Wednesday, September 09, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :७ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२०१) भौर खण्‍डबलासँ ठ. हेमाङ्त्रद दौ (३१/०४) अपरा ठ. गोपाल सुतो मित्रकर ज्‍योo हेमाङत्रदो पतनुका माण्‍डरसँ भीम दौ (४४/०९) भीम सुतो(२५२/०७) सुन्‍दर: महिषी पालीसँ बाटे दौ (७७/०७) दरिo अन्‍दू द्दौ. ज्‍योo हेमाङत्रद सुता रतिधर (१००//०७) योगा (११९/०७) हृषिकेशा: (१०६//०७) झंझारपुर करo पाठक दौ (८८//०९) पाठक सुतो हिगू प्रo (११९//०६) केशव कमलनयनो (११९//०१) बदिo पवौलीसँ भरथी दौ (३९//०१) कुजौली सँ माधव द्दौ. सदुo शँहर सुता रतौली दरिo भौरा दौ (७८/०५) भोरा सुतो चन्‍द्रपति (११०//०८) गोड़ प्रo रतिपति: (१०४//०८) गंगोरा बुधवाल सँ लक्ष्‍मीदेव दौ (७९/०२) विश्‍वनाथ सुतो लक्ष्‍मीदेव: कन्‍हौली सोदरo स्‍वयंपाकी यदुनाथ दौ (४६/०१) माण्‍डरसँ वैदिक विश्‍वम्‍भर द्दौ. लक्ष्‍मीदेव सुता महेश (११९/०३) हरिकृष्‍ण (११९/०७) लाला (९६/०८) सुल्‍हनी नरउनसँ रघुनन्‍दन दौ (९२/०२) रघुनन्‍दन सुता सिमरवाड़ खौआल सँ गौरीपति दौ (७९/०९) गौरीपति सुता बलिo हरिअम सँ श्‍याम दौ (७५//०७) श्‍याम सुतो गोढ़ाई धनश्‍याम (११३//०३) (१११/०७) गोशाईदाशो सरिo सोदरo बावू दौ (४२//१०) करo लक्ष्‍मीधर द्दौo प्रान्‍नाथ सुता बवुए प्रo गोपाल लक्षमन (२०१/०५) प्रद्यूम्‍ना वढि़o पवौलीसँ कविभोलन दौ (६५/०५) (१३४/०६) घनपति सुतो लखाईक: कटाई: माण्‍डरसँ रूचिनाथ दौ (२५/०३) रूचिनाथ सुता डूमरा बुधवालसँ परान दौ (५२/०५) सकo रूद द्दौo लखाई सुतो मनोहर: बलिo हरिअमसँ रामनाथ दौ (७५//०७) अपरा भवानी नाथ सुतो रामनाथ: दरिहरासँ गोनू दौ (६२//०६) (९७/०१) अपरा गोनू सुता कन्‍हौलीएकहरासँ भैरव दौ रामनाथ सुता माडीर बलिo सदुo बुद़ब दौ (५५//०८) अपरा सदुo बुढ़वसुतो नन्‍दन: गौर सोदरo चक्रपाणि दौ (८६/०८) चक्रपाणि सुतो भैरव आहिल (२२५//०४) रवौआलसँ रूपे दौ पालीसँ शिव द्दौo मनोहरसुतो चाण:तरौनीकरo किशाई दौ (६०/०६) लक्ष्‍मीदत्त सुतो रतिनाथ पुड़े नरउनसँ परभू दौ (७४//०४) सोदरo राम द्दौo रतिनाथ सुतो छोटाई (१५८//०६) किशाइकौ सिमरवाड़ रवौआलसँ महादेव दौ (८५/०८) महादेवसुता पनिo प्रभाकर दौ (२९/०२) प्रभाकर सुतो श्रीपति दरिहरासँ होराई दौ (१३९//५) किशाई सुता खांगुड़ सरिसवसँ रघुनन्‍दन दौ (७३/०७) गोपीनाथ (९८/०३) सुता जयदेव (१२१/०९) कामदेव मधुसूदना: महुआ


(२०२) (९३) रवौआलसँ विशो दौ (४२//०७) विशो सुतो लक्ष्‍मीनाथ लोकनाथो (२६१/०३) बेलo भवे दौ।। कामदेव सुतो देवकीनन्‍दन (१०१//०४) रघुनन्‍दनो डूमरा बुधवालसँ विष्‍णुपति दौ खौo यशोधर द्दौo रघुनन्‍दन सुतो लाल: वारी माण्‍डरसँ रामनाथ दौ (७१/०१) (१६८/०३) चाण सुत पदूम सुतो रामनाथ (बo०३/०७) जनार्दन बेलउँचसँ हिरदू दौ (६५//०६) पण्‍डुआसँ पाँहोरेश्‍वर द्दौ. रामनाथसुतो गौरीपति (२०/०८) अकुसी टकo पीतम्‍बर दौ (४६/०९) विष्‍णुपति सुता पीताम्‍बर चक्रपाणि पद्मापतिय: दरिहरा सँ विश्‍वनाथ दौ।। पीताम्‍बर सुता जमसम बलिo गोपी दौ (६१//०५) गोपीसुता करमहासँ रामचन्‍द्र दौ चाण सुतो कवि भोलन प्रo लक्ष्‍मीकान्‍त: परहट सकo रैया दौ (७५//०४) अपरा कविन्‍द्र पदां रघुनाथ सुता जयकृष्‍ण रैया गोविन्‍दा मंगरौनी पालीसँ मo मo पाँ रमापति दौ (५०/०२) यशोधर प्रo (११०/०५) प्रo भीखू सुतो उपाध्‍याय पाँ रमापति बछाईकौ (१३९//०३) खौयाल सँ कृष्‍ण दौ (५३/०४) खण्‍डबलासँ विष्‍णुपति द्दौ. मoमo पाँ रमापति (११०/०५) सुतो हेमाङ़त्रद़: पबौलीसँ खूदाई दौ (३९/०८) खुदाई सुतो परमानन्‍द जयरामो परिआम बूधवालसँ रामनाथ दौ (५८/०४) रामनाथ सुतो अनिरूद्ध: भौआल माण्‍डरसँ भवनाथ दौ (२२/१०) भवनाथसुतो महादेव: सरिसब सँ बसाउन दौ।। रैयासुता फरहरा बुधवालसँ सुदर्शन दौ (८५/०७) पीताम्‍बर सुत मुकुन्‍द सुतो सुदर्शन: कसरउढ़ एकo टेकी दौ (६२/०६) अलयसँ रतीश्‍वर द्दौ. सुदर्शन सुता खण्‍डबलासँ चतुर दौ (४१/०१) काशीनाथ सुतो यदुनाथ (१३७/०७) गोपीनाथो गंगोरा बूधवालसँ घारू दौ (७७/०१) अपरा धारू सुता सिमरी बलिo चन्‍द्रनाथ दौ
बहेo रतिनाथ द्दौo गोपीनाथ सुतो बैद्दयनाथ प्रo चतुर बदनी कौ (१३८/०४) माण्‍डरसँ मोनू दौ।। चतुर सुता सिहौली माण्‍डरसँ जगदीश दौ (७२/०३)


(२०३)
(७२/०३) जगदीश (३३१//०९) सुता रामेश्‍वर (१६४/०७) विरेश्‍वर (१६४/०७) विश्‍वेश्‍वरा: गंगोरा बूधवालसँ बवुनी दौ (३०/०४) नारायण सुतो राघव बवुनीकौ सकo बसाउन दौ।। बवूनीसुतो कृष्‍णदाश (३३१//०९) शिवदाशो मुराजपुर रवौआलसँ दामोदर दौ (९०/०९) भैरवसुत दामोदर सुतो रामचन्‍द्र (३३१/०८) पंचानन्‍द (१६३/०५) किशाई को (१८७/०३) बल्‍ली (२२४/०६) महिषी वूधवालसँ दामोदर दौ (८७/०४) दरिहरासँ राम द्दौ. कवि भोलनसुतो दयानाथ महिषी पालीसँ भिखारी दौ (४०//०३) गणपति सुतो माघव प्रo मधुसूदन: खनतीया माण्‍डरसँ खखनू दौ।। माधव प्रo मधुसूदन सुतो वामदेव: दरिहरासँ गादू दौ (५२/०८) कुजौली सँ रति द्दौ. वामदेव सुतो उँमानाथ: कटका सोदरo कृष्‍णानन्‍द दौ (५४/१०) पालीसँ बादू द्दौ. उँमानाथ सुतो लक्ष्‍मीनारायण: रूचौली एकहरासँ रमापति दौ (४४//०६) रमापति सुता बेहट खण्‍डo जनार्दन दौ (३५/०१) बुधवालसँ रामदेव द्दौ. लक्ष्‍मीनारायण सुतो भिखारी फकीरो (१९२/०९) रतौली दरिहरासँ धराधर दौ (५३/०१) खण्‍डo रघुनन्‍दन द्दौo भिखारी सुतो (१०७//१०) (१९२/०३) जयानन्‍द: खांगुड़ सरिसबसँ हेमाङत्रद दौ (७१//०) पाँ (२१०/१०) महिपति सुतो पाँ हेमाङत्रद: नरसाम वलिo शुभपति दौ (६०/०४) शुभपति सुतो धराधर (१२८//०२) भवेशो (१२१//०७) सकुरी सरिसव सँ मनोहर दौ (६१/०३) पालीसँ सदानन्‍द द्दौ. पाँ हेमाङत्रद सुतो पाँ हिरेश्‍वर। (१३४/०७) विठौली वलिo भगीरथदौ (६२//०४) रमापति सुतो हाड़ीक: विरपुर पनिo रामदेव दौ श्री पति सुत रामदेव सुता सकराढ़ीसँ नरहरि दौ।। हाडी प्रo (१२१/०४) हरिश्‍वर सुतो भगीरथ: अड़ैवासी अलयसँ गोपीनाथ दौ (५९/०८) सतo शिरो द्दौo (२६८//०५) भगीरथ सुतो चन्‍द्र शेरवरप्रo छबनू किरूप्रo (३१५//०४) लक्ष्‍मीनारायणो सकुरी गंगोलीसँ रमनसुत लक्ष्‍मीकांत दौ (६५/०८)

(२०४) (९४)
लक्ष्‍मीकांतसुता काको बेलउँचसँ भवदेव दौ (७४/०८) चुड़ामणि सुतो ऊँमाई भवदेवो कड़रायिन बभनियाम सँ पाठक राम दौ (७५/०५) दरिहरा सँ मनोरथ द्दौ. भवदेव सुत: (३२३//०५) भैया (१३३/०३) रैयाकौ ब्रम्‍होली पनिo रामदेव दौ (६८/०२) बेलउँच सँ वंशमणि द्दौ. इति ठ. पाँ कमलमणि विवाह: मार्गशुकल अष्‍टम्‍यांचन्‍द्र: (०१.१२.२००३) Monday Morning, ठ. कुलमणि सुता विघ्‍नेशप्रo तेजमणि बासुदेव प्रo तुलमणि राधारमण प्रo शक्रिमणिका बेहट करमहासँ प्‍यारेलाल सुत फकीर दौ (२८/०७) बनाई सुताकविमहिनाथ कमलनयन कविजयकृष्‍णा: नरउनसँ अनन्‍त दौ (९२/०१) बाढू सुतो केशव अनन्‍तो माण्‍डरसँ माधव दौ (२५//०८) अपरा माने सुता माधव कृष्‍णमुरारि: सोदरo शिव दौ (२४/०५) सतo मासे द्दौo माधव सुतो विदू शिरू कौ बुधवाल सँ नरपति दौ (४३//०९) माण्‍डर सँ मोरि द्दौo अनन्‍त सुतो रघुपति पालीसँ पशुपति (४०//०५) वलिo जगन्‍नाथ द्दौ. कवि जयकृष्‍ण सुतो सदुo जगन्‍नाथ: हादी सोदरo हरेराम दौ (९२//०२) रघुनाथ सुता हिंगू कुलपति (९९/०१) हरेरामा पालीसँ केशव दौ (८०/०६) माण्‍डर सँ वैदिक विश्‍वम्‍भर द्दौ. हरेराम (९९//०८) सुतो दुखभंजन (१२३/०७) चतुर्भूजो माण्‍डर सँ जीवनाथ दौ (७७/०४) जीवनाथ सुता लक्ष्‍मीपति रघुपति माधवा सोदरपुर सँ छीतर दौ (३२/०६) माण्‍डरसँ रघुनन्‍दन द्दौ. सदुo जगन्‍नाथ सुता नारायणदत्त (१९०/०४) (१६२/०६) भवानीदत्त दुर्गादत्त गंगादत्त कवि वेणीदत्त महोदार रमादत्त: सोदरपुरसँ कुलपति दौ (५४//०२) अपराडींग्रप्रo बैद्यनाथ सुतो राम: बुधवालसँ गादू दौ वलिo चिकू द्दौ. राम सुतो लक्ष्‍मीकांत कुलपति: वलियाससँ रघुनन्‍दन दौ (९०/१०) छीतू सुतो रघाईप्रo रघुनन्‍दन:


(२०५)
घुसौत सँ गोपीनाथ दौ (२९/०७) तर्कपंचानन गोपीनाथ सुता रवौआलसँ माधव दौ शंकर सुतो माधव उँमापति हरिअम सँ दिनू दौ (२०//०९) जजिवालसँ कुशद्दौo माधव सुतो हरिनाथ रामनाथो सोदरपुरसँ बासुदेव दौ (३७/०१) माण्‍डरसँ विश्‍वभर द्दौ. रघाईप्रo रघुनन्‍दन सुतो गंगादाश: सोदरo हरिकेश दौ (८०//०) सकराढ़ी सँ परान द्दौ कुलपति सुतो धरनीधर: हरिo हरिदाश दौ (८५/१०) कृष्‍णदेव सुत बलदेव सुतो हरिदाश: रवौआलसँ रघुपति दौ (८४//०६) नरउनसँ बावू द्दौ. (१०२/०९) हरिदाश सुता सोदरपुरसँ रामनाथ दौ (२६//०३) रामनाथ सुतो पशुपति: माण्‍डरसँ रघुनन्‍दन दौ (५१/०६) अभिनन्‍द सुतो रघुनन्‍दन प्रo डीङर: कन्‍होली सोदरo श्रीहरि दौ (४४/०२) रवौआलसँ हरिकेश द्दौo रघुनन्‍दन सुतो हरि: बुधवाल सँ पद्मापति दौ (७८//०१) (१९०/०६)पद्मापति सुता सरिसब सँ दामोदर दौ (८४//०३) अपरा दामोदर सुतो परशुराम: वलिo महादेव दौ (८२//०२) टकo मुकुन्‍द द्दौo कवि: (१२३//०२) वेणीदत्त सुतो प्‍यारेलाल प्रo श्री दत्त चंचल प्रo सोमदत्तो (१६२/०९) दरिहरासँ बवूआ दौ (७८/०४) अपरा रघुनाथ सुतौ महो माधव (९६/०९) वेदीक विरेश्‍वरौ सोदरपुरसँ गोपाल दौ (७५//०४) गोपाल सुता कुजौलीसँ गोपीनाथ दौ (९८//०३) सरिसब सँ गोपीनाथ द्दौ. वैदिक विरेश्‍वर सुता बवुआ छोटीको नरउन सँ वासुदेव दौ (९२/०१) पुरूषोत्तम सुता चतुर्भूज चुड़ामणि चिन्‍तामणिय: खण्‍डबला सँ विश्‍वम्‍भर दौ (९५/०८) हरिo मुकुन्‍द द्दौ. चतुर्भूज सुतो घनश्‍याम बासुदेवो पवौली सँ मधुसूदन दौ (७८/०८) माण्‍डर सँ अनिरूद्ध द्दौo बासुदेवसुता सोदरo सदानन्‍द दौ (८०//०२) पालीसँभवदेव द्दौo बवुआ (१०२//०८) सुता बुधवाल सँ हरिश्‍वर दौ (७८//०२) अपरा सदानन्‍द सुतो नारायण: दरिहरासँ कृष्‍णदेव दौ (७९//०५) अपरा

(२०६) ।। ९५ ।। कृष्‍ण सुतो (१००/०९) रूचिनाथ मुकुन्‍दो सोदरo जयदेव दौ (७६/०६) जयदेव सुत वाबूक: (१८७/०९) बुधवाल सँ गोविन्‍द दौ (७६/०१) गोविन्‍दसुता खौआल सँ गोपी दौ (६६/०३) हरिo उधोरण द्दौo नारायण सुतो हरिश्‍वर: सोदरo गंगा दौ (८२/०९) अपरा गंगा सुता माण्‍डरसँ यदुपति दौ सोदरo महेश द्दौo हरिश्‍वर सुतो (१००/०२) बैद्यनाथदत्त: सोदरपुर सँ फकीरप्रo विष्‍णुपति दौ (४४/०७) रघुदेव सुतो फकीरप्रo विष्‍णुपति: माण्‍डरसँ सदानन्‍द दौ (५३/०९) अपरासदानन्‍द सुतो नरोत्तम: सोदरपुरसँ जगदीश दौ (५३/०९) बुधवाल सँ मुरारि द्दौ. फकीरप्रo विष्‍णुपति सुता हरिअमसँ हरि दौ (८२//०२) हरि सुतो दामोदर लक्ष्‍मीकांतो खण्‍डबलासँ बावूप्रo रघुदेव दौ (३५/०१) वावू प्रo रघुदेव सुतो (११९//०८) रघुनाथ: खौआल सँ रामभद्र दौ (७६/०३) रतिप्रo रतिपति सुता रामभद्र शिवरामभवानीका सोदरo रतिपति दौ (६६/०८) हरिo बसाउन द्दौo रामभद्र सुता पवौलीसँ हरिनाथ दौ (६८//०४) हरिनाथ सुता माण्‍डर सँ काशी दौ (१९//०२) शोरे सुत रूद्रपाणि सुतो नरसिंह: बेलउँच सँ विश्‍वनाथ दौ नरसिंह सुतो काशीक: करमहासँ रूद दौ।। काशी सुतो रतिनाथ: एकहरासँ: माधव दौ (६७/०७) माधव सुतो भवानीनाथ चतुर्भूजो पनिo विष्‍णुपति दौ।। प्‍यारेलाल मात्रिक चक्रं।। प्‍यारे लाल उoटीo (०२/०५) प्रo श्री दत्त सुतो फकीर: सकराढ़ी सँ छत्रपतिसुत प्रान्‍नाथ दौ (७५//०४) भवानन्‍द सुता यदुपति हेमपति कमलापति छत्रपतिय: खण्‍डबलासँ रघुराम दौ (३२//१०) अग्निहोत्रिक मo मo ठo विश्‍वम्‍भर सुता मo मo ठo विश्‍वनाथ हृषिकेश महो बाल कृष्‍ण प्रo बछाई मुरारि (९९//०४) जगदीशा: हरिअमसँ मुकुन्‍द दौ (४७/०५) अपरा बासुदेव सुतो मुकुन्‍द: सोदरपुरसँ रघु दौ (५३//०३) रघुसुता बुधo होरे दौ (३१//०३) माण्‍डरसँ राम द्दौ.


(२०७)
मुकुन्दथ सुतो पद्मापति (२४१//०२) सोदरo रतिपति दौ (६६/०८) हरिअमसँ बसाउन द्दौo हृषिकेश सुता मo मo ठo रघुराम मo मo ठo परशुराम (११०//०६) मo ठo शिवरामा दरिहरासँ रामदेव दौ (८२/१०) बुधवालसँ गुणपति द्दौo ठo रघुराम सुतो हरिकृष्णर बलभद्रो (९७//०७) नरउनसँ बधाई दौ (७९//०९) करo रामभद्र द्दौo (२०५/०३) छत्रपति सुतो प्रान्नाशथ दुल्लोहो (१२२/०६) पालीसँ लक्ष्मीषकांत दौ (७५//०३) अपरा कमलनयन सुतो लक्ष्मी कांत गरीबो सरिo बामदेव दौ (७६//०५) करo नन्दस द्दौo लक्ष्मीरकांत सुता जहलीप्रo भोराप्रo भवानीनाथ (१०२/०८) गोकुलनाथ गंगानाथा मानी सोदरo दीश दौ (७७//०६) भवानन्दउ सुतो दीश प्रo विश्वे श्वमर पशुपति (१०४//०२) महिषी पालीसँ दशरथ दौ (७६//०२) माण्डररसँ पद्मापति द्दौo विश्वेधश्वोर प्रo (११९//०१) दीश सुता झंझारपुर करमहासँ कामदेव सुत नारायण दौ (१०१/०६) नारायण सुता रजौरा माण्डारसँ महादेव सुतराम दौ (७६/०३) राम सुता परशुराम महिनाथ गोपीनाथ (१७४//०४) खण्ड बलासँ ठo शुभंकर दौ (१००/०४) माण्ड६रसँ विश्वसम्भ र द्दौo प्रान्नािथ सुता नेनू प्रo (२१७/०६) वंशधर छोटा प्रo मुरलीधर हृदयधरा (१२५//०७) बुधवालसँ लाला दौ (९३/०४) लाला सुता दरिहरासँ सदुo आनन्दा दौ (९५/०६) महो माधव सुतो वैदिक: भगीरथ सोदरo विश्वरम्भ/र दौ (२४/०२) अर्जून सुतो विश्व म्भतर राजा कौ (१८०/०६) (८५/०५)खौआल सँ गौरीपति द्दौo विश्वाम्भरर सुता

(२०८) ।। ९६ ।।
सुता बलियाससँ रघुनन्‍दन दौ (९५/०२) सोदरo हरिकेश द्दौ. वैदिक (०४/०२ उoटी) भगीरथ सुता सदुo आनन्‍द वैयाo नित्‍यानन्‍द (१००/०१) दिमान जयानन्‍द रूद्रानन्‍दा सोदरo हरपतिदौ (३२/०१) पदूमसुता परमानन्‍द उमानन्‍द (१५३//०५) देवानन्‍द रमानन्‍दा वलिo दामू दौ परमानन्‍द सुतो हरिपति रवौआल सँ रत्‍नपति दौ (३०//०५) खण्‍डबला सँ गोपाल द्दौ. हरपतिसुता (१८७/०७) खौआल सँ खांतर प्रo श्‍याम दौ (८१//०७) श्‍वांतर प्रo श्‍याम सुतो गंगाधर: सरिसबसँ पुरूषोत्तम दौ (२७/०५) निकरार (९८/०६) सुत मांगुसुतो श्रीकृष्‍ण (१४०/०७) पुरूषोत्तमो एकहरासँ गणपति दौ (९०//०३) रवौआलसँ प्रान्‍नाथ द्दौ. पुरूषोत्तम सुतो वीर: घुसौत सँ पदूम दौ (२९/०७) आगमाचार्यक देवनाथ (१०९/०९) सुतो पदूम: पवौली सँ जसाई दौ (६१//०९) जसाई सुतो गोपीनाथ गौरीनाथ यदुनाथ प्रo (बo०१//०५) जीवनाथौ हरिo हरिकर दौ (३१/०२) हरिकर सुतो माधव: रवौआलसँ रविकर दौ (१९/०८) रविकरसुतो दामूक: कुजौली सँ जोर दौ (१८/०२) माण्‍डरसँ शिवपति द्दौ. पदूम सुतो उँमापति: कुजौली सँ हरिनाथ दौ (३६//०५) बुधवाल सँ गुणपति द्दौ. सदुo आनन्‍दसुता रत्‍नानन्‍द हीरानन्‍द (११९/०७) मेघानन्‍दा सोदरo कृष्‍ण दौ (८१//०४) कृष्‍णा सुता करमहासँ भवेश दौ (७८/०१) गोढ़ाई प्रo दे देवकीनन्‍दन सुतो गोपीनाथ वेशौ नरउनसँ बलभद्र दौ (९२/०१) बलभद्र सुता (१३८//०७) पीताम्‍बर जगदीश मुरारिय: (११४/०७) खण्‍डबलासँ मo मo ठo रामअद्र दौ (२०//०८) रवौआलसँ श्रीधर द्दौ. भाषाकवि भवेश (१३२/०४) सुता रघुपति चलमनि प्रo रमापति हीराका कुजौली सँ गंगादाश दौ (८५//१०) माण्‍डरसँ यदुपति द्दौ. ।। एवम् फकीर मातृक चक्रं।। फकीर (२०२//०५) सुता श्‍याम प्रo जीवदत्त रंकप्रo शकशदत्त (४४/०१) टेकदत्ता: भौर खण्‍डबलासँ ठo छक्‍कन दौ

(२०९) (९२/०३) रघुराम(१२३/०५) सुतो घनश्याीम (१०३//०५) हरिकृष्णो७ पालीसँ घोंघे दौ (९२//०३) सोदरo जगन्ना्थ द्दौo हरिकृष्णत सुता गोकुलनाथ रेवतीनाथ (१०६//०९) भवानीनाथा बूधवाल सँ लक्ष्मीनदेव दौ (९३/०४) नरउनसँ रघुनन्दघन द्दौo गोकुलनाथ सुता इशान्नाोथ बासुदेव सुन्देर प्रo रंगनाथ गोपीनाथ अनुपनाथा (१९०//०२) दरिहरासँ गंगाधर दौ Tip (३८/०२) गौरीपति सुतो रूचिनाथ यदुनाथ प्रo भिखारी को सोदरo श्रीहरि दौ (४४/०२) श्रीहरि सुता माण्डीर सँ लाखन दौ (७६/०१) बुधवालसँ परान द्दौo भिखारी (१००/०३) सुतोगंगाधर:सोदरपुर सँ मिसर दौ (७६/०८) माण्डुर सँ अनिरूद्ध द्दौo गंगाधर सुता नरउनसँ दामोदर दौ (२६/२१) दामोदर सुता विश्वेगश्वनर (१०६/०८) छोटकनिगिरधरा सरिo मo मo वामदेव दौ (७६//०५) करमहासँ नन्द२ द्दौo इशान्नामथ सुता भोलानाथ केवल कृष्णे फेकीप्रo मतिनाथा रवौआलसँ जानकीनाथ दौ (३१//०५) गहाई सुतो रतिक: धउल सोदरo रायकान्हर दौ (३९//०९) करo रतिपति द्दौo रति सुतो बुढ़व३ रखo हरिo वेणी दौ (४४/१०) वेणी सुता हरिहर केशव महेशा: माडरिo वलिo महनू दौ फरहरा बूधo विश्वे श्वीर द्दौo (२१९/०१) बुढ़व सुतो सदाशीव: नगo घुसौत सँ ठo मधुसूदन दौ (३९/०४) दरिo इन द्दौo सदाशीव सुतो भोरा लच्छू कौ खांo सरिसब सँ भवनाथ सुत कमलनयन दौ (७७//०८) कमलनयन (१०३//०८) सुतो सोनाईक: (९८/०३) रतौली दरिo वाचस्प ति दौ (२३/१०) सोदरo परान द्दौo भोरा सुतो रमापति मंगo हरिअमसँ महिपति दौo (८२//०९) महिनाथ प्रo महिपतिसुता सोदरo निकार सुत लक्षमन दौ (७५//०१) नरउनसँ जीवनाथ द्दौo रमापति (२२०//०४) सुतो जानकीनाथ: त्रिपुरौलीनरउनसँ प्राणपति सुत गंगेश दौ


(२१०) ।। ९७ ।। (८५/०७) सरस्ववती राम सुता (११७//०६) मोहन बछाई प्राणपति लक्ष्महन (१०२/०२) नारायणा: बाली दरिहरा सँ गोनू सुत मांगु दौ।। (९३/०७) अपरागोनू सुतो मांगुलक्ष्मीु नाथो एकहरासँ महादेव: सुत भैरव दौ।। (८०/१०) बलि दूबे दौ।। मांगू सुता रख. हरिअमसं उधोरनसुत रूचि दौ।। (६६/०३) उद्योरण सुत रूचि सुतो शोभनाथ: (१५५//०१) मंगलिया कुजौली सँ महाईसुत गोपीनाय दौ।। (३६/०२) माण्डररसँ शशि दौ¬.।। प्राणपति सुतो गंगेश: करमहासँ कृष्ण देव सुत हराई दौ।। (७८/०६) हराय सुता लक्ष्मान राम परशुरामा रतौलीदरि बासुदेव दौ(६६//०४) राधव सुतो बासुदेव बाबू कौ बुधवालसँ शुभदौ (६६/०३) खौआलसँ गोपी द्दौ.।। बासुदेव हरिअमसँ शिरवे दौ।। (७७/०४) खण्डसबलासँ ठ महेश द्दौ।। सरस्व ती गंगेश सुता पालीसँ गोपाल दौ।। (७५/१०) अनिरूद्ध सुतो गोपाल: सोदर. यदुनाथ दौ।। (४६//१०) माण्ड।र सँ बै. विश्व्म्मीर द्दौ।। गोपाल सुता दिगउन्ध सोदरपुरसँ श्रीराम सुत श्रीकृष्ण दौ।। (९२/०७) श्री कृष्णण (१७३//०९) सुता हरिदेव रामदेव (९९/०९) हरिहरा: (१७४//१०५) दरि. रघुनाथ दौ (७८/०४) नरउनसँ जीवनाथ दौ।। जानकी नाथ सुता गोकुलनाथ प्र. गौरीनाथ उ.टी. (२१//०१२)गरीबनाथ (११५//०९) खण्डकबलासँ बलभद्र दौ।। (९६/०२) ठ. बलभद्र सुतो रूचिपति (१०८//०४) विष्णु पति (११७//०३) करमहासँ उँमापति दौ।। (९२/०७) उँमापति सुतो छबनू प्र. विष्णुद (११९//०१) देव बचनू कौ रजौरा माण्ड(रसँ हरिकृष्ण३ दौ।। (७६/०५) हरिकृष्णल सुता बलभद्र हरिशीव (१००//०४) छत्रकरा: सोदरपुर सँ गोपाल दौ।। (७७//०४) गोपाल (१०५//०५) सुता माण्डदरसँ महिपति दौ।। (३९/०३) घुसौत सँ सदानन्दस द्दौ।। ठ. केवलकृष्‍ण सुता धर्मनाथ भवेश रोहिणी नाथ छक्काना बलि. हरिअम सँ यार सुत जगदत्त दौ।। (७७/०४) हरिनाथ सुत देवानन्दत:


(२११) सोदरपुरसँ छीतार दौ।। (३२/०६) माण्डतरसँ रघुननन्‍दन दौ।। देवानन्दी सुतो(१०६//१०) सुतो यार प्र. रघुदेव: सरिसब सोदर. रघुराम दौ।। (९२//०१) माण्डररसँ वैद्यनाथ द्दौ।। यार प्र. रघुदेव (१०१/०१) सुतो जगदत्त रजौर माण्ड रसँ गरीबनाथ दौ।। (७६/०८) भवेश (९९/०८) सुता रमाकान्तर (११२//०५) यार प्र. हेमाड़द (२६९/०३) म.म. वामदेव गरीवनामथा खांगुड़ सरि. सोमाई दौ (९७/०८) सोनाई सुतो उँमापति सिहौली मा. यदुपति दौ।। (८६/०२) मानीमोदर महेश दौ।। गरीब नाथ सुता दिगउन्धस सोदर. जूगड़ू दौ।। (९२/०८) पीताम्बदर (१९१//१०६) सुता परमानन्दर दुरवहरणो (११७//०९)सिहौली माण्ड९रसँ हरिपति दौ।। (९२//०२) सोदर. माधव द्दौ।। परमानन्दा सुता कृष्णा्नन्द। पुरूषोतमा परनामक जूगढ़ू चलमाणिय: (२१०/०८) अनल करमहासँ हराय दौ (९७//०३) रतौली दरि. बासुदेव दौ।। जूगडू सुतो भवानन्दाष (१०४/०९) प्र. यारी देवानन्दा) प्र. मनाय कौ डूमरा बुधवाल सँ रघुनाथ दौ।। (८२/१०) गणपति सुतो नारायण: सरिसब सँ निकरू दौ।। (९६//०३) निकरू सुतो रघुनाथ: अनल करमहासँ बासुदेव दौ।। (३३//०८) बलि. सर्बादित्यू दौ।। नारायण सुतो जगन्नाुथ लखाई कौ (९९//०७) महुआ खौ. वाचस्पवति दौ।। (९२/०५) गोपी सुतो विद्यापति वाचस्पुति शीवा हरिअमसँ नारायण दौ।। (५५/०७) नारायण सुता सिमरवाड़ खौआलसँ रघु दौ सोदर शीरू द्दौ।। वाचस्‍पति सुतो मिसर धर्मपति: कन्हौजली सोदर जानू दो।। (२८/०९) जनार्दन प्र. जानू सुता नडु.कर. उँमापति दौ।। (६६/०४) उँमापति सुतो हरिहर भड़गाम जजि. सोम दौ।। (२२/०४) माण्ड्रसँ धनपति द्दौ।। जगन्नातथ सुतो भोरानाथ: कटका सोदर भानू दौ।। (२६//०३) दरि. होराई द्दौ।। भोरानाथ सुतो रघुनाथ महिया सोदर राम दौ।। (९४//०९) विठौली बलियासँ सँ रघुनन्ददन द्दौ.।।


(२१२) ।। ९८ ।।
रघुनाथ सुतो (१०६/०६) सुतो मांनुदत्त बढि़याम पबौलीसँ रघुपति सुत घनश्या म दौ।। (८२//०६) रघुपति सुतो घनश्या म: सिहौली माण्ड)रसँ अर्जून दौ।। (५४/०९) नरहरिसुत लक्ष्मी८नाथ सुतो परशुराम प्र लूचाई अर्जूनों सरिसब सँ रघुपाणि सुत काशी दौ।। (७७/०३) काशी सुतो पॉंरूचिक: करमहासँ राम दौ खौआलसँ बुद्धिकर द्दौ।। अर्जून सुतो गणपति वैद्यनाथो भखरौली कुजौली सँ भैरव सुत गोपीनाथ दौ।। (५५//०४) गोपीनाथ सुतो रमापति: (११२/०३) सरिसबसँ नोनीसुत गोपीनाथ दौ।। (९३/०१) गोपीनाथ सुतो हरिदेव: अलयसँ रघुसुत गादू दौ।। (८५/०५) गादू सुतो लोकनाथ शिवनाथो खौआलसँ नोने दौ।। घनश्याघम सुतो लक्ष्मीनकांत खौआल सँ रघुदेव सुत मोहन दौ।। (४४/०४) हरिकेश सुतो रघुदेव: जजिबाल सँ जीवेसुत श्रीपति दौ।। श्रीपति सुतो प्राणपति उँमापति तिसुरी सँ बूदौ दौ।। रघुदेव सुता जगदीश मोहन मनोहरा: (११३/० कुजौली सँ शिवदाश दौ।। (बूधवालसँ रनिताथ दौ मोहन सुता बेहट करमहासँ जयदेव सुत शिवदेव दौ।। (३७/०६) शिवदेव सुता भवदेव (१०४/०५) लक्ष्मीददेव उँमापति मथुरेश घनश्याहमा सरि. सोदर. भूवद्धानन्दज सुत जगदीश दौ (५३/०९) जगदीश सुता बुधवालसँ मुरारि दौ।। (५२/०५) खौआलसँ गौरी पति दौ।। मिश्र जगदत्त सुता (१०१/०१ दरिहरासँ म.म. बन्धुा सुत तिलकेश्‍वर दौ।। (७८/०६) म.म. बन्धु६ (११८//०५) सुतो तिलकेश्व र: सरि सोदरपुरसँ घनश्यादम दौ।। (७७//०१) नरउन सँभवेश दौ।। तिलकेश्व र सुता रूचौली करमहासँ महो गंगादत्त दौ (९१/०६) महो गंगादत्त सुतो शंकर दत्त (१२५//०२)छोटा प्र. उग्रदत्तो (२४०/०५) सुल्ह१नी नरउनसँ नारायण सुत घनानन्द दौ।। (७९//०९) नारायण (१२५//०४) सुतो घनानन्दव हाटी सोदरबसँ कुलपति दौ


(२१३) (९४//०६) कुलपति (१८६/०५) सुता किशु दामोदर चक्रपाणि महादेवा: सिहौली माण्डनरसँ कमलनयन दौ।। (६१/०७) कमलनयन सुतो राम ११४/०७) खण्ड बला सँ गोपाल सुत ठ. माधव दौ।। ३१/०४) (११९//०७)माधव सुताडुमरा बुधवालसँ नारायण दौ।। (९८/०६) खौआलसँ वाचस्‍पति दौ।। घनानन्दव (१९४/०५) सुतो आनन्द/ हसनू कौ (१७४//०७) रतौली दरि. घनश्याहम सुत रैया दौ।। (३९/०४) शक्तू५ सुतो जीवेक: हरिअमसँ दिनू दौ।। (१६//०७) माण्डतरसँ नगाई दौ।। जीवे सुतो रामदेव: पालीसँ शिव दौ।। (२८/०५) माण्डकरसँ सुपन दौ।। रामदेव सुतो कृष्णबदेव घनश्याणमो करमहासँ जोर सुत भवनाथ दौ (७९//०५) पबौलीसँ गादू दौ।। (९६//०६/९९/०३) घनश्याृम १००//०९) सुतो रैयाक: पुड़े नरउनसँ सदानन्दस दौ।। (८१//०५) पबौलीसँ भरथी दौ।। रैया १०३/०७) सुतो मनसुख: (९९//०३) सुल्हौनी नरउनसँ महिपाणि दौ।। (९२/०६) करमहासँ शुभंकर दौ।। ठ. छक्क।न मात्रिक। चक्रं।। ठककुर छक्कौन सुता अनलपुर करमहासँ टेकनाथ सुत चात्था(दत्त दौ (७६//०९) बछाई सुता दामोदर (२२०//०३) चतुर्भूज मोहन शंकर नारायणा दिगउन्धस सोदरपुरसँ जगननाथ दौ।। (९२//०३) खौआलसँ ज्योद. डीडर दौ।। शंकर सुतो (१०३/०८) जीवनाथ: सिहौली माण्डदरसँ पुरूषोत्तम दौ।। (७६//०२) पुरूषोत्तम सुता शतन्जी व (१०१/०९) हरिश्व३र बलि. हरिअमसँ मुरारि दौ।। (७८/०७) मुरारि सुता परहद सकराढ़ी सँ यदुनाथ दौ।। (७८/०७) ज्यो।. यदुनाथ सुतोनारायण: खांगुड़ सरिसब सँ रूचिनाथ दौ।। (७६//०५) माण्डसरसँ बै. विश्वीम्म२र दौ।। जीवनाथ सुतो टेकनाथ रजौरा माण्डिरसँ साहेब दौ (९८/०२) भवेश सुतो साहेब मनसुखो दिगउन्ध सोदर. श्री कृश्णी सुत वामदेव दौ ९७/०६) वामदेव सुता सिमर. खौआलसँ सदाशीव दौ।। (९७/०७) सरिसब सँकमलनयन दौ।। साहेब सुता (१२५/०४)


(२१४) ।। ९९ ।।
मानी सोदरपुरसँ दीश दौ (९६/०५) झंझारपुर कर. कृष्णािनन्द दौ।। टेकनाथ सुतो (११३//०७) सुतो जाल्पाबदत्त दिगउन्धन सोदर. बछरू सुत ह्दयनाथ दौ।। (९२/०८) गोविन्दस सुतो बछरूक: महिषी पालीसँ गोरीपति दौ।। (७९/०५) खांगुड़ सरिसबसँ वामदेव दौ।। बछरू सुतो ह्दयनाथ: रतौली दरि. म.म. वन्धु दौ।। (९८//०८) सरिसब सोदरसँ घनश्या म दौ ह्रदयनाथ (१९३/०५) सुतो नरहरि: रूचोली करमहासँ म.म. सुबोध दौ।। (९१//०६) म.म. सुबोध प्र. भवानीदत्त सुतो इशदत्त (२९१/०३) महेशयदत्‍ते (१०८//०६) रतौली दरि. मनसुख दौ।। (९९/०४) मनसुख सुतो रूपी आँखी कौ उ.टी (७८/०९) खण्डतबला सँ हरिश्वदर सुत जगन्ना थ दौ।। (९५//०९) ठ. मुरारी सुता बाबू प्र. (१०४//०९) विरेश्वेर हरिश्वहर विश्रेश्वधर महेश्वरर रामेश्व९र विन्ये सो श्वारा भखरौली कुजौलीसँ शिवदारा सुत कृष्णीदाश दौ।। (८०/०८) खांगुड सरिसबँ जगन्नावथ दौ।। ठ. हरिवश्वार सुता उँमानाथ जगन्ना थ प्रान्नाकथ (१०१/०८) रघुनाथ सिमर खौआलसँ भोरा दौ (९७/०८) मंगरौना हरिअमसँ महिपति दौ।। ठ. जगन्ना थ सुता पुड्. नरउन सँ भैरव सुत लक्ष्मीँ पति दौ।। (६०/०५) कामदेव (११६/०४) सुत भैरव सरिसब सँ होरिल सुत भवदत्त दौ।। (५२//०६) सक. विदू दौ।। भैरव सुता (११९//१०५) भैरव सुता मोहन जगदीश लक्ष्मी पति कमलापतिय: (१८०//०९) डूमरा बूधवालसँ नारायण सुत लखाई दौ।। (९८/०६) (११३/०२)लखाई सुता नरउनसँ सरस्वतती राम दौ (७९//०३) दरिहरा सँ रघुनी दौ।। लक्ष्मी१पति सुता हाटी सोदर रघुनाथ सुत हरेराम दौ।। (९४/०७) हरेराम सुता सिहौली माण्ड)रसँ परमानन्‍द दौ (८९/०३) परमानन्द (१०५/०३)सुतो पाशुराम: बेहट करमहासँ बनाई दौ।। (९४//०३) सुल्हपनी नरउनसँ अनन्तथ दौ।। एवम जाल्पारदत्त मात्रिक चक्रं जाल्पा०दतो सुता विश्वसनाथ फकीर भीखारी मार्कण्डे य


(२१५) लक्ष्मीानाथा रतौलीदरिहरासँ चन्द्रा नन्दस दौ।। (९६//०१) वैनित्यादनन्द सुतो (१०४//०३) गरीबानन्द सुल्ह नी नरउनसँ सरसकवि कुलपति दौ।। (९२/०१) सरसकवि कुलपति सुतो (१०५//०१) बॉंका उमानाथ (११३//०२) डूमरा बुधवालसँ हरिश्वदर दौ।। (९५//०२) हरिश्वसर सुता दिगउन्ध सोदरपुरसँ पद्यापति दौ (९६/०७) पद्यापति सुता रतौली हरिहरासँ विश्वौनाथ दौ।। (९७/०३) भिखारी सुता भवनाथ घनश्याँम विश्वननाथा (२१९/०५) महिया सोदर बाटून सुत पदूम दौ (९६/०२) बलि दामू दौ।। वैदिक विश्ना थ सुतो अनिरूद्ध (१०३//०५) हाटी सोदर कुलपति दौ (९९/०१) माण्ड रसँ कमलनयन दौ।। गरीबानन्द (१७५/०८) सुतो बाबू चन्द्रा नन्दट: भौर खण्डतबलासँ एकनाथ सुत महाराज माधवसिंह दौ।। (९२/०३) शुभंकर (११०//०१०) सुता नारायण राम श्या म सुन्दीर प्र. (११६/०९)प्रतिनाथा: माण्ड रसँ विश्वरम्म१र दौ।।(८६/०१) अपरा विश्व३म्मदर सुतो मोहन(१८०//०१०) गंगारामो हरि गदाधर सुत गोनू दौ (७२//०२) गदाधर (१६५/०८) सुतो गोनूक: सोदर राम दौ (६१//०६) महोदाशे सुत राम सुतो गोपीनाथ प्रितिनाथ: दरि. मनुसरवदों (२२//०६) बुधवालसँ देवे दौ।। गोनू सुतो पबौलीसँ हलधर दौ।। (७६१/०७) बुधवाल सँ जसाई द्दौ. ठ. नारायण सुतो शत्रुधन प्र. लालाक: झंझार पुर करमहासँ कामदेव दौ।। (८८//०९) कामदेव सुता नारायण (१०१/०६) भगीरथ भवेश: (१०३/०७) सोदरपुरसँ श्रीरामदौ।। (९२/०७) बूधवालसँ दामू दौ।। ठ. लाला सुतो सप्रक्रय ठ. गुणानन्द०: पालीसँ धोंधे दौ।। (७५/१०) सोदर लक्ष्मसन दौ।। सप्रक्रय ठ. गुणानन्द. सुतो सप्रक्रय: ठ. चिलका प्र एकनाथ: रतोलीदरि. नन्दी० दौ (९५//०१) कृष्ण८देव (२०१/०८) सुतोनन्दी बन्दीर कौ (११३//०३) डूमरा बुधवालसँ कृष्ण. पति दौ।। (७८//०४) कृष्णृपति (२१९//०४) सुतो बाबू बछाई कौ पबौलि सँ भरथी शौ।। नन्दीप सुतो मानुदत्त बन्धू५ कौ (११८/०१) कन्हो ली सोदरपुरसँ(२१६)
हरिदेव दौ।। (७८/०९) हरिदेव सुता(१०३/०६) सुता मंगरौना हरिअमसँ बैद्यनाथ दौ।। (८२/०८) बैदद्ययनाथ सुता सरिसउ सोदर नरपति दौ।। (४०/०२) बूधवालसँ सुरपति दौ।। सप्रक्रयठ. चिलकान एकनाथ सुता विविध विरूदावली विराजमान मानोड़न्रत मान प्रतिज्ञापद पौर्ब्बिक परशुराम समस्तूकप प्रक्रिया विराजमान महोग्रप्रताप मिथिलालंकार महाराजाधिराज माधव सिंह बहादुर: करमहासँ जयकृष्ण् सुत जगन्ना‍थ दौ।। (९४//०८) महिमा सोदर कुलपति दौ।। महराजा धिराज माधव (१०२//०९)सिंह सुता रूचौली करमासँ म. म. रामेश्व्र सुत लक्ष्मीलदत्त दौ।। (९१//०६) लक्ष्मीृदत्त २८७//०८) सुता भौर माण्ड्रसँ हरिकृष्णै सुत हरिशीव दौ।। (९७//०८) हरिशीव ११५//४) सुता सोदरपुरसँ परमानन्दह सुत जुगडूदौ।। (९८/०५) डूमरा बूध. रघुनाथ द्दौ. चन्दा््नन्द( सुतो मनभरन प्र छीतीनन्दधन: (१७७//०७): सोदरपुरसँ भवानीदत्त सुत ठेठाई दौ।। (९२/०७) शुभकर (१०४/०७) सुतो जगदीश मन्नूछ कौ दरिहरासँ कृष्ण देव दौ। (१००/०९) डूमरा बूधवालसँ कृष्ण०पति द्दौ. मन्नू सुतो रमाकान्त१ माधवो महिषी पालीसँ विघाधर दौ।। (७६//०३) खांगुड सरिबस सँ म.म. वामदेव दौ।। रमाकान्त सुता भवानीदत्तनारायणदत्तो घुसौत सँ हरि सुत राम दौ।। (८२//०५) हरि (२६९//०७) सुतौ रामकृष्णद रामो कन्हो७ली सोद. हरिदेव दौ।। ( ७८//०९) बूधवालसँ विश्वबनाथ दौ।। रामसुतो(२०५/०२) कमलाकान्ता: भौर खण्ड्बलासँ देवकृष्ण. दौ।। (९३/०२) रतिधर (११९/०३) सुतो देवकृश्ण० (११७//०५) महिन्द्रो (१०३/०४) रजौरा माण्डिरसँ भदाई दौ।। (७६/०५) सोदर मिसर दौ।। देवकृष्णव सुता परहट सकराढ़ी सँ पुरूषोत्तम दौ।। (४६//०१) पुरूषोत्तम सुता दिगउन्ध‍ सोदर चन्द्र पति दौ।। (९२१/०३)चन्द्रटपति सुतोलोचन: दरिहरा सँ घनश्या्मदों (९९/०४) घनश्याौम सुतो रामकृष्णी: भौर खण्ड‍बलामेध सुत ठ. कृष्णाषनन्दस दौ।। (१४/०१) कृष्णा नन्दश (१३४/०१) सुतो राम (१०३//०१) लक्ष्म नों भरता: पतनुका माण्ड्रसँ मधुसुदन दौ।। (३३//०६) करमहासँ शिव द्दौ.।।

(२१७)
भवानीदत्त सुता (१८०//०६) सुता जयदत्त ठेठाई (१२६/०२) प्र. इश्व/रीदत्त शंकरदत्त महेशदत्ता बलि. हरिअमसँ यारदौ।। (९८/०१) यार (१०४//०५) सुता अभिराम मानीक (२०३//०५) दुल्लदह वैया. कमलाकान्ताौ दरिहारा सँ महादेव सुत साहेब दौ।। (७८/०९) डूमरा बूधवालसँ हरिकृष्णु दौ।। ठेठाई प्र. इश्वतरीसुताविश्वहदत्त किशोर (१८४/०८) झिंगुरा (२०६/१०) सिमर. खौआलसँ छवन सुत गोकुल दौ।। ८१/०४) सरि सोदरपुरसँ छबनू दौ. एवम् ठक्कुौर कुलमणि विवाह समाप्त ।। मार्ग शुक्लड द्वादश्यां भृगो ।। सन १४११ साल ०५.१२.२००३ ठक्कुतर विध्ने‍श प्र. तेजमनि सुता रमेश भवेश योगेशा: पुड़े नरउनसँ महादेव सुत मुकुन्दन दौ।। (७७//०३) भवेश सुतो छत्रपति: सोदरपुर सँ कृष्णा नन्द दौ (४६//०१) देवानन्दम सुतो कृष्णा।नन्दत परमानन्दोस करमहासँ गोढ़ाई दौ।। (७८/०१) सोदरपुरसँ श्रीपति ।। कृष्णा नन्दा सुतो गुणानन्दर साहेबे करमहासँ नारायण दौ (१००/०७) नारायण (९६/०५) सुतो लक्ष्मीरवती मानवती कैंनरउनसँ कामदेव दौ।। (७९//०८) कामदेवू (१८२/०६) सुता राम परशुरामो बुधवालसँ रतिपति दौ।। (६६/०३) रतिपति सुतो धर्मपति रतनपति दरिहरासँ रामदेव दौ।। (७९//०५) करमहासँ भवनाथ दौ।। छत्रपति सुता कलानाथ रूपनाथ मनसुख गोकुलनाथ (११२//०५) लक्ष्मी नाथ म.म. भवनाथ (११६//०३) मोदनाथ: रतौली दरिहरासँ गंगाधर दौ।। (९७/०४) नरउनसँ दामोदर दौ।। लक्ष्मीपनाथ सुतो चित्रनाथ (१८५/०१) चन्द्रदनाथो भौर खण्ड बलासँ मणिनाथ दौ (९९//०५) प्रान्नामथ सुतो मोदनाथ मणिनाथो माण्डनरसँ शतन्जीिवदौ (९९/०७) नरउनसँ दामोदर दौ।। लक्ष्मीानाथ सुतो चित्रनाथ (१८५/०१) और खण्डकबलासँ मणि नाथ दौ।। (९९/०५) सुतो मोदनाथ मणिनाथ माण्डनर सँ शतन्जीदव दौ (९९/०७) शतन्जी व सुतो चिलका यारी कौ नरउनसँ सँ सरस्विती गंगेश दौ।। (९७/०४) पालीसँ गोपाल दौ।। ठ. मणिनाथ सुता म.म. रूपनाथ (१२२//०८) मोहन प्र. १२०/०६) प्रेमनाथ धर्मनाथ कवि श्याणमनाथ (११२/०४) केशव प्र. मित्रनाथा:


(२१८) बेहट कर. जगन्नादथ दौ।। ९४//०५) सोदर. कुलपति दौ।। चन्द्रउनाथ सुतो रविनाथ प्र. मनभरन (१८३//०२) महादेवो सोदरपुरसँ भीरवन दौ।। (९२//०४) ह्दयनाथ सुतो भीखन: खौआल सँ छबन दौ।। (८०/०९) तेतारिहर सोदर. महेश दौ।। भीखन (१२२//०६) सुतो लूचाई प्र. (१८४/०७) प्रेमनाथ केशी प्र. नन्दीपपति समौली पालीसँ भवनाथ दौ।। (८४/१०) रघुपति सुता कृष्णा०नन्दू भोज चाणा: पवौलीसँ केशव दौ।। (९०/०३)एकहरासँ लक्ष्मीा नाथ दौ।। भोज सुतो बोधन प्र. रामेश्वपर दरिहरासँ बहुड़ी दौ।। (७८/०४) सोदरपुर रामचन्द्रन दौ।। बोधन सुतो दुर्गादत्त भवनाथो सरिसब सँ उँमाइ दौ (९३//०१) पॉं देवकी नन्द४न (१५२//०६) सुतो उँमाईक: नरउनसँ गौरीनाथ दौ।। (७०/०४) गौरीनाथ सोदरपुर सँ हरिनन्द न दौ।। (५३/०५) हरिनन्दशन सुता माण्डउरसँ श्रीनाथ दौ अफेलसुता नरहरि जनार्दन गोपाल केशवा: बेल. बासुदेव दौ।। (२१//०७) वामदेव सुतो सोने रूदो सरि. सोदर रविनाथ दौ।। (२२//११) माण्डेरसँ म.म. प्र. बंहेश दौ।। श्रीनाथ दौ।। (५३//०६) केशबसुतो श्रीनाथ (१४९//०१) भवनाथो कुजौली सँ उधे दौ।। (६४/०५) खौआल सँ अन्दूे दौ।। (श्री नाथ सुतो रघुननाथ: गंगोर सँ सुधापति दौ।। (६७/०२) बहेराढ़ी सँ रामधर दौ।। पॉं उमाई उ.टी. (०२/०२) सुतो जीवनाथ (१२६/०२) दयानाथो पालीसँ मुरारि सुत कुलपति दौ।। (४०//०५) पशुपति सुतो गोविन्दा (१७३/०८) मुकुन्दे मुरारिय: नरउनसँ लक्ष्मीुदेव दौ।। (८०/०८) ओहरि पौत्र हेडू सुता महादेव रतिदेव भवदेवा कुजौली सँ जीवे दौ।। (३५//०९) माण्डारसँ चाण दौ।। महादेवसुतो जयदेव लक्ष्मी)देवो खौआलसँ नोने दौ।। (४८/०९) सरि. गणेश दौ।। लक्ष्मी्देव (११९//०३) सुता बलभद्र रामभद्र माधवा खौआलसँ परान दौ।। (२१//०२) परान सुतो बामन: (२२७/०८) पालीसँ बागू सुतो दामोदर दौ (६२/०४) दामोदर सुतो गौरीपति उँमापति

(२१९) ।। १०१ ।।
खौआलसँ विभाकर दौ।। १९/०७) बहेराढ़ोंढ़े दो।। मुरारि सुतो मधुसूदन कुलपति सोदर गोपीनाथ दौ।। (६४//०४) मिश्र (११४/०३) भानु सुतो गोपीनाथ बैद्ययनाथो (१४८//०६) बूधवालसँ रामनाथ दौ गोपीनाथ सुतो गणपति वेणीसपति करमहासँ नारायण दौ। (५१//१०) सोदर. भूवदानन्दा दौ।। कुलपति सुतो घनश्या६म: दरि रामकृष्णण दौ।। (४७/०४) वामनसुतो रत्न पाणि: घुसौतसँ म.म. दामोदर दौ।। (२९/०७) म.म. दामोदर १४८/१० ) सुतो काशनाथ २२४/०७) विश्वोनाथो (१४१/०८) खौआलसँ मण्डुनदौ (९७/०५) गहाई सुत माण्डान सुता जजि. रघु दौ।। रत्नकपाणि सुतो रामकृष्णद: करमहासँ रमापति दौ (८७/०५) रमापति सुता शुभंकर छोटाई पद्यापतिय: उ.टी. ७९१ ।। पबौली सँ डींगर दौ।। (८१//०३) दरि. रामदेव दौ।। रामक़ृष्णा सुता लाला रवेतीरमन केशवा एकहरासँ रमापति दौ।। (९४/०५) खण्डग. जनार्दन दौ।। (१०१/०३) भवनाथ सुतो प्रतिनाथ: महनौरा खौआलसँ गंगादौ।। (५४/०१) गौरीनाथ सुतो देवनाथ: सोदर. जगन्नानथ दौ।। (८१//०८) जगन्नानथ सुता कुजौली सँ विदू दौ।। देवनाथ सुता चतुर्भूज नन्दी होरे राम लंक्षमना: खण्ड.बला सँ ठ. शुभंकर दौ।। (९२/०३) नर. नारायण दौ।। नन्दीद सुतो दीनबन्धुन कटका सोदरपुरसँ दशरथ दौ।। (८१/०५।। दशरथ सुता बूध. हाड़ी दौ सरिसबसँ श्री कृष्णथ दौ।। दीनबन्धुी सुतो गंगा मोदा कौ बढि़. पबौली सँ गिरधर दौ।। (७९//०९) मांगु सुता गंगाधर श्यािम जयराम (१५०/१०) हरपतिय: (१०४//०१) बूधवालसँ परान सुत पीताम्बुर दौ दरि. चिकू दौ।। जयराम (११९//०३) सुता धरनीधर गीरधर मुरलीधरा: पराखण्डौ बहेराढ़ी सँ गोनू सुत रमानन्द दौ दरिहरा सँ गौरीपति दौ गरिधर सुतो माधव बलि. हरिअमसँ हरिदाश दौ।। (९५/०३) हरिदाश (१०४//०२) सुता माड़रि बलियास सँ बैद्यनाथ दौ सोदर पीताम्बिर दौ। गंगा सुतो लक्ष्मीानारायण सरि. सोदरपुरम सँ


(२२०) (१०२)
मुरलीधर दौ।। (७७/०१) धर्मपति (१०३/०९) सुतो मुरलीधर: माण्उररसँ यशोधर दौ।। (९२//;५) यशोधर (१५७//०२) सुता हरिअमसँ शिवनाथ दौ।। (८२/०८) शिवनाथ सुतो नारायण गोविन्दोद सोदर गंगादौ।। (८२/०९) घुसौतसँ राम दौ।। मुरलीधर (११२//०८) सुता त्रिपुरौली नरउनसँ राघव दौ।। (९७//०३) लक्ष्मरन सुतो कृष्ण२दाश: बेहट कर. रामभद्र दौ।। (४९/०५) खण्डयबला सँ ठ. भवेश दौ।। कृष्णवदाश सुतो राघव मंग. हरिअमसँ रघुदेव दौ।। (८२//१०) अवलम्ब सरस्वूती पदी. रघुदेव सुतो भिखाईक: पुड़े नरउनसँ श्रीधर दौ।। (७७//०२) घुसौत सँ जगडगुरू सदानन्दि दौ।। राघव सुतो चलबली खगपति रतौली दरि. महेश दौ।। (३८/०५) रघुनन्दँन सुतो महेश: सिसौनी बेल कामदेव दौ।। (८१//०१) हरि वामनि दौ।। महेश सुतो भैया प्र. गंगानन्द०: नरउनसँ रघुरामदौ।। (८५/०४) मोहनाथ (१३२/१०) सुतो रघुराम: सोदर जगदीश दौ।। रघुराम सुतो हरिहर: (११६/०३) सरिसबँ रामचन्द्र दौ।। (५२//०५) पॉंहोरिल सुतो धर्मपति कर कान्‍ह दौ।। धर्मपति सुतो रामचन्द्रर बूधवाल सँ जीवनाथ दौ।। (७८/०१) खण्ड०बला सँ ठ. दामोदर दौ।। रामचन्द्रभ सुता घुसौत सँ हरिनन्दमन दौ (६५//०५) हरिकेश सुता हरिनन्ददन यदुनन्द न देवकी नन्द न हरीराम परशुराम छोटाईका सक. नरसिंह दौ।। हरिनन्द्न सुता रघुराम राम रत्नशपति का पबौलीसँ धर्मपति सुत लखाई दौ।। कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। एवम् महादेव मात्रिक चक्रं।। महादेव सुता गणेश (२८३/१०) मुकुन्द दुर्गानाथ: पालीसँ दुरिवया सुत कमलानाथ दौ (९६/०४) गोखूलनाथ सुता हेमनाथ (१०६/०४) हेमनाथ दुखिया परिवया (१८१/०६) दरिहरासँ विश्वेदश्वहर सुत बबुआ दौ।। (९५/०९) बबूआ सुता नरउनसँ घनानद दौ।। (९९/०२) दरि. रैया दौ।। दुखिया सुतो बाबू कलानाथ: खण्ड‍बलासँ महाराज छत्रसिहं दौ।। (१००//०३) अपरा महाराज माधव सिहं सुतो म. कु. कृष्णू सिहं विविधत्या‍दि महाराज छत्र सिहं हादूरो बलियासँ सँ हरिपति दौ(२२१)
(५५//०९) हराय सुता विरेश्विर पशुपति कृष्णयपति कल्याहण (१८४//०१०) सोदर छोटाई दौ।। (३५//०९) अपरा छोटाई सुता पालीसँ यदुनाथ दौ।। विरेश्वार सुतो हरिपति पबौलीसँ रमानन्दण सुत भवानन्दा दौ (३९/०८) प्रतिनाथ सुता रमानन्दु रघुदेव (१४७//०१) अनिरूद्धा कुजौली गोपीनाथ दौ।। (९५/०७) सरिसब सँ गोपीनाथ दौ।। रमानन्दा (११५/०१) सुतो भवानन्द्: एकहरासँ लक्ष्मीकनाथ सुत नारायण दौ।। सुर पति सुत लक्ष्मी नाथ सुता नारायणदरि. ठकरू दौ।। नारायण सुता हरपति यदुपति श्रीपतिय: पालीसँ श्रीराम सुत छीतू दौ।। (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति दौ।। भवानन्दन सुतो मही जुड़उनो बुधवालसँ रतिपति सुत गंगानन्दश दौ (६६/०२) रघुसुत शुभे सुतो रतिपति : खौआलसँ गोपी दौ।। रतिपति सुतो गंगानन्द : सोदरपुरसँ निकार सुत विश्णुु दौ।। (३७//०२) माण्डँर सँ वबाई दौ गंगानन्द‍ (१०९/०३) सुता दरिहरासँ परमानन्दि दौ।। (५२//०५) परमानन्दक सुता(२८९/०१) खण्ड‍बलासँ हरिकेश सुत चीकी दौ।। (१८२//०७) माण्ड३रसँ अभिनन्द न दौ।। हरपति सुता रूद्रपति (१९०/१०) मणि प्र (१२६//०३) विद्यापति निधि प्र. धरापतिय: (१२२//०४) पालीसँ बोधन दौ।। (१०१//०३) सरिसब सँ उँभाई दौ।। विविधदेत्यािदि महाराजधिराजछत्र सिहं (१८३/०६) सुतो म.कु. बाबू बासुदेव सिंह (२००//०१) दरिहरा सँ किर्तिनाथ सुत चित्रनाथ दौ (९९/०४) रैया (१०५/०७) सुता सनफूल हिरफूल मनफूल करमहासँ भवेश दौ।। (१००/०७) भवेश (११०//०९) सुता जलेश्वोर सोदर. देवानन्‍द दौ।। (१०१/०५) करमहा सँ गोढ़ाई दौ सनफूल सुतो किर्तिनाथ हरिनाथ (२०२//० अनलपुर कर. शंकर सुत बाबी दौ।। (९९/०६) शंकर (१०५/०६) सुतो बावीक: (११६/०८) माण्डसरसँ हरिकृष्णर दौ।। (९७१/०८) सोदर. गोपाल दौ।। बाबीसुता सोदर धर्मपति सुत रामदौ (१०२//०५) धर्मपति सुता राम पद्यनाम मही राघवा (११९/०३) बुधवालसँ सदानन्द१ दौ।। (९५/०९) दरि कृष्णादेव दौ।। रामसुता पालीसँ धोधे सुत कष्णघपति दौ।। (९२//०३) धोधे (१०४//१०१) सुतो कृष्ण५पति: खण्डद राम दौ


(१०३) (२२२)
(१००/०९) राम सुता देवानन्दौ रतिधर यदुपतिय: माण्ड्रसँ मोहन दौ। (४०/०३) टीप नीचे।। मोहन सुता हरि. रूचि सुत शोभनाथ दौ पबौली सँ कृष्णरदेव दौ।। कवि कृष्ण।पति (१७६/०२) सुता माण्डषर सँ परमानन्दध सुत दशरथ दौ।। (९२//०६) दशरथ (१०३//०६) सुतो रामचन्द्रत श्री कृष्णोौ धुसौत सँ उहरि दौ।। (८२//०५) उहरि सुता सोदर राम भद्र दौ।। (७८//०४) रामभद्र सुतो विश्व)म्म र: बुधवलासँ उँमापति दौ (७८//०१) सरि लक्मीसोदनाथ दौ।। किर्तिनाथ सुता (२१७/०९) चित्रनाथ वैदिक घननाथ (१२६/०१) खगनाथा (२००//०३) पालीसँ लक्ष्मीदनाथ दौ।। (७९/०५) हरिश्वमर सुतो लक्ष्मीवनाथ: खण्डनबलासँ रतिधर सुत महेन्द्र दौ।। (१००//०७) महेन्द्र सुता सकराढ़ी सँ देवानन्दक दौ।। (७५//०४) देवानन्दथ सुता सोदर. रघुपति दौ।। ७७/०१) रघुपति सुता भवेश (२६९//०४) नरहरि शतन्जी०व (१०४//०७) देवानन्दाा पालीसँ अनिरूद्ध दौ।। (९७//०५) सोदरपुरसँ यदुनाथ दौ।। लक्ष्मीदनाथ सुतो दिनबन्धुक: दरिहरासँ अनिरूद्ध दौ।। (१००/०३) अनिरूद्ध (२९६/०८) सुतो केशव: (१८३//०१) खण्ड्बलासँ जीवनाथ दौ।। (९७/०१) घनश्या म सुता जीवनाथ रमाकान्त) रूचिकान्ता माण्ड६रसँ दशरथ दौ।। (१०३//०२) दशरथ सुतो बन्धूवक: सोदर हरिदेव दौ।। (१००//०१) हरिदेव सुता घुसौतसँ कृष्णा।नन्द३ दौ।। (८२//०५) पबौलीसँ गोप दौ।। ठ. जीवनाथ सुतो रूद्रनाथ रत्ना०थो मलिछाम नरउनसँ जटेश दौ।। (९२/१०) भवदेव सुतो ज्योा. जटेश. खण्डधबलसँ राम दौ।। (१०३//०१) माण्डौरसँ मोहन दौ।। ज्यौृ. जटेश सुतो पौरानीक मनबोध: १२३/०३) सोदर कृष्णाडनन्दल दौ।। १०१/०५) करमहासँ नारायण दौ।। चित्रनाथ सुता (२०३//०५) सुता खांगुड़ सरिसबसँ पॉं बबनूसुत धीरनाथ दौ।। (९७/०८) कमलनाथ सुतो कृष्ण०पति बहुड़ी मलि. नरउनसँ गौरीपति सुत श्रीधर दौ बुधवालसँ राम दौ।। कृष्ण पतिय सुता बासुदेव कृष्ण‍देव महादेव पॉं लक्ष्मीकदेव पॉं हरिजीवा बलि ममरू सुत गंगाधर दौ खण्डरबलासॅ विश्वण नाथ द्दौ.

(२२३) पाँ हरिजीव सुतो पॉं ववनूक: नरउनसँ बासुदेव दौ।। (४५/०९) सोदर सदानन्द दौ।। पॉंबबनू सुता पाँ लक्ष्मीतपति (१९१/०९) थोथा (११०/०७) धीरनाथा अनल. करमहासँ हेमकर दौ।। (८५//०४) रमानन्दप सुता सर्वजोन (२०१/०६) बालकृष्ण( सर्वज्ञ सरस्वीती पदां रूचिपति पण्डित राज पदा. म.म. रतिपतिय: सोदर गीरू सुत बैद्यनाथ दौ।। दरिहरासँ होराई दौ।। रतिपति सुतो हेमकर नरउनसँ मोहन दौ।। (८५/०९) मोहन सुता माण्ड रसँ हरिपति दौ।। (९२//०३) सोदर माधव दौ।। हेमकर सुतो गौरीपति (१४०/०१) दुखमंजनो पबौलीसँ जगदीश सुत बैद्यनाथ दौ।। केशव सुत जगदीश सुतो मधुसूदन बैद्यनाथों हरि. वामनि दौ।। वैद्यनाथ सुत छोटकनि हरिअमसँ बसुदेव सुत बाबू दौ सोदर लखाई दौ।। धीरनाथ प्र. मेधापति सुतो धरापति: (११६/०६) बेहट करमहासँ चन्द्र देव दौ।। (९८//०६) भवदेव सुतो विष्णमदेव: मानी सोदर. देवानन्दह दौ।। (७७//०६) देवानन्दत (२१२//०८) सुता रैया हरिणी जगदीशा: हरिअमसँ मुरारि दौ।। (७८/०७) पबौली सँमधुसूदन दौ। विष्णुहदेव सुतो हरिदेव चन्द्रे दवो रतौली दरि. चतुर्भूज दौ।। (७८/०४) बहुड़ी सुतो चतुर्भूज सोदर. रामचन्द्रे दौ।। (७८/०९) करमहासँ कृष्णौदेव दौ।। चतुर्भूज सुतो सदाशीव जनार्दनो सोदर शुभंकर दौ।। (१००//०५) दरिहरासँ कृष्णनदेव दौ।। चन्द्र देव सुतो प्रेमदेव: दरिहरासँ सोन दौ।। (१५७//०५) चक्रपाणि सुत सदानन्द) सुतो राम: हरिअमसँ बाबू दौ।। राम सुतो वैदिक भगीरथ (२७३/०४) गण पजियाड़ सोने प्र धर्मपति एवांगुड़ सरिसबसँ विष्णु देव सुत जगदीश दौ बलि. गोविन्दर दौ।। सोन सुतो भवदत्त (१९४/०६) सोदर रघुपति सुत नरहरि दौ।। (१०३//०४) नरहरिसुता माण्डिरसँ हेमकर दौ।। (८५/०९) नर. वीर द्दौ बाबू कलानाथ सुता दिगउन्धच सोदरपुरसँ शिवानन्दि सुत झोटन दौ।। (९८/०५) यारी सुता शिवानन्द५ दुल्ल ह प्र. पुण्यादनन्दो (१९४/०६) माण्डिरसँ भीखनी दौ।। (७६//०२) रमापति सुतो हरिहर: खण्ड बलासँ कामदेव दौ।। (७७/०७) काम देव सुतो गणपति: (११३/०८) पालीसँ बाटू सुत बाभन दौ।। (७७/०८) माण्ड९रसँ रमानन्द् दौ।। हरिहर सुतो भिखनीक: नरउनसँ कविकृष्णा (१८८//०४) दौ।। (८५/११) पतनुका माण्डमरसँ सुत घनश्यापम द्दौ.।।
(१०४) (२२४)
भीखनी सुता शुभलाल शम्भु नाथ जगन्नादथा: पबौली सँ कृष्णखपति दौ।। (१०२/०७) हरपति सुतो कृष्ण०पति पालीसँ घोंघे दौं ।। (१०३/०९) घोंघे सुता (१०६/०६) सुता खण्ड . म. म. ठ. शुभंकर दौ।। (९२/०८) नरउनसँ नारायण दौ।। कृष्ण/पति सुतो लक्ष्मेन: (१११/११) हरिअमसँ हरिदाश दौ।। (१०२/०९) अपरा हरिद्वाश सुता पबौली सँ खुदाई सुत जयराम दौ हरिअमसँ रघुनाथ दौ शिवानन्द सुता भोलानन्दा (२८१/०९) झोटन प्र कमनानन्दट कारी प्र. कृष्णामनन्दा : (१२५/०१) दरिहरासँ मोतीनन्दुन दौ।। (१००/०१) नित्या नन्दर सुतो मानीक नन्दसन (२०६/०७) मोतीनन्द‍नो सोदर धर्मपति सुत राम दौ (१०३/०९) पालीसँ कृष्ण१पति दौ।। मोतीनन्द न (१७४//०३) सुता सोदर पुशुपति सुत बन्धुो दौ।। (९६/०४) पशुपति सुतो बन्धु९क: माण्ड०र सँ हेमाड़द दौ (७७//०३) हेमाड़द सुता करमहास नारायण दौ।। (१०१/०६) नरउनसँ कामदेव दौ।। बन्धुत सुतो(२१५/०१) रूचिपति (१८२//०६) हरिअमसँ यार दौ।। (१०१/०१) यार सुता (११०//०७) रमानाथ (१२६//०२) विष्णु दत्त गंगादत्त (२००/०१) म.म. सचल प्र. भवानी दत्त (११९/०६) वैया. म.म. मोहना: (१८५/०९) माण्डुरसँ भवेश दौ।। (९९/०८) सोदरसँ वामदेव दौ।। झोटन सुता पालीसँ मोदनाथ सुत दुखिया दौ।।(८१/०८) छोटकानि सुतो मोदनाथ जगन्नाँथो (११७/०२) सोदर पुरसँ शतन्जी व दौ।। (१०३//०४) शतन्जी०व सुता माण्डतरसँ रत्ना कर दौ (८५/०३) रतनाकर सुता सरिसब सँ महिपति दौ (८४//०५) खौआल सँ अभिनन्दान दौ।। मोदनाथ (११३//०१) सुतो दुखियाक: दरि भोरा सुत गोड़ दौ (९३/०३) गोड़ प्र. रतिपति सुतो भवनाथ: (११३/१०) नरउनसँ गोपीनाथ दौ।। (७७//०३) गोपनीनाथ सुत आँखीक: खण्ड१बलासँ बलभद्र दौ।। (९७//०७) कर उँमापति दौ।। दुखिया सुतो आत्मा५राम: (१८३//०३) खण्ड बला सँ ठ. रत्नेणश्वबर सुत थेधी दौ।। (९९//०४) बाबू प्र. विरेश्व र सुता


(२२५)
बन्धु२ प्र. धर्मेश्व‍र जालेश्व र जहल प्र. सर्वेश्व०र रत्नेबश्व र गरीब प्र. उर्जीश्वडरा नरउनसँ महिपति दौ।। (७५//०१) भवानन्द (११०//०५) सुतो महिपति लक्ष्मीापति सोदर महेश दौ।। (७८//०४) दरि. वाचस्‍पति दौ।। महिपति सुता शिवराम अभिराम वदना खौआलसँ गौरीपति दौ (७९/०१) नरउनसँ सरस्वदती राम दौ।। रत्ने्श्व४र सुता परमेश्ववर प्र. कोटीश्वुर इन्द्रेतश्वषर थेधी प्र. गुणीश्व्रा: माण्डररसँ महादेव दौ (९९//०८) परमानन्द० सुतो विरेश्वीर खण्डश. रामदेव दौ।। (८१//०८) रामदेव सुतो लक्ष्मीमपति हरिजीवो हरि. रूचि सुत शोभनाथ दौ।। (१५५//०) पबौली सँ कृष्ण्देव दौ।। विरेश्व१र (११८/०१) सुतो महादेव नरउनसँ मनोहर दौ।। (९२/०४) मोहन सुतो मनोहरा हरिहरो माण्डसरसँ अर्जून दौ।। (९८//०३) कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। मनोहर सुता खौआल सँ परशुराम दौ (१३१//०४) सोदर छीतर दौ। महादेव सुतो ज्ञान: (११९/०२) कर शंकर दौ।। (१०३/०८) शंकर सुतो देवानन्‍द गुणान्नमदो माण्डअरसँ बैद्यनाथ दौ।। (९२//०२) बैद्यनाथ सुतो हरिनाथ (१८६/०१) करमहासँ रतिघर दौ (२८//०८) रतिधर सुत भानुदत्त: सोदर. श्रीकृष्ण८ दौ (९७//०६) दरि. रधुनाथ दौ ।। ठ. थेधी (१२६/०१) सुतो बतहू सोनो (१२४//०२) दरिहरासँ सँ शोभाकर दौ।। १०३/०७) रैया सुतो पुरूषोत्तम महिपति सुतो (११९/०५) सुतो पद्यापति माण्ड२रसँ पदमानन्द दौ।। (९२//०५) सरिसबसँ रूचिनाथे द्दौ।। पुरूषोत्तम सुता मित्रकर शोभाकर यारा: सोदर रामेश्वुर दौ।। (७७/०६) रामेश्वौर सुता करमहासँ सुन्द र दौ।। (७८/०१) सुन्द१र सुता धराधर (११८/०१) लोचन (११८/०१) (११९/०४) १७३/०९) बैद्यनाथ बछरू भवीका: दरि भिखारी दौ।। (९७/०३) सोदर. मिसब दौ।। शोभाकर सुतो पखिया प्र धर्मकर: उ.टी. (७९/१०)


(१०५) (२२६)
नरउनसँ सरसकवि कुलपति दौ।। (१००/०१) अपरा कुलपति सुतो मेघनाथ दयानाथो (१२३/०५) घुसौत सँ हरि सुत राम दौ।। १००//०७) खणुरवला सँ देव कृष्णु दौ।। मुकुन्दा सुतो जयनाथ जसीनाथो माण्डसरसँ रघुवर सुत फेकू दौ।। (९२//०२) रमापति सुतो मोहन लालाकों घुसौत सँ ठ. सदान्नसद दौ।। (३९/०७) अपरा सदानन्दर सुतो विरेश्व र: नरउनसँ यदुनाथ दौ।। (८५/०९) खण्ड्बलासँ हरिकेश दौ।। लाला सुतो मानु (११५/०३) विष्णु पति पालीसँ चतुर्भूज सुत शंकर दौ।। डालू सुत पशुपति सुतो चतुर्भूज: पबौली सँ लोकनाथ दौ।। चतुर्भुज सुतो शंकर: सोदर. हरिकेश दौ।। (८०//०१) सकराढ़ी परान दौ।। शंकर सुता सोदरपुरसँ रामनाथ दौ।। (९५/०४) मा. रघुनन्दरन दौ। विष्णुू पति सुता बेचन बगडू (१९४/०५) चाण (१२५//०४) बछरूका सोदर प्रभाकर दौ।। (९७//०८) गोपाल सुतो हरिहर पुरूषोत्तम दरिहरा सँ महिनाथ दौ हरि.विश्वेरश्व र द्दौ. हरिहर सुता बाछनि प्र. रामदेव पद्यापति प्रभाकरा: दरिहरासँ भिखारी दौ (९७/०३) सोदर. मिसर द्दौ. प्रभाकर सुता पालीसँ राम दौ।। ८१/०७) सोदर. मित्रकरो दौ बेचन सुता कमलादत्त (२०३//०६) ह्रदयदत्त तोताई लतडू (२९२/०५) हरदत्ता: खण्डेबलासँ प्रेमनिधि दौ।। (४९/०६) चिरन्जीतव सुता रामचन्द्रद गिरधर सिंहनी इन्द्रनपतिय: दरिहरासँ राघवसुत बाबू दौ।। घुसौत सँ हरिनन्दरन दौ।। इन्द्रसपति सुतो ठ. प्रेमनिधि माण्ड र सँ बन्धु दौ।। (८५/०३) बन्धुा सुता सोदर लाला दौ।। (४४//१०) मधुसूदन सुतो लालाक: पालीसँ बामन दौ।। लाला सुता घुसौत सँ भगीरथ दौ।। (२९/०८) महाम हो जनार्दन सूता नरहरि नीलकंठ (३२६/०४) गणपतिय: सोदरपुर


(२२७) कुलपति दौ।। गणपति सुतो भगीरथ: पबौली सँ भरथी दौ।। (३९//०१) कुजौली सँ माधव दौ।। भगीरथ (१२३/०८) सुता सरिसब सँ जनार्दन दौ।। ( ८४/०४) खौआल सँ कृष्णवदेव दौ।। ठ. प्रेमनिधि सुता करमहासँ पशुपति दौ।। (७८/०६) लक्ष्मीौपति सुतो पशुपति: दरिहरासँ बहुड़ी दौ।। (७८/०४) सोदर. रामचन्द्रु द्दौ. पशुपति (११३//०२) सुता दरिहरासँ पुरूषोत्तम दौ।। (१०५/०८) सोदर. रामेश्वयर दौ।। ह्दयदत्त सुता रघुवर किशोरी (२८३/०९) यदुनन्दाना (१९१/०५) पालीसँ हेमनाथ दौ (१०२//०८) हेमनाथ सुता राजीव झींगुर श्रीनाथ (१९३/०७) दयानाथा (१२५/०९) सोदर. काशीनाथ दौ।। (७९//०७) कुलपति सुतो जीवनाथ: माण्ड९रसँ बैद्यनाथ दौ (१०५/०६) करमहासँ रतिघर दौ।। जीवनाथा सुतो जानकीनाथ (११६/०१) मैदान प्र. काशीनाथौ हरिअमसँ नारायण दौ।। (८२//०१) खण्ड।बलासँ शिवर राम दौ।। भैयन प्र. काशी नाथ सुता डूमरा बूध. कलयानाथा दौ।। (९८/०) रघुनाथ सुतो कलानाथ: पबौली सँ कृष्णा पति दौ।। (१०४//०२) हरिअमसँ (शिवदाश) हरिदाश दौ. कलानाथ (११६/०८) सुतो उँमानाथ १२२//०५/) जयनाथो (१७५/०३) सरि. सोदर. मुरलीधर दौ।। (१०२//०२) नरउन उनमें राघव दौ।। रघुवर सुतो फेकू मन्नूा कौ (१९३/१०) पुड़े नरउनसँ राधानाथ दौ।। (९७/०४) विश्वेणश्पुर सुतो गंगादत्तो सोदर. श्रीपति दौ।। (८५//०३) जगन्ना थ (२२६//०५) सुतो भगीरथ (११६//०५) जयकृष्णो/ करमहासँ जीवनाथ दौ।। (८५//०४) नरउन सँ मद्धू दौ।। जयकृष्णड सुतो रघुराम श्रीपति: हरिअमसँ चिन्तातमणि दौ।। (८२//०१) बलि. कामदेव दौ।। श्रीपति सुत हरिअमसँ


(१०६) (२२८)
कुलपति दौ।। (८१//०१) धनपति सुत रूचिपति सुतो कृष्णसपति सोदर परान दौ।। कृष्ण पति सुतो गौरीपति माण्डिरसँ नरहरि सुत विश्व/नाथ दे बुधवालसँ मति दौ।। गौरीपति सुतो गणपति कुलपति दरि प्रघून्नौ सुत बलभद्र दौ।। (३८/०२) बलभद्र सुता हरिअमसँ मुरारी कृष्णिदेव दौ सक. बुढ़ाई दौ।। कुलपति सुतो गरीब: सोदर. धराधर दौ।। (३२/०६) भोरानाथ सुतो धराधर: हरिअमसँ वामनिसुत रघुनाथ दौ।। (८५/०६) वामनि (२५५/०५) सुतो रघुनाथ यदुनाथ उँमापतिय: पवौलीसँ डींगुर दौ।। (८१//०३) दरि. रामदेव दौ।। रघुनाथ (१२०//०८) सुता नरउनसँ बलभद्र दौ।। (९६//०७) खण्ड(बला सँ रामभद्र द्दौ.।। धराधर सुता कुजौली सँ गंगादाश दौ।। (८५//१०) माण्डँरसँ यदुपति दौ।। गंगादत्त सुता रूचिदत्त भोलानाथ (१८४/१०) एकनाथ (१९२//०२) टेकनाथ (२०३/०२) प्र. फूही वैया. राधानाथ पालीसँ दुर्गादत्त दौ।। (१०४/१०१) धोधे सुतो महीक: सोदर. कृष्णाानन्द३ दौ।। (८२/०५) कृष्णा नन्दद सुता खौआलसँ भीखू दौ।। (८१//०६) पबौलीसँ भवनाथ दौ।। मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तो (१२९/०१) खण्डँ. ऋषीकेश दौ।। (९३/०२) ऋषिकेश सुता दरिहरासँ पुड़धेउ रघुनाथ दौ।। (५२//०१) श्री कृष्ण२सुतो पुडधेउ रघुनाथ: सरिसबसँ गौरीपति दौ(५२//०६) गौरीपति सुता बुधवालँ गुणपति दौ।। (३६/०८) सोदर. बासुदेव दौ।। पुडधेउ रघुनाथ सुतो धरानाथ: सोदरपुरसँ पीताम्ब६र दौ।। (९८/०३) माण्ड६रसँ हरपति द्धौ।। दुर्गादत्त सुतो मोहन: (२१२//०१) खौआल सँ दिनबन्धु२ दौ (१०२/०७) पबौलीसँ गिरधर दौ।। वैयाकरण राधनाथ सुतो चंचल खण्डदबला सँ श्या)मनाथ दौ।। (९७/०३) रेवतीनाथ सुतो हेमनाथ श्याबमनाथ माण्ड।रसँ गरीब नाथ दौ।। (९८/०३) सोदर. जूगडूं दौ।। श्यायम नाथ (२०१/०५) सुतो जयनाथ (१७७/०३) हरिअम सँ दुल्ल१ह दौ।। (९८/०१) देवानन्दल सुता गुणानन्दास परनामबू नेहाल चन्द्र सोदर. भवानन्दं)


(२२९) (९६/०४) पालीसँ दशरथ दौ।। नेहाल चन्द्र् सुतो बाबूराम मेधनाथो दरि. रैया दौ।। १०३/०७) कर. भवेश दौ।। मेघनाथ (११५//०३) सुता बालह (१७६//०५) दुल्ल्ह हल्ली प्र. हलधरा: (१९०//०१०) खण्डलबलासँ ठ. एकनाथ दौ।। (१००//०२) करमहासँ जगन्नादथ दौ।। मिश्र दुल्ल०ह सुतो उर्व्वीहधर (२१८/०६) गिरधर (२१३//०९) दरि. नित्या नन्द५ दौ (१००/०१) नरउन सँ कवि कुलपति द्दौ गंगानाथ मुक्तिनाथ प्र. कमला कौ (२१३//०२) महिषी पालीसँ हर्षी दौ।। (८१/०३) छीतू सुतो गोपीनाथ: पबौलीसँ बासुदेव दौ।। ६७/०५) रूपदत्त (२२५//०२) सुत बासुदेव सुता घुसौत सँ जीवाई दौ।। गोपीनाय सुतो रघुपति मधुसूदन नरउन सँ रमानन्दद दौ।। (७५//०१) रमानन्द सुतो उँमानन्द: (२४२/१०) पाली सँ कृष्ण।देव दौ।। (७२/०१) कृष्ण देव सुता दरि. वाचस्‍पति दौ।। २३/१०) सोदर परान दौ।। रघुपति सुता जीवेश्वमर नरोत्तम बछरू देवकृष्णा‍ पबौली सँ नाथ दौ।। (६५/०५) जानू सुतो रमापति हरपति हरि. सोम दौ।। (८५/१०) दरि होरे दौ।। हरपति सुतो हेडूक: खौआलसँ सोने दौ (८१//०६) पालीसँ ज्ञान दौ।। हेडू सुतो नाथ मनसुखो नरउनसँ देवनाथ दौ (५५//०५) देवनाथ सुतो सदानन्दद: पालीसँ श्रीधर दौ।। (६१/०५) श्रीधर सुतो प्रद्यम्नउ हरि श्व रौ खौआलसँ विशो दौ (२५//०६) TiP बूधवालसँ हलधर द्दौ. नाथ सुता परि. बूध. मोहन दौ।। (८८/०७) काशी सुता गोढ़ाई क: (१७२/०७) खौआलसँ नरपतियों दौ (८४/०५) नोने सुतोनरपति सुतो सुरपति अमरपति टक. पाँर्खू दौ। गोढ़ाई सुतो मोहन: कुजौलीसँ रघुनाथ दौ।। (५५//०३) रघुनाथ सुता परमानन्दत: (१३४//०३) करमहासँ मणिधर दौ।। (४५/०१) मणिधर सुतो श्रीपति सुरपति सरिसबसँउधे दौ।। (७६//०१) उधे सुता पनि ग्रहेश्वखर दो।। (६६//०२) बेलउँच दूबे दौ।। मोहन सुता भगीरथ कवि (११९//०३) कृष्णातनन्दे देवानन्दार सोदरपुर: सँ


(२३०) (१०७)
वामदेव दौ।। (३१//०५) दामोदर सुतो रघुनन्दतन: माण्डारसँ बसाउन दौ।। (२५/०३) बसाउन सुते चसाइत रूपनी कें कर. टूने दौ।। ५४/०१) टूने सुतो गोढाई मधुकरौ (१७४/०७) वलियास सँ जोर दौ (३२/०३) बहेराढ़ी सँ विश्वसम्म र दौ।। रघुनन्दसन सुतो कामदेव वामदेवो दरि. केशव दौ।। वामदेवा सुता घुसौत सँ लखाई प्र. लक्ष्मीेकर दौ।। (६१//०८) महाई (१६५/०२) सुता सुधाकर लक्ष्मीघकर भवानीनाथा माण्ड१सँ माधव दौ।। लखाई प्र. लक्मीमीेकर सुता बलि. उँमापति दौ।। (६५/०७) नरपति सुत उँमापति सुता हरिअमसँ सँभागीरथ दौ।। (७७/०९) भगीरथ सुता माधव ब. (१२//०४) राघव भिखाई का एक. हरिकेश दौ।। (२८//०६) रूद सुत हरिकेश सुता रामेश्वुर विश्वेसश्व२र गणेश्व४रा: बहेराढ़ी सँ बराहसुत दिनू दौ नरोत्तम सुतो रतिदेव सोना कौ जगौर माण्ड रसँ भवदेव दौ।। (८३/०९) भवानी सुतो रघुनाथ (११९//०८) बैद्यनाथो बलि. हरि चिकू दौ।। (८३//०१) बेलउँचसँ देवनाथ दौ।। बैद्यनाथ सुतो जयदेव (१२६/०४) भवदेवो शिवदेवा हरिपुर पालीसँ देवनाथ दौ।। (६०/०९) यशोधर सत दशरथ सुतो देवनाथ सोदर भूवदानन्दल दौ।। (५१//०१) सत. श्रीकर दौ देवनाथ सुता नरउनसँ रमानन्दथ दौ।। (१०७/०४) दरि वाचस्‍पति दौ।। भवदेव (१९२/१०) सुता कर. श्री कृष्णस दौ।। (८७/०६) मधुसूदन सुताश्रीकृष्ण। परमानन्दो (११८/०७) ननू प्र. (१८७/०१०) नारायण बैद्यनाथ्ज्ञँ (११३//०८) भौरानाथ (१४८/०४) जगन्नादथा पवोली सँ डींगुर वौ।। (८१//०३) दरि. वामदेव दौ।। श्रीकृष्ण सुता लाला (१८२/०९) बाला विशो चाणा सोदर. श्रीपति दौ।। रवौआल सँ कृष्णरदेव दौ रतिदेव सुतो लक्ष्मीशदत्त दरि. देवनाथ दौ (८३//०२) सरि. साहेब दौ।। लक्ष्मी दत्त सुता वागीश दुल्ल ह (२८१/०४) दुखरण हर्षीका रजौरा माण्ड(रसँ कुलपति दौ।। (९२//०६) घनानन्दउ सुतो(१९०//०४) कुलपति गंगापति सरिसब सँ बबनू दौ।। (१०४/०१) कर. हेमकर दौ।। कुलपति सुतो रत्नलपति: (२१२//०४) पालीसँ घनानन्द दौ।। भिरवारी


(२३१)
सुता धर्मानन्द० (१२२/०६) घनानन्दश (१६५/०६) विद्यानन्दु दुर्गानन्दा२ दरि. कुलपति दौ।। (६६/०४) बूढ़ब सुता कमल भगीरथ गणेशा: घुसौत सँ ठ. पीताम्बौर दौ।। (६५//०७) सक. जगन्नागथ द्दौ. (१४६//०७)भगीरथ सुतो कुलपति बूधवालसँ मोहन दौ।। ((८८/०७) (१०७/०८)) भवे सुत काशी सुतो गोढ़ाई रवोआल सँनरपति दौ।। गोढ़ाई (१२६//०६) सुतो मोहन (१०७/१०) कुजौलीसँ रघुनाथ दौ।। (५५//०३) कर. मणिधर द्दौ.(१३०/०५) कुलपति सुतो छबनूक: सोदर. होरपतिदौ।। (५४//०६) बेलउँच कालीदाश दौ।। घनानन्दआ सूतो रत्ना/नन्दस: खौआलसँ पीताम्बनर दौ।। (८४//०६) हरपति सुतो घनश्या५म: सरिसबसँ जनार्दन दौ।। (८४//०४) वौअलसँ कृष्णँदेव द्दौ. घनश्यानम (१३४/०१) सुतो पीताम्बबर झोदूकों पबौलीसँ श्रीकृष्णा दौ सकराढ़ीसँ सुधाई दौ।। पीताम्बृर सुतो श्रीदत्त (१२३/०२) कन्होतली सोदर. रामचन्द्रु दौ।। (८६/०९) रामभद्र सुतो १४७/०१) सुतो रामचन्द्रद तरौनीकर. पद्यापति दौ (८७//०६) पद्यापति सुता सरि परमानन्दी दौ(८४/०९) पालीसँ केशव दौ। रामचन्द्रण सुता गंगादत्त विष्णुहदत्त (११३/०५)कान्हद चाण का महनौरा खौआलसँ विश्वेझश्वौर दौ।। (८८/०६) अपरा भिखू सुत जगत सुता भगीरथ ठाकुर (१३०//०४) रामकृष्ण) श्रीकृष्णा जयकृष्णा् सोदर. गोशाई दाश दौ।। (८९//०६) पीताम्बौर प्र. गोशाईदाशसुतो (२०९/०७) विश्वणम्म‍र बलभद्रो (११३/०२) हरि. गणेश दौ रामकृष्ण८ सुतो विश्वे श्वीर नडु. करमहासँ यदुनाथ दौ (२२/०६) मुरारि सुतो यदुनाथ: सोदरपुरसँ परान दौ।। (२४/०२) खौआलसँ वेणी दौ।। यदुनाथ (१११/०८) सुता सोदरपुरसँ गोनू सुत जयन्तद दौ।। (६६/०५) बूधवालसँ पीताम्ब)र दौ।। विश्वे।श्वषर सुतो बलभद्र रतनू कौ शिव. हरि. खेदू सुत किशुनी दौ


(२३२) (१०८)
(८३/१०) विश्वेोश्वकर (१४०/०८) सुतो खेदूक: सोदरपुरसँ रत्निपाणि सुत देवपाणि दौ बहेराढ़ी सँ रामचन्द्र दौ।। खेदू सुतो महिपति किसुनी कौ माण्ड रसँ बलभद्र सुत रघुदेव दौ।। (५१//०१) करमहासँ नारायण दौ।। किसुनी सुतो देवकृष्णप (२०९/०१) लक्ष्मीम कांतो (२२२//०३) नरउनसँ नारायण सुत हाड़ी दौ (९२/०४) हाड़ी सुतो जगन्नाोजथ: सोदर गोपीनाथ सुत बालकृष्णन दौ।। (६२/०५) दरि. अफाई द्धौ।। हर्षी सुता दून प्र. भवनाथ २७२/०५) बच्च०न प्र. खगनाथ (२१०//०९) विकल प्र. हेमनाथा (२११/०१) खण्डपबला सँ भैया सुत ठ. भगीरथ दौ।। (९७//०७) ठ. रूचिपति सुतो भैयाक: दरि. म.म. बन्धुो दौ।। (९८//०८) सोदरपुरसँ घनश्या/म द्दौ. भैया सुतो भगीरथ रघुवरो खौआलसँ छबन सुत गोकुल दौ।। (८१//०४) सोदरपुरसँ छबनू दौ।। भगीरथ सुता करमाहसँ महेश दत्त दौ।। (९९//०३) महेश दत्त सुता खण्डठबलासँ महाराज माधव सिंह दौ।। (१०२//०९) महाराजा माधव (११५//१०७) सिंह सुतौ म.कु. किर्ति सिंह (१८९//०१०) बाबू गोविन्द सिंहो (१७४/१०) सिहों पालीसँ छोटकनिसुत मोदनाथ दौ।। (१०४//०८) दरिहरा सँ रतिपति दौ।। एवम ठ. विघ्न८देश प्र. तेजमणि विवाह प्रकरण समाप्र:।। मार्ग शुक्लु पुर्णिभयांकुजे सन (१४११ साल ०९.१२.२००३ Tuesday

(२३३)
ठ. रमेश सुता माण्डशरसँ मुकुन्दण सुत हेड़म्ब दौ।। (४५/०९) प्रितिनाथ सुतो अनन्तद: सोदरपुर सँभीम दो।। (१७८१०) नरउन सँ श्रीधर दौ।। अनन्तर सुतो शतञ्जीव भूषणो सरिसब सँ पॉं बाबू दौ।। (५२//०८) अपरा पॉं बाबू सुता पाँज्ञ ऋषिकेश ब. (०१/०२) पॉंनारायण पाँ सदाशीवा (१८४//१०) दरिहरा सँ विष्णुदपति सुत बाबू दौ पबौलीसँ विश्विनाथ दौ। भूषण सुतो खगपति रघुपति बूधवालसँ बूचन दौ।। १०३/०५) गंगानन्दो १२४/०३) सुत माण्ड र सँ धनश्याशम दौ (३५/१०) धनश्यादम सुता सोदर. रमापति दौ- एकहरा सँ रामनाथ द्दौ. वूचनसुतौ बूचन सुता दयाल मनबोध बलि. राय शंकर सुत नयन दौ।। (९०//०४) राय शंकर सुता (११४/०४) सुत महेश (१११//०१) नयन भोरा का सोदरपुरसँ गोशाईंदास दौ।। (८९//०६) कर. बाबू दौ. राय नयन सुता हेमाड़द (११२//०१) बछरू धनेश भूवनेश पालीसँ अनन्तब दौ।। (८९//०२) सतलरखासँ रामभद्र दौ।। रवगपति सुतो वाचाक: पबौलीसँ भोलन दौ।। (९४/०२) पालीसँ भिखारी दौ।। वाचा सुता जग्य्पति नन्दी पति (२८५/०८) यशपति नरपतिय: सरिसबसँ गणेश दौ।। (७१/०९ गोविन्दा (१३१//०९) सुता गंगाधर गदाधर शुभंकरा करमहासँ मधुसूदन दौ।। पॉं गदाधर सुतो विश्वे।शर श्री कृष्णोस पालीसँ चक्रपाणि सुत छोटकवि दौ।। ५०/०६) सोदर. रमानन्दह दौ।।(६७/०७)श्रीकृष्णे सुतो चिलका सुबोधो घुसौतसँ हरिशीव दौ।। (९६/०४) म. म. आगमा चार्मक देवनाथ हरिपाणि बेलउँच सँ उहरि दों।। हरिपाणि सुतो


(२३४) ।। १०९ ।। धराधर श्‍याम शुभंकरा माण्ड।र सँ लक्ष्मदनसुत शिवनाथ दौ। बहेराढ़ीसँपशुपति द्दौ. धराधर सुतो हरिशीव सरि. कामदेव सुत रघुनन्दमन दौ।। (९३//०२) माण्डनरसँ राम दौ।। हरिशीव सुतो छोटकू प्र. हरिश्चसन्द्रस इन्द्रमपति सोदर. अनिरूद्ध दौ।। (३५//०९) अनिरूद्ध सुता धवाल सँ भगीरथ सुत मोहन दौ।। (११४//०१) पीताम्बदर सुत भगीरथ सुता मोहन शंकर शिवदाशा एकहरासँ माधव दो मोहन सुता सक. दामोदर दौ।। चिलका सुतो गणेश: बलि. विद्यानाथ दौ।। (६७//०५) अपरा विद्यानाथ सुतो ब्रजनाथ (१४०/०२) पालीसँ हेमड़ाद दौ ।। (६९/०९) नरउनसँ गोनोड़ दौ।। गणेश सुता (१९२/०२) नाहस खौआलसँ गोशांइ दौ।। (७५/०४) गुणाकर (१२२/०३) सुतो मन. प्र. ब्रहमदत्त धन प्र. रूद्रदतो (१९५/०४) हरिअम सँ जगन्नाुथ दौ।। (७२//०४) सोदर. लाला दौ।। ब्रहमदत्त सुता गोशांई गंगा दत्त बतहना (१९९/०४) घुसोतसँ ठ. थेधू दौ।। (६६/०६) ठ. थेधू (१२६/०६) सुता उमापति (१२६//०४) किनू कुलपतिय: गंगोली सँ लक्ष्मीुकांत दौ।। (६५/०८) वलियासद सँ सतन्जीदव द्दौ. गोशाई सुता ज्यो१. ह्दयदत्त ननू कान्ह वेणीदत्त (१८७//०६) पाँ (२५७/०१) रामशंकरदत्त महो इश्व रदत्त (२३९//०६) महो नेनमानिय: (२६४/०८) तरौनी करमहासँ महिधर दौ।।(४६/०३) विद्यापति (१११/०३) सुतो मधुसूदन: कुजौलीसँ गोपीनाय दौ।। (३६/०२) तिसउँत सँ माधू दौ।। मधुसूदन (१२२/०१) सुता बछाई प्र. हरिकृष्णस रामकृष्ण् पुण्यनशील भगीरथ (११३//१० घनश्या म: सरिसबसँ लक्ष्मी्पति दौ।। (५२//०६) अपरा महादेव सुतो लक्ष्मीमपति दरि ठकरू दौ।। ब. (२६//०४) ठकरु सुत सोदर. गोविन्दष दौ (३७/०९) रवौ. वीर दौ पॉं लक्ष्मीदपति सुतो मोहन: बेलउँच सँ रामचन्द्र दौ।। (५२/०२) कर. वैद्यनाथ दौ भगीरथ सुतो शिवदत्त खण्डण. लक्ष्मी कांत दौ।। (८४/०८) पालीसँ पशुपति दौ।। शिवदत्त महिधर जौकी सरिसबसँ शंकर दौ।। (६०/०५) शंकर सुता हरदत्त (उ.टी ८/०१) विरेश्वीर (उ.टी.८/२) लक्ष्मीू (१८२//०३)


(२३५)
दरि मोहन दौ।। (५२/०३) अपरा रामभद्र सुतो मोहन मनोहरो १३५/०६) घुसौतसँ ठ. पीताम्बशर दौ।। (६५//०७) सकराढ़ीसँ जगन्नाअथ दौ। मोहन सुता हरिश्व५र ११३//१० सुतो अकुसी टकबलासँ शतन्जीरव दौ (६२/०८) जयदेव सुता खेदू सुतो शतन्जीुव चिरञ्जीवो जगती सँ वेणी दौ।। शतन्जीरव सुता मोहन हरिनन्दरन सदानन्‍दा (१४५//०१) सकरढ़ीसँ खेदू सुत रघुननन्‍दन दौ हरिअमसँ भीम दौ।। महिधर सुतो किर्तिपति पद्यापति १८३//०५) सोदर वासुदेव दौ।। (७५//०२) श्रीपति सुत बादू सुतो रमानन्द : कर जयदेव दौ।। रमानन्दन सुतो बहुरीड़क: हरि. सुधाकर सुत रघुनाथ दौ।। (३१/०७) सोदरपुरसँ सुधाकर दौ।। (१११/०९) बहुड़ी सुतो बासुदेव दरि. धराधर दौ।। (५३/०१) खण्डथबलासँ रघुनन्दसन दौ बासुदेव (१९७/०४) सुतो भवानीदत्त १३९//०७) भंगरौनी पालीसँ मोती दौ।। (९३//०५) भिखू सुतो उपाध्याँय रमापति पॉं बछाई कौ खौआलसँ कृष्ण१देव दौ उपाध्यामयर रमापति सुतो धर्माड़ुद गंगाधरो वलियाससँ चिकू सुत भिखू दौ।। (५०//०९) बमनि. पुरखू दौ।। पॉं धर्माड़द सुता पाँ हीरा (१२०//०२) पॉं मोती पाँज्ञ आधारीका सक. किशाई दौ।। (७४//०४) रमनी सुतो (१७१//१०) किसाईक: बुधवालसँ रामचन्द्र सुत गदाधर दौ।। (५८/०१) सोदरपुरसँ ब्रहमदत्त दौ।। किसाई सुतो नरोत्तम (२९९/०१) दिगउन्धँ सोदर. बैद्यनाथ दौ।। (४७//०७) सावय सुत मनसुरव सुत माधव: बेलउँच सँ सुपे दौ माधवसुता (१६९/०६) रूपनाथ बैदयनाथ पालीसँ माधव दौ बैद्यनाथ सुता पालीसँ पूरखू सुत कांगवदौ पडुआसँ पाँ हरिदेव दौ।। पॉं मोती (११३//०९) सुता भोरा नाथ काशीनाथ गौरीनाथ पॉं वेणी माधवा २२९/०) सोदर लखाई सुत नारायण दौ (९१//०३) विश्वुनाथ सुत छीतू सुतो बाबू पीताम्बमर लखाई पराना (११८/०७) हरि. वासुदेव दौ लखाई सुतो नारायण: बेलउँच कामदेव दौ उकारीय.सवाय सुतो जानमनसखचानी खौआलासँ रतिकर दौ मनसुख सुतो माधव (१६९/०६) बेलउँच सुपे दौ।।


(२३६) (८१//१०१) हरिअमसँ वामनि दौ।। नारायण (२८०/०८) सुता अलयसँ जयराम सुत घनघोर दौ।। (९२/०६) (१४१/०५) हरिहर सुत जयराम सुतो घनघोर: एकहरासँ सरस्वरती दौ। घनघोर सुता चन्द्रघपति (१३८//०६)
उँमापति इन्‍द्रपतिय: माण्डुरसँ नीलकंठ सुत मणि दौ।। (८७//०२) सोदर माधव दौ।। जग्य पति सुतो वूचन मुकुन्दो/ एकहरासँ भवदत्त सुत दामोदर दौ माधव सुत सन्या७सीकाशी सुतो वैद्यनाथ माण्ड रसँ भवाईदौ।। बैद्यनाथ सुतो परमानन्द/: टक रंजन दौ परमानन्दद सुता शीव मुरारि बाबूका सोदर रत्ना कर दौ बाबा सुतो लोचन कुजौली सँ भवनाथ सुत यदुनाथ दौ पबौली सँ हराई दौ लोचन सुतो बाछू सनाथो नरउनसँ वीर दौ।। (८५/११) माण्उररसँ रघुनाथ दौ।। बाछ सुतो तीर्थदत्त तारादत्तो नाउनसँ वामदेव सुत दुखरण दौ।। (१०५।०१) अपरा भवानदसुता परशुराम अभिनन्द न पीताम्बीर १७३//१० पीताम्ब र सामदेवा सोदर. रमापति दौ कुजौली सँ श्रीनाथ दौ।। रामदेव सुतो दुखरन जयकृष्णु माण्डमरसँ कुलपति दौ (८६/०२) कुलपति सुतो मेधापति (११२//०६) खण्ड बलासँ परशुराम दौ।। (९६/०१) परशुराम सुतो धराधर गदाधरो खौआलसँ गौरीपति दौ।। (७९/०९) नर सरस्व/ती राम दौ. दुखरण सुता माण्ड६रसँ महादेव दौ।। (१०५/०६) कर. शंकर दौ।। तीर्थदत्त सुतो भवदत्त मुशरी सरिसब सँ थोथा दौ।। (१०४/०१) ०६//०३) उ.टी.थोथा सुता हरि. यार दौ।। (१०४//०५) यार सुता दरि. चन्द्रगपति दौ (९३/०३) चन्द्र४पति सुतो टेकनाथ: खण्ड०बला सँ जीवनाथ दौ।। (१०३//०७) नरउनसँ ज्योर. जटेश दौ। भवदत सुतो दामोदर मनोहरो झंझारपुर कर. फकीरसुता योगानन्दब दौ।। (१०३/०७) अपरा भवेश सुतो धनेश: सोदर. गंगाराम दौ (७५//०१) गंगाराम (२१२//११) सुता पालीसँ अनिरूद्ध दौ।। ९७//०५) सोदर. यदुनाथ दौ।। धनेश सुतो फकीर प्र. आनन्द१ खण्ड।बलासँ गुणानन्द् दौ।। १००/०४ अपरा म.म. शुभंकर सुतो महोत्र प्रताप पुरूषोत्तम दरिहरासँ रामदेव दौ।। (७९//०५) करमाहसँ भवनाथ दौ।। ठ. पुरूषोत्तम सुतो गुणानन्द : माण्डररसँ पद्यापति दौ।।


(२३७) (७६//०२) सोदरपुरसँ बाबू दौ।। ठ. गुणानन्द. सुता माण्डुरसँ दशरथ दौ।। (१०३/०६) सोदर. हरिदेव दौ।। फकीर सुता योगानन्द् कुलानन्दख रवड़ानन्दाठ बलि. जीवेश्वमर दौ।। (१०९/०५) राय महेश सुता श्री कृष्णह नित्याफनन्दर (१८२/१०) कमलाकान्तार करमहासँ पद्यनाम सुत चुतर्भूज दौ। (ब १/०५) दौ (८२/०२) सोदर भिखू दौ।। राय कमलाकान्तन सुतेलीवेश्वदर: पालीसँ भोज दो (१०१//०३) दरि बहुड़ी द्धौ जीवेश्व(र सुतो वंशधरा: सोदर उँमानन्दय दौ।। (८३//०२) टीप अपरा गंगाधर सुतो २३७/१०) हरिकर (१६२/०७) उँमानन्दोा पालीसँ रमापति दौ।। (११०/०५) बलियाससँ भिखू दौ. उँमानन्द१ सुतो भवन: (११७/०५) तरौनी कर जयकृष्णद दौ।। (६७//०३) जयकृष्ण् सुता सोदर. लक्ष्मीकदेव सुत चतुर्भूज दौ।। शुभंकर सुत।। लक्ष्मीौदेव सुतो चक्रपाणि चतुर्भुजों पालीसँ पशुपति दौ।। (८४//०१) दरि रामचन्द्रत दौ।। चतुर्भूज दुर्गादत भाइलालो माण्डकरसँ महादेव सुत हरिदेव दौ सरि. महादेव दौ।। योगानन्द८ (१७६/१०) सुत सकराढ़ीसँ नकटदौ (४६/०१) भवदेव सुतो नन्द न: नरउनसँ सरस्वाती रामदौ (९७//०१) दरि मांगु दौ।। नन्ददन सुता बासुदेव जयदेव (११९//०७) लालाका नरउनसँ हरि दौ (८५/११) हरि. विश्वेलश्व१र दौ वासुदेव (११३/७) सुतो रंगनाथ हरि. गोशांईदाश दौ।। ((९३/;५) गोशांइदाश सुता जगन्ना थ नारायण (११३/०६) बलभद्रा दरि. रमापति दौ (४८//०९) करमहासँ रामभद्र दौ।। रंगनाथसुत नकदू प्र. विष्णु दत्त: कर. जगन्नााथ दौ।। (१०८/०९) यदुनाथ सुता लक्ष्मीददेव अनिरूद्ध रघुका नरउनसँ श्रीधर दौ।। (३७/०१) सोदर. रतिनाथ दौ।। लक्ष्मीयदेव सुता जगन्नारथ भवदेव (११६/०२) दामोदर (११२//०१) अनन्ताँ) सोदर. भागीरथ दौ।। (७६/०८) भगीरथ सुता बुघवालसँ परान सुत नारयण दौ।। बलि श्रीराम दौ।। जगन्नामथ सुता सोदरपुर साहेब दौ।। महेश सुत राम सुतो साहब बुधवाल सँ घनश्यारम दौ।। साहेबसुता पालीसँ मुरारी सुत कुलपति दौ।। (१०२/०२) दरिहरासँ (रामकृष्ण दौ नकटू प्र. १२२//०६) विष्णुि दत्त सुत। वैदिक चन्द्र दत्त (१६५//०१) प्रेमदत्त उँमादत्त देवीदत्त पबौली नन्दीवपति दौ।। (१०४//०२४) कृष्ण पति सुतो नन्दी्पति माण्डररसँ बालदेव दौ// (३९/०७) बलदेवसुताकरमहा सँ राघवसुत नीलकंठ

(२३८) (२८/०७) राधव सुत हरिहहर ज्योघ. नीलकंठो सोदरपुर सँ रामेश्वसर दौ (६६/०५) रामेश्विर सुत हरिश्वेर : दरिहरा सँ सभापति दौ (७४//१०१) बहेराढ़ी सँ रामधर द्दौ. नीलकंठ सुत रूद्रपति (११६//०६) सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (८६/०९) वलियास सँ गंगाधर द्दौ. नन्दी पति सुत शिवपति पालीसँ विश्वेिश्व१र दौ (८९//०५) गोशाँई विश्वेेश्व/र सुत दुल्ल ह: (१८१//१०) रवण्डटबल सँ भगीरथ दौ (३५/०१) ठ. जयराम सुता गणपति रधुपति भगीरथा: हरिअम सँ रवेदू दौ (८//१०१) माण्डहर सँ रधुदेव द्दौ. ठ. भगीरथ सुतौ कुलानन्दी हृदयनन्द्नो कर. पनाई दौ (१०९//१०६) विद्यापति (३१४/०५) सुता प्रितिनाथ शोभनाथ महिनाथा: सोदरपुर सँ अर्जून सुत लक्ष्मी धर दौ (४६/०३) दरिहरा सँ सुपन द्दौ. महिनाथ सुतौ अनाई पनाईकौ दरिहरा सँ राधव सुत बुढ़ब दौ (६६/०५) सोदरपुर सँ जयन्त द्दौ. पनाई सुतौ रामनाथ रूद्रपति दरिहरा सँ चतुर्भूज दौ (८३/०७) अपरा चतुर्भूज सुता महिनाथा (१७६//०१) (२०६/१०) रतिपति वेंगडू-प्र. धराधरा सोदर. उहरि दौ (३५//०३) रामदेव (१३७//०८) सुत ओहरि धुसौत सँ भवदेव दौ (६१//०९) रवौआल सँ माधव द्दौ. ओहरि सुता वलियास सँ राय महेश दौ (१११/०२) करमहा सँ चतुर्भूज द्दौ. दामोदर सुतौ मनमोहन दण्डतपाणि प्र. गुदरी उ.टी. (०४/०७) सोदरपुर सँ बचकन दौ (८२/०७) कीर्तिधर सुतौ भूधर बचकनौ दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौ (८३/०७) वै. जीवनाथ (१२३/०९) सुता सरिसब सँ रतनाकर दौ (८५/०२) माण्डवर सँ हेमकर द्दौ. मिश्र बचकन सुता करमहा सँ कलर सुत वेणी दौ (९१/०६) कलर सुतौ बेणी बटूकीकौ सोदरपुर सँ विश्व नाथ दौ (११०/०४) बहुड़ी (११६/०३) रतनपति (११३//०९) विश्व१नाथौ धुसौत सँ हृषिकेश दौ (६६/०२) दरिहरा सँ बुढ़ब द्दौ. विश्व नाथ सुता पालीसँ वद सुत भगीरथ दौ (८४/०४) रवण्डशबला सँ वीर द्दौ. वेणी सुतो (१८०//०४) राम लक्षमनो माण्डवर सँ लक्ष्मीकनाथ दौ (४०/०७) भवाई सुत गौरीनाथ सुत शुभंकर: अलय सँ भीरवू दौ।। शुभंकर सुत हरिश्वसर:

(२३९)
माण्डौर सँ महाई दौ ।। अनन्तण सुत वंशीक: (३/३/०४) सोदर. श्रीराम दौ (१५१/०१) श्रीराम सुत दमनी (१६९/१०) पालीसँ पूररवू द्दौ.।। (१६९/१०) हरिश्व र: सुता खण्ड०बलासँ रमानन्दम दौ।। (७३/०५) पीताम्ब र सुतो भवान्‍द रमानन्दो खौआलसँ नन्दरन सुत होरिल दौ।।(१५/०७) होरिल सुता हरिअम सँ नारायण दौ रवौआल सँ नोने द्दौ. हरिनारायण दौ।। रमानन्दर सुता हरिअमसँ हरखू सुत अनन्तस दौ।। (८५//०९) मधुकर सुत हररवू सुत अनन्तद: हरिश्वदर सुता महिधर रहिराई (१९१/०२) जीवनाथ प्र. जुड़ाउना सोदर लक्ष्मीापति दौ।। (९०/०१) हरि. रघुपति दौ।। महिधर सुतो लक्ष्मीसनाथ: कुजौली सँ जगन्नािथ दौ।। (९८//०३) रमापति सुता शुभंकर (१३१//०३) श्रीराम जगदीश: रामभद्रा: माण्ड रसँ भट्ट दौ।। (३४/०८) खण्ड९. जनार्दन दौ।। श्रीराम सुतो जगन्ना‍थ दरिहरा सँ चतुर्भूज दौ।। ८३/०७) सोदरपुरसँ डीडर दौ।। जगन्नािथ सुता पालीसँ पाठकुलच्धूत सुत पाठक यशोधर दौ।। (६३//०१) यशोधर सुतो विश्वे श्व र १२८//०१) दरि. हरिनाथ दौ।। ((८१/०९) (१३७/०९)) सोनू सुत भिखू सुतो हरिनाथ पालीसँ यदुनन्द१न दौ।। (१६३/०६) दौ।। हरिनाथ सुता नरउनसँ बलभद्र सुत बैद्यनाथ दौ।। (१३८//०७) पबौली सँ पीताम्बुर दौ।। लक्ष्मीधनाथ सुतो जानकीनाथ (२४४/१०१) करमहासँ बुद्धिनाथ दौ।। (८७/०९) जीवनाथ सुतो शम्भुीनाथ (१२७/०१) बुद्धिनाथो बलियासँ सँ महाबलकाशीनाथ दौ (६७/०८) काशीनाथ सुतो मनसुख: हरिअमसँ मोहन दौ।। (७३//०२) पबौली सँ कालीदाश दौ।। बुद्धिनाथ सुता झोटन (२३१/०३) धर्मनाथ (३००//०५) श्या/मनाथ अमृतनाथा पबौलीसँ चन्द्रापति दौ। (७७//०१) कृष्णमदत्त सुत गणपति रंजन लोकनाथो (१३०/०१) सक. रूदेदौ।। रंजन सुतो पॉं हराई हरिदेवो खौआल सँ व़द्धिकर सुत पूरखू दौ।। नरउनसँ हरिश्वरर दौ।। हरिदेव सुतो लक्ष्मनन रामा करमहासँ केशव दौ।। (४९/०२) सोदरपुरसँ गीरू दौ।। लक्ष्मुन सुतो चतुर्भूज: माण्डदरसँ घनश्या म दौ।। (१०९/०४) सोदर रमापति दौ।। चतुर्भूजसुतो चन्द्र पति बन्धूपकौ कुजौली सँ रामी दौ।। (५६/०३) माण्डारसँ बाबू दौ।। चन्द्रकपति सुतो

(११२) (२४०)
मनसुख: करमहासँ दामोदर दौ (१११/०९) दामोदर सुता बलि नयन सुत हेमाड्गद दौ (१०९/०६) राय हेमाड्गद सुता रामचन्द्रस वागीश (१९५//०४) भवनाथ प्रान्तािया: करमहासँ सामदेव दौ (७५//०५) महाई सुत विष्णुरपति सुत नरहरि सुतो श्रीकृष्णवō सोदरō श्रीनिवास दौ श्रीकृष्णन सुतो सामेदव: सोदरō लाला दौ सामदेव सुतो (३१२//०७) मुकुन्दप देव खन्डरबाग सँ बनमाली सुत रघुनाथ दौ अच्युकत सुत बनमाली सुतो रघुनाथ: सक लक्ष्मीरनाथ दौ रघुनाथ सुता दरिराह सँ बामन सुत रविपति दौ सोदरō नीलकंठ द्दौ मुकुन्दद सुता मधुसूदन कामेश्वरर (१९१/०३) प्रō उमापति फणिपति दिनेश हेड़म्बाद खण्डमबला सँ बाल कृ़ष्णास दौ (१०१/०९) कवि श्यारमनाथ सुतो महेश्वुर: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (१०१/०७) गोकुलनाथ सुतो गोपाल: (१८४//०५) माण्ड०र सँ दुर्गादत दौ (९८/०२) रमाकन्त सुतो दुर्गादत्त: खण्ड०बला सँ धनश्यााम दौ (१०३//०५) भाण्डार सँ दशरथ द्दौō दुर्गादत्त सुता हरियम सँ यार दौ (१०१/०१) दरिō साहेब द्दौō ठō मेहश्व(र सुता श्रीकृष्‍ण (१९२/०१) बालकृष्ण हरिकृष्णा (१२२/०४) राधेकृष्णँ (२०४/०९) केवल कृष्णō: माण्‍डर सँ अच्छुपति सुत श्या्मू दौ (११०//०६) मधापति (२७१/०४) सुता प्रभापति वैदिक अच्छ्पति मन्नूह कलर ज्योōō ब्रहाका सोदरō महेश दौ (८१/०१) अपरामहेश सुता माण्ड७र सँ परमानन्द द्दौ (८५/०३) नरउन सँ हरिराम द्दौō रायउत्तम नारायण दौ (७२/०८) महाराज समरसिंह (१२८/०२) सुतो राजा भगीरथ: सोदरपुर सं गुदी दौ राजाभगीरथ सुतो राय रघुदेव दरिō भवनाथ दौ राय रघुदेव सुता राय बासुदेव राय कृष्णु नारायण राय गंगानारपणा: सोदरō माधव सुर रामभद्र दौ हरिō बावनि द्दौō राय बासुदेव सुता राय धैर्यनारायण राय उत्तमनारायण राय प्रतापनारायण राय
(२४१) रायदर्पनारायणा: रवौआल सँ रघुदेव सुत मनहर दौ (९८//०५) मनहरसुतो नन्दीि गुजाईंकौ नरउनसँहरि दौ (८५/११) हरिअमसै विश्वेवश्वौर द्दौō रायउत्तमनारायण सुतो राय चिलका प्रō चन्द्रद (१२५/०४) नारायण नन्हणकूकौ डूमरा बूधबाल सँ भवेश दौ (९९//०७) लरवाई सुतो भवेश सोदरō बालभद्र दौ (१०८/०७) बलभद्र सुतो महादेव: दरिहरासै गौरीपति दौ खण्डआबला सँ चीकू द्दौō भवेश सुता दरि अनी दौ (८४//०३) हरिकर सुता पुरूषोत्तम बानू यशोधरा: नरउन सँ अन्दूब दौ बाबू सुतो भवांनन्दा: बुधवाल सँ जयदेव द्दौō भवानन्दक सुतो अनी जयकृष्णा प्रō दुखनी को सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (६१/०७) हरिनाथ सुतो भगीरथ हृषीकेशो माण्ड र सँ दामोदर दौ (४५/०९) हरिअमसँ देवनाथ द्दौō अनी सुतो महेश: सोदरō लखाई दौ (६७/०२) लखाई सुतो गोपीनाथ: सकराढ़ी सै अर्जून दौ श्याैमू प्रō पद्मापति सुतो जयपति (२००/०८) सोदरपुर सँ ढेइनि दौ (१०८/०६) विष्णुतदत्त सुता एकदत्त ठेडन्निक शिवदत्त दुखिया: हरिअमसँ हरिनाथ दौ (१११/०७) नारायण सुतो हरिनाथ: माण्डिर सै लक्ष्मीापति इन सुत प्राणपति सुतो बाबू जीवनाथ भवनाथा हरिअम सँ वसुदेव द्दौō जीवनाथ सुत मधुसूदन सुतो लक्ष्मीकपति: सोदरō जगदीश दौ लक्ष्मीनपति सुता करमहासँ लक्ष्मीददेव दौ (१११/०८) सोदरō भगरीरथ द्दौ (२००/०८) हरिनाथ सुता मनु मंगी कौ सक. गरीब दौ (१११/०७) अपरा बासुदेव सुतोगरीब प्रo विश्वथनाथ: खण्ड(बलासँ नाथ दौ (१०४/१०) गणपीति सुतो नाथ गोपीनाथे नरउन सँ रामभद्र दौ (२५/०७) रामभद्र सुतो रघुपति पबौली सँ केशव दौ नाथ सुता यदुनाथ देवनाथ गुरूवार प्रo जयकृष्णा्: करमहासँ भोरानाथ दौ (८६/०६) बलियास सँ परमानन्द द्दौ गरीब प्रo विश्वरनाथ सुतो (२००/०५) मोदी झाउँ प्रō बद्यनाथो (११७/०५) पालीसँ भिखारी दौ (१०७//१०) दरिहरा सँ कुलपति द्दौō ठेडचनि प्रo शिवदत्त सुता गणेशदत्त (१७४//०२) बम प्रō आदयदत्त (२०२//०२) त्रिपुरदत्त लक्ष्मीादत्त (१९४/०३) रचनीदत्ता (२८२/०४) दरिहरा सँ भवनाथ दौ (१०४//०८) भवनाथ सुतो चुम्म२न प्र तीर्थ (१६५/०५)


(२४२) नाथ कुमुद नाथो पालीसँ मोदनाथ दौ। (१०४//०८) मोदनाथ सुता भिखारी बाउन (२१४//०१०) गोपाला (१८०//०५) दरि. सनफूल दौ।। (१०३/०७) करमहासँ बाबीदौ । ठ. बालकृष्ण/ सुतो कमलाकान्तग: (२१०/०७) नरउनसँ मुनी दौ।। (१००/०२) बॉंको उमानाथ (१७४//०२) सुता बाचा गोपाल (१८४/०७) २७४/०१)बुद्धिनाथ पुष्प नाथ छोटकू प्र. कलानाथ बचकन प्र. (१२२/०५) प्रान्ना०थ करमहासँ देवनाथ दौ। (१०६/०३) पशुपति सुता हेमनाथ मेघनाथ देवनाथ दरिहरासँ विश्वे्श्व२र दौ।। (१००/०९) बन्दी२ सुतो विश्वे श्व२र भैरवो हरिअमसँ धनी दौ।। (९३/०५) घनीसुता खौआलसँ गौरीपति दौ (७९/०९) नरउनसँ सरस्व/ती राम दौ।। विश्वे श्व।र सुता सोदरपरसँ हरिपति दौ।। (९६/०२) खौलासँ खांतर दौ।। देवनाथ सुतो कीर्तिनाथ: (२१८//०५) माण्डारसँ निधि दौ।। (८५/०९) नीधी सुतो बलभद्र: उपाध्यााय काशीनाथो (१२६/०३) बेहड करमहासँ धर्मानन्द९ दौ (१११//०१) हरिहर सुतो कृष्णािनन्दश: सोदर. श्रीनाथ दौ।। (८६/०९) बलि. गंगाधर दौ।। कृष्णाानन्ददन सुतो कवि धर्मानन्द : नरउनसँ मनोहर दौ।। (१०५/०५) खौआलसँ परशुराम दौ।। धर्मानन्द६ सुतो रूद्रदत्त माण्डसरसँ लाला दौ (१०५/०३) पालीसँ शंकर दौ।। पुष्पौनाथ सुतो मुनीक कर. ननू दौ।। (९९१/०१) टेकनाथ सुतो बाबू ननू प्र. बोघनाथ: खण्ड/बलासँ महार जध्रिराज माधव सिंह दौ।। १०२//०९) बलि. हरिपति दौ।। बाबू नानू सुतो खौआलसँ गोकुल दौ।। (८१//०४) सोदरपुरसँ छबनू दौ।। मुनि सुता करमहासँ जलधर दौ।। (१०२/०८) बैद्यनाथ सुतो सहेब: मोदर हरिपति दौ।। (५४//०६) बेलउँचसँ कालीदाश दौ।। साहेब सुतो गोकुल: सोदर. रत्नबपति दौ. १११//०९) रत्नसपति सुतो १९६/०५) सुतो मउज (११८/०२) दुर्गादत्तो पालीसँ पॉं मोती दौ।। (११०/०८) सोदर. नारायण दौ।। गोकुल (१३४/०१) सुता जलधर हलधर (१७७//०५) श्री धरा दरिहरासँ अमृतनाथ दौ।। (११०/०१) हरिश्वसर सुतो कलाधर: करमहासँ भगीरथ दौ।। १०९//०९) खण्ड बलासँ लक्ष्मीौकांत दौ।। कलाधर सुतो अमृतनाथ सोदरपुरसँ गंगाधर सुत उँमानन्दभ दौ।।

(२४३) (१११/०४) करमहासँ जयकृष्ण) दौ।। अमृतनाथ सुता(२८०/०८) सुतो सोदर. पुरन्द र दौ।। (९०/०५) पुरन्द।र सुतो शक्रिदत्त (१६५/०२) हरियम सँ परशीसुत बालकृष्णथ दौ।। (८८//०७) बालकृष्णप सुतो जयानन्द : खौआलसँ हरिनाथ दौ।। (७९/०८) ऐंठो सुत शिवपति सुतो गौरीपति (१३२//०५) महिपति (१४८//०४) पालीसँ गोविन्दौ दौ।। महिपति सुतो दामोदरा नरउनसँ महादेव दौ।। दामोदर सुतो हरिनाथ विष्णुगपति (१९६//०७) सोदरपुरसँ ओहरि दौ।। (१०२/०१) भानुसुतो गोपीनाथ बैद्यनाथो बुधवलासँ रामनाथ दौ।। बैद्यनाथ सुतो ओहरि: सक गोदा़ई दौ।। (८७/०८) करमहासँ देवनाथ दौ।। ओहरि सुतो रघुवर: बलियासँ रायशंकर दौ।। (१०९/०५) राय शंकर सुता ब. (०१/०३) सुता पबौलीसँ प्रतिनाथ (१०३/०२) कुजौली सँ गोपीनाथ दौ।। हरिनाथ सुता सोदरपुरसँ चतुर्भूज दौ।। (९०/१०) कृष्‍णदेव सुत बाबू सुतो चतुर्भूज: बुधवालसँ नाथ दौ।। चतुर्भूज सुता दरिहरासँ चतुर्भूज दौ।। (१११//०५) सोदर ओहरि दौ।। जलधर सुता उर्व्वीुधर बनामाली भगीरथ मार्कण्डेसय लक्ष्मीजनाथा/ माण्डतरसँ भोलानाथ दौ।। (९९/०१) राम सुतो महिनाथ: नरउन सँ मुरारि दौ।। (९६//०८) मुरारि सुता घुसौतसँ राम दौ।। (८२/१०) पबौली सँ मधुसूदन दौ।। महिनाथ सुतो शोभाकर: सोदरपुर सँ लाला दो (१०५//०९) धुसौत सँ भगीरथ द्दौ. शोभाकर सुतौ सुतौ बटूकनाथ (१९३//०३) हियनो पबौली सँ गरीब दौ (१११/११) कृष्णुपति सुत गरीब: माण्ड०र सँ अनन्र दौ (१०९/०२) सरिसब सँ बाबू दौ।। सर्वर ज्ञान गरीब (२५६/०६) सुता करमहासँ गुणाकर दौ।। अपरा गुणाकर सुता माण्डररसँ गतीराम दो।। (५१//०२)


(२४४) (११४) सोदरपुरसँ बछाई दौ।। पॉं हियन (३१४//०४) सुता सदुपाध्यािय भोलानाथ पॉं दयानाथ पॉं भवनाथ (१९५/०१) टेकनाथ: डूमरा बूधवालसँ शतन्जीौव सुत भैयन दौ।। (६३/०४) पीताम्ब्र (१०९/०२) सुत (६३/०६)ऋषि सुतो गिरधर: दहिरासँ श्रीधर दौ।। गिरधर सुतो शतन्जीुव सोदर मन्नूद दौ।। शतन्जीलव सुतो भैयन: दरिहरासँ कमलनयन दौ।। (७०//०८) कमलनयन सुतो नरोत्तम: हरिअमसँ कृष्णाीनन्‍द दौ।। भैयन सुतो भैया प्र. कुलानन्दौ: दरि. धराधर दौ।। (३७//०८) श्रीहरिसुता भवानी रविपति सुरपति गुणपतिय: बुधवलासँ जीवे दौ।। (३८//०४) जीवे सुतौ रूपे केशवो माण्डोर सँ विशो दौ (५३/०६) टकबाल सँ रति द्दौ रविपति सुतो रामकृष्णल: एकहरासँ रामभद्र दौ।। (३१/०२) रामकृष्ण‍ सुतो (१६०/०८) सदानन्‍द शुभंकर हरिकृष्णा जयकृष्णाद: सोदर. कामदेव दौ।। हरिकृष्णा( सुतो धराधर: पालीसँ देवानन्दस दौ।। यशोधर सुत रतिधर सुता वंशी गोपाल देवानन्दँ अभिरामा: पबौलीसँ हलधर दौ।। देवानन्दल सुतो भैरव: माण्डसरसँ उँमापति दौ।। धराधर सुता (१६५/०६) देवानन्दण आखी (२८७/०७) प्रताप नन्द‍ना: सरिसबसँ चतुर्भूज दौ।। (५७/०१) नीलाम्बिर सुतो जीवनाथ (१७२//०१) चतुर्भूजों नरउनसँ महादेव दौ।। चतुर्भूज सुता म.म.पा. भैयान (१२९/०१) धरनी धर मोनू प्र. वशीधरा: (२७४/०८) दरिहरसँ भैरव दौ।। विष्णुभपति सुत गौरीपति सुता गणपति धनपति यदुपतिय: खण्ड)बलासँ चिकू दौ।। गणपति सुतो भैरव नयनो काको बेलउँचसँ परमानन्दम दौ।। (७३//०८) पालीसँ लक्ष्मीननाथ दौ।। भैरव सुतो सुधापति पालीसँ पाठक लच्छू दौ।। (६३//०१) खण्ड/बलासँ चतुर्भूज दौ।। भोलानाथ सुतो सिद्धिनाथ बरजाकौ गंगौरा बूधवालसँ रामसुत लक्ष्मीूदत्त दौ।। (१७३/०३) रूद्र सुत छोटाई सुतो सदानन्दस परमानन्दोग खौआलसँ भीखू दौ।। परमानन्द सुतो देवकृष्ण (११८/०३) रामो सरि. माधवसुत चतुर्भूज दौ।। (१४५/०२) खौआलसँ मंगाई दौ।।


(२४५) राम सुतो लक्ष्मीसदत्त माण्डमरसँ विरेश्व१र दौ।। (९०/०८) अपरा शुभंकर सुतो विरेश्वनर: पबौलीसँ रमानन्दम दौ।। (१०३/०२) रमानन्दड सुतो धरनी क: बलि. रायशंकर दौ।। (१०९/०५) सोदर. गोशइदाश दौ।। विरेवश्व्र सुता खण्ड१बलासँ हरिकृष्णु दौ।। (५३//०९) रघुनन्दशन सुतो हरिकृष्ण५ बालकृष्णों (१२४/०३) दौ।। दरिहरासँ परमानन्द् दौ।। (५२/०५) सरि. बाबू दौ।। हरिकृष्णि सुता पालीसँ हरिकृष्णर दौ।। लक्ष्मीषदत्त सुतो भीमदत्त माण्डआर सँ मानू दौ।। (१०५//०३) (२९३/०६)मानू सुता सोदपुरसँ रघुपति दौ।। चक्रपाणि सुत श्रीकृष्णी सुतो परमानन्दद: माण्डूरसँ सुधाई दौ।। परमानन्दह सुतो गंगाधर: बूधवालसँ धनपति सुत श्रीराम दौ दरि. दशरथ दौ।। गंगाधर सुतो गौरीपति रघुपति: करमहासँ बहोरनसुत मोहन दौ।। (८७//०६) मोहन (२९३/०७) सुता माण्डदरसँ भीम सुत. पुरन्दार दौ।। (२९३/०७) करमहासँ सँ मुकुन्दस दौ।। रघुपति सुता घुसौत सँ बैद्यनाथ दौ (६१//१०९) भवदेव सुता विष्णुादेव हरिदेव शिवदेवा: खौआलसँ कृष्णस दौ शिव सुत धाने सुतो कृष्णघ: हरि. सोने दौ।। कृष्णु सुतो दामोदर: सरिसब सँ नरसिंह सुत इन्द्र्पति दौ।। बलियास वेणी दौ।। शिवदेव सुतो बैद्यनाथ गंगोरो सोदर. अच्यु त दौ।। (६३/०८) माण्डवरसँ पीताम्ब)र दौ।। बैद्ययनाथ सुता पबौलीसँ माधव सुत खांतर दौ।। (१८६/०१) श्रीहरि सुत माधव सुतो खांतर दरिहरासँ चक्रपाणि दौ।। खाँतर सुता पालीसँ रामभद्र सु‍त हरिकृष्णख दौ।। सरि. रामचन्द्र दौ।। हेड़म्ब सुतो केशव माधवो कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ।। (८०/०८) हरिदाश सुतो हेमकर: पबौलीसँ लक्ष्मरन दौ।।


(२४६) ।। ११५ ।। ज्ञानसुत कृष्णँदेव सुतो मधुसूदन: नरउनसँ गीरू दौ।। मधुसूदन सुता सदानन्द: गोपाल लक्ष्म।ना माण्डोरसँ अनिरूद्ध दौ।। (४०//०३) कर. राघव दौ।। लक्ष्मिन सुता खौआलसँ देवनाथ दौ।। (१०२/०६) खण्डम ठ. म.म. शुभंकर दो।। हेमकर सुता कीर्तिकर सिद्धिकर मित्रकरा पालीसँ कमलनयन दौ।। (७५//०३) सोदर. भवानन्दल दौ।। सिद्धिकर सुतो अमृतकर: हरिअमसँ मेघनाथ दौ।। (१०७/०१) अपरा मेघनाथ सुता प्रभुनाथ श्यादमनाथ (१९८//१०) हषमणिय: (१२३.०३) माण्डारसँ हरिशीव दौ।। (१००//०४) हरिशीव सुतो दरोगा हृदयनन्द्न: (१८५//०५) खण्डिबलासँ जीवनाथ दौ।। (१०३//०७) नरउनसँ जटेश दौ।। अमृतकर (१८४/०१) सुता भैयन प्र. सुधाकर (२८२/०२) मनमोहन (२००/१०) सोने का करमहासँ मुरलीधर दौ।। (९४/०८) रमादत्त (१८९//०७) सुतो मुरलीधर शंकरदत्तो (१७६/०८) सोदर. ह्दयनाथ दौ।। (१०१//१०) खौआलसँ छबन दौ।। मुरलीधर सुता वंशी लक्ष्मी दत्त चुम्म(न (२८२//०८) डोड़न गिरिजादत्ता (२४५//०२) सोदर ह्दयनाथ दौ।।(९९//०३) कर. सुबोध दौ।। सोन सुता इन्दुदकर पद्याकर चित्रकर रत्ना कर गदाकर पिणाकर (३३५/०९) दिवाकर: खण्डयबलासँ सँ बाबू पुण्य/पति सिंह दौ।। (१०८/०६) विविधेत्याकदि महाराज माधवसिंह सुतो बाबू रमा पति सिंह: नरउनसँ गोकुल नाथ दौ।। ११२//०५) माण्डररसँ दुर्गादत्त दौ।। बाबू रमापति सिंह सुता(१२५/०२) सुता बाबू प्रजापति सिंह (१९४//०९) वाबू धर्मपति (२७९//०८) सिंह बाबू पुण्य।पति सिंह बाबू डोलपति सिंह (१८४//०२) बाबू रवगपत्युसप नामक धनपति सिंहा (२००//०४) खौआलसँ बनी दौ।। बनी प्र. गरीनाथ सुता सोदरपुरसँ रवगपत्युबप


(२४७) जानकीनाथ दौ।। (१०६/०५) जानकी नाथ सुतो लक्ष्मी।नाथ ननू प्र. धर्मनाथौ (१७७/०१) बूधवालसँ कलानाथ दौ।। (१०६/०७) सोदर. मुरलीधर दौ।। बाबू पुण्यीपति सिंह सुतो मिथिलाराज कुलभूषण बाबू तुलापति सिंह बाबू खेलापति सिंहो (१८३//०५) करमहासँ मित्रनाथ दौ १११/०९) भवदेव सुता दुखमंजन चिलका छोटकानिकां (१८७//०४) नरउनसँ हरिहर दौ।। (१०२//०५) हरिहर सुतो सोदरपुरसँ बहुड़ी दौ।। (१११//०९) अपरा बहुड़ी सुता नरउनसँ श्याहम दौ (९९//०६) कामदेव सुतो श्या०म: सरिसबसँ माधव दौ।। (१४५//०१) माण्डलरसँ रतिदेव दौ।। श्यासम सुता दामोदर गोविन्द् पद्यापतिय: दरिराहसँ रामचन्द‍ दौ।। (७१/०७) सरिसबसँ बाबू दौ।। दुखभंजन सुता मुरलीधर मतिनाथ (२१७//०१) मित्रनाथा (१८२//०४) दरिहरासँ देवनाथ दौ।। (८३//०२) सरिसब सँ साहेब दौ।। मित्रनाथ (१९४/०२) सुता सोदरपुरसँ ठेड़नि दौ।। ११३/१०) दरिहरासँ भवनाथ दौ।। चित्रकर सुता सरिसबसँ झोटहू दौ।। (१०४/०४) धरापति (१७७//०३) सुतो आत्मािराम: करमहासँ ट्रेकनाथ दौ।। (११३/०७) खण्ड बलासँ महाराज माधवसिंह दौ।। आत्मा४राम सुतो झोटहूक: माण्ड७रसँ कन्हा।ई दौ।। (९२//०६) मानीक सुतो कन्हासईक: डूमरा बूधवाल सँ कलानाथ दौ।। (१०६/०७) अपरा कलानाथ सुता दरि. सनफूल दौ।। (१०३/०७) अपरा सनफूल सुता पालीसँ गोकुलनाथ दौ।। (७६//०२) धराधर (११७//०४) सुता जगन्नामथ बैद्यनाथ गोकुल नाथ जानकीनाथा: खण्डलबलासँ ठ. सुन्द र दौ।। (१००/०५) महाराज सुन्दजर सुतो मिथिला भूषण महाराज


(२४८) (११६) महिनाथ मिथिलेश्व:र महाराज नरपति कौ (११८//०५) माण्डदरसँ रामचन्द्रा दौ।। (७७/०६) अपरा रामचन्द्रथ सुतो (११६//०५) सुतो सोदरपुरसँ हरिहरदौ।। (७७//०६) बूधवाल संपरान दौ।। गोकुलनाथ सुता कुजौलीसँ हेमकर दौ।। (११५//०२) पालीसँ कमलनयन दौ।। कन्हा(ई (१७९//०३) सुतो फकीर फलहारकौ (२१३/०८) नरउनसँ मित्रनाथ दौ।। (१०१/०७) भवनाथ (१२४//०२) सुतो रूद्रनाथ मित्रनाथो पतनुका माण्डररसँ रघुवीर दौ।। (३५/१०) कुनाई (१२३//०७) सुता खुशिहाल (१७३//०८) रघुनन्ददन रघुवीर खेलपतिय: पबौलीसँ कालीदाश दौ।। (८२//०६) रतिपति (१२५/०५) सुतो कालीदाश: बूधवालसँ परान सुत नारायण दौ बलि. श्रीराम दौ।। कालीदास सुता भीखनी परमानन्दथ १२३/०४) सदानन्दा (१२२//०२) पुरूषोत्तमा: माण्डारसँ रामचन्द्र दौ।। (११६//०१) अपरा रामचन्द्री सुता सोदर. भगीरथ दौ।। (१०६/०८) भगीरथ सुता माण्ड/रसँ पीताम्बपर दौ।। (५३/०८) सोदर. चतुर्भूज दौ।। रघुवीर सुता करमहासँ इन्रुरा पति दौ।। (१११/१०१) रूद्रपति सुतो इन्दुबपति: माण्ड३रसँ विरेश्व)र दौ।। (१०५/०४) नरउनसँ मनोहर दौ।। इन्दु पति सुतो मुनी प्र. कृष्ण१पति (१२२/०८) माण्डुरसँ मेधापति दौ।। (११२/०६) सोदरपुर सँमहेश दौ।। मित्रनाथ सुता कुंजन प्र. तीर्थनाथ (२११//०७) जनार्दन प्र. महिनाथ (१२०/०४) राधानाथा: (२११/०२) हरिअमसँ दुल्लोह दौ (१०७/०२) दरिहरासँ नित्या नन्दण दौ।। झोटहू उ.टी. (०१//०३) (०१/०३) सुता देवनन्ददन मोतीनन्दुन कुन्दलनाथ प्र. जयनन्दरना: करमहासँ अपूछ सुत धरभरन दौ।। (९१/०५) हरिनाथ सुतो भवानी दत्त: खण्डंबलासँ ठ. लक्ष्मीौनाथ सुत


(२४९) ठ. वीर दौ।। (८४//०२) बेलउँच सँ कालीदाश दौ।। भवानीदत्त सुतो अपूछ: दरिहरासँ गतिराम सुत दुखमंजन दौ।। (८३/०६) अपराहरिनन्द न सुतो रघुराम गतिरामो पालीसँ अर्जून सुत रघुपति दौ।। (१०१/०२) पबौली सँ केशव दौ।। गतिराम सुतो दुखमंजन: सोदरपुरसँ रामदेव सुत ओहरि दौ।। (१११//०६) बलियारासँ राय महेश दौ।। दुखमंजन सुता तिसउँत सँ मनहरसुत सुबन्धुर दौ।। (९१/०१) अपरा सुबन्धु) सुतो जगन्ना थ (१२१/०७) सोदर. भवेश दौ।। (९०/०५) पालीसँ बालकृष्णा दौ।। अपूछ सुतो धरभरन: सकराढ़ीसँ झाउँ दौ ११३/०९) झॉंउ सुता धरानाथ (१२४//०३) बाबूनाथ शीतल (१२४/०३) वरजा(१९३//०९) रेवतीनाथा: सोदपुरसँ संभवन दौ (१११/०४) भवन (१८८/०७) सुतो लाल: उ.टी. (३२//१०३) माण्उारसँ महिधर दौ।। (११२/०३) कुजौली सँजगन्ना१थ दौ।। धरमरन सुतो बच्चेर प्र. नरसिंहदत्त कुप्पीअ प्र. भगवान दत्त (२४४//०६) मन्ध ना: दरिहरा सँ हृदयनाथ दौ।। (८४//०२) ह्दयनाथ सुतो भुवन (२०६/०९) जयनाथो करमहासँ लक्ष्मीददत्त सुत श्यााम दौ।। (९१//०८) श्या म प्र. रूद्रधर सुत घनानाथ: माण्डमरसँ घनानन्दम सुत कुलपति दौ।। (१०७//१०) पालीसँ घनानन्द। द्दौ एवम् ठक्कु।र रमेश विवाह:।। पौष कृष्णव पंचम्यांत भृगों ।। पण्डु‍आसँ अभिनव मुरारी पाठर्थम विद्यानन्द।स्य/ लिरिवइदं ।।


(२५०) ।। ११७ ।। ठक्कु५र भवेश सुता करमहासँ हर्षनाथ सुत रवेला दौ।। (९५/०६) चंचल प्र. सोमदत्त सुता दामोदर झींगुर महादेव २११/०४) देवन गुदरा: नरउनसँ लक्ष्मी नाथ दौ।। (९२/०१) लक्ष्मी नाथ सुता बौकू (१८४//०९) घोंघी (२९४/०८) मंधना: पालीसँ जगन्नाेथ दौ।। (१०४//०६) जगन्नाुथ सुतो गिरधारी (१८३/०९) कुंजबिहारी कौ दरिहरा सँ सनफूल दौ।। (१०३/०७) करमहासँ बाबी दौ।। झिंगुर सुतो कल्या्ण चलबली खण्डिबलासँ मधुपति दौ।। (९७//०७) विष्णु।पति (१२३/०३)सुतो मधुवती दरिहरासँ म.म. बन्धुा दौ।। (९८//०८) सोदरपुरसँ घनश्या२म दौ।। मधुपती सुता पालीसँ धरनीधर दौ।। (११६/०८) धराधर सुतो देवकृष्ण्: सरिसब सँ म.म.पा. वामदेव दौ।। (७६//०५) करमहासँ नन्द/ दौ।। देवकृष्णध सुतो वंशीधर: खण्डसबलासँ देवकृष्ण दौ।। (१००//०७) सकराढ़ीसँ पुरूषोत्तम दौ। वंशीधर सुता धरनीधर लक्ष्मी८धर (१९०//०८) उर्व्वीडधरा: (१२३/०१) नरउनसँ रूद्रपति दो।। (९७//०१) सरस्वरती राम(३३४/०८) सुता रघुदेव रूचिदेवा: बुधवालसँ गौरीसुत हरखू दौ।। सक. नरसिंह दौ।। गंगाधर सुतो महेश गौरीयती करमहासँ कृष्णसदेव दौ।। कुजौलीसँ गोपीनाय दौ।। महेश सुतो लक्ष्मी:पति: सोदरपुरसँ जयकृष्णस दौ।। (१०६/०९) हरिअमसँ चिन्तादमणि दौ।। लक्ष्मीतपति सुतो रामभद्र रूद्रपति सोदरपुरसँ हरिपति दौ।। (९६/०२) खौआलसँ खांतू दौ।। सरस्विती रूद्रपति सुतो गुणान्न्द: सोदरपुरसँ हरपति दौ।। (९६/०२) खौआलसँ खांतर दौ।। सरस्व०ती रूद्रपति सुतो गुणानन्दौ (२१५/०२) (१८४/०७) सोदरपुरसँ गुणपति दौ।। (९८/०४) दुखरन सुतो गुणपति:कुजौली सँहरिदाश दौ।। (११५/०९) पबौली सँ लक्ष्मदन दौ।।

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...