Wednesday, September 09, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :६ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१५१)
सँ भरथ दौ।। एवं मनोहर मातृचक्रं।। मनोहर सुतो गोनू प्रo हेमाङ्ग्‍द पनिचोभसँ रामदेव दौ (६४//०२) वुद्धिनाथ सुतोकवि रामदेवौ माण्‍डरसँ रामचन्‍द्र दौ (५३//०६) रंजन सुत रामचन्‍द्र सुता वुधवालसँ भानुकर दौ (६५//०४) माण्‍डर सँ यशोधर द्दौ. रामदेव सुतो लक्षमन: (१६५/०४) बेलउँचसँ वंशमणि दौ (५१/०४) रत्नपति सुतौ वंशमणि: वंशमणि सुता सकराढ़ीसँ रघुनाथ दौ सोमेश्‍वर प्रपौत्र चमरू पौंत्र केउँटू (२२३/१००) केउँहू सुतो धनपति गौरीपति (७४//०५) पालीसँ रवि दौ।। धनपति सुता महेश (१४९/०७) (२५०/०१) नारायण रघुनाथा: दिधोय सँ ठ. शिवदत्त दौ दिघोयसँ बीजी श्रीहर्ष: एसुतौ श्रीदत्तभवदत्तो भवदत्त सुतो जयदत्त एसुतौ जीवे छीतरौ।। धर्माधिकरणीक भट्ट जीवेसुता पार्णागारिक जानुदत्त रातू का: ।। जानुदत्त सुता देवे गौरी बाटू पॉंखू का: सकुराढ़ीसँ गुणीश्‍वर प्रo गुणे दौ (३२/०६) खण्‍डबलासँ होरे द्दौ. बाटू सुत रविदत्त सुतोजोर: जार रविदत्त वरदत्त प्राणदत्ता: (१७//०१) वरदत्त सुता शिवदत्त काशीनाथ देवनाथ हृदयनाथ हरिनाथा: टकबाल सँ रूचिदत्त दौ।। ठ. शिवदत्त सुतौ उमापति सकौना (१२९//०१) सँ मानू दौ।। रघुनाथ (२९७//०१) सुतो यदुनाथ (१७०//०२) जालय सँ परभू दौ हिरू सुत परमू सुतौ रामदेव: सकराढ़ी सँ नरसिंह प्रo राजू दौ (४९/०९)


(१५२) ।। ६८ ।।
सोने सुतौ श्री राम (८८//०१) नरसिंहौ नरउन सँ कुलपति दौ।। नरसिंह सुतौ शतत्र्जीव: उल्‍लू कुजौली सँ डालू सुर नरपति दौ माण्‍डरसँ काशी द्दौ. एवम् गोनू मातृक चक्रं।। गोनू प्रo हेमाङ्त्रद सुतौ ज्‍योतिर्व्विद उमापति (१६६/०८) वैयाकरण भैरवदत्तौ परहट उचतिसँ पुरूषोत्तम दौ (२५/०३) शुचिकर वृद्ध प्रपौत्र मतिकर प्रपौत्र गढ़कू पौत्र ऐकीसुतो श्रीपति:।। श्रीपति सुत हिंगू सुतौ मधूनी हरिपाणि पबौलीसँ श्री नाथ दौ (४६/०६) महनू सुतौ थेघ हरिकेशौ हरिअमसँ वेणी दौ (५२/०२) अपरा वेणी (९७/०६) सुता हरिहर शंकर महेशा: वलियाससँ महनू दौ (४४/१०) बुधवालसँ विश्‍वेश्‍वर द्दौ. थेघ सुतौ हरिनाथौ (९५//०५) श्रीनाथौ करमहासँ नरहरि दौ (३८/०१) नरहरि सुतौ (९१/०७) रविकर भानुकरौ माण्‍डरसँ अफेल दौ (५३//०६) अफेल सुता बेलउँचसँ बासुदेव दौ (२१//०७) वासुदेव सुता महामहोपाध्‍याय रविनाथ दौ (२२/०/) माण्‍डरसँ मo मo उपाo बटेश द्दौ. श्री नाथ (८६//०८) सुता बू वकदीप्रo मधुसूदन बलभद्र रामभद्रा: (१६४/०४) रवौआलसँ शुचि दौ (४३/०९) राम सुतौ रूचि (१३२//०७) शुचि घोसेतसँ रतनू दौ (५२//०४) रतनू सुतौ भवाई (८६//०७) बासुदेवौ (२५०/०७) दरिहरासँ सीधू दौ।। शुचि सुतौ भवानीक: पनिo शिरू दौ।। मधुनी सुतौ पुरूषोत्तम विश्‍वनाथ (ब.४//०५) भड़गाम जजिवालसँ शिरी दौ (३९//०६) बागु सुत जुड़ीरथ (जुड़ीदत्त) (३२९//०८) सुतो माधव: दरिहरासँ रतनू सुत कोने दौ (५३//०३) कोने (७३//०६) सुता बेलउँचसँ मतिनाथ दौ।। माधव (२९९//११) सुताश्रीकृष्‍णप्रo शिरी छिताइ (१४६//०५) कविराज (८८/०५)

(१५३)
हरिअम सँ देवनाथ दौ (४५//०१) माण्‍डरसँ रघु द्दौ. श्री कृष्‍णप्रo (२२४//०६) शिरी सुतौ बनाईप्रo (७४/०९) बल्‍ली गतिरामौ पालीसँ मुकुन्‍द दौ मुकुन्‍द सुता यदु रामनाथ सुन्‍दरा (२०७//०४) दरिहरासँ रूचि दौ।। एवम् पुरूषोत्तम मातृक चक्रं।। पुरूषोत्तम सुतौ कल्‍याणवती महिन्‍द्रपुर पण्‍डुआसँ पाँ (पत्र्जीकार) भगीरथ दौ (६४/०७) पाँ भागी रथ सुता पाँ जयशिव पाँ पशुपति (१२४//०७) पाँ धीरेश्‍वरा खनाम फनन्‍दहसँ महामहोपाध्‍याय रामभद्र दौ (४१/०९) रामभद्र सुताश्रय नेनूआ केतकी जीविका दरि. दामू दौ (२४//०९) मानू सुत इन्‍द्र सुतौ दामूक: बेलउँचसँ राम दौ (४०/०१) प्राणदित्‍य सुत सुपे सुता शिरू रूचि रूद भवे वुद्धिकरा:। रूचि सुत राम सुता फनo भानुकर दौ दामू सुतोमह देव: (२०६//०७) सुरगनसँ हरिकेश दौ महिधर सुत पशुपतिसुत शूलपाणि सुतौ हरिकेश: बुधवालसँ दूवे दौ (४१//०३) दरिo हरिशिव द्दौ. हरिकेश सुता यमुo राघव दौ।। गो‍ढि सुत गोई सुतो राघव: सुरगनसँ दूबे दौ।। राघव सुता पाली सँ केशव सुत रविदौ रवौआल सँ द्दौ. ठ. लाल सुता वलियासँ सँ मयानाथ दौ (६७/०८) मिश्र दुर्गानाथ सुता धरानाथ मयानाथ ववुएका: जमदौली पालीसँ ज्‍योतिर्व्विद हेमाङ्रग्‍द दौ (६३//०५) घनपति सुता पशुपति भगीरथ दशरथ धारू का गंगोलीसँ सुरेश्‍वर दौ (३४//०९) भन्‍दवालसँ फूहन द्दौ. धारू सुता श्री नाथ देवनाथ हरिनाथ चक्रपाणिय: (ब. २६//०११) सरिसब सँ


(१५४) ।। १५४ ।। हरिनाथ दौ (३८/०७) ग्रहेश्‍वर सुतो हेलूक: माण्‍डरसँ प्रसाद शुभंकर दौ (२७//०४) पनिचोभसँ नोने द्दौ. हेलू सुतो हरिनाथ: वलियाससँ गांगु सुत रतिधर दौ हरिनाथ सुता सकौनासँ बासू दौ।। ज्‍यातिर्व्विद श्रीनाथ सुता ज्‍यो. उँमानाथ (१४०//०२) ज्‍योo चिकू प्रo रूपनाथ (१३४//०१) (१६८//०३) ज्‍योo जीवनाथ ज्‍योo (१४९//०५)श्रीकृष्‍ण ज्‍योo श्री रामा: नरउनसँ वागेश्‍वरप्रo बागू सुत जानू दौ (५६/०१) (७८/०८) अपरा गिरू सुत बागू सुतो जानूक: खण्‍डबलासँ सुधाकर दौ।। जानू सुता वलियाससँ गौरी सुत नोने दौ राउढ़सँ गुणो द्दौ. श्री राम सुतौ ज्‍योo गुणानन्‍द (१७८//०२) ज्‍योo लक्ष्‍मीकांतो खण्‍डबलासँ गौरीनाथ दौ।। (२२/०२) गंगहरि सुता अन्‍दू (८६//०१) धामे सोमेका: माण्‍डरसँ कान्‍ह दौ (२६/०८) करमहासँ सुपन द्दौ. सोम सुतो विदू बाछू कौ पाली सँ गादू दौ (६१/०४) गादू सुतौ राम लाखनौ जजिवालसँ टुने दौ।। विदू सुतौ गौरीनाथ: रवौआलसँ लाखन दौ।। गौरीनाथसुता हरिहर हरिदेव (७१//०१) महादेव अनिरूद्धा माण्‍डर सँ हरिकेश दौ खण्‍डबलासँ हरिपति द्दौ. ज्‍योo लक्ष्‍मीकांत सुतो ज्‍योo हेमाङ्त्रद बछरूकौ (१७८/०५) राजनo दरिहरासँ किशाई दौ (५३//०६) भट्ट सुता लक्षमन भरथी (७३/०५) (२३१/०१) देवानन्‍द किशाई प्रo कृष्‍णानन्‍दा हरिअमसँ शुभपति दौ (४७/०४) (८१//०१) धनपति सुता महिपति प्रमापति शुचिपति शुभपतिय: दरिहरासँ राम दौ पनिचोभसँ हरिहर द्दौ. शुभपति सुता सोदरपुरसँ गिरू दौ (४९/०४) सकराढ़ीसँ अमरू द्दौ. किशाई प्रo कृष्‍णान्‍द सुतो नारायण: (१९२/०४) सोदरपुरसँ बनाई दौ (५४/१०) माण्‍डरसँ यदुनाथ द्दौ. ज्‍योतिर्व्विद हेमाङ्त्रद सुतोधर्मेश्‍वर: मलिछाम नरउनसँ शंकर सुत गोनड़ दौ (५५//०४) अपरा रूचिकर सुतौ


(१५५)
सुधाकर: पनिचोभसँ धरादित्‍य दौ (२९/०१) दरिहरासँहरदत्त द्दौ. सुधाकरसुतौ रूदरतनूकौ बहेराढ़ीसँ ठo जनार्दन दौ (१०/०१) नरउनसँ हरिश्‍वर द्दौ. रतनू (९२//०६) सुता (२५६/०२) माधव दामोदर मुरारि केशवा: वलियाससँ सर्वादित्‍य सुत शोरे दौ (३३//०९) सावे प्रo सर्वादित्‍य सुतो शोरेक: करमहासँ माधव दौ (४०/०९) दरिo मुनि द्दौ. शोरे सुतौ रति (८६/०१)भति: बेलउँचसँ हरि दौ (३४/०१) हरि सुता रतिनाथ शशिनाथ रूपनाथा: सतलरवासँ गुणाकर दौ।। दामोदर सुतो शिवनाथ: माण्‍डर सँ रघुनाथ दौ (१२२/०९) रघुनाथ सुतो परशु प्रo परशुराम: करमहासँ हलधरदौ।। शिवनाथ सुतो यदुनाथ (८६//०९) गौरीनाथौ एकo गणपति दौ (६२/०६) बहेo लाखन द्दौ. गौरीनाथ (१०१//०४) सुता उँमापति शंकर दिनमणिय: समौलि पालीसँ बासुदेव दौ (५९//०७) महो महादेव सुतो बासुदेव: रवौआलसँ गोनू द्दौ. बासुदेव (१५०/११) सुता वलियासँ गौरीनाथ दौ रतिपति सुता लक्ष्‍मीपति गौरीपति भवपतिय: बेलउँच सँ बसाउन दौ (२०//०४) बसाउन सुता पण्‍डुआसँ नोने दौ।। गौरीपति सुता सोदरपुरसँ प्रितिनाथ दौ (३९/टीप) (७५/०२) वागी रूद्रनाथ सुतौ अमरनाथ भवानीनाथौ ओइनिसँ महाराज धीर सिंह दौ।। अमरनाथ सुतो प्रितिनाथ: पनिo वागे दौ (२०/०३) अपरा महेश्‍वर सुतौ विग्‍त्रेक: जजिवाल सँ रत्नपाणि दौ (३७//०६) भन्‍दवालसँ विठ्ठू द्दौ. विगे सुता माण्‍डर सँ श्रीकर दौ।। प्रितिनाथ सुतौ श्रीधर: बेलउँचसँ कान्‍ह दौ (५२/०१) सरिसबसँ नरसिंह दौहित्र दौ शंकर सुतौ गोनड़ सरिसबसँ रामचन्‍द्र दौ (५३//०१) माधव (१४५//०१) सुतो रामचन्‍द्र: करमहासँ यशोधर दौ (६१/०२) यशोधर सुता दरिहरासँ गणेश दौ (३१/०२) गणेश सुतौ


(१५६) सुता तिसउँतसँ जीवे सुत श्री मणि दौ।। रामचन्‍द्र सुतौ श्री कृष्‍णक: माण्‍डरसँ कवि चिकू दौ (५७//०१) माधवसुतौ उधेक: बहेराढ़ीसँ ठक्‍कुर नाथू दौ (०७//०६) नाथू सुतौ जानू मानू कौ वलियास सँ महनू दौ (४४/१०) बहेराढ़ीसँ ढोढ़े द्दौ. उधै सुतो बावू (१२९//०९) कवि चिकू कौ सरिसब सँ हरि दौ (६७//०१) हरि सुता हरिअमसँ रंजन दौ (५०/०८) अपरा बुद्धिकर सुत रंजन सुतौ हरिहर (३२५//०६) गोपालौ रवौआलसँ गुणे दौ।। कवि चिकू सुतो पद्मापति: (१७९//०८) करमहासँ थेध दौ (२९//०३) (८३/०९) सुरेश्‍वर सुता भवे मनोरथ (९१/०४) (८९//०५) नाथूका: दरिहरासँ शिव दौ (५६/०५) पॉंखू सुतौ शिव: सोदरपुरसँ दूबे दौ (२३/०१) रवौआलसँ रघुपति द्दौ. शिव सुता अलयसँ रत्नधर सुत चाण दौ पचही जजिo रवि द्दौ. अपरा साबे सुता बेलउँचसँ शिव दौ।। मनोहर सुतौ थेघ मुकुन्‍दौ रवौआलसँ डालू दौ।। थेघ सुतो सदुपाoमहादेव दरिहरासँ पागू दौ (५३//०५) अपरा मौरि सुतो पागूक: पालीसँ कारू द्दौ. (६१/०) कारू सुतौराम: माण्‍डरसँ रविपति दौ (३२//०५) वुधवालसँ देवे द्दौ. पागू सुता नरउनसँ गोविन्‍द दौ (६२//०२) गोविन्‍द सुता सोदरपुरसँ नोने दौ (४८/०२) माण्‍डरसँ हरिपाणि द्दौ. ।। एवं गोनड़ मात्रिक चक्रं।। बo (१९/०९)गोनोड़ सुता रतौली दरिहरा सँ कमलनयन दौ (५२//०५) कमलनयन सुता सोदरपुरसँ महेश दौ (४७//०२) (११४//०२)कमलनयन सुतौ महेश रत्नपति: (२३३//०७) हरिअमसँ अच्‍युत दौ (३९//०५) नरपति सुतौ ज्ञानपति दूबनौ सोदरपुरसँ नाथू दौ (३७/०८) नाथू सुतौ (८२//०७) लक्ष्‍मीपाणि (७५//०४) शिवपाणि वलियासँ शोरे दौ बेलउँचसँ हरि द्दौ. दूबन सुता सभापति अच्‍युत बलभद्रा


(१५७) माण्‍डर सै गोविन्‍द दौ (३६//०८) (९३//०२)चान्‍द सुतो गोविन्‍द पिताम्‍बरौ टकवालसँ सर्वाई दौ।। गोविन्‍द सुता एकहरासँ धाने दौ।। अच्‍युत सुतौ वामदेव (७३//०१) हरिदेव खण्‍डबलासँ हरपतिदौ (५५/०१) हरिअमसँ रमापति द्दौ. महेश सुता खौआल सँ अच्‍युत दौ (२१//०२) रूपे सुतौ हरिपाणि चन्‍दौत पालीसँ देवादित्‍य शिव दौ।। दरिहरासँ रघुवीर द्दौ. हरि सुतो भवानी अच्‍युतो बेलउँच सँ दामू दौ हरिअमसँ कृष्‍ण द्दौ. अच्‍युत सुतादेवकी यद्दू पदूम कामदेवा: सोदरपुरसँ रमानन्‍द दौ (५३/०८) (९१/०६) रमानन्‍द सुता बहेराढ़ीसँ ठ. उँमापति दौ (४०//०८) थेघू सुतोउँमापति: सकo शिव दौ (२४//०४) शिव सुता पीताम्‍बर मुरारि हरिकेशा बेलउँचसँ रतिधर दौ।। उँमापति सुतो परमानन्‍द (१३०/०६) कृष्‍णानन्‍दो वलियाससँ सुरपति दौ (४४/१०) महनू सुता अमरू परान मणिय: टकबालसँ हरदत्त सुत जागे दौ माण्‍डरसँ कुलपति द्दौ. परानसुतो सुरपति: पालीसँ हरिकेश दौ।। सुरपति सुता दरिहरासँ रवि दौ।। नरउनसँ धारू द्दौ. मिश्र मयानाथ सुता नेना फकीर खुशरा: सरिसबसँ पाँ बलभद्र दौ (६५/०३) रत्नपाणि सुतो रघुपाणि रवौआलसँ भवदत्त दौ।। रघुपाणिसुतौ सुपे काशीकौ (७७/०३) घुसौतसँ गुणाकर दौ (२५//०७) गंगोर सँ रविदत्त द्दौ. सुपे सुतौ श्रीपति गोविन्‍दो रवौआलसँ बुद्धिकर दौ (५५//०२) गुणाकर सुतो वुद्धिकर: पालीसँ उगरू दौ रवौआलसँ जीवे द्दौ. बुद्धिकर सुतो हलधर: एकहरासँ माधव दौ (२५//०१) माण्‍डर सँ चाण द्दौ. सदुo गोविन्‍द (१०९/०७) सुता महो वावू प्रo सुधाकर चिकू यदुनन्‍दन कामदेव पाँ रामदेव (१३१/०९) पाँ दामोदरा: पनिo जानू दौ


(१५८) ।। ७१ ।। पाँदामोदर प्रo दमनी सुता मनोहर (१९६//१०) विश्‍वनाथ पाँ महिपति: (९४/०६) जगतिसँ मधुसूदन दौ।। विश्‍वनाथ सुतो पाँ जयशिव: पालीसँ पाँ गोविन्‍द दौ (६३/०६) चिकूसुतो पाँ गोविन्‍द पण्‍डुआसँ पाँ मिसर दौ (६५//०६) जनार्दन सुतो म
मo उo गोपाल पाँ मिसरौ जजिवालसँ पराउँ दौ।। पाँ मिसर सुता पाँ श्रीधर (१३६/०९) पाँ (२६६/०८)श्री नाथ रतिनाथ: टकo विश्‍म्‍भर दौ।। पाँ गोविन्‍द (८३/१०) सुता सोदरपुरसँ बावू दौ (५१//०४) माण्‍डरसँ जगन्‍नाथ द्दौ. पाँ जयशिव सुता पाँ बलभद्र पाँ भैयन(२६८//०३) (१६७/०५) झोंटी छबना (२६०//०९) रवौआल सँ सोनीदौ (६६//०३) धराधर सुता निधि सोनी चेतकरा: (१८८/०८) शिवा हरिo गंगादाश दौ (३९/०९) सोने (१६२//०५) सुता रामनाथ (८३/१०) भवनाथ (१३७//०८) प्रान्‍नाथा: माण्‍डरसँ धाने दौ सोदरo शिव द्दौ. प्रान्‍नाथ (१३९//०८) सुता चिन्‍तामणि (८२/०१) मिशरू बासुदेवा: दरिहरासँ रामनाथ दौ (४८/०५) अपरा रामना‍थ सुता बेलउँच सँ शूलपाणि दौ (२०//०२) गोपीसुतो शूलपाणि: फनo हरिनाथ दौ शूलपाणि सुता आदित्‍य रूपे चान्‍दा: वलिo नारू दौ (२८//०३) करo बाटू द्दौ. बासुदेव (८८/०९) सुतो गंगादाश: माण्‍डरसँ कवि चिकू दौ (७०//०३) करo थेघ द्दौ. गंगादाश सुतो यदुनन्‍दन: (१९८//०६) दरिहरासँ रामचन्‍द्र दौ (६३//०७) श्रीधर सुतौ रामचन्‍द्र लक्ष्‍मनौ करo हरिपति दौ (४५//०३) सकo श्रीनाथ द्दौ. रामचन्‍द्र सुता सरिसबसँ बावू दौ (५२//०) बुधवालसँ गादू द्दौ. सोनी सुतो लोटनीक: शिवा हरिअमसँ जगन्‍नाथ दौ (३९/०५) गुदी सुता श्रीपति कृष्‍णपति (७६/०३) वागीका: बेलउँचसँ भवाई दौ (३३//०५) भवाईसुतो महो रामनाथ (२५४//०४) मधुसूदनो जजिo मांगु दौ।। बागी सुतो सिद्धिनाथ: सोदरपुरसँ कुलपति दौ (४२/०५) अपरा देवेश्‍वर सुता थेघ (७८/०३) खखनू मानूका: पालीसँ डगरू द्दौ.


(१५९) (३५/१०) कुजौलीसँ लक्ष्‍मीधर द्दौ. मानू (८०/०५) सुतो कुलपति पालीसँ रत्नपाणि दौ (२४/०१) रवौआलसँ श्रीकर द्दौ. कुलपति (१४५//०४) सुतो अनन्‍त: बुधवालसँ धीरू दौ (५८/०४) बo (८/११)धीरू सुता नरउनसँ बाटू दौ करमहासँ शम्‍भु द्दौ. सिद्धिनाथ सुता (८९/०७) शिवदाश कृष्‍णदाश ब्रह्मदाशा: माण्‍डरसँ लक्ष्‍मीनाथ दौ (३१//०२) पुरूषोत्तम सुतो लक्ष्‍मीनाथ: पालीसँ गोरि दौ।। लक्ष्‍मीनाथ सुतो कृष्‍णपति (१२५/०६) जगदीशो (९४/०१) जगदीशो (९४/०१) लोआम सुरगनसँ महाराज समरसिंह दौ।। सुरगनसँ बीजी महामहोपाo उँमापति ए सुतोमहामहो उग्रपति ए सुतो महामहो प्राणपति ए सुतो महामहो तोष‍पति ए सुतो महामहो विश्‍वपति ए सुतो आभीक: ए सुता आहो आथोमुद्राहस्‍तक कुलक्षेत्रो पार्यक राउल थामे तवे देवे धामो पाजो प्रभृतिय:।। थामे सुतो ताबे आदू कौ।। ताबे सुतो बासू अर्जूनौ
(८५/०५)बासू सुतो सोम फागू कौ अलयसँ वुधे दौ (१८/०२) गंगोलीसँ शिरू द्दौ. सोम सुता महिपति मेधापति सभापति प्राणपति हृदयपतिका: करमहासँ इन्‍द्रपतिसुत सुपन दौ गंगोलीसँ नारायण द्दौ. प्राणपतिसुतो चातुर्द्धरक महाo समरसिंह तिलईसँ नारायणसुत अगरू दौ
पनिo धारेश्‍वर द्दौ. चतुर्द्धरिक महाराज समरसिंह (११२//०९) सुतो महो ज्‍यातिर्व्विद खण्‍ज कृष्‍णदेव (१८६/०१) रूपराय पदांकित (३२९//०६) हरिदेवौ माण्‍डरसँ गोविन्‍द दौ (५८/०७) विष्‍णुसुतो जोर मधुकरौ। जोर सुतो गोविन्‍द गणेशौ पबौलीसँ टूने दौ।। गोविन्‍द सुतो मधुसूदन भगीरथौ बेलo महनूसुत चान्‍द दौ पनिo नरहरि द्दौ. शिवदाशसुता शंकर शुभंकर जगन्‍नाथा बेलo प्रितिनाथ दौ (१६/०५) धर्मादित्‍य सुतो ग्रहेश्‍वर वलियाससँ दिनमनि दौ (१९/०९) टकबालसँथेघ द्दौ. ग्रहेश्‍वर सुता खेदू पॉंखू खूदेका माण्‍डरसँ सर्वाई दौ (३०/०९) करमहासँ सूपन द्दौ.


(१६०) (७२)
खुदे सुत चान्‍द सुतो भवनाथ देवनाथो (८१/१०) भवनाथ सुतो प्रितिनाथ: हरिअमसँ गदाधर दौ (१६//०८) हलधर सुतो बासुदेव (८५//०५) गदाधरौ दरिo बुद्धिकर दौ सोदरपुरसँ रघुनाथ द्दौ. (१००/०५) गदाधर सुतो भवानीनाथ कामदेवो खण्‍डo कान्‍ह दौ (३४/०९) (२५७//०१)ठ. कान्‍ह सुतो राघव: (१३६/०३) बहेo नाथू दौ (७०//०२) वलियाससँ महनू द्दौ. प्रितिनाथ सुता सोदरपुरसँ भवानन्‍द दौ (३७/०८) पाँथूप्रo (१७३/०८) मणिधर सुतो हरखूपूरखूकौ पनिo गोविन्‍द दौ (२६//०५) सतo चन्‍द द्दौ. (३३४/०९) पुरखू सुतो परमानन्‍द भवानन्‍दौ वलिo रति दौ।। भवानन्‍द सुता सकo यदुनन्‍दन दौ ।। जगन्‍नाथ मात्रिक चक्रं।। मिश्र जगन्‍नाथ सुतो (२३०/१०) उँमानाथ: हसौली सोदरपुरसँ लाला दौ (६६/०८) रमापतिसुतो लालाक: पालीसँ सोहरिदौ (६१/०५) प्राणधर (१८०/०१) सुता सोहरि कृष्‍णदेव (१०७/०५) शिरीका: खौo श्रीहरि दौ (३७//०१) रंजन सुतो श्रीहरि: जजिo रघुपाणि दौ (३७//०६) रघुपाणि सुता कुजौलीसँ जोरदौ (१८/०२) जोरसुता सुधे विन्‍दू (८४//०९) मणिय: खौo दूबे दौ (४८/०६) पालीसँ बागू द्दौ. श्रीहरि सुतो कृष्‍णपति: (८४//०५) अलयसँ गादू दौ (६७/०१) अपरा गादू सुता (८२/०५) विश्‍वनाथ जीवनाथ भवानीनाथा: (२३१/०९) सोदर पुरसँ धीरू दौ (५२/०४) धीरू सुता माधव परान हरखू दामूका:(७८//०२) सकo राजू दौ (३०//०३) बहेo विरखू द्दौ. सोहरिसुता सरिo विश्‍वनाथ दौ (६१/०१) ज्ञान सुत भवानीनाथ सुतो विश्‍वनाथ:(१२१/०३) करo जयदेव दौ (२१/१०) हरपति सुता विद्यापति काशी दामोदरा:(८६/०३) माण्‍डर सँ सुधी दौ (१५५//०५)काशीसुतो जयदेव लक्ष्‍मी देवौ सोदरपुरसँ माधव दौ (२७//०८) बुधवालसँ शिरू द्दौ. जयदेव सुता पवौलिसँ जानू दौ (६५/०५) पालीसँ शुभे द्दौ. विश्‍वनाथ सुता (११८//०४) टीप

(१६१) दरिहरा सँ विष्‍णुपति दौ (६५/०२) करo वेणी द्दौ. लाला मात्रिक चक्रं ।। लाला सुता रजौरा माण्‍डरसँ हाड़ी दौ (२०/०९) (१५९//०३) मधुकर सुत पुरखू सुतो श्रीधर अलय सँ भीम दौ।। श्रीधर सुतो हाड़ीक: वेलo विष्‍णुपति दौ हाड़ी प्रo (३३२//०२) प्रo हरिनाथ सुतो गंगाराम वावू प्रo उँमाकान्‍तों करमहासँ मधुसूदन दौ (५७//०३) मधुसूदन सुता घनश्‍याम (१२८/०८) (१२४/०१) भोरानाथ विश्‍वनाथा: ओगही वलियास सँ यदुनाथ दौ (५९//०२) रूदेश्‍वर सुत हरिनाथ सुतो (८७//०५)रूचिनाथयदुनाथौ पालीसँ विश्‍वनाथ दौ यदुनाथ सुता बेलउँचसँ हरिकेश दौ (२०//०२) नारू सुत (१४२/०३) रमापति सुतो रति जसाईकौ (८७/०७) पवोलीसँ शिवदत्त दौ (३०/०८) माण्‍डरसँ सर्वाई द्दौ. रता सुतो हरिकेश: हरिकेशसुत खण्‍डबलासँ विशो दौ।। एवम् बलभद्र मासिक चक्रं।। बलभद्र सुता चन्‍द्रमणि (१९७/०२) पाँ ननू (२१६/०४) चन्‍दाईका दरिहरासँ रोहिणी दौ (६९//०७) भरथी (३२९//०१) सुतो हरिजीव रामजीवौ वुधवालसँ अनन्‍त दौ (३७//०४) (१८९/१०)मति सुता भवनाथ जयदेव कामदेव कृष्‍णदेवा: माण्‍डरसँ यग्‍यपति दौ (४६/०२) अपरा यज्ञपति मुता करमहा सँ हरि दौ (३२/०२) वलियाससँ जोर द्दौ. भवनाथ सुतो हरिहर अनन्‍तो सरिसबसँ नोने दौ (५६//०७) नोनेसुता गोपीनाथ (९३/१०) श्री नाथ (१३२/०८) भवानी नाथ ।। (७६//०३) रवौआलसँ शुरे दौ (५१/०८) सुरे सुता बभनिo गुणे द्दौo अनन्‍त सुतो देवानन्‍द: गंगौली सँ प्रितिनाथ दौ (६०//०७) प्रितिनाथसुता रघुपतिहरपति (२२९//०३) गौरीपतिय: दरिहरासँ शिरोमणि दौ (५७/०७) शिरोमणि सुतो नीलकंठ बo (१५/०४) बुधवालसँ रामचन्‍द्र दौ (५८/०१) माण्‍डर सँ काशी द्दौ. ।। एवम् हरिजीवमात्रिक चक्रं।।


(१६२) हरिजीव सुता (१३९//०८) शिवदत्त कुल (२३१//०५) रोहिणी मनबोध (१२८/०९) सुबोधा: (२१६//०२) हरिअमसँ कामदेव सुत मोहन दौ (७१/०१) कामदेव सुतो मोहन: सोदर पुर सँ शुंभंकर दौ (४७//०२) शुभंकर (११८/०५) सुता लक्ष्‍मीदेव विश्‍वेश्‍वर पुरन्‍दरा पण्‍डुआसँ सँ हरिदेव दौ (६४/०४) कुजौलीसँ बासुदेव द्दौ. मोहन सुतो गोविन्‍द चिलकाकौ (२१४//३) पबौलीसँ कालीदाश दौ (६५/०७) रामचन्‍द्र सुतो कालीदाश हिंगूकौ दरिहरासँ पशुपति दौ (५४//०३) गोविन्‍द सुतो पशुपति उमापति बेलउँच सँ गोविन्‍द दौ।। पशुपति सुतो कृष्‍ण देव पनिचोभसँ पुरखू दौ।। काली दाश सुता दरिहरासँ गणपति दौ (६५/०२) गौरीपति सुता गणपति धनपति यदुपतिय: खण्‍डबलासँ चिकू दौ (०४//०६) ठ. चाणप्रo चन्‍द्रपति सुता बासु गणेश माने पीताम्‍बरा रवौआलसँ वोने सुत नोने दौ दरिहरा सँ हरिनाथ द्दौ. उ. गणेश सुतो चिकू हरिनाथौ (१४७//०४) दरिo कोने दौ (६८//०८) कोने सुता जजि रवि दौ (२२/०४) रवि सुतो मनोरथ (८०/३) दरिo बाटु दौ प्रo बाटू (११//९) हरिश्‍वर सुता जजिo मांगू दौ (३८/०२) उचतिसँ माधव द्दौ. ठ. चिकू सुता वुधo रतिपति दौ (५२//८) रतिपति सुता सोदरo विद्यापति दौ (३५//०१) विदयापति सुतो कान्‍ह हरिo रवि दौ (५५//०६) दरिo कारू द्दौ. गणपतिसुतो भैरव लालो बेलo परमानन्‍द दौ (६६//०८) परमानन्‍द (७५/४) सुतो ववूदीप्रo गोविन्‍द मनोहरौ (२०९//८) पालीसँ लखाई दौ (६०/०८) हरिहर सुतो जीवे जोरो रवौआलसँ रविनाथ दौ (२०/११) पालीसँ पशु द्दौ. जीवे सुत नन्‍दन सुतो विष्‍णुपति दिघोयसँ ठ. बरदत्त दौ

(१६३) विष्‍णुपति सुतो लक्ष्‍मीपति प्रo लखाईक: कुजौलीसँ शशि दौ।। लखाई सुतो शंकर (२३०//०१) दरिहरासँ शिरोमणि दौ (७३/०९) वुधo रामचन्‍द्र द्दौ. ।। रोहिणी मातृक चक्रं ।। रोहिणी (१४०//०७) सुता लक्ष्‍मीनाथ (१८७//०७) वदन (१९९//०७) रेवतीनाथा: (१७८//०४) हरिअमसँ भवकृष्‍ण दौ (२७/०५) लवे सुता राम राघव गोविन्‍दा: एकहरासँ महाई दौ (४५/०३) सोदरपुरसँ देवनाथ द्दौ. राम सुतो छीतू (७७/०६) सीखे कौ नरउनसँ लाखन दौ (२७/०६) अपरा शुचिकर सुतो राम लाखनो खण्‍डबला सँ गुणपति दौ।। (१//१) उँमापति सुतो गुणपति पालीसँ रामदत्त दों (१४//०२) पबौलीसँ बागे द्दौ. ठ. गणपति सुता दरिहरासँ सिद्धेश्‍वर सुत सुपन दौ वभनियाम सँ अहिपति द्दौ. लाखन सुतो पॉंखू जुड़ाउनो माo रति दौ (५४/१०) कुजौलीसँ बैजू: द्दौ. छितू सुतो हरदत्त किर्तिदत्तो सोदरपुरसँ गादू दौ (२०/०७) उ. गादू सुतो रामदेव (१८०/०८) दामोदरौ करo उँमापति दौ (६६//०४) सोदरo सुरपति द्दौ. हरदत्त सुतो पति भगीरथौ वलियासँ राघव दौ (६०/०२) अलयसँ राजू द्दौ. मिश्र पति सुतो(१९५//०८) देवकृष्‍णो भवकृष्‍णो माण्‍डर सँ परमानन्‍द दौ (५४/०९) यदुनाथ सुता अपूछ (२९७//०७) परमानन्‍द जगनीका पनिo बुद्धिनाथदौ (६८/०१) माण्‍डरसँ रामचन्‍द्र द्दौ. मिश्र परमानन्‍द (१४२/०२) सुतो गिरीश (१७१//०१) बभनिo झाउँ दौ (५१/०२) वाचस्‍पतिप्रo (३०४//०४) बाछेसुता बावू (बo २४/५) उद्धव (३८//०५) झाउँका नरउनसँ गौरी दौ (२७/०३) पॉंखूसुतो वावू (ब. २//२) गौरीको दरिoमति दौo गौरी सुता माo बैजू द्दौ. क्‍वचित् झाउँ सुतो उँमानन्‍द (३१२//०३) छत्रकरौ बेलउँचसँ बैजू प्रo बैद्यनाथ दौ (६६//०७) (३२०//०८) मुकुन्‍दसुत वैजूप्रo बैद्यनाथ सुता चूड़ामणि (९४//०६) गंगा सुन्‍दर अंजन परमू सुरगन सँ खेदू दौ।। मिश्र भवकृष्‍ण सुता प्रान्‍नाथ (१३९//०८) दयानाथ (२८८/०७) दुल्‍लह (१९२//०७) बालीका जजिवालसँ निताई दौ (६९/०१) बल्‍लीप्रo बनाई सुता निताई चतुर आनन्‍दा अलय सँ लक्ष्‍मीनाथ दौ (५९/०२) लक्ष्‍मीनाथप्रo


(१६४) दरिहरासँ गौरीपति दौ (५४/०५) मतिकर सुत सभापति सुतोउँमापति (८७/०८) गौरीपति बहेo रामधर दौ।। गौरीपति सुता बभनिसँ पुरूषोत्तम दौ (५१/०२) बेलo मुकुन्‍द द्दौ. निताई सुतो लक्ष्‍मीधर (१३५//०१) (३२३/०२) कलाधरौ सकo पुरूषोत्तम दौ (३०/०२) विद्यापति प्रपौत्र पौत्र हरिश्‍वर धनेश्‍वर सुतो गोन्‍दूक पालीसँ ज्ञानदौ।। गोन्‍दू सुता रमनी श्रीपति रामकृष्‍ण (१६६/१०) श्री कृष्‍णा: पनिo महेश दौ (५४//०५) राजनप्रo हरपति सुतो नरहरि महो वाचस्‍पति जीवनाथ महो रघु गोढि़का: (१३१//०४) जमुo नारू दौ।। वाचस्‍पतिसुतो महेश: सोदरपुर सँ लाखू दौ (२४/०५) लाखू सुतो माधव: माण्‍डर सँ सुपे दौ।। महेश सुतो चतुर्भूज: वलिo माधव सुत पीताम्‍बर दौ सोदरo प्रान्‍नाथ द्दौ. रमनी (११०/०६) सुतो पुरूषोत्तम रघुरामौ हरिo गोढ़ाई दौ (५५//०८) रति सुतो गोढ़ाई रतनीकौ (१२९//०९) माण्‍डरसँ रविपाणि दौ (४८//०६) रविपाणिसुतोगंगाघर: नरo बसाउन दौ।। गोढाई सुतो परमानन्‍द: सकराढ़ीसँ गौरीपति दौ (६८/०३) पालीसँ जुड़ाउन सुत दशरथ दौ सतo काशी द्दौ. पुरूषोत्तम सुता कन्‍हौली सोदरपुरसँ रघुनाथ दौ (४६/०६) (२२४/०५) कुनाई सुता हरिदाश रघुनाथ हरिदेव (१६७//०९) विष्‍णुदेवा: अनलo करमहासँ रामचन्‍द्र दौ (३३//०८) वासुदेव सुता (७९/०५) जोर बाढ़ू सोढ़ूका: सोदरo गयन दौ (६२//०६) सकo भोगे द्दौ. सोदू (८५//०३) सुता महादेव जयदेव भवदेव कृष्‍णदेवा: (७६//०६) माo नरहरि दौ (५६//०४) अपरा नरहरि (८४//०६) सुता खण्‍डo धारू दौ (३३१/०२) धारू सुता नरउनसँदिनकर दौ (२४//०८) दरिo कुसुमाकर द्दौ. महादेव सुतो रामचन्‍द्र रामभद्रो (८०/०१) सोदरo (८०/०१) रघुनाथदौ (५६/०४) वावू सुतो रघुनाथ सकo नोने दौ।। रघुनाथसुता वुधवालसँ वागे दौ (३८//०४) वागे सुता नरउनसँ बाटू दौ सकo शम्‍भू द्दौ. रामचन्‍द्र सुतो रघुनाथ(१६५) सोदरपुरसँ परशुराम दौ (४९/०३) (८२/०५) परशुराम सुतो परमानन्‍द (७९//०४) पालीसँ चान्‍द दौ (६२/०५) वलियाससँ जागे द्दौ. रघुनाथ सुतो भूषण: रवौआलसँ कमल दौ (७१/०८) बुद्धिकरसुतो परभूनारायणौ बुधवालसँ भासे दौ (४३//०५) सोदरपुरसँ कमलू द्दौ. नारायण सुता निकारप्रo वैद्यनाथ वावू (१७२//०६) यदुनाथा सोदरo रवि दौ।। (७०/०६) रूद्रनाथ सुता परान वेणी ठकुरी का पाली सँ मुशे दौ (३४//०२) माण्‍डरसँ विद्यापति द्दौ. वेणी सुतो रविनाथ: सतo रति दौ (१२९/०३) रविनाथ सुतो माधव: वुधo रति दौ (७३//०७) सोदरo विद्यापति द्दौo निकार (३१४/०२) सुतो कमल अनिरूद्धो जालयसँ काशी दौ (२५४/०५) कमल सुतो कृष्‍णदेव महो गुणाकरौ (१०९//०४) वैदिक (१०९/०४) पीताम्‍बरा: वेलo परमानाथ दौ (७३//०८) परमानन्‍द सुता पुरूषोत्तम (२२८//०५) महेश रामचन्‍द्र वभनिo राम दौ (०६/०५) शुभंकर सुत रति सुतो गोविन्‍द मुकुन्‍दौ (२५०//०४) रवौआलसँ वेणी दौ।। गोविन्‍द सुतो राम हरिo (२६२/०२) मुरारि दौ।। पाँ राम सुता भवानी रघु बधाईका दरिo सुर्यकर पौत्र नर‍पति सुत मनोरथ दौ (१३७/०७) सकौना सँ सुरपति द्दौ. मनोरथ सुतो भगीरथ (बo २५//०६) परशुरामौ वुधवाल सँ गोपाई सुत श्रीनाथ दौ दरिहरासँ परान द्दौ. पाँ ठ. चन्‍द्रमणि सुतो कमलमणि कलरू प्रo इन्‍द्रमणि पालीसँ मतिनाथ दौ (३०//०७) कान्‍ह सुतो रतिदेव दरिहरा सँ राम दौ (३०//०८) शिवसुता नन्‍दीराम लाखन रतिघरा: बेलo शिरू दौ (३०//०९) शिरू सुतो रतनू मानू कौ घुसौतसँ नोने दौ।। राम सुतो वावूक: खण्‍डo उधे दौ वभनिo गुणे द्दौ. रतिदेव सुतो अनिरूद्ध (९७//०५) अच्‍युतप्रo धोंधे कौ सोदरo बाटन दौ (३२/०१) माण्‍डरसँ हरि द्दौo घोंघे (९२//०३) सुतोकमलनयन सोदरपुरसँ(१६६) सोदरपुरसँ लक्षमन दौ (३७//०३) लक्ष्‍मन सुतो गंगाराम (११०//०९) (९२/०) रघुरामौ नरउन सँ जीवनाथ दौ (२५/०६) जीवनाथ सुता रमानन्‍द (१०७/०४) भवानन्‍द (१०५/०१) सदानन्‍दा (८१//०५) सोदरपुरसँ होरे दौ (४२/०७) हलधर सुता श्रीपति (११०/०३) होरे प्रo हरपति नरपतिय: वुधo लाखू दौ (३८//०९) खौआल सँ वुद्धिकर द्दौ. होरे सुतो चतुर्भूज दरिo दामू दौ (३७//०८) दामू सुतो कृष्‍णदाश: (१४०/०९) खण्‍ड ठ. चान्‍द दौ (०४//०६) सकo रूद द्दौ. कमलनयन (९६/०३) सुतो लक्ष्‍मीदेव: सोदरo भवानन्‍द दौ (४६//०१) भवानन्‍द सुता सकराढ़ीसँ रघुनाथ दौ (४६/०५) कविन्‍नदु पदा. मoमo रघुनाथ (९३//०४) सुतो देवानन्‍द (१०३//०४) (९५//०७)भवानन्‍दो सोदरo मo मo पाo जगन्‍नाथ दौ (७०//०९) लक्ष्‍मीपाणि सुता महो गोपाल (९५/०७) महो (९२/०७)श्री राम श्रोत्र वास्‍तु पदां मo मo पाo जगन्‍नाथा: करमहासँ जागा दौ (२१//१०) (११२/०२) टीप महाई सुतो जागेक: सोदरपुरसँ शिव दौ बुधवालसँ रविकर द्दौ. जागे सुता माण्‍डरसँ शुचिकर दौ वभनियाम सँ होरे द्दौ. श्रोत्रवास्‍तू पदांकित मo मo उपाध्‍याय जगन्‍नाथ (९२//०३) सुतो हरिपति: हरिअमसँ भवानीनाथ दौ (२७/०५) वुद्धिकर सुतो भवानीनाथ: सोदरपुरसँ गौंढे़ दौ (२३//०२) अपरा गोंढ़े (८८//०३) सुतो लाख शिरूक: (८२//०८) माण्‍डरसँ चन्‍द्रपति दौ (३९//०४) बुधवालसँ देवे द्दौ. भवानीनाथ (९३/०७) सुतो श्‍याम (९३/०५) खण्‍डo ठ. मेध दौ (१४/०) रवौआल सँ जगन्नाथ द्दौ. लक्ष्‍मीदेव सुता रेवतीनाथ वैयाकरण अमृतनाथ बुद्धिनाथ देवनाथ (१७४//०६) (१२५//०८) शिवनाथा रजौरा माण्‍डरसँ भवेश दौ (३२/०७) अफेलसुतो लाखन: पालीसँ पॉंखू दौ (२०/०९) मुरारी सुतो पाँखूक रवौआलसँ श्रीकर दौ (१९/०४) श्रीकर सुता खण्‍डबला सँ राजू दौ (२०//११) सकराढ़ी सँ शिरू दौ।। पाँखू सुता दिवाकर भानुकर शंकरा खौआलसँ दूबे दौ


(१६७) (३५//०७) पबौलीसँ देवदत्त द्दौ. लाखन सुतो महादेव: वुधवालसँ परान दौ (६६/०२) रघु सुता परान जीवे महो मति (८४/०७) माधव: (१४०/०९) गोविन्‍दा: (९५//०१) सोदरपुरसँ बागे दौ (२०/०३) अपरा बागे सुतो (८७//०९) वेणीक: रवौआलसँ बुद्धिकर दौ (१४//०५) वभनियामसँ रूचिकर द्दौ. परान सुता नरउनसँ गांगु दौ (३९/०७) टीप मुसे सुता बसाउन उधे गांगुका: फनन्‍दह सँ शिवनाथ दौ।। गांगु सुता जजिo अमाई दौ।। महादेव सुता रामचन्‍द्र (७७/०६) रामभद्रा रामा (९६/०५) हरिअमसँ शिरी दौ (७१//०८) कृष्‍णपति सुतो शिरीक: खौo हरखू दौ (४८//०९) हरखूसुतो रतिक: (९५//०४) करमहासँ महाई दौ (७५//०५) सोo शिव द्दौ. शिरी सुतो वावू (८४//०८) हरि कौ दरिo महादेव दौ (६७//०३) महादेव सुता करo नोने दौ (३२/०२) गोविन्‍द (१६९/०४) सुतो नोने अमरूकौ (१५०/०७) सोo गयन दौ (६२//०६) (८९/०९) गयन सुता हरिo शिरू दौ वलिo रूचि द्दौ. नोने (८७/०३) सुतो माधव हरिकेशो दरिo चन्‍द्रपति दौ (२३/०७) चन्‍द्रपति सुतो रूपधर: पनि जीवे दौ।। रामभद्र सुता हरिकृष्‍ण (९७//०८) भवेश धनेशा सोo मिशर दौ (२९/०४) जयदेव सुतो मिशर मोहनो करo काशी दौ (६५/०३) (८८//०२) गोपाल सुतो काशीक: एकo रूपे दौ (१३०//०५) केशव सुत रूपे सुता फनन्‍नदहसँ लक्ष्‍मीनाथ दौ (२०//०६) हरिनाथ सुत लक्ष्‍मीनाथ सुता खौआल सँ लाखू दौ।। काशी सुतो जीवनाथ गोपीनाथौ नरo वीर दौ (३६//०५) वीर सुता वुधo हलधर दौ (२५/०६) माण्‍डर सँ माने द्दौ. मिसर सुतो भगीरथ: (१११/०९) माण्‍डर सँ मo मo उo अनिरूद्ध दौ (४०//०३) करo राघव द्दौ. भवेश (९८/०२) सुतो चान्‍दन: पालीसँ विद्याधर दौ (३०//०८) (७९/०३) दामू सुतो भवानीनाथ (८०//०३) काशीनाथौ रवौआलसँ विशो दौ (२५//०६) बुधवालसँ हलधर द्दौ. काशीनाथ सुता बलभद्र (८९//०१) दशरथ भगीरथा: सोदरo माधव दौ (५१//०७) गदाधर सुतो माधव: वलियाससँ बागे दौ (४३/०२)


(१६८)
बागे सुतो गादूक: सरिसब सँ भोगे दौ (४१/०७) भोगे सुतो उधेक: (१०७/०/०) माण्‍डरसँ भवे दौ (२८/०१) नरo खांतू द्दौ. माधव (९२//०२) सुतो रामचन्‍द्र (७८/०५) छोटी कौ (२४१//०१) कौ वुधवालसँ शुभे दौ (६६/०३) रवौआलसँ गोपी द्दौ. दशरथ सुता धराधर विद्याधर (११६/०८) देवानन्‍दा: माण्‍डरसँ पद्मापति दौ (६१/०६) पद्मापति सुता (१०४/०९) रमापति पुरूषोत्तम (९९/०७) गंगारामा सोदरपुरसँ वावू दौ (४४//०९) करमहासँ लक्ष्‍मीधर द्दौ. विद्याधर सुता सरिसबसँ मo मo उo बामदेव दौ (७३/०७) भवानीनाथ सुतो रूचिनाथ: नरउनसँ गोपी द्दौ. (२४//०८) परभू सुता सप्रकय नाथू प्रचण्‍डराय पाँखू अग्निराय पदांङि्कत गोपीका: सोदरपुरसँ राम दौ (१६/०८) हरिoदिनू द्दौ. सदुo गोपी सुता करo कुलपति दौ (३०//०२) कुलपाति सुता दरिo मोरी सुत दामू दौ।। रूचिनाथ सुता मo मo उo वामदेवविष्‍णुदेव वासुदेवा: माण्‍डरसँ वैदिक विश्‍वम्‍भर दौ (३९/०३) खण्‍डo दामोदर द्दौ. मo मo उo वामदेवसुतोमहिनाथ कर महासँनन्‍द दौ (७४//०७) कृष्‍णदेव सुता रघुनन्‍दन (७८/०१) गोढ़ाई हराय प्रo हरिनन्‍दना: पबौलीसँ हलधर दौ (५२//०१) (८८/०४) शुभे सुतो हलधर सुधाकरौ पनिo अन्‍दू दौ अन्‍दू सुतो चरप वाचस्‍पति: रवौआसँ कउरे दौ (४७/०५) बहेराढ़ी सँ ठo गदाधर द्दौ. हलधर सुतो(१६५//०५) डीङ्गर:: (८१//८३) वुधवालसँ जसाई दौ (६७//०७) वसाउनसुतो जसाय लाखूकौ माo गुणीश्‍वर दौ (२५/०२) जजिoदामू द्दौ. जसाई सुतो श्रीपति: दरिहरासँ सुरे दौ (४०/०१ टीप) नोने सुत शोरे सुता करo शम्‍भू दौ (३६//०८) माण्‍डरसँ माने द्दौ. रघुनन्‍दन प्रo नन्‍द सुता (९९/०६) बछाई सदानन्‍द (१५६/०९) शुभंकरा: (९२/०७) दरिहरासँ रघुनी दौ (४८/०७) सोदरपुरसँ श्रीनाथ द्दौ. एवम् अमृतनाथमात्रिक च्रकं।।


(१६९)
वैयाकरणअमृतनाथ सुतो मतिनाथ: सोदरo अर्जून दौ (४५/०२) अपरा रामचन्द्रे सुता महो रघुपति (१०३//०४) महो रतिपति महो (१०२//०१) धर्मपतिय: माण्डुर सँ मुशाई दौo (५४/०९) नरहरि सुत रामनाथ हरिनाथ लक्ष्मीपनाथ भवनाथा: बo (१३/०१) हरिअम सँ जोर दौ (२५//०९) जोर सुता नन्दौन कृष्ण)दत्त प्रितिदत्ता माण्डमरसँ गंगेश्व१र दौ (३९//०६) गंगेश्वँर सुता रूचि विशो शुचि भीमभवानी लोकनाथा: (१४२/०५) गंगोर सँ हिरू सुत विटू दौ।। लक्ष्मीशनाथ सुता (२३५//०४) परशुराम परमानन्दव मुशाय अर्जूना: सरिसबसँ काशी दौ (७१/०७) काशी (९८//०२) सुतो रूचिक: करमहासँ राम (४२//०७) दौ खौआल सँ वुद्धिकर द्दौo मुशाय सुता रामदेव (९४//०७) जीवनाथ जगदीशा: हरिअमसँ शिखे दौ (७४/०३) मिश्र (८१//०९) शिखे सुता (९७//०९) हरिनाथ (९२/०८) हृषिकेश मुरारीय: (७८/०७) खण्ड)बलासँ महामहोपाध्या०य मिथिलाराज्योरपाo ठo महेश दौ (३०//०५) अपरा मo मo उo महेश सुता पाली सँ थेघ दौ (५३//०५) थेघ सुता रवौआलसँ परान दौ (६१//०३) परान सुता बेलउँचसँ रतिनाथ दौ (७०/०३) रतिनाथ सुता वलियाससँ महादित्य दौ (१९/०२) महामहो रतिपति सुता महामहो रामेश्वचर महामहो रमाकान्त सदुपाo घनश्याखमा: माण्ड५रसँ रामचन्द्रव दौ (७६/०३) रामचन्द्रा (११६//०१) सुतो रामकृष्णव विश्वेोश्व रौ खण्डoo कामदेव दौ (२०//०८) ठo कामदेव सुतो गणपति: पालीसँ बाभन दौ (४०//०४) बाटू सुतो बछाई बाभनो दरिहरासँ अन्दु‍ (५४//०३) बहेराढ़ीसँ अफेल द्दौo बाभन सुतो वावू विश्व०नाथौ (१३२/०७) माण्डनर सँ रमानन्दँ दौ (६०//०९) अपरा नरपति सुता रूपे गोविन्द अनन्ता : (१४४//०६) कुजौली सँ यशोधर (१३६//०१) सोदरपुरसँ बर्द्धन द्दौo गोविन्दा सुतो रमानन्दर: हरिअमसँ कोव दौ (२८/०४) कोवे सुतो भगीरथ: (१०७/०४) माण्ड रसँ विद्याधर दौ।। रमानन्दा सुतो नित्याननन्दव वुधo धारू दौ

(१७०) (७७)
(३७//०४) (९३//०८) अपराधारू सुता पबौलीसँ कृष्णादत्त दौ (६२//०७) कृष्णोदत्त (११२/०८) सुतोसभापति: (८२//०५) सकo मतीश्व र दौ (३९/१०) अलयसँ हेलू द्दौo घनश्या म सुतो अर्जून नरउनसँ भवेश दौ (३७//०१) अपरा श्रीधर सुतौ वावू प्रo गंगाधर: पालीसँ रतिदेव दौ (७५/१०) सोदरपुरसँ बाटन द्दौo वावू प्रo गंगाधर सुतो भवेश: धोसोतसँ जगद्गुरू महामहोपाध्याद सदानन्द् दौ (३९/०७) पबौलीसँ भरथी द्दौo (१०१/०४) भवेश सुतो (१०/०८) (१०४//०८) गोपीनाथहरिनाथौ माण्डारसँ जयकृष्णत दौ (३९/०३) महिपति सुतो जयकृष्णा हेमाङ्गदो (१०४//०४) सोदपुरसँ महिपति दौ (३७//०२) महिपति सुतो गोपाल: (९७//०८) नरउन सँ जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिअमसँ भवदत्त द्दौo जयकृष्णर सुता सोदरपुरसँ बाछनि दौ (५३//०२) अपरा गोंदि सुतो थेघ: रवौआलसँ सोने दौ (३६/०१) सोने सुतो लाखन: बहेo बिरखू दौ (३०//०४) अपरा विरखू (७९/०९) सुता सकराढ़ीसँ चांड़ो दौ (०५//०८) उचतिसँ हटवय द्दौo थेघसुतोहरिहर: पनिचोभसँ गोपाल दौ (३२//०३) गोपाल सुतो रतिदेवरामदेवो (१५१//०६) दरिहरा सँ शक्तूु दौ (३९/०४) बेलउँचसँ सुधे द्दौo हरिहर सुता बाछनि प्रo कृष्णाीनन्दर देवानन्दि (१०४/०५) भवानन्दा‍ (९६/०४) परान दौ (३७//०४) श्रीपति सुतो विद्यापति परानौ दरिहरा (३९/०४) बेलउँचसँ सुधे द्दौo दरिहरासँ सावे दौ (७०//०४) अलयसँ चान्दो द्दौo परान सुता श्री कृष्णी (१४७//०४) नारायण गोविन्दाा: सरिo भवनाथ दौ (५३/१०) डीङ्गरू सुता मणिनाथ लक्षमीनाथ (७८//०२) भवनाथा: रवौआलसँ मतिकर दौ। भवनाथ सुतो कमलनयन: करमहासँ केशव दौ सोदरपुरसँ सुधाधर द्दौo बाछनि प्रo कृष्णाौनन्दद सुतो (२१२//०८)


(१७१)
जगन्ना१थ माधूकौ करमहा सँ गोढ़ाई दौ (७६//०६) (९६//०७) गोढ़ाई सुता गंगा श्यााम सुन्दशर (१०५/०९) धनेशा: सोदरo शिवपति दौ (३०//०७) रामनाथ सुता (११२/०२ tip) बाराहनाथ सुतो लाखू पक्षधरौ प्रo जo यादेव (८१/०८) लाखू सुतो पुरूषोत्तम बासुदेवौ बेलउँच सँ महिधर दौ।। बासुदेव (९२/०५) सुतो शिवपति: दरिहरासँ दामू दौ (७५//०२) खण्ड बलासँ ठo चान्दँ द्दौo शिवपति सुतो जीवनाथ: पालीसँ रूचि दौ (५६/०७) नरपति सुत रूचि सुता सोदरपुरसँ यशोधर दौ (७१//०९) थेघ सुत यशोधर सुतो श्रीपति: दरिहरासँ लाखन दौ।। एवं अर्जून मात्रिक चक्रं।। अर्जून सुता दरिहरासँ साहेब दौ (३८/०२ tip) (९५/०६) रघुनाथ सुतो बहुड़ी पुरूषोत्तम वासुदेव अनन्‍त मोहना नरo जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिo भवदत्त द्दौo (प्रo१०४/०६) पुरूषोत्तम (१०४/०६) सुतो महादेव (९३/०३) भोरा कौ सोदरपुर सँ रामचन्द्रे दौ (७६/०१) रामचन्द्रथ सुता गंगा (८२/०९) योगी सदानन्दार: करo कृष्णरदेव दौ (७६//०६) पबौलीसँ हलधर द्दौo महादेव सुतो साहेब प्रo रघुपति बन्धु् प्रo (९८//०८) उमापति: करमहा सँ देवकृष्ण७ दौ (३७/०९) भगीरथ सुता देवकृष्णश लक्ष्मीतपति (१०६/०२) चान्दात: सोदरo यदुनाथ दौ (४६//०१) माण्डषर सॅवैदिक विश्व भर द्दौo देवकृष्णम सुतो सुन्द(र: सकराढ़ीसँ ज्यो:तिर्व्विद यदुनाथ दौ (४६/०१) ज्योतo यदुनाथ दुहितरय: हरिअमसँ मुरारी द्दौo (७७/०४) (९९/०७) मुरारीसुतो बछाईक: (८०/०४) पबौलीसँ मधुसूदन दौ (३९/०७) कृष्ण६देव सुतो मधुसूदन: नरउनसँ गिरू दौ (६९//०३) अपरा गिरू सुता वुधवालसँ मति दौ (७३/०६) माण्डारसँ यग्य पति द्दौo मधुसूदन सुत लक्षमन गोपालौ (२२८//०९) माण्ड्रसँ महामहोपाध्या०य अनिरूद्ध दौ (४०/०३) टीप करमहासँ राघव द्दौo साहेब प्रo रघुपति सुतो भीखर प्रo हरदत्त: बुधवालसँ हरिकृष्णँ दौ (३७//०४)


(१७२)
जीवनाथ सुता उँमापति पद्मामापति (९५/०५) कृष्णपपतिय: (१००/०९) खण्ड बलासँ महामदामोदर दौ।। (३२//०७) हरिअम सँ गयन दौ।। उँमापति सुता परमानन्दि हरिनन्दान सदानन्दाद सरिo लक्ष्मीमनाथ दौ (७७//०८) लक्ष्मीँनाथ (७८//०८) सुतो इन्द्रनपति: (८०//०७) नरउनसँ गोपी दौ (७६//०४) करमहासँ कुलपति द्दौo सदानन्दम (९५/०९) सुतो रामकृष्ण हरिकृष्णौर सोदरo रामभद्र दौ (७२//०७) दामू सुतो महेश: दरिहरा सँ पीताम्बसर दौ (३२//०४) पराउँ (७८//०७) (८०//०९) सुता जोर पीताम्ब/र केशवा: सोदरo गयन दौ (७६/०४) हरिअमसँ शिरू द्दौo पीताम्बँर (१२९/०६) सुतो मधुसूदन: (११८/०३) पालीसँ लान्हि दौ (५३//०६) दरिहरा सँ माने द्दौo (८६/०२) महेश सुतो रामभद्र: दरिo वाचस्‍पति दौ (२३/१०) सोदरo परान द्दौo रामभद्र (१०३//०२) सुता नरo श्रीधर दौ (७७//०२) पालीसँ रतिदेव द्दौo हरिकृष्ण२ सुतो पुरूषोत्तम पुरन्द५रौ सोदरo घनश्यामम दौ (३५//०२) (८९//०८) दामू सुतो बैद्यनाथ: रवौआलसँ गणेश दौ (३०/०५) गणेश सुतो श्रीपति: नरउनसँ रतनू दौ (७०/०१) बलियाससँ शोरे द्दौo बैद्यनाथ सुतो हरिदेव: दरिo कामदेव दौ (५३/०६) उधेसुतोकामदेव: खण्डयo ठo चन्द्रँपति दौ (०४//०६) सक रूद द्दौo कामदेव सुता नरउनसँ रत्नपाणि दौ।। सोनू सुतो रत्नपाणि हरिपाणि दरिहरासँ पराउँ दौ (७८//०३) अपरा पराउँसुता हरिअमसँ रघु दौ (४०//०६) अपरा रघु सुता रवौआलसँ दूबे दौ (४८/०६) पालीसँ बागे द्दौo रत्नपाणि सुतो रामभद्र: सरिसबसँ लक्ष्मीणनाथ दौ (७८//०२) अपरा लक्ष्मीानाथ सुतो रतिनाथ करमहासँ नरहरि दौ (६८//०५) माण्डार सँ अफेल दौहित्र दौ।। (१००//०१) हरिदेव सुतो घनश्यालम: वुधवाल सँ विश्वँनाथ दौ (४८//०६) अपरा मानू सुतो राम


(१७३)
एकहरा सँ कृष्‍णपति दौ (३७//०५) जजिवाल सँ लाखू द्दौ. राम सुतो चिकू (९२/०७) दामू कौ पबौली सँ रघुदत्त दौ (३०//०१) करमहासँ पशुपति द्दौ. चिकू सुतो विश्‍वनाथ: दरिहरासँ सोन्‍हू दौ (५२//०१) पबौलीसँ पूरखू द्दौ. (९३/०३) विश्‍वनाथ सुतो कृष्‍णानन्‍द: माण्‍डरसँ मo मo उo अनिरूद्ध दौ (४०//०३ tip) करमहासँ राघव दौहित्र दौ घनश्‍याम सुता पालीसँ गौरीपति दौ (७६/०८) (८६//०५) दामू सुतो महिनाथ: महो मणिनाथौ दरिo पीताम्‍बर दौ (७८//०३) पाली सँ लान्हि द्दौ. महो मणिनाथ (१८२/१०) सुतो महादेव: रवौआल सँ ज्‍योo डीङ्ग्‍र दौ (२१/०१) ज्‍योतिर्व्विद (१७३/०६) डीङगर सुतो किशाई प्रo कृष्‍णदेव कामदेवौ बुधवालसँ पूरखू दौ (८०/०८) पबौलीसँ रघुपति दौहित्र दौ महादेव सुतो गौरीपति: सोदरपुर सँ लक्षमन दौ (७५//०१) नरउनसँ जीवनाथ द्दौ. गौरीपति सुता हरिश्‍वर (१०३//०३) विरेश्‍वर रामेश्‍वर जीवेश्‍वरा: सरिसबसँ महामहोपाध्‍याय वामदेव दौ (७६//०५) करमहा सँ नन्‍द द्दौ. ।। एवम् मतिनाथमात्रिकचक्रं मतिनाथ सुतो नौष्ठिक धरानाथ: (२०४//:०४) सिमरवाड़ रवौआलसँ छबन सुतगोकुलू दौ (२५/०६ tip) अपरा अमरू सुता महो ऐंठो महो दामू महो पॉंखूका: पालीसँ हरिपाणि दौ (५३//०५) वलियाससँ शोरे दौहित्र दौ।। एंठो प्रo (११४/०२) केशव सुतो लक्ष्‍मीपति पनिचोभ सँ अन्‍दू दौ (७६//०६) रवौआसँ कउरे द्दौ. लक्ष्‍मीपति सुतो गौरीपति: सोदरपुरसँ नरहरि दौ (३५//०३) पालीसँ जसाई द्दौ. गौरीपति (९३/०५) सुतो पीताम्‍बर परशुरामौ नरउनसँ सरस्‍वती रामदौ (५६/०७) गौरीश्‍वर सुतो हरिश्‍वर: वहेराढ़ीसँ विरखूदौ (७७//०५) विरखूसुतो जोर महनूकौ बेलउँचसँ रूद्रादित्‍य दौ (२५/०५) नरउनसँ हरिश्‍वर द्दौ.


(१७४) ।। ७९ ।।
महामहोपाo हरिश्‍वर सुतो अवलम्‍ब सरस्‍वती पदाङिकत महामहोपाध्‍याय बटेश पुरूषोत्तमो घोसोतसँ गोंढि़ दौ गोंढि़ सुतो बासू रामचन्‍द्रो बेला सकराढ़ी सँ गिरीश्‍वर दौ।। अवलम्‍ब सरस्‍वती पदाङिकत मo मo बटेश सुतो सरस्‍वती राम: करमहासँ काशी दौ (५३//०६) काशी सुतो कामदेव वौलि सँ क़ष्‍ण दत्त दौ (६२//०७) रवौआलसँ गुणे द्दौ. सरस्‍वती (८५/०६) राम सुतो बैद्यनाथ कृष्‍णदेवों दरिहरा सँ रघुनी प्रo रघुनाथ दौ (४८/०७) सोदरपुरसँ श्रीनाथ दौहित्र दौ ।। पीताम्‍बर (२६९//०४) सुतो छबन: सोदरपुर सँ कमलनयन दौ (७५/०१) परमानन्‍द सुतो मनोहर: दरिहरासँ रामदेव दौ (२८/०२/) (८२/१०/०) रामदेव सुतौ कृष्‍णदेव (९५/०१) धनश्‍यामौ (११९/०१/tip) करमहासँ भवनाथ दौ (७४//०७) जोर सुतो (९०/०६) रविनाथ भवनाथौ दरिहरासँ मोरि दौ (५०//०६) पालीसँ रत्नपाणि द्दौ. भवनाथ सुता(१२३//०७) पबौलीसँ गाढू दौ (३०//०१) गादू सुता बुधवाल सँ उधे दौ (३१//०३) (१५५//०६) उधे सुता रवौआलसँ मित्रादित्‍य दौ (६१//०३) नरउनसँ मित्रादिर्त्‍य द्दौ. मनोहर सुतो कमलनयन कुलपति (१०६/०४) नरउन सँ बछाई दौ (६३/०२) (१३९/०२) हरिपाणि सुतो रघुनाथ: सरिसबसँ लक्ष्‍मीनाथ दौ (७८//०८) करमहासँ नरहरि द्दौ. रघुनाथ सुतो बछाई कामदेवो (१०१/०६) पबौलीसँ सुधापति दौ (४३//०८) अपरा भानुदत्त (८१//०६) सुतो सुधापति: वलियाससँ दूबे दौ (४३//०२) सोदरपुरसँ महामहोपाध्‍याय महादेव द्दौ. सुधापति सुतो केशव (८५/०५) मांगु कौ (१०२/०७) करमहासँ विष्‍णुपति दौ (४३/०६) सकराढ़ीसँ भोजू द्दौ. बछाई सुता (९८//०९) नारायण चतुर्भूज (११८/०३) गोविन्‍दा: करमहासँ रामभद्र दौ


(१७५) (७४//०८) रामभद्र सुतो जयकृष्‍ण: एकहरासँ शिवदेव दौ (४५/०४) (१४८/०७) रतनू सुता भाष्‍कर दिवाकर प्रभाकरा माण्‍डरसँ भवाई दौ (४८//०७) भेवाई सुतो रामरति: बभनियामसँ जीवेश्‍वर दौ।। भाष्‍कर सुतो शिवदेव: पालीसँ गोंढि दौ (४०//०३) हरि सुतो गोढि: बलियाससँ नारू दौ (२८//०३) करo बाटू द्दौ. गोढि सुतो सुधाघर: (२५५//०९) खण्‍डबलासँ ठ. चान्‍द दौ (०४//०६) सकo रूप द्दौ. महोशिवदेव सुतो शुभकर: (८७/०८) जजिo मनोरथ दौ (७३//०६) मनोरथ सुता वुधवाल सँ रतिपति दौ (७३//०७) सोदरo विद्यापति द्दौo मिश्र कमलनयन सुता हरिअम सँ बछाई दौ (७८/०७) बछाई सुतो वदन: सोदरo चिन्‍तामणि दौ (६६/०८) लक्ष्‍मीपति सुतो चिन्‍तामणि पालीसँ केशव दौ (४०//०४) वाचस्‍पति सुतो केशव: सोदरo मानू दौ (७२//०१) अपरा मानू सुता खौआलसँ दिनू दौ पालीसँ गोंढ़े द्दौ।। महो केशव सुता माण्‍डरसँ वैदिक विश्‍वम्‍भर दौ (३९/०३) खण्‍डo ठo दामोदर द्दौ. चिन्‍तामणि सुता कुजौलीसँ कृष्‍णदाश दौ (३०/०६) (१६१//१०) शूचि सुता हरिदाश शिवदाश विष्‍णुदाशा: सकo बसाउन दौ (४५//०३) अपरा बसाउन सुतो गदाधर: एकहरा सँ रतनू दौ बहेराढ़ीसँ ढोढ़े द्दौ. महो शिवदाश सुतो कृष्‍णदाश: वुधवाल सँ रतिनाथ दौ (४७//०४) मान्‍डर सँ वेणी द्दौ. कृष्‍णदाशसुताकविगंगादाश (८५//१०) मo मo गोविन्‍दासँ (२९५//०३) हरिदाश (११५/०९) रामदाशा: (२९५/०१) सरिसब सँ जगन्‍नाथ द्दौ. (१७५/०२) छबन सुतो गोकुलनाथ तेतरिहार सोदरo महेश दौ (२८//०) अपरा माधव सुतो देवनाथ: बूधवालसँ भासे दौ (४३/०५) अपरा भासे सुतो थेघ: बेलउँच सँ गौरीश्‍वर दौ (४५/०७) पण्‍डुआसँ रामकर द्दौ. देवनाथ सुता हरिकेश गणेश धनेश (३०१//०३) एकहरा सँ भैरव दौ (२५/१०) महादेव (८०//०७) सुतो भैरव: माण्‍डर सँ नाई दौ (४८//०७) कुजौली सँ हरिहर द्दौ. भैरवसुता


(१७६) ।। ८० ।।
वलियासँ दूबे दौ (४३//०२) सोदरपुर सँ महादेव द्दौo हरिकेश सुतो बछाई प्रo बालकृष्णे रघुदेव सदानन्दान: सकo परान दौ (३९/९) (१२१//०२) गणपति सुतो परान: पवौलि सँ रूपदत्त दौ (६३//०८) करo रतिघर द्दौo परान सुतो विश्वहम्भेर: (८८//०४) खण्डसo विष्णुौपति दौ (३४//०३) तिसउँत सँ नन्दoन द्दौo सदानन्दन सुतो हेमांगद महेशो: पालीसँ भवदेव दौ (७६/०९) भवानीनाथ सुतो भवदेव: पवौलिसँ रंजन दौ (६२//०८) अपरा गणपति सुतो रंजन लोकनाथौ (२३७//०१) सकo रूद दौ (०६//०६) अपरा रूद सुता अलयसँ रघु दौ (६६//०८) रघुसुता माण्डवरसँ दिनकर दौ (३८/०४) अपरा दिनकर सुतो रंजन: (९१//०५) करo रतिपति दौ सरिसब सँ माने द्दौo रंजन सुतो पाँ हराईक: (१६२/०३) हरिदेव : (१४८//२) खौआल सँ पूरखू दौ (२९//०६) अपरा वुद्धिकर सुता गोपी गौरि मोंरि पूरखूका गंगोरीसँ दिनकर दौ (४४/०५) दिनकर सुतो बसाउन: पालीसँ मुशे दौ (३४//०२) रवौआलसँ वि़द्यापति द्दौo पुरखू (१७३//०४) सुता हरिअमसँ जगन्ना थ दौ (४०//०६) जगन्नारथ सुता नरउनसँ हरिश्वँर दौ
घुसौत सँ गोढि द्दौo भवदेव सुता सरिसवसँ इन्द्र(पति दौ (७८//०२) इन्द्रेपति सुता एकहरासँ रामनाथ दौ (८०/१०) महादेव सुत गोविन्दद सुतो जगन्नािथ (१५०/०४) देवनाथौ नरउनसँ सोनू दौ (२७/०२) उहरि (१०१//०६) सुत सोने (१३२/०५) सुता माण्ड रसँ विश्व्म्भसर दौ (३७/०२) फनन्द०ह सँ जगन्नारथ द्दौo जगन्नारथ सुतो रामनाथ: दरिहरासँ उधे दौ (७८//०६) खण्डसबलासँ ठo चान्दँ द्दौo रामनाथ सुता दरिहरासँ लाखू दौ (७८//०३) जोर सुत लाखूसुता सोदरपुर सँ मुकुन्दण दौ (६७/०६) जीवे सुतो मुकुन्द बहेराढ़ी सँ जोर दौ (७९/०९) जोर सुतो गोपाल (१३९//०१) पुररूकौ (८२।।०९) गंगोलीसँ दिनकर दौ (८०//०५) पालीसँ मुशे द्दौo मुकुन्दम सुता बo (२३//१२) सकराढ़ी सँ नरहरि दौ (६३//०२)

(१७७) (६३//०२) नरहरि सुतो बाछे सुधाकरो (१३७//०२) बहेo रघु दौ (४२/०३) (२२८/०३) दिनू सुत रघुसुता दरिo डालू दौ।। एवम् महेश मात्रिक चक्रं (११२//०७) महेश सुतो, देवकृष्‍ण: (मणि कृष्‍ण श्रीकृष्‍ण अनाथी) महिषी पालीसँ राम दौ (४०//०३) सोनू सुत श्री राम सुतो छीतूक: सोदरo हरखू दौ (६०//०१) हरखूसुतोजीवन: वलिo रामनाथ दौ (४०//०७) अपरा रामनाथ सुतो घुसौत सँ केशव दौ (२९/०५) सरिo केशव द्दौ. छीतू (१०७/०३) सुतो अनिरूद्ध नारायणो सोदरo रघुपति दौ (६७/०९) अपरा महेश्‍वर सुतो रघुपति कटैया माण्‍डरसँ चाँड़ौ दौ।। रघुपति सुता पालीसँ पीताम्‍बर दौ (५४//०६) पीताम्‍बर सुता सोदरपुरसँ कुलपति दौ (५२//०३) कुलपति सुता पालीसँ हरिहर दौ (३८//०५) हरिहर सुता खौआल सँ शंकर दौ (१९/०८) शंकर सुतो हरिअम सँ दिनू दौ। (२०//०९) जजिo केशी द्दौ. नारायण सुतो राम: सोदरo घनश्‍याम दौ (२६/०७) राजा (२०१/०८ Tip) सुतो पांड़े घनश्‍यामो पाली सँ बासू दौ।। घनश्‍याम सुतो दशरथ (१०२/०६) गोपालों (१८८//१०) रवौआलसँ बाटू दौ (२८/१०) केशव सुतो बाटूक: सोदरo गोविन्‍द दौ (४९/०३) अपरा मo मo गोविन्‍द सुता महेश मितू हरिहरा: बभनि कुलपति सुत बसाउन दौ (३५//०८) अपरा कुलपति सुतो बसाउन सकo केशव दौ बसाउन सुतो महो परान: बलिo सुपन सुत रूपन दौ।। बाटू सुतो बसाउन भवनाथौ (१५७//०८) करo यशोधर दौ (७०/०९) दरिo गणेश द्दौ.।। एवम् राम मात्रिक चक्रं।। राम सुतासाहेब छोटकनि (१०४//०४) ननूपतिय: सोदरo मित्रकर दौ (६६//०६) लक्ष्‍मन सुतो हरिजीव मित्रकरौ कुजौलीसँ प्रितिनाथ दौ (३६/०२) प्रितिनाथ सुता कृष्‍णादेव हाड़ीप्रo यग्‍यपति रघुपतिय सरिo दामोदर दौ (५६//०७) (८४//०३) दामोदर सुता दरिo भवनाथ दौ (२३//१०) (१३७/०९) दिनूसुतो भवनाथो करo मo मo रतिघर दौ (३०//०२) सोदरo हेलू द्दौ. भवनाथ (८४//०८) सुतो गोढ़ाईक: सोदरo भीम दौ (२७/०४) अपरा भीम (८३//०२) सुता माण्‍डर सँ मेधू दौ।। मित्रकर सुतो लाला (१५५/०२) फकिरो सिसौनी बेलo कामदेव दौ (७२/०१) देवनाथ सुतो


(१७८) ।। १७८ ।।
रामदेव कामदेवो माण्ड।रसँ भैरव दौ (४८//०१) जजिo गणपति द्दौo कामदेवसुता महादेव कृष्णीदेव हरिदेवा: हरिअमसँ वामनि दौ (६९//०७) अपरा धनपति सुता जयदेव रतिदेव भवदेव (८२/०७) महादेवा: सोदरo पाँखू दौ (७२//०३) पनिo गोविन्दा द्दौo रतिदेव सुतो बावनी खण्ड०बलासँ ठo कान्ह दौ (७२//०२) बहेo ठo नाथू द्दौo वावनि (८५/०६) सुता पवौलिसँ डींगर दौ (७६//०७) डींगर सुतो (२५५//०४) महादेव: दरिo रामदेव दौ (३३/०१) रामदेव सुतो शिवदेव जयदेव चतुर्भूजा सोदरo दौ (२१/०४) दासे सुता रूचि चान्द नरपतिय: खौआल सँ रविकर दौ फुलo दाशे पालीसँ महाई द्दौo गोकुलनाथ सुतो भैयाप्रo लेखनाथ (२४६//०१) पस्शीवकौ सोदरo छबनू दौ (४०/०२) भगीरथ सुताश्रीकृष्णर कृष्णै (९६//०७) मा शिवरामा: (९६/०२) नरउनसँ सदानन्दद दौ (७५//०१) सदानन्द सुतो रमापति भोराकौ पबौलिसँ भरथी दौ (३९//०१) कुजौलीसँ माधव द्दौo शिवराम सुतो छवनूक: खौआल सँ भवानन्दत दौ (५४//०७) सोने सुत मिखू (८८/०६) सुतो: (लक्षमन) (८८//०६) खांतरप्रo श्या७म पवौलिसँ भवनाथ दौ (७९//०८) भानु सुतो जीवनाथ (१३७//०१) भवनाथौ पनिo माधू दौ भवनाथ सुता: माण्ड५रसँ दोराई दौ (३३//०१) रवण्डनबला सँ माधव द्दौo खांतर (९६//०३) सुतो भवानन्दम: सादेरo छीतर दौ (३२/०६) छीतर सुता दरिo बावनि दौ (६७//०३) अपरा सुधाई सुतो बावनि: सोदरo मo मo माधव दौ (७८/०१) मo मo पक्षधर प्रo जयदेव सुतो मo मo माधव: अलय सँ चान्द दौ (७०//०४) जजिo रवि द्दौo मo मo माधव सुता जगन्नानथ लक्ष्मीतनाथ प्रान्नासथा: मान्‍डरसँ गंगापति दौ (४५/०६) सोदरo अन्दू४ द्दौo बावनिसुता हरिअमसँ सिखे दौ (७७/०४) अपरा सिखे सुताचगंगा खण्डपबला सँ मo मo ठo महेश दौ (३०/०५) पाली सँ दामू द्दौo भवानन्दा (१५८/०८) सुता मायावती


(१७९) ज्ञानव‍ती वेदवतीका करo सदानन्‍द दौ (५३/०७) (१३२/०)अपरा राम सुतो मदन: दरिo विभे दौo मदन सुतो पद्मनाम: माण्‍डरसँ अफेल दौ (६८//०५) बेलo वासुदेव द्दौ. पद्मनामसुता बैद्यनाथ (बैद्यनाथ २०१//०८) नारायण रतनू (८६//०५) चतुर्भुजा: (१११/०२) सोदरo गोढ़े दौ (३३/१०) श्रीपति सुतो गोढ़े रूचि: रवौआलसँ नोने दौ (४८/०९) सरिसबसँ गयन द्दौ. गोढ़े सुता पालीसँ कान्‍ह दौ (२१/०६) जाने सुतो कान्‍ह: दरिo बाटू दौ (३२//०४) सोदरo हरिनाथ द्दौ. कान्‍ह सुता वलिo धर्मादित्‍य दौ।। नारायण सुतो हरिनन्‍दन सदानन्‍दो दरिo राघव दौ (६६//०४) सोदरo पाँ रामदेव द्दौ. सदानन्‍द सुता विश्‍वेश्‍वर रामेश्‍वर प्रज्ञापतिय: सोदरo दामोदर दौ (५२//०४) भवनाथ सुतो दामोदर: करo जयदेव दौ (७२//०९) पबौलिसँ जानू द्दौ. दामोदर सुता दरिo देवनाथ दौ (२६//०८) देवनाथ सुतो लोकनाथ हरपति: सोदरo परशुराम दौ (७५/०१) परशुराम सुतोसदानन्‍द कृष्‍णानन्‍दो (१०६//०६) अलयीसँ श्रीनाथ दौ (७२//०६) अपरा गादूसुतो श्री नाथ (९८//०४) दरिo माधव दौ (४८/०४) करo देवे द्दौ. श्री नाथ सुता माण्‍डर सँ बासुदेव दौ (४८//०७) बासुदेव सुतो माधव: नरउनसँ मुसे सुत जाटू दौ पनिचोभ सँ रमापति द्दौ. ।। एवम् छबनू मात्रिक चक्रं।। छबनू (११८//०८) सुता रूद्रघर किर्तिघर (१११//०७) (१२०/०७) चित्रधरा: हरिअम सँ नारायण दौ (८१//०२) भवदेव सुता महोमहाजनचतुर्भुज चिन्‍तामणि माण्‍डर सँ गोविन्‍द दौ (५६/०१) गोविन्‍द सुतो हरंपति: नरउनसँ शंकर दौ (६०/०४) शंकरसुता पालीसँ सोने दौ दरिo गिरी द्दौ. महो महाजन सुतो बैद्यनाथ (१००//०१) शिवनाथ (१०२//०१) खण्‍डबलासँ ठ. राम भद्र दौ (२०//०८) खौआल सँ श्रीधर द्दौ. मo मo शिवनाम सुतो नारायण गोविन्‍दो सोदरo गंगा दौ (७८/०५) (९५//०२) गंगा सुता घुसौतसँ राम दौ (६५//०५) गडूरघ्‍वजा मo मo रघुनाथ सुतो राम: दरिo रामदेव दौ (७९//०५) अपरा रामदेव (२२७/०३) सुतोबुधवालसँ गणपति दौ (३६/०७) गणपति (९८/०५) सुतो गोपीक: (८५//०६) सोदरo ठकरू दौ।। महोराम सुतो हरिहर वद प्रo भगीरथो पवौलिसँ मधुसूदन दौ


(१८०) (८२)
(७८/०८) माण्‍डरसँ मo मo अनिरूद्ध द्दौ. नारायण सुता खण्‍डबलासँ शिवराम दौ (३५//०१) जयकृष्‍णसुतो शिवराम गंगारामो हरिअमसँ चिन्‍तामणि दौ (७१//०४) चिन्‍तामणि सुता (१५०//०९) मोहन (१४०/०४) मनोहर हरिय: (९५//०४) वलियास सँ कामदेव दौ (३७/०६) देवे सुत महादेव (९५/०५) सुतो कामदेव (८९/०१) रतिनाथौ भवनाथ यदुनाथ शशिदेवा: (२६४//०६) टकबाल सँ मुकुन्‍द दौ (६४/०८) दामोदर प्रपौत्र होरे पौत्र माने सुतो मुकुन्‍द: माण्‍डरसँ रूचि दौ।। मुकुन्‍द सुता नरउनसँलूमेसुत गांगु दौ सतलखा सँ विभू द्दौ. कामदेव सुतो परमानन्‍द: (८९//०६) करमहासँ ज्ञान दौ (४५//०२) ज्ञान सुता एकo हरखू दौ (४२/०२) (८३/०१)गणपति सुत मांनू सुतो हरखूक: पालीसँ भांगु दौ।। हरखू सुतो अर्जून: (१४७/०८) सतलखा सँ श्री कर दौ (५१//०२) फनन्‍दहसँ पागू द्दौ. शिवराम सुतो रत्‍नाकर: घोसोत सँ देहरि दौ (३९/०४) मo मo ठo कृष्‍ण नन्‍द सुता उहरि (१०३//०२) देहरि हरिय: (१००//०७) हरिय: पवौलिसँ गोप दौ (७७//०१) सभापति सुतो गोप: पालीसँ गोढि दौ (८०/०३) खण्‍डo ठo चान्‍द द्दौ. गोप सुता रमापति (१९६/०१) (९८/०१) रघुपति रतिपतिय: (११६//०४) नरउनसँ जीवनाथ दौ (२५/०६) हरिअमसँ भवदत्त द्दौ. ठo (१५७//०३) देहरि सुता सोदरपुर सँ भवानीनाथ दौ (२६//०३) भवानीनाथ सुता हरिअमसँ विश्‍वेश्‍वर दौ (३९//०५) सुरपति सुता शुचिपति सुधापति गिरिपति हरपतिय: सोदरo नाथू दौ (७०//०९) अपैर नाथू सुतो रत्‍नपति: पनिo बाछ दौ (३२//०३) बाछ सुता बेलउँच सँ रतिपति दौ बुधवाल सँ मुणीश्‍वर द्दौ. हरपति प्रo चिकू सुतो विश्‍वेश्‍वर कमलो सोदरo शिवू दौ (७५//०७) शिवू सुतो बावूक: बहेराढ़ीसँ पूरखू दौ (८०//१०) पूरखू सुता माण्‍डर सँ शशि दौ (२९//०४) प्रितिनाथसुत शशिसुता खण्‍डबलासँ शुचिकर दौ (५०//०१) सकo माधव द्दौ. विश्‍वेश्‍वरसुता महिनाथ (९७/०८) वुद्धिनाथ लक्ष्‍मीनाथ वंशीप्रo मोहन बुद्धि श्रुटिधर पदांङिकत हरिदेव बुद्धि श्रुतिधर पदांo रघुदेव (१०२//०३) सदानन्‍दा खण्‍डबला सँ ठo अच्‍युत दौ (३०//०६) ठ. अच्‍युत सुता रवौआलसँ भवनाथ दौ (५४/०२) भवनाथ (३२९//०७)


(१८१)
सुता पालीसँ भवनाथ दौ (३२/०६) रमापति सुताजागे पल्ल(वकार पदांङिकत भवनाथ जीवनाथ घीरनाथा: एकहरासँ गुणपति दौ (८२//०४) अपरे गुणपति सुता जीव (२३४//०५) जोर धानेका बभनियामसँ केशव दौ प्रपौत्ररूनाठ पौत्र गोविन्दण दौ गोविन्द सुता माण्डंरसँ सरबाई दौ (३०/०९) करo सुपन द्दौo पल्लदवकार: भवनाथ सुतो भवानीनाथ: (१५६/१०) सोदरo होरे दौ (४२/०७) गांगु सुतो होरेक: पालीसँ बागे दौ (३५//०२) दरिo कारू द्दौo होरे सुता रवौआलसँ गोनू दौ (२८/१०) अपरे गोनू सुता सोदरo बसाउन दौ (३५/०१) रवौआलसँ गोविन्दन द्दौo ।। एवम् ठक्कुँर चन्द्ररमणि विवाह समाप्त ।। अग्रहन कृष्णस नवमयां कुजे (१८/११/२००३) पाँ ठक्कु र कमलमणि सुतो कुलमणिप्रo फेकन: रतौली दरिहरासँ अभयनाथ सुत भिखर दौ (३८/०५) (११७/०) हरिनन्दान सुतोचतुर्भूज: खांगुड़ सरिसब सँ इन्द्रपपति दौ (८०//०७) एकहरा सँ रामनाथ द्दौ चतुर्भूज (१११/०५) सुतो गोपाल महिया सोदरo डींगर दौ (५४//०२) डीह दरिहरासँ चीकव द्दौo गोपालसुता वै जीवनाथ (१११//०७) बैo विधूप्रo देवनाथ मोदनाथू।: हसौली सोदरo गंगाधर दौ (६६/०९) मोहन सुतो गंगाधर जगौर माण्‍डरसँ भवानी दौ (२६//०७) दामोदर सुता मुकुन्दर नरहरि कृष्णाद समया पालीसँ रूद दौ (२८//०२) वलिo नारू द्दौo मुकुन्दभ सुतोगोविन्दा रामौ करमहासँ बागे दौ (७०//०३) सुर सर प्रo (९०/१०) प्रo सर्वेश्व र सुतो बागेक: नरउन सँ बीदू दौ।। बागे सुता दरिo देहरि दौ।। गोविन्द सुतो भवानी (१०७//०५) हरिनी प्रo (८७/०३) हरिनन्दोब शिवा हरिअमसँ रामनाथ दौ (७१//०४) रामनाथ सुतो विश्वेपश्व/र प्रo (१०८/०१) बाभन जगदीशो (८५/०२) रवौआलसँ उधे दौ (३३//०५) धारू सुतो उँधेक: सोदरपुरसँ राय कान्ह/ दौ (३९//०९) अपरा कानह सुता बेलउँचसँ प्राणदित्य दौ फनन्द)ह सँ महेश्वमर द्दौo

(१८२) (८३)
उधे (१५३//०८) सुता तल्हँनपुर सँ गुणे दौ।। भवानी (१५४//०८) सुतो रघुनाथ (३३४/०७) (१६६//०६)विद्यानाथो बलिo हरिअमसँ चिकू दौ (४४/०७) मुरारी सुतौ चीकू भवनाथ छोटाईका रमौली सोदरपुरसँ भीम दौ (८१/१०) भीम सुतो रति देव भवदेवो करमहासँ मीतू दौ (४९/०७) रवौआलसँ बुद्धिकर द्दौo चिकूसुता सिसौनी बेलउँच सँ देवनाथ दौ (८१/१०) माण्डौरसँ भैरव द्दौo वैदिक विधूप्रo देवनाथ सुतो (१८७//०४) वैदिक युदनाथ: खांगुड़ सरिसबसँ साहेब दौ (५३/१०) वनमाली सुतो परमानन्दक: ब्रह्मपुर रवौआलसँ रामनाथ दौ (५५//०३) रामनाथ सुता एकहरासँ वाचस्प ति दौ (६२/०५) लाखन प्रo लक्ष्मीननाथ सुतो वाचस्पाति यशस्प ति डुमराबासी वुधवालसँ विश्वे श्वरर दौ (३६/०६) वलिo जोर द्दौo वाचस्‍पतिसुता घउल सादरपुरसँ हेलूसुत थेघ दौ (४५//०२) सकo मतीश्वेर द्दौo परमानन्दल सुतो शुभंकर: महिषीपालीसँ भवनाथ सुत केशव दौ (३०//०७) जीवे सुतो भवनाथ: रवौआलसँ हलघर दौ।। भवनाथसुतो केशव: लोहनासकo महाई दौ (४६//०३) महाई सुता बहेराढ़ीसँ हेमनाथ दौ हेमनाथ सुतो मितूक सरिo माधव दौ।। केशव सुता सकुरी पवौलीसँ जाटू दौ (४६//०९) चाण सुतो जाटूक: भाकुरी बलियास सँ चाण दौ (४७/०२) सोदरo दाशे द्दौo जाटू सुतो शुक (३३६/०७) माण्‍डर सँउधे दौ (७०//०२) सरिसबसँहारे द्दौo शुभंकर सुतो मोहन छोके को महनौरा खौआलसँ मनोहर दौ (३१/०५) दालू सुता गोपीनाथ सुतो वेणीनाथ: सरिसबसँ नरपति दौ।। वेणीनाथ सुतो मनोहर: सोहाई करमहासँ रतिनाथ दौ (२९//०७) प्रितनाथ सुतो रतिनाथ: उजान बेलउँचसँ दिनकर दौ (१९//०६) दिनकर सुता रैयाम सोदरपुरसँ रघुनाथ सुत जोर दौ (३५/०७) माण्ड रसँ हरि द्दौo रतिनाथ सुता बढि़o पवौलीसँ सुरपति दौ (६७/०५) अलयसँ थेघू द्दौo (२५०//०७) मनोहर सुता कटका सोदरपुरसँ कमलनयन दौ (७०//०८) हरिअम सँ अच्युात द्दौo (१६४//१०) मोहनसुतो सदुo साहेब पाँ घनश्यापमो (१९५/०२) रतौलीदरिहरा सँ घराघर दौ (१५३/११) खण्डमo रघुनन्ददन द्दौo सदुo साहेव सुतो पाँ भानुदत्त: कटैया पालीसँ पाँ वदसुतपाँभगीरथदौ (७१//०३) पाँगोविन्दतसुतो पाँबदप्रo लक्षमन पतनुका माण्डनरसँ मधुसूदन सुत उँमापति दौ

(१८३) (३३//०६) उँमापति (१६५//०६) सुतो महादेव (१८७//०९) देहरिप्रo होरिलो सकुरी पवौलीसँ जीवनाथ दौ (४७/०३) दरिहरासँ बाभन द्दौo पाँ वदप्रo (१२१//०५) लक्ष्मवनसुतोपाँभगीरथ सिमरo खौo भवनाथदौ (२१/१०) वेद सुतो गुदी कन्होसली सोदरo बसाउन दौ (३५//०१) रवौआलसँ गोविन्दन द्दौo गुदी (८९/०८) सुतो सोमदेव: हरिo धीरू द्दौo सोमदेव सुता भवनाथ गोपीनाथ देवनाथ रतिनाथा हरिनाथा: वेहट करमहा सँ कृष्णो दौ (६६/०७) रामनाथ (८८/०४) सुतो कृष्णन विष्णो : (१३७/०९) दरिहरा सँ जीवे दौ (२८/०२) पाली सँ शीव द्दौo कृष्णस सुता सोदरo मुकुन्दौ दौ।। भवाई प्रo भवनाथ सुतो रमाकांत: जोंकी सरिसव सँ पदूम सुत शीव दौ (६०//०५) करमहासँ रामकृष्णह द्दौo पाँ भगीरथ सुतो धार्माङत्रदा परनामक बेचूक: (२६९/१०/०९) भौर खण्डमबलासँ वीर दौ (०२//०४) नरपति (२९७/०१) सुता माने गादू नाटू का पतौना खौआल सँ कोने दौ (१९//०९) अपरा देवादित्यव सुतो नादू सुतो सूर्यकर: पालीसँ हलधर दौ (१२//११) एकo दिवाकर द्दौo सूर्यकर सुतो कोनेक: विठुआलसँ सोने दौ कोने सुतो कान्हा नोने (१०७/०८) कौ दिनारी सरिसबसँ रूदी दौ (२३//०१) अपरा रूदी सुता पाली सँ माधव दौ (२३//११) माण्डकरसँ वागीश्वार द्दौo कोने सुता फनन्दोहसँ शुचिनाथ दौ (२०//०७) शुचिनाथ सुतोमतिनाथ:वलिo खौतर दौ माने सुता रतिघर (१४६/०३) (८५/०९)हरिकेश मुकुन्दात: पराना भिटीपनिo डालू दौ (१७//०३) डालू सुता राजन दरिo बाटू दौ (३२//०८) बहेo ठo जनार्दन द्दौo ठo मुकुन्दन सुतो पशुपति: राजन दरिo हरिदौ (५८/०१) हरीप्रo हरपति सुता बेलउँच सँ पूरखू दौo।। ठo पशुपति सुता श्रीकान्तािप्रo (८७//०८) वावू महिकान्तत लक्ष्मीँकान्ती जयकृष्णाद: सतौलिसतo मुरारि दौ (५९/०९) सोदरo आन्दूु द्दौo ठo लक्ष्मीककांतसुतो वीर: समौमिपाली सँ पशुपति दौ (६२//०१) केशव सुतो अर्जून: लाहनवासीमड़o जजिo रूद दौ (२२/०४) रूद सुता बहेड़ासकo रतीश्वगर सुत देवे दौ (२४//०४) सोदरपुरसँ शुभदत्त द्दौo अर्जून सुतो लक्ष्मीदपति- (१२१/०२) रघुपति (१०१//०२) विभूपति पद्मापति पशुपति (१२९//०३) मानीसोदरo मुकुन्दन दौ (४७/०५) गीरू सुता वेणी मुकुन्दल: जगन्नालथा (१५१//०९) बभनियाम सँ बसाउन दौ (८१/०७) वलिo नाथ द्दौo मुकुन्दन सुता पनिo काशीदौ (६६//०२)

(१८४) (८४)
काशीसुता माण्‍डरसँ नोने दौ।। पशुपति सुता: मधुकरपटे्टादरिo रामचन्‍द्र दौ (५४/०५) गोपाल सुतो रतिदेव (१३४//०२) (२६१//०४) अनन्‍त रामचन्‍द्रो फनन्‍दहसँ अमरू दौ रामचन्‍द्र सुता अलय सँ कुमुदानन्‍ददौ (५९/०२) रवौआल सँ यगयपति द्दौ. वीर सुतो गुणानन्‍द (१२३//०९) (१७३//०१) व्रजीभूखनो सुदय बेलउँचसँ कालीदाश दौ (५५/०२) वलियाससँ मोहन द्दौ. वैदिक यदुनाथसुताअभयनाथहृदयनाथ (११७/०६) गोपीनाथा (२३४/१) खांगुड़ सरिसबसँ मिरिवया दौ (८१/०९) अपरा (९५/०५) दामोदर सुतो जनार्दन रतौली दरिo हरिहर दौ (४६/०४) हरिहर (११३/०३) सुता पुरूषोत्तम वावू प्रo चतुर्भूज यशोधरा: पूड़े नरउन सँ अनटू दौ (६०/०५) (२२७/०९) अनटू सुता हरिहर श्रीहर नरहरिय: बढि़. पवौलिसँ वेणी दौ (६१//०८) वलियास सँ रघुनाथ द्दौo जनार्दन सुतो महिपति: महनौरा रवौआल सँ कृष्‍णदेव दौ (७९/०४) बेहट खण्‍डo कृष्‍णदेव सुता जनार्दन दौ (३५/०१) बुधo रामदेव द्दौ. महिपति सुतो रत्‍नाकर: सिमरo रवौआल सँ अभिनन्‍द दौ (७२//०६) कृष्‍णपति सुतो रघुपति: नाहसवासीभड़गाम जजिo मनोरथ दौ (८०/०३) बुध रतिपति द्दौ. रघुपति सुतो हरपति (१०८/०३) भगीरथ अभिनन्‍दा: पुडे नरउन सँ वावू दौ (२६/०१) रामचन्‍द्र प्र. वावू सुतो हरिनन्‍द रजौरा माण्‍डर सँ विश्‍वनाथ दौ (७४//०८) (१५६/०२) नरहरिसुतो विश्‍वनाथ जीव नाथो रूचौलि करमहा सँ दूबन दौ (४५/०१) एकहरासँ कृष्‍णपति द्दौ. विश्‍वनाथ (२५६/०७) सुता फरहरा बुधवलासँ मति दौ (७६/०१) महोमति सुतो महादेव (३०२/०९) महनौरा रवौआल सँ उद्योरण दौ (३१/०५) उद्योरण बहेo रघु दौ (८१/०१) दरिo डालू द्दौ. अभिनन्‍दनसुतो बालकृष्‍ण शिवा हरिo बाबू दौ (७६/०४) वावूसुता भौआलवासी अमरावती दरिo राँक दौ (८१/०९) अपराभवनाथ सुतो राँक: मलंगिया कुजौली सँ भवनाथ दौ (७२//०६) विदू सुता रतिनाथ भवनाथरूपनाथा आहिल रवौआल सँ नोने दौ (४८/०९) सरिसबसँ गयन द्दौ. भवनाथ सुता गंगोराबुधवालसँ लाखन दौ


(१८५) (३५/०२) अमरू सुतो राम लाखनो सिमरo सोदरo रूपे दौ (६०//०१) माण्‍डर सँ धाम द्दौ. लाखन सुतो भिखिक: माण्‍डर सँ शीरू दौ।। राँक सुता बेहट करमहा सँ हरखू सुत केशव दौ (४९/०२) सोदरपुर सँगीरू द्दौ. रत्‍नाकर सुतो मित्रनाथप्रo मिखिया मतिनाथप्रo दुखियाकौ सिहौलि माण्‍डर सँ हेमकर दौ (४५//०१) अपरा यदुनाथ सुतो परमानन्‍द: शिवावासी हरिअमसँ जगदीश दौ (८३/१०) जगदीश सुतो रघुनीहिरिणी गौर सोदरo भवानन्‍द दौ (७२//०३) सकo यदुनाथ द्दौ. परमानन्‍द सुता भैयाप्रo हेमकर वन्‍धुप्रo महिधर (१०५/०८) लौटनि प्र. (१०४//०७) रत्‍नाकर सुधाकर भानुकर जयकर वुद्धिकर मेघाकर हरिकर जागे प्रo योगीश्‍वर विरेश्‍वरा: पुड़े नरउन सँ महिनाथ सुत हरिराम दौ (२५/०६) (१०२//०४)महिनाथ सुतो हरिरामप्रo कंगाक: महिषी पालीसँ श्रीराम सुत छीतू दौ (८१/०३) सोदरपुर सँ रघुपति द्दौ. हरिराम सुतो प्रद्मूम्‍न: बढिo पवौली सँ जगदीश दौ (१७९//०९) (९०/०३)केशव सुतो जगदीश: डुमरा वुधवालसँ मुरारी दौ (५३/०९) मुरारी सुतो अनन्‍त: (९०/०८) रवौआलसँ गौरीपति दौ (५२//०९) रविसुत सुधापति सुतो गौरीपति: करo नोने दौ।। गौरीपति सुता कटका सोदरपुरसँ: गादू सुत विशौ दौ (२६/०७) माण्‍डरसँ गागे द्दौ. जगदीश सुतो बैद्यनाथ: मंगरौना हरिअम सँ बाबनि दौ (८१//०२) (१०६//०४)बावनि सुतो विश्‍वनाथ: त्रिपुरौली नरउनसँ सरस्‍वती राम दौ (७९//०३) (९७//) वसरस्‍वती राम सुता गंगाघर रघुदेव रूचिदेवा बुधवाल सँ हरखू दौ (३९/०१) गौरी सुतो हरखू पीताम्‍बरो (९३//०७) सिमरo रवौआलसँ गोंढि़ दौ (३९/०२) अपरा रघु सुतो गोंदीक: सोदरपुरसँ शीरू दौ (२४//०५) शीरू सुता दरिo सुपन दौ (३०/०६) बाभनिo महिपति द्दौ. गोंढि सुतो महादेव: (९३/०९) तपनपुर पाली सँ राम दौ।। हरखू सुता श्रीकृष्‍ण (२३२/०७) (१२८/०६)शंकर रामदेवा: हरड़ी सकराढ़ीसँ नरसिंह दौ (६८/०१) उल्‍लूकजौलीसँ नरपति द्दौ. भैया प्रo हेमकर सुतो चन्‍द्रपतिइन्‍द्रपतिनिधीक: (११३//०५) सुल्‍हनी नरउन सँ वीर दौ (६३/०३) अपरा यदुनाथ सुतो मोहन प्रo (१०४/०२) महेश हरिकौ भौर खण्‍डबला सँ मानेसुत हरिकेश दौ (८४/०७) हरिकेश सुतो जयराम (१६२//०३) चीकी लक्ष्‍मीपति बलिo हरिअम सँ बासुदेव दौ (५४/०४) सोम सुतो बासुदेव: डीह दरिहरासँ होरे दौ (५३//०३) होरे सुता देशुआलपनिo हरिहर दौ बेलउँचसँ रतिपति द्दौo बासुदेव सुतो प्रद्यूम्‍न(२३७/०८) कृष्‍णदेवो (९५/०३) रमनी जानी (१३०//०८) कुजौली सँ शुचि दौ (८०/०७) सकo बसाउन द्दौo (१३९//०३)हरि सुता (१०४/१०) कवि कृष्‍ण कुनाई (१३२/०७) वीरा मंगरौना हरिo विश्‍वेश्‍वर दौ (८२//०९) खण्‍डबलासँ ठo अच्‍युत द्दौo वीरसुतो माण्‍डर सँ रतिदेव सुत रघुनाथ दौ
(१८६) (८५)
(६१/०६) महेश सुतो दशरथ: शिवा हरिo पाँखू दौ (५६/०२) खण्‍डo ठo चन्‍द्रपति द्दौ. दशरथ सुतो रतिदेव: वेहट करo हरखू दौ (४९/०१) हरखू सुतो भीखूक: विशाटी वलियास सँ गोढ़ाई दौ (३६//०९) बसाउन सुतो गोढ़ाईक: पनिo गुणाकर दौ।। गोढाई सुता हरिo मनोरथ दौ (२६//०४) महाई सुतो मनोरथ: सरिo गौरी दौ।। मनोरथ सुता माण्‍डर सँ नोने दौ (६२//०९) सोदरo महनू द्दौ. रतिदेव सुतो मo मo रघुनाथ महोशुभंकरो सरिo सोदरo जगन्‍नाथ दौ (४९/०४) (१०६/०८) जगन्‍नाथ सुतो भगीरथ जयकृष्‍णो अनलपुर करमहासँ जीवनाथ दौ (७४//०७) अपरा सोढू सुतो जीवनाथ: महिया सोदरपुरसँ काशी दौ (३१//०७) अपरा काशी सुता जगौर माण्‍डर सँ दामोदर दौ (८३/०८) समपालीसँ रूद द्दौ. जीवनाथ सुतो रमानन्‍द (१०४/०१) क्‍वाचित् वडि़यन नरउनसँ माधव दौ (३३/०२) हरि प्रo हल्‍लेश्‍वर सुत: पाठक माधव: राजन दरिo रघु दौ (५८/०१) खण्‍डबलासँ रूद द्दौ. माधव सुता कटमा हरिअमसँ बासुदेव दौ (७२/०१) बासुदेव (८६//०२) सुता एकहरासँ जीवनाथ दौ मo मo रघुनाथ सुतो वाचस्‍पति (२१०/०२) डुमरा बुधवालसँ घनश्‍याम दौ (८२/१०) गोपीनाथ (१४०/०६) सुतो गोढ़ाई प्रo भवानीनाथ घनश्‍याम: सकुरी सरिसबसँ भवानीनाथ दौ (७२//०८) करमहासँ जयदेव द्दौ. मo मo घनश्‍याम सुता नीलकंठ (१७६//०८) देवकृष्‍ण हरिकृष्‍ण: (२७३/०१) सरिसब सोदरo जयदेव दौ (५५//०१०) जयदेवा परनामक भाढू सुतो लक्ष्‍मीदेव: तरौनी करमहासँ दिवाकर दौ (६७/०९) दिवाकर सुता सकुरी वलियास सँ परान दौ (५०//०४) सोदरo बागे द्दौ. लक्ष्‍मीदेव सुतो परमानन्‍द सदान्‍नदो रतौली दरिहरासँ पद्मनाम दौ (५५/०६) ठकरू ब. (२६//०४) सुतो पदमनाम अच्‍युत: बलिo हरिo मधुकर दौ (४५/०२) मधुकर (११२/०२) सुतो श्रीरामा (१६९/०२) सोरीक: मानी सोदरo हाउँ सुत जीवे दौ (८०//०९) बहेराढ़ी सँ जोर द्दौ. पद्मनाम (१६४/०८) सुतो अनन्‍त (१५४/०७) कुसौलीसोदरपुर सँ खेदू दौ (५२//०५) बुधवाल सँ श्री दत्त द्दौ. ।। एवम् भिखियामात्रिकचक्रं।। भिरिवया सुतो औखी (१८७/०३) पौखीको भरवरौली कुजौली सँ धीर दौ (८०/०८) कविगंगादाशसुता लाला चाणप्रo चन्‍द्रशेखर लक्ष्‍मीधरा: सिहोलि माण्‍डरसँ (१२३/०४)


(१८७) यदुपति दौ (३९/०३) वैदिक विश्‍वम्‍भर (१००/०५) सुतो यदुपति:वढि पबौलिसँ नरपति दौ (६२//०७) नरपति सुतो श्री हरि: (११५/०८) मुरानपुर रवौआलसँ क्‍वचित् वलियाससँ रति दौ (७०/०३) रति सुता भिट्टी पनिo सुधेदौ (१७//०३) महो सुधे सुता दिगउन्‍ध सोदरo सोम दौ (५०/०१) करमहासँ नरपति द्दौ. यदुपति सुता (२२०/१०) हरिनन्‍दन महो कुलपति (११०//०६) महोचतुर्भूजा मानी सोदरo महेश दौ (७८//०४) महेशसुतोरघुपति यदुपति नुडआर करमहासँ दामोदर दौ (७२//०८) दामोदर सुता सरिसवसोदरo कृष्‍णदत्तदौ (४३//०३) पुने सुता हरदत्त शिवदत्तकृष्‍णदत रविदत्ता लोहना सकo गोढ़े दौ (३१/०६) गंगो सँ दामोदर द्दौ. कृष्‍णदत्तसुतागंगोरा बुधवालसँ काशी दौ (४६/०३) चाण सुतो काशीक: उड़ा एकहरासँदिनेसुत शीव दौ (४२//०२) अपरादिने सुतो शीव:सुरगनसँ धाम दौ।। शिवे सुतो लाखन: माण्‍डरसँ नौई दौ (४८//०७) कुजौलीसँ हरिहर द्दौ. काशी (८६/०८) सुता राघव पुरखू माधव दामोदर पीताम्‍बर रमौली सोदरपुरसँ महो भीम दौ (२७/०४) हरिo भवे द्दौ. ।। एवम् लक्ष्‍मीधर मातृक चक्रं।। लक्ष्‍मीधर सुतो धीर करमहा सँ लक्ष्‍मीनाथ: दौ (४९/०२) रामदेव सुतो दिवान भोरानाथ: सिमरी बलियास सँ जगन्‍नाथ दौ (४९/०७) बहेराढ़ी सँ रामचन्‍द्र दौ।। दिवान भोरानाथ सुतो लक्ष्‍मीनाथ: विशाढ़ी वलियास सँ परमानन्‍द दौ (६४/०९) रामनाथ सुतो यदुनाथ (१५३/०२) भवनाथो जल्‍लकीसँ हीरू दौ (६८/०८) सकराढ़ी सँ राजू द्दौ. भवनाथ सुतो परमानन्‍द: गंगोरा बुधवालसँ शंकर दौ (८६/०५) (१५७//०३)अपरा काशी सुतो शंकर: सकुरी सरिसबसँ बागु दौ (६७//०१) बागु सुता पाली सँ राम दौ।। शंकरा: परनामकडींगर सुता गौर सादेरo चक्रपाणि दौ (३१/०८) (२६३/०/०) चक्रपाणि (९३/०८) सुता श्रीकृष्‍ण (२६४//१०) बलभद्र रामभद्रा: समौली पालीसँ नरहरि सुत केशव दौ (८४/०९) जजिo रूद द्दौ. परमानन्‍दसुता कन्‍हौली सोदरपुर सँ भीम सुत नाथ दौ (४६/०६) (१३०//०४) श्रीनाथ सुतो रामभद्र (१०८/०५) राम देवो सिमरी वलियास सँ गंगाधर दौ (४०//०७) ममरू सुतो गंगाधर: खांगुड़ सरिसब सँ विशो दौ पुरादित्‍य सुतो लाखूक: टकबालसँ जागे दौ थरियासँ गोपाल द्दौ. लाखू सुत विशो सुता सकराढ़ीसँ जागे दौ। गंगाधर


(१८८) (८६) सुता बथैय खण्ड बलासँ रूचि सुत विश्वपनाथ दौ (६९//०४) अन्दूस सुतो रूचि: महिन्द्र वाड़ पालीसँ नन्दी़श्वरर दौ (६१/०४) भरेहासँ गयन द्दौo रूचि सुतो विश्वरनाथ: ओझोलि बेलउँचसँ गौरी सुत अदितु दौ (४५/०८) करo हरि द्दौo विश्वँनाथ सुतो जगन्नादथ: कटमा हरिअमसँ बासुदेव दौ (८५//०५) अपरा बासुदेव सुता काको बेलउँच सँ चक्रपाणि सुत मतिकर दौ (५१/०४) मतिकर सुता अकुसी टकबाल सँ बाछ दौ (२३//०७) दरिo शौरी द्दौo लक्ष्मीतनाथ सुता बढि़ पवौलिसँ रत्नतपति दौ (६५/०७) अपरा विश्व१नाथ (१३३/०८) सुतो गोढ़ाई काशीनाथो भखरौली कुजौली सँ गोपीनाथ दौ (५५//०४) नरउनसँ महेश द्दौo काशीनाथ सुतो रत्नापति:: तरौनीकरमहासँ भिखारी दौ (८२/०२) रतनू सुतो भिखारीक: खोरिo सोदरo रघुनन्दिन दौ (६२/०८) रघुनन्दिन सुता महिषी पालीसँ गोपीनाथ दौ (७९/०३) अपरा दामू सुतो गोपीनाथ: सोदरपुरसँ गुणे दौ गोपीनाथ सुतो रामभद्र (८९/०१) सिमरo रवौआल सँ हरिकेश दौ (४४/०४) पनिo अनदू द्दौo भिखारी सुता रतौली दरिo हृषिकेश दौ (४७//०४) हृषिकेश सुतो भगीरथ: कटका सोदरपुरसँ मधुसूदन दौ (४७//०२) बुधवाल सँ रतिनाथ द्दौo रत्नगपति सुता नगo घुसौतसँ गंगाधर दौ (६८//०७) भवाई सुतो गोपीनाथ सुतो विश्व/म्भनर (बo०१//०७) उमापति (३०//०२) नित्या नन्दार: दरिहरा सँ शुभंकर दौ विश्वटम्भ/र सुतो गंगाधर चतुर्भूजो बढि़ पबौलीसँ श्रीनाथ दौ (६८//०६) श्री नाथ सुतो बावूक: खड़काबलियासँ राम दौ (६३/०४) नरउनसँ उघोरण द्दौo गंगाधर सुता मलिछाम नरउनसँ रामचन्द्र् दौ (७०/०४) यदुनाथ (१२/०१)सुतो बहोरन रामचन्द्रो समौलि पाली सँ बासुदेव दौ (७०/०५) वलिo गौरीनाथ द्दौo रामचन्द्र८सुता रैयाम सोदरपुरसँ राजा दौ (१३५//०५) माण्डडरसँ माधव द्दौo

(१८९) ।। एवं धीर मातृकचक्रं (२२१/०२) धीर सुता बधवास सरिसबसँ कमलापति सुत धरनीधर दौ (३२/०१) अपरा कुलपति सुतो हराई हचलूकौ (१५९//०६) दरिहरासँ डालू दौ फनन्‍दहसँ महनू द्दौ. हराई प्रo होरिल सुता खेदू काशी छोटाईका टकबाल सँ खांतु दौ।। पाँछोटाईसुतो पाँरघुनाथ: सुदय बेलo जसाई दौ (७३/०४) जसाई सुता पालीसँ पदूम दौ पाँरघुनाथ सुतो पाँकमलापति जगौर माण्‍डर सँ हरिनन्‍दन दौ (८३/०९) हरिनी प्रo हरिनन्‍दन सुता गोपीनाथ यदुनाथ मनोरथ उँमानाथ: पारखण्‍ड बहेराढ़ी सँ पाँगोनू दौ (६७//०८) पाँगोनू सुता रमानन्‍द (८८//०६) बलभद्र गंगाधरा (१३०//०३) पचही सोदरo होरिल दौ (६६//०३) करमहासँ उँमापति द्दौ. पाँकमलापति (२४२/०९) सुतो पाँ धरणीधर कृष्‍णदेव (१७७//०८) नडुआर करमहासँ रघुनाथ दौ (२२/०२) अपरा कृष्‍णपति सुता गौरी पति लक्ष्‍मीपतिवाचस्‍पति शुभपतिय माण्‍डर राम दौ (३९//०५) हरिअमसँ दामू द्दौ. गौरीपति (१८०/०७) सुता रमापति (१०२/०४) रत्नपति (१४६//०८) मधुसूदना: हसौली सँ जगतिसँ मिसरू दौ (३५/०६) मिसरू सुता उकुसी टकबाल सँ महनू दौ (४६/०७) चाण सुतो हरनूक: सुरगन सँ भगव सुत वासू दौ (७२/०६) पवौलि सँ जोर द्दौ. महनू सुता रूपधर शशिधर गोपाला: दोलमानपुरमाण्‍डर सँ कुलपति दौ (४६//०९) कुलपति सुता काको बेलउँच सँ नोने दौ (२०//०४) पवौली सँ देवदत्त द्दौ. मधुसूदन (१०७//०७) सुता रघुनाथ: लोहना सकराढीसँ गोढ़ाई दौ (३६/०३) विश्‍वनाथ सुतो गोढ़ाई शिवनाथो सरिसव सोदरपुरसँ हरिकर दौ (३२//०९) अपरा भासे सुतो हरिकर मधुकर (१३०/०५) श्रीकरा: गिधवाल वासी दरिहरा सँ चन्‍द्रकर दौ
वभनिo रूचिकर द्दौ. हरिकर सुतो सुधाकर: सतलरवा सँ सुपे दौ गोढ़ाई सुतो रमापति (१२८/०६) दामोदरो (१८२/०८) लक्षमन (१५४/०९) जगदीशा: (१९१//०८) बेहर करमहासँ देवनाथ दौ (७६/०५) अपरा नोने सुतो देवनाथ रवौआलसँ सोने दौ देवनाथ सुतो कवि विद्यापति पचही सोदरपुरसँ जगन्‍नाथ दौ (७६/०२) बेणीसुत जगन्‍नाथ सुता माण्‍डर सँ बाभन दौ।। रघुनाथ सुता हरिनाथ (२०१//०८) जीवनाथ (११२/०८) उँमानाथा (१२४//०५) सिहौलि माण्‍डर सँ मणि दौ (५४//०९) श्री हरि सुतो रघुनन्‍दन: आहिल हरिअमसँ हरि दौ (६५/०६) लाखू सुत हरि सुता सरिo रवि दौ रघुनन्‍दन प्रo बछाई सुता


(१९०) (८७) नीलकंठ हृषिकेश मधुसूदना: (१७१//०३) तल्‍हनपुरसँ महादेव दौ।। नीलकंठ सुतो अनाई (१८०/०८) मणिकों बुधवाल सँ भवनाथ दौ (५८/०१) श्रीराम सुतो वाणीनाथ भवनाथ प्रितिनाथो (१६८/०७) हरिनाथ भवानी नाथ महिनाथा बलिo गंगाधर दौ भवनाथ (१५९/०६) सुता श्रीनाथ गोपीनाथ वैद्यनाथ मधुसूदना जजिवालसँ भैरवदौ।। मणिप्रo मणिकृष्‍ण सुता रैयाम सोदरपुरसँ पाँ रतिदेव सुत पाँ माधव दौ (६६//०५) पाँ रतिदेव सुतो पाँ माधव: मलंगिया कुजौलीसँ भवनाथ दौ (८४//०९) बुधवालसँ लाखन द्दौ. पाँ माधव सुता (१४८/०४) हरि (१२८/०१) उमानन्‍द दयाल घनधोरा रघु महिषी वूधबालसँ पाठक बावू दौ (५७//०९) ग्रहेश्‍वर सुत रति सुतो गोविन्‍द:।। गोविन्‍दसुत पाठक दामू प्र. दामोदर (९४/०२) सुतो पाठक बावूक: दरिo राम दौ।। पाठक वावू सुता श्रीकृष्‍ण (१३७/०४) शिवदेव नारायण लरवाई (१३७//०६) मनोहर (१५४//०१) सदानन्‍दा ओगही बलिo रूचिनाथ दौ (७३/०३) रूचिनाथ सुता (१३८/०९) कुजौलीसँ राघव दौ (६४/०५) राघव सुता दरिo गणपति दौ।। पाँ धरणीधर सुता पाँ शिवदत्त पाँ भैयन पाँ चिलकाका: तरौनी करमहासँ देवानन्‍द दौ (६७/०९) अपरा बहोरण (२३३/०५) सुता पाठक मोहन (११५/०५) लक्ष्‍मीपति पद्मापतिय: (१०८/०५) सोदरo कृष्‍णानन्‍द दौ (५४/१०) पालीसँ बाटू दौ।। लक्ष्‍मीपति सुता देवानन्‍द आनन्‍दी (१२१/०३) मित्रकरा:खागुड़ सरिo सुधाकर दौ (५३//११) सुधाकर सुतो विश्‍वम्‍भर: माण्‍डरसँ कवि चिकू दौ (७०//०३) करo थेघ द्दौ. देवानन्‍द: (९१/०५) सुतो धर्मेश्‍वर: (१९५//०२) भौरखण्‍डबलासँ बालकृष्‍ण दौ (८४/०८) श्रीकान्‍ता प्रo बावू सुतो बालकृष्‍ण पुरूषोत्तमो (१२०//०४) मधुकर पट्टो दरिo उँमापति दौ (७४/०१) उँमापति सुतो शिवाईक: (९१/०६) परियाम वूधo भवानी नाथ दौ (५८/०४) दरिo रतिकर द्दौ. बालकृष्‍ण सुता सिमरवाड़ खौआल सँ चतुर्भूज दौ (४७/०७) महाई सुतो चाण: सुल्‍हनी नरउन सँ ऐंठोदौ (२८//०१) गाउल करमहासँ महिपति द्दौ. चाणसुत रूपनाथ सुतो कमल प्रo गोनूक: कसियाम वहेराढी सँ नरहरि दौ।। धाम सुत गुणे सुतो


(१९१)
गणपति: दरिo कुसुमाकर दौ (२४//०९) फनन्‍दहसँ गोविन्‍द द्दौ. गणपति सुतो नरहरि: महनौरा रवौआलसँ हरि दौ (३८/०३) हरि सुता सकुरी गंगोलीसँ सुरेश्‍वर दौ।। नरहरि सुता बलिo बसाउन दौ।। गुणीश्‍वर सुत वेणी सुतो बसाउन: पनिo देवनाथ दौ।। बसाउन सुता केरवाल पालीसँ विश्‍वनाथ दौ कमल प्रo गोनू सुतो चतुर्भूज: झौआ अलयसँ बलभद्र दौ (४६/०६) बलभद्र सुतो भगीरथ (१४५/०५) प्रo भरथ कटका सोदरo कुमर दौ (२६/०७) कुमर सुतो (१२१//०५) रघुनन्‍दन बेहट करo महेश दौ (८४/०३) अपरा रामनाथ सुतो महेश: बढि पवौलीसँ शुभे दौ (७६//०६) शुभे सुता दीप बहेराढ़ीसँ नाथू दौ (७०//०२) बलियास सँ महनू द्दौ. महेश सुतो विश्‍वनाथ: माण्‍डर सँ जगदीश दौ।। चतुर्भूज सुता भड़गाम जजिवाल सँ कविराज दौ (६८//०८) (१४४/०१) कविराज सुतो बाछ (१७१//०९) रमदीकौ (२१८//०६) फूलदाहा पाली सँ गादू सुत नगन दौ (६५/०८) (१३५//०७) नगन सुता महनौरा खौआल सँ भीखू दौ (८१//०६) अपरा भीखू (१०८/०६) सुतो रामचन्‍द्र: (२१६/१०) परिo बूधवाल सँ विशो दौ (३८//०४) भवे सुतो काशी (१०७/०८) विशोकौ तल्‍हनपुर सँ दिनकर दौ।। विशो सुता खौआल सँ श्रीपति दौ।। एवम् अभयनाथ मात्रिक चक्रं।। अभयनाथ सुतो भीखर लालो शिवाहरिअमसँ बालकृष्‍ण सुत धीर दौ (७१//०६) अपरा वासुदेव सुतो वावू (१९०/०५) परशी: हरिका पवौली सँ गोपीनाथ दौ (३९/०७) कामदेव सुतो गोपीनाथ गंगौरा बुधवाल सँ चाण सुत धारू दौ


(१९२) ।। ८८ ।। (३७//०४) एकहरासँ श्रीपति द्दौ. गोपीनाथ सुता हरड़ी सकo मंडन दौ (६८//०१) श्री राम सुतो राधव (८९//०४) मंडनो खण्‍डबलासँ रूचि दौ।। मंडनसुता श्रीकृष्‍ण सोने वासे दाशे (१३८//०१) गौर सोदरपुरसँ थेघ दौ (३१/०७) रूपधर सुतो थेघ: माण्‍डर सँ आंगनि सुत महाई दौ।। थेघ सुतो रघुनाथ: झंझारपुर करo गोपालदौ (७६/०६) अपरा गोपाल सुतो रघुनाथ: (८८//०९) महिया सोदरo गोढ़े दौ (७५//०७) गोढ़े सुतो भवनाथ: (१३०//०६) रतोली दरिo हरि दौ (४७/०३) बुधवालसँ हरि द्दौ. परसी सुतो बालकृष्‍ण: कुसौली सोदर सँ भगीरथ दौ (५४//०४) रामभद्र सुतो भगीरथ: परहट सकराढ़ीवासी सकराढ़ी सँ विश्‍वम्‍भर दौ (८०//०२) विश्‍वम्‍भर सुता हाटी सोदरपुरसँ केशव दौ (२९/०१) बासुदेव सुतो (१४४/०५) केशव: हरिअमसँ मानू दौ।। केशव सुता डुमरा बूधवालसँ मणि सुत गणपति दौ (८२/१०) सोदरo ठंकरू द्दौ. भगीरथ सुता महनौरा रवौआलसँ लक्ष्‍मन दौ (८१//०६) लक्ष्‍मन सुतो रघुनाथ परखण्‍ड बहेराढ़ीसँ पाँ गोनू सुत रमानन्‍द दौ (८७/०३) रमानन्‍द सुता अमरावती दरिहरासँ गौरीपति दौ (७३//०५) खण्‍डo चीकूद्दौ. बालकृष्‍ण (११४/०१) सुतो धीर: सकुरी सरिसब सँ उँमानन्‍द सुत वदी दौ (६१/०१) अपरा बाटूप्रo बटेश्‍वर सुतो अमरू मणीको उदयरा माण्‍डर सँ नाई दौ (४८//०७) कुजोo हरिहार द्दौ. अमरू सुत जोराई सुतो परमानन्‍द: सकराढ़ीसँ सुपाई दौ (४३/०७) सुपाई (१६५/०८) प्रo सुपत सुता बहेo समरू दौ।। परमानन्‍द सुतो उँमानन्‍द: माड़रि वलिo पंडित राजपदंकित मo मo रघुनन्‍दन दौ (५५//०७) पंडित राज पदौ मo मo रघुनन्‍दन सुता झंझारपुर करमहासँ रघुनाथ दौ (८८//०३) रघुनाथ सुतो पाठक (९३/०२) कामदेवो (१००/०७) भड़गाम जजिo जूडिरथ (३२९/०८)


(१९३)
उँमानन्‍द सुता देवानन्‍द दामोदर वदीका जमसम वलियाससँ रतिनाथ दौ (८२//०२) रतिनाथ सुता महिषी पालीसँ गोपीनाथ सुत रामभद्र दौ (८६//०६) रामभद्र सुता खोरि सोदरo कन्‍या माधव दौ (५७/०६) विदू सुतो मुकुन्‍द हरि कौ कटका माण्‍डरसँ राम दौ।। मुकुन्‍द सुतो माधव: अनलपुर करo सोदू दौ (७४//०७) माण्‍डरसँ नरहरि द्दौ.।। कुन्‍या माधवसुता वलियास सँ होरे दौ। वदी सुतो भवानीदत्त (२८६/०९) (१७९/०५) लक्ष्‍मीदत्तो सिहौली माण्‍डरसँ वामदेव दौ (६१/०६) हरिपति सुतो उमानन्‍द परमानन्‍दो (९९//०७) कन्‍होली सोदरपुर सँ नरहरि दौ (३५//०३) पालीसँ जसाई द्दौ. उमानन्‍द सुता विश्‍वनाथ जीवनाथ: शिवनाथ: नङु करमहासँ महादेव दौ (२२/०३) रघुपति सुतो महादेव माण्‍डरसँ नोने दौ (६२//०३) नोने सुता नरपति सकौना सँ भानू दौ।। महादेव सुता कुजौलीसँ शिवदाश दौ (८०/०८) बुधवाल सँ रतिनाथ द्दौ. जीवनाथ सुतो भवदेव (१७६//०७) गुजूप्रo वामदेवो सरिसब सोदरo रतिधर दौ (२३/०२) अपरा मo मo शंकर सुता बासुदेव (९१/०२) देहरि अर्जूना (९०/०६) सतलखा वासी सतलखा सँ शंकर दौ (३२//०९) अपरा शंकर सुता बुधवाल सँ राम दौ।। देहरि सुप्रपौत्र कामदेवपौत्र (११२/०६ टीप) हरिपाणि सुतो रतिधर: दरिहरासँपूरखू दौ. रतिघर सुता शिवा हरिअम सँ सिद्धिनाथ दौ (७२/०२) सिद्धिनाथ सुता रैयाम सोदरपुरसँ शिवदेव दौ (६६//०५) अपरा रामदेव सुतो शिवदेव: रवौआलसँ गुदिदौ (८४/०२) गुदी सुता कटैया पाली सँ माधव दौ (३८//०५) माधव सुतो विश्‍वनाथ: महिया सोदरपुर सँ नोने दौ (२१/०४) नोने सुता सिहौलि माण्‍डरसँ दूबे दौ (५४/०२) बुधवाल सँ महेश्‍वर द्दौ. पाँ शिवदेव सुता नग. घुसौत सँ जयदेव दौ (६१//०८) जयदेव सुता राजन दरिहरा सँ मुरारि दौ (५३//०४) मुरारि सुता महिन्‍द्रवाड़ वासी बथै खण्‍डo रूचि दौ


(१९४) ।। ८९ ।। (८६//०१) बेलउँच सँ अदितु द्दौ. वामदेव सुता पाली सँ जयदेव दौ (७६/०९) बलभद्र सुतो अनन्‍त: दरिo शतन्‍जीव दौ (४७/०४) शतन्‍जीव सुतासरिब सोदरपुरसँ गोविन्‍द सुत गोनू दौ (६६/०४) पालीसँ पीताम्‍बर द्दौ. (१२०/०६)अनन्‍त सुतो जयदेव: कंजोली सतलखा सँ रामभद्र दौ (६०//०१) अपरा रतिपतिसुतो रधुपतिरतनपति समौली पालीसँ नरहरि दौ (६२//०१) नरउनसँ जाटू द्दौ. रघुपति सुतो भवानीनाथ सुतो रामभद्र: रामकृष्‍ण रमाई गोविन्‍द (२५६//०६) सदानन्‍द रमानद्धा हाटी पालीसँ गणेश दौ (३५//०६) गणेश सुतो देवानन्‍द (१३८//०७) मानी सोदरपुरसँ देवपाणि दौ (४८/०३) सकo रूचिनाथ द्दौ. रामभद्र सुता पवौलीसँ लक्ष्‍मी दौ (५५/०४) लक्ष्‍मीसुतो वदीक: सकo राघव दौ (८८//०१) राघव सुता करमहा सँ नाथू दौ (७०//०४) नाथू सुता खण्‍डo जगन्‍नाथ दौ (४०//०९) माण्‍डर सँ गागे द्दौ. जयदेव सुतो चिलका प्रo (१११//०२) विश्‍वेश्‍वर छोटकनिकौ जमसम बलिo परमानन्‍द दौ (८२//०३) परमानन्‍द सुता कुसौली सोदरपुरसँ विश्‍वम्‍भर दौ (५२//०४) गोशाँइदाश सुतो (१०८/०७) विश्‍वम्‍भर: रखवारी हरिअम सँ गणेश दौ (४८/०५) गणेश सुता हड़री सकराढ़ीसँ श्रीराम दौ (८८//०१) खण्‍डo रूचि द्दौ. विश्‍वम्‍भर सुतो भैरव: महनौरा खौआल सँ भिरव दौ (८१//०६) पवौलीसँ भवनाथ द्दौ. धीरसुता कन्‍होली सोदरपुरसँ मानीक दौ (७८//०५) दामोदर प्रo दामू सुतो यदुनाथ: महिन्‍द्रवाड़वासी वलियाससँ जगन्‍नाथ दौ (१६३/०१) यदुनाथ सुतो लक्ष्‍मीपति बासुदेवो बूधवालसँ श्रीघर दौ (३७//०४) रघुनाथ सुतो रामभद्रश्रीघरो सकुरी सरिसबसँ बासुदेव दौ।। श्रीधर सुतो श्‍याम: रोहाड़ सोदरo माधव दौ (७६/०४) अपरा गयन सुतो बुद्धिकर: अलयसँ नारायणदौ


(१९५) बुद्धिकर (१४०//०३) सुत जानू सुतो श्रीधर (२६३/०५) माधव ब. (६//११) दरिहरासँ सोने दौ।। माधव सुतो हरिदाश (९१/०५) महेश (२३२/०२) सदानन्‍दा हरिअम सँ हरिकेश दौ (५८//०१) दरिo परान द्दौ. लक्ष्‍मीपति सुतो भवेश: शिवाहरिअमसँ रघुपति दौ (५६/०२) रामदेव सुतो अन्‍नत: सोदरपुरसँ गीरू दौ (४९/०४) सकo अमरू द्दौ. अनन्‍त सुतो गौङ रघुपति सरिसब सँ जगन्‍नाथ दौ (८०/०८) बुधवाल सँ गुणपति दौ।। गोङ. रघुपति सुता पवौलीसँ तेवाड़ी दौ (८५/०५) अपरा केशव सुतो तेवाड़ी परमानन्‍दो (१२०/०२) एकहरा सँ लक्ष्‍मी दौ (४२//०३) लक्ष्‍मीनाथसुतो कमलनयन: (१६५/०९) हसौली जगतिसँ होरे दौ।। तेवाड़ी सुता दीप बहेराढ़ीसँ प्रीतिनाथ दौ (५७/०४) दिवाकर सुत प्रीतिनाथ सुता जजिवाल सँ शंकरसुत विश्‍वनाथ दौ नरo पदम द्दौo भवेश सुता पुरन्‍दर (११४/०१) कुलपति मानीक कवि कृष्‍णदत्ता: हाटी पालीसँ बालकृष्‍ण दौ (६३//०८) बलभद्र सुत हरिदेव सुतो बालकृष्‍ण सरिसव सोदरपुरसँ जीवपाणि दौ (८९//०६) (९०//०४) अर्जुन सुतो लक्षमीपति चक्रपाणि: अनलपुर करमहासँ जोर दौ (७९//०५) (९०//०४) जोर सुता रवौआलसँ अमरू दौ (२५/०६ tip) करमह सँ श्रीकान्‍त द्दौo चक्रपाणि सुता बासुदेव (१५०//०७) प्रo वाचस्‍पति जीवपाणि रमानन्‍दा: बहेराढ़ी सँ शिव दौ।। जीवपाणि सुता दरिo श्रीधर दौ (७१//०७) करमहासँ हरिपति द्दौo बालकृष्‍ण सुतो हरिकृष्‍ण: माण्‍डर सँ रतिपति दौ (५६/०८) (११५/०१) शुभंकर सुतो रतिपति गंगाधर धर्मपति डुमरा बुधवाल सँ अनन्‍त दौ (८५/०५) (१५२/०४) अनन्‍त सुता मुराजपुर खौआल सँ रत्‍नपति दौ (३८//०७) नोने सुतो भैरव (९४/०२) जानू (ब.२३/०४) बाटू कौ वेलo श्री कुमार दौ (बo१५/०३) बाटू सुत रत्‍नपति सुता पुरन्‍दर (३२६/०२) तड़की (३१३/०८) वैदयनाथ (२०/१) बेलउँचसँ राघव सुत अनन्‍त दौ सरिसबसँ धीरू द्दौo रतिपति (१४६//०९) सुतो धर्मपति कारू कौ (१६०/०३) गौर सोदरo शिवदेव दौ (५७/०९) राम सुता वामदेव: कृष्‍णदेव (११४/०५) वलिo सोने दौ (३६//०९) सोने सुतो छीतक: करमहासँ: सुरसर दौ (८३/०९) सुरसर सुता दोलमानपुर माण्‍डरसँ नन्‍दन दौ

(१९६) (९०)
(२२/०८) नन्द/न सुतो बुद्धिनाथ: पवौलीसँभवदत्त दौ।। रामदेव सुतो हरिदेव शिवदेव: रधुदेवरतिदेवा: रूचौली करमहासँ करमहासँ हरिनाथ दौ (६०/०६) रघु सुतो हरिनाथ: माण्ड३र सँ रतिपति सुत दूबे दौ (३८//०८) सोदरo हरिनाथ द्दौo हरिनाथ सुता रूचौलिएकरातहा सँ गणपति दौ (४५/०४) (१३७//१०) राम सुतो गणपति खौआल सँ हरि दौ (३२//०२) सोदरपुरसँ हरि द्दौo गणपति सुतो हरपति: रवौआल सँ प्राण दौ।। शिवदेव (१७२/०६) सुता माड़रि वलियास सँ विश्व८नाथ दौ (८८//०९) अपरा पंडितराज पदां मoमo रघुनन्द न सुता (१५६/०५) अभिनव पंडितराज पदांकित मoमo राय शंकर (१०९/०५) राय वन्दीत राय विश्वुनाथा: अनलपुरकरo माधव दौ (९०/०६) अपरा जोश्‍ सुतो माधव: सरिo सोदरo मo मo शंकर सुत अर्जून दौ (९०/०६) अपरा अर्जून (१६२//०७) सुतो विश्‍वम्भ)र मधुकर पट्टो दरिo मणिकंठ दौ सोदरo सोम द्दौ माधव (१२७//०७) सुतो यदूक: खड़ीक खौआल सँ गोढि़ दौ।। राय विश्व०नाथ सुतो भगीरथ रूचाई कौ पवौलीसँ भरथी दौ (३९/०१) कुजौलीसँ माधव द्दौo मानीक सुतो भीरवन (१९३//०२) छोटाकौ (२०४//०७) कुआतिसउँत सँ मनहर सुत सुबन्धुौ दौ (५१//०६) चिन्तादमणि सुता बाटू सुदर्शन (२३३//०१) श्री कान्ता३: श्री कान्तट सुतो मनहर: सरिसब सोदरo अचियुत दौ (६३/०८) माण्ड्र सँ पीताम्बौर द्दौo मनहर सुतो सुबन्धुँ: पवौली सँ राम दौ (४८//०२) जसाई (१६२/०२) सुत सुरपति (१४६/१०) सुत (१२६/०७) लोटन सुतो जीवनाथ: जीवनाथ सुतो वैयाकरण राम: अलय सँ कुमुदानन्दौ दौ (५९/०२) खौo जग्य(पति द्दौo वैयाoराम सुतो रमाकान्ता: (२६०/०८) कसरउड़ एकहरासँ भाञीरथ भगीरथ दौ (६२/०६) भीखी सुतो भगीरथ: विठौली वलिo गादू दौ ((५८//०८) कुजौली सँ हरिनाथ द्दौo भगीरथ सुता खांगुडo सरिसव सँ गोविन्दी सुत दामोदर दौ (७१/०१) जगति सँ मधुसूदन द्दौo

(१९७)
(११७/०४) सुबन्धुतसुता भदुआल माण्डठरसँ हेमकर दौ (१९//०५) बासुदेव सुता प्रभाकर हरिकर (३१४/०६) लक्ष्मीुकर छोटाईका ए सुतो खूदेक: ए सुतो मितूक:।। ए सुतो हर्षूक:। ए सुतो रामचन्द्र :।। ए सुतो अर्जून: ए सुतो अच्यु त अनिरूद्ध घराघर (२२५//०७) रघुनाथो सोदरo श्री नाथ दौ।। अनिरूद्ध सुतो महोपाo हेमकर: सोदरo बछरू दौ (८९/०६) (१५९//१०) बासुदेव सुता मंडन उदयकर विद्यानन्दार: (१५०/०५) कुजौलीसँ श्री नाथ दौ।। मण्डरन सुत शिरोमणि सुतो शिवपति: बहेराढ़ीसँ गौरीनाथ दौ।। शिवपति सुतो रमापति (२४७//०९) बछरू प्रo गंगाराम धुनाथा: (१५०//०५) सतलखा सँ विष्णुग दौ (५९/०९) विष्णुदपति सुतो यशोधर: (२३६/०६) अलयसँ भवानन्द दौ बछरू सुता मझौरा करमहासँ श्यापम दौ (७०//०४) मनोरथ (१२९//०६) सुत रूचि सुतो श्याामगुणाकर (२४८/०५) श्री नाथ दौ (४५//०६) वुधवाल सँ श्री कृष्णि द्दौo (१५७//०६)श्याोम सुता रोहाड़ सोदरपुरसँ हरिकेश दौ (९०/०१) हरिकेश सुता लक्षमन (३२४/१०) राजा काशीनाथ खौआल सँ चिकू दौ। महो हेमकर सुता तरौनी करमहासँ लक्ष्मीदपति सुत देवानन्द७ दौ (८७//०७) देवानन्दह सुतो हरिनाथ (११६//०९) सोनी (१११//०८) कलरप्रo नारायणो छाबाका मधुकर पट्टो दरिo शिवाई दौ (८७//०८) शिवाई सुतो राम लक्षमनो सोदरo कंगनू दौ (७१/०४) रमानन्दु सुतो कंगनूक खौआल सँ नरपति दौ (६०/०७) सुरपति सुत नरपति सुता तरौनी करo लाखू दौ (६८//०५) (१३२/०९)नरहरि सुत जागे सुत लाखू सुतो (२०८/०२) जागे सुत लाखू सुतो शिवनाथ (२०८//०२) माण्ड८र सँ देवपाणि दौ।। कंगनू सुतो मधुसूदन उoटीo (७८/०७) रघुराम: (२४१/०७) तरौनी करमहासँ रामकृष्णि दौ (६०/०५) गंगोलीसँ प्रीतिनाथ द्दौo ।। एवम् भीखर मातृक चक्रं।। भीरवर सुतो हर्षनाथ: रूचौलि करमहा सँ लक्ष्मी्दत्त सुत किशोर दौ (५१/०१) बल्ली८प्रo बलभद्र सुतो नरोत्तम पुरूषोत्तमो कन्हो्ली सोदरपुरसँ श्रीहरि सुत हरिनाथ दौ (६१/०७) माण्ड र सँ दामोदर द्दौo नरोत्तम सुता (२१२//०९) महोपाध्यातय नन्दषन मoमo रामेश्व्र सदुo हरीश्व(रा: सिहौली माण्डडरसँ बछाई दौ (५४//०९) माधव सुता हरखू पूरखू (१८८/१०) राधव प्रo गुदीपद्दूका (१५३/०७) बेहट खण्डाबला सँ कान्हु सुत विष्णुदपति दौ (४३४/०३) अपरा विष्णुुपति सुतो रतिपति


(१९८) (९१)
कारू कौ ब्रह्मपुर खौआल सँ शिवपति दौ बहेराढ़ी सँ विदू द्दौo हर्षू सुतो बछाई रामदेवो तेतरिहार सोदरपुरसँ छीतू दौ (५६/०६) विश्वकनाथ (११०/०९) सुत छीतू (२२३//०९) वाबू पिताई लखाई पराना: बलिराजo हरिअमसँ बासुदेव दौ (८५/१०) कुजौली सँ शुचि द्दौo बछाई प्रo बाछनि सुतो रत्नूपति: फरहरा बुधवाल सँ वावू दौ (२५//०७) थेघ (१७३//०६) सुतो सुधाधर: कन्होँली सोदरपुरसँ पशुपति दौ (३५//०१) पालीसँ बागे द्दौo सुधाधर सुतो रामधर (१४८/०५) वावूकौ दौलमानपुर माण्ड७रसँ रघुपति दौ (८०//०४) रंजन सुत उँमापति सुतो रघुपति: बहेo शिव दौ रघुपति सुतो रामभद्र: बत्सरवाल नरउन सँ गौरीपति दौ (४४/०८) गौरीपति सुतो श्रीधर: जजिo मेघ दौ।। बावू सुतो गंगाधर: (१४९/०२) रूचौली एकहरा सँ दशरथ दौ (४४//०६) माण्ड७र सँ श्री हरि द्दौo मo मo रामेश्वरर सुता मo मo गंगादत्त (९८//०९) मo मo मनबोध प्रo लक्ष्मीादत्त (१००//०४) मoमo सुबोध प्रo भवानीदत्ता (९९//०३) पुड़े नरउन सँ कमलाकान्तो दौ (३७/०५) कमलाकान्त४ सुतो राघव भौर खण्डरबलासँ लक्ष्मीीधर दौ (३३/०९) माण्डुर सँ घनश्या९म द्दौo मo मo मनवोध प्रo लक्मीत्तदत्त सुता (१००//०४) सुता (१९४/०७) मoमo जगद्धर (१९४/०७) मo मo श्यााम प्रo रूद्रधर (११७/०७) परिवया (२४६/०२) किशोर ठेड़निप्रo विद्याधर केशव (१२२//०१) कृष्ण७दत्त बलकू का सुल्हरनी नरउनसँ सरस कवि कुलपति दौ (२७/०३) श्रीपति सुतो बादूक: रतौली दरिहरा सँ मनसुख दौ (२२/०६) बुधवाल सँ देवे द्दौo

(१९९) (९४//०४) बादू सुतो पुरूषोत्तम बलभद्रो (९६//०७) महिषी पालीसँ नोने दौ (४०//०३) (१५५//०९)अपरा नोने सुता पतनुका माण्ड४रसँ प्राणपति दौ (३३/०९) खण्ड्o शान्हि द्दौo (९५/०७) पुरूषोत्तम सुता हरिनन्द(न (९३/०४) रघुनन्दहन महादेवा (९६/०७) बेहट करo राघव दौ (२८/०७) सोदरपुरसँ माधू द्दौo हरिनन्दौन सुता गोविन्दत प्रo गोपाल चक्रपाणि महिपाणि शूलपाणिका भौर खण्ड९बलासँ मo मo ठo शुभंकर दौ (७७/०५) अपरा महेश सुत महाराज शुभंकर पालीसँ रतनपति दौ (४२/०५) रतनपति सुता पबौलि सँ कृष्ण४दत्त दौ (६२//०७) रवौआल सँ गुणे द्दौo।। मo मo ठo (९७/०१) रघुरामो पुड़े नरउन सँ नारायण दौ (३६//०७) अपरा रामनाथ सुतो नारायण: हरिo मितू दौ (४५/०३) एकo राम द्दौo नारायण सुतो राय रघुदेव पदांकित मोहन (१०५/०५) (१०८/०२) हाड़ीकौ भौआल सोदरo नारायण दौ (७८/०२) अपरा बासुदेव सुतो नारायण: तरौनी करo सँ कान्हघ दौ दरिo हरि द्दौo नारायण सुता कुमुदिनी सिमरवाड़ रवौआलसँ गोपी दौ (६६/०३) गोपी (९८/०६) सुतो कमल : अलयसँ नरहरि दौ (६७/०१) झौआ अलयसँ माधू सुत नरहरि सुता श्रीहरि हरिहर (११०/०१) लक्ष्मीतधरा माणडर सँ जोर दौ। महिपाणि सुतो सरसकवि कुलपति अनलपुर करमहासँ शुंभकर दौ (७६//०९) शुभंकर सुतो उँमापति (९७//०७) दिगउन्धड सोदरo पीताम्‍बर दौ (७५//०४) श्री राम सुता श्रीकृष्णि (९७//०६) शुभंकर (१००//०५) पीताम्बसर: गंगोरा बूधवालसँ दामू दौ (७९/०१) हसौलीसँ जगतिसँ वेणी द्दौo पीताम्बार (९८/०३) सुतो गोविन्द/: (९९//०१) बलिराजo हरिo हृषिकेश दौ (७७/०४) हृषिकेश सुता अनन्तद (२१३/०१) गंगानरोत्तम जयकृष्णा‍: (१८०/०९) रतौली दरिo राघव दौ (६६/०२) बुधवालसँ शुभे द्दौo

(२००) (९२)
सरसकवि कुलपति (१००/०१) सुतो लक्ष्‍मीनाथ: (११७//०२) सरिसब सोदरo रत्‍नाकर दौ (७५//०१) रघुराम सुता बछरू रत्‍नाकर बन्‍धुका सिहौलि माण्‍डर सँ बैद्यनाथ दौ (३९/०३) सदुo हरपति (१३२/०४) सुतो रमापति (१०५//०२) बैद्यनाथो हाटी सोदरo माधव दौ (७६//०१) माधव सुतो रामभद्र रघुनाथ (९४//०६) रूचौली करo लक्ष्‍मीघर दौ (४५/०२) नरउनसँ गीरू द्दौ. बैद्यनाथ सुतो (१०५/०६) सुतो देवकृष्‍ण: महिषीपाली सँ घोंघे दौ (७५/१०) (१०३/०९)अपरा घोंघे सुतो नन्‍दन: दिगउन्‍ध सोदरo जगन्‍नाथ दौ (७५//०६) अपरा जगन्‍नाथ सुता रमापति महिपति (१०५/०८) चन्‍द्रपतिय: महनौरा रवौआल सँ ज्‍योतिर्व्विद डींगर दौ (७९/०४) बूधवालसँ पूरखू द्दौ. रत्‍नाकर सुता हृदयनाथ (१०१//०१) मोदनाथ नारायणदत्ता: (१७५/०३) रजौरा माण्‍डरसँ भवेश दौ (७६/०८) पालीसँ विद्याधर द्दौ. ।। एवम् किशोर मातृक चक्रं।। किशोर सुता गोपीनाथ राधानाथ ठीठरा: रजौरा माण्‍डरसँ घनानन्‍द सुत प्रान्‍नाथ दौ (३२//०१) परमानन्‍द सुतो यशोधर (१०२//०१) दशरथो खांo सरिo रूचिनाथ दौ (७६//०५) माण्‍डरसँ वैदिक विश्‍वम्‍भर द्दौ. दशरथ (१०३//०२) सुतो घनानन्‍द: सरिo सोदरo रतिपति दौ (७७/०६) माण्‍डरसँ रामचन्‍द्र द्दौ.घनानन्‍द (१०७/१०) सुता प्रान्‍नाथ मानीक (११६/०७) (१२२/०८) रूपनाथा मलिछाम नरउनसँ सदुo राधर दौ (७०/०१) अपरा रतनू सुत सुपे सुतो श्रीघर: अलयसँ थेघ दौ श्रीधर (१३२//०९) सुतो मधुसूदन: दिवड़ा पालीसँ चाण दौ (५७//०६) अपराचाण सुता सिमरo रवौआल सँ केशव दौ टकबालसँ रतनू द्दौ. मधुसूदन सुतो हाडी प्रo भवदेव: तरौनी करo रघुनन्‍दन दौ (४२//०८) रघुनन्‍दन सुतो विष्‍णुदेव: कन्‍हौली सतलखासँ भवेश दौ (२८/०८) अपरा चाण सुतधनपति सुतो भवेश गिरीशो (२९७/०४) टकo गुणे दौ।। पाठक भवेश सुतो पाठक पारशुराम (१४६/०४) पाठक यदुनाथो बभनियाम सँ श्री राम दौ (०६/०७) किठो सुत बागे सुतो मानूक: रवौआल सँ रातू दौ (३३/०४) कुजौली सँ मधुकर द्दौ. मानू सुतो श्रीराम: माण्‍डरसँ थेघ दौ (५१//०५) एकo बाटू द्दौ. श्रीराम सुता नरसाम बलियास सँ परान दौ (६७//०८) बुधवाल सँ सूपन द्दौ. हाड़ी प्रo भवेदव (१०३//०७) सुतोशधर प्र. रघुनाथ:

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...