Wednesday, September 09, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :८ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२५१)
गुणपति सुता दरिहरा सँ बन्धुौ दौ (१००/०९) बन्धु् सुता करमहा सँ धराधर दौ (१०५/०८) धराधर सुता (२१७/०६) माण्डनर सँ विरेश्व र दौ (१०५/०४) विरेश्वरर सुतो बावीक: सोदरपुर सँ राम दौ (१९४//०९) वलियास सँ रघुनन्दौन द्दौ दुलाह प्रo धरनीधर सुता लीलाधर महिधर (२०६/०२) फणिधर मणिधरा: महिया सोदरपुर सँ मउज दौ (११३//०९) मउजसुंता नेना प्रo हृदयनाथ (१२५//०२) हरिनाथो (१९०/०१) गंजोरा बूधवाल सँ देवनाथ दौ (११४//०९) देवकृष्ण) सुतो देवनाथ: दरिहरा सँ बाले दौ (७८//०३) पीताम्बोर सुत मधुसूदन (१३३/०९) सुता महादेव बo (१०//०८) चिन्ताामणि दामोदरा (१४९/०२) बूधवाल सँ भवानीनाथ दौ महादेव सुतो बाले प्रo बालकृष्ण(: करमहा सँ जयदेव सुत दामोदर दौ सरिसब सँ विश्व४नाथ द्दौ बाले प्रo बालकृष्णभ सुता सोदरपुर सँ शुभंकर सुत लक्ष्मी देव दौ (७३//०२) शुभंकर सुता विश्वे(श्व४र लक्ष्मीददेव पुरन्दोरा: पण्डुाआ सँ पाँ हरिदेव दौ (६६/०४) कुजौली सँ बासुदेव द्दौ लक्ष्मी्देव सुतो चक्रपाणि चतुर्भुजो पाली सँ पशुपति दौ (८४//०१) दरिहरा सँ रामचन्द्रत द्दौ महो देवनाथ सुतो मo मo पाo (१२२/०७) कृष्णलदत: तेतरिहार सोदरपुर सँ दामोदर दौ (११०/०९) परान सुतो लालाक: पाली सँ गोपीनाथ दौ (१०७//०४) नरउन सँ रमानन्द् द्दौ लाला सुतों भानुदत्त दामोदरो करमहा सँ परमानन्द दौ (१०७//०७) परमानन्दo सुता (१३०/०७) सरिसब सँ मोहन दौ।। माण्डोर सँ मथुरा द्दौ दामोदर सुतो जुड़ाउन (१२१//०९) दुर्गादत्तो खौआल सँ विश्व नाथ दौ (२१//०४) गुदी सुत सोमदेव सुता भवाई गोपीनाथ देवनाथ वेद प्रo विदू सुता मधु गुदी प्रo मोरि रामचन्द्रा : कन्हो४ली सोदरपुर सँ बसाउन दौ (३५/०) खौ. गोविन्दी द्दौ


(२५२) ।। ११८ ।। हरिनाथ रतिनाथा: करमहा सँ कृष्णा दौ।। गोपीनाथ सुतो रघुनन्द न: हरिअम सँ सोमसुत शिवपाणि दौ।। सोदरo पदूम द्दौ रघुनन्दौन सुतो विश्वानाथ भोरा (१२९/०२) नाथौ हरिअम सँ बावू सुत सदानन्दन दौ (३३४//०) पबौली सँ छोटाई द्दौ विश्वँनाथ सुता खण्डरबला सँ वीर दौ (८४//०२) बेलउँच सँ कालीदाश द्दौ कल्या३ण सुता नित्यतनाथ हर्षनाथ लीलानाथ हरेनाथा: नरउन सँ आदिनाथ दौ (७९//०९) चतुर्भूज सुता भवेश रामेश्वतर सोनी प्रo रमाकान्ताी पाली सँ घोंघे दौ (१०३/०९) खण्ड८बला सँ राम द्दौ रामेश्व र सुतो तीर्थदत्त: झंझारपुर करमहा सँ किशु दौ (९६/०५) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौ तीर्थदत्त सुतो लक्ष्मीुदत्त ननूकौ रतौली दरिहरा सँ मo मo बन्धुर दौ (९८//०८) अपरा मo मo बन्धुतसुता (१७५/०) भूपनारायण यज्ञनारायण (१८४/०२) यदुनारायण: खण्ड‍बला सँ बाबू नन्दी नन्दीन सिंह दौ (११६/०) मिथिलेश्वँर महाराज नरपति सुता विविधेत्याूदि महाराज राघव सिंह ठo शिवनन्द्न सिंह ठo रघुनन्दरन सिंह महोग्रप्रताप धर्मकर्मावतार सर्वस्वसदाता वावू नन्दर नन्द न ठ. कुमर सिंह शौर्यार्जून ठ. ठाकुर सिंह प्रo रूद्रपति सिंहा (१७६/०३) सकराढ़ी सँ कविन्द्रय सुत भवानन्दद दौ (६५//०७) खण्डरo रघुराम द्दौo।। सिंह वावू नन्द१ नन्दिन सुतो वावू रामसिंह: बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (९८//०) पबौली सँ घनश्यामम द्दौ लक्ष्मीसदत्त (१२५/०३) सुतो गोपाल: सोदरपुर सँ आँरवी दौ (८२/०७) छबनू सुता आँरवी थोथी बच्चीजका: (२०१//०४)


(२५३) बूधवाल सँ हरिश्व र दौ (९५/०२) सोदरपुर सँ फकीर द्दौ ऑंरवी सुता दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (१११//०७) सरिसव सँ रत्ना।कर द्दौ गोपाल सुता आदिनाथ धर्मनाथ विश्वसनाथ महिनाथा: माण्ड्र सँ रामकृष्णव दौ (१०५/०६) ज्ञान सुतो रामकृष्णन गोपालो खण्ड बला सँ ठo एकनाथ दौ (१००/०२) करमहा सँ जगन्नारथ द्दौ रामकृष्ण् सुता सोदरपुर सँ परिवया दौ (१०३/०९) राघव सुतो परिवयाक: गंगौरा बूधवाल सँ महेश दौ (९३/०४) महेश सुतो थेघीक: (१२०/०५) खण्ड/बला सँ सोनी दौ (१००//०७) अपरा रतिघर सुता सोनी चाण मेधाकरा: माण्ड र सँ दशरथ दौ (१०३//०२) घुसौत सँ उहरि द्दौ सोनी प्रo मेघनाथ सुतो भैयन प्रo गौरीनाथ: (१२०/०८) अनलपुर करमहा सँ लोचन दौ (१०५/०९) लोचन सुता सोदरपुर सँ महिपति दौ (१०५/०८) अपरा महिपति सुता कीर्तिपति घनानन्दस (१८५//०३) कुलानन्द चिरानन्दा : माण्ड५र सँ रमापति दौ (१०५//०२) घुसौत सँ सदानन्दु द्दौ परिवया (१२३//०१) सुतो छोटकू (१८९//०६) गोपीनाथो नरउन सँ गंगादत्त दौ (१०६//०५) पाली सँ दुर्गादत्त द्दौ आदिनाथ सुतो कुलानाथ: (२४५//०६) हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (१०४//०५) मo मo (१७५/०९) सचल सुतो खगदत्त (१९९//०७) दुर्गादत्तो दरिहरा सँ हिरानन्द दौ (९६//०६) हिरानन्दम सुतो मोदानन्दी: (२०२//०३) बूधवाल सँ हरि दौ (९३/०४) हरि कृष्णन सुता विष्णुरदत्त: (१६१/०९) दरिहरा सँ पुरूषोत्तम दौ (१०५/०८) सोदरपुर सँ रामेश्वनर द्दौ दुर्गादत्त सुतो बावू लोकनाथ बावू गिरीजानाथो (१८२//०७) खण्डदबला सँ महाराज छत्र सिंह दौ (१०३/०६) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौ बावू लोकनाथ सुतो ठीठर (२११//०८) यदुनाथो (१९२//०९) मानी सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (९६/०५)


(२५४) (११९)
विश्वे४श्व र प्रo दीश सुता मनसुख प्रo श्री कृष्णथ (१२६//०३) घीर (१२६//०३) हिरा करo कृष्णांनन्दस दौ (९३/०२) कमलनयन सुता कृष्णाशनन्द सदानन्दा परमानन्दा् दरिo घनश्याथम दौ (७९//०५) घनश्या०म सुता खण्ड९बला सँ शुभंकर दौ (९२/०३) नरउन सँ नारायण द्दौo मनसुख सुतो कृष्ण दत्त: करमहा सँ छबनू दौ (९७//०७) छवनू सुता (२००/०४) रूद्रदेव खगदेव काला बo (०१/०९) लाला भैरव चाण देवा: कुजौली सँ हेमकर दौ (११५//०२) पाली सँ कमलनयन द्दौ कृष्णादत्त सुतो (१८४//०६) गिरधारीक: बेहट करमहा सँ देवनाथ दौ (११३//०४) माण्डँर सँ निधि द्दौ गिरधारी सुतो शिवदेव: परिणाम बूधवाल सँ दुल्लीी सुत परशमणि दौ (१०७/१०) कृष्णाननन्दर सुता भानुदत्त बछरू साहेब चाणा: बढिo पवौली सँ जयराम दौ (१०२/१८) अपरा जयराम सुतो दामोदरा: (१३२//०३) नरउन सँ मोहन दौ (१०१//०८) लक्ष्मीबदेव सुत रामभद्र सुता मोहन यदुनाथ परमानन्दो सदानन्द लक्ष्म‍ना: सोदरपुर सँ गोशाँई दाश द्दौ मोहन सुता रतिधर गंगाधर चतुर्भूज कुलपतिय: दरिहरा सँ उँमापति दौ (८७//०८) बुधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ बछरू सुता दुल्लीर चुन्नी् विसुनीका नरउन सँ हरिनाथ दौ (९९//०७) अपरा भैरव सुता धराधर परमानन्दु प्राणपति (१२३/०७) हरपतिय: खण्डलबला सँ विश्वथनाथ दौ बूधवाल सँ रतिपति द्दौ धराधर सुतो भिरवाई हरिनाथो करमाहा सँ हिंगु दौ (९३/०२) हिंगुसुतो चिरञ्जीव देवीदाशो खण्डँबला सँ माधव दौ (९९/०२) अपरा माधव सुतो (२१९//०२) लक्षमन चतुर्भूजों नरउन सँ बावू दौ (२६६/०१) सोदरo भानू द्दौ हरिनाथ (१८५/०१) सुतो आनन्द्:सकराढ़ी सँ जयदेव दौ (१११/०६) जयदेव सुता (१२३/०७) खण्ड०बला सँ रघुनाथ दौ (९५//०४) रघुनाथ सुतो उपेन्द्र : माण्डीर सँ रघुनाथ दौ (१०७/०५) रघुनाथ सुता सोदरपुर सँ भगीरथ दौ (११६//०५) माण्डार सँ पीताम्बतर द्दौ दुल्लीन सुता परशमणि हृदयमणि (१९९/०३)


(२५५)
विद्यामणि (१२५//०७) शिरोमणि: (१९७//०७) बाउन प्रo (२००/०९) चूड़ामणि केशवा (१९०//०९) दरिहरा सँ विधू प्रo देवनाथ दौ (८३//०२) सरिसब सँ साहेब द्दौ परशमणि सुता गिरधारी (१९३/०९) बेचन सोनरंगीका (१२//०१) बढिo पबौली सँ दयानिधि दौ (९०/०३) परमानन्दग सुतो सदानन्दं करमहा सँ किशाई दौ (१३९//०५) सदानन्दर (२१६//०५) सुतो कलर: दरिहरा सँ भवानन्दम सुत अनी दौ (११३/०५) सोदरपुर सँ लखाई द्दौ कलर सुतो (१८४//१०) दयानिधि: करमहा सँ शिवदत्त दौ (१०९//०९) सरिसब सँ शंकर द्दौ दयानिधि सुतो मोहन: नडुआर करमहा सँ साहेब दौ (११३//०९) सोदरपुर सँ रत्न पति द्दौ हर्षनाथ सुतो रवेलानाथ मोक्षनाथौ पुड़े नरउन सँ महो लोकनाथो दौ (११६//०८) जनार्दन प्रo महिनाथ सुता मार्कण्डेँय प्रo मुक्रिनाथ मेघानाथ (०३/०७) उ.टी. मतिनाथ महो लोकनाथ मुकुन्दा : बुधवाल सँ कंटू दौ (११९/०३) थेघी सुतो परशमणि: सोदपुर सँ मनसुख दौ (११९//०१) करमहा सँ धबनू द्दौ परशमणि (१८६//१०) सुता बछरण प्रo (१९०/०९) वत्सेखश्वञर कन्टू) प्रo रत्नेथश्व र वाचा प्रo (१७७/०७) सोमेश्वार चण्डेदश्विरा: (१७६//०४) खण्डछबला सँ मोहन प्रo प्रेमनाथ दौ (१०१/०९) मोहनप्रo प्रेमनाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीानाथ द्दौ कन्टूब प्रo रत्ने श्वतर सुता (१८४/०६) वागीश्वथर रामेश्व७र (२१८/१०) घनेश्व्र गिरीश्व रा: सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (८२/०७) चित्रधर सुता (२१५/०४) पुण्य्धर भूवन्ध६र (१२३//०६) वेदघर (१७६//०४) जीवधर (१९३/०१) तेजधरा: करमहा सँ दुखभंजन (११६/०५) दरिहरा सँ विधु प्रo देवनाथ द्दौ महोपाध्याेय लोकनाथ सुता खण्डडबला सँ मo मo कृष्णर सिंह दौ (११९/०४) भैयन प्रo गौरीनाथ सुता अजीत सिंह उद्यौतसिंह (१६५/०६)


(१२०) (२५६) उग्रसिंह खूनीप्रo मित्र सिंहा बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (१०६/०६) पवौली सँ कृष्णरपति द्दौ ठo उग्रसिंह (१८८/०३) सुतो मोहन सिंह (१७७//०५) जगत सिंहो माण्डघर सँ हरेराम दौ (६२/०७) हरिराम सुता कुजौली सँ छोटकू दौ (५७/०५) अपरा छोटकू सुता (२६०//०३) पाली सँ पाँ हीरा दौ (११०/०६) पाँ हिरा (२१६//०३) सुतो मनबोध: (२३१//०८) सोदरपुर सँ कमलापति दौ (५८/०३) दरिहरा सँ गंग द्दौ ठo जगत सिंह सुतो दामोदर (२०५//०१) सिंह मo मo पाo कृष्णँ सिंहो बलियास सँ मणि दौ (६५//०२) अपरा शतञ्जीव (१२८//०८) सुतो रघुपति रमापति पवौली सँ रामचन्द्र८ सुत कालीदाश दौ (७३//०४) दरिहरा सँ गणपति द्दौ रघुपति सुतो हरिनाथ नाथों (२१६/०८) जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ (७४//०२) सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम द्दौ हरिनाथ सुतो मणि प्रo ललितनाथ: खण्ड‍बला सँ फकीर दौ (८७//०८) पुरुषोत्तम (१२७/०१) सुता बन्धुु (२१६/०९) फकीर चाणं गोविन्दान: (१८७//०६) दरिहरा सँ भिरवू सुत हरिनाथ दौ (११२/०६) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौ फकीर सुता हेमपति (१२४//०४) पद्मापति थानूका (१७८/०९) पाली सँ हरिनन्द्न दौ (८९//०२) अपरा अनन्तद सुतो (३२८//०४) हरिनन्दान कुली कौ माण्ड र सँ घनश्यािम दौ (१०९/०४) सोदरपुर सँ रमापति द्दौ हरिनन्दान (३१७//०१) सुतो नाथ मनसुखो (१२८/०९) मनसुखो (३२३//०४) सोदरपुर सँ चतुर्भूज दौ (११४/०५) दरिहरा सँ चतुर्भूज द्दौ मनी प्रo ललितनाथ सुता वंशीधर मुरलीधर इश्वुरीदत्त (३१७/०१) बवे प्रo मनोधर कालीदत्त (२०६/०५) नेनाका कन्होनली सोदरपुर सँ विघ्नेवश्वरर दौ (३५//०३) लोटाई सुतो बछाई गोपाई कौ माण्ड)र सँ माधव दौ बछाई सुतो मोहन घनीकौ हरिअम सँ रघुनाथ दौ (१०६//०४) अपरा रघुनाथ सुतो भोरानाथ: सोदरपुर सँ शिवदेव दौ (८९/०९) घुसौत सँ जयदेव द्दौ मोहन सुता महेश्व र रामेश्वार छोटी


(२५७) प्रo हरिश्वुर धीरेश्व रा: (१९२/०४) करमहा सँ रघुनाथ दौ (८७/०९) माण्डणर सँ मणि द्दौ रामेश्वईर सुता वैयाकरण परमेश्वेर (१३२/०४) नन्दीवश्व र (१७७//०६) विघ्ने श्वथरा: नरउन सँ लक्ष्मीनकांत दौ (८६//०९) यदुनाथ सुतो अनन्तर भवानन्दौि (२४९//०९) सरिसब सँ अपूछ दौ (६१/०२) पाली सँ रत्न७पाणि द्दौ अनन्तर सुतो लक्ष्मीदकांत: पाली सँ लक्ष्मीेपति दौ (८४/१०) लक्ष्मीीपति सुता पवौली सँ विश्व९नाथ दौ पाली सँ गादू द्दौo लक्ष्मीधकांत सुता करमहा सँ आनन्दीि दौ (८७//०६) आनन्दी (१४८//०४) सुता बेलउँच सँ कमलनयन दौ (६०/०९) कमलनयन सुतो हरिनाथ: सरिसब सँ रमानन्दा दौ (७२//०८) भवानीनाथ सुता पाँ विश्वबनाथ सुतौ (२०८/०६) कारू मोहनो पाली सँ प्राणधर दौ मोहन सुता रमानन्दस लक्ष्मी्पति पद्मापतिय: माण्डनर सँ राजा दौ।। रमानन्द( सुतो महादेव: (१३३//०९) बलियास सँ हाड़ी दौ (८४/०८) हाड़ी सुता जजिवाल सँ श्रीकृष्णर दौ (६९/०१) पाली सँ मुकुन्दद द्दौ विघ्नेरश्वलर सुतो (१६६/०७) सुतो सदन बदनो द्योसोत सँ झोंटु दौ (६७/०७) अपरा छत्रपति सुता झोंटू दुल्लँह (१६६//०२) बालहा: वलियास सँ काशीनाथ दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौ झोंटू सुता राम: (१७७//०८) तारापति (१९६//०७) हेमकरा: (२५५/१०) पण्डुँआ सँ बोध दौ (६४/०७) पाँ हरिश्वहर सुतो कृष्णोपति गिरपति: सरिसब सँ (३०३//०४) लक्ष्मौन दौ (६१/०२) लक्षमन सुतो गदाधर: बेलo बवूदी दौ (७३//०८) (६१/०३) बेलउँच सँ बवूदी द्दौ बवूदी सुता खौआल सँ प्रजायक वावु दौ।। पाँ कृष्ण पति सुता पाँ बोध प्रo रत्न पति (१८३//०९) (१९७/०५) मोहन योगी पाँ कुढ़ाईका: बभनियाम सँ कृष्णा नन्दँ दौ (५१/०३) अनिरूद्ध सुता कृष्णा(नन्दध भगीरथ (१२४//०७) महादेवा: (१३९//०९) वलियास सँ जगदीश दौ (६०/०३) सकौना सँ नारायण द्दौ कृष्णािनन्दध सुता शूलपाणि साधू साहेबा: (१३९//०२) सतलखा सँ पुरुषोत्तम दौ (५९/१०) पुरुषोत्तम सुता पनिचोभ सँ कवि दौ (६८/०१) कवि सुता परमानन्दा महादेव प्रद्यूम्ना:: (२३०//०९) विस्फीत सँ पीताम्बुर दौ (६४//०७) गंगोरा सुधापति द्दौ पाँ बोध प्रo रतनपति सुतौ (२१८/०९) बुद्धिनाथ (२१८//०९) बद्रीनाथो (३१३//०८) सरिसब सँ चाण दौ (९३/१०) जयदेव सुता भगीरथ हरपति दशरथा: सकराढ़ी सँ गौरीश्वौर सुत गंगेश्व(र दौ उचति सँ नरहरि द्दौ सकराढ़ी सँ गागे द्दौ (२२९/०७)

।। १२१ ।। (२५८)
दशरथ सुतो हरिकृष्ण६ पाँ हेडू कौ दरिहरा सँ दामू सुत अफाई दौ (६२//०८) अलय सँ चिन्ता(मणि द्दौ पाँ हेडू सुतो पाँ चाण धर्मपति: (१२४//०६) वलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पवौली सँ कालीदाश द्दौ पाँ चाण सुतो भिरवीक: (१६६//०२) सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (३०//०१) हरिश्वीर सुत मतीश्वौर सुता रघु गणपति श्री पतिय: अलय सँ हेलू दौ गणपति सुतो अनन्तस: करमहा सँ रघु दौ।। अनन्त० सुतो रामभद्र दामोदरो सोदरपुर सँ रतिकर दौ दामोदर (१२९/०९) सुतो गतिराम: पाली सँ गोपीनाथ सुत रामभद्र दौ जजिo कान्हो द्दौ गतिराम सुतो गंगाधर: (१६६//०३) सोदरपुर सँ रामभद्र दौ (५३/०५) यदुनन्दनन सुता पीताम्बदर (२२७/०१) छोटाई प्रo रामभद्र महेशा: माण्डँर सँ रघुपाणि दौ।। रामभद्र सुता गिरधर (१५१//०८) (२२६/०७) विद्याधर मुरलीघर लालपाणिय: पनिचोभ सँ बासुदेव सुत जगदीश दौ दरिहरा सँ पद्मनाम द्दौ गंगाधर (१६६//०३) सुता कटैया। पाली सँ वद दौ (१८४/०१) अपरा पाँ बद सुता कटका सोदरपुर सँ रमन दौ (८८/०३) कुमर सुतो रघुनन्दटन: करमहा सँ महेश दौ।। रघुनन्दून सुतो रमन: पाली सँ रविपति दौ।। रमन सुतो रामभूषण: अलय सँ गोशाई दौ (५९/०८) सतलखा सँ शिरी द्दौ धर्मधुरीण मo मo पाo कृष्णत सिंह सुता विरेश्वौर सिंह थेघनाथ सिंह काशीनाथ सिंहा: तिसउँत सँ गिरधारी दौ (११७/०४) जगन्ना।थ सुतो भैयो (२०५//०९) गिरधारी कौ वलियास सँ सीना दौ (९४/०७) भवेश सुता हृदयनन्द१न (३१८//०५) महोपाध्यााय सीना गौरीनन्द७न (३१२//०६) दुल्लथहा: (१८८/०४) खण्ड९बला सँ भवेश सुत भोरानाथ दौ (६३//०४) बo (६//०२) भवेश सुतो भोरानाथ: अलय सँ बछाई दौ भोरानाथ सुतो भवनाथ: करमहा सँ देवानन्दद दौ (८७/०७) खण्ड बला सँ बालकृष्ण द्दौ मo मo पाध्यायय सीना सुतो इशानदत्त: खण्ड:बला सँ दुर्गादत्त दौ (४९//०७) पाली सँ घनेश द्दौ गिरधारी सुतो चिरत्र्जीव (२४०//०९) देवकृष्णो सोदपुर सँ मोती दौ (११८/०८) जुडाउन सुतो मोतीक: वलियास सँ दुर्गानाथ दौ (२३३/०५)


(२५९)
(६९/०८) पाली सँ हेमांङ्त्रद द्दौ मोती सुतो श्री रमन: तरौनी करमहा सँ कलानाथ दौ (१०९//०७) अपरा मधुसूदन सुतो परशुराम: सोदरपुर सँ शुभंकर दौ (११८/०५) पण्डुनआ सँ पाँ हरिदेव द्दौ परशुराम सुता (१९५//०७) भैया दुरवन प्रo. विश्व्नाथ रतना: सरिसब सँ परशुराम दौ (६१/०३) परशुराम सुता नरउन सँ गौरीनाथ दौ (१०१//०४) सोदरपुर सँ हरिनन्दमन द्दौ दुरवन सुता (२४९/०८) सोनी (३१२/१०) वैद्यनाथ जगन प्रo जगन्नाथथ (१६६/०९) ज्योपo कलानाथा: खौआल सँ गुणाकर दौ (१०९//०४) अपरा गुणाकर सुता सोदरपुर सँ रघुराम दौ एकo किशाई द्दौ ज्यो‍o कलानाथ सुता श्याखमनाथ (२१८//०१) छोटकनि प्रभुनाथा: सरिसब सँ बलभद्र दौ (७३/०५) दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ खेलानाथ सुता खण्डथबला सँ आद्याकान्तद दौ (११२//०६) हरिकृष्णौ सुता आद्याकान्त दुर्गाकान्त क्षेमकान्ताँ: नरउन सँ फतुरी दौ (११३//०२) वचकन सुता (२९२//२) बूलन (२०४//०३) टेनी फतुरी वितूका: पाली सँ दुरिवया दौ (१०२//०८) खण्ड१बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ फतुरी सुतो शम्भु(नाथ उषानाथौ सकराढ़ी सँ जगमोहन दौ (९६/०२) दुल्लथह सुतो झोंटू प्रo गौरीदत्त (२४५/०२) देवीदत्तो बूधवाल सँ लाला दौ (९६/०८) दरिहरा सँ आनन्दन द्दौ देवीदत्त सुता मनमोहन (२१२/०३) जगमोहन ब्रजमोहन (२१५/०८) पाली सँ दुरिवया दौ (१०४//०९) खण्डदबला सँ थेघी द्दौ जगमोहन सुता गंगौरा बुधवाल सँ छत्रनाथ दौ (११८/०६) मo मo कृष्ण८दत्त सुतो छत्रनाथ विद्यानाथो (१२५/०३) पवौली सँ कवि भोलन दौ (९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौ छत्रनाथ सुता माण्डतर सँ रूपनाथ दौ (९२//०६) रूपनाथ सुतो बवूजन: (१९४//०९) करमहा सँ मुनि दौ (११६//०७) मुनि प्रo कृष्णिपति सुतो रमनूक: नरउन सँ विश्वेमश्वँर सुत गंगादत्त दौ (१०६//०५) पाली सँ दुर्गादत द्दौ आद्याकान्त सुतो तेजनाथ देवनाथो करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्बवर दौ


।।१२२।। (२६०) (९१//०८) महोपाध्यातय केशव सुतो लान्हि जीवनो माण्ड)र सँ कुलपति दौ (१०७//१०) पाली सँ घनानन्दी द्दौ लान्हि प्रo लोकनाथ सुता दिगम्बपर (२१२/०३) (२९२//१०) पीताम्बकर नीलाम्बतर (२०१//०९) सीताम्बनरा: पबौली सँ धर्मानन्द८ दौ (११६//०५) सदानन्दव सुतो गुल्लीथक: माण्डीर सँ महादेव दौ (१०५/०६) करमहा सँ शंकर द्दौ गुल्ली सुता कृष्णा्नन्दग रूद्रानन्द( धर्मानन्दव वैया. मनभरना: पाली सँ भवनाथ दौ (१०२/०५) खौआल सँ गंगा द्दौ धर्मानन्दर सुतो जनार्दन: (२४६//०४) प्रo टेकानन्दल बुधवाल सँ परशमणि दौ (१२०/०५) खण्ड बला सँ प्रेमनाथ द्दौ पीताम्बुर सुता (१९३/०४) वलियास सँ दामोदर दौ (१०३/०६) नीधी प्रo धरापति सुतो ठेडनि प्रo धर्मपति: ठीठरू प्रo जसस्‍पति: (२८३/०८) हरिअम सँ मेघनाथ दौ (११५//०३) माण्डणर सँ हरिशीव द्दौ ठेङनि सुता उमापति (२७९//१०) बच्चे८ प्रo (१८५//०७) उग्रपति दामोदर प्रo किर्तिपति मन्धनना: करमहा सँ टेकनाथ दौ (९९/०१) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ दामोदर सुता पुण्यरपति (२/११ उ.टी.) कमलापति (२१७//०४) लक्ष्मी पतिय: बूधवाल सँ वाचा दौ (१०६/०७) उँमानाथ सुता मनहर (२९०/०१) जीवन प्रo बाचा झिंगुरा: सोदरo भिरवन दौ (१०१//०२) अपरा भीरवन सुतो गोपाल: (१८६//०१) सकराढ़ी सँ नकदू दौ (१११/१०) नकदू सुता पाली सँ धर्मानन्दर दौ (१०८/०१) धर्मानन्दो सुतो किर्तिपति बनानन्दोम सरिसब सँ हरिजीव सुत बवनू दौ (१०४/०) करमहा सँ हेमकर द्दौ जीवन प्रo वाचा सुतो खण्डाबला सँ रूपनाथ सुत देवकीनन्द न दौ (१०१/०९) मo मo उपाo रूपनाथ सुता मधुसूदन (१६५/११) मुकुन्दू अच्युबत देवकीनन्दूना: दरिहरा सँ शोभाकर दौ (१०५/०९) नरउन सँ कुलपति द्दौ ठo देवकीनन्द१न सुता रघुनन्दून हरिनन्द्न गिरिनन्दपन श्री नन्देना: नरउन सँ लक्ष्मीौदत्त दौ (११८//०८) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ एवम् ठo भवेश विवाह प्रकरण समाप्तश:।। (१५.१२.२००३)


(२६१)
ठo बासुदेव प्रo तुलमाणि सुतो रूद्रमणि प्रकाशमणि कौ पाली सँ गंगाधर सुत जगद्धर दौ (११७//०६) उर्व्वीौधर सुतो गंगाधर: खौआल सँ श्रीदत्त दौ (१०८/०५) श्रीदत्त सुतो हरदत्त उँमादत्तो करमहा सँ भवानी दत्त दौ (११७/०१) दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौ गंगाधर सुता गुणधर (२१७//०८) कुलधर प्रo मार्कण्डेँय महो जo द्धरा: खण्ड)बला सँ ठ. गोपाल दौ (११७/०३) अपरा विष्‍णुपति सुतो गोपाल गिरधारी कौ नरउन सँ मनबोध दौ (१०३//०८) पौराणिक मनबोध: सुता पबौली सँ परमानन्दप दौ (११६//०५) परमानन्‍द सुतो भैरवदत्त (१७९//०१) सोनो कुजौली सँ चन्द्रदशेखर दौ (८५/१०) चन्द्रिशेखर (१७७/०८) सुतो मनबोध साहेबो खण्डोo सँ धराधर दौ (९७/०१) अपरा रघुराम सुतो धराधर गंगाधरौ करमहा सँ सदानन्दा दौ (८२/०४) सोदरo दामोदर द्दौ धराधर सुता करमहा सँ कृष्णम दौ (२८//०८) कृष्ण् सुता नरउन सँ धराधर दौ (११९//०६) करमहा सँ हिंगु द्दौ ठ. गोपाल सुतो रघुपति माण्डमर सँ जीवपति दौ (११२//०८) वैदिक (२००/०४) जीवपति सुतो गिरधारीक: सोदरपुर सँ सोनी दौ (९४//०७) दुखभंजन सुतो सोनीक: सकराढ़ी सँ जयदेव दौ (११९//०७) जयदेव सुता नरउन सँ प्राणपति दौ (११९//०५) प्राणपति सुतो गोपीनाथ रघुनाथो घुसौत सँ (१०६/०१) भगीरथ सुतो मार्कण्डेजय प्रo साहेब: सोदरo रामचन्द्रत दौ (४५/०२) हरिअम सँ हिंगु द्दौ वैदिक सोनी सुता वैदिक कुलमणि वैदिक वंशमणि कमलमणि परशमणि (२८०/०१) हर्षमणिका: दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (१११//०७) अपरा वैदिक जीवनाथ सुता करमहा सँ भवदेव दौ (११६/०२) नरउन सँ हरिहर द्दौo।।


।।१२३।। (२६२)
महो जगद्धर सुता सोदरपुर सँ जयनाथ दौ (११९/०५) अपरा परिवया सुता कन्हा१ई हेमनाथ (१७७/०४) धीरनाथ (२०२/०५) दुर्गानाथ (२४६/०४) रतिनाथा: (१९१//०९) करमहा सँ वेणीदत्त दौ (९५/०६) अपरा वेणीदत्त सुता सरिसब सँ बवनू दौ (१०४/०१) करo हेमकर द्दौ हेमनाथ सुतो मनोहर प्रo महिनाथ: बूधवाल सँ मo मo कृष्ण दत्त दौ (१२२/०७) पबौली सँ कवि भोलन द्दौ मनोहर सुता जयनाथ गोशाँई प्रo लक्ष्मीतनाथ कलर प्रo भेषनाथा: हरिअम सँ हर्षमणि दौ (११५//०३) हर्षमणि सुतो बछरण (१२४//०१) योगीलालो (१८५/०४) सोदरपुर सँ भीरवन दौ (१०१//०३) पाली सँ भवनाथ द्दौ महो जयनाथ सुतो यदुनाथ (०६/०८/उ.टी.) अनन्तानन्द प्रo शक्रिनाथो नरउन सँ तेजनाथ दौ (१०५//०१) (१८५/१०) दयानाथ सुतो बावू मनमोहन: खण्डलबला सँ महाराज माधव सिंह दौ (११५//०७) नरउन सँ गोकुल नाथ द्दौ बावू मनमोहन सुतो (२१८/०४) तेजनाथ प्रo पुरन्द र (१९८/०) गंगानाथो सोदरपुर सँ ठेड़नि दौ (११३/१०) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ तेजनाथ सुतो पुण्यजनाथ कमलानाथो (२१३/०५) सोदरपुर सँ भूवन्‍धर दौ (१२०/०७) भूवन्‍धर (२१८/०४) सुतो बनामालीक: माण्ड्र सँ गोकुल दौ (११६//०३) अपरा कुनाई सुतो धीर: अनलपुरा करमहा सँ फकीर दौ (७९//०६) अपरा भवनाथ सुतो बालकृष्णब: सोदरपुर सँ रघुनाथ दौ बालकृष्णत सुतो भगीरथ: सोदरपुर सँ पाँ केशव दौ (६६//०५) हरिअम सँ भवेदव द्दौ भगीरथ सुतो फकीर: माण्डोर सँ यदुनाथ दौ (८५/०२) हरिअम सँ जगदीश द्दौ फकीर सुतो लाल सतारो (२५६//०९) सोदरपुर सँ हरिहर दौ (१०५//०६) दरिहरा सँ भिरवारी द्दौ धीर सुतो गोकुल: करमहा सँ हरिनाथ दौ (११६//०९) अपरा हरिना‍थ सुता खण्ड बला सँ गुणानन्दर दौ (८४//०२) गुणानन्दद सुता


(२६३)
तुलाकृष्ण् मणिकृष्णद (१२६/०४) जयकृष्णा : करमहा सँ भौरानाथ दौ (७३/०३) (१२५/०६) भोरानाथ सुता खौआल सँ रघुनन्दषन दौ (११८//१०) हरिअम सँ सदानन्दध द्दौ गोकुल सुतो हलधर मo मo उo चन्द्रदधरो डुमरा बूधवाल सँ दुल्लणह दौ (१०९/०३) अपरा गंगानन्दा सुतो पद्मापति: सरिसब सँ देवकीनन्दान दौ (१०१//०४) नरउन सँ गोरीनाथ द्दौ पद्मापति सुतो नरपति खण्ड)बला सँ बालकृष्ण दौ (११५/०२) बालकृष्ण‍ सुतो दुखभजन: (१९५//०१) कनसम माण्डरर सँ कृष्ण देव दौ चिकू सुत मोहन सुतो कृष्ण देव: सरिसब सँ परमानन्द‍ दौ (८३//०४) पाली सँ केशव द्दौ कृष्णपदेव सुता चेथडू प्रo कमलनयन पीताम्बदर बछरणा: बूधवाल सँ सदानन्दौ दौ सदानन्दु सुता माण्ड)र सँ छोटाई सुत चतुर्भुज दौ सरिसब सँ माधव द्दौ नरपति सुतो दुल्लबह: सोदरपुर सँ विश्व्नाथ दौ (१११//०९) पाली सँ भगीरथ द्दौ दुल्ल्ह सुता कृष्णोपति (१८३//०८) ठीठरू प्रo श्रीपति मनभरना: दरिहरा सँ गतिराम सुत दुखभंजन दौ (११७/०३) तिसउँत सँ सुबन्धुु द्दौ एवम् ठo बासुदेव प्रo तुलमणि विवाह: (२१/१२/२००४)


(१२४) ।। २६४ ।।
ठ. राधारमण सुता हरिअम सँ फेकू सुत गुणानाथ दौ (१२३/०३) बछरण सुत (१९२/०२) सुत फेकूक: सोदरपुर सँ बचकन दौ (१११/०८) करमहा सँ वेणी द्दौ फेकू सुत गुणनाथ: खण्ड०बला सँ महेश्वदर दौ (१०५/०७) सोन सुता महेश्‍वर हरिश्वुर कृष्णे/श्वतर विश्वे३श्‍वरा: खौआल सँ बनी दौ (११५/०९) अपरा बनी सुता नरउन सँ भवनाथ दौ (११६/०३) भवनाथ मo मo सुता हरिअम सँ मo मo सचल दौ (११९/०६) दरिहरा सँ हिरानन्दौ द्दौ।। ठo महेश्वभर सुतो नृपतेश्वरर: सकराढ़ी सँ धरानाथ दौ (११७/०५) धरानाथ सुतो यदुनाथ लूचाई नेनाकी (२७८/०३) भरिवया खण्ड बला सँ परशमणि दौ (१२०//०५) हेमपति सुता परशमणि छत्रमणि (१९९//०५) वंशमणिय: वलियास सँ विद्यानाथ दौ (६७//०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौ परशमणि सुता राधाकान्तो गौरीकान्‍त जयकान्तं जगतकान्‍त (२८८/०६) नडुआर करमहा सँ हेमनारायण दौ (८७/१०) उँमानाथ सुत हेम नारायण:पण्डु आ सँ कृष्ण्पति दौ (१२१/०७) बभनियाम सँ कृष्णारनन्द द्दौ हेमनारायण सुता होरिल (२१५/०६) दुरिवया मन्नूप प्रo भोरानाथ प्रितिनाथ ह्रदयनाथ मन्धयन (३१३/०७) बछरणा: (१९९//०९) सरिसब सँ धर्मपति दौ (१२१/०१) धर्मपति सुता बोधन छवन (२४३/०२) शोभन पाँ कमलनयन (१९५/०९) (२६०//१०) नारायणदत्ता: पण्डुतआ सँ नन्दी१श्व१र दौ (६९/०३) पाँ पशुपति सुता पाँ नन्दी श्व्र पाँ बिकू प्रo (१६४//०१) रमानाथ केदार (१७८/०२) गणरोहणा: (२४२/०६) बभनियाम सँ भगीरथ दौ (१२१/०७) भगीरथ सुत पक्षधर: खौआल सँ कमल दौ (७५/०३) बेलउच सँ परमानन्द( द्दौ पाँ नन्दीयश्वनर सुता पाँ चाण (१९८/०५) मनसुख (१९२/०७) पाँ गरीब (२३४/०३) भैयाका (१७३/०२) महिषी बुधवाल सँ मही दौ (१३८/०७) गरूड़ सुत रमनी सुतो बालगोपाल: वलियास सँ

(२६५) रूचिनाथ दौ।। बालगोपाल सुता हरिश्‍वर चतुर्भूजमहीका सकराढ़ी सँ पाँगोनू सुत रामकृष्‍ण दौ पबौली सँ हरि द्दौ मही सुता मनीराम (१८८/०५) बन कारीका खण्‍डबला सँ बालकृष्‍ण दौ (८७//०९) खौआल सँ चतुर्भुज द्दौ गुणनाथ सुतो गोपाली प्रo यदुनाथ: खण्‍डबला सँ बावू योगीपति सिंह दौ (११५//०८) अपरा बावू रमापति सिंह सुता महिपत्युरप नामक नन्‍हकू सिंह: बूधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२२/०७) विद्यानाथ सुता नरउन सँ लक्ष्‍मीदत्त दौ (११८//०८) अपरा लक्ष्‍मीदत्त सुता हरदत्त (२७६/०५) सोमदता: माण्‍डर सँ चाण दौ (१०५/०५) चाण सुतो फकीर: सुरगन सँ राय चन्‍द्रनारायण दौ (११३/०२) राय चन्‍द्र नारायण सुता राजा देवनारायण (१६२//०१) राजा श्री नारायण (१८३//०३) नारायण राय ललीत नारायण राय किर्तिनारायणा: पवौली सँ रघुनन्‍दन दौ (११६//०४) अपरा रतिपति सुता भगीरथ चन्‍द्रपति कृष्‍णपतिय: (१९०/०४) बुधवाल सँ शिवनाथ दौ सरिसब सँ इन्‍द्रपति द्दौ चन्‍द्रपति सुतो (१३०/०४) रघुनन्‍दन: करमहा सँ भौरानाथ दौ (१२४/०१) अपरा भोरानाथ सुता नारायण महादेव जयदेवा: माण्‍डर सँ अनाई दौ सोदर. अर्जुन द्दौ रघुनन्‍दन सुता माण्‍डर सँ घनश्‍याम दौ (७२/०३) लक्ष्‍मीनाथ सुत कृष्‍णपति सुता दयाल दमाई नारायणा: बo (०८/०४) करo कृष्‍णदेव दौ कुजौली सँ गोपीनाथ द्दौ दमाई सुतो घनश्‍याम: हरिअम सँ बासुदेव दौ (७१//०६) माण्‍डर सँ चिकू द्दौ घनश्‍याम सुतो शिवनाथ: बुधवाल सँ कृष्‍ण दौ श्रीपति सुत नाथ सुतो क़ृष्‍ण: दरिo देवनाथ दौ।। कृष्‍ण सुता नरउन सँ धराधर सुत हारेदेव दौ खौo रत्‍नपति द्दौ बावू महिपति सिंह सुता बावू योगीपति सिंह बावू गोपीपति सिंह बावू उग्रपति सिंह: पाली सँ दयानाथ दौ (१०६/०४) दयानाथ सुतो डमरूनाथ (२११//०१) फणिनाथौ (२०५/०६) सोदरपुर सँ


(२६६)
कारी दौ (१०४//०३) कारी प्रo कृष्णादनन्द१ सुतो (१९८/०३) कौशल्याानन्दवन (२०३/०७) प्रo दुलारनाथ दामोदरो (२४०//०५) पाली सँ दुखिया दौ (१०४//०९) खण्ड०बला सँ थेघी द्दौ बाबू योगीपति सिंह सुता करमहा सँ चंचल दौ (९८//०९) शंकरदत्त सुतो थाड़ू प्रo रूद्रदत्त विष्णुखदत्त: सोदरपुर सँ नेना दौ (११८/०३) नेना सुतो गोशाँइक: माण्ड४र सँ खगपति दौ (१०९/०६) पवौली सँ कवि भोलन द्दौ विष्णुथदत्त सुतो चंचल प्रo सोमदत्त:पबौली सँ धर्मानन्दि दौ (१२२//०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ चंचल प्रo सोमदत्त सुतो विजयदत्त (२०२/०७) (२११//११) माधवो नरउन सँ मुक्तिनाथ दौ (९८//०९) नारायण सुतो बन्धू्क: सोदरपुर सँ रघुपति दौ (१०३//०४) पाली सँ अनिरूद्ध द्दौ बन्धु२ सुतो जहलीक: सोदरपुर सँ वामदेव दौ (९९/०९) अपरा वामदेव सुता (२१९/०२) पाली सँ धराधर दौ (११७//०४) सरिसब सँ वामदेव द्दौ जहली सुता कृष्णा(राम (१८४/०४) ऋषि दुखभंजन प्रo दुखियाका दरिहरा सँ मनसुख दौ (९९//०३) खण्ड बला सँ जगन्नाचथ द्दौ दुखिया सुतो गोविन्द् (२१७/०६) (२०१/०४) बुद्धिकर छक्कौन भाइलाला सोदरपुर सँ आँखी दौ (११९/०१) दरिहरा सँ वैo जीवनाथ द्दौ छक्क/न सुता विश्वानाथ मुक्तिनाथ (१८३//१०) (३१६//०७) शिवनाथा: सकराढी सँ हृदयधर दौ (९६/०८) हृदयघर सुता बुधवाल सँ विद्यामणि दौ (१२०/०) विद्यामणि सुता चुम्म न (१९७//०५) देवकीनन्द न अच्यु/तानन्द नित्याबनन्दार: माण्डनर सँ प्रान्नािथ दौ (९३/०५४) पवौo भोलन द्दौo मुक्रिनाथ सुतो धर्मनाथ: (२१३//०४) पाली सँ दामोदर दौ (७५//०८) शिवनाथ सुतो मनभरन: सोदरपुर सँ परिवया दौ (१२३//०१) करo वेणीदत्त द्दौ मनभरन सुतो दामोदर: खण्ड‍बला सँ


(२६७)
ठ. गोपाल दौ (१२३/०६) माण्डुर सँ जीवपति द्दौ दामोदर सुता अर्जून (१८३/०४) विदेवश्व(र (१९१/०४) फतुरीका: दरिोहरा सँ गोवर्द्धन दौ (१०३//०३) वैo घननाथ सुतो गोवर्द्धन सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (१०१/०१) जयदत्त सुतो वंशीक: (२७१/०६) खौआल सँ गोकुल दौ (८१//०४) सोदपुर सँ छबनू द्दौ गोवर्द्धन सुतो मार्कण्डेजयक: सरिसब सँ रूपनाथ दौ (१०१//०६) जीवनाथ सुतो योगनाथ (२१७/०३) रूपनाथो खौआल सँ पीताम्बतर दौ (१०८/०५) सोदरपुर सँ रामचन्द्रो द्दौ रूपनाथ सुतो शशिधर: (२७८/०४) माण्डथर सँ काशीनाथ दौ (११३//०५) उपाध्या य काशीनाथ (१३३//०८) सुता खण्डथबला सँ मणिकृष्ण/ दौ (१२४/०१) मणिकृष्णद सुतो जयनाथ: (१८५/०६) जगौर माण्ड र सँ इशान्ना)थ दौ (१०७//०६) जयदेव सुतो बछरूक: करमहा सँ कृष्णन दौ (१०७//०८) सोदरपुर सँ श्रीपति द्दौ बछरू सुतो इशान्नााथ: पाली सँ सर्वज्ञान गरीब दौ (११४/०९) करमहा सँ गुणाकर द्दौ इशान्ना थ (१६६//१०) सुतो नवलक्षधिपति मानीक: घुसौत सँ चाणन दौ (१०९//०५) अपरा थेघू सुतो (२६८//०९) चाणन: माण्ड६र सँ कृष्णावनन्दथ दौ (५६/०७) महेश सुतो राजाक: एकहरा सँ रघु दौ।। राजा सुतो कृष्णा६नन्द१: सरिसब सँ लक्ष्मी नाथ सुत रतिनाथ दौ खौआल सँ श्रीधर द्दौ कृष्णा७नन्दण सुतो सोदरपुर सँ देवकीनन्द न सुत चूड़ामणि दौ पाली सँ मंगाई द्दौo (२६७//०८) चाणन सुतो भैया क: (३०६//०२) वलियास सँ काशीनाथ द्दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौ एवम् ठक्कुथर राधारमण विवाह: (११, २२.१२.०३)


(१२६) (२६८)
ठ. इन्द्रसमणि सुता परियाम बूधवाल सँ परशमणि सुत सोन दौ (१२०/०१) सोन सुतो जर्नादन: (१८३/०२) खण्ड.बला सँ साधू दौ (१०५/०७) अपरा थेघी सुतो साधू प्रo चक्रेश्व र वौकू कौ हरिअम सँ रमानाथ दौ (१०४//०५) रमानाथ सुतो कन्हारई प्रo रतिनाथ: (२०५//०३) सोदपुर सँ अर्जून दौ (७८/०४) दरिहरा सँ साहेब द्दौ साधू सुतो महिधर हेमघरो वलियास मणि दौ (१०३/०५) मणि सुतो सोन: (१९०/०२) सोदरपुर सँ धीर दौ (११९//०१) धीर सुता करमहा सँ छबनू दौ (११९//०१) कुजौली सँ हेमकर द्दौ एवम् ठo इन्द्र मणि प्रथम विवाह: अपरा ठo इन्द्ररमणि प्रo कलरू सुतो रामचन्द्रा: घुसौत सँ दूर्म्मिल सुत बवूआ दौ (१०९//०५) ठ. उँमापति सुतो (१९२/०६) महिधर शम्भूoनाथो खौआल सँ गुणाकर दौ (१०९//०४) हरिo जगन्ना्थ द्दौo।। ठ. शम्भूतनाथ सुता दूर्म्मिल मनमील परशमणिय: (२११//०५) महुआ खौआल सँ आँखी दौ (१४//०५) कृष्ण।कर सुतो डीङर: गंगोर सँ विदू दौ।। डीङर सुतो श्या१म: सोदरo खेदू दौ।। श्याहम सुतो नारायणदत्त:बुधवाल सँ गोढ़ाई दौ (१०८/०२) गोढ़ाई सुतो रामचन्द्र (१६५//०७) सोदरपुर सँ होरिल दौ (५१//०३) कुजौली सँ मधुकर द्दौ नारायणदत्त सुतो पद्मापति पबौली सँ जगदीश दौ (९०//०७) लोटन सुतो जगदीश:वलियास सँ छीतू दौ (६२//०४) बभनियाम सँ मणि द्दौ जगदीश सुतो कमल (१९५//०५) (१७२/०१) देवानन्‍दो घुसौत सँ गंगाधर दौ (२४१/०५) दरिहरा सँ हरिकेश द्दौ पद्मापति सुतो रत्ना/कर: सरिसब सँ रघुनाथ दौ (६०//०७) बेलउँच सँ बाछ द्दौ रत्नाोकर सुतो आरवीक: हरिअम सँ भवकृष्णय दौ (७४/०९) जजिवाल सँ निताई द्दौ आँखी सुता(२६९) हेमनाथ (१६४//०८) प्रेमनाथ गोपीनाथा करमहा सँ शम्भुलनाथ दौ (११२/०७) (३२३//०६) शम्भूोनाथ सुता खण्डाबला सँ महिनाथ दौ (१२०//०४) अपरा पुरूषोत्तम सुतो महिनाथ: वलियास सँ रवांतर दौ (६५/०९) रवांतर सुता हरिजीव (१५२//०५) भिरवारी (१७८/०६) प्रद्यूम्नय (१६६/०९) लक्ष्म ना: बभनियाम सँ सदानन्द़ दौ (६५//०३) खण्डदबला सँ बैद्यनाथ द्दौ महिनाथ सुता बासुदेव मंचित कृष्ण (१६६//०) रामा: एकहरा सँ बवूदी दौ (५०//०१) (१७०//०९) रमानन्दौ सुतो सदानन्दन जगती प्रo जगतानन्दोा हरिअम सँ गोढाई दौ।। जगती प्रo जगतानन्द सुतो बहुड़ी (१३८//०३) बवूदी कौ खण्ड बला सँ लक्षमन सुत भवेदव दौ विस्‍फी सँ अच्यु।त द्दौ बवूदी सुता खञ्ज अनिरूद्ध (२६०//०७) इन्द्रदपति (३०७/०५) जयकृष्ण : पण्डुिआ सँ पाँ भगीरथ: दौ (६९/०२) फनन्द्ह सँ रामभद्र द्दौ दूर्मिल सुतो (१९८//०२) अच्छ३धर (१६७/०४) बवूआकौ औइनि सँ बावू मानीक नारायण दौ (१०२//०९) उँमापति सुत विद्यापति सुतो जयपति: ए सुतो हिंगुक: ए सुतो ओइनाह: ओइनि ग्रामो पार्यक:।। ए सुतो अतिरूप: ए सुतो गोविन्दर: ए सुत: लक्षमन: ए सुता राज पंडित कामेश्वहर रामेश्व्र हरिश्वीर त्रिपुरे तेवाड़ी सलखन गोढ़ीका: सलखन सुतो शिवाई भट्टगोननो लाही सँ शिव दौ।। शिवाई सुता कुमर प्रभाकर श्रीकर सुधाकरा: भण्डासरि सम सँ वंशीधर दौ।। प्रभाकर सुतो राजा रत्नारकर: निखूति सँ कान्हर दौ।। राजा रत्नारकर सुता कुमर मतिकर बुद्धिकर हरिकर लाखूका: दिघो सँ गौरी दौ कुमर मतिकर सुता माधवसिंह मुकुन्दखसिंह राजा हरिसिंह,(१२७) (२७०)
ब्रह्मपुरा सँ नोने दौ।। राजा हरि सिंह सुतो राजा रामचन्द्रक: जालय सँ रत्नकपाणि दौ।। राजा रामचन्द्रे सुतो राजा प्रताप नारायण (व. ०८/०९) पदांकित जगदीश कुमर खग सिंहो सरिसब सँ जसाई दौ।। राजा प्रताप नारायण सुतो महाराज किर्तिनारायण: बेलउँच सँ परमानन्दप दौ पाली सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौ महाराज किर्तिनारायण सुता महाराजा रूद्रनारायण सप्रक्रय कुमर मान्धाँता कुमर शिव रूद्रनारायण बo (२१/१०) कुमर दुर्लभ सिंहा: (२९८/०५) पीरापुर अल्लाारि सँ हरिनाथ सुत अच्यु त दौ जालय सँ शंकर द्दौ समस्त प्रक्रिया विराजमान नृप राज कंसनारायण शिवभक्त परायण महाराज रूद्रनारायण सुतो महाराज लक्ष्मी्नारायण कुमर देव नारायणो जल्लककी सँ राय हेमनारायण दौ राय हरि वल्लणभ सुतो राय महावल्ल भ सुतो राय हेमनारायण: बउनडीहा सँ राय सिनेही दौ राय हेमनारायण सुता दिघवइत सँ राय मेघ सुता राय बलभद्र दौ कुजौली सँ रामभद्र दौ महाराज लक्ष्मीदनारायण (१४०/०८) सुता महाराज रूपनारायण कुमर ब्रजनारायण कुमर नरनारायण कुमर ऐनिपाल नारायण तेगबहादुर मथूरानाथ बाबू उज्व ल गोविन्दा : करमहा सँ राम दौ (९०//०५) माधवसुत बैद्यनाथ सुतो मद्धूक सुतो (२२९//०२) हरिजीव रामो सोदरo हरिवंश दौ (२२९//०२) राम सुता दहिभत सँ शिरोमणि सुत दाश दौ (३२६/०४) घुसौत सँ शंकर द्दौ महराज रूपनारायण सुता महाराज फतेहनारायण बावू जगत नारायण (१८१/०७) बावू कुआ प्रo मंगल नारायण: करमहा सँ कमलनयन सुत किसू दौ (१९/०) Tip left side सोदरo पद्मापति द्दौ


(२७१)
बावू जगत नारायण सुता बावू दौर्दण्‍ड नारायण बावू मानीक नारायण प्रo वाचा बावू हृदय नारायण प्रo हिराका: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्दौ दौ (८७//०३) हरि (३०२//०३) सुतो भवानन्दन छोटाको रतौली दरिहरा सँ धराधर दौ (३९/०५) श्रीराम सुत (११२/०६) Tip बलभद्र सुतो कवि रामभद्र: सुरगन सँ महाराज समर सिंह दौ (११२//०९) अपरा महाराज समर सिंह सुतो समस्त८ प्रक्रिया महाराज कृष्णददेव रूपनारायण पदांकित हरिदेवो माण्ड१र सँ जोर सुत गोविन्द् दौ बेलउँच सँ जागे द्दौ कवि रामभद्र सुतो कवि शंकर : पाली सँ बैद्यनाथ दौ (३८//०६) कवि शंकर सुतो धराधर: सोदरपुर सँ कामदेव दौ (१९//०१) हलधर सुत धीरू सुतो श्रीनाथ सुतो कामदेव बलभद्रो सकo कुलमणि दौ कामदेव सुता पाली सँ मधुसूदन द्दौ।। धराधर सुता प्रीतम भनोड़ प्रo चन्द्र पति (१३७/०३) जगन्नादथा: करमहा सँ बछाई दौ वेणी सुत महिनाथ सुतो कामदेव बछाई कौ जजिवाल सँ महादेव दौ बधाई सुता सकराढ़ी सँ मुरारि सुत गोढ़ाई दौ नरउन सँ हरिनाथ द्दौ भवानन्द (१३७/०७) सुतो सोना बo (११/०५) कौस्कीददत्तो लोहना सकराढ़ी सँ रमापति सुत रघुपति दौ (८७/०८) रमापति (१७५/०५) सुतो रघुपति बुधवाल सँ शंकर सुत भवदेव दौ (८५/०८) हरखू सुत शंकरसुता भवदेव बधाई परमानन्दा् सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ।। भवदेव सुता (१७९//१०) दरिहरा सँ गोनू सुत जगन्नादथ दौ (१३८/०५) घुसौत सँ नीलकंठ द्दौ रघुपति (२२३/०३) सुता करमहा सँ हिंगू सुत लाल दौ कृष्ण देव (१९१//०३) सुतो हिंगू सुतो लाल: गंगोर सँ शिवराम दौ।। लाल सुता सकराढ़ी सँ गोपीनाथ सुत श्याूम दौ।। (१३७/०२) गोपीनाथ सुत श्या)म सुता करमहा सँ घनश्या३म दौ (७३/०३) घनश्यातम सुतो परमा (१३७/०२) करमहा सँ घनश्यालम द्दौ बावू मानीक नारायण सुता पाली सँ नाथ सुता दिनानाथ दौ (१२०//०६) नाथ सुतो दिनानाथ लालौ (२६९/०७) दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ (७३//०१) मनबोध बo (२१/०९) सुता दिवड़ा


(२७२) (१२८) पाली सँ यशोधर सुत विश्वेतश्व र दौ (११२/०५) पाठक विश्वेबश्व७र सुतो बचनूक: सकराढ़ी सँ गंगाधर दौ (१२१//०४) पाली सँ पाँ वद द्दौ दिनानाथ सुता (१५०/०९) विश्वतनाथ शक्तिनाथ (२१२/०७) मक्तिनाथा बलियास सँ भिरिवया दौ (९४/०७) (१३५/०३) धराधर (१३५//०३) सुता धीर (३२४//०४) दुरिवया (२६०/०२) मo मo पाo भिरिवया कौ रूचौली एकहरा सँ धर्मपति सुत भूषण दौ (४०/०५) राम सुतो (१९१//०५) विष्णु पति: माण्डबर सँ पाँखू दौ।। विष्णुनपति सुतो रत्नकपति दरिहरा सँ राम दौ।। रत्न०पति सुतो भट्ट मुकुन्दोस (१२९//०५) खौआल सँ बाटू दौ (९०/०९) बेलउँच सँ अनन्ता द्दौ भट्ट (१३५//०१) सुता भगीरथ धर्मपति नन्दान (१३४/०७) (१६८//०४) लालूका हरड़ी सकराढ़ी सँ रामभ्रद सुत नरपति दौ (१४/०७) मo मo हरिहर सुता सदुo नादू प्रo नन्दी६श्विर सदुo भद्रेश्वार प्रo भादू सदु सुपे. सदु. चांड़ा सरिसब सँ जयादित्य दौ (१४/०८) महो जयादित्य१ सुतो दामूक: देवहार सरोनी सँ सर्वानन्दर दौ।। सुदo सुपे पौत्र दामोदर सुतो हलधर प्रo डालू धरेश्वोरो पवौली सँ गोढि दौ।। डालू सुता रघुपति रतिपति पाँ कुलपतिय: बूधवाल सँ राम दौ।। रतिपति सुता छीतू पाँ वेणी धारू का करमहा सँ चाण दौ पाँ वेणी सुत पाँ राम भद्र सुतो नरपति उँमापतिय:वभनियाम सँ कान्हध दौ पाँ नरपति सुता पाँ जगन्नापथ (१५२//०८) पाँ रघुनन्दरन (१६५/०१) पाँ कमलनयना (२५८/०२) अलय सँ रविकर सुत विभाकर दौ पवौली सँ माधव द्दौo।। धर्मपति सुतो भूषण: नरउन सँ हरिनाथ सुत वदनी दौ (१३९/०२) भाण्डार सँ अभिनन्दल द्दौ भूषण सुता पनिo शतञ्जीव सुत बवूदी दौ (१२०//०३) अपरा शतञ्जीव सुतो बवूदीक: पण्डुौआ सँ पाँ हरिदेव दौ (६४/०४) कुजौली सँ वासुदेव द्दौ बवूदो सुता (२५४/०८) विस्फी् सँ मोहन दौ (६४//०७) मोहन सुतो भिरवी चकोरो घुसौत सँ जगदीश दौ (१६५/०३) सोदरपुर सँ विश्वमनाथ द्दौ


(२७३) महोपाध्याौय भिरिवया सुतो जयदत्त: खांगुड़ सरिसब सँ भैयन दौ (११४//०६) मo मo भैयन सुतो ननू प्रo धारेश्व र बचनूकौ पाली सँ भवानीदत्त दौ (१०६//०६) भवानी (१७८//०५) दत्त सुता रूदी गने मनेका खौआल सँ भोरानाथ दौ (११८//०१) भोरानाथ सुता रवनाम फनन्दैह सँ त्रिदण्डी सन्या सीकारक मo मo रतीश सुत इशान्ना थ दौ (४१/१०) मo मo रतीश सुतो मo मo इशान्नावथ: सोदरपुर सँ महेश दौ (७५/०३) रविनाथ सुत विश्वननाथ (१६५/०३) सुतो रतिनाथ प्रo मांगूक: बुधवाल सँ श्रीधर दौ।। मांगु सुतो महेश धनेशो (३१०/०५) बभनियाम सँ ज्ञान सुत पुरखू दौ (५१/०२) बेलउँच सँ मुकुन्द द्दौ महेश (२३०//१०) सुतो भोरानन्दथनो पनिo बुद्धिनाथ सुत कवि दौ (१२१/०८) विस्फीथ सँ पीताम्बउर द्दौ मo मo इशान्नाौथ (१७३/०३) सुतो शोभनाथ रूपनाथो (३१२//०६) पबौली सँ गोढ़ाई सुत अभिराम दौ (१०७/०५) रमापति सुतो श्रीराम: वलियास सँ थेध दौ।। श्रीराम सुतो गोढ़ाई महिपति पाली सँ हरिश्वयर सुत भिरवू: (११०/०५) खौआल सँ कृष्णा द्दौ गोढ़ाई सुतो अभिराम: हरिअम सँ वासुदेव दौ (७१//०६) माण्ड१र सँ कवि चिकू द्दौ अभिराम सुता दरिहरा सँ विश्वमनाथ दौ (७८//०३) पीताम्बढर सुत रविनाथ प्रo बावू सुता चिन्ताोमणि यदुनाथ सिद्धिनाथ (१७३/०७) हिंगू का: घुसौत सँ भीम दौ।। हिंगू सुतो विश्व नाथ: पाली सँ छीतू दौ (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ विश्वुनाथ सुता सोदरपुर सँ हरिकेश सुत श्रीपति दौ।। धूर्वानन्दव सुत हरिकेश सुतो श्रीपति: सतलखा सँ रामचन्द्रस दौ।। श्रीपति सुता एकहरा सँ सरस्व्ती सुत मोहन दौ बहेराढ़ी सँ राम द्दौ ठo बवूआ मातृक चक्रं ठo बवूआ सुता सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैयो दौ (१२१//०३) उपरा दामोदर सुता हरिदेव भवदेव नश्याामा: (२८८/१०) खण्ड बला सँ कुशाई दौ (५३/०३) खौआल सँ रामदेव द्दौ हरिीदेव सुतो


(१२९) (२७४)
(२६३//०९) अभिनन्दपन बासुदेवो सरिसब सँ अपूछ सुत मनहर दौ (६१/०३) पाली सँ सदानन्द् द्दौ बासुदेव सुतो (२५९/०४) सुतो दिनबन्धु दुखनीकौ सन्दनहपुर दिघो सँ महेशसुत राम दौ (६८/०८) ठo उँमापति (१२९//०७) सुतो श्याेम: करमहा सँ माधव सुत ज्ञानपति दौ।। एकहरा सँ हररवू द्दौ ठo श्यारम (१३१//०३) सुतो महेश कालीदाशो (१४५/०८) माण्डोर सँ रामभद्र दौ (५४/०९) रामभद्र सुतो परमानन्दन लक्षमनो (१५८//०५) टकबाल सँ श्रीनाथ द्दौ ठo महेश सुता मित्रकर बo (१३/०७) रामकृष्णाजनन्दाए पाली सँ पशुपति दौ (८४/१०) पशुपति सुता वलियास सँ वंशमणि सुत चतुर्भूज दौ (१३०/०८) सरिसब सँ पद्मनाम द्दौ ठo राम सुतो चेथडू (१६८//०५) नित्या१नन्दोि बभनियाम सँ छत्रकर दौ (७४/०८) छत्रकर सुता सतलखा सँ महाई दौ (५९/०९) भवानी प्रo भवाई सुता बासुदेव मोहन (१३३/०४) मनोहरा: (१६९/०५) करमहा सँ शुभे सुत जीवनाथ दौ बासु देव सुतो महाईक: जजिo विश्वुनाथ सुत यदुनाथ दौ (५९//०४) सकo बैजू द्दौ महाई सुता एकहरा सँ मुकुन्दो दौ (१२८//०३) मुकुन्दण सुतो (१६७//०६) सुतो नारायण कविराजो (३२४//०६) पाली सँ देवानन्द दौ।। दिनबन्धु् सुतो जयदत्त मझौरा करमहा सँ दामू सुत जगन दौ (९१/०४) मनोरथ सुत मुकुन्दज (२०७//०७) सुतो मोहन: खण्ड बला सँ भवानी दौ।। मोहन सुतो (१६७//०१) बल्लीव (२२७//०७) दामू कौ दिघो सँ ठo बावू दौ (१२९/०१) उँमापति सुतो बावू भोरानाथों वलियास सँ रामकर दौ।। ठ. बावू सुतो भगवती चतुर्भूजो (१८७//०८) दरिहरा सँ भवनाथ दौ (५८/०३) बूधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ दामू सुतो जगन: सोदरo रघुनाथ दौ (७५/०१) खौआल सँ कमल द्दौ (२३७/०६) जगन सुतो कलर पुरूषोत्तमो (२०७//०६) सतौलि सतलखा सँ पदूम सुत पुरन्दोर दौ (५९/०९) हरि सुता श्या म शंकर (२२६//०८) शुभाई (२२६//०५) पदूमा: पनिo भिरवू दौ।। पदूम सुता विशो जीवे चतुरी पुरन्दुर सुन्दनरा: हरिअम सँ रतनी सुत श्याुम दौ (७४//०५) माण्डुर सँ बावू द्दौ रतनी सुतो श्यायम नीलकंठो (२३०//०७) श्याुम सुतो भवानन्द : माण्डार सँ उघे सुत बावू दौ (७०//०२) बावू सुता वहेo जीवन दौ (५७/०४) रत्नाठकर सुत जीवन सुतो घनश्या म: एकहरा सँ पुररवू दौ (५०//०१) खण्डउo हरपति द्दौo।।


(२७५)
पुरन्द५र सुत दिल्लूी भैया महोपाo बच्‍चूका: बढि पवौली सँ रघुनाथ दौ (११२/०८) लोकनाथ (२३७//०१) सुता श्रीकान्तर लरवाई रामचन्द्रा : (३१३//०१) हरिअम सँ शंकर दौ।। लरवाई सुतो विश्व१नाथ: दरिहरा सँ मधुसूदन दौ (११८/०३) बुधवाल सँ भवानीनाथ द्दौ विश्वुनाथ सुतो रघुनाथ रघुरामो बभनियाम सँ रमानन्दव दौ जजिo नाथ दौ।। रघुनाथ सुतो बo (१६/०६) (२६८/०२) कवि हठ्ठी प्रo तुलाकृष्णश जयकृष्णो) वलिo हरिकृष्ण१ सुत हेमकर दौ (६५/०९) हेमकर सुता पनिo शतञ्जीव दौ पण्डुनआ सँ पाँ हरिदेव द्दौ जयदत्त सुतो भैयो प्रo केवलकृष्णष: पबौली सँ कलाधर सुत मचल दौ (१२५/०५) अपरा चन्द्रौपति (१९०//०३) सुतो कलाधर: दरिहरा सँ बावू सुत भोरा दौ (६७/०२) सोदरo भिरवाई द्दौ कलाधर (२४२/०६) सुतो मचल: दरिहरा सँ कुलपति दौ (१०८/०३) कुलपति सुतो नेहाल प्रo चन्द्रदपति सोदरपुर सँ मनहर दौ (८७/०७) श्रीकर सुता जयराम (२२६/०९) बाभन (१९५//०३) रघुनाथा: सतo दाशे दौ रघुनाथ सुतो कृष्णनदेव बुधवाल सँ गोविन्दी दौ।। कृष्णरदेव सुतो मनहर: बहेराढ़ी सँ उँमापति सुत परमानन्दस दौ (७१/०५) परमानन्दण सुतो विश्वसनाथ: सोदरपुर सँ लक्ष्मीतनाथ दौ मनहर सुतो भवेश: (३२८//०४) करमहा सँ परमानन्दौर (११८/०७) परमानन्दप सुता (२१९/०३) खौआल सँ हरिनाथ दौ।। मचल सुता (३१३/०९) नारायणदत्त (१७८/१०) परिवया नाथा का (१९८/०९) बलियास सँ चिरञ्जीव सुत बेचू दौ (६५//०२) चिरञ्जीव सुतो बेचूक: गौरा सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ (४४/०९) जागू सुता सुरपति हरिपति प्रभापति गिरपति विद्यापतिय: माण्डबर सँ सोढू दौ गिरपति सुत पीताम्बँर सुतो बo (१३/१०) लक्षमन अनिरूद्दो करमहा सँ जगन्नापथ दौ।। अनिरूद्ध सुतो बछरू (१८१/०८) मोहनो वहेराढ़ी सँ भगीरथ दौ (६३//०५) राम सुत शिरू सुतो माधव:


(१३०) (२७६)
दरिहरा सँ डालू दौ।। माधवसुत बासुदेव सुतो भगीरथ: सतo रामचन्द्रे दौ।। भगीरथ (२५०//०७) सुता दरिहरासँ गोपीनाथ दौ (५७//०८) चूड़ामणि सुतो गोपीनाथ: पाली सँ पुरूषोत्तम दौ
जीवसुत नन्दजन सुता ठकरू (१४४/०३) विष्णुलपति (२०८/०८) सुता पुरूषोत्तम रामचन्द्रर लक्ष्मी नाथ जगदीशा: (१५६//०४) कुजौली सँ शशि दौ।। पुरूषोत्तम सुता सरिo श्रीनाथ दौ (६०//०३) श्रीनाथ सुतो यदुनाथ गोपीनाथो करo मुरारि दौ गोपीनाथ सुत (२०९/०४) सदान्नपद: बेलउँच सँ बैद्यनाथ दौ (७४/०८) सुरगन सँ रवेदी द्दौ बेचू सुतो हेमनाथा: (२१५//०७) बहेराढ़ी सँ रतिघर दौ (८७/०३) गंगाधर सतो दामोदर: सोदरपुर सँ अच्युात दौ (६३/०८) माण्डोर सँ पीताम्बतर द्दौ दामोदर सुतो पहलू बाबी कौ खौआल सँ ठाकुर दौ (१०८/०७) ठाकुर सुता सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (८६/०९) श्री नाथ सुता करमहा सँ रत्न पति दौ (२७/०१) (१५०//०५) भवे सुतो शिवनाथ: एकहरा सँ सोने दौ (७६/०६) केशव सुतो सोने शुभेकौ करo रूद्रनाथ दौ।। सोने सुतो रतिधर: माण्डुर सँ रूचिनाथ दौ।। शिवनाथ सुतो रत्न पति: सोदरo भवनाथ दौ (८८//०३) भवनाथ सुतो रतिनाथ: खौआल सँ गोनू दौ (५४/०१) सोदरo रामघर द्दौ रत्न)पति सुतो बैयाo हरिपति: सोदरपुर सँ परशुराम दौ (७५/०१) पo चाण द्दौ पहलू सुतो रतिधर: सोदरपुर सँ जयदेव दौ (६६/०८) बलभद्र सुतो (३०२/०) बहुड़ीक: बुधवाल सँ सुधाधर दौ (९१//०४) माण्ड र सँ रघुपति द्दौ बहुड़ी सुता हरिदेव (२१६//०६) रघुदेव जयदेव विष्णुुदेवा: हरिअम सँ ज्ञानी दौ (८५/१०) ज्ञानी सुता वलियास सँ गोविन्‍द दौ (६३/०४) पाली सँ कुलपतिय: द्दौ जयदेव सुतो जुड़ाउन प्रo महिनाथ गोपीनाथो बलियास सँ रमदी दौ (४३//०४) वंशमणि सुतो चतुभूर्ज; पबौली सँ रघुदत्त द्दौ वलिo सोढ द्दौ चतुर्भुज गोविन्दर रमदी कौ पाली सँ बर्द्धमान दौ (६२//०४) बलिo छीतू द्दौ रमदी सुता (१७२//०१) पाली सँ देवनाथ दौ


(२७७) हरिहर सुत बासू सुतो हलधर यशोधरो खौआल सँ बुद्धिनाथ दौ।। यशोधर सुतो भगीरथ दशरथो दरिo रूचि दौ।। दशरथ सुतो देवनाथ: सोदरपुर सँ भूवदानन्दी दौ (५१//१०) सतलखा सँ श्रीकर द्दौ देवनाथ (१६६//०६) सुता नरउन सँ रमानन्दर दौ (१०७/०४) पाली सँ कृष्णथदेव द्दौ मिश्र रतिधर सुता (१६७/०१) (३२८/०९) सुता चित्रधन गणका कटका सोदरपुर सँ बन्धुँ दौ (४७//०२) अच्युथत सुतो (१४४//०२) सुतो अनिरूद्ध (१५०/०५) कवि महिनाथो बहेराढ़ी सँ कान्ह दौ रति प्रo कान्ह सुता परशुराम हरिराम गंगारामा: माण्ड४र सँ यशु दौ (३२/१०) यशु सुतो माधव: खण्डसबला सँ यशु दौ सुतो माधव:खण्बतला सँ यशु दौ (५०//०२) बेलउँच सँ सर्वादित्यत द्दौ कवि महिनाथ सुतो बन्धुाक: डीह दरिहरा सँ सुन्दणर दौ (५४//०३) हरि सुतो परमानन्दच: रवोरि सोदरपुर सँ नरहरि दौ (५७/०६) परान सुतो नरहरि: माण्‍डर सँ चाण दौ (३३/०२) चाण सुता माने माधव भैरवा पाली सँ रूद सुत रतनू दौ एकo बासू द्दौ नरहरि सुतो लक्ष्मीणनाथ: (३३२/०८) कुजौली सँ ज्ञानपति दौ (३६//०६) ज्ञानपति सुता सोदरपुर सँ अन्दूo दौ (४३//०६) अन्दू सुतासकo रूद दौ (०६//०६) बहेराढ़ी सँ विश्वदम्भजर द्दौ परमानन्द( सुता पुरन्दरर (३१७/०९) शुभंकर (१५१/०६) सुन्दौरा: सोदरपुर सँ माधव दौ (९०/०१) हरिअम सँ हरिकेश द्दौ सुन्दसर सुता पाली सँ गंगाराम दौ (५८//०७) भगीरथ सुता गंगाराम गडूर गंगाधरा माण्डोर सँ रामभद्र दौ पाँखू सुत कृष्णपदेव सुतो रामभद्र बलभद्रो करमहा सँ नन्दभन दौ।। रामभद्र सुता टकबाल सँ इन सुत श्रीनाथ दौ पवौली सँ पदूम द्दौ गंगाराम सुता सकराढी सँ विश्व्म्भ र दौ (८८//०४) विश्वटम्भसर सुता (२०९//०८) सुता सोदरपुर सँ लक्ष्मीदनाथ दौ (५१//०३) भवनाथ प्रo भवानी प्रo चिकू सुता लक्ष्मीरनाथ प्रितिनाथ (१५८//०२) लोकनाथ सिद्धिनाथा: नरउन सँ श्री पति सुत कान्ह् दौ पाली सँ कान्हि द्दौ


(२७८) (१३१)
लक्ष्मीानाथ सुता अच्यु)त बलभद्र मo मo दामोदरा: अलय सँ रत्ना कर दौ (५९/०१) हचलू सुता हरपति विद्यापति महो ज्ञानपति दिनपति मणिकंठा सकराढ़ी सँ होरे दौ हरपति सुतो रत्नाीकर: नरउन सँ होरे दौ।। रत्नािकर सुतो मुकुन्दा (१४७//११) मांझी प्रo भरतो दिघोसँ शिवदत्त दौ सकौना सँ मानू द्दौ बन्धु सुता भरवरौली कुजौली सँ प्रद्यूम्नि दौ (११२/०३) शुभंकर सुतो प्रद्यूम्नय अभिरामो (१९९/०७) दिधोसं ठ. श्यारम दौ (१२९//०२) ठ. श्या‍म सुता (२६१//०३) सुता शतञ्जीव अनिरूद्ध कुलाराम घनीका पनिचोभ सँ जगदीश दौ (७४//०३) महो रघु सुता जागे गणपति गिरू हिरू ठकरूका बलिo शंकर दौ।। ठकरू सुता पीताम्बलर अच्युभत (२२५//०४) (२९७/०६) गोपीनाथ जगदीशा: (१४५//०७) सरिसब सँ कृष्णर दौ कृष्णा सुतो बासुदेव: सतo हरिपति सुत रघुनाथ दौ घुसौत सँ रत्न/घर द्दौ जगदीश सुता देवकीनन्दणन (२६७/०३) रघुनन्दोन हरिनन्दनन (३१३/०१) दिगउन्धौ सोदरo पीताम्बीर सुत अननू दौ (९८/०३) पीताम्बीर सुता अनन्त चतुर्भुज अच्यु)ता पाली सँ नरहरि सुत विष्णु३ दौ।। सोदरo गुणे द्दौ अनन्तर सुतो शुभाई उँमाईकौ बुधवाल सँ नरहरि सुत मधुसूदन दौ।। बलिo बासुदेव द्दौ प्रद्यूम्‍न सुतो भवेश: (२३५//०१) बुधवाल सँ शिवदेव दौ (५८/०३) कृष्ण देव (१३८/०७) सुता बo (३//०१) हरिदेव शिवदेव जयदेव कामदेव बन्दी् लक्ष्मीूदेवा: मानी सोदरपुर सँ रत्न५पति सुत भट्ट दौ (५३//०२) कृष्णु सुता रमापति श्रीपति रत्न पति विद्यापति: बूधवाल सँ धीरू दौ।। रत्न पति सुतो भट्ट जगदीशो दरिहरा सँ गोरि दौ।। भट्ट सुता पुरन्द र लक्षमन रघुदेवा माण्डार सँ श्रीनाथ दौ अलय सँ गौरी द्दौ शिवदेव सुता सरिo गोविन्दर सुत रामदेव दौ (१०९/०७) रामदेव सुता गदाधर गंगाधर शुभंकरा: करमहा सँ


(२७९)
जयदेव दौ (८२/०१) (३००/०२) राम सुता लव कुश भवनाथा माण्ड र सँ ज्ञानपतिदौ।। भवनाथ सुतो जयदेव: दरि शुभे सुत बाटू दौ जजिo गुणाकर द्दौ जयदेव सुता खौआल सँ बाट्र सुत श्री हरि दौ (४४/०३) बाटू सुता श्री हरि हरिहर नरसिंहा पनिo गुणाकर दौ।। श्री हरि सुतो नरहरि: नरउन सँ जगद्धर सुत सुधे दौ माण्ड र सँ गोपीनाथ द्दौ अपरा जयदेव सुतो मधुसूदन दामोदरो खौआल सँ कृष्णुपति दौ खण्डजबला सँ विष्णुरपति द्दौ भैयो सुता डोमन मधुकर बवुनन्देन हरिनन्ददन गिरीनन्दभना कन्होरली सोदरपुर सँ परमेश्व्र सुत तुफानी दौ (१२१/०७) परमेश्वमर सुतो तुफानीक: करमहा सँ चित्रधर दौ (९६//०८) भवेश सुतो छबनूक: माण्डफर सँ महादेव दौ (९२//०२) हरपति सुता रामदेव हरिवंश महादेवा नरउन सँ दामोदर दौ (८०//०८) सोने सुत रामधर सुता काशी गोविन्दम विश्व नाथ: दरिo मनसुख दौ (५५/०६) पनिo शिव द्दौ काशी सुतो दामोदर: माण्ड र सँ गोपीनाथ दौ (२५/०३) गोपीनाथ सुता एकहरा सँ इन्द्ररपति दौ (४५/०१) इन्द्रदपति सुतो गोपीनाथ: दरिहरा सँ पराउँ दौ (७८//०३) सोदरपुर सँ गयन द्दौ दामोदर सुता दरिहरा सँ भवनाथ दौ (८४//०८) कुजौली सँ भवनाथ द्दौ महादेव सुता नरउन सँ कुनाई दौ (८५/०१) कुनाई सुतो रघुनाथ वाणी कान्तोन पाली सँ विश्व नाथ दौ (७७/०८) विश्ववनाथ सुतो जयकृष्ण मणिकृष्णोन सरिसब सँ छोटकन दौ (७३/०७) श्रीनाथ सुतो चक्रपाणि अलय सँ गादू दौ (८२/०५) ढरिo माधव द्दौ चक्रपाणि सुतो छोटकनि करमहा सँ मति दौ (९१/०७) अपरा नरहरि सुतो शिरू मतिकौ माण्डधर सँ यग्यकपति दौ (४६/०२) बूधवाल सँ चाण द्दौ मति सुतो चिरञ्जीव: (१३८//०९) सकराढी सँ रघुनाथ दौ (६५//०८) रघुनाथ सुता गोपीनाथ गोनू यदुनाथ प्रितिनाथा पनिo हरिकर सुत महथू दौ खोआल सँ हलधर द्दौ छोटकनि सुतो नरउन सँ महिनाथ दौ (१०२//०४) महिनाथ सुतो मोहन: सोदरपुर सँ जयदेव दौ (५८//०६) नोने प्रo

(१३२) (२८०)
नारायण सुतो जयदेव: पाली सँ हरिपाणि दौ (६५/०९) परमगुरू पदां‍ङिकत मo मo वाचस्पँति सुता राम रत्नयपाणि हरिपाणि श्रीहरिय: (१६२/०१) सतलखा सँ चाणदौ फनन्दुह सँ महेश्वरर द्दौ हरिपाणि सुता दरिहरा सँ रतनू दो बुधo मितू द्दौ जयदेव सुतो रामचन्द्रु: वलिo रविपाणि दौ (५५/०२) चन्द्रतनाथ सुता रत्न‍पाणि होरिल रविपाणि चिनूका सोदरपुर सँ केशव दौ टकबाल सँ रतनू द्दौ रविपाणि सुता एकहरा सँ विधूपति दौ (४९/०१) विधूपति (११२//०२) टीप सुतो रघुनन्दसन: पनिo जाने सुत रतिनाथ दौ दरिo माने द्दौ (१७३//०२) छबनू सुतो चित्रधर: पबौली सँ दामोदर दौ (११९//०३) दामोदर सुतो यदुनादन: बलियास सँ पशुपति दौ (६७/०८) करमहा सँ मही द्दौ चित्रधर सुता (२२६//०७) (२१६/०५) महो गौरीदत्त वैयाकरण रज्जे (२६७//०६) (२६३//०७) पाँ नेया प्रo हेमनाथ वैयाo ऋद्धि (१६४//०९) कन्हाौई पाँ राममन्नू‍का बo (७/०४) पण्डु आ सँ पाँ वंशीधर दौ (६५/०१) गंगोली सँ लक्ष्मी कान्तो द्दौ तूफानी (२०६//०५) सुता तिलकेश्व७र हल्ले/श्व र बल्ले‍श्वँरा: सिमरवाड़ खौआल सँ घनश्यातम सुत रामभद्र दौ (११४/०२) गौरीपति सुतो हरिजीव: पाली सँ गोपीनाथ दौ चाण सुत राम चन्द्रँसुतो गोपीनाथ: सोदरपुर सँ पशुपति दौ (४३/०१) थेघ सुत राघव सुता रति रामकृष्णथ पशुपतिय: बेलउँच सँ श्रीपति दौ।। पशुपति सुतो हरिहर (१६८//०५) नरह्रि माण्डोर सँ मनोरथ सुत भगीरथ दौ पवौली सँ रविदत्त द्दौ गोपीनाथ सुतो बावूक: खौआल सँ राम सुत रूचि दौ (६८//०६) रूचि सुतो बावूक: (१४६//०३) सोदरपुर सँ थेघ दौ (६३//०३) थेघ सुतो यशोधर: (१५१//०४) खोआल सँ कान्हग दौ (२९//०५) (३०८/०७) जोर सुता मुरारि कान्हा (१४९//०२) गोविन्दो जगन्ना/थ पाली सँ गोनू दौ (१४४/०२) कान्हर सुता गंगोली सँ पण्डित सुत राम दौ हरिअम सँ दामोदर द्दौ हरिजीव सुतो लोकनाथ:नरउन सँ रामधर सुता महादेव दौ (९२//०७) श्रीधर सुता खेदू रामधर कामदेवा बूधवाल सँ गौरी दौ (८५/०७) खौआल सँ गोढि द्दौ रामधर सुतो महादेव: माण्डरर सँ

(२८१) महेश दौ (५६/०७) पाली सँ नरपति द्दौ महादेव सुता (१४८//०५) सोदरपुर सँ जगदीश दौ (६६//०४) जगदीश सुतो दशरथ भगीरथो सकौना सँ नारायण दौ (६०/०६) पबौली सँ जगन्नाणथ द्दौ लोकनाथ सुतो घनश्यारम: करमहा सँ गुणाकर दौ (११४/०९) माण्ड र सँ गतिराम द्दौ घनश्यादम सुता बवूनन्द:न रामभद्र भूतिनाथा: (१८९/०१) काको बेलउँच सँ भैया दौ (९४//०२) भैया (२३३/०१) सुतो धनीराम: (१७८/०४) जयरामो वलियास सँ अनन्तस सुत महादेव दौ (६२//०४) बावू सुतो अनन्ति चतुर्भूजो सोदरपुर सँ वंशमणि दौ (३५//०६) चाण: सुत हरपति सुतो वंशमणि माण्डुर सँ जनार्दन दौ।। वंशमणि सुतो रामचन्द्रत सकo सोन सुत लक्ष्मीर दौ दरिहरा सँ नरहरि द्दौ अनन्तौ सुता महादेव झा (पाँजि) (२६२//०९) भोरा पशुपति (२३६//०६) शूलपाणिय: (२५९/०) पाली सँ इन्द्रमपति दौ (५६//०५) इन्द्रतपति सुता (१४६/०२) सतलखा सँ परमानन्द/ दौ (५९/०९) गोविन्द् सुता लक्ष्मीतनाथ (१४२//०२) भवनाथ राजा रामनाथ श्या(म परमानन्दा् पाली सँ हरिपति सुत टेकी दौ खौआल सँ मेधू द्दौ परमानन्द सुता अलय सँ मधुसूदन दौ शितिकंठ सुत शुचिकंठ सुता रामचन्द्रत मधुसूदन रामभद्र बo (२३//११) बलभद्रा दरिo गोपीनाथ दौ।। मधुसूदन सुतो मोहन: खौआल सँ माने सुत रतिदेव दौ (६६//०१) पाली सँ रतिदेव द्दौ महादेव सुता भवदेव (३०९/१०) किसुनी लालाका पबौली सँ शुभंकर दौ (८०//०४) विश्वोनाथ सुतो रतिनाथ: दरिहरा सँ मधु सूदन दौ (११८/०३) अपरा मधुसूदन सुता बूधवाल सँ मानू दौ (७८//०९) एकहरा सँ कृष्णापति द्दौ रतिनाथ सुतो शुभंकर करमहा सँ लक्ष्मीननाथ दौ गुणाकर सुत सुतो जगन्नापथ


(२८२) (१३३)
रामचन्द्रा लक्ष्मी्नाथो पण्डु आ सँ पाँ पशुपति दौ।। लक्ष्मीुनाथ सुतो वदन: तल्ह नपुर सँ कान्‍ह सुत चतुर दौ बुधवाल सँ श्री हरि द्दौ पटनावासी मताउन दरिहरा सँ हरखूस्तु‍त: शुभंकर सुतो (३१४/०९) टकबाल सँ मोहन दौ (४६/०८) चौबे सुता रंजन (१५७/०९) सुधाकर लव कुश (१६९//१०) राघव हरिकेशा: सकo कृष्णँ दौ हरिअम सँ रघु द्दौ राघव सुतो लक्ष्मीननाथ: माण्डिर सँ पाँखू दौ।। लक्ष्मी/नाथ सुता मोहन मनोहर घनश्या०मा: तल्हकनपुर सँ मुकुन्द् सुत रविनाथ दौ रविनाथ दौ पकलिया सँ बासुदेव द्दौ मोहन (२९९/०२) सुतो दशरथ महादेवौ सतलखा सँ भवानी सुत मोहन दौ (१२९//०४) मोहन (२०८/०७) सुतो नारो (१४६//०५) देवकी (१३८//०३) कौ पाली सँ मुरारी सुत गोपी दौ लक्ष्मीहनाथ सुत मुरारि सुतो गोपीनाथ: कुजौली सँ समरू दौ।। गोपीनाथ सुता जगन्ना थ पीताम्बसर रघुनाथा: बेलउँच सँ मतिकर सुत मुकुन्द दौ (५१/०५) करमहा सँ काशी द्दौ रामभद्र सुता बलभद्र (२६७//०६) (२१४/१०) जयभद्र प्या रे प्रo सुभद्र वंशी प्रo वीरभद्रा: घुसौत सँ छत्रपति सुतझोंटू दौ (१२१/०६) पण्डु६आ सँ पाँ बोध द्दौ एवम् ठ. इन्द्र्मणि विवाह (द्वितीय) समाप्तम
ठक्कु६र रामचन्द्रँ सुता सिहौली माण्ड र सँ अमृतकृष्णर प्रo कुनकुन सुत उपाध्यासय बद्रीनाथ दौ (१२६/०३) उपाध्यासय काशीनाथ सुतो जयकृष्णौ (२८६//१०) अमृतकृष्णि प्रo कुनकुनो पवौली सँ कवि भोलन दौ (९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौ अमृतकृष्णँ प्रo कुनकुन सुतो बद्रीनाथ मुनिकौ नडुआर करमहा सँ गोकुल सुत हेमकर दौ


(२८३)
(११३//०९) गोकुल सुतो हेमकर: खौआल सँ कवि हेमनाथ दौ (१०८/०४) (१६५/०७) घनश्या्म सुतो भूषण: खण्ड१बला सँ चतुर्भूज दौ (१००//०९) कृष्णामनन्द् सुतो धर्मपति: हरिअम सँ मुकुन्द् दौ (९६/०१) सोदरपुर सँ रतिपति द्दौ ठo धर्मपति सुतो चतुर्भूज सदानन्दोप बूधवाल सँ रघुनाथ दौ (५८/०४) मo मo रघुनाथ सुतो सरिसब सँ गौरीनाथ दौ (६०//०३) गौरीनाथ सुतो (१३५/०७) पीताम्ब्र मोहनो करमहा सँ ज्ञानपति दौ एकहरा सँ हररवू द्दौ ठo चतुर्भुज सुतो छत्रकर: हरिअम सँ हरिनाथ दौ (५८//०२) हरिनाथ सुतो कमलनयन: एकहरा सँ बलभद्र दौ (२९//०२) अपरा सन्याुसी काशी सुता मधुसूदन राम बैद्यनाथा:(१५७/०९) माण्ड र सँ भवाई दौ (८०/०१) बभनियाम सँ जीवेश्वतर द्दौ राम सुतो सुरसर बलभद्रो सरिo सोदरपुर सँ सोने दौ (४३//०३) सोने सुता देव भ्रमर सर्वादित्य१ प्रo सर्वाईका दरिहरा सँ डालू सुत विशौ दौ फनन्ददह सँ खूदे द्दौ बलभद्र सुतो श्या४म: छादन सरिसब सँ जयदेव दौ अमरू सुत बाछे सुतो जयदेव: जलय सँ राजकर दौ।। भूषण सुतो कवि हेमनाथ: सोदरपुर सँ भवेश दौ (९०/०५) पाली सँ बालकृष्ण द्दौ कवि हेमनाथ सुता वैयाकरण महिनाथ (१७७/०३) दुक्खीम प्रo खड़गनाथ भीमनाथ जयनाथा सरिसब सँ हिरेश्वदर दौ (९४/०७) पाँ हिरेश्व र सुतो रूचौली एकहरा सँ ज्योखo हरिश्वरर सुत ज्योाo गुणीश्वेर दौ (१२८//०४) कवि नन्दमन सुतो ज्योहतिर्व्विद हरिश्वयर भवेशो नाहस खौआल सँ कमल दौ (७५/०३) बेलउँच सँ परमानन्दद द्दौ ज्यो०तिर्व्विद हरिश्वोर (१७८/०८) सुता मo मo ज्योौo गुणीश्वेर सोना (२४१//०१) तुला लोचना शिवा हरिअम सँ जगन्नादथ दौ (७२//०४) सोदरपुर सँ लाला द्दौ मo मo ज्यो o गुणीश्वमर सुतो ह्रदयेश्व र प्रo बवुरैया (१९२/०३ ईo) मo मo (२०६//०२) वृन्दा)वन चन्द्रो पण्डुयआ सँ पाँधीरेश्वीर दौ

(१३४) (२८४)
(६९/०३) पाँ धीरेश्ववर सुता जमदौली पाली सँ ज्योoतिर्व्विद सोनमनि दौ (६९//०२) ज्यो o चिकू प्रo रूपनाथ सुता ज्यो o भूवदानन्दर (१४१//०८) ज्यो o कुमुदानन्दन ज्योोo परमानन्द/ (१३५/०४) देवानन्दाँ मधुकर पट्टो दरिहरा सँ रतिदेव दौ (८४//०१) अपरा रतिदेव सुता सँ जसाउन सुत हरिनाथ दौ बेलo महनू द्दौ ज्यो(o कुमुदानन्दस सुतो शुभंकर (१६५/०१) ज्योअo सोनमनि कुजौली सँ रमानन्द् दौ (१०७/०९) रमानन्दो सुता पबौली सँ धर्म्मूस सुत हरि दौ (९३/०६) धर्मपति सुतो हरि कृष्णुपति (२०७/०७) हरिअम सँ देवनाथ दौ माण्डोर सँ रघु द्दौ हरि (३०४//०४) सुता मोहन (१७०//०७) दुरवन बo (२//०३) भोला परमानन्दा७ पाली सँ मुकुन्दु दौ (६९/०१) दरिहरा सँ रूचि द्दौ ज्योनo सोनमनि सुता ज्यो o मनबोध (२९८//०७) (१६६//०३) ज्योरo भैयन कवि लाल बo (२//०६) झड़ूला का बलियास सँ शतञ्जीव दौ (१२०//०३) पवौली कालीदाश द्दौo हेमकर सुता शक्तिनाथ (२७९//०२) वैयाकरण रामनाथ उँमानाथ: खण्डञबला सँ जगत सिहं दौ (१२०//०२) बलियास सँ मणि द्दौ उपाध्या्य बदरीनाथ सुता देसू आल खण्डनबला सँ ब्रजमोहन सुत श्रीमोहन दौ ननू सुत नन्दीदश्व/र सुतो धराधर लक्ष्मी्धरों हरिअम सँ गंगाधर दौ।। लक्ष्मीँधर सुतो गरीब: बुधवाल सँ हरिदेव सुत सिंहेश्वीर दौ।। खण्डा उद्धव द्दौ गरीब सुतो लाल: बुधवाल सँ रामेश्वषर सुत धर्मेश्वजर दौ नारायण सुत रामेश्वसर सुतो धर्मेश्विर: कुजौली सँ गोविन्दौ दौ।। धर्मेश्वमर सुता दरिहरा सँ हिंगू सूत मणि दौ।। जजिवाल सँ भवदेव द्दौ लाल सुतो मदन: अलय सँ आनन्द् सुत घनेश दौ सदाय सुत आनन्दर सुतो धनेश: माण्डिर सँ धनी दौ।। धनेश सुता अहिल खौआल सँ शंकर सुत भानुकर दौ अलय सँ बासुदेव द्दौ ठo मदन सुतो कृष्णस मोहन जगमोहन पचकौड़ीका दीप बहेराढी सँ प्रद्मूम्नद सुत रामेश्वदर दौ।।


(२८५)
आनन्दी५ सुत महिनाथ सुतो प्रद्युम्नौ: बलियास सँ बनमाली दौ।। प्रद्यूम्नद सुतो रामेश्वलर: माण्डंर सँ ऊंमाई सुत हरदत्त दौ बेलउँच सँ कमलनयन द्दौ सदुo रामेश्वार सुता लोहना सकराढ़ी सँ होरिल दौ नारायण सुता प्रन्नादथ सुतो होरिल: कुजौली सँ रघुनन्दषन दौ।। होरिल सुत तल्‍हनपुर सँ आनन्दील सुत धैर्यनारायण दौ सकराढ़ी सँ नन्द न द्दौ ठo ब्रजमोहन सुता हिरोमोहन श्रीमोहन चन्‍द्रमोहना: नरसाम बलिo अमृतनाथ दौ (१२८//०२) अपरा धराधर (२६३/०७) सुता हरिशंकर (३०७/०४) खुशिहाल चिलका का पाली सँ बासुदेव दौ (३४//०१) ज्यो o परमानन्द‍ बo (२७//०८) सुतो बासुदेव: गंगोली सँ मधुसूदन दौ।। गंगाधर सुत चाण सुतो पिताम्ब्र: सकo पाँरवू दौ।। पीताम्बoर सुतो रामभद्र मधुसूदनो भच्छि वासी हरिअम सँ कमल सुत शुचिकर दौ पबौली सँ पद्म द्दौ मधुसूदन सुता खौआल सँ काशी दौ।। शिव सुत विशो सुतो काशीपति: तेघरा नरउन सँ गदाधर दौ।। काशीपति सुतो कपिलेश्वखर: खण्ड बला सँ नोने सुत रतनू दौ बुधवाल सँ मधुसूदन द्दौ बासुदेव सुता दरिहरा सँ मनोहर सुत भैरव दौ (११०/०१) (२२५/०४) मनोहर सुता अभिनन्दलन (१५७//०९) भैरव धरनीका (३१२//०८) सरिसब सँ पीताम्ब र दौ (१३४/०३) पीताम्बकर सुता दरिहरा सँ पदूम दौ (५३//०६) पदूम सुता दरिरहरा सँ ज्ञान सुत वाचस्प्ति दौ।। सतलखा सँ कृष्णो द्दौ भैरव सुता खण्ड०बला सँ बावू सुत बैद्यनाथ दौ (६५//०३) अपरा बैद्यनाथ (२५५//०६) सुत पाली सँ महादेव दौ।। रतिधर सुत गोविन्दर सुतो महादेव दमनी खौआल सँ अन्दूँ सुत ब्रह्मचारी दौ फनन्दसह सँ विश्वानाथ द्दौ महादेव सुतो (२२८/०१) घरनी पण्डुलआ सँ पाँ रतिदेव दौ (६४/०४) पाँ रतिदेव सुतो पाँहाड़ीक: (२२३/०८) पाली सँ गोपी दौ (१३३//०४) वेलo मुकुन्दौ द्दौ


(१३५) (२८६)
वैयाकरण खुशिहाल सुतो वाचा (२१५//०५) अमृतनाथो जजिवाल सँ लक्ष्मी्धर दौ (७४//०१) (१४५/०९) लक्क्ष्मीुधर सुता एकहरा सँ लक्ष्मीीधर दौ (१२८//०३) भगीरथ सुतो (३००/०४) लक्ष्मी्धर: दरिहरा सँ सदानन्दो दौ (४२//०२) सदानन्दा (२१०/०२) सुता गोपाल रघुपति बैद्यनाथा: रैयाम सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ (१६/०५) माधव सुता सुरपति दामोदर (२५६/०१) दूबन राघव धराधरा: करमहा सँ सोने दौ।। सुरपति सुतो देवनाथ: हरिअम केशव सुत मांगु दौ (२५/०८) दरिहरा सँ बासू द्दौ देवनाथ सुतो कृष्णाौनन्दु रमानन्दोक करमहा सँ बासुदेव दौ (४२//०८) दरिहरा सँ जीवे द्दौ कृष्णासनन्दत सुता पुरूषोत्तम महादेव अनिरूद्ध राजा का (८६//०९) बलियास सँ बासुदेव सुत कामदेव दौ हरिअम सँ रामचन्द्री दौ।। अनिरूद्ध सुतो गोविन्दत: (३०१//०५) हरिअम सँ लक्ष्मीु सुत भिरवारी दौ (४३/०३) भिरवू प्रo भिरवारी सुतो हरि शिरू कौ माण्ड०र सँ नरहरि दौ (५४//०१) सोनू सुतो परान: सोदरपुर सँ नरपति दौ।। परान सुता राम राघव नरहरिय: पाली सँ रूपे सुत शिरू दौ नरहरि सुता पाली सँ मोहन सुत बैजू दौ सरिसब सँ गोपाल द्दौ लक्ष्मी धर सुतो रघुनाथ: बलियास सँ पुरूषोत्तम सुत घनश्या६म दौ (६५/०९) पुरूषोत्तम सुता रघुराम (२०९//०२) गुणाकर गुणाकर (२३३/०८) घनश्या म दत्तराम (१८८//०६) पुरन्दुर (१४८//०८) लाला फूलदाहा पाली सँ गढ़ाकर प्रo गादू सुत नगन दौ (८८/०६) अपरा नगन सुता महेश (३२१/०२) हरिकेश गणेश (१६०/०४) काशीनाथ एकहरा सँ शुभंकर दौ (५०//०१) शुभंकर सुतो मोहन श्रीकृष्णाु प्रo (२२६//०३) शीरू कौ बूधवाल सँ जगन्नाहथ दौ (६५//०४) खौआल सँ धनपति द्दौ घनश्याषम सुतो नीलाम्ब३र (१९८//०३) हरिपाणि (२४१/०८) पनिचोभ सँ चिरञ्जीव सुत भवेश दौ (६४//०३) मिश्र चिरत्र्जीव सुता भवेश रघुनन्दतन (३१४//०५) कान्हध यदुपति प्रद्यूम्नर (१८८//०७) सकराढ़ी सँ शिवपति सुत लोटाई दौ (०५/०५) होरे सुत सुरपति सुता नोने माने कान्ह शिवूका


(२८७) अलय सँ मo मo गदाधर दौ।। कान्हक सुतो शिवपति हरिअम सँ बनमाली दौ (४३/०१) बनमाली सुतो बवनूक: परिo विदू दौ।। शिवपति सुता महिपति गणपति हरपति लक्ष्मीोपति प्रo लोटाईका पचही जजिo रूद सुत नरपति दौ उचति सँ महेश द्दौ लोटाई (१७०/०७) सुतो पाली सँ मुकुन्द७ दौ दरिहरा सँ रूचि द्दौ भवेश सुतो दामोदर: पण्डुतआ सँ पाँ भगीरथ दौ (६९/०२) फनन्दाह सँ मo मo रामभद्र द्दौ मिश्र अमृतनाथ सुता वेहट खण्डडबला सँ हरिनारायण सुत शिवू दौ (७२//०२) राघव सुतो रमापति: खौआल सँ नोने दौ।। रमापति सुतो मोहन: पनिo विश्वरनाथ दौ (६४//०२) विश्वपनाथ सुतो रूपनाथ: (१४३/०४) वलियास सँ रघुपति दौ (५८//०३) सरिसव सँ नरहरि द्दौ मोहन सुतो कवि गंगाधर:दरिहरा सँ शिवदेव दौ (८१//०३) शिवदेव (२५९/०७) प्रo सोमदेव सुता करमहा सँ लक्ष्मीतदेव सुत श्रीनाथ दौ पण्डुसआ सँ पुररवू द्दौ कवि गंगाधर सुता (२६६//०३) हरिशंकर केशव प्रo भातू गोविन्दष नारायणा: करमहा सँ मधुसूदन दौ (७३/०२) उगही वलियास सँ यदुनाथ द्दौ भातू प्रo केशव सुता जयकृष्णय (१५४//०५) मणिकृष्णत अनिरूद्धा बूधवाल सँ लक्ष्मीिधर दौ (६७//०७) श्रीराम प्रo टेकी सुत श्यारम सुतो लक्ष्मी‍धर: माण्डार सँ गौरीनाथ दौ (११/१०) अलय सँ भिरवू द्दौ लक्मी३ुपघर (१३८//०८) सुतो हरिश्वौर बन्धूलकौ सोदरपुर सँ मुरारि दौ (५३//०९) बासुदेव सुतो मोहन कान्तो पाली सँ महादेव दौ (७०/०५) खौआल सँ गोनू द्दौ मोहन सुतो मुरारि मनोहर प्रo मन्येाकौ बलियास सँ हरानू सुत जगन्नााथ दौ हरिअम सँ देवनाथ द्दौ मुरारि सुतो महिनाथ: (३१०/०२) दरिo हरपति सुत कांगा दौ सोदरपुर सँ रवि पाणि द्दौ ठo मणिकृष्णा सुता हरिनारायण साहेव नीलकंठ भवानीदत्ता: पण्डुरआ सँ चतुर सुत लाल दौ (७१//०२) पाँ श्रीधर सुतो चतुर: पबौली सँ लक्ष्मीददेव सुत कवि जीवनाथ दौ भन्द्वाल सँ केशव द्दौ चतुर सुतो लाल: हरिअम सँ रमण दौ।। जगन्नाीथ सुत कामदेव सुतो रमण: जजिवाल सँ जागे दौ।। रमण सुता


(१३६) (२८८) खौआल सँ विष्णुल सुत हरपति दौ।। हरिअम सँ बूढ़ाई द्दौ लाल सुता भंजन बहोरण सुदर्शना: तल्हमनपुर सँ उँमापति दौ।। विर सुत चिकू सुतो रति: टकबाल सँ महाई दौ।। रति सुतो लरवाई जयकृष्णोल बभनियाम सँ नोने सुत रूचि दौ बलिo दूने द्दौ लखाई सुतो उँमापति पबौली सँ रूद सुत चतुर दौ पबौली सँ पीताम्बार द्दौ उँमापति सुता खौआल सँ घनश्यािम दौ (१५/०७) देवनाथ सुतो श्रीकृष्णद: सोदरo काशी दौ (५१//०३) पली गुणीश्व र द्दौ श्रीकृष्णल सुतो महिनाथ: हरिअम सँ मानू दौ (५५//०६) मानू सुतो हरिकेश: सरिसब सोदरपुर सँ रतनू दौ (४३//०३) रतनू सुतो श्री निवास: (१६३/०३) सतo सुधाकर दौ (५६/०८) भासे सुतो सोने कोने को पाली सँ पाँरवू दौ माण्ड र सँ शुभंकर द्दौ सोने सुतो सुधाकर मधुकरो जजिo पशुपति दौ।। सुधाकर सुता जजिo सुधाकर सुत अन्दूृ दौ वरूo शंकर द्दौ महिनाथ सुतो (१५४//११) घनश्याौम: करमहा सँ रति देव सुत छीतू दौ (६१/०२) केशव सुतो श्रीहरि कविन्द्र पदांकित रतिदेवो माण्डार सँ दिनकर सुत धनपति दौ पाली सँ बाढू द्दौ कविन्द्र पदांकित रतिदेव सुतो छीतूक: बेलउँच सँ उँमापति दौ साधूकर सुत माधू सुता गोपाल उँमापति द्यूति महाई साहेबा: टकo रूद्र दौ।। उँमापति सुता फनन्द ह सँ मुसे सुत विशो दौ।। कुजौली सँ गुदी द्दौ छीतू सुता (१५३//०६) सोदरपुर सँ भवानीनाथ दौ (३५//०१) उँमापति सुतो वाचस्पसति: हरिअम सँ उधोरण दौ (५८/०९) बेलउँच सँ मितू द्दौ वाचस्पमति (३३२//०४) सुतो भवानीनाथ योगीकौ पाली सँ महाई सुत माधव दौ माण्डार सँ रति द्दौ भवानीनाथ सुता वलियास सँ रूचिनाथ दौ (८७/०५) कुजौली सँ राघव द्दौ घनश्यााम सुता नरउन सँ लक्षमन दौ (२७/०९) वावू सुता रतिपति चिकू भवानी नाथा बेलo गोरि दौ।। चिकू सुता पाठक छीतरू (२६६//०५) अनन्त नारायण दरिहरा सँ जीवे सुत


(२८९)
श्रीनाथ दौ फनन्‍दह सँ बूद्धिनाथ द्दौ नारायण सुतो कृष्‍णदेव लक्ष्‍मनो पण्‍डुआ सँ माधव सुत महेश दौ गंगोली सँ भीम द्दौ लक्ष्‍मन सुता सोदरपुर सँ श्‍याम दौ।। रत्‍नपाणि सुत वलभद्र सुतो श्‍याम: सकराढ़ी सँ पाठक परशुराम दौ।। श्‍याम सुतो प्राणपति: खौआल सँ गोपीनाथ सुत रघुनाथ दौ पनिचोभ सँ भवानीनाथ द्दौ ठo हरिनारायण सुता कलानिधि शिवू मनोरथ रविदत्ता (२३०/०८) रतौली दरिहरा सँ धराधर सुत भनोड़ दौ (१२८/०४) भनोड़ प्रo चन्‍द्रपति सुता हरिनाथ छबन (२५३//०४) धीरनाथ जीवनाथ महिषी बूधवाल सँ कमला कान्‍त सुत बछरू दौ (८७//०४) पाठक श्रीकृष्‍ण सुतो कमलाकान्‍त: सोदरपुर सँ गोपीनाथ दौ (२८/०८) नोने सुत पीताम्‍बर सुतो भवनाथ खौआल सँ गौरि दौ भवनाथ सुतो बावू गोपीनाथो एकहरा सँ राम सुत महेश दौ दरिहरा सँ गोपाल द्दौ गोपीनाथ सुता धमडिया अलय सँ गोपीनाथ दौ (५७//०९) माधवसुतो रामचन्‍द्र गोपी नाथो बेलउँच सँ सोंढू दौ।। गोपीनाथ सुता दरिहरा सँ शिरोमणि दौ (७३/०९) बूधवाल सँ रामचन्‍द्र द्दौ पाठक कमलाकान्‍त सुता बछरू मधुकर (३३२//०३) लोचन (१८६//०९) परशुराम (१७१//०२) महिधर पुरन्‍दर सुन्‍दर द्योरी खण्‍डबला सँ रामदाश दौ (९३//०८) यदुनाथ सुतो रामदाश: बहेराढ़ी सँ पूररवू सुत दामूदौ।। खौआल सँ हरि द्दौ रामदाश सुतो शिवदाश नेतवाड़ दरिहरा सँ रमाई दौ (७५/०५) मनोरथ सुत पुररवू सुतो चिनाईक: टकo गोढि दौ।। चिनाई सुत रमाई सुतो भीम: जजिवाल सँ हररवू सुत गौरीनाथ दौ बूधवाल सँ मति द्दौ बछरू सुतो खूशरू प्रo हरिहर: दरिहरा सँ रमाकान्‍त दौ (१८१/०९) दिनू सुत सोनू सुतो भिरवूक: ए सुतो भगीरथ: हरिअम सँ गोपीनाथ दौ।। भगीरथ सुतो रमाकान्‍त: करमहा सँ गोविन्‍द सुत रतिनाथ दौ (८४/०३) विष्‍णु सुत गोविन्‍द सुतो रतिनाथ: पण्‍डुआ सँ यदुनाथ दौ रतिनाथ सुता खौआल सँ दामोदर सुत वेणी दौ वेलउँच सँ कांगा द्दौ गिरमिटिया रमाकान्‍त (१६४/०१) सुतो सोनमनि : (१७१/१०)


(१३७) (२९०)
पबौली सँ निताई दौ (८१//०६) जीवनाथ सुतो चिन्तारमणि: नरउन सँ दूने सुत गोनू दौ (६३/०२) दरिहरा सँ मनसुख द्दौo चिन्ताममणि सुतो कमल: पाली सँ पशुपति दौ (१०१//०६) नरउन सँ लक्ष्मीषदेव द्दौo कमल सुता हाड़ी (१५५/०१) निताई बघरूका (१५४//०६) सक. बासुदेव दौ सुधाकर सुतो बासुदेव गौपीनाथो (१२८/०८) बेलo गोनू दौ बासुदेव सुतो गंगाधर दौ पाली सँ क़ृष्ण४ दौ (५०//०५) महाई सुतठकरू सुतो कृष्णव बलभद्रो माण्डकर सँ हररवू दौ कृष्ण सुतो परमानन्दि भगीरथो (३०८/०२) पण्डुाआँ सँ मिसर दौ (७१//०२) टकबला सँ विश्वoनाथ द्दौo निताई सुतो मधुसूदन: बूधवाल सँ गोविन्दाद दौ (३५/०२) लोटन सुतो शिव महादेव रूद्रा दरिहरा सँ सावय दौ रूद सुतो द्योटाईक: कुजौली सँ गोनू दौ छोटाई (१७३/०३) सुतो गोविन्दई देवकी नन्ददनो माण्डँर सँ श्रीपति सुत हरिहर दौ गंगोर सँ महादेव द्दौo गोविन्‍द सुता जजिवाल सँ महादेव सुत छीतू दौं बहेराढ़ी सँ होरिल दौ ठ. शीबू सुतो दुरिवया द्योतनो बुधवाल सँ बउन सुत लक्षन दौ (८७//०४) लरवाई सुतो मुरारि (२२३//०३) रामौ खौआल सँ चिरन्जीगव दौ श्रीपति सुत लक्ष्मी पति सुतो शतन्जीुव चिन्जीरवो करमहा सँ गौरीपति दौ (८७/०४) जगति सँ मधुसूदन द्दौo चिरञ्जीव सुता हरि कमलनयन मोहन मनोहर (१५५/०४) सोदरपुर सँ रामदेव दौ (१११//०५) अपरा रामदेव सुतो बछाई पुधाई दौ हारिअम सँ चिकू दौ (७१//०४) भवनाथ सुता चिकू अर्जून (१३८/०१) दिनमणि (१७६//०१) कुजोo गणपति दौ चिकू सुतो रवौआल सँ जीवे सुत मांगु दौ घुसौत मुकुन्द द्दौo राम सुतो बाउन
(Jury in Kolkatta H.c.) : रूचौली एकहरा सँ कृष्णा नन्दि सुत लाला दौ (९०//०२) राम सुत राघव सुतो सरस्व ती प्रo यशोधर श्रीधरो पाली सँ माधव दौ सरस्वहती प्रo यशोधर (१८७/०५) सुता मोहन प्रo कृष्णामनन्दू श्यावम कमलनयना (१४६//०२)

(२९१)
खौआल सँ विरधू सुत जगन्नागथ दौ पाली सँ रामनाथ द्दौ कृष्णासनन्दो सुतो धारू (१७१//०४) लालाकौ हरिअम सँ सदानन्दn दौ (१३७//०८) अर्जून सुता सदानन्दध कृष्‍णानन्द१ कृष्णादाश रामा: हरिअमस सँ काशी सुत बाछे दौ नरौन सँ हरिकेश द्दौo सदानन्दा सुता माण्डूर सँ जगन्ना्थ सुत लरवाई दौ करo बानू द्दौ लाला सुता दरिहरा सँ भवदेव दौ जयकृष्णे सुत बाछनि सुतो भवदेव: अलय सँ दामू दौ भवेदव सुता अलय सँ चतुर सुत कृष्णहदाश द्दौo दरिहरा सँ परमानन्दान द्दौo बाउन सुतो कमलनयन (१८७/०१) लक्षनो खण्डृबला सँ गोपीनाथ सुत वदन दौ (९३//०९) वदन सुता (१५४//०२) खौआल सँ जीवनाथ सुत गंगाधर दौ सक चतुर द्दौo पाठक लक्षन सुता दरिहरा सँ जीवनाथ दौ (४६/०३) गोनू सुता यदुनाथ जगन्नायथ शोभनाथ (२२४//०१) सिद्धिनाथा (२३२/०६) एकहरा सँ नोने सुत रति द्दौo सोदरपुर सँ नरायण द्दौo (जगन्ना थ सुतो शमनाथ घुसौत सँ नीलकंठ दौ) रामनाथ सुतो घनश्याेम: हरिअम सँ शिव दौ शुभपति सुत भवानी सुतो शिव: खौआल सँ हृषिकेश दौ शिव सुता खौआल सँ लक्ष्मीत सुत चिकू दौ सोदरपुर सँ सिद्धिनाथ द्दौo घनश्यावम सुता जीवनाथ नन्द छोटकनि बुद्धिसेना बुधवाल सँ कल्या‍ण दौ (१३९/०३) गरूड़ सुतो रमनीक:सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (४३//०३) रूचि सुता ब्रहमदत्त जयदत् (११०/०७) Tip सुपना बलियास सँ चाण दौ बभनियाम सँ गुणे द्दौo जयदत्त सुतो गोविन्दे गोपीनाथ पाली सँ सोम सुतनाथ दौ रमनी सुतो बालगोपाल: बलिया सँ रूचिनाथ दौ (८७//०५) अपरा रूचिनाथ सुता करमहा सँ सतारू दौ बेलउँच सँ श्रीहरि द्दौo बालगोपाल सुतो (१६६/१०)

(२९२) (१३८)
कल्या९ण लक्ष्म८नो (२४९/०४) हरड़ी सकo दाशे दौ (८८//०१) दाशे सुता दयोरी खण्डिबला सँ गोपीनाथ दौ (८५//०२) विद्यापति सुत जीवनाथ सुता गोपीनाथ प्रितिनाथ (२५२//०५) नारायण (२२७//०८) बूधवाल सँ जसाई दौ गोपीनाथ सुता रमानन्दि सदानन्द नित्याानन्दे देवीदाशा: (२४७/०९) पनिo जानू सुत नारायण दौ एकहरा सँ विश्‍वम्‍भर द्दौo कलयाण सुत एकहरा सँ बहुड़ी दौ (१२७/०३) बहुड़ी सुतो जुड़ेक: (३३६/०२) सतलखा सँ देवकी दौ (१३३//०४) देवकी सुतो मेधूक: बo (२८//०६) नरउन सँ भवेदव दौ (६७/०३) सुरसरि सुत भवाई सुतो बसाउन शशि कौ माण्डार सँ चाण दौ शशि सुता श्रीपति गुणपति (१५१//१०) टकo आगंनि दौ श्रीपति सुत बाबू सुतो भवदेव मधुसूदनो (२३८//०६) खौआल सँ चतुर्भुज सुत बलभद्र दौ हरिo शुभे द्दौo भवदेव सुतो दुरवन (३१७//०५) रवांतू कौ बभनिo बाछे सुत उधव दौ (७४/०७) उधव सुतो धनीक: (१४२/०१) जजिवाल सँ यदुनाथ दौ (५९//०४) सक: बैजू द्दौo जीवनाथ सुता अलय सँ चन्द्र पति दौ (११०//०१) चन्द्रिपति सुता सरिसब सँ पाँ पशुपति दौ (५३/१०) छोटाई सुतो भवानन्दव (१५७//०७) भगीरथो करमहा सँ दिवाकर दौ भगीरथ (२०९/०९) सुतो मधुसूदन बालकुष्ण० पाली सँ देवानन्द दौ (८९//०३) देवानन्द सुतो शिवराम: बo (५/०६) नरउन सँ बलभद्र दौ (९६//०७) बलभद्र सुतो बैद्यनाथ सोदरपुर सँ माधव दौ (५२/०९) नरउन सँ विद्यापति द्दौo मधुसूदन सुता महादेव पाँ पशुपति जयशीवा बूधवाल सँ लक्ष्मीाधर दौ (१३६/०७) लक्ष्मीमधर सुतो हरिदेव भवदेवो दहिभत सँ गतिराम दौ पशुपति सुतो बैद्यनाथ करमहा सँ नारायण दौ (१३२/०९) चिरन्जी)व सुत रमनी सुतो नारायण: सरिसब सँ अनिरूद्ध दौ नारायण सुता सकराढ़ी सँ हरिदेव दौ (१६३//११) देवे सुत कृष्णव सुता शिरू बाटू


(२९३)
मुरारि चिकूका: बहेराढ़ी सँ दिनू दौ मुरारि सुता बछाई चतुर्भूज मधुसूदन नारायण गोढ़ाईका पबौली सँ भगीरथ दौ गोढ़ाई सुतो हरिदेव : नरउन सँ हरिनाथ (७९//०७) हरिपाणि सुतो हरिनाथ: पाली सँ गोपीनाथ दौ (८६//०१) खौआल सँ हरिकेश द्दौo (२६३/०९) हरिनाथ (२६३/०९) सुता जसाई किशाई वदनी का (२५//०३) बूधवाल सँ रामचन्द्रौ सुत गरूड़ दौ (५८/०१) रामचन्द्रि सुतो नरपति गरूड़ो दरिहरा सँ रतनू दौ गरूड़ सुतो श्यारम (१७१/०१) खण्डरबला सँ यथु सुत हरिपति दौ (५५/०१) हरिअम सँ रमापति द्दौo हरिदेव सुत भिरवारीक: हरिअम सँ पाँड़े दौ (३२//०५) रवूदी सुत गोनू सुता शिव भवाई पराना दरिहरा सँ चाण दौ परान सुतो विष्णुरपति कुजौली सँ नारायण दौ विष्णु पति सुतो हरि शंकर: तल्हतनपुर सँ विशो दौ हरिशंकर सुतो (२५३/०४) पांड़ेक: माण्डीर सँ विद्युपति दौ रूचि सुत दशावधत सुता गणपति गोपी गिरपति भवानी सुधापति विघुपति निधिपतिय: बेलउँच सँ हरिपति दौ विघुपति सुता कृष्णुपति पद्यापति रामदेवा: बुधवाल सँ गोविन्दत सुत मांगु दौ माण्डुर सँ टेकी द्दौo पाड़े सुता बेलउँच सँ यदुनाथ दौ (३०//०९) अपरा जयादित्यद सुत नोनादित्य् सुता शंकर प्रितकर बुद्धिकर पद्यकर उद्योतकरा टकबला सँ हरि दौ सुरगन सँ भग द्दौo उद्योतकर सुता गणपति पिरतू विदूका गंगोर सँ शंकर दौ विदू सुतो रघुनाथ लक्ष्मीरनाथो अलय सँ गोविन्दद दौ पबौली सँ शुचिनाथ द्दौo देवी भारिवतहा पुत्र लक्ष्मी नाथ सुतो यदुनाथ: हरिअम सँ गोविन्दृ सुत श्रीधर दौ सकo जगन्नानथ द्दौo यदुनाथ द्दौo सुता बहेराढ़ी सँ चक्रपाणि दौ


(१३९) (२९४)
(८०//१०) गोपाल सुत चतुर्भुज सुता चक्रपाणि चिन्तासमणि प्रान्नानथ बाछनि चिलका का जजिवाल सँ भोगी दौ चक्रपाणि सुतो बासुदेव: तल्हुनपुर सँ जीवनाथ सुत भगीरथ दौ पाली सँ भवनाथ द्दौo एवम् ठo श्री मोहन मातृक चक्रं श्री मोहन सुता बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ (१२१/०८) साहेब सुतो छोटूक रंजनौ (२०६//०६) नरउन सँ बन्धु सुत भिरिव दौ (८५/११) हरि सुतो लक्ष्मीिनाथ प्रo बन्धुकका: पाली सँ बछाई दौ (९३//०५) पाँ बछाई सुता गढ माण्डार सँ भिरिवू दौ गोविन्दो सुत हेलू सुत भिरवू: पाली सँ कान्ह् दौ भिरवू सुता मधुसूदन पीताम्ब०र मुरारिय (१४३/०३) पाली सँ विश्वदनाथ सुत प्रद्युम्न् दौ खौआल सँ यशोधर द्दौo बन्धुा सुतो भिरिव प्रo गंगादाश सोनी (१७२//०३) करमहा सँ मनहर दौ (९३/१०) किसाई सुतो (१५६/०५) मनहर: सोदरपुर सँ महेश दौ (८६/०२) करमहा सँ दामू द्दौo मनहर सुता बलियास सँ बूदब सुत रघाई दौ (५५//०९) राघव प्रo राघाई सुता पाली सँ रामभद्र दौ (८९/०१) सोदरपुर सँ कन्याौमाधव द्दौo भिरवू सुता खौआल सँ सोनी दौ (७१//०८) हरिo जगन्नायथ द्दौo छोटकू (१५०//०५) सुतो रूदीक: सोदरपुर सँ परमेश्व र दौ (१३२/०४) करमहा सँ चित्रधर द्दौo रूदी सुतो (३१६//०६) बौकू सन्तशलालो (१९९//०३) सोदरपुर सँ महेशदत्त दौ (११०/०४) भवानीदत्त सुतो बo (११/०२) महेशदत्त गणेशदत्तो हरिअम सँ प्रान्‍नाथ दौ (७४/०९) प्रान्ना(थ सुतो रूपनाथ: (२५५/०२) दरिहरा सँ शिवदत्त दौ (७३//०१) शिवदत्त (२६८/०१) सुता बबून (१६४//०९) गौरीदत्त (१९८//०२) विष्णु५दत्त (२४८/१०) नारायणदत्ता सरिसब सँ महादेव दौ (१२१/०४) महादेव सुतो (३०३//०३) रघुवीर (१७८/०७) रतिनाथौ (२०५//०६) वभनिo महादेव दौ (१२१/०७) महादेव सुतो हरिजीव गंगाधरो पण्डुीआ

(२९५)
सँ पाँ मथुरेश दौ (६४//१०) पनिo शतन्जीोव द्दौo महेशदत्त सुता अनलपुर करमहा सँ लोकनाथ दौ (१०४/०३) गौरीपति सुतो लोकनाथ: खण्ड(बला सँ गुणानन्दप दौ (१२३//०९) करमहा सँ भौरानाथ दौ लोकनाथ सुता जीवनाथ दयानाथ (बo १४/०१) विश्व नाथा (२१०/०७) बलियास सँ ब्रजनाथ दौ (१०९//०३) ब्रजनाथ सुता (१७२//०२) हिरमणि ननू (२५८/०५) सोनमनिय: (२४५/०८) घुसौत सँ ठo उँमापति दौ (१२६/०४) खौआल सँ गुणाकर द्दौo एवम् ठo रामचन्द्र५ प्रथम विवाहप्रकरण समाप्त० २०.०१.२००४ TUESDAY अपरा ठक्कु६र रामचन्द्र सुता शिवा हरिअम सँ श्याममनाथ सुता शिवा हरीअम सँ श्यारमनाथ सुत राधामणि दौ (८२//०१) मोहन सुतो (१९६//०९) सुतो भवदेव: सोदरपुर सँ छोटाई दौ (१०३/१०) पाली सँ यदुनाथो द्दौo भवदेव सुतो रामभद्र: नरउन सँ दूबन सुत लच्छूह दौ (५६/०२) कृष्णह सुतो दूबन: सोदरपुर सँ राजा दौ (८१/०५) पाली सँ बासू द्दौ
दूबन सुतो लच्धू‍क: पबौली सँ कामदेव सुत गोपीनाथ दौ (८८//०१) सकo माण्ड न द्दौo लच्छू् सुता बूधवाल सँ हाड़ी दौ (८५//०६) गोपीनाथ सुतो हाड़ीक: सोदरपुर सँ रामी दौ (६७/०२) नरउन सँ श्रीहरि द्दौo हाडी सुतो दामोदर: सरिसब सँ श्रीकृष्णब दौ (९६//०३) श्रीकृष्णौ प्रo रूपनाथ सुता हरिअम सँ अर्जून दौ दरिहरा सँ बाछे द्दौo रामभद्र सुतो भैयन: ओइनि सँ राजा लक्ष्मी‍नारायण दौ (१२७//०६) महाराजा लक्ष्मीानारायण सुता हरिअम सँ किसाई दौ (१०८//०१) विश्वेदश्वदर प्र. बाभन सुतो मिसरीक: दरिहरा सँ कृष्णा‍दाश दौ (७५//०२) द्दौo कृष्णददाश सुता बूधवाल सँ माघव दौ (७६/०१) माधव सुता सकo धनेश दौ (६१/०९) महाई सुत भिरवूक: (२३२/०५)


(२९६) (१४०)
बहेराढ़ी सँ दिनू सुत रघु दौ (८१/०१) दरिहरा सँ डालू द्दौo मिसरी सुतो किसाईक: सोदरपुर सँ लक्ष्मीब दौ (१३१//०१) अलय सँ रत्नावकर द्दौo किसाई सुता माण्डदर सँ भगीरथ दौ (५८//०६) डहरू सुतो भगीरथ: पाली सँ उँमानाथ दौ (६९//०२) ज्यो‍o उँमानाथ (२२५/०७) सुता सोदरo गादूसुत भवानी दौ हरिअम सँ रूपन द्दौo भगीरथ सुतो महिराम: सोदरपुर सँ भवनाथ सुत मुकुन्द‍ दौ (९०/०१) बुद्धिकर सुत विशो सुता भवनाथ प्र. भगीरथ कामदेव शिवनाथा: (२२४//१०) दरिहरा सँ सोने दौ भवनाथ प्रo भगीरथ सुता मुकुन्दर करियन पनिo माने सुत गादू दौ (१७/०६) हारू सुतो मांगु नरहरि आद्यो दिधोय सँ भट्टसुत गौनू दौ सतलखा सँ प्राणधर द्दौo अन्त यो सरिसब सँ चाण सुत भवे दौ भूतहरी सँ धर्मकर द्दौo मांगू (३२१//०७) सुता रामकर (१५९/०५) श्रीकर आनन्दस कर मानेका माण्‍डर सँ चक्रपाणि दौ माने सुतो गादूक दरिहरा सँ रूचि सुत शिव दौ हरिo जीवे द्दौo गादू सुता हरिकेश बo (२७/१०) चतुर्भज राजाराम अनन्तर पद्यापति कमलनयना सोदरपुर सँ धनपति दौ सकराढ़ी सँ महेश दौ मुकुन्दा सुता अलय सँ गणेश सुत हराय दौ सोदरपुर सँ गुणीश्‍वर द्दौo भैयन सुतो कृष्णकदत्त: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (७४/०२) रोहिणी सुता (१८८//०१) तेधरा नरउन सँ कुलपति सुत रघुपति दौ मतिकर सुता बाढू अच्युहत रंघुनंन्द२ना खौआल सँ बाटू दौ बाढू सुता राम शिव विश्वदनाथ सकराढ़ी सँ महाई दौ विश्व नाथ सुता कृष्णहदाश पण्डित जानू रामचन्द्र (१५२/०६) उँमापति पराना: टकबाल सँ राघव दौ (१३३//०२) माण्उार सँ पॉंरवू दौ उँमापति सुतो बालकृष्णन सिंगारी एकहरा सँ हररवू सुत गोपी दौ (२८/०४) धर्माधिक रणिक


(२९७) बाटू सुतो विद्यापति सोदरपुर सँ गयन दौ विद्यापति सुता रमापति होरिल हररवू जिवाईका माण्डघर सँ सोढू दौ।। हरखू सुता जयदेव बासुदेव गोपीका बलियास सँ दूबे सुत उधे दौ (४३//०२) (जीवेश्वार सुत रतिकर सुतो नारूक: घुसौत सँ रवि द्दौo) नारू सुता ऐंठो दूबे बागू का गंगोली सँ हरि सुत भवदत्त दौ पाली सँ हिताई द्दौo।। (४३//०२) दूबे सुतो उधेक: पाली सँ मo मo श्रीधर सुत रघु दौ डीह दरिहरा सँ केशव द्दौo उधे सुतो होरिल (१५१//०५) जीवनो बेलउँच सँ अफेल दौo (३४/०१) गयन सुता अफेल सफेल चाण पाँथू का खण्डदबला सँ राजू सुत कुसुम दौ बलियास सँ घारू द्दौo अफेल सुतो राघव पण्डु/आ सँ गोंढि दौ पाली सँ भोगीश्वहर द्दौo गोपी सुतो अपूछ मोहनो (१६९//०१) सरिसब सँ जानू सुत विष्णुुपति दौ माण्डढर सँ यशु द्दौo बालकृष्णग सुतो नरोत्तम कुलपति अलय सँ परमानन्द० दौ (११०//०१) हरिहर (२०९//०६) सुता जीवे शिव रतिरामा जजिo दूबे दौ शिव सुतो यदुनन्दद: लक्ष्मीचनाथो नरौन सँ शोर दौ (१०//०८) बूधवाल सँ कान्‍ह द्दौo यदुनन्दकन सुतो परमानन्दय: खौआल सँ नोने सुत रघु दौ टकo राम द्दौo परमानन्द सुतो बैद्यनाथ गंगेशो बलियास सँ राघव सुत अच्यु त दौ (६०/०२) अच्युदत सुतो ऋषिकेश बूधवाल सँ जगन्नानथ दौ (६५//०४) खौआल सँ धनपतिय द्दौo कुलपतिय सुता गोविन्दअ (२५५//०६) नरपति बo (३२/०४) वैयाo रघुपतिय: घुयौत सँ लक्ष्मीसनाथ दौ (१०२/०३) विश्व नाथ सुता हरिकृष्णँ भवेश गोपाल (१५२/०५) जयराम भवेश्वुरा बलियास सँ उँमापति दौ (३३//०९) बाछू सुतो अमरू वेणी कौ पनिचोभ सँ गोविन्द् दौ (२६//०५) सतलखा सँ चान्द द्दौo अमरू सुता विष्णु०पति उँमापति रमापतिय: पाली सँ शिवसुत श्रीपति दौ बेलउँच सँ गुणपति द्दौ उँमापतिय: सुता


(२९८)
पीताम्ब र जनार्दन अच्यु्ता: बूंधवाल सँ चाण सुत श्रीराम दौ (८७//१०) बलििo गदाधर द्दौ भवेश सुतो लक्ष्मी नाथ: दरिहरा सँ चक्रपाणि दौ (६०//०९) नाथू सुत रत्नािपाणि सुतो हरिपाणि चक्रपाणि बहेराढ़ी सँ दिवाकर दौ (९०/०४) सकo जान् द्दौo चक्रपाणि सुता सकौना सँ नारायण दौ (६०/०६) पबौली सँ जगन्नाँथ द्दौo लक्ष्मी नाथ सुता उबारी माण्‍डर सँ चतुर्भूज दौ थेध सुत हरिपाणि सुतो दामोदर: बहेराढ़ी सँ पुरखू दौ दामोदर सुतो चतुर्भूज पाली सँ रविदत्त सुत जगदीश दौ बेलउँच सँ बासुदेव द्दौ चतुर्भूज सुता जजिवाल सँ मोहन दौ (५७/०२) लक्षमन सुतो मोहन: पाली सँ पुरखू दौ मोहन सुता बूधवाल सँ श्रीदत्त सुत पुरूषोतम दौ सोदपुर सँ हरेराम द्दौ वैया रघुपति सुतो श्रीदत्त विसू कौ दरिहरा सँ नन्दू सुत पुरन्दार दौ (२४//१०) पाँखू सुता (२०८//०५) काशी (२२९//०४) महेश मुकुन्दा बेलउँच सँ सोंसे दौ महेश सुता बामनि हरे राम रामचन्द्रा : नरौन सँ शुभे सुत चिकू दौ करo गणेश दौ वामनि सुतो हिंगू अनिरूद्ध फनन्दाह सँ रूचि सुत निकार दौ (४१/०६) सरिo शंकर द्दौo हिंगू सुतो सदावर्तीनन्दि शुभंकरो (२६३//०४) करमहा सँ हरिपति दौ प्रसाद जीवे सुत मुकुन्दप सुतो हरपति सरिसब सँ हरिहर दौ हरपति सुतो गणेश हरिकेशो गंगोली सँ रूचि सुत लोटन दौ पाली सँ परान द्दौ सदावर्तीनन्दर (१५८//०२) सुतो पुरन्दुर उँमापति पाली सँ भूवदानन्दर दौ (१३४//०१) भवूदानन्द सुता नरउन सँ हरिनाथ दौ (१३९/०२) बूधवला सँ गरूड़ द्दौ


(२९९)
पुरन्द९र सुतो नेहाल: बभनियाम सँ धनी दौ (१३८//०५) धनी सुता (२३३/०९) सुता माण्डदर सँ यदुनाथ सुत परमाई दौ (७४/०७) अपरा परमानन्दी प्रo परमाई सुता लोकनाथ (३३६/०१) गंगेश हेमाई नरपतिय: दिद्योय सँ उँमापति सुत श्या/म दौ (१३१//०३) पनिचोभ सँ जगदीश द्दौo कृष्ण९कान्तई सुतो श्या मनाथ बेलउँच सँ मुरलीधर सुत सनफूल दौ (७३/०४) नारू सुत जनार्दन सुतो पद्यनाम: करमहा सँ हिरदू दौ पद्यनाम सुता जयकृष्णण लरवाई हरिकृष्‍ण कृष्णा७नन्दाि नान्यनपुर खौआल सँ रामनाथ सुत बासुदेव दौ जमुगाम सँ भवे द्दौ हरिकृष्ण् सुता कमलापति रमापति रतिपतिय: माण्डार सँ माधव दौ (७७/०३) लोकनाथ सुत हररवू सुतो रामकृष्णय बलभद्रो पनिचोभ सँ महाई दौ रामकृष्णन सुता माधव भवानन्दम लक्षमन गोविन्द३ दामोदरा: कुजौली सँ समरू सुत लोकनाथ दौ राम सुत समरू सुतो लोकनाथ: बेलउँच सँ जगन्नामथ दौ लोकनाथ सुता लक्ष्मीयनाथ कमलनयन कांगवा बेलमोहन नरउन सँ विशो सुत जुड़ाउन दौ जालय सँ नोने द्दौ कलिगाम सँ हररवू कस्तुगत: मिश्र माधव सुता भगीरथ धर्मदाश शिवदाश (२६२//०६) बालकृष्ण चाण (१५०/०९) कृष्ण पतिय: (२६०//०४) पाली सँ देवनाथ दौ (३२/०६) हरिपति सुता विश्वबनाथ (११२//०२) काशीनाथ रतिनाथ रविनाथ: (३०४//०८) सोदरपुर सँ बादू द्दौ (३५//०६) खौआल सँ दूबे द्दौ रविनाथ सुतो रमनी (१४२//०७) देवनाथो माण्डुर सँ राम सुत शिरू दौ सोदरपुर सँ खखन् द्दौ देवनाथ सुता गोपीनाथ महिनाथ (२४१//१०) गौरीनाथ बैद्यनाथा: (३१५//०१०) सकराढ़ी सँ विश्वँनाथ द्दौ (सुत हरिनाथ दौ) करमहा सँ गणपति द्दौo।।(३००)
कमलापति सुतो मुरलीधर: बुधवला सँ मथुरा सुत रघुदेव दौ (५८/०१) मथुरा सुता शुक्तदेव (२३५//०९) रघुदेव भीखम देव बन्धुुका सोदरपुर सँ रत्न पति सुत भट्ट दौ (१३//०८) माo श्रीनाथ द्दौo रघुदेव सुता सतलखा सँ लक्ष्मीवनाथ सुत कमली दौ (१३३/०६) लक्ष्मी नाथ सुता श्याौम (२०९/०९) (३१७//०८) चतुर्भूज कमली रामकृष्ण० (१७१/०१) प्र. पनिचोभ सँ कृष्णी सुत भवानी दौ माण्उ(र सँ रूपधर दौ कमली सुतो वंशीक: पाली सँ गोपीनाथ दौ (६२//०४) गोपीनाथ सुता सोदरपुर सँ लक्ष्मीीनाथ दौ (१३१//०१) अलय सँ रत्नाककर द्दौ मुरलीधर सुता सनफूल मनफूल जगन्ना/था खौआल सँ रघुनाथ दौ (५४//०७) विद्यापति सुत जानू सुतो दामोदर: गंगोली सँ भगीरथ दौ।। दामोदर सुता भवदेव (२२७//०५) रामदेव परमानन्द् (२५१/०४) विष्णुयदेव पाली सँ रामनाथ दौ वेणी सुत परान सुता भगीरथ जगन्नााथ (२९९//०५) मणिनाथा: (१७०/०७) दरिहरा सँ शुभे दौ भगीरथ सुत रामनाथ: दरिहरा सँ कृष्णा सुत बासउन दौ पण्डोरली सँ पदूम दौ रामनाथ (१६०/०६) सुता यदुनाथ गोरीनाथ (३००/०४) पुरूषोतमा: सकराढ़ी सँ महिपाणि सुत बासुदेव दौ बटेश सुत महिपाणि सुतो बासुदेव: पनिचोभ सँ प्रयाग दौ बासुदेव सुता पाली सँ पुरादित्य९ सुत भैरव दौ दरिहरा सँ विश्व(म्‍भर द्दौo रामदेव सुतो (२३६//०८) पशुपति हराय कौ (ब. (२४/०९) पाली सँ परमानन्दव दौ (१४२/०९) रमनी सुता शुभंकर परमानन्दा सदानन्द कृष्णारनन्दर (२४८//०४) एकहरा सँ शिव सुत गादू दौ पाली सँ चाण दौ परमानन्दु सुता खौआल सँ रघुपति सुत श्रीपति दौ फनन्न४दह सँ खूट जागे द्दौo पशुपति सुतो रघुनाथ: सोदरपुर सँ विष्णु देव दौ (६४//०३) महथू सुत जगन्नापथ सुतो रामभद्र सकराढ़ी सँ गादू दौ (४१//०३) यमुगाम सँ हरिहर दौ डीड़ुर प्रo राम भद्र सुता विष्णुूदेव शिवदेo (२३६//१०)

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...