विष्णुर कुमार सुतो लावापुर (हाजीपुर समीपे)।। प्रभाकर सुतो प्राणेश: भैरव बलिया राधेपुरा पबौली सँ शोभाकान्त सुत नारायणजी दौ नीलाम्बुर सुतो नवनीत नीलामनिय: कनकपुर (उजान) रुचौलि करमहा सँ सुत दिवाकर दौ।। पिताम्बौर सुतो अंकित:पवौली सँ सुत दौ।। हरिकान्त सुत डॉॅ. श्रवण सुतो मनीष रींकू गजहड़ा रैयाम सोदरपुर सँ डाo उमेश सुत मिश्र कृष्णरकान्ते दौ दामोदर सुतो परमाकान्तु: करमहा सँ वेणीदत विश्वेवश्व्र दौ दरिहरा सँ बच्ची द्दौo परमाकान्‍‍त सुता पबौली सँ नरसिंहदत पौत्र च्रकधरसुत अवधविहारी दौ नरबाल सँ राय बहादुर शिवशंकर द्दौ सुता अलय सँ राजा कीर्त्यावनन्दर सिंह सुत कुमार श्या मानन्द सिंह दौ कुजौली सँ पिणाकर द्दौo सुता पाली सँ रमाशंकर सुत विन्य्ा नाथ दौ खौआल सँ इन्द्रअनाथ द्दौo

(438) ॐ शंकराय नम: नाहस सँ चाणपुरा (224)
कलर प्र. सिंहेश्वशर सुतो थोल्हीहक: हरिअम सँ कौस्कीयदत्त सुत मनमोहन दौ पण्डु आ सँ जगतमणि द्दौo थो‍ल्ही सुता भैरव हरिकेश्वँर भागेश्वणर जयकेश्वषरा:पाली सँ जलेश्वरर सुत गुल्लीश दौ वलियास सँ राम द्दौo भैरव सुता पबौली सँ गुणानन्द् सुत कालिकानन्दद दौ माण्ड्र सँ रमाकान्तल द्दौo हरिकेश्व‍र सुता कन्हौरली सोदरपुर सँ निरसू सुत सूर्यकुमार दौ मलं: कुजौली सँ धर्मनाथ द्दौo।। जयकेश्वार सुतो नन्दलाल व्रजलालो नन्दलाल सुत अविनाश घुसौतसँ लक्ष्मीकांत सुत पद्मकांत दौ व्रजलाल सुतो नड़आर करमहासँ रुद्रनाथ चौ. सुत रमानाथ दौ फनन्दँह सँ वंशमनि सुत हितेन्द्र मणि दौ दिघो सँ कमलाकान्त द्दौo जयकेशवर सुत सुता घुसोत सँ लक्ष्मी कान्तर सुत पद्मकानत दौ। जयकेश्वार सुत...सुता...नडुआर करमहा सँ कुमार रूद्रनाथ सुत नरउन सँ काशीनाथ द्दौo राजेश्वार सुतो धनञ्ज जयकान्तोज करमहा सँ सुत पाँ गुदर दौ दरिहरा सँ बल्लेद द्दौo धनञ्जय सुता सोदरपुर सँ गोविन्दद सुत किशोर दौ खौआल सँ महामहोपाध्‍याय चुम्मे द्दौo अपरा सुता पबौली सँ वेदानन्द सुत नित्यादनन्दे दौ अलय सँ चौ. श्रीकान्तु द्दौo
चौ. नन्दत सुतो शिवशंकर देवशंकरो पाली सँ गिरधारी सुत बन्धाव दौ खौआल सँ ब्रहमदत्त द्दौo अपरा सुतो भैये बन्दे् प्र. जयभद्रो करमहा सँ भोला सुत अमृतपाणि दौ सोदर. हिरामणि द्दौo शिवशंकर सुतो पद्माकर इन्द्रवकरो दिधो सँ राम सुत बचकन दौ एकहरा सँ पंचू द्दौo।। अपरा सुतो दिगम्ब्र भालचन्द्रोत दिघो सँ चित्रधर सुत मुक्तिनाथ दौ बलियास सँ जयराम द्दौo दिगम्बसर सुता सुशील पाली सँ कपिलेश्वलर सुत यदु दौ।। देवशंकर सुतो विश्वंम्भदर: पबौली सँ जानकी सुत नन्दधलाल दौ विरुफी सँ ठ. फणीलाल द्दौo भालचन्द्र् सुतो पाली सँ कपिलेश्वुर सुत यदु दौ।। चौ. भैये सुता बच्चाौ प्र हरिशंकर सूर्यनारायण श्याेमशंकर रामशंकर कार्तिक प्रद्मूम्ना करमहा सँ देवनाथ सुत डोमन दौ वलियास सँ राजा द्दौo

(439) ॐ नाहस खौआल सँ चाणपुरा
।। हरिशंकर सुता अभिमन्युह दुरवरण दिवाकरा वुधवाल सँ नन्दरलाल सुत नरसिंह दौ पण्डु आ सँ भिरवारी द्दौ दिवाकर सुता सोदरपुर सँ बच्चेचलाल सुत चक्रपाणि दौ दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौo सूर्यनारायण सुता दिघो सँ सर्वनारायण सुत भैयालाल दौ सतलरवा सँ द्वारिकानाथ द्दौo अपरा सुता उँमेशचन्द्रद सुरेशचन्द्र धर्मेश्व र रत्नेाश्वूरा पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ वलियास सँ राम द्दौ उमेशचन्द्र सुता अरुण कुमार प्र. ववुआ जी पनिचोभ सँ भगवानदत्त सुत राधाकान्तन दौ दरिहरा सँ रघुवर सुत लाला द्दौo अरुण कुमार सुत दीपक कुमार सोराठ मलि. नरउन पाँ निरसू प्र. विश्व्नाथ दौ वलियास सँ हरिश्चभन्द्रा द्दौo सुरेशचन्द्रर सुता तरौनी सँ सुत दौ।। धर्मेश्व र सुता पाली सँ महिषी सँ मनमोहन पौत्र श्रीकान्तँ सुत शुकदेव दौ वलियास सँ आर्तिनाथ द्दौo
।। श्याेमशंकर सुतो काशीनाथ: पबौली सँ जानकी सुत नन्दरलाल दौ विस्‍फी सँ ठ. फणीलाल द्दौ काशीनाथ सुता वेलउँच सिंहेश्व र सुत युगल किशोर दौ दरिहरा सँ हियन सुत श्रीकान्तं द्दौo रामशंकर सुता घुसौत सँ मुकुन्दस सुत मथुरा दौ सोदरपुर सँ बच्चेौलाल द्दौo।। कार्तिक सुता फनन्द ह सँ गोशाँई सुत सुन्द र दौ खौआल सँ देवराज द्दौo बन्देु प्र. जयभद्र सुता शत्रुघ्नव जयन्तु सुबन्ता : दिधो सँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ माण्डशर सँ इशान्नाथ द्दौo

(440) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (225)
।। चौ. बम्मॐ सुता मधुसूदन चून्नीा वाबू अनन्तर लोक्यननाथ दुरवमोचना करमहा सँ भोला सुत अमृतपाणि दौ सोदरपुर सँ हिरामणि द्दौo मधुसूदन सुता पुष्क र दशरथ अर्जून गणेश भैरव जयशंकर जनका: बेलउँच सँ मनि सुत ललितलाल दौ सोदरपुर सँ बालकराम द्दौo पुष्कार सुता जीत नारायण हित नारायणो पबौली सँ गोपाल सुत ववुअन दौ करमहा सँ नैना द्दौo।। जीतनारायण सुता सोदरपुर सँ आनन्द किशोर सुत योगेन्द्रननारायण दौ बेलउँच सँ जनार्दन द्दौo।। दशरथ सुतो धरणीधर: घुसौत सँ मुकुन्दस सुत ववुजन दौ सकराढ़ी सँ जयलाल द्दौo अर्जून सुतो शोभाकान्तर वभनियाम सँ पाठक सन्तोुषी सुत पा. कृष्णर लाल दौ दिघो सँ मुक्तिनाथ द्दौo भैरव सुता घुसौत सँ कृष्ण लाल सुत रविनाथ दौ सकराढ़ी सँ गोशाँई रघुवर द्दौo जयशंकर सुतो गोपीकान्ति रमेन्द्र नारायणो हरिअम सँ जमाहिर सुत मधुसूदन दौ दिघो सँ बैद्यनाथ द्दौo गोपीकान्त सुता खण्डवला सँ रविनन्दभन सुत विश्वकनाथ दौ पाली सँ रवूशरू द्दौo रमेन्द्र नारायण सुता पावौली सँ भिरवन सुत सुशील दौ।। जनक सुतो नागेन्द्रा महिन्द्रा अलय सँ जयलाल सुत लूटन दौ माण्डदर सँ जयनाथ द्दौo नागेन्द्रर सुता जगति पबौली सँ राधाकान्तर सुत शास्त्री परमानन्दी दौ खौआल सँ जयनन्द्न द्दौo ।। चौ. चुन्नीद सुतो दिनानाथ: दिधो सँ चण्डी दत्त सुत बैद्यनाथ दौ वलियास सँ जयराम द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ जमाहिर सुत मन्नुुलाल दौ पनि. नेहाल पौत्र चण्डीोदत्त सुत वावुदत्त द्दौo दिनानाथ सुता भूड़ी वासी गढ़ू खण्डवला सँ मयानन्दु सुत शिवानन्दु दौ बेलउँच सँ चन्द्रनमणि द्दौo।। त्रेलोक्यानाथ सुतो मन्नुर दयाकान्तोद सोदरपुर सँ हनुमानदत्त सुत केशव दौ पण्डुदआ सँ लक्षमन द्दौo मंगनू सुता दयाकान्तम सुतो गंगानाथ श्रृष्टिनाथो सरिसब सँ जयनाथ सुत हरिनन्द्न दौ वभनियाम सँ कृष्ण लाल द्दौo गंगानाथ सुता घुसौत सँ बनमाली सुत कृष्ण कुमार दौ खौआल सँ देवकीनन्द्न द्दौo

(441) ॐ रामेश्वलराय नम: नाहस सँ चाणपुरा
।। दुरवमोचन सुतो गाण्डिवेश्वीर: घुसौत सँ राम सुत निधि दौ वलियास सँ जयराम द्दौo अपरा दुरवमोचन सुतो महेश्वँर चण्डेदश्वदरो हरिअम सँ लक्ष्मी नाथ सुत श्रीनाथ दौ सोदपुर सँ बरवेडी द्दौo गाण्डीगवेश्वरर सुता रैयाम सोदरपुर सँ पोषन सुत भवानन्दत दौ पनिचोभ सँ पुजेगरी द्दौo महेश्वुर सुता अलय सँ आभी प्रपौत्र रूपनाथ पौत्र झूमकलाल सुत धनुषधारी दौ वलियास सँ रामलाल द्दौo ।। चौ. शम्भुकनाथ सुता गृहिनाथ बनमाली नकछेदी मोहना बुधवाल सँ जगल सुत निधि दौ खौआल सँ वुद्धि द्दौo बनमाली सुता गंगौली सँ जीवू सुत रूपनाथ दौ वलियास सँ अमृतनाथ द्दौo
।। नकछेदी सुतो विश्वेौश्व र रामेश्विरो पबौली सँ रत्नापति सुत दुर्गानाथ दौ सकराढ़ी सँ अमृतनाथ द्दौo विश्वे श्वँर सुतो सोमेश्वौर महेश्वेर दिनेश्वारा सरिसब सँ नारायणदत्त सुत ठीठर दौ हरिअम सँ शशिनाथ द्दौo सोमेश्व र सुता पाली सँ हृदयनाथ सुत एकनाथ दौ सतलरवा सँ एकनाथ द्दौo।। दिनेश्वदर सुता लोकेश्व र वसुदाम घनेश्वौर हरिअम सँ मनमोहन सुत मुकुन्दम दौ जजिवाल सँ वाबूलाल द्दौo घनेश्वएर सुता तेलजीहा बढि़याम पबौली सँ यदुनाथ सुत प्रभाकर दौ नर. वलियास सँ हकरु द्दौ. लोकेश्व र सुता सरिसब सँ मन्नूल सुत मुकुन्द दौ।। नाहस खौआल सँ नन्दीप द्दौo रामेश्वयर सुता चण्डेरश्व र भवनेश्वयर मुक्तेबश्वतर हरिकेश्वीर जयकेश्वुरा अलय सँ नेना सुत भूल दौ खौआल सँ चाण द्दौ।। चौ. फूद्दी सुता पाली सँ वाचा सुत तेजनाथ दौ वलियास सँ देवनाथ द्दौo।। मोहन सुता सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत भातू दौ पाली सँ झोटन द्दौo

(442) ॐ नाहस सँ चाणपुरा (226)
।। भगीरथ सुत चिन्तासमनि सुत वशिष्ठस नारायण सुता परमेश्ववर राजेश्ववर जीवेश्व रा सिंहया म. वुधवाल भागवत झा दौ. जीवेश्वमर सुतौ सन्तोरष मनितोष ढाँगा हरिपुर हाटी पाली सँ रघुवर सुत विश्वठनाथ दौ पुरुषोलिया श्रीकेश्वजर द्दौo सुताच पुनम पिण्‍डारूछ सँ रामेश्ववर सुत मनोज पत्नीन।। अपरा रूपम

(443) ॐ नाहस सँ रवोजपुर
(42//12) भोरा सुता हरिकृष्णज श्रीकृष्णत बालकृष्णद चिन्ता‍मणिका: वभनियाम सँ परमानन्दु सुत धरणी दौ सकराढ़ी सँ अनिरुद्ध द्दौo हरिकृष्णप सुतो साहब रवेदनो हरिअम सँ पिताम्ब)र सुत नाथ दौ कटाई सँ रवेली द्दौo साहब सुता रूपनाथ भवनाथ मन्नूनका जजिवाल सँ मनहर सुत धारु दौ माण्ड्र सँ गोनू द्दौo।। रूपनाथ सुता रामकृष्णम केवलकृष्‍ण जगतमणि लालका फनन्दबह सँ विश्वमनाथ सुत महिपाणि दौ दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध द्दौo विदुआल सँ शुभपति द्दौ भवनाथ सुता शिवदत्त गंगादत्त गोपाला: बुधवाल सँ देवकृष्ण सुत माना दौ जजिवाल सँ गंगाधर द्दौo गोपाल सुतो भैयोक: सोदरपुर सँ मचन सुत तारादत्त दौ पनिचोभ सँ भिरवारी द्दौo अपरा गोपाल सुतो नन्दी्क: सोदरपुर सँ मनि सुत बहोरन दौ तिसउँत सँ रवड़गी द्दौo भैये सुता चुनचुन रमाकान्‍त लक्ष्मीीकान्ताह: पबौली सँ गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ पाली सँ हिरालाल द्दौo चुनचुन सुता सोदरपुर सँ मनि पौत्र बहोरण सुत बलभद्र प्र. अपूछ दौ करमहा सँ भैयाराम सुत ननूलाल द्दौo सोदरपुर सँ इन्द्रामणि द्दौo
।। रमाकान्तन सुता सरिसब सँ चण्डी दत्त सुत हिरण दौ पाली सँ बनमाली द्दौo अपरा रमाकान्तौ सुता सोदरपुर सँ विश्व नाथ सुत दौ हरिअम सँ झल्ली‍ द्दौo लक्ष्मी कान्तत सुता जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत जलधर दौ करमहा सँ रवेदन द्दौo
।। नन्दी‍ सुत गोकुलनाथ: पबौली सँ गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ पाली सँ हिरालाल द्दौo अपरा नन्दीर सुत उँमाकान्तक: पबौली सँ पशुपति प्रपौत्र रघुपौत्र गरीबनाथ सुत आर्तिनाथ दौ पाली सँ तारापति पौत्र हृदयनाथ सुत हिरालाल द्दौo अपरा नन्दीौ सुता युगेश्वपर बच्चाी राधाकन्ताक: सोदरपुर सँ हिभरन सुत लक्ष्मीगदत्त दौ टकबाल सँ वाबूलाल द्दौo ।। गोकुलनाथ सुता जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत भायजी दौ सतलरवा सँ उगरी द्दौo उँमाकान्तप सुता कुजौली सँ विश्वगनाथ सुत बच्चे लाल दौ पाली सँ चिन्तादमणि द्दौo युगेश्वँर सुता वुधवाल सँ नन्दतलाल सुत भूपी दौ सरिसब सँ भूलन सुत गंगाधर द्दौo हरिअम सँ पाँ इन्द्रतदत्त द्दौo।।

(444) ॐ नाहस सँ रवोजपूर (227)
।। श्रीकृष्णस सुतो जुड़ाउन: पाली सँ महेश सुत गंगाधर दौ वलियास सँ बछरु द्दौo जुड़ाउन सुतो ववुनन्द न: अलय सँ वंशी सुत मही दौ दरिहरा सँ धनी द्दौo ववुनन्दयन सुता गोविन्दुदत्त भगवानदत्त शम्भुरदत्त रूद्रीका खण्डवला सँ ब्रजभूषन सुत चिड़ी दौ दरिहरा सँ रजनू द्दौo।। गोविन्दमदत्त सुत जयनाथ:सरिसब सँ गुणनिधि सुत चण्डीुदत्त दौ खण्डवला सँ दुर्भिरव द्दौo अपरा सुतो वबनू इन्द्र्जीतो नरउन सँ वरजू सुत दुलार दौ खौआल सँ शिवदत्त द्दौo जयनाथ सुता खण्डवला सँ इश्वृरदत्त सुत चिरञ्जीव दौ करमहा सँ कलर सुत परिवया द्दौo दरिहरा सँ मदन द्दौo।। बचनू सुता जम. पाली सँ प्रान्धनन सुत मुकुन्दन दौ सतलरवा सँ जानकी द्दौo।। ।। रूदरी सुता रामेश्व्र भिरवर विश्वेभश्वमरा सरिसब सँ नारायणदत्त सुत पंचानन्दद दौ हरिअम सँ कन्हाoई द्दौo रामेश्वकर सुता करमहा सँ लाल सुत थोथन दौ बेलउँच सँ बवुनन्दवन सुत जयनाथ द्दौo हरिअम सँ परशमनि द्दौo जजिवाल सँ आत्मा राम द्दौ भिरवर सुतो हरिनारायण महेश्वारो करमहा सँ श्रीदत्त सुत वबुजन दौ सतलरवा सँ अर्जून सुत लाल दौ पाली सँ यदुराई द्दौo अपरा सुतो कामेश्वरर सोदरपुर सँ शिवकृष्णा सुत वूच्चूस प्र. हित कृष्ण दौ दरिहरा सँ देवकीनन्द न द्दौo कामेश्वजर सुतो शिवनारायण पाली सँ पाँ गुदर सुत कमलू दौ सतलरवा सँ लाल द्दौo शिवनारायण सुता घुसौत सँ दामोदर सुत ब्रजमोहन दौ जजिवाल सँ लोकनाथ द्दौo ।। विश्वेूश्वतर सुतो इन्द्रानारायण:हरिअम सँ उग्रनाथ सुत आदिनाथ दौ (B//14) अपरा जीवन सुतो उग्रनाथ: कटाई सँ लक्ष्मीलकान्ति सुत रंजन दौ पबौली सँ छबनू द्दौo उग्रनाथ सुत आदिनाथ वलियास सँ धर्मदत्त सुत योगधर दौ पाली सँ भैया द्दौ. आदिनाथ सुता सोदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ दौ सँ पाली सँ प्याुरे द्दौo बालकृष्णo सुता पाली सँ महेश सुत गंगाधर दौ वलियास सँ बछरु द्दौo चिन्तामनि सुता जजिवाल सँ मनहर सुत धरणी दौ तिसउँत सँ परशुराम द्दौo

(445) ॐ नाहस सँ रवोजपूर बालह सन्तति महिनाथपुर
।। ( B 41/3) बूला सुता भैयाराम हृदयराम थाड प्र. आत्माुराम:हरिअम सँ कृष्ण पति सुत हरिश्वपर दौ ( B 41/ 6) बेलउच सँ नारो द्दौo भैयाराम सुता दुल्ल4ह बालहा गुजन सरवना: पाली सँ रेवतीरमन सुत भू‍पति दौ सोदरपुर सँ गोवर्द्धन द्दौ हृदयराम सुता पाली सँ महथा सुत दीना दौ सोदरपुर हरीनन्द न द्दौo।। बालह सुतो नेनमनि वुधवाल सँ रवेदन सुत मद्दू दौ सोदरपुर सँ धीर द्दौo नेनमनि सुतो श्रीनाथ ववुएको दिघो सँ सनफूल सुत गंगादत्त दौ पनिचोभ सँ झडूला द्दौo अपरा नेनमनि सुतो राजाक: घुसौत सँ भैरवदत्त सुत जाल्पारदत्त दौ वलियास सँ भोला द्दौo श्रीनाथ सुता करमहा सँ गणेशदत्त सुत मनमोहन दौ माण्ड र सँ प्रान्धदन द्दौo ववुए सुता अलय सँ धर्मदत्त सुत कन्हैतया दौ दरिहरा सँ वाबूनाथ द्दौo।। अपरा ववुए सुता खण्डवला सँ जयन सुत रवड़्गी दौ दरिहरा सँ वदन सुत मोदनाथ द्दौ बेलउँच सँ नेया द्दौo

(446) ॐ कपिलेश्व राम नम: (228)

(447) ॐ वासुकी नाथाय नम: सुरवैत सँ पिलरववाड़ ।।सुरेवत खौआल ग्रामारम्भा : म.म. नेनन सुता लान्ही ज्योवo धूर्त्तराज भाना म.म. ववुजन जानी ज्ञानी ध्याानी का सोदरपुर सँ बन्धु सुत जीवन दौ हरिअम सँ उँमानाथ द्दौo लान्हीा सुता करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जूप दौ दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौo अपरा लान्हीा सुता सोदरपुर सँ आत्मा राम सुत रातू दौ दरिहरा सँ ननू द्दौo धूर्तराज ज्योी. भाना सुत बच्चूरक: बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयभुरव दौ करमहा सँ शितलादत्त द्दौo।। बच्चूत सुता जीवनाथ वुच्चीन गंगाधर : पाली सँ लाल सुत कलरू दौ पण्डु‍आ सँ हृदयमणि द्दौo वुच्चीि सुत कालीकान्तु: घुसौत सँ मुकुन्दि सुत हिरामणि दौ कालीकान्तन सुता जजिवाल सँ जयदेव सुत विजयकान्तद दौ माण्डलर सँ ठीठर सुत मुनाई द्दौo।। जीवनाथ सुत श्रीनन्दिन: सँ सुत दौ सँ द्दौ श्रीनन्दतन सुता पण्डो ल वासी सँ सुत दौ सरयावासी जमदौली पाली सँ द्दौ गंगाधर सुत ताराकान्तर: अलय सँ मित्रलाल सुत हरिकान्तत दौ वलियास सँ इशदत्त द्दौo मo मo पाo ववुजन सुता मo मo ववुआ प्रo दुरवमोचन मo मo णo चुम्मेु कुञ्जना करमहा सँ हेमनारायण सुत मन्धान दौ सरिसब सँ ननू द्दौo।। मo मo पाo ववुआ सुता पनिचोभ सँ श्रृष्टिधर सुत शीतल दौ शीतल सुता दरिहरा सँ हिरफुल सुत कन्हााई दौ पाली सँ सोनमा द्दौ अपरा सुता चन्द्रा नन्द नित्यावनन्दद वैयाo त्रिलोचना सरिसब सँ सुत पाँ बछरण दौ बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo चन्द्रा नन्दअ सुतौ शिवनन्दहन शशिनन्दीनो हरिअम सँ भूषण सुत मुशाई दौ खौआल सँ देवराज द्दौo शिवनन्द्न सुतो अनीलकुमार अरिवल कुमारो अलय सँ छकोड़ी सुत गोविन्दस दौ सोदरपुर सँ बच्चसन द्दौo शशिनन्दुन सुता वढि़याम पबौली सँ सुवंश सुत दिनाम्बनर दौ हरिअम सँ।। श्या मसुन्द‍र द्दौo नित्यारनन्दे सुतो विद्यानन्‍द शारदानन्दौ‍ जजिवाल सँ ववुजन सुत भैयो दौ हरिअम सँ परमानन्द द्दौo विद्यानन्दस सतो मिहिरकुमार: सँ शीलानाथ सुत गंगाधर दौ कुजौली सँ चन्द्र भूषण द्दौo शारदानन्दँ सुतो आदित्यन कुमार:अलय सँ छकौड़ी सुत शशि प्र. द्दौo

(448) ॐ पिणाक हस्ताुय नम: सुरवैत सँ पिलरववाड़ (229)
खौआल सँ वैद्यनाथ द्दौo बैयाकरण त्रिलोचन सुता बैद्यनाथ अमरनाथ धर्मनाथा बेलउँच सँ भूषण सुत सुधाकर दौ सतलरवा सँ रामेश्वरर द्दौo वैदयनाथ सुता सोदरपुर सँ इन्द्राकनन्दo सुत चन्द्रा नन्द दौ घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौo अमरनाथ सुता गंगौली वासी महिषी पाली सँ भेरवनाथ सुत मोक्षनाथ दौ सकराढ़ी सँ लक्ष्म ण द्दौo
।। म. म. पा. चुम्मेस सुता पिताम्बदर दामोदर वैया. गुणाकर लक्ष्मीदधरा हरिअम सँ ठे.डनि सुत छोटकनि दौ वलियास सँ भूलन द्दौo पिताम्बार सुतो महावीर भगवानजी को घुसौत सँ माधव सुत गुञ्जेश्वेर दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौo महावीर सुता आचार्य डाo शंकर शुभे कौ पाली सँ बालमुकुन्दत सुत उँमानन्दो दौ वलियास सँ श्रीकान्तइ द्दौo।। शंकर सुतो मलिछाम नरउन सँ लूटन सुत पाँ निरसू दौ वलियास सँ हरिश्चशन्द्र द्दौ भगवान जी प्र. जयवीर सुतो त्रिपुरोली नरउन सँ लीलानाथ सुत सरस्व.ती प्रेमनाथ दौ अलय सँ कुमार कृष्णालनन्दन द्दौo।। दामोदर सुता राजेश्वहर वीरेश्वलर गंगेश्व्रा पाली सँ बालमुकुन्दि सुत खूशरू प्र. कुलानान्दथ दौ वलियास सँ डेड़न द्दौ राजेश्वमर सुत गणेश खण्डवला सँ हरिनन्दोन सुत सूर्यनन्द्न दौ तिसउँत सँ भगवत नारायण द्दौo विरेश्वबर सुता बेलउँच सँ मनमोहन सुत शान्ति मोहन दौ घुसौत सँ विद्यानन्द द्दौo गंगेश्वनर सुता पबौली सँ दुरवरण सुत नीलाम्बभर दौ
।। वैया. गुणाकर सुता एकहरा सँ झूमकलाल सुत परमानन्दद दौ पण्डुाआ सँ भैयन द्दौo अपरा गुणाकर सुता दिवाकर प्रभाकर प्र. रमाकर हेमकर पद्माकर उँमाकरा घुसौत सँ कुमर सुत श्रीपति दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo प्रभाकर सुता घुसौत सँ दामोदर सुत जयमोहन द्दौ बेलउँच सँ शोभानाथ द्दौo दिवाकर सुता बेहट हरिअम सँ नरसिंह सुत दौ सँ द्दौ।।

(449) ॐ सुरवैत सँ पिलरववाड़
।। लक्ष्मी धर सुता दन्नू प्र. वंशीधर भवन सज्जुन मोहन मानू बीनू का फनन्दह सँ जयन्तप सुत राधानाथ दौ खौआल सँ दिवाकार द्दौo दनू प्र. सुता खण्डवला सँ दुर्गेश्व‍र सुत जगदीश दौ करमहा सँ रामनारायण द्दौo
।। कुञ्जन सुता जनार्दन लक्षमन सुदर्शन घुसौत सँ कलानाथ सुत जयवल्लूभ दौ वलियास सँ कन्हा्ई द्दौo जनार्दन सुता सरिसब सँ मुकुन्दा सुत कमलनाथ दौ वलियास सँ श्रीकान्त् द्दौo सुदर्शन सुतो कामेश्ववर: अलय सँ नन्द लाल सुत श्रीकान्ता दौ सरिसब सँ पाँ बंभोली द्दौo।। जानी सुतो वसन्तड: सरिसब सँ वाबूनाथ सुत दिनानाथ दौ नरउन सँ वाबूनाथ द्दौo वसन्तन सुतो पुरुषोत्तम दिगम्ब रो करमहा सँ दयानाथ सुत चेतनाथ दौ बेलउँच सँ नेहानाथ द्दौo पुरुषोत्तम सुता सूर्यानन्दo कामेश्वार सुशीला: घुसौत सँ मुकुन्द सुत हिरानन्दग दौ।। दिगम्ब र सुता अलय सँ वेचन लाल सुत बलभद्र दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo ।। ज्ञानी सुतो बतुर प्र. दशरथ जगदीशो वहेराढ़ी सँ आँरवी सुत राजा दौ सतलरवा सँ ववूजन द्दौo बूत्तर सुतो रामचन्द्रो सोदरपुर सँ जेगी सुत बाला दौ सतलरवा सँ किर्तिनाथ द्दौo रामचन्द्रस सुत उदयचन्द्रह बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर दो वलियास सँ श्रीकान्तन द्दौo।। ।। उदयचन्‍द्र सुता फनन्दह सँ वंशमनि सुत जीतेन्द्रनमणि दौ बेलउँच सँ जानकीनाथ द्दौo।। जगदीश सुता सोदरपुर सँ सोन सुत देवकीनन्दतन दरिहरा सँ लूचमनि द्दौo अपरा ज्ञानी सुता सोदरपुर सँ ब्रजदत्त सुत किर्तिनाथ दौ सकराढ़ी सँ लाल द्दौo ज्ञानी सुतो यशोधर: पाली सँ रामनाथ सुत गोविन्दड दौ सरिसब सँ पाँ गोविन्दि द्दौo

ॐ गाशुतोषाय नम: (450) सुरवेत सँ पिलरववाड़ (230)

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...