Friday, September 25, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२३ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(२०१) हरिपुर सँ योगियाड़ा (९०७) अनन्त०लाल सुतो भवानन्द : कुजौली सँ जगमोहन सुत गृहिमनी दौ बेलउँच सँ रामनाथ द्दौo।। अपरा अनन्तौ लाल सुतो उदयकान्तु विजयकान्तोु नाहस खौआल सँ फतुरी सुत भूषन दौ हरिअम सँ वावू द्दौo।। मधुरापति प्रo रोहाई सुतो रूदी चित्रधरो एकहरा सँ उँमानाथ सुत हेमाई दौ सकराढ़ी सँ रमापति द्दौo।। रूदी सुतो शिवनाथ: ओड़ा एकहरा सँ भैरवदत्त सुत मानीक दौ नरउन सँ भोलानाथ द्दौo।। शिवनाथ सुता लाल बिहारी जनक दामोदर भगवत मार्कण्डे।यका: खण्डतबला सँ रवूदी सुत झोंटा दौ हरिपुर पाली सँ केशवदत्त द्दौo।। जनक सुतो लक्षमन: जजिवाल सँ लाल सुत नारायण दौ पनिचोभ सँ गौरीरमन द्दौo।। दामोदर सुता कहका सोदरपुर सँ मुसहड़ सुत वैयाo गतिनाथ दौ पाली सँ गिरधारी द्दौo।। भगवत सुतो हरीक: सकुरी माण्डडर सँ दिनमनि सुत मनोहर दौ कहका सोदरपुर सँ मुसहड़ द्दौo।। मार्कण्डेगय सुतो शुभंकर:खड़का एकहरा सँ महिधर सुत वावूलाल दौ बहेराढ़ी सँ ठीठर द्दौo।। अपरा सुता राजनपुरा दरिहरा सँ हरिवंश सुत बासुदेव दौ पवौली सँ बवूजन द्दौo।।
नरेश सुता मणिकृष्णर ब्रजलाल साउले बसना: सोदरपुर सँ नेननूसुत दुरवभंजन दौ अलय सँ कमलनयन द्दौo।। मणिकृष्ण सुतो लक्ष्मीादत्त चन्ना दौ खौआल सँ भिरवम सुत खड़गनारायण दौ एकहरा सँ रूचिपति द्दौo।। चन्नाप सुता किशोर केशव बलभद्रा: एकहरा सँ देवीदत सुत भिरवारी दौ खण्ड बला सँ गन द्दौo।। केशव सुता वत्‍सवाल नरउन सँ मनभरन सुत चुम्मरन दौ दरिहरा सँ बनमाली द्दौo।। बलभद्र सुता कपिलेश्वगर राजेश्व र वाणेश्व रा: दरिहरा सँ गिरधारी सुत रघुनन्दहन दौ सोदरपुर सँ बाण द्दौo।। कपिलेश्व्र सुता ब्रजलाल सुतो बैद्यनाथ: सरिसब सँ साहेब सुत माना दौ माण्डार सँ देवन द्दौo।। बैद्यनाथ सुतो राघव: नाहस खौआल सँ लक्ष्मीरनाथसुत

हरिपुर सँ योगिथाड़ा शशिपुर
(२०२) चौo इश्वडरीदत्त दौ पवौली सँ हिरालाल द्दौo।। राघव सुता नथुनी श्रीकान्त विकल रविनाथ शुभकान्ताक: सकराढ़ी सँ इश्वोरी सुत केशव द्दौo जजिवाल सँ गोपाली द्दौo।। रविनाथ सुता जजिवाल सँ भायजी सुत बलभद्र दौ पाली सँ महेश द्दौo
साउले सुतो गोविन्द्दत्त: सकराढ़ी सँ भायराम सुत घाना दौ सोदरपुर सँ बचनू द्दौo।। बसन सुतो मथुरानाथ: गंगोली सँ जीवू सुत हिरफूल दौ करमहा सँ आँरवी द्दौo।। (४०३/३) गोविन्दादाश सुत: सुरवडि़:बेलउँच सँ भवदेव सुत हरि गोविन्द दौ सतलरवा सँ शंकर द्दौo।। सुरवडि़ सुतो बेचूक: खौआल सँ रघुपति सुत भोरा दौ अलय सँ मनहर द्दौo बेचू सुता वावूनिधि मनिनिधि उग्रनाथ विश्वबम्भदर
नीतू गणे देवीदत्ता: पवौली सँ हरीसुत उपेन्द्र दौ माण्डार सँ लक्षमन द्दौo।। वावूनिधि सुतो गोपाल नेना सोदरपुर सँ प्रिति सुत दौ (B ६६//३३) दरिहरा सँ मनबोध द्दौo।। नेना सुतो चुम्मतन: दरिहरा सँ सनाथ सुत दुरिवया दौ वहेराढ़ी सँ गंगादत्त सोदरपुर सँ गंगादत्त सुत धीरनाथ द्दौo।। चुम्मान सुता जगौर माण्ड र सँ जमाहिर सुत राजनाथ दौ हरिअम सँ मथुरानाथ द्दौo।। मनिनिधि सुता रवडीक खौआल सँ वुआसुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ गौरी द्दौ विश्वाम्भडर सुता खौआल सँ साहब सुत नाथ दौ पनिचोभ सँ रवेदन द्दौo।।

(२०३) समया सँ लगमा अथ समया पाली ग्रामारम्भा: (A ०३//१) गंगानन्दे सुतो गुणानन्दी हिरानन्दों सोदरपुर सँ श्रीकृष्णस सुत गोई दौ अलय सँ बाने द्दौo।। गुनानन्दह सुता खण्डमबला सँ मधुरापति सुत रूपे दौ खौआल सँ तुलाकृष्णँ द्दौo।। हिरानन्द‍ सुतो टेकानन्दत: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ पनिचोभ सँ प्रीतम द्दौo।। टेकानन्दन सुता सोदरपुर सँ हरपति सुत ननू दौ बलियास सँ जानकी नाथ द्दौ अपरा टेकानन्दद सुता सरिसब सँ नारायणदत्त सुत योगधर दौ माण्डीर सँ भवी द्दौo।।

(२०४) जमदौली सँ सरवुआ (सुपौल)
अथ जमदौली पाली ग्रामारम्भी: हरिहर सुतो खड़्गपाणि जयकृष्णोत माण्डरर सँ गौरीनाथ सुत मुकुन्दक दौ करमहा सँ कमल द्दौo।। खड्गपानि सुतो रत्नमपाणि पद्मपाणि पण्डुभआ सँ हाड़ी सुत जीवेश्व र दौ बहेराढ़ी सँ हरिहर द्दौ रत्नुपाणि सुतो जगतबन्धुस वलियास सँ शतञ्जीव सुत पिताम्ब र दौ जजिवाल सँ सदाय द्दौo।। जगदबन्धुु सुतो होरिल जीवाको सरिसब सँ जगन्नावथ सुत मनिकृष्णह दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौ होरिल सुता खण्डुबला सँ दुरवमंजन सुत बालह दौ पाली सँ पाठक बचनू द्दौ सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ अपरा सुता माण्डकर सँ धर्मेश्व र सुत कलाधर दौ हरिअम सँ प्रान्नाबथ द्दौo जीवा सुता गोपाल वावूनाथ श्या मनाथा: माण्डबर सँ कलाधर स्यैाव दौ हरिअम सँ प्रान्ना‍थ द्दौo गोपाल सुता पण्डुनआ सँ बीकू सुत शम्भु नाथ दौ सोदरपुर सँ चानन द्दौ श्या्मनाथ सुतो किशोरीक: माण्ड र सँ हिरालाल सुत हिभरन दौ करमहा सँ लाल द्दौo।। पद्मपाणि सुतो तोताक: सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ दरिहरा सँ केशव द्दौo।। तोता सुता महापुरुष कनकमनि बवुएका: वलियास सँ पुरन्द र सुत भवी दौ वुधवाल सँ शिवदत्त द्दौ कनकमनि सुता वलियास सँ सुत जिरक्खशन दौ सँ द्दौ अपरा सुता सोदरपुर सँ किर्तिनाथ सुत गिरधारी दौ दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo
जयकृष्णस सुतो गिरधर: खौआल सँ नन्दसन सुत मॉझी दौ पवौली सँ हरिहरा द्दौo सँ गिरधर सुतो बचनूक: जजिवाल सँ सदाय सुत शुभपति दौ खौआल सँ मतिराम द्दौ बचनू सुता दरिहरा सँ धर्मपति सुत घनानन्दस दौ अलय सँ पुरन्द र द्दौo

(२०५) जमदौली सँ मंगरौनी (१०३) खड़ररव मंगरौनी
सोनी सुता मनबोध भैयन कवि लाल झडूलाका वलियास सँ हरिकृष्णन सुत शतत्र्जीव दौ पवौली सँ कालीदाश द्दौo।। मनबोध सुता सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ माण्डलर सँ महेश द्दौ भैयन सुता बवुनी रामी अमृतनाथ बुधमनि मथुरानाथ गोपीनाथा: सकराढ़ी सँ रतिदेव सुत घनश्याँम दौ हरिअम सँ भवकृष्ण द्दौo।। बवनू सुतो गोविन्दु: सोदरपुर सँ रामेश्वथर सुत विघ्नेबश्वँर दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। गोविन्दँ सुता सोदरपुर सँ उमापति सुत भूवनन्द न दौ घुसौत सँ दुल्लसह द्दौo।। रामी सुतो चेत्रनाथ: सोदरपुर सँ विघ्नेबश्वखर स्यै व दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। चैत्रनाथ सुतो परस्मुनि रघुवीरो सोदरपुर सँ भूवनस्यैलव दो घुसौत सँ दुल्ल।ह द्दौo।। परस्मवनि सुतो तीर्थमनि खण्डशबला सँ रेवतीनाथ सुत राजा दौ माण्ड र सँ जमाहिर द्दौo।। तीर्थमनि सुतो बलभद्र दयानाथौ दरिहरा सँ अभयनाथ सुत भिरवार दौ करमहा सँ किशोर द्दौo।। बलभद्र सुतो अमरनाथ दुर्गानाथो सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू दौ हरिअम सँ सेवानाथ द्दौo।। दयानाथ सुता रमानाथ प्रेमनाथ चन्द्रधनाथ शिवानाथा: माण्डौर सँ कृष्णावत सुत रेवतीनाथ दौ सोदरपुर सँ चण्डीवदत द्दौo।। कुलमनि सुतो वावूलाल: सरिसब सँ कृष्ण देव सुत पाँ चाण दौ कुजौली सँ बाछ द्दौo।। अपरा सुतो भैयोक: सोदरपुर सँ धनाय सुत चानन दौ बहेराढ़ी सँ मo मo खगेश द्दौo अपरा सुता पण्डु आ सँ नन्दीदश्व।र सुत मनसुख दौ वुधवाल सँ भैयन द्दौo।। (३) अपरा सुता वलियास सँ जीवनाथ सुत शम्भुसनाथ दौ पाली सँ सवूरदत्त द्दौo।। (४) वावूलाल सुता सोदरपुर सँ हियन सुत बवुए दौ खौआल सँ हर्षदत्त द्दौo।। अपरा सुता वलियास सँ बछन्दत्त सुत कृष्ण दत्त दौ अलय सँ कमल द्दौo।। भैओ सुतो जगन्नाआथ द्वारिकानाथो दरिहरा सँ इश्वुरीदत्त सुत कालिकादत्त दौ सोदरपुर सँ शम्भुनदत्त द्दौ अपरा भैयो सुतो बतहन वावूको बेलउँच सँ विष्णुसदत्त सुत मुरलीधर दौ पनिचोभ सँ हसनू द्दौo

(२०६) जमदौली सँ मंगरौनी
जगन्ना६थ सुता वलियास सँ कन्हैीया सुत मधुसूदन दौ (१३८७//६) सोदरपुर सँ सोनमणि द्दौo।। मथुरानाथ सुता रज्जे बाचा तेजनाथ दुरवमोचन पाँ गोपाला: पण्डुाआ सँ नन्दीहश्वूर सुत पाँ मनसुरव दौ वुंधवाल सँ भैयन द्दौo।। रज्जेा सुता खण्डुबला सँ रेवतीनाथ सुतराजा दौ माण्डरर सँ जमाहिर द्दौo।। अपरा रज्जेँ सुता वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ सोदरपुर सँ मोहन द्दौo।। तेजनाथ सुतो गणेश महेशो बलियास सँ हृदयनन्द‍न सुत परमेश्वार दौ गंगौली सँ शौभन द्दौ बाचा सुतो बलियास सँ गौरीनन्दथन सुत गिरिजानाथ दौ वुधवाल सँ भिमदत्त द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ सुत प्यासरे दौ
गणेश सुता सरिसब सँ काशीनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ दरिहरा सँ भिरवारी द्दौo।। अपरा गणेश सुता सोदरपुर सँ गिरधारी सुत फणिलाल दौ अलय सँ भैयालाल द्दौo।। अपरा गणेश सुता दरिहरा सँ कन्हावई सुत सुफल दौ पनिचोभ सँ चण्डीोदत्त द्दौo।। महेश सुता सोदरपुर सँ राम सुत बेचू दौ बेलउँच सँ नाथ द्दौo।। दुरवमोचन सुतो हिरालाल प्रo कुईक: पबौलि सँ मo मo उँमा सुत को मo मo कन्हाँई दौ खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo।। हिरालाल प्रo कुड़ी सुता बलियास सँ राय बाबुलाल सुत राय गंत्रेश दौ करमहा सँ यशोधर द्दौo।। पाँ गोपाल प्रo गोपीनाथ सुतो रीतुनाथ: नरउन सँ सोनी सुत भैरवदत्त दौ।। फनन्दरह सँ मo मo भवानीदत्त द्दौo।। अपरा गोपाल सुता सुरवैत खौआल सँ मo मo दयाराम सुत मo मo नेनन दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौo।। अपरा गोपाल सुता कोदरिया सँ भवानीदत्त सुत परमेश्वलरीदत्त दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo।। ऋतुनाथ सुत वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ।। सोदरपुर सँ मोहन द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ सनाथ सुत रूद्रमणि दौ पाली सँ साउले द्दौo।। अपरा ऋतुमानाथ सुतो कुमर अनिरूद्दौ ओइनि सँ भगवतनारायण सुत हरिवंश नारायण दौ करमहा सँ तोती द्दौo।। कुमर सुतो रामेश्व र भिरिवयाको दिघोसँ चण्डीनदत्त सुत बैद्यनाथ दौ
(२०७) जमदौली सँ (१०८) दाथ वलियास सँ जयराम द्दौ अपरा कुमर सुता बलियास सँ वंशीधर सुत भगीरथ दौ पवौली सँ अजगैवीनाथ द्दौo।। भिरिवया सुता एकहरा सँ बदूक नाथ सुत भगवत दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo।। अनिरूद्ध सुता जजिवाल सँ चिरा पौत्र तुलसीदत्त सुत शतञ्जीव दौ हरिअम सँ दुलार द्दौo।। झडूला सुता पतिराम हिरन दुर्ललिता: माण्डिर सँ रतिकर सुत भोला दौ सरिसब सँ साहेब द्दौ पतिराम सुतो नेना गिरधारी कौ सकराढ़ी सँ भायराम सुत करिये दौ सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौo।। हिरन सुतो पवौली सँ कलर सुत बन्धौन दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ वदन सुतो शिवदत्त: सरिसब सँ विकूसुत श्यारम दौ सकराढ़ी सँ रामकृष्णि द्दौo।। शिवदत्त सुता वलियास सँ पुरुषोत्तम सुत घनश्यालम दौ पनिचोभ सँ भवेश द्दौo।। (B २२/३) परशुराम सुतो बछरू मनबोधो खौआल सँ खॉंतर सुत भवानन्द दौ सोदरपुर सँ महादेव द्दौo।। बछरू सुतो पोषन: बलियास सँ खॉंतर सुत लक्षमन दौ पबौलि सँ रमाकान्तस द्दौo।। पोषन सुतो छोटकूक: सोदरपुर सँ रामेश्वँर सुत नेहाल दौ वलियास सँ लक्ष्मीशदेव द्दौo।। अपरा पोषन सुतो भगवानदत्त: ओइनि सँ महाराज रूपनारायण सुत वावू जगतनारायण दौ सोदरपुर सँ भवानन्दु द्दौo।। छोटकू सुतो सुन्द र: वलियास सँ दुल्ल ह सुत बनमाली दौ जजिवाल सँ तिमंगिल द्दौo।। सुन्द र सुतो दशरथ खौआल सँ भवनाथ सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ मनिसुत बहोरन द्दौ दशरथ सुतो रामचन्द्री लक्षमन चान पुरा बढि़याम पवौली सँ सुत श्यारम दौ सँ द्दौo।। रामचन्द्र सुता सकराढी सँ दुरिवया सुत चन्द्र शेरवर दौ सँ द्दौo।। लक्षमन सुता तेलडीहा परo सकराढ़ी सँ

(२०८) जमदौली सँ दाथ, बेलिया (चम्पाौरण) देशे सरया
मनबोध सुता सरिसब सँ रूचि सुत हरपति दौ सकराढ़ी सँ पति द्दौo।। अपरा मनबोध सुतो साउलेक: दिघोसँ बन्धुु सुत मधुरापति दौ बेलउँच सँ बालचन्द्रा द्दौo।। अपरा मनबोध सुता सोदरपुर सँ कमलाकान्त सुत मेधाकर दौ माण्डिर सँ शुलपाणि द्दौo।। साउले सुता कुजौली सँ बछरू सुता रूद्रदत्त दौ जजिवाल सँ वीरू द्दौo।। अपरा सुता पवौली सँ भैरव सुत बच्चात दौ पाली सँ साधू द्दौo।। लक्ष्मी्कान्तज सुतो हेमांगद बछरू को सँ सुत दौ सँ द्दौo।। हेमांगद सुतो धर्मेश्वलर: नरउन सँ शंकरसुत गोनड़ दौ दरिहरा सँ कमलनयन द्दौo।। बछरू सुतो उँमादत्त: वलियास सँ रवाँतर सुत भिरवारी दौ एकहरा सँ बवूदी द्दौo।। उँमादत्त सुता कमलादत्त चेङा प्रo गौरीदत्त शम्भु दत्ता: सरिसब सँ महादेव सुत भोला दौ एकहरा सँ ज्योयo हरीश्ववर द्दौo।। कमलादत्त सुता फेकन जलेश्व र कपिलेश्व रा खण्डदबला सँ फकीर सुत थानू दौ घुसौत सँ झोंटू द्दौo।। फेकन सुता सोदरपुर सँ बहोरन सुत वंशमनि दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo।। जलेश्वशर सुता देवीदत नन्हरकू महावीर खड़गू पंचू गुल्लीट बद्दूका: बेलउँच सँ पन्नीह सुत भूषन दौ बुधवाल सँ कृष्णतपति द्दौo।। देवीदत्त सुता यशोधर श्रीधर उँमेशा: पण्डुपआ सँ पाँ पुण्यातनन्दच सुत छत्रधारी दौ पाली सँ भगवानदत्त द्दौo यशोधर सुतो वंशीधर माण्डार सँ ठीठर सुत मुनाई दौ सरिसब सँ वासुदेव द्दौo।। वंशीधर सुता सतलखा सँ हेमनाथ सुत महेश्वार दौ पवौली सँ रघुनाथ द्दौo।। अपरा फेकन सुता माण्डषर सँ हरदत्त सुत तीर्थदत्त दौ पनिचोभ सँ ग्रन निधि द्दौo।। उमेश सुता पवौली सँ मुसहड़ सुत अनन्तघ द्दौ एकहरा सँ झूमकलाल द्दौo।। गुल्लीर सुता वलियास सँ वावुलालसुत राम दौ सरिसब सँ हर्षदत्त द्दौo।। कपिलेश्व र सुता हरिनन्द्न लोकाई यदूका सोदरपुर सँ बहोरन सुत बावूनाथ दौ करमहा सँ होरिल द्दौo।। हरिनन्दसन सुत बिहारी काशीनाथ दिवाकर माण्ड्र सँ सिद्धि नाथ सुत गुलाब दौ गुलाब सुता बेलउँच सँ दिवान बचनू सुत विष्णुददत्त सुत धीर सुत राजा दौ

(२०९) जमदौली सँ लोकाई सुता किशोरी छबन मदन रघुनाथ: बेलउँच सँ सोनी सुत इशदत्त दौ दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौ यद्दू सुतो विश्वीनाथ वलियास सँ वावूलाल सुत वागीश दौ सोदरपुर सँ बाना द्दौ विश्व्नाथ सुता धरौरा वलियास सँ रवटरूप्रo द्दौo।। (B ६२/३) महोदार कुमर सिंह सुत रतन:रतन सुतो छकोड़ीक: पवौली सँ कलाधर सुत मचल दौ सँ द्दौo।। छकोड़ी सुतो श्री प्रकाश: बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्मीनि दौ पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौo।। श्री प्रकाश सुतो रवटरूक: करमहा सँ मानी सुत वावूलाल दौ पवौली सँ होरिल द्दौo।। खट्रू सुतो विन्य्रस्नाथ: बभनियाम सँ पाठक सन्तोरषीसुत पाठक कृष्णसलाल दौ दिघोसँ ठo मुक्तिनाथ द्दौo।। शम्भुादत्त सुता खौआल सँ घनश्यालम सुत रामभद्र दौ घुसौत सँ झोंदू द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ गरीब सुत धीर दौ बेलo मतिराम द्दौo।। (B २९६) जयानन्द सुतो विष्णुापति घोघनो ननौती सँ पद्मापति सुत परमानन्द दौ जालय सँ‍ श्याधम द्दौo।। विष्णुदपति सुता लालबिहारी भूषन गंगादत्त काला डीहेश्व र तारापतिय: खौआल सँ कमल सुत विश्वननाथ दौ वभनियाम सँ धारू द्दौo।। लालबिहारी सुतो मथुरानाथ: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ करमहा सँ सदाशीव द्दौo।। मथुरानाथ सुता सरिसब सँ शोभानाथ सुत कारू दौ दरिहरा सँ वेणी द्दौo।। भूषन सुतो जयनाथ: सोदरपुर सँ जनार्दन सुत वैष्णवव दौ दरिहरा सँ सुरवी द्दौo।। जयनाथ सुता वलियास सँ धीर सुत माना दौ (B ८५//३) पाली सँ बाचा द्दौo।। गंगादत्त सुतो विद्यानाथ एकहरा सँ कृष्णावनन्दँ सुत जीवे दौ करमहा सँ अन्दीा द्दौo।। विद्यानाथ सुता दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ पाली सँ हरिनन्द न द्दौo।। देवीदत्त सुता दुर्गानाथ हृदयनाथ महेशीका: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ करo सदाशीव द्दौo।। दुर्गादत्त सुता खौआल सँ राम सुत पोषन दौ कुजौली सँ गोकुलनाथ द्दौ काला सुता वलियास सँ पुरन्दजर सुत नकदू दौ पाली सँ सदाशीव द्दौo।। तारापति सुतो प्रान्ध न किशोरनाथो खण्डँबला सँ

(२१०) जमदौली सँ खपरपुरा फैट दोनी सुत सुदी दौ एकहरा सँ बन्धुप द्दौo।। प्रान्धून सुतो मुकुन्द्: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन दौ पाली सँ हीरा द्दौo।। मुकुन्दौ सुतो बुच:सतलरवा सँ जयानन्दु सुत जानकी दौ सोदरपुर सँ वेणीदत्त द्दौo।। वुच सुता जजिवाल सँ फकिरन सुत गणेशदत्त दौ करमहा सँ शिवलाल द्दौo।। (B २९//१६) अन्दीर सुतो दुरवभंजन कालाको निरवुति सँ रामचन्द्रु सुत कृष्ण दौ (B ३०/१) दरिहरा सँ गंगाराम द्दौo।। ज्योसo दुरवभंजन सुतो मानीक नन्दयन भोलानाथो खौआल सँ परमानन्द‍ सुत चान दौ हरिअम सँ बछरू द्दौo।। मानीक नन्द्न सुता भगवतनारायण भैयालाल गोपाला बेलउँच सँ चिलका सुत आँरवी दौ सोदरपुर सँ बचनू द्दौo।। भगवतनारायण सुतो जगद्धर कुमरो बलियास सँ भवी सुत रूद्रनाथ दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौo।। जगद्धर सुतो व्रजमोहन: बलियास सँ लक्ष्मीरनाथ सुत महावीर दौ जजिवाल सँ भवानी द्दौo।। कुमर सुता खौआल सँ हेमनाथ सुत जाल्पा्दत्त दौ बेलउँच सँ भवानी लाल द्दौo।। भैयालाल सुता नरउन सँ शशिशेवर सुत शंकरदत्त दौ कुजौली सँ द्दौo।। गोपाल सुता बड़ाo दरिहरा सँ बरजू सुत वदन दौ नरउन सँ चेंगना द्दौo भोलानाथ सुता लाल बच्चीस गुदर भूलरा सकराढ़ी सँ मायाराम सुत करिये दौ सोदरपुर सँ गोकुलनाथ द्दौo।। लाल सुतो बनमाली किशोरो पवौली सँ एकन सुत बतहन दौ पाली सँ शिवन द्दौo।। बनमाली सुता सतलरवा सँ ववुजन सुत जयलाल दौ सरिसब सँ इश्व रदत्त द्दौo।। अपरा बनमाली सुतो शुकदेव: दरिहरा सँ कन्हागई सुत दुर्म्मिल दौ बेलउँच सँ राजा द्दौo।। किशोर सुता दरिहरा सँ झाउँ सुत पेमादौ।। नरउन सँ गीरजू द्दौo।। बच्चीु सुतो मधुसूदन: पण्डुाआ सँ योगी सुत दिना दौ बहेराढ़ी सँ कारी द्दौo।। मधुसूदन सुतो श्रृष्टिनन्दतन: सरिसब सँ हृदयनाथ सुत गुदर दौ सतलरवा सँ रमानाथ द्दौo।। श्रृष्टिनन्द न सुता पवौली सँ नरसिंह सुत दिनेश दौ नगo पo (३८/१) पनिo मन्नूह द्दौo।।

(२११) जमदौली सँ रवपरपुरा परिहारपुर चचरहा गुजर सुतो शक्तिनाथ घुटरो खौआल सँ बोकन सुत भायलाल दौ अलय सँ मंगनी द्दौo।। शक्तिनाथ सुता बेलउँच सँ परशमनि सुत मुरलीधर दौ माण्डसर सँ बछरू सुत बनमाली द्दौo।। भूलर सुतो वौआसाहव: बेलउँच सँ ववुनन्दँन सुत मेघनाथ दौ जजिवाल सँ तुलसीदत्त द्दौo।। बौआ साहब सुता दरिहरा सँ प्रभुनाथ सुत शक्तिनाथ दौ काला सुता छत्रपति दुल्लरह भिरिवयाका सतलरवा सँ रूचाई सुत हरिजीव दौ घुसौत सँ ठo थेघू द्दौo।। छत्रपति सुता भैयालाल अमृतनाथ वावू लाला गंगौली सँ कृष्णा्राम सुत दुरवनी दौ माण्डँर सँ होराई द्दौo।। वावुलाल सुतो माधव चुम्म नो नरउन सँ इश्व रदत्त सुत गोविन्दब दौ।।
पाली सँ गंगादत्त सुत विद्यानाथ द्दौo।। दरिहरा सँ चानन कस्तुोत:।।
भिरिवया सुतो श्रीलाल रामलालो सरिसब सँ रवाँतर सुत आदिनाथ दौ पनिचोभ सँ धर्मपति द्दौ।। श्रीलाल सुतो फकीर: खौआल सँ जयनन्दनन सुत प्यावरे दौ सरिसब सँ कारूसुत भैउ द्दौo।। अपरा सुतो मारकण्डे।यक: सोदरपुर सँ मनि सुत बहोरन दौ माण्डतर सँ झडूलादौ।
मारकण्डे‍य सुता सोदरपुर सँ मोदनाथ सुत हिरालाल दौ करमहा सँ ववुजन द्दौ
रामलाल सुता सकराढ़ी सँ अजानदत्त द्दौo।। अनन्ताराम सुत मनसुख सुतो ललीत: सोदरपुर सँ छबनूसुत भवानीदत्त दौ अलय सँ गंगादत्त द्दौo।। ललीत सुतो उजानदत्त: जजिवाल सँ हिरा सुत चीरा दौ पाली सँ बोध द्दौo।। अपरा रमनदत्ता सुता सरिसब सँ मचल सुत फकीरन द्दौ वभनियाम सँ महिपति द्दौo।।

(२१२) महिषी सँ
अथ महिषी पाली ग्रामारम्भी: १६४/८ हरिनन्ददन सुतो नाथ मनसुखो सोदरपुर सँ वावू सुत चतुर्भूज दौ दरिहरा सँ चतुर्भूज द्दौo।। अपरा हरिनन्द्न सुतो भोरा चानो सरिसब सँ निलाम्ब र सुत जीवनाथ दौ वलियास सँ रमदी द्दौo।। नाथ सुतो दिनानाथ लालो दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ
पाली सँ विश्वे श्विर द्दौo।। दिनानाथ सुता माण्डदर सँ नेननू सुत प्रेमनाथ दौ खण्ड बला सँ महिनाथ द्दौo।। (९) अपरा दिनानाथ सुता विश्वोनाथ शक्तिनाथ मुक्तिनाथा बलियास सँ धराधर सुत भिरिवया दौ सरिसब सँ भैयन द्दौo।। विश्वननाथ सुता पण्डुडआ सँ केदार सुत ननू दौ पवौली सँ गरीबनाथ द्दौo।। शक्तिनाथ सुता लक्ष्मीवनाथ झिंगुर माधवा सोदरपुर सँ छोटकिनमा सुत गिरधारी दौ वुधवाल सँ मनरञ्जन द्दौo।। लक्ष्मी्नाथ सुता पवौली सँ नाथ सुत विश्व नाथ दौ पाली सँ शम्भुौदत्त द्दौo।। झिंगुर सुतो बद्रीनाथ: पवौली सँ नाथा सुत युद्धि दौ घुसौत सँ दुर्म्मिल द्दौo।। अपरा झिंगुर सुतो बिजयनाथ वलियास सँ श्रीरमन सुत खुशर दौ करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo।। बद्रीनाथ सुता बिन्य् नाथ सोमनाथ गंगानाथा सोदरपुर सँ मनहर सुत गोशाँई दौ अलय सँ राजा श्री नन्दतन सिंह द्दौ।। अपरा बद्रीनाथ सुता माण्डबर सँ श्रीपति सुत यशु दौ सरिसब सँ गोपाल सँ विन्य्सोदनाथ सुता नरेन्द्रँ विरेन्द्रर हरेन्द्रा तेघरा बढि़याम पवौली सँ सुत सीताकान्तप दौ करमहा सँ बच्चगन द्दौo।। सोमनाथ सुता विदेश्वरर इश्वनर परमेश्वकरा पण्डुाआ सँ नथुनी सुत जगदीश दौ पाली सँ कुई द्दौo।। गंगानाथ सुता भट्ट सिमरि सुत नारायण दौ

(२१३) महिवी सँ कैलरव (१०६)
माधव सुतो कालीकान्तद दिगम्बदरो बलियास सँ वावुलाल सुत राम दौ सरिसब सँ हर्षदत्त द्दौo।। कालीकान्तँ सुतो रघुनाथ रेवतीनाथो पबौली सँ दिवाकान्त सुत सीताकान्ति दौ करमहा सँ बच्चवन द्दौo।। दिगम्बसर सुता सिद्धिनाथ शान्तीानाथ सतीनाथ चण्डीरनाथा सोदरपुर सँ भैरव सुत इन्द्रावनन्दर दौ पाली सँ कृष्णीलाल द्दौo सिद्धिनाथ सुता माण्ड र सँ मुनाई सुत पारस नाथ दौ घुसौत सँ इन्द्रा नन्दत द्दौo।।
मुक्तिनाथ सुतो चुनचन बोउनो सोदरपुर सँ हरपति सुत जयपति दौ एकहरा सँ सनफूल द्दौo।। चुनचुन सुतो पुन्नी क: खौआल सँ बलभद्र सुत बालगोपाल दौ पबौली सँ भाइलाल द्दौo।। पुन्नीय सुतो आर्तिनाथ: वलियास सँ गिरधारी सुत मo मo रामनाथ प्रo रज्जे दौ हरिअम सँ दिना द्दौo।। आर्तिनाथ सुता सरिसब सँ मुनन सुत पुरन्दहर दौ कुरूमाल सँ महाबल शंकरदत्त सुत भयंकर दौ

(२१४) महिषी सँ
लाल सुतो परमेश्विरीदत्त: बेलउँच सँ भवनाथ सुत विद्यानाथ दौ कुजौली सँ मधुरापति द्दौo।। अपरा लाल सुता कृष्ण मनि रूद्रमनि कलरनका बेलउँच सँ भवनाथसुत विद्यानाथ स्यैीव दौ कुजौली सँ मधुरापति द्दौo (२) परमेश्वौरीदत्त सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत दयानिधि दौ पाली सँ विष्णुलदत्त द्दौ कृष्णनमनि सुता गुलाब बच्चाैका वलियास सँ दुरिवया सुत लक्षमन दौ पाली सँ होरिल द्दौo।। (१) अपरा सुता माण्डधर सँ वंशीधर सुत रंकमनि दौ एकहरा सँ सनफूल द्दौo।। अपरा कृष्णामनि सुतो बच्चेसलाल यदुको वलियास सँ भवनाथ सुत शोभनाथ दौ बभनियाम सँ रंजन द्दौo।। (३) अपरा सुतो बलभद्र: सोदरपुर सँ श्या्मराम सुत जानकीनाथ दौ माण्डलर सँ मेधन द्दौo (४) गुलाब सुतो श्रीकान्तद मार्कण्डेायकौ खौआल सँ रविनाथ सुत चौo नन्द दौ करमहा सँ अमृतपाणि द्दौo।। मार्कण्डेनय सुता उझौलि नरउन सँ धैर्यी प्रपोत्र हरिलाल पौत्र गोपाल सुत द्वारिका दौ सोदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ द्दौo।। निरसू सुता वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्ली् दौ कुजौली एकनाथ द्दौo।। अपरा गुलाब सुता महेशपुरवासी सँ सुत दौ सँ द्दौo।।
अपरा गुलाब सुता सतलरवा सँ कन्हाौई सुत नेना दौ सरिसब सँ कान्टून द्दौo।। बच्चाग सुता खौआल सँ वम्म‍सुत त्रैलोक्यिनाथ दौ सोदरपुर सँ केशव द्दौo।। रूद्रमनि सुतो हरिसरन कोदरिया सँ परमेश्व्रीदत्त सुत सुत भूवनेश्वयरीदत्त दौ वलियास सँ बच्चाा द्दौo।। हरिसरन सुता सोदरपुर सँ धर्मदत्त सुत बवुजन दौ सतलरवा सँ हिभरन द्दौo।। कलरू सुता ओइनि सँ भैरवनाथ सुत प्रयागनाo दौ पाली सँ नारायणदत्त द्दौ (०९) अपरा कलरू सुता सोदरपुर सँ मनिकदत्त सुत धर्मदत्त दौ बहेराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo।। (२) अपरा सुता बावू वेदानन्दा बेचन दुलारा: वलियास सँ दुरिवया सुत लक्षमन दौ पाली सँ होरिल द्दौo।। (३) अपरा कलरू सुता पण्डुदआ सँ गरीब सुत हृदयमनि दौ सोदरपुर सँ वावू जी द्दौo।। (५) अपरा सुता वलियास सँ भैरन सुत भूवन दौ (B १०२/६) सरिसब सँ कन्हामई द्दौo।। (५)

(२१५) महिषी सँ चकोंती इन्दु कर झा (१०८) पोरवरौनी, सँ श्रीनगर (पूर्णियाँ)
वेदानन्दद सुता ओइनि सँ वावू कन्है या नारायण सुत वावू खोजेन्द्रव नाo दौ दिघोसँ चतुर द्दौo।। अपरा सुतो इन्दुसका: सोदरo रोहिणी सुत श्रीकान्त दौ दरिहरा सँ खूबलाल द्दौo।। अपरा सुता मुनीन्द्रण जीवेन्दद सुरेन्द्रा सोदरपुर सँ दुक्रदवड़ी सुत भैया दौ फन्दसह सँ ववुआ द्दौo।। इन्दुरकर सुता सोदरपुर सँ माहिर सुत बासुदेव दौ।। दरिहरा सँ दुलार द्दौo।। मनसुरव सुतो चन्द्रेदेव: पबौली सँ जीवकर्न सुत बवनू दौ हरिअम सँ यदुनन्देन द्दौo।। चन्द्रददेवसुता बलियास सँ।। चिनका सुत हिरफूल दौ खण्डरबला सँ हरिनारायण द्दौo।। अपरा चन्द्र्देव सुता सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ।। बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo।। अपरा सुतो बौकू गिरीको बलियास सँ गिरीश सुत प्रीतम दौ करमहा सँ महन्थ द्दौ करमहा सँ महन्थ् द्दौo।। अपरा सुतो बतहा किशोरीको बलियास सँ विद्यानाथ सुत ब्रह्मदत दौ हरिअम सँ निधि द्दौ (४) अपरा सुतो प्रान्धमन सोदरपुर सँ पशुपति सुत श्या।मराम दौ वलियास सँ धीर द्दौo।। (६) अपरा सुतो मन्नुसलाल: सकराढ़ी सँ भायराम सुत धाना दौ सोदरपुर सँ बहनू द्दौo।। बौकू सुतो डीहेश्वौर: वलियास सँ सोनी सुत बतहा दौ करमहा सँ भवानी द्दौo।। अपरा बौकू सुतो गोविन्दु: राजनपुरा दरिहरा सँ वंशमनि सुत अमृतनाथ दौ पबौलि सँ गंगादत्त द्दौo।। डीहेश्वमर सुता सोदरपुर सँ मानीक सुत बावू दौ सतलरवा सँ ववूजन द्दौo।। अपरा डीहेश्व र सुता खोआल सँ रमानाथ सुत उग्रनाथ दौ एकहरा सँ सीना द्दौo (२)

(२१६) महिषी सँ गिरी सुता सरिसब सँ मतिनाथ सुत देवनाथ दौ पाली सँ बेचू द्दौo।। बतहा सुतो नरसिंह सरिसब सँ रवांतर सुत आदिनाथ दौ पनिचोभ सँ धर्मपति द्दौo।। मन्नुतलाल सुतो मधुसूदन यदुनाथो गंगौली सँ जीवू सुत रूपनाथ दौ वलियास सँ अमृतनाथ द्दौo।। वलियास सँ अमृतनाथ द्दौo।। यदुनाथ सुता नाहस खौआल सँ दिगम्ब‍र सुत दुल्लदह सुत भवानदत्त द्दौo।। हरिअम सँ ववुअन द्दौo।। अपरा चन्द्रौदव सुतो ललित: कटाई सँ बैद्यनाथ सुत चिलका दौ पाली सँ दुर्गानाथ द्दौo।। ललित सुतो ठीठर प्रo खड़गनाथ: खण्ड।बला सँ दत्त सुत सरवन दौ सकराढ़ी सँ ठोढ़ी द्दौo।। भोरा सुतो धन: एकहरा सँ मनहर सुत हरिदाश दौ सोदरपुर सँ हरि द्दौo।। अपरा भोरा सुतो बोधी दुरिवयाको सकराढ़ी सँ वावूसुत जयशीव दौ जजिवाल सँ छोकर द्दौo।। अपरा सुतो नेनन: खौआल सँ बासुदेव सुत बालकृष्णप दौ गंगौली सँ इशान्नाकथ द्दौo।। अपरा सुतो सानन्द। लाली को माण्डलर सँ शिवदाश सुत दुरवा दौ जजिवाल सँ छोकर द्दौo।। (४) अपरा सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ बैद्यनाथ सुत गंगेश दौ सोदरपुर सँ हरि द्दौo (५) धनसुतो गोपाल: माण्डसर सँ मेघनाद सुत जयरूद्र दौ बेलउँच सँ भैया द्दौo।। अपरा धन सुतो मधुकर: सरिसब सँ श्याोमारामसुत गल्लेo दौ सतल सँ निलाम्ब र द्दौo।। गोपाल सुतो बनमाली धुरधुरो बलियास सँ गनपति सुत आदिनाथ दौ सरिसब सँ मचल द्दौo।। बनमाली सुतो मधुकर: सरिसब सँ बोधन सुत फतुरन दौ नरउन सँ गोविन्दो द्दौo।। मधुकसुता खण्ड बला सँ चित्ती सुत मुकुन्दक दौ दरिहरा सँ नारायनदत्त द्दौo।। अपरा बनमाली सुता दरिहरा सँ दुल्ल ह सुत विष्णु दत्त दौ एकहरा सँ शिवनन्दान द्दौo।।

(२१७) महिषी सँ श्याुमसीधप हरिदेवझा (९०८) चम्पाीरनदेश पकड़ी
बोधी सुता धरभरन पेमू जुड़ाउना बिस्फी‍ सँ तुला सुत ठo नाथ दौ वुधवाल सँ बछरू द्दौo।। पेमू सुतोराम:सोदरपुर सँ शुभपति सुत प्रान्धरन दौ सतलरवा सँ रतन द्दौo।। जुड़ाउन सुतो जलधर गंगाधरो सकराढ़ी सँ श्यानमलाल सुत बोकन दौ बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौo।। जलधर सुतो हरिदेव: सरिसब सँ फकिरन सुत युगल किशोर दौ करमहा सँ टेकनाथ द्दौo।। हरिदेव सुता दरिहरा सँ मनभरन सुत गोपाल द्दौ पाली सँ पुरन्द।र द्दौo।। नेनन सुता सोदरपुर सँ साहेबी सुत करिया दौ पाली सँ विष्णुोपति सुत लाल बिहारी दौ एकहरा सँ रूचिपति द्दौo।। सानन्दँ सुतो शीतलादत्त: नरउन सँ रतनू सुत भोला दौ पाली सँ भवादित्या द्दौo।। शितलादत्त सुता रघुवर नेना ननू देवीदत्ता: बेलउँच सँ टेकनाथ सुत सुरवधरन दौ पाली सँ मक्ूान द्दौo।। नेना सुता सतलरवा सँ चिन्तापमनि सुत बालकृष्णल दौ खण्डवबला सँ देवीदत्त द्दौo।। ननू सुता गेनालाल बवुआलाल उँमाकान्ताा: सतलरवा सँ चिन्ताूमनि सुत बालकृष्णा दौ खण्ड बला सँ देवीदत्त द्दौo।। नेननूसुता सोदरपुर सँ साहेबी सुत करिया दौ पाली सँ लालबिहारी द्दौo

(२१८) महिषी सँ ठाढ़ी चैनपुर (सहर्षा) भवानीदत्त सुता अमृतनाथ गोपीनाथ किर्तिनाथा: सकराढ़ी सँ गंगाधर सुत वबनू दौ पनिचोभ सँ लोकनाथ द्दौo (१) अपरा सुतो दुलार: एकहरा सँ कलर सुत भजू दौ पवौली सँ परान द्दौo (२) अपरा सुता दरिहरा सँ रोहिनी सुत भवन दौ जजिवाल सँ कलाधर द्दौ (३) अमृतनाथ सुता चिन्तारमनि दुरवन भिरवना एकहरा सँ रवगेश सुत विश्वननाथ दौ पनिचोभ सँ जयदत्त द्दौo।। अपरा सुतो रामकृष्णद केवलकृष्णोद वलियास सँ चिलका सुत कलानाथ दौ करमहा सँ किशोरी द्दौo (२) चिन्ता्मनि सुतो मनोहर गोवर्द्धनो बेलउँच सँ सोनमनि सुत नेने दौ पाली सँ हिरफूल द्दौo।। ‘‘दुरवन सुतो चक्रधर महिधरो वलियास सँ हृदयनन्दवन सुत परमेश्विर दौ गंगोली सँ परमेश्वमर द्दौo।। चक्रधर सुतो’’ योगी निरसूको दरिहरा सँ कमलपाणि सुत प्याधरे दौ बुधवाल सँ झोटन द्दौo।। योगी सुतो राजेन्द्रल:कुजौली सँ श्रीनाथ सुत रामाकान्त दौ माण्डगर सँ रूक्मीसनीदत्त द्दौo।। नीरसू सुता सरिसब सँ नारायण सुत फेकू दौ दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौo।। गोपीनाथ सुता पवौली सँ पुण्यँ शील सुत प्रभुनाथ दौ बहेराढ़ी सँ लक्षन द्दौo।। किर्तिनाथ सुतो सिद्धिनाथ दरिहरा सँ झाउँ सुत लुचाई दौ घुसौत सँ पोषन द्दौo।। विजेन्द्र सुता रैयाम सोदरपुर सँ उमेश सुत प्रभुकान्त् दौ खौआल सँ त्रिवेणीकान्तध द्दौo।। रघुवर प्रपौत्र अनुग्रह पौत्र रामेश्वसर सुतो उग्रमोहन प्रेममोहनो सँ नवटोल विष्णुौपुर अनन्तण झा दौ उग्रमोहन सुतो मिथिलेश अरिवलेश अवधेश वड़ीवन बथनाहा दिघोंसँ (तांत्रिक) ठo गुरूदेव द्दौo।।

(२१९) महिषी सँ (९९०)
(१६७/५) मही सुतो दुर्गादत्त भवानीदत्तो खण्डूबला सँ हेमांगद सुत हृषिकेश दौ सँ द्दौ दुर्गादत्त सुता खौआल सँ नन्दीशसुत दिनबन्धु दौ पवौली सँ गिरधर द्दौo भवनीदत्त सुतो देवनाथ रमानाथो वलियास सँ पशुपति सुत विद्यानाथ दौ सोदरपुर सँ गोनू द्दौo अपरा सुता खौआल सँ पुरन्ददर सुत जयशीव दौ फन्द ह सँ सोनाई द्दौo (२) अपरा सुता वलियास सँ श्रीपति सुत गिरीश दौ सरिसब सँ नन्दतन द्दौo (३) अपरा सुता जजिवाल सँ छोकर सुत बिरू दौ दरिहरा सँ गरीब द्दौ (४) अपरा सुता दरिहरा सँ थेघु सुत मनोधर दौ बेलउँच सँ भवनाथ द्दौo।। अपरा सुता रूदी गने मनेका खौआल सँ रघुनन्दहन सुत भोरानाथ दौ फन्दमह सँ इशान्नाहथ द्दौo।। अपरा सुता वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ नरउन सँ चोन्हाग द्दौo।। (६) अपरा सुता माण्डहर सँ कृष्णनदेव सुत यादव दौ टकबाल सँ बन्धु द्दौo।। अपरा भवनीदत्त सुता बेलउँच सँ गोविन्द‍ सुत दुर्गादत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौo (८) अपरा सुता परस्मदनि गृहिमनि ननूका सकराढ़ी सँ गतिराम सुत गंगाधर दौ फनन्द्ह सँ गुणीश्वनर द्दौo।। अपरा भवानीदत्त सुता फाल्गु न अर्जून लोटना सोदरपुर सँ बहुड़ी सुत रत्न पति दौ बुधवाल सँ राम द्दौo (९९/४) अपरा सुतो झोटन: दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ हरिअम सँ हृदयराम द्दौo।। (९२) अपरा सुता खण्डतबला सँ पुरुषोत्तम सुत महिनाथ दौ माण्डशर सँ दुरवा द्दौo।। (९३) अपरा सुतो सनफूल: माण्डयर सँ रतिकर सुत भोला दौ सरिसब सँ साहेव द्दौo।। अपरा सुतो जयदत्त: पवौली सँ हठ्ढी, सुत उपेन्द्र दौ कुजौली सँ घनश्या म सुत कृपणाथ द्दौo।। (९५) देवनाथ सुतो हिभरन गोपालो सोदरपुर सँ रामेश्वसर सुत नन्दी)श्ववर दौ वभनियाम सँ हरिनाथ दौo।। (९) अपरा सुतो अवूधबद्दूकौ सकराढ़ी सँ उँमापति सुत रवरवनू दौ सोदरपुर सँ चलबलि सुत बावूनाथ दौ घुसौत सँ महिधर द्दौo (९) अपरा सुता दरिहरा सँ रेवती सुत राजा दौ करमहा सँ ऋद्धि दौ (२)

(२२०) महिषी सँ रांटी लदौर गोपाल सुतो मनमोहन: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत लक्षमन दौ सरिसब सँ भवनाथ द्दौo (२) अपरा गोपाल सुतो अनिरूद्ध नथुनी कौ धरोरा बलियास सँ रतन सिंह सुत भायनाथ दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo (२) अपरा गोपाल सुतो लक्षमन: सरिसब सँ चन्द्रधमनि सुत हर्षमनि दौ बलियास सँ रूपनाथ द्दौ (२) मनमोहन सुता जयकान्तँप्रo भायजी श्रीकान्त हरिकान्ता वलियास सँ बावूलाल सुत हिरे दौ वुधवाल सँ नन्दहलाल द्दौo।। जयकान्तत सुता सतलरवा सँ रतनू सुत अमृतनाथ द्दौo।। हरिअम सँ गुलबदन द्दौo।। श्रीकान्ति सुता दरिहरा सँ अच्युातानन्द सुत नूतन कृष्णद दौ फन्द।ह सँ सुन्दुर द्दौo।। अपरा सुतो शुकदेव: आहिल खौआल सँ बलभद्र सुत माधव दौ गंगौली सँ जीवनाथ द्दौo (२) शुकदेव सुता वलियास सँ विश्वकनाथ सुत आर्तिनाथ दौ जमदौली पाली सँ तेजनाथ सुत गणेश द्दौo सरिसब सँ सिद्धिनाथ द्दौo।। हरिकान्तर सुतो ताराकान्तु योगाकान्तोृ जजिवाल सँ ववुजन सुत भैउ दौ हरिअम सँ परमानन्दण द्दौo (९) अपरा हरिकान्ताक सुतो तेजकान्ता रूद्रकान्तोा राजन पुर। दरिहरा सँ रघुवीर सुत बच्चाल दौ गंगौली सँ नेना द्दौo।। ताराकान्तo सुता विस्फीद सँ दुरवरन सुत रमाकान्ते दौ सरिसब सँ परमानन्दक द्दौo।। योगाकान्तर सुतो राजकान्तद खण्डाबला सँ देवकीनन्दीन सुत शंकर दौ पाली सँ खूशरू द्दौo।। कान्ती सुता खौआल सँ जादव सुत दयानाथ दौ वभनियाम सँ देवोत्तम द्दौo।। अनिरुद्ध सुतो दिनेश रघुनाथो जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत बौकू दौ माण्ड र सँ लालपानि द्दौo।। नथुनी सुतो बैद्यनाथ भदुआल माण्डेर सँ रामकृष्णन सुत मुकुन्दध दौ सरिo सोदरपुर सँ गुदर द्दौo।। लक्षमन सुता सोदरपुर सँ जंगी सुत घोंघी दौ हरिअम सँ विश्वयनाथ द्दौo।। अपूछ सुता बङ दरिहरा सँ इश्वनरीदत्त सुत कालिकादत्त दौ हरिअम सँ भिरवन द्दौo।। रमानाथ सुता दामोदर गुनाई शिवलाला सोदरपुर सँ रामेश्विर सुत नन्दीौश्वूर दौ सकराढ़ी सँ ज्योनo रवरवनू द्दौo।। अपरा सुतो सिद्धिक: सोदरपुर सँ रामेश्वार सुत बिघनेश्वशर दौ बभनियाम सँ साहेब द्दौo।। अपरा सुता ववूजन वाचा गोविन्दाद दरिहरा सँ सुवोध सुत भवदत्त दौ सोदरo प्रेम द्दौo।।

नगराम
(२२१) महिषी सँ दाथ (१११)
अपरा रमानाथ सुतो भंगीक: बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ सरिसब सँ छबन द्दौo।। अपरा सुता पबौलि सँ मचल सुत नारायण दत्त दौ घुसौत सँ सनफूल द्दौo (५) बाचा सुता तेजनाथ गणेश कन्टी्र प्रo विश्व नाथ एकहरा सँ गिरधर सुत वावूनाथ दौ माण्डoर सँ वंशीधर द्दौ (९) अपरा बाचा सुतो बावुजी भगीरथो बलियास सँ नाथ सुत गिरधारी दौ सोदरपुर सँ फणिपति द्दौ अपरा सुता सोदरपुर सँ बैद्यनाथ सुत कन्हैचया दौ अलय सँ खेलपति द्दौ (३) तेजनाथ सुतो भूलर: दरिहरा सँ रज्जेा रूत बच्ची दौ करमहा सँ जाल्पाददत्त द्दौo।। (९) अपरा तेजनाथ सुतो रविनाथ गंगाधरो वलियास सँ इश्वजरनाथ सुत देवनाथ दौ जजिवाल सँ भैउ द्दौo (२) भूलर प्रo त्रैलोक्यँनाथ सुता वलियास सँ गंगादत्त सुत श्रीदत्त दौ पाली सँ मनमोहन द्दौo।। रविनाथ सुता रतिनाथ दरिहरा सँ ज्वा लादत्त सुत मुरलीधर दौ बुधवाल सँ मन्नूत द्दौ गंगाधर सुता जजिवाल सँ किशोरनाथ सुत हरिनाथ दौ दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौo।। राजेश्वँर सुता भच्छीत भश्वरo सकराढ़ी सँ सुत नन्दसलाल दौ रतिनाथ सुता विजयनाथ उपेन्द्र महेन्द्रा परहट सकराढ़ी सँ भैरवनाथ सुत हर्षनाथ दौ घुसौत सँ ववूआ द्दौo।।

(२२२) महिषी सँ बसनही (मधेपुरा) कन्टी२र प्रo विश्वरनाथ सुतो लक्ष्मी्नारायण: पण्डुँआ सँ रत्नवमणि सुत अपुछ दौ पाली सँ कनकमनि द्दौo।। विश्व नाथ सुतो रमाशंकर प्रo ललूक: बढि़याम पवौली सँ चन्द्रषमनि सुत सूर्यमनि दौ मनबोध सुत खेलपति सुतो चन्द्र मनि बेलउँच सँ प्रान्नालथ दौ चन्द्र मनि सुतो सूर्यमनि दरिहरा सँ लक्षमन सुत सनफूल दौ दिघोसँ बाचा द्दौo।। सूर्यमनि सुतो शिवकुमार: दरिहरा सँ श्रीदत्त पौत्र झलहू सुत अपूछ दौ झलहू सूत अपूछ: जजिवाल सँ बवनू दौ अपूछ सुता पाली सँ साधु सुत नारायणदत्त दौ खौआल सँ वूआ द्दौo।। लक्ष्मीशनारायणसुत: कुमरनाथ: सोदरपुर सँ रामदत्तसुत साधु दौ वलियास सँ यदु द्दौo।। रमाशंकर सुत: बिन्य्ना नाथ: सरिसब सँ जगद्धर सुत भोला दौ सकराढ़ी सँ फूद्दी प्रo मार्कण्डेोय द्दौo विन्य्ास नाथ सुता खौआल सँ जानकीनाथ सुत इन्द्ररनाथ दौ सरिसब सँ मo मo सन्तसगोपाल द्दौo।। गोविन्द सुत: कुलीक: सरिसब सँ एकनाथ सुता गोविन्दप दौ दरिहरा सँ हेमा द्दौ।। (९) अपरा सुता पवौली सँ कारू सुत किशोरी दौ एकहरा सँ हिया द्दौo।। परस्म:नि सुतो बदरीनाथ: खण्डुबला सँ बीर सुत ब्रजभूषन दौ करमहा सँ छबनू द्दौo।। बद्रीनाथ सुता बलियास सँ भवेश सुत नीका दौ सँ द्दौo।। गृहिमनि सुता दरिहरा सँ थेघु सुत धरनीधर दौ पाली सँ रमानाथ द्दौo।। मुनी सुतो इशदत्त भिरिवको पण्डु आ सँ पाँ वंशीधर सुत पाँ अच्यु त दौ घुसौत सँ छत्रपति द्दौo।। इशदत्त सुता परमेश्वसरीदत्त केशव विश्वेमश्वइर सिंहेश्व्र नन्दींश्वँरा सोदरपुर सँ छोटकनि सुत वावूनाथ दौ हरिअम सँ थोथा द्दौo।। परमेश्व्रीदत्त सुता सोदरपुर सँ नेहाल सुत राजा दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo।। केशव सुता खौआल सँ रविनाथ सुत नन्दं दौ करo अमृतपाणि द्दौo।। भिरिव सुतो शत्रुघन: नरउन सँ भैरवदत्त सुत बाना दौ पण्डु।आ सँ भैया द्दौo।। शत्रुघन सुता सोदरपुर सँ इशान्नारथ सुत गुदर दौ करमहा सँ होरिल द्दौo।।

(२२३) महिषी सँ मंगरौनी
फाल्गु३न सुता वाचा कन्हागई गोपी गोविन्दार सोदरपुर सँ उमानन्दत सुत भवन दौ खौआल सँ चेथडू द्दौo।। वाचा सुता दरिहरा सँ भोरानाथ सुत मानीक दौ गंगोली सँ सर्वस्वच द्दौo।। कन्हा‍ई सुतो श्रृष्टिधर कृष्ण धरो: सोदरपुर सँ चलबलि सुत प्रेमनि धि दौ हरिअम सँ दुल्लनह द्दौo।। श्रृष्टिधर सुता खौआल सँ रामभद्र सुत बलभद्र दौ करमहा सँ रज्जूo द्दौo।। कृष्णृधर प्रo कृष्णाे सुतो बावुजी प्रo गंगाधर: सोदरपुर सँ इशान्नातथ सुत मनोहर दौ खौआल सँ नन्दू् द्दौ गंगाधर सुतो चन्द्रोधर: सोदरपुर सँ सोमेश्वरर सुत भैरव दौ खौआल सँ युवराज द्दौo।। चन्द्ररधर सुता रमाधर... खण्डनबला सँ श्री कृष्ण् सुत चन्द्र कान्तच दौ पाली सँ साधु द्दौo।।
गोपी सुता बलियास सँ कलाधर सुत अमृतनाथ दौ सरिसब सँ चितरू द्दौo गोविन्दश सुत: गणेश: बलियास सँ हिरण सुत वावू लाल दौ करo लोकनाथ द्दौo।। गणेश सुता ताराकान्तर सरस्वलतीकान्ताु जजिवाल सँ देवीदत्त सुत तीर्थदत दौ हरिअम सँ गुलबदन द्दौo।। सरस्वदतीकान्तल सुता कोदरिया सँ कुमर सुत गणेश चन्द्रा दौ पण्डुतआ सँ कन्हााई द्दौo।। अर्जून सुता विद्यानिधि मन्नुस लाली घरभरना सोदरo उमानन्दत सुत भवन दौ खौआल सँ चेथडू द्दौ मन्नु सुतो मुकुन्दु बल्लीकको वलियास सँ हिरफूल सुत यटाधारी दौ टकवाल सँ पशुपति द्दौ लोटन सुतो बैद्यनाथ: वलियास सँ लक्ष्मी देव सुत जीवन दौ सोदरपुर सँ भवन द्दौ: झोटन सुता गिरधारी गुमानी को सोदरपुर सँ भवानन्द: सुत सोना दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। गिरधारी सुतो मुक्तिनाथ शिवदत्तो सतलरवा सँ रतनूसुत हिभरन दौ पवौली सँ रविनाथ द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ तोती सुत भवानीदत्त दौ सोदरपुर सँ रूदरी द्दौo।। ׂ‘‘मुक्तिनाथ सुता खौआल सँ परस्म नि सुत देवकीनन्दरन दौ’’ सोदरपुर सँ केशवनाथ द्दौo।। गुमानी सुतो हलधर: सतलरवा सँ सर्वस्वि सुत बतहा दौ पनिचोभ सँ कन्हासई द्दौo।। हलधर सुता पबौली सँ आँरवी पौत्र रविनाथ सुत लक्ष्मीादत्त दौ दरिहरा सँ परमेश्वoरीदत्त द्दौo।। जयदत्त सुत गोपाल: सोदरपुर सँ थेघ सुत बैद्यनाथ दौ।।

(२२४) अथ मंगरौनी पाली ग्रामारम्भ : मनबोध सुता: भवदत्त सतलरवा सँ रमापति सुत रामजीव दौ सोदरपुर सँ धरनी द्दौo (९) अपरा सुतो जीवन हृदयनाथो एकहरा सँ बल्लीन सुत पनाई दौ वहेराढ़ी सँ उमापाध्यातय भिरिव द्दौ (२) अपरा सुतो दुर्लभ: माण्डदर सँ हरिशंकर सुत भिरवारी दौ नरउन सँ दुरवन द्दौo (३) अपरा सुतो मंगनीक: सतलरवा सँ ऋषि सुत नेनन दौ सोदरपुर सँ कुली द्दौ (४) अपरा सुतो शिवन मानीको दिघो सँ राम सुत चेथडू दौ सकराढी सँ उँमानाथ द्दौ (५) अपरा सुतो शोभनाथ श्रीनाथो सकराढ़ी सँ नेनू सुत अनन्तँरामदौ अलय सँ वाने द्दौo।। (६) अपरा सुतो भंजन वाचा को माण्डँर सँ कीसू सुत लक्ष्मीमनाथ दौ सोदरपुर सँ बन्धुा द्दौo।। (६) अपरा सुतो दयानाथ कलानाथो सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ वभनियाम सँ बैद्यनाथ द्दौo (७) अपरा सुतो सनफूल: दरिहरा सँ सीरी सुत महेश दौ हरिअम सँ हरिश्ववर द्दौ (८) अपरा सुतो मोदनाथ लक्ष्मीेनाथो बेलउँच सँ धारू सुत जानकीनन्दसन दौ विढ़ुआल सँ बाना द्दौo।। (१०) अपरा सुतो जानकीक: सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत भैया दौ गंगौली सँ इशान्नादथ द्दौo।। (९९) अपरा सुतो पवौली सँ कन्हा:ई सुत गणपति दौ माण्डशर सँ महिनाथ द्दौ (१२)
भवदत्त सुतो सोनमा चन्दाौको सतलरवा सँ रामचन्द्र सुत नीलाम्बवर दौ पाली सँ चिलका द्दौo।। अपरा सुता एकहरा सँ छून्हू:स द्दौo।। सोनमा सुतो कुलमनि नित्याोनन्दोँ खौआल सँ मेघाकर सुत ब्रह्मदत्त दौ जजिवाल सँ गोनन द्दौo।। कुलमनि सुता बेलउँच सँ छवन सुत जीवनाथ दौ सकराढी सँ पाँ जयानन्दय द्दौ (१) अपरा कुलमनि सुतो अयोध्याानाथ: वलियास सँ हिरन सुत बावुलाल दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौo।। अयोध्या नाथ सुतो महादेव बासुदेवो पबौली सँ नाथा सुत युद्धि दौ पाली सँ कृष्णरमनि द्दौo।। महादेव सुता सतलरवा सँ बलभद्र सुत झिंगुर प्रo सुरेन्द्र दौ अलय सँ हरिकान्तु द्दौo।। बासुदेव सुता खौआल सँ महोराजा सुत इशदत्त दौ हरिअम सँ चिरञ्जीव द्दौo।। नित्याबनन्दं सुतो बैद्यनाथ मेघनाथो वलियास सँ सुफल सुत राजादौ पाली सँ श्रृष्टिधर द्दौo।।

(२२५) मंगरौनी सँ बभनिगामा (सुपौल) माड़रि (मधुबनी) चन्दा२ सुतो ववुनन्द न: माण्ड र सँ भवी सुत बरजा दौ हरिअम सँ किशोरनाथ द्दौo।। अपरा सुता फाल्गुनन अर्जून छेदीका माण्ड्र सँ प्रथमापरोक्षे वरजूस्यै‍वदौ हरिअम सँ किशोरनाथ द्दौo ववुनन्द न सुता नरउन सँ भिरिवया सुत धीरनाथ दौ सरिसब सँ गोविन्दत द्दौo।। फाल्गु न सुतो शिवेश्वरर प्रo चिचन: वलियास सँ लन्हाो सुत यशोधर दौ पाली सँ घरभरन द्दौo।। शिवेश्वारसुता पवौली सँ वुद्धिसुत डीहनाथ दौ एकहरा सँ नारायण द्दौo।। जीवन सुतो मंगनीक: सतलरवा सँ ऋरवी सुत नेनन दौ सोदरपुर सँ कुली द्दौo मंगनी सुतो ववुए मन्नेौ करोवलियास सँ भय सुत श्याँमा दौ करमहा सँ चित्रधर सुत चानन द्दौo।। अपरा सुतो कुनकुन:कुजौली सँ रूद्रदत सुत हेमनाथ दौ करमहा सँ रामा द्दौo।। ववुए सुतो नित्याँनन्दौ पचकौड़ी को पवौली सँ कारू सुत शम्भुननाथ दौ कुजौली सँ वावुनाथ द्दौo पचकौड़ी सुता धरौरा बलियास सँ भायनाथ सुत मन्नूे दौ पाली सँ कृष्णँमनि द्दौo।। वलिo लक्षमन कस्तुभत:।। मन्ने् सुता विश्वेीश्वार जागेश्वथर हरीका दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत प्यानरे दौ करमहा सँ पोषन द्दौo।। विश्वेमश्वौर सुतो विलटक: बलियास सँ जयराम सुत भाई दौ वभनियाम सँ पाठक सन्तोनषी द्दौo।। विलट सुता ओड़ा एकहरा सँ बद्रीनाथ सुत सोनेलाल दौ महिषी बुधवाल सँ छीतो द्दौo जागेश्व र प्रo हौआ सुता ओड़ा एकहरा सँ गोपाल सुत बद्रीनाथ दौ पाली सँ बनमाली द्दौo हरी सुता नाहस रवोआल सँ नकछेदी सुत विश्वेदश्वार दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौo।। पाँ दुर्ल्लएभ सुता नेना भैरवी गौरीदत्ता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ पबौलि सँ पाo रघुवीर द्दौo।। पाँ नेना सुतो गोवर्द्धन गुदरो खौआल सँ जग्य्पति सुत कारी दौ सरिसब सँ मचल द्दौo।। गोवर्द्धन सुता रवुशर लूटन छोटू वंगटा वलियास सँ हृदयनन्दवन सुत परमेश्वदर दौ गंगौली सँ शोभन द्दौo रवुशर सुता शिवशंकर हरिशंकर जटाशंकर दयाशंकरा दरिहरा सँ भैया सुत।।

(२२६) मंगरौनी सँ माड़रि देवकीनन्द्न दौ (B ८६//२) करमहा सँ जाल्पाुदत्त द्दौo यटा शंकर सुत प्रमोद... रोहाड़ सकराढ़ी सँ मार्कण्डेदय सुत ठक्कूर दौ जजिवाल सँ गोविन्द् द्दौo।। दयाशंकर सुता सरिसब सँ भैरवदत्त सुत विलट दौ पाली सँ वावू शशिधर नाo द्दौo लूटन सुतो रमानाथ: प्रo रवटरू कo ओड़ा एकहरा सँ सनफूल सुत मनरकरवन दौ सकराढ़ी सँ कन्हाभई द्दौo।। रमानाथ सुता दुर्गानाथ प्रेमनाथ साहित्या चार्य प्राचार्य दिनानाथ भगवानजीका ठोढ़ी रतौली दरिहरा सँ दिगम्बनर सुत वैयाo शिवशंकर दौ दिघोसँ ठo मुक्तिनाथ द्दौo।। दुर्गानाथ सुतो वौआ प्रo राष्ट्रिय ख्याकतिप्राप्र चित्रकर... नरसाम बलियास सँ लूटन सुत हिराकान्तस दौ दिघोसँ नागेश्व र द्दौo।। बौआ उo प्रo सुतो बेतिया सुदे बेलउँच सँ सुत कमलेश दौ सँ द्दौ।। प्रेमनाथ सुती विनय संजयौ वलियास सँ हरिश्चकन्द्रि सुत नीलाम्ब र दौ अलय सँ चौo चौo गोविन्द द्दौo।। साहित्या।चार्य प्राचार्य दिनानाथ सुतो भास्ककर अभियंता पुष्कसरो महिन्द्र पुर पण्डु‍आ सँ पाँ भिरिवया सुत पाँ मोदानन्दद दौ सरिसब सँ मुकुन्दि द्दौo।। भगवान जी सुता मंगरौनी सँ सुत दौ फन्द्ह सँ द्दौo।।
छोटू सुतो महावीर शशिवीरो सकराढ़ी सँ मेघनाथ सुत तीर्थमनि दौ सोदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौo।। गुदर सुतो कमलू लाला को सरिसब सँ रेवतीरमन सुत भैया दौ पाली सँ बच्चीद द्दौo।। कमलू सुतो अभिराम: सतलरवा सँ अर्जून सुत लाल दौ पाली सँ यदुराई द्दौo।। अभिराम सुता वलियास सँ सुत जनार्दन दौ सँ केदार द्दौo।। भैरवी सुतो ज्योमo मुक्तेूश्वदर गंगौली सँ जीवू सुत ववूरेया दौ सकराढ़ी सँ धाना द्दौo।। गौरीदत्त सुता बेलउँच सँ माधव सुत बवुरैया दौ खौआल सँ सुन्द।र सुत भूवन द्दौo।। पाली सँ भूवन कस्तुेत:।।

(२२७) मंगरौनी सँ विरसायर (९९८) शिवन सुतो वंशमनि गृहिमणि बलियास सँ भगीरथ सुत कुञ्जादौ वहेराढ़ी सँ महेरमान द्दौo।। वंशमनि सुत सरिसब सँ छबन सुत भिरिवया दौ दरिहरा सँ ब्रजनाथ द्दौo।। मानीक सुता पबौली सँ भातू सुत सीताराम दौ वलियास सँ भवेश द्दौo।। शोभनाथ सुतो व्रह्मदत्त धर्मदत्तो जजिवाल सँ भौउ सुत हेमू दौ पनिचोभ सँ मधुरापति द्दौo।। व्रह्मदत्त सुतो ववुआ प्रo गोपाल जगमोहनो सोदरपुर सँ उँमाई सुत वंशीधर दौ पाली सँ केशव द्दौo।। ववुआ सुता सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत कृपाराम दौ जजिवाल सँ बद्रीनाथ कस्तुवत: ।। जगमोहन सुतो व्रजमोहन महावीरो माण्डतर सँ बद्री सुत छक्काौ दौ सरिसब सँ चलबलि द्दौo।। मानीक सुतो रूद्रमणि सतलरवा सँ हरि नारायण सुत लाला दौ पवोली सँ आन्हरर द्दौo।। रूद्रमणि सुता बेलउँच सँ मनसा सुत गिरधारी दौ पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौo।।
श्रीनाथ सुता जयनाथ फकिरन देवनाथा गंगौली सँ रघु सुत जीबू दौ हरिअम सँ बासुदेव द्दौo।। अपरा श्रीनाथ सुतो वावूनाथ गोपीनाथो जजिवाल सँ भैउ सुत हेमू दौ पनिचोभ सँ मधुरापति द्दौo।। जयनाथ सुतो बेलउँच सँ टुनानन्दo सुत दयानाथ दौ खौआल सँ रतीश सुत धर्मपति द्दौo।। फकिरन सुता सरिसब सँ छबन सुत बौकू दौ खौआल सँ चौo लक्ष्मीथनाथ द्दौo।। वावूनाथ सुता ववुआ राम मनमोहिनी लक्ष्मीधनारायणा: सोदरपुर सँ उँमाई सुत धर्मदत्त द्दौo।। करमहा सँ तोती द्दौo।। बवुआ सुता सरिसब सँ मानीक सुत हरी दौ घुसौत सँ धन द्दौo।। अपरा सुतो मधुसूदन: खौआल सँ दुर्गादत्त पौत्र भोलानाथ सुत उँमानाथ प्रo कृष्णु दौ गंगौली सँ नन्दीद द्दौo।। मनमोहन सुता बेलउँच सँ भवनसुत नाथ दौ करमहा सँ बदरी द्दौo।।

(२२८) मंगरोनी सँ भत्र्जन सुतो आनन्दो: पवौली सँ भातू सुत सीताराम दौ वलियास सँ भवेश द्दौo।। वाचा सुतो श्या।मनाथ: खण्डनबला सँ दोनी सुत दिनबन्धु द्दौo।। अलय सँ पाठकु दुबरि द्दौo।। दयानाथ सुतो आदिनाथ प्रेमनाथो खौआल सँ रघुनाथ सुत दुर्गादत्त दौ (B १००//५) जजिवाल सँ उँमापति द्दौ (१) अपरा सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत हरंगी दौ हरिअम सँ जंगल द्दौo अपरा दयानाथ सुता सतलरवा सँ बैद्यनाथ सुत मतिनाथ दौ सोदरपुर सँ वचनू द्दौo।। कलानाथ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त द्दौo।। पवोली सँ पाठक रघुवीर द्दौo सनफूल सँ पवौली सँ पदम सुत आरती दौ पनिचोभ सँ प्रितम द्दौ (९) अपरा सुता हनुमानदत्त भगवानदत्त शंकरदत्त चण्डीादत्त इश्वबरीदत्ता: बहेड़ा बेलउँच सँ जयनारायण सुत राय लच्छा दौ गंगौली सँ अभिराम सुत रघु दौ पाली सँ नयन द्दौo।। चण्डीददत्त सुता वलियास सँ जगन्नाडथ सुत लोकेश्वदर दौ अलय सँ नित्यासनन्दस पौत्र शीतल सुत महेशदत्त द्दौo।। बेलउँच सँ हृदयसिंह सुत भैरवदत्त द्दौ वलियास सँ धीर द्दौo भगवानदत्त सुता खौआल सँ जग्यदपति सुत लक्ष्मीवनाथ दौ सोदरपुर सँ उँमाई द्दौo मोदनाथ सुतो बावुनाथ झोटनो दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ पाली सँ भंजन द्दौo।। लक्ष्मी नाथ सुता पवौली सँ भातू सुत मोतीराम दौ अलय सँ मधुरापति द्दौo।। अपरा लक्ष्मी नाथ सुता गंगौलि सँ कृपाराम सुत बन्धसव दौ पाली सँ दुरवभंजन द्दौo (२) जानकी सुतो कन्हाoइक: बलियास सँ गिरीश सुत शिवनाथ दौ पबौली सँ भातू द्दौo।। अपरा सुता पवौली सँ मुरली सुत बल्लीम दौ पाली सँ पशुपति द्दौo।। वावुनाथ सुता सतलरवा सँ रत्नायकर सुत पोषन दौ करमहा सँ श्रीपति सुत झडूला द्दौo

(२२९) मंगरौभीसँ अथ

नगराम
(२३०) हाटी सँ सतलरवा
अथहाटी पाली ग्रामारम्भट: भगिरथ सुतो कालिदाश: माण्डीर सँ रूचिनाथ सुत गोप दौ पाली सँ विष्णु द्दौo।। कालिदाश सुतो नाथ:जजिवाल सँ छिताई सुत मनहर दौ सतलरवा सँ नारो द्दौo।। नाथ सुता बाछा छितरी हरिकृष्णाम सोदरपुर सँ वदनी सुत फकीर दौ वलियास सँ धारू द्दौo।। वाचा सुता भिरिवया ननू बबुरैयाका सरिसब सँ पुरुषोत्तम सुत रतनू दौ करमहा सँ महिनाथ द्दौo।। अपरा सुतो जीवन दुरिवया को खौआल सँ हरि सुत गुनपति दौ अलय सँ हरिगोविन्दस द्दौo।। भिरिवया सुता वलियास सँ रघुपति सुत नाथ दौ वुधवाल सँ बछरू द्दौo।। ननूसुता वलियास सँ चिलका सुत किर्तिनाथ दौ जजिवाल सँ हेमू द्दौo।। अपरा मनू सुतो फतुरी चतुरानन्दो बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत भैया दौ पाली सँ मोहन द्दौo।। अपरा मनु सुता एकहरा सँ भैयाराम सुता बबनू दौ पाली सँ हिरा द्दौo।। फतुरी सुता बेलउँच सँ जुड़ाउन सुत श्या़म दौ खौआल सँ श्यानमलाल द्दौo।।
परिवया सुतो गोपाल: सरिसब सँ जयशीव सुत छबन दौ खौआल सँ गरीब द्दौo।। जीवन सुता बवुजन मंगनी बदरी का पण्डुलआ सँ काला सुत भिरवम दौ पबौलि सँ रामजीब द्दौo।। श्रीभद्र युगल भद्रो सरिसब सँ नारायणदत्त सुत कन्हासई दौ माण्डीर सँ जयन द्दौo।। छितरी सुता लीलाधर खेदन मधुरापति पतिका खौआल सँ बोध सुत भंजन दौ पवौली सँ हरिदाश सुत चन्द्ररपति द्दौo।। रवेदन सुता खौआल सँ गुननिधि सुत बदूकनाथ दौ पाली सँ जीउँत सुत रूद्र द्दौo।। हरिकृष्णज सुता सनफूल बालह हिया यदुराईका बेलउँच सँ भूली सुत गौरीपति दौ खौआल सँ भूषन द्दौo।। सनफूल सुता वलियास सँ धीर सुत जीवनाथ दौ पाली सँ लालबिहारी द्दौo।।

(२३१) हाटी सँ पिलखवाड़
यदुराई सुता प्रयागदत्त हनुमानदत्त भगवानदत्त नौबतिका: बेलउँच सँ उँमाई सुत रूद्री दौ सकराढ़ी सँ हेमनाथ द्दौo।। प्रयागदत्त सुतो यशोधर:विन्धीा महनौरा सँ रमानाथ सुत उग्रनाथ दौ एकहरा सँ सीना द्दौo।। यशोधर सुता शिवचन्द्र वूच्चीस भोगेन्द्रा : सतलरवा सँ जयलाल सुत अर्जुन द्दौo।। सोदरपुर सँ चौo बच्चूद द्दौo।। हनुमानदत्त सुतो विघ्नेगश्वकर: बेलउँच सँ रूपनाथ सुत हनुमानदत्त दौ गंगौली सँ जीवनाथ द्दौo।। भगवानदत्त सुत: सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्ण दौ।। सकराढ़ी सँ भैयो द्दौo।। नउबति सुता यादव कंटिर बद्रीका: खौआल सँ मुकुन्दग सुत जनकलाल दौ सोदरपुर सँ हनुमानदत्त द्दौo।। यादव सुता सोदरपुर सँ घरेवड़ी सुत मधुसूदन दौ सकराढ़ी सँ केशव द्दौo।। कन्टिर सुता जजिवाल सँ राजवंशी सुत गोविन्दरदत्त दौ खौआल सँ चौo योरवन द्दौo।। मनहर सुतो धरनी नारायणो कुजौली सँ भगिरथ सुत यदुनन्दतन दौ पाली सँ कमल द्दौo।। धरनी सुता सतलरवा सँ मोहन सुत देवकी दौ नरउन सँ भवदेव द्दौ नारायण सुता खौआल सँ महिपति सुत धरमाई दौ नरउन सँ चौo बल्लीौ सुत राम द्दौo।। अपरा नारायण सुतो चिलका दुरवभंजनो नरउन सँ भवदेव सुत रवाँतू दौ खौआल सँ अनी द्दौo।। चिलका सुतो छबन गौरीको जजिवाल सँ मनहर सुत धरनी दौ तिसउँत सँ परशुराम द्दौo।। छबन सुतो विष्णुादत्त: सोदरपुर सँ हरिजीव सुत कुली दौ पाली सँ बाछा द्दौo।। गौरी सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत कलानाथ दौ करमहा सँ रूद्रमणि द्दौo।। विद्यानाथ सुता वलियास सँ बछरू सुत मचल दौ दिघो सँ बालकराम द्दौo।।

(२३२) हाटी सँ पिलरववाड़ चानपुरा हरिदाश झा दुरवभंजन सुतो धन दुल्लटहो पवौली सँ गतिराम सुत दुरवरन दौ वलियास सँ पशुपति द्दौo।। धन सुतो कन्है याक: वलियास सँ हरिजीव सुत चिलका दौ सोदरपुर सँ रामेश्वलर द्दौo।। दुल्लदह सुतो उँमानाथ: बेलउँच सँ रवगेश सुत प्रभाकर दौ वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo।। अन्दी सुता बन्धु। राम रकनी भिरवनीका: सकराढ़ी सँ लरवाई सुत रमाई दौ पाली सँ हरेराम द्दौo।। बन्धुबराम सुतो झडुलाक: सतलरवा सँ मनहर सुत कुमुदानन्द। दौ एकहरा सँ लान्हूा द्दौo।। झडुला सुतो मुनी मनसुरवो पण्डुदआ सँ गतिराम सुत दूबी दौ दिघोसँ पुरन्द र सुत भवेश द्दौo बहेराढ़ी सँ छोकनि द्दौo।। रकनी सुतो केशवनारायण: वलियास सँ शिवदेव सुत बैजे दौ दिघोसँ चतुर्भूज द्दौo।। केशवनारायण सुतो मंधन: दरिहरा सँ गौरीपति सुत खुशिहाल दौ पाली सँ दुर्गादत्त द्दौo।। मन्धिन सुत: श्या म: सकराढ़ी सँ भगीरथ सुत गंगादत्त दौ बुधवाल सँ महिपति द्दौo।। श्‍याम सुतो हेमनाथ प्रo बावूजीक: बलियास सँ छकौड़ी सुत गंगाधर दौ बहेराढ़ी सँ मथुरानाथ द्दौo।। अपरा श्यााम सुतो चुम्मुन ववुए को बेलउँच सँ मेधन सुत हृदयसुख दौ वुधवाल सँ कृष्णग द्दौo।। हेमनाथ सुत: हरिवंश खौआल सँ नेहाल सुत रामनाथ दौ पनिचोभ सँ राजमनि द्दौo।। हरिवंश सुता खौआल सँ भाइलाल सुत वावूजी दौ एकहरा सँ विद्यानाथ द्दौo।।

(२३३) हाटीसँ सौरा फेकन झा ढाँगा ववुए सुतो फेकन: नरउन सँ मंचल सुत हिरामनि दौ पाली सँ कृष्णशमनि द्दौ फेकन सुता छामू सकराढ़ी सँ कन्हा्ई सुत जगद्धर दौ पाली सँ नित्या नन्द द्दौo भिरवनी सुतो कन्हासइक: दरिहरा सँ गोपाल सुत भोरादौ सरिसब सँ मोहन द्दौo।। कन्हा‍ई सुता बेलउँच सँ बाछा सुत भवनाथ दौ जजिवाल सँ निताई द्दौo।। शिवदाश सुता गोनू हेमा घनश्या म यदुराम पराना: माण्ड र सँ परमानन्दस सुत मनहर दौ नरउन सँ लक्षमन द्दौo।। गोनू सुतो हृदिक: खौआल सँ भवदेव सुत पुरन्दूर दौ पवौली सँ मोहन द्दौo।। हृदी सुता सरिसब सँ बाना दौ सकराढ़ी सँ नेननू द्दौo।। अपरा हृदी सुतो बौधीक: कुजौली सँ गंगानन्दआ सुत श्री कृष्णद दौ पबौली सँ गतिराम द्दौo।। बोधी सुतो गिरधारी गंगाईको सोदरपुर सँ लक्ष्मीनपति सुत बदलू दौ पाली सँ शूलपाणि द्दौo।। गिरधारी सुतो घरभरन बन्धूवो बेलउँच सँ जानकीनन्दौन सुत साहेब दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौo।। घरभरण सुतो बवेको सोदरपुर सँ देवनाथ सुत बदरी दौ एकहरा सँ विश्वधनाथ द्दौo।। बवे सुतो श्रीकृष्णन जयकृष्णोि खौआल सँ कौस्कीमदत्त सुत बलभद्र दौ सोदरपुर सँ भैरवदत्त द्दौo।। अपरा बवे सुतो जनार्दन: खौआल सँ भवनाथ सुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ तोतकृष्णज द्दौo।। श्री कृष्ण। सुता तारानन्दौ योगानन्द् वेदानन्दाअ: खड़का एकहरा सँ वटुकनाथ सुत भगवत दौ खौआल सँ मोहन सुत लक्षमन द्दौo।। जयकृष्णत सुतो जयनन्दौन: सकराढ़ी सँ नारायणदत सुत अनुपलाल दौ सँ द्दौ।। जयनन्द्न सुता माण्डौर सँ बावुदत्त सुत वैयाo रविनाथ दौ जनार्दन सुता यमुनी जजिवाल सँ उँमानाथ सुत भायजी दौ वलियास सँ किशोरी द्दौo।।

(२३४) हाटी सँ ठाँगा बन्ध२व सुतो मनमोहन: खौआल सँ झडुला सुत व्रह्मदत्त दौ पाली सँ बेचू द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत कमलपाणि दौ कुजौली सँ कन्हा३ई द्दौo।। अपरा बन्धखव सुतो श्रीकान्तत: सरिसब सोदरपुर सँ दुरिवया सुत मंधन दौ सतलरवा सँ निलाम्बतर सुत आँरवी द्दौo।। सोदरपुर सँ आत्मा३राम द्दौo।। नरउन सँ आन्हीध द्दौo।। मनमोहन सुता वलियास सँ गंगाधर सुत भैयो दौ करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo।। श्रीकान्तo सुता सोदरपुर सँ कोदई सुत धरानाथ दौ वलियास सँ गोविन्दर द्दौ गंगाई सुतो मुरली झोटनो जजिवाल सँ उँमापति सुत तिमंगिल दौ करमहा सँ शम्भु नाथ द्दौo।। मुरली सुता सरिसब सँ माना सुत टंकेश्वोर दौ हरिअम सँ बैजू द्दौ।। झोटन सुतो लुचाईव्न: बलियास सँ दयानाथ सुत पक्षधर दौ करमहा सँ वेणीदत द्दौo।। लुचाई सुता सकराढ़ी सँ बोकन सुत मोती दौ वुधवाल सँ यदुनाथ द्दौo।। यदुराम सुतो जयदत्त मनसुरवो वलियास सँ अनन्तव सुत पशुपति दौ सोदरपुर सँ अनाथ द्दौo।। जयदत्त सुता ननू भैया रोहन परशी श्यााम लाला: नरउन सँ नरपति सुत दुर्गादत्त दौ वुधवाल सँ प्राणबन्धुु द्दौo।। ननू सुतो सोमदत्त महापुरुषो सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ वलिo रवड़्गपति द्दौo।। सोमदत्त सुतो बालमुकुन्दध: वलियास सँ जीवी सुत बाना दौ एकहरा सँ हरिपाणि द्दौ बालमुकुन्द सुता श्वुीशरू प्रo कुलानन्दद परमानन्द उँमानन्दास सरिसब सँ एकनाथ सुत भोला दौ दरिहरा सँ रज्जे द्दौo।। खुशरू प्रo कुलानन्दा सुतो वेदानन्दच: वलियास सँ कृष्णीदत्त सुत डेढ़नप्रo जीवदत्त दौ घुसौत सँ मुनी द्दौo।। देवानन्द् सुतो धीरू प्रo लुकरू प्रo कीर्त्यादनन्दाच: वलियास सँ हल्लीीसुत बलदेव दौ दिघोसँ दामोदर द्दौo।। धीरूप्रo युता सोदरपुर सँ सुत दौ घुसौत सँ श्रीपति द्दौo।। लूकरूप्रo सुता खौआल सँ चौo शिवशंकर सुत दौ करमहा सँ तेजनाथ द्दौo।। कीर्त्याीनन्दब सुता खौआल सँ नित्या नन्द सुत शारदानन्द् दौ अलय सँ चौo वंशी द्दौo।।

नगराम
(२३५) हाटी सँ ढांगा
शारदानन्दि सुता खण्डाबला सँ हरिनन्दून सुत सूर्यनन्द न दौ तिसउँत सँ भगवतनारायण द्दौo।। सूर्यानन्दल सुता खौआल सँ कोमलकान्तद सुत त्रिवेणीकान्त दौ घुसौत सँ कुमर द्दौo।। परमानन्दक सुतौ दयानन्द विजयानन्दौo वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत वैयाo श्रीकान्ता दौ सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौ दयानन्दौ सुता खण्डुबला सँ प्राणमोहन सुत सूर्यमोहन दौ पाली सँ गुल्लीन द्दौo विजयानन्दि सुता खण्डसबला सँ देवकीनन्दान सुत पुष्कसर दौ पाली सँ गुलाब द्दौo।।
उँमानन्दन सुता तारानन्दस शारदानन्दन२ सूर्यानन्दाव३: वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत श्रीकान्ती स्यैदव दौ सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौo।। तारानन्दध सुता बलियास सँ वलियास सँ मo मo रज्जे सुत सुभद्र दौ दिघोसँ दामोदर द्दौo।। रोहन सुता बलियास सँ घनश्यााम सुत हरिपाणि दौ वुधवाल सँ बछरू द्दौo।। अपरा सुता वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत दौ हरिअम सँ वौक द्दौo श्या मलाल सुतो मुरलीलाल नरउन सँ गोविन्दव सुत फकीर दौ दरिहरा सँ वंशीधर द्दौ मुरलीलाल सुतो कृष्ण्लाल: सरिसब सँ दुल्लदह सुत विशुनी दौ वुधवाल सँ हेमनाथ द्दौo।। कृष्णनलाल सुता वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्ली दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौo।। अपरा कृष्ण्लाल सुता सदूo प्रo नन्दीलश्वदर: दरिहरा सँ ग्रेहनाथ सुत गुलाब दौ करमहा सँ जयनाथ द्दौo।। अपरा सुता खौआल सँ उँमादत्त सुत ज्योिo अपूछ दौ बेलउँच सँ बवूआ द्दौo सद्दू प्रo नन्दीरश्वेर सुता खण्डदबला सँ विष्णुकसिंह सुत रामेश्वौर सिंह दौ पाली सँ कलरू द्दौo।। अपरा सुता पद्मेश्व र लश्मेदश्व्र रत्नेतश्ववर ललितेश्वoरा: खौआल सँ मo मo चुम्मे् सुत पिताम्बषर दौ घुसौत सँ गुंजेश्वआर द्दौo।। पद्मेश्वदर सुता खौआल सँ कोमलकान्तर सुत महेशकान्तध दौ पवौली सँ रमानाथ द्दौo।।

(२३६) हाटी सँ ढांगा
मनसुरव सुतो विष्णुददत्त शंकरदत्तो वलियास सँ भिरवारी सुत खगपति दौ हरिअम सँ चिलका द्दौo।। विष्णुजदत्त सुतो गोपाल गुमानी को सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्नाुथ दौ वलियास सँ निलाम्बसर द्दौo।। गोपाल सुतो सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत महेशदत्त दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौo।। गुमानी सुता वलियास सँ धर्मदत सुत बहोरन दौ पाली सँ लाल द्दौo।।
शंकरदत्त सुता बनमाली महेश नित्याानन्दाभ: सोदरपुर सँ परमेश्वपर सुत तुफानी दौ खौआल सँ रामभद्र द्दौo।। वनमाली सुता वत्सनवाल नरउन सँ बेचन सुत बवे दौ पाली सँ मo मo कृष्णददत्त द्दौo।। अपरा सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत एकनाथ दौ सतलरवा सँ विष्णु दत्त द्दौo।। महेश सुता सरिसब सँ एकनाथ सुत भोला दौ दरिहरा सँ रज्जेा द्दौo।। अपरा सुतो दूनानन्दल शिवो।। वलियास सँ यशोधर सुत गुदर दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौo।। दूनानन्दि सुतो चन्द्रनकान्तव: सतलरवा सँ जयलाल सुत अर्जून दौ सोदरपुर सँ बच्चूश द्दौo।। चन्द्रुकान्तँ सुता सकराढ़ी सँ भाइलाल सुत मुक्तिनाथ दौ घुसौत सँ हरीवंश द्दौo।।

(२३७) हाटी सँ (११८)

(२३८)
अथ समौलि पल्ली ग्रामारम्भन: प्रद्युम्नभ सुता राजीव लोचन कमल घोघना: जजिवाल सँ रामदेवसुत घनीदौ माण्ड र सँ रघुदेव द्दौo।। राजीव लोचन सुतो हरिहरदत्त: पवौली सँ प्रद्युम्नु सुत भिरिव दौ पनिचोभ सँ पुरुषोत्तम द्दौo हरिहरदत्त सुता राजमनि सोनमनि परस्म्निका: सोदरपुर सँ धरनी सुत कमलनयन दौ पाली सँ सदाशीव द्दौo अपरा हरिहरदत्त सुतो थोथरीक:जजिवाल सँ नन्दी सुत शुभी दौ पाली सँ भिरिव द्दौ राजमनि सुतो कन्हाजई प्रo विष्णु मनि भवमनि दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ पाली सँ हरिनन्दवन द्दौ कन्हा्ई प्रo विष्णुिमनि सुता पवौली सँ बवुरैया सुत भैये दौ उचति सँ होरिल द्दौo भवमनि सुता कटका सोदरपुर सँ बचनू सुत हिरे दौ सकराढ़ी सँ धाना द्दौo सोनमनि सुतो हृदयनाथ माधवो दरिहरा सँ गरीब सुत चानन दौ पाली सँ हरिनन्दसन द्दौo।। हृदयनाथ सुतो ज्यो o एकनाथ खण्डँबला सँ सुदीसुत इश्वनरदत्त दौ माण्डरर सँ रघन द्दौo ज्योसo एकनाथ सुता चन्द्र्शेरवर लक्ष्मी कान्त ताराकान्तस सतलरवा सँ रत्नू्सुत एकनाथ दौ सोदरपुर सँ देवनाथ द्दौo चन्द्र शेरवर सुतो त्रिवेणीकान्तस खौआल सँ गोपाल सुत नन्दीन दौ पवौली सँ आर्तिनाथ द्दौo।। त्रिवेणीकान्त सुता पवौली सँ प्रभुनाथ सुत कमलनाथ दौ बेलउँच सँ कालिकादत्त द्दौ लक्ष्मीीकान्त् सुता खौआल सँ नकछेटी सुत विश्वेौश्वार दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौo ताराकान्तस सुता सकराढ़ी सँ रंगी सुत मार्कण्डे य दौ हरिअम सँ गोविन्दस द्दौo।। माधव सुता शशिनाथ आर्तिनाथा वैयाo रघुनाथा:जजिवाल सँ आत्माुराम सुत देवीदत दौ बेलउँच सँ पुणी द्दौo।। वैयाo रघुनाथ सुता जगदीशचन्द्रस सतीशचन्द्रश रतीशचन्द्रा जयचन्द्र हरीशचन्द्राव: सोदरपुर सँ बोकन सुत जगमोहन दौ सतलरवा सँ सर्वास्वै पौत्र बवुजन सुत नीलकंठ द्दौo।।

(२३९) समौलि सँ तरौनी परस्म३नि सुत: छत्रमणि: माण्डरर सँ धर्मेश्वार सुत कलाधर दौ सोदरपुर सँ चेङना द्दौo अपरा सुत: नित्यासनन्द्: दिघोय सँ गोविन्द सुत परान सुत लाल दौ माण्ड‍र सँ रमाकान्तर द्दौo छत्रमणि सुतो परमानन्दव कुलानन्दोर कुजौली सँ लाल सुत बच्चाँ प्रo टेकनाथ दौ सोदरपुर सँ श्रीनाथ द्दौo नित्या‍नन्द सुता परहट सकराढ़ी सँ पोषन सुत शशिनाथ दौ नरउन सँ मानीक द्दौo।। थोथरी सुतो गिरधारी लेरवमणि सरिसब सँ नरपति सुत रमानाथ दौ माण्डणर सँ देवन द्दौo अपरा थोथरी सुता खौआल सँ छत्रपति सुत कारू दौ शुभाई सुत महिधर सुत: छत्रपति: खण्डमबला सँ कमलापति सुत मदुकी दौ दरिहरा सँ हरपति द्दौo।। छत्रपति सुतो कारूक: पाली सँ मनहर सुत धरणी दौ एकहरा सँ लाल द्दौo कारू सुता बेलउँच सँ विष्णुिदत्त दौ दिवान बचनूसुतो विष्णुददत्त: खतहा बासी पाली सँ गतिराम सुत भवेश दौ अल्लादरि सँ राय बन्धुि द्दौo।। विष्णुुदत सुता सोदरपुर सँ हरिजीव सुत कुली दौ पाली सँ बाछा द्दौo।। अपरा थोथी सुता गंगौली सँ कृपाराम सुत बन्धाव दौ खौआल सँ मनि द्दौo अपरा थोथी सुता माण्डणर सँ धर्मेश्वरर सुत कलाधर दौ सोदरपुर सँ चेङना द्दौ कारू सुतो होरिल दयानिधि सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत क्षेम दौ पाली सँ रमा द्दौo होरिल सुतो मोदन श्या मनाथो पवौली सँ दुरवरण सुत भवदत्त दौ हरिअम सँ बरजू द्दौ।। श्यािमनाथ सुत: राम दरिहरा सँ शिवदत्त सुत विष्णु दत्त दौ फूलदाहा पाली सँ छबन द्दौo।। राम सुता हरिदेव श्रीदेव बासुदेव बलदेव सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त सुत मित्रनाथ दौ पण्डुाआ सँ रूद्रमणि द्दौo।। हरिदेव सुता कुजौली सँ भूवन सुत कृष्णलमणि दौ सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौo दयानिधि सुता बलियास सँ विद्यानाथ सुत व्रह्मदत्त दौ घुसौत सँ उँमापति द्दौo।। धोधन सुतो झडुला कोटीश्वूरों खण्ड बला सँ चतुर्भूज सुत कुली दौ अलय सँ धरणी द्दौo झडूला सुता पण्डुरआ सँ पाँ छोटी सुत सदुo शोभा प्रo सदानन्दु दौ पाली सँ निधि द्दौo कोटीश्व र सुता पण्डुडआ सँ सदुo शोभा प्रo रूदानन्द् स्यै व दौ पाली सँ निधि द्दौo

नगराम
(२४०) समौलि सँ ननौर पिताम्ब र सुता पलट गरीब खगू मचला: सोदरपुर सँ मद्दू सुत भवदेव दौ नरउन सँ मनोहर द्दौo पलट सुता सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत नरपति दौ।। पाली सँ जयकृष्णु द्दौo गरीब सुता परिवया मुना मीना शम्भुौनाथा: खौआल सँ भोरा सुत बोध दौ अलय सँ कमलनयन द्दौ परिवया सुतो नन्दीपक: जजिवाल सँ शुभपति सुत दुर्म्मिल दौ पाली सँ मनबोध द्दौo।। मुना सुता फूद्दी वेणी देवीका: वलियास सँ धनी सुत मुनी दौ सोदरपुर सँ पति द्दौo वेणी सुतो पंचानन्दश: एकहरा सँ पोषन सुत भवन दौ खौआल सँ दुल्लाह द्दौo फुद्दी प्रo चिन्ताममनि सुतो वावुजीक: कुजौली सँ कारू सुत भैरवदत्त दौ वुधवाल सँ घनानन्द द्दौ रवग्गू् सुतो थाडूक: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत भैनू दौ पाली सँ भैया द्दौo थाडू सुता वच्चीक मेधनाथ सहश्रमणिका: बेलउँच सँ बचनू सुत भिरिवया दौ पाली सँ भवादित्य द्दौo।। बच्चीत सुता सदानन्दभ चतुरानन्द पाँ चुम्मचना: सरिसब सँ शोभनाथ सुत मोदी दौ।। पाली सँ नरेश द्दौo।। सदानन्दन सुता एकहरा सँ देवीदत्त सुत सनफूल दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo चतुरानन्दु सुतो खेलानन्दस: सोदरपुर सँ नन्दीसश्व्र सुत मुरली दौ एकहरा सँ भिरवारी द्दौo पाँ जीवू सुता जजिवाल सँ शोभनाथ सुत कुमर दौ दरिहरा सँ गणेशदत्त द्दौo अपरा पाँ जीवू सुता पण्डुसआ सँ आत्मावराम सुत काशीनाथ दौ जजिवाल सँ गोविन्दन द्दौ खेलानन्दल सुता रूद्रानन्दि तारानन्दद प्रसिद्ध पलटन दूनीका पन्डुजआ सँ भिरवारी सुत शशिनाथ दौ पाली सँ गोवर्द्धन द्दौo तारानन्द सुता बेलउँच सँ बवुआ सुत पुरन्द र दौ आहिल खौआल सँ सोनेलाल द्दौo

(२४१) समौलि सँ विन्धीा-हरिदेवमिश्र
मनहर सुता धरणी नयन हरिकृष्णँ बाना रूपनाथा: माण्डलर सँ रामभद्र सुत मोहन दौ पाली सँ बाछनि द्दौo नयन सुता जजिवाल सँ शिवनी सुत नित्याुनन्द दौ बुधवाल सँ सदानन्दन सुत योगी द्दौo सोदरपुर सँ बैद्यनाथ द्दौo हरिकृष्णा सुता खौआल सँ मधुसूदनसुत विद्यापति दौ नरउन सँ वदली द्दौo बाना सुतो भैया कल्पाससो खौआल सँ मधुसूदन सुत विद्यापति दौ नरउन सँ बदली द्दौo भैया सुता भिरवारी भोला दुरिवया का दरिहरा सँ श्री निवास सुत हेमाई दौ सोदरपुर सँ रामदेव द्दौo।। भिरवारी सुता हिरफूल मनि भगवानदत्ता: सतलरवा सँ कमल सुत गंगादौ हरिअम सँ भगीरथ द्दौo।। कल्या ण सुत: शिवनन्ददन:वलियास सँ डिमडिम सुत चंचल दौ पाली सँ हरिकृष्णु सुत रामनाथ द्दौo माण्डहर सँ वाचस्परति द्दौo सुन्दतर सुतो भवेश महीको सोदरपुर सँ यदुनन्द:न सुत पिताम्बसर दौ पाली सँ मधुर कवि द्दौo।। भवेश सुत: जीवकर्ण: पवौली सँ बलभद्र सुत महेश दौ बेलउँच सँ घनी द्दौo।। जीवकर्णी सुतो रूद्रदत्त भैरवदत्तो खोआल सँ धर्माइसुत कुनेदौ करमहा सँ सदाय द्दौ रूद्रदत्त सुता हिरफुल थैया महाराजा खौआल सँ चान सुत जग्यoपति दौ करमहा सँ दुरवनी द्दौo हिरफूल सुतो दुलार बच्चरनो दरिहरा सँ रोहिणी सुत ननू दौ एकहरा सँ करूणाकर द्दौo बच्चमन सुतो हरिदेव: महनौरा खौआल सँ शम्भुदनाथ सुत गोपाल दौ वुधवाल सँ रतन द्दौo
थैया सुतो हरिहरदत्त गंगादत्तो जजिवाल सँ मनसुख सुत भीमदत्त दौ खौआल सँ शिवदत्त द्दौo महाराज सुतो गोविन्दूदत्त जमाहिरो सकराढ़ी सँ मनबोध सुत कन्हा ई दौ एकहरा सँ सोमदत्त द्दौo अपरा सुता गंगोली सँ चोन्हातसुत धर्मदत्त दौ दरिहरा सँ नेनूसुता मचल द्दौo सोदरपुर सँ गंगादत्त द्दौ गोविन्द: सुता जजिवाल सँ शिवरूदसत राजनाथ दौ पाली सँ अमृतनाथ द्दौo

(२४२) समौलि सँ सान्हाा (बेगूलाल)
भैरवदत्त सुत: भोलानाथ: सतलरवा सँ भैनू सुत किर्त्तनाथ दौ अलय सँ मही द्दौo।। भोलानाथ सुता वलियास सँ रेवती रमन सुत राजा दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौo।। अपरा भोलानाथ सुता सरिसब सँ बूढ़ा सुत भैउ दौ बलियास सँ नाथ द्दौo।। मही सुतो मेधाकर छोटकू को दरिहरा सँ महादेव सुत रघुराम दौ करमहा सँ किशाई द्दौo।। मेधाकर सुतो केशव मानाको माण्डसर सँ नारायण सुत बछरू दौ अलय सँ गुनाई द्दौo।। अपरा मेधाकर सुता सतलरवा सँ नारो सुत ऋषि दौ सोदरपुर सँ हरिजीव द्दौ।। केशव सुतो तुफानी गुमानी को दरिहरा सँ रमापति सुत वेणी दौ अलय सँ कृष्णसपति सुत विद्यापति द्दौo एकहरा सँ उँमानन्द द्दौo।। तुफानी सुता वलियास सँ योगी सुत भैयन दौ वुधवाल सँ चन्द्रनपति द्दौo गुमानी सुता माण्डुर सँ छकौड़ी सुत मन्धुन दौ एकहरा सँ पोषन द्दौo।। अपरा गुमानी सुता कुजौली सँ कृष्णतदत्त सुत धर्मदत्त दौ घुसौत सँ बिकू द्दौo
छोटकू सुता पण्डु्आ सँ नरोत्तम सुत कमलनयन दौ पाली सँ नयन द्दौo।। अपरा छोटकू सुतो मधुनन्दतन: सोदरपुर सँ परमानन्दद सुत गोविन्द दौ खौआल सँ मतिराम द्दौo।। मधुनन्द न सुतो अमृतनाथ: कुजौली सँ गोविन्द सुत कारू दौ पवौली सँ जीवे द्दौ।। अमृतनाथ सुतो विश्वरनाथ:।। जजिवाल सँ दुर्म्मिख सुत कणी दौ पाली सँ दुर्म्मिख द्दौo।। विश्वौनाथ सुत: लक्ष्मीाकान्त : सोदरपुर सँ रत्ते सुत तारादत्त प्रo बवुए दौ वलियास सँ शोभनाथ द्दौo अपरा विश्वीनाथ सुतो श्याृमाकान्ती महावीरा वलियास सँ रूद्रनाथ सुत ववुअन दौ (B ६४//७) पाली सँ कन्हाुई द्दौo।। श्याोमाकान्तव सुता खण्डदबला सँ इन्द्रिमणि सुत रामचन्द्र दौ (१८०//५) माण्डवर सँ उपाध्या य बद्रीनाथ द्दौo

(२४३) समौलि सँ झंझारपुर कुलपति सुत नन्द् सुतो मोहन: पबौलि सँ रत्न्पति सुत काशी दौ वलियास सँ डींगर द्दौo।। मोहन सुत: तारापति:बेलउँच सँ परमानन्द सुत मनहर दौ बभनियाम सँ सदानन्दम द्दौ मिश्र मोहन सुत गंगाधर: बेलउँच सँ पुरुषोत्तम सुत बाछा दौ दरिहरा सँ गोपाल द्दौo तारापति सुता जीवनाथ रतनू चिलकाका बेलउँच सँ जयराम सुत भवानन्दम दौ करमहा सँ मिताई द्दौo।। अपरा तारापति सुतो मधुपति बेलउँच सँ हरिकृष्णत सुत कमलापति दौ वुधवाल सँ रघुदेव द्दौo।। जीवनाथ सुता जयदत्त: माण्ड्र सँ मधुसूदन सुत चूडामणि द्दौo।। सरिसब सँ अनिरूद्ध द्दौo।। रतनू सुत: कन्हातईक: एकहरा सँ दामोदर सुत बुढ़ाई दौ अलय सँ लाला सन्तो्षी द्दौo सोदरपुर सँ हरि द्दौo।। चिलका सुत: हनुमानदत्त: खौआल सँ बासुदेव सुत बालकृष्ण दौ गंगौली सँ इशान्नााथ द्दौo।। मधुपति सुत: भवानीदत्त: खौआल सँ लाला सुत रघुनाथ दौ सोदरपुर सँ भिरवारी द्दौo।। अपरा मधुपति सुतो भोलानाथ हृदयनाथो सकराढ़ी सँ पिताम्ब‍र सुत बन्धु। दौ सोदरपुर सँ धनेश द्दौo।। भवानीदत्त सुतो देवनाथ किर्तिनाथो खौआल सँ बोध सुत भैया दौ पाली सँ भिरवारी द्दौo देवनाथ सुत: शक्तिनाथ: खौआल सँ चुना पौत्र सनाथ सुत बवुअनदौ कुजौली सँ गौकुलनाथ सुत गंगादत्त द्दौo करमहा सँ छत्रपति द्दौo।। शक्तिनाथ सुता नाहस खौआल सँ नेहाल सुत फतुरी दौ पाली सँ बौकू द्दौ किर्तिनाथ सुता कुजौली सँ गौकुलनाथ पौत्र गंगादत्त सुत परस्मानि दौ पाली सँ भायनाथ द्दौ हृदयनाथ सुतो हिरालाल दुरवनो माण्डीर सँ नेनू पौत्र कन्तक सुत मनसुख दौ सोदरपुर सँ बन्धुग सुत साहेब दौ माण्डौर सँ खगेंश द्दौ हिरालाल सुता जजिवाल सँ दुर्म्मिख सुत बेचन दौ सकराढ़ी सँ हिरा द्दौo।। दुरवन सुता जजिवाल सँ मनसुरव सुत भीमदत्त दौ वभनियाम सँ वेवन द्दौo।। गंगाधर सुत: नीधिक: पबौली सँ मोहन सुत पशुपति दौ माण्डदर सँ घनश्या म द्दौo।। निधि सुता बेलउँच सँ नन्ददनसुत रेवतीरमन दौ करमहा सँ महिनाथ द्दौo।।

(२४४) समौलि सँ इन्द्र४पति सुत: शंकर: माण्डिर सँ मुक्तिनाथ दौ सँ द्दौo।। शंकर सुत: नीलाम्ब्र: सोदरपुर सँ विष्णुधपति सुत पद्मापति दौ खौआल सँ रामचन्द्र् द्दौ नीलाम्बदर सुतो महिपति उपेकौ सकराढ़ी सँ अनिरूद्ध सुत भैया दौ बभनियाम सँ छोटा द्दौo।। महिपति सुत: गौरीदत्त: पण्डुपआ सँ कुलपति सुत काला दौ पाली सँ नयन द्दौ।। उपे सुता सनफूल फेकन छोटाका: एकहरा सँ जयशीव सुत रूचिपति दौ करमहा सँ सदाशीव द्दौo।। सनफूल सुत: गोविन्दौत्त: बेलउँच सँ भैयाराम सुत आँरवी दौ पाली सँ पंचाई द्दौ अपरा सुता खण्ड बला सँ गोविन्दहदत्त सुत गोपीनाथ दौ हरिअम सँ निधि द्दौo।। फेकन सुतो बनमाली कृष्णदकान्तोत माण्डबर सँ देवन सुत रूदी दौ वहोराढ़ी सँ मनसुख द्दौo।। छोटा सुता नरउन सँ धैर्यसुत रूपनाथ दौ सोदरपुर सँ इन्द्रुमणि द्दौo।। अपरा छोटा सुतो गौरीदत्त: सोदरपुर सँ योगी पौत्र सीताराम सुत कन्हा ई दौ खौआल सँ छोटकनि सुत कलर द्दौo करमहा सँ चलमनि द्दौ अपरा छोटा सुतो ठाकुरदत्त: सरिसब सँ मतिनाथ सुत ननू दौ खौआल सँ गोनोड़ द्दौo।।
(२४५) समौलि सँ बगही (चम्पाररण देशे) मन्नू४ सुतो भवादित्य जयादित्योप सतलरवा सँ शंकर सुत गंगाराम दौ बभनियाम सँ कन्ता द्दौo।। भवादित्यन सुता बवुनन्दगन भैया इश्वनरीदत्ता: सोदरपुर सँ कमलापति सुत चिलका दौ घुसौत सँ ठo थेघू द्दौo।। ववुनन्दकन सुतो श्याबमलाल रंगलालौ राजन दरिहरा सँ नेनू सुत मचल दौ बेलउँच सँ चान सुत मोदी द्दौo वहेराढ़ी सँ भगिरथ द्दौo।। श्यावमलाल सुतो ननुप गदाधरो बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ पाली सँ काला द्दौo।। गदाधर सुता माण्डoर सँ हिरानन्द पौत्र बनी सुत अमृतनाथ दौ पाली सँ छतरी सुत मधुरापति दौ सरिसब सँ दुर्म्मिल द्दौo।। इश्वौरीदत्त सुत: भगवानदत्त:बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन दौ सरिसब सँ भैयन द्दौo।। भगवानदत सुता नरसिंह सिंहेश्वँर विश्वेलश्व्र कपिलेश्व रा: दरिहरा सँ शिवदत्त सुत खड़गपाणि दौ वुधवाल सँ घनानन्दु द्दौo।। नरसिंह सुता पण्डुदआ सँ रूद्रमणि सुत लक्षमन दौ बुधवाल सँ निधि द्दौo।। सिंहेश्व र सुत: लूरन: दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब दौ पाली सँ लाल द्दौo कपिलेश्व:र सुतो बैद्यनाथ: दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब दौ जमo पाली सँ लाल द्दौo।। अपरा कपिलेश्व र सुत: मार्कण्डेरयक: जमुनी जजिवाल सँ शिवरूद्र सुत राजनाथ दौ पाली सँ अमृतनाथ द्दौo

(२४६) समौलि सँ जयादित्य सुता जगन्नाँथ बैद्यनाथ छकोड़ीका पबौलि सँ शुभंकर सुत बलहरि दौ बलिहरी सुता खौआल सँ भगीरथ सुत नारायण दौ हलधर सुत यदुनाथ सुत: भगीरथ: सोदरपुर सँ यदुनाथ द्दौ।। भगीरथ सुत: नारायण: सोदरपुर सँ मोदन सुत मुरारि दौ दरिहरा सँ कांत्रव द्दौo।। नारायण सुता पाली सँ मनहर सुत हरिकृष्ण दौ दरिहरा सँ घनश्याभम द्दौo।। छकोड़ी सुत: सोनेक: वलियास सँ धन सुत खड़्ग दौ वुधवाल सँ झण्डा। द्दौo।। सोनेसुता ततैल सकराढ़ी सँ शिवनन्द न सुत बैद्यनाथ दौ पाली सँ धीर द्दौo।।

(२४७) समौलि सँ (१२४)

(२४८) बलिराजपुर सँ रानीटोल अथ बलिराजपुर हरिअम ग्रामारम्भ : भवकृष्णा सुता प्रान्नाधथ दयानाथ दुल्ल:ह बालीका जजिवाल सँ बनाई सुत निताई दौ सकराढ़ी सँ पुरुषोत्तम द्दौ।। प्रान्नाजथ सुतो रूपनाथ: दरिहरा सँ हरिजीव सुत शिवदत्त दौ सरिसब सँ महादेव द्दौ।। रूपनाथ सुतो रामकृष्णक: वलियास सँ कल्या़ण सुत भवनाथ दौ बुधवाल सँ बछरू द्दौo।। रामकृष्णल सुत: नरिसिंह जजिवाल सँ वीरू सुत अभिनन्दथ दौ बलियास सँ गोपीनाथ द्दौo नरसिंह सुत! दामोदर: सोदरपुर सँ चञ्चल सुत बवुआ दौ पाली सँ गोपाल द्दौo दयानाथ सुत: मोदनाथ: सकराढ़ी सँ कमलाकान्तन सुत हरि दौ सोदरपुर सँ ननू द्दौo।। मोदनाथ सुत बोधनाथ: नरउन सँ योगी सुत भैरवदत्त दौ फन्दाह सँ मo मo भवानीदत्त द्दौo।। बोधनाथ सुतो गोविन्दु परमानन्दोु खौआल सँ दयन सुते भरू दौ खण्डयबला सँ रत्नेुश्वनर द्दौo।। अपरा बोधनाथ सुत: हरिवंश: माण्डदर सँ हरदत्त सुत तीर्थदत्त दौ।। पनिचोभ सँ गुणनिधि द्दौo।। गोविन्दव सुतो माधव उमाको खण्डुबला सँ बालह सुत नेनन दौ खौआल सँ रामभद्र द्दौ माधव सुतो विश्वयम्भ र: लदौर बासी धरौरा बलियास सँ छकौड़ी सुत श्रीप्रसाद दौ (B ६२/३) महोदार कुमर सिंह सुत: रतन सिंह अलय सँ सुत परान दौ सँ द्दौo।। रतन सिंह सुतो छ:कौड़ी क: पवौली सँ कलाधर सुत मचल दौ खौआल सँ गरीब द्दौo।। छ: कौड़ी सुत: श्रीप्रसाद: बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्मसनि दौ पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौo श्री प्रसाद सुत: खटरू प्रo उदितनारायण: कुलदीपनारायण बचनूका: करमहा सँ मानीक सुत वावूलाल दौ पवौली सँ होरिल द्दौo।। विश्वoम्भ र सुता सोदरपुर सँ कालीदत्त सुत बौकाई दौ दरिहरा सँ परमेश्वारीदत्त द्दौo।। अपरा माधव सुत: देवचन्द्रद: वलियास सँ ननू सुत हर्षनाथ दौ अलय सँ चौo मित्रलाल द्दौo।।
नगराम
(२४९) बलिराजपुर सँ शनीटोल बरौनी)
उँमा सुता जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत गोपाल दौ सतलरवा सँ उगरी द्दौo (१) अपरा उँमा सुत: दुर्गानन्दच: सोदरपुर सँ वावूलाल सुत गंगाधर दौ (B ६७/४) बावुलाल सुत: गंगाधर: करमहा सँ लोकनाथ सुत जीवनाथ दौ पण्डुहआ सँ रूद्रमणि द्दौo।। गंगाधर सुता करमहा सँ मानीक सुत बावूलाल दौ पबौलि सँ होरिल द्दौ परमानन्द सुतो वैयाo ठकन पाँ वेदानन्दोद नरउन सँ चत्र्चल सुत पाँ जयमनि दौ घुसौत सँ वैयाo रघुनाथ द्दौo।। वैयाo ठक्कन सुता खौआल सँ मo मo पाo ववुजन सुत कुञ्जन दौ घुसौत सँ जयबल्ल भ द्दौo।। पाँ वेदानन्दौ सुत: रविनन्दौन:दिघोसँ सर्वनारायण सुत महो ठo कुलानन्दव दौ सतलरवा सँ ज्योदo द्वारिकानाथ द्दौo।। रविनन्दलन सुता पण्डुलआ सँ नथुनी सुत सदुपाध्यासय आनन्दौ दौ खण्डमबला सँ ठo लक्ष्मी कान्ता द्दौo बोधनाथ सुत हरिवंश सुतो मनमोहन: दरिहरा सँ वृद्धिनाथ सुत दिगम्ब र दौ सकराढ़ी सँ गिरधारी द्दौo।। अपरा हरिवंश सुता वत्स।वाल नरउन सँ मनभरन सुत चुम्मंन दौ दरिहरा सँ वनमाली द्दौo।। मनमोहन सुत: जगन्नासथ काशीनाथ दिघोसँ सर्वनारायण सुताo नउवति लाल दौ माण्डँर सँ हनुमानदत्त द्दौo।।
दुल्लनह सुतो अमृतनाथ:लालो सरिसब सँ चतुर्भूज सुत वंशीधर दौ बलियास सँ खगपति द्दौo अपरा दुल्ल ह सुतो लान्हातक: पण्डुमआ सँ कृष्पुमाति सुत बोध दौ सरिसब सँ चान द्दौo अमृतनाथ सुता कुञ्जी अमृतनाथ वद्रीनाथ सतलरवा सँ मानीक सुत मथुरानाथ दौ जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo मुक्तिनाथ सुता वलियास सँ कलाधर सुत बतहा दौ एकहरा सँ खड़गमनि द्दौo बद्रीनाथ सुता राजनo दरिहरा सँ दुल्लाह सुत जयनारायण दौ सोदरपुर सँ जीवू द्दौo।। अपरा बद्रीनाथ सुता सोदरपुर सँ हठ्ठी सुत छत्रधारी दौ पनिचोभ सँ गिरधारी द्दौo

(२५०) बलिराजपुर सँ रानीटोल कैवलख लदौर लाल सुत: उग्रनाथ: सरिसब सँ प्रान्ना्थ सुत हृदयनाथ दौ दरिहरा सँ उर्व्वीoधर द्दौo।। अपरा लाल सुता चुम्मरन विश्वुनाथ अयोध्याुनाथा: बलियास सँ कलाधर सुत मनि दौ एकहरा सँ हृदयमनि द्दौ।। उग्रनाथ सुतो पाँ ववुए प्रo श्रीकान्तउ पाँ डोमाई प्रo लक्ष्मी कान्तो‍ पण्डु‍आ सँ पाँ बासुदेव सुत छेदी दौ बुधवाल सँ हेमनाथ द्दौo।। पाँ ववुए सुतो पलट:रूद्रकान्तोय माण्डकर सँ अमृतनाथ सुत लक्ष्मीहनाथ दौ गंगौली सँ अनन्त‍ द्दौo।।
पाँ डोमाइ प्रo लक्ष्मीदकान्तव सुतो करुणाकान्तक छितनौ खौआल सँ उँमादत्त सुत राजा दौ सोदरपुर सँ मनहर द्दौo।। करुणाकान्तो सुता खौआल सँ श्रीनाथ सुत सूर्यनाथ दौ सोदरपुर सँ नेहनाथ द्दौo।। चुम्मान सुत: मार्कण्डे यक: घरौरा बलियास सँ सिंहेश्वखर दौ (B ६२१५) नन्हoकु: सुत सिंहेश्वसर: पनिचोभ सँ लोकनाथ दौ बेलउँच सनफूल द्दौo।। सिंहेश्व‍र सुत: रामेश्व्र: करमहा सँ रज्जें सुत द्वारिकानाथ दौ वलियास सँ गिरधारी द्दौo (१) अपरा चुम्मंन सुता सोदरपुर सँ वुढ़न सुत केशव दौ पण्डुशआ सँ लोकनाथ द्दौ।। मार्कण्डेवय सुता शक्तिरायपुर नरउन सँ ववुए सुत मोहनलाल दौ जजिवाल सँ नाथे द्दौo।। लान्हाद सुता बवुअन शंकर मद्धू सदाशीवा दरिहरा सँ भवेश सुत विष्णु्दत्त दौ सरिसब सँ चान द्दौo।। शंकर सुतो वबनू वेदानन्दोन दरिहरा सँ ननू सुत तुफानी दौ सरिसब सँ फकिरन द्दौo।। वचनू सूता सरिसब सँ इश्वदरदत्त सुत कुलानन्दउ दौ घुसोत सँ चान द्दौo।। वेदानन्दँ सुता सोदरपुर सँ योगनाथ सुत मांगु दौ करमहा सँ वावूलाल द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ गंगाधर सुत सुत श्रीकान्त‍ दौ करमहा सँ महापुरुष सुत नेन द्दौo।।

नगराम
(२५१) बलिराजपुर सँ रामनगर(१२०)
भैया सुता रमानाथ गोङन कलानाथ राजाका: दरिहरा सँ भगीरथ सुत माढ़न दौ सोदरपुर सँ धरनी द्दौo।। रमानाथ सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी दौ पाली सँ जीवकर्ण द्दौo।। भवानीदत्त सुता भवदत्त वरजू मन्नूर साधू नन्दoलाला: वलियास सँ कुलपति सुत रमानाथ दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। अपरा सुता ओइनि सँ वावू जगत नारायणदत्त सुत वावू मनिक नारायण दौ जजिवाल सँ गोनन द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ महिपति सुत जयदत्त दौ सरिसब सँ मचल द्दौo।। भवदत्त सुत: बासुदेव: कुजौलि सँ रूद्रदत्त सुत वावूनाथ दौ पवौली सँ भवदत्त द्दौo।। अपरा भवदत्त सुता वलियास सँ जीवनाथ सुत रविनाथ दौ पाली सँ सबूरदत्त द्दौo (२) अपरा भवदत्त सुतो शंकरदत्त: नरउन सँ रामकृष्ण। सुत दुर्गादत्त दौ वलि. धीर द्दौo।। बरजू सुतो भगिरथ विश्ववना‍थो सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ बलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo।। भगीरथ सुत: रामकृष्णत: पण्डुषआ सँ पाँ झोटू प्रo मित्रानन्दभ सुत पाँ होरिल प्रo गोपीनाथ दौ दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौo।। रामकृष्ण। सुता देवचन्द्र शरद्चन्द्रद कृष्णषचन्द्रा : माण्डिर सँ इशान्नाेथ सुत खेलानाथ दौ सोदरपुर सँ ववुए द्दौo।। देवचन्द्र सुतो वीरचन्द्रा गोपाल चन्दोि सतलरवा सँ रामेश्वेर सुत जयदेव दौ कोदरिया सँ माधव द्दौo।। वीर चन्द्रथ सुतो सुनील चन्द्र् संजीव चन्द्रो वलियास सँ ज्यो o अप्पा पौत्र श्रीधर सुत यटाघर दौ दिघो सँ गयादत्त द्दौo।।
विश्वरनाथ सुता श्री लाल गोवर्द्धन अर्जून दुरवन वेदानन्दर दामोदर वंशीधरा: कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत किशोरनाथ दौ सकराढ़ी सँ अक्षधर द्दौo।। श्री लाल सुता माण्डार सँ इशान्नावथ सुत भूली दौ सोदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौo।। दुरवन सुतो पुरुषोत्तम अभिनन्दोद सरिसब सँ श्रीनाथ सुत रघुनाथ दौ करमहा सँ पुष्पाकान्तइ द्दौo।। वंशीधर सुतो चक्रधर धरनीधरो माण्डदर सँ भवनाथ सुत विष्णुषदत्त दौ सोदरपुर सँ विद्यानन्दी द्दौo।।

(२५२) बलिराज पुर सँ ककरौड़ धगजरी मन्नू५ सुत लुटन: सतलरवा सँ वंशीधर सुत भवन दौ टकबाल सँ गौरीदत्त द्दौo (१) अपरा मन्नूस सुत: लुचेक: खौआल सँ पोषन सुत गुलाब दौ बुधवाल सँ कलानाथ द्दौ।। लुचे सुत: रामजी लक्षमनो जजिवाल सँ धर्मदत्त सुत भिमदत्त दौ बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौo नन्द‍लाल सुत उपेन्द्रु यदुवीरो पण्डुलआ सँ पाँ मानीक सुत बवुअन दौ सोदरपुर सँ नाथे द्दौo।। लूटन सुता माण्डौर सँ जयन सुत चक्रधारी दौ पनिचोभ सँ पुण्या नन्दप द्दौo।। यदुवीर सुता खौआल सँ कारी सुत चौo झिंगुर दौ जजिवाल सँ भिरिव द्दौo।। गोङन सुतो (नट) मुरलीधर रतनो दरिहरा सँ हरिजीव सुत कुल दौ सरिसब सँ साहेब द्दौo नट मुरलीधर सुतो भाइलाल वावुलालो सरिसब सँ रवांतर सुत भोल दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। अपरा सुता ओइनि सँ राजा लक्ष्मीँनारायण सुत वावू उज्जलवल गोविन्दव दौ जजिवाल सँ कमलनयन द्दौo रतन सुता सोदरपुर सँ रामेश्वार सुत मोदनारायण दौ पण्डुदआ सँ मानीक द्दौo कलानाथ सुतो कौस्कीबदत्त वेणीदत्तो सतलरवा सँ भैनू सुत किर्तिनाथ दौ अलय सँ मही द्दौo।। कौस्कीिदत्त सुता गुल बदन मनमोहन मुसेका जजिवाल सँ छकनू सुत लक्ष्मीदनाथ दौ करमहा सँ जहली द्दौo।। गुलबदन सुतो गणेश कृष्णौकौ माण्डतर सँ वंशीधर सुत परस्म नि दौ पवौली सँ सिद्धि द्दौo।। अपरा गुलबदन सुत बवुआ जी प्रo जयकृष्ण्: बलियास सँ रूद्रनाथ सुत अर्जून दौ घुसौत सँ रंगलाल द्दौo।। कृष्णाौ सुतो जलदेव लक्ष्मीसकान्तोग कमलदेका कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत ननुप्रसाद दौ माण्डबर सँ बावूलाल द्दौo।। जलदेव सुतो कपिलेश्वेर कुरेश्वँरो सोदरपुर सँ बाबा सुत राधाकान्ती दौ दरिहरा सँ नन्दककिशोर द्दौo।। कुशेश्व र सुतो किशोर सन्तोाष नडुआर सँ सुत बैद्यनाथ दौ
सँ द्दौo।। लक्ष्मीरकान्तक सुता सूर्यमोहन व्रजमोहन गिरीशमोहन शिशिरमोहना वलियास सँ सुरेश सुत वैयाo फेकू दौ अलय सँ चौ. छकौड़ी द्दौo।। सूर्यमोहन सुता माण्डोर सँ बद्रीनाथ सुत घनश्या म दौ सोदरपुर सँ दयाधर द्दौ. महादेव सुता समरेन्द्रल धीरेन्द्रक रमेन्द्र वलियावासी रघेपुरा पवौली सँ उच्चा न्याहया मुo न्याँयाधीश लक्ष्मीिकान्तस सुत प्रबोध दौ नगवाड़ घुसौत सँ गुंजेश्वनर द्दौo।। चन्द्र्नाथ सुतो प्रकाश विकास काकोबेलउँच सँ विद्याधर सुत विरेन्द्र। दौ सँ द्दौ

(२५३) वलिराजपुर सँ चोप्ता धमदाहा नवलकिशोर मिश्र बवुआ जी प्रo जयकृष्णँ सुता कुमर जी अमरनाथ पिताम्बकर प्रo अo नवलकिशोर जगदीश सत्य नारायणा: जजिवाल सँ बवुजन सुत बावूलाल दौ सकराढ़ी सँ लान्हा द्दौo।। कुमर जी सुता गोपाल शिवनन्दरन जगन्नारथा: सरिसब सँ बतहा सुत कार्तिक दौ सकराढ़ी सँ भिरवम द्दौo।। अमरनाथ सुता बालाकान्त् वुद प्रo कमलाकान्ती रमाकान्तप हरिकान्ताा: दरिहरा सँ वंशीधर सुत नेना दौ वभनियाम सँ गोविन्दी लाल द्दौo बालाकान्तश सुता बलियास सँ विश्वेकश्व र सुत योगेन्द्र दौ हरिअम सँ पाँ विष्णुहदत्त द्दौo।। पिताम्बवर सुतो वैयाकरण पद्मनाम: पण्डुिआ सँ पाँ उँमापति सुत दुर्गानन्द दौ फनन्द ह सँ सुबन्त द्दौo।। वैयाo पद्मनाम सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo।। नवलकिशोर सुता प्रोo श्यानमानन्दप इञ्जीनियर मनोज कुमार सुबोधकुमारा: खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्रद दौ बेलउँच सँ विश्वननाथ द्दौo प्रोo श्या।मानन्द सुतौ...सुरगन सँ राय जयनारायण सुत राय हरिनारायण दौ खौआल सँ चौo दशरथ द्दौo इञ्जीनियर मनोज कुमार सुता संजीव संतोष रैयाम सोदरपुर सँ रमेश सुत रघुनन्दजन प्रo हिरादौ फन्दसह सँ चित्तू सुत इन्र्विनाथ द्दौo।। सुबोध कुमार सुता पण्डुाआ सँ गुनानन्दै सुत मधुरानन्द दौ सोदरपुर सँ बदनानन्द द्दौ जगदीश सुता सोदरपुर सँ बच्चेनलाल सुत चक्रपाणि दौ दरिहरा सँ मधुसूदन द्दौo।।
(२५४) बलिराजपुर सँ चोप्रा
श्री सत्यननारायण सुता हरिहर विश्वनम्भदर निलाम्बुर सतलरवा सँ अर्जून सुत मधुसूदन दौ टकबाल सँ शम्भुदनाथ द्दौo।। हरिहर सुता धाने रामपुर सँ सुत दौ सँ द्दौo
नैष्टिठक साहित्ययचार्य प्रौ डाo विश्व म्भ्र मिश्र “वागीश” (रहस्या श्लोपक, संस्कृ त निबंध रचयिता, राष्ट्रियस्तoर (व्यानख्यासनकर्त्ता) सुतो पण्डुरआ सँ पाँ भिरिवया सुत पाँ मोदानन्द् दौ सरिसब सँ मुकुन्द द्दौo।। आचार्य डाo निलाम्बदर सुता गजहड़ा रैयाम सोदरपुर सँ मनीष कुमार अखिलेश कुमारो मनमोहन सुत: मुकुन्दप: पण्डु आ सँ पाँ गरीब सुत जगतमनि दौ गंगौली सँ नन्दी् द्दौo।। (१) अपरा सुता वलियास सँ हिरण सुत वावूलाल दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौo।। अपरा सुत: रामेश्व र: सोदरपुर सँ पक्षधर सुत वावूलाल दौ करमहा सँ जीवनाथ द्दौo।। अपरा सुतो मधुसूदन: सोदरपुर सँ फणिपति सुत हिभरन दौ खौआल सँ वावूनाथ द्दौo।। मुकुन्द सुता जजिवाल सँ ववुजन सुत वावूलाल दौ सकराढ़ी सँ लान्हास द्दौ रामेश्व र सुता महादेव भैरव चन्द्रथनाथ बलियास सँ हल्ली सुत विश्वेवश्ववर दौ पवौली सँ दुरवरन द्दौo भैरव सुता कामेन्द्रन कुमार मिहिर कुमार बिरसायर सिहौलि माण्ड‍र सँ उग्रनाथ सुत हरिकान्त दौ मंगदपही खुट्टी खण्ड‍बला सँ ठo अवधी द्दौo।। कमलदेव सुता मुरारी मनोहर सुमन सोदरपुर सँ फणीौलाल सुत योगी दौ अलय सँ फेकन लाल द्दौo।।

(२५५) बलिराजपुर सँ ककरौड़, रहुआ (पूर्णियाँ) मधुसूदन सुता सतलरवा सँ अर्जून सुत अमृतनाथ दौ पाली सँ कलरू द्दौo मुसे सुता सदानन्दव भिरवम देवानन्दा वलियास सँ हिरण सुत वावूलाल दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौo अपरा सुतो दामोदर: सोदरपुर सँ अमृतनाथ सुत पौराणिक रघुनाथ दौ करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo सदानन्दा सुता माण्ड‍र सँ फेकन सुत मेघनाथ दौ अलय सँ उपेन्द्रर सुत चक्रधर द्दौ भिरवमसुत: जनार्दन: वलियास सँ सिंहेश्वणर सुत रामेश्विर दौ रामेश्व र सुत: श्रृष्टिनारायण: करमहा सँ होरिल सुत गुदर दौ दरिहरा सँ बल्लीच द्दौo देवानन्द् सुत: उमाकान्त्: वलिo रामेश्वुरस्यैलव दौ वेणीदत्त सुत दरिहरा सँ शिवदत्त सुत गौरीदत्त दौ सरिसब सँ भैयन द्दौo।। दुलार सुता कुत्र्जी हल्ली झल्ली।का सोदरपुर सँ बालह सुत जाल्पाादत्त दौ माण्डुर सँ जगन्ना‍थ द्दौo।। हल्लीरसुत: रघुनन्द न: सरिसब सँ बोधन सुत फतुरन दौ पाली सँ साउले द्दौo रघुनन्दीन सुत: वैयाo सूर्यनारायण: सतलरवा सँ एकनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ पाली सँ श्याीमनाथ द्दौo।। वैया सूर्यनारायण सुतौ प्रोo डाo जीवनाथ प्रोo डाo मदनमोहन डाo विजेन्द्रानाथा: (M.B.B.S.M.D.) सरिसब सँ मूप मुत योगधर दौ पाली सँ अवंश द्दौ MSC प्रोo जीवनाथ सुतो ईo... डाo...दरिहरा सँ हरिशंकर सुत विश्वयम्भनर दौ करमहा सँ अनन्तथ द्दौo।। MSC प्रोo मदन मोहन सुतो पण्डुीआ सँ उग्रानन्द. सुत मेधानन्दं दौ करमहा सँ काशीनाथ सुत जगन्नाौथ दौ बलियास सँ चन्द्रा नन्दस द्दौo।। भुल्लीौरू तो रघुवीर महावीरो खण्ड बला सँ रविदत्त सुत हरदत्तदा सकराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo।।

नगराम
(२५६) सीवा सँ विरसायर अत्रथ सीवा हरिअम ग्रामारम्भ : काशीनाथ सुतो नाथे नेना को बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौo।। अपरा काशीनाथ सुता पोषन: सोदरपुर सँ हरि सुत भवानन्द दौ सकराढ़ी सँ रघुपति द्दौ. (२) अपरा सुता तुलसीदत्त: सोदरपुर सँ रामेश्वतर सुत नेहालदो वलियास सँ लक्ष्मीीदेव द्दौo।। (३) अपरा सुतो बवुरैया किर्तिको सकराढ़ी सँ गुनपति सुत दुल्लरह दौ करमहा सँ हरिनन्दथन सुत बछरू द्दौo (४) नाथे सुत: रामपाल: माण्डँर सँ रतनू सुत जगन्नााथ दौ हरिअम सँ खुशिहाल द्दौ (१) अपरा सुतो वावूलाल: गंगोली सँ कृपाराम सुत लोचन दौ वलियास सँ गोविन्दी द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ महेश सुत मिनादौ अलय सँ भिरवनी द्दौ रामलाल सुता आहिल खौआल सँ लक्षमन पौत्र दयाराम सुत छोटकू दौ दिघो सँ परान सुत छबन दौ पाली सँ रवेली द्दौo।। वावूलाल सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत बेचू दौ सकराढ़ी सँ महिपाणि सुत गुनी दौ पनिचोभ सँ बहोरन द्दौ नेना सुत: रघुवीर: जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्मा राम दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ अपरा सुतो गोविन्दो बच्चेघ लालो एकहरा सँ हरिपाणि सुत हृदयमनि दौ बुधवाल सँ घनानन्दद द्दौo (२) गोविन्दौ सुत: नीलकंठ दरिहरा सँ मिना सुत हियन दौ पाली सँ बौधी द्दौ अपरा गोविन्दस सुत: नरसिंह: सोदरपुर सँ हरपति सुत ननू दौ हरिअम सँ नेना द्दौo।। नीलकण्ठल सुता सकराढ़ी सँ कन्हा्ई सुत रंगी दौ हरिअम सँ दुलार द्दौo।। नरसिंह सुत: सुधाकर: सकराढ़ी सँ रंगी स्यैदव दौ
बच्चेह लाल सुत: चिरञ्जीव: पवौली सँ नाथा सुत विश्वननाथ दौ पाली सँ शम्भु दत्त द्दौo।। चिरञ्जीव सुता कालिका नन्द। रमानन्दन सत्यसदेवा कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत नूनूप्रसाद दौ माण्डिर सँ वावूलाल द्दौo।। कालिकानन्दठ सुत: त्रिवेणीकान्त वलियास सँ सुगे सुत वुढ़न प्रo जयभद्र दौ घुसौत सँ मधुसूदन द्दौ रमानन्दप सुता शिवचन्द्र हरिश्चदन्द्रस वलियास सँ हर्षनाथ सुता चिरञ्जीव दौ वेलउँच सँ केशव द्दौo।।

(२५७) सीवा सँ विरसागर सौराठ सत्य२देव सुता सतीशचन्द्र नवीनचन्द्रर हेमचन्द्रर वीरचन्र्ँ रमन सुमन:दरिहरा सँ हिरामनि सुत शशिनाथ दौ नरउन सँ सुरेन्द्र द्दौo।। पोषन सुता राजनाथ जयनाथ पाँ लक्ष्मीसकान्तस बचनू पाँ गणेशदत्त पाँ छोटकनि महेशदत्ता सकराढ़ी सँ पाँ तारापति सुत रमानाथ दौ जजिवाल सँ शुभपति द्दौ (१) अपरा पोसन सुतो वावुलाल: दरिहरा सँ महेश सुत तोता दौ पाली सँ निधि द्दौo अपरा पोषन सुत: ब्रजलाल: बलियास सँ राय वागीश सुत चिन्ताोमनि दौ घुसौत सँ भैया द्दौ अपरा पोषन सुतो सोदरपुर सँ पशुपति सुत माधव दौ माण्डसर सँ रमाकान्तँ द्दौo।। (४) अपरा पोषन सुता बेलउँच सँ बेचन सुत वावू दौ नरउन सँ शशि शेरवर द्दौo (५) अपरा पोषन सुतो मथुरानाथ: सोदरपुर सँ पशुपति सुत श्यालमराम दौ बलियास सँ धीर द्दौo।। राजनाथ सुत: मनमोहन: खौआल सँ राम सुत गोपाल दौ पवौली सँ रवेली द्दौo (१) अपरा सुता खौआल सँ वुद्धिनाथ सुत हृदय सुरव दौ सोदरपुर सँ फुदरी द्दौo पाँ गणेशदत्त सुतो पाँ विष्णुरदत्त: पण्डु्आ सँ भैया सुत भिरवारी दौ पवौली सँ दुर्गानाथ द्दौo।। पाँ विष्णुपदत्त सुतो भैरवदत्त भवानीदत्तो दिघोय सँ राम सुत बचकुन दौ एकहरा सँ पंचू द्दौo।। अपरा पाँ विष्णुवदत्त सुतो पाँ शिवदत्त भीमदत्तो दहिभत सँ श्यालमलाल सुत लालधर दौ महिषी पाली सँ मथुरानाथ द्दौo।। भैरवदत सुता मदनगोपाल शम्भुएगोपाल सुबोधा: बलियास सँ भिरवम सुत भूपनारायण दौ हरिअम सँ सदानन्दद द्दौ मदनगोपाल सुता सतलरवा सँ लक्ष्मी कान्तो सुत दुर्गानाथ दौ करमहा सँ जगन्नााथ द्दौ भवानीदत्त सुतो जीवानन्द रमानन्दोत बलियास सँ हल्लीथसुत बलदेव दौ दिघोसँ दामोदर द्दौ।। जीवानन्दौ सुता खौआल सँ दामोदर सुत राजेश्वषर दौ खण्डीबला सँ सूर्यनन्दमन द्दौo।। पाँ शिवदत्त सुत: शंकर कुमार: वलियास सँ ववुआ सुत कुण्डतली द्दौo।। सिहौलि माण्डदर कस्तुदत:।।

(२५८) सीवा सँ लक्ष्मीदपुर सौराठ श्या(मनाथ सुता वावूमनि राधामनि भैयामणिका: जजिवाल सँ मनसुरव सुत भीमदत्त दौ दरिहरा सँ मानीक द्दौo वावूमनि सुतो राम मनोहर: सरिसब सँ मचल सुत जाल्पामदत्त दौ पनिचोभ सँ झाउँ द्दौo राम मनोहर सुता सोदरपुर सँ लुचे सुत दुरवमोचन दौ बहेराढ़ी सँ फोचन द्दौo।। राधामनि सुता बेलउँच सँ लक्ष्मीथदत्त सुत छोटकाई दौ वभनियाम सँ नन्दहलाल द्दौ।। उँमानाथ सुता पण्डु आ सँ हरीश्व्र सुत गिरपति दौ सोदरपुर सँ बछरू द्दौo।। अपरा सुतो बहादूर: पण्डुतआ सँ पाँ आनन्द सुत पाँ देवानन्द् प्रo छोटी दौ बहेराढ़ी सँ मo मo भिरिव द्दौo।। अपरा उँमानाथ सुत बन्ध‍व: सरिसब सँ जगन्ना थ सुत आँरवी दौ घुसौत सँ थेघु द्दौo।। अपरा सुतो मनसुरव हृदयसुखो सकराढ़ी सँ पाँ गोपाल सुत पाँ धारे दौ सोदरपुर सँ जनार्दन द्दौo अपरा उँमानाथ सुतो बंगाली दुर्गादत्तो ओइनि सँ राजा किर्तिनारायण सुत कुमर दुर्लभ दौ वुधवाल सँ वैद्यनाथ द्दौo (५) मनसुरव सुतो चन्द्रपमनि मोहनो सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ बलियास सँ देवनाथ द्दौ चन्द्रसमनि सुतो राधाकान्त रतिकान्तोअ सोदरपुर सँ हरपति सुत हृदयपति दौ सतलरवा सँ वाचा द्दौo मोहन सुतो बीलट प्रo दामोदर पाणि को जजिवाल सँ दुल्लदह सुत गौरीदत्त दौ वलियास सँठकुरी द्दौo बंगाली सुता वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ नरउन सँ चोन्हा द्दौo।।

(२५९)
सीवा सँ सिंहवाड़ (१३०) सौराठ
किसुनी सुतो देवकृष्ण( लक्ष्मी्कान्तोठ नरउन सँ नारायण सुत हाड़ी दौ सोदरपुर सँ बालकृष्णर द्दौo देवकृष्ण् सुतो रामेश्वँर बौको दिघो सँ चतुरी सुत भैरवदत्त दौ माण्डषर सँ महादेव द्दौo (९) अपरा देवकृष्ण सुतो पौराणिक मचल थोथाको दरिहरा सँ चतुर्भूज सुत थेघू दौ हरिअम सँ मोहन द्दौo रामेश्वतर सुता सन्तो षमनि ठेङन गोङन भिरवन हृदयनाथा: गंगौली सँ लक्ष्मीुकान्तल सुत कृपाराम दौ खौआल सँ गनपति द्दौo सन्तोरषमनि सुत: ववुजन: बलियास सँ धराधर सुत रवुशिहाल दौ जजिवाल सँ लक्ष्मीोधर द्दौo (१) अपरा सन्तोौषमनि सुता रघुवीर पाँ इन्द्रखदत भिरवारीका सकराढ़ी सँ पाँ धारे सुत बनाई दौ बभनियाम सँ मंदनी द्दौo (२) अपरा सन्तोरषमनि सुता बलियास सँ बन्धुर सुत वेणीदत्त दौ पाली सँ दुर्लभ द्दौo।। (३) अपरा सुत मुरलीधर: वलियास सँ गिरीश सुत धर्मदत दौ कोदरिया सँ अरिवया द्दौo।। (४) अपरा सन्तोतषमनि सुता सकराढ़ी सँ दिनबन्धु सुत जयदत्त दौ सरिसब सँ दयाराम द्दौo।। (५) अपरा सुता सोदरपुर सँ डीहासुत होरिल दौ टकबाल सँ बोधकृष्णा द्दौo (६) अपरा सुत कुलमनि दरिहरा सँ मनबोध सुत गृहिनाथ दौ पाली सँ राघव द्दौo (६) बवुजन सुतो वैयाo भैयो दुरवरणो जजिवाल सँ गोनन सुत चलबलि दौ पाली सँ भवदत्त द्दौo।। बैयाo भैयो सुत: हरिवंश: दरिहरा सँ विसुनी सुत कन्हाोई दौ वुधवाल सँ फेकन द्दौo।। हरिवंश सुत रघुनाथ: खौआल सँ हरखू सुत दिवाकर दौ हरिअम सँ बच्चेनलाल द्दौo।। रघुनाथ सुता खण्डहबला सँ देवकीनन्द न सुत शंकर दौ पाली सँ खुशरू द्दौo।। अपरा रघुनाथ सुता पवौली सँ राधाकान्तव सुत राजनन्दकन दौ करमहा सँ चन्द्रौशेखर द्दौo।। दुरवरण सुता सरिसब सँ इश्व रदत्त सुत इन्द्र।मणि दौ दरिहरा सँ देवनाथ द्दौo।। अपरा सुतो चन्द्रदकान्तन मार्कण्डरयको सरिसब सँ परशी सुत भायलाल दौ हरिअम सँ सीताराम द्दौo।।

(२६०) सीबा सँ सोराठ सिंहवाड़ कुलमनि सुता सरिसब सँ मचल सुत फकीरन दौ खौआल सँ भगत द्दौo।। पाँ इन्द्र।दत्त सुता बवुआ प्रo श्रीदत्त भूट्टू प्रo लक्ष्मीसदत्त महिन्द्ररदत्ता: माण्डिर सँ जीवन सुत दुरिवया दौ करमहा सँ राम द्दौo।। ववुआ प्रo श्रीदत्त सुता मार्कण्डेीय कमलाकान्तस शुकदेवा: सोदरपुर सँ कमलाकान्तत सुत पोषन दौ करमहा सँ जग्यननाथ द्दौo।। मार्कण्डेदय सुता खौआल सँ वावूदत्त सुत राजकुमार दौ करमहा सँ चानन द्दौo भूट्टू प्रo लक्ष्मीथदत्त सुतो छितन प्रo धैर्यनाथ: दरिहरा सँ झाउँ सुत प्रेमा दौ नरउन सँ गिरजू द्दौo।। महिन्द्रबदत्त सुता माण्ड्र सँ सिद्धिनाथ सुत नरसिंह दौ सोदरपुर सँ ववुए द्दौo।। मुरलीधर सुता बेलउँच सँ जानकीनन्दथन पौत्र ववुआ सुत लीला दौ सोदरपुर सँ निधि द्दौo।। मिश्र ठेङनिसुतौ तुलसीदत्त छोटकनि सकराढ़ी सँ दिनबन्धुु सुत जयदत्त दौ पबौलि सँ मचल द्दौo।। तुलसीदत्त सुता कुजौली सँ रूद्रदत्त सुत भूवन दौ सतलरवा सँ विष्णुसदत्त द्दौo।। छोटकनि सुतो बम्मसक: वलियास सँ ब्रजनाथ सुत भूलन दौ नरउन सँ बाना द्दौo।। बम्मू सुता पुरुषोत्तम महोत्तम नरोत्तम प्रo कुमर जी कुशेश्वीरा: खौआल सँ दत्तू सुत हरखू दौ सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo।। पुरुषोत्तम सुतो लोकनाथ मदनो खौआल सँ मo मo ववुजन सुत मo मo बवुआ दौ सरिसब सँ बछरन द्दौo।। लोकनाथ सुता पवौली सँ दुरवरन सुत निलाम्बौर दौ पाली सँ दुरवमोचन सुत कुई द्दौo।। वलियास सँ राय गंगेश द्दौo।। मदन सुता पवौली सँ दुरवरन सुत निलाम्बसरस्यै व दौ पाली सँ कल्याँण द्दौo।।
नरोत्तम सुता सदन सुन्दसर श्यादमजीका खौआल सँ ज्ञानी सुत जगदीश दौ सोदरपुर सँ देवकीनन्द‍न द्दौo।। सदन सुता वलियास सँ पद्मनाम सुत भैरव दौ घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौo।। अपरा सदन सुता पवौली सँ सुभद्र सुत सुरेश दौ नरउन सँ दुर्गानाथ द्दौo।।

(२६१) सीवा सँ सौराठ
गोङन सुतो नरसिंह जयनाथो सरिसब सँ विश्राम सुत ठकुरी दौ पाली सँ जगत्बन्धुत द्दौo।। नरसिंह सुता राधाकान्त। लक्ष्मीलकान्ता राधाकान्तव यदुकान्ता :खौआल सँ लक्ष्मीतनाथ सुत बावूदत्त दौ अलय सँ देवीदत्त द्दौo।। लक्ष्मीाकान्तस सुता रामचन्द्र ठकन मोहना:सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत मधुसूदन दौ वलियास सँ रघुनाथ द्दौo।। राधाकान्त सुत गंगाधर: सोदरपुर सँ दुर्गादत्त सुत शिवनन्द न दौ माण्डुर सँ बवे द्दौo।। भिरवन सुता दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ननू दौ बुधवाल सँ मोदी द्दौo।। अपरा सुता खौआल सँ खड़गनारायण सुत राजा दौ अलय सँ मंगल द्दौo।। बौक सुता सकराढ़ी सँ बासुदेव सुत दिनबन्धुभ दौ करमहा सँ जगन द्दौo।। पौराणिक मचल सुता टीकानाथ किशोरनाथ योगी चानना: सोदरपुर सँ भूषन सुत छोटकनि दौ वलियास सँ लक्ष्मी देव द्दौo।। टीकानाथ सुत फणिनाथ: सतलरवा सँ पुरन्द र सुत दिल्लूा दौ सोदरपुर सँ छबन द्दौo।। फणिनाथ सुत: लेरवनाथ: दरिहरा सँ वरजू सुत वंशमनि दौ हरिअम सँ खड़्ग द्दौo।। लेरवनाथ सुता खौआल सँ भोलानाथ सुत मुकुन्दो दौ बेलउँच सँ मणि द्दौo।। अपरा लेरवनाथ सुता बेलउँच सँ बवुनन्दवन सुत मेघनाथ दौ जजिवाल सँ तुलसीदत्त द्दौo।।
किशोरनाथ सुता वलियास सँ कुलपति सुत रमानाथ दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। अपरा सुत: हर्षनाथ: सकराढ़ी सँ उँमापति सुत ज्यौाo रवरवनू दौ सोदरपुर सँ बन्धुल द्दौo।। हर्षनाथ सुत: सुफल: सोदरपुर सँ सोना सुत हिरालाल दौ कुजौली सँ कृष्णीदत्त द्दौo।। सुफल सुता माण्डरर सँ सिद्धिनाथ सुत बवे दौ पाली सँ मंगनी द्दौo।।

(२६२) सीवा सँ विष्णु पुर
योगी सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत लाल दौ पाली सँ मधुपति द्दौo।। अपरा योगी सुत: यगमोहन: सरिसब सँ नरपति सुत यदुनन्ददन दौ दरिहरा सँ लोकनाथ द्दौo।। अपरा योगी सुता माधव जादव नरसिंहा सकराढ़ी सँ उँमापति सुत ज्योसo रवरवनू दौ सोदरपुर सँ बन्धुद द्दौo।। अपरा सुत:घोङधीव: सतलरवा सँ नारायण सुतननूदौ घुसौत सँ मानीक द्दौo (४) माधव सुत विश्वरनाथ: कुजौली सँ कृष्णरदत्त सुत धर्मदत्त दौ घुसौत सँ विकू द्दौo।। माधव सुता गंगोली सँ सर्वस्वय सुत देवन दौ माण्डकर सँ देवन द्दौo।। यादव सुता दरिहरा सँ महेश सुत दुल्लुह दौ करमहा सँ भवानी द्दौo।। नरसिंह सुतो बसन्त।: पबौलि सँ हेमकर सुत प्रेमनाथ दौ माण्ड र सँ भवी द्दौo।। वसन्तस सुता दिनेश महेश रमेश धनेश नरेशा: खौआल सँ ज्योौo भूवन पौत्र शिवदत्त सुत बावूनाथ दौ घुसौत सँ बावू द्दौo (९) अपरा बसन्तौ सुता वैयाo सुरेश वैयाo उमेश गंगेशा: कुजौलि सँ रूद्रदत्त।। सुत एकनाथ दौ सतलरवा सँ विष्णुवदत्त द्दौo।। दिनेश सुता दिघो सँ नेहालीसुत द्वारिकानाथ दौ दरिहरा सँ महापुरुष द्दौo।। महेश सुत: बैद्यनाथ: जजिवाल सँ बेचन पौत्र लाल सुत नारायण दौ पनिचोभ सँ शारदी सुत गौरी रमन दौ माण्ड्र सँ शंकरदत्त द्दौo।। बैद्यनाथ सुता दिघोसँ दामोदर सुत शतञ्जीव दौ वलियास सँ वीकू द्दौo।। सोदरपुर सँ योगनाथ द्दौo।। बेलउँच सँ अजीतनारायण द्दौo।। वैयाo सुरेश सुतो तारेश्वमर: माण्डुर सँ सिद्धिनाथ सुत नरसिंह दौ सोदरपुर सँ ववुए द्दौo।। तारेश्वुर सुता बलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरञ्जीव दौ बेलउँच सँ केशव द्दौo।। वैयाo उमेश सुतो उग्रेश्व र शिवेश्वरर सोदरपुर सँ सोनसुत देवकीनन्दतन दौ दरिहरा सँ लूचमनि द्दौo।। उग्रेश्वचर सुता प्रमोद प्रेमचन्द्र हेमचन्द्रु दिलीपचन्द्रा आहिल खौआल सँ सोनेलाल सुत सुभद्र दौ सँ द्दौo।। घोङघी सुत शिवनन्द‍न: बलियास सँ राजा सुत बावूलाल दौ बहेराढ़ी सँ राजा द्दौo।। शिवनन्दरन सुता दरिहरा सँ हर्षदत्त सुत भैरवदत दौ विसफी सँ ननू द्दौo।।

(२६३) सीवा सँ पिलरवाड़
थोथा सुता नाथे नेना भैयाका खण्डरबला सँ वीर सुत ब्रजभूषन दौ करमहा सँ छबनू द्दौo।। नेना सुता जुड़ाउन प्रभुनाथ दिनानाथा सकराढ़ी सँ उँमापति सुत रवरवनू दौ सोदरo बन्धुस द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ पशुपतिसुत मानीक दौ वभनियाम सँ मानी द्दौo (२) जुड़ाउन सुतो वल्लजर: दरिहरा सँ घनानन्दू सुत शम्भु़ दौ करमहा सँ पुरुषोत्तम द्दौo।। बल्लरर सुतो मनरक्रनवन:पण्डुाआ सँ रूद्रमणि सुत थोलही दौ जजिवाल सँ बवूजन द्दौo प्रभुनाथ सुता सोदरपुर सँ धरम सुत विश्राम दौ दरिहरा सँ मनू द्दौo।। दिना सुतो भूषन सुरवनो पण्डुमआ सँ चान सुत विश्वँनाथ दौ सरिसब सँ करिये द्दौo।। भूषन सुता गुशाई रघुदुवे का सरिसब सँ भैयो सुत रामकृष्णस दौ पाली सँ परमेश्ववरीदत्त द्दौo।। मुशाई सुतो काशीनाथ गोपीनाथो खौआल सँ सुफल सुत देवराज दौ पाली सँ गोविन्दु द्दौo।। काशीनाथ सुता मन्दारनाथ: बलियास सँ भायजी सुत छेदन दौ महिषी वुधवाल सँ रमानाथ द्दौo।। गोपीनाथ सुत: विश्वलनाथ: माण्डहर सँ रूक्मीानीदत्त सुत केशव दौ सोदरपुर सँ सदानन्दब द्दौo।। विश्वसनाथ सुता खौआल सँ चौo माधव सुत अनन्त दौ सरिo सोदरपुर सँ पिताम्बार द्दौo।। सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दम कस्तुदत:।। रघु सुता खौआल सँ चौo नन्दि सुत वन्देत प्रo जयभद्र दौ दिघो सँ रघुनाथ द्दौo।। अपरा सुता जजिवाल सँ मोती सुत देवकीनाथ दौ सकराढ़ी सँ रघुवर द्दौo।। दुवे सुता धरौरा बलियास सँ छकौड़ी पौत्र हरिप्रसाद सुत निरसू दौ सोदरपुर सँ दुरवमोचन द्दौo।। अपरा सुतो प्रतापनारायण बच्चीनो नाहर (महिषी) सँ सुत कृष्ण मोहन दौ मo वुधवाल सँ नेनालाल द्दौo।। सुरवन सुतो त्रिलोचन जीवी को दरिहरा सँ कन्हााई सुत बच्चूा दौ सोदरपुर सँ मित्रनाथ द्दौo।। जीबी सुता वलियास सँ घोङघी सुत मुसन प्रo किर्तिनाथ दौ अलय सँ मित्रलाल द्दौo।। प्रताप नारायण सुत:निमलि वकील सँ सुत दौ सँ द्दौo।। बच्चाoo सुतo नरेश: सँ सुत दौ सँ द्दौo।।

(२६४) सीवा सँ दाथ कछुवा
लक्ष्मीसकान्तस सुतौ वरजू हरीको खौआल सँ कमल सुत कृष्णणदेव दौ पवौली सँ रघुनाथ द्दौo।। बरजू सुतो भोलाकाशीको सोदरपुर सँ हरिजीव सुत रामेश्वसर दौ बेलउँच सँ दौ रवगेश द्दौo।। भोला सुता दरिहरा सँ धनी सुत बाचा दौ बुधवाल सँ गोनन द्दौo।। हरि सुतो ननू मन्नू को जजिवाल सँ निताई सुत लक्ष्मीुधर दौ एकहरा सँ लक्ष्मीुधर द्दौo।१ अपरा सुता सतलरवा सँ रूचाई सुत हरिजीव दौ घुसौत सँ थेघु द्दौo।। नेनू सुता दरिहरा सँ हित सुत जीवनाथ दौ पाली सँ घोघन द्दौo।। मन्नु‍ सुतो ठेठन कालिकादत्तो सकराढ़ी सँ उँमापति सुत रवरवनू दौ अपरा मन्नु। सुतो हिमरन मनभरनो सोदरपुर सँ बदलू सुत काशी दौ पाली सँ गंगानन्द द्दौo।। अपरा सुतो डोमन बेलउँच सँ अन्दीव सुत गोशाँईo प्रि‍तम दौ पनिचोभ सँ राम द्दौo।। ठेठन सुतो झगडूक: बेलउँच सँ साहेब सुत सोनमनि दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। झगडू सुतो विष्णु्कांत घुरनो बेलउँच सँ रमन सुत श्रीदत्त दौ सोदरपुर सँ बालकराम द्दौo।। विष्णुेकांत सुत: मधुसूदन: खौआल सँ कारी सुत हिरालाल दौ पबौली सँ प्रेमनाथ द्दौo।। कालीकादत्त सुतो इश्वपरीदत्त गुमानी को एकहरा सँ भैयाराम सुत बबनू दौ कुजौली सँ कृष्णुदत्त द्दौo।। इश्वतरीदत्त सुता खौआल सँ चैतू सुत रविनाथ दौ पाली सँ शिवन द्दौo।। गुमानी सुत कृष्ण।कांत: सतलरवा सँ छक्कून सुत शंकरदत्त दौ गंगौली सँ लोचन द्दौo।। कृष्णवकांत सुतो चंचल किशोर अबधकिशोरो सोदरपुर सँ जानकीनाथ सुत पुण्या नन्दए दौ सकo लाल द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ मुसहड़ सुत मुकुन्दष दौ जजिवाल सँ प्रेमनाथ द्दौo अपरा ठेठन सुत वावूलाल: को वावूलाल सुतौ: सुरेश गदाधर खड़का सँ गदाधर सुता ताराकान्ता राधाकान्तु उँमाकान्ति शशिकांत अजीत कुमार शुभंकरपुर सँ सुत ठo गुल्लील दौ अजीत सुता उकी माण्ड र सँ विश्वदनाथ सुत उपेन्द्रत नाथ दौ (सहर्षा)

(२६५) सीवा सँ रवड़का (९३३)

(२६६) मंगरौनासँ अथ मङरौना हरिअम ग्रामरम्भन: (३४६//१) चिलका सुत: जीवन: खौआल सँ नारायणदत्त सुत पद्मापति दौ (१६०//७) सरिसब सँ रघुनाथ द्दौo।। अपरा चिलका सुता माण्डरर सँ गतिराम सुत महेश दौ बुधवाल सँ व्रह्मपति द्दौo।। अपरा चिलका सुत: वलियास सँ शतञ्जीव सुत भौरा दौ पाली सँ परशुराम द्दौo।। (३११) जीवन सुता योगनाथ ननू वावूनाथ केदारनाथा सोदरपुर सँ मोहन सुती धीरेश्वयर दौ (३३३/३) दरिहरा सँ भिरवारी द्दौo।।
(B ४१//५) योगनाथ सुता भीरवन भैरव भूलना:माण्डरर सँ शौभाकर सुत हियन दौ रूचौलि एकहरा सँ मo मo ज्यो/o गुणीश्वुर द्दौo।। भिरवन सुता सरिसब सँ प्रान्नााथ सुत तिलकेश्वयर दौ बलियास सँ हेमनाथ द्दौo।। भैरव सुत: मुसहड़:माण्डमर सँ कलाधर सुत शम्भु् दौ जजिवाल सँ सनफूल द्दौo।। मुसहड़ सुत: लुटन: खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ हरिअम सँ खगदत्त द्दौo।।

(२६७) मंगरौना सँ (१९४)

(२६८) मंगरौना सँ

(२६९) मंगरौना सँ (१९५)

(२७०) मंगरौना सँ


(२७१) मंगरौना सँ (१३६)

(२७२) आहिल सँ मधवा उँमाकान्त६ मिश्र अथ आहिल हरिअम ग्रामारम्भ : मिश्र यशोधर सुता जीवनाथ धनी घोघना सोदरपुर सँ बासुदेव सुत शिवदेव दौ सँ द्दौo।। जीवनाथ सुत बासुदेव रोमा उँमाइका: बेलउँच सँ मनहर सुत धारू दौ पाली सँ पुररवू द्दौo (१) अपरा जीवनाथ सुत: मंगनीक: पवौली सँ कुलपति सुत पुरुषोत्तम दौ सतलरवा सँ रूचाई द्दौo।। अपरा जीवनाथ सुत: देवीदत्त: खौआल सँ अन्दी सुत हरिशीव दौ करo हाड़ी द्दौo।। मिश्र बासुदेव सुता चैता ववुनू को दरिहरा सँ सीरी सुत महेश दौ हरिअम सँ हरीश्वसर द्दौo।। अपरा बासुदेव सुत: मोदन: बेलउँच सँ रत्नडपति सुत कमल दौ खौआल सँ हेमांगद द्दौo।। चेता सुतो नारायणदत्त सवूरदत्तो खौआल सँ वुआ सुता सनाथ दौ बेलउँच सँ रातू द्दौo।। नारायणदत्त सुता सतलरवा सँ दाया सुत बाना दौ पवौली सँ लाल द्दौo।। अपरा नारायणदत्त सुता ठाकुरदत्त भीमदत्त जाल्पाददता दरिहरा सँ घनाराम सुत आत्मा राम दौ करमहा सँ भिरवम द्दौo।। अपरा सुतो बनमालीक: उकी माण्डलर सँ माङनि सुत योगधर दौ एकहरा सँ हेमकर द्दौ बनमाली सुतो उँमाकान्त विष्णुमकांतो पवौली सँ एकन सुत कन्हा ई दौ करमहा सँ देवीदत्त द्दौo।। उँमाकान्तङ सुता कसरौड़ एकहरा सँ देवीनन्दमन सुत चतुरानन्दत दौ सोदरपुर सँ बछाई द्दौo।। विष्णुरकांत सुता खौआल सँ वंशमनि सुत देवकीनन्ददन दौ सोदरपुर सँ शंकर द्दौo।।


(२७३) आहिल सँ भवानीपुर रोहाड़ केवल मिश्र भट्टसिभरि (१३६) अनन्तनमिश्र चाणपुरा साधू मिश्र
सवूरदत्तसुता गोविन्दलदत्त इश्व़रदत्त गणेशदत्ता: जजिवाल सँ हिरा सुत चिरा दौ पाली सँ बोध द्दौo।। गोविन्द् सुतो केवल श्रीकृष्णोक बलियास सँ नाथे सुत गिरधारी दौ सोदरपुर सँ फणिपति द्दौo।। केवल सुता जगौर माण्डकर सँ गिरधारी सुत चन्ना प्रo चन्द्र दत्त दौ खण्डकबला सँ जीरक्रसवन द्दौo।। श्रीकृष्णर सुता सतलरवा सँ जगन्नाशथ सुत रामनाथ दौ तरौनी करमहा सँ रविनाथ द्दौo।। गणेशदत्त सुतो अनन्ता नन्द किशोरो बलियास सँ नीका सुत फकिरन दौ नरउन सँ फाल्गुसन द्दौo।। अनन्तर सुत: जलधरo खौआल सँ भायलाल सुत बाबुजी दौ एकहरा सँ बावूजी द्दौo।। विद्यानाथ द्दौo।। नन्दन किशोर सुत: राघव: जजिवाल सँ परमेश्व रीदत्त सुत तेजनारायण दौ करमहा सँ बिहारी द्दौo।। अपरा सुता चन्द्रिकान्तव लोकनाथ बलियास सँ जमुनी सुत श्रीधर दौ करमहा सँ जाल्पाौदत्त द्दौo।। मोदन सुता जजिवाल बवनू सुत वलियास सँ धराधर सुत धीर दौ करमहा सँ गरीब द्दौo।। सँ शुभपति सुत सवुरदत्त दौ बेलउँच सँ आँरवी द्दौ उँमाई सुता छत्रधर मनचित श्या मनाथा: नरउन सँ हृदयराम सुत वावूराम दौ सोदरपुर सँ महेश द्दौo।। मनि सुता एकहरा सँ मनिसुत भोला दौ पाली सँ मही द्दौo।। देवीदत्त सुत: लक्ष्मी नाथ: जजिवाल सँ पिताम्बशर सुत छत्रकर दौ करमहा सँ रामजी द्दौo।। लक्ष्मीसनाथ सुता श्रीनाथ: खौआल सँ धर्मपति सुत नेहाल दौ हरिअम सँ खड़ग द्दौo।। श्रीनाथ सुता सरिसब सँ मल्ले सुत झोटन दौ करमहा सँ हिरसणि द्दौo।। अपरा श्रीनाथ सुतो साधु सदानन्दोद सोदरपुर सँ कालिकादत्त सुत बरवेड़ी दौ बेलउँच सँ कुलमनि द्दौo।। साधु सूतो चन्द्रसशेरवर बैद्यनाथो दिघोसँ फकिरन सुत ववुए दौ खौआल सँ मुकुन्दस द्दौo।। सदानन्दौ सुता जजिवाल सँ तुलसीदत्त सुत शतञ्जीव दौ हरिअम सँ दुलार द्दौ

(२७४) आहिल सँ छपरा देशे गन्धनर्पा कालिकादत्त मिश्र, विष्णु्पुर, पूर्णियाँ मिश्र धनी सुतो वैयाo गंगादत्त देवीदत्तो बलियास सँ गुणाकर सुत दुर्गादत्त दौ तिसउँत सँ आनन्द द्दौo।। अपरा धनी सुतो कुशल।। छत्रपति को बेलउँच सँ हरिशंकर सुत पुरुषोत्तम दौ कुजौली सँ मंदन द्दौo (२) अपरा धनी सुता नरउन सँ केथी सुत दुवरवी दौ बुधवाल सँ मोहन द्दौo।। कुशल सुत: कन्हातइक: सकराढ़ी सँ पाँ योगी सुत पाँ तारापति दौ बेलउँच सँ जानकीनन्द न द्दौo।। कन्हादई सुत: ललाजीक: वलियास सँ भवी सुत प्रेमनाथ दौ पाली सँ दिनानाथ द्दौo।। लालजी सुत: कालिकादत्त: जजिवाल सँ लक्ष्मीीनाथ सुत रघु दौ खौआल सँ प्रान्ध‍न द्दौo।। कालिकादत्त सुत: बद्रीनाथ:केदारनाथ भवनाथ सोदरपुर सँ विश्वतनाथ सुत खगनाथ दौ खौआल सँ चौo भैरा द्दौo।। अपरा सुतो त्रिवेणीकान्ता चन्द्र कान्तोक माण्ड र सँ चक्रधारी सुत कलर दौ हरिअम सँ भायलाल द्दौo।। बद्रीनाथ सुता खौआल सँ चौo प्रान्नातथ सुत श्री नन्द न दौ ओड़ा एकहरा सँ लीलानन्दद द्दौo।। केदारनाथ सुता खौआल सँ प्रान्ना थ सुत देवकीनन्द न दौ खण्डथबला सँ हेमदत्त द्दौo।।
रघुराम सुत भैया सुत मनोरथ: मनोरथ सुत कोचालाल:। कोचालाल सुत लाल:। लाल सुता गुणानन्दर, पदमा नन्दन तीर्थानन्द गजानन्दा लोहना सकराढ़ी सँ जूड़ाउन सुत दयानाथ दौ सँ द्दौo गुणानन्दो सुतौ नागेश्र्वर सुतौ नागेश्र्वर प्रोडाo लक्ष्मे्श्र्वरौ (अर्थशास्त्रा ज्ञ-विoविo।। प्राचार्य) नागेश्र्वर सुत मोहन जी सुरवैत खौआल सँ मo मo चुम्मेी सुत पिताम्ब र दौ घुसौत सँ द्दौo डाo प्रोo लक्ष्मी श्र्वर सुत वावुल: छाजन सरिसब सँ वकील चन्द्रहनाथ दौ तीर्थानन्दद सुता डाo प्रोo (मिoविo उप कुलपति रमूoपूo) मदनेश्र्वर शालेश्वुर डाo प्रोo रामेश्र्वर कामेश्र्वरा: डाo मदनेश्र्वर सुतौ डाo (इतिहासकार) रत्ने श्र्वर डाo (M.B.B.S.) भवेश्र्वरों डाo रत्ने श्र्वर सुतौ कान्ता प्रo दिघोय सँ चौo केदारनाथ सुत बैद्यनाथ दौ।।

(२७५) आहिल सँ हालो विद्यानाथ मिश्र पउना भायलाल मिश्र (९३८) धमियापट्टी
छत्रपति सुत: परस्मानि सोदरपुर सँ धनी सुत श्याशम दौ पाली सँ काला द्दौo।। परस्म नि सुता जजिवाल सँ कमलनयन सुत आत्माषराम दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo।। अपरा परस्मवनि सुतो विद्यानाथ: सतलरवा सँ बालकराम सुत साहेब दौ करमहा सँ देवनाथ द्दौo।। विद्यानाथ सुता माण्डार सँ बनी सुत राम हरिअम सँ दुर्गानाथ द्दौo।। धोधन सुता तोती रामा भैरवा सोदरपुर सँ धनेश सुत दुरवरन दौ पाली सँ वदन द्दौo।। तोती सुता बेलउँच सँ भवदेव सुत जादव दौ पनिचोभ सँ कंगाली द्दौo।। भैरव सुत: धरभरन: नरउन सँ गणपति सुत लक्ष्मीुदत दौ वलियास सँ नकदू द्दौo।। धरभरन सुतो भायलाल: खौआल सँ जग्यीपति सुत चौo कारी द्दौo।। सरिसब सँ मचल द्दौo।। अपरा सुतो अर्जादत्त बैद्यनाथो दिघोय सँ रामसुत सनाथ दौ खौआल सँ माना द्दौo।। भायालाल सुता पण्डुदआ सँ गरीब सुत जगतमनि दौ बुधवाल सँ दुर्गापति द्दौo।। अर्जादत्त सुता सोदरपुर सँ सुरवी सुत रामदत्त दौ पाली सँ चिन्ताामनि द्दौo।। व्रजनाथ सुता सरिसब सँ सोमदत्त सुत केदारनाथ दौ पाली सँ नाथ द्दौo।। धोधन सुतो दुल्लसह: दरिहरा सँ गणपति सुत भैया दौ सोदरपुर सँ हरिराम द्दौo।। दुल्लसह सुता बेलउँच सँ रत्नपपति सुत हिरा दौ हरिअम सँ रत्नैपति द्दौo।।

(२७६) ररववारी सँ जडसौनि ररववारी हरिअम ग्रामारम्भा: (४२३१६) मिश्र छावनिसुता साहेव नीलाम्बदर भंजना! माण्डरर सँ बुढ़ाई सुत दिगम्बबर दौ (४२३/६) नरउन सँ दामोदर द्दौo।। साहेब सुतो हर्षदत्त: सोदरपुर सँ बदली सुत हरिनन्दवन दौ (A २३//३) खौआल सँ हरि द्दौo।। हर्षदत्त सुता थेघी गुनानन्दर कान्तिकर गिरधारीका सोदरपुर सँ अन्दूह सुत रवेदन दौ बेलउँच सँ टनानन्दद द्दौo।। थेघी सुत: गृहिमनी खोरि सोदरपुर सँ केशव सुत भैयन दौ वलियास सँ हृदयनन्दान द्दौo।। अपरा थेघी सुत: शिरोमनि नीलाम्बदर सुत: गणेशदत्त: सोदरपुर सँ धारू सुत हेमकर दौ माण्ड र सँ गोनू द्दौo।। गणेशदत सुता बोधन बच्चूभ प्रo अमृतनाथ भैयालाला: बलियास सँ बन्धुा सुत ववुरैया दौ नरउन सँ घनश्या:म सुत बुद्धि द्दौo।। बोधन सुत: बनमाली किशोरको सोदरपुर सँ मेधाकर सुत ललित दौ नरउन सँ तोता द्दौo।। बच्चूु प्रo अमृतनाथ सुता सतलरवा सँ रतनू सुत बद्रीनाथ दौ सोदरपुर सँ जानकीनाथ द्दौo।। भंजन सुता विष्णुतदत्त नेनन निधिका माण्डअर सँ छत्रपति सुत देवन दौ बुधवाल सँ मधुरापति द्दौo।। नेनन सुता सीताराम जमाहिर कंचना एकहरा सँ छोटकू सुत देवीदत्त दौ पाली सँ बछरन द्दौ सीताराम सुत: जागेश्वँर बेलउँच सँ आँरवी सुत हृदयमनि दौ सोदरपुर सँ जंगली द्दौo।। जागेश्वतर सुता वूच बावूजी भैयना: माण्डिर सँ मोदन सुत मनभरन दौ जजिवाल सँ प्रान्धगन द्दौo।। वूच सुता सकराढ़ी सँ नारायणदत्त सुत अनुपलाल दौ पवौली सँ हरिहरदत्त द्दौo।। वावूजी सुता खौआल सँ बच्ची सुत किशोरी दौ पाली सँ रमानाथ: सुत गोविन्दन द्दौo।। एकहरा सँ द्वारिका द्दौo।।

(२७७) ररवारी सँ जड़सैनि ठाढ़ी जमाहिर सुता मधुसूदन मनोहर जगदीशा: सोदरपुर सँ मनसुरव सुत लाल दौ माण्डतर सँ उग्रदत्त द्दौo।। मधुसूदन सुता दिघोसँ चण्डीतदत्त सुता बैद्यनाथ दौ वलियास सँ जयराम द्दौo।। मनोहर सुता दिघोसँ चण्डील सुत बैद्यनाथ दौ वलियास सँ जयराम द्दौo।। जगदीश सुतो जटाधर महिधरो पण्डुनआ सँ थोल्हीा सुत भल्लेन दौ पाली सँ पाँ गुदर द्दौo।। निधि सुत: दुलार: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर दौ पनिचोभ सँ प्रितम द्दौo।। दुलार सुता वलियास सँ मुनि सुत गिरधर दौ जजिवाल सँ दुर्म्मिल द्दौo।। मदन सुता बछरू हृषिकेश हीरा कालाका दरिहरा सँ जगन्नााथ सुत वावू दौ अलय सँ चिन्ताामनि द्दौo।। बछरू सुतो रत्नुपनि सन्तोजषीका सतलरवा सँ चतुर सुत शुभाई दौ पाली सँ रघुपति द्दौo।। रत्नपपति सुता ववुरैया करिया दुरिवयाका सोदरपुर सँ बैद्यनाथ पौत्र हरी सुत हृदि दौ अलय सँ लाला सुत लान्हाु द्दौo एकहरा सँ संतु द्दौ ववुरैया सुता श्या मलाल सोनी गिरधारीका एकहरा सँ कृष्णापनन्द पौत्र जीवनाथ सुत भिरिव दौ सोदरपुर सँ कृष्णापति द्दौo।। माण्डएर सँ मांगू द्दौo।। श्यााम लाल सुता सुरवैत सोदरपुर सँ दुरवभंजन सुत महेशदत्त दौ एकहरा सँ रूद्री द्दौo सन्तोषषी सुतो शिवनाथ रूपनाथो वलियास सँ दामोदर सुत पशुपति दौ पाली सँ भैरव द्दौo।। हृषिकेश सुता हृदयराम दयाराम अभिराम शुभपतिय: दरिहरा सँ रामकृष्णू सुत गोवर्द्धन दौ पाली सँ प्रद्युम्नव द्दौo।। हृदयराम सुता सनफूल: सकराढ़ी सँ हरिदेव सुत बासुदेव दौ बुधवाल सँ हरिदाश द्दौo।। अपरा हृदयराम सुता बेलउँच सँ लाला सुत रवगेश दौ दरिहरा सँ रघुनाथ द्दौo।। सनफूल सुता बेलउँच सँ बाना सुत चेङनी दौ सतलरवा सँ पिताम्बुर द्दौo।।

(२७८) ररववारी सँ ठाढ़ी रहिका
अभिराम सुता दुर्गादत्त थाडू भवदत्ता: सतलरवा सँ नारो सुत महेश दो वुधवाल सँ चतुर्भूज द्दौo।। दुर्गादत्त सुता हेमनाथ शशिनाथ बवूजना: सोदरपुर सँ लोकनाथ सुत कलानाथ दौ करमहा सँ रूद्रमणि द्दौo।। हेमनाथ सुत: अपूछ: सोदरपुर सँ धनेश सुत गोकलनाथ सुत देवनाथ दौ बेलउँच सँ सनफूल द्दौo।। अपूछ सुता खण्डरबला सँ कलानाथ सुत लाल दौ करमहा सँ हल्लू द्दौo।। शशिनाथ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत ननू दौ एकहरा सँ करूणाकर द्दौo।। बवुजन सुत: दुरवमोचन: महनौरा खौआल सँ भोलानाथ सुत कृष्णप दौ गंगौली सँ नन्दीा द्दौo।। थाडू सुत: झोंटीक: सकराढ़ी सँ नीतन सुत महनी दो सोदरपुर सँ दुवरि द्दौo।। झौटी सुता झिंगुर गोपाल रामका दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ब्रजनाथ दौ करमहा सँ मयानिधि द्दौo।। गोपाल सुत: चुनचुन: नरउन सँ हृदय सुत गिरजू दौ दयाराम सुतो जीवन दुरिवया कौ एकहरा सँ मनहर सुत हरिदाश दौ सोदरपुर सँ हरि द्दौo।। जीवन सुता वावूनाथ तेजनाथ उग्रनाथा:।। कटाई सँ लक्ष्मीसकान्तर सुत रक्कनन दौ पाली सँ छबनू द्दौo।। अपरा जीवन सुता ठाकुरदत्त रमादत्त हरेका सकराढ़ी सँ कमलापति सुत मैनू दौ पाली सँ भैया द्दौo वावूनाथ सुता गुदर मुनी द्वारकानाथा: बलियास सँ धीर सुत मंगनी दौ जजिवाल सँ कमलनयन द्दौo।। द्वारकानाथ सुता खौआल सँ लक्ष्मीैनाथ सुत बावूदत्त दौ अलय सँ देवीदत्त द्दौo।। तेजनाथ सुत: बुढ़न: नरउन सँ धैर्य सुत हृदयनाथ दौ बलियास सँ प्रितम द्दौo।। मन बुढन सुता मनमोहन दूना भैनू बवेका: एकहरा सँ गोकुलनाथ सुत बदूकनाथ दौ हरिअम सँ परस्मसनि द्दौo।। मनमोहन सुतो रस्तुद वावू साहेब बालकृष्णम सोदरपुर सँ ववुए सुत सोनेलाल दौ बेलउँच सँ कन्हैहया लाल द्दौo।। बालकृष्णस सुता खौआल सँ जनकलाल सुत रघुवीर दौ सरिसब सँ रघुनाथ द्दौo।। भैनू सुता मद्दूलाल कुमर साधू मोहरलाला: सोदरपुर सँ सोनेलाला प्रo दौ बेलउँच सँ कन्हेकया लाल द्दौo।।

(२७९) ररववारी सँ ढाढ़ी उग्रनाथ सुता काशीनाथ नकछेदी शक्तिनाथ यदुनाथ आदिनाथ शिवनाथा बलियास सँ धर्मदत्त सुत योगधर दौ पाली सँ भैया द्दौo।। काशीनाथ सुता दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत ववुए दौ पाली सँ चन्द्रददेव द्दौo।। नकछेदी सुता सोने दुनाई अजबलाला: सोदरपुर सँ नन्दी श्व।र सुत मुरली दौ एकहरा सँ भिरवारी द्दौo।। आदिनाथ सुता दुरवमोचन निरञ्जन बौआ फूच्चीौ हितुका सौदरपुर सँ हृदयपति सुत हर्षनाथ दौ पनिचोभ सँ प्याररे द्दौo।। शिवनाथ सुता सतलरवा सँ प्रद्यूम्मिन पौत्र गोनन सुत गोपाल दौ करमहा सँ हरिसुत हिरालाल द्दौo बेलउँच सँ मोदनाथ द्दौo।। ठाकुरदत्त सुता फतुरीक: पवौली सँ एकन सुता बतहन दौ पाली सँ शिवन द्दौo।। फतुरी सुता खौआल सँ रूपनाथ सुत लाल दौ गंगौली सँ देवन द्दौo।। रमादत्त सुत: बवुआल: पण्डु आ सँ बोध सुत बद्रीनाथ दौ पवौली सँ मचल द्दौo।। बवूआ सुता पण्डु्आ सँ भिरवारी सुत शशिनाथ दौ पाली सँ गौवर्द्धन द्दौo।।
दुरिवया सुत:वीर:जजिवाल सँ हिरू सुत गोनन दौ माण्डुर सँ भवेश द्दौo।। वीर सुता पवौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौo।।

(२८०) ररववारी ठाढ़ी (नगराम) शुभपति सुतो बवुनी सुबोधो वलियास सँ श्रीपति सुत गिरीश दौ सरिसब सँ नन्दभन द्दौo।। बवुनी सुत: आत्मालराम: दरिहरा सँ नेहाल सुत बरजू दौ कुजौली सँ गंगादत्त द्दौo।। आत्मातराम सुता कुजौली सँ हृदयसुरव सुत कन्हादई दौ करमहा सँ साउले द्दौo।। अपरा सुता माण्डभर सँ रतिकर पौत्र भोला सुत बैद्यनाथ दौ वुधवाल सँ जानकी द्दौo।। सुबोध सुतो बैद्यनाथ: सतलरवा सँ रीरवी सुत भानु दौ सोदरपुर सँ चिलका द्दौo।। बैद्यनाथ सुतो बीलट भूवनेश्वदरो सकराढ़ी सँ ललीत सुत रंगनाथ दौ पवौली सँ शम्भुय द्दौo।। अपरा बैद्यनाथ सुता गोपाल गोविन्दद लतडूका सकराढ़ी सँ पाँरवी सुत अक्षधर दौ पाली सँ श्रीनाथ द्दौo।। बीलह सुता डीह दरिहरा सँ राम सुत श्रीनारायण दौ बुधवाल सँ कमलपाणि सुत गोविन्दल द्दौo।। भूवनेश्वधर सुता वलियास सँ भैरवदत्त सुत प्रयागदत दौ (B ६३//३) पाली सँ शिवनाथ द्दौo।। गोपाल सुता विस्फीर सँ भैया सुत प्यासरेलाल दौ घुसौत सँ तारापति द्दौo।। गोविन्दल सुता जानकीनाथ दिनानाथ कमलनाथा: वलियास सँ शोभनाथ सुत हल्ली दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौo।। जानकीनाथ सुता सोदरपुर सँ रंगन प्रपौत्र बोकन पौत्र जगमोहन सुत बैद्यनाथ दौ माण्डदर सँ खेलानन्दक द्दौo।। सरिसब सँ फकीरन द्दौo।। दिनानाथ सुता नाहस खौआल सँ भैये सुत चुनचुन दौ सोदरपुर सँ अपूछ दौ काला सुता भ्रमर खुशिहाल देव गोपाला: माण्ड र सँ गंगेश सुत पिताम्बनर दौ पवौली सँ भगीरथ द्दौo।। भमर सुता तोता दुल्लौह बनमाली हलनूक एकहरा सँ ववूदी सुत इन्द्रापति दौ माण्डोर सँ लाला द्दौo।। तोता सुत: गोशाँइक: सरिसब सँ भगीरथ सुत मचल दौ वभनियाम सँ रतन द्दौo।। खुशिहाल सुतो सवूरदत्त रूद्रदत्तो गंगौली सँ उमानन्दप सुत काला दौ पाली सँ धनमनि द्दौo।। रूद्रदत्त सुत: परमेश्वूरीदत्त: माण्ड्र सँ परान सुत निधि दौ वुधवाल सँ जगन्नादथ द्दौo।। गोपाल सुत: बवुरैयाक: दरिहरा सँ अनाथ सुत रमानन्दक दौ सुरवैत सोदरo नेनू द्दौo।। ववुरैया सुत गिरधारी मनि वेदीका:
(२८१) ररववारी सँ हरिपुर (२९५/७) बछाई सुतो हरिश्वoर अर्जूनो खौआल सँ दामोदर सुत भवदेव दौ पाली सँ विश्वाम्भ्र द्दौo।। हरिश्वार सुतो रत्न‍पति चन्द्रसपतिको एकहरा सँ मही सुत राम दौ अलय सँ दाश द्दौo।। रत्ननपति सुता भाई बवुरैया खड्गनाथ लालाका: खौआल सँ अनी सुत मही दौ वुधवाल सँ नरोतम द्दौo।। भाई सुतो लोकनाथ दुर्गानाथो सरिसब सँ सदाशीव सुत साहेब दौ वभनियाम सँ बैद्यनाथ द्दौo।। लोकनाथ सुत: योगीक: सोदरपुर सँ नेनू सुत वरजू दौ उचति सँ प्रभुनाथ द्दौo।। दुर्गानाथ सुता थोथन बोधन गिरधारीका नरउन सँ मनि सुत छतरी दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। गिरधारी सुता बलियास सँ मानीक सुत प्रभुराज दौ (B ८३//३) घुसौत सँ वावू द्दौo।। सुता डीह दरिहरा सँ ववुए सुत भिरिवया दौ सौदरपुर सँ ठाकुरदत्त द्दौo।। बवुरैया सुता बेलउँच सँ नेनन सुत नन्ह(कू दौ पाली सँ धनमनि द्दौo।। खड्गनाथ सुता दरिहरा सँ हरिजीव सुत मनबोध दौ नरउन सँ मनि द्दौo।। अपरा खड़गनाथ सुतो ननू काशीनाथो खौआल सँ लोचन सुत गणपति दौ पाली सँ भिरवारी द्दौo।। ननू सुता बेलउँच सँ मनसा सुत वंशमनि दौ पनिचोभ सँ ववुरैया द्दौo।। लाला सुतो बवुअन राजो को सोदरपुर सँ बछरू सुत जुड़ाउन दौ घुसौत सँ राम द्दौo।। बवुअन सुतो रीतुक: सोदरपुर सँ श्यानम सुत ववुरैया दौ करमहा सँ मयानिधि द्दौo।। राजा सुता सकराढ़ी सँ राम सुत लेरवनाथ दौ पाली सँ पोषन द्दौo।। अपरा रत्न:पति सुतो दुल्ली‍क: बेलउँच सँ शुभाई सुत डीहेश्वार दौ खौआल सँ नरोत्तम द्दौo।। दुल्लीद सुतो वैजू छोटाका सतलरवा सँ मेघ सुत कुत्र्जन दौ पाली सँ काला द्दौo।। बैजू सूतो मंगनी कलरो वलियास सँ रवड्ग सुत झौआ दौ तिसउँत सँ मनाई द्दौo।। मंगनीसुत: दरबारीक: सोदरपुर सँ छकोड़ी सुत एकनाथ दौ वुधवाल सँ गोनाड़ द्दौo।।

(२८२) ररववारीसँ भोजपड़ोलि जनाढ़ जवाद मकसूदपुर
चन्द्र२पति सुतो बेचन भिरवारी को सकराढ़ी सँ श्याकम सुता हरि दौ पाली सँ नारायण द्दौo।। बेचन सुता छामू सकराढ़ी सँ आँरवी सुत किर्तिनाथ दौ पनिचोभ सँ मनबोध द्दौo।। अपरा सुतो दण्ड़पाणि कमलपाणि को गंगौली सँ कृपाराम सुत पक्षधर दौ नगुड़दह सँ श्रीपति सुत भैयाराम द्दौo।। कुजौली सँ अभिराम द्दौo।। करमहा सँ चान द्दौo।। अपरा बेचन सुतो थोथन बोधनो नरउन सँ मनिसुत छतरी दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo।। बोधन सुतो सोमदत्त: घौरी खण्डसबला सँ बच्ची। सुत किर्तिनाथ दौ माण्ड र सँ परिवया द्दौo।। सोमदत सुता बलियास सँ जनार्दन सुत कुशहरि दौ पाली सँ जगमोहन द्दौo।। अर्जून सुतो हेमाइक: सोदरपुर सँ वुदन सुत बावू दौ पनिचोभ सँ लक्ष्मीव द्दौo।। हेमाई सुत: हरिनारायण: दरिहरा सँ नीलकंठ सुत सुरवी दौ उचति सँ नरेश द्दौo।। (B ४०/८) कृष्णभदत सुता लाला मनरञ्जन होरिला: बेलउँच सँ विर सुत गोविन्द राम दौ (B ४०१८) बलियास सँ महेश द्दौo।। लाला सुत: काशीनाथ: बेलउँच सँ हृदयराम सुत कुशल दौ खण्डहबला सँ जयशीव द्दौo।। काशीनाथ सुतो महादेवदत्त परमेश्विरीदत्तो माण्डसर सँ रघुनाथ सुत ननू दौ पाली सँ गौरी द्दौo।। महादेवदत्त सुतो राजकुमार सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैया दौ सोदरपुर सँ तुफानी द्दौo।। राजा सुतो केदारनाथ: जजिवाल सँ प्रेमनाथ सुत नन्हमकू दौ माण्डमर सँ लालपाणि द्दौo।। केदारनाथ सुता दरिहरा सँ रत्नेपाणि सुत गोवर्द्धन दौ सोदरपुर सँ मांगू द्दौo।। अपरा सुता बेलउँच सँ हनुमानदत्त पौत्र धैर्यनाथ सुत शक्तिनाथ दौ खौआल सँ जनक द्दौo।। मनरञ्जन सुता विश्वसनाथ फकीर इश्वररीदत्त मोहन हृदयनाथ गोपाला: खौआल सँ चान सुत सीताराम दौ करमहा सँ चिरा द्दौo।। विश्वौनाथ सुतो रामनिधि महाराजौ कुजौलि सँ साहेव सुत शशि दौ दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo।। रामनिधि सुतो जयनिधि कृष्णसनिधि नरउन सँ परिवया सुत अमृतनाथ दौ पाली सँ इश्व रीदत्त दौ महाराज सुता नन्दँ कुमार नथूनी गोपाला: दरिहरा सँ निधिपाणि सुत ठीठर दौ सोदरपुर सँ बदरी द्दौo फकीर सुता वलियास सँ मघन सुत हरिसिंह दौ सोदरपुर सँ सोमेश्वनर द्दौo।। इश्वारीदत्त सुतो प्रताप नारायण रूद्रनारायणो सरिसब सँ छबन सुत जयदत्त दौ खौआल सँ शीतल द्दौo।। प्रतापनारायण सुत:जगदीशनारायण: पबोली सँ एकन सुत हिरालाल दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौ
(२८३) रखवारी सँ जनाढ़ मकसूदपुर मोहन सुतो श्या्म सुन्द रो दरिहरा सँ कीरा सुत इश्व।रदत्त दौ टकबाल सँ दत्त द्दौo।। हृदयनाथ सुत: शंकरदयाल: वलियास सँ गौरीनन्दनन सुत सुफल दौ सोदरपुर सँ हरपति द्दौo।। गोपाल सुत: नरसिंह: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत ववुए दौ पाली सँ चन्द्रथदेव द्दौo।। नरसिंहा सुता सतलरवा सँ मतिनाथ पौत्र भैयासुत रघुनी दौ सोदरपुर सँ झडुला द्दौo।। होरिल सुता दुर्गादत्त कमलादत्त भगवानदत्ता: दरिहरा सँ मनबोध सुत पोषन दौ पाली सँ माधव द्दौo।। दुर्गादत्त सुतो माधव रघुवरो खौआल सँ सीताराम सुत मंगलादत्त दौ कुजौली सँ गंगादत्त द्दौo।। माधव सुता दिघो सँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ माण्डoर सँ इशान्नाोथ द्दौo।। रघुवर सुता सकराढ़ी सँ श्यालमलाल सुत बोकन दौ करमहा सँ भरथी द्दौo।। कमलादत्त सुता सरिसब सँ मचल सुत ननू दौ वलियास सँ भवानीदत्त द्दौo।। भगवानदत्तसुता लक्षमन सुन्द र किशोरी नन्दालाल बलदेवा: सोदरपुर सँ मनसुरव सुत लाल दौ माण्ड र सँ उग्रदत द्दौo।। सुन्ददर सुता जाँता सोदरपुर सँ मुनिदत्त सुत नन्दाकुमार दौ खौआल सँ शिवनारायण द्दौo।।

(२८४) अकुसी सँ नाहर लालपुर
अकुरी टंकबाल ग्रामारम्भत: बाछ सुत: रविनाथ सरिसब सँ महादेव सुत रतिनाथ दौ करमहा सँ दुरवन द्दौo।। रविनाथ सुता बद्रीनाथ श्रीनाथ गरीबनाथ शम्भुगनाथा: एकहरा सँ सोना सुत मुनिदत्त दौ खण्डसबला सँ गोपीनाथ द्दौo।। अपरा रविनाथ सुत: लुपायक: माण्डार सँ कलाधर सुत नन्दीापति दौ सोदरपुर सँ ववुरैया द्दौo।। बद्रीनाथ सुता केदारनाथ शशिनाथ खण्डोबला सँ मदनसुत कृष्णरमोहन दौ वलियास सँ गिरधारी द्दौo।। केदारनाथ सुता काशीनाथ विश्वरनाथ वलियास सँ वावूलाल सुत हिरे दौ वुधवाल सँ नन्दखलाल द्दौo।। श्रीनाथ सुत: मेघनाथ: सोदरपुर सँ ववुजन सुत सोमेश्वुर दौ दरिहरा सँ गेहनाथ द्दौo।। मेघनाथ सुता ओइनिसँ वावू कन्हैरया नारायण सुत वावू खोजेन्द्रु नारायण दौ वुधवाल सँ वंशमनि द्दौo।। शम्भुेनाथ सुत: टेटीप्रo चन्द्रननाथ: खण्ड‍बला सँ रेवतीनाथ सुत आर्तिनाथ दौ करमहा सँ मंधन द्दौo।।
अपरा शम्भु।नाथ सुता दरिहरा सँ भैया सुत रघुवर दौ बोधकृष्णश सुत दत्त रूद्रदत्त गौरीदत्ता जजिवाल सँ मुरारी सुत बदलू दौ सकराढ़ी सँ नरोत्तम द्दौo।। दत्त सुता वावूनाथ शम्भुिनाथ गोपीनाथा एकहरा सँ पनाई सुत हिरा दौ सोदरपुर सँ केशव द्दौo।। वावूनाथ सुत: विश्व़नाथ: दरिहरा सँ रजनू सुत हनुमानदत्त दौ पाली सँ बेचू द्दौo।। विश्व नाथ सुता सोदरपुर सँ गोकुलनाथ पौत्र देवनाथ सुत खेदन दौ दरिहरा सँ जुड़ाउन द्दौo।। शम्भुसनाथ सुत: फकीर: पबौली सँ कारू सुत किशोर दौ वलियास सँ विनमा द्दौo।। गोपीनाथ सुतो दुरवमोचन प्रo मित्रनाथ जगन्नााथो माण्‍डर सँ रंजन सुत केवल दौ वुधवाल सँ हरीश्वकर द्दौo।। अपरा दुरवमोचन सुतो ववुआ दिनानाथो जजिवाल सँ आत्मागराम सुत गौरीदत्त दौ वुधवाल सँ हिभरन द्दौo।। बवुआ सुता पवौली सँ भोलानाथ पौत्र नरसिंह सुत हरिसिंह दौ माण्डतर सँ नरसिंह द्दौo।। दिनानाथ सुता कांचीनाथ कान्तीलनाथो माण्डार सँ गोपाल सुत उँमानाथ दौ बेलउँच सँ सदानन्दन द्दौo।। जगन्ना थ सुत: अनिरूद्ध जजिवाल सँ आत्माुराम सुत गौरीदत्त स्यैथव दौ बेलo हिभरन द्दौo।।

(२८५) अकुसीसँ लालपुर अनिरूद्ध सुता दिघोय सँ खुशिहाल पोत्र ववुजन सुत सिंहेश्वसर दौ भदुआल माण्डुर सँ केशव द्दौo।। कॉंची नाथ सुता मंगरौनी सँ सुत सँ द्दौo।। (दयाकर बहिनोय) कान्ती् नाथ सुता लालबाग नरo बलियास सँ सुत भैरव दौ घुसौत सँ दुर्गानाथ द्दौo।। रूद्रदत्त सुत: हृदयनाथ: दरिहरा सँ मतिराम सुत मधुरापति दौ बुधवाल सँ जंगल द्दौo।। हृदयनाथ सुतो वावूलाल बच्चे लालो माण्डसर सँ शिवदत्त सुत रघन दौ सोदरपुर सँ दत्त द्दौo।। वावूलाल सुता वलियास सँ हृदयनन्दँन सुत देवी दौ सतलरवा सँ परमानन्दा द्दौo।। बच्चे‍लाल सुत: अनन्त : दरिहरा सँ ननू सुत मयन दौ पवौली सँ पाठक भवनाथ द्दौo।। अपरा बच्चे लाल सुतो वैयाo गणेश: बलियास सँ देवी सुत मुकुन्दल दौ पवौली सँ अमृतनाथ द्दौo।। अनन्तू सुता जजिवाल सँ देवीदत्त सुत शिवदत्त दौ वलियास सँ ललितमनि द्दौo।। अपरा अनन्तन सुता नाहस खौआल सँ दुल्लीह पौत्र भगवानदत्त सुत महादेव दौ सरिसब सँ फतुरनसुत लालजी द्दौo।। गौरीदत्त सुता सकराढ़ी सँ कमलापति सुत भोला दौ हरिअम सँ खुशिहाल द्दौo।।

(२८६) गंडौलिसँ दशौथ कुरसौ अथ गंडौलि जालय ग्रामारम्भि: (३५४/७) चौo नेहाल सुता जगमोहन दुलार मोहनसिंहा: पबौली सँ घनानन्दस सुत दुर्गादत्त दौ सकराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo।। जगमोहन सुत: प्याारेलाल: सरिसब सँ जयशीव सुत झोंटी दौ बेलउँच सँ हृदयसिंह द्दौo।। चौo प्याररेलाल सुता सर्वनारायण वच्चाा प्रo हरीवंश नारायण चुम्महना: बलियास सँ भवीसुत धर्मनाथ दौ सोदरपुर सँ भोलानाथ द्दौo।। सर्वनारायण सुतो केशवनारायण वासुदेव नारायणो जजिवाल सँ मनसुख सुत देवीदत्त दौ हरिअम सँ नेना द्दौo।। केशवनारायण सुतो हरिवल्लरभ नारायण: कुजौलि सँ हेमासुत रघुनाथ दौ पवौली सँ भोलानाथ द्दौ हरिवल्लखभ नारायण सुता सोदरपुर सँ पुण्याoनन्दा सुत रामचन्द्रभ दौ खौआल सँ लक्षमन द्दौo।। बासुदेव नारायण सुता बलियास सँ हल्लीप सुत बलदेव दौ पाली सँ गोपीनाथ पौत्र रीतुनाथ सुत कुमर द्दौo।। बच्चाे प्रo हरिवंशनारायण सुतो यदुनारायण: दरिहरा सँ परशी सुत भायलाल दौ खण्डौबला सँ बम्भोथली द्दौo।। यदुनारायण सुतो सुरेन्द्र् नारायण: माण्डेर सँ शोभन सुत दुलार दौ वुधवाल सँ बवुजन द्दौo।। सुरेन्द्र नारायण सुता जजिवाल सँ राजनाथ सुत नीलकंठ दौ सकराढ़ी सँ चुम्मीन द्दौo।। चुम्मभन सुत: विश्वेदश्व।र नारायण: दरिहरा सँ खड़्गपाणि सुत रत्नकपाणि दौ सोदरपुर सँ लक्षमन द्दौo।। चौo दुलार सुता चन्द्र।नारायण अनन्तश नारायण टेकनारायण हरिनारायणा: गंगौली सँ कृपाराम सुत बन्ध व दौ खौआल सँ मनि द्दौo।। चन्द्रुनारायण सुता सोदरपुर सँ श्या्म सुत बवुरैया दौ करमहा सँ मयानिधि द्दौo।। अनन्तण नारायण सुतो धर्मनारायण हलधरनारायणो खौआल सँ जयदत्तसुत गोपाल दौ सोदरपुर सँ मतिनाथ द्दौo।। धर्मनारायण सुतो हृदयनारायणा: अर्जूनो दरिहरा सँ कन्हातई सुत बच्चून दौ कुजौली सँ केशव द्दौo।।

(२८७) गंडोलिसँ कुरसौं दशोथ मोहन सिंह सुता चित्रनारायण अवधनारायण गोविन्दूनारायण हितनारायणा बेलउँच सँ धर्मदत सुत धैर्यनारायण दौ उचति सँ माना द्दौo।। चित्रनारायण सुता माण्डसर सँ ननू सुत श्याधमलाल दौ करमहा सँ बचकनि द्दौo।। अपरा सुता सरिसब सँ प्रान्नाणथ सुत कमलादत दौ करo ललीत द्दौo।। अवध नारायण सुतो फौजदार नारायण बलदेव नारायणो बलियास सँ नीकारसुत फकिरन दौ नरउन सँ फाल्गुिन द्दौo।। फौजदारनारायण सुतो रमापति बेलउँच सँ कुलमनि सुत श्रीमनि दौ माण्डरर सँ बनमाली द्दौo।। बलदेव नारायण सुता सोदरपुर सँ बनमाली सुत चक्रधर दौ हरिअम सँ श्यारमनाथ द्दौo।। अपरा अवध नारायण सुतो रघुवर नारायण: सरिसब सँ प्रान्नाुथ सुत कमलादत्त दौ करमहा सँ ललीत द्दौo।। रघुवर नारायण सुतो इन्द्रसनारायण: माण्डअर सँ विश्वुनाथ पौत्र परिवया सुत सोनमनि दौ सोदरपुर सँ बसाउन सुत परशी दौ दरिहरा सँ झाउँ द्दौo।। इन्द्रननारायणा सुत:गजेन्द्र नारायण: माण्डअर सँ कुनकुन सुत उपाध्यातय बद्रीनाथ दौ खण्डसबला सँ श्रीमोदन द्दौo।। गोविन्दध नारायण सुत: कृष्णानारायण: पण्डुसआ सँ गरीब सुत रत्नामनि दौ खण्डनबला सँ ठo नीधि द्दौo।। कृष्णननारायण सुता वावुजी कुमरजी
गुलाब जीका दरिहरा सँ कन्हाुई सुत दुर्म्मिल दौ हरिअम सँ मनमोहन द्दौo।। हित नारायण सुतो प्रसिद्ध नारायण बासुदेव नारायण गंगोली सँ देवन सुत अनन्तद दौ बुधवाल सँ ललीतलाल द्दौo।। प्रसिद्ध सुतो उग्रनारायण:वलियास सँ रघुवीर सुत हनुमानदत्त दौ करमहा सँ जानकी द्दौo।। उग्रनारायण सुता सरिसब सँ गुदर सुत मनमोहन दौ हरिअम सँ हेमनाथ सुत अपूछ दौ खण्डघबला सँ लाल द्दौo।। बासुदेव नारायण सुतो श्रेष्ठानारायण उपेन्द्र नारायण रूद्रनारायणा: ओड़ा एकहरा सँ सनफूल सुत मनरवरवन दौ सोदरपुर सँ पोषन द्दौo।।

अकौर
(२८८) अथ नगवाड़ घुसौत ग्रामारम्भ :-ठक्कु र मन्नुु सुतो शशिशेरवर रामो सोदरपुर सँ रमापति सुत लाला दौ माण्डनर सँ हाड़ी द्दौo।। शशिशेरवर सुत: दुल्ल ह कोदरिया सँ परमानन्द सुत लक्ष्मीुपति दौ अलय सँ नरोत्तम द्दौo।। दुल्लपह सुता वलियास सँ चिरञ्जीव सुत बेचू दौ बहेराढ़ी सँ रतिधर द्दौ ठo राम सुता इशान्नायथ विकू सनफूला: कोदरिया सँ परमानन्द सुत लक्ष्मी।पति दौ अलय सँ नरोत्तम द्दौo।। अपरा राम सुतो मानिक: कुजौलि सँ मुरली सुत रामेश्व्र दौ दरिहरा सँ नेनू द्दौo (२) अपरा सुता सोदरपुर सँ श्रीकृष्ण् सुत गोई दौ अलय सँ बाने द्दौo (३) अपरा राम सुतो जीवन: नरउन सँ
सुत रमापति दौ सोदरपुर सँ आनन्दम द्दौ (४) अपरा सुतो हियाक: खण्डाबला सँ चतुर्भूज सुत कुली दौ बहेराढ़ी सँ शूलपाणि द्दौo (५) अपरा राम सुतो बद्रीनाथ: ओइनि सँ सुत महाराज लक्ष्मीँनारायण द्दौo (१६२/२) करमहा सँ राम द्दौo (६) इशान्नादथ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त दौ पबौली सँ उपेन्द्र द्दौo।। विकू सुत: वावूलाल: बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौo।। बावूलाल सुत: केशवनारायण: दरिहरा सँ गंगेश सुत मानीक दौ सरिसब सँ शोभनाथ द्दौo।। केशव नारायण सुता गोवर्द्धन जयलाल जगतीका पबौली सँ एकन सुत हिरालाल दौ पाली सँ शोभनाथ द्दौo।। गोवर्द्धन सुता ताराशरण मधुसूदन जनार्दन बालमुकुन्दन गंगाधरा: दरिहरा सँ बबनू सुत गिरधारी दौ सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo।। ताराशरण सुतो शुभंकर: वलियास सँ कन्हानई सुत इशदत्त दौ पवौली सँ मुसहड़ द्दौ।। अपरा ताराशरण सुत: शिवशंकर: विन्धी् सँ सुत दौ सँ द्दौ शिवशंकर सुत: महेश्वधर: झिटकी शुभंकर सुता राजेन्द्रव जीतेन्द्रौ नरेन्द्र सुरेन्द्रक महेन्द्रा :
राजेन्द्रि सुता नवीन प्रवीन सचीन्द्रात: सीमा परहट सकराढ़ी सँ डोमन सुत लक्ष्मीौनाथ दौ बेलउँच सँ सदानन्दद द्दौ
(२८९) नगवाड़सँ अकौर मधुसूदन सुत मुरली सोदरपुर सँ गिरधारी सुत सोनेलाल दौ सँ द्दौo।। जनार्दन सुतो भोला प्रo विरञ्जी जगतानन्दस दरिहरा सँ टेकनाथ सुत हर्षनाथ दौ हरिअम सँ जमाहिर द्दौo।। बालमुकुन्दस सुतो लक्ष्मीशकान्त् हरिनारायण सकराढ़ी सँ बोकन सुत छोटकनि दौ हरिअम सँ घोङढ़ी द्दौo।। गंगाधर सुता वलियास सँ गंगादत्त सुत श्रीदत्त दौ पाली सँ हरिशरन द्दौo।। विरेन्द्र सुता हसुआ सँ सुत दौ नरेन्द्र सुत: राजेश: चिकनउटा जगति पवौली सँ किशोरी सुत विश्वेगश्व्र दौ खौआल सँ विश्वे्श्व।र द्दौo।।
जयलाल सुता दिघोसँ चित्रधर सुत रघुनाथ दौ माण्डलर सँ इशान्नाेथ द्दौo।। लक्ष्मीसकान्तन सुता कुजौली सँ हरिदेव सुत रामदेव दौ जजिवाल सँ हरिकान्तत द्दौo।। हरिनारायण सुता कोदरिया सँ रामभद्र सुत रघुचन्द् दौ पाली सँ कुई द्दौo भोला प्रo विरञ्ची सुतो श्या मसुन्दहर रामसुन्दनरो जजिवाल सँ? ऋद्धिनाथ सुत जगन्नाहथ दौ अलय सँ पिल्लू द्दौo।। जगतानन्दल सुता मनमोहन चन्द्र मोहनो सोदरपुर सँ हरिशचन्द्रज सुत कालीशचन्द्रु दौ वलिo सँ द्दौo।। परमानन्दथ सुता खण्ड बला सँ देवकीनन्दून सुत शंकर दौ पाली सँ खुशरू द्दौo।। प्रभाकान्त सुता दहौरा त्रपुरौली नरउन सँ राममोहन सुत पद्मनारायण दौ वलियास सँ चिरञ्जीव द्दौ ठo जगती सुता वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत बतहा दौ एकहरा सँ खड़गमणि द्दौo (९) अपरा जगती सुतो अनिरूद्ध वनमालीकौ पण्डु आ सँ हृदयमनि सुत राम सेवक दौ जजिवाल सँ घोंघाइ द्दौo

(२९०) नत्रवाड़सँ अकौर ककरौड़ भच्छी९ अनिरूद्ध सुतो चन्द्र कान्तक प्रभाकान्त‍ सकराढ़ी सँ मुनी सुत बचनू दौ पाली सँ गुलाब द्दौo।। बनमाली सुतो कृष्णजकुमार इन्द्ररकुमारो नरउन सँ केशव सुत अनन्तस दौ कोदरिया सँ नूनूप्रसाद द्दौo कृष्णाकुमार सुता मोहन कुमार प्रेमकुमार प्रमोदकुमार, सुबोधकुमार आमोदकुमार प्रकाशकुमारा: खौआल सँ प्रान्नातथ सुत देवकीनन्दून दौ खण्ड्बला सँ हेमदत्त द्दौo।। इन्द्रनकुमार सुता कोदरिया सँ गणेशचन्द्रण सुत शुभचन्द्र् दौ खौआल सँ नन्दपकिशोर द्दौo।। सनफूल सुता सोदरपुर सँ मोहन सुत छोटी दौ हरिअम सँ चिलका द्दौo।। अपरा सुता खौआल सँ शिवराम सुत साहेब दौ एकहरा सँ बाला द्दौo।। ठo मानीक सुत: भवानीदत्त वलियास सँ धराधर सुत हरिशंकर दौ एकहरा सँ इन्द्र पति द्दौo।। भवानीदत्त सुतो वच्चूआक: खौआल सँ दिगम्बआर सुत छत्रपति दौ बेलउँच सँ भिरवम द्दौo।। बचनू सुतो लूटन बिहारीका सोदरपुर सँ तुफानी सुत जयनाथ दौ माण्डेर सँ कृष्णीमणि द्दौo।। अपरा सुता सोदरपुर सँ जयनाथ स्यैभव दौ (लूटन सुता खौआल सँ नकछेद सुत विश्वेतश्वजर दौ सरिसब सँ ठीठर द्दौo।। जीवन सुत: राजाक: सोदरपुर सँ कामदेव सुत छकौड़ी दौ अलय सँ विद्यापति द्दौo।। हिया सुता लाल विद्यानाथ गोपाला: पबौलिसँ पुरुषोत्तम सुत इशान्नातथ दौ नरउन सँ रतनू द्दौo।। लाल सुता वलियास सँ शम्भु नाथ सुत दुर्म्मिल दौ हरिअम सँ दयानाथ द्दौo।। विद्यानाथ सुत: जनार्दन: दिघोसँ बालकराम सुत भवनाथ दौ पनिचोभ सँ भिरिवया द्दौo।। गोपाल सुतो रामकृष्ण हरिवंशो।।

(२९१) नगवाड़ सँ भच्छीव रशाढ़ (९८) बेरमा
बलियास सँ शम्भुानाथ सुत रामकृष्ण दौ हरिअम सँ दयानाथ द्दौo।। हरिवंश सुता पवौली सँ गौरीदत्त सुत किर्तिनाथ दौ खौआल सँ अमृतनाथ द्दौo।। जनार्दन सुत: रघुवंश सँ सुत दौ सँ द्दौo।। रघुवंश सुता माण्डवर सँ सिद्धिनाथ सुत बवे दौ कोदरिया सँ अमिया सुत धर्मदत्त द्दौ ठo थेघु सुतो भिरवारीक: दिघो सँ वावू सुत चतुर्भूज दौ वलियास सँ रामचन्द्र द्दौ (९) थेघु सुता नरउन सँ अनिरुद्ध सुत घनश्यायम दौ कुजौली सँ शुभंकर द्दौo (२) अपरा सुता उँमापति किनू कुलपतिय: गंगौलीसँ रमन सुत लक्ष्मीडकांत दौ वलियास सँ शतञ्जीव द्दौo (३) अपरा सुत: जानकीनाथ: माण्डसर सँ माधव सुत चाण दौ करमहा सँ किसाई द्दौo (४) अपरा सुतो तुलाकृष्णँ: सतलरवा सँ मनहर सुत केशव दौ करमहा सँ दामोदर द्दौ (५) अपरा सुतो छत्रपति सोदरपुर सँ मोहन सुत कुलपति दौ दरिo भौरा द्दौ।। अपरा सुत: छोटकनि: सोदरपुर सँ हरिदेव सुत अनाथ दौ अलय सँ चौo विश्वे श्व र द्दौ (६) अपरा सुत: चानन: माण्डपर सँ राजा सुत कृष्णालनन्दद दौ सोदरपुर सँ चूड़ामणि द्दौo (८) भिरवारी सुत: मेघनाथ: एकहरा सँ भगीरथ सुता लक्ष्मी धर दौ वलियास सँ घनश्या:म द्दौo मेघनाथ सुतो चित्रघर प्रo परस्मदनि सोदरपुर सँ सुत जुड़ाउन दौ वुधवाल सँ बासुदेव द्दौo।। चित्रधर सुता दरिहरा सँ रामेश्वदर सुत गोकुलनाथ दौ पवौली सँ सुरवाई द्दौo।। अपरा सुता जगन्नाणथ प्रo दुरवमोचन वैयाo खड़गनाथ वैयाo तेजनाथा खड़का एकहरा सँ विष्णु्दत्त सुत ववुए दौ. ठo उँमापति सुतो महिधर शम्भुदनाथो खौआल सँ कमल सुत गुनाकर दौ हरिअम सँ जगन्ना‍थ द्दौo।। ठo महिधर सुत: रूपनाथ तिलकेश्वलर दौ मुनिका पण्डुउआ सँ नन्दीमश्वुर सुत मनसुरव दौ बुधवाल सँ भैयन द्दौo।। अपरा सुता वलियास सँ भवनाथ दौ

(२९२) नगवाड़ सँ ककरौड़ बेतिया (रानीपुर)
वुधवाल सँ बछरू द्दौo (२) अपरा सुत: अमोलदत्त: दरिहरा सँ हित सुत जीवनाथ दौ पाली सँ कारू द्दौo (३) पाँ रूपनाथ सुत: पाँ प्रद्युम्ना प्रo मोदनाथ: खण्डoबला सँ उग्रसिंह सुत मोहनसिंह दौ पाली सँ बाछ द्दौo।। अपरा सुतो अनिरूद्ध शुभंकरो वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ सोदरपुर सँ मोदन द्दौo।। पाँ मोदनाथ सुता रामचन्द्र पाँ गंगाधर वूच्चीा प्रo पिताम्ब्र गिरजानन्दाी: माण्डसर सँ शोभन सुत भैये दौ तिसउँत सँ भैयो द्दौo।। पाँ गंगाधर सुतो सत्य देव द्वारिकानाथो खौआल सँ नेना सुत तिर्थमणि दौ सरिसब सँ मुकुन्द। द्दौo।। सत्यगदेवसुता बलियास सँ सुन्दमर सुत वकील लक्ष्मीानाथ दौ सँ द्दौo।। द्वारिकानाथ सुता बेलउँच सँ नेना सुत प्रभुनन्दसन दौ सोदरपुर सँ साधु द्दौo।। पाँ अनिरूद्ध सुत: हरिनाथ: खौआल सँ दत्तू सुत हरखू दौ सोदरपुर सँ गदाधर द्दौo।। अपरा सुत: चुलहाईक: सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिरवम दौ जजिवाल सँ गोपाली द्दौo।। हरिनाथ सुता कुजौलि सँ झिंगुर सुत हरिदेव दौ कोदरिया सँ चक्रधारी द्दौo।। अपरा हरिनाथ सुता इन्द्रलनाथ कपिलेश्वँर प्रo समरेन्द्रज नाथो सकराढ़ी सँ कन्हारई सुत दुर्गानन्‍द दौ करमहा सँ खेली द्दौo।। इन्द्रिनाथ सुता दिघोसँ ठo मंगनू सुत केदारनाथ दौ फन्देह सँ गुनानन्दद द्दौo।। समरेन्द्रसनाथ सुता दिघोसँ मंगनूसुत केदारनाथ स्यै व दौ फन्ददहसँ गुनानन्दि द्दौo।।

(२९३) नगवाड़ सँ समौल पाँ मुनी सुत: गंगेश: वलियास सँ जिवन सुत चित्रनाथ दौ सोदरपुर सँ मोहन द्दौo।। गंगेश सुता दरिहरा सँ नारायण सुत त्रैलोक्यदनाथ दौ।। बुधवाल सँ शम्भूस द्दौo।। ठ. अमोलदत्त सुत: ववुआक: बेलउँच सँ ववुरैया सुत नेयॉं दौ पनिचोभ सँ मानीक द्दौo।। ववुआ सुत सदुo रविनाथ: सकराढ़ी सँ हृदयनाथ सुत वच्चूश दौ वहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौo।। शम्भुहनाथ सुता दुर्म्मिल मनमिल परशमनिय: खौआल सँ रत्नाुकर सुत आँरवी दौ करमहा सँ शम्भुयनाथ द्दौo।। दुर्म्मिल सुता फतुरी किशोरी अपूछा: दरिहरा सँ गौरीदत्त सुत लक्षमन दौ सरिसब सँ भवनाथ द्दौo।। अपरा शम्भूुनाथ सुता दरिहरा सँ कुल सुत वाचा दौ सोदर: मनसुख द्दौo।। अपरा सुत: ववुएक: माण्ड र सँ गणेश सुत बतहू दौ।। अपरा शम्भुभनाथ सुता एकहरा सँ महेश सुत भिक्षुक दौ करमहा सँ शम्भुूनाथ द्दौo।। अपरा दुर्म्मिल सुतो अच्छहधर ववुआको ओइनि सँ वावू जगतनारायण सुत वावू भानीक नारायण दौ पाली सँ दिनानाथ द्दौo।। ठo फतुरी सुता रमानन्दभ परमानन्दु पुण्यापनन्दस वकील विद्यानन्दव तारानन्दा : खौआल सँ जयभद्र सुत अनिरूद्ध दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo।। रमानन्दु सुत: घनानन्दर इन्द्रा नन्दोद बेलउँच सँ भूषन सुत सुन्दअर दौ बुधवाल सँ जयकृष्णन द्दौo।। घनानन्दभ सुत प्रo लल्लु्क: बलियास सँ गिरजादत्त सुत चिरञ्जीव दौ हरिअम सँ बम्मा द्दौo।। इन्द्राफनन्द सुता पण्डु‍आ सँ मथुनी सुत जगदीश दौ पाली सँ कुई द्दौo।। परमानन्दु सुत: प्रमानन्द : जगति पवौली सँ लालजी सुत राधाकान्त‍ दौ परo बहेराढ़ी सँ भायजी द्दौo।। अपरा परमानन्दस सुत: मुक्ताकनन्द : खौआल सँ बवुआ सुत श्रीनाथ दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo।। प्रभानन्दत सुता श्या्मसीधप सँ सुत अनन्तद दौ वकील विद्यानन्द‍ सुत: शंकरानन्दा: सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्ददन दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo।। शंकरानन्दत सुत: दीपक खौआल सँ उग्री सुत दुर्गा दौ बेलउँच सुंदर द्दौo।। मुक्ताुनन्दन सुता मदनानन्दँ विनू सँ सुत दौ।।

(२९४) नगवाड़ सँ समौल मसुरिया (पूर्णियाँ)
ठo तारानन्दन सुता आशानन्द हिरानन्दय जगतानन्दग विनोदानन्द :सोदरपुर सँ पुरुषोत्तम सुत जयनन्द्न दौ हरिअम सँ मुसहड़ द्दौo।। १९३४ III M.A. आशानन्दड सुत: गिरजानन्दद खौआल सँ उग्रीसुत गीता दौ सँ द्दौo।। अपरा सुता सकराढ़ी सँ पद्मानाथ सुत सुन्द्र प्रo केदारनाथ दौ हरिअम सँ बम्म द्दौo।। हिरानन्दा सुता M.A. Double यशोदानन्दद इंजिनियर ललनानन्दअ इंजिनियर श्याममानन्द् Pleadser बन्नूनलाल. I.T. Commission छोटू M.A. खौआल सँ वंशमनि सुत लेखनाथ दौ सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौo।। गतानन्दइन सुतौ सत्यारनन्दन सोमनानन्दा दिघोसँ छेदी सुत भैरव दौ खौआल सँ किशोर द्दौo।। आचार्य विनोदानन्दं सुता घुरनानन्दर राजू रॉटी सँ सुत दौ किशोरीसुता गोकुलानन्द। सदानन्दन तस्करर गुनानन्दाौ एकहरा सँ वंशमनिसुत घरभरनदौ खण्डनबला सँ व्रजुमोहन द्दौo।। ठo अपूछ सुता सूर्यानन्दम शोभानन्दत जीवानन्दाु: खण्ड‍बला सँ मुकुन्दग सिंह सुत देवराज सिंह दौ वभनियाम सँ रूदी द्दौ ठo अक्षघर सुत: पक्षधर: सरिसब सँ प्रान्नादथ सुत कमलादत्त दौ करमहा सँ ललीत द्दौo।। अपरा सुतो दुर्गाधर: सरिसब सँ बतहन सुत छकौड़ी दौ एकहरा सँ बवूजन द्दौo।। पक्षधरसुता शिवनन्दतन व्रजनन्द न३ सरिनन्ददन२ रामनन्दुन जयनन्द ना: सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिरवम दौ जजिवाल सँ गोपाली द्दौ दुर्गाधर सुता सकराढ़ी सँ टेकन सुत भिरवम दौ जजिवाल सँ गोपाली द्दौo।। ववुआ सुता सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैयो दौ सोदरपुर सँ तुफानी द्दौ ठo रामनन्दटन सुतौ गुणानन्दस श्या मानन्दौस पण्डुिआ सँ चतुरानन्दo सुत बलदेव दौ गुणानन्दत सुतौ अशोक: वलियास सँ पाठक गिरजानाथ सुत पाठक दुर्गानाथ दौ पाठक दुर्गानाथ सुतौ विभूतिनाथ प्रo बड़का नूनू त्रिलोकनाथ कौ उचति सँ मुकुन्दन दौ।

(२९५) नगवाड़ सँ समौलि (९४) ककरौड
परस्म९नि सुतो लुचे बुलाको पण्डुकआ सँ मनसुरव सुत बलभद्र दौ सोदरपुर सँ परिवया द्दौo।। लुचे प्रo धरभरन सुतो रघुनन्द्न: सँ पॉरवी सुत भैया दौ पाली सँ लाल द्दौo।। रघुनन्दकन सुत: देवनन्द न माण्डार सँ बिहारी सिंह सुत फतुरी सिंह दौ फनन्दोह सँ सोन द्दौo।। देवनन्दुन सुता बेलउँच सँ सिंहेश्वसर सुत युगल किशोर दौ दरिहरा सँ श्रीकान्त: द्दौo।। श्री नन्द‍न सुता खौआल सँ वंशमनि सुत लेखनाथ दौ महेश सुतो गंगानाथ:सरिसब सँ काशीनाथ सुत सिद्धिनाथ दौ दरिहरा सँ भिरवारी द्दौo।। किनू सुत: किशोरनाथ: सरिसब सँ कमलापति सुत पाँ कृष्णुदेव दौ पण्डुरआ सँ पशुपति द्दौo।। जानकीनाथ सुत: पोसन: जजिवाल सँ सदाई सुत उँमापति दौ बेलउँच सँ बालचन्द्रा द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ घनी सुत कुलानन्द दो पनिचोभ सँ विके द्दौo।। पोसन सुता देवनाथ नेना मथुरानाथा: जजिवाल सँ भैउ सुत दुल्लिह दौ वभनियाम सँ बछरू द्दौo।। देवनाथ सुतो चुनचुन श्री कान्तोु कुजौलि सँ गंगानन्दा सुत बेचन दौ सोदरपुर सँ भोला द्दौo।। नेना सुत: भैयन: सरिसब सँ मचल सुत फकिरन दौo।। खौआल सँ भगत द्दौo।। मथुरानाथ सुत: शिलानाथ: वलियास सँ हेमनारायण सुत जंगली दौ पाली सँ हिरानन्दै द्दौo।। ठo तुलाकृष्ण सुता एकहरा सँ रतिपति सुत महिघर दौ सतलरवा सँ पिताम्बिर द्दौo।।

(२९६) नगवाड़ सँ भट्टसिमरि धमदाहा छोटकनि सुता सरिसब सँ मधुपति सुत कलानाथ दौ वभनियाम सँ रतन द्दौo।। ठo छत्रपति सुतो लोकनाथ शिवनाथो वलियास सँ पशुपति सुत विद्यानाथ दो सोदरपुर सँ गोनू द्दौo।। अपरा छत्रपति सुता झोंटू दुल्लहह बालहा वलियास सँ पशुपति काशीनाथ दौ हरिअम सँ मोहन द्दौo।। झोंटू सुता राम तारापति हेमकरा: पण्डु।आ सँ कृष्ण पति सुत बोध दौ सरिसब सँ चान द्दौo।। ठo राम सुता मुकुन्दस माधव मधुसूदना दरिहरा सँ भवेश सुत विष्णुादत्त दौ सरिसब सँ चान द्दौo।। अपरा राम सुत: कृष्ण लाल: सकराढ़ी सँ पाँ बनाई सुत पाँ जयानन्दद दौ सोदरपुर सँ चलबलि द्दौo (१) अपरा सुता सोदरपुर सँ लाल सुत वस्ती दौ सतलरवा सँ फेकन द्दौo।। अपरा रामसुता लूटन निधि रघुवीर जमाहिरा सकराढ़ी सँ भैनू सुत रवत्र्ज नन्देसश्व र दौ सरिसब सँ रतिनाथ द्दौo (४) मुकुन्दन सुता केशव जनार्दनो माण्डनर सँ शोभनसुत भैये दौ तिसउँत सँ भैयो द्दौo।। केशव सुता वलियास सँ बहोरणसुत गोवर्द्धन दौ पाली सँ कन्हा ई द्दौo।। अपरा सुतो धीरेन्द्रध विरेन्द्रो सरिसब सँ शशिधरसुत रामगोपाल दौ वलियास सँ मधुसूदन द्दौo।। अपरा सुतो वच्चतन अर्जूनो दरिहरा सँ वुद्धिनाथ सुत दिगम्बुर दौ वूधवाल सँ उग्रदत्त द्दौo।। विरेन्द्र सुता बेलउँच सँ नेनासुत हरिकृष्णद दौ नरउन सँ शिवनाथ द्दौo।। अपरा केशव सुतो महेन्द्रि कर्नपुर सकुरी वलियास सँ सुत राजकुमार पाठक दौ महेन्द्र् सुतो मोहन जी अमरेन्द्रच सुगौना सँ सुत दौ
ठo जनार्दन सुत: नरेन्द्र : नरउन सँ छक्क्न सुत शिवनाथ दौ खण्डँबला सँ सर्वजीत सिंह द्दौo।। नरेन्द्रत सुतो सुरेन्द्र्गोपाल जी दयौरी खण्डजबला सँ बछर घरसुत मुक्तिनाथ दौ हरिअम सँ श्रीनाथ द्दौo।। ठ सुरेन्द्रउ प्र सुड़ी सुतो ई मनन चन्दाण कौ मोनी सोदरपुर सँ परमानन्द। सुत सुवालाल दौ सुवालाल सुतौ ई नरेश मोहन ई उदयमोहन विनय कुमारा: धमदाहा सँ सुत दौ।

(२९७) नगवाड़ सँ भट्टसिमरि (९४८) चपाही सँ ठo माधव सुतो सहदेव गुञ्जेश्वुरो दिघो सँ हिरा सुत वाचा दौ करमहा सँ किर्तिनाथ द्दौo।। ठo गुञ्जेश्वपर सुतो नारायण जी सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ सरिसब सँ नेना द्दौo।। अपरा गुञ्जेश्विर सुतो महेश्व र वलियास सँ वावूलाल सुत चतुर्भूज दौ पाली सँ कुलमनि द्दौo।। महेश्व र सुता भूवनेश्वनर रामेश्व र परमेश्वररा खण्डमबला सँ पद्मनाभ सिंह सुत धुरन सिंह दौ घुसौत सँ फतुरी द्दौo।। भूवनेश्व्र सुता मिथिलेश आशुतोष प्रसन्नस कुमारा खौआल सँ कोमलकान्ते सुत त्रिवेणीकान्तत दौ घुसौत सँ कुमर द्दौ रामेश्वतर सुता गंगेश अवधेश अरिवलेश उजान सरिसब सँ मदन गोपाल सुत शम्भुसगोपाल दौ।। ठo मधुसदून सुता दामोदर बलभद्र मुनर प्रo अच्यु्तानन्दाघ कुजौली सँ झड़ुला सुत नत्थूत दो पाली सँ हिभरन द्दौo।। अपरा सुतो यशोधर प्रo मुनाई गंगाधर प्रo कुनाई को माण्ड र सँ शोभन सुत दुन दौ वुधवाल सँ बवुजन द्दौo।। ठo दामोदर सुता लक्ष्मीदकांत जयमोहन ब्रजमोहन उग्रमोहन रूपमोहना वलियास सँ श्याुमलाल सुत श्रीरमन दौ सोदरपुर सँ दूर्म्मिल द्दौo।। लक्ष्मीलकांत सुता पद्मकांत विनोदकांत विनयकांता बेलउँच सँ मुशन प्रo बैद्यनाथ सुत शोभनाथ दौ खण्डनबला सँ गुदन सिंह द्दौo।। पद्मकान्तध सुता हेमकान्तष सुमनकांत सुभकांत सुजनकांत नीरजकांत प्रo सुधन सदनकान्तान: खण्डशबला सँ बावू उँषापति सिंह दौ (३८०/२) माण्ड र सँ झोटहू द्दौo।। विनोदकांत सुत सँ सुत दयानाथ दौ सँ द्दौo।।

(२९८) नगवाड़ सँ चपाटी ठo जयमोहन सुता विजयमोहन अभयमोहन संजयमोहना बेलउँच सँ मुसन प्रo बैद्यनाथ सुत शोभनाथ दौ खण्डाबला सँ गुदन सिंह द्दौo विजय मोहन सुता सिहौलि माण्डनर सँ वेदानन्दह सिंह सुत दया सुन्दनर सिंह दौ रूचौलि करमहा सँ ठo व्रजमोहन सुता आशुतोष कान्ता जजिवाल सँ तीर्थदत्त सुत लोकनाथ दौ करमहा सँ सदाय द्दौo।। आशुतोष कान्तस सुता गोधनपुर माण्डसर सँ सुत अभयनाथ दौ मधेपुर खण्डजबला सँ वावू गुणपति सिंह द्दौ ठo उग्रमोहन सुतो प्रमोद सुबोध एकहरा सँ परमानन्दष सुत शोभनाथ दौ फनन्दडह सँ मनमोहन द्दौo प्रमोद सुतो प्रo कुंदन गोधनपुर सिहोलि माण्डसर सँ सुत बतहा पौत्र चन्द्रमनाथ सुत अभयनाथ दौ खण्ड्बला सँ वावू गुणपति सिंह द्दौo।। ठo सुबोध ठo रूपमोहन सुता बेलउँच सँ मुशन सुत तेजनाथ दौ जजिवाल सँ आदिनाथ सुत दिनानाथ द्दौo।। नरo मo मo सद्दे कस्तुसत: ठo उग्रमोहन सुत प्रमोद सुतो कुन्दनन मोहन गोधनपुर (क्षात्रिय) सिहौलि माण्डलर सँ सुत अभयनाथ वैयाo शोधकार्य निर्देशक (M.A.P. Ltd) दौ ठo सुबोध सुतो समृद्ध भराम सँ सुत दयानाथ दौ सँ द्दौo।। श्रीमति संजू पुत्रसुताश्र्च पुजा नेकेंपू

(२९९) नगवाड़ सँ चपाही (९५०)
ठo बतहा सुता अनुपमोहन चन्द्रहमोहन कृष्णदमोहन दुरवमोहन सुगौना वासी सँ सुत गोनोड़ दौ सँ द्दौo।। ठo अनुप मोहन सुता किशोर कुमर प्रभुमोहन विरसायरवासी सँ सुत दौ। चन्द्रनमोहन सुता सुधीर सुशील पण्डुोआ सँ पाँ काशीनाथ सुत किर्तिनाथ दौ सरिसब सँ नेना द्दौo।। मोहन सुता दिघो सँ ठo भैयालाल सुत मंगनू प्रo काशीकान्तर दौ अलय सँ छकौड़ी द्दौo।। दुरवमोहन सुता पण्डुसआ सँ काशीनाथ सुत पाँ किर्तिनाथ दौ सरिसब सँ नेना द्दौo।। ठo मुनर प्रo अच्यु्तानन्दत सुता इन्द्रकमोहन ज्ञानमोहन रूद्रमोहन उग्रानन्दन जीवानन्दास: खौआल सँ वंशमनि सुत भैयानाथ दौ सरिसब सँ मुनन द्दौo।। ठo इन्द्र्मोहन सुता गोविन्दय गोपाल दिघोसँ ठo मंगनू सुत चौo केदारनाथ दौ बेलउँच सँ हरिमोहन द्दौo।। ज्ञानमोहन सुता अशोक मोहन आलोक मोहन सुरेन्द्र् मोहना कुजौली सँ परमानन्द‍ सुत जगतानन्दद दौ खौआल सँ गोनू द्दौ उग्रानन्दौ सुता कैलाश महेश खण्ड बला सँ गौरीनाथ सुत उँमानाथ दौ करमहा सँ गौरीनाथ द्दौo।। जीवानन्द सुता भवानन्दज दिनानन्दद नरउन सँ शिवनाथ सुत गौरीनाथ दौ खण्डदबला सँ वावू धनपति सिंह द्दौo।। ठo यशोधर प्रo भुनाई सुतो हरिमोहन ववुअनो माण्डगर सँ रामकृष्णन सुत गोपाल दौ वहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौo ठo हरिमोहन सुता मदन मोहन सूर्य मोहन आनन्दौ मोहना सकराढ़ी सँ दुरिवया सुत श्री नन्दोन दौ कुजौली सँ इशदत्त द्दौo।। मदनमोहन सुता सतलरवा सँ हेमनाथ सुत महेश्र्वर दौ पवौली सँ रघुनाथ द्दौo।। ववुअन सुता सकराढ़ी सँ दुरिवया सुत श्री नन्दलन दौ कुजौलि सँ इश्दमत्त द्दौo

(३००) नगवाड़ सँ चपाही सौराठ ठo गंगाधर प्रo कुनाई सुता रघुनन्दुन शिवनन्दनन यदुनन्ददना: एकहरा सँ दामोदर सुत मनमोहन दौ घुसौत सँ ठo अक्षधर द्दौo।। रघुनन्दयन।। सुतो रविनन्दँन रतिनन्द नो सँ सुत फूच्चीु दौ शिवनन्दँन सुता राजनन्दपन भृगुनन्दुन सकराढ़ी सँ दुरिवया सुत श्री नन्द न दौ यदुनन्दँन सुता तेलड़ीहा पवौली सँ भूपनाथ सुत श्रीनाथ दौ।। पौरवरौनी सँ भूरवी द्दौo।। कृष्ण्लाल सुता बसाउन बैद्ययनाथ आदिनाथ रविनाथा जजिवाल सँ मनसुख सुत देवीदत्त सुत देवीदत्त दौ हरिअम सँ नैना द्दौo।। अपरा सुतो परमानन्दा: सोदरपुर सँ पक्षधर सुत लाल दौ करमहा सँ दयानाथ द्दौo।। बैद्ययनाथ सुता वलियास सँ लाला सुत वैया. अर्जून दौ करo चोंदा द्दौo रविनाथ सुता हिंगू प्रo लक्ष्मी नारायण श्रष्टिधर पुरूषोत्तम: पण्डु।आ सँ पाँ पुण्यासनन्दै सुत योगानन्द प्रo फेकन दौ सरिसब सँ प्रितिनाथ द्दौo।। अपरा रविनाथ सुत: घनश्यादम तरौनीदारी सकराढ़ी सँ शोभनाथ सुत बच्चू सुत गोशाँई रघुवर दौ करमहा सँ ववूजन द्दौo।।

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...