Friday, September 25, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :२१ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१) नगराम सन्दाहपुर सँ सिंहवाड़
सन्द१ह पुर सँ सिंहवाड़ अथ नगराम पछवारिपार लिश्‍व्य ते: अथ दिर्घोष: (२७०/२) ठ. आँरवी सुता लाल प्र. गुणाकर उदन परश्मखनि हीराका करमहा सँ ननू सूत गंगेश द्दौ (२७०/५) पडुआ सँ पाँ पशुपति द्दौo ठ. लाल सुतो गिरधारी अबध बिहारी कौ हरिअम सँ भवकृष्णर सूत प्रान्नाथ द्दौ दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौ द्दौ ठ. गिरधारी सुता नरउन सँ कवि सुरवनी सुत हँसदत्त द्दौ (३३३) कवि सुरवनी सुता धर्मदत्त हृदयदत्त चेता हँसदत्ता: खण्डरबला सँ सुत भोरानाथ द्दौ करमहा सँ देवानन्दर द्दौ द्दौ हंसदत्त सुतो ववुजन: सरिसब सँ साहब सुत दुल्लकह द्दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौ द्दौ अबध बिहारी सुतो गोपाल: करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ द्दौ जजिवाल सँ ननू द्दौ द्दौ गोपाल सूतो बवनू प्र. टेकनारायण: तिसउँत सँ जगन्नाथ सुत गिरधारी द्दौ सोदरपुर सँ मोतीनन्दान द्दौ द्दौ ठ. ववनू प्र. टेकनारायण सूता करमहा सँ घुरन सुत कृष्णि गोपाल द्दौ वलियास सँ वंशीधर द्दौ अपरा सुतो नागेश्व्र नर्म्मरदेश्वमरो खौआल सँ जयभद्र सूत अनिरूद्ध द्दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo ठ. नागेश्वनर सुतो अमरनाथ: अलय सँ चौ. मित्रलाल सूत उवकील हरिकान्तद द्दौ ठ. नर्म्मरदेश्वशर सुता पाली सँ कृष्णाह सुत गंगाधर द्दौ सोदरपुर सँ भैरव द्दौo अपरा सूता तिसउँत सँ कमल नयन सूत घनश्याहमसुन्दुर द्दौ वलियास सँ रघुनाथ द्दौo अपरा सूता पाली सँ चुनचुन द्दौ सोदरपुर सँ गोविन्दअ द्दौo अपरा सूता पाली सँ जलेश्वतर सुत गुलाब प्र. गुल्लीू द्दौ वलि. सँ ज्यों. राम द्दौo

(२)
सन्द२हपुर सँ सिंह वाड़ ठ. उदन सुता दरिहरा सँ रोहिणी सूत बदन द्दौ सरिसब सँ प्रान्नाथ द्दौo अपरा सूता हरिअम सँ प्रान्नाथ द्दौ दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo ठo हर्षमनि प्र. हिरा सुतो बाचाक: करमहा सँ चित्रधर सुत रिद्धि द्दौ दरिहरा सँ बवनू द्दौo ठ. बाचा सुता बालामुकुन्दा राजा गाना छेदीका करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ द्दौ जजिवाल सँ ननू द्दौo मुनिन्द्रिनारायण: पड़ुआ सँ पाँ थाडू द्दौ करमहा सँ श्याबमनाथ द्दौ ठे. मंगनू प्र. मुनीन्द्रा नारायण सुतो केदारनाथ:पाली सँ शक्तिनाथ सुत लक्ष्मीतनाथ द्दौ लक्ष्मीिनाथ सुतो भैरव: पबौली सँ नाथा सुत विश्वहनाथ द्दौ पाली सँ शम्भूँदत्त द्दौo।। अपरा सुता दरिहरा सँ किशोर नाथ सूत पुष्प नाथ द्दौ कुजौली सँ हरिनन्दनन द्दौo ठ. केदारनाथ सुता बैद्यनाथ यदुनाथ राधिकारमण यशोदानन्दद ललित कुमारा: बेलउँच सँ कुमर सुत हरिमोहन द्दौ सोदरपुर सँ रामदत्त द्दौo अपरा सुतो चन्द्र भूषण जानकी जीवन फनन्द ह सँ सोन सुत गुनानन्दौ द्दौ सोदरपुर सँ भैरवदत्त द्दौo अपरा सुतो कौशल किशोरा वलियास सँ चतुर्भूज सूत वै. पद्मनाम द्दौ पबौली सँ रमानन्द द्दौo बालाजी प्र. वैद्यनाथ सूता करमहा सँ भोली सुत मुकुन्दद द्दौ सोदरपुर सँ बलदेव द्दौo यदुनाथ सुता नरउन सँ सिद्धिनाथ सुत धीरनाथ द्दौ पाली सँ विजयनाथ द्दौo राधिका रमण सुता करमहा सँ नीलाम्बतर सुत रूपनाथ द्दौ

(३) सन्द‍ह पुर सँ सिंहवाड़
रवण्डसबला सँ वाबू ठकुरपति सिंह द्दौo यशोदानन्दु सूता सुरगन सँ वेदानन्दध नारायण सुत चेतनारायण द्दौ माण्ड र सँ राम द्दौo ललित कुमार सुता नरउन सँ धर्मनाथ सुत नित्यहनाथ द्दौ माण्ड र सँ शतञ्जीव द्दौo ठ. गाना सुता घुसौत सँ कलानाथ सुत जयवल्लौभ द्दौ वलियास सँ कन्हाुइ द्दौo अपरा सुता माण्डसर सँ जमाहिर सुत भगवानदत्त द्दौ हरिअम सँ बोधनाथ द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ पाँ रूपनाथ रूप प्राँ प्रद्युम्‍न प्र. मोदनाथ द्दौ माण्ड र सँ भैउ द्दौo ठ. छेदी सूता कमलाकान्त भैरव कान्तड शोभाकान्तन जगदीशा: फनन्दनह सँ भाइलाल सूत रवेलनाथ द्दौ सोदरपुर सँ दूकरवी द्दौo ठ. कमलाकान्ता सूता शम्भुुकान्त श्याकमाकान्तद घुसौत सँ फतुरी सुत रमानन्दी द्दौ बेलउँच सँ सुन्दतर द्दौ द्दौo ठ. शविकान्तल सुता अलय सँ कुमर अच्युसतानन्दर सिंह द्दौ नाहस खौआल सँ वैद्यनाथ द्दौo ठ. श्याामाकान्तौ सुता मिहिर प्रसन्न अमौल खौआल सँ घनश्यायम सुत रूदानन्दअ द्दौ रवण्डाबला सँ भूषण द्दौ ठ. भैरवकान्त् सुता रमाकान्तर गोपीकान्ती प्र. सददू कृष्णो कान्तर दुर्गाकान्त । : खौआल सँ नन्द‍किशोर द्दौ करमहा सँ मुकुन्द द्दौo ठ. रमाकान्त सुता पडुआ सँ नथुनी सूत बलभ्रद द्दौo सोदरपुर सँ रमानन्दघ द्दौo ठ. गोपीकान्ता प्र. सदूदू सुतो प्रेम कान्त्:घुसौत सँ फतुरी सुत तारानन्दि द्दौ सोदरपुर सँ जयनन्दान द्दौ ठ. प्रेमकान्त सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ ठ. उमाकान्तग सुता करमहा सँ वेदनाथ सूत जयन्त् द्दौ वेलउँच सँ मदनमोहन द्दौo।।

(४)
ठ. कृष्ण कान्तद सुतौ मोहर हीराजी बेनीपुर- सँ सुत बिहारी चौ. द्दौ सँ द्दौ ठ. शोभाकान्तच सुता नाहस खौआल सँ उगरी सुत गीता द्दौ रवण्ड्बला सँ बोधकान्त द्दौo।।
अपरा सुतो सिद्धिनाथ: ना. खौआल सँ उदवी सुत दुर्गादत्त द्दौ बेलउँच सँ सुन्दार द्दौo
ठ. जगदीश सूता मुरली मनोहर कैलाश प्रकाश सुवाशा तिसउँत सँ जयनारायण सुत वकील पिताम्बीर द्दौ वेलउँच सँ कुमर द्दौo ठ. सिद्धिनाथ सुता उड़ूनी सँ बोघनारायण सुत पक्षधर नारायण द्दौ करमहा सँ चुनचुन द्दौo ठे. कैलाश सुता सकराढ़ी सँ पद्मनाथ सुत रंगनाथ द्दौ करमहा सँ पलटन द्दौo

(५) नगराम पछवारि पार
सन्‍५ ‍ह पुर सँ शशिपुर (३६७/२) ठ. बन्धुव सुतो मघुरापति नरपति पाली सँ नन्द़न सुत मनहर द्दौ खौआल सँ विद्यापति द्दौ ठ. मधुरापति सुतो वाछ शिवानन्ददनो बेलउँच सँ लाला सुत बालचन्द्रद द्दौ करमहा सँ वंशीधर द्दौo ठ. बाछ सुता चित्रधर चण्डीरदत्त फतुर राम लक्ष्मिणा पड़ुआ सँ पाँ पशुपति सुत पाँ विकु द्दौ सरिसब सँ भगीरथ द्दौ ठ. चित्रधर सुता रघुनाथ शशिनाथ टीकानाथ मुक्तिनाथा सकराढ़ी सँ देवकृष्णा सुत श्या्मलाल द्दौ हरिअम सँ रमानाथ द्दौ ठ. रघुनाथ सुता घुसौत सँ वीकू सुत वाबूलाल द्दौ दरिहरा सँ मनीक द्दौ अपरा सुतो दामोदर बोघूको माण्डरर सँ रूद्रघर सूत इशान्नाथ द्दौ करमहा सँ लालपाणि द्दौ ठ. दामोदर सुतौ वंशीधर योगीन्द्रो बेलउँच सँ मनि सुत ललितलाल द्दौ सोदरपुर सँ हनुमानदत्त द्दौ वंशीधर सुता पाली सँ जलेश्व र सुत देवीदत्त द्दौ पडुआ सँ छत्रधारी द्दौ अपरा ठ. दामोदर सुता अलय सँ रतिपति प्रपौत्र आभी पौत्र रघुनाथ सुत मोती नन्दघन द्दौ वलियास सँ प्रितम सुत हृदयनाथ द्दौo पाली सँ मचल सूत वदन द्दौ एकहरा सँ गोकूलनाथ द्दौo ठ. बोघूसुता दरिहरा सँ नारायणदत्त सुत दामोदर द्दौ घुसौत सँ निधि द्दौ अपरा सुतो हरीक: समौलि पाली सँ पाँ बच्ची् सुत पाँ चुम्मनन द्दौ सोदरपुर सँ मुरली द्दौ ठ. शशिनाथ सुता माण्डौर सँ रूद्रधर सुत इशान्नाथ द्दौ करमहा सँ लालपाणि द्दौo अपरा सूता सतलरवा सँ रतनू सुत अर्जून द्दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौ अपरा सूता अलय सँ शीतल पौत्र मदन सुत वाबुलाल द्दौ-एकहरा सँ दुर्गादत्त सुत वंशीघर द्दौo अलय सँ श्रीदत्त द्दौ (२) मुक्तिनाथ सुता विघंनेश दिनेश भवेश महेशा वलियास सँ वाचा सुत जयराम द्दौ घुसौत सँ तारापति द्दौ ठ. विध्नेरश सुता वच्चा प्र. उमेश पीलू नरेश पूरना विसफी सँ फणीलाल

(६)
सुत वद्री नाथ द्दौ पाली सँ कृष्णत मणि द्दौ ठ. उमेश सुता वलियास सँ म.म.पा. राजनाथ सुत सुभद्र द्दौ घुसौत सँ हिरामणि द्दौ (२) शशिपुर ठ. दिनेश सुतो वुचाई प्र. विसफी सँ वद्रीनाथ स्यैिव द्दौ पाली सँ कृष्ण मनि द्दौ ठ. वुचाई प्र. सूता घुसौत सँ अक्षधर सूत पक्षधर द्दौ सकराढ़ी सँ भिरवन द्दौo।।

(७) नगराम
शशिपुर-पिण्डादरूछ बचकुनठा ठ. चण्डी दत्त सुतो बैद्यनाथ सकराढ़ी सँ देवकृष्णद सुत श्यािमलाल द्दौ हरिअम सँ रमाना‍थ द्दौ ठ. बैद्यनाथ सुता दरिहरा सँ मानीक सुत मथुरानाथ द्दौ पाली सँ फकीरन द्दौ अपरा सुतो हलधर वचनू को वालियास सँ वाचा सुत जयराम द्दौ घुसौत सँ तारापति द्दौ हलधर सुतो युगल किशोर: ररववारी हरिअम सँ नेनन सुत जमाहिर द्दौ दि. सोदर. सँ लाल द्दौ वचनू प्र. सुधाकर सुता वलियास सँ गोवर्द्धन सुत दामोदर द्दौo ठ. फतुर सुतो कृष्ण कान्तद फनन्दहह सँ रविनाथ सुत राजा द्दौ सकराढ़ी सँ भवानी द्दौ ठ. कृष्णथकान्तु सुतो हरिवंश: करमहा सँ नाथे सुत बलेल द्दौ पबौली सँ गोपाल द्दौ ठ. राम सुता ज्योँ. वचकुन गयादत्त मुनीका माण्डीर सँ इशान्नाथ सुत जमाहिर द्दौ अलय सँ चौ. श्यााम लाल द्दौ ज्योद. बचकुन सुतौ उमेश भवेशो एकहरा सँ वाबूनाथ सुत पंछी द्दौ सकराढ़ी सँ मेघनाथ द्दौ (२) ठ. उमेश सुता वलियास सँ घोंघी सुत लूटन द्दौ हरिअम सँ भैउ द्दौ ठ. भवेश सुता दरिहरा सँ ज्योन. मधुसूदन सूत यादव द्दौ हरिअम सँ माधव द्दौ

(८)
ठo शिवनन्दरन सुतो सर्वनारायण पडुआ सँ पाँ पशुपति सुत केदार द्दौ पाली सँ ज्योठ. दुर्गादत्त द्दौ अपरा सुतो फकीरण भगवत अयोध्यामनाथ कुञ्जविहारीका दरिहरा सँ रघुनाथ सुत चित्रधर द्दौ कर. चित्रधर द्दौ ठ. सर्वनारायण सुता भैयालाल. नौबतिलाल महो कुलानन्दाो सकराढ़ी सँ देवकृष्ण सुत श्याजमलाल द्दौ हरि. रमानाथ द्दौo ठ. भैयालाल सुता ठकनू प्र. भवानन्दव बच्चाा प्र. वेदानन्दल मंगनू प्र. काशीकान्त् : सतलरवा सँ भिखिया सुत द्वारिकानाथ द्दौ पबौलि सँ भाइलाल द्दौ ठकनू प्र. भवानन्द सुता अलय सँ वेचनलाल सूत चौ. लतडू द्दौ खौआल सँ गोविन्दढ द्दौ अपरा सूता लतडू स्यैलव द्दौ (२) ठo वच्चाँ प्र. वेदानन्दठ सुतो राजेन्द्र : टकवाल सँ शम्भुसनाथ सुता चन्द्रसनाथ प्र. टेटी द्दौ व्रह्मपुरा सँ मांगनि द्दौ अपरा सुतो वलियास सँ गोवर्द्धन सुत चलबलि द्दौ
ठo मंगनू प्र. काशीकान्तच सुता मदनकान्त सदनकान्ती मोदकान्ते प्रमोदकान्त विजेन्द्र कान्तश कुमुदकान्तत भगवतीकान्तद भारतीकान्त.:अलय सँ वेचनलाल सुतछकौड़ी द्दौ (३८/८) रवण्ड्बला सँ चिरञ्जीव द्दौ
ठ. मदनकान्तर सुता रमनकान्तच जीवकान्तत सुनीलकान्त :सकराढ़ी सँ वंशमनि सुत लक्ष्मीयकान्तन द्दौ पनिचोभ सँ सोने लाल द्दौo

(९) नगराम-शशिपुर
शशिपुर-ठ. रमनकान्तम सुता नरउन सँ धर्मनाथ सुत नित्यननाथ द्दौ माण्ड्र सँ शतञ्जीव द्दौ ठ. जीवकान्त सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ ठ. सुनीलकान्ता सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२५) ठ. सदनकान्त़ सुतो निशीकान्त नवीनकान्तोम बरौनी परहट वहेराढ़ी सँ वद्रीनाथ लोकनाथ द्दौ (२) ठ. निशीकान्त् सुता। ठ. नवीनकान्त सुता। ठ. मोदकान्तत सुता मनोहर प्र. मनीकान्तत अजयकान्तस संजयकान्तस विजयकान्ता। करमहा सँ हितनाथ सुत भक्तिनाथ द्दौ सोदरपूर सँ रवेलानन्द‍ द्दौ ठ. मनीकान्तत सुता। ठ. अजयकान्तो सुता। ठ. संजयकान्ती सुता

(१०) नगराम-शशिपुर
(७) ठ. विजय कान्त सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२) ठ. प्रमोदकान्तु सुतो प्रदीपकान्तद समीरकान्तक दरिहरा सँ विद्याधर सुत काशीनाथ द्दौ सोदरपुर सँ इन्द्रा्नन्द द्दौ ठ. प्रदीपकान्तम सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२) ठ. समीरकान्तत सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२) ठ. विनोदकान्तर सुतो भवेशकान्तर विनोदकान्तो सतलरवा सँ लक्ष्मीयकान्तौ सुत दुर्गानाथ द्दौ करमहा सँ जगन्ना थ द्दौo ठ. भवेशकान्ती सुतो सँ सुत द्दौ सँ द्दौ ठ. विनोदकान्तस सुतो सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२) ठ. कुमुदकान्तक सुतो राजेशकान्त् पाली सँ मेघनाथ सुत झलानाथ द्दौ रवण्ड्बला सँ मेघाकान्तो द्दौo ठ. राजेशकान्तद सुतो सँ सुत द्दौ सँ द्दौ ठ. भगवतीकान्त् सुता वलियास सँ शारदानन्द सुत विन्य्न् नाथ द्दौ सोदरपुर सँ म.म.उ. उमेश द्दौ भारतीकान्तस सुता वेलउँच सँ शोभानाथ सुत नाथ द्दौ


(११)
ठ. नौवतिलाल सुता अलय सँ जयलाल सुत रीतलाल प्र. चुम्म न द्दौ पडुआ सँ पाँ थाडू द्दौ अपरा सुता लक्ष्मीमकान्त कमलाकान्तु गयाकान्तत ब्रजकान्तु उकी माण्ड र सँ योगधर सुत हनुमानदत्त द्दौ सरिसब सँ रघुवर द्दौo ठ. महो कुलानन्द सुता सतलरवा सँ भिरिवया सुत जयोo द्वारिकानाथ स्यैतव द्दौ पबौली सँ भाइलाल द्दौ ठ. फकीरन सुता अलय सँ पा. दुवरि सुत पाठक बवुनन्ददन द्दौ दरिहरा सँ निधि द्दौ अपरा सुतो मोहनलाल वावुए को पाली सँ मचल सुत श्यासमलाल द्दौ सरिसब सँ ननू द्दौ ठ. ववुए सुतो घुटकी प्र. रेवतीरमन मुनीकौ महनौरा खौआल सँ भोलानाथ सुत मुकुन्दो दौ बेलउँच सँ मनि द्दौ ठ. बाला सुतो जगदीश:नाहस खौआल सँ ववे सुत कलर द्दौ हरिअम सँ मनमोहन द्दौo पण्‍डुआ सँ जगतमनि कस्तुकत:।। अपरा सुता वलियास सँ वाबुलाल सुत चन्द्रस द्दौ वुधवाल सँ शम्भूय द्दौ जगदीश सुता आझोलि नरउन सँ केशव सुत वच्चाौ द्दौ दरिहरा सँ भगवानदत्त द्दौ ठ. भगवत सुतो सुन्दार:दरिहरा सँ भवन सुत देवनाथ द्दौ पाली सँ रमानाथ द्दौ ठ. अयोध्यावनाथ सुता लाला बाला भोला नन्दँना दरिहरा सँ हेमा सुत प्रभूनाथ द्दौ बेंलउँच सँ सोनमनि द्दौ ठ. लाला सुता वच्चाौ प्र. चन्द्रादेव पाली सँ श्या्मनाथ सुत राम द्दौ सोदरपुर सँ मित्रनाथ द्दौ ठ. वच्चा। प्र. चन्द्रिदेव सुता जगौर माण्डवर सँ ठीठर सुत यददू द्दौ पाली सँ यददू द्दौ (२) ठ. भोला सुता खौआल सँ वम्मु सुता मदू द्दौ बेलउँच सँ ललीत लाल द्दौ ठ. नन्द‍न सुता विश्वँनाथ वलियास सँ चित्रनाथ सुत शम्भुतनाथ द्दौ मंगरौनी पाली सँ गोर्वद्धन द्दौ (२)

(१२)
(३) सन्द ह पुर सँ कटका (३८९/२) ठ. नरपति सुतो रवुशिहाल सिंह धने को वलियास सँ रवांतर सुत लक्ष्‍मण द्दौ पबौली सँ रमाकान्त. द्दौ ठ. रवुशिहाल सुतो सतलरवा सँ पीताम्बार सुत परमानन्दी द्दौ बभनियाम सँ मानी द्दौ अपरा सुतो वाबुलाल:वभनियाम सँ चतुर्भूज सुत निधि द्दौ सकराढ़ी सँ सुधाकर द्दौ अपरा सुतो रीति नारायण भगवान दत्तो एकहरा सँ देवीदत्त सुत छत्रपति दौ पबौली सँ छत्रपति द्दौo अपरा सुता परहट सकराढ़ी सँ वासुदेव पाँत्र भगीरथ सुत ननु दौ अहपुरकर करमहा सँ गोकुलनाथ सुत साउले द्दौo अपरा सुता अलय सँ आमी सुत वुद्धिनाथ द्दौ भड़गाम जजिवाल सँ सवुरदत्त द्दौ ठ. वाबूलाल सुतौ धनकधारी धरणीधरा ओड़ा एकहरा सँ देवीदत्त सुत वीचा द्दौ पाली सँ भवानीदत्त सुत झीटन द्दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौ (२) ठ. घनुषधारी सुतो जगदीश: ओझोलि नरउन सँ वैद्यनाथ सुत देवनाथ द्दौ
ठ. गोविन्दद सुता रतिधर परान गोकुलनाथा : हेराढ़ी सँ श्रीकृष्णा सुत वलभद्र द्दौ एकहरा सँ रतिदेव द्दौ ठ. परान सुता बालक रामलाल छबनका एकहरा सँ हरिसुत घरनी द्दौ कटाई सँ कमलापति द्दौo ठ. बालकराम सुता जयनाथ भवनाथ रूद्रनाथ मंगरौनी पाली सँ हीरा सुत मनबोध द्दौ एकहरा सँ जुडे द्दौo ठo भवनाथ सुत पनिचोभ ठ. यदुपति सुत भिखिया द्दौ माण्डरर सँ घर्मेश्वतर सुत प्रेमनाथ द्दौo पबौली सँ कृष्णक द्दौ (१११) ठ. लाला सुता जयराम दुर्भिल हेमनाथा माण्डार सँ कारु सुत रमाकान्तत द्दौ कुजौली सँ गंगानन्दन सुत बछरु द्दौ दरिहरा सँ इन्द्रौपति द्दौ

(१३)
ठ छबन सुता घुसौत सँ थेघु सुत जानकी नाथ द्दौ दरिहरा सँ दिनानन्द द्दौ अपरा सुता पाली सँ रवेला द्दौ नाथे सुता छकौड़ी प्र. तुलाकृष्णर गरीब नन्द न वुलेलीका हरिअम सँ अनु सुत महेश दौ सोदरपुर सँ कमलापति द्दौo ठ. छकौड़ी सुतो शंकरदत्त: करमहा सँ चाण सुत पशुपति द्दौ दरिहरा सँ यदुपति सुत शिवदत्त द्दौ सोदरपुर सँ करुणाकर कस्तुौत।। ठ. गरीब सुतो चेंगन: बेलउँच सँ रतिपति सुत लक्ष्मी धर द्दौ हरिअम सँ भगीरथ सुत बछरू द्दौ ठo नन्दसन सुता स्नेकही हररवू शीतल घरम सवुरदत्ता : सकराढ़ी सँ मनीराम सुत बदलू द्दौ एकहरा सँ जयशीव द्दौ ठo वुलेली सुतो नेहालीक: करमहा सँ बीरवल सुत कुलानन्दा द्दौ दरिहरा सँ लक्ष्मीाकान्त द्दौ ठ. नेहाली सुतो रंक मणी कृष्णान को करमहा सँ जीवनाथ सुत शम्भुलनाथ दौ सकराढ़ी सँ गुजर द्दौo ठ. रंकमनि सुता दरिहरा सँ महेश सुत मीना द्दौ अलय सँ भिरवनी द्दौo अपरा रंकमनि सुता गणेशदत्त प्रयागदत्त महादेव दुर्गादत्ता: हरिअम सँ काशीनाथ सुत नाथे द्दौ नाथे सुता दरिहरा सँ महेश सुत मीना द्दौ (Do ८२/५) अलय सँ भिरवनी द्दौ (२) ठ. गणेशदत्त सुता तरौनी करमहा सँ हरि सुत चण्डीु द्दौ हरि सुतो चण्डीिक: वलियास सँ भैयन सुत लाल द्दौ गंगौली सँ लोचन द्दौ चण्डीि सुता दरिहरा सँ भवन सुत बाछ द्दौ बाछ सुता बहेराढ़ी सँ तेजन सुत मथुरानाथ द्दौ माण्डीर सँ जीवन द्दौ ठ. कृष्ण् दरिहरा सँ वरजू सुत: सनफूल द्दौ जजिबाल सँ कृष्णतमनि द्दौo

(१४) नगराम
सन्द१हपुर सँ कटका (९) (२३४/३) ठे. चेथडू सूता सनफूल मनफूल हिरफूल सकराढ़ी सँ वंशी सुत उमानाथ द्दौ (२३८/२) बुधवाल सँ परमानन्द द्दौo ठ. सनफूल सुत गंगादत्त मोदी मथुरानाथा उचति सँ महिपति सुत प्रभुनाथ द्दौ नरउन सँ घनश्या्म सुत कमलानन्दद द्दौ हिरफूल सुता केवल राधे माधवा करमहा सँ जगन सुत कलर द्दौ कलर सुता दरिहरा सँ बनी सुत हित द्दौ हित सुतो जीवनाथ: करमहा सँ घनश्यादम सुत बदली द्दौ जजिवाल सँ दुरवनी द्दौ केवल सुतो वाबुजी दिनानाथो बेलउँच सँ वबुरैया सुत तुलसीदत्त द्दौ पनिचोभ सँ मानीक द्दौ ठ. वाबुजी सुतो मधुसूदन: नरउन सँ शशिशेरवर सुत शंकरदत्त द्दौ कुजौली सँ नित्याुनन्दु द्दौ ठ. मधुसूदन सुतो जीवनाथ निधिनाथो पाली सँ छोटकूसुत सुन्ददर द्दौ खौआल सँ गोपाल द्दौ जीवनाथ सुता वलियास सँ डेढ़न सुत हरिश्चरन्द्रत द्दौ पाली सँ वाचा सुत तेजनाथ द्दौo निधिनाथ सुता घुसौत सँ मधुसूदन सुत भोली प्र. दौ माण्डोर सँ गोपाल द्दौo
ठ. दीनानाथ सुतो दुर्गादत्त: नरउन सँ शशिशेश्‍वर सुत शंकरदत्त द्दौ कुजौली सँ नित्याधनन्दौ द्दौ ठ. राघेसुतो भायजी बेलउँच सँ बवुरैया सुत तुलसीदत्त दौ पनिचोभ सँ मानीक द्दौ ठ. दुर्गादत्त सुता सतौ लिसतलरवा सँ बतहा सुत मनीलाल द्दौ टकबाल सँ बच्चेालाल द्दौ ठ. माघव सुता पनिचोभ सँ मानीक सुत पीताम्बार दौ वलियास सँ रुद्रदत्त सुत शम्भु् द्दौ उचिति सँ सिद्धि द्दौ (२) ठ. भायजी सुता राजेश्वतर जनार्दन चक्रधर वलभद्र जयभद्र सुभद्रा करमहा सँ शम्भुिनाथ सुत चण्डीौदत्त द्दौ सोदरपुर सँ तारादत्त सुत भायजी द्दौ (२) ठ. जनार्दन सुतो महिन्द्रज: सकराढ़ी सँ कृपानिधि सुता जयदत्त सुत भिक्षुक नाथ द्दौ-(२) जजिवाल सँ पक्षधर द्दौ चक्रधर सुता जयवीर: मलिछाम बहेराढ़ी सँ भायजी सुत दिनानाथ द्दौ पवौली सँ आर्तिनाथ द्दौo जयवीर सुता एकहरा सँ किर्तिनाथ सुत विश्वषनाथ द्दौ पाली सँ ववुए द्दौo
कटका सन्दहपुर सिंहेश्वर सुतो सूर्यनारायण श्रीनारायणो क्वैलख .. सँ सुत दौ सूर्यनारायण सुतौ अरुण कलिरौब। अरुण सुता ..कारज दौ श्रीनारायण अरविन्द पत्नी अनीता अजीतो..सवास अतरवेल समीपे कमलाकांत झा दौ. चकौतीसँ सुत दौअरविन्द सुता विवेक दिपेश्च कलिगाँव सँ कऋष्णानन्द झा दौ
(१५) रिक्तु

(१६) पूर्णियाँ
बनैली नगराम अथ बघवास सरिसब ग्राम लिरव्यौते (३८२/ठे) पाँ कमलापति सुतो पाँधरणीधरपाँ कृष्ण देवो कर. मधुसूदन सुत रघुनाथ द्दौ माण्डसर सँ मनी द्दौ अपरा सुतो जगन्नाथ: हरिअम सँ वामनि सुत रघुनाथ द्दौ सोदरपुर सँ शिवदेव द्दौ(२) पाँ धरणीधर सुता पाँ शिवदत्त पाँ भञ्जन पाँ चिलकाका: करमहा सँ लक्ष्मीगपति सुत देवानन्दम द्दौ रवण्डसबला सँ बालकृष्णप द्दौ पाँ भञ्जन सुतो मतिनन्दरन प्र. रवुशीक: नर. वाणेश्व्र सुत यार द्दौ पबौली सँ कलर द्दौ पाँ कृष्णकदेव सुतो पाँचाण: पडुआ सँ पाँ पशुपति द्दौ वभनियाम सँ भगीरथ द्दौo अपरा पाँ कृष्णादेव सुतो नीधिक: माण्डार सँ आनन्द द्दौ अलय सँ भगीरथ द्दौ चाण सुतो वाबूनाथ: सकराढ़ी सँ लक्ष्‍मीपति सुत जयदत्त द्दौ वभनियाम सँ बन्धसव द्दौ अपरा पाँ चाण सुता घुसौत सँ चाणण सुत भैया द्दौ वलियास सँ कीरू प्र. लक्ष्मीननारयण द्दौ अपरा पाँ चाण सुता कुजौली सँ वागीश सुत बाछ द्दौ घुसौत सँ छत्रपति द्दौ अपरा सुतो पाँ ठीठर: बलियास सँ रघुपति सुत नाथ द्दौ बूधवाल सँ बछरू द्दौ पाँ ठीठर सुतो जगद्धर: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हासई द्दौ हरिअम सँ सन्तो षमणि द्दौ जगन्नाथ सुतो मणिकृष्ण छोटी प्र. जय कष्णोंध नरउन सँ उमानन्दौ द्दौ खौआल सँ चिन्ता मणि द्दौ मणिकृष्णद सुता करमहा सँ रघुनाथ सुत जीवनाथ द्दौ वलियास सँ काशीनाथ द्दौ छोटी प्र. जयकृष्णा सुतो वुद्धिनाथ: अलय सँ विश्व नाथ सुत चौ. देवानन्दु द्दौ दरिहरा सँ रमाकान्तप द्दौ वुद्धिनाथ सुतो मित्रनाथ:दरिहरा सँ पिणाक पाणि सुत रामेश्वतर दौ बूधवाल सँ रवगेश द्दौ मित्रनाथ सुता करमहा सँ जगन सुत घरानाथ द्दौ सरिसब सँ प्रान्नाथ द्दौo अपरा मित्रनाथ सुतो भुरवीक: खौआल सँ लोटनि सुत नारायणदत्त द्दौ बूधवाल सँ पाँचे द्दौ भूरवी सुता झौआ अलय सँ गरीब सुत रूपनाथ द्दौ सकराढ़ी सँ प्रेमनाथ द्दौ अपरा छोटी प्र. जयकृष्ण

(१७)
सुता पाँ एकनाथ रूपनाथ पाँ केवल कृष्णास पडुआ सँ पाँ आनन्द् सुत पाँ छोटी प्र. देवानन्द द्दौ वहेराढ़ी सँ मo मo भिरिव द्दौo पाँ एकनाथ सुता पाँ गोविन्दट पाँ भोला जादवा वलियास सँ घराधर सुत रवुशिहाल दौ जजिवाल सँ लक्ष्मीौधर द्दौ पाँ गोविन्दौ सुता पाँ इन्द्राकनन्दौ प्र. भाइलाल मुनशी प्र. वुधानन्दोा दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमनाथ दौ करमहा सँ गंगादत्त द्दौ पाँ इन्द्राजनन्दघ प्र. भाइलाल सुता दरिहरा सँ इशान्‍नाथ सुत झिंगुर द्दौ पाली सँ रमानाथ द्दौ अपरा सुता मनमोहन ब्रजमोहन यदुनन्दहना सतलरवा सँ वबुजन सुत घुटकू द्दौ सोदरपुर सँ कन्हाोई द्दौo पाँ मनमोहन सुतो अनिरुद्ध महारूदौ सकुरीपाली सँ वैयाकरण श्रीदत्त सुत वै. मनभरना द्दौ सकराढ़ी सँ रमापति द्दौ पाँ भोला सुता दरिहरा सँ ताराधर सुत रञ्जे द्दौ सोदरपुर सँ वद्रीनाथ द्दौo जादव सुतौ जयधर: दरिहरा सँ ताराधर सुत हल्लीभ द्दौ पबौली सँ सोन द्दौo अपरा सुतो जगन्नाथ: दरिहरा सँ वाचा सुत कन्हैोया द्दौ कल्पननाथ सुतो गोपाल: वुधवाल सँ वाउन सुता कमलनयन द्दौ दरिहरा सँ रोझन द्दौ गोपाल सुता सकराढ़ी सँ गिरपति सुता प्रमेनाथ दौ बुधवाल सँ धरापति द्दौ पाँ केवल कृष्णद सुतो रुद्रानन्द वोधानन्दय प्र. विधान दौ माण्ड़र सँ मेधनाद सुत अपरा छोटी प्र. जयकृष्णप सुता धनेश लाल भुवनेश ज्‍टेश वटेशा नरउन सँ हरिहर सुत पाठक हीरु द्दौ जजिवाल सँ पशुपति द्दौ अपरा सुतो कुलानन्दी करमहा सँ रमापति सुत लक्ष्मी्धर द्दौ वेलउँच सँ रवेदू द्दौo घनेश सुतो भोलानाथ देवनाथो करमहा सँ दुरवनी सुत भ्रिकि द्दौ एकहरा सँ फैकूं द्दौ का भोलानाथ सुता दरिहरा सँ निधिपाणि सुत श्रीनाथ द्दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo गण सुता रमानाथ जानकीनाथ धर्मनाथ करमहा सँ भिरिव द्दौ एकहरा सँ फैकूदौ (२११) रमानाथ सुतो बहेराढ़ी सँ वावुराम सुत वेणीदत्त द्दौ दरिहरा सँ मोहन द्दौ. बलदेव सुतो श्रीदेव प्र. वूदाक: पाली सँ गुमानी सुत हलधर द्दौ दरि. सँ परमेश्व रीदत्त द्दौo जानकीनाथ सुता केआतिसंऊत सँ वाचा सुत भीमदत्त दौ

(१८) नगराम रहुआ पूर्णियाँ
रहुआ वधवाल सँ उग्रनाथ झा सकराढ़ी सँ करिये द्दौ अपरा सुता वहेराढ़ी सँ वाबुराम सुत चण्डीबदत्त द्दौ पबौली सँ श्याकमलाल द्दौ यटेश सुता वुधवाल सँ रैया सुत हसनू द्दौ सोदरपुर सँ व्रहमदत्त द्दौo बटेश सुतो उग्रनाथ: दरिहरा सँ चानन सुत मोहन द्दौ पाली सँ हीरा द्दौ

(१९)

(२०) नगराम-खांगुड़ सँ नाहर अथ रवांगुड़ सरिसब ग्राम लिरव्य्ते:-(१००/ठे) पाँ जयशिव सुता: पाँ बलभद्र भैयन झोंटी छबना: खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ. हरिअम सँ जगन्नाथ द्दौ पाँ बलभद्र सुता पाँ चन्द्रदमणि पाँ ननू नेन्दसन चणाईका:दरिहरा सँ हरिजीव सुत रौहिणी द्दौ हरिअम सँ भवकृष्णत द्दौ पाँ चन्द्रचमणि सुतो हर्खमणि भुलनो: पाली सँ बछरू सुत उमादत्त द्दौ सरिसब सँ भोला द्दौ हर्वमणि सुतो वलियास सँ भिरिवया सुत जयदत्त द्दौ कुजौलि सँ राय आनन्द द्दौ अपरा सुतो गोपाल: पाली सँ भवानीदत्त सुत रमानाथ द्दौ सोदरपुर सँ नन्दीाश्व्र द्दौ अपरा हर्खमति सुता भलिछाम बहेराढ़ी सँ बाछ सुत वाबूनाथ द्दौ दरिहरा सँ सनाथ द्दौ अपरा सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत देवनाथ द्दौ सोदरपुर सँ छोटा द्दौ भुलन सुता: अलय सँ श्याममलाल सुत शिवलाल दौ वलियास सँ दुरिवया द्दौ अपरा सुतो गंगाधर: करमहा सँ जहली सुत विष्णुरदत्त द्दौ कुजौली सँ एकनाथ द्दौ अपरा सुता करमहा सँ दुरवन सुत शम्भुिनाथ द्दौ सोदरपुर सँ नेहाल द्दौ अपरा सुता वलियास सँ शिवि सुत चान्दु द्दौ सोदरपुर सँ लाल द्दौ (२) अपरा भुलन सुता पाली सँ जयदत्त सुत रोहन दौ वलियास सँ धर्मदत्त द्दौ अपरा सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत देवनाथ द्दौ सकराढ़ी सँ ज्योल. रवसनू द्दौo अपरा भूलन सुता अलय सँ झोंटू सुत कमल द्दौ वलियास सँ हेमनाथ द्दौ गंगाधर सुता हरिअम सँ सन्तोसषमनि सुत पाँ इन्द्र्दत्त द्दौ माण्ड्र सँ दुरिवया द्दौo पाँ ननू सुतो जगद्धर करमहा सँ चित्रधर सुत गौरीदत्त दौ-सोदरपुर सँ उँमापति द्दौ पाँ जगद्धर सुतो पाँ भूवनेश्‍वरीदत्त भोलाको पाली सँ उमादत्त सुत कमलादत्त द्दौ रवण्डुबला सँ थानू द्दौ पाँ भूवनेश्वदरीदत्त सुता वुधवाल सँ दुर्गादत्त सुत मुकुन्दँ दौ सरिसब सँ पाँ ठीठर द्दौ भोला सुतो

(२१)
पाँ शिवकृष्ण प्र. बच्चाँ श्री कृष्णु प्र. केदारनाथो सकराढ़ी सँ चन्द्रठदत्त सुत फुददी प्र. मारकण्डे य द्दौ पाली सँ खुदा प्र. विष्णुवदत्त द्दौo शिवकृष्णर प्र. बच्चा१ सुता करमहा सँ भोली सुत नरसिंह द्दौ सुरगन सँ दुर्गानारायण द्दौo केदारनाथ सुता हेमनाथ कुमुदनाथ गंगानाथ वैद्यनाथ जगन्नाथ शान्तिनाथा पाली सँ बच्चात सुत कंटीर प्र. विश्वुनाथ द्दौ पंडुआ सँ पाँ अपूछ द्दौo हेमनाथ सुतो रविन्द्र नाथ घुसोत सँ बछरू सुत ब्रजमोहन द्दौ सोदरपुर सँ गंगाधर द्दौo
रविन्द्र नाथ प्र. रमन जी सुता सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२११) गंगानाथ सुता अलय सँ रमाकान्तग प्र. चन्द्रथकान्तस सुत बलमू द्दौ दरिहरा सँ यटाधर द्दौo भैयन सुतो भिरिवायक: सतलरवा सँ रमापति सुत मानीक द्दौ कर. सँ भैया द्दौ अपरा भैयन सुतो वाबूनाथ: माण्डँर सँ शिवदत्त सुत मेघनाथ द्दौ जजिवाल सँ शम्भुभपति द्दौ अपरा सुतो ववुएक: खौआल सँ गणपति सुत गरीब द्दौ सोदरपुर सँ लोचन द्दौ अपरा सुता कुजौली सँ रामेश्वकर सुत आँरवी द्दौ पाली सँ कन्हाभई द्दौ अपरा सुता एकहरा सँ वाना सुत गिरधर दौ सँ द्दौ अपरा सुता वुधवाल सँ दिनबन्धुँ सुत गोनन द्दौ सतलरवा सँ प्रान्नाथ द्दौ अपरा सुतो भुनीक: खौआल सँ रघुनाथ सुत दुर्गादत्त द्दौ जजिवाल सँ उमापतिद द्दौ अपरा सुतो कलानाथ राधानाथो माण्डसर सँ दामोदर सुत गुजर दौ एकहरा सँ दशरथ द्दौ अपरा भैयव सुता उइनि सँ महाराज लक्ष्मीननारायण सुत ब्रजनारायण दौ घुसौत सँ मनबोध द्दौ

(२२) नगराम-रवांगुड़ सँ ढांगा कैलरव
वलियास सँ जीवी द्दौ अपरा सुता नरउन सँ साहेब सुत चंचल द्दौ पनिचोभ सँ रवेदन द्दौ वाबूनाथ सुतौ दिनानाथ: वलियास सँ भगीरथ सुत सुरवनी द्दौ पाली सँ भवादित्यद द्दौ अपरा सुतो चतुरानन्दे: वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत आँरवी द्दौ पबौली सँ भवदत्त द्दौo मुनी सुता पाली सँ डीहेश्वौर सुत देवन दौ वलियास सँ रवड्ग सुत जंगी दौ करमहा सँ रघुनाथ द्दौo दिनानाथ सुतो अनिरूद्ध: नरउन सँ परिवया सुत वाबूनाथ दौ हरिअम सँ किशोरनाथ द्दौo अनिरूद्ध सुता हरिअम सँ भवानीदत्त सुत नन्द लाल दौ पण्‍डुआ सँ वबुए द्दौo सँ ववुए सुतो तोफी गोशाँई हकरु कौ अलय सँ दुवरिसुत पाँ सर्वस्वथ दौ सरिसब सँ मचल द्दौo तोफी सुता हरिअम सँ मचल सुत भोगी दौ सतलरवा सँ ननू द्दौo अपरा तोफी सुतो नकछेद: बेलउँच सँ सोनमणि सुत नेने द्दौ पाली सँ हिरफूल द्दौo कलानाथ सुता माण्डअर सँ रतनू सुत जगन्नाथ द्दौ हरिअम सँ रवुशिहाल द्दौ- राधे सुता वलियास सँ बन्धुत सुत वेणीदत्त द्दौ बन्धुँ सुतो वेणीदत्त: विठुआल सँ उमापति सुत हृदयराम द्दौ हृदय राम सुता नरउन सँ मनहर सुत नरपति द्दौ पडुआ सँ जीवेश्वौर द्दौ वेणीदत्त सुता पाली सँ मनबोध सुत दुर्लभ द्दौ दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौ सोमदत्त सुता एकहरा सँ सँ वोध सुत शिवनन्दरन दौ पाली सँ छबनू द्दौo।। दरिo हरीश्व र कस्तु त‍ :

(२३) रवांगुड़ सँ पिलरववाड़ जमाहिर झा
झोंटी सुतौ बतुहन: खौआल सँ शिवराम सुत गाना द्दौ जजिवाल सँ नन्द‍लाल द्दौ अपरा सुतो ववुनी गुमानी को बेलउँच सँ चतुर्भूज सुत धर्मदत्त द्दौ वभनियाम सँ रतन द्दौ अपरा झोंटी सुतो गिरधारी कुञ्जनो बेलउँच सँ हरिश्वधर सुत दिमान रत्ननपति द्दौ
हरिश्वमर सुतो दिमान रत्नरपति:जालय सँ मदन सुत घनश्यातम द्दौ दिधौसँ मनिद्दौ दिवव रत्नलपति सुता करमहा सँ नारायण सुत अन्दी द्दौ एकहरा सँ भ्रमर द्दौo बतहन सुतो छटकौ‍ड़ी क: करमहा सँ रूद्रमणि सुत भोला दौ सतलरवा सँ भानू द्दौo छकौड़ी सुतो जमाहिर: एकहरा सँ जानकीनाथ सुत वबुजन दौ नरउन सँ बेचन द्दौo जमाहिर सुता पनिचोभ सँ परमनि सुत कपिलेश्व र दौ रवण्डीबला सँ कुलमणि द्दौo बवुनी सुता दरिहरा सँ रोहिनी सुत बदन दौ एकहरा सँ छत्रपति द्दौ गुमानी सुतो बेचू‍क: उचिति सँ हिरानन्द सुत माना द्दौ वलियास सँ महिपति द्दौo अपरा झोंटी सुता बहेड़ा बेलउँच सँ देवीदत्त सुत राय हृदय सिंह द्दौ अल्लाीरि सँ दलभंजन द्दौo बेचूसुता दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत थाडू दौ अलय सँ गौरीदत्त द्दौ छबन सुतो भिरिवया वौकू को हरिअम सँ हृषि सुत शुभपति दौ वलियास सँ गिरीश द्दौ अपरा सुतो कन्हैौया भाइलालो ओइनि सँ महाराज लक्ष्मीदनारायण सुत वाबू तेग वहादुर दौ करमहा सँ टेकी द्दौo अपरा सुता खौआल सँ गणपति सुत गरीब दौ एक. रघुनाथ द्दौo अपरा सुता दरि. हरिजीव सुत मनबोध दौ दिधोसँ राम द्दौo अपरा सुतो जयदत्त वलि. गिरिश सुत भानुदत्त दौ अलय सँ चौ. नित्यारनन्दै दौ भिरिवया सुता दरिहरा सँ श्रीदत्त सुत ब्रजनाथ दौ कर. दयानिधि द्दौo बौकू सुतो छोटकनि अर्जुनो खौआल सँ जग्‍यपति सुत लक्ष्मीoनाथ दौ सोदरपुर सँ उँमाइ द्दौo अपरा सुतो योगनाथ दरिहरा सँ मनबोध सुत गेहनाथ दौ एकहरा सँ दुर्गादत्त द्दौo कन्हैँया सुता दरिहरा सँ चानन सुत मोहन द्दौ पाली सँ हिरा द्दौo जयदत्त सुता खोआल सँ गरीब सुत शीतल दौ वुधवाल सँ मनफूल द्दौo

(२४)
(४००/२) पाँ चतुर्भज सुता रूचि रैया श्यातमराजा सकराढ़ी सँ मोहन सुत दण्डतपाणि द्दौ (४००/८) हरिअम्बौ सँ वेदू द्दौ अपरा सुतो नरपति उचिति सँ महिपाणि सुत राजाराम द्दौ (२३७/१६) नरउन सँ केशव द्दौ रूचि सुतो हरपति छेछनो. सुतो अलय सँ मघु सुत देवकीनन्दतन द्दौ दरिहरा सँ नीलकंठ द्दौo पाँ हरपति सुतो रवेदन दुर्भिवौ सकराढ़ी सँ नरसिंह सुत पति दौ अलय सँ अनाथ द्दौ पाँ रवेदन सुतो पाँ मनमोहन तोत कृष्णद करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर दौ पबौली सँ उपेन्द्र द्दौo तोत कृष्णि सुता नरउन सँ रमापति सुत कन्हा ई द्दौ माण्डेर सँ मंधन द्दौo दुर्भिरव सुता वलियास सँ बछरु सुत मचल द्दौ प्र. बहेराढ़ी सँ सोनमनि द्दौo छेछन सुता वुधवाल सँ कंगलू सुत मधुसूदन दौ. रैया सुतो गुणनिधि वलियास सँ देवानन्द सुत फकीर द्दौ सोदरपुर सँ हरिदेव द्दौo गुणनिधि सुता ब्रहमदत्त कृष्णनदत्त चण्डीुदत्ता: बलियास सँ धराधर सुत धीर द्दौ जजिवाल सँ भैयाराम द्दौo कृष्णीदत्त सुतो प्यापरेक: वलियास सँ रवड़ग सुत जग्गीु द्दौ जग्गीद सुता करमहा सँ अन्दीड सुत रघुनाथ द्दौ गंगौली सँ कृपाराम द्दौo सुता दरिहरा सँ धनी सुत दुर्भिरव दौ कुजौली सँ मचल द्दौo
पाँ श्याकम राम सुता पाँ गणे पाँ रवोरवे नरेका: बेलउँच सँ वीर सुत गोकुलनाथ द्दौ (३४२//०६) खौआल सँ मतिराम द्दौo पाँ गणे प्र. गंगादत्त सुतो पाँ मानीक पाँ झोटनों सतलरवा सँ रामचन्द्रे सुत नीलाम्बसर द्दौ पाली सँ चिलका द्दौo पाँ मानीक सुतो चण्डी दत्त वलियास सँ भैयन सुत हरिसिंह द्दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo पाँ झोटन सुता करमहा सँ चित्रधर सुत हिरामनि द्दौ सोदरपुर सँ भैयन द्दौ अपरा सुता वलियास हरिसिंह स्यैसव द्दौ करमहा सँ चित्रधर द्दौo पाँ रवोरवे सुतो ठाकुरदत सवुरदत्तो दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत रघुनाथ द्दौ कर. जयनाथ द्दौo

(२५) पिलरवाड़ (२३) रवांगुड़ ठाकुरदत्त सुता कर. सँ चित्रधर सुत हिरामणि द्दौ सोदरपुर सँ भैयन द्दौo सकुरदत्त सुतो पाँ जयनाथ प्र. जानाक: पाली सँ नरेश सुत ब्रजलाल द्दौ सरिसब सँ माना द्दौo पाँ जाना सुतो हरिनन्दिन: वलियास सँ वंशीधर सुत भाई दौ हरिअम सँ नेना द्दौo हरिनन्दतन सुतो पाँ रामचन्द्र् लक्ष्मदणो वभनियाम सँ सन्तो षी सुत गोविन्द लाल दौ दिधोसँ मुक्तिनाथ द्दौo रामचन्द्रय सुता खौआल सँ प्रान्नाथ सुत देवकीनन्दौन द्दौ रवण्डमबला सँ हेमदत्त द्दौo लक्ष्मपण सुता नाहस खौआल सँ कलर सुत थोल्हीह द्दौ पाली सँ गुल्लीद द्दौo

(२६) रवांगुड़ सँ नरपति सुता: उमानाथ रमानाथ वैयाकरण रूपनाथ।: माण्डोर सँ हरिकृष्ण सुत यदुपति द्दौ अपरा नरपति सुतो भवनाथ महो छोटकू यदुनन्दसन नरउन सँ रत्निपति सुत भैरवदत्त द्दौ वभनियाम सँ कमल द्दौo उँमानाथ सुतो बाचा देवनाथो वलियास सँ हरिशंकर सुत रूद्रदत्त द्दौ एकहरा सँ गोकुलनाथ द्दौ देवनाथ सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त द्दौ पबौली सँ पा. रघुवीर द्दौ
रमानाथ सुता माण्डार सँ छत्रपति सुत देवन द्दौ (३२/८) सोदरपुर सँ पति द्दौo रूपनाथ सुतौ भोला झिंगुरो वलियास सँ भगीरथ सुत कुञ्जा द्दौ बहेराढ़ी सँ ठ. महेरमान द्दौo भोला सुत विश्वदनाथ सँ सुत द्दौ सँ द्दौo झिंगुर सुता दरिहरा सँ लोकनाथ सुत शुभंकर दौ करमहा सँ ब्रजनाथ द्दौo भवनाथ सुता खौआल सँ बोध सुत भञ्जन दौ पबौली सँ चन्द्रधपति द्दौo बाचा सुतो गोपाल: सकराढ़ी सँ आँरवी सुत नारायणदत्त द्दौ पाली सँ राम द्दौ गोपाल सुतो छीतन प्रकाश माण्डुर सँ मुरलीधर सुत भैया द्दौ बेलउँच सँ भिरवम द्दौo विश्वतनाथ सुतो विन्धी खौआल सँ शम्भु्नाथ सुत गोपाल द्दौ

(२७) रवांगुड़ सँ भटसिमरि (२४) छोकर सुतो रवांतर छीतरौ बेलउँच सँ मनहर सुत धारु द्दौ पाली सँ पुररवू द्दौo रवांतर सुता: वाबूनाथ रंकनाथ हृदयनाथ वैयाकरण मतिनाथा: बेलउँच सँ पुरूषोत्तम सुत लाला द्दौ खौआल सँ केशव द्दौo रवांतर सुतो एकनाथ: मेघनाथो बेलउँच सँ सामर सुत अरविन्दथ द्दौ पबौली सँ परमान्दौ द्दौo अपरा रवांतर सुतो मानीक: पाली सँ रेवतीरमण सुत शुभपति दौ सोदरपुर सँ गोवर्द्धन द्दौo वाबुनाथ सुतो वुधवाल सँ हृषिकेश सुत उँमानाथ द्दौ सोदरपुर सँ धनी द्दौ. हृदयनाथ सुतो गुदर: पनिचोभ सँ महादेव सुत मधुरापति दौ सतलरवा सँ बैद्यनाथ द्दौo वैयाकरण मतिनाथ सुता सडo देवनाथ चलबलि मोदनाथा: दरिहरा सँ भिरिव सुत महिपति दौ अलय सँ कमलनयन द्दौ ननू सुता खौआल सँ भैया सुत गोनोड़ दौ करमहा सँ भातू दौ।। देवनाथ सुता पाली सँ दुरवडि सुत बेचू द्दौ पवौली सँ उपेन्द्रौ द्दौo चलबलि सुतो ठीठर: वलियास सँ रवड़्गी सुत झौआ दौ तिसउँत सँ मनाई द्दौo एकनाथ सुतो काशीनाथ मथुरानाथो: पाली सँ गंगाधर सुत बोघ द्दौ सरिसब सँ साहब द्दौo काशीनाथ सुतो सिद्धिनाथ श्रीनाथौ पाली सँ पेचाई सुत बोधकृष्णश दौ खौआल सँ श्यापम कृष्णि द्दौo सिद्धिनाथ सुता दरिहरा सँ दुल्ल ह सुत भि‍रवारी द्दौ अलय सँ मटी द्दौ श्रीनाथ सुता वै. रघुनाथ यदुनाथ ब्रजनाथ रविनाथ शशिनाथ हर्षनाथा: मझौरा करमहा सँ तोती सुत टेकनाथ द्दौ सोदरपुर सँ जंगली द्दौo मानीक सुतो चण्डीादत्त कान्हुदकौ: सकराढ़ी सँ नरसिंह सुत थेधन द्दौ बेलउँच सँ वितू द्दौ चण्डी्दत सुतो हिरण सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ सुत दुल्लीह दौ सँ पनिचोभ सँ धर्मपति द्दौo

(२८) रवांगुड़ सँ भट्टसिमरि
हीरण सुतो सुवंश हरिवंशो परहीपाली सँ वुद्धिनाथ सुत बनमाली द्दौ सोदरपुर सँ कन्हैरया द्दौo हरिवंश सुता वलियास सँ भैरवदत्त सुत प्रयागदत्त दौ ३. पाo शिवनाथ द्दौo अपरा रवांतर सुतो रतिनाथ आदिनाथो बेलउँच सँ चान्र्सँ सुतो मोदनारायण द्दौ बहेराढ़ी सँ भगीरथ द्दौo रतिनाथ सुता करमहा सँ छवनू सुत चित्रधर दौ गंगौली सँ कृपाराम द्दौo आदिनाथ सुता पनिचोभ सँ नारायण सुत धर्मपति द्दौ सोदरपुर सँ दुरवमञ्जन द्दौo कान्हुम सुता खौआल सँ सीताराम सुत मंगलादत्त द्दौ कुजौली सँ गंगादत द्दौo वैयाकरण रघुनाथ सुता करमहा सँ हेमकान्तु सुत पुष्पौकान्तर दौ सतलरवा सँ जगमोहन द्दौo अपरा सुता भोजपड़ोलिवासी कटमा बभनियाम सँ वेचन सुत बतहन सुत गोपाल द्दौ नरसाम वलियास सँ वेणीदत्त सुत मोहनलाल द्दौo पाली सँ भाइनाथ कस्तुभत:।। यदुनाथ सुता वभनियाम सँ गोपाल स्यैणव दौ वलि. सँ मोहन लाल द्दौo ब्रजनाथ सुता संग्राम एकहरा सँ कलानाथ दौ गोकुलनाथ सुता वटुकनाथ द्वारिकानाथ अयोध्यान नाथा वलियास सँ धनसुत रवड़्ग द्दौo वुधवाल सँ झंडा द्दौo द्वारिकानाथ सुतो कलानाथ: वलियास सँ मुक्तिसुत गिरधर दौ जजिवाल सँ दुर्म्मिल द्दौo कलानाथ सुता वुधवाल सँ जीवन सुत तुलसीदत्त दौ वलियास सँ तोती सुत वंशमनि द्दौo करमहा सँ भवानी कस्तुोत:।। रविनाथ सुता एकहरा सँ कलानाथ स्यैलव दौ वुधवाल सँ तुलसीदत्त द्दौo शशिनाथ सुतो रमानाथ प्र. अमीरीलाल घुसौत सँ भगवानदत्त सुत गोपाल दौ सरिसब सँ गुदर द्दौo अमीरीलाल सुता विनोदानन्दु परमानन्द् वलियास सँ राजनाथ सुत विलहू दौ सोदरपुर सँ वूचू द्दौo विनोदानद सुता पाली सँ चक्रधर सुत निरसू द्दौ सरिसब सँ फेकू द्दौo अपरा रवांतर सुतो भोल: बेलउँच सँ चान सुत मोदी दौ बहेराढ़ी सँ भगीरथ द्दौo भोल सुतो प्रेमनाथ: करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर द्दौ गंगालो सँ कृपाराम द्दौo क्षमाना‍थ सुता पाली सँ बाचा सुत जीवन दौ सँ द्दौo

(२९) रवांगुड़ सँ रानीटोल बैदयनाथ झा (२५) सँ अमौनि हलधर झा सिरसिया (पूर्णियाँ) नरसिंह झा
(उ उ उ १३) मघुपति सुता कलानाथ मोदनाथ वाछा प्र. किशोरनाथा: खौआल: सँ धराधर सुत सोन्त्री दौ हरिअम्ब सँ जगन्नाथ द्दौo कलानाथ सुता झडूला वाबूनाथ ललितनाथा वभनियाम सँ बालकृष्ण. सुत रत्तनदो सतलरवा सँ रमाकान्तर द्दौo अपरा कलानाथ सुता हरिअम सँ देवकृष्ण सुत रामेश्वतर दौ गंगौली सँ कृपाराम द्दौo मोदनाथ सुता करमहा सँ रामकृष्णो सुत भैरव दौ सरिसब सँ चान द्दौo बाछ प्र. किशोरनाथ सुतो श्यादमनाथ बैद्यनाथो माण्डूर सँ धर्मेश्विर सुत कलाधर दौ हरिअम सँ प्रान्नाथ द्दौo अपरा सुतो जानकीनाथ:बुधवाल सँ परशुराम सुत बालकराम दौ दरिहरा सँ सोनमनि द्दौo (२१) अपरा सुता पाली सँ वछरू सुत उँमादत्त द्दौ सरिसब सँ भोला द्दौo (३१) श्या:मनाथ सुता करमहा सँ जगन सुत घरानाथ द्दौ सरिसब सँ प्रान्नाथ द्दौo अपरा श्यालमनाथ सुतो मनोहर हलधरो सकराढ़ी सँ रवेदन सुत भोलानाथ द्दौ पाली सँ उमाकान्त) द्दौo हलधर सुता दरिहरा सँ वच्न्दरि सुत गोशाँई दौ सोदरपुर सँ रामेश्वसर सुत मयानिधी द्दौo खौआल सँ दिनानाथ द्दौo जानकीनाथ सुतो मयानाथ नरसिंहो दरिहरा सँ आँरवी सुत पुण्याचनन्दस सोदरपुर सँ नित्याउनन्दर द्दौo

(३०) रवांगुड़ सँ पिलरवाड़-नगराम
पाँ कुनाई सुतो विश्राम:माण्डहर सँ हरिदेव सुत महिपति द्दौo पाली सँ भैरव द्दौo पाँ विश्राम सुतो ठकुरि करियेकौ दरिहरा सँ हरिजीव सुत रोहिणी द्दौ कुजौली सँ छोटकू द्दौo ठकुरेह सुतो बतहा: फनन्दमह सँ गुणीश्वतर सुत गौशाँई धरानाथ द्दौ सरिसब सँ भोला द्दौo अपरा ठकुरी सुतो मुनी सुफलो पाली सँ रत्नुपाणि सुत जगदबन्‍धु दौ सरिसब सँ मनिकृष्णस द्दौo बतहा सुता कार्तिक बूटकुन वच्चाधका पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन द्दौ वलियास सँ कवि जीवन द्दौo कार्तिक सुता पाली सँ विष्णुासुत गुमानी द्दौo वलियास सँ बहोरण द्दौo भूटकुन सुता कुजौली सँ हृदयनाथ सुत रवगनाथ द्दौअ सोदरपुर सँ तुफनी द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ रवगनाथ स्यै‍व द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी टेकन सुत भीरवन दौ जजिवाल सँ गोपाली द्दौo बच्चाु सुता पण्डुअआ सँ रूद्रमणि सुत नन्दअलाल दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo करिये सुता वलियास सँ विद्यानाथ सुत बह्मदत्त द्दौ घुसौत सँ उँमापति द्दौo अपरा सुता कुजौली सँ मधुरापति सुत पाञी दौ पाली सँ मनसुरव द्दौo
शुभंकर सुतो मोहन छोके कौ खौआल सँ वेणीसुत मनहर द्दौ सोदरपुर सँ कमली द्दौo मोहन सुतो सदु साहेब पाँ धनश्या र्मो दरिहरा सँ परमानन्दअ सुत धराधर द्दौo रवण्डौबला सँ रघुनन्द न द्दौo अपरा मोहन सुतो काशीनाथ प्रान्नाथो दरिहरा सँ घराघर सुत भवेश द्दौ करमहा सँ गुणाकर द्दौo सदुसाहेव सुतो पाली सँ वद सुत भगीरथ दौ रवण्ड्बला सँ वीर द्दौo भानुदत सुता माण्डसर सँ भवदेव सुत वंशीधर दौ. करमहा सँ उँमानन्दस द्दौo पाँ घनश्याजम सुतो श्‍यामनाथ: वलियास सँ पशुपति सुत दुर्गानाथ दौ पाली सँ हेमनाथ द्दौo श्या‍मनाथ सुतो अमृतनाथ: खौआल सँ गुणाकर सुत धन प्र. रूद्रदत्त द्दौ करमहा सँ उमानाथ द्दौo अमृतनाथ सुता माण्डुर सँ इशान्नाथ सुत हिरामणि दौ बहेराढ़ी सँ कमल पाणि द्दौo (२१) अपरा सुतो विद्यानाथ ललीतौ वुधवाल सँ बालकराम सुत हृदयनाथ द्दौ जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo अपरा सुता पण्‍डुआ सँ पाँ मानीक सुत पाँ पुण्यािनन्दव द्दौ अलय सँ ठाकुरदत्त द्दौo (३११) अपरा सुता सतलरवा सँ कीर्तिनाथ सुता जागे द्दौ

(३१) रवांगुड़ सँ यमसम ककरौड़ पूर्व यमसम सोदरपुर सँ नन्दीुश्वँर द्दौ ललीत सुतो उमाकान्तस लक्ष्मीशकान्तो वुधवाल सँ श्यासमनाथ सुत रवडगनाथ दौ सोदरपुर सँ मयानिधि द्दौo काशीनाथ सुता नन्दीुश्वँर पण्‍डुआ सँ पाँ पशुपति सुत बींकू दौ सरिसब सँ भगीरथ द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ रमाकान्तन सुत मघुकर द्दौ बुधवाल सँ फकीर द्दौo प्रान्नाथ सुता हृदयनाथ पाँ बचकन वुद्धिनाथ अमृतनाथ जीवनाथ शिवनाथा वलियास सँ घनश्यािम सुत नीलामवर दौ पबौलि सँ कलाधर द्दौo अपरा प्रान्नाथ सुतो तिलकेश्व़र: कुजोली सँ जानकीनाथ दौ वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo अपरा सुतो कमलादत्त: वेलउँच सँ गोविन्दध सुत दुर्गादत्त द्दौ करमहा सँ जुड़ाउन द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत हरंगी दौ हरिअम सँ जंगल द्दौo अपरा सुतो बहोरण बवुजनौ वेलउँच सँ रवगेश सुत चो. प्रभाकर दौ वलियास सँ विद्यानाथ द्दौo हृदयनाथ सुता दरिहरा सँ म.म. धरणीधर सुत उर्व्वीोधर द्दौ वभनियाम सँ साहेब द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ रामेश्ववर सुत सन्तोलषमणि दौ वलियास सँ रवुशिहाल द्दौo पाँ बचकन सुतो पाँ बछरण:घुसौत सँ उमापति सुत महिधर दौ पण्‍डुआ सँ पाँ मनसुरव द्दौo पाँ गोपीनाथ प्र. लूचाई (दुर्वासा) माण्ड्र सँ छबन सुत नेहनाथ प्र. नेना द्दौ दिघो सँ ठ. हीरा द्दौo पाँ गोपीनाथ प्र. लूचाई सुता दरिहरा सँ जानू सुत राधानाथ द्दौ रवण्ड्बला सँ चतुर्भूज द्दौ अपरा पाँ लुचाई सुतो एकनाथ: वलियास सँ चुम्मिन द्दौ दिधो सँ ठक्कुर गोपाल द्दौo एकनाथ सुता खौआल सँ ववुआ सुत श्रीनाथ द्दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo वुद्धिनाथ सुता पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन द्दौ वलियास सँ जीवन द्दौo

(३२) रवांगुड़ सँ जमसम अपरडिहिया पूर्णियाँ
अमृतनाथ सुतो पाँ वुआ प्र. शशिनाथ यदुनाथौ घुसौत सँ पाँ महिघर स्यैधव द्दौ पण्‍डुआ सँ पाँ मनसुरव द्दौo पाँ वुआ प्र. शशिनाथ सुता दरिहरा सँ रेवती सुत वाबुलाल दौ रवण्ड बला सँ रेवतीनाथ द्दौo यदुनाथ सुत बेलउँच सँ छबन सुत नेहनाथ द्दौ दिघोय सँ ठ. हीरा द्दौo जीवनाथ सुतो थाडू प्र. मोदनाथ मुकुन्दोा पाली सँ भवानीदत्त सुत लोटन दौ बलियास सँ जीवन द्दौo मोदनाथ प्र. थाडू सुता खौआल सँ वैयाo आँरवी सुत गोपीनाथ दौ सरिसब सँ वुद्धिनाथ द्दौo अपरा थाडू सुतो भूपाल: बहेराढ़ी सँ ज्यो o राजा सुत ज्यो o चुड़ामणि द्दौ दरिहरा सँ कन्हा्ई द्दौo मुकुन्दत सुता लक्ष्मीमनाथ प्र. डौकाइ नैष्ठिक कमलनाथ चीचना घुसौत सँ लक्म्ूवण सुत स्वंौयपाकी श्या म दौ. रवण्डिबला सँ श्यायमू द्दौo लक्ष्मीननाथ प्र. डोकाई सुता

(३३) रवांगुड़ सँ डिहिवा (१७) सँ प्रभात कालोनी (पूर्णियाँ)
यंत्रज्ञ दयानाथ उद्यमी जयनाथ वासुकिनाथा उचति सँ रतिनाथ सुत मुकुन्द द्दौ खौआल सँ रतिनाथ द्दौo अपरा सुतो कर. कनहाई सुत बैजू द्दौ वलियास सँ मोहन द्दौo दौ यंत्रज्ञदयानाथ सुता तारानन्द् चन्द्रालनन्दौब सकराढ़ी सँ लान्हात सुत गोकुलानन्दु दौ पाली सँ पाँ चुम्मौन द्दौ (तारानन्द‍ सुतो नरेन्द्रन अमरेन्द्रोा सँ सुत द्दौ सँ द्दौ (२१) नरेन्द्रँ सुतो सँ सुत दौ सँ दौ अमरेन्द्रै सुतो सँ सुत द्दौ सँ द्दौ. चन्द्राञनन्दद सुतो सञ्जय: महिषी वुधवाल सँ हरिवंश दौ सकुरी वलियास सँ पाठक दौ संजय सुतो चैनपुर बलुआ सँ सुत दौ सँ दौ जयनाथ सुतो सदाचारी अर्थउद्यमी रमानन्दु सुर्यानन्दोह दरिहरा सँ लूचमणि सुत बवुआ द्दौ सरिसब सँ नारायण द्दौo रमानन्दआ सुतो वच्चुसन प्र. ललन प्र. श्यादमानन्दत विनोदानन्दाी प्र. करमहा सँ राधानाथ सुत तेजनाथ दौ कुजौली सँ चन्द्र नाथ दौ वच्चुँन प्र. सुतो रवनाम फनन्दलह सँ सुत शोभानाथ दौ. ललन प्र. श्यादमानन्दद सुतो वरुण। आहिल हरिअम सँ गुणानन्दक सुत नागेश्व्र दौ श्रीमान् गुणानन्दच सुतो सदावर्त्ती नागेश्व्र (प्रo अo) डाo प्रोo अर्थशास्त्री (लक्ष्मेथश्वनरो) सुरवैत खौआल सँ पिताम्बार द्दौo विनोद सुतो गोरव सौरमौ रतिपाड़ रवम्म गड़ा बेलउँच सँ अनन्ततलाल सुत हरेकृष्णँ दौ आहिल हरिअम्ब सँ तीर्थानन्दा द्दौo।। अर्थ उपमी (बनारस वासी) सूर्यानन्दब सुतौ बबलू मनोजो करमहा सँ रामचन्द्रत सुत देवचन्द्रव दौ

(३४) रवांगुड़ सँ डिहिया सँ प्रभात कालोनी (पूर्णियाँ) पबौली सँ रमानाथ द्दौo बवलू प्र. सुता पिलरवाड सुरवैत खौआल सँ सुत भगवान जी दौ सँ दौ वासुकीनाथ सुता शान्तीिनाथ भक्तिनाथ मोहनजी सँ सुत दौ सँ दौ शान्ती नाथ सुता पप्पूु विजय प्रमोद नरसाम वलियास सँ भाइ सुता दिवानाथ दौ सँ द्दौ पप्पूअ प्र. सुता सुरवसेना हरिपुर पाली सँ सुत दौ सँ दौ विजय सुता आहिल हरिअम सँ (विष्णुथपुर) रूद्रानन्दत सुत प्रमोद दौ राजन दरिहरा सँ सुत दौ

(३५) रवांगुड़ सँ डिहिया सँ (१८१) प्रभात कालोनी (पूर्णियाँ)
भक्तिनाथ सुता भोलनजी शिशिर वड़गाम (दरिहरा) सँ सुत राजेन्द्रप दौ सँ दौ भोलनजी सुता नोनगड़ा नडुआर करमहा सँ सुत दौ. मोहनजी सुतो राजन: कर्णपुर सकुरी बलियास सँ सुत दौ सँ दौ कमल नाथ सुता पाली सँ चन्दात सुत बवुनन्दआन दौ नरउन सँ धीरनाथ द्दौo अपरा सुता आचार्य वैद्यनाथ प्र. अभयनाथ वद्रीनाथ शोभानाथ राधानाथा नर. वलियास सँ वुद्धिनाथ सुत वैया. श्रीकान्तौ दौ (३) सरिसब सँ अनिरुद्ध द्दौ वैद्यनाथ प्र. अभयनाथ सुतो गोविन्दव जी प्र. श्यानमनाथ माधवजी प्र. रेवतीनाथो पण्‍डुआ सँ पाँ हरर्वी प्र. हर्षानन्दग सुत पाँ भिरिवया दौ दिघोय सँ ठ. भैयालाल द्दौo गोविन्द्जी प्र. श्यानमनाथ सुता दि‍लीप दीपक शिशिरा: नगवाड घुसौत सँ ठ. दामोदर सुत लक्ष्मीरकान्तम दौ बेलउँच सँ शोभानाथ द्दौo दि‍लीप कुमार सुता गोधनपुर सिहौलि माण्डदर सँ चन्द्रवनाथ सुत उभयनाथ दौ सँ दौ दिपक कुमार सुत राजग्राम सँ सुत दौ. शिशिर सुतो सतलरवा सँ सुत दौ माघव जी सुता घनञ्जय प्र. मुन्नाप राधव दमना: नगवाड़ घुसौत सँ समौल तारानन्द सुत आशानन्द् दौ पर. सकराढ़ी सँ केदारनाथ प्र. सुंदर द्दौo घनञ्जय प्रo मुन्ना् सुत हर्ष कुमार: रहुआ जमदौली पाली सँ श्याामनाथ सुत जयनारायण दौ खण्डुबला सँ पारा वासी ठo गिरानन्दद द्दौo।।

(३६) रवांगुड़ सँ डिहिया
शोभानाथ सुता महिन्द्रवपुर पडुआ सँ पाँ हर्षानन्दौ सुत पाँ भोलानाथ सुत भिरिवया द्दौ दिघोय सँ ठ. भैयालाल द्दौ अपरा सुता मलंगिथा कुजौली सँ सुत कुञ्जन द्दौ
बद्रीनाथ सुतो अध्याुपक नारायणजी इन्दु प्र. वच्चसनजी रूचौलि एकहरा सँ भाइलाल सुत घनश्यारम प्र. घोघन दौ सोदरपुर सँ नन्दस किशोर दौ नारायण जी सुता करमहा सँ हरिहर सुत होमेश्वथर दौ सुरगन सँ राय जयनारायण द्दौo इन्दुा प्र. बच्चननo जी सुता सुमन जी महलवाड़ी सिमरवाड़ खौआल सदानन्द सँ सूत दौ सँ द्दौ राधानाथ सुता गोपाल जी प्रo कृष्णत चन्द्र यादव जी विश्व म्भनर केदारनाथा हरिअम सँ परमानन्दम सुत पाँ वेदानन्दन दौ दिधोसँ ठ. कुलानाथ द्दौo गोपाल जी सुतो चनौ‍र सिहोलि माण्डतर सँ देवानन्दन सिंह सुत इन्द्राचनन्द सिंह द्दौ रवण्डदबला सँ कमलाकान्तन द्दौo यादव जी सुता राजे त्रिपुरौली नरउन सँ सरस्वोती वैद्यनाथ दौ रवण्डडबला सँ द्दौ विश्व म्भनर सुता भट्टपुरा हरिअम सँ मधुसूदन सुत प्रज्ञनाथ प्र. महेश दौ माण्डेर सँ मोदानन्दर सिंह झा द्दौo केदार सुता धानेरामपुर सँ सुत द्दौ श्री द्दौ अपरा सुता विष्णु्पुर आहिल हरिअम सँ सुत राजेन्र् द्दौ सँ दौ

(३७) रवंगुड़ (९४) (१९)
चीचन सुता कवै नरउन सँ धीरनाथ सुत गणेश द्दौ रवण्ड बला सँ झपटी सिंह द्दौo शिवनाथ सुतो बैद्यनाथ दरिहरा सँ सुबोध सुत निधिपाणि द्दौ घुसौत सँ बाचा द्दौo अपरा शिवनाथ सुतो भूषण: करमहा सँ चित्रधर सुत कन्हादई द्दौ बेलउँच सँ जुड़ाउन द्दौo भूषण सुता करमहा सँ बछरण सुत सदाई द्दौ खौआल सँ नील द्दौo

(३८) रवाँगुड़ सँ नगराम तिलकेश्व र सुतो लक्षेश्वगर: बलियास सँ बेचू सुत हेमनाथ द्दौ हरिअम सँ बौक द्दौo अपरा सुता माण्डहर सँ भवेश सुत चुड़ामणि द्दौ करमहा सँ रवगपति द्दौo लक्षेश्वलर सुता अलय सँ लाल सुत नेन्दाम द्दौ खौआल सँ म.म. सन्तो्ष द्दौo कमलादत्त सुता करमहा सँ नकदू सुत ललीत द्दौ जलिवाल सँ दुर्म्मिलि द्दौ बहोरण सुता वौसी बासी तरौनी करमहा सँ हरिकृष्णत सुत रूद्रनाथ द्दौ वलियास सँ भैयन द्दौo छोके सुतो हृदयनन्दुन: करमहा सँ भगीरथ सुत शिवदत्त दौ सरिसब सँ शिव द्दौo हृदयनन्ददन सुता करमहा सँ भोरानाथ सुत पीताम्बयर द्दौ खौआल सँ जयकृष्णन द्दौo (२ उ) अपरा लक्षेश्विर सुता हरिअम सँ काशीनाथ सुत पोसन द्दौ सोदरपुर सँ श्यानमराम द्दौo चतुर्भूज सुता मo मo धरणीधर भाने प्र. प्र. वंशघरो दरिहरा सँ गणपति सुत भैरव द्दौ दिवड़ा पाली सँ प्रा. लच्छूद द्दौo महोपाध्यालय भैअन प्र. धरणीधर सुतो महोपाध्यालय ननू प्र. धारेश्वभर छुन्हुशको पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ खौआल सँ मोरानाथ द्दौo मo पाध्यातय ननू प्र. धारेश्व्र सुता गोपाल कन्हाीई नरसिंहा माण्डार सँ बछरू सुत इशान्नाथ द्दौ घुसौत सँ चानन द्दौo गोपाल सुता माण्डार सँ धर्मेश्व र सुत कलाधर द्दौ हरिअम सँ प्रान्नाथ द्दौo कन्हाैई सुता करमहा सँ चित्रघर सुत नेया द्दौ सोदरपुर सँ भवानीदत्त द्दौo अपरा सुतो लेखेश्व्र प्र. लालजीक: वलियास सँ जीवन सुत चित्रनाथ दौ सोदपुर सँ मोहन द्दौo लेरवेश्वघर प्र. लालजी सुत चतुरानन्दा चुम्मौन पण्‍डुआ सँ पाँ गरीब सुत पाँ रत्न मणि दौ रवण्डोबला सँ निधि द्दौo

(३९) नगराम रवांगुड़ सँ कैलरव
चतुरानन्दन प्र. चुम्मरन सुता वलियास सँ वाबुलाल सुत बनमाली दौ पबौली सँ विश्व्नाथ द्दौo नरसिंह सुता नरउन सँ भैरवदत्त सुत वच्चीु द्दौ सोदरपुर सँ छोटकिनमा द्दौo अपरा सुतो लक्ष्मी कान्ता: बेलउँच सँ वावुनाथ दौ खौआल सँ मूतिनाथ द्दौo प्र. वंशघर सुता वलियास सँ भिरवारी सुत रवगपति दौ हरिअम सँ चिलका द्दौo लक्ष्मीोकान्ती सुतो रमाकान्त जालय सँ मोहन सिंह सुत अवधनारायण द्दौ वलियास सँ फकीरण द्दौo रमाकान्तप सुतो राधाकान्ता वलियास सँ हिरे सुत इशदत्त दौ बसनही बढि़याम पबौली सँ सुर्यमणि द्दौ राधाकान्त सुता कैलरव काको वेलउँच सँ हरिनारायण सुत रधुवंश नारायण दौ हेडू सुतो पाँ पाण पाँ धर्मपति बलियास सँ शतञ्जीव द्दौ पबौली सँ कालीदाश द्दौo पाँ चान्दु सुतो भिरिव: सकराढ़ी सँ गतिराम सुत गंगाधर द्दौ पाली सँ वद द्दौo भिरिव सुतो भवनाथ देवनाथो करमहा सँ रघुनाथ सुत उँमानाथ द्दौ पण्डुबआ सँ कृष्णनपति द्दौ भवनाथ सुतो आदिनाथ: पण्डु्आ सँ नन्‍दीश्वतर सुत पाँ चान्द्रौ प्र. वद्रीनाथ दौ पबौली सँ ज्योा. बवनू द्दौo अपरा सूता अलय सँ भिरवनी सुत दुलार दौ दिघोय सँ वुन्देिली द्दौo

(४०) आदिनाथ झा सँ अकौर नन्द झा रवांगुड़ सँ अकौर
आदिनाथ सुता खौआल सँ गोशाँई सुत वेणीदत्त द्दौ रवण्डथबला सँ गोपीनाथ द्दौo अपरा सुतो नन्दा: दरिहरा सँ बवनू सुत गिरधारी द्दौ घुसौत सँ वाबुलाल द्दौo नन्दन सुता वलियास सँ विनमा सुत हल्ली द्दौ कुजौली सँ शिवनाथ द्दौo
पाँ धर्मपति सुता बोधन छवन शोभन पाँ कमल नारयणदत्ता: पण्डुिआ सँ पाँ पशुपति सुत नन्दीलश्‍वर द्दौ बुधवाल सँ चौo मही द्दौo बोधन सुतो श्रृष्टिधर: करमहा सँ सतार सुत जहली द्दौ दिघो सँ नरोत्तम द्दौo अपरा बोधन सुतो फतुरण: खौआल सँ सोनी सुत लोटन द्दौ रवण्डवबला सँ ब्रजभूषण द्दौo श्रृष्टिधर सुतो मुकुन्दर माघवो बेलउँच गंगाराम सुत रमन दौ कर. रूद्र द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ बाचा सुत धन दौ कोदरिया सँ इश्‍वरीदत्त द्दौo फतुरण सुता दरिहरा सँ धानानन्द सुत शिवन द्दौ बेलउँच सँ मंधन द्दौo अपरा सुता नरउन सँ इश्वकरदत्त सुत गोविन्दआदत्त द्दौ सोदरपुर सँ लाल द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ सुधाकर सुत कृष्णागराम दौ हरिअम सँ सुबोध द्दौo अपरा फतुरण सुतो लालजीव पाली सँ नरेश सुत सउले द्दौ सकराढ़ी सँ घाना दौ लालजी सुता खौआल सँ शम्भु्नाथ सुत मोदन दौ सोदरपुर सँ मोहन दौ छवन सुता वलियास सँ हेमांगद सुत प्रान्ना थ द्दौ सोदरपुर सँ चिलका द्दौo अपरा सुता खौआल सँ मेधाकर सुत प्रद्युम्न द्दौ जजिवाल सँ गोन्दसन द्दौ. अपरा सुता माण्डउर सँ देवन सुत भवी द्दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ कमलापति सुत सुधाकर द्दौ पनिचोभ सँ प्रितम द्दौo शोभन सुतो बतहन: खौआल सँ जयशीव सुत दयन द्दौ पाली सँ भवानीदत्त द्दौo

(४१) रवांगुड सँ यमसम (२) (२.१) (नगराम) अपरा सुतो ज्योर. मुकुन्दा हरिअम सँ मचल सुत योगी द्दौ सोदरपुर सँ लाल द्दौo बतहन सुता मोहनलाल रामलाल विश्वेदश्वडरा हरिअम सँ दयानाथ सुत मोदनाथ द्दौ नरउन सँ भैरवदत्त द्दौo रामलाल सुतो श्रीकृष्णँ:खौआल सँ भूतिनाथ सुत अपूछ द्दौ वुधवाल सँ दुर्गापति द्दौo पाँकमल सुत रोहिणीदत्त प्र. हिभरण धरभरणो माण्ड र सँ शोभाकर सुत पाँ हीगंन द्दौ वुधवाल सँ भैयन द्दौo रोहिणीदत्त प्र. हिभरण सुता करमहा सँ वुद्धिनाथ सुत झोटन द्दौ खौआल सँ दत्त द्दौo पाँ धरभरण सुतो जनार्दन बनमाली कौ वुधवाल सँ दुल्लँह सुत श्रीपति प्र. ठीठर द्दौ बेलउँच सँ रमण द्दौo।। जनार्दन सुतो लक्ष्मी कान्ता उमाकान्तोर वुधवाल सँ दुर्गापति सुत नन्द लाल द्दौ रवण्डीबला सँ श्यादमू द्दौo लक्ष्मीिकान्तौ सुतो गोरीकान्तस यद्दूको अलय सँ नन्दोलाल सुत श्रीकान्ती दौ वलियास सँ बतहा द्दौo यद्दु सूता सकराढ़ी सँ चुम्म न सुत कामेश्वधर दौ हरिअम सँ मनोहर द्दौ उमाकान्तो सुतो मधुकान्तक नुनुको पाली सँ रंगनाथ सुत उमादत द्दौ दरिहरा सँ टेकनाथ द्दौo मधुकान्‍त सुतो दरिहरा सँ तीर्थनाथ सुत रघुनाथ द्दौ किशोर सँ ननू द्दौo सूता २. नरउन सँ रामलोचन सुत लुचन दौ जजिवाल सँ नीलकंठ द्दौ
बनमाली सुता छकौड़ी कन्टीार रवुशर गोकुलनाथा: फनन्दीहसँ बतहा सुत मनोहर दौ खौआल सँ जयभद्र द्दौo छकौडी सुता सतलरवा सँ एकनाथ सुत मुक्तिनाथ दौ पनिचोभ बालह सुत मुकुन्दा द्दौo रवुशर सुता खौआल सँ बलभद्र सुत माधव द्दौ गंगौली सँ जीवनाथ द्दौo

(४२)
कन्टीथर सुता अलय सँ नन्दहलाल सुत चौ. श्रीकान्त द्दौ वलियास सँ बतहा द्दौo वेगु प्र. गोकुलनाथ सुता रवड़गनाथ दयानाथ त्रिवेणी नाथ वद्रीनाथा अलय सँ नन्द लाल सुत श्रीकान्तु द्दौ वलियास सँ बतहा द्दौo अपरा सुतो हर्षनाथ: गोठम खौआल सँ वलभद्र सुत माधव द्दौ गंगौली सँ जीवनाथ द्दौo रवड़्गनाथ सुता प्रमोद सुबोध कुमुदनाथ शम्भुकनाथ सुधीरा: दरिहरा सँ वुच्चीद सुत विधाधर द्दौ रवण्डोबला सँ बछरण द्दौo दयानाथ सुतो आदित्यीनाथ गीतानाथो कुजौली सँ इशदत्त सुत‍ श्रीदत्त द्दौ रवण्डाबला सँ भवन द्दौo त्रिवेणी नाथ सुता अशोक कुमार मुन्नू खौआल सँ नन्दआसुता युगेश्वगर द्दौ रवुघवाल सँ भूपी द्दौo नारायणदत्त सुतो कन्हा इक: बहेराढ़ी से रतिधर सुत कमलपाणि द्दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo अपरा सुता भाइलाल परशी बहोरणा पाली सँ जीवकर्ण सुत रूद्रदत्त द्दौ खौआल सँ यजपति द्दौo अपरा सुतो पञ्चानन्दस: माण्डधर सँ मोती सुत भैरवदत्त द्दौ सोदरपुर सँ प्रेम द्दौo अपरा सुता गोपाल गोविन्दल ठीठरा हरिअम सँ वरजू सुत भोला द्दौ दरिहरा सँ बाचा द्दौo अपरा सुतो योगघर: हरिअम सँ दयाराम सुत जीवन द्दौ कटाई सँ रकम द्दौo योगधर सुता माण्डमर सँ

(४३) रवांगुड़ सँ (२२) नगराम सनाथ सुत भवी द्दौ सोदरपुर सँ बछरुदत द्दौ सुत जाल्पापदत द्दौ ओइनि सँ एइनिपाल नारायण द्दौo कन्हातई सुता
वुधवाल सँ श्रीपति सुत दुर्गापति द्दौ सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo अपरा सुतो बचकन: पाली सँ राघव सुत इश्वदरदत्त दौ करमहा सँ गंगादत्त द्दौo भाइलाल सुता पाली सँ मनबोध सुत सतने द्दौ माण्डगर सँ साहब द्दौo पंचानन्दo सुता हरिअम सँ कमल सुत कन्हैँया द्दौ वलियास सँ प्रेमनाथ दौ, गोपाल सुता सँ दौ सँ दौ गोविन्द सुता सँ दौ सँ दौ ठीठर सुतो मारकण्डेतय: हरिअम सँ दुर्गादतसुत शशिनाथ द्दौ दरिहरा सँ ननू द्दौ मारकण्डे य सुता हरिअम सँ जगमोहन सुत भगीरथ द्दौ पाली सँ वेणी द्दौo परशी सुतो मन्नूठलाल: माण्डँर सँ बचनू सुत सुधाकर द्दौ (११०) घुसौत सँ सनफूल द्दौo

नगराम
(४४) रवांगुड़ नोने गोपीनाथ कामदेव देवकीनन्दoन सदाय प्र. सदानन्द् भगीरथ ककरौड़:
भगीरथ सुता मचल पाँ हृदयनन्देन यदुनन्देना: पाली सँ ज्यो.. कुमुदानन्दर सुत ज्योस. शुभंकर दौ सकराढ़ी सँ काशीनाथ द्दौ अपरा सुता छबन वुदा शिवन्दमना सकराढ़ी सँ विश्वेेश्व्र सुत भ्रमर दौ वहेराढ़ी सँ हरिधर द्दौo अपरा सुतो आँरवीक: सकराढ़ी सँ हरिदेव सुत वासुदेव दौ वभनियाम सँ पाठक महथू द्दौo मचल सुतो फकीरण ननू को हरिअम सँ जगन्नाथ सुत उमानाथ दौ पण्डु.आ सँ पाँ छोटो द्दौ अपरा सुता माण्डसर सँ लोकनाथ सुत छकौड़ी दौ एकहरा सँ जूड़ाई द्दौo अपरा सुता बेलउँच सँ हृदय सिंह सुत भैरवदत्त द्दौ वलियास सँ धीर द्दौo अपरा सुता वलियास सँ कल्‍याण सुत देवनाथ दौ पाली सँ बछरू द्दौo अपरा मचला सुता वभनियाम सँ बालकृष्णर सुत रतन दौ सतलरवा सँ रमाकान्त द्दौo फकीरण सुता खौआल सँ जीवन सुत भगत दौ पबौली सँ भवदत्त द्दौo अपरा फकीरण सुता झूमकलाल नन्द लाल वंशीधर मनोहरा: करमहा सँ जगत सुत रवगपति दौ सोदरपुर सँ नेहाल द्दौo अपरा फकीरण सुतो नन्दज किशोर युगल किशोर उडूनि सँ ऐनिपाल नारायण सुत वाचा प्रo रशिकनारायण दौ पाली सँ मधुनन्दक द्दौo अपरा सुता वभनियाम सँ महिपति सुत लाला दौ—एकहरा सँ सोमदत्त द्दौo अपरा सुता वभनियाम सँ गोमन सुत महिपति दौ वेलउँच सँ लक्ष्मीौधर द्दौo

नगराम
(४५) रवाँगुड़ सँ कवरौड़ (२३)
नन्द४लाल सुतो रामचन्द्र कृष्णहचन्द्र प्र. बौकूको बलियास सँ कलाधर सुत वुद्धिनाथ द्दौ पबौलि सँ प्रेमनाथ द्दौo ननू सुता बलियास सँ कृष्णँदेव सुत भवानीदत्त दौ वभनियाम सँ आनन्द‍ द्दौo नन्दए किशोर सुतो तंत्रनाथ:बंगट प्र. नेहनाथो ददरी पनिचोभ सँ जगन्नाथ सुत भाइनाथ द्दौ बेलउँच सँ गिरधारी द्दौo तेजनाथ सुता मार्कण्डेाय मुकुन्दौ केशवा नाहस खौआल सँ मोहन सुत बच्चूं दौ पाली सँ बन्ध व द्दौo मार्कण्डेबय सुता मधुसूदन उमेश हरिअम सँ अभयनाथ सुत श्री कृष्ण दौ अलय सँ लाल जी द्दौo सतीश चन्द्र सुता सँ सुत द्दौ प्र. सँ द्दौ सुधीरचन्द्रड सुता हरिअम सँ पुरुषोत्तम सुत लोकनाथ द्दौ पबौली सँ कुडी दौ
उमेशचन्द्र सुतो अभयचन्द्रम सुभाषचन्द्र बेलउँच सँ सुकेश्वुर सुत नन्दनकिशोर द्दौ पण्‍डूआ सँ नथूनी द्दौo नेहनाथ प्र. बंगह सुतो रामेश्विर डोमनो सतलरवा बेलउँच सँ हनुमानदत्त सूत धैर्यनाथ दौ करमहा सँ तेजी द्दौo रामेश्वशर सुता फनन्दनह सँ सारिनाथ सुत तिलक नाथ दौo वलिo ववुआ द्दौo युगल किशोर सुतो नेनाभौलीकौ करमहा सँ टेकनाथ दौ सोदरपुर सँ जंगली द्दौo नेना सुतो देवचन्द्रश रघुदेवो पनिचोभ सँ परस्मौनि सुत भगवानदत्त द्दौ सरिसब सँ भैया द्दौo दौ देवचन्द्रं सुता घुसोत सँ लक्ष्मीदचन्द्र द्दौ सतलरवा सँ मनोहर दौ दौ।।

(४६)
रघुदेव सुता वलियास सँ अनिरुद्ध द्दौ पबौलि सँ जूद्धि द्दौo भोली सुता सुर्यनारायण सुदिष्ट् नारायण उदिष्टन नारायण अपरा रघुदेव सुता नारायणा वहेराढ़ी सँ छकौड़ी सुत वैद्यनाथ दौ वेलउँच सँ मेघनाथ द्दौo अपरा रघुदेव सुता हरिअम सँ केशव सुत मार्कण्डे य दौ कुजौली सँ चिरञ्जीव द्दौo सूर्य नारायण सुता दरिहरा सँ वच्चीन सुत विद्याधर द्दौ कुजौली सँ राधाकान्ते द्दौo सुदिष्टँ नारायण सुता दरिहरा सँ वंशीधर सुत नेना द्दौ वभनियाम सँ गोविन्दत लाल द्दौ उदिष्टत नारायण सुता दरिहरा सँ श्रीकान्त सुत वैद्यनाथ दौ पबौली सँ श्या्मनन्दक द्दौo छवन सुता घुसौत सँ थेधू सुत भिरवारी दौ एकहरा सँ लक्ष्मी़धर द्दौ अपरा सुता पाली सँ वदन सूत शिवदत्त दौ वलियास सँ घनश्याौम द्दौ वूढ़ा सुतो पाँ भैउक: वलियास सँ घनश्या म सुत गणपति द्दौ सोदरपुर सँ धरणी द्दौ वूढ़ा सुतो पाँ भैउक: वलियास सँ घनश्याघम सुत गणपति द्दौ सोदरपुर सँ धरणी द्दौo।। पाँ भैउ सुतो रामकृष्णय: वलियास सँ रघुपति सुत नाथ दौ वूधवाल सँ बछरु द्दौo रामकृष्णँ सुता दरिहरा सँ हिरफूल सुत कन्हाई दौ पाली सँ सोनमा द्दौo अपरा रामकृष्णण सुतो दुलार चिरञ्जी वो सकराढ़ी सँ जयदत्त सुत भैउ द्दौ सोदरपुर सँ भूवनेश्वणरीदत्त द्दौo अपरा रामकृष्णन सुता बासुदेव लक्ष्येँश्वुर विध्नेाश्वलरा: पाली सँ लाल सुत परमेश्व री दत्त दौ सोदरपुर सँ दयानिधि द्दौo बासुदेव सुतो अयोघ्यातय: वलियास सँ जयराम सुत भाई द्दौ वभनियाम सँ पाठक सन्तोनरवी द्दौo लक्ष्येेश्ववर सुतो जादव रवूनी को वभनियाम सँ वंशमनि सुत पाठक सन्तोधरवी द्दौ बैलउँच सँ प्राणपति द्दौo रवूनी सुतो सच्चिदानन्दर बूधवाल सँ पाठक आर्तिनाथ सुत पाठक कृपानाथ दौ भौर रवण्डुबला सँ पद्मनाम सिंह द्दौo

नगराम
(४७) रवाँगुड़ सँ सौराठ (२८) अपरा रवूनी सुता इश्वररीदत्त कुमरकान्तँ खौआल सँ नन्दभ सुत देवशंकर दौ पबौलि सँ नन्द लाल द्दौ इश्व रीदत्त प्रथा रत्नेेश्वरर सुतो क्रान्तील हरिअम सँ भेरवधर सुत महावीर दौ महुआ खौआल सँ कृष्णोदेव द्दौo सच्चिदानन्द सुता बेलउँच सँ त्रिलोचन सुत विनायक द्दौ खौआल सँ जगदीश द्दौo शिवनन्दौन प्र. रवुशी सुतो हृदयनाथ जयनो दरिहरा सँ सुरवी सुत इन्द्रदपति द्दौ करमहा सँ अन्दीद द्दौo हृदयनाथ सुता वैजू अमृतनाथ गुदरा वलियास सँ नकदू सुत पोसन दौ नरउन सँ भिरवनी द्दौ गुदर सुता सतलरवा सँ रतनू सुत रमानाथ दौ वेलउँच सँ कुलमनि द्दौo जयन सुतो गोशाँईक: दरिहरा सँ सुबोध सुत भवदत्त द्दौ पबौलि सँ कालिदास द्दौ आँरवी सुतो चक्रधर श्रीदत्तो तिसँउत सँ परशुराम सुत मनाई द्दौ वलियास सँ धीर द्दौ श्रीदत्त सुतो कमलाकान्तु पाली सँ पूररवू सुत भैरव दौ दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo (२१) चक्रधर सुतो प्रितिनाथ: पाली सँ मनबोध सुत भवदत्त दौ एकहरा सँ छून्हु द्दौo प्रितिनाथ सुतो नन्दौकिशोर: घुसौत सँ भैरवदत्त सुत कन्हैहया द्दौ सोदरपुर सँ द्दौo

(४८) रवांगुड़ सँ
सदाशिव सुतो साहब मनबोधो बलियास सँ जगदीश सुत पशुपति दौ करमहा सँ महिपति द्दौo अपरा सदाशीव सुतो भञ्जन: करमहा सँ लक्ष्मीतपति सुत देवानन्दु दौ दरिहरा सँ शिवाई द्दौo (२११) साहव सुतो माना चितरु को माण्डवर सँ गतिराम सुत महेश द्दौ वुधवाल सँ ब्रह्मपति द्दौo अपरा साहब सुतो दुल्लनह: हरिअम सँ किशुनी सुत लक्ष्मीौकान्तह दौ सोदरपुर सँ गोपीकान्ता द्दौo अपरा सुतो दत्ती बछरणो माण्डसर सँ गिरीश सुत रतिकर दौ वभनियाम सँ पिताम्बदर द्दौ अपरा सुतो जीवन: वभनियाम सँ कमल सुत वैद्यनाथ द्दौ माण्डरर सँ चतुर्भूज द्दौ (८) अपरा सुता पाली सँ रकनी दौ वलियास सँ वैजू द्दौ (४) अपरा सुतौ प्रान्नाथ रविनाथो दरिहरा केशव दौ पबौलि सँ अभिराम द्दौ (३) माना सुतो इश्वदरदत्त: सतलरवा सँ प्रान्नाथ सुत छक्क न दौ करमहा सँ बछरु द्दौo (९) अपरा सुतो टंकेश्वकर भाइलालो माण्डिर सँ छत्रपति सुत देवन दौ सोदरपुर सँ पति दौ अपरा सुता वलियास सँ कल्यासण सुत शिवनाथ दौ पाली सँ मंजन द्दौ (३) अपरा सुता सतलरवा सँ हरिजीव सुत नन्दीड दौ हरिअम सँ वजू द्दौ इश्वूरदत्त सुता परस्म नि कुलानन्द‍ इन्द्रमनिया: वलियास सँ चिलका सुत सनि द्दौ सरिसब सँ शोभनाथ द्दौ कुलानन्दा सुतो पाँ बम्भो ली पाँ काशीनाथो घुसौत सँ बाचा सुत धन द्दौ दरिहरा सँ वंशीधर द्दौo पाँ बम्मोलली प्र. सुता हरिअम सँ लान्हाद सुत शंकर दौ दरिहरा सँ तुफानी द्दौ पाँ काशीनाथ सुता पाली सँ वाबू शक्तिधर नारायण द्दौ

(४९) रवांगुड़ रवोजपुर कमलाकान्तौ झा (२५) केलव
इन्द्रकमणि सुता घोंघी रामजी दामोदरा सकराढ़ी सँ श्याशमलाल सुत बोकन द्दौ करमहा सँ भरथी द्दौ अपरा सुतो जयकान्त लक्ष्मीौकान्तो दरिहरा सँ वाबूनाथ सुत देवनाथ दौ करमहा सँ रमानाथ द्दौ घोंघी सुतो कमलाकान्ता: नाहस खौआल सँ गोपाल सुत भैये दौ पबौली सँ अ‍ार्तिनाथ द्दौo कमलाकान्त् सुता दरिहरा सँ मधुसूदन सुत परिचेता. मार्कण्डेँय द्दौ घोसौत सँ रघु (शम्भूौ) द्दौo टंकेश्वौर सुता दरिहरा सँ भैया सुत छतरू द्दौ सरिसब सँ रूद्रदत्त द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ दुल्लीा सुत वैजू दौ वलियास सँ झौआ द्दौ चितरू सुतो हर्षदत्त:दरिहरा सँ कुल सुत हिरफूल दौ अलय सँ चन्द्रापति द्दौo हर्षदत्त सुता भैरवदत्त हल्ली‍ नारायणदत्ता: पण्डु आ सँ रोहण सुत रूद्रमणि दौ सोदरपुर सँ थोथरी द्दौo भैरवदत्त सुतो श्रीदत्त विलटो विस्फी सँ ठ. ननू द्दौ घुसौत सँ हेमकर द्दौo श्रीदत्त सुता हरिअम सँ योगी सुत वे. घोधी दौ वलियास सँ वाबूलाल द्दौo अपरा सुता वलियास सँ घोधी सुत वुचन दौ जालय सँ गोविन्दे नारायण द्दौo विलट सुता पाली सँ पुरन्देर सुत वाबू शशिघर नारायण द्दौ बेलउँच सँ सूर्यकर द्दौo हल्लीस सुता कर. रज्जू सुत विहारी द्दौ सँ द्दौo अपरा सुतो रघु शीत्तू को पाली सँ शंकरदत्त सुत वनमाली दौ नरउन सँ चौ. बवे द्दौo अपरा सुता हरिअम सँ कालिकादत्त सुत ववुए दौ वलियास सँ गोवर्द्धन द्दौo नारायणदत्त सुतो फेकु कपिलेश्वीरो खौआल सँ कारी सुत झिंगुर दौ जजिवाल सँ भिरीव द्दौ फेकू सुतो विश्वानाथ: दरिहरा सँ कालीदत्त सुत मधुसूदन दौ दिधोसँ शशिनाथ द्दौ कपिलेश्व र सुतौ दिवाकान्तक हरिकान्तोस खौआल सँ उँमादत्त सुत ज्योव. अपूछ दौ बेलउँच सँ वबूआ द्दौo दिवाकान्तौ सुता सतलरवा सँ अर्जून सुत मधुसूदन दौ टकबाल सँ शम्भूतनाथ द्दौo

(५०)
(२ क क)

रवांगुड़ सँ पिलरवाड़-नगराम
(५१) रवांगुड़ सँ पिलरववाड़ कृष्ण मोहन प्रभृतय: सुरवसेना सूर्यमोहन प्रभृतय: हरिकान्त सुता दरिहरा सँ रमानन्दो सुत श्यारमनन्दय दौ अलय सँ लालजी चौ. द्दौo विश्वसनाथ सुता वलियास सँ लूटन सुत हीराकान्तन दौ दिघो सँ नागेश्वतर द्दौ नग. (३२११८) दत्ता सुतो रूद्रदत्त: करमहा सँ बालह दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौ अपरा सुता वलियास सँ वछररु सुत मचल दौ उचिति सँ विश्व्नाथ द्दौo दुल्ल्ह सुतो विसुनीक: पाली सँ मही सुत भवानीदत्त दौ खौआल सँ भौरानाथ द्दौo विसुनी सुतो छकोड़ी मुनन प्र. मधुसूदनो वुधवाल सँ मo मo अचल सुत हेमनाथ दौ पबौलि सँ थोथन द्दौo अपरा सुतौ विसुनी सुतो भूप गुंदरो पाली सँ भैया सुत श्याछमनाथ दौ सोदरपुर सँ जीवन द्दौ मुनन प्र. मधुसूदन सुतो मुकुन्दद प्र. भूटाई परन्दीरो घुसौत सँ लक्ष्मौण सुत श्या म दौ रवण्डिबला सँ श्या‍मू द्दौo मुकुन्दज प्र. भूटाई सुतो श्रीमोहन: खौआल सँ म.म. वबुजन सुत म.म. चुम्मैन दौ हरिअम्ब् सँ छोटकनि द्दौ अपरा मुनन सुतो मन्नूब प्र. अनिरूद्ध ड़ीद्धि सँ भैया सुत ननू दौ घुसौत सँ हेमकर द्दौo अपरा मुकुन्दम सुता महिषी वुधवाल सँ वोधनाथ सुत पा. अर्तिनाथ दौ तिलय सँ सुदै सिंह द्दौ श्रीमोहन सुता चन्द्र मोहन कृष्णिमोहन धैर्यमोहन आनन्द्मोहन प्र. चुनचुन : घरौरा वलियास सँ सुत रवटरू दौ वभनियाम सँ गोविन्दब लाल द्दौ कृष्णल मोहन सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ अपरा सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ धैर्यमोहन सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ आनन्दु मोहन प्र. चुनचुन सुतो सँ सुत दौ सँ द्दौ दौ।। अपरा श्री मोहन सुता सूर्यमोहन पलतूट (२२९) सकुरी पाली सँ सुत जयकृष्णु दौ

(५२) रवाँगुड़ सँ कैलरव (२६) सूर्य मोहन सुता शिवा हरिअम सँ मन्दालरनाथ दौ सुत दौ सँ द्दौo पलटन प्र. सुता सँ सुता दौ सँ द्दौ नूनू जी सुता सँ सुत दौ सँ दौ मन्नु् सुतो मुकुन्दो: खौआल सँ चौ. महापुरुष सुत चौ. महापुरुष कैकू दौ पाली सँ चन्दा द्दौo भूप सुत वुचन: वलियास सँ शंकरदत्त सुत छकौड़ी दो खौ. दत्तू द्दौ द्दौo अपरा भूप सुतौ योगधर श्रीधरो माण्डथर सँ शेभन सुत कुलार दौ वुधवाल सँ वबूजन द्दौo योगधर सुतो चित्रधर: सकुरी पाली सँ हींगू सुत सुवंश दौ वेलँउच सँ श्रीनाथ द्दौ वुचन सुतो कामेश्वार महेश्वजरो कटाई सँ सनफूल सुत उग्रमणि दौ सोदरपुर सँ जानकी द्दौ
चित्रधर सुतो खौआल सँ घनश्या्म सुत हरिनन्दसन दौ फनन्द ह सँ बलेल द्दौo मुचकुन्द सुता नाहस खौआल सूं नन्दी दौ सोदरपुर सँ लक्ष्मी. दत्त द्दौo गुदर सुतौ बलभद्र सुभद्रो करमहा सँ मानिक सुत वावूलाल दौ पबौली सँ होरिल द्दौo वलभद्र सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ सुभद्र सुता हरिअम सँ श्या मलाल सुता वाबूमनि दौ सरिसब सँ जाल्पाददत्त द्दौ
(३) बछरण प्र. शंकरदत्त सुतो प्रेमनाथ: पाली सँ महीसुत भवानीदत्त दौ रवण्ड बला सँ महिनाथ द्दौ अपरा सुता हरिअम सँ रत्नापति सुत रवड़गी दौ खौआल सँ गणपति द्दौ
जीवन सुता पाली सँ रकनी दौ वलि. वेजू द्दौo

(५३)
(२६)

(५४) सकुरी सँ रशाढ़ रुद्रधर झा
अथ सकुरी सरिसब ग्राम लिरव्य़ते:-परमानन्दज सुता श्याुमराम राजाराम महथाका: पण्डुबआ सँ पाँ रघुदेव दौ वूधo कामदेव द्दौ द्दौo राजा राम सुतो हरपति: एकहरा सँ मुकुन्दय सुत वल्लीन दौ दौ कर. मोहन द्दौ दौ हरपति सुता रुद्रधर: बहेराढ़ी सँ सुन्दँर सुत भिरिव दौ सोदरपुर सँ अनाथ द्दौ रुद्रधर सुता एकहरा सँ भ्रमर सुत रवगेश दौ दरिहरा सँ बछरु द्दौ महथा सुतो तुला भोराको सतलरवा सँ मधुसूदन सुत अनिरुद्ध दौ वेलउँच सँ वीर द्दौ दौ तुला सुता रेवतीरमण बाउन जगन्नाथा माण्डसर सँ मधुसूदन सुत चुड़ामणि द्दौ कुजौली सँ पुरुषोतम द्दौ अपरा सुतो कलर कन्हैरया को करमहा सँ रघुसुत कालीदास दौ जलिवाल सँ सदाई द्दौ अपरा सुता कर. रघुसुत पलदू दौ पबौली सँ नरोत्तम द्दौ रेवतीमण सुतो भैया धीना को बलियास सँ भवेश सुत हृदयनन्दान दौ हरिअम सँ साहेवी द्दौ जगन्नाथ सुतो देवीदत्त: हरिअम सँ सुत दौ सँ दौ दौ देवीदत्त सुता भायजी बच्चास तेजनाथा: पाली सँ मधुपति सुत हिरालाल दौ सँ द्दौ भायजी सुतो नागेश्व र: खौआल सँ परस्‍मनी सुत देवकीनन्दौन दौ सोदरपुर सँ केशवनाथ द्दौ भैया सुतो गोकुलनाथा पाली सँ थाडू सुत बच्ची दौ (३५/८) सरिसब सँ मोदी द्दौ गोकूलनाथ सुता वहेराढ़ी सँ संसारधर सुत शीवलात द्दौ सोदरपुर सँ भैऊ द्दौ शूलपाणि सुतो भवानीदत्त हरदत्तो सतलरवा सँ नारो सुत महेश द्दौ पनि. महेश द्दौ भवानीदत्त सुता कालिकादत्त वंशमनि छत्रमनिय: पनि. दामोदर सुत जगन्नाथ दौ दरिहरा सँ गंगेश द्दौ कालिकादत्त सुता माण्डार सँ कलर सुत मंधन दौ सँ दौ द्दौ छत्रमणि सुता हरिअम सँ कुशल सुत कन्हादई दौ वलियास सँ प्रेमनाथ द्दौ

(५५) सकुरीसँ (२८)
प्रेमनाथ सुता वुधवाल सँ राम सुत लक्ष्मी दत्त द्दौ माण्डंर सँ इन्द्र पति‍ द्दौ वेचनसुतो कृष्णतदत्त फकीरो माण्डार सँ वछरु सुत इशान्नाथ द्दौ सरिसब सँ धर्मापति द्दौ अपरासुता बहेराढ़ी सँ रतिधर सुत कमलपाणि दौ बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ महादेव सुतो भोला प्र. रघुवीर रतिनाथो वभनियाम सँ महादेव द्दौ पण्डुेआ सँ मथुरेश द्दौ भोला सुतो प्रेमनाथ: एकहरा सँ कविनन्दँन सुत ज्यौदo हरीश्वमर दौ पालीसँ सोनमनि द्दौ रतिनाथ सुतो बेचन: करमहा सँ परशुराम सुत दुरवन दौ खौआल सँ गुणाकर द्दौ

(५६)
सरिसब सकुरीसँ

(५७)
सरिसब सकुरी सँ (३०)

नगराम
(५८) बढि़याम सँ वढियाम सँ धगजरी
अथ पर्वपल्लीा ग्राम लिरव्य ते (उँ ग्‍२११२):-कलाधर सुतो मचल: दरिहरा सँ भगीरथ सुत कुलपति द्दौ सोदर. मनहर द्दौ अपरा कलाधर सुता वभनियाम सँ पिताम्बीर सुत बन्ध व दौ वलियास सँ रघुपति द्दौ मचल सुता नारायणदत्त परिवयानाथा वलियास सँ चिरञ्जीव सुत वेचू दौ वहेराढ़ी सँ रतिधर द्दौ अपरा सुता गुलाब ललित थोथरीका बेलउँच सँ मुशरि सुत दुर्गादत्त दौ करमहा सँ जूड़ाउन द्दौ अपरा सुतो श्यापमनाथ प्रितिनाथो वलियास सँ घराघर सुत धीर दौ कुजौली सँ अभिराम द्दौ अपरा सुतो हनुमान दत्त: खौआल सँ गणपति सुत गरीब दौ अलय सँ चौ. नेहाल द्दौ अपरा सुता पाली सँ भवानन्द सुत प्रद्मुम्नभ दौ वलियास सँ गिरीश द्दौ अपरा सुता पण्डुिआ सँ कुलपति सुत लोचन दौ सोदरपुर सँ हेमकर द्दौ द्दौo अपरा मचल सुता सकराढ़ी सँ बनमाली सुत हृदयनाथ दौ करमहा सँ भैया द्दौ (१६) अपरा मचल सुतो कमलादत्त जगमोहनो पनिचोभ सँ भिरिव सुत भवन दौ माण्डौर सँ रघुनन्दबन द्दौo (८) अपरा मचल सुता हरिअम सँ बालकृष्णौ सुत जयानन्दस द्दौ व. करमहा सँ वक्शी गोरवूलनाथ द्दौ नारायणदत्त सुतो वेदानन्दस: वुधवाल सँ हीरासुत दुर्गादत्त दौ पण्डु आ सँ पाँ केदार द्दौ अपरा सुतो भोलानाथ अजगैनीनाथौ घुसौत सँ रामसुत सनफूल दौ सोदरपुर सँ छोटी द्दौo (११२) वेदानन्दु सुतो रमानन्दय श्या्मनन्दह सदानन्दद प्र. फूदाई गुणानन्दअ नित्याननन्दाा दरिहरा सँ रेवतीनाथ सुत गोरवुलनाथ दौ पाली सँ मुनी द्दौo रमानन्दन सुतो परमानन्दु सच्युरतानन्दो पाली सँ कमलादत्त सुत कपिलेश्वरर दौ सोदरपुर सँ वाबूनाथ द्दौ परमानन्दँ सुता अलय श्रीनन्दौन सुत राजा कमलानन्दन सिंह दौ माण्डनर सँ ठीठर द्दौo

नगराम
(५९) वढि़याम सँ धगजरी
सच्‍युतानन्दव सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ खौआल सँ गणेशदत्त द्दौo अपरा सुतो कुमुदानन्दा : मलंगिया कुजौली सँ वैया. दुर्गानाथ सुत चन्द्र्नाथ दौ नरउन सँ सुरेन्द्र द्दौo श्यावमानन्दस सुता शिवानन्दन जीवानन्दक हरानन्दाद खौआल सँ बम्मा सुत कलर दौ हरिअम सँ मनमोहन द्दौo हरानन्दस सुतौ करमहा सँ कानून विद कृष्णादनन्दम: पलटन सुत काशीनाथ दौ वलियास सँ हरिनन्दनन द्दौo (L.L.M) कृष्णाननन्द सुता घुसौत सूं ब्रजमोहन सुत सुरेन्द्रतमोहन दौ खण्डुबला सँ केदारनाथ द्दौo।। सदानन्दब प्र. फूदीडी सुता शिवशंकर: घुसौत सँ दूर्म्मिलि सुत अछधर दौ सरिसब सँ कमलादत्त द्दौo गुणानन्दर सुता कालिकानन्द‍ तारानन्दा सूर्यानन्द। चन्द्रा नन्दा : फनन्दह सँ सोने सुत वाला दौ खौआल ववुआ द्दौo कालिकानन्दह सुतो आदयानन्दाद माण्डहर सँ जयकृष्णद सुत रमानन्द् दौ सोदरपुर सँ मधुसूदन दौ तारानन्दन सुता उइनि सँ रवोजेन्द्र नारायण सुत बोधनारायण दौ हरिअम सँ मदनमोहन द्दौo सूर्यानन्दह सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo दौ चन्द्राूनन्द सुता खौआल सँ कोमलकान्त सुत शुभकान्तय दौ फनन्दअह सँ वंशमनि द्दौo अपरा नित्याअनन्द सुता अलय सँ नन्द लाल सुत श्री कान्तु दौ वलियास सँ बतहा द्दौo।। नित्‍यानन्द सुता वलियास।। इश्‍वररीदत्त सुत मूल दौ सोदरपुर सँ फतुरी द्दौo

(६०) वढि़याम सँ
भोलानाथ सुतो नरसिंह: करमहा सँ देवनाथ सुत किर्तिनाथ दौ वलियास सँ चिन्ता मणि द्दौo दौ अजगैवीनाथ सुता करमहा सँ किर्तिनाथ स्यै व दौ वलियास सँ चिन्तावमणि द्दौo अपरा अजगैवीनाथ सुता करमहा सँ कलरसुत पोषन दौ दरिहरा सँ वेचू द्दौo नरसिंह सुतो दिनेश: करमहा सँ विद्यानाथ सुत प्या रे दौ सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo दिनेश सुता पनिचोभ सँ द्वारिकानाथ सुत मन्नुु दौ सोदरपुर सँ ववुनन्द न द्दौo परिवया सुता दरिहरा सँ कुल सुत हिरफूल दौ घुसौत सँ बच्‍चा द्दौo अपरा सुता पाली सँ पद्मपाणि सुत तोता दौ वलि. जीवी द्दौo अपरा परिवया सुता माण्डमर सँ देवन सुत भवी दौ सोदरपुर सँ रवेलपति द्दौo नाथासुता विश्वजनाथ भूलन मोती गूद्धि वुद्धिका पण्डुवआ सँ केदार सुत ठाकुरदत्त दौ जजिवाल सँ मनसुरव द्दौo अपरा नाथ सुता सकुरी माण्डपर सँ हरदत्त सुत उग्रदत्त दौ सोदरपुर सँ जीवलाल द्दौo अपरा नाथा सुतौ सकुरी रघुनाथ दुरवरणो पाली सँ उमादत्त सुत शम्भु दत्त दौ खौआल सँ रामभद्र द्दौo

नगराम
(६१) बढि़याम सँ पर्व्वरपल्लीद (३२)
रघुनाथ सुता घुसौत सँ दूर्म्मिल सुत अछधर द्दौ सरिसब सँ कमलादत्त द्दौ दुरवरण सुता घुसौत सँ केशवनारायण सुत गोवर्द्धन दौ दरिहरा सँ गिरधारी द्दौo भूलन सुता बलि. हिरण सुत वाबूलाल दौ करमहा सँ लोकनाथ द्दौo मोती सुता करमहा सँ हरिकृष्णु पौत्र रमानाथ सुत वाबूनाथ दौ सोदरपुर सँ जाल्पाकदत द्दौo जूद्धि सुतो जयनाथ प्र. वाबुचन्दा घुसौत सँ शम्भूमनाथ सुत दुर्म्मिल द्दौo दरिहरा सँ लक्ष्मथण दौ अपरा वुद्धि सुता रघुनाथ डीहनाथ विन्य्कु नाथ सिद्धनाथा अलय सँ नेना सुत बेचनलाल दौ पबौली सँ मुसहृड द्दौo वुद्धि सुतो रवड़गनाथ रमानाथो घुसौत सँ शम्भूहनाथ सुत दुर्म्मिल दौ दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo
जुद्धिसुत जयनाथ सुतो चिन्ताअमनि बभनाहा कवै नरउन सँ भाइनाथ सुत भिरवारी दौ टकवाल सँ गोपीनाथ द्दौo रवड्गनाथ सुता सोमनाथ हेमनाथ भीमनाथ सकराढ़ी सँ धरानाथ सुत नेना दौ सरिसब सँ शशिधर द्दौo मोदनाथ सुतो आदित्यदनाथ गुड्दू प्र. वेलउँच सँ कुमर सुत मनमोहन दौ वलियास सँ गिरिजा द्दौo हेमनाथ सुतो साकेत राघव बेहस्‍व हरिअम सँ रेवतीरमण सुत विश्वूनाथ दौ पतनुका माण्डतर सँ शुकल द्दौo भीमनाथ सुतो दयानाथ तंत्रनाथो मनोहर नरउन सँ दूना सुत तारानाथ दौ करमहा सँ तेजनाथ द्दौo आदित्यतनाथ सुता उजान सँ सुत दौ सँ द्दौo

नगराम
(६२) बढि़याम सँ कैलरव
रमानाथ सुतो इन्द्रढनाथ भोलानाथो करमहा सँ विश्वरनाथ सुत प्रेमनाथ दौ दिघोय सँ बालमुकुन्द द्दौo इन्द्र नाथ सुता सुधीर कुमार शैलेन्द्र् सत्येीन्द्रन अजीत कुमार।: बेलउँच सँ सुधाकर सुत मदनमोहन दौ घुसौत सँ जनार्दन द्दौo भोलानाथ सुता कुजौली सँ श्रीमोहन सुत इन्रा्रननन्दर द्दौ खौआल सँ काशीनाथ द्दौ रघुनाथ सुतो शान्तिनाथ बद्रीनाथो मंग. हरिअम सँ लूटन सुत वावू द्दौ दिघोसँ रघुनाथ द्दौ डीहनाथ सुता एकहरा सँ पञ्चू सुत नारायण दौ विन्ध्न‍यनाथ सुता विवेकनाथ बैद्यनाथ शम्भूौनाथ विजेन्द्रानाथा घुसौत सँ माधव सुत गुञ्जेश्‍वर दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ विवेकनाथ सुता वलियास सँ म.म. रज्जेन सुत सुभद्र द्दौ दिधोय सँ दामोदर द्दौ सिद्धिनाथ सुतो अमरनाथ भूगर्म अभियंता-रवुनन निदेशक नमोनाथो घुसौत सँ माधव सुत गुञ्जेश्व र दौ वलियास सँ चतुर्भूज द्दौ अमरनाथ सुतौ मानू ठ. सौराब मलिछाम नरउन सँ पाँलूटन सुत पाँ निरलू द्दौ सतलरवा सँ हेमनाथ द्दौ ईo इन्द्र नाथ सुतौ टूल्लस (डाo) आहिल खौआल सँ सुत तारानन्दा द्दौ शान्तिनाथ सुता पण्डुयआ सँ पाँ अपुछ सुत शिवानन्दम द्दौ पाली सँ गुल्लीत द्दौ वैद्यनाथ सुतो सुशील नाथ मोहर नाथो पाली सँ बालमुकुन्द् सुत उमानन्दत द्दौ वलियास सँ श्रीकान्तत द्दौ

नगराम
(६३) बढि़याम सँ राँटी (३३)
शम्भु३नाथ सुतो कैलाशनाथ: माण्ड्र सँ श्रीकान्तत सुत दिवाकान्तँ सँ तिसउँत सँ घनश्या म सुन्दार द्दौ विजेन्द्र नाथ सुता खौआल सँ नरोत्तम सुत देवेन्द्र नाथ द्दौ सोदरपुर सँ पिताम्ब र द्दौ गुलाब सुता खौआल सँ दिगम्ब र सुत कारी दौ करमहा सँ नकदू द्दौ ललित सुता हरिअम सँ हरिनाथ सुत भूवनाथ दौ का. वेल द्दौo सँ धर्मदत्त द्दौo श्याबमनाथ सुता पाली सँ हियासुत राघव द्दौ सकराढ़ी सँ दिनबन्धु द्दौo अपरा सुता वत्सलनाथ नरउन सँ भोरासुत बरजू द्दौ एकहरा सँ नकदू द्दौo प्रितिनाथ सुता माण्डबर सँ बचनू सुत सुधाकर द्दौ करमहा सँ रवगपति द्दौ हनुमानदत्त सुता दरिहरा सँ रोहिनी सुत बाचा द्दौ घुसौत सँ मानीक द्दौo
(३३५/५) सर्वजान गरीब सुतो पोषण थोथेको खौआल सँ पुरन्दुर सुत जयथीव द्दौo फनन्द ह सँ सोनाई द्दौ अपरा सुता रत्नसपति रवूनी जूड़ी म.म. उमाका फन्दाह सँ म.म. गोरवूलनाथ सुत सर्वस्विदाता रघुनाथ द्दौ सोदरपुर सँ मोहन द्दौo (२) अपरा गरीव सुता करमहा सँ गुणाकर द्दौ माण्डडर सँ गतिराम द्दौo पोषपणि सुता घुसौत सँ राम सुत विकू द्दौ वेलउँच सँ धर्मदत्त द्दौo थोथन सुता वलियास सँ लक्ष्मीददेव सुत जीवन द्दौ सोदरपुर सँ भवन द्दौ।।

नगराम
(६४) वढि़याम सँ राँटी
रत्न६पति सुता रवेलपति दुर्गानाथ राजा का करमहा सँ दूरवन सुत सोनी द्दौo वलियास सँ लक्ष्मीनदेव द्दौ रवेलपति सुता घुसौत सँ चानन सुत बवनू दौ सकराढ़ी सँ बाछ द्दौo दु्र्गानाथ सुता पाली सँ नाथ सुत दिनानाथ द्दौ वलि. म.म. भिरिवया द्दौ अपरा सुता सक. करिये सुत अमृतनाथ द्दौ रवण्ड द्दौ राजा सुता दरिहरा सँ उर्व्वीौधर सुत पृथ्वीसधर द्दौ कर. लोकनाथ द्दौo
रवूनी सुतो मुसहड़ नेननो करमहा सँ छबनू सुत बालह द्दौ दरिहरा सँ रोहिणी द्दौo मुसहड़ सुतो चतुर्भूज अनन्तोि घुसौत सँ बवनू सुत कलानाथ द्दौ वलियास सँ दुरिवया द्दौ चतुर्भूज सुत बैद्यनाथो हरिअम सँ कौस्‍कीदत्त सुत मनमोहन द्दौ पण्डु आ सँ जगत्मसनी द्दौo अनन्तल सुता पण्डुडआ सँ रुद्रमनि सुत लक्षमन द्दौ बूधवाल सँ रवूनी द्दौo अपरा सुतो सुधाकर जगन्नाथो रु. विरासायर एकहरा सँ रवड़गमनि सुत झूमकलाल द्दौ वलियास सँ वुद्धिनाथ द्दौo सुधाकर सुतो महादेव सत्यनदेवो खौआल सँ उमादत्त सुत ज्योस. अपूछ द्दौ वेलउँच सँ चौ चौo वबूआ द्दौ अपरा सुता अपुछ स्यैवव द्दौ जगन्‍नाथ सुता सतलरवा सँ रामेश्ववर सुत भोला द्दौ घुसौत सँ गोखुल द्दौ अपरा जगन्नाथ सुता अलय सँ नन्दसलाल सुत श्रीकान्तव द्दौ सरिसब सँ पाँ बम्मोैली द्दौ (२) महादेव सुता दरिहरा सँ गुलाब सुत रवटरू प्रo सत्यतदेव बेलउँच सँ सुकेश्वदर द्दौ सत्य्देव सुता दरिहरा सँ रटन सुत उमेश द्दौ कर. सँ दिगम्ब्र द्दौo

(६५) बढि़याम सँ मंगरौनी कन्‍हाईउपाध्याेय सप्रा (३४) राजा झा पिलरवाड श्रीनन्ददन झा म.म.उमा सुता म.म. कन्हा्ई बै. छोटी को वुधवाल सँ भवदेव सुत रत्नसपाणि द्दौ नरउन सँ रतनू द्दौo कन्हाीई सुता खौआल सँ गोशाँई सुत वेणीदत्त द्दौ रवण्ड५बला सँ गोपीनाथ द्दौ वै. छोटी सुता घुसौत सँ पाँ महिधर सुत पाँ रूपनाथ द्दौ वलियास सँ चित्रनाथ द्दौ (३८८/३) रमाकान्तन सुतो भैयन: माण्डोर सँ शुभंकर सुत रतिपति द्दौ सोदरपुर सँ बछाई द्दौo मैयन सुता होरील जानकी सिद्धि का वुधवाल सँ लक्ष्मदण सुत प्राण बन्धुा द्दौ दरिहरा सँ वछरु द्दौ होरिल सुता वलियास सँ रवुशिहाल सुत वाचा द्दौ हरिअम सँ रामेश्विर द्दौo जानकी सुता राजा नन्दालाल कृष्ण्लाला वलियास सँ वाचा दौ हरिअम सँ रामेश्वयर द्दौ राजा सुतो छोटकूक: बहेराढ़ी सँ भिक्षु कसुत मथुरानाथ द्दौ वलियास सँ हरिशीव द्दौ नन्द‍लाल सुता वहेराढ़ी सँ राजा सुत चुड़ा मणि द्दौ दरिहरा सँ कन्हामई द्दौo अपरा सुतो श्रीनन्ददन: विसफी सँ भैया सुत फणीलाल दौ कर. राम द्दौo श्रीनन्दुन सुता कर. वेणीदत्त सुत विश्वे श्व्र द्दौ दरिहरा सँ वच्चाम द्दौo सिद्धि सुता दरिहरा सँ शिवदत्त सुत रवड़्गपाणि दौ वुधवाल सँ घनानन्दस द्दौo अपरा सिद्धि सुता करमहा सँ महिपति सुत दुरिवया द्दौ कोदरिया सँ परमेश्व्री दत्त द्दौo अपरा रमाकान्ति सुतो कलर: खौआल सँ रमानन्दे सुत शिवराम द्दौ हरिअम सँ सदन द्दौ कलर सुतो बन्ध्व: माण्ड्र सँ रतिपति सुत छत्रपति दौ वुधवाल सँ राम द्दौo बन्धखन सुतो पाली सँ मही सुत भवानीदत्त द्दौ जजिवाल सँ वीरु द्दौo अपरा बन्धबव सुतो मनमोहन: वुधवाल सँ

नगराम
(६६) बढि़याम सँ सौराठ
बोध सुत साहब द्दौ जजिवाल सँ वीरू द्दौo अपरा बच्चरन सुतो फकीर चेङेनौ फन्दँह सँ विश्वसनाथ सुत महिपाणि दौ दरिहरा सँ मनबो ध द्दौ रघुनाथ सुतो कवि प्र. हठ्ठी तुलाकृष्णौ शुकलो वलियास सँ श्रीकृष्ण सुत हेमकर द्दौ पनिचोभ सँ शतञ्जीव द्दौ अपरा सुतो कालीदास: नरउन सँ बल्लीद सुत चो. अनिरुद्ध द्दौ खौआल सँ वाबू द्दौo अपरा सुतो पुरन्दरर: वलियास सँ धनी द्दौ पाली सँ श्रीराम द्दौo कवि ठठी प्र. तुलाकृष्ण् सुता मनरञ्जन कारु कवि धैर्यीका सकराढ़ी सँ गोपाल सुत पाँ धारे द्दौ सोदरपुर सँ प्राणेश्वसर द्दौ अपरा सुतो उपेन्द्रज: सकराढ़ी सँ हरिदेव सुत अभिनन्दरन द्दौ पाली सँ लक्ष्मी कान्त द्दौo कारू सुतो हनुमानदत्त किशोरी शम्मूँ बरजू का वुधवाल सँ नरपति सुत रुद्रपति दौ एकहरा सँ अनिरुद्ध द्दौo हनुमान दत्त सुता कुजौली सँ रुद्रदत्त सुत वाबूनाथ द्दौ पबौली सँ भवदत्त द्दौo किशोरी सुता वलि. जीवन सुत विनमा द्दौ कौदरिया सँ परमेश्व री दत्त द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ निधि सुत नारायणदत्त द्दौ घुसौत सँ पोषण द्दौo अपरा हनुमानदत सुता सकराढ़ी सँ भोरा सुत वुद्धिनाथ द्दौ दिघोसँ सनफूल द्दौo अपरा किशोरी सुता करमहा सँ शम्भुणनाथ सुत प्रान्नाथ द्दौ दरिहरा सँ चान्दुन द्दौo अपरा किशोरी सुता एकहरा सँ हिया द्दौ अपरा किशोरी सुता पाली सँ सुता मानीक द्दौ सतलरवा सँ लाला द्दौo

नगराम
(६७) वढि़याम सँ सौरा ननौर (२५)
शम्भु७ सुतो टेकनाथ:खौआल सँ सीताराम सुत मंगलादत्त द्दौ कुजौली सँ गंगादत्त द्दौo अपरा शम्भुह सुता कुजौली सँ रुद्रदत्त सुत वावुनाथ द्दौ पबौलि सँ भवदत्त द्दौo बरजू सुतो नरसिंहदत्त वैया. मुशौ दरिहरा सँ वंशीधर सुत हेमनाथ द्दौ करमहा सँ गंगादत्त द्दौo नरसिंहदत्त सुता वुधवाल सँ घनानन्दद सुत फेकन द्दौ पण्डुथआ सँ वबूअन द्दौ वैया. मुश सुतो गंगाधर: वलियास सँ शोभनाथ सुत वैया. रूपनाथ द्दौo दिधोसँ रघुनाथ द्दौ गंगाधर सुतो दल्लू प्र. धरणीधर: अलय सँ वेचनलाल सुत चौ. रामचन्द्र द्दौ वलियास सँ गुदन द्दौo अपरा गंगाधर सुतो विमलकान्तौ:अलय सँ चौ लतडू दौ खौआल सँ गोविन्दत द्दौo घरनीधर सुता फनन्द ह सँ लाला सुत गोपाल द्दौ वलियास सँ लक्ष्मीलकान्तु द्दौo कवि धैर्य्यी सुतो जगमोहन पाँ मनमोहनो पाली सँ परशुराम सुत मनबोध द्दौ सरिसब सँ हृरपति द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीराम द्दौ वेलउँच सँ दुर्गादत्त द्दौo बटूकनाथ सुता सतलरवा सँ मथुरानाथ सुत मनमोहन द्दौ परिसरा सँ शलिग्राम द्दौ जगमोहन सुतो गृहिमणी कर. सँ बोकन सुत रवेली द्दौ कुजौली सँ गौरीपति द्दौo गृहिमणि सुता वलियास सँ फणी सुत राजनाथ द्दौo अपरा जगमोहन सुतो श्रीनन्दगन यदुनन्दनो दरिहरा सँ वरजू सुत सनफूल द्दौ (५२/५) सरिसब सँ मचल द्दौo श्रीनन्दीन सुतो हरिअम सँ भूलन सुत गोवर्द्धन द्दौ (B. ४१/१७) खौआल सँ चौ. प्रान्धसन द्दौ यदुनन्दकन सुता वलियास सँ विनमा सुत हल्लीू द्दौ (B. ९५/४) कुजौलि सँ शिवनाथ द्दौ पाँ मनमोहन सुतो देवनन्दन: गली सँ मुना सुत चिन्तासमनि द्दौ कुजौली सँ भैरवदत्त द्दौo

(६८)
देवनन्दसन सुता पाली सँ डीहेश्वगर द्दौ खौआल सँ रमानाथ द्दौo उपेन्द्र सुता दरिहरा सँ मनहर सुत गारीब द्दौ पाली सँ यदुराइ द्दौ अपरा सुता वभ्नियाम सँ पाठक महथू सुत चतुर्भूज द्दौo जजिवाल सँ सुरवनी द्दौo उपेन्द्र सुतो गंगादत्त वल्लीप छवहेराढ़ी सँ शिव सुत प्राणपति द्दौ कुजौली सँ प्रद्युम्मा द्दौo अपरा उपेन्द्रस सुतो ववुरैयाक: दरिहरा सँ हरिकृष्णन सुत भैरवी द्दौ तिसउँत सँ आनन्द द्दौo अपरा सुतो एकन: खौआल सँ शिवराम सुत वागीश द्दौo नरउन सँ रत्नरपति द्दौo अपरा उपेन्द्रा सुतो माण्ड र सँ हाड़ी सुत लक्षमन द्दौ (६६/७) सोदरपुर सँ चन्द्र शेरवर द्दौo अपरा उपेन्द्रा सुतो नारायणदत गंगादत्त सुतो परश्मुनी उचति सँ बन्धुै सुत बोध द्दौ सोदरपुर सँ फेकनू द्दौo अपरा सुतो वाबूराम देवनो दरिहरा सँ जयकृष्ण् सुत लोचन द्दौ जजिवाल सँ रञ्जन द्दौo परशमनी सुतो भैयाक: सतलरवा सँ दुल्लौह सुत बंशीधर द्दौ पाली सँ कौस्की दत्त द्दौo वाबूराम सुता लक्ष्मी दत्त शंकरदत्त हरिहरदत्त सोमनाथ चंचला: सतलरवा सँ फतुरी सुत दुला द्दौo सरिसब दण्ड पाणि द्दौo लक्ष्मीकदत्त सुता वलियास सँ भानुदत्त सुत श्याामलाल द्दौ (B ९८/९) सरिसब सँ छवन द्दौo शंकरदत्त सुता करमहा सँ झडूला सुत गोशाँई द्दौ सँ द्दौ देवन सुता वभनियाम सँ बछरू सुत बेचन द्दौ सौदरपुर सँ भैरवदत्त द्दौ वल्ली सुतो भैरवदत्त शोभनाथो दरिहरा सँ रायकृष्ण सुत उनन्दाप स्यै व द्दौ वभनियाम सँ अनाथी द्दौ अपरा वनी सुता सतलरवा सँ गांगूसुत हरिनारायण द्दौ हरिअम सँ अपूछ द्दौo

नगराम
(६९) नवानी (३९)
ववुरैया सुतो भैउ नेनाको करमहा सँ रामजीव सुत भैरवदत्त द्दौ सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ द्दौo भैउ सुतो वबूजन समौलि पाली सँ गरीव सुत मुन्नव द्दौo वलियास सँ मुनी द्दौ अपरा भैउ सुतो जगद्धर: उचति सँ वोध सूत होरिल द्दौ सकराढ़ी सँ करिये द्दौ वबूजन सुतो सुवँश रघुवँशो पनिचोभ सँ भिरवारी सुत गोनी द्दौ दरिहरा सँ नित्या नन्दस द्दौo सुवंश सुता निलांबर वेदाम्बेर दिनाम्बूर हिराम्बिरा महनौरा खौआल सँ गोपाल सुत नकछेदी द्दौ वहेराढ़ी सँ मनभरन द्दौo रघुवंश सुता सीताकांत जीक्कांदत महादेव हरिदेवा महनौरा खौआल सँ गोपाल सुत नकछेद द्दौo वहेराढ़ी सँ मनभरण द्दौo नेना सुतो कृष्णौदेव विष्णुनदेवो पनिचोभ सँ बहोरण सुत कन्हामई द्दौ सकराढ़ी सँ धाना द्दौ एकन सुता बतहन हीरालाल कंन्हेायालाल पाली सँ सदाशीव सुत कारू दौ पबौली सँ दुरवरण द्दौo बतहन सुता हरिदरदत्त राजमणि अचम्भित भगवानदत्त लक्षमण राम सरबना: पाली सँ मनबोध सुत जीवन द्दौo वलियास सँ कुञ्जी द्दौo लक्षमन सुतो सिंहेश्व र मधुसूदनो उड़ा एकहरा सँ देवीदत्त सुत सनफूल द्दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo सिंहेश्वनर सुता कृष्णाचन्द्रा देवचन्द्रा उदयचन्द्रक नरेन्द्र मुनिका पनिचोभ सँ परस्मवनि सुत नरसिंह द्दौo वेलउँच सँ वबूआ द्दौ कृष्‍ण चन्द्रो सुता दरिहरा सँ मधुसूदन सुत घनानन्दर द्दौo घुसौत सँ गंगेश द्दौo नरेन्द्र चन्द्रच सुता पण्डु आ सँ पाँ उमापति सुत द्दौo
(७०) वढि़याम सँ नवानी
नीलाम्बसर सुतो कृष्णा म्बूर मंगरौना हरिअम सँ सतरंजवाज श्यानमसुन्द र दौ सँ द्दौo कृष्णारम्बचर सुता शिवा हरिअम सँ वम्नन सुत कुमर जी प्र. जी. प्रo नरोत्तम दौ खौआल सँ जगदीश द्दौo वेदाम्बसर सुता ललनजी रमनजी समौलि पाली सँ एकनाथ सुत चन्द्रोशेरवर दौ खौआल सँ नन्दीा द्दौ दिनाम्बिर सुता ववुअनजी गोविन्द् जी हरिअम सँ सुत श्यादमसुन्द्र स्यैसव द्दौ सँ द्दौ हिराम्ब र सुता खौआल सँ म.म. वबुआ सुत चन्द्रा नन्दि द्दौ हरिअम सँ मुशाई द्दौ शिवाकान्ति सुता सुशीलचन्द्रआ भैरव प्रभाकर दिनकरा बलियाम सँ इशदत्त सुत ठक्कैन द्दौ सँ मुक्रिनाथ द्दौ सुशील चन्द्रआ सुता नेहरा सँ सुत द्दौ भैरव सुता हाढ़ी सँ सुत चंचल द्दौo सँ द्दौ प्रभाकर सुता पाली सकरी सँ अनिरुद्ध सुत रिलानाथ द्दौo सँ द्दौ दिवाकर सुता ठाढ़ी सँ सुत मिश्र गंगदीश द्दौ जीवकान्त सुतो कुमर कान्तँ बेरमा सँ सुत द्दौ सँ द्दौo।। कुमर कान्तौ सुता विसफीस सँ विश्वेसश्वगर सुत रामेश्वतर द्दौ बेलउँच सँ मुक्तेेश्व र द्दौo।। सहदेव सुता समौलि पाली सँ एकनाथ सुत चन्द्र शेरवर द्दौ खौआल सँ नन्दीद द्दौo।। हरिदेव सुता हरिपुर सँ सुत रविनाथ द्दौ कुड़ सँ द्दौo।।

(७१) वढि़याम सँ चमपुरा चाण हिरालाल झा. (३६) तेलडीहा
मधुसूदन सुता पनिचोभ सँ नरसिंह स्यैहव द्दौ बेलउँच सँ बवुआ द्दौo सर्वन सुतो रघुवंश पाली सँ बच्चीद सुत सदानन्दत द्दौ एकहरा सँ सनफूल द्दौo रघुवंश सुता गोविन्द जागेन्द्र देवेन्द्रा सुरेन्द्राआ जम. पाली सँ सुत राजनन्दान द्दौo सँ द्दौo हीरालाल सुतो गोपाल: पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ जजिवाल सँ हेमू द्दौ गोपाल सुतो छत्रधारी कुलीको हरिअम सँ लालसुत ववुअन द्दौ सोदर ववुरैया द्दौo अपरा हिरालाल सुता खौआल सँ दयाराम सुत कौस्‍कीदत्त द्दौ सरिसब सँ चानन द्दौ
कन्हैमयालाल सुतो वढरीक: सँ सुत द्दौ सँ द्दौo बदरी सुता तरौनी करमहा सँ देवनाथ सुत फकीरन द्दौ सोदर. वदरी द्दौ पुरन्दहर सुता मनबोध हेमाई शीतल गोविंदा करमहा सँ दिनमनि सुत महिनाथ द्दौ सतलरवा सँ नारायण द्दौo।। अपरा सुता करमहा सँ हाड़ी सुत रमनू द्दौ हाड़ी सुत रमनूक: बेलउँच श्रीपाल सुत गोशाँई द्दौ घुसौत सँ धराधर द्दौ रमनू सुता सकराढ़ी सँ नित्यामनन्दू सुत दामोदर द्दौ करमहा सँ अच्युदत द्दौo तेलडीहा-मुंगेर-बाँका (४२) कालीदाश सुतो विलोचन: कुजौली सँ शुभंकर सुत प्रद्मुम्नर द्दौo वुधवाल सँ शिवदेव द्दौo त्रिलोचन सुता देवनाथ हृदयनाथ मद्धू प्रान्नाथा सकराढ़ी सँ जयकृष्ण सुत कृपानिधि द्दौ पनिचोभ सँ रतनू द्दौ देवनाथ सुता दरिहरा सँ दुल्ल‍ह सुत विष्णुरदत्त द्दौ बुधवाल सँ पाठक कला द्दौo हृदयनाथ सुतो ज्योी. रतिनाथ वैया. भूपनाथो करमहा सँ

(७२) वढियाम सँ तेलडीहा-नगराम मचल सुत सुरिवया द्दौ माण्ड र सँ परिवया द्दौo प्रान्नाथ सुता दरिहरा सँ वन्धुथ सुत जानकीनाथ द्दौ सँ रूपनाथ द्दौ अपरा सुता एकहरा सँ भोजूसुत रमानाथ द्दौo रवण्डाबला सँ देवीदत्त द्दौ. ज्योत. रतिनाथ सुतो प्रभुनाथ यदुनाथो पाली सँ झोटन सुत गिरधारी द्दौ सतलरवा सँ हिभरण द्दौ. प्रभुनाथ सुता कमलनाथ उग्रनाथ ब्रजनाथ जीवनाथा: माण्ड र सँ कन्हााई सुत छीतन द्दौ० बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त द्दौ कमलनाथ सुतो उपेन्द्रीनाथ: वेलउँच सँ इशदत्त सुत कालीकादत्त द्दौ पबौली सँ मोती द्दौo कमलनाथ सुता आनन्द् परमानन्दन पूर्णानन्द़ कैलरव नाहस खौआल सँ वै. रवुद्दी सुत बालादत्त द्दौ कर. नरसिंह द्दौo।। उग्रनाथ सुतो उपाध्याीय यतीन्द्र नाथ चपाही घुसौत सँ मधुसूदन सुत कुनाई द्दौ एकहरा सँ मनमोहन द्दौo।। उपाध्यालय सुता रविन्‍द्रनाथ महिन्द्र।नाथ करमहा सँ प्रेमनाथ सुत लीलानाथ द्दौ सकराढ़ी सँ दुर्गानन्दद द्दौ ब्रजनाथ सुता विभूतिनाथ घुसौत सँ कुनाई स्यैधव द्दौ एकहरा सँ मनमोहन द्दौ विभूतिनाथ सुतो कैलरव काको बेलउँचसँ जानकीनाथ सुत उमानाथ द्दौ सँ मदनानन्दद द्दौ जीवनाथ सुता कैलरव नगo घुसौत सँ श्री घर सुत ज्योमo शिवनन्दतन द्दौ दरिहरा सँ लाला द्दौo।।
यदुनाथ सुता प्रभाकर किर्तिनाथ वै. सिद्धिनाथ वहेराढ़ी सँ वेणीदत्त सुत बुए द्दौ वलियास सँ राय मोहन लाल द्दौo प्रभाकर सुता दिवाकर वै. भास्‍कर नत्रिशास्त्रा चार्य L.L.B दिनकर करुणाकरा वलियास सँ धीरनाथ सुत हकरु द्दौo पाली सँ झिंगुर द्दौ दिवाकर सुता नारायण: चपाही नग. घुसौत सँ सुत द्दौ सँ द्दौo वैया भास्कणर सुतो सागर: शिवनगर महिन्द्रौपुर पण्डुतआ सँ पाँ मोदानन्दा सुत लक्ष्मीवनन्ददन द्दौ भोर खण्डनबला सँ विनोद द्दौ वकील ककरौड़ नरसाम वलियास सँ गिरीश अश्र दौ दिनकर सुतो सूरज सानूको पण्डुचआ सँ तत्रैव द्दौ करूणाकर सुता

(७३) (३८) नगराम (बढियाम) तेलडीहा
अपरा त्रिलोचन सुतो आदिनाथ एकहरा सँ गोरवूलनाथ सुत रघुनाथ द्दौ वभनियाम सँ मुरली द्दौo यदुनाथ सुता बहेराढ़ी सँ ववुए द्दौ बलि. मोहनलाल द्दौo वै. भूपनाथ सुता भवनाथ श्रीनाथ लोकनाथा महिपी वुधवाल सँ हल्लार सुत चौ. कलर द्दौ दरि. हरि द्दौo भवनाथ सुता घुसौत सँ अमोलदत्त सुत ठ. ववुआ द्दौ सकराढ़ी सँ वच्चूव द्दौ श्रीनाथ सुता पण्डु आ सँ हृदयमनि सुत भूरवी द्दौ हरिअम सँ.

(७४) वढि़यामसँ शशिपुर नगराम
गतिराम सुता चतुर्भूज जीव दुरवरणा अलय सँ भवानी द्दौ सतलरवा सँ मोहन द्दौo चतुर्भूज सुता भैरव रामजीव पराना: कुजोलि सँ यदुनन्दिन सुत गंगानन्दु द्दौ सोदपुर सँ भवी द्दौo भैरव सुतो बाचाक: करमहा सँ वन्दीभ सुत गोरवूलनन्दा द्दौ एकहरा सँ नाथ द्दौo वाचा सुता खौआल सँ चाना सुत नयन द्दौ सोदरपुर सँ जयशीव द्दौo अपर वाचा सुतो हरिपुर पाली सँ महादेव सुत साधू द्दौ सतलरवा सँ पिताम्बदर द्दौo रामजीव सुता करमहा सँ दामूसुत जगन द्दौ अपरा रामजीव वलियास सँ शूलपाणि दौ वभनियाम सँ गोगन सुत महिपति दौ वलियास सँ शूलपाणि द्दौ अपरा सुता बेलउँच सँ काला सुत कोस्कीनदत्त द्दौ बलियास सँ इन्द्रापति द्दौo परान सुता तारापति नित्यासनन्दप अमृतनाथ वाबूनाथ भाइनाथ मन नयनसुरवा करमहा सँ दामू सुत जगन द्दौ दरिहरा सँ धराधर द्दौo तारापति सुतो नेनाक: दरिहरा सँ मनबोध सुत गेहनाथ द्दौ सोदरपुर सँ महिनाथ द्दौ नेना सुता पाली सँ कविलाल प्र. भाडूला सुत पतिराम द्दौ सकराढ़ी सँ करिया द्दौo नित्याुनन्दि सुता
अमृतनाथ सुतो वैया. ववुजन ववुनन्दननो पाली सँ हरिहरदत्त सुत सोनमनि द्दौo दरिहरा सँ चानन द्दौ वैया. ववुजन सुतो चिरञ्जीव: बलियास सँ हृदयनन्दसन अत देवी द्दौ दिधोसँ खुशिहाल सिंह द्दौ अपरा सुतो ठक्कू प्र. दुर्गादत्त: ना. रवौ. सँ शम्भुोनाथ सुत नकछेदी द्दौ पबौली सँ दुर्गानाथ द्दौo ठक्कू प्र. दुर्गादत सुतो त्रिलोकनाथ: दरिहरा सँ मुसहड़ सुत माघव द्दौ वभनियाम सँ नन्दालाल द्दौo त्रिलोकनाथ सुता वत्सोवाल नरउन सँ रामनारायण सुत फुद्दी द्दौ पाली सँ तेजनाथ द्दौo


नगराम
(७५) वढि्याम सँ शशिपुर वेदानन्दध झा
ववुनन्ददन सुतो वेदानन्दश: पाली सँ पतिराम सुत गिरधारी द्दौ (B. ४३ खौआल सँ चौ. वनमाली द्दौo जीव सुता तोता गुणपति पदुमा पाली सँ रघुपति सुत बछरु द्दौ वलियास सँ भोरा द्दौo दुरवरण सुता हेमकर भवदत्त पुण्य शीला: वलि. अनन्ति सुत पशुपति द्दौ सोदरपुर सँ अनाथ द्दौo हेमकर सुतो धैर्य नारायण महेरमान प्र. प्रेमनाथ वुद्धिनाथ उमानाथा: वलियास सँ पुरन्दवर सुत नकदू द्दौ पाली सँ सदाशीव द्दौo धैर्यनारायण सुता राजनाथ प्र. भाइलाल भोलानाथ आदिनाथा दरिहरा सँ पुरुषोतम सुत देवीदत्त द्दौ सोदरपुर सँ गोरवूलनाथ द्दौo राजनाथ प्र. भाइलाल सुता दरिहरा सँ झाउँ सुत वावूनाथ द्दौ बेलउँच सँ जूड़ाउन द्दौo आदिनाथसुता वलियास सँ दुल्लसह सुत किर्तिनाथ द्दौ नरउन सँ फकीर द्दौo महेरमान प्र. प्रेमनाथ सुता गोपाल गोविन्द कृष्णभमनिका माण्डउर सँ देवनसुत भवी द्दौ वेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौo गोपाल सुतो ववुअन: एकहरा सँ हरिपाणि सुत रवड़्गमणि द्दौ सरिसब सँ वाबूनाथ द्दौo ववुअन सुता रुदीक: पाली सँ रमानाथ सुत गोविन्दल द्दौ सँ द्दौ अपरा ववुअन सुता कर. महापुरुष सुत नेना द्दौ वलियास सँ नेना द्दौo वुद्धिनाथ सुतो विश्वूनाथ प्र. ठीठर बैद्यनाथो दरिहरा सँ षुरुषोतम सुत इश्वदरीदत्त द्दौo कर. पुरुषोत्तम द्दौo विश्वानाथ प्र. ठीठर सुतो सिंहेश्वदर: नरउन सँ फकीर सुत लक्षी द्दौ करमहा सँ महापुरुष द्दौo सिंहेश्वइर सुतो वलियास सँ शोभनाथ सुता रुपनाथ द्दौ दिघोसँ रघुनाथ द्दौo

नगराम
(७६) वढि़याम सँ ढ़ांगा
भवदत्तसुतो रज्जूढक: हरिअम सँ लक्ष्मी कान्तप सुत वरजू द्दौ सोदरपुर सँ रामेश्वदर द्दौo पुण्यहशील सुता प्रभुनाथ रुपी सोनेका कुजौलि सँ बछरु सुत साहेब द्दौ पाली सँ हृदी द्दौ प्रभुनाथ सुता वहेराढ़ी सँ महेरमान सुत लक्षण द्दौ दरिहरा सँ निधि द्दौo रुपीसुता।। सकराढ़ी सँ भाइराम सुत धाना द्दौ सोदर. वचवू द्दौo सोने सुता वहेराढ़ी सूत लक्षण स्यैलव द्दौo

नगराम (पूर्णियॉं)
(७७) वढि़याम सँ तेधरा (४०)
टेंगरि सुतो धीर सुरवाई को सकराढ़ी सँ रमानाथ सुत गोपाल द्दौo तिलय सँ गंगाधर द्दौ धीर सुतो रवडगनारायण: पण्डुकआ सँ कमलाकान्तत सुत शिवदत्त द्दौ यदुनाथ सुत मनोहर सुतो कमलाकान्त्:वुधवाल सँ छोटाई दौ कमलाकान्तय सुतो शिवदत्त अलय सँ कन्त् सुत कालीदास द्दौ पबौली सँ बछरु द्दौo शिवदत्त सुता बुधवाल सँ रामकृष्णम सुत धोधन द्दौ सोदरo हरी द्दौ रवड़गनारायण सुता वुधवाल सँ बाउन सुता पा. लक्षण द्दौ दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौo अपरा सुता चन्द्र नारायण: वुधवाल सँ वुद्धिनाथ द्दौ. रूदाई सुतो महेश: जजिवाल सँ छीतू द्दौ महेश सुतो जयकृष्णो: दरिहरा सँ यदुनाथ सुत दानी द्दौ सोदरपुर सँ घीतू द्दौ. जयकृष्णो सुतो वुद्धिनाथ: सकराढ़ी सँ पदूम सुत आनन्द द्दौ करमहा सँ यद्दू द्दौo बुद्धिनाथ सुता माण्डँर सँ बावु प्र. उमाकान्त सुत पिणाकपाणि द्दौ बार प्र. उमाकान्त सुतो पिणाकपाणि टंकबाल सँ रंगाई सुत कामेश्व र द्दौ पण्डुतआ घनश्याषम द्दौo पिणाकपाणि सुता हरिअम सँ गोविन्दौ सुत गादू द्दौ गादू सुता सकराढ़ी सँ लक्ष्मी.पति सुत रत्न पति द्दौ बुधबाल सँ बालकृष्णल द्दौo सुरवाई सुता कन्हानई रतिनाथ प्र. नेना शशिनाथ योगनाथा: बुधवाल सँ नरउन सुत पाठक कमलनयन दौ सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo कन्हा ई सुतो श्रीकान्तल दिवाकान्तोण दरिहरा सँ घनानन्द् सुत मानीक द्दौ रवाण्डौबला सँ हरिनारायण द्दौo श्रीकान्तो सुतो पंचानन्द तीर्थानन्दस प्र. टीकमो हरिअम सँ मोदनाथ सुत बोधनाथ द्दौ. खौआल सँ भरु द्दौo पंचानन्दत सुता पाली सँ वौकू सुत रज्जेर द्दौ कुजौली सँ वाबूलाल द्दौo तीर्थानन्दि प्र. टीकम सुता करमहा सँ दयानाथ सुत चेतनाथ द्दौ बेलउँच सँ नेहनाथ द्दौo दिवाकान्त् सुता पण्डुेआ सँ पाँ मानिक सुत ववुअन द्दौ सोदरपुर सँ नाथे द्दौ अपरा दिवाकान्त सुता लक्ष्मीाकान्तद राधाकान्ताआ: वुधवाल सँ घनानन्दा सुत फेंकन द्दौo पण्डुँआ सँ ववुजन द्दौo

नगराम
(७८) वढि़यास सँ तेधरा
राधाकान्त् सुता दरिहरा सँ मोदनाथ सुत फूद्दीलाल दौ कुजौली सँ गंगाधर द्दौo सीताकान्तथ सुता रमाकन्तस ताराकान्तम विश्वे‍श्व्र गौरीकान्ता करमहा सँ बिहार सुत वच्च न द्दौ सतलरवा सँ रामेश्वौर द्दौo ताराकान्ता सुता करमहा सँ योगदत्त सुत होत्रीनाथ द्दौ सोदरपुर सँ गोशाँई द्दौo विश्वेनश्वसर सुता आo हरिअम सँ लाल सुत पद्मानन्द द्दौ सोदरपुर सँ माधव द्दौ गौरीकान्तन सुतो सिहौली माण्ड र सँ शक्तिनाथ सिंह द्दौ महिषी पाली सँ रामेश्वनर द्दौo रतिनाथ प्र. नेनासुता लूट्टी: सकराढ़ी सँ कृष्ण सुत मटरु द्दौ रवण्ड बला सँ द्दौ शशिनाथ सुता भाइलाल गरीबनाथ पद्मनाथ: दरिहरा सँ कुल सुत बाचा द्दौ वुधवाल सँ ब्रजनाथ द्दौ भाइलाल सुता अलय सँ लाल सुत नेना द्दौ खौआल सँ संतोष द्दौo

(७९) (४१)

नगराम
(८०) जगति सँ विष्णुइदत्तपुर चिकनौटा (मुजफ्फरपुर) (ब. ४२/१०) श्रीराम सुतो शंकर: सुरगन सँ गणेश द्दौ शंकर सुतो भगीरथस प्र. रघुदेव: बेलउँच सँ शिवाई सुत देवनाथ द्दौ दरिहरा सँ जगदीश द्दौo भगीरथ प्र. रघुदेव सुतो बलदेवर सतलरवा सँ केशव सुत जगदीश द्दौ जगदीश सुता पनिचोभ सँ काशी सुत मंगर द्दौ खौआल सँ उमापति द्दौo बलदेव सुतो भातूक: पाली सँ ठाकुर द्दौ भगीरथ सुत रामनाथ सुतो गौरीनाथ: सकराढ़ी सँ रामदेव द्दौ गौरीनाथ सुतो ठाकुर: दरिहरा सँ पिताम्ब्र सुत नन्द् द्दौ सोदरपुर सँ जगदीश द्दौo ठाकुर सुता एकहरा सँ सँ श्यासम द्दौ लक्ष्मीण सुत गंगाधर सुतो श्यानम: सरिसब सँ बलभद्र दौ श्याुम सुता करमहा सँ जयराम सुत यद्दू द्दौ सतलरवा सँ हरिदेव द्दौo
भरतू सुता मोतीराम सीताराम कृष्णावराम वचना करमहा सँ लाल सुत लक्मीश पति द्दौ महेश सुत विश्वपना‍थ सुतो जगन्नाथ दरिहरा सँ रामनाथ द्दौ जगन्नाथ सुतो लालाक: माण्ड्र सँ रूपनाथ सुत श्रीकृष्णु द्दौ बेलउँच सँ विरधू द्दौo लाला सुतो लक्ष्मी पति माण्डरर सँ मोहन सुत ननू द्दौ प्रितिनाथ सुत मोहन सुतो ननू रतनूक: वुधवाल सँ नारो द्दौ रतनू प्र. ननू सुता एकहरा सँ जीवनाथ सुत रामदेव द्दौ सकराढ़ी सँ वैद्यनाथ द्दौo लक्ष्मी पति सुता जजिवाल सँ शिवनाथ सुत भगीरथ द्दौ भगीरथ सुता दरिहरा सँ मोहन द्दौ विश्व नाथ सुत रतनाई सुतो मोहन: खौआल सँ वाबू द्दौ (साम्या गोत्रे विवाह) मोहन सुता अलय सँ अनिरूद सुत चुड़ामणि द्दौ खौआल सँ प्रितिनाथ द्दौ

(८१) जगति सँ विष्णुीदत्तपुर चिकनौटा (४२) नागराम
मोतीराम सुतो कमलादत्त: अलय सँ बालकृष्णु सुत मधुरापति द्दौo एकहरा सँ सँ गंगादत्त द्दौo कमलादत्त सुता भाई लाल वै. विक्रम गोनू जयनाथा खौआल सँ जीवेश्वतर झल्लूस द्दौo कर. चिलका द्दौo भाईलाल सुता पाली सँ साधू सुत केशव द्दौo सरिसब सँ उमानाथ सुत देवनाथ द्दौo दरिहरा सँ श्रीदत्त द्दौo पबौली सँ पाठक रघुवरी द्दौo वैया. विक्रम सुता वैया. लालजी नन्द लाल वैया. किशोरी जनार्दना: माण्डार सँ कन्हाोई द्दौo अनिरूद्ध सुत बोध सुतो झोटन:हरिअम सँ सुत घनी द्दौo सँ द्दौo झोटन सुतो कन्हााइक: वेलउँच सँ मुरलीधर सुत सनफूल द्दौo कर. सनफूल द्दौo. कन्हारई सुता पाली सँ भोरा सुत सानन्दि द्दौo नरउन सँ भोला द्दौo वैया. लालजी सुतो राधाकान्ती अनिरुद्धौ माण्ड र सँ इशान्नाथ सुत जगत द्दौo दिधोसँ फकीरन द्दौo गोनू सुता पाली सँ सानन्दद सुत शितलादत्त द्दौo बेलउँच सँ सुदर्शन द्दौo।।
सीताराम सुता मोहन वंशीधर भवानीदत्ता वलियास सँ शुभपति सुत भवेश द्दौo (B८०/३) क. वभनियाम सँ पाठक यद्दी द्दौo मोहन सुता अलय सँ गंगादत्त सुत बरजू द्दौo सकराढ़ी सँ शिवनन्दुन द्दौo वंशीधर सुता अलय सँ वरजू स्यै व द्दौo धर्मदत्त सुता खौआल सँ भूवन सुत गुण द्दौo एकहरा सँ दत्त द्दौo।।

(८२) जगति सँ विष्णुासुतपर चिकनौटा नगराम
राधाकान्तस सुतो राजनन्दषन शास्त्री परमानन्दौौ ((चुटकुलानन्दरक चिट्ठी आर्यावार्त्त) बहेराढ़ी सँ वेणीदत्त सुत भाइजी द्दौo सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo राजनन्दशन सुतो भोली प्र. शिवचन्द्रु कर. भोली सुत चन्द्रुशेरवर दौo सकराढ़ी सँ दुर्वल दौ o शास्त्री परमानन्दत सुता कलानन्दन रूद्रानन्दस मेघानन्द् सच्चिदानन्दाद: खौआल सँ देवराज सुत जयनन्दिन द्दौo अलय सँ बलभद्र द्दौo नन्द लाल सुतो बौकूक: टकबाल सँ हृदयराम सुत वाबुलाल द्दौo वलियास सँ देवी सुत मुकुन्द द्दौo पवौली सँ अमृतनाथ द्दौo वौकू सुता दरिहरा सँ ज्वालादत्त सुत मुरलीधर द्दौo बुध. अजू द्दौo अनिरुद्ध सुतो जयनन्दँन पाली सँ कपिलेश्वदर सुत हरिनन्ददन द्दौo बेल. जगदेव द्दौo वैया. किशोरी सुतो विश्वेधश्वदर कपिलेश्वदरो सकराढ़ी सँ हृदयनाथ सुत बच्चूस द्दौo वहेo वेणीदत्त द्दौo विश्वे्श्वरर सुता खौआल सँ नकछेदी सुत विश्वेवश्वौर द्दौo सरिसब सँ ठीठर द्दौo कपिलेश्ववर सुता वभनियाम सँ पाठक अर्जूनसुत पाठक विष्णुौलाल द्दौo सतलरवा सँ मनीलाल द्दौo शिवचन्द्रर सुतो पंकज प्रसाद कुजौली सँ इन्द्रा नन्दस सुत श्या मानन्दाि द्दौo रवण्डाबला सँ शोभनाथ द्दौo भवानीदत्त सुता पाली सँ मनबोध सुत वाचा द्दौo रवण्ड्बला सँ दीनबन्धुज द्दौo कृष्णतराम सुता बेलउँच सँ रतीशसुत रवेदन द्दौo रतीश सुतो रवेदन: वलियास सँ सदानन्दल सुत घनी द्दौo रवण्डवबला सँ वंशी द्दौo रवेदन सुता रवण्डण. चर्तुर्भूजसुत कुली द्दौo सत. मेघु द्दौo

(८३) (४३)
बचन सुतो महो गौरीदत्त गरीबो खौआल सँ केशव सुत भूषन द्दौo बेलउँच सँ लक्ष्मी्धर द्दौo गौरीदत्त सुता आदिनाथ राम किरतीका खौआल सँ बौध सुत हेमा द्दौo पाली सँ मचल द्दौo आदिनाथ सुता कर. साहेब सुत जीवनाथ द्दौo एकहरा सँ धर्मदत्त द्दौo राम सुता करमहा सँ जीवनाथ स्यैधव द्दौo किरती सुता बेलउँच सँ आदिनाथ द्दौo सँ द्दौo गरीब सुता बेलउँच सँ दूनानन्द सुत हृदयनाथ द्दौo हरि. भूली द्दौo. नेनाकान्ता सुतो वेदानन्दौ वेदानन्दास सुता अयोध्यातनाथ प्र. सुशील भट्टसिमरि सँ सुत श्री नारायण द्दौo विश्वेतश्व र सुता कामदेव जयदेव सहदेव कृष्णकदेव इन्द्रनदेवा खौआल सँ विश्वेाश्वार द्दौo

(८४) (४४)

(८५) राजेसँ राँटी (मघवनी)
अथ राजे पर्घपल्लीव पाठक रघुवीर सुता टेकनाथ ठकुरे भवनाथा: खौआल सँ बचाई सुत गंगा द्दौo सोदरपुर सँ बाछनि द्दौo टेकनाथ सुता सकराढ़ी सँ योगीसुत चकाई दौo विठुआल सँ बाला द्दौo पाठक ठाकुर सुता पाठक भवनाथ सुतो शिवनाथ: सकराढ़ी सँ कमलापति सुत नैनू द्दौo पाली सँ भैया द्दौo शिवनाथ सुता सकराढ़ी सँ दिनेश पौत्र पोषण सुत शशिनाथ द्दौo नरउन सँ भिरवनी सुत मानीक द्दौo सरिसब सँ झोंटी द्दौo

(८६) राजेसँ (८५१)

(८७) सकुरी सँ नेना सुता चिरञ्जीव : माण्डथर सँ हरदत्त सुत महेशदत्त द्दौo टकबाल सँ गौरीदत्त द्दौo देवन सुता उपति सँ सुत सोनी द्दौo अनन्त सुता वुधवाल सँ भीमदत्त सुत ललीतलाल द्दौo
अथ सकुरी गंगौली ग्राम लिरव्यते:-कृपाराम सुतो सर्वस्वत महावल पुरणो खौआल सँ अ‍ानिरुद्ध सुत गणपति द्दौo वभनियाम सँ घनी द्दौo अपरा सुतो पक्षधर: माण्डवर सँ हरिशंकर सुत भिरवारी द्दौo नरउन सँ भिरवनी द्दौo (२१) अपरा सुता अलय सँ वंशी सुत पुरन्दसर द्दौo माण्ड र सँ रतिपति द्दौo अपरा सुता कुजौलि सँ मुरली सुत रामेश्विर द्दौo दरिहरा सँ नेनन द्दौo झा अपरा सता वलियास सँ हाड़ी सुत भगीरथ द्दौo खौआल सँ भवानन्दौ द्दौo अपरा सुता माण्डतर सँ रतिपति सूत कारु द्दौo सँ द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ बहुड़ी सुत जुड़े द्दौo अपरा कृपाराम सुतो बन्धौव: करमहा सँ रघुदेव सुत जुड़ाउन द्दौo दरिहरा सँ भ्रमर द्दौo अपरा कृपाराम सुता खौआल सँ अभिराम सुत कुली द्दौo सँ द्दौo अपरा सुता पाली सँ शिवदास सुत विश्वेकश्वउर द्दौo सकराढ़ी सँ पाँ धारे द्दौo अपरा कृपाराम सुता दुरवनी लोचनो सतलरवा सँ रमापति सुत रामजीव द्दौo सोदरपुर सँ धरणी द्दौo सर्वस्व् सुता दरिहरा सँ ब्रह्मपति सुत घनानन्दी दौo अलय सँ पुरन्दकर द्दौo अपरा सुतो नोने लतङू प्रसिद्ध: वुधवाल सँ दिनबन्धुी सुत गोनन द्दौo सतलरवा सँ प्रान्नाथ द्दौo (२) अपरा सर्वस्वा सुता वेलउँच सँ वीर सुत गोरवूल नाथ द्दौo खौआल सँ मतिराम द्दौo अपरा सुता वहेराढ़ी सँ छोटाई सुत मनसुरव द्दौo सोदरपुर सँ वुलर द्दौo शोभन सुता माण्डुर सँ शिवदत्त सुत देवन द्दौo (B २३/७) सरिसब सँ रुद्रधर द्दौo देवन प्र. लतडू सुतो माण्डनर सँ शिवदत्त सुत देवन स्यैवव द्दौo महावल पुरण सुता सतलरवा सँ प्रान्नाथ सुत छक्कन द्दौo कर. बछरु द्दौo अपरा सुता माण्डीर सँ जीवनाथ सुता जीवलाल द्दौo वुधवाल सँ इन्द्र पति द्दौo पक्षधर सुता आँरवी भोलन मोदना छो‍टकनिका हरिअम सँ अर्जून सुत हेमाई द्दौo (B ३१/१३) दरिहरा सँ दुवरवी द्दौo अपरा पक्षधर सुतो विद्यानाथ:फनन्द ह सँ मधुराम सुत बचनू द्दौo चिकू सूत बाछनि सुतो गतिराम: सकुरी वलियास सँ

नागराम सकुरी गंगोली सँ ढांगा हरिपुर
(८८) सकुरी चिरञ्जीव सुता नरउन सँ मनभरण दत्त दरिहरा सँ बनमाली द्दौo (८५) हरिपुर द्दौoगा
गतिराम सुता रामभद्र कारुनारायण मधुरामा सकराढ़ीसँ महेश सुत वैद्यनाथ द्दौo वहेराढ़ी सँ ठक्कु५ररती द्दौo मधुराम सुता नीलकंठ दिनबन्धुस लोचन बचनूका कनसम माण्ड्र सँ देवनाथ पौत्र प्रितिनाथ सुत भवदेव द्दौo कुईवासी वभनियाम सँ चतुरु सुत शुकन द्दौo वचनू सुता सरिसब सँ चतुर्भूज सुत नरपति द्दौo (B १९/१) माण्डदर सँ यदुपति द्दौo अपरा पक्षधर सुता सतलरवा सँ भवेश सुत सन्तो रवी द्दौo अपरा भवेश सुतो सन्तो)रवीक: वुधवाल सँ वीशे सुत माधव द्दौo सकराढ़ी सँ मोहन द्दौo सन्तोदषी सुता पनिचोभ सँ देवकीसुत विष्णु पति द्दौo बेलउँच सँ लक्ष्मीौ द्दौo अपरा पक्षधर सुता पाली सँ योगी सुत चिलका द्दौo (B ३९/१२) खौआल सँ महादेव द्दौo आँरवी सुता दरिहरा सँ रोहिणी सुत श्रीदत्त द्दौo वभनियाम सँ रतन द्दौo भोलन सुतो हृदय सुरव: करमहा सँ रामजीव सुत भैरवदत्त द्दौo सकराढ़ी सँ वुद्धिनाथ द्दौo अपरा भोलन सुता वुधवाल सँ किसुनी सुत जीवन द्दौo किसुनी सुतो जीवन: वेलउँच सँ नरोत्तम सुत राय वेणी द्दौo (B ६७/३) राय वेणी सुता माण्डकर सँ घनी द्दौo पाली सँ हरिदाश द्दौo जीवन सुतो तुलसीदत्त: सकराढ़ी सँ पति सुत मनबोध द्दौo (B ५२/२) मनबोध सुतो कन्है)या होरिलो सोदरपुर सँ महिनाथ सुत छबनू द्दौo टकबाल सँ महिधर द्दौo मोदन सुता करमहा सँ मचल सुत सुरिवया द्दौo माण्ड२र सँ परिवया द्दौ।। छोटकनि सुता जीवनाथ ज्योोo गृहिमणी संतोषका करमहा सँ महिपाणि सुत चित्रदेव द्दौo (B ३१/७) बेलउँच सँ मनसा द्दौo जीवनाथ सुता नन्दथकिशोर कुलानन्दम भवानन्दक सदानन्दाण दरिहरा सँ झा उँ सुत ढोढ़न द्दौo (B ३१/१६) हरिअम सँ परस्ममनि द्दौo

(८९) सकुरी गंगौली कैलरव भगवतपुर
नन्द८किशोर सुतो अच्युौतानन्दव पाली सँ श्या म सुत हेमनाथ द्दौo (B३२/८) खौआल सँ रामनाथ द्दौo अच्युँता नन्द सुता ओड़ा एकहरा सँ विद्यानाथ सुत चतुरानन्दप द्दौo हरिअम सँ गणेश द्दौo विदयानाथ सुता धरोरा बलियास सँ मदन सिंह सुत मुरलीधर द्दौo पालीसँ मनबोध द्दौo दुरवनी सुतो बहोरन नन्दीन को वुधवाल सँ परमानन्दस सुत मधुरापति द्दौo सोदरपुर सँ बछरु द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ नेननू सुत मचल द्दौo बेलउँच सँ साहेब द्दौo अपरा सुतो का‍रीक: दरिहरा सँ चान्दा सुत रवुशरू द्दौo पाली सँ भैया द्दौo बहोरण सुतो भैरव ववुजनो खौआल सँ गणपति सुत गरीब द्दौo सोदरपुर सँ लोचन द्दौo अपरा दुरवनी सुता माण्डवर सँ हरीश्व र सुत होराई द्दौo सोदरपुर सँ घारु द्दौo अपरा बहोरण सुतो माण्डगर सँ देवन सुत बछरण द्दौo सरिसब सँ सानन्दा द्दौo नन्दीव सुता हरिअम सँ छानी सुत कुशल द्दौo सकराढी सँ पाँ तारापति द्दौo अपरा सुता माण्डीर सँ मोती सुत भैरवदत्त द्दौo सोदरपुर सँ प्रेम द्दौo लोचन सुता वुधवाल सँ परमानन्द सुत ब्रहमपति द्दौo एकहरा सँ हरिदाश द्दौo अपरा सुता जीवनाथ वुद्धिनाथ पिणाकी मोदनाथा वुधवाल सँ लक्ष्मिण सुत रवगपति द्दौo खौआल सँ गिरिपति द्दौo अपरा सुता वलियास सँ लक्ष्मीरपति सुत गोविन्दथ द्दौo एकहरा सँ छोटकू द्दौo अपरा सुता माण्डसर सँ मित्रकर सुत मुरलीधर द्दौo पनिचोभ सँ प्रीतम द्दौo अपरा लोचन सुता हरिअम सँ बालकृष्णस सुत जयानन्द द्दौo कर. वक्शीछ गोखूलनाथ द्दौo

नगराम
(९०) सकुरी (४६) गंगोली नवानी
अपरा सुतो कृष्णौदत्त भवानीदत्तो पनिचोभ सँ भिरिव सुत जतन द्दौo माण्डार सँ रघुनन्द न द्दौo जीवनाथ सुता वुधवाल सँ कलाधर सुत ठकुरी द्दौo खौआल सँ मचल द्दौo वुद्धिनाथ सुता वेलउँच सँ कोस्कीददत्त सुत देवन द्दौo सतलरवा सँ नेनन्दद द्दौo पिणाकी सुता सकुरी बलियास सँ मचल सुत श्रीरमण प्र. जिरक्रदवन द्दौo (B १८/५) बेलउँच सँ वुद्धि द्दौo बन्धान सुता किशोरनाथ नन्द नाथ शिवनाथा खौआल सँ पद्मापति सुत मणि द्दौo सोदरपुर सँ कमलनयन द्दौo किशोरनाथ सुता दरी. भैया सुत हेमनाथ द्दौo रवण्डरबला सँ सुबोध द्दौo नन्दानाथ सुता दरि. हेमनाथ स्यैवव द्दौo
अपरा बन्धपन सुता पाली सँ हीआ सुत वेषपीराम द्दौo एक. इन्द्र पति द्दौo अपरा बन्धनव सुता पाली सँ अन्दी सुत दुरवभंजन द्दौo खौआल सँ चौ. चान द्दौo
अभिराम सुतो रघुनाथ प्र. रधु लोचनो माण्डपर सँ हरिनन्दकन सुत मधुसूदन द्दौo कर. परमानन्द‍ द्दौo अपरा अभिराम सुता इशान्नादथ जगन्नाथ जीवनाथ देवनाथ लोकनाथा एकहरा सँ श्या.म सुत हरिकृष्णी दौ अलय सँ वीठू द्दौo रघुनाथ प्र. रघु सुतो जीवनाथ प्र. जीवूक: पाली सँ मनहर सुत नयन द्दौo जजिवाल सँ नित्याकनन्दा द्दौo....जीवनाथ प्रo जीवू सुतो रैया हिरफुल रूपनाथ मनफुल प्रान्नाथ विश्वरनाथ जानकीनाथ ज्योप. रमानाथा हरिअम सँ जीवनाथ सुत वासुदेव द्दौo (B९०/९) दरिहरा सँ वाबू द्दौo म.म. ववुरैया सुतो वैया. वाबूलाल ज्योथ. नन्दी को सकराढ़ी सँ भाइराम सुत घाना द्दौo सोदरपुर सँ कमलाकान्ते द्दौ

(९१) सकुरी गंगौली
वैया. वावुलाल सुतो षटशास्त्री् म.म. वच्चादक: कुजौली सँ शंकरदत्त सुत बटूकी द्दौo पबौली सँ बन्ध न द्दौo म.म. बच्चा् सुतो वैया. जगदीश निरञ्जनो वलियास सँ वाबूनाथ सुत महिपाणि द्दौo बेलउँच सँ द्वारिकानाथ द्दौo वैया. जगदीश सुतो सतीश चन्द्रत सकराढ़ी सँ अच्यु त सुत दुर्वल द्दौo हरिअम सँ झल्लीस द्दौo रतीशचन्द्रत सुता प्रमोद शम्भूचनाथ सुता अवधेश गंगेश अरिचलेशा पण्डुीआ सँ अपूछ सुत पाँ रघुनन्दुन द्दौo अलय सँ फेकन लाल द्दौo निरञ्जन सुता घोसोत सँ मधुसूदन सुत यशोधर प्र. भूनाई द्दौo माण्ड र सँ गोपाल द्दौo प्रमोद सुतो सञ्जीव खौआल सँ बद्रीनाथ सुत प्रेमनाथ द्दौo हरिअम सँ धनुदूरन्दु द्दौo हिरफूल सूता: करमहासँ बछरु सुत आँरवी द्दौo खौआल सँ दयाराम द्दौo रुपनाथ सुतो माहिपाणि वलियास सँ धीर सुत अमृतनाथ द्दौo पालीसँ केशव नारायण द्दौo महिपाणि सुतो चुम्मँन: माण्ड र सँ इशान्नाथ सुत गिरधारी द्दौo (B ९६) करमहा सँ रामा द्दौo चुम्मकन सुता टकबाल सँ हृदयनाथ सुत वल्भयलाल द्दौo वलियास सँ मुकुन्दन द्दौo इशान्नाथ सुता फनन्दगह सँ वदन सुत अन्दीि द्दौo राघव सुत श्या्म सुतो वदन: रवण्डनबला सँ गुणाकर द्दौo वछन सुतो अन्दीाक: बेलउँच सँ गोपी सुत रमणी द्दौo विस्फीा सँ काशी द्दौo अन्दीद सुता नरउन सँ मोहन द्दौo राजकर सुत बलभद्र सुतो मोहन:खौआल सँ बलभद्र द्दौo मोहन सुता उइनि सँ जयदेव सुत गौरी द्दौo पाली सँ जीवे द्दौo

(९२) सकुरी गंगौली
लोचन प्र. मचल सुता खौआल सँ हरिहर सुत बा‍लकृष्णू द्दौo सोदर. घनी द्दौo अपरा सुता घुसौत सँ चतुर्भूज सुत वंशी द्दौo सोदर वदन द्दौo इशान्नाथ सुतो परशुराम प्र. वूला विरेश्व रो फनन्दकह सँ वदन सुत आन्दीा द्दौo नरउन सँ मोहन द्दौo वूला सुता पाली सँ गणेश सुत भिरवारी द्दौo सोदरo प्रीतम द्दौo अपरा अभिराम सुतो अनाथ बन्धुर: माण्डसर सँ अच्युषत सुत जनार्दन द्दौo पाली सँ कुमुद द्दौo अनाथ वन्धुल सुता वुधवाल सँ दामोदर सुत लक्ष्मदन द्दौo दरिहरा सँ श्रीनिवास सुत नारायण द्दौo अपरा रघुपति प्र. पतिसुतो उमानन्द : अलय सँ कुमुदानन्दो सुत लरवाई द्दौo सतलरवा सँ गौरीपति द्दौo उमानन्दा सुतो सदानन्दर कालाकौ दरिहरा सँ भगीरथ सुत हरिकृष्णत द्दौo पाली सँ भगीरथ द्दौo सदानन्दद सुतो बैद्यनाथ माण्डुर सँ माघव सुत किसू प्र. कृष्ण्पति द्दौo सरिसब सँ भैरव द्दौo कालासुता पालीसँ प्रीतम सुत धनमणि द्दौo सकराढ़ी सँ उमापति द्दौo बैदयनाथ सुता बुधवाल सँ सुत दुरवनी द्दौo सँ द्दौo

नगराम
(९३) भड़गाम सँ
अथ भड़गाम जजिवाल ग्रामारम्भस: निताई सुतो लक्ष्मीुधर कलाधरो सकराढ़ी सँ रामदेव सुत पुरुषोत्तम द्दौo सोदर. रघुनाथ द्दौo. लक्ष्मीतधर सुतो मनसुरव: टकबाल सँ सदानन्द सुत बन्धु द्दौo सरिसब सँ नन्दतन द्दौo अपरा सुता एकहरा सँ भगीरथ सुत लक्ष्मी धर द्दौo वलि. घनश्या्म द्दौo मनसुरव सुता भीमदत्त भवानीदत्ता देवीदत्ता माण्डभर सँ गोनू सुत गंगादत्त द्दौo करमहा सँ बछरु द्दौo अपरा मनसुरव सुतो परमेश्वमरीदत्त इश्ववरीदत्तो बहेड़ा बेलउँच सँ देवीदाश सुत वीरसिंह दौ अपरा सुतो मनमोहन: माण्डूर सँ जीवनाथ सुत सीना लाल द्दौo वुध. इन्द्रवपति द्दौo अपरा सुता खौआल सँ जयशीव सुत जीवन द्दौo पाली सँ वेणीराम द्दौo भीमदत्त सुता भैउ लक्ष्मथण केशवा दरिहरा सँ घनानन्दध सुत मानीक द्दौo रवण्डदबला सँ हरि नारायण द्दौo अपरा सुता वलियाम सँ गणपति सुत आदिनाथ द्दौo सरिसब सँ मचल द्दौo अपरा भीमदत्त सुता वभनियाम सँ महिपति सुत देवन द्दौo सतलरवा सँ यदुपति सुत वाचा द्दौo पाली सँ बोध द्दौo अपरा भीमदत्त सुता पण्डुअआ सँ केदार सुत रुद्रदत्त द्दौo कर. गंगादत्त द्दौo अपरा सुता करमहा सँ मानीक सुत दुरिवया द्दौo (B. ९२/३) सोदरपुर सँ पशुपति द्दौo अपरा भीमदत्त सुता करमहा सँ शम्भु नाथ सुत प्रेमनाथ द्दौo दरिहरा सँ चानन्क द्दौ।। अपरा सुता खौआल सँ भूवन सुत शिवदत्त द्दौo पनिचोभ सँ नारायण द्दौo (६) भैउसुता पूर्णानन्द् जगतमणि मुकुन्द कृष्णुमणिका खौआल सँ ननूसुत गंगादत्त द्दौo पबौली सँ सुरवाई द्दौo

(९४) भडगाम कैलरव (८२)
लक्षमन सुता बैगनी अलय सँ वाबूनाथ द्दौo खौआल सँ नन्दी पति द्दौo केशव सुतो बलभद्र मधुसूदनो दरिहरा सँ वाचा सुत झूमकलाल द्दौo पबौली सँ सुरवाई द्दौo बलभद्र सुता हरिअम सँ ननू सुत शिवशंकर द्दौo पण्डु आ सँ पाँ लक्ष्मीुनाथ द्दौo मधुसूदन सुता हरिअम सँ शिवशंकर स्यैौव द्दौo भवानीदत्त सुतो झिंगुर अम्बिकादतो दरिहरा सँ वंशीधर सुत हृदय नाथ द्दौo सोदरपुर सँ जीवन द्दौ।। झिंगुर सुता खौआल सँ कारीसुत चौo हीरालाल द्दौo पबौली सँ प्रेमनाथ द्दौo झिंगूर सुता दरिहरा सँ लोचन ? सुत फेकू द्दौo करमहा सँ द्दौ।। वैया. अम्बिकादत्त सुतो वै. पिताम्बँर कुजौली सँ विश्वतनाथ सुत गोनू दौo माण्डसर सँ दुरिवया द्दौo देवीदत्त सुता जयदत्त शिवदत्त तीर्थदत्त रूद्रदत्ता हरिअम सँ थोथा सुत नेना द्दौo सकराढ़ी सँ ज्यो . रवरवनू द्दौo जयदत्त सुतो विष्णुडकांत प्र. भैयाजी हरिकान्ती उमाकान्ति: दरिहरा सँ भवदत्त सुत कन्हातई द्दौo सोदरपुर सँ थोथरी द्दौo विष्णु कांत प्र. भैयाजी सुता जीवकान्तo: पालीसँ जलेश्वुर सुत देवीदत्त द्दौo पण्डुसआ सँ छत्रधारी द्दौo अपरा विष्णुतकांत सुता बटसारवासी सकराढ़ी सँ विद्यानाथ सुत द्दौo भाईलाल द्दौo पबौली सँ जानकी सुत राजा द्दौo वहेराढ़ी सँ सन्तoलाल द्दौo हरिकान्तद सुता सँ सुत द्दौo सँ द्दौo

नगराम
(९५) भड़गाम सँ कैलरव
उमाकान्त९ सुतो पलटूक: अलय सँ मित्रलाल सुत चौ. बच्चाल द्दौo सोदरपुरसँ नित्याँनन्दन द्दौo पलटू सुता तरोनी करमहा सँ उग्रेश्ववर सुत रुद्रेश्वoर प्र. सोनू द्दौo एकहरा सँ नारायण द्दौo
शिवदत्त सुता सकराढ़ी सँ श्या मलाल सुत वोकन द्दौo करमहा सँ भरथी द्दौo अपरा सुतो रवटरु हेमनाथो वलियास सँ मयानाथ सुत ललितमनि द्दौo जजिवाल सँ धर्मदत्त द्दौo तीर्थदत्त सुतो लोकनाथ: हरिअम सँ कौस्कीथदत्त सुत गुल बदन द्दौo माण्डलर सँ परश्मतनि द्दौo लोकनाथ सुतो जगन्नाथ अमरनाथो करमहा सँ बछरण सुत सदाय सरिसब सँ थारु द्दौo सुताश्चँ सोमेश्व री पण्डुदआ सँ पाँ भिरिवया सुत अम्बिकानन्दल पत्नीौ (नी०)
जगन्नाथ सुता सँ सुत द्दौo सँ द्दौo अमरनाथ सुतो सँ सुत द्दौo सँ द्दौo

(९६) भड़गाम सँ व्कैसलरव बहेड़ी
रुद्रदत्त सुतो गोपीकान्ता रमाकान्तोर पण्डु आ सँ पाँ पुण्याकनन्द सुत छत्रधारी प्र. ठीठर द्दौo पाली सँ भगवानदत्त द्दौo गोपीकान्तथ सुता सकराढ़ी सँ ठीठर सुत बेचन द्दौo करमहा सँ रवुशन द्दौo रमाकान्तड सुता चन्द्र कान्तद देवकान्तर शोभाकान्ताठ:कुजौली सँ झिंगुरसुत हरिदेव द्दौo कोदरिया सँ चक्रधारी द्दौo अपरा सुता नाहस खौआल सँ हिरालाल सुत केशव द्दौo बेलउँच सँ केशव द्दौo कान्त सुता कर. विद्यासुत पिताबर द्दौo ना. खौआल सँ नन्दीिसुत गोकुल द्दौo हरिअम परमेश्वनरीदत्त सुता कमलनारायण रूपनारायण मोदनारायण दरिहरा सँ यारचन्द्रन सुता श्या मलाल द्दौo जालय सँ चौ. नेहाल द्दौo अपरा सुतौ प्रतापनाo रांजनाथ प्रo रामचन्द्रा : माण्ड र सँ गांगू सूत नारायणदत्त द्दौo सोदरपुर सँ ब्रह्मदत्त द्दौo कमलनारायण सुतो अभयनारायन. गुलाबनारायन. पाली सँ हनुमानदत्त सुत वंशीधर द्दौo सँ द्दौo अपरा सुता पाली वसन्तस द्दौo कुजौली सँ एकनाथ दौ. कृष्ण मणि सुत गुलाव दौ खौआल सँ चानन द्दौo गुलाव नारायण सुता हरिअम सँ नरसिंह सुता वैयाo वसन्तप द्दौo कुजौली सँ एकनाथ द्दौo रूपनारायण सुतो सूर्यनारायण: हरिअम सँ जीवन सुत केदारी द्दौo रवण्ड बला सँ थोथी द्दौo।।

(९७) भड़गाम सँ
अपरा रूपनारायण सुता वहेराढ़ी सँ संसारधुरसुत फोचन द्दौo कुजौली सँ भुवन द्दौo मोदनारायण सुता वलियास सँ गिरधर सुत वंशीधर द्दौo हरि. निधि द्दौo प्रतापनारायण सुता ननू प्र. युगल किशोरनारायणा फौजदार बच्चाव आनन्दास घुसौत सँ कलानाथ द्दौo वलियास सँ दूरिवया द्दौo ननू सुतो नवल किशोर वभनियाम सँ रुदी द्दौo सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo. फौजदार सुता बलि. धर्मदत्त सुत दुर्म्मिल द्दौo पाली सँ कमलादत्त द्दौo वच्चान सुता दरिहरा सँ गेहनाथ सुत गुलाब द्दौo करमहा सँ जयनाथ द्दौo रामचन्द्रब सुतौ हरिश्चतन्द्र् वीरचन्द्रद वलियास सँ दुरिवया सुत लक्ष्मoन द्दौo पाली सँ होरील द्दौo तेजनारायण सुता कुमर नारायण आदित्यर नारायण उदितनारायण मुनीन्द्राद करमहा सँ रज्जूत सुत बिहारी द्दौo सरिसब सँ हृदयनाथ द्दौo कुमर सुता सँ रवड़्गपाणि सुत रत्न पाणि द्दौo सोदरपुर सँ लक्षमन द्दौo इश्वँरीदत्त सुता दरिहरा सँ चान सुत आदिनाथ द्दौo अलय सँ जयदत्त द्दौo जमाहीर सुता हियालाल लक्ष्मीौनारायण:। लक्ष्मीोनारायण सुतो जीतेन्द्रा नारायण हावी भोआड़ सँ द्दौo जीतेन्द्र नारायण सुता विजय नारायण केशवनारायण हृदय नारायणा राँटी राजनपुरा दरिहरा‍ सँ मोदनाथ द्दौo नरउन सँ सुरेन्द्रे द्दौo

नगराम
(९८) भड़गाम सँ (६०) भौर
मनमोहन सुता बेलउँच सँ धर्मदत्त सुत परस्मौनि द्दौo हरिअम सँ काशीनाथ द्दौo कलाधर सुता माण्डoर सँ धरधर सुत हेमांगद द्दौo हरिअम सँ घोघन द्दौo अपरा सुता खौआल सँ भोरा सुत हरिकृष्णo द्दौo हरिअम सँ नाथ द्दौo अपरा सुता खौआल सँ आनन्दत सुत यशोधर द्दौo बेलउँच सँ गोकुलनाथ द्दौo. अपरा सुतो ललीत: एकहरा सँ यदुपति सुत अभिराम द्दौo सकराढ़ी सँ दामोदर द्दौo अपरा सुता बेलउँच सँ काला सुत को‍स्कीोदत द्दौo वलियास सँ रघुनाथ द्दौo अपरा कलाधर सुता खौआल सँ भोरा सुत बलिकृष्ण द्दौo पाली सँ गंगाधर द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ कमलापति सुत निधि द्दौo सरिसब सँ रघुराम द्दौo
मनहर सुतो मुरलीधर प्र. धारू धरणीधर प्र. धरणीको सतलरवा सँ मनहर सुत नारो द्दौo वभनियाम सँ झाउँ द्दौo धारु सुता नेहाल मित्रकर जीवन लूदीका माण्डरर सँ पुरन्दधर सुत वै. गोनू द्दौo रवण्ड बला सँ धारु द्दौo नेहाल सुता हरिअम सँ हरि सुत जगतबन्धुम द्दौo पबौली सँ वंशीधर द्दौo मोती सुता वैद्यनाथ दिनानाथ देवकीनाथा वुधवाल सँ रुद्रपति सुत लान्हाो द्दौo वलि. बाला द्दौo

नगराम
(९९) भड़गाम सँ शिवनगर (मघुबनी)
धरणी सुतो हरीश्वनर जीश्ववरो पणिचोभ सँ लक्षमन सदानन्दह द्दौo खौआल सँ रघुपति द्दौo अपराधरणी सुतो कमलनयन: तिसउँत सँ देवानन्दस सुत परशुराम द्दौo खौआल सँ चौ. हीरानन्द द्दौo अपरा धरणी सुतो दुर्मिरव: खौआल सँ भोरा सुत हरिकृष्णम द्दौo हरिअम सँ नाथ द्दौo हरिश्वगर सुतो कृष्णामनि: पाली सँ योगीसुत छबन द्दौo एकहरा सँ दानू द्दौo अपरा हरिश्वमर सुतो वंशमनि माण्डसर सँ हरिश्वमर सुत चिलका द्दौo पाली सँ गोपाल द्दौo कृष्णामनि सुतो तोता नेनाको दरिहरा सँ रोहिणी सुत भवन द्दौo जजिवाल सँ कलाधर द्दौo अपरा सुता सकराढ़ी सँ नाथी सुत दुर्गादत्त द्दौo सरिसब सँ रवुशी द्दौo तोता सुता मझौरा कर. रघुनाथ सुत गणेशदत्त दौ सोदरपुर सँ जगती प्र. जगन्नाथ द्दौo. जीवेश्वतर सुतो पोषण बच्चा को बेलउँच सँ जयनारायण सुत लच्छाु द्दौo गंगौली सँ रघुनाथ द्दौo कमलनयन सुतौ बवूरैया आत्माहरामो करमहा सँ बल्लीन सुत प्रान्नाथ द्दौo रवण्डाबला सँ मधुरापति द्दौo वबूरैया सुतो गृहिमनी पण्डुँआ सँ कमलनयन सुत भवदत्त द्दौo कुजौली सँ गंगादत्त द्दौo अपरा आत्मा राम सुतो सर्वन तुलसीदत्त लक्ष्मीादत्ता: करमहा सँ छबनू सुत चित्रधर द्दौo सकराढ़ी सँ तारापति द्दौo अपरा आत्मा राम सुतो देवीदत्त गौरीदत्तो पाली सँ बोध सुत दुर्गादत्त द्दौo बेलउँच सँ चेडन द्दौo देवीदत्त सुतो केदारनाथ: बेलउँच सँ इन्द्र पति सुत फणी द्दौo दरिहरा सँ गृहिनाथ द्दौo।। केदारनाथ सुता घुसौत सँ धनसुत विश्वचनाथ द्दौo माण्डतर सँ अमृतनाथ द्दौo गौरीदत्त सुतो जलधर बेलउँच सँ भवनाथ सुत जुड़ाउन द्दौo सुत हिभरण द्दौo सकराढ़ी सँ ललीत सुत मथुरी द्दौo पबौली सँ रविनाथ द्दौo जलधर सुतो गयादत्त: करमहा सँ पद्मापति चौन

भड़गाम
(१००) चानपुरा समीपे शिवनगर (५१)
रामकृष्णo सुत सोने द्दौo पबौलि सँ बवुरैया सुत नेना द्दौo पनिचोभ सँ कन्हैसया द्दौo.गयादत्त सुता ताराकान्त दूरिका नाथ पशुपतिनाथ बासुकीनाथ अयोध्याणनाथ महिषी बुधवाल सँ केशव सुत बवुनन्दसन द्दौo धनकोलि माण्डभर सँ चन्ताा सुत किशोर द्दौo अलय सँ वोधीसुत कन्हा ई द्दौo: ताराकान्ता (विo अधिo विहार विo पo सभापति) (अधि) सूतो घुसौत सँ बछरु सुत वकील ब्रजमोहन द्दौo सोदरपुर सँ गंगाधर द्दौo

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...