Friday, September 25, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२९ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(601) ॐ सुदय सँ बानू छपरा अथ सुदय बेलउँच सँ ग्रामारम्मँ :- कृपाल सुतो बल्लाभ कामदेवो माण्डृर सँ हरिकेश सुत यदुनाथ दौ गंगोर सँ बलभद्र द्दौo बल्ल भ सुतो शूलपाणि बलियास सँ जगदीश सुत इन्द्र्पति दौ सोदरपुर सँ गोपीनाथ द्दौo शूलापार्णि सुतौ धर्मेशवर हकधरो बलियास सँ अनन्ते सुत महादेव दौ पबौलि सँ शुभंकर द्दौo धर्मेश्वलर सुता पनिo दामोदर सुत प्रान्नाुथ दौ दरिo गंगेश द्दौo टेकधर सुता दरिहरा सँ रामभद्र द्दौo सुत मित्रकर द्दौo. बुधवाल सँ धनी द्दौo ।। कामदेव सुतो गंगाराम : सोदरपुर सँ कृष्णरपति सुत मही दौ पालीसँ लाला द्दौo गंगाराम सुता जीवनाथ पन्नीद रमना: पबौलीसँ मित्रकर सुत नरपति दौ हरिअम सँ पुरूषोत्तम द्दौo अपरा गंगाराम सुता भोलानाथ अभिराम मतिराम सोदर. गोपीनाथ सुत पुरुषोत्तम दौ हरिअम सँ शिवदेव द्दौo पन्नीब सुतो कृष्णरदत्त भूषनो करमहा सँ भिरवरीसुत रुद्र दौ ।। बेलउँच सँ भैया द्दौo कृष्णरदत्त सुता करमहा सँ चित्रधर सुत रज्जूं दौ दरिहरा सँ निधिपाणि द्दौo भूषण सुता हरिहरदत्त कुमर सुन्ददर सुधाकर: डूर्मरा वुधवाल सँ दुल्लौह सुत कृष्णिपति दौ जजिवाल सँ सोनमनि द्दौo हरिहरदत्त सुता राधामोहन धूर्जही पुरन्दषर भग्वानदत्ता बलियास सँ धर्मदत्त सुत दूर्मिल दौ पालीसँ कमलादत्त द्दौo धूर्जटी सुता धुसौत सँ दूर्म्मिल सुत अक्षधर दौ सरिसब सँ कमलादत्त द्दौo
।।कुमर सुता त्रिलोचन हरिमोहन मनमोहन ब्रजमोहन चन्द्र मोहन पालीसँ कमलादत्त सुत कपिलेश्वसर दौ सोदरo वाबूनाथ द्दौo त्रिलोचन सुतो विनायक: सोदरपुर सँ गदाधर सुत रामदत्त दौ बुधवाल सँ मुकुन्दर द्दौo अपरा त्रिलोचन सुतो शशिधर गंगाधरो खौआल सँ अनिरुद्ध सुत हरिनन्द न दौ खण्डवला सँ नित्यानन्दो सिंह द्दौo विनायक सुतो हितमोहन नन्दसमोहनो खौआल सँ ज्ञानीसुत जगदीश दौ सोदर. देवकीनन्द न द्दौo शशिधर सुता दरिहरा सँ मधुसूदन सुत तेजनाथ दौ बुधवाल सँ रमानाथ द्दौo ।। गंगाधर सुता पबौलि सँ गुणानन्द सुत कालिकानन्द दौ माण्डगर सँ रमानन्द द्दौo ।। हरिमोहन सुता सोदरपुर सँ गदाधर सुत रामदत्त दौ बुधवाल सँ मुकुन्दक द्दौo अपरा सुता वलियास सँ इश्वदरीदत्त सुत यद्दू दौ फनन्दसह सँ बाना द्दौo मनमोहन सुता शान्ति मोहन कान्तिमोहन जगन्नाुथसच्चिदानन्दाध बलियास सँ इश्व रीदत्त सुत गिरजादत्त दौ सरिसब सँ लाल जी द्दौo शन्ति मोहन सुता लील मोहन गिरीश मोहन शिवेन्द्र मोहन कृष्ण मोहन धुसौत सँ फतुरी सुत विपानन्द दौ सोदरपुर सँ जयनन्ददन द्दौo गिरान्द्रन मोहन सुता अलय सँ विष्णु कान्तँ सुत शाचीकान्तर दौ दरिहरा सँ ताराकान्तन द्दौo

(602) ॐ सुदय सँ बानू छपरारवेतिया (306) ।। शिवेन्द्र मोहन सुता साकेत राजे त्रिपुरौली नरउन सँ लीलानाथ सुत बैद्यनाथ दौ खण्डवला सँ वाबू गुणधारी सिंह द्दौo ।। कान्ति मोहन सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत जगन्ना थ दौ खौआल सँ शिवनन्दरन द्दौo जगन्नाथ सुता अलय सँ नन्द‍लाल सुत श्रीकान्तं दौ सरिसब सँ बंभोली द्दौo ।। ब्रजमोहन सुता खण्डवला सँ कृष्ण दत्त सुत नन्दीन दौ धुसौत सँ फतुरी द्दौo. D.I.G. चन्द्र्मोहन सुता दमन गणेश महेशा करमहा सँ हलधर सुता गोवर्द्धन दौ सोदरपुर सँ बावूलाल द्दौo गणेश सुता सोदरपुरसँ रजनीदत्त सुत पद्मदत्त दौ बुधवाल सँ वैया. शिवेश्वलर द्दौo. महेश सुता माण्डहर सँ उपा. बद्रीनाथ सुता लीलानाथ दौ खण्डवला सँ वाबू उषापति सिंह द्दौo
सुन्ददर सुता लालजी गुलाब जी श्रीकान्तउ देवीकान्ती बुधवाल सँ दुर्गापति सुत जयकृष्ण दौ पण्डुIआ सँ रामकृष्णौ द्दौo लालजी सुतो निरसूक: सोदरपुर सँ वाबूनाथ सुत दूररणा दौ वलियास सँ बवे द्दौo निरसू सुता दिधोसँ अयोघ्यासनाथ सुत श्रीकान्तय दौ दरिहरा सँ बवुए द्दौo गुलावजी सुता दामोदर खण्डवला सँ जगतकान्त् सुत बोधकान्तौ दौ हरिअम सँ गोविन्दन द्दौo अपरा गुलाब जी सुता ताराकान्तन वलियास सँ बावूलाल सुत आर्तितनाथ दौ करमहा सँ सदानन्दद द्दौo दामोदर सुता फनन्दोह सँ राधानाथ सुत गौरीनाथ दौ खौआल सँ जगदीश द्दौo ताराकान्तन सुता पण्डु आ सँ कन्हािई सुत पलटन दौ फनन्ददह सँ मनमोहन द्दौo श्रीकान्त सुतो (महान अर्थ शास्त्रीन इन्दिरागांधीक आर्थिक सलाहकार R.B.I. Governon ) लक्ष्मीुकान्त : खण्डवला सँ हरिमोहन सुत चुनचुन प्र. प्राण मोहन दौ धुसौत सँ माधव द्दौo ।। सुधाकरसुतो मदनमोहन उमाकान्तोी पण्डुीआ सँ पाँ रामकृष्ण. सुत पाँ जीवेश्वकर दौ सोदर. गुदर द्दौo अपरा सुधाकर सुता सोदरपुर सँ रामदत्त दौ वुधवाल सँ मुकुन्दक द्दौo (2) अपरा सुधाकर सुता कमलाकान्तe विमलाकान्तव कामदेवा : सतलरवा सँ भिरिवया सुत रामेश्वकर दौ पालीसँ भगवानदत्त द्दौo

(603) ॐ सुदय सँ बानू छपरा वेतिया ।।मदनमोहन सुता पालीसँ सदानन्द सुत रधुनन्द्न दौ कुजौली सँ वैया. कृष्णनलाल द्दौo अपरा मदनमोहन सुता रूकमीनीदत्त हेमकान्तर पुष्पाकान्तद छविकान्ताु धुसौत सँ मुकुन्दस सुत जनार्दन दौ नरउन सँ शिवनाथ द्दौo रूकमीनीकान्तस सुता विजयकुमार मनोजकुमार राजेश कुमारा खौआल सँ वैया. हरिसुत पुरुषोत्तम दौ सोदरपुरसँ जयनन्ददन द्दौo ।।पुष्पसकान्तज सुता अरूण अशोक प्रदीप दिधो सँ मंगनू सुत चौ. केदारनाथ दौ फनन्दमह सँ गुणानन्दु द्दौo
।।कमलाकान्तय सुता कृष्णतकुमार हरि‍किशोर कन्हैौया वलियास सँ वाबूलाल सुत किर्तिनाथ दौ कुजौली सँ दुर्गानाथ द्दौo हरिकिशोर सुता दरिहरा सँ हरिशंकर सुत दिवाकर दौ सोदर. इन्द्राहनन्दक द्दौo विमलाकान्तव सुता चक्रधर पद्मकान्तल सन्तोदष कुमारा: सोदरपुर सँ भैरव सुत निररू दौ वलियास सँ इशदत्त द्दौo चक्रधर सुता सक. केदारनाथ सुत विधानाथ दौ सोदरपुर सँ अभिरमन द्दौo ।।बामदेव सुता जयशंकर शुभंकर विरूपाक्ष धूबचन्द्रह शम्भूका दरिहरा सँ तीर्थनाथ सुता दयानाथ दौ नरउन सँ बलखी द्दौo ।।रमन सुता लक्ष्मीौदत्त श्रीदत्त बौकूफा करमहा सँ भिखारी सुत सद्र दौ बेलउँच सँ भैया द्दौo लक्ष्मीीदत सुता केशव छोटाकाई सुकेश्व रा वलिo भवी सुत प्रेमनाथ दौ पालीसँ दिनानाथ द्दौo केशव सुता गिरधर किशोर: दरिहरा सँ इशान्नाभथ सुत रधु दौ हरिअम सँ ठेडान द्दौo गिरधर किशोर सुता रमानन्द गिरजानन्द दुर्गानन्दान वलिo बुद्धिनाथ सुत वैयाo श्रीकान्तर दौ सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौo रमानन्दम सुता जजि. आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ खौआल सँ म.म. चुम्मे द्दौo गि‍रिजानन्दद सुता पबौलि सँ बुद्धिसुत डीहनाथ दौ हरिअम सँ वाबू द्दौo दुर्गानन्दर सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमूतनाथ दौ प्रबौली सँ गुणनन्दि द्दौo छोटकाइर सुता हरिकिशोर नन्‍दकिशोर शिवकिशोरा सँ छोटकू सुतनन्दालाल दौ वलियास सँ हृदयचन्दधन द्दौo ।।सुकेश्वनर सुता राजकिशोर जयकिशोर सुरेन्द्रसकिशोर विरेन्द्रु किशोरा माण्डसर सँ झिंगुर सुत भैरवदत्त दौ पालीसँ भगवान द्दौo नरेन्द्र किशोरा सुता जीवेन्द्र किशोर पण्डुेआ सँ लक्षमन सुत प्रवबूनन्दरन दौ पबौलि सँ चतुर्भूज द्दौo।। ।। राजकिशोर सुता वलियास सँ वाबूलाल सुता अ‍ार्तिनाथ दौ करमहा सँ सदानन्द् द्दौo अपरा सुता विरपीसँ नेवालाल दौ नरउन सँ हिरामणि द्दौo

(604) ॐ विश्वननाथाय नम: सुदय सँ बदूधपरा (307)
।। श्रीदत्त सुता बेलउँच सँ भिक्षुक सुत बालक राम दौ सतलरवा सँ छक्क न द्दौo. बौक सुतो वीरमद्र गोपालो पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ करमहा सँ दूरिवया द्दौo वीरभद्र सुता हरिअम सँ भूलन सुत दौ सोदर पुर सँ श्रीरमन द्दौo भोलानाथ सुतो बदूकीक जजिवाल सँ मद्धू सुत हिरू दौ हरिअम सँ पुरुषोत्तम द्दौo बदूकी सुता सरिसब सँ हेमाड.गद सुत हिरेश्व र दौ एकहरा सँ म.म. गुणीश्व र द्दौo ।। मतिराम सुतो मौनीक: टकबाल सँ गंगाधर सुत बोधकृष्णह दौ जजिवाल सँ वदलू द्दौo मोनी सुता इशदत्त: पालीसँ रवग्गूप सुत थाडू दौ बेलउँच सँ भिरवम द्दौo इशदत्त सुता परमश्वबरी दत्त कालिकादत्त नारायण दत्त गोविन्दव दत्त भगवान दत्ता दरिहरा सँ प्रयागदत्त सुत गणेशदत्त सँ करमहा सँ धर्मनाथ द्दौo कालिकादत्त सुता बच्चासका पबौलि सँ नाथा सुत मोती दौ करमहा सँ वाबूनाथ द्दौo बच्चाल सुता दुरवमोचन चन्द्ररशेरवर मार्कण्डेेय उमेशचन्द्रर भहेशचन्द्रार पबौलिसँ रतिनाथ सुत प्रभुनाथ दौ माण्डिर सँ छीतन द्दौo चन्द्रदशेरवर सुता नरउन सँ जयदेव सुत सर्वेन्द्रर दौ माण्ड्र सँ जलधर द्दौo मार्कण्डेरय सुता धुसौत सँ रमानन्द् सुता इन्द्रारनन्दद दौ पण्डु आ सँ जगदीश द्दौo उमेश चन्द्र सुता ना. खौआल सँ दिनेश्व्र सुत लोकेश्व र दौ सरिसब सँ मुचकुन्दद द्दौo महेश चन्द्रस सुता नाहस खौआल सँ रामेश्व्र सुत हरिकेश्व‍र द्दौo ।।नारायण दत्त सुता बच्चदन ललन सिंहेश्वशर अवधविहारी बहादूर रंगनाथ नमोनाथा खौआल सँ बालगोपाल सुत हिरा दौ पबौलि सँ मोती द्दौo अवधविहारी सुता जगति पबौलि सँ वैया. किशोरी सुत विश्व रेवर दौ खौआल सँ चौ. विश्वेेश्वलर द्दौo नमोनाथ सुता खौआल सँ म.म. चुम्मे सुत दामोदर दौ पाली सँ रबूशसू द्दौo

(605) ॐ सुदय सँ समौलि ।। वीर सुतो लालाक: बलियास सँ राधव सुत जगदीश दौ सकौना सँ नारायण द्दौo अपरा वीर सुता गोविन्दे गोकुलनाथ बुद्धिनाथा विस्फीा सँ पिताम्बवर सुत मोहन दौ धुसौत सँ जगदीश द्दौo लाला सुता बालचन्द्रँ: दरिहरा सँ हिंगु सुत नन्दद दौ बाली सँ महादेव द्दौo बालचन्द्रा सुतो मनसुरव मानिको करमहा सँ बछाई सुत वंशीधर दौ खौआल सँ लक्ष्मीरकान्तत द्दौo अपरा लाला सुतो चिलकाक: दरिहरा सँ भगीरथ सुत हरिकृष्णस दौ धुसौत सँ सुन्दवर द्दौo चिलका सुतो आँरवी मचलो बुधवाल सँ रामनाथ सुत भवहेव दौ खौआल सँ अन्दी‍ द्दौo आँरवी सुता सोदरपुर सँ महिनाथ सुत बचनू दौ टकबाल सँ महिधर द्दौo मचल सुता भवनाथ: सोदरपुर सँ वंधुसुत साहेब दौ एकहरा सँ दुर्ल्ल भ द्दौo ।।गोविन्दँ सुता बुधवाल सँ वदी सुत राम दौ सोदर. बछाई द्दौo अपरा गोविन्दो सुता दुरवभंजन मधुकर दुर्गादत्ता सोदरपुर सँ हरिदेव सुत अनाथ दौ अलय सँ चौ. विश्वे श्ववर द्दौo दुरवभंजन सुतो बहादूर : करमहा सँ धनश्याुम सुत बदली दौ जजिवाल सँ दुरवनी द्दौo बहादुर सुतो ठीठर प्र. मोदनाथ धुसौत ठ. थेधु सुत उँमापति दौ खौआल सँ गुणाकर द्दौo ।। दुर्गादत्त सुतो फकिरन झोहनो करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ दरिहरा सँ भ्रमर द्दौo फकिरन सुतो मनीलाल सोरेलालो धुसौत सँ चानन सुता भैया दौ वलियास सँ कीरू द्दौo मनीलाल सुता वलियास सँ गोविन्द सुत हरिनाथ दौ बहेराढ़ी सँ आँरवी द्दौo ।। सोरे लाल सुता नन्दझलाल सिंहेश्वलर कपिलेश्वरर मुत्केदश्वसरा: करमहा सँ किशोर सुत नाथे दौ सकरादी सँ कृष्णतराम द्दौo।। ।। मुत्केमश्वठर सुता हरिअम सँ बोधनाथ सुत हरिवंश दौ नरउन सँ चुम्मान द्दौo ।।गोकुलनाथ सुतो कमलापति: खौआल सँ परमानन्दे सुत मतिराम दौ बुधवाल सँ प्रदुम्ना द्दौo कमलापति सुता सतलरवा सँ कृष्ण‍पति सुत बदलू दौ कुजौलि सँ महादेव द्दौo बुद्धिनाथ सुता सोनीक: सोदरपुर सँ धराधर सुत मनि दौ खौआल सँ रामदेव सुत रधुनन्द न द्दौo।।

(606) ॐ: सुदय सँ ठाढ़ी सागरपुर (308)
।। अपरा बुद्धिनाथ सुतो बोध : आलय सँ लाला सुत लान्हूर दौ एकहरा सँ श्याँम सुत शमभू द्दौo सोनी सुतो धरानाथ: जजिवाल सँ बन्दीि सुत शुमी दौ पाली सँ भिरिव द्दौo धरानाथ सुतो रामलाल: धुसौत सँ उँमापति सुत शंम्भुानाथ दौ दरिहरा सँ वाचा द्दौo. रामलाल सुतो जयदेव फणिनाथो सोदरपुर सँ थेध पौत्र् बैदयनाथ सुत कन्हाौई दौ अलय सँ मधुरापति सुत रवेलपति द्दौo वलियास सँ रुद्रदत्त द्दौo ।। बोध सुतो धर्मदत्त धोधनो सोदरपुर सँ तुलसी सुत चेडना दौ माण्डसर सँ भैयाराम द्दौo धर्मदत्त सुतो गोशाँइक: गंगोली सँ कृपाराम सुत र्बाधव दौ पालीसँ दुरवमंचन द्दौo धोधन सुता गिरधारी बच्चू फकिरन उँमाका खौआल सँ चौ. चाण सुत पोषन दौ पाली सँ बोध द्दौo ।।कमलापति सुतो मुरलीधर: बुधवाल सँ मथुरा सुत रधुदेव दौ सतलरवा सँ कमली द्दौo. मुरलीधर सुता सनफुल मनफूल जगन्नाौथा खौआल सँ पशुपति सुत धुनाथ दौ हरिअम सँ हरपति द्दौo. सनफूल सुतो बकनन्दवन भगवान दत्तो करमहा सँ कालीदाश सुत सनफूल दौ खौआल सँ भैया द्दौo ववुनन्दुन सुता जयनाथ मेधनाथ कस्तिरी हरिअम सँ शुभ सुत सुबोध दौ सतलरवा सँ भानु द्दौo जयनाथ सुता हरिअम सँ छत्रमणि सुत परशमणि दौ जजिवाल सँ आत्माँराम द्दौo मेधनाथ सुता जजिवाल सँ चीरा सुत तुलसीदत्त दौ अलय सँ महिपति द्दौo कस्तुयरी सुतो ब्रजकिशोर जनार्दनो सरिसब सँ नारायणदत्त सुत पंचानन्दौ दौ हरिअम सँ कन्हाुई द्दौo ब्रजकिशोर सुता बुधवाल सँ नन्ददलाल सुत नरसिंह दौ कोदरिया सँ वागीश्वोरीदत्त द्दौo जनार्दन सुता चन्द्रपकान्तँ नरउन सँ तुफानी सुत गोविन्द‍दत्त दौ हरिअम सँ श्रीनाथ द्दौo चन्द्रशकान्तल सुता पाली सँ मनमोहन सुत श्रीकान्तव दौ खौआल सँ माधव द्दौo

(607) ॐ अमरनाथाय नम: काकोसँ अष्टतजा पेकपाड़ रधुनाथ पुर भड़गामा अररिया अथकाको बेलउँच ग्राम: लमनहर सुतो हरदत्त : सँ सुतो अन्दीधक: कुसमाल सँ गंगाराम सुत सदाय दौ निकुति सँ चतुर द्दौo अन्दी् सुतो गोशाँई प्रितम दौ पनिचोम सँ प्रितिनाथ सुत पुरन्द र दौ पबौलिसँ मही द्दौo गोशार्ड प्रितम सुता अमृतेश अमरेश महेशा: पनिचोम सँ सदानन्दत सुत राम दौ माण्डरर सँ सांत्रु द्दौo अमृतेश सुतो वंशमनि माण्डपर सँ बवुआ सुत ननू दौ पालीसँ गौरी द्दौo वंशमनि सुता वाबूलाल बवुअन मन्नूालाला: नरउन सँ वंशीधर सुत शशिशेरवर दौ जजिवाल सँ बवनू द्दौo ववुअन सुता ततैल सकराढ़ी सँ बाचा सुत वबूनन्द्न दौ रवड़का एकहरा सँ मित्रदत्त द्दौo ।। अमरेश सुता रविनाथ: पबौलि सँ रमाकान्तँ सुत भैयन दौ बुधवाल सँ प्राण बन्धुह द्दौo रविनाथ सुता फनन्द ह सँ रविनाथ सुत भरू दौ वलियास सँ रलोनी द्दौo महेश सुतो रोहिणी दत्त प्रेमनाथो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सँ द्दौo ।।अमरेश सुतो रविनाथ: पबौलि सँ रमाकान्तर सुत भैयन दौ बुधवाल सँ प्राणबन्धुु द्दौo रविनाथ सुता फनन्द ह सँ रविनाथ सुत भस दौ वलियाय सँ सोनी द्दौo।। महेश सुतो रोहिणीदत्त प्रेमनाथो सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ सँ द्दौo ( B 79/2) कौस्कीसदत्त सुता भवन देवन पुष्पुनाथा वलियास सँ इन्द्र पति सुत रधुनाथ दौ पालीसँ हरिकृष्णद द्दौo. भवन सुतो बाचा नाथो खौआल सँ बोध सुत भैया दौ पबौलि सँ भिरवारी द्दौo बाचा सुता बुधवाल सँ निलाम्बषर सुत लाल दौ सोदरपुर सँ निधि द्दौo नाथ सुता करमहा सँ मनीराम सुत बधरी दौ खौआल सँ झडुला द्दौo देवन सुता जगमोहन फकिरन मथुरानाथ सतलरवा सँ ऋषिसुत नेनन दौ सोदरपुर सँ कुली द्दौo जगमोहन सुतो भगिरथ: जजिवाल सँ दुर्भिरव सुत फणी दौ पालीसँ दुर्लभ द्दौo भगीरथ सुता रधुवर केवल कृष्णस यशोधर जयदेवा पालीसँ मुना सुत वेणी दौ एकहरा सँ भवन द्दौo रधुवर सुतो श्रीकान्तु वलियास सँ वाबूनाथ सुत गोपाल दौ पालीसँ मन्नूभलाल द्दौo श्रीकान्तध सुता आशानन्द बालानन्दर शोकलानन्द जनानन्दा दिधोसँ बावूजी सुत मधुसूदन दौ पालीसँ सुन्दहर द्दौo बालानन्दा सुतो चपाही धुसौत सँ मुना सुत शिवनन्दसन दौ सँ द्दौo केवलकृष्ण सुता जगदीश कमलाकान्तथ उँमाकान्तश तुलाकृष्णी सत्यौनारायणा: हरिअम सँ पोषण सुत पाँ गोणेशदत्त दौ पण्डुौआ सँ पाँ भिखारी द्दौo जगदीश सुतो रमेश: मलिछाम बहेराढ़ी सँ सुत हरिवंश दौ सँ द्दौo कमलाकान्तर सुता नारायण जी श्या्म जी चिरञ्जीव बच्चगन जी शतंजीवा: दिधोय सँ दिनानाथ सुत दुर्गादत्त दौ सतलरवा सँ मनीलाल द्दौo पुष्पँनाथ सुतो रेवतीनाथ: गंगोली सँ कृपाराम सुत सर्वस्वज दौ बुधवाल सँ गोनन द्दौo

(608) ॐ काको सँ कैलरव पिलखवाड़ (309) ।। (344/1) चतुर्भूज सुतो धर्मदत्त: धुसौत सँ हृषिकेशसुत थेधू दौ माण्डँर सँ कृष्णेनन्द द्दौo धर्मदत्त सुतो धैर्यनरायण बेचनौ बमनियाम सँ बालकृष्णस सुत रतन दौ सतलरवा सँ रमाकान्तो द्दौo अपरा धर्मदत्त सुता मेधन परशमणिबनिका करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ एकहरा सँ लक्ष्मी धर द्दौo धैर्यनारायण सूता पनि. लाल सुत कृष्ण दौ एकहरा सँ जगनी द्दौo अपरा सुता पाली सँ सदाशीव सुत हरि दौ पण्डुउआ सँ कमलनयन द्दौo अपरा धैर्यनारायण सुता सकराढ़ी सँ नीतन सुत मधुरापति दौ अलय सँ धराधर द्दौo अपरा सुतो रामकृष्ण : उचति सँ हिरानन्दप सुत माना दौ वलियास सँ महिपति द्दौo ।। बेचन सुता सर्वस्वयनारायण छोटा प्र. उग्रनारायण लक्ष्मीुनारायण: पालीसँ सदशिव सुत हरि दौ पण्डुयआ सँ कमलनयन द्दौo अपरा बेचन सुता सोदरपुर सँ इन्द्रबमणि सुत पोषन दौ अलय सँ आनी द्दौo बावू प्रo सर्वस्वानारायण सुता हंसनारायण: नरउन सँ वंशीधर सुत शशि शंकर दौ जजिवाल सँ बचन द्दौo छोटा सुतो हरिनारायण अजित नारायणो सोदरपुर सँ मथुरानाथ सुत सुरवड़ी दौ दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo अपरा सुतो कवि गोपाल जगतनारायणो फूलदाहा पाली सँ बोध सुत भिक्षुक दौ दरिहरा सँ रोहिणी सुत भवन द्दौo एकहरा सँ छत्रपति द्दौo अजीत नारायण सुता जालय सँ सुत सत्यरनारायण दौ हरिनारायण सुतो रधुवंश: सबौर गाउल करमहा सँ साहबेराम सुत हिराराम दौ दरिहरा सँ बधु द्दौo रधुवंश सुतो यदुवंश शिवा हरिअम सँ काशीनाथ पौत्र पोषण सुत ब्रजलाल दौ (सौराठ) ब्रजलाल सुता सोदरपुर सँ छोटा सुत इश्वररीदत्त दौ पालीसँ छोटा द्दौo रधुवंश सुता करमहा सँ फकीर सुत हरि दौ सतलरवा सँ बालकृष्णि द्दौo जगतनारायण सुतो मुकुन्दद गंगाधरो हरिअम सँ नेना सुत प्रभुनाथ दौ सोदर. विश्राम द्दौo मेधन सुतो गोशाँई हृदय सुरवो खण्डवला सँ बंधु सुत दुर्गादत्त दौ बुधवाल सँ साहेब द्दौo गोशाँई सुतो कुञ्जबिहारी छत्रधारीको करमहा सँ बधर सुत बोधन दौ।। ।। जजिवाल सँ मनोरथी द्दौo छत्रधारी सुतो शिवनन्दणन: सोदरपुर सँ ननदीश्वबर सुत पगिनाथ दो ओइनि सँ बावू गोपाल नारायण द्दौo ।। हृदय सुरव सुतो अनन्ति: करमहा सँ रुद्रनाथ सुत शीतलादत्त दौ नरउन सँ बीतू द्दौo अपरा सुता वभनियाम सँ मथुरापति सुत वंशमनि दौ सरिसब सँ रुद्रधर द्दौo अपरा हृदयसुरव सुता बुधवाल सँ मानीक सुत कृष्णथ दौ दरिहरा सँ नाथे द्दौo अनन्त सुता अतलरवा सँ रतनू सुता अर्जून दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौo

(609) ॐ काकोसँ कैलरव
।। परशमणि सुतो भोलानाथ गायादत्तो हरिअम सँ यदुनन्दधन सुत काशीनाथ दौ सोदरपुर सँ भवानन्द द्दौo अपरा परशमाणि सुतो मुरली धरोहियालालो सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त दौ पनिचोम सँ प्रान्नादथ द्दौo अपरा सुता पबौलिसँ रधुवीर सुत पाठक भवनाथ दौ सकराढ़ी सँ भैनू द्दौo अपरा परशमणि सुता करमहा सँ गोकुलनाथ सुत धैर्यनाथ दौ पनिचोम सँ शिवदत्त द्दौo अपरा सुता पालीसँ छोटकू सुत मधुनन्दुन दौ कोदरिया सँ अन्दीभ सुत काला द्दौo अलय सँ रतीश द्दौo भोलानाथ सुतो वबुआक: बुधवाल सँ ब्रजनाथ सुत राजनाथ दौ सोदरपुर सँ शम्भुकदत्त द्दौo बेलउँच सँ प्रभाकर कस्तुकत: ।।मुरलीधर सुता दहिरासँ बच्चिन सुत कालीनाथ दौ गंगौली सँ ववुरैया द्दौo अपरा मुरलीधर सुता हरिवंश सुवंश अमृतनाथा: माण्डपर सँ बछरू सुत बनमाली दौ टकबाल सँ दत्त द्दौo हरिवंश सुता श्रीनन्दौन: करमहा सँ होरिल सुत बिहारी दौ सोदरपुर सँ इद्रमणि द्दौo सुवंश सुतो चुत्हारईक: दरिहरा सँ ववुए. सुत मनमोहन दौ कर. बतहा द्दौo ।। वैया. अमृतनाथ सुता कृष्ण नन्दनन विष्णुोनन्दमन किर्तिनन्दहन सूर्यनन्दइन अभिनन्दुना दिधो सँ सनफूल सुत मोदी सुत अमृतनाथ दौ माण्डँर सँ नाथ पौत्र भवीसुत मुनी द्दौo कृष्णानन्दणन सुता पालीसँ गाना पौत्र गीरधर सुत रधुरुद्र दौ जजिवाल सँ भवानीदत्त सुत झिगुंर द्दौo दरिहरा सँ फेकू द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ रधुनन्ददन सुत श्रीनन्दान दौ उचति सँ मुकुन्दन द्दौo विष्णुिनन्दीन सुता रैयाम सोदरपुर सँ भगवानदत्त सुत दामोदर दौ म. खौआल सँ वाबूजी द्दौo।। ।। किर्तिनन्दतन सुता बुधवाल सँ जल्लीस सुत भेरवा दौ दरिहरा सँ भैलोक्यु नाथ द्दौo

(610) ॐ काको सँ कैलरव (310) ।। चौ. बनि सुतो कन्है यालाल देवानन्दोर माण्डँर सँ मोती सुत रत्ने‍श्व्र दो सोदपुरसँ नेहाल द्दौo. अपरा वनि सुतो भैयालाल भवानीलालो हरिअम सँ भगीरथ सुत निधि दौ सरिसब सँ रूचि सुत हरपति द्दौo सक. पति द्दौo कन्हैतयालाल सुतो ववुआक: दरिहरा सँ इशान्ना थ सुत झिगुंर दौ पालीसँ रमानाथ द्दौo अपरा कन्हैदयालाल सुता बच्चूिक: सरिसब सँ मचल सुत फकिरन दौ खौआल सँ भगत द्दौo बवुआ सुता विधाधर पुरन्दइर गोपीसुदर्शना हरिअम सँ ठेड.नि सुत तुलसीदत्त दौ कुजौली सँ भूवन द्दौo विधाधर सुता योगेन्द्र नाथ विरेन्द्र उपेन्द्रा दिधो सँ अयोध्याबयनाथ सुत लाला दौ पालीसँ राम द्दौo योगेन्द्रा नाथ सुता सुरवैत खौआल सँ म.म. बवुअन सुत महो त्रिलोचन दौ बेलउँच सँ सुधाकर द्दौo विरेन्द्रप सुता जोइनिसँ रवोजेन्द्रआ नारायण सुत बावू बोधनारायण दौ सोदरपुर सँ रवगनाय द्दौo उपेन्द्र सुता पण्डु आ सँ पाँ उँमापति सुत गंगानन्दव दौ तिसउँत सँ धनश्याुम सुन्देर द्दौo ।। पुरन्दरर सुता वलियास सँ गिरधारी सुत म.म. रज्जेण दौ हरिअम सँ दीना द्दौo अपरा पुरन्दहर सुता अहिल खौआल सँ भट्टसिमरवासी रंकलाल सुत सोनेलाल दौ ओझोलि नरउन सँ आदित्य सुत भरथ दौ पालीसँ झाला द्दौo
।। चौ. सुत सुदर्शन सुता धुसौत सँ मुकुन्दह सुत हिरामणि दौ कोदरिया सँ मुकुन्दस द्दौo भैयालाल सुता पालीसँ भोरा सुत नेनन दौ सोदरपुर सँ करिया द्दौo भवानी लाल सुता सोदरपुर सँ गरीबनाथ पौत्र वेणीदत्त सुत भायलाल दौ दरिहरा सँ गिदरू सुत बवुरैया द्दौo बुधवाल सँ चेता द्दौo

(611) ॐ काको सँ कैलरव शिवनगर चौ. वाणपुरा
भला सुता बन्धु रवगेश माधवा पालीसँ चिकु सुत कुमुदानन्दा दौ (182/3) कुजौलीसँ रमानन्दा द्दौo लाला सुतो बाल चन्द्र रवगेशो दरिहरा सँ हिंगुसुत नन्दल दौ।। ।। (203//8) पालीसँ महादेव द्दौo बालचन्द्र8 सुतो मनसुरव मानिको करमहा सँ बधाई सुत वंशीधर दौ (247/4) खौआल सँ लक्ष्मीलकान्त। द्दौo बन्धुप सुता सुरगन मोहन सुत पुरुषोत्तम दौ ( B 78/2) पालीसँ महेश द्दौo रवगेश सुतो आँरवीक: अलय सँ मोहन सुत गुनाई दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo. अपरा रवगेश सुतो प्रभाकर साहबौ दौ दरिहरा सँ सदानन्दप सुत रधुपति दौ सकहरा सँ बछाई द्दौo प्रभाकर सुता बाछ: वलियास सँ पशुपति सुत विधानाथ दौ सोदर. गोनू द्दौo बाछ सुता कृष्णददत्त : हरिअम सँ देवकृष्णद सुत वौक दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुा द्दौo कृष्ण दत्त सुता वलियास सँ भवी सुत प्रेमनाथ दौ पालीसँ दिनानाथ द्दौo ।। माधव सुतो बवुरैयाक: करमहा सँ रधुदेव सुत जुड़ाउन दौ खौआल सँ चौ. चाण द्दौo ववुरैया सुता नेयाँ तुलसीदत्त भगवान दत्ता सोदरपुर सँ दुरवन सुत धीरा दौ सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौo नेयाँ सुता पनि. विके सुत मानीक दौ सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौo लान्हय प्र. तुलसीदत्त सुता गोविन्दँदत्त विष्णुादत्त गणेशदत्त चिन्तदमणि महादेवा सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ सुत हिरा दौ बुधवाल सँ कलाधर द्दौo अपरा सुतो जीवछा पालीसँ बोध सुत दुर्गादत्त द्दौo बेलउँच सँ चेड.न द्दौo विष्णुौदत्त सुतो नरसिंह: सोदरपुर सँ लाल सुत नेना दौ कर. रमानाथ द्दौo गणेशदत्त सुता पालीसँ सोदरपुर सँ बचनू सुत दुल्ल ह द्दौo ।।जीवछ सुतो सदानन्दस जगनानन्दो् महुवा खौआल सँ भैया प्र. जानकीना‍थ सुत अमृतनाथ दौ पनि. श्याबमनाथ द्दौo सदानन्द् सुता महनौरा रवौवाल सँ श्रीनाथ सुत कन्हातई दौ बेलउँच सँ कपीन्द्रि द्दौo जगतानन्दप सुता लक्ष्मीादत्त जगदीश रमेश भदुआल माण्डरर सँ रमकृष्णद सुत माधव दौ पबौली सँ राम द्दौo लक्ष्मीीदत्त सुतो सतीशचन्द्रो रतीशचन्द्रस महिया सोदरपुर सँ विश्व नाथ सुत दामोदर दौ हरिअम सँ झल्ली द्दौo सतीश चन्द्रर सुतो सुधीर सुजीतो कड़रारनि बमनियाम सँ मुरली, सुत यदुवीर दौ जगोरसोदर. यदुवीर द्दौo रतीश चन्द्रथ सुता संजय प्रo मन्नुी विजय विनय कटका. सन्दसह दिधोसँ सुत ठ. यदुवीर दौ पउना जगदीश सुत जयनाथ: अमरनाथो अच्छीर बहेराहिसँ सुतलक्ष्मीयनारायण दौ बसैठ सँ जयनाथ सुता विष्णुसपुर सँ वासुकीनाथ सुत हरिकान्त दौ वेलवासी सँ दौ

(612) ॐ काको चाणपुरा हरिपुर वीरा एकमा (सुपौल) (311) ।। अमरनाथ सुता रवोजपुर खौआल सँ सुत शोभाकन्तण दो सँ द्दौo रमेश सुता बेरमा नन. धुसौत सँ तेजनाथ सुत बच्चास प्र. जयनाथ दौ।। ।। भगवानदत्त सुतो दुर्गान्नारथा करमहा सँ हरिकृष्ण सुत रमानाथ दौ पबौलि सँ परान द्दौo. दुर्गानाथ सुता जगन्नाुथ : दरिहरा सँ सुबोध सुत निधिपाणि दौ करमहासँ बानूनाथ द्दौo. जगन्नारथ सुता सतलरवा सँ नित्याननन्दस सुत रमानान्दे दौ जजिवाल सँ शोभनाथ द्दौo
।।जानकी नन्द.न सुता रूपराम रोहिणी रमन होरितम साहबा सकराढ़ी सँ पिताम्बार सुत नेनू दौ पालीसँ बैद्यनाथ द्दौo रोहिणीरमन सुता रवेदन: नरउन सँ प्राण पति सुत मोदनारायण दौ दरिहरा सँ पुरन्दुर द्दौo. अपरा सुता पीताम्बबर : माण्डौर सँ भवदेव सुत धर्नेश्व र दौ पालीसँ छबनू द्दौo खेदन सुतो ब्रहमदत्त भगवान दत्तो जजिवाल सँ शुभपति सुत हरि दौ पालीसँ काला द्दौo ब्रहमदत्त सुता तिसडँत सँ मंगलादत्त सुत श्याणमलाल दौ वलियास सँ विष्णु्दत्त द्दौo रवेदन सुता दरिहरा सँ कमलापति सुत केशव दौ बहेराढ़ी सँ तेजन द्दौo अपरा सुता ओइनि सँ वाबू ऐनिपाल नारायण सुत वाबू रशिलनारायण दौ पालीसँ मधुनन्दषन द्दौo नीलाम्बसर सुतो बच्चू क: सोदरपुर सँ मेधाकर सुत निधि दौ पालीसँ डीहेश्वसर द्दौo ।। साहेब सुता मन्नूस नेहाली सोनमनि उँमानाथ भोली कलरानगिबाल सँ सदाय शुभपति दौ सकराढ़ी सँ हरि द्दौo मन्नूद सुतो श्या‍मनाथ बवुजनो पबौलि सँ भातू सुत मोतीराम दौ अलय सँ मधुरापति द्दौo अपरा मन्नून सुतो मंधन: दरिहरा सँ कमलापति सुत केशव दौ बहेराढ़ी सँ तेजन द्दौo श्याोमनाथ सुता नरउन सँ धैय्र्यी सुत रूपनाथ दौ सोदरपुर सँ इन्द्रदमणि द्दौo ।। नेहाली सुता राजा परशी हनुमानदत्ता हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ सोदरपुर सँ बचनू द्दौo हनुमानदत्त सुता वलियास सँ जीवन सुत बिनमा दौ कोदरिया सँ परमेश्वसरिदत्त द्दौo उँमानाथ सुता हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ पबौलि सँ पुरुषोत्तम सुत हिया द्दौo कुजौली सँ अभिराम द्दौo सोनमनि सुतो धोधन: पाली सँ बेचू सुत नित्यानन्दत दौ माण्डरर सँ बवूआ द्दौo अपरा सुतो नोने श्रीनाथो करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ वलियास सँ चिलका द्दौo


(613) ॐ काको सँ बरहा नगराम ।। जयराम सुता करमहा सँ जगन सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ दयाराम द्दौo मनीराम सुतो पोषण कन्हासईको माण्डिर सँ महेश सुत भवेश दौ सोदर. गरीब द्दौo पोषन सुता प्राणपति वलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ दो हरिअम सँ बौक द्दौo प्राणपति सुता कुलानाथ दरिहरा सँ कीरा सुत बावूनाथ दो पालीसँ सबूरदत्त द्दौo अपरा भवदेव सुता यादवा हरिअम सँ हरदत्त सुत पति दौ सतलरवा सँ महाई द्दौo यादव सुता पनिचोम सँ महादेव सुत कंगाली दौ पबौलि सँ पशुपति द्दौo अपरा यादव सुता हाटी पाली सँ शिवदारा सुत परान दौ जजिवाल सँ सदाय द्दौo अपरा सुता कालिकादत्त: पण्डुगआ सँ कुलपति सुता काला दौ पालीसँ नयन द्दौo अपरा यादव सुता बच्चूपक: खण्डवला सँ कमलापति सुत जयशीव दौ करमहा सँ कालिदाश द्दौo कालिकादत्त सुता पद्मकुर पनिचोम सँ मनबोध सुत नेहाल दौ ।। सोदरपुर सँ बाचा द्दौo।। बच्चूख सुता करमहा सँ जीवनाथ सुत शम्भूरनाथ दौ पबौलि सँ हिया द्दौo ।। (106//1) सुन्दणर सुता नीलकंठ सँ सुत दो सँ द्दौo नीलकंठ सुतो अन्दी क: अलय सँ हलघर सुत भवानी दौ जजिवाल सँ रतिदेव द्दौo ।। अन्दीप सुता राधव विश्व नाथ गरबन धानाका बुधवाल सँ बलभद्र सुत हरि दौ सोदरपुर सँ कमल द्दौo।। गरबन सुता जुड़ाउन कुलमनि शिवरामा सोदरपुर सँ पुरन्दवर सुत जनार्दन द्दौo (28/4) सकराढ़ी सँ दण्डौपणि द्दौo।। जुड़ाउन सुत खेलपति माण्डलर सँ हाड़ीसुत लक्षमन दौ (B66/7) सोदरपुर सँ चन्द्र।शेखर द्दौo अपरा जुड़ाउन सुता भैयावाबूनाथ दुर्गानाथ अमृतनाथा: बेलउँच सँ फकीर सुत उँमानाथ दौ बुधवाल सँ गरीखव द्दौo ।। रवेलपति सुता परशमणि बन्धअन बावूमणिका सकराढ़ी सँ नेनू सुत भाय राम दौ नरउन सँ मोदनारायण द्दौo।। वाबूनाथ सुतो सिंहेश्वकर: पबौलि सँ कलर सुत बन्धवर दौ बुधवाल सँ साहेब द्दौo।। भैया सुता पालीसँ बुद्धि सुत मोहन दौ नरउन सँ भृगुपति द्दौo कुलमणि सुतो विद्यानाथ: वलियास सँ फकीर सुत उँमानाथ दौ बुधवाल सँ जीव द्दौo भृगुपति द्दौo।। ।। विद्यानाथ सुता सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ माण्ड्र सँ साहेब द्दौo।। शिवराम सुतो जाल्पासदत्त: खौआल सँ भिरवारी पौत्र लक्षमन सुत पुरुषोत्तम दौ पबौलि सँ कुलपति सुत पुरुषोत्तम द्दौo।। घाना सुतो भवदत्त गोकुलनाथो बुधवाल सँ हरिकृष्णo सुत बछरु दौo खौआल सँ नगन द्दौo।। भवदत्त सुता ललितपाणिकैलूहृरिनाथा:सकराढ़ी सँ भैया सुत उँमन दौ पाली सँ दिनमनि सुत लक्ष्मीबपति द्दौo बेलउँच सँ कारु द्दौo।। कैलन सुतो चिन्ता मणि कुजौलि सँ छोटकू सुत रवेदन दौ पबौलि सँ श्गू़लपणि द्दौo।।

(614) ॐ काको सँ सतलरवा विसौनी, झौवा (312) ।। चतुर्भूज सुता धनश्यााम दाश श्रीराम: कुजौली सँ समस सुत लोकनाथ दौ (1941) नरउन सँ जुड़ाउन द्दौo।। धनश्या म सुतो नाथ कुजौली सँ विष्णुलपति सुत जगदीश दौ (129//1) पनिo शिवनाथ अपरा घनश्यालम सुतो नन्द न : पाली सँ श्रीनाथ सुत राम दौ खण्डवला सँ गौरीनाथ द्दौo।। नाथ सुतो बबनूक: बलियास सँ जगदीश सुत शुभपति दौ सरिसब सँ मनहर द्दौo बवनू सुतो भिरवम: जजिवाल सँ शुभंकर सुत जयदेव दौ एकहरा सँ महादेव द्दौo।। भिरवम सुतो फकिरन: दरिहरा सँ जगन्नाथ सुत जंगल दौ सोदरपुर सँ दूबरि द्दौo अपरा सुता पालीसँ मन्नूु सुत भवादित्यम दौ सोदरपुर सँ चिलका द्दौo।। नन्दनन सुतो नन्कृसकू: पबौलि सँ विश्व नाथ सुत रधुनाथ दौ वलियास सँ हेमकर द्दौo नन्हनकू सुत श्रवण: पालीसँ प्रद्मम्न सुत धनमनि दौ (B/02//3) माण्डतर सँ बनाई द्दौo अपरा नन्दृन सुता रेवती रमण रोहिणीरमन दूवरिका: पबौलि रधुनाथ दौ वलिoहेमकर द्दौo।।रेवतीरमन सुता सतलरवा सँ नारो सुत बन्धु दौ पालीसँ भीम द्दौo।। रोहिणीरमन सुता करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ दौ सतलरवा सँ नारायण द्दौo ।।दाश सुतो भैरव: दरिहरा सँ चिन्ताममणि सुत बवूनी दौ बुधवाल सँ रमापति द्दौo भैरव सुतो गुजर: सोदरपुर सँ शिवदेव सुत पुरन्दoर दौ सतलरवा सँ भवदेव द्दौo ।। गुजर सुतो बुद्धिनेहालो दरिहरा सँ अपूछ सुत रधुनाथ दौ अलय सँ कृष्णीपति द्दौo बुद्धि सुतो मायराम रामाको पालीसँ नाथ सुत बाचा दौ सरिसब सँ रतनू द्दौo।। नेहाल सुता बलभद्र छोटकनिकौ माण्डिर सँ छत्रपति सुत देवन दौ पाली सँ भूवन द्दौo फणिन्द्र सुता मनरक्रकवन जयलाल अमृतलाला हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत हेमानाथ दौ सोदरपुर सँ देवनाथ द्दौo मनरवरवन सुता सोदरपुरसँ कोदई सुत ब्रहमदत्त दौ खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo।। ।। छोटकनि सुता रंगलाल शिवलाल रूपलाला सोदरपुर सँ उँमाई सुत धर्मदत्त दौ वलियास सँ बावूनाथ द्दौo ।। ( B 15/2) लक्ष्मीँपति सुतो बन्धूगक: बहेराढ़ी सँ शुक सुत भवानन्द् दौ सोदरपुर सँ वेणी द्दौo बन्धुण सुतो भवी भैरवदत्तो दरिहरा सँ नरे सुत घनी दौ दौ खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo ।। भवीसुता माण्ड‍र सँ शूलपाणि सुत बेचू दौ बुधवाल सँ सनाथ द्दौo।।

(615) ॐ उँमापत्यै नम: काकोसँ बावू छपरा दाथ
।। भैया सुतो धनीराम जयरामो बलियास सँ अनन्त/ सुत महादेव दौ पबौलि सँ शुभंकर द्दौo।। अपरा सुतो मनीराम: वनियास सँ महादेवस्यैदव दौ पबौलि सँ शुभंकर द्दौo ।। धनीराम सुतो वाबूनाथ: करमहा सँ दुरवन सुत जगन दौ वलियास सँ प्रद्युम्नम द्दौo।। अपरा सुतो गोपीनाथ जानकीनाथो वलियास सँ धीर सुत मानीक दौ जजिवाल सँ कलाधर द्दौo।। ।। वाबूनाथ सुता वाबूलाल भायलाल रंगलाल नेना प्रo जगयलाला पालीसँ उँमादत्त सुत कमलादत्त दौ खण्डवला सँ भानू द्दौo वाबूलाला सुता पालीसँ देवनाथ सुत गोपाल दौ दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo।। भायलाल सुता पबौलि सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दड दो दरिहरा सँ गोकुलनाथ द्दौo रंगलाल सुता हरिनाथ: पण्डु आ सँ रूद्रमणि सुत नन्ददलाल दौ पालीसँ शक्तिनाथ द्दौo हरिनाथ सुतो सुरवा भागाको घरौरा सँ देवकीनन्द न सुत हरिनन्दवन दौ पालीसँ झोटन द्दौo।। भोगासुता ततैलसकराढ़ी सँ केशव सुत शतञ्जीव दौ नेना प्रo जग्य लाल सुता हरिकृष्णर प्रभुनन्दसन विन्य्घरौनाथ रामचन्द्रस लक्षमन पबौलि सँ नारायणदत्त सुत वेदानन्दस दौ दरिहरासँ गोकुलनाथ द्दौo।। हरिकृष्ण सुत नाथ सुतो वंकविहारीक: नरउन सँ छक्कनन सुत शिवनाथ दौ खण्डवला सँ सर्वजीत सिंह द्दौo वंगबिहरी सुता कमलेश अलय सँ बेचनलाल सुत छकौड़ी खण्डवला सँ चिरञ्जीव द्दौo कमलेश सुता खौआल सँ कोमलकान्ति सुत ताराकान्त दौ सोदरपुर सँ घन द्दौo ।।प्रभनन्द न सुता सोदरपुर सँ रामदत्त सुत साधु दौ वलियास सँ यद्दू द्दौo।। विन्या्दौ नाथ सुतो सुरेन्द्र नाथ: सुरगन सँ राय दुर्गानारायण सुत रायवेदानन्दन नारायण दौ खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo।। रामचन्द्र सुता अमरचन्द्र् समरचन्द्रोद खण्डवला सँ विष्णु्सिंह सुत चण्डेसश्वदर सिंह दौ पण्डुाआ सँ पाँ जीवी द्दौo लक्षमन सुता अलय सँ बेचनलाल सुत बल्लूथ प्र. बलभद्र दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo ।। अपरा सोनमनि सुतो नित्यालनन्द सदानन्दो बलियास सँ विधानाथ सुत धर्मदत्त दौ हरिअम सँ जंगल द्दौo।। धोधन सुता तिसउँत सँ मनाई सुत नारायणदत्त दौ खौआल सँ छाता द्दौo नोने सुता पालीसँ रूद्रदत्त सुत हिरफूल दौ दरिहरा सँ रोहिणी सुतननू द्दौo एकहरा सँ गुणाकर द्दौo श्रीनाथ सुता कृष्णाकांत सोदरoमचल सुत पिताम्ब र दौ बेलउँव सँ परशमणि द्दौo अपरा सुता पबौलि सँ मचल सुत प्रितिनाथ दौ माण्ड र सँ सुधाकर द्दौo कृष्ण्कांत सुता जजिवाल सँ शिवरूद्र सुत राजनाथ दौ पालीसँ अमृतनाथ द्दौo

(616) ॐ काको सँ दाथ, एकमा (313) ।। नित्यासनन्दक सुता सरिसब सँ छबन सुत वाबूलाल दो पालीसँ नेनन द्दौo कलर सुता मुशाई टेकनाथ ठीठरा: बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत छत्रकर दौ दरिहरा सँ भवन द्दौo।। अपरा सुत गुलाब सकराढ़ी सँ देवकृष्णा सुत श्यानमलाल दौ हरिअम सँ रमानाथ द्दौo मुशाई सुता जयदेव सत्यादेव कृष्देर व बलदेवा करमहा सँ हेमकान्ता सुत पुष्प कान्तस दो सतलरवा सँ जगमोहन द्दौo जयदेव सुतो मंग. हरिअम सँ लूटन सुत बावू दौ दिधो सँ रधुनाथ द्दौo. सत्य‍देव सुतो दानीक: पालीसँ दुरवन सुत चक्रधर दौ दरिहरा सँ प्यासरे द्दौo कष्णददेव सुता सोदरपुर सँ राम सुत बेचूयैव दौ बेलउँच सँ नाथ द्दौo अपरा जयदेव सुता वंशीधर: रवोरिरोदरपुर सँ राम सुत बेचू दौ बेलउँच सँ नाथ द्दौo वंशीधर सुता सुन्दमरनाथ इश्वेरनाथ मोहन शक्तिनाथा: हरिअमसँ डमाहिर सुत जगदीश दौ पण्डुपआ सँ भल्ले द्दौo सुन्दररनाथ सुता नग. धुसौत सँ महेश सुत गंगानाथ दौ इश्वतरनाथ सुता मोहन सुता ना. खौआल सँ हरि शंकर सुत दिवाकर दौ सोदर. चक्रपाणि द्दौo ।।बलदेव सुता बद्रीनाथ दुर्गानाथ रतिनाथ वुद्धिनाथ रानीटोल हरिअम सँ शंकर सुत बेदानन्दा दौ सोदरपुर सँ मांगु द्दौo बद्रिनाथ सुता विवेकानन्दच सयानन्द् धुसौत सँ श्रीनन्दान सुत ज्यो . शिवनन्दिन दौ जजिवाल सँ रत्न‍देव प्र. रट्टा द्दौo दुर्गानाथ सुत संतोषकुमार मनोज ठाढ़ी पालीसँ चक्रधर सुत योगी दौ कुजौली सँ रमाकान्तन द्दौo रतिनाथ सुता सरि. केदारनाथ सुत कुमुद नाथ दौ भरोत्ता सँ द्दौo विवेकानन्दत सुता रानीहोल सँ मिश्र जीवनाथ दौ सत्यापनन्दस सुत ओंकार मड़ा जजिवाल सँ दिनानाथ सुत विश्वजनाथ दौ अनलo करमहा सँ अमृतनाथ द्दौo संतोष पिण्डाौरूछ मनोज सुता ठाढ़ी सँ सुत दौ ।। गुलाब सुता माण्डवर सँ सनाथ पौत्र भवी सुत बलदेव दौ पनि. लान्हाल सुत कालिकादत्त द्दौo ठीठर सुता बुधवाल सँ नीलाम्बनर सुत मुकुन्दौ दौ सोदरपुर सँ ब्रहमदत्त द्दौo।।

(617) ॐ काको सँ पोरवरौनी तरौनी पिण्डासरुछ: नरहा धगजरी
।।भवनाथ सुता विघानाथ छबन जुड़ाउना जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौo विद्यानाथ सुतो ज्योनo बचनाक: टकबाल सँ सदानन्दत सुता बन्धुत दौ सरिसब सँ नन्दबन द्दौo।। अपरा विघानाथ सुतो बावूनाथ: कुजौली सँ अभिराम सुत मधुरापति दौ पाली सँ दुगीदत्त द्दौo अपरा विघानाथ सुता मनिनाथ बदुकनाथ किर्तिनाथ शम्भुबनाथा माण्डदर सँ चाण सुत मोती दौ सोदरपुर सँ बच्चुब द्दौo बचना सुता वलियास सँ दुर्गानाथ सुत धरानाथ दौ सरिसब सँ भिरिव द्दौo बावूनाथ सुतो कमलनाथ कुञ्जाको खौआल सँ धनश्याीम सुत भूतिनाथ दौ घुसौत सँ झोंटू द्दौo कमलनाथ सुतो चन्द्रतशेरवर प्रo विश्वसनाथ मार्कण्डे़ण्को पालीसँ राधव सुत रामेश्व्र दौ पण्डु आ सँ रुद्रमणि द्दौo सोदरपुर सँ थोथरी द्दौo विश्वमनाथ सुत: कुमेश: सोदरपुर सँ ववुरा सुत सोनेलाल दौ बेलौच सँ कन्हैँयालाल द्दौo।। कुञ्जा सुतो रूप: अलय सँ नेना सुत नन्दपलाल दौ वलियास सँ ननू द्दौo रूप सुता दरिहरा सँ बल्लेश सुत मधुसूदन दौ खण्डवला सँ जीरक्र वन द्दौo ।।मनिनाथ सुता बतहा नन्दौलाल छोटका का सोदरपुर सँ नन्देयश्वुर दौ सकराढ़ी सँ रवरवनू द्दौo ललित सुता सिंहेश्वरर विघ्ने श्वतर कपिलेश्वतररजेश्वसरा सोदरपुर सँ बालकष्णथ सुत हनुमानदत्त दौ वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौo सिंहेश्व‍र सुतो युगलकिशोर: माण्ड्र सँ इशान्नावथ सुत वाबू लाल दौ दिघो सँ चित्रघर द्दौo ।।युगलकिशोर सुतो मदन मोहन: दरिहरा सँ हियन सुत श्रीकान्ता दौ पनिo कपिलेश्ववर द्दौo।। मदनमोहन सुता आनन्द मोहन धीरेन्द्र मोहन शचिन्द्र मोहना: माण्डलर सँ रक्मी नीदत्त सुत केशव दौ सोदरपुर सँ सदानन्द द्दौo आनन्द मोहन सुतो मिनाक्ष दननिया विस्कीद सँ गोपाल सुत चिरञ्जीव दौ सोदरपुर सँ सदानन्दा द्दौo।। कपिलेश्वडर सुता श्रीकान्तद लक्ष्मीाकांत कालीकांत काशीकांत चन्द्रौशेरवरा: पण्डुाआ सँ हृदयमणि सुत अवधविहारी दौ पाली सँ गौरी द्दौo।। ।। शम्भू्नाथ सुता सोदरo जुड़ाउन सुत मोती दौ अलय सँ श्याकमलाल द्दौo धीरेन्द्रच मोहन सुतो चन्द्न नन्दडन नाहस खौआल सँ काशीनाथ सुत न्यादयाo सच्चिदानन्दस दौ तिसउँत सँ पीताम्ब र द्दौo।।

(618) ॐ काको सँ कैलरव (314) पिण्डाररूछ ।। छबन सुतौ जीवननाथ नेहनाथो सरिसब सँ चान सुत भिरिव दौ करमहा सँ उँमानाथ द्दौo।। जीवनाथ सुता अपूछ सकराढ़ी सँ पाँ बनाई सुत जयानन्दक दौ सोदरo चलबलि द्दौo अपरा जीवनाथ सुता खण्डवला सँ महिनाथ सुत मंचित दौ दरिहरा सँ सुबोध द्दौo।। अपूछ सुता माण्डदर सँ वंशीधर सुत सँ रंकमणि दौ एकहरा सँ सनफूल द्दौo।। नेहनाथ सुतो भुशन प्रo बैद्यनाथ: दिघोसँ आँरवी सुत हीरा दौ करमहा सँ ऋद्धि द्दौo मुशन प्रo बैदयनाथ सुता जानकीनाथ शोभानाथ तेजनाथा खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरुद्ध दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo जानकीनाथ सुतो उँमानाथ रमानाथो खौआल सँ इश्वाकर दत्त सुत उगरी दौ तिसउँत सँ कमलनयन द्दौo उँमानाथ सुता कन्रिना‍थ जीवनाथ चन्द्रदनाथ राजनाथा पालीसँ रधुनन्दान सुत मदनन्दौ दौ उँ (59/3) पबौलि सँ रवड़्गनाथ द्दौo कान्तिनाथ सुता माण्डनर सँ श्रीकान्ता सुत कमलाकान्ता द्दौo पालीसँ उमानन्दर द्दौo द्दौo ।।रामानाथ सुतो शि‍वनाथ देवनाथो करमहा सँ दुरवमंजन सुत मित्रनाथ दौ सोदरपुर सँ शितालादत्त द्दौo
।।शोभनाथ सुतो गंगानाथ विदयानाथो खण्डवला सँ शुभंकर सिंह सुत गुदनसिंह द्दौo बेलउँच सँ हरिहरदत्त द्दौo।। गंगानाथ सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत कमलानाथ दौ खौआल सँ घनश्याणम द्दौo।। अपरा गंगानाथ सुतो रविन्द्रानाथ: फनन्द्ह रामपाल दौ सतलरवा सँ बासुदेव द्दौo ।। विधानाथ सता नरउन सँ पोषनाथ सुत कलानाथ दौ खण्डवला सँ बावूचन्द्रं पति सिंह द्दौo-
।।तेजनाथ सुता बरवामड़. जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ दौ नरउन सँ म.म. सद्दे प्र. सदानन्द् द्दौo जुड़ाउन सुतो प्याुरेक: फनन्दउह सँ गुणीश्वरर सुत घरानाथ दौ सरिसब सँ भोलानाथ द्दौo अपरा सुत: राम: सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ माण्डसर सँ मेधानाथ द्दौo।। अपरा सुतो माधव प्रयागदत्त मनीहिमरण सरिसब सँ जयशीव सुत भैयन दौ वलियास सँ भानुदत्त द्दौo अपरा सुतो श्या्म: पालीसँ विष्णुद1पति सुत काला दौ पलिo नकर द्दौo।। प्याररे सुतो माधव प्रo जयभद्र: पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ वलियास सँ जीवन द्दौo।। अपरा सुतो बलभद्र: हरिअम सँ कृष्णमदत्त सुत मनरंजन दौ खौआल सँ चौo सीताराम द्दौo बलभद्र सुता हरिअम सँ संतोषमणि सुत कुलमनि दौ सरिसब सँ फकिरन द्दौo प्रयागदत्त सुता सरिसब सँ धर्मपति सुत नारायणदत्त दौ हरिअम सँ भोला द्दौo।। हिमरन सुता छामू क्कसराढ़ी सँ ललित सुत मथुरानाथ दौ पबौलि सँ रविनाथ द्दौo श्या म सुता खौआल सँ रंजन सुत श्याoमलाल दौ पबौलि सँ बनी द्दौo।।

(619) ॐ हालो
।।अथ सतलरवा बेलउँच ग्राम: (419//6) पुरुषोत्तम सुता लाला बाला सुदर शन दत्तू दुननान्दार कुजौली सँ जगदीश सुत मोहन दौ खौआल सँ परमानन्दल द्दौo।। लाला सुता खौआल सँ भगीरथ सुत केशव दौ अलय सँ भवदेव द्दौo।। अपरा सुतो बसन टेकनाथो सकराढ़ी सँ शतञ्जीव सुत अन्दीँ दौ सोदरo रधुनाथ द्दौo।। बलन सुतो लान्हीं हिरफूलो करमहा सँ कालिदाश सुत चिलका दौ परिसरा सँ बालकृष्ण द्दौo टेकनाथ सुता उचित सँ हिरानन्दौ सुत माला दौ वलियास सँ महिपति द्दौo अपरा सुतो सुरवपुरन: धुसौत सँ मधुपति सुत नित्याकनन्दस दौ पबौलि सँ मुरली सुत रमाकान्त द्दौo।। बाला सुतो चेङन: दरिहरा सँ दुरवरन सुत यदुपति दौ पाली सँ महेश द्दौo।। ।। चेङन सुता भैरवदत्त कमलादत्त बैद्यनाथा सतलरवा सँ कारु सुत पिताम्बदर दौ सोदरo छातू द्दौo।। भैरव सुतो तोता इश्वपरीदत्तो गंगोली सँ कृष्णoराम सुत पक्षधर दौ ।। हरिअम सँ हेमाई द्दौo इश्वुरीदत्त सुतो प्याररे त्रिवेणीको जजिवाल सँ उँमापति पौत्र आँरवी सुत फकीर दौ करमहा सँ गुणी द्दौo सुदर्शन सुतो विश्वुनाथ: दरिहरा सँ अणु सुत महेश दौ सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo ।। ऋतु सुतो मनसाक: सोदरo बदल सुत योगी दौ हरिअम सँ शिवराम द्दौo मनशासुता गिरधारी वंशपति कलानाथ शिवदत्ता पालीसँ शूलपाणि सुत जीउँत दो दरिहरा सँ भूषण द्दौo।। गिरधारी सुतो तिर्थदत्त: पनिo बवलू सुत बवूरैया दौ खौआल सँ सोनमा द्दौo तीर्थदत्त सुतो कोदव उग्रदतो दरिहरा सँ वंशीधर सुत छकौड़ी दौ सरिसब सँ कृष्णoदत्त द्दौo।। कोदन सुता वलियास सँ हरिनाथ सुत रघुवीर दौ जजिवाल सँ भवानीदत्त द्दौo वंशपति सुता गोपाल गोविन्दद गोरूद्धदेना पनिo वबनू सुत वकरैयाहय दो खौआल सँ सोनमा द्दौo गोपाल सुता सोरपरo सँ बैष्णतव पौत्र दुरिवया सुत मंधन दौ सतलारवा सँ नीलाम्बदर सुत आँरवी दौ सोदरपुर सँ आत्मावराम द्दौo।। शिवदत्त सुतो लाल: खौआल सँ दिगम्ब र सुत चौo कारी दौ बमनियाम सँ जगयपति द्दौo।। दुनानन्दन सुता शितल कवनाथ दयानाथ हृदयनाथा पालीसँ पुरन्द र सुत हरि दौ एकहरा सँ मदन द्दौo।। रूपनाथ सुतो हनुमानदत्त विष्णुौदत्तो सतलरव सँ मेधू सुत कुंजन दौ पालीसँ काला द्दौo हनुमानदत्त सुता धैर्यनाथ अमृतनाथ भायनाथ झिंगुरा गंगोली सँ लोचन सुत जीवनाथ दौ बुधवाल सँ ठकुरी द्दौo।। धैर्यनाथ सुता शक्तिनाथ मुक्तिनाथ रघुनाथा करमहासँ भोली सुत तेजी दौ दरिहरा सँ सरदत्त द्दौo।। शक्तिनाथ सुता खौआल सँ मुकुन्दत सुत जनकलाल दौ सोदरपुर सँ हनुमान दत्त द्दौo।। ।। मुक्तिनाथ सुता सकराढ़ी सँ नारायणदत्त सुत अनुपलाल दौ पबौलिसँ हरिहरदत्त द्दौo मुक्तिनाथ सुता आहिल खौआल सँ बच्चीस सुत किशोर दौ पालीसँ रामानाथ सुत गोविन्दु दौ एकहरा सँ कालिकादत्त द्दौo।।

(620) ॐ सतलरवा बेलउँच सँ हालो (315) ।। अमृतनाथ सुता सरिसब सँ चलबलि सुत ठीठर दौ करमहा सँ ववूजन द्दौo।। भायनाथ सुत: ऋद्धिपौत्रनाथ: सकराढ़ी सँ नारायण सुत अनुपालाल दौ पबौलि सँ हरिदत्त द्दौo ऋद्धिनाथ सुता बलियास सँ माना प्रेमनाथ सुत ठक्क न दौ सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ सतलरवा सँ रमानाथ द्दौo झिंगुर सुता बुधवाल सँ कृष्णिदत्त सुत रघुदत्त दौ वलियास सँ हनुमानदत्त द्दौo दयानाथ सुतो वबूनन्द्न: खौआल सँ रतीश सुत धर्मपति दौ पबौलि सँ बोघ द्दौo वबुनंदन सुता आहिल हरिअम सँ रत्नपति सुत हूल्ली् दौ सतलरवा सँ कुंजन द्दौo मणिकृष्णव सुता श्रीनाथ भवनाथ गृहिनाथा: करमहा सँ महन्थि सुत फकीर दौ सोदरपुर सँ छोरा द्दौo श्रीनाथ सुता सोदरपुर सँ किर्तिनाथ सुत शंकर दौ बुधवाल सँ शम्भुदनाथ द्दौo अपरा सुतो अर्जून: सोदरo योगीप्रपौत्र सीताराम पौत्र रमानाथ सुत कालिकादत्त दौ खौआल सँ रवड़्गनारायण दत्त सुत हर्षदत्त दौ पबौलि सँ भगवू द्दौo।। गृहिनाथ सुता हाही पाली सँ वाचा पौत्र जीवन सुत बदरी दौ सरिसब सँ नारायणदत्त सुत कन्हााई द्दौo माण्ड र सँ गोपाल सुत जयन दौ जजिवाल सँ बरजू द्दौo

(621) ॐ नम:
।। अथ माड़रि बलियास ग्रामाराम्भण :- पण्डित राय पदांकित रघुनन्द न सुतो चतुर्भूजशभंकरो पाली सँ छीनू दौ (210//8) माण्डिर सँ जादू द्दौo अपरा सुता शंकर बन्दीर विश्वमनाथा करमहा सँ माधव दौ (137/4) खौआल सँ गौरी द्दौo।। अपरा सुतो लक्ष्मीदपति करमहा सँ रघुनाथ दौ (137/8) जजिवाल सँ भगीरथ द्दौo।। अपरा सुता करमहा सँ लक्ष्मीमपति दौ दौ द्दौo।। राय चतुर्भूज सुता बुधवाल सँ गोपीसुत श्याजम दौ (212//44) दरिहरा सँ चक्रपणि द्दौo।। (3) राय बैद्यनाथ सुतो राय चाण: सोदरपुर सँ पिताम्बवर दौ (140//6) हरिअम सँ हषिकेश द्दौo।। राय चाण सुता करमहा सँ भवेश दौ (148/5) कुजौली सँ कवि गंगादाश द्दौo राय हरिछवा सुता सरिसब सँ वाबू सुत हृषिकेश दौ (B1/6) खौआल सँ भवानन्द द्दौo।। अपरा हरिश्वनर सुता सोदरपुर सँ रामभद्र सुत भगीरथ दौ (133/2) खौआल सँ लक्षमन द्दौo।। राय शुभंकर सुत पिताम्बबर : घुसौत सँ नरहरी दौ (3/0/4) पबौलि सँ लरवमी द्दौo।। राय पिताम्बथर सुता सोदरपुर सँ रधुराम दौ (231/3) सकराढ़ी सँ किशाई द्दौo।। रायशंकर सुता महेश नयन भोराका सोदरपुर सँ थेध सुत गोशाँई दाश दौ (154//2) करमहा सँ बावू द्दौo।। अपरा राय शंकर सुता पबौलि सँ गोप सुत रमापति दौ बुधवाल सँ बैदयनाथ द्दौo राय महेश सुता श्रीकृष्णस नित्या नन्द0 कमलाकान्ताा करमहा सँ पद्मानाभ सुत चतुर्भुज दौ (164//5) सोदरपुर सँ भिक्षुक द्दौo।।रायश्रीकृष्णय सुतो महिपाणि पाली सँ यदुनाथ सुत लक्षमन दौ (334//2) सरिसब सँ दाश द्दौo।। नित्याुनन्दा सुता पाली सँ विश्व)नाथ सुत हरिजीव दौ (259//5) माण्ड र सँ रमापति द्दौo।। ।। कमलाकान्त् सुतो जीवेश्वतर : पालीसँ भोज दौ (159/3) दरिहरा सँ बहुड़ी द्दौo।। राय जीवेश्व र सुतो वंशधर: सोदरपुर सँ उँमानन्दा दौ (21918) करमहा सँ जयकृष्ण। द्दौo।। राय शंकर सुता करमहा सँ छबनू सुतकाला दौ (B1//5) सरिसब सँ भिरिवया द्दौo।। राय नयन सुता हेमागद बछरु प्र. घनेश भूवनेश पालीसँ अनन्र दौ (134//2) ।। सतलरवा सँ रामभद्र द्दौo।। राय हेमांगद सुता रामचन्द्रय वागीश भवनाथ प्रान्नाौथा करमहा सँ वामदेव दौ (239//2) खण्डवला सँ रघुनाथ द्दौo।। रामचन्द्र सुता कुजौली सँ श्रीराम सुत जगन्ना9थ दौ (219//9) पाली सँ यशोधर द्दौo।। राय वागीश सुतो चिन्तादमणि पबौलि सँ कमल सुत भित्रकर दौ (396/3) माण्डयर सँ महिपति द्दौo।।

(622) माड़रि सँ (316) ।। राय चिन्ता मणि सुता वोकन विघ्ने6श मंगलेश दिनेशा: घुसौत सँ चाननसुत भैया दौ (40//3) कोदरिया सँ भवानीदत्त द्दौo अपराचिन्ताममणि सुता खण्डवला सँ बन्धुय सुत दुर्गादत्त दौ (387//7) पालीसँ मनबोध द्दौo राय बोकन सुता जजिवाल सँ शुभपति सुत आँरवी दौ (B2/2) एकहरा सँ अभिराम द्दौo।। ।। रायम भवनाथ सुतो रूपनाथ बुधवाल सँ अभिराम सुत फकिर दौ (22315) सरिसब सँ चतुर्भूज द्दौo।। राय रूपनाथ सुता मोहनलाल: खण्डवला सँ मंचित दौ (11/4) दरिहरा सँ सुबोध द्दौo।। राय मोहनलाल सुतो राय गंगेश: बुधवाल सँ हेमनाथ सुत बावूलाल दौ (351/4) सरिसब सँ बतहन द्दौo राय गंगेश सुतो श्रीकृष्णो देवकृष्णो जालय सँ प्याौरेलाल सुत सर्वनारायण दौ (355/3) जजिवाल सँ देवीदत्त द्दौo अपरा राय गंगेश सुता करमहा सँ वाबूलाल सुत यशोधर दौ (344/3) पबौली सँ नरसिंह द्दौo (2) राय गंगेश सुता सोदरपुर सँ बूढ़न सुत मधुसूदन दौ ( B 3/5) घुसौत सँ मुनि द्दौo (3) ।। राय प्रान्नाुथ सुतो टेकनाथ: सोदरपुर सँ चिलका दौ (240/1) बूधवाल सँ मधुरापति द्दौo।। रायधनेश सुता सोदरo मधुसूदन दौ (204//3) पालीसँ नारायण द्दौo अपरा सुतो पेमन: करमहा सँ वामदेव दौ (239//2) खण्डवला सँ रधुनाथ द्दौo।। राय पेमन सुता शण्डिल्यध गोत्रे अपुर करमहा सँ गोकुलनाथ दौ (B 412) दरिहरा सँ काला द्दौo अपरा सुतो परिवयाक: पालीसँ सोनमनि सुत झडूला दौ ( B 4//134) माण्डमर सँ भोलाद्धौo राय परिवया सुता रवगनाथ प्रoबावूलाल श्रीनाथ गोपीनाथ ललितनाथा गौर सोदरपुर सँ भंजन नित्याानन्द9 दौ (B 5/3) बुधवाल सँ राधव द्दौo राय वाबूलाल सुतो गुलाब : (B 5//6) दरिहरा सँ गौरीदत्त द्दौo ।। राय गुलाब सुता हाटी सोदरपुर सँ मनोहर दौo

(623) सकुरी सँ कैलरव ज्यो9o जयमन्त झा
।। अथ सकुरी बलियास ग्रामारम्मौ:- भिरवू सुता राजा प्रितिनाथ रामनाथ गणेशा परनामक हरिनाथ पिताम्बoर छोटाई चतुर्भूजा वमनियाम सँ ज्ञान सुत पूररवू दौ (64115) बेलउँच सँ मुकुन्दो द्दौo।। राजा सुतो हरपति कृष्णशपति एकहरा सँ रमानन्दम दौ (237/3) सकराढ़ी सँ रघुनाथ द्दौo हरपति सुता गंगोली सँ प्रितिनाथ सुत भंगत दौ (82116) वलियासँ महंथ द्दौo।। चतुर्भूज सुतो बछरू प्रo उँमापति बुधवाल सँ धरणी दौ दरिहरा सँ पति द्दौo।। बछरू सुता मचल: उचति सँ मदनी सुत विश्वसनाथ दौ वलियास सँ गुणाकर द्दौo मचल सुता चन्र्ज दत्त श्रीरमन प्र जीरवरवन जगमोहन रामधना: पालीसँ भवलन्द। सुत प्रद्मुम्नद दौ ( B 713) बलियास सँ गिरीश द्दौo।। अपरा सुता वाबूनाथ: बभनियाम सँ रतनू सुत मन्नू दौ ( B 7//2) माण्डलर सँ शोभकर द्दौo अपरा सुता मलिछाम बहेराढ़ीसँ छोटाई सुत सोनमनि दौ (B 8/3) सोदरपुरसँ रतनू द्दौo अपरा मचल सुता जगतनारायण किर्ति गोपी प्रयागदत्ता दिधोसँ परान सुत बालकराम दौ (B6/7) पाली सँ मनबोध द्दौo।। अपरा सुतो वाबूनाथ: बभनियाम सँ रतनू सुत मन्नूद दौ (B 7//2) माण्ड्र सँ शोभाकर द्दौo।। अपरा सुत मलिछाम बहेराढ़ी सँ छोटाई सुत सोनमनि दौ (B 8/3) सोदरपुर सँ रतनू द्दौo।। महो जीरक्रमवन सुता रवुशर मोदी रवेलीका काको बेलउँच सँ गुजर सुत बुद्धि दौ (B 9/2) पालीसँ बाचा द्दौo।। अपरा सुतो यदुनाथ: रवड़का एकहरा सँ हलधर सुत टेकनाथ दौ ( B 10//1) खण्डवला सँ वीती द्दौo।। महो रवूशस सुता वसन्त सचनू प्रo श्रीकान्त हेमनो करमहा सँ रामा सुत वेणीदत्त दौ ।। (B10//1) दरिहरा सँ कन्हातई द्दौo।। सचनू प्रo श्री मान्तद सुतो ज्योसo जयमन्त : नवानी बढि़o पबौलि सँ भैयो सुत ववूजन दौ सुत सँ रघुवंश द्दौo महनौराo खौआल सँ नकछेदी द्दौo।। ज्यो o जयमान्तल सुता गोपाल चन्द्रु भखचन्दव शत्रुदना यमसम महियाo सोदरपुर सँ भाई पौत्र फेकू सुत कमलाकान्त दौ पंडोल जमदौली पालीसँ बासुदेव द्दौo।। गोपाल चन्द्रनसुतो कृष्णोचन्द्र : सँ सुत दौ सँ द्दौo।। भरतचन्द्र सुता मंगरथ द्दौ रवूही खण्डवला सँ विश्व‍म्बोर ठाकुर दौ: शत्रुघ्नो सुत रवोगुड़ सँ महेश्वमर द्दौo ।।हेमन्तख सुतो रजनीकान्त‍ बुधवाल सँ लालीसुत दुरवमोचन दौ माण्डतर सँ बालकी द्दौo।। ।। मोदी सुत हरिअम सँ रमादत्त द्दौo ( B11/5) पण्डुाआ सँ बद्रीनाथ द्दौo यदुनाथ सुता खण्डवला सँ जीरवरव दौ (14/3) करमहा सँ राधव द्दौo ।। रामधन सुता करमहा सँ चित्रघर सुत मन्नुर दौ सतलरवा सँ घरनीघर द्दौo

(624) सकुरी सँ (317)
।।जगतनारायण सुतो यशोघर: पनिo हरीश्वार भिरवारी दौ माण्डरर सँ प्रेमनाथ द्दौo।। किर्तिसुतो सि‍द्धिक: रवण्डदo सुदीसुतदेवीदत्त दौ (215//3) ।। माण्ड्र सँ नन्दीननाथ द्दौo सिद्धि सुतो रेवली प्रo भालोक: तरौनी वासी सँ सुत दौ सँ द्दौo।। ।।भोला सुतो महादेव शम्भुदेव

(625) ॐ नरसाम सँ (रचान्दौल) वलियास
।। अथनरसाम ग्रामारम्भम: रघुदेव सुतो घनश्या म: गंगोली सँ पिताम्बथर सुत मधुसूदन दौ (183//6) खौआल सँ काशीपति द्दौo अपरा सुतो बछरु सदाशीवो पालीसँ मनिनाथ सुत लरवाई दौ (328/5) खौआल सँ दामोदर द्दौo।। घनश्यादम सुतो वैदिक गणपति वैदिक कुलपतिको सोदरपुर सँ जयकृष्णआ सुत प्राणेश्वदर दौ (202//2) पालीसँ राम द्दौo।। अपरा सुतो मुनी पेमनो पालीसँ भैरव दौ (216/2) दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo।। ।। बैदिक गुणपति सुता आँरवी वैदिक कलाघर रकनी कवि भानु वैo आदिनाथा सोदरo पुरन्दार सुत धरनी दौ (203/5) माण्डरर सँ बदली द्दौo कलाधर सुता अमृतनाथ बुद्धिनाथ मनि कन्हारईका हरिअम सँ रामेश्विर दौ (321/1) गंगोली सँ कृपाराम द्दौo अमृतनाथ सुत दुर्गानाथ प्रo बन सरिसब सँ छीतर दौ (312//1) दरिहरा सँ हिरफुल द्दौ अपरा सुतो दिगम्ब र बo सरिसब सँ जयकृष्ण( सुत केवल कृष्णल दो (405//6) माण्डुर रूद्रधर दौo।। दुर्गानाथ सुतो विश्व नाथ: करमहा सँ शम्भु्नाथ सुत बद्रीनाथ दौ ( B 15/1) बेलउँच सँ भवी द्दौo
।। मिश्र भाईलाल प्रo बुद्धिनाथ सुतो ललीतनाथ प्रo बतहा जयनाथो अलय सँ चन्द्रुपति सुत देवीदत्त दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo।। अपरा बुद्धिनाथ सुतो अपूछ अभयनाथो पबौलि सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ ( B 16/11) माण्डलर सँ भवी द्दौo मिश्र बतहा सुता श्रीनाथ बचनू प्रo गृहिनाथ धीरनाथ ऋद्धिनाथा रूचौलि एकहरा सँ रवड़्गमणि दौ सरिसब सँ वाबूनाथ द्दौo मिश्र श्रीनाथ सुता पालीसँ रमानाथ सुत गोविन्द् दौ सरिसब सँ गोविन्दा द्दौo गोवर्द्धन द्दौo मिश्र गूहिनाथ प्रo बचनू सुता कुलौली सँ एकनाथ सुत निधिनाथ दौ सोदरपुर सँ मित्रनाथ द्दौo अपरा सुत घुसौत सँ दरिहरासँ गिरधारी द्दौo अपरा सुतो नारायण: बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त सुत मायजी दौ सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo।। ।। मिश्र धीरनाथ सुता हकरु चन्द्रदनाथ महारूद्र कपिलेश्व र नाथ लक्ष्मीननारायणा: घुसौत सँ केशवनारायण सुत जयनाथ दौ दिधोसँ रधुनाथ द्दौo।।

(626) नरसाम सँ वलियास (318) ।। मिश्र हकरू सुता पालीसँ शक्तिनाथ सुत झिंगुर दौ वलियास सँ खुशर द्दौo।। मिश्र चन्द्र नाथ सुता कुजौ‍ली सँ हरिदेव दौo।। कोदरिया सँ चक्रघारी द्दौo।। मिश्र ऋद्धिनाथ सुता जगन्नांथ: पबौलि सँ मुसहड़ सुत चतुर्भूज दौ ( B19//2) हरिअम सँ मनमोहन द्दौo।। मिश्र जगन्ना्थ सुतो बैकुण्ठ : अलय सँ नन्दिलाल सुत पीलू दौ बलियास सँ देवचन्द्र द्दौo मिश्र वैकुण्ठत सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत अमृतनाथ दौ पबौलि सँ गुणानन्दह द्दौo ।। मिश्र मणि सुता राजा रविनाथ बदूकनाथा एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमणि दौ बुधवाल सँ धनानान्दौ द्दौo अपरा वैदिक कुलमणि सुतो हरिनाथ पालीसँ परशुराम सुत भवदत्त दौ सोदरपुर सँ धीरनाथ द्दौo राजासुतो गोपाल यशोधरो नरउन सँ बरजूसुत राजमणि दौ (392/8) ।। हरिअम सँ गुणानन्द द्दौo।। मिश्र रविनाथ सुता सोदरपुर सँ चन्द्रँदत्त सुत जंगी दौ ( B 21//5) दरिहरा सँ शिवन द्दौo।। ।। मिश्र बदूकनाथ सुता रवड़्गनाथ रामनाथ लोकनाथा: सोदरपुरसँ छोटकिनमा सुत कुञ्ज बिहारी दौ पालीसँ श्यािमलाल द्दौo बदूकनाथ सुता हरिअम सँ मोदनाथ सुत बोधनाथ दौ (B22/2) सोदरपुर सँ रुद्रमनि द्दौo अपरा सुता करमहा सँ होरिल सुत चिन्तालमणि दौ वलिo कलाधर द्दौo मिश्र कन्हािई सुता इशदत्त शिवदत्त गुलाबा एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमणि दौ बुधवाल सँ धनानन्‍द द्दौo इशदत्त सुता बीकू दामोदर मनोहर ठक्किना पबौलि सँ रवूनी सुत मुसहड़ दौ घुसौत सँ कलानाथ द्दौo विकू सुतो नन्द किशोर मंडनू कौ दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ (347) बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौo दामोदर सुता कुजौली सँ भूवन सुत गृत्किमणि दौ (0412) पालीसँ कृष्णोमणि द्दौo मनोहर सुता कोदरियासँ मुकुन्द)लाल सुत केशव दौ ।। मंग पालीसँ गोवर्द्धन द्दौo।। मिश्र ठक्कतन सुता परमo अलय सँ मित्रलाल सुत बच्चाि प्रo रमाकान्त दौ ( B 24/4) सोदरपुरसँ नित्यावनन्दल द्दौo

(627) नरसाम सँ ।।मिश्र शिवदत्त सुता करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ ( B 24/5) सोदरपुर सँ ननू द्दौo मिश्र वैदिक आदिनाथ सुता गिरधारीक: सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ हरिअम सँ उँमानाथ द्दौo गिरधारी सुता मनभरन: पालीसँ भौरा सुत घन दौ (428//2) माण्ड र सँ जयरुद्र द्दौo अपरा सुता वैयाकरण भैये सुग्गे महामहो पाघ्यािय राजनाथ परनामक रज्जेाका पालीसँ बोधीसुता गिरधारी दौ ( B 25//6) बेलउँच सँ साहेब द्दौo मिश्र मनभरन सुता बासुदेव : बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत प्रयागदत्त दौ (345/4) सरिसब सँ नारायणदत्त द्दौo।। ।। अपरा सुता सरिसब सोदरपुर सँ डोमन दौ ।। वैयाo भैये सुता हरिअम सँ नेना सुत दीना दौ (07//4) पण्डु आ सँ विश्वसनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ जानकीनाथ दौ (B 26/2) बेलउँच सँ प्राणपति द्दौo मिश्र सुग्गेे सुता घुसौत सँ राम सुत निधि दौ वलियास सँ जयराम द्दौo।। अपरा सुता वूचन प्रo जयभद्र: सरिसब सँ चितर सुत हर्षदत्त दौ पण्डुमआ सँ रुद्रमणि द्दौo मिश्र जयभद्र सुता खण्डवला सँ नारायणदत्त सुत हेमदत्त दौ ( B 26//3) हरिअम सँ भूषण द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ गोवर्द्धन सुत मधूसूदन दौ सोदरपुरसँ सोनेलाल द्दौo।। ।। मoमo रज्जेण सुतो कृष्ण6नाथ सुभद्रो हरिअम सँ नेना सुत दिना दौ (B 27/1) पण्डु्आ सँ विश्वसनाथ द्दौo।। कृष्ण।नाथ सुता सरिसब सँ हर्षदत्त सुत हल्लीि दौ पालीसँ वालमुकुन्द् द्दौo।। मिश्र सुभद्र सुता दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौo अपरा सुमद्र सुता घुसौत सँ हिरामणि दौ (B 27/5) कोदरिया सँ मुकुन्द लाल द्दौo

(628) श्री नरसाम सँ (319)
।। वैदिक कुलपति‍ सुता भवनाथ गोपीनाथ रमानाथा बुधवाल सँ बालगोपाल सुत मही दौ खण्डवला सँ बालकृष्ण द्दौo।। वैयाo भवनाथ सुता भैयन किर्तिनाथ हृदयनाथ शोभनाथ प्रभुनाथा रधुनाथा करमहासँ छबनू सुत चित्रघर दौ पण्डुाआ सँ वंशीघर द्दौo भैयन सुता हरिशंकर: एकहरा सँ पुरुषी सुत चेङन दौ ( B 28/2) हरिअम सँ गाडन्नँ द्दौo।। मिश्र हरि शंकर सुता पालीसँ मनबोध सुत आँरवी दौ ।। ( B 28/4) जजिवाल सँ मनोरथी द्दौo मिश्र किर्तिनाथ सुता दिनानाथ: एकहरा सँ शिवराम सुत विश्व नाथ दौ ब्रहमपुर दरिहरा सँ भीमसेन द्दौo मिश्र हृदयनाथ सुता केशव: एकहरा सँ पुरुषी सुत चेङवन दौ हरिअम सँ गोङन द्दौo।। मिश्र शोभनाथ सुतो रूपानाथ हल्लीस प्रo आर्तिनाथो सोदरपुर सँ बन्धुो सुत जीवन दौ अलय सँ दूबरि द्दौo अपरा शोभनाथ सुतो भंगी प्रo रघुवीर महावीरो करमहा सँ साउने सुत वैयाo कन्हाहई दौ ( B 29/1) वहेराढ़ी सँ सनफूल द्दौo अपरा शोभनाथ सुता वभभनियाम सँ साहेब सुत रंजन दौ सोदरपुर सँ पोषन द्दौo मिश्र रुपनाथ सुता बोकन: फनन्दहह सँ अमृतनाथ सुत चुनचुन दौ दरिहरा सँ शम्भूँ द्दौo अपरा रूपनाथ सुता शतञ्जीव अनिरुद्ध सुरेशा दिघोसँ चित्रघर सुत रघुनाथ दौ माण्डतर सँ इशान्नानथ द्दौo मिश्र शतञ्जीव सुता पबौलि सँ बुद्धिनाथ सुत ठीठर दौ नरउन सँ लच्छीश द्दौo मिश्र भोला सुता अलय सँ रामचन्द्र दौ वलियास सँ गुदन द्दौo‍ मिश्र सुरेश : सुत फेकूक: हरिअम सँ बोधनाथ सुत परमानन्दस दौ (330) नरउन सँ जयभनि द्दौo घुसौत सँ रघुना‍थ द्दौo मिश्र महेश सुता बेलउँच सँ केशव सुत गिरधरकिशोर दौ बलियास सँ श्रीकान्तस द्दौo

(629) ॐ दिगम्बररायनम: नरसाम सँ
।। अपरा सुरेश सुता उँमेश: घुसौत सँ केशव नारायण सुत गोवर्द्धन दौ दरिहरा सँ गिरधारी द्दौo अपरा सुता गंगोली सँ जीवनाथ सुत नन्ददकिशोर दौ (B 32/8) पाली सँ हेमनाथ द्दौo फेकू प्रo सुता मिथिलेश अलय सँ बेचनलाल सुत छकोड़ी दौ खण्डवला सँ चिरञ्जीव द्दौo मिथिलेश सुता बभनियाम सँ शिवलाल सुत पुरुषोत्तम दौ सोदरपुर सँ उपेन्द्रथ नारायण द्दौo ।। मिश्र हल्ली सुता बलदेव: कुजौली सँ रुद्रदत्त सुत एकनाथ दौ सतलरवा सँ विष्णुसदत्त द्दौo अपरा हल्ली् सुता भुआक सोदरपुर सँ परिवया सुत मोदानन्दि दौ वलियास सँ देवानन्दस द्दौo अपरा हल्लीर सुता दिघोसँ बाछ सुत राम दौ ( B 35/3) माण्डीर सँ जमाहिर द्दौo मिश्र बलदेव सुता दिघोसँ रधुनाथ सुत दामोदर दौ बेलउँच सँ ललितनाथ द्दौo।। मिश्र प्रभुनाथ सुता ( B 35/5) करमहा सँ शम्भु नाथ सुत प्रेमनाथ दौ दरिहरा सँ चानन द्दौo
मिश्र रघुनाथ सुतो भायजी प्रo सि‍द्धिनाथ अलय सँ दुबरि सुत बवनू दौ दरिहरा सँ निधि द्दौo सि‍द्धिनाथ प्रo मायजी सुतो छेदन: बेलउँच सँ मेघन सुत हृदयसुरव दौ (B35/6) वमनियाम सँ वंशमनि द्दौo मिश्र छेदन सुता पबौलि सँ बतहन सुत सवन दौ पाली सँ सदानन्दद द्दौo।। मिश्र गोपीनाथ सुतो घैर्य्यनाथ हेमनाथो करमहा सँ कमलनयन सुत बालादत्त दौ एकहरा सँ बाला द्दौo मिश्र घैर्यनाथ सुता पबौलि सँ कलर सुत बन्घ न दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo अपरा मिश्र धैर्य्यनाथ सुता एकहरा सँ जीया सुत शंकर दत्त दौ (B 35//5) सोदरपुर सँ कमलादत्त द्दौo मिश्र हेमनाथ सुता हरिअम सँ मचल सुत योगी दौ सकराढ़ी सँ भोरा द्दौo।।

(630) ॐ नरसाम सँ पडना (320) हरिनगर
।। वैयाo मिश्र रमानाथ सुता विष्णुBदाश मुकुन्दि जनार्दन मधुसूदना करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ ( B 36/1) सकराढ़ी सँ उँमापति द्दौo मिश्र विष्णुादाश सुता पबौलि सँ हेमकर सुत घैर्यनारायण दौ दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo।। वैयाo मिश्र जनार्दन सुत: कुशहरी नरउन सँ बरजू सुत दुलार दौ ( B36/2) मुराजपुर खौआल सँ शिवदत्त द्दौo।। मिश्र कुशहरि सुतो बदरूक: पाली सँ ब्रहमदत्त सुत जगमोहन दौ ( B 37//3) माण्ड र सँ छवका द्दौo मिश्र बदरू सुता बहेराढ़ी दत्त सुत भायजी दौ सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo (318/3) ।।‍ मिश्र मुनि सुतो गिरघर: सोदरपुर सँ जयी सुत पति दौ (B 39/2) अलय सँ अनाथ द्दौo गिरधर सुतो वंशीधर: जजिवाल सँ शुभपति सुत दूर्म्मिल दौ पाली सँ मनबोध द्दौo वंशीधर सुतो भाई भगीरथो हरिअम सँ निधि दौ ( B 3913) सकराढ़ी सँ सुधाकर द्दौo भाई सुता हरिअम सँ काशीनाथ सुत तेना दौ जजिवाल सँ आत्माबराम द्दौo मिश्र भगीरथ सुता करमहा सँ कन्हाधई सुत जगन्नाहथ दौ माण्ड)र सँ भैयो द्दौo।। अपरा वंशीघर सुता पालीसँ देवीदत्त सुत दुर्गानाथ दौ खौआल सँ पोषन द्दौo (318/3) मिश्र पेमन सुता चतुरानन्दा कृष्णाानन्द सेवानन्दत गुणानन्दश शोभानन्द मथुरानन्दाभ बुधवाल सँ नरोत्तम सुत देवकृष्णल दौ वड़o दरिहरा सँ गंगाधर: द्दौo मिश्र चतुरानन्दस सुता भवानन्दन: गंगोली सँ कृपाराम सुत पक्षधर दौ पालीसँ चिलका द्दौo मिश्र सेवानन्दा सुता सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत जीवन दौ मिश्र शोभानन्दग सुतो धरैज: करमहा सँ हरिकृष्ण् सुत झोटी दौ खौआल सँ बन्धुल सुत रकन द्दौo

(631) ॐ नरसाम सँ ।। मिश्र बछरू सुता घराघर पंकज परशुरामा वभनिo गोप सुत कमल दौ खण्डवला सँ सदानन्दआ द्दौo मिश्र धराधर सुतो लदूरीको तिसउँत सँ हरिदेव सुत आनन्दश दौ वलियास सँ प्राणपति द्दौo रुद्रदत्त सुत शम्भु्दत्त: नरउन सँ गोनोड़ सुत देवी दौ सकुरी सरिसब सँ शिवदत्त द्दौo मिश्र शम्भु दत्त सुता उचति सँ प्रभुनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ रवरीक खौआल सँ नरपति द्दौo ।। मिश्र लदूरी सुतो मेघनाथ इश्व रीदत्तो सोदरपुर सँ अभिराम सुत अन्दूत दौ (B 41/3) खौआल सँ बूला द्दौo मिश्र पंकज सुतो महेश: बेलउँच सँ नेनू सुत लक्ष्मीरधर दौ (B 41/8) दरिहरा सँ बदी द्दौo मिश्र महेश सुतो हनुमानदत्त: सरिसब सँ नरपति सुत रमानाथ दौ माण्डदर सँ देवन द्दौo हनुमानदत्त सुता वाबूलाल बिहारीलाल मायानाथ यशोधरा पनिचोम सँ जानकी सुत इश्वहरीदत्त दौ सोदरपुर सँ सुबोध द्दौo।। मिश्र बावूलाल सुतो लक्ष्मीनकांत: हरिअम सँ भूलन सुत गोवर्द्धन दौ (B 41//7) खौआल सँ प्रान्धतन द्दौo मिश्र लक्ष्मीशकांत सुता कटका सोदरपुर सँ गिरघारो सुत योगनाथ दौ (B 44//4) दरिहरा सँ दुलार द्दौo मिश्र बिहारी लाल सुता हरिपुर पाली सँ भैयो सुत भोलानाथ दौ
(B 42//11) सरिसब सँ ठाकुरदत्त द्दौo।। (318/2) मिश्र सदाशीव सुता बेलउँच सँ पद्मनाथ पौत्र हरिकृष्णँ सुत कमलापति दौ बुधवाल सँ मथुरा सुत रघुदेव दौ सतलरवा सँ कमली द्दौo

(632) ॐ नरसाम सँ (321) ।। मिश्र पुरूषोत्तम सुता रघुराम गुणाकर घनश्यारम दत्त राम पुरन्द र लालाका पालीसँ गादू सुत नगन दौ एकहरा सँ शुभंकर द्दौo रघुराम सुत रामेश्वदर: बेलउँच सँ चूडुमणि सुत भवदेव दौ पनिचोम सँ रामदेव द्दौo।। मिश्र रामेश्वनर सुत नारायण: पाली सँ रामकृष्णर सुत घनश्याoम दौ पण्डु्आ सँ पाँ भगीरथ द्दौo रवड़गनारायण सुता पनिचोभ सँ दामोदर सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ भवदेव द्दौo अपरा रवड्गनारायण सुता कुजौली सँ प्रद्मुम्नम सुत भवेश दौ सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौo मिश्र पुरन्दनर सुता नकदू प्रo पक्षघर कारू शिवि जीवी (324/1) (324/5) भक्ति अलय सँ परशुराम सुत पुरुषोत्तम दौ खौआल सँ अनिरुद्ध दौo नकदू सुतो सोनी पोषनो पाली सँ भगीरथ सुत सदाशीव दौ कुजौली सँ गोविन्द द्दौo सोनीसुता बतहा इश्व4रीदत्त गिरधारीका नरउन सँ गणपति सुत भिरवनी दौ करमहा सँ बछरु द्दौo अपरा सोनी सुता वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत मधुरापति दौ दरिहरा सँ धनानन्दा द्दौo अपरा सोनी सुतो शंकरदत्त : झौवा पनिचोम सँ दामोदर सुत शिवनाथ दौ बभनियाम सँ रामेश्वसर सुत मनसुरव द्दौo बतहा सुत बेहट करमहा सँ बचनू सुत भवानी दौ माण्डीर सँ विष्णु दत्त द्दौo इश्व रीदत्त सुता एकहरा सँ रवड़गपाणि सुत हृदयनन्दँन द्दौo अपरा बतहा सुता गंगोली सँ पक्षधर सुत भोलन दौ करमहा सँ भैरव द्दौo पोषण सुता नरउन सँ गणपति सुत भिरवनी दौ करमहा सँ बछरु द्दौo अपरा सुतो बवुरैयाक: करमहा सँ छबनू सुत चित्रघर दौ माण्डौर सँ मोती द्दौo अपरा पोषण सुता पाली सँ गरीब द्दौo

(633) ॐ नरसाम सँ
।।‍ मिश्र शिवि सुता मनसुरव हीरन चाण होरिला पाली सँ जयकृष्ण सुत गिरधर दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौo ज्योसo मनसुरव सुतो श्यासमलाल: हरिअम सँ देवकृष्ण‍ सुत बोक दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुन द्दौo श्या‍मलाल सुतो श्री रमन रघुनाथो करमहा सँ गौरीपति सुत लोकनाथ दौ बलियास सँ ब्रजनाथ द्दौo श्रीरमन सुतो अनिरूद्ध: सोदरपुर सँ रोहिणी सुत दूर्म्मिल दौ पाली सँ गोपाल द्दौo मिश्र अनिरूद्ध सुता करमहा सँ बछरण सुत सदाय दौ सरिसब सँ थाडू द्दौo अपरा अनिरुद्ध सुता परमानन्दब दुर्गानन्दी शिवानन्दाप बुधवाल सँ नन्दीौश्व र सुत परमेश्वसर दौ पबौलि सँ झलहन द्दौo मिश्र रघुनाथ सुतो नरसिंह: सोदरपुर सँ रोहिणी सुत दूर्म्मिल दौ पाली सँ गोपाल द्दौo ज्योदo हिरण सुतो मनोहर ऋद्धिनाथ प्रo बावू लालो हरिअम सँ देवकृष्ण सुत बौक दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुो द्दौo मिश्र मनोहर सुता पालीसँ भवानीदत्त सुत देवनाथ दौ सोदरपुर सँ नन्दी‍श्व र द्दौo मिश्र वाबूलाल सुता राम चतुर्भूज बनमाली मधुसूदना करमहा सँ गैरीपति सुत लोकनाथ दौ वलियास सँ ब्रजानाथ द्दौo राम सुता वेदानन्दा शारदानन्दा चन्द्रा नन्दाू सरिसब सँ चितरू सुत हरिदत्त दौ पण्डुसआ सँ रुद्रमणि द्दौo मिश्र वेदानन्दत सुता हरिअम सँ लाल सुत उग्रनाथ दौ पण्डु आ सँ छेदी द्दौo
मिश्र शारदानन्दन सुता बैदयनाथ काशीनाथ बिन्य्ानननाथा फनन्दनह सँ गोशाँई सुत मांगु दौ सरिसब सँ मुकुन्दत द्दौo

(634) ॐ त्रिलोचनाथ नम: नरसाम सँ (322)
मिश्र बैदयनाथ सुतो कन्हैरया प्रo भवनाथ: अलय सँ मित्रलाल सुत हरिकान्तँ दौ वलियास सँ इशदत्त द्दौo अपरा सुता शशिनाथ राजनाथ शम्भु नाथा: सोदरपुर सँ मनमोहन सुत राधाकान्तन दौ नरउन सँ सुरेन्द्रस द्दौo मिश्र भवनाथ सुता दिघो सँ बचकुन सुत भवेश दौ दरिहरा सँ जादव द्दौo।।
मिश्र काशीनाथ सुता वागीश कुशेश्व र कपिलेश्वारा बेलउँच सँ सुन्द्र सुत गुलाबाजी दौ वलियास सँ आर्तिनाथ द्दौo वागीश सुता करमहा सँ भोला सुत शिवशंकर दौ माण्डशर सँ सूर्यमणि द्दौo मिश्र विन्य्‍ सनाथ सुता सोदरपुर सँ मoमo जयदेव सुत मoमo डाo उमेश दौ नरउन सँ सुरेन्द्र। द्दौo मिश्र चन्द्रा नन्द: सुता पुरुषोत्तम जगदीश जयानंदा फनन्ददह सँ मांगु दौ सरिसब सँ मुकुन्दय द्दौo मिश्र पुरुषोत्तम सुतो अर्जून बलदेवो कुजौली सँ श्रीमोहन सुत इन्द्राेनन्दस दौ दिघोसँ मंगनू द्दौo।। अर्जून सुता भौर खण्डवला सँ बावू मोदेश्व र सिंह सुत वाबू राघेश्वदर सिंह दौ नडुआर करमहा सँ गणेश द्दौo मिश्र जयानन्दन सुता सुरगन सँ बद्रीनारायण सुत दर्शनानन्द नारायण दौ हरिअम सँ लूटन द्दौo

(635) ॐ नरसाम सँ लालबाग (दरभंगा)
मिश्र चतुर्भूज सुता केशव पद्मनाम अच्युाता: पालीसँ सोनमा सुत कुलमणि दौ बेलउँच सँ जीवनाथ द्दौo मिश्र पद्मनाभ सुतो भैरवदत्त शंकरको पबौलि सँ वेदानन्दद सुत रमानन्दभ दौ पालीसँ कपिलेश्ववर द्दौo अपरा सुता बुधवाल सँ नन्दीजश्वनर सुत परमेश्वनर दौ पबौलि सँ झूलहन द्दौo मिश्र भैरवदत्त सुता डाo (M.B. B. S. M. S.) गणपति धनपति विजयनाथा घुसौत सँ अभयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ खण्डवला सँ रवेदन सिंह द्दौo डाo गणपति सुता सोदरपुर सँ कार्तिक सुत भवानन्द. दौ घुसौत सँ यदुनाथ द्दौo घनपति सुता नरउन सँ रट्टन प्रo उग्रनाथ सुत भवोन्द्र नाथ दौ खण्डवला सँ वाबू वीरेश्वदर सिंह द्दौo
विजयनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo।। शंकर सुतो अमरनाथ: सोदरपुर सँ शितलादत्त सुत पिताम्बवर दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दर द्दौo।। अपरा सुता करमहा सँ पलटन सुत काशीनाथ दौ बलियास सँ हरिनन्दनन द्दौo अमरनाथ सुता कोदरिया सँ देवेशचन्द्रि दौ माण्डौर सँ मुनाई द्दौ

(636) ॐ नरसाम सँ (323) ।। मिश्र अच्युात सुतो जीबू प्रo गंगाघर: पबौलि सँ रमानन्दसस्यैरव दौ पालीसँ कपिलेश्व र द्दौo मिश्र गंगाधर सुता पंचानन्दय अयानन्दप रवड़ानन्दु एकानन्दो शुभानन्दार फनन्दशह सँ मांगु सुत मधुकान्तर दौ खौआल सँ टेकनाथ द्दौo मिश्र पंचानन्दव सुता पीयुष मियुषो सोदरपुर सँ उमेश सुत डाo जयकान्तन दौ सँ द्दौo।। मिश्र बनमाली सुता पबौलि सँ नाथा सुत विश्व नाथ दौ पालीसँ शम्भुदत्त द्दौo ज्योमo चाणसुत रूपनाथ सोदरपुर सँ जुड़ाउन सुत लाल दौ बुधवाल सँ जयनाथ द्दौo मिश्र होरिल सुता करमहा सँ शम्भु नाथ सुता प्रान्ना थ दौ सरिसब सँ शोभनाथ द्दौo अपरा सुता नरउन सँ फोदूया दौ सोदरपुर सँ बालह द्दौo

(637) ॐ नरसाम सँ मिश्र जीवी सुतो बालाक: करमहा सँ रघुदेव सुत सन्तो षी दौ (B 40/1) दरिहरा सँ पुरन्द र द्दौo।। मिश्र बाला सुतो परमेश्वथरीदत्त: एकहरा सँ पुरुरवी सुत हरिपाणि दौ (B 49/1) पाली सँ भवानीदत्त द्दौo परमेश्वदरीदत्त सुता (B 49/2) हरिअम सँ जीवन सुत ननू दौ सोदरo रघुपति द्दौo अपरा सुतो मार्कण्डेियक: नरउन सँ साहेब सुत बैद्यनाथ दौ
(B 49) मंगo पाली सँ शोभनाथ द्दौo अपरा सुता अनल करमहासँ लोकनाथ सुत जीवनाथ दौ सोदरपुर सँ रत्ते द्दौo
(321//5) मिश्र भवी सुता रुद्रनाथ धर्मनाथ प्रेमनाथा बुधवाल सँ रवांतर सुत शिवदत्त दौ (B 501) वलियास सँ गणपति द्दौo।। मिश्र रुद्रनाथ सुता ताराधर गोविन्द अर्जून ववुअना सोदरपुर सँ वन्धुु सुत जीवन दौ हरिअम सँ उमानाथ द्दौo।। ताराधर सुतो यदुनाथ रधुनाथो बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत बनी दौ (B 50/3) माण्डजर सँ रत्ने श्वदर द्दौo अपरा ताराधर सुतो पाली सँ भवानीदत्त सुत अमृतनाथ दौ (B 50/6) एकहरा सँ विश्व्नाथ द्दौo अपरा ताराधर सुतो मुक्तिनाथ मुशाई को पालीसँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ पबौलि सँ प्रभुनाथ द्दौo (3) मिश्र यदुनाथ सुतो वंशीधर झिंगुरो पालीसँ भवानीदत्त सुत किर्तिनाथ द्दौ (B 51/1) दरिहरा सँ वाबूना‍थ द्दौo मिश्र मुक्तिनाथ सुतो उपेन्द्रि सुरेन्द्रोश करमहा सँ बछरण सुत रवेली दौ (B 51/5) कोदरिया सँ वागीश्व्रीदत्त द्दौo मुशाई सुतो योगीक: जजिवाल सँ गौरीदत्त सुत फूद्दी दौ (B 51//2) पाली सँ टेकानन्दद द्दौo उपेन्द्र सुतो पबौलि सँ जगमोहन सुत श्रीनन्द्न दौ
(B 52/7) हरिअम सँ गोवर्द्धन द्दौo

(638) ॐ नरसाम सँ (324) पिण्‍डारूछ
मिश्र सुरेन्द्रत सुता नरउन सँ मनभरन सुत मुक्तिनाथ दौ (B 52//5) घुसौत सँ जगती द्दौo मिश्र अर्जुन सुतो भिरवम: करमहा सँ जहली सुत महापुरुष दौ (B 53/11) दरिहरा सँ वदन द्दौo अपरा अर्जून सुतो मरीच यहाघरो हरिअम सँ सुबोध सुत बैद्यनाथ दौ (B 53//3) सकराढ़ी सँ अक्षघर द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ मनसुरव सुत नन्द लाल दौ माण्ड र सँ दुर्गादत्त द्दौo मिश्र भिरवम सुतो भूपनारायण दुरवन प्रo केशव नारायणो अलय सँ राजा सुत मित्रलाल दौ (B 54/4) खौआल सँ नेनमनि द्दौo अपरा सुतो चितरूक: अलय सँ मित्रलालस्यै व दौ खौआल सँ नेनमनि द्दौo मिश्र भूपनारायण सुता हरिअम सँ लूटन सुत सदानन्दौ दौ (B 54/6) सतलरवा सँ रामेश्व र द्दौo मिश्र दुरवन प्रo केशव नारायणसुता नीलाम्बरर यमुनाकान्तय:करमहा सँ बिहार सुत बेच्चन दौ (B 54//1) सतलरवा सँ रामेश्वोर द्दौo मिश्र नीलाम्बेर सुता महिषी बुधवाल सँ आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ खण्डवला सँ पद्मनाभ द्दौo मिश्र चित्रघर प्रo चितरू सुता पाली सँ शक्तिनाथ सुत माधव दौ वलियास सँ वाबूलाल सुत राम द्दौo मिश्र बवुअन सुता दिघो सँ बाछ सुत फतुर दौ फनन्दशह सँ राजा द्दौo अपरा सुतो अनिकलाल : दिधोसँ बाछ सुत राम दौ माण्डसर सँ जमाहिर द्दौo अपरा बवुअन सुता पाली सँ नाकट सुत कन्हादई दौ बेलउँच सँ भगवानदत्त द्दौo

(639) ॐ नहेश्व रायनम: मिश्र घर्मनाथ सुता सोदरपुर सँ भोलानाथ दौ दरिहरा सँ निधि द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ चानन सुत ठकुरे दौ जजिवाल सँ बवनू द्दौo मिश्र प्रेमनाथ सुता पालीसँ नाथ सुत दिनानाथ दौ माण्ड र सँ प्रभुनाथ द्दौo (B 55/1) मिश्र गुणाकर सुता दुर्गादत्त थेधु नन्दी का वमनियामसँ उद्धव सुत धनी दौ सतलरवा सँ मोहन द्दौo मिश्र दुर्गादत्त सुतो रेवतीरमन ।। मनबोधो तिसउँत सँ हरिदेव सुत आनन्द दौ वलियास सँ प्राणपति द्दौo रेवतीरमन सुता राजा प्रo मोदनाथ मह्था प्रo रवड़गनाथ लान्हार प्रo देवनाथ प्रितिनाथ हृदयनाथा: हरिअम सँ जगन्नावथ सुत उँमानाथ दौ पण्डुसआ सँ छोटी द्दौo राजा प्रo मोदनाथ सुतो रामचन्द्रद प्रo बावूलाल: सोदरपुर सँ बन्धुस सुत जीवन दौ बुधवाल सँ बन द्दौo मिश्र रामचन्द्रा प्रo वाबूलाल सुता बेलउँच सँ छबन सुत जीवनाथ दौ सकराढ़ी सँ पाँ जयानन्दद द्दौo अपरा वाबूलाल सुत वागीश वहेराढ़ी सँ आँरवी सुता राजा दौ सतलरवा सँ वबूजन द्दौo मिश्र वागीश सुता सोदरपुर सँ जंगीसुत बावाप्रo दीनानाथ दौ (B 55//3) सतलरवा सँ किर्तिनाथ द्दौo मिश्र लान्हा प्रo देवनाथ सुता वैयाo ब्रजलाल यशोधर योगी वैयाo अर्जूना करमहा सँ जगन सुत रवगपति दौ
(B 55//5) सोदरपुर सँ नेहाल द्दौ बैयाo ब्रजलाल सुता जजिवाल सँ चलबलि दौ सुत हर्षदत्त दौ (B 55//6) सतलरवा सँ बवुजन द्दौo मिश्र यशोधर सुता पालीसँ गिरधारी सुत धरभरन दौ सोदरपुर सँ बदरी द्दौo

(640) ॐ आशुतोषायनम: नरसाम सँ (325) ।। मिश्र योगी सुतो गंगाधर कन्टिरो सोदरपुर सँ बदरी सुत कुलमनि दौ करमहा सँ मंधन द्दौo मिश्र गंगाधर सुता सोदरपुर सँ सोन सुत गंगानन्द दौ सकराढ़ी सँ केशव द्दौo मिश्र कन्टिर सुतो करमहा सँ बावूलाल सुत यशोघर दौ पबौलि सँ नरसिंहदत्त द्दौ वैया अर्जुन सुता करमहा सँ होरिल सुत चाण दौ दरिहरा सँ चण्डीशदत्त द्दौo मिश्र हृदयनाथ सुता पाली सँ कारु सुत दयानिधि दौ (B 56//5) वलियास सँ ब्रहमदत्त द्दौo
मिश्र घनश्याडम सुतो नीलाम्बमर हरिपाणि: पनिचोम सँ चिरञ्जीव सुत भवेश दौ पण्डु आ सँ पाँ भगीरथ द्दौo मिश्र नीलाम्बिर सुतो हिरण पबौलि सँ चन्द्र पति सुता कलाधर दौ दरिहरा सँ कुलपति द्दौo मिश्र हरिपाणिसुता महावीर जमाहिर अमृत धीर कृष्ण धीर रघुवीर बुधवाल सँ ब्रह्मपति सुत बछरू द्दौ खण्डवला सँ बन्धुब द्दौo रघुवीर सुतो हनुमानदत्त गयादत्तो पाली सँ जयदत्त सुत ननू दौ सरिसब सँ वंशीघर द्दौo।। हनुमानदत्त सुतो लक्ष्मी्कांत कपिलेश्वदरो करमहा सँ हरि सुत जानकी दौ खौआल सँ परशमणि द्दौo मिश्र लक्ष्मीसकांत सुता सोदरपुर दुक्रेवी सुत हिंगू दौ
(B 57//3) पाली सँ हल्ली द्दौ।। मिश्र गायादत्त सुत कमलाकांत: सरिसब सँ शोभन सुत बतहन हरिअम सँ योगी द्दौo मिश्र कमलाकांत सुता सोदरपुर सँ बच्चूo सुत आनन्दौ किशोर दौ सतलरवा सँ अर्जून द्दौo

(641) नरसाम सँ
मिश्र रवांतर सुता हरिजीव भिरवारी प्रद्युम्न लक्षमना बभनियाम सँ सदानन्दा दौ रवण्डिo बैद्यनाथ द्दौo
मिश्र हरिजीव सुतो चिलकाक: पालीसँ लक्ष्मी कांत द्दौ दरिहरा सँ किसाई द्दौo मिश्रचिलका सुतो हरिफूल: दरिहरा सँ सदाय सुत पाँ भगीरथ द्दौ सकराढ़ी सँ भ्रमर द्दौo अपरा सुता सरबन किर्तिनाथ यारी भिरिवया कमलानाथा सोदरपुर सँ हरिजीव सुत रामेश्वदर दौ बेलउँच सँ रवगेश द्दौo हिरफूल सुतो हृदयचन्दुन प्रo जटाघारी परशमणि खण्डवला सँ मणिकृष्णय सुत हरिनारायण दौ दरिहरा सँ भनोड़ द्दौo मिश्र हृदयचन्दिन सुता प्रयागदत्त .......... टकबाल सँ कृष्णस सुत पशुपति दौ सकराढ़ी सँ मटरु द्दौo अपरा हृदयचन्दिन सुता बहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँरवी दौ पबौलि सँ भवदत्त द्दौo अपरा सुत सुवंश: नरउन सँ घैय्यी सुत रूपनाथ दौ सोदरपुर सँ इन्द्र्मणि द्दौo मिश्र सुवंश सुतो काशीनाथ द्वारिकानाथ करमहा सँ हेमनारायण सुत मंधन दौ सोदरपुर सँ बच्चू द्दौo मिश्र द्वारिकानाथ सुतो अमर नाथ तारानाथो जजिवा‍ल सँ जयदत्त सुत विष्णुककांत दौ सकराढ़ी सँ भायलाल द्दौo मिश्र मo मo प्रयागदत्त सुता अलय सँ लाल सुत नेना दौ खौआल सँ उपाध्याोय संतोष द्दौo अपरा प्रयागदत्त सुता करमहा सँ हेमनारायण सुत बछरण दौ ( B 59/15) दरिहरा सँ रज्जेब द्दौo अपरा सुता करमहा सँ विद्यानाथ सुत रविनाथ दौ (B 59/112) पण्डु्आ सँ लोकनाथ द्दौo मिश्र लाल बिहारी सुता घुसौत सँ ठकुरे सुत वैयाo मतिकान्तo दौ (B 59//9) पबौलि सँ रवड़्गानारायण द्दौo महेश दत्त सुता रवांo सरिसब सँ गुदर सुत सुभद्र दौ हरिअम सँ वाबूमणि द्दौo

(642) नरसाम सँ (327)
कृष्ण4दत्त सुतो जीवानन्दद गंगानन्दोअ जालय सँ सर्वनारायण सुत केशव नारायण दौ कुजौली सँ रधुनाथ द्दौo मिश्र जीवानन्द सुतो विजयकान्त5 दाथ पालीसँ भूलर सुत राजेश्विर दौ भच्छीद भरवo सकराढ़ी सँ नन्दनलाल द्दौo मिश्र सरवन सुतो किशोरनाथ सरिसब सँ म्रमर सुत शोमनाथ दौ (B 61//1) माण्डभर सँ मोती द्दौo मिश्र किर्तिनाथ सुता जजिवाल सँ भैयो सुत हेमू दौ पनिo मधुरापति द्दौo मिश्र कलानाथ सुता सरिसब सँ शूलपाणि सुत भवानीदत्त द्दौo पनिo प्रान्नाथथ द्दौo अपरा कलानाथ सुतो जाल्पातदत्त भैरवो नरउन सँ घनश्याअम सुत साहेब दौ कुजौली सँ शिवनन्दान द्दौo अपरा कलानाथ सुतो बवुअन गिरधरो करमहा सँ चित्रघर सुत किशौरी दौ (B 61//7) धरौरा वलियास सँ गोशाँई द्दौo मिश्र भैरवदत्त सुता प्रयागदत्त: हरिअम सँ गणेशदत्त सुत बोधन दौ (B 62//7) सोदरपुर सँ ललीत द्दौo मिश्र प्रयागदत्त सुता हरिपुर पाली सँ रूदीसुत शिवनाथ दौ खण्डवला सँ झोंटा द्दौo।। मिश्र भिरिवया सुता रवगपति देवनारायण सभापतिय : एकहरा सँ वबूदी दौ पण्डु आ सँ भगीरथ द्दौo रवगपति सुता हरिअम सँ मोहन सुत विलका दौ माण्डतर सँ महेश द्दौo प्रद्युम्ना सुता बुधवाल सँ बालगोपाल सुत मही दौ खण्डवला सँ बालकृष्णथ द्दौo।। लक्ष्म न सुता पबौलि सँ राम सुता रमाकान्तम दौ सतलरवा सँ बन्धुo द्दौo।।

(643) नरसाम सँ इश्वयरी दत्त मिश्र शालमपुर ।। मिश्र शतञ्जीव सुतो रघुपति पबौलि सँ रामचन्द्रा सुत कालीदाश दौ दरिहरा सँ गणपति द्दौo अपरा सुता चिरञ्जीव पिताम्ब र भोरा गंगाधरा वभनियाम सँ पुररवू सुत सदानन्दञ दौ खण्डवला सँ बैद्यनाथ द्दौo मिश्र रघुपति सुतो हरिनाथ नाथो जजिवाल बनाई सुत निताई दौ सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौo हरिनाथ सुतो मणि प्रo ललीतनाथ : खण्डवला सँ पुरुषोत्तम सुत फकीर दौ पाली सँ हरिनन्द न द्दौo मणि प्रo ललीतनाथ सुता वंशीघर मुरलीधर इश्वौरीदत्त बवे प्रo मनोघर कालीदत्त नेनाका: सोदरपुर सँ रामेश्व र सुत विघ्नेरश्व र दौ घुसौत सँ झौंदू द्दौo मिश्र वंशीघर सुता सोदरपुर सँ बेचू सुत परिवया दौ टकo बाछ द्दौo मिश्र इश्व रीदत्त सुता मघूसूदन गिरजादत्त भूल यदुनन्दँना दिघो सँ आँरवी सुत हीरा दौ करमहा सँ ऋद्धि द्दौo मिश्र मूधसूदन सुता सोदरपुर सँ देवानन्दु सुत नेना दौ बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौo मिश्र गिरिजादत्त सुता चिरञ्जीव केशव बासुदेव भैरव दिगम्बदर शुकदेवा सरिसब सँ कन्हादई सुत लेरवेश्वदर दौ (B 64/6) पण्डुनआ सँ रत्नशमणि द्दौo मिश्र चिरञ्जीव सुतो कृष्णिनन्दि : हरिअम सँ छोटकनि सुत बम दौ (B 6411) खौआल सँ हररवू द्दौo मिश्र केशव सुतो वंगदू प्रo रमानन्दा : नरउन सँ पाँ जयमणि सुत लूटन दौ (B 64//2) दिघो सँ भैयालाल द्दौo मिश्र बासूदेव सुता सदानन्दँ शिवानन्दई राधानन्द् जीवानन्दा् सोदरपुर सँ मनसुरव सुत गोशाँई दौ अलय सँ राजा श्री नन्दृन सिंह द्दौ मिश्र भैरव सुतौ फनन्दयह सँ चुनचुन सुत मनमोहन दौ (B 64//64) पबौलिसँ चतुर्भूज द्दौ।। मिश्र दिगम्ब र सुता फनन्द्ह सँ चुनचुन सुत मनमोहन दौ पबौलि सँ चतुर्भूज द्दौo बंगदू प्रo रमानन्दत सुता नरउन सँ शिवनाथ सुत दुरवन दौ खण्डवला सँ बोघकान्त् द्दौo

(644) नरसाम सँ (327)
मिश्र भूल सुतो बूच्चीर प्रo धरणीधरो सोदरपुर सँ बहोरन सुत फतुरी दौ खौआल सँ बवूजन द्दौo मिश्र यदुनन्दबन सुतो मंगलादत्त अम्बिकादत्तो फनन्द ह सँ सोने सुत बाला दौ (B 65/3) खौआल सँ बवूआ द्दौo अपरा यदुनन्दरन सुता सोदरपुर सँ हिभरन सुत भूवनेश्वबरीदत्त दौ टकबाल सँ बच्चेदलाल द्दौo मिश्र मंगलादत्त सुता हरिअम सँ अभयनाथ सुत मनमोहन दौ सरिसब सँ कुलानन्दल द्दौo मिश्र बूच्चीन प्रo धरणीधर सुतो घुसौत सँ जयबल्लबभ सुत मुनी दौ वलियास सँ बनमाली द्दौo।।
मिश्र ववे प्रo मनोधर सुतो चुम्मिन जनार्दनो करमहा सँ लोकनाथ सुत दयानाथ दौ (B 65/6) माण्डरर सँ झिंगुर द्दौo मिश्र चुम्मवन सुतो रवटरू क: दिघोसँ अवधबिहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo मिश्र रवटरू सुता जजिवाल सँ ननू सुत गूजा दौ (B 65//2) पालीसँ दुरवन द्दौo मिश्र जनार्दन सुता एकहरा सँ बावूनाथ सुत आनन्दउ दौ (B 65//4) पालीसँ गुमानी द्दौo अपरा सुता पाली सँ बन्धरव सुत मनमोहन दौ (B 66//4) बलियास सँ भैयौ द्दौo मिश्र कालीकादत्त सुता तिसउँत सँ जगन्नादथ सुत गिघारी दौ सोदरपुरसँ मोती द्दौo।।

(645) ॐ नरसामसँ टभका
मिश्र नाथ सुतो गोकुल: बुधवाल सँ ब्रहमपतिघ सुत बछरू दौ खण्डवला सँ बन्धुअ द्दौo अपरा सुता गिरधारी बनमाली टेकनाथ मुकुन्दन वुद्धिनाथा: सोदरपुर सँ धनाई सुत चाण दौ बहेराढ़ी सँ रवगेश द्दौo अपरा सुतो भायलाल: सोदरपुर सँ महिघर सुत फणिपति दौ बलियास सँ भपन द्दौo गिरधारी सुत लाल: पबौलि सँ हेमकर सुत धैर्यनारायण दौ दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo मिश्र लालसुता उँमादत्त शंकरदत्त गणेशदत्त:जजिवाल सँ गोनन सुत धर्मदत्त दौ एकहरा सँ हृदयमणि द्दौo मिश्र रामदत्त सुता घुसौत सँ राम सुता पाँ कृष्णदलाल दौ (B 67/5) गौर सोदरपुर सँ वैयाo लाल द्दौo मिश्र उँमादत्त सुता बलिo हरिअम सँ कौस्कीयदत्त सुत मनमोहन दौ (B 67//5) सोदरपुर सँ वाबूलाल द्दौo मिश्र शंकरदत्त सुता सोदरपुर सँ अमृतनाथ सुत बच्चे्लाल दौ बुधवाल सँ द्वारिकानाथ द्दौo मिश्र बनमाली सुता जजिवाल सँ वबनू सुत कमलनाथ दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo अपरा बनमाली सुता घुसौत सँ बाचा सुत धन दौ खौआल सँ मनीक द्दौo मिश्र टेकनाथ सुतो जानकीनाथ जयकान्तोत सोदरपुर सँ मचल सुत पिताम्बोर दौ बैलउँच सँ पाशमणि द्दौo मिश्र जानकीनाथ सुता प्रभुनाथ तारानाथ आदिनाथ गोपीनाथा पाली सँ मणिकृष्णक सुत चन्नान दौ (B 69/2) एकहरा सँ भिरवारी द्दौo मिश्र तारानाथ सुता घुसौत सँ कृष्णतलाल सुत बैद्यनाथ दौ (B 6914) वलियास सँ अर्जून द्दौo मिश्र तारानाथ सुत उग्रनाथ सुतौ शम्भुौनाथ लघनो
मिश्र मुकुन्द सुतो सुन्दमर: बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयमुरव दौ वभनियाम सँ वंशमणि द्दौo मिश्र बुद्धिनाथ सुतो श्रीकान्तु कृष्णौकांतो फनन्द ह सँ अमृतनाथ सुत चुनचुन दौ दरिहरा सँ शम्भुो द्दौo श्रीकान्तच सुता हरिनन्दवन रघुनन्दवन ब्रजनन्दाना सरिसब सँ दिनानाथ सुत अनिरुद्ध दौ हरिअम सँ नन्दोलाल द्दौo

(646) ॐ (328) ।। मिश्र हरिनन्द न सुता चन्द्रौशेरवर सुरेश्वतर भूवनेश्वनरा बेलउँच सँ लक्ष्मीरदत्त सुत केशव दौ दरिहरा सँ रघु द्दौo अपरा हरिनन्ददन सुता बलिo हरिअम सँ उग्रनाथ सुत पाँ श्रीकान्तन प्रo बवुए दौ सिहौलिमाण्डेर सँ लक्ष्मीउनाथ द्दौo मिश्र चन्द्र शेरवर सुता घुसौत सँ श्रीघर सुत शिवनन्दनन दौ सरिसब सँ लाला द्दौo मिश्र सुरेश्व र सुता धुसौत सँ अनिरुद्ध सुत हरिनाथ दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दर द्दौo मिश्र भूवनेश्वदर सुता फनन्दिह सँ सोन सुत परमानन्दी दौ पण्डु्आ सँ पाँ शिवानन्‍द द्दौo
मिश्र रघुनन्दान सुता तिसउँत सँ घनश्यातम सुन्द़र द्दौ (B 69//5) बलियास सँ रघुनाथ द्दौo मिश्र ब्रजनन्दसन सुता करमहा सँ उर्व्वी‍घर सुत महादेव दौ वलियास सँ सुगगे द्दौo मिश्र कृष्णसकांत सुता हरिअम सँ कौस्की दत्त सुत गुलबदन दौ माण्डनर सँ परश द्दौo।। मिश्र परशमणि सुतो जयनाथ: पबौलि सँ भैयन सुत सिद्धि दौ दरिहरा सँ रवडगपाणि द्दौo मिश्र ब्रजनन्दसन सुता कुजौली सँ श्रीनाथ सुत वैयाo रमाकान्तँ दौ माण्डार सँ रूक्मरनिदत्त द्दौo।। मिश्र चिरञ्जीव सुतो बेचूक सोदरपुर सँ पिताम्बरर सुत अनिरुद्ध दौ बहेराढ़ी सँ भगीरथ द्दौo मिश्र बेचू सुतो हेमनाथ बहेराढ़ी सँ रतिघर दौ हेमनाथ सुतो बवुए: हरिअम सँ देवकृष्णन सुत बौक दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुस द्दौo अपरा सुता पबौलि सँ रघुसुत गरीबनाथ द्दौo अलय सँ चन्द्रदपति द्दौo पिताम्बँर सुतो विष्णुब दत्त: जजिo सदाय दौ विष्णु दत्त सुतो देवीक: कुजौली सँ भवेश दौ टेनी सुता हरिअम सँ कोशीनाथ दौ अपरा सुता पबौलि सँ मचल दौ भोरासुतो शिवदत्त: पाली सँ परशुराम दौ शिवदत्त सुता हरिअम सँ हरि दौ मिश्र रमनी प्रo रामकृष्णस सुता रोहिणीरम्लअ चूढ़ामणि चिन्ताौमणि शिरोमणि गंगौली सँ भैगी दौ भगी सुतौ गोविन्द् गोपालो दरिहरा सँ साँथू सुत डीडबर दौ

(647) ॐ
मिश्र शिरोमणि सुतो बन्धुध हृषी यदुपति पशुपतिय: सोदरपुर सँ जगतानन्दच सुत गंगाराम दौ फनन्दलह सँ रामभद्र द्दौo मिश्र बन्धुि सुतो चाणन: सोदरपुर सँ गोपाल सुत जुड़ाउन दो नरउन सँ प्राणपति द्दौo मिश्र जगदीश सुता इन्द्रापति कवि मणि पदांकित पशुपति शुभपति श्रीपति गौरीपतिय: सकौना सँ पिताम्बँर सुत नारायण दौ पबौलि सँ जगन्ना‍थ द्दौo इन्द्ररपति सुतो नित्याजनन्दन रघुनाथो पालीसँ लक्ष्मीदनाथ सुत शिवदाश दौ पबौलि सँ भगवान द्दौo मिश्र नित्या नन्दद सुता परिसारासँ हिंगु सुत गोविन्द दौ करमहा सँ गोपीनाथ सुत अच्युात द्दौo रघुनाथ सुता पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्णद दौ खौआल सँ विद्यापति दौo पशुपति सुता महिनाथ उँमानाथ महावल काशीनाथ विद्यानाथ दुर्गानाथा: करमहा सँ महीसुत बहोरण दौ दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo महाबल काशीनाथ सुतो मनसुरव: हरिअम सँ कामदेव सुत मोहन दौ पवौलि सँ कालीदाश द्दौo मिश्र मनसुरव सुता कुजौली सँ मघुरापति द्दौo मिश्र विघानाथ सुतो ब्रह्मदत्त सुतो धर्मंदत्तो सोदरपुर सँ गोनू दौ अपरा सुतो ब्रजनाथ: पाली सँ हेमीगद द्दौo ब्रहमदत्त सुता घुसौत सँ उँमापति दौ अपरा ब्रहमदत्त सुता बेलउँच सँ बहादूर दौ अपरा ब्रह्मदत्त सुता सोदरo द्दौo अपरा ब्रह्मदत्त सुतो बावूनाथ: हरिअम सँ भगीरथ सुत निधि दौ (B71//3) माण्डुर सँ कान्तिकर द्दौo।। अपरा ब्रह्मदत्त सुता कुजौली सँ रामी दौ माण्डार सँ वावू दौ मिश्र धर्मदत्त सुतो मिश्र धर्मदत्त सुतो मनफूल दूर्म्मिलो करमहा सँ हेमनारायण दौ अपरा सुता हरिअम सँ भगीरथ सुत जंगल दौ पण्डुबआ सँ काना द्दौo

(648) ॐ (329) मिश्र मनफूल सुतो रमादत्त: पालीसँ कमलादत्त दौ खण्डवला थानू द्दौo।। मिश्र रमादत्त सुता दिधोय सँ अवधबिहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo मिश्र दूर्म्मिल सुता धनश्यायम कुमर गोशाँइका पाली सँ कमलादत्तो अपरा दुर्म्मिल सुता सोदररपुर सँ बेचू सुत परिवया दौ टकबाल सँ बाछ द्दौo मिश्र कुमर सुतो बकनू प्रo नरसूक:अलय सँ बेचन लाल दौ पवौली सँ मुसहड़ द्दौo नीरसू सुता एकहरा सँ पंचू सुत नारायण दौ हरिअम सँ वावू द्दौo मिश्र गोशाँई सुता फनन्दूह सँ रूक्मरनी दौ अपरा सुता अलय सँ कपिलेश्वसर दौ एकहरा सँ परिवयाह मिश्र ब्रजनाथ सुता साहेब प्र. यदुनाथ प्रo ललीतनाथ जागा प्रo जगन्नारथ प्रo डीहनाथा सारिसब सँ चुतर्भूज सुत भैयन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo मिश्र ब्रजनाथ सुता हिरमणि ननू सोनमनि: घुसौत सँ उँमापति दौ महो ललन सुता बेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ सरिसब सँ भिरिव द्दौo ननू सुता गुदन प्रo मेघनाथ हर्षनाथ लक्ष्मीूनाथ शक्तिनाथ छक्कौन मनरक्रहवन सोदरपुर सँ विघ्ने श्वबर सुत बवूजन दौ सकराढ़ी सँ बाछ द्दौo मिश्र मेघनाथ सुतो अनन्तद बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्दषलाल दौ खण्डवला सँ श्याममू द्दौo मिश्र अनन्त् सुता जजिवाल सँ लूटी सुत मोती दौ (B 72//8) बुधवाल सँ लान्हाध द्दौo।। अपरा सुतो पलहन: अलय सँ भोला सुत बनमाली दौ (B 73//2) बलियास सँ फकीरन द्दौo।।

(649) ॐ नम: नरसाम सँ नगराम नाहर
।। मिश्र हर्षनाथ सुतो चिरञ्जीव: अलय सँ चौo मित्रलाल द्दौ (B 73//5) सरिसब सँ भूलन द्दौo अपरा सुता दिघोसँ अवध विहारी सुत गोपाल दौ तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo।। (2) मिश्र चिरञ्जीव सुतो बद्रीनारायण: बेलउँच सँ लक्ष्मी दत्त सुत केशव दौ दरिहरासँ रघु द्दौo मिश्र छक्कीन सुता फनन्दँह सँ रूक्भी्नीदत्त दौ सरिसब सँ जीवनाथ द्दौo।। अपरा छक्कमन सुतो देवनारायण रामनारायणो खण्ड बला सँ जगमोहन सुत हरिमोहन दौ माण्डकर सँ शम्भु नाथ द्दौ मिश्र देवनारायण सुता पाली सँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ खौआल सँ वाला गोपाल दौ राम नारायण सुता बुधवाल सँ मुकुन्दव सुत वूचन दौ सोनमनि सुतो परिवयन मथुरीको खण्डवला सँ महिनाथ सुत ठ. कृष्णौराम दौ सकराढ़ी सँ धाना द्दौo बद्रीनारायण सुता फनन्दवह सँ मांगुसुत चिन्ताममणि दौ वलियास सँ वागीश द्दौo।। मिश्र मथुरी सुतो लूचन: बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo दिघोसँ हिरा द्दौo अपरा मथुरी सुता सोदरपुर सँ छोटकिनमा सुत कुञ्जबिहारी दौ पाली सँ श्यातमलाल द्दौo।। (2) अपरा मथुरी सुता सोदरपुर सँ श्याथम सुत लक्ष्मीोनाथ दौ खौआल सँ सोनी द्दौo अपरा मथुरी सुतो गोशाँई नरसिंहा जजिवाल सँ मनुसरव सुत परमेश्वलरीदत्त दौ (B74/3) दरिहरा सँ श्यापमलाल द्दौo (4) लूचन सुतो अनिरुद्ध: हरिअम सँ लाल सुत उग्रनाथ दौ पण्डुाआ सँ छोदी द्दौo मिश्र अनिरुद्ध सुता पबौलि सँ वेदानन्दर सुत रमानन्दी द्दौo पाली सँ कपिलेश्वशर द्दौo मिश्र गोशाँई सुत रामेश्विर : सरिसब सँ सुत गुदर दौ करमहा सँ वाबू लाल द्दौo मिश्र नरसिंह सुतो राधेश्वरर विश्वे श्वररो हरिअम सँ नेना सुत गोविन्दे दौ दरिo हरिअम द्दौo।। अपरा नरसिंह सुता रलरिसव सँ बिसुनी सुत गुदरस्यैकव दौ करमहा सँ बावूलाल द्दौo

(650) ॐ कैव्ल रव (330) मिश्र साहबन प्रo यदुनाथ सुतो पाँ घोंघी प्रo जानकीनाथ: हरिअम सँ जीवन सुत योगनाथ दौ माण्डैर सँ हियन द्दौo पाँ घोंघी सुता किर्तिनाथ बूचन लूटन करमहा सँ रज्जू् सुत बिहारी दो सरिसब सँ हृदयनाथ द्दौo किर्तिनाथ सुतो कृष्ण देव: अलय सँ राजा सुत मित्रलाल दौ खौआल सँ नेनमनि द्दौo बूचन सुतो कमलाकान्त जालय सँ मोहन सिंह सुत गोविन्दह नारायण दौ (B 75/6) पण्डुोआ सँ रत्नवमणि द्दौo अपरा बूचन सुतो जीवकान्त कोमलकान्तो सोदरपुर सँ गंगाघर सुत रत्नादत्त दौ (B 75/7) बुधवाल सँ मुकुन्द द्दौo अपरा बूचन सुता कोदरिया सँ राजा सुत कुमर दौ (B 75/3) खौआल सँ इश्वूरदत्त द्दौ मिश्र शीवकान्तन सुत विश्वौनाथ: जजिवाल सँ रुद्रदत्त सुत रमाकान्त‍ दौ कुजौली सँ हरिदेव द्दौo विश्वबनाथ सुता करमहा सँ रवेली सुत भवानन्दब दौ जजिवाल सँ भैयो द्दौo मिश्र कृष्णनदेव सुता घुसौत सँ जयवल्लम सुत कुमर दौ पण्डुदआ सँ अपूछ द्दौo लूटन सुतो हिराकान्तच: हरिअम सँ बवूजन सुत भैयो दौ दरिहरा सँ कन्हाजई द्दौo।। हिराकान्तर सुता दिघोसँ बवूनू सुत नागेश्वरर दौ अलय सँ हरिकान्त् द्दौo

(651) ॐ (B76//1) मिश्र जागा प्रo जगन्नाथ सुता बलभद्र रामा बटूकी का बेलउँच सँ बन्धु सुत भवी दौ डीह दरिहरा सँ देवनाथ द्दौo भूलन प्रo डीहनाथ सुतो मद्धू साघूकौ नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ पण्डु आ सँ भैया द्दौo।। अपरा मूलन प्रo डीहनाथ सुता बुधवाल सँ घरापति सुत बवूजन दौ बलियास सँ अमृतनाथ द्दौo।। मद्धू सुता सोदरपुर सँ रोहिणीसुत दूर्म्मिल दौ बेलउँच सँ अजीतनारायण द्दौo साधु सुता खण्डवला सँ टेकनाथ सुत चिरञ्जीव दौ घुसौत सँ श्यारम द्दौo मिश्र दुर्गानाथ सुता धरानाथ मयानाथ बैद्यनाथ रेवतीनाथा पाली सँ हेमागंद दौ नरउन सँ गोनोड़ द्दौo धरानाथ सुतो तारानाथ : हरिअम सँ चाण सुत भिरिव दौ करo उँमानाथ द्दौo मयानाथ सुता नेना फकीर रकूशरा सरिसब सँ बलभद्र दौ दरिo रोहिणी द्दौo अपरा सुता जजिo उँमापति सुत तिमंगिल दौ हरिo उँमानाथ दौ अपरा सुता सोदरo महिनाथ सुत बचनू दौ बिढुआल सँ सदानन्दू सुत मही दौ बेलउँच सुन्द र द्दौo अपरा सुत ललित मंदिर बुधवाल सँ नरपति सुत रूद्रपति दौ एकहरा सँ अनिरूद्ध दौ अपरा सुता एकहरा सँ हरिश्वढर सुत सोना दौ सोदरपुर सँ अभिराम द्दौo सुत।। नेना सुता जजिवाल सँ छकनू सुत सनफूल दौ पण्डुहआ सँ मोहन द्दौo।। अपरा सुता (229) हरिo सँ कृष्णoदत्त सुत होरिल दौ दरिहरा सँ पोषन द्दौo।। श्रीमणि सुता बुधo घनानन्द सुत गृहिमणि दौ (B 77/3) एकहरा सँ चेङन द्दौo।। अपरा सुतो मन्नू लाल: खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ (B 77/8) बेलउँच सँ वेचन द्दौo।। ललितमणि सुता खण्डवला सँ हरिनाथ दौ बेलउँच सँ बेचन द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ दुल्ल ह सुत गिरधारी दौ पाली सँ इश्व रीदत्त द्दौo।। (2) अपरा सुता बुधवाल सँ हिरा सुत बवूरैया दौ (B77//4) सोदरपुर शिवदत्त द्दौo।। अपरा सुता हरिअम सुता जीवन सुत बावूनाथ दौ (B 77//7) बलियास सँ मंगनी द्दौo।। अपरा ललितमणि सुता जलिवाल सँ गोनन सुत धर्मदत्त दौ करमहा सँ प्रान्नादथ द्दौo ।। शुभपति सुतो धराधर भवेशो सरिसब सँ अपूछ सुत मनहर दौ पाली सँ सदानन्दद द्दौo।। धराधर सुता हरिशंकर रकुशिहाल चिलकाका पाली सँ परमानन्द सुत वासुदेव दौ दरिहरा सँ भैरव द्दौo।।

(652) ॐ ककरौड़ (331)
धराधर सुता धीर दुरिवया मoमo भिरिवयाका एकहरा सँ धर्मपति सुत भूषण दौ पनिo ववूदी द्दौo शा अपरा सुतो छकौड़ीक: बमनिo महथू द्दौo सोदरo बल्लीँ द्दौo।। बैयाo हरिशंकर सुत बछनाक: एकहरा सँ बवूदी सुत इन्द्रषपति दौ दरिहरा सँ भ्रमर द्दौo बछना सुता कृष्णकदत्त राजा बालहा सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाoथ दौ बलिo निलाम्बार द्दौo।। कृष्णएदत्त सुतौ गंगादत्त डेढ़न प्रo जीवदत्तो अलय सँ कमल दौ गंगादत्त सुतो टूमाईक घुसौत सँ महिघर सुत रूपनाथ दौ बलिo चित्रनाथ द्दौo।। अपरा सुतो श्रीदत्त: कोदरिया सँ मुकुन्दत लाल दौ दूनाई सुता पाली सँ बाला सुत भैय दौ दरिहरा सँ बची द्दौo।। श्रीदत्त सुता पालीसँ बावूनाथ सुतमनमोहन दौ (B 78//9) बेलउँच सँ नाथ द्दौo।। अपरा श्रीदत्त सुता पाली सँ रुद्रमणि सुत हरिशरण दौ (B 79//2) सोदरपुर सँ वबूजन द्दौo।। (2) मिश्र डेढ़न सुतो देवचन्दा हरि नूरचन्द्रो घुसौत सँ महिधर सुत पाँ मूनि दौ वलिo चित्रनाथ दौ देवचन्द्रि सुता श्रीमोहन मनमाहन ब्रजमोहना: जजिवाल सँ दयानाथ सुत देवनाथ दौ पाली सँ बाचा द्दौo श्रीमोहन सुतो दिगम्बिर सँ बेलउँच सँ केशव सुत गिरधर किशोर द्दौ वलियास सँ श्रीकान्त् द्दौo दिगम्बतर सुता अलय सँ हरिकान्तथ सुत देवकान्तल दौ पण्डु/आ सँ पाँ रघुनन्दरन द्दौo ब्रजमोहन सुता अमरनाथ विश्वानाथ जयनाथा दुघo पाठक आर्तिनाथ सुत कृपानाथ दौ खण्डवला सँ पद्मनाथ सिंह द्दौo मनमोहन सुतो राम मोहन नरेशमोहनो हरिo परमानन्द् सुत पाँ बेदानन्दु दौ (B 80/2) दिघो सँ वैयाo कुलानन्दथ द्दौo राममोहन सुतो गोविन्द मोहन बेहर बासी बलिराजपुर हरिo सुत दुर्गानाथ दौ सरिसब भौर खण्डवला सँ द्दौo नरेशमोहन सुतो कृष्णाव मोहन श्यादम मोहनो बालूघपरा काको बेलउँच सँ नेना पौत्र विन्धबयनाथ सुत सुरेन्द्र नाथ दौ हरिश्चसन्द्र् सुतो नीलाम्बँर: पबौलि सँ ठीठर सुत सिंहेश्वयर दौ वलियास सँ रूपनाथ द्दौo।। अपरा सुता पालीसँ बाचासुत तेजनाथ दौ (B 80/5) वलियास सँ देवनाथ द्दौo

(653) ॐ नरसाम सँ ककरौल रानीटोल, शालमपुर
निलाम्बिर सुत कन्हैसया: अलय सँ छकौड़ी सुत गोविन्दु दौ सोदरo बच्च न द्दौo।। कन्है‍या सुता नरउन सँ बच्चा सुत रमाकर दौ मिश्र राजा सुतो वाबूक: बेलउँच सँ पन्नी‍ सुत कृष्णसदत्त दौ करमहा सँ रज्जूछ द्दौo वाबू सुतो लक्ष्मीरमोहन: खण्डवला सँ परशमणि सुत राधाकान्तच दौ करमहा सँ छोटकनि द्दौo।। बालहसुता बुधवाल सँ रतनू सुत चन्द्रषहास दौ सतलरवा सँ जागे द्दौo मिश्र खुशिलाल बाचा अमृतनाथो जजिवाल सँ लक्ष्‍मीधर दौ बाचासुतो जयराम बावूलालो हरिअम सँ रामेश्वीर दौ अपरा सुता सोदरपुर सँ गोई सुत मचल दौ (2) अपरा बाचा सुतो गोवर्द्धन सोदरपुर सँ लक्ष्मीतदत्त सुत किर्तिनाथ दौ सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौo मिश्र जयराम सुता करमहा सँ बालह सुत मा‍नीक दौ बलिo टेनी द्दौo अपरा सुतौ कण्डोकली सोदरo नन्दीदश्वँर दौ अपरा सुतो भायक: घुसौत सँ झोटू सुत तारापति दौ माण्डकर सँ वंशमनि द्दौo भाय सुतो दिवाकान्तो वमनिo वंशमणि सुत सन्तोअषी दौ बेलउँच सँ प्राणपति द्दौo।। दिवाकान्तद सुतो राधाकान्तु: पाली सँ चन्ना सुत फाल्गुडन दौ (B 81/8) वलिo यशोधर द्दौ अपरा दिवाकान्त सुता रामकिशोर सुशील सोनभद्र कामेश्वउर पाली सँ फाल्गुरनस्यैतव दौ अपरा दिवाकान्तत सुता फेकू (B. F.S. E) सतीशचन्द्र बद्रीनारायण हरिअम सँ कौस्कीोदत्त सुत मनमोहन दौ रोहाड़सोदरo हिमरण द्दौo रामकिशोर सुता अलय सँ अपूछेलाल सुत नवीनचन्द्र दौ सँ द्दौo सुनील सुता कुजौली सँ रमाकान्त् सुत जगदीश दौ नाहस रवौo चौo हरिशंकर द्दौo मिश्र बद्रीनारायण सुता हरिअम सँ विष्णुनदत्त सुत दौ पौत्र भैरव दत्त दौ वलिo भूपनारायण द्दौo सतीशचन्द्रस सुता प्रभात I.P.S. राकेशो रवाँo सरिसब सँ

(654) ॐ रानीटोल (332)
।।मिश्र बावूलाल सुता हिरे ननू चन्द्र प्रेमानाथ किर्तिनाथ आर्तिनाथ रघुनाथ अलय सँ लाल सुत नेना दौ दरिहरा सँ धर्मदत्त द्दौo।। हिरे सुतो इशदत्त माधवो बुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्देलाल दौ खण्डवला सँ श्यातम द्दौo इशदत्त सुता दिनेश महेश गंगेशा पाली सँ सोनमन सुत नित्यातनन्दध दौ (B 8//2) वलियास सँ राजा द्दौo।। दिनेश सुतौ चन्द्र मोहननरेन्द्र मोहनों कोदरिया सँ माघव सुत रामेश्वदर दौ सतलरवा सँ द्वारिकानाथ द्दौo।। चन्द्रइमोहन सुता सोदरपुर सँ जयदेव सुत श्रीकृष्णाद दौ विस्कीौ सँ शक्तिघर द्दौo माधव सुता रमानन्दव अच्युततानन्दल गोखूलानन्दाम सोदरपुर सँ वाबूलाल सुत भूट्टी दौ वभनियाम सँ सन्तलाल द्दौo।। मिश्र रमानन्द् सुता जगतानन्दन भवानन्द तारानन्दह दयानन्दन जयानन्दाु अलय सँ रमाकान्तग सुत बलमू प्रo चन्द्रलकान्त दौ दरिहरा सँ यटाघर द्दौo मिश्र अच्यु ता नन्द सुता विवेकानन्दद अलय सँ हरिकान्त सुत रतिकान्ता दौ दरिहरा सँ यशोधर द्दौo मिश्र गोकुलानन्दँ सुता फनन्दतह सँ सोन सुत परमानन्दल दौ पण्डुौआ सँ शिवानन्दय द्दौo।। चन्द्रन सुता पुरूषोत्तम पुरन्द र लक्ष्मीापति: बुधवाल सँ मित्रदेव सुत शम्भुक दौ कुजौली सँ भवन द्दौo मिश्र पुरन्द्र सुता सरिसब सँ आदिनाथ सुत नन्द् दौ बलियास सँ हल्ली‍ द्दौo मिश्र प्रेमनाथ सुता हरिअम सँ उग्रनाथ सुत काशीनाथ दौ दरिहरा सँ वबुरा द्दौo मिश्र रमेशसुता कविलेश्वसर: हरिo पाली सँ बौकू सुत लूचाई दौ दरिहरा सँ बेचन द्दौo मिश्र कपिलेश्वमर सुता कटका सन्दनह दिघोसँ जयवीर द्दौo किर्तिनाथ सुता सोदरपुर सँ बच्चूस सुत आदिनाथ दौ खौआल सँ इश्वीरदत्त द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ काशीनाथ सुत महादेव दौ सकराढ़ी सँ भैयौ द्दौo मिश्र आर्तिनाथ सुतो मुरारी बासुदेवो करमहा सँ कुबेर सुत सदानन्द दौ सँ बुद्धिनाथ द्दौo।। मुरारी सुतौ अमरकान्ते देवचन्द्रौ प्रo जीवकान्तोर अलय सँ भित्रलाल सुत फेकू दौ बेलउँच सँ केशव द्दौo अमरकान्त। सुत बूचन: पबौलि सँ बुद्धि सुत डीहनाथ दौ एकहरा सँ नारायण द्दौo देवचन्द्र् प्रo जीवकान्तक सुता करमहा सँ प्रेमनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ खौआल सँ घनश्यामम द्दौo

(655) ॐ
।। मिश्र रघुनाथ सुतो बैद्यनाथ: खण्डवला सँ परशमणि सुत जगतकान्तव दौ घुसौत सँ दूर्म्मिल द्दौo।। बैद्यनाथ सुता विश्वआनाथ अजयकुमार विभूतिनाथ कोदरिया सँ हरिश्चरन्द्रै दौ (B 82//6) बेलउँच सँ सुकेश्वनर द्दौo विश्वननाथ सुतो भगवानजी परसरमा दिगौन कुजौली सँ जुगेश्वनर सुत ऋष्ट नारायण दौ खौआल सँ राम सुत हरिदेव दौ कुजौली सँ कृष्णयमणि द्दौo अजयकुमार सुता उजान सँ सुत दौ
विभूतिनाथ सुता अकौर नगo घुसौत सँ जनार्दन सुत भोला प्रo चिरञ्जीव दौ वलियास सँ जगन्नाoथ द्दौo अमृतनाथ सुता खण्डवला सँ हरिनाथ सुत शिवू दौ बुधवाल सँ लक्षमन द्दौo घीर सुता माणीक हीर मंगनीका कुजौली सँ अभिराम दौ अपरा सुतो अमृतनाथ: करमहा सँ गरीब दौ (2) अपरा सुता वभनियाम सँ भैया दौ (3) अपरा सुता मानाक: जजिo भैयाराम दौ (4) अपरा सुतो रूपनारायण बरजू कौ अलय सँ मिलानन्द् दौ (5) अपरा सुता शिलादत्त शम्भुसनाथो केदरिया सँ जगनी दौ (6) अपरा सुतो होरिल: बभनियाम सँ बाना दौ (7) अपरा सुता पालीसँ गणेश सुत भि‍रवारी दौ (8) अपरा सुतो दुल्लिह: गगौर सँ भैरवदत्त दौ (9) अपरा सुतो जीवनाथ: उचति सँ गणेश दौ (10) मिश्र मानीक सुता देवराज प्रभुराज बहादूर जजिबाल सँ निताई सुत कलाधर दौ माण्डरर सँ हेगांगद द्दौo।। प्रभुराज सुतो किशोरी बूतनो बमनियाम सँ बतह दौ।। अपरा सुता घुसौत सँ बन्धुव सुत बावू दौ पबौलि सँ यकन द्दौo।। किशोरी सुतो योगघर वंशीघरो बहेराढ़ी सँ मघुरानाथ सुत भामजी दौ पबौलि सँ नाथ द्दौo।। हिर सुतो दयानाथ: पनिचोभ सँ रतनू सुत मनबोध दौ दरिहरा सँ इन्द्र पति द्दौo।। दयानाथ सुत पक्षघर बहेराढ़ी सँ छत्रपति दौ दरिहरा सँ भवन द्दौo

(656) ॐ महेश्वाराय नम: नरसाम सँ (333) ।। मिश्र पक्षधर सुता करमहा सँ वेणीदत्त दौ (B 84/6) खौआल सँ सेनी द्दौo मिश्र प्रेमराज सुता पबौलि सँ एकन सुत बतहन दौ पालीसँ शिवन द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ नेहाल सुत मुनी दौ (B 84//4) तिसउँत सँ दुरवभंजन द्दौo।। मिश्र अमृतनाथ सुतो बलदेव कृष्णवदवौ पाली सँ केशवनारायण दौ बलदेव सुतो अलय सँ भिरवी सुत करिया दौ सोदरपुर सँ भूलन द्दौo कृष्णतदेव सुता करमहा सँ शम्भु नाथ सुत प्रेमनाथ दौ दरिहरा सँ चानन द्दौo महो रवेदन सुता टकबाल सँ बोधकृष्णद सुत चन्द्र दौ दरिहरा सँ मधुरापति द्दौo।। महो माना सुता फणी प्रेमनाथ गृहिनाथा पाली सँ नाथ सुत बाचा दौ।। फणी सुतो राजनाथ करमहा सँ जगन सुत गुणपति दौ सरिसब सँ छवन द्दौo।। राजनाथ सुतो बीलह रमानाथो पनिo लान्हास सुत कालिकादत्त दौ बेलउँच सँ गिरधारी द्दौo।। रमानाथ सुता हरिअम सँ सीताराम सुत जागेश्वार दौ
(B 86/3) माण्ड र सँ हिमरण द्दौo विलट सुता सोदरपुर सँ बच्चूर प्रo हितकृष्णा दौ (B 86/9) दरिहरा सँ देवकीनन्दान द्दौ देवकीनन्ददन द्दौo।। प्रेमनाथ सुतो उग्रनाथ: करमहा सँ उणनिधि सुत भानी दौ (B 86//9) खौआल सँ बूआ द्दौo।। उग्रनाथ प्रo ठकन सुता सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ सतलरवा सँ रमानाथ द्दौo बरजू सुतो महाधन विश्वानाथो पबौलि सँ मचल दौ
(B 87/8) हरिअम सँ जयानन्दा द्दौo
जीवनाथ सुतो महाधन : पालीसँ ला‍लबिहारी दौ दुरिवया सुतो रामधन: बुधवाल सँ हिरा दौ अपरा दुरिवया सुतो लक्षमन कन्हैायाको जजिवाल सँ द्दौo रामधन सुता सरिसब सँ धर्मपति सुत छवन दौ वलियास सँ प्रान्नानथ द्दौo।। लक्ष्मलन सुता सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ सकराढ़ी सँ जयानन्दप द्दौo अपरा सुता पाली सँ कारू सुत होरील दौ पबौलि सँ भवदत्त द्दौo कन्हैाया सुतो मधुसूदन करमहा सँ रूपनाथ दौ कारूसुत शीतलदत्त दौ नरउन सँ चितू द्दौo।। मधूसूदन सुता सोदरपुर सँ सर्वस्वद सुत सोनमनि दौ सकराढ़ी सँ बोकन द्दौo अपरा सुता पनिचोम सँ जुड़ाउन दौ (B 87//7) खौआल सँ गोपीनाथ द्दौo

(657) ॐ नरसाम सँ अपरा मघुसूदन सुता सोदरपुर सँ हरंगी सुत दुर्गादत्त दौ ( B 88/2) बलियास सँ रघुवीर द्दौo।। भिरिवया सुतो जयदत्त: सरिसब सँ भैयन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo।। जयदत्त सुतो भवानीदत्त: कुजौली सँ राय आनन्दत दौ (B 88/5) पबौलि सँ शिवनन्दजन द्दौo भवानीदत्त सुता घुसौत सँ दुल्ल ह सुत लक्ष्मदन दौ पण्डुदआ सँ गरीब द्दौo अपरा सुतो अनार्दन: सरिसब सँ भिरिव सुत भवनाथ दौ पण्डु8आ सँ चाण द्दौo जनार्दन सुता सोदरपुर सँ मोहन सुत मोली दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo मिश्र छकौड़ी सुता लेरवराज गंगाघर उग्रराजा पनिo कृष्णभ दौ लेरवराज सुता कुजौली सँ गौरीदत्त दौ गंगाघर सुतौ भैयो बलभद्रो बहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ दौ माण्डीर सँ जीवन द्दौo।। महामहो भैयो सुतो बवुआ प्रo चन्द्रेधर शशिघरो एकहरा सँ (B 88//4) भोजेश्व र दौ वभनियाम सँ गुणनाथ द्दौo।। अपरा मoमo भैयो सुता करमहा सँ रामा सुत वेणीदत्त दौ।।
दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौo।। अपरा सुता पालीसँ होरिल सुत श्या मनाथ दौ दरिहरा सँ विष्णुशदत्त द्दौo।। (3) बवूआ प्रo चन्द्रयधर सुता पाली सँ मन्धअन सुत श्यारम दौ बेलउँच सँ हृदयसुरव द्दौo बलभद्र सुता बुधवालसँ घनानन्दस सुत रंगनाथ दौ (B89//1) खौआल सँ भरू द्दौo।। अपरा भवेश सुता बमनियाम सँ सुत पाठकयद्धी दौ जजिवाल सँ मिश्र भवेश सुता हृदयनन्दान सीना गौरीनन्दतन दुल्लहा खण्डवला सँ भोरानाथ दौ करमहा सँ देवानन्दद द्दौo।। अपरा सुता भैयन रवडगू मचला जजिवाल सँ पिताम्बदर द्दौo बुघवाल सँ छीतर द्दौo।। अपरा सुता सोदरo रघुराम सुत दुबरि दौ बहेराढ़ी सँ छीतर द्दौo।। हृदयनन्द्न सुता वंशमनिय घुसौत सँ थेधूसुत भिरवारी दौ एकहरा सँ लक्ष्मीुधर द्दौo अपरा सुता देवी परमेश्व्रो हरिअम सँ साहेब दौ सोदरपुर सँ हरिनन्द न द्दौo अपरा सुतो बवुअन मुझोलि बेलउँच सँ कारू दौ (B 90/2) हरिअम सँ यद्ध द्दौo।। अपरा हृदयनन्द‍न सुता पाली सँ हिया सुत जयशीव दौ खौआल सँ मंगी द्दौo।। अपरा सुतो ठेङन: हरिअम सँ लक्ष्मीदकांत सुत हरि दौ सतलरवा सँ हरिजीव द्दौo अपरा सुता बभनियाम सँ छारू सुत बालकृष्णल दौ (B 90/6) खौआल सँ बला द्दौo।। (3) अपरा रवेदन घमर्डंका कीहा सकौना सँ भोरासुत चतुर्भूज दो सरिसब सँ घनश्याधम द्दौo।। (7) चाण सुतो प्या(रेक: सोदरपुर सँ किर्तिनाथ दौ सकराढ़ी सँ महिपाणि द्दौo

(658) ॐ नम: नरसाम सँ (334) मिश्र देवी सुता नेया किशोर झिंगुरा पनिचोम सँ गोविन्द सुत अनाथ दौ माण्डभर सँ रवड़ापाणि द्दौo अपरा देवी सुतो मुकुन्द : दिघो सँ रवुशिहालसिंह दौ किशोरी सुतो जयकृष्णु पाली सँ सोने दौ जयकृष्ण सुतो बालकृष्णु: पाली सँ जीवनाथ सुत डोमन दौ (B 90//8) माण्डुर सँ करजा द्दौo बालकृष्णु सुतो घुसौत सँ गोपाल सुत हरिवंश दौ
(B 91/4) पवौलि सँ किर्तिनाथ द्दौo मुकुन्दद सुतो वैयाकरण चिन्तातमनि पबौलि सँ पराण सुत अमृतनाथ दौ
(B 91/5) पाली सँ सोनमनि द्दौo चिन्तादमणि सुतो रामचन्द्र तिसउँत सँ बवुअन सुत नकछेद दौ गंगौली सँ (1) महिपाणि द्दौo
परमेश्ववर सुता गंगौली सँ सर्वस्वस सुत शोभन दौ माण्डृर सँ देवन द्दौo।। महोपाघ्यातय सीता सुतो इशानदत्त खण्डवला सँ गणेश सुत दुर्गादत्त दौ पाली सँ पाँ घनेश द्दौo गौरीनन्दँन सुतो सुफल गिरीजानाथो फनन्द्ह सँ रूपनाथ दौ खौआल सँ जयशीव द्दौo सुफल सुतो राजा फकीरो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरदत्त दौ बुधवाल सँ अचल द्दौo राजा सुतो कुञ्जबिहारी अबधबिहारी कौ करमहा सँ रूद्रनाथ सुत शितलादत्त दौ सोदरपुर सँ सनाथ द्दौo अपरा सुता पनिचोभ सँ रवेदनसुत क्षृष्टिधर दौ माण्डसर सँ गयापित्यक द्दौ अपरा राजा सुता खण्डवला सँ भोरानाथ सुत हरिनाथ दौ बेलउँच सँ बेचन द्दौo
।। मिश्र अवघबिहारी सुता कुजौलि सँ बवुजन सुत चन्द्रदमणि दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo मिश्र गिरजानाथ सुता सरिसब सँ प्रान्नापथ सुत हृदयनाथ दौ दरिहरा सँ उर्व्वीवघर द्दौo अपरा सुतो चतुर्भूज जगदभूजो बुधवाल सँ लक्ष्मीथदत्त सुत भीमदत्त दौ दरिहरा सँ बचन द्दौo जगदभूज सुता सरिसब सँ रूपनाथ सुत झिंगुर दौ दरिहरा सँ शुभंकर द्दौo

(659) ॐ नरसाम सँ बिरसायर मिश्र दुल्लुह सुता बनमाली किर्तिनाथ अमृतनाथा करमहा सँ भिरवारी सुत रुद्र दौ बेलउँच सँ भैया द्दौo बनमाली सुता विश्वपनाथ हर्षलाल सुमरना: जजिवाल सँ उँमापति सुत तिमँगिल दौ पनिo जगनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरo हरपति सुत ननू दौ वलियास सँ जानकीनाथ दौ।। किर्तिनाथ सुता नरउन सँ गोविन्दप सुत फकीर दौ दरिहरा सँ वंशीधर द्दौo अमृतनाथ सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत‍ ब्रह्मदत्त दौ बलियास सँ हिरफूल द्दौo मिश्र भैयन सुतो लाल: पाली सँ गणेश सुत भिरवारी दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौo।। अपरा सुतो ठीठर: करमहा सँ कालिदाश सुत चिल्पातका दौ परिसरा सँ बालकृष्णथ द्दौo।। अपरा सुता सरिसब सँ चतुर्भूज सुत नरपति दौ (B93//6) नरउन सँ भैरवदत्त दौ अपरा सुता करमहा सँ बल्लामी सुत भिरवनी दौ (93//7) नरउन सँ नन्द न द्दौo अपरा भैयन सुता रवांगुद परिसरा सँ लालसुत भैया दौ बुधवाल सँ धरणी द्दौo।। (5) लाल सुता गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ बुधवाल सँ ब्रहमदत्त द्दौo मिश्र रवदुगू सुता बुद्धिनाथ प्रेमनाथ बतहू प्रo श्या्मनाथ रतिनाथा करमहा सँ रघुदेव सुत भिरवनी दौ सोदरपुर सँ लोचन द्दौo बुद्धिनाथ सुता हरिअम सँ घोघन सुत तोती दौ बेलउँच सँ यादव द्दौo अपरा सुतो प्याधरेलाल: पबौलि सँ दुरवरन सुत हेमकर दौ बलियास सँ नकदू द्दौo।। वतहु प्रo श्या मनाथ सुतो भाइक: करमहा सँ चित्रघर सुत किशोरी दौ कुजौली सँ कृष्णरदत्त द्दौo।। भाई सुता हरिअम सँ जीवन सुत रमादत्त दौ पण्डुसआ सँ बदरी द्दौo।। मिश्र मचल सुत बावूनाथ: पाली सँ प्रद्मुम्नस सुत घोघन दौ खण्डवला सँ कुली द्दौo बावूनाथ सुत पबौलि सँ रजू सुत भाना दौ।। एकहरा सँ भैयाराम द्दौo बावूलाल सुतो गोपाल महिणालो करमहा सँ चित्रघर सुत बावूनाथ दौ दरिहरा सँ चाण द्दौo गोपाल सुतो छेदीक: पाली सँ

(660) ॐ महेश्व राय नम (335) ।। चन्द्ररदेव सुत भन्नू‍ लाल दौ (894//5) गंगोली सँ रूपनाथ द्दौo।। मिश्र मणिपाणि सुत आदिनाथ बुधवाल सँ श्रीपति द्वारिकानाथ दौ सोदरo देवनाथ द्दौo ।। मिश्र आदिनाथ सुता खण्डवला सँ राघाकान्त3 सुत मुनि दौ बेलउँच सँ इशदत्त द्दौo
मिश्र श्रीपति सुता डीमडीम लक्ष्मीनदेव गिरीश बन्घुौका अलय सँ गोपाई दौ डीमडीम सुता रामजीव चंचल मचला जजिवाल सँ सदाय सुत छोकर दौ करमहा सँ रघुदेव द्दौo ।। रामजीव सुता पबौलि सँ भिरवी सुत पाठक रघुवीर दौ खौआल सँ गंगा द्दौo चंचल सुता पालीसँ हरिकृष्णक सुत रामनाथ दौ माण्डार सँ बाचस्पoति द्दौo मचलसुता बुधवाल सँ धर्मेश्व र सुत वामीश दौ
(349//1) पण्डुलआ सँ पाँ छोटो द्दौo मिश्र लक्ष्मीौदेव सुतो जीवन: सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्दान दो पनिo भवेश द्दौo।। अपरा लक्ष्मीददत्त सुतो तिसउँत सँ यशोघर सुत भोरा दौ (B 95//6) माण्डमर सँ महिराम द्दौo
।। कवि जीवन सुतो विनमा चित्रनाथो सोदरपुर सँ उँमानन्दम सुत भवन दौ खौआल सँ चेथडू द्दौo विनमा सुतो रामशरण हल्लीनको कोदo परमेश्व्रीदत्त दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo।। अपरा सुतो नरसिंह मनमोहनो सोदरपुर सँ बासुदेव सुत हरपति दो बुधवाल सँ अचल द्दौo।। (2) अपरा बिनमा सुता काको बेलउँच सँ गोशाँई प्रीतम सुत अमरेश दौ पबौलि सँ मैयन द्दौo शमशरण सुता करमहा सँ देवन सुत गृहिमणि पौ (B 96/6) दरिo तोती द्दौo अपरा रामशरण सुता सरिसब सँ नारायणदत्त सुत परशी दौ (B 96//2) माण्डार सँ रमुघाकर द्दौo।। मिश्र हल्ली सुतो गीता विश्वररेवरो कुजौली सँ रूद्र सुत शिवनाथ दौ खौआल सँ लक्ष्मीयनाथ द्दौo।। मिश्र गीता सुता पनिo श्रृष्टिघर सुत जुड़ाउन दौ सोदरपर सँ श्रीरमण द्दौo मिश्र विश्वेदश्वौर सुता पबौलि सँ विश्वशनाथ सुत दुरवरन दौ घुसौत सँ गोवर्द्धन द्दौo सुता हरिअम सँ गणेशदत्त सुत पाँ विष्णु दत्त दौ दिघो सँ बचकुन द्दौo।। मिश्र मनमोहन सुता हरिअम सँ लाल सुत काशीनाथ दौ माण्डबर सँ ननू द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ माधव सुत हरि दौ करमहा सँ बोचन द्दौo।।

(661) ॐ नरसाम सँ महो चित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत मोहन दौ बुधवाल सँ अचल द्दौo।। अपरा सुत शम्भु नाथ: सोदरपुर सँ शिवदत्त सुत कोदई दौ बहेराढ़ी सँ कारी द्दौo मिश्र गिरीश सुता भानुदत्त धर्मदत्त राजाका सरिसब सँ लक्षमन सुत नन्दतन दौ पनिo भवेश द्दौo अपरा सुतो प्रितम भैनूको वभनियाम सँ कमल सुत बैद्यनाथ दौ माण्डoर सँ चतुर्भूज द्दौo (2) अपरा सुतो शिवनाथ शिवदत्तो तिसउँतसँ यशोधर सुत भोरा दौ माण्ड र सँ महिराम द्दौo।। (3) अपरा सुतो मनीक: बहेराढ़ी सँ रवेदू सुत चतुर्भूज दौ खौआल सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo।। (4) मिश्र भानुदत्त सुतो दुरिवयाक: हरिअम सँ लक्ष्मीयकान्तब सुत बरजू दौ सोदरपुर सँ रामेश्व र द्दौo अपरा सुता अलय सँ नित्या नन्दआ सुत नेहाल दौ दरिहरा सँ घनी द्दौo अपरा सुतो श्याँमलाल: बंहेराढ़ी सँ शिरोमणि सुत अन्दीक दौ सकराढ़ी सँ अन्दीर द्दौo अपरा भानुदत्त सुतो श्यासमलाल अयल सँ लाला सुत अच्युहत दौ खौआल सँ रवाँतर द्दौo।। (4) मिश्र दुरिवया सुता पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ दौ जजिवाल सँ हेमू द्दौo अपरा सुता दुल्ल्ह छकोड़ी विश्वअनाथ जगन्नाँथा जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मातराम दौ करमहा सँ चित्रघर द्दौo अपरा सुतो मनरक्र वन: एकहरा सँ हरिनारायण सुत हेमनाथ दौ (B 98//7) सरिसब सँ ननू द्दौo श्यातमलाल सुत गोपाल करमहा सँ वकसी गोखूलनाथ सुत प्रान्ना थ दौ वुधवाल सँ बछरू द्दौo धर्मदत्त सुतौ योगघर बहोरनो हरिअम सँ बौक वौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धुस द्दौo अपरा सुता हृदयनाथ विद्यानाथ प्रेमनाथा करमहा सँ प्रान्नासथ दौ पाली सँ घोघन द्दौo।। अपरा सुता पबौलि सँ हठी सुत उपेन्द्र दौ दरिहरा सँ गरीब द्दौo योगघर सुता पाली सँ पुरुषोत्तम सुत भैदा दौ नरउन सँ छतरी द्दौo।। अपरा योगघर सुतो गुदर: पाली सँ चानन सुत माना दौ
(B 99/3) सरिसब सँ माना द्दौo अपरा सुता पाली सँ छोटीश्वघर सुत बाचा दौ (B 99/5) कुजौली सँ कृष्ण दत्त द्दौo।। अपरा सुतो कंजबिहारी लाल बिहारीको बुधवाल सँ बछरू सुत रतन दौ (B 99//6) बेलउँच सँ बेचन द्दौo गुजर सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ सतलरवा सँ विष्णु्दत्त द्दौo

(662) ॐ नरसाम सँ सौराठ (337)
अपरा मिश्र गुदर सुता करमहासँ रंजन सुत चन्द्र मणि दौ पबौलि सँ बतहन द्दौo।। बहोरन सुतो गोवर्द्धन: पाली सँ नाथा सुत लाला दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo।। अपरा सुतो सिद्धिनाथ: पाली सँ पद्मपाणि सुत तोता दौ बलियास सँ भवी द्दौo अपरा सुता पबौलि सँ भवी द्दौo अपरा सुता पबौलि सँ पुण्पमशील सुत प्रभुनाथ दौ बहेराढ़ी सँ लक्ष्मिन द्दौo गोवर्द्धन सुतो जनार्दन दामोदरो पाली सँ फाल्गुनन सुत कान्हाई दौ सोदरपुर सँ प्रेमनिधि द्दौo गोवर्द्धन सुतो यदुनन्दनन रघुनन्दसनो पाली सँ दुरवमंजन सुत भोलानाथ दौ सकराढ़ी सँ करिये द्दौo दामोदर सुता खण्डवला सँ मुकुन्दर सुत देवराज सिंह दौ वमनियाम सँ सदी द्दौo मिश्र जनार्दन सुतो खण्डवला सँ मुकुन्दर सिह सुत चुम्म न सिंह दौ वलियास सँ दुर्म्मिल द्दौo अपरा दामोदर सुता घुसौत सँ परशमणि सुत घरमरण द्दौo सोदरo भिक्षुक द्दौo।।
मिश्र सिंद्धिनाथ सुता सोदरपुरसँ रघुपति सुत मनहर दौ (B100) पाली सँ भोलानाथ द्दौo।। अपरा सुतो विश्वेसश्वमरा: शालग्रामदत्त दौ अपरा सुतो जीवेश्व्र सुत नन्दी श्वसरो पाली सँ भवानीदत्त सुत गोपीनाथ दौ पवौलि सँ प्रभुनाथ द्दौo (3) जीवेश्व र सुतो बौआलाल (337/03) चन्द्रौकान्तोे करमहा सँ बवूजन सुत रवुशन दौ (B100/6) खौआल सँ राधाबल्लभ द्दौo।। नन्दीाश्व र सुता सोदरपुर सँ पुण्याुनन्दो सुत रामचन्द्र/ दौ (B100//4) महनौरा खौआल सँ लक्षमन द्दौo।। मिश्र राजा सुता बेलउँच सँ मवनाथ सुत जुड़ाउन दौ फनन्दलह सँ धरानाथ द्दौo प्रितम सुता भैया किर्तिनाथ शम्भुानाथ हृदयनाथा करमहा सँ अन्दी सुत महन्थद दौ एकहरा सँ रूचिपति द्दौo।। भैया सुता भूलर बोकन एकहनाथ सरिसब सँ शोभनाथ सुत‍ मोदी दौ पालीसँ नरेश द्दौo भूलर सुता पाली सँ मनोष सुत ननू दौ (B 10//4) पबौलि सँ लाल द्दौo ।। बोकन सुता (B 103/4) सोदरपुर सँ सोनफूल सुत बचकन दौ (B 103/4) माणडर सँ परिवया द्दौo।।

(663) ॐ सुखसेना सँ मिश्र शम्भुचनाथ सुता गोनोड़ बिहारीरामलाल सोदरपुर सँ जयपति सुत अपूछ दौ (B103//6) पाली सँ मन द्दौo मिश्र गोनोड़ सुतो गोवर्द्धन चतुरीको पाली सँ सनाथ सुत गाना दौ (336//8) मिश्र बौआ लाल सुता शरदेन्दुछ
(B. SC.EM. Electrical) विजेन्द्रोब (B.Sc. Engineering|) भण्डाेरिसम सँ सुत बलदेव दौ (गुञ्जभाला प्रo भगवती) शरदेन सुतो शैलैश चन्द्रा प्रo नन्दकन कुन्द.नो प्रशशाकंचन्द्रोड सुत वावू वभनी बमेनी महिया सोदरपुर सँ सुत गोकुल झा दौ (श्रीनाथ उषा मिश्रा) (B.Sc) शैलेशचन्द्र सुता ओम आनन्दु लस्कररी एकमा खण्डवला सँ शिवनन्द्न सुत जबहरालाल दौ विजयेन्द्रम सुतो आशुतोष मिश्र (B.Sc.) घुसौत सँ सुत हरिनन्दBन दौ

(664) भैलोक्यनाथयनम: नरसाम सँ (337)
रिक्त6

(665) ॐ नन्दीनश्व राम नम:
अथ बसुआरी वलियास ग्रामारम्मन: अन्दी सुत प्राणपति सुतो सरवन कलाघरो पबौलि सँ भैरवीसुत गोकुलनाथ दौ सँमाविपाली सँ विबूनाथ द्दौo।। कलाधर सुतो नेनाक: सोदरपुर सँ बौघी सुत बावूराम दौ तिसउँत सँ बाचा द्दौo।। कलाघर सुतो अचाक: पाली सँ भवादित्यँ सुत इश्वारीदत्त दौ बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौo।। नेना सुतो श्याुम मघुसूदनो पबौलि सँ कास सुत बराजू दौ दरिहरा सँ हेमा द्दौ श्याैम सुता करमहा सँ गोपाल दौ कुजौली सँ झंगुर द्दौo अपरा सुता आहिल हरिअम सँ धरमरण सुत भायलाल दौ पण्डु आ सँ हृदयमणि द्दौo मघुसूदन सुता पनिo दुरिवया सुत नित्यातनन्दग दौ सोदरपुर सँ झडूला सुत भैवन द्दौo ज्यो तिर्व्विद अपल सुता श्रीघर महिघर गंगाघरा: करमहा सँ नेया सुत कुबेर दौ सतलरवा सँ जागे द्दौo।। श्रीघर सुतो वंशीघर जरवघरो पुरौही पाली सँ कोटीश्विर पौत्र वाचा सुत माधव दौ बेलउँच सँ प्राणपति द्दौo।। ।। वंशीघर सुता उँमाघर बुधवाल सँ हारिशनाथ सुत बेचू दौ बलियास सँ वबूआ प्रo श्रीघर द्दौo।। उँमाघर सुता घुसौत सँ अभयनाथ सुत दुर्गानाथ दौ खण्डवला सँ गुदन सिंह द्दौo
यटाघर सुता मुरलीघर फणिघर मनिघरा दिघो सँ राम सुत गयादत्त दौ एकहरा सँ पंचू द्दौo।। मुरलीघर सुता भरवरौली कुजौली सँ ज्योसतिर्व्विद महिघर सुतो नीलाम्बुरे पिताम्बिरौ पालीसँ पाँ नेना सुत गुदर दौ सरिसब सँ भैया द्दौo

(666) ॐ वृषभघ्वरजायनम:
रिक्त6

(667) ॐ कपिलेश्वारराम नम
रिक्त6

(668) ॐ दुरवहराय नम:
रिक्त6

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...