Sunday, September 20, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :१९ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१५१) उपटीप पुवारिपार रतौलीसँ लोहना शुक्ला‍राही
मोक्षानन्दे प्र. वुलर सुता सोदरपुर सँ बम सुत वुचन दौ (उ.टी. २७/०३) माण्ड र सँ सोदरo वाबूलाल द्दौo हरपति द्दौo अपरा मोक्षानन्दड प्रo वूलर सुतो गोपानन्द‍ करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी. ५४/०७) सोदर वाबूलाल द्दौo गोपानन्द० सुत मित्रानन्द‍: हरिअम सँ बालमुकुन्द सुत मतिवीर दौ (उ.टी. ४०//०४) सँ बलभद्र झा द्दौo।। वाचा प्रo लीलानन्द् सुतौ चीरानन्द प्र. घौधी जीवानन्दन प्र. चंचलौ बुधवाल सँ जयनाथ सुत मोहन दौ (उ.टी. ६८/०२) खण्ड बला सँ वाबू कीर्ति सिंह द्दौo चीरानन्द) प्र. घौघी सुतौ गणानन्दन पूरर्णानन्दौौ सोदरपुर सँ ठीठर सुत वबुजन दौ (उ.टी. ३०/१) वुधवाल सँ गोशाँई द्दौo गणानन्दल सुत परमानन्दम पबौली सँ ववुअन सुत पाँ दुर्गाधर दौ (उ.टी. ०८/०३) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo परमानन्दो सुतौ विनोदानन्दज शिवानन्दौस सोदरपुर सँ केशवानन्दव सुत दीनानन्द दौ (उ.टी. २९/१२) करमहा सँ जयादत्त द्दौo जीवानन्दयन प्र. चंचल सुतौ गोपीनन्द न प्र. कीर्त्याचनन्द) यटानन्द् भैरवा नन्दाी नरउन सँ एकनाथ सुत जगन्‍नाथ दौ (उ.टी. १०३/०२) खण्डघबला सँ महेश्वतर द्दौo यटानन्दस सुता करमहा सँ पद्मलाल सुत नित्यनाथ दौ (उ.टी. ६०/०२) नर. यदुनाथ द्दौo अपरा यटानन्द‍ सुता शारदानन्दाी शिशिरानन्दु रंजना नन्दार नरउन सँ रघुनन्दगन प्रo आर्कनाथ सुत श्याामानन्द दौ (उ.टी. ९७/०७) खण्डकबला सँ महादेव द्दौo।। गोपीनन्दम सुता कृष्णाननन्दच: करमहा सँ दिगम्बवर सुत वेदनाथ दौ (उ.टी. ५१//०७) वलियास सँ जनार्दन द्दौo।। कृष्णादनन्दा सुता तोया नन्दस समीरानन्दप शिवानन्दाक करमहा सँ मुकुन्दँ सुत कन्हैकयाजी झा. दौ (उ.टी. ६०/०४) खण्डटबला सँ रूचिनाथ सिंह ठाकुर द्दौo भैरवानन्द सुत देवानन्द‍ सोदरपुर सँ गोशाँई सुत महेन्द्र प्र. मही दौ (उ.टी. २२/०७) करमहा सँ जयानन्दद द्दौo

(१५२) उपटीप-पुवारिपार रतौलीसँ लोहना ७६ (शुक्ला राही) चन्द्रानन्द् सुत छितिनन्ददन प्र. मनभरण: सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत ठेठाई दौ (उ.टी. २१/१०) खौआल सँ गौखूल द्दौo छितिनन्दनन प्रo मनभरण सुतौ विश्वा्नन्दस प्र. लाल गोपाल जी कौ सरिसब सँ धीरन सुत धरापति दौ (शा. १७७/०३) करमहा सँ योगानन्दा द्दौo विश्वाथनन्द प्र. लाल सुत रमानन्दल सरिसब सँ योगनाथ सुत गुणपति दौ (शा. २१७/०५) माण्ड र सँ मनपति द्दौo रमानन्द सुता श्याँमानन्द: रतनानन्दन शारदानन्दौ हिरानन्दथ सम्पा दक (आर्यावर्त्त) अलय सँ राजा श्री नन्दपन सिंह सुत साहित्यन सरोज राजा कमलानन्द सिंह दौ (शा. २४२/०३) माण्ड र सँ ठीठर द्दौo श्या मानन्दद सुता वुधवाल सँ नन्दीथश्वपर सुत परमेश्व्र दौ (उ.टी. ६७/०९) पबौली सँ झलहन द्दौo गोपालजी सुतौ बलदेव विजयौ पाली सँ परिवया सुत पुरन्दरर दौ (उ.टी. ३४/१०/०३) ओइनि सँ श्रीधर नारायण द्दौo अपरा सुता हरिअम्ब् सँ भैया सुत मनमोहन दौ सरिसब सँ कुलानन्द‍ द्दौo बलदेव सुता सरिसब सँ छकौड़ी सुत जमाहिर दौ पनिचोभ सँ कपिलेश्ववर द्दौo विजय सुता हरिअम्ब सँ भैया सुत मनोहर दौ वलियास सँ जयराम सुत भाई दौ वमनियाम सँ पाठक सन्तोoषी द्दौo मानीक नन्द्न सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत बन्धु३ दौ (शा. १०४/१०५) हरिअम सँ यार द्दौo मोती नन्दसन सुता सोदरपुर सँ पशुपति सुत बन्धुक दौ (शा. १०४/०५) हरिअम्बद सँ यार द्दौo अपरा तत्रैव अपरा सुता हरिअम्ब सँ नेहाल चन्द्रद सुत मेघनाथ दौ (शा. १०७/०) खण्डयबला एकनाथ द्दौo दिवान जयानन्दब सुता पाली सँ कमलनयन सुत लक्ष्मी कांत दौ (शा. ९६/०३) सोदरपुर सँ दीश द्दौo (१८३//१) केशव सुता कन्हाैई प्र. हेमनाथ श्रीनाथ आनन्द जगन्नाथ बैद्ययनाथा सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ हरिअम सँ नारायण द्दौo कन्हा ई प्र. हेमनाथ सुत बनखंडीक: हरिअम्बश सँ यार सुत म.म.उ. सचल दौ (शा. १७५/०९) दरिहरा सँ चिन्तादमणि द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ मनसुख सुत कुष्ण दत्त दौ (उ.टी २९/१०) नरउन सँ सरo गुणानन्द द्दौo बनखंडी सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत लूचाई दौ (उ.टी. १३/०४) नरउन सँ गोपाल द्दौo श्रीनाथ सुत ववुअन: हरिअम्बौ सँ यार सुत वैयाo मोहन दौ दरिहरा सँ चिन्तानमणि द्दौo वबुअन सुता करमहा सँ कवि वेणदित सुत प्यालरेलाल दौ नरउन सँ लक्ष्मीानाथ द्दौo आनन्दप सुता करमहा सँ शोभाकर सुत जयदत्त दौ माण्डबर सँ दुर्गानाथ द्दौo जगन्नाथ सुत भाइलाल: हरिअम सँ मेघनाथ सुत हल्ली प्र. हलधर दौ शा. (९०//१०) पबौली सँ भैरवदत्त द्दौo

(१५३) उपटीप-पुवारिपार रतौलीसँ उजान भाईलाल सुता करमहा सँ जयदत्त सुत कौस्कीरदत्त दौ सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौo बैदयनाथ सुता करमहा सँ कवि वेणीदत्त सुत प्याoरेलाल दौ (उ.टी. ५७//३) सकराढ़ी सँ प्रान्नाथ द्दौo (शा. ८३/०७) चतुर्भज सुत गोपाल: सोदरपुर सँ डीङर दौ दौ (शा. ५४//२) दरिहरा सँ चीकब द्दौo अपरा चतुर्भूज सुता महिनाथ वैयाo विकल प्र. रतिपति चेङन प्र. घराधरा सोदरपुर सँ रामदेव सुत ओहरि दौ (शा.१११/०६) वलियास सँ राय महेश द्दौo गोपाल सुता वै जीवनाथ विधू प्र. देवनाथ मोदनाथ नन्दा सोदरपुर सँ मोहन सुत गंगाधर दौ (शा. १११/०३) टीप घुसौत सँ हृषिकेश द्दौo वै. जीवनाथ सुता करमहा सँ लक्ष्मीादेव सुत भवदेव दौ (शा. ८३/१०/०) पाली सँ भगीरथ द्दौo अपरा सुता खण्डगबला सँ वीर सुत गुणानन्द. दौ करमहा सँ भोरा नाथ दौo यदुनाथ सुता अभयनाथ हृदयनाथ गोपीनाथा: सरिसब सँ रत्नाकर सुत भिरिवया दौ (शा. ८५/१०/०) कुजौली सँ घीर द्दौo अभयनाथ सुतौ भीरवर लालौ शिवाहरिअम्बह सँ बालकृष्ण सुत धीर दौ (शा. ८९/०७) सरिसब सँ धरणीधर द्दौo भीरवर सुता हर्षनाथ करमहा सँ लक्ष्मीरदत्त सुत किशोर दौ (उ.टी. ०१/०५) माण्ड र सँ प्रान्नाथ द्दौo हर्षनाथ सुत कुलानन्द८: नरउन सँ चित्रनाथ सुत विश्ववनाथ दौ (उ.टी. १००/१०/०) सोदरपुर सँ तीर्थमणि द्दौo कुलानन्द सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo अपरा कुलानन्द५ सुता प्रो. छत्रनाथ कमलनाथ राजेशा: अनलपुरकरमहा सँ हरिनाथ सुत तारानाथ दौ (शा. २८५/०२) खौआल सँ गणेश द्दौo प्रो. छत्रना‍थ सुत संगीत: पाली सँ वाबू विजयनाथ सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ३७/०२) नरउन सँ कलारसुत गंगानाथ द्दौo लाल सुता सोदरपुर सँ गोशॉंइ सुत बछरण दौ पाली सँ लक्ष्मी नाथ द्दौo हृदयनाथ सुतौ भूवनाथ टोपनी प्र. जयनाथौ करमहा सँ लक्ष्मीशदत्त सुत श्यािम दौ (उ.टी. ५१/१०) माण्ड र सँ कुलपति द्दौo भूवनाथ सुत रामनाथ: खण्डथबला सँ मोहन सिंह सुत मुकुन्दभ सिंह दौ (उ.टी. ०८/०४) पाली सँ मथुरानाथ द्दौo रामनाथ सुता सोदरपुर सँ झींगुर सुत खगदत्त दौ (उ.टी. २२/१०) पाली सँ पुरन्दतर द्दौo टेरपनी प्र. जयनाथ सुता सोदरपुर सँ ठेठाई सुत झिंगुर दौ (उ.टी. २२/१०) खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo अपरा सुता करमहा सँ कृष्णलदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी. ५६/०८) खण्ड‍बला सँ चन्द्रँमणि द्दौo गोपीनाथ सुता करमहा सँ लक्ष्मीादत्त सुत श्यागम दौ (उ.टी.५१/१०) माण्डसर सँ कुलपति द्दौo अपरा गोपीनाथ सुतौ चन्द्रुनाथ पद्मनाथौ एकहरा सँ चाणन सुत वंशमणि दौ घुसौत सँ लक्षमन द्दौo चन्द्रँनाथ सुता खण्ड.बला सँ मित्रसिंह सुत विष्णुँ सिंह दौ (उ.टी. ११०/१०) वलियास सँ सोनमनि द्दौo महिनाथ सुता वाणेश्वौर चित्रेश्वखर धर्मेश्व र नारायणा: पबौली सँ मनहर सुत चाण दौ (शा. ७६/१०) सकराढ़ी सँ रैया द्दौo वाणेश्व्र सुता करमहा सँ कमलनयन सुत शोभाकर दौ सरिसब सँ साहेब द्दौo चित्रेश्वार सुता पबौली सँ चन्द्रडपति सुत मनसुख दौ (शा. १७६/०२) अलय सँ मही द्दौo धर्मेश्व)र सुता करमहा सँ कमलनयन सुत शोभाकर दौ सरिसब सँ साहेब द्दौo नारायण सुता सरिसब सँ हेमाङगद सुत हिरेश्वुर दौ (शा. १३४/०७) एकहरा सँ म.म. उ. गुणीश्वकर द्दौo

(१५४) उपटीप फवारिपार रतौलीसँ गंगोली ७७.
(उ.टी. ७६/०२) वैया. विकलू प्र. रतिपति सुता रूद्रदत्त कृष्ण दत्त भवानीदत्त उग्रदत्ता करमहा सँ लक्ष्मीयदेव सुत जगन्नाथ दौ सोदरपुर सँ साहेव द्दौo रूद्रदत्त सुतौ शिवलाल वच्चा प्र. चण्डी दतौ खण्डीबला सँ गणेश सुत दुर्गादत्त दौ (शा. ४९/०७) पाली सँ पाँ धनेश द्दौo शिवलाल सुतौ चित्रपति दामोदरौ एकहरा सँ गुणीश्वार सुत वृन्दाीवन चन्द्र् दौ (शा. २०६/१०२) खौआल सँ आँरवी द्दौo सनफुल (शा. १०३/०७) सुतौ कीर्तिनाथ हरिनाथौ करमहा सँ शंकर सुत वावी दौ (शा. १०२/१०८) सोदरपुर सँ रामे द्दौo अपरा सनफूल सुता कीर्तिनाथ सुता चित्रनाथ वै. घननाथ रवगनाथ पालीसँ लक्ष्मी नाथ दौ (१०३//०५) रवण्डतo महिन्द्र द्दौo अपरा कीर्तिनाथ सुत उग्रनाथ सुत रवण्डसo मणिनाथ करमहा सँ जगन्ना४थ द्दौo पाली सँ घराधर सुत गोखूलनाथ दौ (शा. १०४/०४) करमहा सँ चन्द्रहदेव द्दौo अपरा चित्रनाथ सुता बलभद्र जयभद्र रामभद्र सुभद्रा नरउन सँ रूद्रपति सुत सरस्वाती गुणनन्दच दौ (शा. १८४/०७) हरिअम्बप सँ हरिनाथ द्दौo बलभद्र सुत काशीनाथ: सोदरपुर सँ भीरवत सुत गोपाल दौ (शा. १८६/१०) वुधवाल सँ परशमणि द्दौo काशीनाथ सुतौ मोदनाथ खड़्गनाथो द्दौo हरिअम्ब सँ गिरधर सुत महिधर दौ (उ.टी. ४७//११) दरिहरा सँ तीलानाथ द्दौo मोदनाथ सुतौ नेत्रनाथ नन्दीरनाथौ करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेमय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौo नन्दी नाथ सुता लम्बो/दर वूचन मिहिर कुमार सँ सुत नेत्रीनाथ सँ द्दौo खड्गनाथ सुतौ पुण्यथनाथ विद्यानाथौ सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत बलभद्र दौ (शा. २३/०४) दरिहरा सँ विश्वा नन्द द्दौo पुण्यतनाथ सुत लक्ष्मीदनन्दँ सँ सुत भरत मिश्र दौ सँ द्दौo विद्यानाथ सुतौ रमन माधवौ सँ सुत लूटन मिश्र दौ सँ द्दौo
जयभद्र सुता खण्डनबला सँ मधुसूदन सुत भीरवू दौ (शा. १८१/०४) सकराढ़ी सँ चन्द्र दत्त द्दौo अपरा जयभद्र सुतौ जीवनाथ निधिनाथौ हरिअम्बo सँ गोशाँई सुत दामोदर दौ (उ.टी. ४७/०८) खण्डौबला सँ जगत सिंह द्दौo

(१५५) उपटीप-फवारिपार रतौलीसँ गंगोली नजीरा
निधिनाथ सुता शिवंशकर प्र. रूद्रनाथ हरिशंकर प्र. आदयानाथ दयाशंकर रमाशंकर शम्भुिशंकर विजयशंकरा: खण्ड‍बला सँ खगपति सिंह सुत वाबू हर्षपति सिंह दौ (शा. २९४/१०२) हरिअम्बस सँ पंचमणि द्दौo शिवशंकर प्र. रूद्रनाथ सुतौ गोपालशंकर मदन शंकरौ नरउन सँ बैद्यनाथ सुत ब्रजनाथ दौ (उ.टी. १०३/१०) सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo
हरिशंकर प्र. आद्यानाथ सुत मोहन शंकर नरउन सँ जगन्नाथ सुत नित्यशनाथ दौ (उ.टी. १०३/१०५) खण्डाबला सँ वाबू हितेन्द्रं सिंह द्दौo
दयाशंकर सुता विष्णुरशंकर जिष्णुमशंकर विनयशंकरा: पाली सँ विकल सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी. ३३/०८) खण्ड बला सँ झालीनाथ द्दौo रमाशंकर श्या)मशंकर तंत्र शंकर नेत्रशंकरा सँ सुत इन्दुरनाथ दौ सँ द्दौo
रामभद्र सुता नरउन सँ गोपाल सुत मनहर दौ (उ.टी. ९९/०३) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo सुमद्र सुता नरउन सँ गोपाल सुत मनहरस्यैिव दौ (उ.टी. ९९/०३) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo वैदिक धननाथ सुत गोवर्द्धन सोदरपुर सँ भवानी दत्तसुत जयदत्त दौ (उ.टी. २१/०७) खौआल सँ गोखूल द्दौo गो‍वर्द्धन सुत मार्कण्डेीयक: सरिसब सँ जीवनाथ सुत रूपनाथ दौ माण्डउर सँ काशीनाथ द्दौo अपरा गोवर्द्धन सुता करमहा सँ लक्ष्‍मीदत्त सुत कृष्ण२दत्त दौ (उ.टी. ५२/०७) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौo मार्कण्डेरय सुत ठक्कन कुजौली सँ अमृतकर सुत सोन दौ (उ.टी. १०६/१३) खण्ड बला सँ वाबू पुण्य पति सिंह द्दौo ठक्कन सुतो लम्बोददर: बुधवाल सँ भैयोसुत नयनमणि दौ (उ.टी. ६६/०७) दरिहरा सँ धौधी द्दौo लम्बोरदर सुतौ विदयानाथ नगेद्रनाथौ सँ सुत मोदनाथ मिश्र दौ सँ द्दौo।।

(१५६) उपटीप-फवारिपार रतौलीसँ गंगोली, ७८. नजीरा, ७८ (उ.टी. ७७/०४) खगनाथ सुता शूलपाणि गदापाणि खडूगपाणि यादव ठीठर देवकीनन्दक गरीबानन्दा सोदरपुर सँ भवानीदत्त जयदत्त दौ (उ.टी. २१/०७) खौआल सँ गोरवूल द्दौo शूलपाणि सुत डमरूपाणि पाली सँ दुरिवया सुत आत्मासराम दौ (उ.टी. ३२/२) सुरगन सँ राजा श्रीनारायण द्दौo डमरूपाणि सुता करमहा सँ कृष्णउदत्त सुत हेमदत्त दौ (उ.टी. ५६/०४) माण्डवर सँ वच्ची द्दौo गदापाणि सुतौ पद्मपणि फेकू मेघनाथौ पबौली सँ भैया सुत हृदयमणि दौ (उ.टी. ०८/१०) माण्ड र सँ भवनाथ द्दौo पद्ममाणि प्रo फेकूसुतौ गणेश रमानन्दौ/ नरउन सँ बचकन सुत वितू दौ (उ.टी. ९५/१०/५) माण्डुर सँ जयपति द्दौo मेघनाथ सुता करमहा सँ चुम्म न सुत भूटान प्र. धर्मनाथ दौ पबौली सँ मन्धमन द्दौo बच्चे प्र. खडूगपाणि सुत जगन्नाथ: करमहा सँ शंकरदत्त सुत विश्वसनाथ दौ (उ.टी. ५९/१०७) खण्डउबला सँ सोन द्दौo जगन्नाथ सुता खण्डटबला सँ वाबू गुणेश्वदर सिंह सुत वाबू सुरेश्व/र सिंह दौ माण्डजर सँ रघुवर द्दौo यादव सुता लक्षमन प्र. तीलानाथ बलराम फूद्दी प्र. जयनन्द७न लक्ष्मी्नाथा नरउन सँ गोपाल सुत वाबू चुम्मन द्दौo (उ.टी. १००/०) सोदरपुर सँ कृष्णददत्त द्दौo लक्षमन प्र. तिलानाथ सुता हरिअम्बत सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (उ.टी. ४६/१०) सोदरपुर सँ आद्यादत्त द्दौo अपरा यादव सुत राधानाथ: खण्ड)बला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू खगपति सिंह दौ दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo बलराम सुता रमानाथ शोभनाथ मुकुन्द तारानन्दाय हरिअम्ब् सँ गिरधर सुत दामोदर दौ (उ.टी. ४७/१३) सकराढ़ी सँ गोविन्दब द्दौo ननू प्र. रमानाथ सुता करमहा सँ हलधर सुत गोवर्द्धन दौ (उ.टी. ५४/०७) सोदरपुर सँ वाबूलाल द्दौo शोभा नाथ सुता पबौली सँ उमानन्दी दौ (उ.टी. ०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo मुकुन्दस सुता पबौली सँ उमानन्द स्येाव दौ (उ.टी. ०९/०५) पाली सँ साधू द्दौo लक्ष्मीउनाथ सुता करमहा सँ झींगुर सुत कल्या.ण दौ (उ.टी. ५८/०९) नरउन सँ आदिनाथ द्दौo लक्ष्मीरनाथ सुता करमहा सँ झींगुर सुत कल्यादण दौ (उ.टी. ५८/०९) नरउन सँ आदिनाथ द्दौo अपरा लक्ष्मीदनाथ सुता करमहा सँ लान्हीस सुत दिगम्बरर दौ उ.टी. (५१//०७) सोदरपुरसँ रधुवीर द्दौo।। राधानाथ सुतौ कामरत्न रामरत्नौ पबौलि सँ जाल्पा्दत्त सुत तपसी दौ उ.टी. (१०//०७) हरिअम्बा सँ योगीलाल द्दौo।। कामरत्न सुता हेमरत्न विद्यारतन जयरतना नडुआड़ नरउना सँ मुक्तिनाथ सुत धर्मनाथ झा दौ (उ.टी. ९४/१) वलियास सँ ठेङनि सुत बच्चेद द्दौo रामरतन सुतौ देवरत्न रतनी सँ सुत चुम्बसनाथ दौ सँ द्दौo

(१५७) उपटीप-फवारिपार रतौली-गंगोली रानीफर वेतिया
ठीठर सुता अलय सँ राजा वेदानन्द़ सिंह सुत लीलानन्दा सिंह दौ खौआल सँ वैयाo हेमनाथ द्दौo अपरा ठीठर सुत वेड्गड़ाक सरिसब सँ जीवनाथ सुत मोदनाथ प्र. थाड़ू दौ खौआल सँ आँखी सुत गोपिनाथ द्दौo गरीबानन्द्रु प्र. गरीब सुतौ तेजनाथ माधवौ पालीसँ हेमनाथ सुत दयानाथ दौ उ.टी. सोदरपुरसँ कारी द्दौo अपरा सुतौ ठक्न्स बूटनो रवण्डसबला सँ कन्टूद सिंह प्र. धनपति सिंह दौ दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo।। तेजनाथ सुता गौरीनन्दउन शिवनन्दवन सीतानन्दार खण्डनबला सँ वाबू दुर्गादत्त सिंह सुत वाबू अमेरन्द्र् सिंह दौ माण्ड‍र सँ गोविन्दद द्दौo गौरीनन्दान सुतौ कपिलेश्वयर लम्बो।दरौ नरउन सँ बनखंडी सुत मतिनाथ दौ (उ.टी. १००/०५) पबौली सँ तपसी द्दौo शिवनन्द्न सुता हरिअम्ब सँ गंगानाथ सुत इन्दुरनाथ दौ (उ.टी. ४३/१२) दरिहरा सँ विश्वा‍नन्द द्दौo माधव सुता करमहा सँ छोटा सुत नित्या०नन्दँ दौ (उ.टी. ५७/१२) सरिसब सँ श्रीपति द्दौo हरिनाथ सुतौ किशोरनाथ लीलानाथौ रवण्डोबला सँ इशान्ना्थ दौ रवौआल सँ जानकीनाथ द्दौo।। अपरा हरिनाथ सुता करमहासँ म.म.रामेश्व र सुत लक्ष्मी दत्त दौ (उ.टी. ५१/०४) नरउन सँ कुलपति द्दौo किशोरनाथ सुता करमहा सँ लाल सुत भिखिया दौ (उ.टी. ५७/०) सोदरपुर सँ शोभनाथ द्दौo अपरा किशोरनाथ सुता पाली सँ दुरिवया सुत आत्माटराम दौ (उ.टी. ३२/०२) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo अपरा किशोरनाथ सुत पुष्प नाथ: हरिअम्बश सँ कन्हाधई सुत किशोरनाथ दौ (उ.टी. ४०/०५) माण्ड र सँ कमलादत्त द्दौo पुष्प नाथ सुता खण्डतबला सँ जगत सिंह सुत दामोदर सिंह दौ (उ.टी. ०८/१०/०) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo अपरा पुष्पतनाथ सुता कुजौली सँ ववुरैया सुत हरिनन्दान दौ माण्ड्र सँ भैये द्दौo लीलानाथ सुता खण्डसबला सँ महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्रपति सिंह दौ दरिहरा सँ कन्हाुई द्दौo (शा. ९९/१०४) आँरवी सुता सोदरपुर सँ राघव सुत पखिया दौ (उ.टी. १७/०२) करमहा सँ वेणीदत्त द्दौo (शा. १०५/०९) परिघया प्र. धर्मकर सुता खण्डुबला सँ ठ. एकनाथ सुता महाराज माधव सिंह दौ वलियास सँ पति द्दौo धराधर सुता देवकीनन्दुन आँरवी प्रतानन्दाना सरिसब सँ नीलाम्बार सुत चतुर्भज दौ दरिहरा सँ भैरव द्दौo अपरा घराधर सुतौ रोहिणीरमन गंगादत्तो करमहासँ देवकृष्णक दौ (शा. ०२/०४) पद्मपति सुत देवकृष्णद: दरिहरा सँ मधुसूदन सुत महारदेव दौ (शा.१८/०४) झा. दामोदर द्दौo देवकृष्णृ सुता सोदरपुर सँ कंगलू सुत मधुसूदन दौ (शा. ९१/०७) मघुसूदन सुता वलियास सँ वुढ़ब सुत रघाई दौ पाली सँ रामभद्र द्दौo देवकीनन्दरन सुता नरउन सँ उमापति सुत कलानिधि दौ अपरा कलानिधि सुता पाली सँ अनन्त् सुत हरिनन्द्न दौ सोदरपुर सँ चतुर्भूज द्दौo ज्यो तिर्व्विद आँरवी सुता उमानन्दद पुण्या नन्द इन्द्रा नन्दाघ खण्डअबला सँ लक्ष्मीननाथ सुत मानीक दौ करमहा सँ छबनू द्दौo पुण्या नन्द सुतौ बालानन्दि: सोदरपुर सँ वुद्धिझा सुत नित्या्नन्दा दौ पाली सँ उमाझान्तु द्दौo इन्द्राननन्द् सुतौ अच्यु‍त नन्द‍ नन्द्लालौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्लह दौ दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौo

(१५८) उपटीप-फवारिपार-रतौलीसँ-रानीपुर, बेतिया उजान:-७९ अच्यु५तानन्दउ सुतौ नूतनकृष्ण- प्र. नेनाक: सोदरपुर सँ फूल सुत गदाधर दौ हरिअम्बअ सँ रूपनाथ द्दौo नूतन कृष्णा प्र. नेना सुतौ हरिकृष्णं: फनन्ददह सँ गोशाँई सुत सुन्द र दौ वलियास सँ मथुरी द्दौo हरिकृष्णृ सुता हरिअम्बन सँ भैया सुत मनमोहन दौ सरिसब सँ कुलानन्दद द्दौo (शा. २८०/०८) अमृतनाथ सुता सोदरपुर सँ भैया सुत पुरन्दनर दौ हरिअम्बद सँ बालकृष्ण द्दौo अपरा सुतौ रूद्रनाथ दुरिवया कौ करमहा विघ्नेहश सुत रति दौ (शा. २८०/०८) सोदरपुर सँ गोनोड़ द्दौo अपरा सुता पबौली सँ चाण सुत कवि भोलन दौ पाली सँ भिरवारी द्दौo रूद्रनाथ सुत मन्धृन वै. गोवर्द्धनौ पबौली सँ मनसुख सुत भैया दो ((उ.टी. ०८/०९) पण्डु८आ सँ पाँ अच्युात द्दौo गोवर्द्धन सुता खण्ड्बला सँ भोलानाथ सुत थोथर दौ शा. (२७०/०८) माण्डिर सँ मनपति द्दौo अपरा गोवर्द्धन सुता वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मन दौ दरिहरा सँ चुम्म्न द्दौo (१२०/०८) चन्द्रौ सुता लक्ष्मी‍देव घनानन्दँ रामेश्वदर कुलपति रधुपति करमहा सँ मधुसूदन सुत विश्वरनाथ दौ (१२०/०८) माण्ड र सँ गौरीपति द्दौo अपरा सुतौ दिनबन्धुय सोदरपुर सँ परमानन्दौ सुत हरपति दौ (शा. १८७/०७) एकहरा सँ उमापति द्दौo लक्ष्मीमदेव सुतो नन्दरदेव प्र. नन्द१न (२०/०७) करमहा सँ रधुनाथ सुत हरिनाथ दौ (२०//०८) सोदरपुर सँ चक्रपाणि द्दौo नन्दददेव प्र. नन्द/न सुता पाली सँ लक्ष्मीाकांत सुत गोरवूलनाथ दौ दरिहरा सँ ववूआ द्दौo दिनबन्धु. सुता सरिसब सँ उमानन्द२ सुत वदी दौ माण्डगर सँ वामदेव द्दौo।। मथुरा सुतौ इश्वारीदतक केशवौ करमहा सँ घराघर सुत नेननू दौ माण्डदर सँ रामदेव द्दौo इरवरीदत सुता खण्डदबला सँ इशान्नाथ सुत केवलकृष्णु दौ हरिअम्बब सँ यश्येदत्त द्दौo केशव सुता करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्दह दौ सोदरपुर सँ धीर द्दौo
इति पाँ विद्यानन्द सुपुत्रस्यि अभिनव मुरारी पाठादी रतौली दरिहरा उपटीप आषाठ सपयी बुध- ०९.०७.२००८ Wednesday. N इति पाँ विदयानन्दम सुपुत्र चि. अभिनव मुरारी पाठार्थम रतौली दरिहरा सँ ग्राम उप (उ.टी. ) आषाढ़ शुक्लप सप्रमी वुद्ध ०९.०७.२००८


(१५९) उपटीप- पुवारिपार रजौरासँ उजान अथ माण्डार रजौरा ग्रामारम्भ :- (शा. ९२//०६) दशरथ सुतौ रामचन्द्र श्रीकृष्णौौ घोसौत सँ कृष्णािनन्दन सुत ओहारी दौ (शा. ०३/०२) सोदरपुर सँ रामभद्र द्दौo अपरा दशरथ सुत बन्धुठक: सोदरपुर सँ वैदयनाथ सुत हरिदेव द्दौo (शा. ०३/०६) घोसौत सँ कृष्णौरनन्दौ द्दौo अपरा दशरथ सुत घनानन्द :सोदरपुर सँ रतिपति दौ (शा. ७७/०६) माण्डपर सँ रामचन्द्रठ द्दौo अपरा दशरथ सुता मन्दोरदरी खण्डाबला सँ माधव सुत लक्षमन दौ करमहा सँ बछाई द्दौo अपरा दशारथ सुता सोदरपुर सँ रतिपति सुत धर्मपति दौ वुधवाल सँ सदानन्द् द्दौo अपरा दशरथ सुता सोदरपुर सँ मनहर सुत कमलनयन दौ हरिअम्बम सँ बछाई द्दौo अपरा दशरथ सुत चान्दा: सोदरपुर सँ श्रीकृष्णि सुत हरिहर दौ नरउन सँ रधुनन्द्न द्दौo अपरा दशरथ सुता पबौली सँ रतिपति सुत चन्द्र पति दौ (उ.टी. ०९/१०) पाली सँ घौघे द्दौo नानन्दस सुत कुलपति गंगापति सरिसब सँ हरिजीव सुत बववू दौ (शा. ०४/१०) करमहा सँ हेमकर द्दौo अपरा घनानन्दत सुता प्रान्नाथ मानिक रूपनाथ नरउन सँ भवदेव सुत सदुo शधर दौ (शा. ९३/०३) दरिहरा सँ भोरा द्दौo अपरा धनानन्दस सुता करमहा सँ नरोत्तम सुत म.म. उ. रामेश्वरर दौ (उ.टी. ५०/०२) नरउन सँ कमलाकान्ता द्दौo कुलपति सुत रतनपति पाली सँ भिरवारी सुत धनानन्दज दौ (उ.टी. ३०४) खौआल सँ पिताम्बरर द्दौo रतनपति सुता दामोदर गिरिधर बनमालिका सोदरपुर सँ नाराणदत्त सुत कुञ्जबिहारी दौ (उ.टी. १३/०८) करमहा सँ म.म.उ. सुबोघ द्दौo दामोदर सुतौ नन्दीसपति छत्रपति हरिअम्ब० सँ मानीक सुत गोशाँई दौ (उ.टी. ४४/१०७) माण्ड२र सँ कमलादत्त द्दौo अपरा दामोदर सुत (३०/१०२) रमानन्दो खण्डदबला सँ गोविन्दथ सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. २८४/०९) दरिहरा सँ धनानाथ द्दौo नन्दी पति सुता चिरञजीव शतञ्जीव तुलपति: बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो प्र. मोदमणि दौ (उ.टी. ६६/०५) वलियास सँ नन्दीौपति द्दौo निधिपति प्र. चिरंञ्जीव सुता सीतानाथ दिनानाथ केशीनाथ सोदरपुर सँ कौशिल्याञनन्द सुत नीकानन्दध दौ (उ.टी. २५/०३) कुजौली सँ सोन द्दौo सीतानाथ सुता आदियनाथ विदयानाथ गजेन्द्ररनाथा खण्डोबला सँ चंचल सुत शशिनाथ प्रo बावाजी प्र. दौ (शा. १८४/१०४) नरउन सँ मणिनाथ द्दौo
दिनानाथ सुता अशोक विक्रमौ पाली सँ भेषनाथ सुत मोक्षनाथ दौ (उ.टी.३३/१०/२) सकराढ़ी सँ लक्षमन द्दौo केशीनाथ सुतौ सुधीर सुमनौ सुरगन सँ वदानन्दक सुत विजयानन्द नारायण राय दौ (उ.टी. १०५/०२) बेलउँच सँ त्रिलोचन द्दौo वुद्धिपति प्र. शतञजीव सुतो उमानाथ: खण्डतबला सँ श्रीनन्दरन सुत परमानन्दा दौ (शा. १९५/०५) पाली सँ जगन्नाथ द्दौo उमानाथ सुता खण्ड)बला सँ सुत वाबू देवीनन्द५न सिंह दौ (शा. २९४/०३) सुरगबन सँ लक्ष्मीय द्दौo

(१६०) उपटीप-पुवारिपार रजौरासँ रामपुर ८०
तुलापति प्र. सुता सिद्धिनाथ खण्डजबला सँ सुत वाबू हर्षपति सिंह दो सँ द्दौo (८०/०७) रमानन्दत सुतौ महावीर मोहन (८१/०४) नरउन सँ गोपाल सुत आदिनाथ दौ (उ.टी. ९२/०) हरिअम्बद सँ द्दौo प्रान्नाथ सुता वबुए प्र. गोपाल लक्षमन प्रद्मुम्ना पबौली सँ चान्दन सुत कवि भोलन दौ पाली सँ भिरवारी द्दौo वबुए प्र. गोपाल सुता सोदरपुर सँ भवानी दत्त सुत महेश दत्त दौ (उ.टी. २२/१) माण्डार सँ वेचन द्दौo लक्षमन सुत वच्चूलक: करमहा सँ अच्युपतपति सुत खूलना पति दौ दरिहरा सँ पूर्णानन्दँ द्दौo वच्चूद सुता यदुनन्द न भोला कन्टूहका: हरिअम्बन सँ हलधर सुत चुन्नी दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौo यदुनन्दान सुत देवनन्दतन: सोदरपुर सँ छोटकू सुत म.म.उ. सदन दौ (उ.टी. १९/१२) दरिहरा सँ घनानन्दि द्दौo देवनन्दुन सुता ब्रजनन्दवन धर्मनन्दकन चन्द्रोनन्दीन मित्रनन्दयना: सोदरपुर सँ धनानन्दु सुत भूघर प्र. केशवानन्दन दौ (उ.टी. २९/१२)नरउन सँ बनखंडी द्दौo ब्रजनन्दँन सुता विभूनन्ददन उमानन्दलन तिलकनन्द न नीरजनन्दनन पलटूनन्दकन सेतु नन्द‍ना: कल्यानणपुर करमहा सँ कल्याोण झा सुत लीलानाथ दौ (उ.टी. ५८/१०/१२) सोदरपुर सँ पद्मदत्त द्दौo
धर्मनन्द न सुता शंभुनन्ददन शक्तिनन्दनन हिरानन्दनन रतननन्दून शैलनन्द ना नरउन सँ जगन्नाथ सुत नित्यलनाथ दौ (उ.टी. १०३/१०५) खण्डउबला सँ वाबू हितेन्द्रासिंह द्दौo चन्द्र्नन्दसन सुतौ नारायण गौरीनन्दतनो सँ सुत गणेश्विर झा दौ सँ द्दौo मित्रनन्ददन सुता विकाशनन्दतन नन्दननो खण्डसबला सँ गोपीनाथ सिंह सुत रूचिनाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी. १०८/१०) करमहा सँ वितु धुन द्दौo

(१६१) उपटीप पुवारिपार रजौरासँ रामपुर पंक्तिकाटीप अपरा कन्टूप सुतौ तुलानन्द मोहनचन्द्र नेत्रन्द ना लंलन सुमना एकहरासँ दामोदर सुत गुदरी दौ (उ.टी./०७/०३) खण्ड बला सँ तारानाथ द्दौo भोलानाथ सुता वुधवाल सँ मोहन सुत धर्मनाथ प्र. नकछेदी दौ (उ.टी. ६८/०५) दरिहरा सँ वच्चे प्र. खड़गपाणि द्दौo अपरा भोला सुता महानन्दाु नरउन सँ फूदो सुत बलदेव प्र. त्रृद्धिनाथ दौ (उ.टी. ९७/१०) करमहा सँ केशव द्दौo कन्टू सुतौ छीतनेन्द र लक्ष्मीूनन्दिनो करमहा सँ कन्हैमयालाल सुत गणेशदत्त दौ (उ.टी. ६०/०३) पबौली सँ जनार्दन द्दौo लक्ष्मीानन्ददन सुता खण्डोबला सँ वाबू हर्षधारी सिंह सुत वाबू उमाधर सिंह दौ सँ द्दौo भोला सुत महानन्दम सुत रूद्रानन्दक खण्डमबला सँ नर्मदेश्व र सिंह सुत वाबू भद्रेश्वदर सिंह दौ हरिअम्बत सँ बैद्यनाथ द्दौo कटूसुत प्र. तुलानन्दं सुता योगानन्द दुर्गानन्द‍ नन्दरना खण्डदबला सँ वाबू भद्रेश्वशर सिंह दौo हरिअम्ब् सँ वैद्यनाथ द्दौo (उ.टी. ८०/१०) मोहन सुता गंगानाथ काशीनाथ कमलानाथ विश्वबनाथ चन्द्र नाथ नरउन सँ राधानाथ सुत यदुनाथ दौ (२४४/०३) खण्ड‍बला सँ यदुनन्दान द्दौo गंगानाथ सुतौ गोपाल राजशेरवरो हरिअम्ब‍ सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ (शा. २०२/१०) सोदरपुर सँ आदयादत्त द्दौo कमलानाथ सुता शेखर नाथ: सँ सुत जयवल्लभ दौ सँ द्दौo कन्टूा प्र. दिनबन्धुय सुत मोहनचन्द्र सुतौ वेदानन्द प्रकाशानन्दोन खण्ड बला सँ हरिनाथ सिंह सुत मुनिनाथ सिंह दौ (उ.टी. ०९/१४) हरिअम्बर सँ शम्भुलनाथ मिश्र द्दौo अपरा दिनबन्धु सुतौ शिवानन्दू धनश्या.मौ सँ सुत पंचनाथ दौ सँ द्दौo गंगोली मानीक सुत कन्हाधई प्र. तुलाकृष्णास: बुधवाल सँ रघुनाथ सुता कलानाथ दौ (उ.टी.६७/१०) दरिहरा सँ द्दौo मानीक सुत कन्हाँई प्र. तुलाकृष्ण सुतौ फकीर फलहारी कौ नरउन सँ भवनाथ सुत मित्रनाथ दौ (उ.टी. १०१/१२) हरिअम्बा सँ दुल्लह द्दौo कन्हारई सुता नरउन सँ उमानाथ सुत पुष्प नाथ दौ (उ.टी. ९५/०२) करमहा सँ ननू द्दौo फकीर सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत केशी दौ (उ.टी. १३/१०) नरउन सँ गोविन्दँ द्दौo अपरा फकीर सुतौ नकछेदी रघु नन्दथनो सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी सुत झलहन दौ (उ.टी. १३/१०) दरिहरा सँ कन्हा ई द्दौo नकछेदी सुता सोदरपुर सँ शिवनन्दउन सुत महावीर दौ (उ.टी. २३/१०) वुधवाल सँ मणिश्‍वर द्दौo अपरा नकछेदी सुता खण्डृबला सँ रघुवर सुत घुरघुर दौ पाली सँ परश्मेणि द्दौo फलहारी सुता बलदेव बासुदेव हेमकृष्ण रवण्ड o गोपाल सुत रघुपति दौ रवौo धर्मनाथ द्दौo (८१//०) वासुदेव सुता नरउन सँ जगन्ना्थ सुत खड्गनाथ दौ हरिअम्बप सँ शम्भुनाथ द्दौo (उ.टी. ८०) रूपनाथ सुत टीकनाथ प्र. वबुजन: करमहा सँ इन्दुतपति सुत मुत्री दौ नरउन सँ गंगादत्त द्दौo वबुजन सुतौ यदुनाथ प्र. बच्चीब रमानाथौ खण्ड्बला सँ भैया एकहरा सँ तीर्थदत्त द्दौo सुत भगीरथ दौ करमहा सँ महेशदत्त द्दौo वबुजन सुता रवण्डाबला सँ रूपनाथ सुत अच्यु त दौ

(१६२) उपटीप पुवारिपार रजौरा ग्राम लोहना यदुनाथ प्र. बच्चीा सुता नरउन सँ शिवनन्द न सुत जगन्नाथ दौ (उ.टी. ९९/०७) करमहा सँ नेना द्दौo फलहारी सुत (उ.टी. ८१/०/३) हेमकृष्णब सुता नरउन सँ दामोदर सुत श्रीनाथ दौ (उ.टी. ९९/०५) करमहा सँ हेमनाथ द्दौo (उ.टी.८१/०४) अपरा वबुजन सुतौ अभयनाथ हर्षनाथौ खण्डदबला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू प्रजापति सिंह दौ (शा. २८५/०३) नरउन सँ ऋषि द्दौo यदुनाथ प्र. बच्चीा सुता खण्ड(बला सँ देवकीनन्द१न सुत हरिनन्दमन दौ बुधवाल सँ गिरघारी द्दौo अपरा यदुनाथ सुता नरउन सँ गोपाल सुत महिनाथ दौ (उ.टी. ९५/०) सोदरपुर सँ कुञजबिहारी द्दौo अपरा यदुनाथ सुत लीलानाथ प्र. गोपाल: खण्डगबला सँ देवकीनन्दपन सुत श्रीनन्दँन दौ हरिअम्बज सँ लोकनाथ द्दौo लीलानाथ प्र. गोपाल सुता हरिअम्बद सँ हर्षनाथ सुत शम्भु नाथ दौ (उ.टी. ४३/०३) खौआल सँ ठीठर द्दौo रमानाथ सुता करमहा सँ जाल्पाादत्त सुत विश्वलनाथ दौ (उ.टी. ६४/०३) सकराढ़ी सँ धरानाथ द्दौo अभयनाथ सुत हरिनाथ: सोदरपुर सँ हेमनाथ सुत मनहर दौ (उ.टी. १७/०५) हरिअम्बँ सँ हर्षमणि द्दौo हरिनाथ सुतौ चन्द्र नाथ योगनाथा पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्दकन दौ (उ.टी. ०८/१२) नरउन सँ वंशी द्दौo अपरा हरिनाथ सुता वुधवाल सँ शिवेश्वरर दौ सरिसब सँ गुणपति द्दौo मनू प्र. हर्षनाथ सुता गणेशदत्त मुक्तिनाथ कलानाथा पाली सँ धरानाथ सुत वाबू विन्य् ह नाथ दौ (उ.टी. ३६//०४) सोदरपुर सँ रजनीदत्त द्दौo अपरा हर्षनाथ सुता सोदरपर सँ वेदधर सुत गदाधर दौ उ.टी. (१६/०६) पाली सँ कलानाथ द्दौo भक्तिनाथ सुतौ जीवन जीतनौ खण्डटबला सँ सुत शिवनन्दव दौ सँ द्दौo कलानाथ सुतौ लक्षमन भरतौ फनन्दीह सँ वंशमणि सुत विजेन्द्रुमणि दौ सँ द्दौo

(१६३) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ लोहना अथ सिहौलि माण्डषर ग्रामारम्भि:- (अभिनव मुरारी) शाखा (१०९/०६) भूषण सुतौ रवगपति रघुपति वुधवाल सँ गंगानन्द‍ सुत वूचन दौ (शा. १०९/०४) दौ वलियास सँ राय नयन द्दौo रधुपति सुता करमहा सँ घनेश सुत फकीर दौ (शा. १११/०१) वलियास सँ राय विजीवेश्वणर द्दौo खगपति सुत वाचाक: पबौली सँ चाण सुत कवि भोलनाथ दौ (शा. ९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौo वाचा सुता यग्यरपति नन्दीखपति यशस्पनति नरपतिय:सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ (शा. १०९//३) खौआल सँ गोशाँई द्दौo यग्य/पति सुतौ वुचन-मुकुन्दौ) एकहरा सँ भवदत्त सुत दामोदर दौ (शा. १११/०६) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo वुचन सुता पाली सँ परिवया सुत पुरन्दसर दौ (उ.टी. ३४/१०) ओईनि सँ महाराज श्रीधर नारायण द्दौo मुकुन्द सुता मधुसूदन कामेश्वयर प्र. उमापति फणिपति दिनेश हेड़म्बाच खण्डसबला सँ महेश्वपर सुत बालकृष्णौ दौ (शा.११३/०) नरउन सँ मुनी द्दौo मधुसूदन सुता पुण्यापति सतीश/रतन यदूवीरा पाली सँ सँ हर्षी सुत खगनाथ दौ (२१०/०९) खण्ड‍बला सँ श्रीनन्द न द्दौo कामेश्वदर प्रo उमापति सुतौ सुशील अशौक नरउन सँ तेजनाथ सुत मणिनाथ दौ (उ.टी. १००/१०५) पावौली सँ तपसी द्दौo पुष्पेपति सुता चन्दपति विकाशकु. विश्वापसकु हरिआम सँ कमलानाथ सुत शक्तिनाथ दौ (उ.टी. ४६/०६) खण्डमबला सँ वाबू ललिश्वेटर सिंह द्दौo सतीश सुता प्रकाशचन्द्र प्रo भाषचन्द्रस दिलीपचन्द्री सँ सुत मोक्षनाथ दौ सँ द्दौo रतन सुतौ इन्दुोपति सँ सुत जेश्वशर झा दौ सँ द्दौo यदुवीर सुता संतोष: सँ सुत हेमधर द्दौo सँ द्दौo फणिपति सुतौ भोला रमेश: पाली सँ हर्षी सुत दौ (२१०/०९) खण्डोबला सँ श्रीनन्दoन द्दौo भोला सुत विनय: सँ सुत दुर्गानाथ झा दौ सँ द्दौo रमेश सुत संजीव सोदरपुर सँ गौन प्र. सुत जिष्णुिनाथ मिश्र‍ दौ (उ.टी. १८१/०) बुधवाल सँ नयनमणि द्दौo दिनेश सुता सुधीर सुबोध विनोद उदय अजया: खण्डरबला सँ घुरघुर सुत गंगाधर ठाकुर दौ (१७३/०८) माण्ड८र सँ रेवतीकांत द्दौo सुधीर सुतौ शेखर शेलेशौ सँ सुत उग्रनाथ दौ सँ द्दौo हेड़म्बदपति सुतौ केशव माधवौ कुजौली सँ सोन सुत चित्रकर दौ (शा. ११६/०६) सरिसब सँ झोटह द्दौo वैयाकरण नन्दीधपति सुतौ तुलपति खण्डुबला सँ श्या मनाथ सुत जयनाथ दौ (२७१//०५) करमहा सँ जलधर द्दौo तुलपति सुता रवण्डमबला सँ हर्षपति सिंह दौ जसस्पथति सुता पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल दौ (उ.टी. १२/१०२) हरिअम्बौ सँ अभयनाथ द्दौo अपरा जसस्पसति सुता खण्डिबला सँ भोलानाथ सुत मन्नूत दौ हरिअम्बस सँ किशोर द्दौo(१६४) उपटीप पुवारिपार सिहौलिसँ उजान नरपति सुता पबौली सँ नारायणदत्त सुत विकल स्‍यैव दौ (उ.टी. १२//२) हरिअम्बत सँ अभयनाथ द्दौo (१३/०५) निधि सुतौ बलभद्र उपध्या्य काशीनाथौ करमहा सँ कृष्णगनन्द६ सुत धर्मानन्दौ दौ (११३/०६) माण्ड२र सँ लाला द्दौo बलभद्र सुत विष्णुादत्त: सरिसब सँ धरणीधर सुत भंजन दौ नरउन यार द्दौo काशीनाथ सुतौ जयकृष्ण् अमृकृष्‍ण प्र. कुनकुंनो पबौली सँ चाण सुत कवि भोलन दौ (शा. ९४/०२) पाली सँ भिरवारी द्दौo अपरा कशीनाथ सुता खण्ड बला सँ गुणनन्दण सुत मणिकृष्णा दौ ( १२६/०४) माण्डार सँ इशान्नाथ द्दौo जयकृष्णल सुत रमानन्द सरिसब सँ बाछ सुत जानकीनाथ दौ (२८७/०) दरिहरा सँ पुण्याडनन्दँ द्दौo उपाध्यारय रमानन्दन सुता लोकानन्द् रूदानन्दर
सौदरपुर सँ बुढ़न सुत रघुनन्द‍न दौ धोसोत सँ मुनी द्दौo लोकानन्दद सुता खण्डौबला सँ कृष्णादत्त सुत हरिनन्ददन दौ (३०६/०८) धोसोत सँ फतुरी द्दौo रूद्रानन्दर सुता विदयानन्दु शंकरानन्दँ: कुजौली सँ झींगुर सुत हरिदेव दौ कोदरिया सँ चक्रधारी द्दौo कुनकुन सुता सरिसब सँ जानकीनाथ दौ (२८७/०) दरिहरा सँ पुण्या०नन्दद द्दौo अपरा कुनकुन सुतौ भवकृष्ण् प्र. बद्रीनाथ देवकृष्णह प्र. मुनीकौ करमहा सँ गोरवुल सुत हेमकर दौ (१३४/०५) खण्ड०बला सँ जगत सिंह द्दौo उपाध्याोय बद्रीनाथ सुता खण्डुबला सँ ब्रजमोहन सुत श्रीमोहन दौ (१३९/१०२) वभनियास सँ रूद्वी द्दौo अपरा वद्रीनाथ सुता लक्ष्मीसनाथ गोरवलनाथ तेज नाथा खण्ड०बला सँ आर्तिनाथ सुत कारी दौ (३१५/१) दरिहरा सँ गोपाल द्दौo अपरा बद्रीनाथ सुता लीलानाथ घननाथ घौसोत ललीतनाथा सँ दूर्म्मिल सुत फतुरी दौo (१२४/१०) खौआल सँ अनिरूद्ध द्दौo अपरा बदरीनाथ सुता घोसौत सँ अपूछ दौ खण्ड बला सँ देवराज सिंह द्दौo लीलानाथ सुता सोदरपुर सँ बेदधर सुत दयाधर दौ (उ.टी. १६/०५) माण्डपर सँ सँ फलहारी द्दौo अपरा लीलानाथ सुता नरउन सँ फूदे सुत तिलकनाथ दौ (उ.टी. ९७/१०/२) सरिसब सँ शम्भुरनाथ द्दौo अपरा लीलानाथ सुतौ अरुण मनोजो सरिसब सँ झोंटहू सुत कुन्ददनाथ प्र. जयनन्दनन दौ वुधवाल सँ घनेश्वलर द्दौo अपरा लीलानाथ सुता खण्डवबला सँ वाबू तुलापति सिंह सुता वाबू उमापति सिंह दौ माण्डबर सँ वैया. दिनबन्धु द्दौo. धननाथ सुता सोदरपुर सँ वेदधर सुत दयाधर दौ (उ.टी. १६१/०५) माण्डसर सँ फलहारी द्दौo उपाध्या य मुनी सुता पाली सँ भिरिव सुत शत्रुधन दौ भिरिव सुतौ अनन्तथ प्र. शत्रुध्नु नरउन सँ भैरवदत्त सुता बाना दौ (उ.टी. ९२/०२) पण्डुलआ सँ भैया द्दौo शत्रुध्नह सुतौ भूवनेश्वधर मुक्तिनाथौ सोदरपुर सँ इशन्ना थ सुत गुदर दौ करमहा सँ होरील द्दौo अपरा मुनि सुता धोसौत सँ दुर्म्मिक सुत अपूछ दौ खण्डदबला सँ देवराज द्दौo

उपटीप- पुवारिपार सिहौलिसँ (१६५) (११२/०२) हरिश्व र सुता महिधर हिराई जुड़ाउना सोदरपुर सँ यदुनाथ सुत लक्ष्मीथपति दौ हरिअम्बन सँ रघुपति द्दौo महिधर सुत लक्ष्मी नाथ: कुजौली सँ श्रीराम सुत जगन्नाथ दौ पाली सँ यशोधर द्दौo लक्ष्मीूनाथ सुत जानकीनाथ: करमहा सँ जीवनाथ सुत बुद्धिनाथ दौ पेबौली सँ चन्द्र्पति द्दौo जानकीनाथ सुता सोदरपुर सँ गोनोड़ सुत देवानन्दक दौ करमहा सँ छोटी द्दौo अपरा जानकीनाथ सुतौ जर्नादन नेना प्र. खेलपति सरिसब सँ प्रान्ना्थ सुत अमृतनाथ दौ घोसौत सँ महिधर द्दौo जनार्दन सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत रतिनाथ दौ (उ.टी. १९/०६) दरिहरा सँ ग्ररीवाकानन्दव द्दौo अपरा जनार्दन सुता प्रेमकर नैयायिक दुगीधर गौरीशंकरा सोदरपुर सँ जीवधर सुत नेना दौ (उ.टी. १६//१०) पाली सँ परिवया द्दौo प्रेमकर सुता शक्तिनाथ प्रणाम प्रशासक युक्तिनाथ ढूनी प्र. मार्कण्डेजयका पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वाबू बैद्यनाथ दौ सँ सकराढ़ी सँ मनमोहन द्दौo शक्तिनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo प्रशासक युक्तिनाथ सुता रमेश राजेश देवेश महेश सँ सुत कालीनाथ मिश्र दौ खण्डडबला सँ हरनाथ सिंह द्दौo मार्कण्डेनय प्र. टुन्नीम सुतौ संजय: खण्ड बला सँ रूचिनाथ सिंह सुत धननाथ सिंह ठाकुर दौ (उ.टी. १०८/१०/२) पाली सँ मणिनाथ सुत भोलानाथ द्दौo ‘‘या’’ नरउन सँ मथुरानाथ द्दौo नैयायिक महौ दुर्गाधर सुतौ नागेश विद्याधरौ पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत म.म.उ. डाoसर गंगानाथ दौ (उ.टी. ३७/१०) सकराढ़ी सँ वैया. हर्षनाथ द्दौo नागेश सुत सँ सुत विदयानाथ मिश्र दौ सँ द्दौo विद्याधर सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo वैयाकरण गौरीशंकर सुतौ हरिनाथ चन्द्र्नाथौ पाली सँ धरानाथ सुत बैद्यनाथ दौ (उ.टी. ३३/१०५) सकराढ़ी सँ मनमोहन द्दौo कवि हिराई सुतौ शम्भुिनाथ थोथीकौ पबौली सँ चतुर्भूज सुत चन्द्रापति दौ करमहा सँ दामोदर द्दौo अपरा हिराइ सुता करमहा सँ भवेश सुत छबनू दौ वलियास सँ राय हेमड्गद द्दौo

(१६६) ८३. सिहौलिसँ उजान पुवारिपार-उपटीप
शम्भु६नाथ सुता उगरी बेचन रधुवरा हरिअम्बा सँ चिलका सुत जीवन दौ सोदरपुर सँ धीरेश्व र द्दौ. उगरी सुता सरिसब सँ धर्मपति सुत कमल दौ माण्ड र सँ पाँ हींगंन द्दौ. बेचन नीo रधुराम सुता बुधवाल सँ परशुराम सुत विष्णुबदत्त दौ सकराढ़ी सँ खेदन द्दौ. वैया: थोथी सुता दुल्लतह बालह मोहन गोविन्दौ वैया. गिरधारी वैया. गोशाँइका करमहा सँ विध्नेसश सुत छोटकनि दौ एकहरा सँ सदाशिव द्दौ. दुल्ल्ह सुतौ गोपाल ववुजनों सरिसब सँ मधुपति सुत बाछ दौ बाछ सुतौ श्याामनाथ बैद्यनाथौ माण्ड र सँ धर्मेश्वमर सुत कलाधर दौ हरिअम्बक सँ प्रान्नाथ द्दौ. गोपाल सुतौ हलधर: खण्डंबला सँ मदन सुत ब्रजमोहन दौ वलियास सँ अमृतनाथ द्दौ. हलधर सुतौ राजेन्द्र प्र.बच्चूरक: हरिअम्ब सँ बरजू सुत भगीरथ दौ बरजू सुतौ विश्वकनाथ भगीरथौ सोदरपुर सँ नेहाल सुत नाथे दौ
बेलउँच सँ विद्यानाथ द्दौ. भगीरथ सुतो रामकृष्णत: पण्डु आ सँ पाँ झोटी प्र. मित्रानन्दम सुत पाँ हो‍रील प्र. गोपीनाथ दौ झौंटू प्र. मित्रानन्दच सुत पाँ होरिल प्र. गोपीनाथ: घोसोत सँ ठ. थेघू सुत ठ. तुलाकृष्णो दौ एकहरा सँ महिधर द्दौ. होरील प्र. गोपीनाथ सुता पाँ चीचन प्र. भूवानन्द‍ पाँ हर्षीप्रo हर्षानन्दच गोकुलानन्दाद पाली सँ मनबोध सुत शोभनाथ दौ जजिवाल सँ हेमू द्दौ. राजेन्द्रृ प्र. बच्चू् सुता दिघोय सँ फतुरी सुत ठ. कृष्णथकांत दौ करमहा सँ बलेल द्दौ. बालह सुता सरिसब सँ प्रान्नाथ सुत अमृतनाथ दौ धोसोत सँ महिधर दौ गोविन्दह सुता करमहा सँ भैरव सुत ठीठर दौ सरिसब सँ गणेश द्दौ बैo गिरघारी विकल प्र. श्रीकृष्ण : सोदरo रतिनाथ दौ (१९/०६) दरिo गरीपानन्द द्दौo विकल प्रo श्रीकृष्णत सुता सूर्यानन्दद परमानन्दर श्यादमानन्दे तुलानन्दाड: रवण्ड बला सँ म. श्रीकृष्णो दौ नरउन सँ मुनि द्दौo सूर्यमणि सुता विद्यानन्दम पाली सँ दयानाथ सुत डमरूनाथ दौ (उ.टी. ३४/०४) माण्डसर सँ हनुमानदत्त द्दौ. परमानन्दय सुतौ उषानन्दन रमानन्दौी सोदरपुर सँ दामोदर सुत सिद्धिनन्द्न दौ (उ.टी. २५/०८) पाली सँ जगन्नाथ द्दौ. अपरा परमानन्द सुता
पाली सँ हर्षी सुत ढून प्रo भवनाथ दौ (उoटीo ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo वैया. श्याउमानन्द. सुता सरिसब सँ गुणपति सुत शम्भु नाथ दौ सँ द्दौo तुलानाथ सुत केदारनाथ करमहा सँ धरमरण सुत भगवानदत्त दौ (उ.टी. ६२/१०) सोदरपुर सँ नेना द्दौo बैयाo गोशाँई सुता हरिअम्बँ सँ दुल्लह सुत गिरधर दौ (उ.टी. ४७/१०) पबौली सँ गुली द्दौo अपरा सुता वुधवाल सँ विद्यामणि सुत चुम्मन दौ (उ.टी. ६५/०३) दरिहरा सँ चुम्मदन द्दौo भीरवनी सुत शम्भुबनाथ सुता पाली सँ नरोत्तम सुत रतिदेव दौ दरिहरा सँ वै. विधु द्दौo केदारनाथ सुता पाली सँ खगनाथ सुत नीरस दौ (उ.टी.३३/०७) खण्ड)बला सँ वाबू तीर्थेश्वदर सिंह द्दौo

(१६७) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ गोधनपुरसँ गोधनपुरसँ इशहपुर फेकू झा ।।(१२/०४) जीवनाथ प्र. जुड़ाउना सुतौ भवदेव गुजर-प्र.रामदेवौ सोदरपुर सँ हरिपाणि सुत रतिधर दौ हरिअम्बश सँ सिद्धिनाथ द्दौ. भवदेव सुता दुर्गादत्त शिवन साहेब सुबोधा: पाली सँ अनन्त२ सुत जयदेव दौ वलियास सँ परमानन्दध द्दौ. दुर्गादत्त सुतो ननूक: बुधवाल सँ कृष्णापनन्द सुत बछरू दौ नरउन सँ हरिनाथ द्दौ. अपरा सुता बुधवाल सँ नीलकंठ सुत गंगेश दौ
सोदरपर सँ रामेश्वीर द्दौ. ननू सुता करमहा सँ हरिनाथ सुत भवानीदत्त दौ दरिहरा सँ दुखभंजन द्दौ. शिवन सुत विष्णुहनिधि बुधवाल सँ शतञ्जीव सुत भैयन दौ दरिहरा सँ धराधर द्दौ. विष्णुसनिधि सुता करमहासँ जीवनाथ सुत बुद्धिनाथ दौ पबौलीसँ चन्द्ररपति द्दौ.।। कृष्ण निधि लोटनीक: बुधवालसँ भैयनस्यै व दौ दरिहरासँ घराघर द्दौ. कृष्ण निधि प्र. लोटनी सुता खण्डपबला सँ मणिकृष्णण सुत जयनाथ दौ माण्डुर सँ काशीनाथ द्दौ. अपरा विष्णुौनिधि सुता खण्ड‍बला सँ जयनाथ स्यैसव दौ वलियास सँ परमानन्दौ द्दौ. नन्दंन सुतौ टेकनाथ: सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ बुधवाल सँ हरिश्वथर द्दौ. टेकनाथ सुता पबौली सँ मनसुख सुत भैया दौ (उ.टी. ०८/०२) पण्डुपआ सँ अच्युदत द्दौ. ज्ञान सुतौ रामकृष्णा गोपालौ खण्डपबला सँ ठ. एकनाथ दौ करमहा सँ जगन्नाथ द्दौ. रामकृष्णप सुता सोदरपुर सँ परिवया दौ (उ.टी. १७/०२) नरउन सँ गंगादत्त द्दौ. सुता नरउन सँ गोखूल दौ माण्डुर सँ दुर्गादत्त द्दौ. अपरा सुता सोदरपुर सँ रचिपति दौ दरिहरा सँ हिरानन्दा द्दौ. गोपाल सुता नरउन सँ गोखूल स्यैनव दौ माण्डँर सँ दुर्गादत्त द्दौ. (१०५//५) विष्णुसपति सुता बेचन बगडू (८५/०६) चाण बछरूका (८६/०५) सोदरपुर सँ हरिहर सुत प्रभाकर दौ (१०५//०६) पाली सँ राम द्दौ. बेचन सुता कमलादत्त हृदयदत्त तोताई प्र. तारादत्त लतडू हरदत्ता खण्डपबला सँ इन्द्रसपति सुत प्रेमनिधि दौ (१०६/०२) करमहा सँ पशुपति द्दौ. कमलादत्त सुता सोदरपुर सँ छबनू सुत कीर्तिधर दौ (२०३//६) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ. कमलादत्त सुत फेकन: करमहा सँ भवानीदत्त सुत गोविन्द दौ (शा. १७७/१) सोदरपुर सँ धीर द्दौ. हृदयदत्त सुता रधुवर किशोरी यदुनन्दधना: पाली सँ गोखूलनाथ सुत हेमनाथ दौ शाखा (१०६/०४) सोदरपुर सँ काशीनाथ द्दौ. रघुवर सुतौ फेकू मन्नू कौ नरउन सँ गंगादत्त सुत राधानाथ दौ (शा. ०६/०९) खण्ड(बला सँ श्यागमनाथ द्दौ. फेकू सुत दिनबन्धुम: हरिअम सँ दुर्गादत्त सुत गिरजानाथ दौ (शा. २९०/१८) दरिहरा सँ विदयानाथ द्दौ. अपरा फेंकू सुतौ गंगानाथ मुक्तिनाथ प्र. कमला कौ पाली सँ लक्ष्मीथदत्त सुत हर्षी दौ (शा. १०८//३) खण्ड बला सँ भगीरथ द्दौ. महा वैयाकरण दिनबन्धुर सुता वैया. जीवनाथ बहु भाषाविद् साहित्याथकार गोविन्द् माधवा करमहा सँ कुञ्जन सुत जयनन्दीन दौ (शा. २०२/०९) खण्ड)बला सँ रधुपति द्दौo।।

(१६८) ८४. उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर वैया. जीवनाथ सुतौ शम्भुमनाथ हिरानाथौ सोदरपुर सँ रघुनन्दरन सुत महावीर दौ (उ.टी. २६/०) वलियास सँ पुण्यतपति द्दौ. शम्भुानाथ सुतौ हर्षनाथ विकाश कुमारौ बेलौचा सँ सुत सुरश झा दौ दौ सँ द्दौ. हिरानाथ सुतौ इश्वार नाथ बोधनाथौ पिण्डाुरूछ परमगढ़ अलय सँ सुत विश्व।नाथ दौ सँ द्दौ. भाषाविद् गोविन्दा सुता अरविन्ददप्रo अक्कूु मिलिन्द निर्मलेन्दुा (गोधन पुर) खण्डशबला सँ यदुनाथ सुत खुशरी प्र. लेरवनाथ दौ शणि (२७०//१०) हरिअम्व सँ शम्भुोनाथ द्दौ. माधव सुता अनन्त भूवन सुमना महरैल नरउन सँ कमलानाथ सुत गोपीनाथ दौ (उ.टी. १००/०२) करमहा सँ राजा द्दौ. अनन्त/ सुत प्रभाष मानी सोदरपुर सँ वाचस्प्ति सुत विद्यापति दौ (उ.टी. २९/०५) सँ द्दौ. गंगानाथ सुता गौरीनाथ प्र. घटक समाज सेवी शंकर शुभंकरा: सोदरपुर सँ गिरजादत्त सुत पुण्य दत्त प्र. जी बछ दौ (उ.टी. २७/१) करमहा सँ गोवर्द्धन द्दौ. नैष्ठिक गौरीनाथ प्र. घटक सुत गिरीन्दननाथप्रo पंकज सोदरपुर सँ फेकंन प्रo ठक्कसन सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ३०/११) घुसौत सँ मार्कण्डेँय द्दौ. साहित्यौकार गिरीन्द्रथनाथ प्रo पंकज सुता -------- रवांगुड़ सरिसब सँ नृत्या गोपाल दौ अपरा गंगानाथ सुतो अलयसँ राजालीलानन्दक सिंह सुत राजा कृत्यामनन्दद सिंह दौ बेलउँच कुमर द्दौ. शंकर सुता अभिषेक प्रशांत आलोका धरमपुर खण्ड बला सँ नारायणदत्त सुत मिहिर कुमार दौ दरिहरा सँ हरिशंकर द्दौ. शुभंकर सुतौ सुशांत झंझारपुर करमहा सँ देवानन्दक सुत उपेन्द्रर दौ (उ.टी. ६३/०६) खण्ड्बला सँ वाबू रेवतीपति सिंह द्दौ. मुक्तिनाथ प्र. कमला सुता खण्डरबला सँ वाबू दामोदर सिंह सुत वाबू विजयनाथ सिंह दौ नरउन सँ शिवनन्दपन द्दौ. मन्नूा सुत राधारमन: बुधवाल सँ बाउन सुत भाईलाल दौ सोदरपुर सँ बछरण द्दौ. अपरा मन्नू सुता खण्डडबला सँ केवलकृष्ण सुत छक्कन दौ करमहा सँ जाल्पाँदत्त द्दौ. राधारमन सुता सरिसब सँ शिवकृष्णा प्र. बच्चान दौ करमहा सँ नरसिंह द्दौo अपरा राधारमन सुता पबौली सँ श्री‍कान्ते सुत पंचानन्दछ दौ फुलदाहा पाली सँ रज्जेद द्दौ.

(१६९) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर रैमा किशोरी सुता सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत शक्तिनाथ दौ (उ.टी. ०२//०८) नरउन सँ मित्रनाथ द्दौ. अपरा किशोरी सुता खण्ड बला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू पुण्य पति सिंह दौ (शा. ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ. यदुनन्दकन सुता पबौली सँ राजा विजय गोविन्दा सिंह दौ (उ.टी. ०८/०७) हरिअम्बु सँ अभयनाथ द्दौ. अपरा यदुनन्द न सुता पाली सँ ठेङनि सुत चण्डेरश्वरर दौ (उ.टी. ३५//०/०) वलियास सँ ठीठरू द्दौ. अपरा यदुनन्दअन सुत झोंटहूक : बुधवाल सँ केशव सुत गोशाँई दौ (उ.टी. ६५/०८) खौआल सँ श्रीनाथ द्दौ. झोंटहू सुतौ जगन्नाथ काशीनाथा सोदरपुर सँ बचकन दौ (उ.टी. २२/१२) दरिहरा सँ भीरवर द्दौo जगन्नादथ सुता जयनन्दझन शारदानन्दब जयानन्दत सुधानन्दा खण्डयबला सँ वाबू हर्षधारी सिंह सुत वाबू आद्यादत्त सिंह दौ (शा. २८२/०४) माण्ड/र सँ विकल द्दौ. काशीनाथ सुता विश्ववनाथ शिवनाथ विन्दुकनाथा महरैल नरउन सँ शिवनन्द०न सुत जगन्नाथ दौ (उ.टी ०६//०९) करमहा सँ नेना द्दौ. तोताई प्र. तारादत्त सुत वंशीलाल: नरउन सँ तीर्थदत्त सुत लक्ष्मीसदत्त दौ (उ.टी. ९२/०४) सोदरपुर सँ आँरवी द्दौ. वंशीलाल सुत शिलानाथ: घुसौत सँ ननू सुत अमृतकेश दौ (उ.टी. ४९/०३) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ. शिलानाथ सुत श्रीमोहन: हरिमो‍हन ललित मोहन आनन्दथ मोहन राधामोहन भोलानाथा:खण्डवबला सँ वाबू पुण्यापति सिंह सुत वाबू तुलापति सिंह दौ (शा.२८६/०६) करमहा सँ विष्णुादत्त द्दौ. श्रीमोहन सुता प्रमोदसुबो धकामोद भेषनाथ भवनाथ लेखनाथ हरिअम्बथ सँ प्रेमनाथ सुत यदुवीर दौ (उ.टी. ४०/०९) माण्डसर सँ जनार्दन द्दौ. प्रमोद सुता सँ सुत प्रेमनाथ दौ दौ सँ द्दौ. सुबोध सुता सँ सुत: वुच्‍ची ठाकुर दौ सँ द्दौ. प्रमोद सुता सँ सुत चन्द्रा नन्दब दौ दौ सँ द्दौ. हरिमोहन सुता गुणनाथ मेधानाथ छत्रनाथ लक्ष्मीानाथ सोमनाथ हरिअम्बन सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ सँ द्दौ. आनन्दो मोहन सुत सुमन: सरिसव सँ गुणपति सुत मुशली झा दौ (शा. २१७/०५) सँ द्दौ.

(१७०) उपटीप-फवारिपार सिहौलिसँ रैमा भगवानदत्त झा ८५ भोलानाथ प्र. राधानाथ सुत दिनानाथ सँ सुत बद्रीनाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. (११२/०४) लतडू सुता पाली सँ गोरवूलनाथ सुत दुरिवया दौ (शा. १०२//८) खण्ड.बला सँ महाराज छत्र सिंह द्दौ. अपरालतडू सुत भगवानदत्त: बुधवाल सँ दुल्ली्सुत बउन दौ (शा. २००/०९) खौआल सँ हृदयफूल द्दौ. लतडू सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत दुर्गानाथ दौ (उ.टी. १९/०४) हरिअम्बव सँ श्या्मनाथ द्दौ. भगवानदत्त सुता सोदरपुर सँ कुञ्जबिहारी सुत झलहन दौ (शा. २९२/०६) दरिहरा सँ कन्हािई द्दौ. (उ.टी. ८४/१०) वगडू सुता जलधर मोहना करमहा सँ विष्णुतदेव सुत चन्द्र देव दौ (उ.टी. १०४/०७) दरिहरा सँ सोने द्दौ. जलधर सुता खड़गी गंगाधर श्रीधरा खण्डरबला सँ रतनेश्वदर सुत कोटीश्विर दौ (शा. १७६/०२) पाली सँ खूनी द्दौ. खड्गी सुत भगीरथ: नरउन सँ भोलानाथ दौ (शा. १८४/१०) वलियास सँ निधि द्दौ. भगीरथ सुता खण्डाबला सँ वाबूरमापति सिंह वाबू पुण्यीपति सिंह दौ (शा. ११६/०२) करमहा सँ मित्रनाथ द्दौ. अपरा भगीरथ सुता खण्डटबला सँ महाराज रूद्र सिंह सुत वाबू नेत्रेश्वँर सिंह दौ (शा. २७९/१०२) कुजौली सँ टीकानाथ द्दौ. गंगाधर सुता नरउन सँ दयानाथ सुत वाबू जानकीनाथ दौ (शा. ८५/११) माण्डहर सँ कुलपति द्दौ. जीवधर सुता लक्षमन लीला मनोहरा: हरिअम्बप सँ मेघनाथ सुत दुल्ल ह दौ (शा. १०७/०२) दरिहरा सँ नित्याशनन्दर द्दौ. लक्षमन सुतौ मार्कण्डे य बलदेवौ खण्डवबला सँ थेधी सुत साधू दौ (शा. १८०/०३) वलियास सँ मणि द्दौ. मार्कण्डेुय सुता पाली सँ कलरू सुत फूदे दौ माण्डनर सँ बालह द्दौ. बलदेव सुता खण्डनबला सँ गुणेश्व र सिंह सुत वाबू हरिश्विर सिंह दौ (शा. २७६/०९) माण्ड र सँ झालमा द्दौ. लीला सुता करमहा सँ गोखूल सुत हलधर दौ (शा. ५३/०९) खण्डबबला सँ मोहन सिंह द्दौ. मनोहर सुता अलय सँ राजावेदानन्दय सिंह सुत राजा लीलानन्दी सिंह दौ (शा. १६४//०८) खोआल सँ हेमनाथ द्दौ. मोहन सुता विष्णु्पति प्र. बतहा बच्चेि खेलीका बुधवाल सँ दुल्ली सुत विदयामणि दौ (उ.टी.६५//२) माण्ड७र सँ प्रान्ना थ द्दौ. विष्णुदपति प्र. बतहा सुतौ इन्द्र नाथ चन्द्रसनाथौ खण्ड्बला सँ मुकुन्दत सिंह सुत देवराज सिंह दौ शा.(१९७//१०) बभनियाम सँ रूदी द्दौ. इन्द्रलनाथ सुतौ-हरिनाथौ राघानाथौ सोदरपुर सँ लूचाई सूत ऋद्धिनाथ दौ (उ.टी. १३/१०) नरउन सँ बुद्धिकर द्दौ. हरिनाथ सुत गिरजानाथ नरउन सँ बनखंडी सुत मथुरानाथ दौ (शा. २०२/१०) पबौली सँ द्दौ.

(१७१) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसं गोधनपुर गेरकी चन्द्र१नाथ सुतौ अभयनाथ उभयनाथौ हरिअम्बल सँ फणिधर सुतरेवतीरमन दौ (उ.टी. ४८//०५) सोदरपुर सँ आद्यादत्त द्दौ. अभयनाथ सुतौ अमरनाथ कमलनाथौ खण्डदबला सँ वाबू खगपति सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ सँ द्दौ. उभयनाथ सुत नरेन्द्रदनाथ विजय अजय संजय त्रिपुरौली नरउन सँ यदुनाथ सुत सरस्वंती नित्य्नाथ दौ सँ द्दौ. बच्चेथ सुता करमहा सँ हलधर सुत जनार्दन दौ (शा. १७७/०६) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ. रवेलीनी. चान्द् सुत फकीर: सुरगन सँ राजा उत्तमनारायण सुत चिलका प्र. चन्द्रँनारायण दौ (शा.१२५/०४) पबौली सँ रधुनन्द/न द्दौ. फकीर सुता पबौली सँ भैरव दत्त सुत चन्द्रादत्त दौ नरउन सँ चिन्तानमाणि द्दौ. (उ.टी. ८४/१०) बछरू सुत प्रेमनाथ करमहा सँ छबनू सुत काला दौ सरिसब सँ भिखिया द्दौ. अपरा सुता बुधवाल सँ शूलपाणि सुत कलाधर दौ कलाधर सुता दरिहरा सँ गोपाल सुत बीनीधू दौ (शा. १८७/०४) खण्ड्बला सँ गुणानन्दु द्दौ. (शा. १८६/०६) धीरनाथ सुता कुमर सिंह रतन सिंह मानीक सिंह भूप सिंहा एकहरा सँ रमाकान्त् सुत गौरीकांत दौ (८६/०९) सरिसब सँ धरनीधर द्दौ. कुमर सिं‍ह सुता राम सिंह मोहन सिंह नारायण सिंह झलवा प्र. श्या म सिंहा: नरउन सँ. रूद्रपति सुत स. गुणानन्दत दौ (१८४//११) हरिअम्बँ सँ हरिनाथ द्दौ. राम सिंह सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिपति दो सकराढी सँ झाउँ द्दौ. मोहन सिंह सुता एकहरा सँ चाणन सुत वेशमनि दौ धोसौत सँ लक्षमन द्दौ. अपरा सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत एकनाथ दौ पाली सँ लक्ष्मीिदत्त द्दौ. नारायण सिंह सुता करमहा सँ जहली सुत जयनाथ दौ सरिसब सँ गणेश द्दौ. झलवा प्र. श्याँम सिंह सुता रधुनन्दसन यदुनन्दमन नीलकंठ दिनबन्धुसका सोदरपुर सँ भीरवन सुत गोपाल दौ (उ.टी. १३/०४) बुधवाल सँ परशमणि द्दौ. रघुनन्दान सुत राशबिहारीक: करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पानदत्त दौ (शा. ९९/१०९) दरिहरा सँ चन्द्रा नन्दस द्दौ. अपरा रघुनन्दपन सुता खण्ड.बला सँ श्या१मनाथ सुत जयनाथ दौ (शा. २७/०६) खौआल सँ मोदनाथ द्दौ. राश बिहरी सुत हरनाथ प्र. तारानन्दश सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्याननन्द दौ (उ.टी. २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा राशबिहारी सुत धोसौत सँ दूर्म्मिल सुत अपूछ दौ खण्डपबला सँ देवराज सिंह द्दौ. तारानन्द‍ सिंह झा सुता कालिकानन्द् सिंह झा श्यादमानन्द. सिंह आदयानन्दस सिंह झा जगानानन्दह सिंह झा दिव्या नन्दह सिंह झा सोदरपुर सँ मार्कण्डेअय सुत लोकेश्वतर दौ (२१३/०४) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ.

(१७२) ८६. उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर यदुनन्दनन सुतौ दिनानन्द‍ प्र. छेतन मोदानन्दि प्र. बदरी को खण्डदबला सँ केवलकृष्णा सुत छक्कन दौ (शा. ९९/०५) करमहा सँ जाल्पाोदत्त द्दौ. दिनानन्दन प्र. छेतन सुता उमानन्दर प्र. जगदीश विजयानन्द परमानन्दा प्र. फेंक्का: करमहा सँ चुम्मान सुत जनानन्‍द दौ (उ.टी. ६४/१०) नरउन सँ वूलन द्दौ. अपरा छेतन सुतौ खेलानन्दद सिद्धिनन्दनन प्र. सुकमारवुद्धन प्रo भवनन्दव प्र. खण्ड्बला सँ तारानाथ सुत शोभनाथ दौ (१९८/१०७) बुधवाल सँ नकछेदी द्दौ. उमानन्दर सिंह झा. सुत एकानन्दद सिंह: सोदरपुर सँ सुत देवकीनन्द‍न सिंह मिश्र दौ सँ द्दौ. अपरा उमानन्दख सिंह सुता सोदरपुर सँ म.म.उ. सदन सुत महो षष्ठीानाथ मिश्र दौ सँ द्दौ. फेकू प्र. परमानन्दं सुता नरउन सँ अ‍ादिनाथ सुत दुर्गानाथ दौ पाली सँ केदारनाथ द्दौ.
मोदानन्द. प्र. बदरी सुतौ कुलानन्दद सिंह प्र.विनय पुण्यामनन्दो सिंह प्र. कामेश्वारौ एकहरा सँ मिश्र दयानाथ सुत मिश्र दिनानाथ दौ दरिहरा सँ यादव द्दौ. कुलानन्दक प्र. विनय सुतौ यज्ञानन्द धनानंदो हरिअम्बद सँ सुत भवनाथ दौ सँ द्दौ. यशोनन्दण सिंह सुतौ खण्डंबला सँ रूचिनाथ सिंह सुत धननाथ सिंह ठाकुर दौ पाली सँ भोलानाथ द्दौ. पुण्या नन्दा सिंह सुतौ प्रेमानन्दा रोमानन्दौर सँ सुत जीवनाथ झा द्दौ दौ सँ द्दौ. नीलकंठ सिंह सुता काशीनाथ प्र. अच्युनतानन्दस मुनी प्र. रूद्रानन्दौ कमलाकान्त प्र. पद्मानन्दथ बटेश प्र. दुर्गानन्दर गणेश प्र. देवानन्दु महेश प्र. हरिनन्दपना करमहा सँ धर्मदत्त सुत खगेश प्र. मनहर दौ (उ.टी.५१/०६) एकहरा सँ दामोदर द्दौ. काशीनाथ प्र. अच्युथतानन्द् सुत धर्मानन्दन पाली सँ हर्षी सुत वच्चदन प्र. खगनाथ दौ (उ.टी.३३/०२) सोदरपुर सँ नेना द्दौ. अपरा काशीनाथ सुता मोदानन्द् गिरजानन्दद रूद्रानन्दन सिंह रोहिणीनन्दणन सिंह पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्दंन दौ (उ.टी. ०८/११) नरउन सँ गौ‍रीनाथ द्दौ. मोदानन्द. सिंह सुतौ पूर्णानन्दा सिंहो प्र. मोहन जी सुधानन्द‍ सिंह खण्डणबला सँ वाबू खेलापति सिंहो सुत वाबू ठकुरपति सिंह दौ (१८३/१०) नरउन सँ विश्व नाथ द्दौ. पूर्णानन्दँ सिंह प्र. मोहन जी सुता नरउन सँ सुत काशीनाथ दौ सँ द्दौ. धर्मानन्दु सिंह चेतानन्दख सिंह क्षेमानन्दख सिंह सँ सुत चन्द्र नाथ द्दौ दौ सँ चन्द्र सिंह सुता सँ सुत कुमुदनाथ दौ सँ द्दौ.

(१७३) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर भूटकुन प्र. रूद्रानन्दव सिंह सुत देवकीनन्द न प्र. भूटकून नरउन सँ ववुए सुत चन्द्र नाथ दौ पाली सँ फूदी द्दौ. देवकीनन्द न प्रo भूटकून सुत वूच्चीह प्र. मोहनानन्द सिंह: करमहा सँ पुष्पी सुत छत्रनाथ दौ (उ.टी. ५६/०७) सोदरपुर सँ कारी द्दौ. अपरा देवकीनन्द न सुतो शशिभूषण राजनन्द नौ पारहर बहेराढ़ी सँ पौराणिक टेकमणि सुत गेहमणि दौ सोदरपुर सँ नेहनाथ द्दौ. कमलाकान्ति प्र. पद्मानन्दन सुता पियुषनाथ सिंह पबौली सँ हृदयमणि सुत मोतीनन्दरन दौ (उ.टी. ०८/१) नरउन सँ गौरीनाथ द्दौ. पियुषनाथ सिंह सुता सँ सुत हरिनारायण द्दौ दौ सँ द्दौ.
दुर्गानन्दद प्र. बटेश सुता पाली सँ चण्डेीश्वनर सुत रामेश्वुर दौ (उ.टी. ३५/) वा. माण्डेर सँ किशोरी द्दौ. अपरा दुर्गानन्दस सुता रमानन्दस सिंह मित्रानन्दन सिंह छत्रानन्दत सिंह प्र. बटूकनाथ इन्द्र न्दल यमुनानन्दा लीलान्दाश नवटोल सुल्हेनी नरउन सँ गंगानाथ सु‍त तिलकनाथ दौ सरिसब सँ शम्भुसनाथ द्दौ. रमानन्दह सिंह सुता सोदरपुर सँ जीबछ सुत हरिश्चयन्द्र दौ (उ.टी.२२/१०५) हरिअम्ब् सँ गोपीनाथ द्दौ. गणेश प्र. देवानन्द‍ सुता तंत्रानन्दर अम्बिकानन्दग नीकानन्दी खड़ानन्दथ यादवानन्दि सिंहा करमहा सँ फकीर सुत श्याजम प्र. जीवदत्त दौ (उ.टी. ५८/०) माण्डहर सँ बच्चूह द्दौ. तत्रानन्दर सिंह सुतो प्रदीप सुजीतौ खण्ड‍बला सँ बालकृष्णअ सुत कमलाकान्तथ द्दौ. करमहा सँ राधानाथ द्दौ. नीकानन्द सिंह सुत अरूण कुमार सिंह सँ सुत भवनाथ मिश्र दौ सँ द्दौ. खड़ानन्दो सिंह सुत राजीव कुमार सिंह महिषीपाली सँ एकनाथ सुत मणिनाथ दौ सँ द्दौ. राजीव कुमार सिंह सुत आयुष कुमार सिंह हरिअम्बन सँ शक्तिनाथ सुत श्याँमनाथ दौ सँ भोलादत्त द्दौ.
महेश प्र. हरिनन्दरन सिंह सुता ब्रहमान्दम सिंह उग्रानन्दद सिंह योगानन्दत सिंह धननाथ सिंह विभूतिनाथ सिंहा पबौली सँ हलघर सुत उमानन्दा दौ सँ द्दौ. ब्रहमानन्द़ सिंह सुता प्रकाश अजय प्रताप सँ सुत पिय्रुषनाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. धननाथ सिंह सुता किशोर सिंह विश्वदनाथ सिंह कैलाश सिंहा खण्डसबला सँ सुत वाबू सरस्वंती नन्दल सिंह दौ सँ द्दौ. योगानन्द. सिंह सुता अरविन्दँ आनन्दथ अनीला सँ सुत जीवनाथ द्दौ.

(१७४) ८७ उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर दिनबन्धुि सुतौ नित्या्नन्दा प्र. गोपीनाथ धनानन्दर प्र रेवतीनाथ भोल प्र. यशोदानन्दस वेदानन्दाह: करमहा सँ धर्मदत्त सुत खगेश प्र. मनहर दौ (उ.टी. ५१/०६) एकहरा सँ दामोदर द्दौ. नित्याधनन्द प्र. गोपीनाथ सुता खण्ड बला सोन सुत कृष्णेंश्व र दौ पाली सँ हर्षी द्दौ. रेवतीनाथ प्रo कंटीर सुता पाली सँ चण्डे श्व र सुत रामेश्वरर दौ (उ.टी. ३५/११) माण्डदर सँ किशोरी द्दौ. यशोदानन्द सिंह सुता कृत्यालनन्दो इन्द्रा नन्द‍ ब्रहमानन्दा हरिअम्ब् सँ मुसहड़ सुत लूट दौ खण्डचबला सँ हरिनन्दपन द्दौ. वेदानन्दउ सिंह सुता दयानन्दा/ सिंह प्रो गंगानन्दद सिंह यमुनान्द्न सिंह नरउन सँ गंगानाथ सुत केशवनाथ दौ सँ द्दौ. दयानन्दि सिंह सुता शेषर कुमार सिंह सँ सुत भरत झा. दौ सँ द्दौ. कृष्ण्नन्दब सिंह सुत मगनसिंहो खण्ड‍बला सँ सुत द्दत्रनाथ सिंह द्दौ. दौ सँ द्दौ.
रतन सिंह सुता सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णददत्त दौ (उ.टी. २९/१०) नरउन सँ सरस्वती गुणानन्द. द्दौ. अपरा सुता अलय सँ परमानन्दा चौधरी सुत राजा दुलार सिंह दौ कुजौली सँ कुलपति द्दौ. मानीक सिंह सुतो बिहारी सिंह: खण्डदबला सँ भैयन प्र. गौरीनाथ सुत उग्र सिंह दौ (१२०/१०) माण्डुर सँ हरेराम द्दौ. बिहारी सिंह सुतौ दिनकर प्र. फतुरी सिंह निधिकर प्र. मोच सिंहौ सोदरपुर सँ सुत सोमेश्वोर दौ (शा. २४०/०८) दरिहरा सँ गेहनाथ द्दौ. अपरा सुता सरिसब सँ पाँ बचकन सुत पाँ बछरण दौ बेलउँच नेहनाथ द्दौ. दिनकर प्र. फतुरी सिंह सुत शक्तिनाथ सिंह: फनन्दह सँ भाइलाल सुत सोन दौ खौआल सँ हरखू द्दौ. शक्तिनाथ सिंह सुत भीमनाथ सिंह भक्तिनाथ सिंहौ पाली सँ रधुनन्ददन सुत रामेश्वपर दौ खौआल सँ वैयाo खूद्दी द्दौ.

(१७५) उपटीप-पुवारिपार सिहौलिसँ चणौर निधिकर प्र. मोच सिंह सुता घुसौत सँ लक्ष्मीरनाथ सुत बोधनाथ दौ खैआल सँ उँमादत्त द्दौ.भूप सिंह सुता विष्णु सिंह गोविन्दथ सिंह प्र. झींगुरी ज्योि. दूमनी प्र. रूद्रसिंहा सोदरपुर, सँ मनसुख सुत कृष्णसदत्त दौ (उ.टी २९/१०) नरउन सँ स. गुणानन्द द्दौ. विष्णुद सिंह सुता सुरगन सँ राजा देवनारायण सुत राजा रूपनारायण दौ खण्डनबला सँ श्यारमनाथ द्दौ. र्गोविन्द सिंह प्र. झीगुरी सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ.टी. १८/०८) नरउन सँ दुरिवया द्दौ. अपरा सुता करमहा सँ प्याूरेलाल सुत लटूरी द्दौ. दरिहरा सँ इश्ववरीदत्त द्दौ. अपरा सुतौ चित्रधर मोतीधरो पाली सँ मथुरानाथ सुत दुखमोचन दौ वलियास सँ मनफूल द्दौ. चित्रधर सुता देवानन्दउ जगन्नाथ प्रमोदानन्दार सोदरपुर सँ किशोर प्र. रतिदत सुत बचकन दो (उ.टी. २२/२) दरिहरा सँ द्दौ. अपरा सुत विनोद नरउन सँ फूद्दे सुत तिलकनाथ दौ सरिसब सँ शम्भुनाथ द्दौ. जगन्नाथ सिंह सुतौ चेतनाथ सिंह सेतु नाथ सिंहो सँ सुत दौ सँ द्दौ. प्रमोदनाथ सिंह सुत नेत्रनाथ सिंह सँ सुत शशिनाथ मिश्र दौ सँ द्दौ. ज्यो.टूमनी प्र.रूद्र सिंह सुतो मुकुन्दे: सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ.टी. १८/०८) नरउन सँ दुरिवया द्दौ. अपरा सुत जयनन्दंन हरिअम्बय सँ हर्षमणि सुत योगीलाल दौ (उ.टी. ४६/१०) माण्डतर सँ लोटनी द्दौ. मुकुन्दी सुता पाली सँ ठे‍ङिन सुत पुरन्दनर दौ (उ.टी. ३६/०४) खण्डदबला सँ भगीरथ द्दौ. अपरा मुकुन्द( सुता सोदरपुर सँ शक्रनाथ सुत नेना प्र. देवनाथ दौ (उ.टी. २१/१०) कुजौली सँ धरानाथ द्दौ. जयनन्दनन सुत जगत नन्दा करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेौय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ. जगतानन्द. सुतौ दयानन्दद सदानन्दद नरउन सँ रविनाथ सुत गेहनाथ दौ पाली सँ विजयनाथ द्दौ. दयानन्दन सुत सँ सुत जीवनाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. (शा.१२/०६) मेधापति सुता प्रभापति वैदिक अच्छनपति मन्नूव कलर ज्योद. बतहा का सोदरपुर सँ सदानन्दद सुत महेश दौ (शा. ८१/०) माण्डिर सँ परमानन्द द्दौ. प्रभापति सुता सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू द्दौ. (शा.८२/०७) हरिअम्ब् सँ नारायण द्दौ. वैदिक अच्छापति सुता जीवपति बौकू प्र. भौजपति आँखी प्र. दानपति श्यांमू प्र. पद्मपतिय: सदिरपुर सँ धर्मपति सुत मुरलीधर दौ (शा.१२/०८) सुरगन सँ रायउत्तम नारायण दौ

(१७६) ८८ उपटीप-फवारिपार सिहौलिसँ लोहना इशहफर वैदिक जीवपति सुता सोदरपुर सँ दुखभंजन सुत सोनी दौ (शा. १३/०८) दरिहरा सँ बै. जीवनाथ द्दौ. अपरा जीवपति सुत मनपति करमहा सँ रूद्रदेव सुत वच्ची दौ सकराढ़ी सँ मोदी द्दौ. मनपति सुत वूलन: नरउन सँ दूरिवया सुत गोविन्दग दौ सकराढ़ी सँ ननू द्दौ. बूलन सुत भोल: पाली सँ मथुरानाथ सुत रज्जेक दौ खण्ड बला सँ राजा द्दौ. शंकरनाथ सुता पाली सँ चण्डेसश्व र सुत रामेश्वदर दौ माण्ड र सँ किशोरी द्दौ. बौकू प्र. भोजपति सुता यज्ञपति योगपति मधुरापति महिपतिय: करमहा सँ सदु जगन्नाथ सुत भवानीदत दौ (उ.टी. ५६/०२) सोदरपुर सँ वुद्धिकर द्दौ. अपरा बौकू: सुता सोदरपुर सँ मंचित सुत रघुनाथ दौ करमहा सँ महिधर द्दौ. यशपति सुतौ भगीरथ पशुपति पबौली सँ भैरवदत्त सुत कमलादत्त दौ (उ.टी. १०/०) खौआल सँ कवि हेमनाथ द्दौ. भगीरथ सुता हरिअम्बम सँ लान्हा सुत मधु दौ कुजौली सँ वबुरैया द्दौ. पशुपति सुता नरउन सँ ऋषि सुत फूद्दी प्र. बलभद्र दौ माण्ड र सँ भूप द्दौ. योगपति सुतौ शिवदाश इशदाश्वौर पाली सँ गोरवूलनाथ सुत पलिराया दौ (उ.टी. ३४//९) खौआल सँ बनी द्दौ. महिपति सुता कुजौली सँ सिद्धिकर सुत अमृतकर दौ दरिहरा सँ यज्ञनारायण द्दौ. औरवी प्र. दानपति सुतौ श्रीदत्त ठीठरो सरिसब सँ चिलका सुत गणेश दौ (उ.टी.०७/०२) खौआल सँ गोशाँइ द्दौ. ठीठर सुता हरिअम्बत सँ श्यारमलाल सुत रंगलाल दौ (उ.टी. ४५/१३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौ. अपरा ठीठर सुता हरिअम्ब सँ हलधर सुत चुन्नी. दौ (उ.टी. ४९/०) सोदरपुर सँ मुरली द्दौ. श्याामू प्र. पद्मापति सुतौ गुदर प्र. जयपति सोदरपुर सँ विष्णुबदत्त सुत ठेङनि दौ (उ.टी. २६/०८) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ. जयपति सुत टेकपति पबौली सँ भैया सुत राजा विजयगोविन्दम सिंह दौ (उ.टी. ०९/१०७) बुधवाल सँ बाउन द्दौ. टेकपति सुता कुजौली सँ अमृतकर सुत मनमोहन दौ खण्ड२बला सँ वासुदेव सिंह द्दौ. ज्यो(. बतहा सुतौ छकौड़ी हलधरौ सोदरपुर सँ शिवराम सुत छबनू दौ (शा. ८२/०७) हरिअम्ब सँ नारायण द्दौ. अपरा मेधापति सुत चित्रपति प्र. चितक: करमहा सँ सुन्दँर सुत बैदयनाथ दौ सोदरपुर सँ रति द्दौ. चित्रपति प्र. चितरू सुत गणीक: पाली सँ लक्ष्मीतकान्तअ सुत गोकुलनाथ दौ (उ.टी. २३/१०) दरिहरा सँ वबुआ द्दौ. गणपति प्र. हरपति सुत सोदरपुर सँ शिवानन्दप सुत भोलानाथ दौ (उ.टी. २४/११) नरउन सँ बौकू द्दौ. अपरा गणपति प्र. गणी सुता भवनपति दूकनपती: खण्ड बला सँ

(१७७) उपटीप पुवारिपार सिहौलिसँ इशहपुर रूपौली महाराज माधव सिंह सुत महाराज छत्रसिंह दौ (शा. २७३//४) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौ. हरपति सुता करमहा सँ नन्द‍लाल सुत श्या मलाल दौ (उ.टी. ६०/१०) खण्ड्बला सँ सोन द्दौ. भूवनपति सुतो पुण्यौपति प्र. ठक्कन फेकनो सोदरपुर सँ जयदत्त सुत वंशी दौ (उ.टी. २१/०८) दरिहरा सँ हृदयनाथ द्दौo भूवनपति सुतौ राम लक्षमनो घुसौत सँ ननूसुत अमृतकेश दौ (उ.टी. ४९/०३) सोदरपुर सँ रतिनाथ द्दौ. फेकन सुता
घुसौत सँ दुर्म्मिलि सुत वबुआ दौ सकराढ़ी सँ भैयो द्दौ. ठक्कनन सुत अनन्तथ सुता डाo श्या म सुन्द र: (M.B.B.S.) C.S. ए सुत राजा प्रo भोलक: राम सुता विश्वननाथ बैदयनाथ शशिनाथ सोदरपुर सँ किशोर सुत गोंशर्य दौ (उ.टी. २२/०) करमहा सँ लान्हि द्दौ. लक्षमन सुता नरउन सँ शम्भुMनाथ सुत फूच्ची प्र. शक्तिनाथ दौ तिसउँत सँ भगवतनारायण द्दौ. पुण्युपति सुत चन्द्र पति सुता चन्द्र पति विकास विश्वाडसा
अथ पतनुका माण्डसर ग्रामारम्भो (शा. १७३/१०) भवानीदत्त सुतौ दुरिवया ठेङनि कौ सोदरपुर सँ दुरवीभंजन सुत सोनी दौ (१२३/०८) दरिहरा सँ जीवनाथ द्दौ. दुरिवया सुत विहारीक: सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ.टी १३/०२) सकराढ़ी सँ नकदू द्दौ. बिहारी सुता करमहा सँ जगद्धर सुत वबुजन दौ नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ. ठेडानि सुत वूचन प्र. कृष्णुदत्त हनुमानदत्त भगवानदता सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ.टी. १३/०३) पाली सँ भवनाथ द्दौ. कृष्ण दत्त सुत वाँके प्र. हेमकान्तद चुभी प्र. श्रीकान्त बौकू प्र. गोपीकान्तँ रेती प्र. रेवतीकान्ताृ खण्डीबला सँ वाबू गोविन्दक सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. (१७४/१०) दरिहरा सॅं धननाथ द्दौ. बांके प्र. हेमकान्तक सुतौ बलभद्र बलरामौ नरउन सँ गोपाल सुत धुरधुर दौ करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा बाँके सुता करमहा सँ महादेव सुत मार्कण्डेगय दौ (उ.टी. ५९/१२) नरउन सँ गिरधर द्दौ. बलभद्र सुता विश्वौनाथ अमरनाथ दिनानाथा पाली सँ नन्दोन सुत ब्रजनन्दसन दौ (उ.टी. ३३/०६) सोदरपुरसँ प्रेमनाथ द्दौ. विश्व७नाथ सुता किशोर शेखार शिशिरा सँ सुत काशीनाथ मिश्रा दौ सँ द्दौ. अमरनाथ सुता नरउन सँ अर्क्कनाथ सुत श्या मनन्दस दौ सोदरपुर सँ जयनन्दवन द्दौ. दिनानाथ सुतौ मिहिर समीरौ सँ सुत बद्रीनाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. बलराम सुता खण्ड बला सँ एकरदेश्व.र सिंह सुत वाबू रामनन्द्न सिंह दौ (शा. २८०/०३) माण्ड र सँ बच्चेौ द्दौ. बलराम सुता वसन्तद विनोद प्रबोध महेश सुदेश रमेशा: करमहा सँ राजा वुद्धिनाथ सुत राजा टेकनाथ दौ (उ.टी. ५५/०७) रवौआल सँ जानकीनाथ द्दौ.

(१७८) कनसममाण्डीर-लालंगज उपटीप-फवारिपार अपरा बलराम सुत जीवनाथ प्र. चन्द्रनकान्तप: खण्ड बला सँ वाबू तीर्थेश्वौर सिंह सुत वाबू होमेश्वचर सिंह दौ (शा. २७८/०९) करमहा सँ कन्टिर द्दौ. वसन्ता सुतौ संजय सुवनो सँ सुत ब्रजनाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. विनोद सुत मूनन: सँ सुत उमानाथ द्दौ दौ सँ द्दौ. प्रबोध सुतौ अजयनाथ सँ सुत श्यादमसुन्ददर द्दौ दौ सँ द्दौ. चुन्नीर प्र. श्रीकान्ति सुता सोदरपुर सँ गणेशदत्त सुत चण्डी़ौदत दौ (उ.टी. २६/०४) हरिअम्बद सँ वाबू रतीकनाथ द्दौ. रेती प्र. रेवती कान्तु सुता सोदरपुर सँ चण्डीँदत्त स्यैुव दौ उ.टी. (२६/०४) हरिअम्बप सँ लोकनाथ द्दौ. हुनमानदत्त सुत छेढीका खण्ड बला सँ वाबू गणेशदत्त सिंह स्यैअव सँ दरिहरा सँ धनानाथ द्दौ. अपरा हनुमानदत्त सुता नरउन सँ हरदत सुत चंचल दौ (उ.टी. ९२/०८) सोदरपुर सँ गोनू द्दौ. भगवानदत्त सुत शुकल: करमहा सँ जगद्धर सुत वबुजन दौ (उ.टी. ५१/१३) नरउन सँ चित्रनाथ द्दौ. अपरा भगवानदत्त सुता पाली सँ ठेङिन सुत चण्डेटश्विर दौ वलियास सँ ठीठरू द्दौ. शुकल सुत दामोदर: करमहा सँ लटूरी सुत मानू दौ (उ.टी. ५७/१०) नरउन सँ रघुवर द्दौ. दामोदर सुता सँ सुत शिवनन्दलन द्दौ दौ सँ द्दौ. अपरा शुकल सुता करमहा सँ रामे सुत योगदत्त दौ (उ.टी. ६१/१०३) माण्डबर सँ कन्हादई द्दौ. गोरवूल सुतौ हलधर चन्द्र धरौ वुधवाल सँ नरपति सुत दुल्लतह‍ दौ दरिहरा सँ दुरवभंजन द्दौ. हलधर सुता नरउन सँ गंगादत्त सुत रूचिदत्त दौ सकराढ़ी सँ झाँउ द्दौ. म.म.उ. चन्द्र धर सुता बेलउँच सँ धनीराम सुत वाबूनाथ दौ पाली सँ कमलादत्त द्दौ. अथ कमसम माण्ड र ग्रामारम्भा:- (१७४/१०) दुर्गानाथ सुत बच्ची् छोटकू कौ करमहा सँ साहेब दौ (शा. ११३/०४) सोदर रतनपति द्दौ. बच्चीर सुतौ होरील दत्त मुरारी सरिसब सँ वदी सुत लक्ष्मी्दत्त दौ (शा. १७९/०५) करमहा सँ छोटी द्दौ. छोटकु सुतौ ललितनाथ: सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ शा. (१९३/०५) पाली सँ मोदनाथ द्दौ. ललितनाथ सुता सोदरपुर सँ कुलमणि सुता बम्मोला दौ करमहा सँ धर्मदत्त द्दौ अपरा ललितनाथ सुत पिणाकनाथ प्र. गणेश: बुधवाल सँ कंटू वागीश्व र दौ (शा. १८४/०/६) सोदरo लूचाई द्दौ. पिणाकनाथ प्र. गणेश सुतौ साहित्यदकार भवनाथ प्र. दीपक हरिअम्ब. सँ गिरजानाथ सुत तुलानाथ दौ (शा. २१३/०६) पबौली सँ तपसी द्दौ. भवनाथ सुता कीर्तिनाथ चित्रनाथ नेत्रनाथा खण्डँबला सँ सुत वाबू चित्रेश्वुर सिंह दौ सँ द्दौ.

(१७९) माड़रिसँ शारदापुर हटाढ़ उजान अथ माड़रि वलियास ग्रामारम्भँ : (शा.१०३/१५) हरपति सुता रूद्रपति मणि प्र. विद्मापति निधि प्र. धरापतिय: पाली सँ बोधन दौ (शा. १०१/०३) सरिसब सँ उँमाई द्दौ. रूद्रपति सुतौ इन्द्रलपति जागा प्र. यग्य‍पति बुधवाल सँ कलानाथ दौ (शा.१०६/०७) सोदरपुर सँ मुरलीधर द्दौ. इन्द्रापति सुता गणपति बच्चेन प्र. नन्दी०पति गौरीपति धनपति भूपतिथ खण्डमबला सँ अनूपनाथ दौ (शा. ९७/०२) हरिअम्बा सँ रमानाथ द्दौ. गणपति सुतौ देवपति मनमाहनौ वुधवाल सँ विद्यानाथ दौ (शा. १२५/०३) नरउन सँ लक्ष्मीादत्त द्दौ. देवपति सुतौ लोकपति लेशपति नरउन सँ उँमानाथ सुत गदापाणि दौ (शा. १९२/०३) पाली सँ परिवया द्दौ. लोकपति सुतौ पुण्यसपति ठकुरपति महावीर सोदरपुर सँ तीर्थमणि सुत योगमणि दौ (उ.टी. २४/०२) करमहा सँ जाल्पाअदत्त द्दौ. पुण्यरपति सुतौ गिरजापति योगपति सोदरपुर सँ फकीर सुत प्रेमनाथ दौ (उ.टी.१४/१०/२) घुसौत सँ मधुसूदन द्दौ. गिरजापति सुत धर्मपति सोदरपुर सँ मार्कण्डे२य सुत अनन्त मिश्र दौ (उ.टी. २९/१) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ. अपरा पुण्यापति सुत अनन्तथ: खण्ड१बला सँ वाबू सिंह सुत लेखपति सिंह दौ सँ द्दौ. योगपति सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo ठकुरपति सुता छत्रपति योरवन प्र. केशीपति मक्ख.न प्र. दुर्गापितय: खण्ड.बला सँ दामोदर सिंह सुत गोपीनाथ सिंह ठाकुर दौ दरिहरा सँ पुष्पिनाथ द्दौ. केशीपति प्र. मोरवन सुता सँ सुत श्रीनाथ द्दौo दौ सँ द्दौ. महावीर सुता तंत्रपति भरत सुधीरा नरउन सँ सुत जगन्नाथ दौ (२१३/०३) करमहा सँ नेना द्दौ. लेशपति सुतौ रघुनाथ शिवनाथो करमहा सँ लान्हि सुत वैया. पिताम्बुर दौ. (उ.टी. ५२/०) सोदरपुर सँ प्रितिनाथ द्दौ. रघुनाथ सुता शंकर नारायण अरूणजीका खण्डनबला सँ वाबू विजयनाथ सिंह दौ नरउन सँ शिवनन्दान द्दौ. शिवनाथ सुता नरउन सँ मुकुन्दी सुत जयनाथ दौ अलय सँ राजा कलानन्द सिंह द्दौ.
बच्चेा प्र. नन्दीापति सुत बवेजी प्र. श्रीपति पबौली सँ राजा भैया सुत राजा विजयगोविन्दन सिंह द्दौ. (उ.टी. ०९/०६) हरिअम्बण सँ बालह द्दौ.बवेजी प्र. श्रीपति सुता सोदरपुर सँ ठेङनि सुत बम्म दौ (उ.टी. २६/१३) वुधवाल सँ बछरण अपरा बवे जी प्र. श्रीपति सुतो लालजी प्र. पियुषपति खण्डौबला से भलहन सुत तारा नाथ दौ (शा. १९७/०३) नरउन सँ गदापाणि द्दौ. लालजी प्र. वियुषपति सुत करमहा सँ जाल्पावदत्त सुत फकीर दौ खण्डवबला सँ वाबू सुरेश्वजर सिंह द्दौ. धनपति सुता करमहा सँ टेकनाथ सुत जाल्पा्दत्त दौ (शा. ९९/०९) दरिहरा सँ वाबू चन्द्रासनन्द द्दौ. गौरीपति सुता करमहा सँ जाल्पा‍दत्त स्यैरव दौ (शा.९९/१०९) दरिहरा सँ वाबू चन्द्रा नन्दश द्दौ. भूपति सुता खण्डदबला सँ वाबू गोविन्दट सिंह सुत वाबू गणेशदत्त सिंह दौ (शा. १७४/१०) दरिहरा सँ धनानाथ द्दौ. जागा प्र. यग्य्पति सुत मनहर: खण्ड९बला सँ रतनेश्व र सुत इन्द्रे श्वलर दौ (१७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर द्दौ. मनहर सुता सोदरपुर सँ गोशाँई सुत बछरण दौ (उ.टी. २३/१०) करमहा सँ प्यायरेलाल द्दौ.

(१८०) उपटीप-पुवारिपार माड़रिसँ शारदापुर मणि प्र. विघापति सुत सोन:सोदरपुर सँ दीश सुत धीर दौ (शा. १२६/०३) करमहा सँ छबनू द्दौ. सोन सुत भैयो झा खण्ड‍बला सँ इन्द्रेनश्वइर दौ (शा. १७६/०५) दरिहरा सँ शोभाकर दौ भैयो सुता चण्डेतश्विर रामेश्व र कृष्णे श्वार महेश्व२र योगेश्वगर: नरउन सँ दुरिवया सुत छक्कन दौ (शा. १२६/०६) सकराढ़ी सँ हृदयधर द्दौ. चण्डे७श्व५र सुता गंगानाथ भोलानाथ त्रिलोकनाथा सोदरपुर सँ सदानन्दप सुत शिवनन्दशन दौ (उ.टी. २३/०) पाली सँ श्रीनाथ द्दौ. गंगानाथ सुतौ पद्मनाथ अमरनाथौ हरिअम्ब/ सँ योगीलाल सुत कमलनाथ दौ सँ द्दौ. पद्मनाथ सुत सँ सुत दौ सँ द्दौ. अमरनाथौ हरिअम्ब् सँ योगीलाल सुत कमलानाथ दौ सँ द्दौ. पदमनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ. अमरनाथ सुत सँ सुत दौ सँ द्दौ. भोलानाथ सुता दिनानाथ आदित्य नाथ जिष्णुदनाथा करमहा सँ गोवर्द्धन सुत वेणी माधव दौ (उ.टी. ५६/१०) सोदरपुर तीर्थदत्त द्दौo दिनानाथ सुता सँ ।। द्दौo सँ द्दौo।। दिनानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo आदित्यिनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ.।। जिष्णुानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौ.।। त्रिलोकनाथ सुता डुवुधवाल सँ शिवनाथ सुत गौरीनाथ दौ (उ.टी. ६७//०५) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौ. रामेश्वदर सुतौ रघुनाथ बोधनाथौ रवण्ड।बला सँ वाबूरमापति वाबू नन्ह कू सिंह दौ.।। (शाo२४९//०९) पाली सँ दयानाथ द्दौo अपरा रामेश्व)र सुता सोदरपुर सँ शिवनन्दजन दौ उ.टी. (२३//०१) पालीसँ श्रीनाथ द्दौo रघुनाथ सुतो तारानाथ सोदरपुर सँ बम्भु सुत हेमदत्त दौ उ.टी. (२७//०१) बहेराढ़ी सँ पौरगिक टेकमणि द्दौ. बोधनाथ सुता करमहा सँ बौनू सुत रघुनाथ दौ खण्ड्बला सँ वाबू वंशीधारी सिंह द्दौ. कृष्णे श्व र सुता सरिसब सँ देवीदत्त सुत फलहारी दौ (शा. २८६/१०) हरिअम्बद सँ रंगलाल द्दौ. महेश्वार सुतो उँमानाथ हरिअम सँ फणिधर सुत रेवतीरमण दौ (उ.टी. ४८/०६) सोदरपुर सँ बम्मा द्दौo प्र. आद्यान्दत्त द्दौ. योगेश्वगर सुतो बैदयनाथ शशिनाथौ खण्डवबला सँ वावृ पुण्येपति सिंह सुत वाबू तुलापति सिंह दौ (शा.२८६/०६) करमहा सँ विष्णुहदत्त द्दौ. उँमानाथ सुता किशोर विनोद दिलीपा: सोदरपुर सँ मार्कण्डेमय सुत अनन्ता दौ (उ.टी. २९/०/) नरउन सँ कमलानाथ द्दौ. शशिनाथ सुत विभूतिनाथ पाली सँ गंगाधर सुत जगद्धदरझा दौ (शा. १२३/०४) सोदरपुर सँ जयनाथ मिश्र द्दौ. निधि प्र. धरापति सुतौ ढेङनि प्र. धर्मपति ठीठरप्र. यशरपति हरिअम्ब सँ नेहालचन्द्रत सुत मेघनाथ दौ (शा. ११५/०३) माण्डरर सँ हरिशिव द्दौ. ठेङनि प्र. धर्मपति सुता उमापति दामोदर प्र. कीर्तिपति बच्चे् प्र. उग्रपतिय : करमहा सँ जीवनाथ सुत टेकनाथ दौ (शा. ९९/१०) सोदरपुर सँ हृदयनाथ द्दौ. उमापति सुतौ जनार्दन प्र. हेमपति कन्टी.र प्र. भूवनपति घुसौत सँ कलानाथ सुत हर्षमणि दौ (शा. २८०/०) सोदरपुर सँ परशमणि द्दौ जनार्दन प्र. हेमपति सुतौ योगेश्विर बावाजी कौ सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यातनन्दर दौ (उ.टी. २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौ. अपरा सुता सँ सुत लोकानन्द दौ सँ द्दौ.

(१८१) उपटीप-पुवारिपार-माड़रिसँ शारदापुर उजान पतिय गौरी शंकर सुतौ शिवशंकर विष्णुव पाली सँ विकल प्र. हेमनाथ सुत पियुषनाथ दौ (उ.टी.३३१/ ०८) खण्डशबला सँ कालीनाथ द्दौ. योगेश्वशर प्र.योगपति सुतो दुर्गापति वुधवाल सँ पद्मनाथ बालमुकुन्दव दौ (उ.टी. ६८/०३) सरिसब सँ शम्भुपति द्दौ. दुर्गापति सुत देवपति सँ सुत मेहश झा दौ सँ द्दौ. बावाजी प्र. नेत्रपति सुता खण्डोबला सँ वाबू कन्टू सिंह सुत वाबू गुणपति सिंह दौ (शा. २९४/०३) करमहा सँ जनानन्दब द्दौ. कन्टीर प्र. भूवनपति सुता खण्डझबला सँ वाबू रमापति सिंह सुत वाबू नन्ह कू सिंह प्र. महिपति सिंह दौ (शा.२९४/०९) पाली सँ दयानाथ द्दौ. दामोदर प्र. कीर्तिपति सुता पुण्यकपति कमलापति लक्ष्मीपपतिय: वुधवाल सँ उँमानाथ सुत वच्चान दौ (उ.टी.६७/१०/२) खण्डनबला सँ देवृकीनन्द न द्दौ. पुण्य९पति सुत अनन्तँ: खण्ड०बला सँ वाबु पुण्यमपति सिंह सुत वाबू खेलापति सिंह दौ (शा. २८६/०६) करमहा सँ शीतल द्दौ. अनन्ती सुता पाली सँ गणनाथ सुत शंकर जी प्र. आनन्द नाथ दौ (उ.टी. ३६/०४) माण्डयर सँ मुकुन्दौव द्दौo अपरा अनन्तत सुता भोला शंकर राजेन्द्राँ खण्डचबला सँ यदुनाथ सुत खूशरू प्र. लेखनाथ दौ (शा. २७०/१०/०) हरिअम्ब सँ शम्भुँनाथ द्दौ. कमलापति सुतौ जीवपति टेकपति करमहा सँ ऋद्दिपति सुत भीमनाथ नरउन सँ टेकनाथ द्दौ. मोदनाथ सुता ।। टेकपति सुतो किशोर:खण्ड.बला सँ वाबू गणपति सिंह सुत वाबू जानकीनन्दान सिंह द्दौ. (शा. २९३/०७) नरउन सँ मुक्तिनाथ द्दौ. लक्ष्मीनपति सुता करमहा सँ फकीर सुत दीनानन्दथ दौ (उ.टी. ५७/१०/०) खण्‍डबला सँ वाबू श्रीपति सिंह द्दौ.
बच्चेज प्र. उग्रपति सुतौ फूच्चीा प्र. मोदपति मार्कण्डेकय प्र. पद्मापति सोदरपुर सँ शिवानन्द सुतकारी दौ (उ.टी. २५/१) पाली सँ दुरिवया द्दौ. फूच्चीख प्र. मोदपति सुता कृष्णेलश्व र कुशेश्व र सिंहेश्वारा खण्ड बला सँ गुणेश्विर सिंह सुत वाबू हरिश्ववर सिंह दौ (शा. २७६/१०) माण्डीर सँ झलवा द्दौ. कुशेश्वीर सुता र्कीतेश्व र केशीरवा धर्मेश्वोर: सँ सुत जयनाथ झा दौ सँ द्दौ. कीर्तेश्वगर सुता खण्डडबला सँ सुत धर्मनाथ ठाकुर दौ सँ द्दौ. सिंहेश्वदर सुता जीवेश्व्र विश्वेणश्वबर होमेश्वथर दिनेश्वदरा करमहा सँ दीनानन्दौ सुत लक्षमन दौ (उ.टी. ५७//११) खण्ड)बला सँ चंचल द्दौ. जीवेश्व्र सुता घुसौत सँ परमेश्वतर सुत सत्यनारायण ठाकुर दौ (उ.टी. ४९/१०६) नरउन सँ लक्ष्मीौनाथ द्दौ. विश्वेोश्वषर सुता खण्ड.बला सँ सुत मधुकान्त/ ठाकुर दौ

(१८२) उपटीप-पुवारिपार माड़रिसँ शारदापुर मार्कण्डेणय प्र. पद्मापति सुतौ हेमपति विदेश्व१रौ खण्डनबला सँ वाबू नेत्रेश्वमर सिंह सुत वाबू रघुनन्दवन सिंह दौ (शा. २७९/१०) माण्ड र सँ विष्णु सिंह द्दौ. हेमपति सुत शिवेश्वरर हरिअम्ब सँ तुलानाथ सुत लक्षमन मिश्र दौ (उ.टी. ४२/१०५) सोदरपुर सँ गिरजादत्त द्दौ. विदेश्व र सुता कपिलेश्व र कमल कृष्ण/ जी का नरउन सँ आदिनाथ सुत कुलानाथ दौ माण्ड्र सँ बाँके द्दौ. कमल सुता पुड़े नरउन सँ इन्द्ररनाथ सुत भोलानाथ दौ सोदरपुर सँ विश्वाानन्दद द्दौ.
ठीठरू प्र. यशस्पमति सुता पाली सँ अमृतनाथ दौ (शा. ७९/०६) खौआल सँ गोरवूल द्दौ.

(१८३)
उपटीप-पुवारिपार सुल्हौनीसँ मंगलबनी (मंगरौनी) अथ सुल्ह-नी नरउन ग्रामारम्भ : सोनी सुता भैरवदत्त चिन्ताथमणि छोटकनिय: खौआल सँ धराधर सुत सोनी दौ हरिअम्बद सँ जगन्ना थ द्दौo महो भैरवदत्त सुतौ महोबाना।। महो वच्चील कौ फनन्दनह सँ मo मo उ० भवानीदत्त दौ दरिहरा सँ शिवदत्त द्दौo महोबाना सुतो तस्कदर केशव मo मo उ० सदानन्दोौ पण्डुवआ सँ पाँ नन्दीणश्व्र सुत रवजनाथ दौ वुधवाल सँ म.म. अचल द्दौo सुता सुरेन्द्रभ राधाकान्त अनन्ताँ माण्ड र सँ दयानाथ सुत पाँ खगनाथ दौ खण्डवबला सँ चुन्नीत लाल द्दौo सुरेन्द्र् सुता श्रीधर गिरधर वंशीधरा दरिहरा सँ कालीदत्त सुत लक्ष्मीनकान्त दौ पाली सँ गोपाल द्दौo श्रीधर सुत कामनाथ: फनन्दणह सँ भैयन सुत सुवन्तप दौ खौआल सँ चौधरी बौक द्दौo कामनाथ सुता वभनियाम सँ गोविन्दड लाल सुत कालीचन्द्र् दौ खौआल सँ उपेन्द्रौ द्दौo राधाकान्त् सुता पाली सँ मुक्तिनाथ सुत चुनचुन दौ खौआल सँ बालमुकुन्द द्दौo अनन्तथ सुतौ नारायण जी बलदेवो कोदरिया सँ तुलसीप्रसाद सुत नूनूप्रसाद दौ माण्ड र सँ वावू लाल द्दौo अपरा अनन्त सुत श्रीकान्त्: पण्डुुआ सँ थाडू सुत कन्हाचई दौ पाली सँ शक्तिनाथ द्दौo बलदेव सुता गदाकर दयाकर मोहन मदनमोहन दमन रमनमोहना बेलउँच सँ ववूआ सुत पुरन्द र दौ वलियास सँ मo मo उ० रज्जे द्दौo
मदन मोहन सुतौ शेलेशो गंगोली सँ जगदीश सुत रतीशचन्द्र दौ सँ द्दौo शैलेश सुत किशन: पण्डुजआ सँ पाँ मोदानन्दक सुत लक्ष्मीलनन्द्न दौ खण्डदबला सँ दुर्गेश्र्वर सुत विनोद द्दौo
मo मo उ० सद्दे प्रo सदानन्दस सुता रमेश उमेश महो पा० बटेश महेश गंगेश वुधेशा: हरिअम्वा सँ सन्तोलषमणि सुत वैया ववुजन दौ जजिवाल सँ चलबलि द्दौo रमेश सुता पाली सँ गोपाल सुता वैया हल्लीउ दौ सरिसब सँ रामकृष्णन द्दौo उमेश सुतौ लक्ष्मीीकान्ते श्री देवो सरिसब सँ थाङु सुत भूपाल दौ निरवूति सँ राय नदी द्दौo अपरा उमेश सुता अलय सँ चौ० जयलाल सुत रतिलाल प्रo चुम्म्न दौ पण्डुलआ सँ थाडू द्दौo मo उ० बटेश सुता वैया राजेन्द्र दुर्गानाथ पंडित नागेन्द्राी खौआल सँ मo मo बवुआ दौ सरिसब सँ पाँ बछरण द्दौo राजेन्द्र सुत नरेश चन्द्र् खौआल सँ मनोहर सुत उपेन्द्रौ दौ बेलउँच सँ विश्र्वनाथ द्दौo नरेश चन्द्रा सुत I.A.S. संजय पण्डुरआ हाछाजन सरिसब सँ दौ

(१८४) ९२ उपटीप पुवारिपार सुल्ह्नीसँ मङ्त्ररौनी रैमा गंगेश सुता पवौली सँ वेदानन्द सुत रमानन्दु दौ पाली सँ कपिलेश्र्वर द्दौo बच्चीौ सुता सोदरपुर सँ चलबलि सुत छोटकिनमा दौ नरउन सँ इश्वारदत्त द्दौo।। चिन्ताामणि सुता सोदरपुर सँ दामोदर सुत जुड़ा़उन दौ (शा० १२१/०९) वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo।। छोटकनि सुता खणडबला सँ ठ० गुणानन्दI सुत तुलाकृष्ण् दौ वलियास सँ दुर्गानाथ द्दौo अपरा सुता खण्डोबला सँ गुणानन्दद सुत मणिकृष्णल दौ माण्ड्र सँ इशान्ना्थ द्दौo (शा० ११८//८) लक्ष्मीुदत्त सुता हरदत्त चुम्मसन सोमदत्ता माण्डरर सँ विष्णुणपति सुत चान्दूा दौ (शा० १२५/०४) सुरगन सँ चन्द्रमनारायण द्दौo अपरा लक्ष्मीडदत्त सुत गोपाल: सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (शा० ११९/०) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo हरदत्त सुतौ तेजनाथ चंचल प्रo चन्द्रँनाथौ हरिअम्बु सँ मo मo उ० वैयाo मोहन सुत महौ सिद्धिनाथ दौ (शा० १८५/०९) नरउन सँ जानकीनाथ द्दौo तेजनाथ सुत धात्रीनाथ: वलियास सँ सोन सुत भैयो दौ (उ० टी० ९०/०) नरउन सँ छक्कoन द्दौo छात्रीनाथ सुता करमहा सँ कुत्र्जन सुत जयनन्दनन दौ (उ० टी० ६३/०४) खण्डाबला सँ रधुपति द्दौo अपरा घात्रीनाथ सुता सोदरपुर सँ झलहन सुत मार्कण्डेीय दौ (उ० टी० १३/०१२) पाली सँ प्रिणाक्नाहथ द्दौo अपरा धात्रीनाथ सुता इन्द्रतनाथ अमरनाथ भवनाथा सँ सुत बुद्धिकर दौ सँ द्दौo इन्द्र नाथ सुत लोकनाथ: सँ सुत हरिनारायण दौ सँ द्दौo भवनाथ सुत शंभुनाथ: सँ सुत गोपीनन्दी झा दौ सँ द्दौo चंचल प्रo चन्द्ररनाथ सुता बासुदेव बलदेव शक्तिनाथा: सोदरपुर सँ धीरनाथ सुत गोनू दौ (शा० २७६/०६) नरउन सँ योगनाथ द्दौo बलदेव सुता खौआल सँ कारी सुत मुकुन्दौ दौ (उ० टी० ६९/०/३) खण्ड:बला सँ महेश्र्वर द्दौo शक्तिनाथ सुत काशीनाथ: दरिहरा सँ खड़्त्र पाणित सुत जगन्नााथ दौ खण्डाबला सँ वाबू सुरेश्व र सिंह द्दौo काशीनाथ सुतौ तारानाथ प्रo प्रकाश प्रभाषा करमहा सँ गोवर्द्धन सुत वेणी माघव दौ (उ० टी० ५६/१) सोदरपर सँ तीर्थदत्त द्दौo तारानाथ प्रo प्रकाश सुतौ सँ सुत दौ सँ द्दौo प्रभाष सुता श्रव श्रुति श्रेयोंक करमौली वासी दिघोय सँ आनन्दस दौ दुल्लँह सुतौ वासुदेव चित्रघरौ चित्रधर सुता श्रीकान्ता जयकान्तो गौरीकान्ताद।। श्रीकान्तथ सुता शिवा नन्दा-व्रहना नन्दौथोगानन्दा शिवानन्द सुतौ सहुरियाम-करमहा सँ नै. बेचन दौ प्रo उo आनन्दे: आनन्द सुतौ संजीव राजीव पाँ परिहारपुर जमदोली पालीसँ कालीकान्ती दौ संजीव सुत विशाल कुमार राजीव सुत विशाल कुमार राजीव सुत प्रणव कुमार गोपाल सुता आदिनाथ धर्मनाथ विश्र्वनाथ महिनाथा माण्डुर सँ ज्ञान सुत रामकृष्णो दौ (११९/०३) सोदरपुर सँ परिवया द्दौo आदिनाथ सुत कुलानाथ: हरिअम्बस सँ दुर्गादत्त सुत वावु लोकनाथ दौ (शा० ११९/०८) सोदरपुर सँ गिरधारी द्दौo अपरा आदिनाथ सुता हरिअम्बि सँ मo मo उ० मोहन सुत अभयनाथ दौ (उ० टी० ४३/०९) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo अपरा आदिनाथ सुतौ दुर्गानाथ लज्याहनाथौ वलियास सँ मणि सुत काली दौ (शा० २०६/०५) तिसउँत सँ गिरघारी द्दौo कुलानाथ सुता माण्डथर सँ झलबा सुत यदुनन्दनन दौ (उ० टी० ८६/०) खण्ड)बला सँ छक्करन द्दौo अपरा कुलानाथ सुतो मेघानाथ: माण्डुर सँ कृष्णददत्त सुत बाँके दौ (उ० टी० ८९/१०) नरउन सँ धुरधुर द्दौo मेघानाथ सुता खेलानाथ गीतानाथ गेहनाथ सोमनाथा सोदरपुर सँ प्रेमनाथ सुत दयानाथ दौ (उ० टी० १५/०२) पाली सँ गंगानाथ द्दौo दुर्गानाथ सुता विश्र्वनाथ डीम्बरनाथ शोभानाथ दरिहरा सँ गोवर्द्धन सुत मार्कण्डेथय दौ (उ० टी० ७८/१२) कुजौली सँ सोन द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता तंत्रनाथ मंत्रनाथ सुधीर सशीला पाली सँ पुरन्द र सुत केदारनाथ दौ (उ० टी० ३६/०५) सकराढ़ी सँ वैया हर्षनाथ द्दौo विश्र्वनाथ सुता तंत्रनाथ सुता खण्डदबला सँ रवौo एकरदेश्र्वर मोहनाथ दौ। सिंह सुत वावु कुलेश्र्वर मत्र नाथ सुता सिंह दौ (शा० २८०/०५) सँ यशीनाथ दौ नरउन सँ चन्द्र नाथ द्दौo

(१८५) उपटीप-पुवारिपार-सुल्हकनीसँ रैमा नङुआर
तंत्रनाथ सुता रवौआल सँ सुत भवनाथ दौ सँ द्दौo मंत्रनाथ सुता सँ सुत यशीनाथ दौ सँ द्दौo चुम्म न सुता सोदरपुर सँ परिवया सुत धीरनाथ दौ (उ० टी० १८२//०७) हरिअम्बथ सँ प्रभुनाथ द्दौo सोमदत्त सुता हरिअम्बo सँ वैया० मोहन सुत अभयनाथ दौ (उ० टी० ४३/०९) दरिहरा सँ चित्रनाथ द्दौo।। (१८२/१) हरिजीव सुत बलभद्र: घुसौत सँ कृष्णौदेव दौ (शा० १८२/०८) सकराढी सँ दामोदर द्दौo अपरा हरिजीव सुत जगन्नामथ: करमहा सँ रामदेव सुत भोरानाथ दौ (शा० ८६/०६) खण्ड१बला सँ मुरारी द्दौo (१७५/०८) कुजौली सँ कृष्ण(दाश द्दौo जगन्नालथ सुत बछरूक: खण्ड बला सँ बैद्यनाथ सुत हरिनाथ दौ सुरगन सँ रायनरनारायण द्दौo बछरू सुता दरिहरा सँ चाण सुता लक्ष्मी।देव दौ (शा० २००/०८) करमहा सँ हरिनाथ द्दौo अपरा बछरू सुता सरिसब सँ हेमाङ्त्रद सुत हिरेश्र्वर दौ एकहरा सँ ज्योग० गुणीश्र्वर द्दौo बलभद्र सुतौ काशीनाथ रतनू कौ करमहा सँ लाला दौ (शा० १८२/०९) वलियास सँ राय नित्या नन्द द्दौo काशीनाथ सुत छत्रनाथ: सरिसब सँ शंकर सुत लक्ष्मी दत्त दौ (शा० १८२/०२) माण्ड र सँ शोभाकर द्दौo छत्रनाथ सुत वावूनाथ:सोदरपुर सँ बछरू सुत हृदयनाथ दौ (उ० टी० २३/०) करमहा सँ मo मo उ० सुबोध द्दौo वावूनाथ सुता खौआल सँ गोरवुल सुत परशी दौ (उ० टी० ६९/०) खण्डवबला श्याोमनाथ द्दौo (१२५/०५) जहली सुता कृष्णहराम ऋषि दुरवभंजन प्रo दुरिवया कौ दरिहरा सँ रैया सुत मनसुख दौ (शा० ९९/०३) खण्ड०बला सँ जगन्ना थ द्दौo कृष्णावराम सुता खण्ड बला सँ ठ० रूपनाथ सुत महाराज माधव सिंह दौ (शा० १००/०३) करमहा सँ लक्ष्मीादत्त द्दौo ऋषि सुता नेना रघुवर ठेङनिवूचना माण्ड)र सँ विष्णुडपति सुत चाण दौ (शा० १२५/०४) सुरगन सँ चिलका द्दौo अपरा ऋषि सुता सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (उ० टी० १४/०९) दरिहरा सँ वैदिक जीवनाथ द्दौo अपरा ऋषि सुतौ मनमोहन दिनबन्धुा प्रo फूद्दे कौ सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (उ० टी० १४/०९)जीवनाथ द्दौo नेना सुत यदुनाथ: खण्ड बला सँ भैया सुत कन्हाौई दौ (उ० टी० १६२/०६) करमहा सँ कृष्णुदत्त द्दौo यदुनाथ सुता लक्ष्मीननाथ पुण्यसनाथ सीतानाथा बुधवाल सँ कन्टू४ सुत वागीश्र्वर दौ (उ० टी० ६६/११) सोदरपुर सँ लूचाई द्दौo लक्षमीनाथ सुता विरेन्द्रकनाथ आद्यानाथौ सोदरपुर सँ रजनीदत्त सुत तीर्थदत्त दौ (उ० टी० २८/०) पाली सँ धरानाथ द्दौo विरेन्द्रीनाथ सुता सँ सुत महिश्र्वर झा दौ सँ द्दौo आद्यानाथ सुता खण्डनबला सँ आनन्द् सुत काशीनाथ ठाकुर दौ (शा० १९४/०) खौआल सँ तीर्थनाथ द्दौo सीतानाथ सुता राजेन्द्रैनाथ उदयनाथ जयनाथ कमलनाथा हरिअम्ब् सँ यदुनाथ सुत जयदेव दौ (उ० टी० ४२/०) वलियास सँ लेशपति द्दौo पुण्यवनाथ सुता अमरनाथ विजयनाथ जगन्नााथ इन्द्र्नाथ शचीनाथा सोदरपुर सँ फेंकू सुत रामकृष्ण‍ दौ (उ० टी० २२/११) नरउन सँ पशुपतिनाथ द्दौo अपरा पुण्य नाथ सुत हेमन्तत सँ सुत नृकछेदी झा दौ सँ द्दौo अमरनाथ सुता सँ सुत बैद्यनाथ झा दौ सँ द्दौo विजयनाथ सुता अभयनाथ ईशनाथ किशोरनाथा वलियास सँ मोदपति सुत कुशेश्वथर दौ (उ० टी० २१/१०) सँ जयनाथ झा द्दौo

(१८६) ९३ उपटीप पुवारिपार सुल्हौनी सँ नङुआर
अभयनाथ सुतौ अमलेश मिथिलेशो हरिअम्बु सँ रघुनाथ सुत मेघानाथ दौ सँ द्दौo रघुवर सुता बुधवाल सँ परशमणि सुत कंदू दौ (उ० टी० ६६/११) सोदरपुर सँ चित्रधर द्दौo ठेङनि सुता माण्डुर सँ प्रान्ना थ सुता लक्षमन दौ (उ० टी० ८०/०३) करमहा सँ खोलमापति द्दौo वूचन सुता करमहा सँ सुत गोपीनाथ दौ (उ० टी० ५६/०८) खण्ड बला सँ पाँ चन्द्र मणि द्दौo मनमोहन सुत शम्भु(नाथ प्रo शोभनाथ: माण्ड र सँ खगपति सुत वाचा दौ (उ० टी० ८२/०२) सरिसब सँ गणेश द्दौo शम्भुुनाथ प्रo शोभनाथ सुतो दुर्गानाथ हरिअम्बर सँ उर्व्वीoधर सुत भगवानदत्त दौ (उ० टी० ४७/०२) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo दुर्गानाथ सुता सोदरपुर सँ कारी सुत दामोदर दौ (उ० टी० २५/०५) कुजौली सँ मनमोहन द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता पत्रनाथ इन्दु नाथ प्रकाशनाथा: खण्डतबला सँ राधेकृष्णो सुत दयाकान्तथ दौ (शा० २१३/१०) वलियास सँ लेशपति द्दौo
दिनबन्धुथ प्रo फूद्दी सुत नकछेदी माण्डनर सँ धीरनाथ सिंह सुत भूपसिंह दौ (उ० टी० ८८/०) सोदरपुर सँ कृष्ण‍दत्त द्दौ नकछेदी सुता दरिहरा सँ उग्रानन्दँ सुत लोकानन्दस दौ (उ० टी० ७५/११) नरउन सँ मनभरन द्दौo अपरा नकछेदी सुता सकराढी सँ दामोदर सुत पद्मनाथ दौ (उ० टी० ७३/१०) अलय सँ राजा लीलानन्दर सिंह द्दौo दुरिवया सुता गोविन्द् बुद्धिकर छक्कसन भाइलाला सोदरपुर सँ छबनू सुत आँरवी दौ (उ० टी० १४/०९) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo अपरा सुता खण्डसबला सँ महाराज माधव सिंह दौ नरउन सँ गोखूलनाथ द्दौo

(१८७) उपटीप-पुवारिपार सुल्हननीसँ नङुआर
गोविन्द सुतौ बवुए वद्रीकौ सकराढ़ी सँ प्रान्नाभथ सुत ननू दौ (शा० २१७/०६) करमहा सँ ब्रजनाथ द्दौo तारानाथ प्रo ववुए सुतौ चन्द्र नाथ लोकनाथौ माण्डडर सँ जलघर सुत खड़गी दौ शा (१९४/०६) नरउन सँ भोलानाथ द्दौo चन्द्रवनाथ सुता पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डीर सँ बालह द्दौo लोकनाथ सुता बुधवाल सँ मनहर सुत शिवनाथ दौ खण्डसबला सँ छक्कसन द्दौo अपरा लोकनाथ सुता सोदरपुर सँ कारी सुत कौशिल्यासनन्दू दौ (उ० टी० २५/०२) करमहा सँ गोपीनाथ द्दौo बद्री सुतौ कलानाथ: माण्डिर सँ बच्चीब सुत होरीलदत्त दौ (उ० टी० ८९/११) करमहा सँ कृष्णीदत्त द्दौo कलानाथ प्रo कलरू सुता गंगानाथ: हरिअम्बद सँ सिद्धिनाथ सुत जनार्दन दौ (उ० टी० ४४/०) कुजौली सँ सुधाकार द्दौo गंगानाथ सुता दरिहरा सँ यादव सुत राधानाथ दौ (उ० टी० ७८/०/०) पवौली सँ तपसी द्दौo अपरा गंगानाथ सुत गोपीनाथ: करमहा सँ राजा बुद्धिनाथ सुत राजा टंकनाथ दौ (उ० टी० ५५/०७) खौआल सँ जानकीनाथ द्दौo गोपीनाथ सुता करमहा सँ भोला सुत उपाध्या य शिवशंकर दौ (उ० टी० ५९/१३) माण्ड र सँ सूर्यमणि द्दौo छक्क न सुता विश्वीनाथ मुक्तिनाथ शिवनाथा सकराढ़ी सँ प्रान्नाथथ सुत हृदयघर दौ (शा० १२५/०७) बुधवाल सँ विद्यामणि द्दौo विश्वसनाथा सुत रट्टन प्रo उग्रनाथ: कुजौली सँ अमृतकर सुत कल्या्णकर दौ (उ० टी० १०६/०६) करमहा सँ जाल्पा दत्त द्दौo उग्रनाथ प्रo रट्टन सुता बैद्यनाथ भवेन्द्र नाथ शम्भुoनाथ कुलानाथ हेमनाथा खण्डनबला सँ महेश्र्वर सुत केवलकृष्ण् दौ (शा० २१५/०४) वलियास सँ देवपति द्दौo बैद्यनाथ सुतौ प्रेमनाथ शक्रिनाथौ पाली सँ फणिनाथ सुत भोलानाथ दौ (उ० टी० ३४/१२) नरउन सँ यदुनाथ द्दौo शम्भुीनाथ सुत भुक्तिनाथ: सँ सुत शोभनाथ द्दौo दौ सँ द्दौo।। मुक्तिनाथ सुत धर्मनाथ: पाली सँ मनभरण सुत दामोदर दौ (उ० टी० ३८/०२) दरिहरा सँ गोवर्द्धन द्दौo धर्मनाथ सुता चेतनाथ हरिनाथ प्रo कीर्तिनाथ देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ नित्यदनाथ लीलानाथा वलियास सँ ठेङनि सुत बच्चे दौ (उ० टी० ९१/०९) सोदरपुर सँ कारी द्दौo कीर्तिनाथ प्रo हरिनाथ सुता श्याामनाथ घनानाथ विद्यानन्दान दरिहरा सँ माना सुत कीर्तिनन्द‍न दौ (उ० टी० ७५//५) सँ द्दौo देवनाथ प्रo नेत्रीनाथ सुत विनोद हरिअम्ब सँ भोला प्रo तुषानाथ सुत भरंत प्रo बलभद्र दौ (उ० टी० ४२/०५) नरउन सँ बैद्यनाथ द्दौo नित्यनाथ सुता सीताराम जानकीराम राधव रामा सँ सुत शतंत्र्जीव दौ सँ द्दौo लीलानाथ सुत नारायण खण्ड्बला सँ वावू सिंह सुत वावू किशोरपति दौ सँ द्दौo

(१८८) ९४ उपटीप-पुवारिपार सुल्हतनीसँनरूआड़ शिवनाथ सुतौ दिनानाथ बल्ली कौ खण्ड बला सँ कमल सिंह सुत सर्वजीत सिंह दौ (शा० २४६/०६) सकराढ़ी सँ भैयो द्दौo अपरा शिवनाथ सुत दुरवन: अलय सँ नेना सुत नन्द लाल दौ वलियास सँ ननू द्दौo दिनानाथ सुत द्वारिकानाथ: खण्डवबला सँ टेकनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ घुसौत सँ श्या म द्दौo बल्ली सुता करमहा सँ गोपाल सुत जगन्ना थ दौ सरिसब सँ जनार्दन द्दौo दुरवन प्रo सुता हरिअम्बक सँ लूटन सुत वावू दौ दिघोसँ रघुनाथ द्दौo अपरा दुखन सुता केदारनाथ हेमनाथ नरनाथ जीवनाथ हरिनाथा खण्ड बला सँ जगतकान्तस सुत बोधकान्तद दौ (शा० ३०३/०२) हरिअम्बा सँ गोविन्दद द्दौo बुद्धिकर सुत तेजनाथ: सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ (शा० २८६/०९) माण्ड र सँ बौकू द्दौo अपरा बुद्धिकर सुत मोहनाथ: खौआल सँ हेमनाथ सुत मोदनाथ दौ (उ० टी० ६९/०८) खण्ड्बला सँ श्या मनाथ द्दौo मोहनाथ सुत गणेश: हरिअम्बस सँ महिनाथ सुत सेवानाथ दो नरउन सँ बद्रीनाथ द्दौo गणेश सुता करमहा सँ बोनू सुत रघुनाथ दौ खण्डधबला सँ वावू वंशीधारी सिंह द्दौo भाइलाल सुत रेवतीनाथ सरिसब सँ भवानीदत्त सुत देवीदत्त दौ (शा० २८६/०९) माण्डोर सँ बौकू द्दौo रेवतीनाथ सुता पवौली सँ घरभरण सुत तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्बँ सँ योगी लाल द्दौo (शा० ९२/०) सरसकविकुलपति सुत लक्ष्मीथनाथ: सोदरपुर सँ रघुराम सुत रत्नाकर दौ (उ० टी० १३/०) माण्डसर सँ भवेश द्दौo अपरा सुतौ बाँका उमानाथ: बुधवाल सँ नारायणदत्त सुत हरिश्र्वर दौ (शा० १००/०२) सोदरपुर सँ पद्मापति द्दौo अपरा सुतौ मेघनाथ दयानाथौ घुसौत सँ हरि सुत राम दौ (शा० १००/०७) खण्डदबला सँ देवकृष्णी द्दौo लक्ष्मीसनाथ सुता बौकू घोंघी मंधना पाली सँ छोटकनि सुत जगन्नासथ दौ (शा० ११७/०२) दरिहरा सँ सनफूल द्दौo बौकू सुत गोशाँइक: दरिहरा सँ दुर्गादत्त सुत देवीदत्त दौ (१८५/०) नरउन सँ मेघनाथ द्दौo गोसाँइ सुता दरिहरा सँ मथुरा सुत इश्व री दौ खण्डनबला सँ केवलकृष्णा द्दौo घौंघी सुत गौरीनाथ: खण्डदबला सँ मणिनाथ सुत धर्मनाथ दौ (शा० १९३/०५) घुसौत सँ कलानाथ द्दौo गौरीनाथ सुता खौआल सँ देवकृष्णर सुत मतिनाथ दौ (शा० २१७/०) करमहा सँ मतिनाथ द्दौo मन्ध‍न सुत बालमुकन्दर: दरिहरा सँ केशव सुत जगन्ना०थ दौ (उ० टी० ७७/०३) हरिअम्बु सँ हलघर द्दौo बालमुकुन्दर सुता हरिअम्बस सँ गोशाँइ सुत दामोदर दौ (उ० टी० ४४/०८) खण्डदबला सँ जगत सिंह ठाकुर द्दौo बॉका उमानाथ सुता बाचा गोपाल बुद्धिनाथ पुष्पीनाथ छोटकू प्रo कलानाथ बचकन प्रo प्रान्नाबथा करमहा सँ पशुपति सुत देवनाथ दौ (शा० ११३/०४) माण्डसर सँ निधि द्दौo अपरा उँमानाथ सुता दरिहरा सँ सनफूल सुत कीर्तिनाथ दौ (शा० २१७/०९) खण्डपबला सँ मणिनाथ द्दौo वाचा सुता सोदरपुर सँ देवकृष्ण सुत मानीक दौ (उ० टी० ३०/०९) पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा सुता सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ० टी० १३/०३) पाली सँ भवनाथ द्दौo

(१८९) उपटीप-पवारिपार, सुल्ह४नीसँ नङुआर
गोपाल सुता महिनाथ रघुवर घुरघुर मतिनाथ उग्रनाथ वंशीनाथा सकराढ़ी सँ गरीब सुत झाउँ दौ (उ० टी० ७१/०/२) सोदरपुर सँ भवन द्दौo महिनाथ सुता सोदरपुर सँ नारायणदत्त सुत कुत्र्जबिहारी दौ (उ० टी० १३/०९) दरिहरा सँ चुम्मीन द्दौo रघुवर सुतौ रेवतीनाथ टूनाकौ सोदरपुर सँ चित्रघर सुत वेदघर दौ (उ० टी० १६/०५) हरिअम्बो सँ बालह द्दौo रेवतीनाथ सुत परशुराम: माण्डरर सँ गणी सुत भूवनपति दौ (उ० टी० ८९/०) सोदरपुर सँ वंशी द्दौo परशुराम सुता प्रमोद सुबोध बालबोधा: सोदरपुर सँ तीर्थदत्त सुत गौरीदत्त दौ (उ० टी० २८/०) करमहा सँ नरनाथ द्दौo प्रमोद सुता खण्ड बला सँ आनन्द सुत दिव्यांनन्द दौ पाली सँ जगद्धर द्दौo सुबौध सुतो रंजीत माण्डसर सँ दिनबंधु सुत माधव दौ (उ० टी० ८४/०५) नरउन सँ गोपीनाथ द्दौo बालबोध सुता सोदरपुर सँ भूधर सुत दयानन्दु दौ कुजौली सँ दिवाकर द्दौo।। टूना सुता तारानाथ मित्रनाथ भगीरथा बुधवाल सँ परशमणि सुत पचकौड़ी प्रo भूवनेश्र्वर दौ (उ० टी० ६७/१३) खण्डसबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौo अपरा टूना सुता करमहा सँ जाल्पािदत्त सुत मार्कण्डे‍य दौ खण्डाबला सँ दामोदर सिंह द्दौo तारानाथ सुत कालीनाथ करमहा सँ जनार्दन सुत तेजनाथ दौ खौआल सँ भाइलाल द्दौo कालीनाथ सुता सँ सुत शंकर झा दौ सँ द्दौo मित्रनाथ सुतौ कलानाथविनोदौ सरिसब सँ शम्भुदनाथ सुत विश्र्वनाथ दौ वलियास सँ पुण्यापति द्दौo
घुरघुर सुता पाली सँ मतिनाथ सुत नैष्ठिक घरानाथ दौ (उ० टी० ३६/०३) खण्डदबला सँ गोपाल द्दौo अपरा करमहा सँ कृष्णकदत्त सुत गोपीनाथ दौ (उ० टी० ५६/०८) खण्डुबला सँ पाँ चन्द्र मणि द्दौo वंशीनाथ सुतौ मार्कण्डेदय बलदेवौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत वेदघर दौ (उ० टी० १६/०५) हरिअम्बौ सँ बालह द्दौo मार्कण्डेेय सुत वीर: वुधवाल सँ परशमणि सुत पचकौड़ी प्रo भूवनेश्र्वर दौ (उ० टी० ६७/३) खण्डदबला सँ वावू गणेशदत्त सिंह द्दौo बलदेव सुता शुकदेव केशव पुण्य नाथा करमहा सँ विश्र्वनाथ सुत राधानाथ दौ
वलियास सँ घनपति द्दौo अपरा बलदेव सुता जगदीश महेश विलट गणेशा: खण्ड‍बला सँ कन्दूर सिंह सुत वावू घनेश्र्वर सिंह दौ हरिअम्ब सँ कमलानाथ द्दौo शुकदेव सुत आनन्द‍: सोदरपुर सँ सुत गणेश मिश्र द्दौ सँ द्दौo जगदीश सुत तंत्रनाथ विष्णुकनाथौ खण्डाबला सँ सुत शिवानन्दव ठाकुर दौ सँ द्दौo तंत्रनाथ सुत सँ सुत बैद्यनाथ दौ सँ द्दौo विष्णुानाथ सुता शारदापुर सँ सुत कपिलेश्र्वर झा दौ सँ द्दौo

(१९०) ९५ उपटीप-पवारिपार सुल्हसनीसँ नरूआड़ चम्पा्नगर रड्योढी बावू शक्तिनाथ ९५ बुद्धिनाथ सुत जगन्ना९थ: सोदरपुर सँ भवानीदत्त सुत ठेठाई प्रo इश्व्रीदत्त दौ खौआल सँ गोखूल द्दौo अपरा सुता सरिसब सँ लक्षमीपति सुत घरभरण दौ हरिअम्बद सँ मo मo उ० सचल द्दौo अपरा सुता पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ खौआल से बनी द्दौo जगन्नाीथ सुता पवौली सँ गुल्लीo सुत घर्मानन्दस दौ वुधवाल सँ पराशमणि द्दौo पुष्पननाथ सुतौ हर्षनाथ मुनीकौ करमहा सँ टेकनाथ सुत ननु दौ (शा० ११३/०७) खौआल सँ गोखूल द्दौo हर्षनाथ नी. मुनी सुता करमहा सँ गोखूल सुत जलघर दौ (शा० ११४/०६) माण्डहर सँ भोलानाथ द्दौo अपरा सुता खण्ड बला सँ भोलानाथ सुत बच्चूा दौ दरिहरा सँ अभयनाथ द्दौo उ. टी. (४१/०१४) छोटकू प्रo कलानाथ सुता सोदरपुर सँ देवकृष्णा सुत मानीक दौ पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा सुता दरिहरा सँ भवनाथ सुत चुम्म न दौ सोदरपुर सँ नेना द्दौo बचकन प्रo प्रान्ना.थ सुता वूलन प्रo रमानाथ टीनी फतुरी प्रo शोभनाथ महो बीत्तू का पाली सँ गोखूलनाथ सुत दुरिवया दौ (शा० १०२/०८) खण्ड बला सँ महाराज छत्रसिंह द्दौo वूलन प्रo रमानाथ सुता सोदरपुर सँ चित्रघर सुत भूवन्घलर दौ हरिअम्बो सँ महिनाथ द्दौo टीनी सुतौ मधुसूदन कन्टिर प्रo रतिनाथौ सोदरपुर सँ चित्रधर सुत जीवघर दौ (शा० १९३/०) हरिअम्बत सँ हर्षमणि द्दौo मधुसूदन सुत धर्मनाथ: घुसौत सँ राम सुत मधुसूदन दौ कुजौली सँ नत्थून द्दौo अपरा मधुसूदन सुता दामोदर गोविन्दि जर्नादना माण्ड(र सँ रामधन सुत ठीठर दौ खण्डवबला सँ जिरक्खसन द्दौo कन्टिर प्रo रतिनाथ सुत कपिलेश्र्वर: कुजौली सँ मनभरण सुत रमानन्दर दौ बेलउँच सँ भूषण द्दौo कपिलेश्र्वर सुता
खण्डेबला सँ विष्णुज सिंह सुत चण्डे्श्र्वर सिंह दौ पण्डुणआ सँ जीवो द्दौo अपरा कविलेश्र्वर सुता ब्रह्मानन्दद भगमानानन्दर मोहनानन्दद विनोदानन्दार खण्डदबला सँ कृष्णसदत्त सुत हरिनन्दणन दौ घुसौत सँ फतुरी द्दौo ब्रह्मानन्दड सुत मिथिलेश: अलय सँ चौ० हरिकान्त सुत न्यावयाधीश रतिकान्त‍ दौ माण्डनर सँ राधाकान्तद द्दौo भगवानानन्दि सुता खण्ड्बला सँ कमलाकान्तण सुत चित्रकान्तु दौ पाली सँ विकल सुत रूपनाथ द्दौo फतुरी प्रo शोभनाथ सुतौ शम्भुुनाथ उषानाथ प्रo मुरौ सकराढ़ी सँ देवीदत्त सुत जगमोदन दौ (शा० १२२/०७) वुधवाल सँ छत्रनाथ द्दौo शम्भुीनाथ सुता सोदरपुर सँ ठेठाई सुत झिंगुर दौ खौआल सँ वेणीदत्त द्दौo अपरा सुतौ फूची प्रo शक्तिनाथ: अलय सँ राजा वेदानन्दु सिंह सुत राजा लीलानन्द० सिंह दौ दरिहरा सँ गोपीनाथ द्दौo वावू फूच्चीस प्रo शक्तिनाथ सुतौ अमरनाथ विजयनाथौ तिसउँत सँ चिरत्र्जीव सुत भगवत नारायण दौ बेलउँच सँ कुमर द्दौo अमरनाथ प्रo बदूक जी सुतौ हिराजी प्रo विश्व म्भ्र प्रेमनाथ इन्द्रखनाथा हरिअम्बौ सँ बम्भत सुत पुरूषोत्तम दौ खौआल सँ बवूआ द्दौo विजयनाथ सुतौ रमानाथ भूपेशनाथौ पवौली सँ बुद्धि सुत डीहनाथ दौ
हरिअम्बद सँ वावू द्दौo रमानाथ प्रo भन्नून सुतौ मिलिन्दअ अलय सँ देवकान्तँ सुत महेन्द्रौकान्त दौ राजनपुरा दरिहरा सँ हृषिकेश द्दौo भूपेशनाथ सुता भरवरौली सँ कुजौली सँ सुत विनोदानन्दत दौ सँ द्दौo उषानाथ प्रo सूर सुता माण्डखर सँ रामधन सुत ठीठर दौ खण्ड बला सँ जीवन द्दौo महो वितू सुतौ सुन्दौर गोवर्द्धनो माण्ड र सँ श्यापम सुत जयपति दौ पवौली सँ विजय गोविन्दर द्दौo गोवर्द्धन सुत शिवनाथ: हरिअम्बस सँ पंचमणि सुत नन्द‍न दौ सोदरपुर सँ दामोदर द्दौo शिवनाथ सुतौ भोलानाथ सुमननाथौ फनन्ददह सँ मांगु सूत मधुकान्तज दौ खोआल सँ टेकनाथ द्दौo

(१९१) उपटीप-पुवारिपार सुल्हुनी नरउनसँ बेहट
अपरा बाँका उमानाथ सुतौ जीवन गदापाणि दरिहरा सँ नित्यालनन्दी सुत मोतीनन्द न दौ (उ० टी० ७६/०९) हरिअम्बस सँ मेघनाथ द्दौo जीवन सुता योगनाथ जगदबन्धु गोपीनाथ ब्रजनाथा पाली सँ गोखूलनाथ सुत हेमनाथ दौ (शा० १०६/०४) सोदरपुर सँ काशीनाथ द्दौo योगनाथ सुत बैद्यनाथ: पवौली सँ भैरवदत्त सुत चन्द्र दत्त दौ (२७६/०७) माण्डपर सँ काशीनाथ द्दौo जगद्धबन्धुा सुत पचकौड़ी प्रo लेखनाथ: वुधवाल सँ कृष्णददत्त सुत विद्यानाथ दौ (उ० टी० ६६/०२) नरउन सँ लक्ष्मीददत्त द्दौo अपरा जगतबन्धुद सुता मुक्तिनाथ गंगानाथ शिवनाथ एकनाथ पोरवनाथ पिणाकनाथा माण्डुर सँ कुमर सिंह सुत झलवा सिंह दौ (शा० १८६/०/०) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo पचकौड़ी प्रo लेखनाथ सुता करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ (शा० १८३/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo अपरा पचकौड़ी सुता सरिसब सँ शशिघर सुत रामगोपाल दौ (उ० टी० ०३/०२) वलियास सँ मधुसूदन द्दौo गंगानाथ सुता पाली सँ जयकृष्णश सुत योगकृष्णौ दौ (उ० टी० ३९/०२) दरिहरा सँ यादव द्दौo मुक्तिनाथ सुता पाली सँ गंगाधर सुत गुणघर दौ (उ० टी० ३५/११) नरउन सँ दामोदर द्दौo शिवनाथ सुता पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्ड र सँ बालह द्दौo अपरा शिवनाथ सुता सोदरपुर सँ घनानन्दग सुत भूघर दौ (उ० टी० २९/१२) नरउन सँ बनखंडी द्दौo पोषनाथ सुतौ बलभद्र कलानाथौ पाली सँ हर्षी सुत खगनाथ दौ (उ० टी० ३३/०३) खण्ड बला सँ श्री नन्द न द्दौo पिणाकनाथ सुता पाली सँ हर्षी सुत एकानाथ स्यै व दौ (उ० टी० ३३/०३) खण्डरबला सँ श्री नन्दान द्दौo एकनाथ सुता करमहा सँ कुत्र्जन सुत दीनानन्दन दौ (उ० टी० ६३/०) दरिहरा सँ खड़गपाणि द्दौo कलानाथ सुता खण्डयबला सँ वावू खोलामापति सिंह सुत वावू चन्द्र पति सिंह दौ (शा० २९०/०७) माण्डहर सँ वैयाo दिनबन्धु द्दौo गोपीनाथ सुत अम्बिकानाथ: पाली सँ उर्व्बीसघर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्डमबला सँ गोपाल द्दौo अपरा गोपीनाथ सुता सोदरपुर सँ ठेङनि सुत बम्मौ प्रo आद्यादत्त दौ (उ० टी० २६/१३) बुधवाल सँ बछरण द्दौo अम्बिकानाथ सुत काशीनाथ: पाली सँ कलरू सुत फूदी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डरर सँ बालह द्दौo ब्रजनाथ सुता सोदरपुर सँ भीरवन सुत केशी प्रo नन्दीापति दौ (उ० टी० १३/१०) नरउन सँ गोविन्दी द्दौo अपरा ब्रजनाथ सुता पाली सँ उर्व्वीतधर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्ड बला सँ गोपाल द्दौo गदापाणि सुता सोदरपुर सँ देवकृष्णि सुत मानीक दौ (उ० टी० ३०/०९)पाली सँ देवनाथ द्दौo अपरा गदापाणि सुता राधानाथ सिद्धिनाथ रविनाथा पाली सँ गोखूलनाथ सुत परिवया दौ (उ० टी० ३४/०९) खौआल सँ बनी द्दौo राधानाथ सुत बौकू क: पवौली सँ घरभरण सुत दौ पाली सँ कलरू द्दौo दिनानाथ प्रo बौकू सुता शशिनाथ शिलानाथ मदनबभभोली का पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत मo मo उ० डा० सर गंगानाथ दौ (उ० टी० ३७/०) सकराढी सँ वैया० हर्षनाथ द्दौo शशिनाथ सुता प्रेमनाथ विनयनाथ भक्तिनाथ करमहा सँ गोवर्द्धन सुत सूर्य माधव दौ (उ० टी० ५६/०४) सोदरपुर सँ जीवघर द्दौo
(१९२) उपटीप-पुवारिपार सुल्ह्नीसँ बेहट ९६ नवटोल०
मदनसुता पाली सँ खगनाथ सुत नीरस दौ (उ० टी० ३३/०७) खण्ड/बला सँ वावू तीर्थोश्र वसिंह द्दौo बमभोली सुता दरिहरा सँ घनानन्दर सुत गिरिजानन्दश झा दौ (उ० टी० ७५/०६) करमहा सँ भेषदत्त द्दौo सिद्धिनाथ सुतौ चंचल धीरनाथौ खण्ड)बला सँ जगत सिंह सुत मo मo उ० कृष्णी सिंह दौ (शा० १२१/०६) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo चंचल सुता पाली सँ हर्षी सुत भवनाथ दौ (उ० टी० ३३/०२) दरिहरा सँ जयभद्र द्दौo धीरनाथ सुतौ दयानाथ शिवेन्द्र नाथौ पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उ० टी० ३७/१०) सकराढी सँ वैया० हर्षनाथ द्दौo दयानाथ सुता सुशील मनोज जयेश जयन्तार सँ सुत यशोदानन्दद झा दौ सँ द्दौo शिवेशनाथ सुता सँ सुत तेजनाथ दौ सँ द्दौo रविनाथ सुतो गेहनाथ खगनाथौ खण्डौबला सँ जगत सिंह सुत दामोदर सिंह दौ (शा० २०५/१०) तिसउँत सँ गिरधारी द्दौo हरिनाथ प्रo गेहनाथ सुता चेतनाथ मयानाथ सतीनाथा पाली सँ नैष्ठिक धरानाथ सुत वावू विजयनाथ दौ (उ० टी० ३७/१०) सकराढ़ी सँ हर्षनाथ द्दौo खड़्गनाथ सुतो जीवनाथ: पाली सँ नैष्ठिक घरानाथ सुत मo मo उ० डा० सर गंगानाथ दौ (उ० टी० ३७/०) सकराढी सँ वैया. हर्षनाथ द्दौo
दयानाथ सुत वावू जानकीनाथ खण्डवबला सँ महाराजमाधव सिंह दौ (शा० १००/०३) करमहा सँ लक्ष्मीतदत्त द्दौo अपरा दयानाथ सुतौ वावू मनमोहन खण्डथबला सँ महाराज माधव सिंह दौ (शा० ११५/०७) नरउन सँ गोखूलनाथ द्दौo अपरा दयानाथ सुता दरिहरा सँ भवनाथ सुत कुमुद्धनाथ दौ (उ० टी० ७४/०३) बुधवाल सँ परशमणि द्दौo जानकीनाथ सुता फौजदार बद्रीनाथ इन्द्र्नाथ प्रo नेना बच्चूँका माण्ड र सँ घनानन्दा सुत कुलपति दौ (उ० टी० ८०/०६) पाली सँ घनानन्दम द्दौo फौजदार बद्रीनाथ सुता

(१९३) उपटीप-पुवारिपार सुल्हरनीसँ नवटोल
बोधनाथ विश्र्वनाथ रघुनन्द्न प्रo अर्क्कीनाथ यदुनाथ प्रo शोभनाथा: माण्डपर सँ अच्छुपति सुत जीवपति दौ (उ० टी० ८८/०) करमहा सँ बच्चीज द्दौo बोधनाथ सुतौ ब्रजनन्द न शिवनन्दवनौ सोदरपुर सँ चित्रघर सुत भूवन्घजर दौ (उ० टी० १५/०/०) हरिअम्बम सँ महिनाथ द्दौo विश्र्वनाथ सुत हरिनन्दमन: सोदरपुर सँ चित्रधर सुत भूवन्घसर दौ (उ० टी० १५/०/०) हरिअम्बस सँ महिनाथ द्दौo अपरा विश्र्वनाथ सुता दरिहरा सँ खगनाथ सुत गदापाणि दौ (उ० टी० ७८/०२) पवौली सँ हृदयनन्द न द्दौo रघुनन्दरन प्रo अर्क्कनाथ सुत श्यानमानन्द०: बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (उ० टी० ६६/०५) वलियास सँ नन्दीँपति द्दौo हरिनन्दनन सुत भवानन्दँ वुधवाल सँ गिरधारी सुत रघुनन्दसन दौ (उ० टी० ६३/११) सोदरपुर सँ नेना द्दौo भवानन्दस सुत मयानन्दय सँ सुत जगन्ना थ तुलानन्द दौ सँ द्दौo अपरा हरिनन्द न सुत कुलानन्दा: पाली सँ कलरू सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ३२/०६) माण्डनर सँ बालह द्दौo कुलानन्दद सुता उग्रानन्द महानन्दाम सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत वीरभद्र दौ (उ० टी० २३/११) बुधवाल सँ मणीश्र्वर द्दौo ब्रजनन्दँन सुत सीतानन्दान: खण्डदबला सँ श्री नन्दरन सुत महादेब दौ (१९४/०२) माण्डीर सँ मन्नूु द्दौo सीतानन्द(न सुता विद्यानन्दनन जीतेन्द्र नन्दबन गिरीश नन्द्ना दरिहरा सँ मार्कण्डेँय सुत ठक्कoन दौ (उ० टी० ७८/१२) वुधवाल सँ नेनमनि द्दौo शिवनन्द्न सुत सच्चिदानन्द प्रo फणिनाथ: सोदरपुर सँ प्रितिनाथ सुत रामभद्र दौ (उ० टी० २३/८) माण्डार सँ नरपति द्दौo सच्चिदानन्दन प्रo फणिनाथ: सुता खण्डाबला सँ आनन्द न सुत काशीनाथ दौ (शा.९४//०२) रवौआल सँ तीर्थनाथ द्दौo श्या मानन्द सुत दयानाथ:रवण्डाo महादेव दौ (शा० १९४/०२) माण्ड र सँ मन्नूौ द्दौo अपरा श्याथमानन्दश सुता आद्यानन्द‍ धर्मानन्दन रमानन्दा सोदरपुर सँ पुरूषोत्तम सुत जयनन्द०न दौ हरिअम्बर सँ मुसहड़ द्दौo आद्यानन्दल सुता विजयानन्द: खण्डमबला सँ वावू सिंह सुत वावू कृष्णन नन्द४न सिंह दौ सँ द्दौo धर्मानन्दन सुता पचही खण्डपबला सँ वावू सिंह सुत वावू मेघपति सिंह दौ सँ द्दौo रमानन्द सुत सरिसब खौआल सँ सुत चन्द्र मोहन दौ (उ० टी० ७०/०) खण्डदबला सँ कलाधारी सिंह द्दौo दयानन्दप सुता डा० सूरज महिवी पाली सँ गंगानाथ सुत विभूतिनाथ दौ (उ० टी० ३७/०४) वलियास सँ पुण्यापति द्दौo यदुनाथ प्रo शोभनाथ सुतौ तारानन्दा इशनाथौ बुधवाल सँ बछरण सुत भैयो दौ (उ० टी० ६६/०५) वलियास सँ नन्दीुपति द्दौo तारानन्द‍ सुता खण्डाबला सँ सुत परमानन्दन दौ पाली सँ जगन्नालथ द्दौo सरसकविप्रो० इशनाथ सुता ब्रजनाथ प्रo उमानन्द चन्द्र नाथ प्रo पद्मानन्द कृप्णािनन्दान: सरिसब सँ श्रीपति सुत राशपति दौ (उ० टी० ०१/०) पाली सँ विन्य्ँ नाथ द्दौo उमानन्दव सुता खौआल सँ कन्टिर प्रo लेखनाथ सुत द्वारिकानाथ प्रo पंडितजी दौ (उ० टी० ७०/०/०) सोदरपुर सँ भीमनाथ द्दौo पद्मानन्दी सुता अनीष मनीष आशीषा सँ सुत सूर्यानन्द झा दौ।।

(१९४) ९७ उपटीप-पुवारिपार सुल्हौनीसँ नवटोल नेना प्रo इन्द्रानाथ सुता सोदरपुर सँ मउज सुत हरिनाथ दौ (उ० टी० ३१/०४) करमहा सँ योगानन्दद द्दौo वावू मनमोहन सुतौ पुरन्द र प्रo तेजनाथ फूद्दे प्रo गंगानाथौ सोदरपुर सँ विष्णुसदत्त सुत ठेङनि दौ (उ० टी० २६/०८) दरिहरा सँ भवनाथ द्दौ पुरन्दमर प्रo तेजनाथ सुतौ पुण्यीनाथ कमलानाथौ सोदरपुर सँ भूवन्धसर दौ (उ० टी० १५/०/०) माण्ड्र सँ गोखूल द्दौo अपरा तेजनाथ सुता माण्डरर सँ आँरवी सुत ठीठर दौ (उ० टी० ८८/०९) हरिअम्ब् सँ रंगलाल द्दौo पुण्य नाथ सुत शिवनाथ वुधवाल दौ वाचा सुत फणीश्र्वर दौ (उ० टी० ६६//४) नरउन सँ वबुए द्दौo शिवनाथ सुता सोदरपुर सँ दयानिधि सुत घनश्यापम दौ घनश्यारम सुता श्रा कुन्तीलदाय पाली सँ देवनाथ सुत गोपाल दौ दरिहरा सँ लक्षमन द्दौo अपरा शिवनाथ सुता घुसौत सँ दूर्म्मिल सुत अपूछ दौ खण्डवबला सँ देवराज सिंह द्दौo कमलानाथ सुता दुर्गानाथ दिनानाथ अमरनाथ: सोदरपुर सँ ठीठर सुत ववुजन दौ (उ० टी० ३०/१२) बुधवाल सँ गोशाँई द्दौo दुर्गानाथ सुतौ विन्दुमनाथ सिन्धुानाथ प्रo देवीनाथ प्रo तंत्रनाथा हरिअम्ब सँ गंगानाथ सुत इन्दुरनाथ दौ (उ० टी० ४३/१२) दरिहरा सँ विश्वािनन्दु द्दौo दिनानाथ सुत वेदनाथ खण्ड बला सँ वावू सिंह सुत वावू मोदेश्र्वर सिंह दौ घोसोत सँ सत्यघनारायण सिंह द्दौo अमरनाथ सुतो कुमुदनाथ: खण्ड बला सँ वावू सिंह सुत वावू तंत्रेश्र्वर सिंह दौ सकराढी सँ सत्यननारायण द्दौo विन्दुवनाथ सुता माण्डार सँ यदुनन्द न सुत दिनानन्दय सिंह दौ (उ० टी० ८६११) सँ द्दौo सिन्धुा नाथ सुतौ पद्मनाथ ललितनाथौ खण्डुबला सँ सुत वावू कलाधारी सिंह दौ सँ द्दौo फूद्दे प्रo गंगानाथ सुता कृष्णव जी प्रo चेतवनाथ विद्यानाथ ऋद्धिनाथ तिलकनाथ केशवनाथा सोदरपर सँ चित्रधर सुत भूवन्ध र स्यैदव दौ (उ० टी० १५/०/०) माण्डकर सँ गोखूल द्दौo कृष्णेजी प्रo चेतनाथ सुतो दिनानाथ प्रo चन्द्रथशेखर हरिअम्बत सँ रंगलाल सुत पंचमणि दौ (उ० टी० ४५/०) पबौली सँ प्या५रे द्दौo।। अपरा कृष्णकजी प्रo चेतनाथ सुता खौआल सँ हेमनाथ सुत हरि दौ सरिसब सँ बतहा द्दौo दिवानाथ प्रo चन्द्र शेखर सुत शशिनाथ सरिसब सँ ऋषिनाथ प्रo शशिनाथ सुतो विन्य्ार नाथ कुण्डिली सँ सुत हरेनाथ दौ सँ द्दौo करमहा सँ गिरिधारी सुत केशव दौ (उ० टी० ६१/०/०) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo ऋद्धिनाथ सुत पियुषनाथ: करमहा सँ गिशिधारी सुत केशव दौ (उ० टी० ६१/०/०) सोदरपुर सँ मनहर द्दौo:सुत जगदीश: पाली सँ फणिनाथ सुत लोकानन्दत दौ नरउन सँ मथुरानाथ द्दौo जगदीश सुत सँ सुत लक्ष्मीतकांत मिश्र दौ सँ द्दौo तिलकनाथ सुता सरिसब सँ गुणपति सुता शम्भुानाथ दौ माण्ड्र सँ बच्चूि द्दौo केशवनाथ सुतौ टंकनाथ वरदानन्दौह विमलानाथ पाली सँ खगनाथ सुत जयनाथ दौ (उ० टी० ३५/०३) सोदरपुर सँ ऐंठहू द्दौo टंकनाथ सुता शभुनाथ शंकरनाथ अशोक अभय विनय आदित्यस करमहा सँ बल्लोन सुत फणिनाथ दौ (उ० टी० ५७/०८) नरउन सँ मथुरा नाथ द्दौo वरदानन्द/ सुत उदयनाथ सँ सुत सीतानाथ झा दौ सँ द्दौo

(१९५) उपटीप-पुवारिपार सुल्हरनी सँ बेहट नवटोल
मोदनाथ सुतौ तेजनाथ हेमनाथौ माण्डपर सँ यदुनन्दँन सुत दिनानन्दफ सिंह दौ (उ० टी० ८६/०) करमहा सँ जनानन्दo द्दौo वाचस्पउति सुता हरिअम्बा सँ कमलनाथ सुत शक्तिनाथ मिश्र दौ सँ द्दौo विमल नाथ सुतौ विवेक नाथ खोजनाथौ सँ सुत कुलानन्दद झा दौ सँ द्दौo कुमुदनाथ सुत सुमन सरिसब सँ सुत रामेश्र्वर गोपाल दौ (उ० टी० ०६/०६) दरिहरा सँ लक्ष्मीुनाथ द्दौo सुमन प्रo मोहन जी सुता विठ्ठो सँ सुत विद्यानन्द् झा दौ सँ द्दौo शम्भुतनाथ सुत नारायण रजौरा माण्ड०र सँ देवनन्दसन सुत चन्द्र३नन्दकन झा दौ (उ० टी० ८०/०) सँ गुणेश्र्वर द्दौo
दहौरा अथ त्रिपुरौली नरउन ग्रामारम्भस: (शा० १८४/०७) स० गुणानन्दभ सुतौ भोलानाथ श्रीधरौ हरिअम्बम सँ नारायण सुत हरिनाथ दौ सकराढ़ी सँ गरीब द्दौo भोलानाथ सुत अभयनाथ: खौआल सँ पिताम्बसर सुत श्रीदत्त दौ करमहा सँ भवानीदत्त द्दौo अभयनाथ सुता एकहरा सँ ववुरैया सुत रामचन्द्रन दौ रामचन्द्र सुतौ देवचन्द्रन नागचन्द्रो खौआल सँ आँरवी सुत हेमनाथ दौ करमहा सँ ऋद्धि द्दौo स० अभयनाथ सुता पिणाकनाथ हृदयनाथ लीलानाथ यदुनाथा घुसौत सँ शम्भुुनाथ सुत परशमणि दौ पण्‍डुआ सँ बलभद्र द्दौo हृदयनाथ सुता खण्डरबला सँ थोथी सुत यदुनाथ दौ करमहा सँ बौनू द्दौo लीलानाथ सुता दरिहरा सँ विद्यानाथ सुत ननू दौ सोदरपुर सँ जीवधर द्दौo अपरा हृदयनाथ सुतो तुलानाथ करमहा सँ हेमदत्त सुत वितू दौ नरउन सँ तेजनाथ द्दौo अपरा सुता बैद्यनाथ प्रेमनाथौ करमहा सँ बचकन सुत बल्लोर दौ पवौली सँ मन्धबन द्दौo तुलानाथ सुता सोदरपुर सँ गोशाइ सुत मo मo उ० बालकृष्णस दौ सँ द्दौo

(१९६) उपटीप-पुवारिपार त्रिपुरौली सँ दहौरा ९८. सरस्व९ती प्रो० बैद्यनाथ सुता दुर्गानाथा मोतीनाथ महेन्द्र नाथा खण्डलबला सँ वावू सिंह सुत वावू गुणधारी सिंह दौ सँ द्दौo दुर्गानाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo मोतीनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo नरेन्द्र नाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo यदुनाथ सुतौ विश्र्वनाथ सोदरपुर सँ वेदघर सुत शम्भुूधर दौ करमहा सँ भोली द्दौo विश्र्वनाथ सुत मित्रनाथ: खण्डमबला सँ महिपति सिंह सुत वावू योगीपति सिंह दौ करमहा सँ चंचल द्दौo मित्रनाथ सुत सँ सुत लूटन मिश्र दौ सँ द्दौo प्रेमनाथ सरस्वीती सुता अलय सँ राजा कलानन्दच सिंह सुत कुमार कृष्णातनन्दट सिंह दौ खण्डवबला सँ केवलकृष्णु द्दौo अपरा यदुनाथ सुतौ नित्य नाथ रमानाथौ माण्डलर सँ कन्हााई सुत फलहारी दौ खण्डीबला सँ रघुपति द्दौo
सरस्वलती श्रीधर सुता राममोहन सुन्दिर बनमालीका माण्डतर सँ इशान्नााथ सुत मानीक दौ जजिवाल सँ हिरफूल द्दौo राममोहन सुत लूचन प्रo पद्मनारायण: अलय सँ शिवलाल सुत जगत् लाल दौ सरिसब सँ बतहन द्दौo लूचन प्रo पद्मनारायण सुता जगुती जजिवाल सँ नीलकंठ दौ पालीसँ भगनाकर सुत नरसिंह दौ० अपरा लूचन प्रo पद्मनारायण सुता बैद्यनाथ शशिनाथ शिवनाथा वलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ मो० न० (९.७३/०७) बेलउँच सँ केशव द्दौo बैद्यनाथ सुत प्रतुल कुमार: खौआल सँ म.म.उ. चुम्मेह सुत दामोदर दौ पाली सँ रवुशरू द्दौo शशिनाथ सुता कंचन चन्द्र् प्रo हिरा राजीव लोचन मिहिर कुमार कोदरिया सँ गणेशचन्द्र सुत शुभचन्द्रै दौ खौआल सँ अपरा लूचन सुता वलियास सँ हर्षनाथ सुत चिरत्र्जीव दौ बेलउँच सँ केशव द्दौo सरस्व्ती वनमाली सुता बभनियाम सँ छोटकू सुत रूदी दौ सोदरपुर सँ महेशदत्त द्दौo स० सुन्दआर सुता सरिसब सँ पाँ कमल सुत पाँ घरभरण दौ वुधवाल सँ ठीठरू प्रo श्रीपति द्दौo

(१९७) उपटीप-पुवारिपार पुडैसँ महरैल अथ पुड़े नरउन ग्रामारम्मप: (१०१/०७) छत्रपति सुता कलानाथ रूपनाथ मनसुख गोखूल लक्ष्मीूनाथ महो भवनाथा दरिहरा सँ भिरवाई सुत गंगाधर दौ (शा० ९७/०४) नरउन सँ दामोदर द्दौo कलानाथ सुता खण्डरबला सँ मणिनाथ दौ (शा० १०१/०९) करमहा सँ जगन्नावथ द्दौo रूपनाथ सुता सोदरपुर सँ हृदयनाथ दौ (उ० टी० १३/०) खौआल सँ छबन द्दौo मनसुख सुता सोदरपुर सँ दुरवभंजन सुत सोनी दौ (उ० टी० ३०/०) दरिहरा सँ वै० जीवनाथ द्दौo गोखूलनाथ सुत गोपाल: माण्ड४र सँ दुर्गादित्य३ दौ (शा० ११२/०५) हरिअम्बद सँ यार द्दौo हेमनाथ प्रo गोपाल सुतौ वावू मनहर वावू चुम्मननो खण्ड)बला सँ माधव सिंह दौ (शा० १०३/०५) वलियास सँ हरपति द्दौo वावू मनोहर सुता दामोदर छोटकू रघुवर गिरधर शिवनन्ददन दूनीका सोदरपुर सँ चित्रधर दौ (उ० टी० १५/०७) करमहा सँ दुरवभजन द्दौo दामोदर सुता सकराढी सँ धरानाथ दौ (शा० १२४/०३) खण्डूबला सँ परशमणि द्दौo अपरा दामोदर सुता श्रीनाथ गौरीनाथौ करमहा सँ गोखुल सुत हेमकर दौ (शा० ५४/०) खण्ड बला सँ जगत सिंह द्दौo श्री नाथ सुता बैद्यनाथ दुर्गा नाथो सीतानाथा करमहा सँ भेषदत्त सुत फूद्दी दौ (उ० टी० ५७/०६) खण्डडबला सँ पाँ कमलमणि द्दौo बैद्यनाथ सुता प्रमोदनाथ जीवनाथ चेतनाथ कुमुदनाथा बेहट हरिअम्बय सँ रेवतीरमण सुत प्रितिनाथ दौ (उ० टी० ४८/०५) खण्ड/बला सँ वावू ब्रजनन्द न सिंह द्दौo
दुर्गानाथ सुतौ ललीत मदनौ खण्डेबला सँ यदुनन्दतन सुत बदरी ठाकुर दौ (शा० १९०/०९) बुधवाल सँ नेनमणि द्दौo अपरा दुर्गानाथ सुता अनील घुसौत सँ परमेश्र्वर सुत सत्यगनारायण दौ (उ० टी० ४९/०६) नरउन सँ लक्ष्मीदनाथ द्दौo गौरीनाथ सुतौ गंगानाथ गणनाथौ खण्डउबला सँ रघुनन्दनन सुत चंचल दो (शा० १८२/०७) हरिअम्बव सँ तारानाथ द्दौo गंगानाथ सुता राधानाथ दयानाथ सुधीरनाथ जयानाथ अम्बिकानाथा सँ सुत प्रितिनाथ झा दौ सँ द्दौo

(१९८) ९९ उपटीप-पुवारिपार पुड़े-नाउनसँ महरैल
गणनाथ सुता इन्दुुनाथ विश्र्वनाथ चन्द्रानाथ नन्दरनाथ रमानाथा सँ सुत ठक्क०न दौ सँ द्दौo छौटकू सुता सोदरपुर सँ मानीक सुत ठीठर दौ (उ० टी० ३०/११) पाली सँ लक्ष्मी्धर द्दौo रघुवर सुतौ भद्रीनाथ फतुरी प्रo ऋद्धिनाथौ करमहा सँ भैरव सुत ठीठर दौ सरिसब सँ गणेश द्दौo भद्रीनाथ सुता दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत जयभद्र दौ (उ० टी० ७७/१३) खण्डoबला सँ भीरवू द्दौo फतुरी प्रo ऋद्धिनाथ सुता वलियास सँ मणि सुत काली दौ (शा० २०६/०५) तिसउँत सँ गिरिधारी द्दौo गिरिधारी सुता करमहा सँ पद्मापति सुत शीतल दौ(उ० टी० ६२/०६) बेलउँच सँ भूषण द्दौo शिवनन्दिन सुत जगन्नााथ दरिहरा सँ चित्रनाथ सुत बलभद्र दौ (उ० टी० ७७/०५) सोदरपुर सँ गोपाल द्दौo जगन्नाौथ सुतो अमरनाथ करमहा सँ विश्र्वनाथ सुत नेना दौ माण्ड्र सँ ठीठर द्दौo अमरनाथ सुता खण्डरबला सँ महादेव सुत बलदेव ठाकुर दौ (शा० १९४/०७) करमहा सँ पूर्णानन्द द्दौo टूनी प्रo रूचिनाथ सुतो चण्डीानाथ: पाली सँ उर्व्वीाधर सुत गंगाधर दौ (उ० टी० ३५/१०) खण्डलबला सँ गोपाल द्दौo अपरा दूनी प्रo रूचिनाथ सुतौ खड्गनाथ भीमनाथौ पाली सँ मथुरा सुत रज्जे दौ खण्डचबला सँ राजा द्दौo चण्डीानाथ सुता पाली सँ सदानन्दर सुत रघुनन्दतन दौ (उ० टी० ३१/०८) माण्डँर सँ ठीठर द्दौo खड़्गनाथ सुता गणगण पशुपति नरनाथा खण्डडबला सँ तारानाथ सुत रमानाथ दौ (शा० १९७/०६) माण्डरर सँ बतहा द्दौo बद्रीनाथ प्रo गणगण सुता बेहट सँ सुत दौ सँ द्दौo पशुपति सुत दुर्गानाथ: विठ्ठो सँ सुत दौ सँ द्दौo पशुपति सुत दुर्गानाथ सुता उदयनाथ तंत्रनाथ यंत्रनाथ मंत्रनाथा वलियास सँ सुत शचीनाथ दौ सँ द्दौo भीमनाथ सुतौ श्री मोहन: माण्डठर सँ यदुनन्द न सुत झोंटहू दौ (उ० टी० ८५/०३) सोदरपुर सँ बचकन द्दौo

(१९९) उपटीप-पुवारिपार पुडे्सँ
वावू चुम्म न सुतौ रघुनन्दान बनखंडी प्रo तेजनाथौ सोदरपुर सँ मनसुख सुत कृष्णादत्त दौ (उ० टी० २९/०) नरउन सँ गुणानन्दथ द्दौo रघुनन्दपन सुत कमलाकान्त) ठक्कूह प्रo कलानाथौ सोदरपुर सँ ठीठर प्रo शक्रनाथ दौ (उ० टी० २१/०९) नरउन सँ बौकू द्दौo कमलनाथ सुतौ गोपीनाथ जानकीनाथौ खण्डँबला सँ पाँ कमलमणि दौ (शा० ८३/०६) दरिहरा सँ भीरवर द्दौo गोपीनाथ सुतौ श्याामानन्दउ ऋद्धिनाथौ करमहा सँ भोली सुत राजा दौ (उ० टी० ५२/१४) वलियास सँ काली द्दौo जानकीनाथ सुत ब्रजनाथ: सोदरपुर सँ मo मo जयनाथ सुत यदुनाथ दौ (उ० टी० १७/०७) हरिअम्बौ सँ केशीलाल द्दौo ब्रजनाथ सुता शशि शेरवर विधु शेरवर मिहिरशेरवर चन्द्रमशेखरा दरिहरा सँ चंचल सुत गोपीनन्दँन दौ (उ० टी० ७६/०९) करमहा सँ वेदनाथ द्दौo शशि शेरवर सुता दिगउन्धु सोदरपुर सँ सुत हरिनन्द न दौ सँ द्दौo ठक्कून प्रo कलानाथ सुतो काशीनाथ उमानाथौ पाली सँ परशमणि सुत तीर्थमणि दौ (उ० टी० ३९/०७) दरिहरा सँ भिरवर द्दौo काशीनाथ सुतौ यदुनाथ कोषनाथौ सँ सुत गोविन्दद झा दौ सँ द्दौ उमानाथ सुता अरविन्द सुन्द र मोदनाथ राकेश अनील राजेशा दरिहरा सँ चंचल सुत गोपीनन्दगन दौ (उ० टी० ७६/०९) करमहा सँ वेदानाथ द्दौo बनखंडी प्रo तेजनाथ सुतो मथुरानाथ मणिनाथौ सोदरपुर सँ श्रीनाथ सुत ठीठर प्रo शक्तिनाथ दौ (उ० टी० २१/०९) नरउन सँ बौकू द्दौo मथुरानाथ सुत श्या मसुन्दौर: पबौली सँ घरभरण सुत तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्बश सँ योगीलाल द्दौ

(२००) उपटीप-पुवारिपार १०० श्या२म सुन्दपर सुता विनोद अमर बलदेव हरिदेव सुधीर जिष्णु नाथा: पाली सँ वावू नन्दलन सुत लोकनाथ दौ (उ० टी० ३३/०७) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौo विनोद सुतो रमानाथ राजनाथौ सँ सुत श्या्मानाथ दौ सँ द्दौo बलदेव सुत समीरनाथ सँ सुत काशीनाथ झा दौ सँ द्दौo हरिदेव सुता सँ सुत सोमनाथ झा दौ सँ द्दौo मणिनाथ सुतौ मोतीनाथ चेतनाथ युगनाथा पवौली सँ घरभरण सँ तपसी दौ (उ० टी० १०/०७) हरिअम्ब सँ योगीलाल द्दौo मोतीनाथ सुतो मित्रनाथ: पाली सँ वावू नन्दान सुत लोकनाथ दौ (उ० टी० ३३/०७) सोदरपुर सँ प्रेमनाथ द्दौo मित्रनाथ सुता सँ सुत दौ सँ द्दौo चेतनाथ सुता अमरनाथ विभूतिनाथ अभय विनय अजया: खण्डदबला सँ वावू श्री हेमपति सिंह दौ सँ द्दौo अमरनाथ सुत नवल किशोर: सर्वसीमा खण्ड७बला सँ सुत सीतानाथ दौ सँ द्दौo नवलकिशोर सुता कन्होतली सोदरपुर सँ विनोदत्त सुत अनुदत्त दौ सँ द्दौo लक्षमीनाथ सुतौ चित्रनाथ चन्द्रसनाथौ खण्डिबला सँ प्रान्ना थ सुत मo मo उ० मणिनाथ दौ (शा० १८१/०२) करमहा सँ जगन्नातथ द्दौo चित्रनाथ सुता रमानाथ वुद्धिनाथ मन्धरन विश्वीनाथा दरिहरा सँ बन्धु सुत चिन्ताणमणि दौ (उ० टी० ७४/०/२) सोदरपुर सँ मनसुख द्दौo रमानाथ सुता दरिहरा सँ किर्तिनाथ सुत चित्रनाथ दौ (शा० २०३/०३) नरउन सँ स० गुणानन्दा द्दौo बुद्धिनाथ प्रo वूलन सुता पाली सँ दुल्ल ह सुत ठेङनि दौ (३५/०/०) नरउन सँ लक्ष्मीखनाथ द्दौo घननाथ प्रo मन्धसन सुता दरिहरा सँ कीर्तिनाथ सुत खगनाथ दौ (शा० २००/०२) सकराढ़ी सँ जयदत्त द्दौo विश्र्वनाथ सुत चक्रनाथ: सोदरपुर सँ कन्हा०ई सुत तीर्थमणि दौ (उ० टी० २४/०) माण्डिर सँ ठेङनि द्दौo चन्द्रदनाथ सुतौ रविनाथ प्रo मनभरण महादेवो सोदरपुर सँ हृदयनाथ सुत भीरवन दौ (उ० टी० १०१/०२) पाली सँ भवनाथ द्दौo मनभरण सुतौ बद्रीनाथ हर्षनाथौ पाली सँ दुरिवया सुत आत्मा्राम दौ (शा० १८३/०३) सुरगन सँ राजा श्री नारायण द्दौo अपरा मनभरण सुता सरिसव सँ भिरिवया सुत आँरवी दौ (शा० १८७/०३) खौआल सँ हृदयफूल द्दौo अपरा मनभरण सुता माण्डनर सँ चाण सुत फकीर दौ (उ० टी० ८६/०४) सकराढ़ी सँ चन्द्र दत्त द्दौo बद्रीनाथ सुता पाली सँ चेतनाथ सुत परशमणि दौ (शा० १६६/०२) खण्ड१बला सँ श्या)मनाथ द्दौo हर्षनाथ सुत शशिनाथ: करमहा सँ योगानन्दप सुत कुत्र्जन दौ (उ० टी० ६३/०४) सोदरपुर सँ भूवन्धँर द्दौo

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...