Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :११ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(४०१)
सोदरपुर सँ जीवधर दौ (१२०/०७) जीवधर सुतो नेनाक: (२१३//०८) हरिअम सँ हर्षमणि दौ (१२३//०३) सोदरपुर सँ भीखन द्दौo (२१३/०६) जयदेव सुता वलियास सँ देवपति सुत लेशपति दौ (१९०/०१) गणपति सुतो देवपति मनमोहनो बुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (१२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीलदत्त द्दौo देवपति सुतो लोकपति (२०५/०८) (०६/०७) उo टीo लेशपति नरउन सँ गदापाणि दौ (१७४//०३) गदापाणि सुता राधानाथ (२१४//१०) सिद्धिनाथ रविनाथा: पाली सँ परिवया दौ (१८१/०६) खौआल सँ बनी दौहित्र दौo लेशपति सुतो रघुनाथ शिवनाथौ करमहा सँ लान्हिसुत पीताम्ब र दौ (१२२//०३) अपरा पीताम्बिर सुता दिगउन्धअ सोदरपुर सँ प्रितिनाथ दौ (९९//०३) अपरा हृदयनाथ सुतो सदानन्दी: पाली सँ मोदनाथ दौ (११३//०१) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo सदानन्दज सुतो प्रितिनाथ नेना प्रo शिवनन्द्नो (२१२/०६) करमहा सँ ब्रजलाल दौ (१८९//०७) ब्रजलाल सुतो मुनि (२७०//०९) बानूकौ सोदरपुर सँ श्रीनाथ दौ (१८३/१०) दरिहरा सँ केशव द्दौo प्रितिनाथ सुता बलभद्र (११७/०२) रामभद्र वीरभद्रा: (१९४//०७) पाली सँ श्रीनाथ दौ (१०६/०४) (१९५/०५) श्रीनाथ सुतो वावूनन्दिन प्रo बैद्यनाथ (२०३/०१) खण्ड०बला सँ महाराज रूद्रसिंह दौ (१८३/०७) महाराज रूद्र सिंह सुतो वावूजर्नादन: सिंह: खौआल सँ बनी दौ (१२४//०२) नरउन सँ भवनाथ द्दौo (१८२//०५) ठo हरिनन्दबन सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत गिरधारी दौ (१२०/०१) गिरधारी सुतो रघुनन्दनन: खण्डथबला सँ साधु दौ (१२६//०२) बलियास सँ मणि द्दौo (१८२//०५) ठo श्रीनन्द न सुता आनन्दण महादेव (१९४//०५) परमानन्दाि: (१९५/०५) हरिअम सँ बावू लोकनाथ दौ (११९/०८) सोदरपुर सँ‍ गिरधारी द्दौo ठo आनन्दौ सुतो दिव्याानन्दौ काशीनाथो माण्ड र सँ मन्नूौ दौ (१०६/०७) (२०६/०६) मन्नूस सुता खण्डौबला सँ ठo छक्क‍न दौ


(१९३) (४०२)
(९९/०५) करमहा सँ जाल्पा/दत्त द्दौo ठo दिव्या३नन्द् सुतो हरि माघव: पाली सँ जगद्धर दौ (१२३/०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo ठo हरि माधव सुतो नरउन सँ।। ब्रद्रीनाथ सुत बलभद्र दौ (१८५/०२) टेकनाथ सुतो लोकना‍थ: सोदरपुर सँ भीरवन दौ (९०//०६) भीखन सुतो महिपति चन्द्रनपति माण्ड१र सँ बटूकनाथ दौ (११४/०८) बटुकनाथ सुतो पाँ रघुनाथ: सरिसब सँ हिरेश्व्र दौ (१३४/०७) एकहरा सँ मo मo ज्यो०o गुणीश्वरर द्दौo लोकनाथ सुतो बद्रीनाथ: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo बद्रीनाथ सुता बलदेव गोपाल बलभद्रा: खण्डहबला सँ तारानाथ दौ (१८१/०३) ठo धर्मनाथ सुता महिनाथ झलहन प्रo लेखनाथ: (१९८//१०) योगनाथा: घुसौत सँ कलानाथ दौ (१७७/०५) सकराढ़ी सँ गरीब दौहित्र दौo ठo झलहन प्रo लेखनाथ सुतो तारानाथ: दरिहरा सँ घननाथ दौ (१२६/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo ठo तारानाथ सुता रमानाथ कालीनाथ श्री नाथ पोषनाथा नरउन सँ गादापाणि दौ (१९३/०३) पाली सँ परिवया द्दौo ठo बलभद्र सुता पाली सँ केदारनाथ दौ (१९१//०१) पुरन्दवर सुतो केदार ऋद्धिनाथौ खण्ड०बला सँ ठo भगीरथ दौ (१०८//०५) करमहा सँ महेशदत्त द्दौo केदार नाथ सुतो ऋषेखश्वेर: सकराढ़ी सँ हर्षनाथ दौ (११७/०५) बरजा सुतो बलभद्र प्रo बद्रीनाथ बैयाo हर्षनाथो सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (१९०/०१) अपरा हरिनाथ सुता खौआल सँ हेमनाथ दौ (१३४/०६) सरिसब सँ हिरेश्वरर द्दौo मo मo बैयाo हर्षनाथ सुतो बैयाo ऋद्धिनाथ सिद्धिनाथो खण्डाबला सँ श्या मनाथ सुत महेश्वँर दौ (११२/०६) माण्डरर सँ श्याहमू दौहित्र दौ।।


(४०३)
ठo काशीनाथ सुता खौआल सँ तीर्थनाथ दौ (१७५/०३) झोटन प्रo काशीनाथ सुता वंश बिहारी गोपीनाथ रघुनाथा: करमहा सँ मित्रनाथ‍ दौ (११६/०५) मित्रनाथ सुता सोदरपुर सँ श्री नाथ दौ (१८३/१०) दरिहरा सँ केशव द्दौo गोपीनाथ सुता लज्जा्नाथ तीर्थनाथ प्रo तिलकनाथ लेखनाथा: सोदरपुर सँ लक्ष्मीादत्त दौ (११३/१०) लक्ष्मीददत्त सुतो (२४६/०१) हरखीक: पाली उसँ परिवया दौ (१८१/०६) परिवया सुतो बिहारी लाल: खण्डसबला सँ केशवनाथ दौ (१८१/०३) केशव प्रo (२१९/०१) मित्रनाथ सुतो गोपीनाथ: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्डमर सँ दुर्गादत्त द्दौo तीर्थनाथ सुता सोदरपुर सँ रघुनन्दथन दौ (१०४/०९) दुल्लौह प्रo पुण्या नन्दय सुतो मन्धडन: नरउन सँ अभिराम दौ (९९/०२) घनानन्दत सुतो अभिराम: हरिअम सँ नारायण दौ (८२//०१) खण्डडबला सँ शिवराम द्दौo अभिराम सुता दरिहरा सँ भवदत्त दौ (१०४/०८) भवदत्त सुता करमहा सँ फकीर दौ (१११/०१) बलियास सँ जीवेश्वरर द्दौo मन्ध्न सुतो रघुनन्ददन: करमहा सँ बवूजन दौ (९१//०८) मo मo जगद्धर सुतो (२१०//०७) धर्मदत्त बवूजन प्रo प्रभु दासो दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीसनाथ द्दौo बवुजन सुता नरउन सँ चित्रनाथ दौ (१८५//०१) दरिहरा सँ चिन्तािमणि द्दौo रघुनन्दडन सुता मयानन्दसन देवकीनन्द/न महावीर मोती नन्दसना करमहा सँ राधानाथ दौ (१७६/०८) विश्वँनाथ सुतो राधानाथ शोभनाथौ खण्ड‍बला सँ सोन दौ (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo (१९७/०९) राधानाथ सुता खण्डदबला सँ महाराज सँ महेश्वउर सिंह दौ (१८३/०७) महाराज महेश्वार सिंह सुतो समस्तेौथयादि महाराजा धिराज लक्ष्मेाश्वखर सिंह विविधेत्याादि महाराज रामेश्व८र सिंहौ कुजौली सँ टीकानाथ दौ (१७७/०९) टीकानाथ सुतो फकीर: नरउन सँ जीवन दौ

(१९४) (४०४)
(१७४//०२) जीवपाणि प्रo जीवन सुता (२७६/०७) योगनाथ (२१७//०६) जगदबन्धुत गोपीनाथ ब्रजनाथा: पाली सँ हेमनाथ दौ (१०६/०४) सोदरo काशीनाथ द्दौo ठo महादेव सुता मित्रानन्दा प्रo बद्रीनाथ बलदेव प्रo बटूक नाथ लोचन प्रo शिवनाथा: माण्ड४र सँ मन्नूा दौ (१९३/१०) खण्डुबला सँ ठo छक्कथन द्दौo मित्रानन्द् सुतो अमरनाथ: पाली सँ महो जगद्धर दौ (१२३//०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo ठo बलदेव सुता करमहा सँ पूर्णा नन्दा दौ (१७७/०२) छोटा सुतो नित्या नन्द्: माण्ड्र सँ कन्हायई दौ (११६//०२) नरउन सँ मित्रनाथा द्दौo नित्यादनन्द/ प्रo घुरघुर सुतो पूर्णानन्दन शोभानन्दो‍ सरिसव सँ श्रीपति दौ (१९१/१०) श्रीपति सुतो उo टीo (उo टीo ०१//०१) राशपति माण्डपर सँ खड़गी दौ (१०५//०५) बगडू सुता (२०२//०६) जलघर जीवघर मोहना: (१९७//०६) करमहा सँ चन्द्र् देव दौ (१०४/०७) दरिहरा सँ सोन द्दौo जलघर सुता खड़गी गंगाघर श्रीघरा: खण्ड१बला सँ कोटीश्व्र दौ (१७६/०२) पाली सँ खूनी द्दौo खड़गी सुतो भगीरथ: भोलानाथ दौ (१८४/१०) वलियास सँ निधि द्दौo पूर्णानन्दद सुता सोदरपुर सँ वीरभद्ध दौ (१९३/०६) वीरभद्र सुता सुभद्र नाथ विश्वजनाथा वुधवाल सँ वाचा सुत मणीश्वरर द्दौo (१७७//०२) दरिहरा सँ मनभरण द्दौo ठo लोचन प्रo शिवनाथ सुता माण्डलर सँ हरिनाथ दौ: (१२२/०८) ववूजन सुतो अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डीबला सँ बावू प्रजापति सिंह दौ (११५//०८) बावू प्रजापति सिंह सुतो बावू श्री पत्यु प नामक कन्हैजया सिंह नरउन सँ जहलीसुत ऋषि दौ (१८४/०४) माण्डार सँ चाण द्दौo अभयनाथ सुतो हरिनाथ: सोदरपुर सँ मनहर दौ (१२३//०३) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo हरिनाथ


(९०५)
सुता पबौली सँ मोतीनन्दान दौ (१८२//०९) हृदयमणि सुतो मोतीनन्दथन: माण्डँर सँ भवनाथ दौ (११४//०१) पाँ भवनाथ सुता पाँ (२८३//०८) गोविन्दय पाँ (०४//०७) उo टीo शिवदत्त पाँ विष्णु दत्ता: सरिसव सँ श्या मनाथ दौ (८३//०९) पाँ घनश्या म सुतो श्या मनाथ: वलियास सँ दुर्गानाथ दौ (६९/०८) पाली सँ हेमाङ्गद द्दौo श्याथमनाथ सुतो अमृतनाथ: खौआल सँ धन प्रo रूद्रदत्त दौ (१०९//०४) धन प्रo रूद्रदत्त सुता हरदत्त (२७८/०१) (२२१/०५) जयदत्त नारायणदत्ता: करमहा सँ उँमानाथ दौ (१२४//०५) पण्डुाआ सँ कृष्ण्पति द्दौo (२०४/०७) मोती नन्दमन सुता नरउन सँ वंशीनाथ दौ (१८४/०७) वंशीनाथ सुतो मार्कण्डेहय (२०४//०९) बलदेवो सोदरपुर सँ वेदधर दौ (१७६//०४) हरिअम सँ बालह द्दौo (१९३/०९) ठo परमानन्दु सुतो बैयाo जीवानन्दो कुलानन्दोद पाली सँ जगन्नादथ दौ (१९३/०७) अपरा श्रीनाथ सुता जगन्नाडथ कुमुदनाथ भेषनाथा: सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (१८४//०८) अपराशक्रनाथ सुता नरउन सँ मित्रनाथ दौ (११६//०७) हरिअम सँ दुल्लीह द्दौo जगन्ना१थ सुता खण्ड७बला सँ बावू वंशधारी सिंह दौ (१७४/०१) बावू वंशधारी सिंह सुतो बावू ब्रजनन्दँन सिंह: माण्ड्र सँ खड़गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo बैयाo ठo जीवानन्द सुता पाली सँ जगद्धर दौ (१२३//०१) सोदरपुर सँ जयनाथ द्दौo अपरा ठo जीवानन्द सुता खौआल सँ सूर्यनाथ दौ (१८८/०२) श्रीनाथ सुता चन्द्र नाथ सूर्यनाथ तारानाथा: सरिसब सँ जनार्दन दौ (१२४//०६) पाँ कमलनयन सुतो रोहिणीदत्त प्रo हिभरण घर भरणौ माण्डरर सँ हियन दौ (११४/०१) बुधवाल सँ भैयन द्दौo पाँ घरभरण सुतो जनार्दन (३१४//०२) बनमालीकौ बुधवाल सँ श्रीपति दौ (१२४/०६) ठीठरू प्रo श्रीपति सुत द्वारिकानाथ: बेलउँच सँ रमन दौ (१४८/०३) करमहा सँ रूद्र द्दौo जनार्दन सुतो लक्ष्मीबकांत (२६८/०८) उँमाकान्तोन परिo वुधवाल सँ नन्द(लाल दौ (१८९/०४) नन्दरलाल सुता


(१९५) (४०६)
सुता बावूजी प्रo नरसिंह कन्टी(र भूपी चितरूका खण्डरबला सँ बालह सुत श्या्मू दौ (१२४/०३) दुखभंजन सुतो बालह: करमहासँ धर्मेश्व‍र दौ (८७//०७) धर्मेश्वार सुतो रूपनाथ छोटकनि सकराढ़ी सँ बासुदेव दौ (१८२/०८) (२८०//०२) कमलाकान्ती सुतो बासुदेव: हरिअम सँ परमानन्दर सुत जयदेव दौ माण्‍डर सँ दमाईं द्दौo बासुदेव सुतो जीवनाथ: सोदरपुर सँ गरीब दौ (१३०/०५) बाभन सुत योगीश्व र सुत गंगाघर सुतो गरीब: माण्डेर सँ कृष्णाीनन्दस दौ गरीब सुता रत्नागकर बावू (२२१//०७) रोझना: (१९९/०४) नरउन सँ रघुदेव सुत महादेव दौ (२२४/१०) माण्डगर सँ मणि द्दौo बालह सुतो श्या्मू नेननो (२८८//०३) वलियास सँ राय वागिश दौ (११२//०१) राय वागीश सुतो (३०६//०२) चिन्ताशमणि पबौली सँ मित्रकर दौ (१२६//०७) कमल सुतो मित्रकर कृष्णारनन्दोर हरिअम सँ अर्जून सुत कृष्णा१नन्द‍ दौ वलिo रतिनाथ द्दौo मित्रकर सुतो काशीनाथ: माण्डकर सँ महिपति दौ (६२/०७) सोदरपुर सँ बनमाली द्दौo श्या/मू सुतो (१९८/०६) सुगाक: सतलखा सँ मथुरानाथ दौ (१७१/०१) रमापति सुतो मानीक चाणो, बुधवाल सँ सदानन्दव सुत बाली दौ सोदरपुर सँ कुमर द्दौo मानीक सुतो मथुरानाथ: करमहा सँ परशुराम सुत भैयादौ (१२२/०२) भैया सुता बलियास सँ भगीरथ दौ (९४/०९) गंगोली सँ लक्ष्मीाकांत द्दौo मथुरानाथ सुतो नित्या‍नन्दय: हरिअम सँ रमानाथ दौ (७४/०६) पति सुतो भैया सतलखा सँ महाई दौ (१२९//०५) एकहरा सँ मुकुन्दि द्दौo भैया सुता रमानाथ बo (१७/०४) गोङन (२५६//०५) कलानाथा राजा का: दरिहरा सँ माढ़न दौ (१४६//०७) माढ़न सुतो वंर्शीधर (२५६/०४) किर्तिघरो सोदरपुर सँ धरनी दौ (१४९//०८) माण्डकर सँ वदनी द्दौo रमानाथ सुतो भवानीदत्त: दरिहरा सँ रोहिणी दौ (१८८/११) अपरा रोहिणी सुतो (२०९/०३) मुशे प्रo शितला दत्त बाचाकौ समौली पाली सँ भवेशसुत जीवकर्णमिश्र (पौजि) दौ (२४/०४) अपरा हरिकर सुतो बाढ़न: खौआल सँ शशिघर दौ

(४०७)
बाढ़नसुतो अमरूक: एकहरा सँ भवेश्वरर दौ (२८//०६) जालयसँ महिघर द्दौo अमरू सुतो महाईक: माण्ड्र सँ रति सुत मांग दौ पाली सँ रवि द्दौo महाईसुता मधुरकविमाघव यद्दू मणिनाथा: (२५२/०३) सरिसब सँ धूर्मी सुत बाढू दौ वभानियाम सँ बसाउन द्दौo मधुर कवि माघव सुता कृष्णा देव हरिदेव भवदेव शिवदेवा (३२६/०६) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (६२/०२) गोपाल सुता पाली सँ कानह सुत रूद्रपति दौ सोदरपुर सँ रघु द्दौo कृष्णु देव सुत मुकुन्द सुता यद्दू रामनाथ सुन्हसरा: दरिहरा सँ रूचि दौ।। सुन्दसर सुतो महेश भवेशों (२६३/०१) सोदरपुर सँ यदुनन्दुन सुत पीताम्बदर दौ (१२१//०३) पाली सँ माघव द्दौo भवेश सुतोजीवकर्ण: पबौली सँ बलभद्र सुत महेश दौ।। (५५/०५) बलभद्र सुतो महेश: दरिहरा सँ राम कृष्ण् दौ (१६५//०२) सोदरपुर सँ कामदेव द्दौo महेश सुता बेलउँच सँ घनश्यानम दौ (१५२//०४) मुनि प्रo (२९९//०७) घनश्याौमदाश सुतो नन्द न:पाली सँ श्रीनाथ सुत श्रीराम दौ (६९//०४) खण्ड)बला सँ गौरीनाथ द्दौo जीवकर्ण सुतो रूद्रदत्त (३३६/३) भैरवदत्तो खौआल सँ धर्माईसुत कुने दौ (१४८//०४) महिपति सुतो धर्माईक/नरउन सँ यदुनाथ दौ सोदरपुर सँ विष्णुद द्दौo धर्माई सुतो कुने वदनो सोदरपुर सँ कुनाई सुत रघुनाथ दौ (७५/०१) खौo कमल द्दौo कुने सुता करमहा सँ योगी सुत सदाय दौ (६६//०४) श्रीराम सुतो बावूक: गंगोली सँ लक्ष्मी पति सुत भगीरथ दौ दरिहरा सँ मण्ड न द्दौo (३३६/०५) बावूसुतो योगिक: माण्डबर सँ जगदानन्द सुत राम दौ खण्ड बला सँ अभिनन्ददन द्दौo योगी सुतो सदायक: जजिवाल सँ यदुनाथ दौ अफेल सुत रमनी सूतो श्रीराम ब्रह्मपुर सँ निधि दौ श्रीराम सुतो यदुनाथ टकबाल सँ शिव दौ।। यदुनाथ सुता करमहा सँ प्राणपति सुत काशी दौ सरिसव सँ मणि द्दौo सदाय सुता सकराढ़ी सँ दामोदर दौ

(१९६) (४०८)
जसाई सुत जादू सुतो बैद्यनाथ: सरिसव सँ भीब दौ बैद्यनाथ सुतो दामोदर: पबौली सँ गोप सुत रमापति दौ (८२//०६) रमापति सुता वुधवाल सँ बैद्यनाथ दौ माण्ड र सँ बसाउन द्दौo दामोदर सुता बेलउँच सँ रतिनाथ सुत गंगेश सुत मोहन दौ टकवाल सँ परमानन्दा सुत कृष्णादनन्दण द्दौo सूर्यनाथ सुता सोदरपुर सँ नेहनाथ दौ (१९२//०५) चलबलि सुता (२४८/१०) मोहन (३०७/०९) कन्हानई बच्चू का नरउन सँ सुरवनी दौ (१८८//०४) सुखनी सुता धर्मदत्त चेता हंसदत्त हृदयदत्ता: खण्ड/बला सँ भेरो नाथ दौ (१२१//०८) करमहा सँ देवानन्दस द्दौo बच्चु सुतो विश्वृनाथ आदिनाथौ पाली सँ भवानी दत्त सुत अर्जून दौ (१८१//०८) भवानीदत्त (२४३//०४) सुता फाल्गुसन (२७४//०४) अर्जून लोटना (२१४/०६) सोदरपुर सँ वहुड़ी सुत रत्न पति दौ (११३//०९) रत्न पति सुता वुघवाल सँ परमानन्द/ सुत राम दौ (१७३/०७) दरिहरा सँ थेघु द्दौo अर्जून सुता विद्यानिधि मन्नू/ (२६९/०५) लाला घरभरणा सोदरपुर सँ भवन दौ (१८८/०७) खौआल सँ चेथडू द्दौo विश्व नाथ सुतो खगनाथ नेहनाथौ घुसौत सँ तारापति दौ (१२१/०६) तारापति सुता खौआल सँ बछरण दौ (११४/०३) विष्णुदपति सुतो मोदनारायण:पाली सँ हरिनन्दान दौo (१२०/०६) सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo मोदनारायण सुता दत्त प्रद्दौo भैरवदत्त बछरण ननू (२७५/०२) बवुरैयाका; हरिअम सँ पद्दनाम दौ (१४०/०४) मोहन सुतो हृदय राम: पबौली सँ यदुनाथ सुत पीमाम्पनर दौ वलियास सँ बन्दी६ द्दौo हृदयराम सुतो पद्मनाम: सरिसब सँ मनहर दौ (७१//०१) मनहर सुता बुधवाल सँ ऋषि दौ पबौली सँ बावू द्दौo पद्मनाम सुता सोदरपुर सँ देवकृष्णर दौ (१६६/०१) देवकृष्ण सुता कुजौली सँ जगन्ना थ दौ

(४०९)
(११२/०४) पास पाली सँ यशोघर द्दौo बछरण सुता नित्यादनन्दद मुश प्रo उग्रानन्दँ इन्द्रा नन्दात बहेराढ़ी सँ कमलपाणि दौ (१६७/०२) बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo नेहनाथ सुता पाली सँ रघुनन्द्न दौ (१९२/०३) सदानन्दद सुतो रघुनन्द/न : पण्डुसआ सँ लक्ष्मीौ दौ (१९२/०७) पाँ लच्छीस सुतो सुगाक: सरिसब सँ चन्द्र३मणि दौ (७३/०५) चन्द्र्मणि सुतो हर्षमणि भूलना (२६१//०३) पाली सँ उँमादत्त दौ (१७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौo रघुनन्दुन (२१५//०८) सुता झपटी प्रo (२९०/०५) दिनानन्दप चुम्मे प्रo मुंचुन मदनान्दास: माण्ड्र सँ ठीठर दौ (१६६/१०) रामघन सुतो रघुनाथ ठीठरौ (३१५/१०) सोदरपुर सँ हरपति दौ (११०/०४) बासुदेव सुता भैया (३२६//०२) हरपति थोथरी प्रo (२४२/०८) रघुपतिय: नरउन सँ बन्धु१ सुत भिरिव दौ (१३९//०६) खौआल सँ सोनी द्दौoहरपति (२०५//०८) सुतो जयपति पण्डुतआ सँ योगी दौ (१२१/०७) पाँ योगी सुतो दिनाजयनाथौ हरिअम सँ प्रान्नाहथ दौ (१३९//०८) दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo ठीठर सुता जय किशोर (२८५/१०) ठक्कूा प्रo नवल किशोर दुर्गानन्दा्: खण्ड(बला सँ जीरक्खयन दौ (१६६/०३) वैयाo थोथी सुतो जीरक्ख२न: करमहा सँ कलानाथ दौ (१२२/०३) सरिसब सँ बलभद्र द्दौo जीरवन सुता पाली सँ हिभरण दौ (१८१//०८) देवनाथ सुतो हिभरण गोपालो सोदरपुर सँ नन्दी श्वरर दौ (१७७//०४) बलियास सँ हरिनाथ द्दौo हिभरण सुतो बवुएक: रैयाम सोदरपुर सँ बावूनाथ दौ (१९२//०६) घुसौत सँ ठo महिघर द्दौo एवम् ठo वैयाo जीवानन्दह द्वितीय विवाह: ठo कुलानन्दस सुता करमहा सँ कन्टी९र दौ (१९४/१०) राधानाथ सुतो कन्टीसर प्रo रेवतीनाथ: वलियास सँ घनपति दौ (१९०//०१) धनपति सुता करमहा सँ जाल्पारदत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्राीनन्दघ द्दौo कन्टी३र सुता माण्डनर सँ रघुवर सुत फेकू दौ (१०७/०३) पाली सँ हर्षनाथ हौहित्र दौ

(१९४) (४१०)
ठo मोहन प्रo प्रेमनाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo उo धर्मनाथ सुता झलहन प्रo लेखनाथ योगनाथा (१९८//१०) घुसौत सँ कलानाथ दौ (१७७/०४) सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo ठo झलहन प्रo लेखनाथ सुतो तारानाथ: दरिहरा सँ धननाथ दौ (७९/०१) सोदरपुर सँ जयदत्त द्दौo अपराठकुकर झलहन प्रo लेखनाथ सुता हरिअम सँ बैयाo मोहन सुत महो सिद्धिनाथ दौ (१८५/०९) नरउन सँ वाबूजानकीनाथ द्दौo ठo तारानाथ सुता रमानाथ कालीनाथ (१९८/०७) श्रीनाथ शोभनाथा: (१९८//०७) नरउन सँ गदापाणि द्दौo (१९३/०३) पाली सँ परिवया द्दौo ठo रमानाथ सुता माण्डँर सँ थोथी सुत गोशाँई दौ (१९१//०३) वैदिक गोशाँई सुता वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्म न दौ (१२५//०७) चुम्मकन सुता दरिहरा सँ गरीबानन्दन सुत चुम्मसन दौ (१७५/०९) चुम्मसन प्रo दुर्गानन्द सुता वुधवाल सँ जयनाथ दौ (१७५//०३) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौo अपरा ठक्कुथर रमानाथ सुतो रघुनाथ (१९८/०१) ऋद्धिनाथो (१९८/०४) माण्डनर सँ मोहन सुत बतहा दौ (१९४//०५) मोहन सुता बतहा मेघाकर महिघर (२८०/०३) प्रo बच्चे का: वुधवाल सँ दुल्लीु सुत शिरोमणि दौ (१२०/०१) शिरोमणि सुता प्यानरे माघव बचकना माण्ड र सँ प्रान्ना‍थ दौ (९३/०५) पबौली सँ कवि भोलन द्दौo बतहा सुतो इन्द्र नाथ चित्रनाथौ खण्डवबला सँ देवराज सिंह दौ (१९२/०८) मुकुन्दत सिंह सुता देवराज सिंह चुम्म्न सिंह (२१३//११) बनमाली सिंहा पाली सँ मथुरानाथ दौ (१६६/०३) मथुरानाथ सुता रज्जेद (२०२/०२) वाचा तेजनाथ दुखमोचन (२२१/०६) पाँगोपाला: पण्डु६आ सँ पाँ मनसुख दौ (१९२/०७) वुघवाल सँ भैयन द्दौo देवराज सिंह सुता जयराज सिंह ब्रजराज सिंह रघुराज सिंह गिरराज सिंह विजय राज सिंह वभनियाम साँरूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo।।

(४११)
(१९७//०६) ठo रघुनाथ सुता करमहा सँ पुष्पीर सुत छत्रनाथ दौ (१७९//०४) पुष्पी६ सुतो छत्रनाथ घोघन प्रo चुम्‍बनाथौ (२०१/०१) नरउन सँ गंगानाथ दौ (१२३//०५) गंगानाथ प्रo फुद्देसुता कृष्णघजी प्रo (२८४/०३) चेतनाथ विद्यानाथ (२११//११) ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा (२०२/०३) सोदरपुर सँ भूवन्ध्र दौ (१२३//०६) माण्ड१र सँ गोकुल द्दौo छत्रनाथ सुता सोदरपुर सँ शिवानन्दभ सुत‍ कारी दौ (१२५//०१) अपराकारी प्रo कृष्णासनन्द सुता चुम्माना नन्दग दिनानन्द उग्रानन्दास: खौआल सँ बालह सुत धर्मनाथ दौ (१७५/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo (१९७//०६) ठo ऋद्धिनाथ सुतो पशुपतिनाथ: बैगनी अलय सँ राजा कालिकानन्द सिंह दौ (१६४//०६) अपरा राजा दुलार सिंह सुतो राजा रूद्रानन्दा सिंह: कुजौली कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ महि द्दौo राजा रूद्रानन्दु सिंह सुता कुमार केशवा नन्दरसिंह कुमार मोदानन्द: सिंह राजा श्री नन्द नसिंहा: खण्डoबला सँ श्यादम दौ (१९५//०६) अपरा श्याामू सुतो जगद्धर: बेलउँच सँ रमन दौ (१४८/०३) करमहा सँ रूद्र द्दौo राजा श्री नन्दयन सिंह सुतो साहित्य१ सरोज राजा कमला नन्दन सिंह (२४२//०३) राजा कालिका नन्दय सिंहो सोदरपुर सँ मुरली दौ (१७७//०७) घुसौत सँ राम द्दौo राजा कालिका नन्दय सिंह सुता कुमार अभयानन्दस सिंह प्रo कुमार विजया नन्द१ सिंह प्रo कुमार धनानन्दज सिंह प्रo कुमार दिव्यायनन्दध सिंह प्रo कुमार प्रमोदानन्दू सिंह प्रo पबौली सँनाथा सुत बुद्धि दौ (१३०/०७) नाथा सुता विश्वानाथ (२४०//०३) भूलन मोती युद्धि बo (१९/०३) बुद्धिका पण्डुुआ सँ केदार सुत ठाकुरदत्त दौ (१७८//०२) केदार सुतो ठाकुरदत्त: गंगोली सँ कृपाराम दौ (६५/०२) कृपाराम (२०९/०२) सुता अलय सँ पुरन्ददर दौ (१४६//०९)

(१९८) (४१२)
माण्ड९र सँ रतिपति द्दौo ठाकुर दत्त सुता जजिवाल सँ मनसुख दौ (१४५//०६) माण्ड्र सँ गंगादत्त द्दौo बुद्धि सुतो (२७८/०३) खड्गनाथ रमानाथौ घुसौत सँ दुर्म्मिल दौ (१२७/०५) दुर्म्मिल सुता फतुरी (२१४/१०) किशोरी अपूछा: दरिहरा सँ लक्षमन दौ (१३९//०८) गौरीदत्त सुतो लक्षमन बवुए कौ सरिसब सँ प्रान्ना१थ दौ (१४६//१०) प्रान्नामथ सुता (१९९//०७) हृदयनाथ पाँ बचकन बुद्धिनाथ अमृतनाथ (२४४/०२) जीवनाथ (३३५/०६) शिवनाथा वलियास सँ नीलाम्बमर दौ (१३५/०८) नीलाम्बिर सुतो हिरण: पबौली सँ कलाघर दौ (१३०/०५) दरिहरा सँ कुलपति द्दौo लक्षमन सुतो योगनाथ: सरिसब सँ भवनाथ दौ (१६६//०२) भवनाथ सुतो आदिनाथ: (२१०/०५) पण्डुलआ सँ नन्दीनश्वगर सुतचाण दौ (१२४//०८) पाँ चाण सुतो विश्व नाथ: (३११//०४) पबौली सँ जीवकर्णा सुताबवनू दौ (१७२/०४) ज्योवo बवनू सुता हरिअम सँ यदुनन्दुन दौ (७।//०६) युदनन्दअन सुतो (२६०/०५) काशीनाथ: कुजौली सँ शमीसुत घनश्याँम दौ (५६/०३) घनश्याणम सुता दरिहरा सँ भैरव दौ (११४//०८) पाली सँ लक्षू द्दौo एवम् ६o ऋद्धिनाथ विवाह (१९७//०३) ठo कालीनाथ सुता करमहा सँ हलघर सुत जनार्दन दौ (१७७//०६) सोदरपुर सँ मुरली द्दौo (१९७//०४) ठo शोभनाथ सुता वुधवाल सँ नकछीदी दौ (१८९//१०) नकछेदी प्रo (२०१//०७) धर्मनाथ सुता बैद्यनाथ प्रo देवनाथ लेखनाथ बैजनाथ कंजनाथ (२१०//०६) इन्दुवनाथा: पबौली सँ बबुअन दौ (१६३/०१) पाँ बवुअन प्रo छत्रघर सुता दुर्गाघर रूचिघर शिवधरा: हरिअम सँ हर्षमणि सुत बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo (१९३//०५) ठo योगनाथ सुता हरिअम सँ मेघनाथ सुत श्यायमनाथ दौ (११५//०३) श्या म नाथ सुतो रंगलाल (२०३//०९) नौबतिलालौ दरिहरा सँ यज्ञ नारायण (२०३/०९)
(४१३)
दौ (१८४/०२) करमहा सँ लक्ष्मीनदत्त द्दौo अपरा ठo योगनाथ सुता करमहा सँ महिपति सुत राजा रामलोचन दौ (१८६//१०) वलियास सँ धर्मदत्त द्दौo अपरा ठo योगनाथ सुतो दुर्गानाथ: (१९९//०३) वलियास सँ मणि दौ (१२०//०७) सोदरपुर सँ विघ्ने्श्वदर द्दौo।। अपरा ठo योगनाथ सुता वुधवाल सँ दुल्ली३ सुत हृदयमणि दौ (११९//१०८) हृदयमणि सुतो जगतमणि खण्डवबला सँ उग्रसिंह दौ (१२०//०१) माण्डतर सँ हरेराम द्दौo अपरा ठo अयोगनाथ सुता वैगनी अलय सँ हरिलाल सिंह सुत कलितनाथ सिंह दौ (१६४/०१) चौधरी मानीक नन्दुन सुतो बावू हरिलाल सिंह सोदरपुर सँ गरीo सुत रोझन दौ (१९५//०४) रोझन सुता दरिहरा सँ बावू दौ कंगली सुत शंकर सुतो बावूक: टकबाल सँ नारायण दौ बावू सुता खण्डिबला सँ वदन सुत ननू दौ पण्डु आ सँ गंगाराम द्दौo बावू हरिलाल सिंह सुतो बावू कलित नाथ सिंह: खण्ड्बला सँ कृष्णाप राम दौ (१६६//०३) सकराढ़ी सँ घाने द्दौo बावू कलित नाथ सिंह सुतो बावू तीर्थ नन्द सिंह: कुजौली सँ एकनाथ दौ (१३१//०३) (३२३//०८) अभिराम सुता मoमo बागीश (२१५//०८) कवि मधुरपति (२६९/०८) महो जानकीनाथ: जजिवाल सँ सदाय दौ (१४४/०१) सतलखा सँ पदूम द्दौo महो जानकी नाथ सुता एकनाथ मोहन प्रo भैया हरिनाथ भवनाथा बलियास सँ दुर्गानाथ दौ (६९/०८) पाली सँ हमाडद द्दौo एकनाथ सुतो पण्डु आ सँ नन्दीनश्वार सुत चाण दौ (१९८//०५) पबौली सँ एवम् बवनू द्दौo ठo योगनाथ पंचम विवाह:।। ठo लोकनाथ सुता मुराजपुर खौआल सँ हृदय फूल सुत नेना दौ (१८७//०२) नेना सुतो तीर्थमणि एकहरा सँ परशमणि दौ (१३४/०९) तुला सुतो चाणन: करमहा सँ भिखारी दौ (१४८//०२) भिखारी सुता खौआल

(१९९) (४१४)
।। सँ जय कृष्ण( दौ।। सोमदेव सुत रतिनाथ सुतो जयकृष्णब: सोदरपुर सँ सदाय दौ।। जय कृष्णस सुत बासुदेव: वुधवाल सँ नारायण सुत गंगाधर दौ दरिहरा सँ रामनाथ द्दौo चाणन सुतो पराशमणि वंशमणि (२३४/०२) करमहा सँ चित्रघर दौ (१३२//०४) पण्डुँआ सँ वंशीघर द्दौo परशमणि सुता हर्षमणि बग्गी नत्थू)का: खण्डोबला सँ फकीर सुत थानू दौ (१७८/०९) घुसौत सँ झोंटू द्दौo (१९९/०२) ठ. दुर्गानाथ सुता वभनियाम सँ रूदी सुत सन्ता लाल दौ (१३९//०७) सन्तदलाल सुतो मनोहर: नाहस खौआल सँ सुफल सुत युवराज दौ (१०९//०५) बतहन सुतो सुफल बवनू को वेलउँच सँ भवनाथ सुत छबन दौ (१६७/०३) छबन सुतो जीवनाथ नेहनाथौ सरिसब सँ भिखि दौ (१६६//०२) करमहा सँ उँमानाथ द्दौo सुफल सुता युवराज देवराज शिवराजा खण्डसबला सँ छत्रमणि दौ (१२४//०४) छत्रमणि सुतो चतुर्भूज: पाली सँ बछरू सुत उँमादत्त दौ (१७८/०७) सरिसब सँ भोला द्दौo युवराज सुतो घनश्या म (२४३//०८) बचनू प्रo कोमलकान्तोँ (३११//०२) हरिअम सँ खगदत्त दौ (११९/०६) (२७७/०४) खगदत्त सुतो टेकनाथ: दिघो सँ ठ. उदन दौ (१८७//१०) ठ. उदन सुता दरिहरा सँ वदन दौ (७४/०२) वदन सुता सरिसब सँ प्रान्नामथ दौ (१९८//०३) अपरा प्रान्ना(थ सुतो तिलकेश्व(र: कुजौली सँ जानकीनाथ दौ (१९९/०८) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo अपराठ. दुर्गानाथ सुता जगन्नानथ प्रo महेशदत्त गिरजानाथ प्रo गणेशदत्त कृष्णीदत्त नारायणदत्त रामदत्त: करमहा सँ खेली दौ (१२४//०६) बछरण सुता खेली सदाय भोली ज्यो०. विद्या झल्लूग किराका: खौआल सँ वेणीदत्त दौ (१८७//०६) खण्डअ. गोपीनाथ द्दौo खेली सुता जीवानन्दय अनन्तू घनानन्द जगदीश प्रo वुलानन्दआ शोभानन्दण भवानन्दास: खण्ड)बला सँ जीरक्खकन दौ (१९७/०७) पाली सँ हिमरण द्दौo
(४१५)
ठ. महेशदत्त सुता हरिअम सँ बालमुकुन्दद दौ (१०४//०५) गंगादत्त सुतो महिनाथ (२१८/०४) शिवनाथौ (२०३//०२) दरिहरा सँ हिरानन्दद दौ।। (११९/०७) बुधवाल सँ हरि द्दौo महिनाथ (२१८/०४) सुतो सेवानाथ: सोदरपुर संकृष्णशदत्त दौ।। (१८४//०६) नरउन सँ सरस्व७ती गुणानन्दा द्दौo सेवानाथ सुता प्रेमनाथ बालमुकुन्दण वैया. महावीर मधुसूदना नरउन सँ बद्रीनाथ दौ।। (१८५/११) फौजदार बद्रीनाथ सुता विश्वडनाथ रघुनन्दमन प्र. अर्क्करनाथ (२१७//०३) यदुनाथ प्र. शोभनाथा: माण्ड१र सँ वैदिक जीवपति दौ (१२३/०६) बैदिक जीवपति सुतो मनपति (२१७/०५) अनलपति करमहा सँ रूद्रदेव सुत बच्चीन दौ (११९//०१) रूद्रदेव सुतो बच्चीथ दुखियाकौ दरिहरा सँ अनिरूद्ध दौ (१०३//०५) खण्ड बला सँ जीवनाथ द्दौo बच्चीस सुता सकराढ़ी सँ गरीब सुत मोदी दौ (११३/०९) मोदी सुता सदानन्दि कन्हापई बवूनीका हरिअम सँ नारायण सुत हरिनाथ दौ (११३/०७) अपरा हरिनाथ सुता दरिहरा सँ कलाघर दौ (११३//१०) सोदरपुर सँ उँमानन्दद द्दौo मिश्र बाल मुकुन्दँ सुता सोदरपुर सँ गंदाघर दौ (१७६//०४) गदाघर सुता पाली सँ बावू कलानाथ दौ (१०४/०९) सोदरपुर सँ झौटन द्दौo ठ. अपरा ठ. महेशदत्त सुता माण्डघर सँ टेकपति दौ (११३/०५) जयपति सुतो टेकपति पवौली सँ राजा विजय गोविन्दस सिंह दौ (१९०/०५) अपरा राजा विजय गोविन्दद सिंह सुतो कुमरा विजय गोपाल सिंह कुमरा विजय भूपाल सिंहो बुधवाल सँ दुल्ली१ सुत बाउन दौ (१२०/०१) बाउन प्र. चूड़ामणि सुतो भाईलाल: (२०६/०६) खौआल सँ हृदयफूल दौ (१८७//०२) पबौली सँ मनसुख द्दौo टेकपति सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ (११५//०५) मनमोहन सुतो बलदेव (२१८/०३)

(२००) (४१६)
जयदेवो प्रo तंत्रकरो खण्ड/बला सँ मo कुo बावू बासुदेव सिंह दौ (१०३/०६) मo कुo बावू वासुदेव सिंह सुता माण्डोर सँ बेचन सुत हृदयदत्त दौ (१०६/०३) पाली सँ हेमनाथ द्दौo अपरा ठo महेश दत्त सुता सुरेश (२००//०५) नरेश भवेशा: दरिहरा सँ राधानाथ दौ (१०३/०३) खगनाथ सुता शूल पाणि गदापाणि (२०२/०६) (३/०) उ.टी. खडगपाणि (२०१//०६) यादव ठीठर देवकी नन्द)न गरीबा नन्दा : सोदरपुर सँ जयदत्त दौ (१२६/०२) खौआल सँ गोकुल द्दौo यादव सुतो (२७८//०१) राधानाथ: खण्डाबला सँ बावू खगपति सिंह दौ (११५//०९) बावू खगपत्युोपनामक घनपति सिंह (२०२/०८) सुतो बावू भेषधारी सिंह बावू सुरघारी सिंहहौदरिहरा सँ अभयनाथ दौ (८८/०८) हरिअम सँ धीर द्दौo राधानाथ सुतो कामरत्नस रामरत्नो पबौली सँ तपसी दौ (१८५/०४) हरिअम सँ योगी लाल द्दौo दौ (२००/०२) ठo सुरेश सुता बुधवाल सँ नकछेदी सुत कंजनाथ दौ (१९८//०८) कंजनाथ सुता सोदरपुर सँ महेन्द्र दौ (१८४/०८) गोशाँई सुतो मoमo दर्शन कानन पंचानन देवेन्द्र प्रo बालकृष्ण) महेन्द्रोथ करमहा सँ केशव सुत लान्हि दौ (१२२//०१) पबौली सँ धर्मानन्दर द्दौo महेन्द्र सुतो केदारनाथा::करमहा सँ जयादित्यह दौ (१८९//०७) श्या०मलाल सुतो जयादित्य मोतीदत्तो खण्डदबला सँ सोन दौ (१७६/०८) खौआल सँ बनी द्दौo जयादित्य१ सुतो योगदत्त खण्डाबला सँ बावू नेत्रेश्वतर सिंह दौ (१८३/०८) बावू वनमाली सिंह प्रo नेत्रेश्वयर सिंह सुतो बावू रघुनन्दतना (२४५//०४) परनामक एकेरदेश्ववर सिंह बावू श्रीनन्दोन सिंहो कुजौली सँ टीकानाथ दौ (१९४/११) नरउन सँ जीवन द्दौo एवम् ठक्कु र सुरेश विवाह:

(४१७)
(१५४) ठo नरेश सुता करमहा सँ चुम्बौनाथ सुत बद्रीनाथ दौ (१९८/०१) घोघन प्रo चुम्बवनाथ सुतो मुक्तिनाथ बद्रीनाथौ सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत कारी दौ (१८४//०८) कारी सुतो गोविन्दर प्रo गंगानाथ आद्यानाथौ बलियास सँ ठेड़नि सुत बच्चे दौ (१८५//०७) सोदरपुर सँ कारी द्दौo बद्री नाथ सुता सोदरपुर सँ भैया सुत गोपीनाथ दौ (१८४/०७) भैया प्रo ऋद्धिनाथ सुतो रेवतीनाथ गोपीनाथौ नरउन सँ दुखिया सुत बुद्धिकर दौ (१२५//०६) बुद्धिकर सुतो मोहनाथ:खौआल सँ मोदनाथ दौ अपरा बैयाo मोदनाथ सुतो खण्ड बला सँ श्या१मनाथ दौ (१०६//१०) अपरा श्याँम नाथ सुता नरउन सँ भवनाथ दौ (११६//०३) माण्डसर सँ रघुवीर द्दौo गोपीनाथ सुता माण्ड र सँ बच्चू० सुतभोला दौ (९३/०६) लक्षमन सुतो बच्चूनक: अनलपुर करमहा सँ खोलमापति दौ (१०४/०२) सर्वज्ञान बालकृष्णत सुतो रघुराम गंगारामौ (२२०//०४) सरिससब सँ लक्षमन दौ रघुराम सुतो विष्णुथपति: पबौली सँ रतिपति सुत भगीरथ दौ करमहा सँ लक्ष्मीौदेव द्दौo विष्णु पति सुतो अच्युकत पति दरिहरा सँ लक्ष्मीददेव दौ (१००/०९) चाण सुतो लक्ष्मीसदेव: घनानन्दस रामेश्व४र कुलपति रघुपतिय: करमहा सँ विश्वुनाथ दौ लक्ष्मीददेव सुतो नन्द्न: करमहा सँ रघुनाथ सुत हरि नाथ दौ सोदरपुर सँ चक्रपाणि द्दौo अच्युरतपति सुतो खोलमापति: सरिसब सँ भिखिया दौ (८५//१०) कुजौली सँ धीर द्दौo खोलमपति सुता दरिहरा सँ पुण्यािनन्दु दौ आँखी सुता उँमानन्द पुण्या नन्द( इन्द्रा नन्दा : खण्ड बला सँ मानीक दौ (१८०//०८) लक्ष्मीवनाथ सुतो मानीक: करमहा सँ मघुसूदन सुत परमानन्‍द दौ खौआल सँ घराघर द्दौo मानीक सुता करमहा सँ भवेश सुत छबन् दौ (१८८//०८) छबनू (३३२/१०) सुता बलियास सँ नयन सुतरायहेमाड्गददौ


(२०१) (४१८)
(११२/०१) करमहा सँ वामदेव द्दौo पुण्यारनन्‍द सुतो बालानन्दा: सोदरपुर सँ नित्यामनन्द दौ (१६२/०७) नित्या२नन्दम सुतो किर्तिनाथ: पाली सँ उँमाकान्तु दौ जयकृष्णु सुत रत्ना्कर सुतो उँमाकान्त : एकहरा सँ दामोदर दौ उँमाकान्त सुता खौआल सँ चिन्तानमणि सुत नेहाल दौ वुधवाल सँ पाo परशुराम द्दौo बच्चूा सुता यदुनन्ददन (२१५/०५) भोला कन्टूमका हरिअम सँ हलघर सुत चुन्नीु दौ (१९०/०/१०) वैयाo चुन्नीो प्रo श्रीघर सुता वैदिक बलदेव परशुराम बलभद्रा: सोदरपुर सँ थोथी सुत मुरली दौ (११८/०८) थोथी सुता घरनीघर (२०३/०२) मुरलीघर वूटना: पाली सँ लक्ष्मीरदेव सुत देवनाथ दौ (१७४//०६) नरउन सँ हसनू द्दौo मुरलीघर सुता वलियास सँ मणि सुत सोन दौ (१९०/०२) खण्ड‍बला सँ ठo इन्द्रेदश्वतर द्दौo भोला सुता वुघवाल सँ मोहन सुत नकछेदी दौ (१९८//०८) अपरा नकछेदी सुता दरिहरा सँ खड़गनाथ सुत खड़गपाणि दौ (२००//०३) खड़गपाणि सुतो जगन्ना(थ: (२४४/०४) करमहा सँ शंकरदत्त सुत विश्वदनाथ दौ (१९४/०९) खण्डखबला सँ सोन द्दौo ठo गणेशदत्त सुतो शिशिर कुमार हरिअम सँ बालमुकुन्दत दौ (२००/०६) सोदरपुर सँ गदाघर दौहित्र दौ ठo शिशिर कुमार सुता माण्डतर सँ झोंटहू सुत जगन्नामथ दौ (१९१/०७) खण्ड/बला सँ बावू आद्यादत्त सिंह द्दौo ठo विष्णुकदत्त सुता करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्ब१र दौ (१२२//०१) महो नीलाम्बसर सुतो रणनाथ रूपनाथौ नरउन सँ मनहर सुत टुनी दौ (१८४//०५) बावू मनहर सुता दामोदर (२१७//०८) छोटकू रघुवर गिरधर (२११/०५) शिवनन्द्न (२१३//०३) टुनी प्रo रूचिनाथा सोदरपुर सँ छबन् सुत चित्रघर दौ (१२०/०७) करमहा सँ दुखमंजन दौ
(४१९)
टुनी प्रo रूचिनाथ सुतो खड़ग नाथ भीमनाथौ जमदौली पाली सँ मथुरानाथ सुत रज्जे दौ (१९७//०९) रज्जेध सुता खण्डनबला सँ राजा दौ (१६६//०५) माण्डमर सँ जमाहिर द्दौ o ठo कृष्णजदत्त सुता अच्यु७त प्रo प्रितिनाथ मन्नूख प्र. जनार्दन चेतनाथ हेमू प्रo नित्यानाथ रेमूप्रo कपिलेश्वनरनाथा: नरउन सँ गंगानाथ सुत केशवनाथ दौ (१९८/०२) केशवनाथ सुतो टंकनाथ वरदा नन्दोि (०६/०२ उo टीo) पाली सँ जयनाथ दौ (१८१/०६) खगनाथ सुतो जयनाथ: खौआल सँ श्रीनाथ दौ (९०//०१०) श्रीनाथ सुतो विन्य्व नाथ: बुधवाल सँ शिरोमणि दौ (१९७//०७) माण्डार सँ प्रान्ना‍थ द्दौo जयनाथ सुतो सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत ऐंठहू दौ (१२३//०१) धरिनाथ सुता गोनू प्रo (२७६/०६) फणिनाथ ऐंठहू प्रo शशिनाथ महो ठीठरू प्रo पुष्पदनाथ लीलानाथा: नरउन सँ दुखिया दौ (१२५//०५) सोदरपुर सँ आँखी द्दौo ऐंठहू प्रo शशिनाथ सुता दरिहरा सँ गदापाणि दौ (२००//०३) गदापाणि सुतो पद्दनाथ मेघानाथा प्रo (२८२/०५) भूलर पबौली सँ हृदयमणि दौ (१९५/०१) माण्डार सँ भवनाथ द्दौo ठo अच्युपत प्रo प्रितिनाथ सुता करमहा सँ विजयदत्त दौ (१२५//०३) विजयदत्त सुता नरउन सँ बंशीनाथ सुत बलदेव दौ (१९५/०४) बलदेव सुता खण्डाबला सँ बावू खगपति सिंह सुतो बावू घनेश्वहर सिंह दौ (२००//०४) बावू खगपति सिंह सुता वावू घनेश्वथर सिंह बावू गणपति सिंहा (२०६/०४) बावू (२०८/०९) हर्षपति सिंह (२०३//०९) वावू गुणपति सिंहा नरउन सँ मनमोहन दौ (१८४/०४) ऋषि सुतो मनमोहन दिनबन्धुस प्रo फूद्दी कौ सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (११९/०१) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo मनमोहन सुतो शम्भु्नाथ प्रo शोभनाथ माण्डौर सँ खगपति सुत बाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo

(२०२) (४२०)
वावू घनेश्वहर सिंह सुतो बावू डमरूपति सिंह हरिअम सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (१८५/०४) कमला नाथ (२०३/०६) सुतो मुक्तिनाथ गोपीनाथौ (२४४//०४) सोदरपुर सँ आद्यादत्त दौ (११३/१०) बम प्रo आद्यादत्त सुता गिरिजादत्त (२८९//१०) हेमदत्त वूचन वंशीका: वुलवाल सँ बछरण दौ (१९०/०९) दरिहरा सँ देवीदत्त द्दौo एवम् प्रo प्रितिनाथ विवाह।। ठo मन्नूे प्रo जनार्दन सुता दरिहरा सँ माना सुत किर्तिनन्दशन दौ (११९/०७) मोदानन्द१ सुतो (२७४/०३) वावू फणिनन्दून वावू फकीर प्रo लोका नन्दौा खण्डोबला सँ महाराज माघव सिंह दौ (१०८//०६) पाली सँ मोदनाथ द्दौo वावू फणिनन्द न सुतो माना प्रo गुणानन्द फूच्चीम प्रo रमानन्दो० नरउन सँ एकनाथ दौ (१९२//०२) पाली सँ लक्मीन वदत्त द्दौo माना प्रo गुणानन्दा सुतो (२११//०६) महन्थन: प्रo किर्तिनन्द न: सोदरपुर सँ लूचाई दौ (१८४/०७) नरउन सँ गोपाल द्दौo महन्थद प्रo किर्तिनन्दतन सुता करमहा सँ फूदरी दौ (९६//०९) फकीरसुतो भेषदत्त दिनानन्दोौ माण्डनर सँ जलघर दौ (१९४//०५) खण्डुबला सँ कोटीश्वहर द्दौo भेषदत्त सुतो फूदरी प्रo हेमनाथ: दरिहरा सँ किशोरनाथ दौ (१०३/०७) हरिनाथ सुतो किशोर नाथ लीलाना‍थौ खण्ड्बला सँ ठo इशान्नाहथ दौ (९७/०५) खौआल सँ जानकी नाथ द्दौo किशोर नाथ (२०५//०२) सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्मातराम दौ (१८३//०३) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo फूदरी सुता होरित महावीर जयवीरा: खण्ड बला सँ पाँ चन्द्रनमणि सुत पाँ कमलणि दौ (८३/०६) दरिहरा सँ भिरबर द्दौo ठo चेतनाथ सुता करमहा सँ लीलानन्दच दौ (१७६//०३) जयनन्दरन सुतो परिचेता देवानन्दी वैयाo तुलानन्दोत खण्डाबला सँ रघुपतिदौ (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo बैयाo तुलानन्दी सुतो नागेन्द्र प्रo लीलानन्दो हरेन्दो् माण्डकर सँ भोला दौ (२०१//०५) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौo लीलानन्द‍ सुता नरउन सँ श्यातम सुन्दनर दौ (१८४//०८) मथुरानाथ सुतो श्या मसून्दार: पवौली सँ तपसी दौ (१८५/०४) हरिo योगीलाल द्दौo श्यादमसुन्देर सुता पाली सँ वावू नन्दुन प्रo वैद्यनाथ दौ।।
(४२१)
(१९३/०७) बावू नन्दुन प्रo बैद्यनाथ सुता ब्रजनन्ददन (२९०//०२) लोकनाथ शम्भु/नाथा: खण्ड बला सँ रघुनन्दलन दौ (१८२//०५) घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo लोकनाथ सुता सोदरपुर सँ प्रेमनाथ दौ (२०१//०४) घरनीघर सुतो फकीर गोनड़ो करमहा सँ गोविन्दपदत्त दौ (१७७/०१) सोदरपुर सँ घीर द्दौo फकीर सुतो प्रेमनाथ: करमहा सँ हलघर दौ (१७७//०५) खण्ड बला सँ मोहन सिंह द्दौo प्रेमनाथ सुतो दयानाथ जीवनाथौ घुसौत सँ राम सुत मघुसूदन दौ (१७७//०८) मघुसूदन सुता दामोदर वलभद्र मुनर प्रo अच्युसतानन्दाा: कुजौली सँ झडूला सुत नत्थूद दौ (६४/०१) झडूला सुतो: नत्थूरक: खण्डयबला सँ मणिकृष्णल दौ (१२६/०४) माण्डदर सँ इशानाथ द्दौo नत्थू/ सुता पाली सँ हिभरण दौ (१९७/०८) सोदरपुर सँ बावूनाथ द्दौo ठo नारायणदत्त सुता मिहिर कुमार (२०३//०३) महेन्द्र देवेन्द्रन सुरेन्द्राम: हरिअम सँ शक्तिनाथ दौ (२०२//०१) कमलानाथ सुतो शक्तिनाथ: सोदरपुर सँ कौशल्यास नन्दरन दौ (१२५//०१) कौशल्याथ नन्दरन प्रo दुलारनाथ सुता नीकानन्दर रमानन्द दुर्गानन्दात: करमहा सँ गोपीनाथ दौ (१८६//०३) खण्डकबला सँ चन्द्र मणि द्दौo शक्तिनाथ सुता आनन्द् नाथ विद्यानाथ श्याामनाथा: खण्ड(बला सँ बावू ललितेश्वणर सिंह दौ (१८५//०९) बावू झोटहू प्रo ललितेश्विर सिंह सुता बावू तंत्रेश्वार सिंह बावू भवानी नन्दडन सिंह बावू मितरू सिंहा करमहा सँ भीमनाथ दौ (१८०/०६) ऋद्धिपति सुतो भीमनाथ: बेलउँच सँ बटूकी दौ (१४७//०१) अपरा गंगाराम सुता भोलानाथ अभिराम मतिरामा (२९९/०१) सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम दौ (१५०//०८) हरिअम सँ शिवदेव द्दौo भोलानाथ सुतो बटूकीक: पचही जजिवाल सँ मद्धू सुत हिरू दौ लोटाई सुत हरिदेव सुतो मद्धूक: खोआल सँ शिवपति दौ (११४/०२) पाली सँ गोविन्दू द्दौo मद्धू सुतो हिरू मेघाकरो माण्ड र सँ गोढ़ाई सुत वावू दौ (५६//०७) सरिसव सँ ग्वाभरा द्दौo

(४२२)
हिरू सुतो गोनन: हरिअम सँ पुरूषोत्तम दौ (१४७//०८) सरिसब सँ मोहन द्दौo बटुकी सुतो सरिसब सँ हिरेश्वतर दौ (१३४/०७) एकहरा सँ मoमo ज्यो o गुणीश्वुर द्दौo भीमनाथ सुतो जीवेश्विर रूद्रनाथौ नरउन सँ टेकनाथ दौ (१०६/०५) टेकनाथ सुता (२११/१०९) हरिअम सँ शिवनाथ दौ (२००/०१) शिवनाथ सुता सुरगन सँ राय राम नारायण दौ (१६२//०२) खौआल सँ देवकृष्ण द्दौo (२०३/०६) ठo मिहिर कुमार सुता दरिहरा सँ हरिशंकर दौ (१०३//०८) चित्रनाथ सुता बलभद्र (२१३//०३) जयभद्र रामभद्र सुभद्रा: नरउन सँ सरस्‍वती गुणानन्दद दौ (१८४//०७) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo जयभद्र सुतो जीवनाथ निधिनाथौ हरिअम सँ दामोदर दौ (१०१/०१) मानीक सुतो गोशाँई क: माण्डँर सँ दरोगा हृदयनन्दवन दौ (१८५//०५) हरिअम सँ हरिनाथ द्दौo गोशाँई सुतो दामोदर उगरी (२१६/०२) कौ माण्डडर सँ कमलादत्त दौ (१०५//०७) कमलादत्त सुता सोदरपुर सँ छबनू सुत किर्तिघर दौ (१११//०७) दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ दौहित्र दौ। दामोदर सुतो मुक्तिनाथ (२७७/०१) पुलेकित प्रo (२९५/१०) भवनाथौ खण्डमबला सँ उग्र सिंह सुत जगत सिंह दौ (१२०//०२) वलियास सँ मणि दौहित्र दौ निधिनाथ सुता शिवशंकर प्रo (२१०/०५) रूद्रनाथ हरिशंकर प्रo आद्यानाथ दयाशंकर रमाशंकर शम्भु्शंकरा: विजयशंकरा खण्ड२बला सँ खगपति सिंह सुत बावू हर्षपति सिंह दौ (२०२/०९) बावू हर्षपति सिंह सुता हरिअम सँ रंगलाल सुत पंचमणि दौ (१९८//१०) (२८६//०१) रंगलाल सुतो पंचमणि बेचनो सुरगन सँ राय रामनारायण दौ (१६२//०२) रवौआल सँ देवकृष्ण द्दौo पंचमणि सुता फतुरी (२९१//१०) नन्द न सिंहेश्वारा (०५/१२) पवौली सँ भैया सुत नारायण दत्त दौ

(४२३)
(१८२//०९) नारायणदत्त प्या०रे सुता माण्डार सँ हियन सुत भवनाथ दौ (१९५/०१) सरिसव सँ श्याणमनाथ द्दौo हरिशंकर सुतो मोहन: नरउन सँ जगन्नाौथ सुत नित्यानाथ दौ (१९२//०३) नित्य/नाथ सुतो समलिया नन्ददन प्रo इन्दु नाथ हरिनाथौ खण्डजबला सँ बावू हितेन्द्र सिंह दौ (१८९//१०) बावू दुर्गादत्त सिंह सुतो बावू हितेन्द्र सिंह बावू अमरेन्द्रो सिंह बावू उपेन्द्रि सिंह बावू जीवेन्द्रू सिंह बावू विजेन्‍द्र सिंहा: बुधवाल सँ परशमणि सुत गिरघारी दौ (१९३/०४) खण्ड‍बला सँ साधु द्दौo बावू हितेन्द्रन सिंह सुतो बावू जगदीश नन्दँन सिंह: माण्डूर सँ भूप सिंह सुत विष्णु् सिंह दौ (१८६/०६) भूप सिंह सुता विष्णुर सिंह रूद्र सिंह ज्यो o (२११/०३) गोविन्द् सिंह (२८३//१०) सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णूदत्त दौ (१८४//०६) नरउन सँ सरस्वंती गुणानन्दड द्दौo।। विष्णुस सिंह सुता सुरगन सँ राय देव नारायण सुत राय रूपनारायण दौ (१८७//०३) राय रूपनारायण (२१६//०८) सुतो सोनमनि प्रo कामनारायण वेदनारायणौ (२७८/१०) खण्ड०बला सँ रेवतीनाथ सुत श्या मनाथ दौ (१०६//१०) हरिअम सँ दुल्ल२ह द्दौo ठo रामदत्त सुतो मदनदत्त रतनदत्तो करमहा सँ लान्हि सुत नीलाम्बतर दौ (२०१//०९) नरउन सँ टून्नील प्रo रूचिनाथ द्दौo (१८१/०३) ठo कवि श्याीमनाथ सुतो महेश्वेर: नरउन सँ गोकुलनाथ दौ (११२//०५) माण्ड७र सँ दुर्गादत्त द्दौo अपरा कविo ठo श्याठमनाथ सुता दरिहरा सँ सनफूल सूत किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) पाली सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo ठo महेश्वकर सुता श्रीकृष्णथ बालकृष्णथ (२१०/०५) (२११/०१) हरकृष्ण् राधेकृष्णन (२१३/०९) केवल कृष्णर: (२१५/०४) माण्डथर सँ अच्छ‍पति सुत श्यांमू दौ (११३/०५) सोदरपुर सँ ठेड.नि द्दौo श्रीकृष्णी सुता नरउन सँ पुष्प नाथ सुत मुनी दौ (११३//०८) करमहा सँ जलघर द्दौo

(२०४) (४२४)
अपरा ठo श्री कृष्णौसुता उँमाकान्त३ चन्द्र कान्तक गंगाकान्ताप: वलियास सँ सोन सुत भैयो दौ (१९०/०२) भैयो सुता चण्डे श्वषर (२१२/०५) रामेश्वलर कृष्णे शवर (२८६/०८) महेश्वार योगेश्व्रा: नरउन सँ दुरिवया सुत छक्कंन दौ (१२५//०६) सकराढ़ी सँ हृदयघर द्दौo अपरा ठo श्रीकृष्ण सुता नरउन सँ बचकन सुत टेनी दौ (१२२/०४) टेनी सुतो मघुसूदन रतिनाथौ सोदरपुर सँ जीवघर दौ (१९३/०१) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo ठo उँमाकान्तश सुतो प्रितिनाथ योगनाथौ (२०५/०५) पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुतवावू गणनाथ दौ (७९/०६) नैष्ठिक धरानाथ सुता वावू विन्य्ौ रनाथ (०१//०१) बावू गणनाथ मo मo डाo सरगंगानाथ (२७२/०१) बावू (२४४/०९) विजयनाथ बावू बैद्यनाथा: खण्ड‍बला सँ महाराज कुमार वावू बासुदेव सिंह दौ (२००//०१) माण्डार सँ हृदयदत्त द्दौo बावू गणनाथ सुतो शांतिनाथ (०२/०१ उ.टी) शंकरजी प्रo आनन्दे नाथौ माण्डार सँ विष्णु सिंह दौ (२०४/०५) सुरगन सँ राय रूपनारायण द्दौo ठo प्रिति नाथ सुता करमहा सँ केशव सुत रामनारायण दौ (१८३//०६) गिरधारी सुता किशोर (२८४/०३) केशव मघुसूदना (२४५//१०) सोदरपुर सँ मानीक सुत छोटा दौ (९०//०६) छोटा सुता एकहरा सँ दुलरैया दौ (१९२/०४) दुलरैया सुतो हेमकान्त/: कुजौली सँ कुलपति दौ (५८//०९) अलय सँ मही द्दौo केशव सुता सत्यशनारायण रामनारायण लक्ष्मीवनारायण सोदरपुर सँ मनहर दौ (१२३//०३) हरिअम सँ हर्षमणि द्दौo रामनारायण सुता नरउन सँ मार्कण्डेमय दौ (१९५/०४) मार्कण्डेँय सुतो वीर:वुधवाल सँ पचकौड़ी दौ (१८६//०१) अपरा परशमणि सुतो पचकौड़ी प्रo भूवनेश्वदर: सोदरपुर सँ कुलपति दौ (५२/०९) महो रमापति सुता भवेश हरपति बासुदेवा एकहरा सँ जगन्नािथ सुत

(४२५)
।।सुत रामनाथ दौ वलियास सँ पराउँ द्दौo भवेश सुतो मेघाकर: एकहरा सँ रमापति दौ (९४/०५) खण्ड५बला सँ जनार्दन द्दौo मेघाकर सुतो हृदयनन्ददन: दरिहरा सँ रैया दौ (१०३/०७) करमहा सँ भवेश द्दौo हृदयनन्दजन सुतो कुलपति घुसौत सँ राम सुत कल्याृण सिंह दौ (१००//०७) अपरा राम सुतो कल्यापण सिंह: सोदरपुर सँ शुभंकर सुत मन्नूo दौ (१००//०६) पाली सँ विद्याघर द्दौo कल्या ण सिंह सुतो मनसुखमानीको सकराढ़ी सँ छत्रपति दौ (९६/०२) छत्रपति सुतो हिरेश्वोर सोदरपुर सँ घनश्यााम दौ (७७//०१) नरउन सँ भवेश द्दौo कुलपति सुतो कृष्ण्पति:(२१२//०३) हरिअम सँ यार सुत वैयाo मोहन दौ (१८५/०९) सोदरपुर सँ देवकृष्णछ द्दौo पचकौड़ी प्रo भूवनेश्व/र सुतो राम: खण्डसबला सँ वावू गोविन्द( सिंह बावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४//०१) दरिहरा सँ घननाथ द्दौo (२०४//०३) ठo योगनाथ सुता पाली सँ भोलानाथ सुत अमरनाथ दौ (१२५/०९) फणिहनाथ सुतो भोलानाथ प्रo लोकानन्द(: खण्डमबला सँ बावू गिरिजादत्त सिंह दौ (१७४//०१) बावू गिरिजादत्त सिंह सुतो बावू यदुनन्दान सिंह: माण्ड्र सँ जलघर सुत खड़गी दौ (१९४//०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo भोलानाथ सुता अमरनाथ महिनाथ सीतानाथा: नरउन सँ मथुरानाथ दौ (२०२//११) पबौली सँ तपसी द्दौo अमरनाथ सुता विश्वमनाथ विजयनाथा: माड़रिवलिगास सँ लोकपति सुत ठकुरपति दौ (१९३/०२) लोकतन्त्रौपति सुतो पुण्यापति ठकुरपति महावीरा:सोदरपुर सँ योगमणि दौ (१८५//०५) तीर्थमणि सुतो योगमणि गोवर्द्धनों बुघवाल सँ थेघीसुत परशमणि दौ (१८६//०१) सकराढ़ी सँ अमृत नाथ द्दौo योगमणि सुतो टेकमणि करमहा सँ जाल्पाघदत्त दौ (९९//०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दo द्दौo ठकुरपति सुतो छत्रपति योखन प्रo केशीपति खण्ड‍बला सँ दामोदर सिंह

(४२६)
सुत गोपीनाथ सिंह दौ (१२०//०३) ठo दामोदर सिंह सुता वैयाo गोपीनाथ सिंह रघुवीर सिंह प्रo पीणाकनाथ जयनाथ सिंह हरिनाथ सिंह विजय सिंह दिवानाथ सिंहा तिसउँत सँ जगन्नातथ सुत गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo वैयाo गोपीनाथ सिंह सुतो रूचिनाथ सिंह: दरिहरा सँ पुण्यटनाथ दौ (२०२/०७) किशोरनाथ सुतो पुण्यिनाथ: हरिअम सँ कन्हाोई सुत किशोर दौ (१२६//०२) कन्हाटई प्रo रतिनाथ सुतो किशोरनाथ खण्ड बला सँ ठo रूपनाथ दौ (१८१/०३) दरिहरा सँ शौभाकर द्दौo किशोरनाथ सुतो कालीचरण: माण्डनर सँ बेचन सुत कमलादत्त दौ (२०३//०६) सोदरपुर सँ किर्तिघर द्दौo पुष्पानाथ सुता कुजौली सँ बवुरेया सुत हरिनन्दुन दौ (६४/०१) बवुरैया सुतो हरिनन्ददन: करमहा सँ जगन सुत धरानाथ दौ (१६६/०९) धरानाथ सुता सरिसब सँ मोहन सुत प्रान्ना०थ दौ (१९८//०३) बलियास सँ नीलम्बनर दौहित्र दौ हरिनन्दरन सुता जगौर माण्डनर सँ शोभन सुत भैये दौ (१६६//१०) अपरा (१२६/०५) इशान्ना थ सुतो शोभन मोदनो (२५५/०९) सरिसब सँ रतिनाथ दौ (१३९//०९) रतिनाथ सुता बेचन प्रo प्रितिनाथ हृदयनाथ ननूका करमहा सँ दुरवन दौ (१२२/०२) खौआल सँ गुणाकर द्दौo शोभन सुता दुलार भैये तूफानी कमलाकान्ताह: सोदरपुर सँ हरपति दौ (१९७/०५) अपरा (३१२//०९) हरपति सुता ननू बo (१४//०२) रोहिणी शक्तिनाथा: वलियास सँ हरिनाथ दौ (१२०//०४) खण्ड(वला सँ फकीर द्दौo भैये सुता तिसउँत सँ जगन्‍नाथ सुत भैयो दौ (१२१//०७) भैयो सुतो कमलनयन अपूछो (२३९//०९) सोदरपुर सँ बवूजन दौ (१६६/०७) बवूजन सुतो सोमेश्वयर (२४०/०८) दुकखी को सकराढ़ी सँ घनश्यािम सुत पाँ वावू दौ

(४२७)
(१६६/०६) पाँ बाछ सुतो किर्तिनाथ: सरिसव सँ धर्मपति दौ (१२४//०६) पण्डुोआ सँ पाँनन्दीुश्‍वर द्दौo ठo चन्द्र६कान्तघ सुतो इशनाथ: पाली सँ साधु दौ (११८/०२) लीलाघर सुतो साधुक: नरउन सँ लक्ष्मीौदत्त दौ (१२५/०३) माण्डनर सँ चाण द्दौo (२८७//०३) साधु सुता नरउन सँ टेनी दौ (२०४//०३) सोदरपुर सँजीवघर द्दौo ठo इशनाथ सुता करमहा सँ ब्रजनाथ दौ (१९२//०५) ब्रजनाथ सुतो मेघानाथ षष्ठी नाथों खण्ड२बला सँ बावू गणपति सिंह दौ (२०२/०८) बावू गणपति सिंह सुता बावू दुर्गानन्द०न सिंह बावूजानकीनन्दुनसिंह (२१७//०५) गोपीनन्द न सिंह देवी नन्दंन सिंह बावू: सरस्वंती नन्ददन सिंह। वलियास सँ मणिसुत कालिका दत्त दौ (१२०//०७) कालिका दत्त सुता तिसउँत सँ जगन्ना्थ सुत गिरधारी दौ (१२१//०९) सोदरपुर सँ मोती द्दौo ठo गंगाकान्तो सुता माण्डतर सँ रघुवर सुत मन्नु् दौ (१९३/१०) अपरा मन्नूस सुतो राधारमण: वुधवाल सँ भाई लाल दौ (२००/०९) भाइलालसुता सोदरपुर सँ बछरण दौ (१८५//०४) गोशाँई सुतो बछरण: दरिहरा सँ मानीक नन्द०न दौ (१०४//०३) मानीक नन्दनन सुता सोदरपुर सँ बन्धु) दौ (१०४//०५) हरिअम सँ यार द्दौo बछरण सुता (१८५/०४) अलय सँ राजा लीलानन्दद सिंह दौ (१६४//०८) खौआल सँ बैयाo हेमनाथ द्दौo अपरा ठo गंगाकान्तद सुतो सीतानाथ (२०६//०३) राधानाथौ (२१०/०४) दरिहरा सँ भूवनाथ सुत रामनाथ दौ (११७/०६) भूवनाथ सुतो रामनाथ: खण्ड/बला सँ मुकुन्दौ सिंह दौ (१९७//०८) पाली सँ मथुरानाथ द्दौo रामनाथ सुता सोदरपुर सँ खगदत्त दौ (१०१/०२) झिंगुर सुतो खगदत्त: दरिहरा सँ रूद्रदत्त सुत शिवलाल दौ (१११//०५) रतिपति सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ जगन्ना्थ दौ (१११/०९) सोदरपुर सँ साहेब द्दौo


(४२८)
रूद्रदत्त सुतो शिवलाल बच्चाू प्रo चण्डीणदत्तौ खण्डदबला सँ ठo दुर्गादत्त दौ (४९//०७) पाली सँ घनेश द्दौo शिवलाल सुतो चित्रपति दामोदरो एकहरा सँ मo मo बृन्दाौबन चन्द्रस दौ (१३४/०९) मo मo बृन्दािवन चन्द्रौ सुता खौआल सँ रत्ना्कर सुत आँरवी दौ (१२६//०८) करमहा सँ शम्भु३नाथ द्दौo खगदत्त।। सुतो गुदर सदनो पाली सँ पुरन्दमर दौ (१८१/०७) ओइनि सँ महाराज श्रीघरनारायण द्दौo (२०६/०८) ठo सीतानाथ सुता वुधवाल सँ नन्दीसश्वुर सुत झमनेश्वसर दौ (१८६//०१) नन्दीरश्वतर सुता तेजेश्वतर बैयाo लोकेश्वार गंगेश्व्र दुर्गेश्वार परमेश्वदर झमनेश्वीरा: खण्ड बला सँ कृष्ण/दत्त दौ (१८७//०७) कृष्णादत्त सुता रघुनन्द।न शिवनन्दथन देवकीनन्द‍न रविनन्दीन हरिनन्दमना: (२४०/०१) दरिहरा सँ बाचा दौ (१७७//०८) बाचा सुतो विद्यानाथ: सोदरपुर सँ तुफानी दौ (१३२//०४) बo (१६/०१) अ. तुफानी सुतो आर्तिनाथ: बमनियाम सँ रंजन दौ (१३९//०३) रंजन (३२०//०२) सुता सकराढ़ी सँ बाछ दौ (२०६/०१) सरिसब सँ धर्मपति द्दौo झमनेश्व र सुता विन्य्नन नाथ विघ्ने०श्वनर इन्देदश्वढरा: दरिहरा सँ कालीदाश सुत लूचाई दौ (६९/०४) महादेव सुतो रघुराम: जजिवाल सँ मणिनाथ दौ रघुराम सुतो नरोत्तम: करमहा सँ किशाई दौ (९३/१०) सरिसब सँ रघुनन्दतन द्दौo नरोत्तम सुतो पुरूषोत्तम मुशनों (२६४//०१) हाटीपाली सँ मनहरसुत धरनी दौ (५४//०८) कांगव सुतो (२६५/०४) बछाई मनोहरो सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (४७//०७) मनसुख सुतो माघव रत्नाौकरो बेलउँच सँ दिवाकर सुतो सुपे दौ माण्डोर सँ देवे द्दौo माघव सुता श्रीनाथ शिवनाथ (२५८//०८) हरिनाथ (२६३/०२) रूपनाथा: बेलउँच सँ भवादित्य‍ सुत शौरि दौ वभनियाम सँ हरपति द्दौo हरिनाथ सुतो प्रद्मूम्नत अनिरूद्धो बेहट पाली सँ रघुनाथ सुत श्रीनाथ दौ सकo श्रीपति द्दौo

(४२९)
मनहर सुतो धरनी नारायणों कुजौली सँ यदुनन्द्न दौ (१६९//०५) पाली सँ कमल द्दौo धरनी सुता सतलखा सँ देवकी दौ (१३८//०३) नरउन सँ भवदेव द्दौo पुरूषोत्तम सुता देवीदत्त (३३४//०६) गौरीदत्त शम्भुतदत्त वैयाo इश्व रीदत्ता: (२६४/०५) वभनियाम सँ छोके सुत बछरू दौ (१७२/०३) छोके सुतो बछरू लक्ष्मीुनाथौ विस्कीफ सँ अच्युसत सुत लक्षमन दौ (६४//०८) लक्षमन सुता घुसौत सँ जगदीश सुत मनोहर दौ (१६५/०३) मनोहर सुतो लक्ष्मीयपति शूलपाणि सकराढ़ी सँ रघुनन्द न दौ (१६५/०१) (४) पाँ रघुनन्दोन सुता जजिवाल सँ कान्ह‍ दौo बाटू सुत काशी सुता बासुदेव यशोघर कान्ह प्रo कृष्णाानन्दाी: वलियास सँ बिदू दौ कान्हज सुता भगीरथ गंगाराम मनीरामा माण्डीर सँ ठकरूं सुत हरिहर दौ सोदरपुर सँ रूचि द्दौo बछरू सुता भानी मानी बेचना दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत बदलू दौ (१६०/०९) गोवर्द्धन सुतो एकाक्ष बदलूक: हरिअम सँनयन सुत मदन दौ (१६७/०८) मदन सुता खौआल सँ कान्हि सुत गोपीनाथ दौ (१४४/०३) गोपीनाथ सुता यादव महिनाथौ।। पबौली सँ धर्मू सुत कृष्णुपति दौ (१३४//०३) कृष्णसपति (२०८/०४) सुतो घनीक: सकराढ़ी सँ गोविन्दथ सुत पद्मनाम दौ (१४४/०७) बेलउँच सँ होरिल द्दौo बदलू सुता सोदरपुर सँ नीलकंठ सुत यदुपति दौ प्राणपति सुतो बनमालीक: खौआल सँ कान्ह७ दौ बनमाली सुता उँमानाथ काशीनाथ बैद्यनाथा पनिचोम सँ चिन्तादमणि दौ काशीनाथ सुता नीलाम्बखर नीलकंठ भवानन्दाा एकहरा सँ नारायण सुत रामकृष्णच दौ दिघो सँ रघुनन्दान द्दौo नीलकंठ सुतो यदुपति

(२०७) (४३०)
भारवा दरिहरा सँ जगन्नाकथ सुत श्या्म दौ (२५८//०४) महिधर सुत बुधाई सुतो मांगनिरतनों परिसरा सँ पदूम द्दौo मांगनिसुतो रघु नन्दशन हृषिकेशो जालय सँ वेणी दौ हृषिकेश सुतो जगन्नाुथ: सोदरपुर सँ घीरू सुत नारायण दौ (१३२//०१) पाली सँ हरिपाणि द्दौo जगन्नाकथ सुतो श्याजम: कुजौली सँ शुचि सुत गोपीनाथ दौ (१६१//१०) गोपीनाथ सुत (३१६/०५) भवानीक: फनन्दुह सँ भवाई सुत कृष्ण दौ दिधो सँ वसन्त१ द्दौo श्यावम सुता अलय सँ यदु नन्द)न सुत परमानन्दा दौ (१४१/०६) वलियास सँ अच्युँत द्दौo यदुपति सुता पाली सँ मुकुन्दय सुत सुन्ददर दौ (६९/०१) सुन्द६र सुता (२२७/०१) सोदरपुर सँ हरिराम सुत बैद्यनाथ दौ (१५१/०२) बुधवाल सँ कृष्णाद द्दौo वैयाo इश्‍वरीदत्त सुतो कालिकादत्त: करमहा सँ जगन सुत पुरूषोत्तम दौ (१२९//०८) पुरूषोत्तम सुतो बोधन सुखैत खौआल सँ दयाराम दौ (१६९/०४) अनी सुत (२५४//०२) महीक: करमहा सँ छोटाई सुत बछाई दौ (१२९//०६) मुकुन्द सुतो हरिनन्द)न छोटाइकौ गढ़ माण्ड र सँ चाण सुत पुरूषोत्तम दौ बहेराढ़ी सँ यदुपति द्दौo छोटाई सुतो बछाई क: वलियास सँ यदुनाथ दौ (१५३/०२) पाली सँ हरपति द्दौo बछाई सुतो मुरलीघर वंशीघरो खण्ड्बला सँ गौरीनाथ सुत हरिदेव दौ (१७१//०१) पाली सँ श्रीकृष्ण) द्दौo महि सुतो दयाराम: बुधवाल सँ नरोत्तम दौ (४९/०२) नोने सुतो वेणीक: सोदरपुर सँ हाउँ दौ (२९//०३) करमहा सँ माघव द्दौo वेणी सुतो गोविन्दर:

(४३१)
माण्ड३र सँ विश्व म्भदर सुत पद्दनाभ दौ सतलखा सँ केशव द्दौo गोविन्दद सुतो मघुसूदन: बेलउँच सँ हरदत्त सुत बसाउन दौ माण्ड र सँ थेघ द्दौo मधु सूदन सुता ववुनी प्रo श्रीकृष्णी रामकृष्णद गोपाल (३०९/०२) हरिकृष्णार: सतलरवा सँ पाँथीसुत बसाउन दौ गंगोर सँ घनपति द्दौo।। बवूनी प्रo श्रीकृष्णन सुता जगाई रामनाथ महिनाथा: माण्डार सँ रामकृष्णउ दौ (१४२/०५) कुजौली सँ लोकनाथ द्दौo जगाई सुतो नरोत्तम पबोली सँ केशीसुत रमानन्दड दौ (२०७/०७) कृष्ण५पति प्रo केशी सुतो रमानन्दथ: वलियास सँ लक्ष्मीलकर दौ (१६७//१०) ब्रह्मपुरा सँ लक्ष्मीौदत्त द्दौo रमानन्दौ सुता पाली सँ पीताम्बीर सुत वामानि दौ बेलउँच सँ हरि सुत दामू द्दौo नदौर सँ विश्वमनाथ कस्तुौत:।। नरोत्तम सुतो देवकृष्णप: सरिसब सँ कान्हम सुत भैरव दौ (१२१/०४) कारू सुतो भैरवरामेश्वदरौ वलिo अच्यु७त दौ (१४१/०७) बुधवाल सँ जगन्नाभथ द्दौo भैरव सुतो उँमानन्दर: सतलखा सँ मोहन दौ (१३३//०४) मोहन सुतो रघुनाथ: अलय सँ रतिदेव सुत हरिदेव दौ एकहरा सँ सुघापति द्दौo दयाराम बo (२३//०७) सुतो मo मo नेनन: (२८८//०८) हाटी पाली सँ हेमकर दौ (१३०//०२) विष्णुशपतिसुता अनिरूद्ध चतुर्भूज गंगाघर बैजू का: पवौली सँ भानूदत्त सुत चक्रपाणि दौ वलियास सँ गैरि द्दौo बैजू प्रo बैद्यनाथ सुता मनोहर रामकृष्णज रमानन्द० हरिकृष्णत: सोदरo बहरिकेशदौ (१६७/१०) वभनियाम सँ चतुर द्दौo रामकृष्णि सुतो शूलपाणि (२६४/१०२) धराधरो सकराढ़ी सँ दशरथ सुत कृष्णाूराम दौ (१५८//०१) रूचि सुतो भगीरथ दशरथौ अलय

(२०८) (४३२)
सँशिरू सुत अमरू दौ सकo मतिकर द्दौo दशरथ सुता कृष्णासराम गंगाराम सुकवि श्याममरामा: पबौली सँ शशि दौ (१७०/०३) खौआल सँ लक्ष्मीु द्दौo कृष्णागराम सुतो छितरू प्रo (२३०//०७) रत्नीपति मित्रकरौ करमहा सँ रामनाथ दौ (९१/०७) शिवनाथ सुतो रामनाथ बैद्यनाथो (२५२/०८) सकराढ़ी सँ गोविन्दल सुत गादू दौ (४१//०३) यमुगाम सँ हरिकर द्दौo रमानाथ सुता सकराढ़ी सँ विश्वढनाथ दौ (५९//०४) विश्वमनाथ सुतो रूपनाथ: (२९९/०७) अलय सँ गुदे सुत दामू दौ खौआल सँ रघुनन्द न द्दौo शूलपाणि सुता हेमकर बछरण पूरणा: दरिहरा सँ गोवर्द्धन दौ (२०७/०६) हरिअम सँ मदन द्दौo हेमकर सुता दरिहरा सँ नरे सुत धनी दौ (१४१//०५) पाँथू सुता हरखू रामनाथ भवनाथा: (२२८//०।) : टकo रघुदौ हरखू सुतो देवनाथ रविनाथौ बुधवाल सँ बसाउन सुत उँमापति दौ सरिसब सँ धरणी द्दौo रविनाथ सुतो रामकृष्णक जयकृष्णोु फनन्ददह सँ रूचिसुत मुकुन्दस दौ (१४३//०३) दिघो सँ हररवू द्दौo जयकृष्णु सुता हरे (२२५/०६) नरे नीलकंठा एकहरा सँ रघुपति दौ (१४५/०१) माण्डरर सँ गांगू द्दौo नरे सुतो धनी मुरारी सोदरपुर सँ मांगूसूत महेश दौ (१२९/०४) पनिo कवि द्दौo धनी प्रo घनश्या म सुता कुलानन्दू भैयनू रजनू वाचा का: सोदरपुर सँ यदुपति दौ (२०७//०४) पाली सँ सुन्दघर द्दौo कालिकादत्त प्रo कालीदाश (३१८//१०) सुता मधुसूदन कन्टीेर प्रo यशोदनन्द/ लूचाई प्रo देवकी नन्द्ना: हरिअम सँ रामेश्वूर सुत भीखन दौ (१०८//०२)
(४३३)
(२५६//०२) देवकृष्णo सुतो रामेश्वयर बौको (२१५/०७) दिघो सँ भैरवदत्त दौ (१८७//०८) माण्ड र सँ महादेव द्दौo रामेश्वौर सुता संतोषमणि (२१६//०७) ठेङन गोङन भिरवन हृदय:नाथा: गंगोली सँ कृपाराम दौ (१९८/१०) बo (६//०६) कृपाराम सुतो सर्वस्वय (३१८//०४) महावल पूरणो खौआल सँ गणपति दौ (१४८//०९) गणपति सुतो गरीब: (३३५//०८) बभानियाम सँ धनी दौ (१४२/०२) माण्डौर सँ परमानन्दौ प्रo परमाई द्दौo भिरवन सुता दरिहरा सँ श्री दत्त सुत नन् दौ (१९५//१०) रोहिणी सुतो श्रीदत्त: अलय सँ गंगाघर दौ (६३/०१) कृष्णा नन्द६ सुतो भवदेव: दरिहरा सँ गोपीनाथ दौ (१३०//०३) गोपीनाथ सुता (२५२//०४) घुसौत सँ गोढ़ाई दौ (२९/०७) लक्ष्मीभनाथा परनामक ठकरू सुतो गोढ़ाई कामदेव शिवदेव पशुपतिय: दरिहरा सँ लाखू दौ (६०//०९) बेलउँच सँ मितू द्दौo गोढ़ाई सुता नारायण (२२९/०१) कृष्णोदाश कंगाईका बेलउँच सँ देवपति दौ (६५//०६) देवपति सुता गणेश रतिदेव भवदेवा (३०७/०७) खण्ड०बला सँ घाने सुत मोहन दौ पाली सँ रतिकर द्दौo भवदेव सुतो गंगाघर: सोदरपुर सँ घराघर दौ (१०८/०७) गोशाँई दाश सुतो धर्मपति घराघरो करमहा सँ बावू दौ (७२//०९) लक्ष्मीघदेव प्रo लक्षमन प्रo वावू सुता गोपीनाथ रघुनाथ यदुनाथ प्रितिनाथ: सोदरपुर सँ गुणे दौ (३१//०७) गुणे सुतो शंकर शूलपाणि दरिo सोने सुत कुलपति दौ हरिo गुणे द्दौo (२०९/०२) धरोघर सुता (३१७/०९) हरिअम सँ चिन्ताशमणि दौ (१८२//०१) वलिo कामदेव द्दौo गंगाघर सुता सरिसब सँ कुनाई दौ (१३८//०६) भगीरथ सुतो घरनीघर कुनाई कौ सतo श्यािम दौ (१४२//०२) श्याकम सुता एकo गोपी दौ (१४१/०४) सरिसब सँ विष्णुरपति द्दौo

(२०९) (४३४)
पाँकुनाई सुतो विश्राम: (२१४/०३) माण्डणर सँ महिपति दौ (६२/०७) महिपति सुता पाली सँ भैरव दौ (१६५//०६) भैरव सुता खौआल सँ महिपति दौ (१४८//०४) नरउन सँ महोदव द्दौo (२०९/०९) गंगाधर सुता वलियास सँ रामेश्वौर दौ (१३५//०६) रघुराम सुतो रामेश्वशर: बेलउँच सँ भवदेव दौ (९४//०१) ब्रहमोली पनिo रामदेव द्दौo रामेश्वेर सुतो खड़गनारायण: पाली सँ घनश्याोम दौ (१५३/०२) शंकर सुतोविदू रवि: सोदरपुर सँ जोरसुत शुचिपति दौ खौआल सँ दूबे द्दौo रवि सुतो रामकृष्णा: तल्ह‍नपुर सँ गोपीनाथ दौ खौआल सँ गोपीनाथ द्दौo रामकृष्णौ सुतो श्री कृष्ण़ घनश्या मो सोदरपुर सँ रमानन्दह दौ (६७//०७) बलिo माघव द्दौo घनश्यादम सुता पण्डुिआ सँ पाँ भगीरथ द्दौo (६९/०२) फनन्द‍ह सँ रामभद्र द्दौo (३१७//०६) श्रीदत्त सुतोननूक: पबौली सँ चन्द्रणपति दौ (१७६//०१) चन्द्रयपति सुता दरिहरा सँ गंगा सुत घनी दौ (५८/०९) गंग सुता अभिराम घनी बछरू का (२६०/०९) अलय सँ बावू सुत मघु दौ (१४१/०५) हरिहर सुता जगदीश हरिकृष्णथ रामकृष्णभ प्रo बावू जयराम हिंगूका सोदरपुर सँ राघव दौ (६१//०६) राघव सुतो धीरूक: पाली सँ राम सुत जूड़ाउन दौ बलिo नोने द्दौo रामकृष्ण प्रo बावू सुतो मधुक: माण्डार सँ मतिनाथ दौ (५६/०८) सोदरपुर सँ खेदू द्दौo मघु सुतो हरिजीव गोविन्दोो सकo विश्व म्भबर दौ (१३१/०८) विश्वाम्भौर सुता वुधवाल सँ शुभंकर दौ (५२/०८) सोदरपुर सँ माधव द्दौo घनीसुता (२१५//०३) पाली सँ भवेश दौ (१९६/०४) पबौली सँ महेश द्दौo ननू सुता लाल फतुरी तुफानी का बुघवाल सँ मोदी दौ (१७८//०१) मोदी सुतो फकीर गिरधारी कौ बेलउँच सँ चौo प्रभाकर दौ (७३//०८) मनहर (३१६/०८) सुतो लाल घारू कौ माण्डगर सँ नरहरि सुतहाड़ी दौ कर श्रीपति द्दौo
(४३५)
लालासुतो बन्धु०खगेश माघव लोचना: पाली सँ कुमुदानन्दु दौ (१३४//०२) कुजौली सँ रमानन्दप द्दौo चौo खगेश सुतो प्रभाकर साहेबो दरिo सदानन्दे सुत रघुपति दौ (१३५//०२) भवानीनाथ सुत सदानन्दत सुत गोपाल रघुपति बैद्यनाथा: सोदरपुर सँ अनिरूद्ध दौ रघुपति सुता एकहरा सँ रामदेव सुत बछाई दौ (२२८//०१) दरिहरा सँ कृष्णादाश द्दौo चौo प्रभाकर सुतोबाछ: वलियास सँ पशुपति सुत विद्यानाथ दौ (६७/०५) सोदरपुर सँ गोनू द्दौo लूचाई प्रo देवकीनन्दौन सुता गंगोली सँ विश्व:नाथ सुता हरिहरदत्त दौ अलय सँ आभी पौत्र देवनाथ सुत अर्तिनाथ द्दौo (२०६/०८) ठo राधानाथ सुता दरिहरा सँ निधिनाथ सुत शिवशंकर दौ (२०३//०८) शिवशंकर प्रo रूदनाथ सुतो गोपालशंकर मदनशंकरो नरउन सँ ब्रजनाथ दौ सँ सुत द्दौo (२०४/०९) ठ. बालकृष्ण६ सुतो कमलाकान्तस: नरउन सँ मुनी दौ (११३/०८) करमहा सँ जलघर द्दौo अपरा बालकृष्णु सुता पाली सँ पुरन्दनर दौ (१९३//०८) खण्ड बला सँ ठo भगीरथ द्दौo ठo कमलाकान्त् सुता इन्‍द्रकान्त० चित्रकान्त (२१०//०८) मित्रकान्तण (२११/०६) शिवकान्तार: (२११/०७) करमहा सँ राघानाथ दौ (१४०/०२) विश्वननाथ सुता हरिनाथ (२८५//०२) नेना (०६//०९ उo टीo) प्रेमनाथ (२१८//०४) मुकुन्द राधानाथा: पण्डु आ सँ बलभद्र दौ (१९२/०७) पाँ बेलभद्र सुताo (२५५/०७) दिगउन्थह सोदरपुर सँ बेचू सुत परिवया दौ (९८/०४) चलमणि सुतो रमानन्द९ बेचूकौ पाली सँ लक्मी्र नारायण दौ (९४/०५) दरिहरा सँ घराघर द्दौo बेचू हरिनन्द० सुता परिवया कच्चू‍ वंशघर श्या मनाथ (२३९//०७) रूपनाथा करमहा सँ भिरिव दौ (९४//०२) भिरिव सुतो भवानीदत्त: (३१६//०३) सरिसब सँ रघुनाथ दौ (९४/०६) पाँ महिपति सुतो रघुनाथ: दरिहरा सँ छोटाई सुत पुछाई दौ बेलउँच सँ जयकृष्णी द्दौo रघुनाथ सुता वलियास सँ काशीनाथ दौ (११२/०७) हरिअम सँ मोहन द्दौo परिवया सुतो मानीकनन्दoन (२१४/०७) मोदानन्द१नो टकबाल सँ बन्धुासुत

(२१०) (४३६)
बाछ दौ (१४५//०१) बाछ सुतो (२११/१०) रविनाथ: सरिसव सँ रतिनाथ दौ (२०५//०६) करo दुखन द्दौo राधानाथ सुता तेजनाथ शशिनाथ द्वारिकानाथ सोमनाथा: सिहौलि माण्ड/र सँ शम्भुथनाथ सुत गोवर्द्धन दौ (१८८//०२) धर्मेश्वमर सुतो कलाघर: सोदरपुर सँ पोगल दौ (१८८/१०) अपरापोगल सुता पाली सँ हेमाड्त्रoद दौ (६९//०९) नरउन सँ गोनोड द्दौo कलाघर सुता शम्भुतनाथ इश्वनरीदत्त नन्दी०पतिय: (२१२/०९) हरिअम सँ प्रान्नासथ दौ (१३९//०८) दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo शम्भुननाथ सुतो गोवर्द्धन: जजिवाल सँ सनफूल दौ (१८३//०८) पण्डुशआ सँ मोहन द्दौo गोवर्द्धन सुतो श्रीकान्तश लक्ष्मी कांतो (०५/०७) सरिसब सँ आदिनाथ दौ (१९८//०४) आदिनाथ सुता खौआल सँ वेणीदत्त दौ (१८७//०६) खण्ड‍बला सँ गोपीनाथ द्दौo ठo इन्द्रोकान्त सुता विनोदकान्तज प्रमोदकान्तद अच्युलत कान्‍ता: माण्डोर सँ दिनबन्धु‍ सुंतगोपीनाथ दौ (१८६/११) दिनबन्धुा (२७५//०२) सुता गोपीनाथ घनानन्दा प्रo रेवतीनाथ भोल प्रo यशोदानन्दन वेदानन्दा : करमहा सँ धर्म्म दत्त सुत खगेश्व५र दौ (१९४/०७) सo मo धर्मदत्त सुतो खगेशवर: गिरीश्व्रो सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (११९//०२) वुधवाल सँ परशमणि द्दौo खगेश्वनर सुतो हरिहरगोविन्दोत एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo (२१०/०७) ठo चित्रकान्तो सुता पाली सँ खगनाथ सुत गोपीनाथ दौ (१०८/०३) बच्च०न प्रo खगनाथ सुता गोपीनाथ फणिनाथ नीरसाo (२४४//०७) खण्ड‍बला सँ ठo श्रीनन्द न दौ (१९३/०९) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता बैद्यनाथ अनन्तप फनन्ता/ माण्ड)र सँ रघुनन्दबन दौ (१८६/११) रघुनन्दनन (०५/०३ उo टीo) सुता खण्डनबला सँ जयनाथ दौ (१७७/०३) खोआल सँ मोदनाथ द्दौo अपरा ठo चित्रकान्तल सुतो अनील कान्तन अभयकान्तोु

(४३७)
पाली सँ विकल सुत सुत रूपनाथ दौ (१०८//०३) विकल प्रo हेमनाथ सुता पियूषनाथ (२८७//०७) रूपनाथ पुष्प३नाथा नरउन सँ राधानाथ दौ (११६//०८) कन्दूद प्रo राधानाथ सुतो यदुनाथ (२४४//०३) (२१२//०२) कञजनाथो खण्डपबला सँ मoकुo वाबू गुणेश्वखर सिंह दौ (१८५//०९) सकराढ़ी सँ हृदयधर द्दौo रूपनाथ सुता माण्डथर सँ रूद्र सिंह सुत जयनन्दनन सिंह दौ (२०४/०४) रूद्र सिंह सुतो जयनन्दतन सिंह: हरिअम सँ योगीलाल दौ (१८५/०४) माण्ड१र सँ लोटनी द्दौo जयनन्दँन सिंह सुतो जगतानान्दन सिंह: करमहा सँ मार्कण्डेाय दौo (११७//०१) महादेव सुता बलदेव कमलनयन मार्कण्डे४यका: बलियास सँ रूद्रपति सुत इन्द्रसपति दौ (१९०//०१) खण्ड१रबला सँ अनूपनाथ द्दौo मार्कण्डे य सुतो भोलाक: नरउन सँ मनहर सुत गिरधर दौ (२०१//१०) गीरधर सुता करमहा सँ शीतल दौ (१८३//०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo (२१०/०७) ठo मित्रकान्ता सुता पाली सँ भोलानाथ सुता अमरनाथ दौ (२०५/०८) वलियास सँ ठकुरपति द्दौo (२१०/०७) ठo शिवकान्त‍ सुता दरिहरा सँ तारानन्दा सुत भीमानन्द५ दौ (१८७//०३) धनानन्दन सुता लक्ष्मीतनन्द१न नीकानन्द् (२१८/०५) गिरजानन्दाद:खण्ड्बला सँ बाबू रमापति। सिंह दौ (११५//०८) खौआल सँ बनी द्दौo गिरजानन्दि सुतो तारानन्दद: अम्बिकानन्दो‍ करमहा सँ भेषदत्त दौ (२०२//०६) दरिo किशोरनाथ द्दौo तारानन्दग सुतो भीमानन्दत मेधानन्दोप करमहा सँ चंचल दौ (१२५//०३) नरउन सँ मुक्तिनाथ द्दौo भीमानन्द सुतो खण्ड बला सँ हरिनाथ सिंह दौ (२०५//०१) हरिनाथ सिंह सुतो भक्तिनाथ सिंह मुक्तिनाथ सिंहो: माण्ड र सँ कृष्ण दत्त सुत बॉंके दौ (१८६//०२) नरउन सँ घुरघुर द्दौo (२०४/०९) ठo हरिकृष्णo सुता आदयाकान्तड दुर्गाकान्तद (२११/०१) क्षेमकान्ताक: (२१२/०३) नरउन सँ बचकन सुत फतुरी दौ (१२२/०५) सकाराढ़ी सँ जगमोहन द्दौo ठo आदयाकान्तम सुतो तेजनाथ (२११//०१) देवनाथौ (२११//०६) करमहा सँ लान्हि सुत पीताम्ब्र दौ

(२११) (४३८)
(१२२//०३) बलियास सँ दामोदर द्दौo (२११/११) ठo तेजनाथ सुता पाली सँ मोतीनाथ दौ (१२५/०९) डमरू नाथ सुतो मेघानाथ: माण्ड१र सँ हनुमानदत्त दौ (१८३/०३) खण्ड्बला सँ बावू गणेश दत्त सिंह द्दौo मेघानाथ सुता मोतीनाथ (२४४/१०) अभयनाथ झलानाथ हेडम्बणनाथा: खण्ड‍बला सँ बावू ललितेश्वतर सिंह दौ (२०३/०८) करमहा सँ भीमनाथ द्दौo मोतीनाथ सुतो शचीनाथ दिनानाथौ नरउन सँ अभयनाथ सुत लीलानाथ दौ (१८४//०७) भोलानाथ सुतो अभयनाथ: (१२३/०२) करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo सरस्वरती अभयनाथ सुता पीणाकनाथ हृदयनाथ लीलानाथ यदुनाथा: (२१३/०८) घुसौत सँ परशमणि दौ (१२६//०५) परशमणि सुतो लूचे बुलाकौ पण्डुलआ सँ बलभद्र दौ (२१०/०८) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo सरस्वरती लीलानाथ सुतो बैद्यनाथ प्रेमनाथौ करमहा सँ बचकन सुत बल्लो( दौ (१७९//०१) पबौली सँ मन्धयन द्दौo (२११/११) ठo देवनाथ सुता दरिहरा सँ महन्थ सुत महेश दौ (२०२//०५) महन्थ प्रo किर्तिनन्द न सुता महेश गणेश नरेश सुरेशा: नरउन सँ नेत्रनाथ दौ (११६//०८) कुञ्जन प्रo तीर्थनाथ सुतों कृष्णरजी प्रo नेत्रनाथ: बुधवाल सँ कंटू दौ (१२०/०६) सोदरपुर सँ चित्रघर द्दौo नेत्रनाथ सुतो शिवनाथ वीरनाथौ (२१४/०९) हरिअम सँ ठीठर दौ (११९/०८) ठीठर सुता दरिहरा सँ देवनारायण सुत श्री नारायण दौ (१८४/०२) देवनारायण सुतो श्री नारायण सहदेवौ नरउन सँ टेकनाथ दौ (२०३//०२) टेकनाथ सुता खौआल सँ देवकृष्णौ दौ (१६२//११) नरउन सँ कलानिधि द्दौo श्रीनारायण सुता एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo महेश सुता करमहा सँ चंचल सुत माघव दौ (१२५//०३) माघव सुता नरउन सँ विद्यानाथ दौ (१९८/०२) विद्यानाथ सुता करमहा सँ केशव दौ (११९//०६) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo

(४३९)
(२११//१०) ठo दुर्गाकान्तर सुता जीवनाथ दिवानाथ मदनानन्दा्: ओइनि सँ बावू खोजेन्द्र नारायण सुत बावू कुल प्रo श्रीमन्तु नारायण दौ घुसौत सँ ठo केशव द्दौo ठo जीवनाथ सुता फूलदाहा पाली सँ बवे सुत महानन्द दौ नाहस खौआल सँ चौo दशरथ: द्दौo (२११/११) ठo क्षेमकान्ता सुता करमहा सँ दिगम्बरर सुत बसन्त् दौ (१२२//०१) दिगम्बदर सुतो (२७९//०७) बसन्त् प्रo ब्रजनन्दान: सकराढ़ी सँ दामोदर दौ (१२२//०६) मनमोहन सुता (२४५//०२) दामोदर गोपाल लीलानाथा: (०४/०८) करमहा सँ नन्द्लाल दौ (१८९//०७) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo दामोदर सुतो पद्मनाथ: एकहरा सँ दामोदर दौ (१११//०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo बसन्त२ सुता वलियास सँ भैयो सुत रामेश्वार दौ (२०४//०१) रामेश्वुर सुता सोदरपुर सँ शिवनन्ददन दौ (१९३/०५) शिवनन्दोन सुतो महावीर: पाली सँ श्रीनाथ दौ (१९३/०७) खण्डपबला सँ महाराज रूद्र सिंह द्दौo अपरा ठo क्षेमकान्तर सुता उग्रनाथ (२१२//०२) रघुनाथ (२१३/०६) यदुनाथ शचीनाथा: पाली सँ झिंगुर सुत बद्रीनाथ दौ (१२८//०१) शक्तिनाथ सुता लक्ष्मीरनाथ (२४०//०२) झिंगुर ज्योाo माघवा: सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (१८८//०३) गिरधारी सुते भैयेक: बुधवाल सँ मनरंजन दौ (१८८/०७) सोदरपुर सँ भवन द्दौo ब. (११/१०) झिंगुर सुतो बद्रीनाथ: पबौली सँ नाथा सुत बुद्धि दौ (१९८/०/) घुसौत सँ दुर्म्मिल द्दौo बद्रीनाथ सुता माण्ड१र सँ श्रीपति सुतयदू दौ (२१०//०३) नन्दीौपति सुतो श्रीपति: खण्ड‍बला सँ कृष्णााराम सुत चुन्नीब लाल दौ (१६६//०३) चुन्नीतलाल सुता नाहस खोआल सँ बतहन दौ (१९९//०४) बेलउँच सँ छबन द्दौo श्रीपति सुतो यद्दू गोनू कौ सोदरपुर सँ (कन्होीली) बदन दौ (१२१/०५) बदन सुता पण्डुसआ सँ लच्छीब दौ (१९७/०२) सरि सब सँ चन्द्रौमणि द्दौo यद्दू सुतो गीता सरिसब सँ कालीदत्त सुत गोपाल दौ (१९२/०२) गणेश सुतो कालीदत्त: एकहरा सँ

(२१२) (४४०)
बवुरैया दौ (१९२/०३) सोदरपुर सँ घीरेश्वीर द्दौo कालीदत्त सुतो गोपाल: बुधवाल सँ हृदयमणि दौ (१९९/०३) खण्डैबला सँ उग्रसिंह द्दौo गोपाल सुतो फेकू बूचनौ माण्डपर सँ शोभन सुत भैये दौ (२०५//०८) तिसउँत सँ भैये द्दौo (२१२/०६) ठo उग्रनाथ सुता नरउन सँ सोमनाथ दौ (२११/०२) कञ्जनाथसुता सोमनाथ तंत्रनाथ विश्वरनाथ मोदनाथा: सोदरपुर सँ लक्ष्मी पति दौ (२०५/०४) कृष्णभपति सुतो लक्ष्मीसपति दरिहरा सँ बछरण दौ (१८४/०२) बछरण प्रo मित्रनारायण सुता पाली सँ घरनीघर दौ (११८/०२) सोदरपुर सँ मउज द्दौo लक्ष्मी्पति सुतो गुदर: माण्ड र सँ दामोदर दौ (१०७//१०) रत्न१पति सुता दामोदर गिरधर बनमाली का: सोदरपुर सँ कुञ्ज बिहारी दौ (१९०/०८) कुञ्जबिहारी सुतो रोहिणीदत्त मुरारी करमहा सँ सुबोध दौ (९९//०३) दरिहरा सँ मनसुख द्दौo दामोदर सुतो (२८१/०५) रमानन्दा: (२१४//०८) खण्ड(बला सँ बावू गणेशदत्त सिंह दौ (१७४//०१) दरिहरा सँ घननाथ द्दौo सोमनाथ सुता मणिनाथ हरिनाथ भद्रनाथ भवानीनाथ देवनाथा: मानी सोदरपुर सँ शास्त्रा र्थ मार्तण्डत (उदयपुर: राजस्थारन में राजपण्डित) मार्कण्डेीय सुत लोकेश्व्र दौ (७७//०८) बाछनि सुतो वामदेव: माण्डरर सँ परमानन्दर दौ (१०५/०३) खण्ड‍बला सँ रामदेव द्दौo वामदेव सुता गंगा बछरू (३१५//०४) मंचिता: करमहा सँ सदानन्दस दौ (१५६/०९) माण्डपर सँ हरपति द्दौo मंचित सुतो रघुनाथ: करमहा सँ नन्दद दौ (९१/०९) मoमo नन्द सुताo खौआल सँ लक्ष्मीापति दौ नरउन सँ कृष्णं द्दौo रघुनाथ सुतो पिणाकपाणि शूलपाणि करमहा सँ महिघर दौ (११०/०३) सोदरपुर सँ बासुदेव द्दौo पिणाकपाणि सुतो सदाशिव गणेशो पाली सँ दुर्गादत्त सुत मोहन दौ (१०६//०८) मोहन सुतो भोल प्रo तुलाराम रूद्रनाथौ सरिo सोदरo रूद्रनाथ दौ (११०//०९) गंगाराम सुतो गुणानन्द८: हरिअम सँ अनन्तँ दौ
(४४१)
(९२/०८) अनन्त१ सुतो (२१९/०२) भिरिवक: सोदरपुर सँ रघुनाथ दौ (९४//०६) रघुनाथ सुता घुसौत सँ सदानन्दग दौ (१३९/०७) पबौली सँ भरथी द्दौo गुणानन्दम सुता रंकनाथ दुल्ल्ह प्रo गोपीनाथ रूद्रनाथा: माण्डतर सँ दशरथ दौ (९२//०६) सोदरपुर सँ रतिपति द्दौo रूद्रनाथ सुता दरिहरा सँ देवनाथ दौ (१८७//०४) खण्डमबला सँ गुणानन्द( द्दौo गणेश सुतो मार्कण्डेायक: हरिअम सँ योगीलाल दौ (१८५/०४) माण्डनर सँ लोटनी द्दौo मार्कण्डेशय सुता लोकेश्व/र अनन्तस कन्टीार वाचस्प ति उँमापति गंगापतिरमापतिय: दरिहरा सँ खङगपाणि दौ (२०१//०६) करमहा सँ विश्व नाथ द्दौo लोकेश्वतर सुतो प्रोo (M.A. PH. D. Lit.) विश्वे्श्वदर प्रo भेरवेश्वछर: नरउन सँ तेजनाथ सुत कमलानाथ दौ (१२३//०६) कमलानाथ सुता दुर्गानाथ दिनानाथ अमरनाथा: (०६//१० उ.टी) सोदरपुर सँ ठीठर सुत ब्रजनाथ दौ बुधवाल सँ गोशाँई द्दौo (२१२/०६) ठo रघुनाथ सुता हरिअम सँ मुक्तिनाथ दौ (१९३/०१) जयदेव सुता मुक्तिनाथ वेणीनाथ बुद्धिनाथ (०५/११) सिद्धिनाथ विन्य्म Pनाथ वलियास सँ लेशपति दौ (१९३/०४) करमहा सँ पीताम्बथर द्दौo मुक्तिनाथ सुतो हेमनाथ: नरउन सँ सरस्व‍ती यदुनाथ दौ (२११//०४) सरस्वुती यदुनाथ सुतो नित्य नाथ रमानाथौ माण्ड्र सँ फलहारी दौ (११६//०२) फलहारी सुता बलदेव वासुदेव बच्चीु हेमकृष्णाु: खण्ड बला सँ रघुपति दौ (१७५/०२) खौआल सँ धर्मनाथ द्दौo (२०४/०९) ठo राघेकृष्णण सुता वैयाo दयाकान्ति गौरीकान्ता (२१४//०८) वैयाo रमाकान्ताह: (२१४//९) पाली सँ दुखरण दौ (१९१//०१) दुखरण प्रo मणिनाथ सुता दरिहरा सँ मनभरन दौ (१७७//०२) सरिसब सँ घरापति द्दौo वैयाo ठo दयाकान्त सुता कृपाकान्त (२१३//०१)

(२१३) (४४२)
(२१३//०९) शोभाकान्तँ काशीकान्ता (२१४/०९) श्रीकान्ताे: (२१४//०६) वलियास सँ लेशपति दौ (१९३/०४) करमहा सँ पीताम्ब२र द्दौo (२१३/१०) ठo कृपाकान्त९ सुता माण्डकर सँ कमलानाथ दौ (१०७/०३) कमलानाथ सुता खण्डकबला सँ विजयनाथ सिंह दौ (२०५//०१) विजयनाथ सिंह सुतो मुनिनाथ सिंह: नरउन सँ शिवनन्द न दौ (२०१//१०) शिवनन्द न सुतो जगन्ना७थ: (०६//०९ उo टीo) दरिहरा सँ बलभद्रदौ (२०३//०४) बलभद्र सुतो काशीनाथ: (२१७/०१) सोदरपुर सँ गोपाल दौ (१८६//०१) वुधवाल सँ सरशमणि द्दौo अपरा ठo कृपाकान्तन सुता नरउन सँ धर्मनाथ सुत नेत्रीनाथ द्दौo (१२५/०८) धर्मनाथ सुता चेतनाथ हरिनाथ प्रo किर्तिनाथ देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ नित्यरनाथ लीलानाथा: वलियास सँ ठेड.नी सुत बच्चेँ दौ (१८५//०७) सोदरपुर सँ काशी द्दौo देवनाथ: प्रo नेत्री नाथ सुतो विनोद हरिअम सँ तुलनाथ सुत भरत दौ (१८२//०७) भोला प्रo तुलानाथ (२९५/०९) सुत लक्ष्मीेनाथ (२८३/०४) राम प्रo (२८३/०४) डीहनाथ लक्षमन: प्रo डीम्भेनाथ भरथ: प्रo बलभद्रा: पबौली सँ नारायणदत्त दौ (२०४/०१) माण्ड्र सँ भवनाथ द्दौo भरत सुता नरउन सँ एकनाथ सुत: बैद्यनाथ द्दौo (१९२//०२) बैद्यनाथ (२१७/१०) सुता गुणनाथ (२४४/०६) गणानाथ ब्रजनाथ जीवनाथ इन्‍द्रनाथा: (२४५//०१) सोदरपुर सँ नेना दौ (१९३/०१) नेना सुतो भूवनेश्व र: पाली सँ परिवया दौ (१८१/०६) खौआल सँ बनी द्दौo (२१३//०१) ठo शोभाकान्ते सुता हरिअम सँ भेरवघर सुत महावीर दौ (१०७/०२) गिरधर (२८२/०५) सुता महिघर सत्यमघर कमलाघरा: खण्डतबला सँ भैया दौ (१६२/०५) खौआल सँ गोकुल द्दौo महिघर सुतो भेरवघर: दरिहरा सँ तिलानाथ दौ (१६५/११) खण्डसबला सँ भिखू द्दौo भेरवधर सुतो महावीर कन्टी रौ खण्ड बला सँ चुम्मरन सिंह दौ (१९७//०९) चुम्म१न सिंह सुतो दयानाथ सिंह: वलियास सँ दूर्म्मिल दौ
(४४३)
(१७७//०६) दूर्म्मिल सुता घनश्यासम कुमर गोशॉइका: जमहौली पाली सँ कमला दत्त दौ (१७८/०८) खण्डमबला सँ थानू द्दौo महावीर सुतो इन्दुनघर विश्वमम्भइर खौआल सँ वैयाo हरिनाथ सुत कृष्ण१देव दौ (१६४//०९) वैयाo हरिनाथ सुतो कृष्णखदेव भोलाकौ सरिसब सँ ठकुरे सुतबतहा दौ (२०९//०१) विश्राम सुतो ठकुरे करिये (२४०/०९) कौ दरिहरा सँ रोहिणी दौ (२०९/०३) (३३६/०४) रोहिणी सुता कुजौली सँ छोटकू दौ (५७/०५) सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo ठकुरे सुतो बतहा क: फनन्दकह सँ गुणीश्वोर सुत गोशाँई धरानाथ दौ (१७९/०१) गोशाँई धरानाथ सुता खगनाथ (३०७//०१) भगतझोटी (२५६/९) सरिरसब सँ महादेव सुत भोला दौ (१७८/०७) एकहरा सँ ज्योरo हरिश्वतर द्दौo बतहा सुता कार्तिक भूटकन बच्चा का पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ (१९६//०५) लोटन सुतो बैद्यनाथ: वलियास सँ जीवन दौ (१८८/०७) कवि जीवन सुतो बिनमा चित्रनाथौ (३०७/०८) सोदरपुर सँ भवन दौ (१८८/०७) खौo चेथड द्दौo कृष्णसदेव सुतो रूद्रनाथ बैद्यनाथ काशी नाथौ दिगउन्ध( सोदरपुर सँ नित्यारनन्दा दौ (२१०/०१) मानीक नन्दथन सुतो विद्यानन्दष नित्या नन्दोन नरउन सँ बाना दौ (१७३/०२) पण्डुिआ सँ भैया द्दौo नित्याौनन्‍द सुता जीबानन्द बचनानन्दन शचनानन्द‍ इन्द्राुनन्दए जयानन्दाउ: पाली सँ शक्तिनाथ दौ (२१२/०७) सोदरपुर सँ गिरधारी दौ (२१३/०१) ठo काशीकान्त सुता नरउन सँ नेत्रनाथ सुत वीरनाथ दौ (२११//०८) वीरनाथ सुता घुसौत सँ फतुरीसुत विद्यानन्द दौ (१९८//०२) फतुरी सुता रमानन्दर परमानन्‍द विद्यानन्द२ तारानन्दा : सिमरo खौआल सँ अनिरूद्ध दौ (१३३//०५) जयभद्र सुतो अनिरूद्ध यदुनाथो पबौली सँ नाथा दौ (१९८/०९) पण्डु आ सँ ठाकुरदत्त द्दौo अनिरूद्ध सुता गणेश (२८५//०३) हरिनन्दधन (२४५/०६) शिवनन्द न श्री नन्दडना: पाली सँ शक्तिनाथ दौ (२१२/०७) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo

(२१४) (४४४)
विद्यानन्द( सुता कन्हौ ली सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम सुत जयनन्दसन दौ (१७७/०७) पुरूषोत्तम सुतो जयनन्दरन यदुनन्दधनो करमहा सँ विश्वपनाथ दौ (२१०/०७) पण्डु आ सँ बलभद्र द्दौo जयनन्दरन सुता अभिरमन गोपीरमन रोहिणीरमन रेवती रमना: मंगरौना हरिअम सँ भैरव सुत मुसहड़ दौ (७३//०३) चिलका सुतो (२७४//०९) जीवन: खौआल सँ पद्मापति दौ (१२६//०८) सरिसब सँ रघुनाथ द्दौo जीवनाथ प्रo जीवन सुता योगनाथ ननू (२६१//०१) (३१५/०२) बावूनाथ केदारनाथा: सोदरपुर सँ मोहन सुत धीरेश्वजर दौ (१९२/०४) दरिहरा सँ भिखारी द्दौo योगनाथ सुता भीखन भैरव भूलना: बo (२७/०४) माण्डोर सँ हियन दौ (११४/०१) अपरा पाँहियन सुतो यदुनाथ: एकहरा सँ मoमo गुणीश्वार दौ (१३४/०९) पण्डुिआ सँ पौ धीरेश्वथर द्दौo भैरव सुतो मुसहड़: माण्डुर सँ कलाघर सुत शम्भुू दौ (२१०//०४) जजिवाल सँ सनफूल द्दौo मुसहड़ सुतो लूट: (२९३//०८) नाहसँ खौआल सँ युवराज दौ (१९९//०६) हरिअम सँ खगदत्त द्दौo (२१३//०१) ठo श्रीकान्तव सुतो इन्द्रनकान्तड शेखर प्रo मुक्रिकान्तोय करमहा सँ लोकनाथ दौ (१८०//०१) लोकनाथ प्रo सीताराम सुता नरउन सँ बलदेव दौ (२०२/०८) खण्डयबला सँ बावू घनेश्वलर सिंह द्दौo (२१३/०९) ठo गौरीकान्ति सुता माण्ड र सँ रमानन्दक दौ (२१२//०६) रमानन्दा सुतो महावीर मोहनो (२४४//०३) नरउन सँ आदिनाथ दौ (११९/०६) हरिअम सँ लोकनाथ द्दौo (२१३/०९) वैयाo ठo रमाकान्तर सुता हरिअम सँ लक्ष्मीननाथ दौ (२१३//०६) लक्ष्मीँनाथ सुता रघुनाथ मथुरानाथ केदारनाथा: नरउन सँ राधानाथ दौ (१९३/०३) राधानाथ सुतो बौकू क: (२७६//०८) पबौली सँ शीतल दौ (१७९//०२) शीतलादत्त सुता पाली सँ बाउन सुत कलरू दौ (११३//०१) बाउन सुतो गोशाँई कलरूक:
(४४५)
सोदरपुर सँ बन्धुू सुत गुल्लीँ दौ (१०४//०५) बन्धुी सुतो गुल्लीधक:नरउन सँ कुलपति दौ (१००/०१) बुधवाल सँ हरिश्वरर द्दौo गुल्ली सुता नरउन सँ रूद्रपति दौ (११७//०९) सरस्वँती रूद्रपति सुता हरिअम सँ यार दौ (१०४//०५) माण्डीर सँ भवेश द्दौo (गौशाँई कलरू सुतो फूद्दी प्रo बलभद्र: (२८०/०६) दरिहरा सँ यग्य१ नारायण दौ (१९२//०९) नरउन सँ लक्ष्मीौनाथ द्दौo) अपरा गोशाँई कलरू सुतो लोकनाथ: खण्डतबला सँ जगत सिंह दौ (१२०//०२) बलियास सँ मणि द्दौo अपरा ठo रमाकान्तश सुता बुधवाल सँ सोन सुत जनार्दन दौ (१८३/०२) माण्ड२र सँ हनुमान दत्त द्दौo (२०४/०९) ठo केवल (११२//०६) कृष्णँ सुता धराकान्ता मघुकान्त३ मेघाकान्ताग: (२१८/०३) वलियास सँ देवपति दौ (१९३/०२) नरउन सँ गदापाणि द्दौo ठo धराकान्तण सुता माण्डार सँ बच्चू२ सुत यदुनन्दयन दौ (२०१//०३) यदुनन्द न सुतो देवनन्दौन: सोदरपुर सँ मoमoउo सदन दौ (१८९//०६) मoमo ठo सदन सुतो महो षष्ठीदनाथ महो पुण्य राय वेणीनाथ (२१७//०३) महो गोप्रृनाथ बैयाo अर्कनाथा: दरिहरा सँ धनानन्दस दौ (२११/०७) खण्डमबला सँ बावू रमापति सिंह द्दौo ठo मधुकान्तर सुता विश्वानाथ पुण्यिनाथ (२१६/०२) जयनाथ श्री (२१७//०४) श्रीनाथ (२१७//०९) दरिहरा सँ ननू सुत तोषनाथ दौ (१९२//१०) घुरघुर प्रo तोषनाथ सुता खण्ड बला सँ बावू योगीपति सिंह दौ (१८४//१०२) बावू योगीपति सिंह सुतो बावू घरापति सिंह: सकराढ़ी सँ ब्रजमोहन दौ (१२२/०७) ब्रजमोहन सुता रामलक्षमन भरत शत्रुघ्ना०: नरउन सँ दुरिवया सुत बुद्धिकर दौ (२०१/०४) खौआल सँ मोदनाथ द्दौo ठo विश्वतनाथ सुतो विजयनाथ विद्यानाथौ करमहा सँ नरनाथ सुत गणेश दौ (१७८/०४) गणेश सुता बेलउँच सँ सुधाकर सुत मदन मोहन दौ (१८३/०८) सुधाकर सुतो मदन मोहन: पण्डु४आ सँ पाँजीवेश्व र दौ (६५//०५) पाँo रामकृष्णम सुतो पाँजीवेश्व र: पाली सँ भवानीदत्त

(२१५) (४४६)
सुत लोटन दौ (२१४/०६) वलियास सँ जीवन द्दौo पाँ जीविश्वचर सुतो पाँ काशीनाथ: सोदरपुरकटका सँ इशान्नानथ सुत गुदर दौ (१८८//१०) छबनू सुतो बचनू क: वुधवाल सँ नरपति दौ (१७२/१०) नरपति सुतो रूद्रपति बo (२/०१) रूद्रपति दरिहरा सँ हरिजीव दौ (७३//०१) हरिअम सँ मोहन द्दौo बबनू सूतो इशान्नातथ: अलय सँ मही दौ (६०//०२) अपरा मही सुता दरिहरा सँ गंग सुतधनी दौ (२०९//०९) घनी सुता सोदरपुर सँ दलपति दौ (१४७/०२) दलपति सुतो किर्तिपति सुखैत खौआल सँ जगाई सुत अनी दौ (२०७//०६) करमहा सँ बछाई द्दौo इशान्ना थ सुता दीनानाथ गुदर सोने मनोहरा: (२७५/०१) बलियास सँ खुशिहाल सुत वाचा दौ (१३५/०१) बाचा (२६३//०२) सुतो बo (१६/०९) जयराम बावूलालौ हरिअम सँ देवकृष्णद सुत रामेश्वार दौ (२०९/०१) गंगोली सँ कृपाराम द्दौo गुदर सुता करमहा सँ होरिल दौ (१२४//०५) होरिल सुता चिन्ताष ब. (१४/०१) चाण विहार पाँगुदर झपटीका सरिसब सँ तिलकेश्वार दौ (१९९//०८) तिलकेश्व०र सुतो लक्षेश्वुर वलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ दौ (१३०//०३) हेमनाथ सुतो बवुएक: हरिअम सँ बौक दौ (२०९/०१) बोक सुता सकराढ़ी सँ दिनबन्धुू दौ (१२९//०६) करमहा सँ जगन दौहित्र दौ मदनमोहन सुता पाली सँ रघुनन्दसन दौ (१९७/०३) रघुनन्ददन सुता चुनचुन रामी यद्दूका कुजौली सँ हृदयनाथ सुत कृष्ण०लाल दौ (१९९/०७) मoमo वागीशसुता (२६९//०१) बाछ हेमनाथ (ब.११/११) घनी जयनाथ हृदयनाथा: सोदरपुर सँ गोनू दौ (६८//०२) उचतिसँ पुरूषोत्तम द्दौo हृदयनाथ सुतो खगनाथ बैयाo कृष्णालालौ वलियास सँ ब्रजनाथ दौ (१४०/०२) घुसौत सँ ठo उँमापति द्दौo वैयाo कृष्णृलाल सुता बेलउँच सँ छबन सुत नेहनाथ दौ (१९९//०४) नेहनाथ सुतो मुशन प्रo

(४४७)
बैद्यनाथ: दिघो सँ आँखी सुत हिरादौ (१८७//१०) हिरा सुतो बाचाक: (२१८//०५) करमहा सँ चित्रघर सुतऋद्धि दौ (१६४//०९) दरिहरा सँ बवनू द्दौo (२१५/०७) ठo पुण्य५नाथ सुता विनोद प्रo (२१७/०१) अभयनाथ प्रकाश ललना:हरिअम सँ बृजबिहारी सुत गणेश दौ (२०३//०५) उगरी सुतो कुञ्जबिहारी बृजबिहारी कौ कुजौली सँ झडूला सुता आदिनाथ दौ (६४/०१) आदिनाथ प्रo तिलकेश्वोर सुतोचन्द्राहनन्दप: बभनियाम सँ रूदी दौ (१३९//०७) सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo बृज बिहारी सुतो घनेश्व(र गणेशौ सरिसब सँ पाँ जगद्धर सुत पाँभूवनेश्व१रीदत्त दौ (७३/०५) पाँननू सुतो पाँ जगद्धर: करमहा सँ गोरीदत दौ (१३२//०४) महो गौरीदत्त सुता सोदरपुर सँ उँमापति दौ (१६६/०८) करमहा सँ जगन्ना्थ द्दौo पाँजगद्धर सुतो पाँ भूवनेश्व/रीदत्त भोला कौ पाली सँ कमलादत्त दौ (१७८/०८) खण्ड)बला सँ थानू द्दौo पाँ भूवनेश्वारीदत्त सुता बुधवाल सँ दुर्गापति सुत मुकुन्द४ दौ (१८९//०४) मुकुन्दह सुता भूषी वूचन बूदा छोटकू का सरिसब सँ ठीठर दौ (१७७//०९) पाँ चाण सुता ठीठर जयलाल ब्रजलाल मन्नूतका वलियास सँ नाथ दौ (१२०//०४) (३३४/०६) नाथ सुतो गोकुल: बुधवाल सँ ब्रह्मदत्त सुत बछरू दौ (१७२/१०) ब्रह्मपति सुतो (२९८//०५) साहिब बछरू कौ कुजौली सँ गौरी नाथ सुत रामी दौ (५६/०३) माण्डोर सँ बावू द्दौo बछरू सुतो परशमणि रतनो खण्डलबला सँ बन्धुर दौ (१२०//०५) बन्धुौ सुतो सिपाही दुर्गादत्त: पाली सँ अनू दौ (१८८/०७) रामचन्र्o५ सुत गोपीनाथ सुतो वादूक: खौआल सँ रूचि दौ बावू सुतो अनू नारायणौ खोआल सँ भीखू सूत राम दौ सरिसव सँ कृष्ण७ द्दौo

(४४८)
अनू सुतो बाछाक: (३०२/०८) सोदरपुर सँ दशावधान दौ (१५१/०७) रामकर सुत हरपति सुतो दशावधान दशरथो दरिहरा सँ वामन दौ दशावधानसुता दरिहरा सँ रामकृष्ण( सुत शुभंकर दौ घुसौत सँ कृष्णददेव द्दौo ठीठर सुतो जगद्धर: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हारई दौ (७३//०१) सुबोध सुतो (२६७//०७) भवदत्त: पाली सँ पाँ हिरा दौ (१२०//०२) पाँ हिरा सुता वलियास सँ भगीरथ दौ (६२//०४) शिव (ब. ४//०२) पति सुत महन्त सुतो मोहन: सोदरपुर सँ भिखाई दौ मोहन सुतो भगीरथ मनीकों सोदरपुर सँ कृष्णामनन्दि दौ (१७३//०४) कृष्णादनन्द सुतोरेया (३१५/११) पीताम्बौरौ पाली सँ चीकू सूत गोविन्दि दौ (७१//०३) सोदरपुर सँ बावू द्दौo भगीरथ सुता पबौली सँ सदानन्दन दौ (१२०/०२) सदानन्दर सुता बुधवाल सँ कमलापति दौ (१६५//०९) कमलापति सुता सोदरपुर सँ हरिदेव दौ (१३०//०७) हरिदेव सुता हरिअम सँ गोढ़ाई सुत कुनाई दौ दरिहरा सँ गौरी पति द्दौo (ब.९//०८) भवदत्त सुता कन्हा ई रमनी चण्डीिदत्त तारणीदता पाली सँ भवानीदत्त दौ (१७८//०५) सकराढ़ी सँ गंगाधर द्दौo कन्हातई सुता हरिअम सँ सन्तो ष मणि दौ (२०९/०१) सन्तोष मणि सुतो बवूजन (२४८/०८) बलियास सँ खुशिहाल दौ (१३५//०१) जजिo सँक्ष्मीडधर द्दौo गणेश सुतो परमेश्विर: सुरगन सँ राय वेदानन्दी नारायण दौ (२०४/०६) अपरा राय रूपनारायण सुतो एकनारायण दुर्गा नारायणनौ माण्ड र सँ कुमर सिंह दौ (१८६/०९) नरउन सँ सरस्वपती गुणानन्दु द्दौo राय दुर्गा नारायण सुतो वेदानन्दन नारायणौ बद्रीनारायणनो करमहा सँ राजा दुर्गा प्रसाद दौ (८६/१०) पबौली सँ कन्हैोया द्दौo राय बेदा नन्दो नारायण सुता रघुनन्दनन नारायण विजय नारायण चेत नारायण होमेन्द्रउ नारायणा; रवौआल सँ जानकीनाथ दौ (१८८/०५) बुधवाल सँ गुदन द्दौo।।

(४४९)
ठo विनोद प्रo अभयनाथ सुता दरिहारा सँ खड़गनाथ सुत विद्यानाथ दौ (२१३//०३) काशीनाथ सुतो मोदनाथ खडत्रनाथौ हरिअम सँ महिघर दौ (२१३//१०) दरिहरा सँ तिलानाथ द्दौo खड़गनाथ सुतो पुण्यदनाथ विद्यानाथौ सोदरपुर सँ बलभद्र दौ (१९३/०६) बलभद्र सुता दरिहरा सँ विवानन्द दौ (१७७//०२) विश्वादनन्दि सुतो रमानन्द : सरिसव सँ गुणपति दौ (१२६/०३) योगनाथ (उ.टी.०२/०३) सुतो गंगा नाथौपनामक गुणपति माण्ड़र सँ दुर्गादत्त सुत ननू दौ (१७६//०८) दुर्गादत्त सुतो ननूक: बुधवाल सँ बछरू दौ (११९//०५) नरउन सँ हरिनाथ द्दौo ननू सुतो गरीब: करमहा सँ भवानीदत्त दौ दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौo गुणपति सुता शम्भु नाथ (२१८//०२) झोटहु (०२/०४ उo टीo) मुशरी (०२//०५) ठककन प्रo (०३/०४ उo टीo) डमरूनाथा: माण्डिर सँ मनपति दौ (२००/०४) मनपति सुतो बूलन: नरउन सँ गोविन्द दौ (१२५//०६) गोविन्दत सुतो बवुए (२८०/०५) बद्री कौ सकराढ़ी सँ प्रान्नािथ सुत ननू दौ (९६/०८) नेनु प्रo वंशघर सुतो करमहा सँ नेनू सुत ब्रजनाथ दौ (११८/०१) घराघर सुतोनेनूक: सोदरपुर सँ भवेश दौ (२०५/०१) एकहरा सँ रमापति द्दौo नेनू सुतो ब्रजनाथ: माण्डहर सँ वामदेव दौ (८९//०१) पाली सँजयदेव द्दौo ब्रजनाथ सुता सोदरपुर सँ भवेशसुत मानीक दौ (९०//०६) तिसउँत सँ सुबन्धुज द्दौo विद्यानाथ सुता हरिअमस सँ शम्भुेनाथ सुत लूटन दौ (१८५/०९) अभयनाथ सुतो हर्षनाथ गोपीनाथौ नरउनसँ बाँका उमानाथ दौ (१७४//०२) अपरा बॉंका उँमानाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ दौ (१०३//०३) सुता खण्ड्बला सँ मणिनाथ दौ (१०१/०९) करमहा सँ जगन्नाहथ द्दौo हर्षनाथ (२४३/०८) सुता शम्भुतनाथ प्रo विकल: माण्डणर सँ वाचा दौ (१०९/०७) सरिसब सँ गणेश द्दौo शम्भु नाथ सुतो लूटन प्र. छत्रनाथ:

(४५०)
खौआल सँ ठीठर दौ (१६२//११) मतिनाथ सुतो ठीठर: करमहा सँ मतिनाथ दौ (११६/०५) मतिनाथ सुतो गुणानन्दठ धर्मनाथौ माण्ड/र सँ भोलानाथ दौ (११४//०८) बुधवाल सँ लक्ष्मी१दत्त द्दौo ठीठर सुतो गंगानाथ: हरिअम सँ बछरण दौ (१२४//०१) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo लूटन सुता सोदरपुर सँ मo मo सदन सुत वेणीनाथ दौ (२१५/०६) वेणीनाथ सुतो धर्मनाथ: नरउन सँ बद्रीनाथ सुत अर्क्कनाथ दौ (२००/०३) अर्क्कनाथ सुतो श्या२मानन्द१ बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (१९०/०) वलियास सँ नन्दीदपति पति द्दौo (२१५/०७) ठo जयनाथ सुतो दीपन: वलियास सँ कमलापति सुत टेकपति दौ (१२२//०५) कमलापति सुतो जीवपति टेक पति करमहा सँ भीमनाथ दौ (२०३//०२) नरउन सँ टेकनाथ द्दौo टेकपति सुतो किशोर: खण्डटबला सँ बावू जानकी नन्दंन सिंह दौ (२०६/०४) बावू जानकीनन्दिन सिंह सुता बावू अभयशंकर सिंह बावू उँमाशंकर सिंह बावूजयानन्दड सिंह: नरउनसँ मुक्तिनाथ दौ (१९४//०१) जगद्बन्घु सुता (२१८//०१) मुक्तिनाथ गंगानाथ शिवनाथ एक नाथ पोखनाथ पीणाकनाथा: माण्डसर सँ झलबा प्रo श्या)मसिंह दौ (१८६/१०) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo मुक्तिनाथ सुता पाली सँ गंगाघर सुत गुणघर दौ (१२३/०२) गुणघर सुतो वैयाo महेश: नरउनसँ मनहर सुत दामोदर दौ (२०१/१०) दामोदर सुतो श्रीनाथ गौरी नाथौ करमहा सँ गोकुल सुत हेमकर दौ (१३४//०५) खण्डनबला सँ जगतसिंह द्दौo (२१५/०७) ठo श्रीनाथ सुतो सुशान्त( प्रशान्तोभ नरउन पुड़े सँ तारानाथ सुत बोधनाथ दौ (२१३//०८) बैद्यनाथ सुतो तारानाथ: घुसौत सँननू सूत अमृतकेश दौ (१७७/०६) अमृतकेश सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (१९१//०९) दरिहरा सँ गरीबानन्दत द्दौo तारानाथ सुता प्रोo रमानाथ (मैथिली भाषा व्या करण रचयिता। अलय कुल प्रकाशo मैथिल ब्राह्मणों की पंजी व्यँवस्था७) प्रोo तंत्रनाथ

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...