Tuesday, July 14, 2009

पञ्जी प्रबन्ध :५ : गजेन्द्र ठाकुर/ नागेन्द्र कुमार झा/ पञ्जीकार विद्यानन्द झा

(१०१)
रघु बनमाली (१३६/०१) (२६६/०) कुनें प्रकुलपति (२६६/०१) सभापतिय: सोदरपुरसँ जीवनाथ दौo (२२//११) महो जीवनाथ सुतो (१३२/०६) थेघ: दरिहरा सँ मुनि दौ (१६/०) बभनियामसँ गोनन दौहित्र दौ।। कुने प्रo कुलपति सुतो जागेक: बेलउँच सँ मधुदौ।। जागे सुतो लक्ष्‍मीनाथ: वलियास सँ सुपे दौ।। लक्ष्‍मीनाथ सुतो (२६६//०१) बावू भिखूकौ एकहरासँ परान सुत काशी दौ पनिचोभसँ रमापति द्दौo भिखू (१३५//०४) प्रo भिरवारी सुता माण्‍डर सँ नरहरि दौ सोन्‍हू सुत परान सुतो नरहरि: पाली सँ भवनाथ दौ।। नरहरि सुता पाली सँ गणपति सुत पाठक बैजू दौ सरिसब सँ गोपाल द्दौo एहे ठo लक्ष्‍मीघर द्वितीय विवाह समाप्‍त १६o०६.२००३ Monday
ठ. बैद्यानाथ सुता तरौनी करमहा सँ बासुदेव सुत दाउँ दौ (३०//०२) विष्‍णुपति सुता मुकुन्‍द मुरारि महेशा: परहट सकराढ़ी सँ भोजू दौ (०६/०४) अपरा वीर सुतो भोजू धीरू को (४५//०९) को बभनियाम सँ रूचिकर दौ (३६/०३) खौआल सँ श्रीधर द्दौo भोजू सुतो रघु सुपनो (८८//०८) नरउन सँ बासू दौ (२३//०६) श्रीकर सुतो बासुक: पाली सँ धरादित्‍य दौ (२८/०२) बलियास सँ हरादित्‍य द्दौ. बासू सुता गंगोली सँ सुरेश्‍वर दौ (३४//०९) भन्‍दवालसँ फूलहत द्दौ. मुकुन्‍द सुतो शंकर बढि़याम पबौली सँ रतनू दौ (३२/०२) अपरा रतनू सुता खौआल सँ माधव दौ (३६/०१) चान्‍द सुता माधव कान्‍ह राम (६८/०६) देवे (६०/०९) हरखू पराना: वहेराढीसँ गदाधर दौ (३८//०७) सकराढ़ीसँ चांडो द्दौo

(१०२) ।।४३।। माधव सुता बभनियामसँ मतिकर सुत गहाई दौ दरिहरासँ राजू द्दौ. शंकर सुतो बासुदेव: वलियाससँ रामचन्‍द्र दौ (२८//०३) अपरा नारू सुता ऐंठो दूबे बागका (७६//०१) गंगोली सँ होरे सुत भवदत्त दौ भवदत्त सुतो जीवेश्‍वर: पाली सँ हिताई दौ (१२/०२) हिताई सुतो दिवाकर: तिलईसँ ज्ञानधर दौ।। दूबे (१४१/०३) सुतो वंशमणि सोदरपुर सँ महादेव दौ (२३/०१) महामहो महादेव सुता सोने (१३४/०६) पुने (८६/०३) रूचि (१३८/०८) रतर्न (३६/०४) ढाका कवि मo मo गणपतिय: (५५/०९) कुजौलीसँ रविकर दौ (२३//०३) अलय सँ मo मo गदाधर द्दौ. वंशमणि (१३०//२८) सुता रामचन्‍द्रराघव मुकुन्‍दा बुधवाल सँ दिवाकर दौ (११/०३) रतिकर सुतो मतिकर (४३//०९) भासैकों आद्या बेलउँचसँ गयादित्‍य दौ (२२//०९) भरेहासँ केशव द्दौ. अन्‍त्‍यो माण्‍डर सँ रतिकर दौ (२९//०३) बहेराढ़ीसँ रवि द्दौ. भासे (८०/०९) सुतो शंकर दिवाकरौ सोदरपुरसँ कमलू दौ (२९//०३) अपरा हाउँ प्रo रत्नाकर सुता कमलू गोढि (५३//०२) शुभे अन्‍दू विरू (३१/०६) (४७/०५) धीरू का (५२/०४) वलियाससँ दूबे सुत गणपति दौ गंगोली सँ सोम द्दौ. अन्‍त्‍यो टकबाल सँ हरदत्त दौ (२५१//०४) हरदत्त सुता सुरगनसँ धीरू सुत माधव दौ तिसुरी सँ मुरारी द्दौ. कमलू सुता रवौआल सँ दूबे दौ नरउन सँ वागे द्दौ. दिवाकर सुता बेलउँच सँ माधू दौ (३७//०८) माधू सुता रूचि वेणी वासू दामू जीवेका वलियाससँ विभाकर सुत गुणाकर दौ पाली सँ कवि द्दौ. कवि रामचन्‍द्र सुता पबौली सँ नारायण दौ (३२//०१) भानुदत्तसुता (७९//०८) प्राणपति धनपति (१६८//०८) श्रीपतिय: बुधवाल सँ मति दौ (४३//०४) मति सुतो नरपति (९४//०५) सुरपति सोदरपुरसँ हाँउँ दौ (२९/०३) करमहा सँ माधव द्दौ. प्राणपति सुता


(१०३) उँमापति भवानीनाथ नारायण हरिशर्म्‍मणा: खौआल सँ रघुसूत गोंढि दौ पाली सँ राम द्दौo नारायण सुतो श्रीनाथ लोकनाथो दरिहरा सँ गिरी पौत्र बागे सुत हरिहर दौ पनिo रघुपति द्दौo बासुदेव सुतो दाउँक: कन्हौरली सोदरपुरसँ भोरा द्दौo (३५//०२) श्री हरि सुता हरिनाथ (६१/०७) रामनाथ शिवनाथा: रवौआल सँ हरिकेश दौ (३७//०१) बाटू (१३२/०२) सुता आङनि दूबन मोथना (५६//०५) हरिअम सँ परभू दौ (४२//०९) सोदरपुरसँ महो जीवनाथ द्दौo आङनि सुतो गोविन्दय हरिकेशों बुधवाल सँ लाखू दौ (३८//०९) खौआल सँ बुद्धिकर द्दौo हरिकेश (९८//०४) सुतो रतिदेव रामदेवों (१६४/११) पनिचोभसँ अन्दू/ दौ (२०/०४) अन्दू/ सुतो जसाईक: गंगोर सँ पाँखू दौ (२९//०७) अपरा सुधाकर सुता प्रभाकर दिवाकर दिनकरा: (८०//०५) सकराढ़ी सँ चाँड़ो दौ (३८//०८) खण्डअबलासँ मेघ द्दौo प्रभाकर(६३/०५) सुतो पाँखूक बलिरूचि दौ(१०/०९) अपरा रूचि सुतो शुचिकर जजिवाल सँ सोम सुत राम दौ वुधवालसँ शिवादित्यि द्दौo पाँखू सुतो डालू मण्डानो माण्डचर सँ सोने सुत रूद्रपाणि दौ बेलउँचसँ विशो द्दौo रामनाथ सुता रघुदेव (९५//०३) विष्णुवदेव भोराका: हरिo मधुसूदन दौ (२७/०६) भवे सुता मुरारि (८३//१) मधुसूदन मुकुन्दक यथाक्रम बाघ सिंह शार्दूला: नरउन सँ प्रथमापरोक्षेo गौरीपति दौ (२७/०८) गौरीपति (९१//०५) सुता तलहनपुरसँ केशवसुत गणपति दौ एकहरासँ बासू द्दौo मधुसूदन सुता भौर सोदरपुरसँ जागू दौ (३१/०७) अपरा सुधाधर (बo०२//०९) सुतो जागूक: नरउन सँ दिनकर दौ (२४//०८) दरिहरा सँ कुसुमाकर द्दौo जागू सुता (१३०/०८) माण्डतर सँ काशी दौ (३३/०९) काशीसुता रूचि छितू भीमा: (९३/०१) सोदरपुरसँ किर्तिनाथ दौ खौआल सँ गहाई द्दौo भोरा सुता वलियास सँ गोढ़ाई दौ (३२/०३) महनू (७१/०५) सुतो वेणी काशी को (३३४/०९) बुधवाल सँ विश्वे्श्व्र दौ (३६/०६) अपरा विश्वेदश्वसर सुता माण्ड र सँ रतिदौ अपरा महनू सुता बहेराढ़ीसँ ढोढे दौ।।

(१०४) ।। ४४।।
(२९//०३) बहेराढ़ी सँ रवि द्दौ. वेणी सुता श्रोत्रपल्‍लव धीरू (१४७//०२) गोपीनाथ प्रo गोपाल नाथू पाँथू (५५//०७) मिश्र कृष्‍णा: (४९/०६) बहेराढ़ीसँ वेणी दौ वेणीसुतो शंकर रतनूकौ माण्‍डरसँ गांगुदौ (०२/०७) दामू सुत मांगु सुतो गांगूक पाली सँ रामदत्त दौ (१४//०२) पबौली सँ बागे द्दौ. गांगु सुतो आदित्‍य: बड़गाम गंगोलीसँ रघु दौ (३४//०८) रघुसुता दरिहरा सँ सोनू सुत जगन्‍नाथ दौ टकबाल सँ वंशीधर द्दौ. नाथू सुतो गोढ़ाई सोनाईकौ सरिसबसँ बावू दौ (३८/०७) चान्‍द सुता रतनू राम होरिल शौरे मुरारी नरहरिय: माण्‍डरसँ मनोधर दौ (३६//०८) जालयसँ महिधर द्दौ. मुरारि सुता बावू श्रीधर कान्‍हा करo जोर सुत धीरू दौ दरिहरा सँ मेघ द्दौ. बावू सुता खौआल सँ जागू सुत परान दौ सुरगनसँ शंकर द्दौ. गोढ़ाई सुतो मथुरेश: (१५७/०१) एकहरासँ दशरथ दौ (२६//०७) मुरारि सुता श्री पति विष्‍णुपति गदाधर पीताम्‍बर नारायणा: (२२८/०८) पबौलिसँ रामदत्त दौ (३६//०७) बेलo जोर द्दौ. श्रीपति सुतो दशरथ: नरउन सँ जाने दौ (२६/०३) जाने सुतो भगीरथ महिपति माण्‍डरसँ शीरू पौत्र रूद्रकान्‍त सुत सर्वाई दौ नरउन सँ रतीश्‍वर द्दौ. मिश्र दशरथ (९१//०६) सुतो रमापति: (९४/०५) माण्‍डर सँ श्री हरिदौ (२६/०३) जाने सुतो सोने धाने कौ फनन्‍दह सँ जीवधर दौ।। सोने सुतो शिव अनाथौ पचही जजिवालसँ जीवे दौ।। अनाथ सुता श्री हरि हरिकेश महादेवा: पाली सँ रति दौ रति सुतोटेकीक: खौआल सँ अमाई दौ फनदहसँ चान्‍द द्दौ. श्री हरि सुतो यदुनाथ: खण्‍डबालासँ नोने दौ (२०/११) अपरा राजू सुता लान्हि शूज रूचि (५०/०) लवे बरेबासँ गोम दौ।। शूज सुतो मित्रकर सोमो खौआल सँ गोढि दौ।। सोम सुतो नोनेक: करमहा सँ दिवाकर दौ।। नोने सुता वभनियाम सँ सुधाकर सुत विभाकर दौ जजिवाल सँ पशुपति द्दौ.।। दाउँ सुता सरिसव सोदरपुर सँ रामचन्‍द्र सुत अच्‍युत दौ (३९//०८) बावू प्रo र‍त्नपति सुतो रामचन्‍द्र मधुसूदनो (१०५//०८) करमहा सँ लक्ष्‍मीघर दौ

(१०५)
(४२/०६) दुबन (५२/०३) सुतो लक्ष्‍मीघर मनोधरौ (१०७/०९) एकहरा सँ कृष्‍णपति दौ (३७//०५) कृष्‍णपति (४९/०१) सुतो रविपति (५३/०७) इन्‍द्रपति (१३२/०६) पालीसँ गोढ़े दौ (२१//०३) खौआल सँ रघुनाथ द्दौ. लक्ष्‍मीधर सुतो नारायण: (५१/०१) नरउन सँ गीरू दौ (२५/०/) माण्‍डरसँ बसाउन द्दौ. रामचन्‍द्र (७७/०१) सुतौ अच्‍युत वनमाली कौ हरिअम सँ हिंगु दौ (२७/०५) मधुकर (८५//०९) सुता मितू छीतू प्रo जीवे चान्‍दा कुजौलीसँ मधुकर सुत मतिकर दौ सोदरपुरसँ बासुदेव द्दौ. मितू सुतो रतिदेव हरिदेवौ एकहरासँ राम दौ (४०/०५) अपरा महाई सुता रतनू (८०/०१)राम वेणी चान्‍दा: सोदरपुरसँ मo मo देवनाथ दौ (३७/०८) पालीसँ यशु द्दौ. राम (९०/०२) सुतो रघुपति माण्‍डर सँ शंकर दौ (२२३//०६) बेलउँच सँ नोने द्दौ. हरिदेव सुतो चिन्‍तामणि हिंगु कौ सरिसब सँ जानू दौ (४१/०७) अपरा जुड़ाउन सुता माधव (२३०//०३) गोविन्‍द जानूका बहेराढ़ी सँ रूचिकर दौ (३९//०७) माण्‍डर सँ जोर द्दौ. जानू (६३//०२) सुता माण्‍डर सँ शिव सुत शंकर दौ पबौली सँ माधू द्दौ. हिंगु सुतो विश्‍वनाथ: माण्‍डर सँ यदुनाथ दौ (३१/०९) गंगापति सुतो जाटू (१५६/०६) जीवे यशोधर मुरारि गणपतिय: सोदरपुर सँ देवे सुत अन्‍दू दौ घुसौतसँ गुणाकर द्दौ. यशोधर सुतो दामोदर: बेलनउँच सँ आदित्‍य दौ (३५/०३) गौरीश्‍वर सुता आदित्‍य कमल भमरू का: पण्‍डुआ सँ रामकर दौ (२९/१०/) रामकर सुतौ लड़ावन(६४/०१) नोने कौ गंगोर सँ शिवनाथ दौ (१७//०१) टकबाल सँ सोनमनि द्दौ. आदित्‍य प्रo अदितू सुता मण्‍डन रघुपति (२३९/०९) विष्‍णुपति शिरू का करमहासँ हरि दौ सकराढ़ीसँ लान्हि द्दौ. दामोदरसुता यदुनाथ चतुर्भुज (६१/०९) प्रितिनाथ (१०९/०१) गोप मुशायका हरिअम सँ देवनाथ दौ।।


(१०६) ।।४५।।
(४२/०१) सोनी सुतो देवनाथ रूपनाथौ गंगोर सँ जोर दौ।। देवनाथ सुता माण्‍डरसँ नन्‍दन सुत रघु दौ करo जागे द्दौ. यदुनाथ (८५/०२) सुता घनश्‍याम बालानाथ मधुसूदन मo उपाo पद्यापतिय: करमहासँ हरपति दौ (४२//०७) माधव सुता हरपति मुरारि जाना (८२/०१) सोदरपुरसँ थेघ दौ (३०//०३) थेघ सुता सकराढ़ीसँ मतीश्‍वर दौ (३९/१०) अलय सँ हेलू द्दौ. हरपति सुतो रामकृष्‍ण (६०//०५) सकराढ़ी सँ श्री नाथ दौ (०५//०८) गुणे सुता बसावन बुद्धिकर अन्‍दूका बहेराढ़ीसँ वाराह दौ (२५//०२) माण्‍डरसँ रघुपति द्दौ. बसाउन सुता (८०/०७) भवनाथ रूचिनाथश्रीनाथ जीवनाथा: पालीसँ वेणी नाथ दौ (४२/०२) अपरा परमगुरू पदांकित वाचस्‍पति (६५/०९) सुता महो वेणीनाथ रघुनाथ (५८//०७) महामहो पाध्‍याय नरहरिय (६२/०१) पबौली सँ हरदत्त सुत रूद दौ दोस्‍ती सँ जीवे द्दौ. महो वेणीनाथ सुता हरखू सिद्धि गादू लाखू गौरी श्रीदत्ता दरिहरा सँ महादेव सुत देहरि दौ नरउनसँ बागू द्दौ. श्रीनाथ सुता बुधवाल सँ कृष्‍ण दौ (११/०३) गणेश्‍वर सुता मिश्र भरथी सोने नरहरिय: बेलउँच सँ महादित्‍य दौ (१०//०५) माण्‍डर सँ गोपाल द्दौ. सोने सुता रघुपति पाँ सँ श्रीपति विदूका तल्‍हनपुर सँ गढ़वयसुत भानुकर दौ दरिहरा सँ गादू द्दौ. रघु सुता कृष्‍ण वेणी माधव गोपीका रवौआल सँ श्रीधर सुत हिरदू दौ जजिवाल सँ पशुपति द्दौ. कृष्‍ण सुतो मधुसूदन: सरिसब सँ भोगेसुत धनपति दौ पनिचोभसँ अदितू द्दौ. अच्‍चुत सुतो रत्‍नाकर: परहट सकराढ़ीसँ पुरूषोत्तम दौ (४३/०७) धीरू सुतो रूपधर: नरउनसँ रतिपति दौ (०९//१०) बहेराढ़ी सँ ठ. गणपति द्दौ. रूपधर सुतो रामभद्र: बहेराढ़ी सँ


(१०७)
सै सोने सुत महाई दौ (२५//०३) महाई सुता खौआल सँ धारू सुत गादू दौ पाली सँ गादू द्दौ. मo मo उo रामभद्र सुता महो भवदेव(१११/०६) मo मo ज्‍योतिर्विद यदुनाथ (७८/०७) कविन्‍द्र पदांकित मo मo उo रघुनाथा करमहा सँ विद्यापति दौ (४२//०६) अपरा राम(५३/०७) सुतो विद्यापति माण्‍डरसँ यग्‍यपति दौ (३२/०७) अपरा यग्‍यपति (७३/०६) सुता बुधवाल सँ चान्‍द दौ (३७//०३) अपरा चान्‍द (८६/०४) सुता दरिहरा सँ पद्मकर दौ (१११//०९) तल्‍हनपुर सँ गढ़वय द्दौ. विद्यापति (१०९/०६) सुता सुता दरिo माधव दौ (२५//०७) माधव (४८/०४) सुतागुणे (१३८/०५) नन्‍दासोनू (५२//०१) हरिहरा: (८४//०३) हरिo मधुकर दौ (१६१//०३) गुणे सुतो मधुकर माधवो दरिहरा सँ यटाधर सुत सुपन दौ फनन्‍दह सँ गयन द्दौ. मधुकर सुता फणिकर ठकरू अन्‍द्र गणेश बासुदेवा सोदरपुर सँ भासे दौ (३२//०९) सतलखासँ शंकर द्दौ. कविन्‍द्र पदां. मo मo रघुनाथ (७५/०४) सुतो पुरूषोत्तम सोदरo यदुनाथ दौ (२८/०९) भीम सुता यदुनाथ श्रीनाथ (८६/०९) कुंनाईका : (७४/०६) गोधुलि अलय सँ देवनाथ दौ।। (३२/०९) देवनाथ सुतो बलभद्र (८८/०३) पवौलिसँ बासुदेव दौ (३०/०८) रविदत्त (५६/०८) सुतो महोवेणी (६१//०८) महनूकौ (६८//०३) दरिo गाढि़ दौवेणी सुतो बासुदेव: खौआल सँ दिनकर दौ पाली सँ गोढि द्दौ. बासुदेव सुता टकबाल सँ कोने दौ (२३//०४) अपरा रतिकर सुतो चाण (८७/०५) इन्‍द्रो वलियास सँ हरिपाणि सुत विशो दौ सरिo सोने द्दौ.।। इन्‍द्र सुता नोने कोने दूबे चौबे (१३२/०२) अन्‍दूका माण्‍डर सँ होरे दौ (१९//०२) नरउन सँ खांतू द्दौ. कोने (६२/०८) सुता विष्‍णुपति (९३//०३) कृष्‍णपति रतिपति शंकराढ़ी सँ रूचिकर दौ (३४/०१) अपरा रूचिकर सुता बेलउँचसँ होरे दौ (३०//०७) सोदरपुर सँ कान्‍ह दौहित्र दौ

(१०८) ।।४६।।
यदुनाथ सुता देवानन्द। (१०/०५ भवानन्दा (७५//०३) नित्याढनन्दान: माण्डँर सँ वैदिक विश्विम्भार दौ (३९/०३) खण्ड बलासँ मo मo उo दामोदर द्दौo पुरूषोत्तम (१००//०८) सुता एकहरा सँ रामचन्द्रर सुत पाठक छितरू दौ (४२/०४) राम सुता विष्णुादत्त रतिदत्त रूचिदत्त देवदत्ता करमहा सँ हरिकर सुत सोने दौ माण्डिरसँ पाणि द्दौo विष्णुरदत्त सुता शिवदत्त नारायण माधव प्राणपतिय: सकराढ़ी सँ रामकर दौ (३४//०१) रामकर सुता उद्येंमहाई विशो देवे जीवे का टकबाल सँ रति दौ (११//०२) नारायण सुतो रति: खण्ड)बलासँ नोने दौo।। रति सुता भवे महाई (८३//०५) नोने होरे का सुरगनसँ डालू दौ दरिo धराधर द्दौo शिवदत्त प्रo श्रीपति सुता पद्मापति (१५१//०२) कृष्णुदाश वावू शिवदाशा: पालीसँ बाटू दौ (१४//०३) माधव (५६/०५) सुतो टूबेक: नरउन सँ डालू दौ (१९//०३) सकराढीसँ जीवेश्व र द्दौo दूबे सुतो शुभे हरिकरो (१५६//०९) खण्ड०बलासँ ठo सुरपति दौ (०१//०६) माण्डसर सँ दामू द्दौo शुभे सुता बाटू जाटू ज्ञान मण्ड्ना खौआल सँ गोविन्दश दौ (२१//०६) अलय सँ श्रीकर द्दौo बादू (५३//०८) सुता सकराढी सँ रूपधर दौ (३४/०७) कुलपति सुतो बुधे रूपधरो जालय सँ मित्रकर दौ रूपधर सुता गदाधर शशिधर (२४८//०५) मणिधर बासुदेवा फनन्द ह सँ जीवघर सुत हरिकर दौ माण्डूर सँ भीखू द्दौo कृष्णधदाश सुतो रामचन्द्रू पबौलीसँ जीवनाथ दौ (२०//०५) गोगे सुता जोर दूबन चान्दास (८३//०६) माण्डुर सँ श्रीकर दौ (३०/०९) श्रीकर सुता कुलपति मांगु गणपति दूने।।

(१०९)
धीरू बीरू का जजिवाल सँ खांतु सुत श्रीकर दौ पाली सँ वंशीधर द्दौo दूबन सुतो (२५५//१०) जीवनाथ: वलियास सँ चान्दर दौ (३७/०७) सुरे सुता रवि (५०/०४) भवाई चान्दब इन्द्राप वुधवाल सँ देवे दौ (२२//०८) बेलउँच सँ गयादित्यत द्दौo चान्दड सुता सोदरपुर सँ महो भासे दौ (३२//०९) सतo शंकर द्दौo जीवनाथ सुतो बावूक: दरिहरा सँ बाभन दौ (३७//०८) हरि सुतो शुचि: बुधवाल सँ हरि दौ (३१//०३) बेलउँचसँ जीवादित्य द्दौo शुचि सुतो बाभन करमहा सँ भवे दौ (२७/०१) नरउन सँ विदू द्दौo बाभन (१०२/०१) सुता पीताम्बभर हृषिकेश (८६//०६) चक्रपाणि (१५७/०५) शतञ्जीव (८९/०१) : हरिअम सँ बासुदेव दौ (३९//०५) धनपति (६९//०७) सुतो बासुदेव: माण्ड३र सँ दूबे दौ (३८//०८) सोदरपुर सँ हरिनाथ द्दौo बासुदेव (९५//०९) सुता सोदरपुरसँ वीरू दौ (४३/०६) वीरू सुतो गीरू (८४/१०) गणेशौ खौआल सँ कउरे दौ (२५/०४) कउरे (५१/०८) सुता (६६/०) केशव (६६//०१) मुथे लोहट उधेका: बहेराढी सँ गदाधर दौ (३८//०७) सकराढीसँ चांड़ो द्दौo पाठक रामचन्द्रन सुतो छीतरू प्रo धर्मेश्व र: सोदरपुर सँ सुन्द(र दौ (४२/०८) अपरा दिवाकर सुता रघु चाण: (५३/०५) इन्द्रद (६७//०६) खौआल सँ विर दौ (३७//०१) वीर सुता महाई (८७//०९) रूद्र जागे पर्वत नारायणा: सोदरपुर सँ देवे दौ (२४//०५) अपरा देवे (५९/०६) सुता पाली सँ हेलू दौ (२१//०५) हेलू सुता रूद गिरी (४९//०७) बागे जीवा का: (६१//०१) वलियास सँ गोपाल सुतघनपति दौ करमहा सँ उदयकर द्दौo रघु (५४/०८) सुतो मधुसूदन: वलियास सँ शुचि दौ (३०/०८) रूद सुता नोने कोने सोने (६५/०७) शिव माधवा: वुधवाल सँ गुणीश्व७र दौ (२२//०७) एकहरासँ थानू द्दौo नोने सुता


(११०) ।। ४७ ।।
शंकर (५८//०२) ओहरि (५८//०८) पदूम (६२/०४) शुचि दिनू का: बेलउँच सँ गयादित्‍य सुत पशुपति दौ पण्‍डुआ सँ लूमे द्दौ. शुचिसुता पचही जजिवाल सँ पर्वत अमरू दौ दरिo धाम द्दौ. मधुसूदन सुता अच्‍युत (१३१/०१) राम (१५१/०७) श्‍याम शुभंकर (७३/०२) कमलनयन (७०//०८) सुन्‍दरा: वुधवालसँ रतिनाथ दौ (३५/०३) अपरा माधव सुतो विश्‍वनाथ: देवनाथ जगन्‍नाथा: तल्‍हनपुर सँ केशव दौ देवनाथ सुतो हरिनाथ रतिनाथौ माण्‍डरसँ वेणी दौ (३५/०६) वेणी सुता पाँखू दामू माधूका: पाली सँ गुणाकर सुत सोने दौ रवौआल सँ लाखू द्दौ. रतिनाथ सुतो खेदूक: माण्‍डरसँ वेणी दौ (२२/०७) अपरा गदाई सुतो शम्‍भूक: जजिवाल सँ खांतू दौ।। शम्‍भु सुतो शशि वेणी कौ एकहरासँ भासे दौ फनन्‍दह सँ हरिनाथ द्दौ. बेणी सुता बैद्यनाथ विश्‍वनाथ श्रीरामा: कुजौली सँ लक्ष्‍मीधरसुत रतनू दौ पाली सँ सुधे द्दौ. सुन्‍दर (३२९/०) सुतो विश्‍वेश्‍वर विरेश्‍वरो दरिहरा सँ मुशाई दौ (२३/०७) धनपति सुता भवे माधू (६०//०६) महथू मानूका: (३२६/०९) हरिअम सँ विभू दौ (२५//०९) तलहनo गोपाल द्दौ. महथू सुतो शिरू राघवौ सोदरo हिरदू द्दौ. (३४/०४) सावे सुता मनसुरव (२०६//०९) पीरतू हिरदूका माण्‍डर सँ जोर दौ (२६/०४) पालीसँ डगरू द्दौ. हिरदू सुतो मणि माण्‍डरसँ पाणि सुत नोने दौ पाली सँ रूचि द्दौ. शिरू सुतो मुशाई बुधाई कौ गंगोर संश्रीपति दौ (१९/०६) रतिकर सुता रूचि गोपी मित्रनाथा: खौआल सँ रति सुत गोढि दौ पनिo राम द्दौ. मित्रनाथ सुता भगतिया राजन राम लक्षमना: विस्‍फीसँ मित्रकर सुत दामोपर दौ खण्‍डबला सँ ठ. कान्‍ह द्दौ. भगतिया राजन सुता श्रीपति घनपति यशस्‍पतिय: पाली सँ देव धर दौ

(१११)
श्रीपति सुता सुधापति लक्ष्‍मीपति उँमापति विष्‍णुपति जीवपतिय: अलयसँ रतनू दौ।। मुशाई सुता शिवा हरिअमसँ बागे दौ (१९/०३) अपरा शिव सुता विशो रूचि पिरतू का खौआल सँ मित्रकर दौ (३४/०२) अपरामित्रकर सुता सोदरपुरसँ नाने दौ (२८/०८) नोने सुता पीताम्‍बर: माण्‍डरसँ हरिपाणि दौ पाली सँ रूद दौहित्र दौo विशो सुता सोदरपुरसँ देवपाणि दौ (२९//०३) जीवे (५१/०७) सुतो हरिपाणि देवपाणि दरिहरा सँ रघुवीर दौ कुजौली सँ जागे द्दौ. देवपाणि सुता जालय सँ सुपन दौ।। पाठक छीतरू प्रo धर्मश्‍वर सुता दरिहरा सँ रमापति दौ (४६/०३) अपरा माधव सुतो देवनाथ रामनाथौ करमहा सँ देवे दौ (४२//०६) पवौलीसँ देवदत्त द्दौ. रामनाथ (७१/०५) सुतो रघुनीक: हरिअम सँ धरमू दौ (३२//०५) धरमू सुतो गणेश (८९/०६) धनेशौ सोदरपुर सँ शुचिपति दौ (३५//०७) अपरा म. म. जोर सुतो रूचिपति (१४९//०६) शुचिपति सतलखासँ दिवाकर दौ (३९/१०) पनिo श्रीपति द्दौ. शुचिपति सुता रवौआल सँ दूबे दौ (३५//०७) अपरा दूबे सुता नोने (५५/०७) हरि शोरे (५३/०३) रूचिय: पालीसँ बागू दौ (२१/०६) माण्‍डरसँ सुरपति द्दौ. रघुनी सुतो हरिदेव चिन्‍तामणि सोदरपुरसँ श्रीनाथ दौ (१६/०५) भवे सुता रघुपति (६६/०६) गणपति धनपति उँमापतिय: रवौआल सँ रामकर दौ (३१/०४) पाली सँ गोपाल द्दौ. धनपति सुतो श्रीनाथ: रवौआलसँ नोने दौ (२४//०२) अपरा माधव सुतो अनाथ: वहेo गौरीसुत ग्रहेश्‍वर दौ सक सँ ओहरि द्दौ. अनाथ सुता नोने कोने सोने रूपेका: (५९/०३) जजिवाल सँ महेश्‍वर दौ पाली सँ रवि द्दौ. नोने सुतो उधेक: सरिसब सँ गयन दौ रवौआलसँ सुधाकर द्दौ.


(११२) ।। ४८ ।।
श्रीनाथ सुतो पदूम: (१६१/०१) माण्‍डर सँ भैरव दौ (२६//०४) सर्वपति सुतो भेरव: घुसौत सँ ठ. हलधर दौ ।। भैरव सुतो माधव: जजिo गणपति दौ कुजौलीसँ बागे द्दौ. हरिदेव सुतो रमापति महिपति पबौली सँ पाठक गुणपति दौ (३६//०७) जसाई (९०//०७) सुतो लक्ष्‍मीनाथ विश्‍वनाथौ हरिo पीताम्‍बर दौ (३९/०७) सकo सुधाकर द्दौ. विश्‍वनाथ सुतो गुणपति पाली सँ वेणी दौ (२१//०४) चाण (६२/०५) सुता ठकरू वेणी मुकुन्‍दा: सरिसब सँ जोर दौ सतलखा सँ रतिकर द्दौ. वेणी सुता दरिहरासँ गणेश दौ (२४//०९) कुसुमाकर (२६१//०६) सुतो धीरूक: हरिअम सँ बागे दौ ।। धीरू सुता रामलाखन (६४/०८) गणेश महेश पुरूषोत्तमा: बहेराढ़ी सँ रति दौ (२७//०१) रति सुतो पद्माकर (५३/०२) माण्‍डरसँ शिवपति दौ (१८//०१) शिवपति सुता टकबालसँ केशव दौ (२५//०४) जजिबाल सँ वावू द्दौ. गणेश सुता नरउन सँ होरे दौ (०९//१०) होरे सुता माण्‍डर सँ मनोधर दौ. (३९//०७) मनोरथ सुता भगीरथ (५७//०४) रविपाणि (७४//०५) हरिपाणिय: गंगोर सँ चन्‍द्रकर दौ पाठक गुणपति सुता बुधवाल सँ सुधापति दौ (३७//०४) मानू (७८//०९) सुतो सुधापति माण्‍डरसँ अफेल दौ (१९//०२) नाई सुता अफेल भवाई (८०/०१) रंजना कुजौलीसँ श्री वर्द्धन सुत हरिहर दौ बेलउँचसँ गयादित्‍य द्दौ. अफेल सुतो बासुदेव (८२/०६) जयदेवौ सरिसबसँ बटेश्‍वर दौ (२०//०३) बटेश्‍वर सुता देवे बागे (६७/०) बागू कान्‍हा बहेराढ़ीसँ शिरू दौ (२५//०२) शिरू सुता होरे शोरे नरसिंहा सतलखा सँ शंकर दौ (३२//०९) फनन्‍दहसँ महेश्‍वर द्दौ. सुधापति सुतो चतुर लाखूकौ रवौआल सँ हरखू दौ (३०/०५) हरखू (७६/०३) सुता जजिo जीवे सुत थेघ दौ माण्‍डर सँ नाथू द्दौ. रमापति सुता धराधर हरिकृष्‍ण


(११३)
गंगाधरा करमहा सँ रामभद्र दौ (२७//०६) अपरा हरखू (८५//०१) सुतो वैष्‍णव केशव: दरिहरा सँ शोरे दौ (३९/०४) शोरे सुता एकहरासँ कृष्‍णपति दौ (४५/०१) कृष्‍णपति सुतो विधुपति: वुधेवालसँ नोने दौ (३७//०३) नोने (२०७//०९) सुतो सुतो गादूक: बेलo गौरीश्‍वर दौ (४५/०७) पण्‍डुआ सँ रामकर द्दौ. बैष्‍णव केशव सुता रामभद्र रामदेव (८६/०६) हरिदास दामोदर प्र. नारायणा: सोदरपुर सँ गिरू दौ (३७/०९) गोविन्‍द (८१/०६) सुता गिरू परशुराम (७५/०१) बलभद्रा: बहेo विष्‍णु दौ (३८//०७) विष्‍णु सुता बेलउँच सँ सुपे दौ (४०/०१ टीप) अपरा सुपेसुता माण्‍डर सँ बाछे सुत दिनकर दौ फनन्‍दह सँ दिवाकर द्दौ. गिरू सुतो बैद्यनाथ जगन्‍नाथौ (८५//०३) सकo अमरू दौ गुणे सुत सुघे सुता हरि (५१//०७) अमरू बासुदेव सुधापतिय: वहेराढ़ी सँ गोपीनाथ दौ. अमरू (२२८/०५) सुता फनन्‍दहसँ केशव दौ।। रामभद्र सुता कृष्‍ण पीताम्‍बर चतुर्भुजा: खण्‍डबला सँ भवैश दौ (३२/१०) भवेश सुता चिरत्र्जीव (१०५/०७) योगा रामेश्‍वरा: वलियास सँ जगन्‍नाथ दौ (४४/०१) कृष्‍ण सुतो जगन्‍नाथ: हरिo गणेश दौ (२७/०६) गणेश सुता कन्‍हौली सोदरपुर सँ महिपति दौ (३५/०१) महिपति सुतो प्राणपति यदुपति करo हरिहर सुत मितू दौ रवौआल सँ बुद्धिकर द्दौ. जगन्‍नाथ सुता बहेराढ़ी सँ रामचन्‍द्र दौ (१०//०१) अपरा गणपति सुता विदू समरू (१६४/०५) दूबे नरउन सँ सुपन दौ (१९//०३) सुपन सुता गांगु कुलपति नरपति शिवपतिय: जालय सँ महिधर दौ (२४//०२) यमुगामसँ नॉई दौहित्र दौ।। विदू सुतो माधव सकराढीसँ शिवपति दौ (३४/०७) शिवपति सुतो सोने (६८//०१) माने कौ जजिo रघुदौ।। माधव सुता रामचन्‍द्र हरिहर बलभद्रा: माण्‍डरसँ मुरारि सुत जीव दौ बभनियाम सँ नोने द्दौ. रामचन्‍द्र सुतो महाजन: (१६४/०७) दरिहरा सँ हरखू दौ (२६/०३) अपरा रूपन सुतो खांतूक: सोदरपुर सँ वर्द्धन दौ


(११४) ।।। ४९ ।।
(२१/०२) अपरा बर्द्धन सुता चोटबाल सकराढ़ी सँ मुरारि दौ दिघोय सँ डालू द्दौ. खांतू सुतो चमरू भैरवो बुधवाल सँ गौरीश्‍वर दौ (१९//०४) गौरीश्‍वर (५९//०७) सुतो गणपतिअमरू कौ बेलo जीवदित्‍य दौ (१९//०६) बुधवाल सँ शुभंकर द्दौ. चमरू सुतो हरखूक: गंगोर सँ दूबे दौ (१९/०६) शुभंकर सुतो मधुकर हरिकरौ दरिहरा सँ गांगु दौ।। मधुकर सुता बुद्धिकर दूबे होरिला खौआल सँ मतिकर सुत गोढि दौ पनिo रामेश्‍वर द्दौ. दूबे सुतो बभनियाम सँ दिवाकर सुत चान्‍द दौ माण्‍डर सँ दिनू द्दौ. हरखु (१६८/०३) सुतो भवानी नाथ: (१४६/०१) टकबाल सँ नन्‍दन दौ (२५१/०४) देवदत्त सुता भानुदत्त रूचिदत्त शुचिदत्त कानह वेणी का वलियास सँ सुरानन्‍द दौ (१९/०२) सुरानन्‍द सुता खाँतर लाखू हरिय: बहेo वाराह दौ।। रूचिकर सुतो नन्‍दन: सोदरo महिपति दौ (३२/०५) महिपति सुतो पशुपति सोने बागे पराउँ का खौआल सँ राम दौ (२१/१०) फनन्‍दह सँ मौरी द्दौ. नन्‍दन सुतो वेद: गंगोर सँ श्रीधर दौ।। ।। एवम् ठ. बैद्यनाथ विवाह समाप्‍त।। आषाढ़ कृष्‍ण नवम्यांचन्‍द्रो (२३.०६.०३) ठ. दुर्गादत्त सुता निधि लाल पाँ चन्‍द्रमणिय: मंगरौनी पाली सँ पाँ धनेश दौ (४७/०८) गिरि सुता विश्‍वेश्‍वर सोमेश्‍वर नन्‍दीश्‍वर गौरीश्‍वर (५३/१०) होरेश्‍वर शिवेश्‍वर (१५३/०२) अमरपति रघुपतिय: तत्राद्यास्‍त्रय तल्‍हनपुर सँ गढ़वय दौ (१२/०२) पाली सँ छिताई द्दौ. अन्‍यौ माण्‍डर सँ यति दौ (२२//०३) यति सुतो मेधाकर: बुधवाल सँ मुरारी दौ (१०//०८) मुरारि सुतो ढोढ़ेक: माण्‍डर सँ गोपाल दौ खण्‍डबला सँ परमेश्‍वर द्दौ. पाँ होरेश्‍वर सुता हरिश्‍वर रूचिनाथ


(११५)
भवनाथा आद्यो सोदरपुर सँ सोम दौ अन्‍त्‍यो एकहरा सँ महादेव दौ माण्‍डर सँ नगाई द्दौ. (३४/०४) सोम सुता शुभाई नगाई कुशाई का गाउल करमहा सँ नरपति दौ (३९/११) नरपति सुतो हेलू मेधू कौ खौआल सँ केउँटू दौ (३९/०१) टकबाल सँ प्रितिकर द्दौ. हरिश्‍वर (५२//०७) सुतो यशोधर परनामक (९३//०५) भिखू चक्रपाणि: बेलउँच सँ सोने दौ (१०//०५) विश्‍वनाथ सुतो लाखू (५२/१०) थानूकौ पण्‍डुआ सँ रत्‍नाकर दौ।। थानू सुता सोने रूपे मानू बाछे रतनू विष्‍णुपतिय: माण्‍डर सँ होरे दौ (१९//०२) नरउन सँ खांतु द्दौ. सोने सुता रघु नारु गोपीका गढ़ माण्‍डर सँ गुणपति दौ (२६/०२) धाम सुतो होराई शोराईकौ टकबाल सँ श्री वत्‍स दौ।। होराई सुता दामू बासू पराउँका पवौलि सँ शिवपाणि दौ। पराउँ सुतो भवादित्‍य सोखे कौ सरिसब सँ पाठक डालू दौ।। भवादित्‍य सुतो गणपति चान्‍दो जजिवाल सँ विदू दौ। गणपति सुता करमहा सँ विदू सुत जोर दौ सरिसब सँ श्रीनाथ द्दौ. चक्रपाणि सुता मंगाई छोटकू बंगाडिका ओड़ा एकहरा सँ पूरखू दौ (३७//०५) कुलपति सुतो पूरखूक: सोदरपुर सँ जानू दौ (२८/०७) सिरूप्रo श्रीपति सुता सुधाप‍ति (५६/०९) कुलपति नरपतिय: सतलखा सँ दिवाकर दौ (३९/१०) पनिo श्रीपति द्दौ. कुलपति सुतो जानूक: पनिo खांतू दौ।। जानू सुता हरिअम सँ बुद्धिकर दौ (२५//१०९) बुद्धिकर (७०/०३) सुतो ठकरू (५३//०७) धनपति माण्‍डर सँ चान्‍द दौ


(११६) (५०) पुरखू सुता माधव भवानी (१५९//०१) शुभंकर(१३५/०८) परमानन्‍द रमानन्‍दा (१२७/०३) देउरी खण्‍डबला सँ हरपति दौ (४४//०८) रूचि सुतो शुचिकर: बुधवाल सँ बासू दौ।। ए सुतो यशु मनोरथ बसाउन केशुका: (१८२/०६) सकराढ़ी सँ माधव दौ।। यशु सुतो रविपति रूद्रपति विद्यापति चन्‍द्रपति (१३८/०) हरपति बेलउँच सँ सर्वाई दौ (२४/०१) सर्वाई सुताअमरू(६०//०८) समरूकौ खौआल सँ रूचिकर सुत ग्रहेश्‍वर दौ फन. श्रीधर द्दौ. हरपति (५५/०१) सुता बलिया सँ रतिनाथ सुत गंगाधर दौ फनन्‍दह सँ बाचस्‍पति द्दौ. एवं मंगाई मातृक चक्रं।। मंगाई सुता पाँमोहन मनोहर यदुपतिय: सकुरी बलियास सँ भिखू दौ (४७/०२)विसुता परान रूचि रामा हरिअम सँ मांगु दौ (३९/०५) माण्‍डर सँ रमापति द्दौ. परान सुतो चिकू मतिनाथौ सोदरपुर सँ बागे दौ (२०/०३) पनिo ग्रहेश्‍वर द्दौ. चिकू सुतो रामभद्र परनामक भिखू बलभद्रा परनामक भिरवारी कौ पाली सँ जगन्‍नाथ दौ (२४/०१) महाई (१३७/०२) सुता गणपति हरपति सौरीपति (५७/०७) बाटूका दरिहरा सँ भौरि दौ (२३//०९) मोरि (५३/०५) सुतो रूचि (६५/०२) दामूकौआद्यो पाली सँ देवे दौ (२८/०३) खण्‍डo देवे द्दौ. अन्‍त्‍योपाली सँ रूद दौ (२८/०२) बलियास सँ नारू द्दौ. गणपति सुतो जगन्‍नाथ: सोदरपुर सँ मानो दौ (३९/०७) शम्‍भूनाथ सुतो मानेक: अलई सँ हरदत्त दौ (२७//०९) एकहरा सँ हल्‍लेश्‍वर द्दौ. माने सुतो गोपाल मुरारि: दहिरा सँ सुपेसुत विधुकर दौ गंगोली सँ हरिहर द्दौ. जगन्‍नाथसुता खण्‍डबला सँ नन्‍दी सुत रूद दौ वभनियाम सँ शुभे द्दौ. रामभद्रा परनामक भिखू सुतो राजा (२३२//०१) प्रितिनाथ रामनाथ गणेशा परनामक हरिनाथ पिताम्‍बरप्रo छोटाई चतुर्भुजा ब. (०४//०३) बभनियाम सँ पुरूषोत्तम दौ


(११७) ।। ५१ ।।
रघुसुतो सुरपति: वलियास सँ हरानन्‍द सुता सुरानन्‍द दौ (४९//०५) बहेराढ़ी सँ वराह द्दौ. सुरपति सुता नोने सोने कान्‍ह गौरी हरिपतिय: कुजौली सँ मांगु दौ हरपति सुता गिरू रतनू ज्ञाना माण्‍डर सँ लाखू दौ।। ज्ञान सुतो वाचस्पति (७४/०७) पुरूषोत्तम पबोली सँ गागु दौ।। पुरुषोत्तम सुतो सीताओन प्रo गोविन्‍द (१७२/०२) परमानन्‍द (२५३/०७) सदानन्‍द (६५/०३) परशुरामा परनामक कंगाई (१६६/०४) अनिरूद्धा (१२१/०७) बेलउँच सँ खंज मुकुन्‍द दौ (२०//०२) चक्रपाणि सुता श्रीदत्त मतिकर शंकर गुणाकरा: पबौलि सँ शिवदत्त दौ (३०/०८) माण्‍डर सँ सर्वाई द्दौ।। मतिकर (८६//०३) सुतो खत्र्ज मुकुन्‍द रत्‍नपति: (६८/०३) दरिहरा सँ कुश सुत रूद दौ एकहरा सँ गढकू द्दौ. खत्र्ज मुकुन्‍द सुतो छीतू भवानीनाथौ करमहा सँ श्रीपति सुत काशी दौ बेलउँच सँ पूरखू द्दौ. पाँ मोहन सुतो पाँ धनेश: माण्‍डर सँ रघुदेव सुत गतिराम दौ (४०/०९) अपरा शिव सुतो बलभद्र अपभिनन्‍दो (९५/०४) हरिअम सँ बसाउन दौ (३३/०३) बसाउन सुता ओहरि मुरारि मधुसूदना: उदनपुर जजिवाल सँ पृथ्‍वीघर दौ। बलभद्र सुतो रघुदेव: हारी पाली सँ लाखू दौ (३५//०५) लाखू सुता सोदरपुर सँ हरिनाथ दौ (४८/०३) अपरा जिवे सुतो हरिनाथ: खौआल सँ कुउरे दौ (४७/०५) अपरा कउरे सुता शिरू सोरे (७३/०८) होरे (७३/०८) गुणे आनन्‍दकरा: कुजौली सँ शंकर दौ।। हरिनाथ सुता एकहरा सँ रमानन्‍द दौ (२९/०९) गणेश्‍वर सुतोथेघानन्‍द सकराढ़ीसँ महेश्‍वर दौ।। एसुतो रमानन्‍द: बहेराढ़ी सँ गदाघर दौ (२५/०४) बेलउँच सँ रूद्रादित्‍य द्दौ. रमानन्‍द सुत मुरारि मधुसूदन महेश्‍वर रामेश्‍वरा: माण्‍उर सँ चान्‍दसुत भैरव दौ पाली सँ रूद द्दौ.


(११८) ।। ५१ ।।
रघुदेवसुतो गतिराम: रूचोलि करमहा सँ नारायण दौ (४५/०२) नारायणा सुता चिलका (१४४//०३) बल्‍ली प्रo बलभद्र (९१/०८) जगन्‍नाथ: (१६५/०९) सोदरपुर सँ भूवन दौ (२३/०५) भूवन सुतो जगदीश: (५३/०९) सतलरवा सँ श्रीकरदौ (४१/०७) श्रीकरसुताफनन्‍दह सँ महनूसुत पागु दौ माण्‍डर सँ श्री कान्‍त द्दौ. एवं गतिराम मातृकचक्रं।। गतिराम (२३२//०३) सुता कटका सोदर पुरक्ष बाबू सुत बछाई दौ (२४/०५) काशी सुतो हरखूक: (१५१/०१) पाली सँ गुणीश्‍वर दौ अपरौ प्रo (१३१/०९) चीकू हारिलो पनिo पदृम सुत गुणीश्‍वर दौ सरिसव सँ केशव द्दौ. होरीलसुतों वावूक: कुजौली सँ मुधकर दौ दरिहरा सँ बागू द्दौ. बावू सुतो बछाईक: माण्‍डर सँ जगन्‍नाथ दौ (२०//०७) विर सुतो हरिशर्मा: कुजौली सँ सुधाकर दौ।। एसुता थेघमेघ (११२//०२) टीप डालू नन्‍दना (२४८//०७) जालय सँ महिपति दौ। मिश्र थेघ सुता रामशंकर गोविन्‍द श्रीपतिय: एकहरा सँ बादृ दौ।। शंकर सुतो रति जगन्‍नाथौ दौ करमहा सँसुरथ दौ। मo मo जगन्‍नाथसुतो रामकृष्‍ण (१७३/०३) मोहन अहिरा तिसउँत सँ अर्जून दौ (३४//०५) रामकृष्‍ण सुतो अर्जून चिन्‍तामणि (९०/०६) सोदरपुरसँ होरे दौ (१२८/०९) अपरा होरेसुता गदाधर (७६/०९) यशोधर गोपी प्राणपतिय: हरिअम सँ रामकर दौ (३१/०२) जजिवाल सँ मितू द्दौ. अर्जून सुता सकराढ़ी सँ चान्‍द दौ (४९/०४) होरे सुता चन्‍द जागे बैजूका: (५९//०४) फनन्‍दह सँ बुद्धिनाथ दौ।। चान्‍द सुता सकराढ़ी वासी जालय सँ शिवदत्त सुतराम दौ विस्‍फीसँ रामनाथ द्दौ. एवं बछाई मात्रिक वक्रं।। बछाई सुता बेलउँच सँ वंशमणि दौ (३७//०८) जसे (५८//१०१) सुता राम कान्‍ह नारू शिरू गोविन्‍दा पचही जजिवाल सँशंकर दौ (३१/०५) सकराढ़ी सँ गोढ़े द्दौ.


(११९)
कान्‍ह सुता ठकरू हरिदाश दामोदरा: सरिसव सँ केशव सुत नरसिंह दौ माण्‍डर सँ गुणकर द्दौ. दामोदर सुतो रामचन्‍द्र लक्ष्‍मीघर प्रo (५९//०६) बाछनिकौ हरिअम सँ कृष्‍ण दौ (४०//०६) वेणी (६८/०४) सुतो कृष्‍ण: नरउन सँ गोरीश्‍वर दौ।। कृष्‍ण सुता जजिवाल सँ बाटेसुत वेणी दौ टकo वुद्धिकर द्दौ. रामचन्‍द्र सुतो वंशमणि ऋषिकेशों करमहा सँ बैद्यानाथ दौ (४५/०१) अपरा दूबन सुता हलधर रूपधर सतारू रूचि मिरगू (३३२//०५) शिव गुणेका नरउन सँ रतन दौ।। हलधर सुतो बैद्यनाथ सोदरपुर सँ धीरू दौ (४३//०६) धीरू सुतो (७२//०७) मानेक: (५८//०६) पनिo अन्‍दूदौ बैद्यनाथ सुतो रत्‍नपति: माण्‍डर सँ जोर दौ।। वंशमणि (५०४//१०६) सुता बुधवाल सँ शुभंकर दौ (३६/०६) परान सुता जयदैव (६१/०९) कामदेव मुरारि (५३/०९) पिताम्‍बरा (६३//०४) तत्रादयो खौआल सँ कमलू दौ (२१//०२) पाली सँ महाई द्दौ. अन्‍त्‍यो सकराढ़ी सँ रूद दौ (३४//०१) कृष्‍णकरसुता रूद रति विश्‍वेश्‍वरा: हरिअम सँ रघु दौ (४०//०६) माण्‍डर सँ नरपति द्दौ. रूद्र सुता रतनू रूपे गौरी रातु राम चान्‍दा गंगोर सँ रघुनाथ दौ बहेराढ़ी सँ ढोढ़े द्दौ. कामदेव सुतो शुभंकर दरिहरा सँ गोनू सुत गादू दौ (५४//०३) गोनू सुतो गोविन्‍द कुजौली सँ परान सुत रति दौ।। शुभंकर सुतो (१४८/०१) सुतो घारूक: सोदरपुर सँ माधव दौ (४२/०९) खांत सुतो माधव: सकराढी सँ दौ कान्‍ह दौ मo मo माधव (१४७/०७) सुतो महो भगीरथ (१४८/०१) भवदेव चक्रपाणिमहो रमापतिय: (२०४/१०) नरउन सँ विद्यापति दौ (२७/०८) अपरामेघ सुता रविप‍ति नरपति भैरव मनोरथा माण्‍डर सँ मुरारि दौ।। रविपति सुतो कृष्‍णपति विद्यापति घुसौत सँ होरे दौ।। विद्यापति सुता बेलउँच सँराम दौ (५०/०३) लाखू सुत अफेल सुतो राम पाली सँ कृष्‍ण दौ।। रामसुता जानू हरिकेशमहेशा सुरगन सँ रविपति सुत जुड़ाउन दौ कोरढा माण्‍डर सँ दिवाकर द्दौ. एवं घनेशमातृकचक्रं।।


(१२०) ।। ५२ ।। पॉंचधनेश सुतो पाँ रामकृष्‍ण (८४//०३) दरिहरा सँ धराधर सुत भवेश दौ (४६/०३) सोनू सुता रामभ्रद श्रीकृष्‍ण (०६/०७) रामचन्‍द्रा पबौलि सँ पुरखू दौ (३६//०७) शुभे (७६/०६) सुतो पूरखूक: खौआल सँ शिव दौ (२४/०३) शिव सुता मानै (६६/०९) धाने (६२/६४) सोने गुणेका सोदरपुर सँ शिव दौ (२४/०५) सतलखा सँ भास्‍कर द्दौ. पुरूष सुता हरिअम सँ पिताम्‍बर दौ (३९/०७) सकराढ़ी सँ सुधाकर द्दौ. रामभद्र (११०/०१) सुतो परमानन्‍द: सोदरपुर सँ खेदू दौ (३५//०६) रूचि सुता थेघ इन्‍द्रकुलपतिय: (८१/०४) घुसौत सँ हलधर दौ (२९/०५) हलधर सुतो रतनूक: (६८//०७) गंगोर सँ दामोदर दौ थेघ सुता रघुनाथ (६७/०२) भवनाथ (८२/०४) खेदूनामक श्रीकर पिताम्‍बर गोशौइदाश (८९//०६) प्रितिनाथ (५४//०४) दरिहरा सँ गणपति दौ. खेदू सुता बुधवला सँ श्रीदत्त दौ (३८//०३) माण्‍डर सँ बासू द्दौ. परमानन्‍द (१०३/०५) सुता धराधर कमलनयन (७०/०८) भगीरथा सरिसब सँ पाँ बावू दौ (२७//०५) सदुपाँहोरील सुतो (१०२//०) पाँभवदेवा: खौआल सँ मित्रकर दौ (३४/०२) बेलउँच सँ केशव द्दौ. पौभवदेव (१०९/०८) सुता गौरीपति (१०६//०७) गणपति श्‍यामा: सकo बनमाली सुत विदू दौ तल्‍हनपुर सँ गणपति द्दौ. अपरा पाँ देव भकभवदेव सुतो पाँ बावूक: पाली सँ जल पाणी रतन पाणी दौ (५०/०२) अपरा हरिश्‍वर सुत रत्‍न पाणी सुताश्र माण्‍डर सँ रघुपाणि दौ पाँ बावू (१०९/०२) दुहितरय: बुधवाल सँ गादू दौ (३७//०४) रतिपति (७३//०७) गादूक: सोदरपुर सँ बासुदेव दौ (३७/०/११) माण्‍डर सँ विश्‍वम्‍भर द्दौ. गादू सुतो अनिरूद्ध: एकहरा सँ रामदत्त दौ (२९१/०१) नोने सुत रामदत्त सुता खौआल सँ सुरपति दौ (२१//०६) रविसुत सुरपति (६०/०७) सुत बेहटर खण्‍डबला सँ घनपति दौ. (४०/०९) घनपति सुता विश्‍वनाथ (३२६//०१) रतिनाथ (५३/०१) गोपीनाथ (६३//०१) मणिनाथा बहेराढ़ी सँ बाटू दौ (०७//०६) बाटू सुतो परान: नरउन सँ सुत मुशे दौ सँ द्दौ.

(१२१)
धराधर सुतो धर्मपति: भवेशो: बेहट खण्‍डबला सँ रघुनन्‍दन दौ (५२//१०) रतिनाथ सुतो रूपनाथ: पाली सँ राम दौ (२४/०१) राम सुतो विष्‍णुपति बेलउँच सँ सुधे सुत धीरू दौ सरिसब सँ देवादित्‍य द्दौ. रूपनाथ सुतो कुशाईक: बहेराढ़ी सँ अमरू दौ (४८//०४) पदूम सुता रवि विशोअमरूका बलियास सँ पाँखू दौ।। अमरू सुतौ विष्‍णुपति वाचस्‍पति सकराढ़ी सँ जोर दौ (३०/०३) जोर सुता विश्‍वनाथ (६७/०४) भवनाथ काशीनाथा कुजौली सँ बागे दौ।। ठ. कुशाई सुतो रघुनन्‍दन लक्ष्‍मीकांतो खौआल सँ रामदेव दौ (४८/०६) शोरे सुतो गुणपति: सरिसब सँ महिपाणि दौ (२७//०४) हरिउम सँ ढामू द्दौ. गुणपतिसुतो कृष्‍णक: सोदरo रूचि दौ (५२//०३) घुसौत सँ ठ. हलधर द्दौ. कृष्‍ण सुतो रामदेव गोपीकौ गढ़खण्‍डबला सँ विष्‍णु दौ।। रामदेव सुता सोदरपुर सँ चान्‍द दौ (४७/०७) चान्‍द सुता यदुनन्‍दन(१२१//०३) हरिनन्‍दन (१०१//०४) देवकीनन्‍दन(६७//०४) हरिकेशा: बलियास सँ गोढि दौ।। ठ. रघु नन्‍दन (५३//०९) सुता माण्‍डर सँ सदानन्‍द दौ (३८//०३) अपरा विशो सुतो जोर: टकबाल सँ रति दौ।। जोर सुतो दामोदर: जजिवाल सँ ओहरि दौ।। दामोदर सुतो पिताम्‍बर: करमहा सँ राम दौ (४६/०२) (८२/०) राम सुता मुरारि गणेश लाखन धनंजय बo (१४//०४) प्रभाकरा: एकहरा सँ रविपति दौ (४५/०१) रविपति सुता सोदरपुर सँ सोल्‍हन दौ (३३/१०) बेलउँच सँ हरि द्दौ. पिताम्‍बर सुतो सदानन्‍द पदूमो सोदरपुर सँ चतुर्भुज दौ (२९//०४) जनार्दन सुतो चतुर्भूज रमानन्‍दा (७१/०४) माण्‍डर सँ पिताम्‍बर दौ।। चतुर्भूज सुता पाली सँ बाटू दौ (४६//०७) जान सुतौ माधव बाटूकौ बाटू सुतो डगर: (१६८/०८) सुरगन सँ बाछे दौ।। सदानन्‍द (९५//०३) सुतो नरोतम: सोदरपुर सँ जगदीश दौ (५१//०२) जगदीश (९५//०३) सुता बुधवाल सँ मुरारि दौ (५२/०५) मुरारि सुतो अनन्‍त: खौआल सँ गौरीपति दौ।। अपरा सदानन्‍द सुता सरिसब सँ सुधाकर दौ (२७//०५) डींगर (७७//०८) सुता अच्‍युत छोटाई (१३८//०६) बनमाली (८३//०३) पाँ केशवा (६१//०५) पालीसँ गौरीश्‍वर दौ (४९//०८) गौरीश्‍वर


(१२२) ।। ५३ ।।
सोदरपुर सँ हरि दौ (२८/०८) सतलखा सँ चान्‍द द्दौ. अच्‍युत सुता माधव (७०/०९) गोनू यदू सुधाकरा: खौआल सँ हरखू दौ (३५//०७) चौबे सुतो हरखूक: कुजौली सँ जोर दौ (१८/०२) माण्‍डर सँ शिवपति द्दौ. हरखू सुता सोदरपुर सँ रघु दौ (४३//०५) गोढि (७७//०४) सुता रघु शिव कृष्‍ण (१३१//०८) मुरारिय: दरिहरा सँ रतनू दौ (२६//०९) गोनू (६७//०१) सुतो रतनूका: सोदरo ग्रहेश्‍वर दौ (२१/०७) नरउन सँ डालू द्दौ. रतनू सुता होरे (८५/१०) गुणे (५४//०३) राम (५७//०७) कोने रूपे हरखूका: करमहा सँ रतिकान्‍त दौ (२१//०९) दरिहरा सँ रविकर द्दौ. रधु (९५//०९) सुता खौआल सँ बुद्धिकर दौ।। सुधाकर सुता छोके कणिधनेश गणेश महिनाथा दरिहरा सँ बभन दौ (३२//०८) बसउन सुत जसाउन सुता मुकुन्‍द मुरारी (८९/०९) महो जगन्‍नाथ भवानीनाथा हरिअम सँ होरे दौ।। अपरौ महेश्‍वर विश्‍वनाथो पाली सँ लान्हि दौ (३१//०६) अपरा हरिपाणि सुत लान्हि सुतो थेघ: (७७/०५) पबौलि सँ रामदत्त दौ (३६//०७) वेलउँच सँ जोर द्दौ. अपरा सुता दरिहरा सँ माने दौ (५०//०६) सोरि (७०//०५) सुत माने सुता करमहा सँ महिधर दौ (०३/०७) महिधर सुतो काशीक: (७९//०३) माण्‍डर सँ बुद्धिकर दौ (१९/१०) बुद्धिकर सुता अफेल (१०१//०५) अफेल (६८/०५) मण्‍डन (६८/०२) बभनियाम सँ हेलू दौ।। माण्‍डर विश्‍वनाथ सुता भट्टे (६९//०७) बाभन रतन (१५९/०८) पदमा (१३५/०७) हरिअम सँ ठकरू दौ (५०/०८) ठकरूसुतो चन्‍द्रपति: (२४१/०) रवौआल सँ रघु दौ।। बाभन (५७/०१) सुता परमानन्‍द हरिनन्‍दन रघुनन्‍दन हरपति रविपतिय: अलय सँ रामी दौ (०२//०१) महोलक्ष्‍मीधर (५८//०९) प्रचौत्र हलधर पौत्र माधव सुतो महो राघव: माण्‍डर सँ जाई दौ।। महो राघवसुतो रामीक: जजिवाल सँ खांतर दौ।। रामी सुतो कमल: सोदरपुर सँ बासुदेव दौ (४०/०३) अपरा बासुदेव सुता माण्‍डर सँ भमरू दौ।। ठ. रघुनन्‍दन सुतो हरिकृष्‍ण बाल कृष्‍णो (११५/०२) दरिहा सँ परमाननद दौ (५२//०५) सरिसव सँ बावू द्दौ. भवेश मातृक चक्रं।।

(१२३)
भवेशसुतो विष्‍णुदत्त शिवदत्तो (१७७//१०८) सिरखण्डिया करमहा सँ गुणाकर दौ (३१/०१) (१०७/०१) टूने (१०७//०१) सुत छीतरसुतो पाँखूक: रवौआल सँ गादूदौ (१९/०७) विभाकर सुत गोनू सुता रूचिनाथ गोरीनाथ(१०२/०५) भव नाथा (८२//१०) सोदरपुर सँ रामघर दौ (३१/०७) रामघर (१७४/०८) सुतामाण्‍डर सँ ढूबे दौ (३८//०८) दूबे सुतो भानुकर (१४९//०९) दिवाकरौ वुधवाल सँ महेश्‍वर दौ (२६//०७) पवौलि सँ विशो द्दौ. पाँखूसुतो गोढ़ाईक: सोदापुर सँ रघुनन्‍द दौ (४२//०५) अपरा माधव (६२/०२) सुता रामचन्‍द्र रघुनन्‍दन अच्‍युतअनिरूद्धा: रवौआल सँ बाटू दौ।। रघुनन्‍दन सुता हरिअम सँ गोढि दौ (२७/०५) नरहरि सुतोगोढि़ सोमो (८५/१०) जगति सँ दिवाकर दौ।। गोढिसुता अमरूवेणी रतिनाथा नरउन सँ नाथू दौ।। एवं गोढ़ाई मातृक चक्रं।। गोढ़ाई सुतो बुछाई सदानन्‍दो दरिहरा सँ गोशाँई लरवाई दौ (३६//०६) मतिकर सुतो (७४//०१) सुतो राघव गोपाल (८४//०१) श्री पतिय: सोदरपुर सँ सोमदौ।। श्रीपति सुतो लक्ष्‍मीपति प्रo गोशाँई लरवाईक: जालय सँ धनेश्‍वर दौ।। गोशाँइ लरवाई सुतो मोहन: अमरावती वासी पद्मपुर पनिo नरहरि दौ (२७//०४) शिवपति वृद्ध प्रपौत्र कृष्‍णपति पौत्र सोम सुतो लाखन: दरिहरा सँ निकारू दौ लाखन सुतो नरहरी दरिहरा सँ मधुकर सुत रघु दौ अलय सँ मुरारी द्दौ. नरहरि सुता यमुगाम सँ जीव सुत धरम दौ कोइयार सँ लाखन द्दौ. एवम् बधाई मात्रिक चक्रं।। बछाई सुतो गुणाकर; कटका सोदरपुर सँ बनाई दौ (४७/०९) रघु सुतो कृष्‍णानन्‍द माण्‍डर सँ विश्‍वनाथ दौ (४१/०५) ऋषि प्रपोत्र सोढू पौत्र धीरू सुतो विश्‍वनाथ: फनन्‍दह सँ सोने दौ।। विश्‍वनाथ सुता रामभद्र (१२९//०२) चमरू यदुनाथा (७४/०६) मिठौलि वुधवाल सँ भगवसुतधरम दौ दरिहरा सँ रतनू द्दौ. कृष्‍णानन्‍द (८७//०७) सुतो बनाई रामेश्‍वरो पाली सँ बाटू दौ (५३/०९) सुरगन सँ बाछे द्दौ. बनाई सुतो भवनाथ देव नाथो माण्‍डर सँ यदुनाथ दौ (३३/०२) रति


(१२४) ।। ५४ ।।
प्रपौत्र सोनू पौत्र (१३५//०५) हरिकेश सुतो यदुनाथ: सोदरपुर सँ वासुदेव दौ (४०/०३) करमहा सँ चक्रपाणि द्दौ. यदुनाथ सुता गंगोर सँ भैरव सुत बलभद्र दौ सकाराढी सँ भवनाथ दौ।। एवं गुणाकर मातृक चक्रं।। गुणाकर (११४/०९) सुतो भिखीक: (२१०/१०) महिया सोदरपुर सँ हरिपति दौ (२३//०२) हृषिकेश पौत्र (१७४//०८) डिंगरू प्रo बैद्यनाथ (९४//०९) सुतो हरपति: डीह दरिहरा सँ मिश्र चिकब दौ (५३//०३) गुणे सुत अन्‍दूसुता दामू गोविन्‍द (७३//०३) गादू प्रo गोनू (५२/०८) हरिय: (१३१/०४) बहेराढ़ी सँ अफेल दौ।। दामू सुता चिकब मुरारि भवनाथ (५८/०३) छोटाईका बेलउँच सँ भानूका सुत जाने दौ पाली सँ येघू द्दौ. मिश्र चिकबसुता सोदरपुर सँ प्रितिनाथ दौ (५२//०४) प्रितिनाथ सुतो रामभद्र (८८//०४) मोहनो पनिचोभ सँ भिरवू दौ (४१//०५) राजन प्रo (७४//०३) हरपति सुत रवि सुतो भिखूक: गंगोर सँ विदू दौ।। भिखू सुता माण्‍डर सँ वेणीसुत पाँखू दौ बेलउँच सँ भमरू द्दौ. एवं हरपति सुत मात्रिक चक्र।। हरपति सुता सुदई बेलउँच सँ कवि कालीदाश दौ (५२/०४) अपरा वंशमणि सुतो कवि कालीदाश: हाटी पाली सँ कांगव दौ (३२१/०६) सुरपति सुता दामोदर पताम्‍बर (८१/०३) पुरूषूका पवौलि सँ रूचिदत्त दौ (३९/०७) हरिअम सँ विभू द्दौ. पुरूखू सुता भिखू लव कांगवा खौआल सँ श्रीपति दौ (३९//०३) होरे (१४५/०६) सुतो सभापति श्रीपति सोनेके (८१//०६) बेलउँच सँ केशव दौ (३४/०३) पाली सँ गोपाल द्दौ. श्री पति सुता जजिवाल सँ बाटू दौ।। कागव (२०६//०८) सुतश्रा रूपवती माण्‍डर सँ हरिकेश दौ (३१/०८) कुसे सुत हलघर नरहरि (९८//०१) श्रीहरि (८७/१०) कान्‍ह विष्‍णु माधव (९१/१०) पिताम्‍बरा: (५८//०५) पनिo खांतू दौ।। कान्‍ह सुतो हरिकेश: बभनियाम सँ अफेल दौ।। हरिकेश सुता खण्‍डबला सँ


(१२५)
हरिपति दौ (५०//०३) अपरा हरपति सुता अर्जून (३१५//०६) भीम बावूका हरिअम सँ रविपति सुत रमापति दौ माण्‍डर सँ गोपी द्दौ. एवं कवि कालीदाश मातृचंक्र।। कवि कालीदाश सुतो भोरानाथ: सिमरी वासी वलियास सँ जयदेव सुत मोहन दौ (४०//०६) कविशेखर पदांकित चन्‍द्रनाथ सुतो (१३२//०२) दामू विष्‍णुपति बहेराढी सँ रतिनाथ दौ (४०//०८) सकo महेश्‍वर द्दौ. विष्‍णुपति सुतो जयदेव: कुजौली सँ साधु सुत गोनू दौ माण्‍डर सँ गोढि़ द्दौ. जयदेव सुतो मोहन: एकरा सँ दशरथ दौ माण्‍डर सँ श्री हरि द्दौ. मोहन सुतो पुरूषोत्तम: बढिo पवौलि सँ बलभद्र दौ (३९/०७) भवदेव सुतो लक्षमी (८९/०४) बलभद्रो पाली सँ श्रीपतिद दौ।
श्रीपति सुता बलियास सँ रत्‍नादित्‍य सुत बसाउन दौ फनन्‍दह सँ मुशे द्दौo बलभद्र (१९६/०५) सुतो काशीनाथ: दरिहरा सँ निकारदौ (२२//०५) अपरा मनसुखसुता उधे, (७८//०६) विष्‍णु ठकरू (८५//०८) सुरपतिय: पनिo शिव दौ।। विष्‍णुपति सुतो निकार: अलय सँ शशि दौ।। निकारसुतो महेश: हरिअम सँ रविनाथ दौ (१९/०) नारायण (९८/०७) सुतो रविनाथ: रवौआल सँ नोने दौ (४८/०६) नोने सुतो विधूपति (५५//०३) सोदरपुर सँ डालू दौ (२४/०४) अपराडालू सुतौ माघव: करमहा सँ धर्मदित्‍य दौ (३३//०७) जजिo नारू द्दौo रविनाथ सुतो कृष्‍णदेव हरिदेवौ सोदरपुर सँ गोनू दौ (३४/०४) मिश्र मिसरू सुतो गोनूक: खौआल सँ रघु दौ (३९/०२) गणपति द्दौo गोनू सुतो होरेक: बेलउँच सँ मानूकर दौ वभनियाम सँ लाखू द्दौo एवम् ठo दुर्गादत्त विवाह समाप्‍तम्।।

(१२६) ।। ५५।।
ठक्‍कुर निधिसुतो गोविन्‍द भखरौली कुजौली सँ कुलपति सुत झडूलादौ (२३/०३) लक्ष्‍मीकर (६३//०३) सुतो हरपति पॉंखूकौ रवौआल सँ हरिहर दौ (२९//०५) अपरा हरिहर सुतो गुणाकर (७१/०८) शंकरौ घुसौत सँ रूद दौ।। हरपति सुतो भैरव प्राणपति माण्‍डर सँ यग्‍यपति दौ (३२/०७) पाली सँ रूद द्दौ. भैरव सुतो मo मo गोपीनाथ मo मo रघुनाथो (१०७/०९) रवौआल सँ विघुपति दौ (५५/०७) विद्युपति सुता दामू जागू रामा (८३//०३) पाली सँ विक्रम दौ (२४/०१) विक्रम सुता नरपति चान्‍द पराना नरउन सँ बासू दौ (४३/०८) मo मo गोपीनाथ (९८//०३) सुतो गौरीनाथ: सुल्‍हनी नरउन सँ महेश दौ (०९/०२) अपरा (६९/०९) रूचिकर (६९//०९) सुतो दुनेक: सोदरपुर सँ रतिनाथ दौ।। टूने सुता परान गोनू (६३/०३) सोन्‍हूका माण्‍डर सँ दिनकर दौ।। परान सुता महेश हरिहर विभूका करमहा सँ पॉंखू दौ।। महेश सुतो देवनाथ (१०७/०७) काशीनाथौ रवौआल सँ हरखू दौ (३४/०२) हरखू सुतो चिन्‍तामणि होरअम सँ रवि दौ (२७/०५) रविसुतो मानेक: (१३६//०४) दरिहरा सँ कारू दौ (३५//०२) करo राम द्दौ. एवम् गौरीनाथ मातृक चक्र।। गोरीनाथ सुतो रमाकान्‍त प्रo रामीक: माड़रि बलियास सँ बुदव दौ (४४/०१) पॉंखू सुतो पंडित राय रघुनन्‍दन (८८/०९) सदुo बुढ़बोह हरिअम सँ छोटी दौ (४३/०१) रघु सुत छोटी सुता रति (७४//०५) रति रूचि बाछेका तल्‍हनपुर सँ विष्‍णुपति दौ।। सदुपाध्‍याय बुढ़ब (९३/०८) सुता अच्‍युत सदाय राघव प्रo रघाई (१३९/०६) हराय (१०३/०१) बासुदेव घनाई परमानन्‍द कवि गंगारामा सोदरपुर सँ जानू दौ (४३//०३) ढाकाकवि गणपति सुतो रसमंजरी कारक कवि भानुदत्त: सकराढ़ी सँ गुणे दौ।। रसमंजरीकार भानुदत्त सुतो जानू भादू कौ (८५//०७) जगति सँ नोने दौ हरिअम सँ मितू द्दौ.


(१२७)
जानु सुतो कामदेव: नरउन सँ श्रीनाथ दौ (२४//०८) अपरा गीरू (६९//०३) सुतोश्रीनाथ काशीनाथो माण्‍डर सँ हलधर दौ (२८/०६) हलधर सुता मति चान्‍द इन्‍द्र गोविन्‍द (८२/०८) लाखू दामूका करमहा सँ देवे दौ (४२//०६) पवौलि सँ देवदत्त द्दौ. श्रीनाथ सुतो होरि (१५०//०९) कृष्‍ण (१४०/०५) बाभना: हरिअम सँ पॉंखू दौ (१९/०३) उo पाखू (१८७/०९) सुतो रामदेव: (९०/०२) खण्‍डबला सँ ठ. चन्‍द्रपति दौ (०४//०६) सकराढ़ी सँ रूद्र द्दौ. एवं रामी मातृक चक्रं।। रामी सुतो घनश्‍याम (१९८//०६) छोटकूकौ रजौरा माण्‍डर सँ बावू दौ (३२/०८) नरहरि (७४//०८) सुता महेश (२३९/०४) गंगेश जिवेश्‍वरा: सोदरपुर सँ माधव दौ (२८/०८) राम सुतो शिव: माण्‍डर सँ श्रीदत्त दौ।। शिव सुतो माधव बावूकौ (७४//०८) दरिहरा सँ मित्रकर दौ (१६/०१) मित्रकर सुतो पाँखूक: (७०//०४) पाली सँ माधव दौ (४६//०५) माधव सुतो रूद (५७//०५) रवौआल सँ साधुकर दौ (१९/०४) करमहा सँ रामशर्म्‍म द्दौ. माधव सुतौ विश्‍वनाथ: (९१//०३) बलियास सँ चमरू दौ (२८//०३) चमरू (१५५//१०) सुता पाली सँ रत्‍नपाणि दौ (२४/०१) रत्‍नपाणि सुतां नरउन सँ विश्‍वेश्‍वर दौ (०८//०३) विश्‍वेश्‍वर सुतो गौरीश्‍वर: (७९/०९) पनिo धराई दौ (२९/०१) हरिहरा सँ हरदत्त द्दौ. महेश (१२६/०६) सुतो मतिनाथ: रमानाथ सिदिनाथा: पाली सँ नरपति दौ (२८/०५) नरपति (७८/०३) सुता पबौलि सँ रविदत्त दौ (४६/०६) दविदत्त (३२८/०४) सुता सतलख सँ मास्‍कर दौ (२४/०७) अपरा (१३६/०४) भास्‍कर सुतो सोनेका: बुधवाल सँ राम दौ मतिनाथ सुतो शुमंकर (९०/०८) अपूछ (२३२/०५) गोढ़ाई का सोदर पुरसँ खेदू दौ (५०/०७) सुधापति सुतो हरखूक: पनिo लाखू दौ (३०/०) लाखू सुतो दिनूका: माण्‍डर सँ रूचि दौ (२०/०३) जजिoभव द्दौ. हरखू सुतो खेदूक: दरिहरा सँ गिरू दौ।। खेदूसुता सौआलसँ विशो दौ हलधर सुत बंशधर सुतो विशोक: बुधवाल सँ शंकर सुत रवि दौ खण्‍डबलासँ गुदे दौ।।


(१२८) ।। ५६ ।।
विशोसुतो हरिनाथ काशीनाथौ जल्‍लकी सँ बसावन सुतनरपति दौ जगवालवासी माण्‍डर सँ उँमापति द्दौ. गोढ़ाई सुतो बावू जयकृष्‍णों समौलि पाली सँ मिश्र यदुनाथ दौ (४२/०२) मिश्र कान्‍ह सुता गोपनीनाथ मधुसूदन पुरूषोत्तम जागेका झोंट पाली दरिहरा सँ शिरू दौ।। मधुसूदन सुतो शिवदत्त रूचिदत्तौ रवौआल सँ केशव दौ (३३/०४) श्रीधर सुत हिरदू सुता केशव माधव जानू नरहारि श्री हरिय: जजिo पशुप‍ति दौ।। केशव सुता श्री पति ज्ञानपति विष्‍णुपति जयपतिय: पाली सँ चान्‍द दौ।। शिवदत्त सुतो यदुनाथ: सकराढ़ी सँ उमापति दौ।। शीरू सुत बनमाली सुतो उमापति: उँमापति सुतो वाचस्पति: वभनियामसँगोविन्‍द दौ यदुनाथ सुतो इन्‍द्रपति (१३३/०५) गणपति: (२६८/०६) खौआल सँ जीवनाथ दौ (४४/०३) मोटन सुतो जीवनाथ: बुधवाल सँ सिखू दौ (१९१/०६) सिखू सुता (१५३//०७) खौआल सँ लव दौ (२४/०३) लव सुता देवनाथ शोरे गोढ़ेका (१५१/०६) सोदरपुर सँ शिरू दौ (५०/०७) सतलरवा सँ दिवाकर द्दौ. जीवनाथसुतो हिंगुक: (३००/०७) फनन्‍दह सँ रूचि सुत काशी दौ (४१/०४) नरउन सँ गौरीश्‍वर द्दौ. बावू सुता सरिसब सँ ग्‍वारा दौ (२७//०५) नोने (७३/०७) सुतो जगन्‍नाथ दामोदरो (८१/०९) करमहा सँ राम दौ (४२//०७) खीआल सँ वुद्धिकर द्दौ. जगन्‍नाथ सुता कृष्‍ण (२६३/०४) पिताम्‍बरग्‍वारा प्र. महेशनरोत्तमा वलिo राम दौ (३०/०८) शम्‍भु सुतो सुपे जागे (६४/०९) कौ सोदरo रामनाथ दौ (३०/०७) दरिहरा सँ हरिहर द्दौ. सुपे सुतो दूबे होरे को जालय सँ भोगे दौ (२४//०२) भोगे सुतो रघुनाथ हरिनाथौ एकहरासँ कोचे दौ (२६//०६) हरिहरा सँ केशव द्दौ. होरे सुतो हरिकर रामकरो बेलउँच सँ गीरू दौ


(१२९)
रामकर सुतो गोरी नाथ (१४६/०५) शिवेनाथो बुधवाल सँ भैरव दौ।। ग्‍वारा सुता बछाई निलाम्‍बर (११४//०६) मित्रकरा: दरिहरा सँ बाभन दौ (५३//०७) बाभन सुतो मनोहर: (२२७//०७) जजिवाल सँ लक्षमन दौ (३१/०५) रूद सुत सुरपतिसुता राम (१४१//०४) लक्षमन भरथा: (३१४/०१) बुधवाल सँ रघुदौ।। लक्षमन सुता रतौली दरिहरा सँ उँमापति दौ (२५//०६) भकनू सुतो उँमापति: बेलउँच सँ माधू दौ वलियास सँ गुणाकर द्दौ. उँमापति सुतो लाखूक: (६०//०९) परहट बहेराढ़ी सँ प्रज्ञाकर दौ (४२/०३) भानुकर सुतो प्रज्ञाकर महोरूचिकर मेघाकर (१५८//०६) मधुकरा (१५९/०८) माण्‍डर सँ मांगु दौ।। प्रज्ञाकर सुता विभाकर गुणा (१५०//०२) हरिकर (९०/०४) दिवाकर प्रभाकर दशावधान पदांकित (१२९//०९) रत्‍नाकर रतिकरा पण्‍डुआ सँ नोने सुत थेघू दौ धोरवोत सँ नोने द्दौo एवम् छोटकू मातृक चक्रं।। छोटकू (१२०//०२) सुतो कुलपति खोरि सोदरपुर सँ अभिनन्‍दन सुत कमलापति दौ (२१/०२) लोकनाथ सुतो महथूक: वलियास सँ गंगाराम दौ महथू (६२/०७) सुता परान(१३१/०५) विदूराम (८९/०२) राघव परमूका पनिo गोविन्‍द दौ (२०//०५) सतलखा सँ चान्‍द द्दौ. राधव सुतो रत्‍नपति माण्‍डर सँ बसाउन दौ (२५/०३) सरिसब सँ परान द्दौ. रत्‍नपति सुतो यदुनाथ: पाली सँ बाटू दौ (५०//०६) बाटू सुतो रूपाईक: सोदरपुर सँ उद्योरण दौ (३४/०६) अपरा उधोरण सुतो जगद्धर हलघरो करमहा सँ नारू सुत मेठू दौ माण्‍डर सँ चान्‍द द्दौ. यदुनाथ (१७३/०४) सुतो अभिनन्‍द: परनामकमंगता: करमता सँ कारम दौ (४२//०६) कान्‍ह सुता महादेव रामदेव शिवदेवा: दरिo हरि दौ बेलo सुधद्दौ. शिवदेव सुतोकारम: सोदरपुर सँ दामोदर दौ (३१/०७) मणिधर सुता यशोधर दामोदर पुरखू हरियाणि हरखू गोपीरामा: (९०/१०) माण्‍डर सँ छीतर दौ (२३//०६) अपरा रघुप‍तिसुता राम


(१३०) ।। ५७ ।। छीतर धरापतिय: टकबाल सँ माधव दौ (०९/०५) दरिहरा सँ सोटू द्दौ. छीतर सुतो माधव (७०/०१) अफेलो सोदरपुर सँ गणेश दौ (२१/०७) नन्‍दीश्‍वर सुतो गणेश रवौआल सँ देवादित्‍य सुत नादू दौ।। टकबाल सँ थेघ द्दौ. गणेश (६२/०५) सुता रवौआल सँ रघुनाथ दौ (२०/११) पाली सँ यशु द्दौ. दामोदर सुता हरिअम सँ दामोदर दौ (१६//०८) दामोदर सुतो नन्‍दन: वलियास सँ शिरू दौ (३६//०९) अपरा शिरू सुतो बुधवाल सँ विश्‍वेश्‍वर दौ (४४/१०) माण्‍डर सँ रति द्दौ. कारम सुतो मधुसूदन (७३/०२) माण्‍डर सँ बावू दौ (४८//०६) भगीरथ सुत विश्‍वनाथ सुतो बावूक: जजिवाल सँ चान्‍द दौ।। बावू सुता पनिo रत्र्जन सुत काशी दौ महुण्‍आ सँ रघु द्दौ. अभिनन्‍दन मातृक चक्रं।। अभिनन्‍दन(१७२/०४) सुतो कमलापति: दिवड़ापाली सँ पाठक बैजू दौ (५६/०५) रूद सुतो रती सोमो रवौआल सँ रविनाथ दौ (२०/११) पाली सँ यशु द्दौ. सोम सुतो मुकुन्‍नद (१५६/०५) दरिहरा सँ कोने दौ (३८//०२) फनन्‍दह सँ हरिनाथ द्दौ. चान्‍द सुतो (९२/०७) जुड़ाईक: सोदरपुर सँ थेघ सुत जानू दौ टकबाल सँ आंगु द्दौ. पाठक जुढा़ई प्र. जुड़ाउन सुतो पाठक बैजूक: खड़का वलियास सँ दामोदर सुत लक्ष्‍मीनाथ दौ पाली सँ वेणी द्दौ. एवं बैजू मातृक चक्रं।। पाठक बैजू सुतो पाठक लच्‍धूक: (६३/०१) दरिहरा सँ माधू दौ (५३//०३) राम सुत रघु सुतो शिरोमणि (७३/०९) चुड़ामणि (१३०//०१) चिन्‍तामणिय: सोदरपुर सँ रूचि दौ।। चिन्‍तामणि सुतो माधूक अलय सँ काशी दौ (०२/०९) वीरवृद्ध प्रपौत्र पागु प्रपौत्र शिरू पौत्र उँमापति पुत्र मांगू सुता काशी शिव रघु माघवा (१३७/०५) एकहरा सँ मांगनि दौ।। (३३१//१५) काशी सुता सोदरपुर सँ मुकुन्‍द दौ।। मिश्र माधू सुतो गोपाल: (२२८//०९) म‍हिषी बुधवाल सँ कामदेव दौ (३८/०९) ग्रहेश्‍वर(८७/०३)प्रपौत्र


(१३१) बाटू पौत्र चान्‍द सुता बासुदेव श्री राम (८७/०) रामचन्‍द्र वाचस्‍पतिय: (२२७//०४) माण्‍डर सँ जीवधर दौ।। रामचन्‍द्र (१३९/०३) सुतो गदाधर (११०/०७) कामदेवो माण्‍डर सँ काशी दौ (२८/०३) अपरा काशी सुतो रघुनाथ हरिनाथो टकबाल सँ रवि दौ ।। कामदेव सुता कृष्‍णदेव (१३१/०७) मथुरा (१४२//०१) महाईका (१५३//०४) पबौलि सँ जानू सुत रघुनन्‍दन दौ बेलउँच सँ रघनू द्दौ. एवं कमलापति मातृक चक्रं।। कमलापति सुता गौरीपति चिलका (१६८/०९) छबनूका डीह दरिहरा सँ भवनाथसुत गंग दौ (५४//०३) भवनाथ सुतो गंग: वुधवाल सँ भवानी नाथ दौ (३१//०३) धीरू (७२/०२) सुतो भवानीनाथ रामनाथौ (९३//०६) माण्‍डर सँ थेघ दौ।। भवानीनाथ सुतो मo मo उपाo (१३४/०२) रघुनाथ वावूकौ दरिहरा सँ रतिकर दौ (४७//०७) सुरे सुतो रतिकर मतिकरौ सोदरo नोने दौ (३०//०८) नोने सुतो रतनूक: करo शम्‍भू दौ (३६//०८) शम्‍भू: सुता नरउन सँ गदाधर दौ (२५/०५) गदाधर सुतो बाटूक: दरिहरा सँ जाटू दौ रतिकर: (६३/०५) सुतो पचही जजिवाल सँ गौरीश्‍वर दौ (३१/०३) हिरदू सुत जोर सुतो गौरीश्‍वर: खौआल सँ देवदत्त दौ गोपाल सुत देवदत्त सुतो रवि: पाली सँ जोर दौ (२४/०४) जोर सुता सकुरी माण्‍डर सँ शिरू दौ (१७/०) वागीश्‍वर सुत शिरू सुतो विष्‍णुकर: (७२/०८) फनन्‍दह सँ शिवाई दौ महो लक्ष्‍मीधर सुतो शिवाई जसाई रतनाईका दहिमत सँ पाठक जीवे दौ।। शिवाईसुता पकीलिया सँ हरि शर्म्‍मसुत मतिशर्म्‍म दौ केउँट राम सँ चन्‍द्रकर द्दौ. गौरीश्‍वर सुता रमापति धनपति रतिपतिय: सहुड़ी सकराढ़ी सँ डालूसुत शुभे दौ शक्रिराय नरउन सँ मानू द्दौ. एवं गंग मातृक चक्र। मिश्रगंग (२०९//०६) सुता रखवाड़ी हरिअम सँ महिनाथ दौ (४०//०६) उद्योरण (६६/०३) सुता मनोरथ (३०५/०५) रति गति लोकनाथा (१६७/०६) रवौआल सँ मतिदौ (२१/१०) अपरा मति सुता सोदरपुर सँ रायकान्‍ह दौ (३९//०९) करमहा सँ रतिपतिय द्दौ. लोकनाथ सुतो हरिकेश लक्ष्‍मीपति (१६७//०३)


(१३२) ।। ५८ ।। बेलउँच सँ यशे दौ (५१//०९) यशेसुतो वैद्यनाथ: सरिसवसंजगन्‍नाथ दौ।। हरिकेश सुता होरिल यद्दू केशवा विजनपुर दरिहरा सँ परान दौ (३८/०/) रधुसुतो परान हरपति: (८४//०८) गढ़ खण्‍डबला सँ रूद दौ।। परान सुतो बामदेव: एकमा खण्‍डबला सँ लोहट दौ।। होरिल सुता हरिनाथ (१३४/०३) महिनाथ सिद्धिनाथ प्रo पदूमा: (१४६/०५) वलियास सँ रविनाथ दौ (४७//०१) शंकर सुत रघुपति सुतो रविनाथ: सरिसब सँ नरसिंह दौ।। रविनाथ सुता चन्‍दौत पाली सँ पाँ रतिधर दौ (१२//११) हलधर वृद्ध प्रपौत्र डालू प्रपौत्र बंशधर पौत्र गौरीश्‍वर सुत पदूम सुता चान्‍द रतनू धारू श्रीधरा: पण्‍डोलि दूरिहरा सँ भवेश्‍वर दौ।। रतनू सुता पाँ रतिधरमुकुन्‍द शशिधरा: खौआल सँ लाखू दौ।। पाँ रतिधर सुतो गोविन्‍द गोपीनाथौ खण्‍डबला सँ जानू सुत पूरखू दौ बुधवाल सँ लाखू द्दौ. एवं महिनाथ मातृवुचक्रं।। मिश्र महिनाथसुता माण्‍डर सँ मुकुन्‍द दौ (५४//०९) पिताम्‍बर (६३//०७) सुत रघुनाथ सुतो मुकुन्‍दे डहरू (१४०//०२) करमहा सँ श्री नाथ दौ।। मुकुन्‍द सुतो चतुर्भूज: सोदरपुर सँ बासुदेव दौ (५२/०४) नोने (१३२/१०) सुतो बासुदेव: पाली सँ कृष्‍णदेव दौ (४५//०४) मo मo रघुनाथ (५९/०६) सुता कृष्‍णदेव श्री नाथ (६४/०८)सोमदेव लक्ष्‍मीदेव कुलपतिय: (१६९//०६) जजिवाल सँ हरि दौ।। कृष्‍णदेव सुतो भगीरथ (१३१/०७) मुकुन्‍दो (६९/०१) दरिहरा सँ अमरू दौ।। बासुदेवसुता मोहन मनोहर वदीका वलियाससँ गदाधर दौ (४७/०/०४) महोउहरि सुतो गोपाल गदाधरो पाली सँ धनपति दौ।। गदाधर प्रo गादू सुतो रूचि परानो कुजौली सँ हरिनाथ दौ एवम् कुलपति मातृक चक्रं।। कुलपति सुता झडूला नन्‍दन सोनेका अलय सँ वंशी सुत मही दौ (५३//०७) अपरालक्ष्‍मीधर सुता


(१३३)
रघुराम (६०/०३) जटीका रघुसुतो हचलू (१३१/०) पराउँकौ माण्‍डर सँ देहरी दौ महो पराउँसुता महोरघुपति महो पशुपति विश्‍वपति(६३/०) श्री रामा: सकo होरे दौ महो पशुपति सुता जगतानन्‍द (१५९/०९) रमानन्‍द (६२/०६) भवानन्‍द (२५३/०९) कुमुदानन्‍दा: जजिवाल सँ होरे दौ।। कुमुदानन्‍द सुता परशुराम (१४८//०८) लक्ष्‍मीनाथ (७४/०९) उमानाथ गोपीनाथ प्र.गोपाई वैद्यानाथ भगीरथा: रवौआल सँ यग्‍यपति दौ (४८/०९) रूपे सेता रविपति: सोदरपुर सँ महादेव दौ (४३//०३) कुलौली सँ रविकर द्दौ. रविपति प्र. रतनपति (१४४/०८) सुतो जागे (१४४//०८) यज्ञपति पनिo रूद दौ (०८//०५) अपरा मधुकर सुत हरिकर सुतो श्रीकर गंगोली सँ पौखू दौ।। श्रीकरसुतो चौबेक: खण्‍डबला सँ राजू दौ (२०/११) सकo शीरू द्दौ. चौबे सुतो रूट: माण्‍डर सँ महिपति दौ (३९/०५) महिपति सुतो अमरपति: नरउन सँ खांतू दौ (१९//०३) माण्‍डर सँ बागे द्दौ. रूद सुतो जनक बेलउँच सँ सरबाई दौ (५०//०२) रवौआल सँ ग्रहेश्‍वर द्दौ. यग्‍यपति सुता सोदरपुर सँ पीरतू दौ (४७/०८) अपरा देवे सुता महोशक्‍तू महोजगतू महो भगतू महो मति अन्‍दू पीरतूका टकबाल सँ बादू दौ।। पीरतू सुता सकराढ़ी सँ घाने दौ (३४//०) मतिकर सुतो गणपतिधानैकों बहेराढ़ी सँ गदाधर दौ (२५/०४) बेलउँच सँ रूद्रादित्‍य द्दौ. धाने सुता पनिo रघुपति दौ।। गोपीनाथ सुतो वंशीक: सतo शिरिदौ।। (३९/टीप) गौरीश्‍वर सुतो मुरारि गोविन्‍दो (१३३/०६) बभनिo गोनू दौ।। मुरारि (३२२/०२) सुता विष्‍णुपति (९१/०३) भवानी (१२९//०४) कांगव (१४५/०४) हरि (१२९/०८) शिविका सोदरपुर सँ अन्‍दू दौ।। (१९//०३) अन्‍दू सुता माण्‍डर सँ चान्‍द सुत गांगु दौ।। शिरिसुतो पुरुषोत्तम (१२१/०८) मधुसूदनो: (१६७//०२) जजिवाल सँ यदुनाथ दौ (२०//१०) देहरि सुतो राम: वलिo महेश्‍वर दौ (२८/०३) अपरा

(१३४)
रतिकर सुतो गौरीश्‍वर: पाली सँ नरसिंह दौ (२३१//१०) अपरा म.म. धर्मधिकरणिक नरसिंह (६०/०७) सुतो सीता सोमाकें दरिo सोमेश्‍वर दौ (१५१/०९) करo रूचि द्दौ. गौरीश्‍वर सुतो महेश्‍वर: बेलo गयादित्‍य दौ।। महेश्‍वर सुता राम रतिश्‍वर: (५९//०८) रूद्रश्‍वर (७३/०३) वासूका: एकo दिने दौ (४२//०२) अलय सँ हरि द्दौ. रामसुता भवशर्म्‍म विश्‍वनाथ हरिनाथा (२३८/०५) दरिo शोरे दौ (५८/०४) सोदरo नोने द्दौo विश्‍वनाथ सुतो गोपीनाथ यदुनाथो फनन्‍दह सँ गीरू दौ (४१/०३) बनू सुतो हरपति विरो।। हरपतिसुतो गिरूक: विस्‍फी सँ रघुपति दौ।। गिरू सुतो महादेवरामदेवो वलिo पशुपति दौ।। भिरियाएल यदुनाथ सुता रघुनी आदित्‍य चतुर्भूजा सकo बैजू दौ (५१//०८) बैजू सुतो विश्‍वनाथ: (२०८//०३) व्रम्‍होलि सँ पनिo लाखू दौ (४१//०५) अपरा राम सुतो सोनेक:ए सुतो सुरपति: ओइनिसँउदय सिंह दौ।। सुरपति (६४//०) सुत लाखू सुता वलिo मांगु दौ (०) एवमवंशी मातृकचक्रं।। वंशीसुता रतीशपुरन्‍दर (१४६//०९) चतुर्भूज महिका सुदई बेलउँच सँ बाछनि सुतवीर दौ (५२/०) बाछनि (१४७/०३) सुतो वीर: समौलि पाली सँ हरिदेव दौ (५८//०७) मo मo रघुनाथसुता महोरामदेव महो कामदेव (६०//०) महो महादेव महोरतिदेवा (१६६//०) माण्‍डर सँ शोंसे दौ (११/०९) सोंसे सुतो सुपेक: वुधवाल सँ गौरीश्‍वर दौ (४९//०१) अपरा गौरीश्‍वर सुता माण्‍डर सँ पक्षधरदौ (२२/०४) पनिo हरिहर द्दौo महो रामदेव सुता हरिश्‍वर हरिदेव रविपतिय: वलिo रतीश्‍वर दौ (५९//०२) रतीश्‍वर सुतोनरहरि श्रीहरिअलय सँ मुरारि दौ।। हरि देव सुतो देवनाथ: (२५८/०८) सोदरo मनी दौ मनी सुता दरिo विदू दौ।। एवम् वीर मातृक चक्रं।। वीर (१६०/०२) सुतो लालाक: (२४८/०३)

(१३५)
नरसाम बलियास सँ राघव सुत जगदीश दौ (४४/०६) रूचिकर वृद्ध प्रपौत्र उदयकर प्रपौत्र चान्‍द वुद्धिकर (३१९/०६)पौत्र हृदयकर प्रo रूद्र रविकरो पराना (६७//०८) रूद्र प्रo हृदयकर पुत्रा: नाथ ( लान्‍ह१४३/०२) सान्‍ह मिसरू इशरूका करo गंगेश्‍वर दौ।। इशरू सुतो राघव: पनिo दामोदर सुत महादेव दौ कुजौली सँ दूवे द्दौ. मिश्र राघव सुता अच्‍युत (१४१/०७) नाराण (२२६/०४) महो हरिकृष्‍ण (६५/०९) महो रामकृष्‍ण (१७२/०३) जगदीशा: अलय सँ राजू दौ (५९/०) राम प्रपौत्र मo मo सुपे पौत्र हरखू पुत्र राजू सुता दरिo गौरी दौ।। मिश्र जगदीश सुता इन्‍द्रपति (२५१/०८) कवि मणि पदांकित प्र. पशुपति (६७/०८) शुभपति (९४/०७) श्रीपति (१८८/०६) गौरीपतिय: सकौना सँ नारायण दौ (२४/१०) होरे प्रपौत्र मo मo मेघ पौत्र पिताम्‍बर सुतो नारायण: नरउन सँ रामकर दौ (२४//०८) शंकर (८२/०८) सुतो अन्‍दू (८४//०४) रामकरौ सोदरपुर सँ अफेल दौ (४२/०८) अपरा अयफेल सुतो वुधवाल सँ हरि दौ (३१//०२) बेलo जिवादित्‍य द्दौ. रामकर सुतो कामदेव: (९९//०६) करo हरखू दौ (४०/०४) अपरा रघु (९०/०) सुता हरखू शशिदत्त लक्ष्‍मीदत्त (९३/०९) चण्‍डीदत्ता बलिo सुरे दौ।। हरखू सुतो वेणी नाथ रामनाथो सोदरo जानू दौ (५०/०८) हरिo वुद्धिकर द्दौ. नारायण सुतो लक्षमन भवानन्‍दो पवौलि सँ जगन्‍नाथ दौ (३०/०९) मुरारि सुतो भीम जगन्‍नाथो रवौआल सँ सुरपति दौ (५२//०९) अपरासुरपति (९१/०६) सुता पाली सँ बासू दौ (५९//०७) अपरानरसिंह सुतो हरिहर माण्‍डर सँ दामू दौ (०२/०७) अलय सँ मo मo रामेश्‍वर द्दौ. हरिहर (७३/०९) सुता रति रूपे रघु (१४९/०९) बासू कान्‍हा (६६/०४) सकo रतीश्‍वर दौ (२४//०३) खण्‍डबला सँ सीधू द्दौ. बासू हलधर गशौधरो (१०७//०६) बालू सुतो रवौआल सँ वुद्धिकर दौ।। जगन्‍नाथ सुतो बावूक: रवौआल सँ विष्‍णुपति दौ (४३/०९) देवे सुतो विष्‍णुपति काशीकौ बेलo शम्‍भू दौ।। विष्‍णुपति सुता


(१३६)
सोदरo केशव दौ (३३/०६) अपरा रूपे सुतो केशव हरखूकौ (८१/०२) माण्‍डर सँ धाम दौ केशव (६३/०३) सुतो राघव: सतलखा सँ रतिकर दौ (२८/०९) ढूवे सुत रतिकर (८९/०२) सुतो शूलपाणि: ।। एवमू महीमातृक चक्रं।। मही सुतो (२१५//०३) ठाकुरदत्त: जोंकी सरिसब सँ रधुनाथ सुत भ्रमर दौ (३८/०७) रवि सुत माधव सुतो रामचन्‍द्र जगन्‍नाथो अलस सँ सोम दौ (०२//०१) अपरा रामेश्‍वर प्रपौत्र विरेश्‍वर पौत्र गोविन्‍द सुत: सोम: सोम सुतो धीरेश्‍वर नदाम सँ जयकर दौ।। रामचन्‍द्र सुता गौरीनाथ (१४०/०२) श्रीनाथ (१३०/१०३) पदूम नाथा हरिअम सँ महाई दौ।। पदूम सुतो शिव: माण्‍डर सँ लक्ष्‍मीनाथ दौ (४०/०७) अपरा नरपति (७७/०८) सुतो महो जनार्दन हृषिकेशमहो पुरूषोत्तमा बेलउँच सँ रघुपति दौ।। हृषिकेश पौत्र हरीशर्म्‍म सुतो लक्ष्‍मीनाथ: कुजौली सँ श्रीकर दौ।। लक्ष्‍मीनाथ सुता पाली सँ महेश दौ।। शिव सुतो शंकर (१०९//०९) रघुनाथो करमहा सँ रामकृष्‍ण दौ (४५//०३) रामकृष्‍ण सुतो मोहन: गंगोली सँ मo मo प्रितिनाथ: (३४१/०९) शोरे सुतौ महो काशी भगीरथो सकौना सँ होरे दौ।। महोकाशी सुतो मo मo प्रितिनाथ दरिहरा सँ माधू दौ (४७/०६) माधू सुतो डींगर: जजिवाल सँ जोर दौ मoमo प्रितिनाथ (७३/०८) सुता विश्‍वनाथ (१७८/०१) रमन (६५/०१) बo (४//०६) रमनमंगला: पनिo नरसिंह दौ एवम् रघुनाथ मातृक चक्रं।। मिश्र रघुनाथ सुतो भ्रमर: बेलउँच सँ ज्‍योतिर्व्विय बाछा दौ (५०//०२) अमरू (६६/०७)सुत गोन्‍दू (१४९//०७) सुत महिनाथ: पबौलि सँ महेश दौ।। महिनाथ सुतो जीवनाथ जयकृष्‍णो पाली सँ खेदू दौ।। जयकृष्‍ण सुता बाछा प्रo परशुराम बलभद्र कमलनयना: (१२१/०३) दरिहरा सँ गोविन्‍द दौ (५७/०३) अपरा लाखू (१४१/०१) सुतो बाटूक: बेलउँच सँ मितू दौ (३७//०८) मितू सुता फनन्‍दह सँ मतिनाथ दौ।। बाटू सुतो गोविन्‍द: बहेराढ़ी सँ दिवाकर दौ।। गोविन्‍द सुतो रत्‍नपति पाली सँ छोटी दौ (५९//०७) महो कामदेव सुतो छोटी चिकूकौ (१७०/०५) खण्‍डo दूबे दौ।। मिश्र छोटी सुतो गंगाराम सकo

(१३७)
गोविन्‍द दौ।। ज्‍योतिर्व्विद बाछा प्रo परशुराम सुता रामनाथ उँमानाथ भवनाथा (१६७/०२) सरिसब सँ मनोहर दौ (४८//०८) अपरा वरेश्‍वर (८८//०७) सुतो ज्ञान (७२//०७) धारू कौ (१७१/०५) धारू सुतो पद्मनाम: प्रo अपूछ: करमहा सँ केशव दौ (४०/०५) केशव (१३६/०६) सुतो यशोधर: (७०/०९) सोदरo सूधाधर दौ (४४/०९) नरउन सँ दिनकर द्दौ. अपूछ प्रo पद्मनाम सुता परशुराम (१२२/०२) छोटकनि महादेव मनोहरा लक्षमन (१२१/०६ टीप) पाली सँ पौरतनपाणि दौ (५२//०७) माण्‍डर सँ रघुपणि द्दौ. मनोहर सुतो बावू प्रo (१७९//०१०) चन्‍द्रपति पाली सँ सदानन्‍द दौ (२५१/१०) अपरा नाटू प्रo नन्‍दी सुतो भादू गादूकौ (६९//०५) भरेहा सँ गयन दौ।। भादू सुतो नाथुक: गंगोली सँ गदाधर दौ। नाथू सुता महों रामदेव महो यशोधर धर्म्‍माघकरणीक मo मo नरहरिय: माण्‍डर सँ गंगादित्‍य सुत महादित्‍य दौ।। महो यशोधर सुता श्रीधर (१०७/०७) सुधोधर प्राणधर (७२/०४) रतिधरा: (१६५//०५) शशिधरा: (२३२/०१) दरिहरा सँ महेश दौ।। रतिधर सुतो सदानन्‍द कृष्‍णानन्‍दौ (२५५/०७) माण्‍डर सँ हरिपति दौ (३९//०४) रूचि सुतो महेश (८५//०१) हरपति: सोदरo महथू दौ (५७/०६) पनिo गोविन्‍द द्दौ. हरपति (८९/०३) सुतो पद्मापति (७६//०२) कमलोनयनो करमहा सँ जयदेव दौ (३७/०५) पबौलि सँ रघुदत्त द्दौ. सदान्‍नन्‍द सुता सोदरo हरिनाथ दौ (४४/०२) हरिनाथ (११२/०४) सुतो भगीरथ बo (०१//०६) हृषिकेशो माण्‍डर सँ दामोदर दौ (४५/०९) हरिअम सँ देवनाथ द्दौ. एवम् भ्रमर मातृक चक्रं।। भुमर सुतो शोभनाथ: (२५९//०१०) माण्‍डर सँ हरिदेव सुत महिपति दौ (४५/०९) चतूर्भूज सुतो महादेव: बुधवाल सँ जयदेव दौ (५२/०५) जयदेव सुतो बलभ्रद्र: सकराढ़ी सँ केशव दौ (२४//०४) महाई (१४०/०९) सुतो केशव: पाली सँ शुरे दौ (४७/०८)


(१३८) ।। ६१ ।।
जीवे सुतो सुरे कारूकौ (७०//०६) दरिहरा सँ गोनू दौ।। सोदरo ग्रहेश्‍वर द्दौ. सुरेसुतो महाई धनपति माण्‍डर सँ रविपति दौ (३२//०५) बुधवाल सँ देवे द्दौ. केशव (१६०/०७) सुतोरघुनाथ: (१५८/१०) तल्‍हनपुर सँ हरिहर दौ।। महादेव सुतो हरिदेव: हरिअम सँ भवानन्‍द दौ (१९//०८) अपरा जागे प्रo जगन्‍नाथ सुतो भवानन्‍द: खौआल सँ गोन्‍दू दौ (३२/०९) अपरा नारायण सुतो मित्रादित्‍यनोनेकौ सोदरo जीवनाथ दौ (४३/०/) दरिo मुनि द्दौ. मित्रादित्‍य सुतो परान (७७/०५) गोनूकौ नरउन सँ विदू दौ पनिo महेश्‍वर द्दौ. गोन्‍दू सुतो हरिकेश: कुजौली सँ नाथू दौ (२३/०३) नाथू सुता भगीरथ मुरारिश्रीपतिय: दरिo शंकर दौ (३६//०२) बमनिo रूचिकर द्दौ. मिश्र भवानन्‍द सुतो छोटकनि सदानन्‍दो एरिसब सँ पाँ केशव दौ (५३/१०) पाँ केशव सुता वलियास सँ विशो दौशक्रि प्रपौत्र चतुर पौत्र विदूसुता देवे गोपी (९३/०३) विशोका बुधवाल सँ मितू दौ।। विशो सुता सोदरपुर सँ छोटी दौ (२३/०१) महोदाशे सुता (१००/०७) गौरीश्‍वर गुणीश्‍वर छोटी राधवा (२०९//०७) सतलखा सँ रतिकर दौ (४१/०७) आशरतिकर सुता सूर्यकर भवादित्‍य गोन्‍दूका हरिअम सँ गुदि दौ छोटी सुतो चिकू होरिलो रवौआल सँ माधव दौ।। एवम् हरिदेव मातृक चक्रं।। हरिदेव (१७२/०४) सुतो महिपति घुसौत सँ बासुदेव दौ (२९/०५) अपरा महोकेशव सुतो रूचि महाई कौ (१०७/०२) वलिo सर्वादित्‍य दौ (३३//०९) बुधवाल सँ महेश्‍वर द्दौ. रूचि सुता मनोरथ रतिदेव जयदेव (८९/०९) भवदेव (१६२//०४) महादेवा: पबौलि सँ वेणी दौ (४६/०६) महो वेणो सुतो जसाईका: (९६//०४) वलियास सँ रघुनाथ दौ (४०//०६) हरिअम सँ रघु द्दौ. भवदेव (११५/०६) सुता कृष्‍णदेव बासुदेव रघुदेवा: रवौआल सँ माधव दौ (३५/०४) अपरा गौरीसुतो (१७३/०३)

(१३९)
माधव: एकहरा सँ रामकर दौ (४६/०२) करo सोने द्दौo माधव सुतौ विश्‍वम्‍भर: कुजौली सँ कृष्‍णदत्त दौ।। ठ. बासुदेव सुताश्रराधाकें सोदरपुर सँ कामदेव दौ (५४/०३) माधव प्रo मधुसूदन सुतौ महेश्‍वर: वलिo महनू दौ (४४/१०) वुधवाल सँ विश्‍वेश्‍वर द्दौ. महेश्‍वर सुता गोपाल (१९६/०३) पीताम्‍वर जगन्‍नाथ सुतलखा सँ माने दौ (५९/०८) वभनिo गोविन्‍द द्दौ. पीताम्‍बर सुतो बासुदेव: करमहा सँ बासुदेव दौ (४२//०८) दरिo जीवे द्दौ. वामदेव सुतो कामदेव: पाली सँ चीकू दौ (३८//०५) दामोदर (१०१/१०८) सुत श्रीपति सुतो चिकूक: खण्‍ड. ठ. रधु दौ।। चिकू सुतौ हरिपति गौरीपति सोदरपुर सँ भवनाथ दौ (२७/०४) भवनाथ सुता पाली सँ चान्‍द दौ (४८//०३) चान्‍द सुता वलि. जागे दौ ।। कामदेव सुतो भवानन्‍द: कसरउढ़ एकहरा सँ टेकी दौ (४२/०४) लाखन (८३/२०३) सुतो हरपति गणपति माण्‍डर सँ हरपति दौ (२२/०६) हरपति वुध. मितू दौ।। गणपति सुतौ टेकी भिरवी (९०//०८) कौ बहे. लाखन दौ (१५२/०३) टेकी . सुता अलय सँ रतीश्‍वर दौ (५९/०२) रमानन्‍द (१४७/०२) रतीश्‍वर: बहे. दिनू दौ रतिश्‍वर सुतौ हरदेव: माण्‍डर सँ भवनाथ दौ ।। एवं महिपति मात्रिक चक्रं ।। महिपति (२०९//०१) सुता मनबोध हरिराम (१२०//०१) मद्धूं आँखीका: सोदर. बनमाली दौ (५७/०६) महथू (६४//०३) सुतो धनेश: ए सुता हरिकेश रधुनन्‍दन (८६//०५) गोपीनाथ: टक. जयदेव दौ (४६/०८) कोने सुतो जयदेव (११०/०२) खञ्ज भवदेवौ खौआल सँ केश दौ (२४/०४) सोदरपुर सँ शिव द्दौ.

(१४०)
जयदेव सुतो खेदूक: दरिo अमरू दौ।। गोपीनाथ सुतो बालकृष्‍ण: समौलि पाली सँ मo मo उपाo वर्द्धमान दौ (४५//०४) म.म. नरहरि सुता मo मo केशव महामहो नारायण महो विष्‍णु महो श्रीरामा: नरo जाटू दौ (०४/०८) मo मo उपाo वागू सुतो जाटूक: सकौना सँ हरिश्‍वरदौ।। जाटू सुता विदू हरि (६३/०६) (७००७) गोविन्‍द नरहरि शिरू काशी मुकुन्‍द मधुसूदना अलय सँ रतिधर दौ मo मo उपाo माधव सुता चिन्‍तामणि वर्द्धमान चतुर्भूजा: माण्‍डर सँ नोने दौ (३०/०९) केउँटू सुतौ नोनेक: फनन्‍दह सँ शिवनाथ दौ नोने (८९/०४) सुता सरिसव सँ गणेश्‍वर सुत यटेश्‍वर दौ मo मo उपाo वर्द्धमान सुतो गोपीक: (१४२/०३) वलिया सँ छीतू दौ (४७//०१) पदूम सुतौ छीतू हरिहरौ जालय सँ अमरू दौ।। छीतू सुता वावू (१३३/०३) काशी रमापति (९४/०८) शिव पतिय: (२१६/०३) वभनियाम सँ मणि दौ सदुपाध्‍याय बालकृष्‍ण सुता महादेव महिपति लक्ष्‍मीपति रेवतीरमन उँमापतिय: दरिहरा सँ अफाई दौ (२६//०३) बासू सुतौ गोनूक: सोदरपुर सँ गणेश दौ (५७//०२) गणेश (७६/०४) सुता सकराढ़ी सँ भोगे दौ (२४//०३) भोगेसुता (६५//०७) खण्‍डबला सँ ठ. सुरपति दौ (०१//०६) माण्‍डर सँ दामू द्दौ. (९३/०७) सुतो दामूक: हरिo इन्‍दु दौ।। दामू सुतो अफाईक: पबौली सँ गणपति दौ (३२//०१) कृष्‍णदत्त (७७/०१) सुता गणपति महिपति इन्‍द्रपति नरपतिय: (८६/०१) खौo गुणे दौ (२२/०/१) गुणेसुता चान्‍द मo मo उपाo रूचि शुचिका पनिo हरिहर दौ बेलउँच सँ रतिपति द्दौ. गणपति (८०//०३) सुता शिवा हरिo हरखू दौ (२५/१०) एकहरासँ बसावन द्दौ. अफाई सुता अलय सँ चिन्‍तामणि दौ (५९/०)
(१४१) विश्‍वपति सुतौ अमरू चिन्‍तामणि: दरिo नोने दौ।। चिन्‍तामणि सुता कृष्‍णानन्‍द (२०९/०४) रमानन्‍द देवानन्‍द परमानन्‍दा: रवौआल सँ यज्ञपति दौ (५९/०६) सोदरo पिरतू द्दौ. महादेव सुतौ बनमालीक: सुल्‍हनी नरउन सँ रमनी दौ (५५//०५) गोनू (१३७/०१) सुता मुकुन्‍द (१८२/०६) हरिकेश हरिपाणि: (७९//०७) दरिo मनसुख दौ (२२//०६) वुध. देवे द्दौ. हरिकेश सुतो यदुनाथ: सोदरपुर सँ गोविन्‍द दौ (६०//०१) केशव (२५०/०६) सुत गोविन्‍द सुत: विष्‍णुपति रवौआल सँ माधव दौ।। यदुनाथ (८५/०९) सुतौ सुतौ रमनीक: वलिया सँ गोविन्‍द दौ (१९/०३) रत्‍नादित्‍य सुत बसावन सुतौ राम राघवौ (६४//०४) राम (३३२/०८) सुत गोविन्‍द: नरउन सँ उद्योरण दौ।। गोविन्‍द सुता पाली सँ कुलपति दौ (२१/०६) गुणे सुत गौरीपति विद्यापति लक्ष्‍मीपति कुलपतिय: दरिo दिवाकर दौ (५८/०६) रतिकर सुत दिवाकर सुता पाली सँ गोंढ़े दौ।। कुलपति सुता रघुनन्‍दनपरनामक (७१/०१) चिकू चतुर कवि पदाङ्कित मo मo उपाo यदुनन्‍दन: नरउन सँ हरि दौ (६२//०२) हरि सुतौ उँमापति करo नाथू दौ (०२//०८) अपरा गंगेश्‍वर सुतौ गुणीश्‍वर: वलियास सँ दिननि दौ।। गुणीश्‍वर सुतौनाथूक: जजिवाल सँ दामू दौ जजिवाल सँ दामू दौ।। नाथू सुता सतलखा सँ रत्नाकर सुत चान्‍द दौ फनन्‍दह सँ गोविन्‍द द्दौo रमनीप्रo रामकृष्‍ण सुत सोदरपुर सँ अच्‍युत दौ (३७//०३) अच्‍युत सुतौ अन्‍दू नारायणौ माण्‍डर सँ पीताम्‍बर दौ (५३/०८) सोदरपुर सँ चतुर्भुज द्दौ. एवम् वनमाली मात्रिकचक्रं।। बनमाली प्रo विश्‍वनाथ सुता
(१४२) दिवड़ा पाली सँ पाठक लच्‍घू दौ (५७//०९) पाठक लच्‍छू सुतौ यशोधर: (११२/०५) खण्‍डबला सँ चतुर्भुज दौ (५२//१०) गोपीनाथ सुतौ लक्ष्‍मीनाथ बैद्यनाथौ सकo नागे दौ (२४//०४) नोगे सुतौ नरहरि: (८१/०१) पनिo हरिकर दौ।। बैद्यनाथ सुतौ चतुर्भूज: माण्‍डरसँ पीताम्‍बर दौ (५८//०५) पीताम्‍बर सुतौ रमापति (१४५//०६) उँमापति सरिसबसँ जानू दौ (४५/०५) जानू सुता कुजौली सँ विदू दौ (५५//०१) लक्ष्‍मीकर (१६९//०४) सुतौ विदू सीधूकौ दरिo सर्वाई दौ।। विदू सुता सोदरपुरसँ भवे दौ (२९/०३) भवे सुतौ थेध (१३२//०७) रतिधरौ सतलखासँ श्रीकर दौ ठ. चतुर्भुज सुतौ भवेश (१२१//०८) डुमरा बुधवाल सँ ऋषि दौ (५२/०५) पीताम्‍बर (१४//०१) सुता ऋषि भिरिव परमानन्‍दा सोदरपुरसँ भानू दौ (२६//०३) भानू (१०२//०१) सुता बहेराढ़ी सँ माधव दौ (४०/०६) राम सुतशिरू सुतौ माधव: गंगोरसँ परमू दौ (४४/०५) परमू सुता जमदौली पालीसँ गोन्‍दू दौ (२४/०३) शुभंकर सुत गोन्‍दू (२६२/१०) सुतौ धनपति: (६९/०००९) माण्‍डरसँ ग्रहेश्‍वर दौ माधव सुतौ बासुदेव: (१३०/०९) माण्‍डरसँ उधे दौ (ऋषि सुतौ गिरधर: (११४//०२): दरिo श्रीधर दौ (४२//०८) मुरारी सुतौ श्रीधर: बेलo अमरू दौ (३३//०४) हरदत्त सुत अमरू सुता कनसम माण्‍डरसँ गयन दौ (२०//११) रत्नेश्‍वर (१७४/०४) सुत गयून सुता नरउनसँ मुसे दौ (३९//०७) टीप करमहासँ हरि द्दौ. श्रीधर (७१//०७) सुता समौलिपाली सँ गोविन्‍द दौ (४२/०१) गिरपति सुतौ गोविन्‍द: पबौलि सँ रूपदत्त दौ (३२//०१) रूपदत्त (६७/०५) सुता करमहासँ रतिधर दौ (३०//०२) सोदरo हेलू द्दौ. गोविन्‍द सुता विश्‍वम्‍भर (२५९/०२) बलभद्र (९०/०५) देवे का: सोदरपुर सँ खांतर दौ (५२/०८) सकराढ़ीसँ कान्‍ह द्दौ. एवं झडूला मात्रिक चक्रं।।

(१४३) झडूला (२०३/०४) सुता ववुरैया प्रo बलभद्र (२०५//०५) मनभरन प्रo सोमेश्‍वर (२४०/०३) आदिनाथप्रo (२१६/०३) तिलकेश्‍वरा: महिन्‍द्रपुर पण्‍डुआसँ पाँ अच्‍युत दौ (४५/०८) पाँ लड़ावन प्र. वुद्धिकर सुतो पाँ होरेश्‍वर: करमहासँ रविकर दौ।। पाँ होरेश्‍वर (६५//०६) सुता मo मo उपाo लान्हिदत्त प्रo दामोदर ठकरू मo मo पुरूषोतम नरोत्तमा: तिसुरी सँ महिपति दौ (महिपति झाक मातामह कवि कोकिल विद्यापति ठाकर) दामोदर सुतो पाँसदु. हरिदेव: नरउनसँ माङनि दौ (१०/०१) चक्रेश्‍वर सुत डगरू सुतौ गुणेक ।। गुणे सुत गणपति सुतो मांगनि मालिछसँ अर्तिधर दौ।। मांगनि सुता जजिo अन्‍दू दौ।। सदुपाध्‍याय पाँ हरिदेव सुता पॉं (१३५/०९) रतिदेव पाँ रामदेव (१६६/०५) पाँ रघुदेवा: कुजौलीसँ बासुदेव दौ (३०/०६) हरिकर सुतो उधेक: सोदरo महामहो जोर दौ (४८/०५) सतo दिवाकर द्दौo उधे सुता राम राघव (८७//०५) वासुदेवा खौo अन्‍दू दौ।। बासुदेव सुता अनन्‍त लक्ष्‍मीनाथ गौरीनाथा: (३०//१०) सावेवासी सकo बासुदेव दौ (२३//०५) सुरेश्‍वर (३२४//०५) सुत गोनू सुतौ हरिनाथ:ए सुतौ बासुदेव: पाठक वासुदेव सुतो महादेव: टकवालसँ मधूसूदन दौ पाँ रघुदेव (२३०/०१) सुता पाँ भगीरथ (६९/०२) पौ‍हरिश्‍वर (१२१/०६) पाँ मथुरेशपाँ देवकीनन्‍दना: वुधवालसँ कामदेव दौ (५२/०७) कामदेव सुता शंकर चतुर्भूज गंगारामा: (१५६//०५) दरिo विष्‍णुपति दौ (४८//०४) धीरू सुत लाखन सुतो पद्ममनाम विष्‍णुपति: टकo हरिदौ (२३//०३) दामोदर (८३//०२) सुत ढोढ़े सुतो हरिक: माण्‍डरसँ रामकर दौ।। हरिसुतो वलियाससँ भिखू दौ (५६//०८) जागे सुत भिखू सुता शिवनाथ रतिनाथ (१५०/११) रामनाथा: (८६/०७) पालीसँ रूचिकर दौ।। विष्‍णुपति सुतो विश्‍वम्‍भर: पाली सँ सुरपतिसुत पूरखूदौ।।


(१४४) ।। ६४ ।। पाँ मथुरेश सुतौ पाँ वंशीधर: पनिoमिश्र शतत्र्जीव दौ (५९//०५) सुरपति सुतौ जानू मुकुन्‍दौ बo (६/३) महामहो जानु सुतो (१५२/०१) महामहोपाध्‍याय हरिनाथo सरिoसोरि दौ मo मo हरिनाथ (२५७/०९) सुता महो शिवनाथ महो विश्‍वनाथ (१३६/०४) महो वुद्धिनाथ (६८/०१) महो रतिनाथ महो भवानीनाथ महो काशीनाथ महो (१४५/०५) देवनाथा: माण्‍उर सँ गौरीनाथ दौ (३८//०६) गौरी नाथ सुता कुजौलीसँ रघुपति दौ।। महो शिवनाथ सुतौ कवि शेखर पदांo महो शतत्र्जीव चिरत्र्जिवौ (१३५//०९) सोदरपुरसँ मेघाकर दौ (६२/०७) अपरा महथू (१४२//०९) सुतपॉंखू सुतौ मेघाकर: माण्‍डरसँ हलधर दौ (५४//०९) पनिचोभसँ खांतर द्दौ. मेधाकर सुता वलियास सँ राघव दौ (६३/०४) राधव सुता पनिचोभ सँ सोनू दौ। मिश्र शतत्र्जीव (२५४/०८) सुता विस्‍फीसँ विस्‍फीसँ अच्‍युत दौ (०६//०३) वार्तिक नैवंधिकधीरेश्‍वर सुतो महामहोपाध्‍याय जयदत्त सदुपाध्‍याय कीर्तिदत्तौं गंगोर सँ हरिकेश दौ।। महामहोपाध्‍याय जयदत्त सुतौ गौरीपति गणपति।। गणपति सुतो कवि कोकिल राजपण्डित मo मo उपाo विद्यापति: ए सुतौ हरिपति धनपति।। हरिपति सुत नोने सुतौ रधुक: फनन्‍दह सँ रूद दौ।। रघुसुत विश्‍वनाथ सुतौ पीताम्‍बर: पीताम्‍बर सुता अच्‍युत नारायण (२५७/०९) मोहना (१२८//०९) गंगोर सँ सुधापति दौ।। ठ. अच्‍युत सुतौ लक्ष्‍मीनाथ (२०७/०३) देवनाथौ खण्‍डo बावू दौ (३८/०६) पाँखू सुत वावू सुतौ (विश्‍वनाथ) (६५//०३) बैद्यानाथ पाली सँ श्री नाथ दौ (५८//०७) श्रीनाथ सुतौ हरिनाथ पुरूषत्तमो: (१८९/०३)


(१४५)
माण्‍डर सँ शंकर दौ।। एवं वंशीधर मात्रिक चक्रं।। पाँ वंशीधर सुत: पाँ अच्‍युत: सकुरी गंगोलीसँ रमन सुत लक्ष्‍मीकांत दौ (६०//०७) रमनसुतौ लक्ष्‍मीकांत: दरिo वावू दौ (५०//०६) रूचि सुता विष्‍णुपति सुता गौरीपति (७३//०४) वावूप्रo यग्‍यपति रत्नपतिय: करo वेणी दौ (३५//०३) हरिहर सुता शुभंकर चान्‍द वेणी गोपाला: (७६/०६) सरिo रत्नपाणि दौ (२७//०३) रत्नपाणि (७१//०७) सुता वभनिo सँ गोनन सुत किठो दौ यमुगाम सँ नितिकर द्दौ. चान्‍द सुतो वेणीक सोदरo राम दौ (२७/०४) नरउनसँ दिनकर द्दौ. वेणीसुतो (६३/०८) विष्‍णुदाश: (ब. ६/०२) दरिo सुधी दौ (२२//०६) सुधी सुता कुजौली सँ महाई द्दौ. वावू (६६//०७) सुतौ लाला बछाईकौंपबौलि सँ विश्‍वनाथ दौ (३०/०९) जानु (१०७/०५) सुतौ जीवनाथ धर्मपति: (९३/०४) पालीसँ शुभे दौ (४६//०६) रवौआलसँ गोविन्‍द द्दौ. जीवनाथ सुतौ विश्‍वनाथ: माण्‍डरसँ कृष्‍ण दौ (२५/०२) राम सुतौ कृष्‍ण: बहेराढ़ीसँ बाटू दौ (५२//१०) नरउनसँ मासे द्दौ. कृष्‍णसुता हरिअमसँ लड़ाउँ दौ (३७//०२) अपरा लाखू सुत लड़ाउँसुता वलियाससँ सोने दौ (४७/०९) सोने सुतौ रतिपति नरपति: (१०७//०३) बुधवाल सँ ढोंढे दौ।। विश्‍वनाथ (८६//०४) सुतो रामचन्‍द्र: (७३//०३) फूलदाहा पालीसँ गादू दौ (३९/०८) परान सुता गदाकरप्रo गादू सुतौ लगन: (८८/०६) गौर सोदरपुरसँ बासुदेव दौ (५३//०९) माण्‍डरसँ भमरू द्दौo ।। एवं लक्ष्‍मीकांत मात्रिकo चक्रं लक्ष्‍मीकांत सुतौ कृपाराम (१९८/१०) वलियाससँ शतत्र्जीव दौ (६०/०२) हरिकृष्‍ण सुता पुरूषोत्तम (१३५//०६) हेमकर (१३०/०३) शतत्र्जीवा खांतर (१२७/०२) लोकनाथा: पालीसँ श्रीकृष्‍ण दौ (४५//०४) अपरा परमगुरू पदाङ्कि‍त महामहोपाध्‍याय वाचस्‍पतिसु सुतौ (१३२//०१)

(१४६) ।। ६५ ।। लक्ष्‍मीनाथ ओइनि सँ केशव दौ।। लक्ष्‍मीनाथ सुत रतिपति सुतौ नीलकंठ श्री कृष्‍णौ माण्‍डरसँ सुपे दौ।। श्री कृष्‍णसुता जजिo उमापति दौ।। बसाउन प्रपौत्र बाटू सुतो उँमापति:।। उँमापति: सुतौ पद्ममापति: (१५८/०८) माण्‍डरसँ बैद्यनाथ दौ।। एवं शतत्र्जीव मात्रिक चक्रं। मिश्र शतन्‍जीव (१२०//०३) सुता चिरन्‍जीव (१३०/०८) पीताम्‍बर (२२३//०१) सदुपाध्‍याय भोराका: वभनियामसँ सदानन्‍द दौ (५१/०३) सदानन्‍द (२६६/०१) सुता खण्‍डबला सँ बैद्यनाथ दौ।। (६४//०८) बैद्यनाथ (१३५/०८) सुते च उँमा धनवतीकें बुधवालसँ जगन्‍नाथ दौ (४१//०३) भानुकर सुतौ जगन्‍नाथ ब. (५/०९) कांगवो माण्‍डरसँ यशोधरदौ।। जगन्‍नाथ सुता खौआल सँ धनपति दौ।। एवम् अच्‍युत मात्रिक चक्रं।। पाँ अच्‍युत सुतौ पाँ बासुदेव पाँ रामकृष्‍णौ (२१५/१०) घोसोत सँ ठ. छत्रपति दौ (२९/०७) महामहोपाध्‍याय विद्यापतिसुता हृषिकेश (१०२//०६) पीताम्‍बर गडूरघ्‍वज महामहोपाध्‍याय रघुनन्‍दना (८२/०९) बेलउँच सँ हृदयदित्‍य प्रo हिरदू दौ (२४/१०) हिरदू सुतो देवपति: (२०९/०६) पण्‍डुआसँ पाँ होरेश्‍वर दौ (६४/०२) पाँ होरेश्‍वर सुतौ सदुपाध्‍यायछी‍तू जनार्दनो (७१//०२) अलयसँ वंशीधर दौ ठ. पीताम्‍बर सुता गंगेश मथुरेश हृषिकेश सकराढ़ी सँ जगन्‍नाथ दौ (६२//०६) अपरा भोगे सुता शंकर दूबे गुदेका: नरउन सँ चन्‍द्रकर दौ (२७/०२) बहेराढ़ीसँ द्दौ. दूवे सुतो वेणीक: पालीसँ रूद दौ (२८//०२) वलियास सँ नारू द्दौ. वेणी सुता रघुनाथ जगन्‍नाथ भवानीनाथा: सोदरoपाँखू दौ (४२/०६) अलयसँ भवदत्त द्दौ.


(१४७) जगन्‍नाथ सुतो बुढ़व: हरिo श्रीदत्त दौ (२५//०९) होरे सुता रामदत्त रविदत्त शुभदत्त श्रीदत्ता:।। श्रीदत्त सुतौ पीताम्‍बर रतनौ सतलखासँ गौरीपति दौ। ठ. हृषिकेश सुतौ कामदेवप्रo थेघूक: रतौली दरिo वुढ़ब दौ (३९/०४) महेन्‍द्र सुत राघव (६६//०४) सुतो वुढ़ब: फरहरा वुधवालसँ शुभे दौ (२७//०९) रघु (७६/०१) सुत शुभे (१०३/०१) सुतौ रतिपति: (१०१/०६) रवौआलसँ गोपी दौ (२८/१०) गोपी (९२/०५) सुतो कामदेव: हरिअमसँ उद्योरण दौ (५८/०९) अपरा उद्योरण (९७/०२) सुतौ अमरी समरीकौ कुजौलीसँ मेधू दौ। बुढ़ब (१०८/०१) सुतो गोपीक: सोदरपुर सँ जयन्‍त दौ (३७/०१) गोनू सुता जयन्‍त कृष्‍णदाश शिवदाशा: पाली सँ पीताम्‍बर दौ (६०/०८) कान्‍ह सुत पीताम्‍बरसुतो श्रीप‍ति सोदरपुरसँ विष्‍णुपति दौ (४०/०१) विष्‍णुपति सुतौ (१११//०१) रामेश्‍वर माण्‍डरसँ धाने दौ सोदरपुर सँ शिव द्दौ. जयन्‍त सुता वुधवालसँ पीताम्‍बर दौ (६३//०४) सोदरपुर सँ भानु द्दौ. एवं थेघू मात्रिक चक्रं।। ठ. थेघू (१०९//०५) सुतो छत्रपति: सोदरपुरसँ कुलपति दौ (४८/०७) रघुपतिसुता रत्नपति यग्‍यपति महो रतिपति रूचिपति गोपाला: करमहासँ मानूदौ (२७//०२) अपरा मानू सुतो रामनाथ: (८४/०३) एकहरासँ महाई दौ (४५/०३) सोदरपुरसँ देवनाथ दैहित्र दौ।। महो रतिपति सुतो बलभद्र (१३०//०७) मुरारी हरिअमसँ बसाउन दौ (५१/०६) जजिवालसँ पृथ्‍वीधर द्दौ. मुरारी सुता रमापति (७२//०४) लक्ष्‍मीपति (८०/०५) मोहन कमलापतिय: हरिअमसँ भवदत्त दौ (२५//०५) रवौआलसँ विशो द्दौ. मोहन सुतो कुलपति रवौआलसँ चतुर्भूज दौ (३२//०२) माने (२६६//०४) सुता रतिदेव रामदेव महादेवा: एकहरासँ लाखन दौ (६२/०५)


(१४८) ।। ६६ ।। रतिदेव सुतो चतुर्भूज: पालीसँरतिदेव दौ (५९//०७) महो रतिदेव सुतो जगदीश वागीशौ खौआलसँ केशव दौ (४७/०६) केशव सुतो विश्‍वनाथ: पनिचोभ सँ ग्रहेश्‍वर दौ (२०/०४) ग्रहेश्‍वर सुता राम काशी (८४//०१) दामूका: बेलउँच सँ दूबे दौ (१०//०५) दूबे सुतौ देवे खेदू कौ पण्‍डुआसँ केशवदौ।। चतुर्भूज सुतौ ब. (२०//०९) सुतौ पुरन्‍दर (१७९/०१) धराधरौ (७१//०४) सोदरपुरसँ जगदीश दौ (२०/०७) होरिल सुतौ जगदीश: करमहासँ उँमापति दौ (२१//१०) उँमापति सुतौ (९८/०८) सुतौ श्री राम: (१९६/०८) सोदरपुरसँ सुरपतिदौ।। जगदीश सुता (१३३/०१) सुता दरिहरासँ राघवदौ (६६/०२) राघव (९७/०४) सुतौ म
मo उपाo गणपति सोदरपुरसँ पाँ रामदेव दौ (३२/०५) गंगापति विनायक घनपति पॉंखूका: (३२५//०८) टकo भवदत्तदौ।। विनायक सुत हरखू सुतो पाँ रामदेवपाँरतिदेवौ (८७//०२) दरिहरा सँ मणिधर दौ।। पाँ रामदेव (८९/०७) सुता पी केशव (१२३//०८) पाँ कृष्‍ण लक्षमना: (८१/०८) रवौआलसँ जानूसुत वेणीदौ बुधवाल सँ धरमू द्दौ. एवं कुलपतिमात्रिक चक्रं।। कुलपतिसुता दरिहरासँकवि भोरप्रo हरिपतिदौ (६५/०४) अपरा बावूसुता प्राणपति भोरा प्रo हरपति महिपतिय: (२३३/०६) बेलउँचसँ परमानन्‍द दौ (६०//०८) अमरू सुत मुकुन्‍द (७४/०८) सुतौ भवानीनाथ (१४४/०६) परमानन्‍दौ माण्‍डर सँ रघुपति दौ।। परमानन्‍द (७३//०८) सुता माण्‍डर सँ गोढ़ाई दौ (२५/०२) दिनू सुत जीवनाथ सुतौ गोढ़ाईक: अलयसँ गादू दौ (३२/०८) अपरा राघव (८०//०४) सुता


(१४९) पीलखू माधव (९२/०६) गादूका दरिo गोनू दौ (५४//०३) सोदरपुरसँ ग्रहेश्‍वर द्दौ. गादू (७२//०६) सुतौ रतिनाथगौरीनाथौ खौआल सँगोनू दौ (२८/१०) नरउनसँ ऐंठो दौहित्र दौ।। गौढाई सुतो बैद्यनाथ: बहेराढ़ीसँ हरिहर दौ कवि भोराप्रo हरपति सुतौ रघुनाथ: सोदरपुरसँ भिखारी दौ (५२//०४) रघुनाथ सुत रामनाथ सुतौ लखाई (११३/०५) भिखारी कौ नरउन सँ श्री हरि दौ (२४//०८) दिनकर सुत सुरसर (१३८//०३) सुता भवाई अफेल सफेला: जालयसँ रतिधर दौ। अफेल सुतौ माधव: जजिवालसँ मितू दौ (३१/०३) उचतिसँ होरे द्दौ. माधव सुता होरिल (२४९/०१) चक्रपाणि (२२४/०९) रत्नपाणिका: (१६३/०६) माण्‍डरसँ इन्‍द्र दौ। भिखारी सुता सकo पाँ कांगा दौ (५३/०३) विश्‍वनाथ सुत रतिनाथ सुतापाँ अर्जून (२३२//०४) पाँ माधव पाँ कांगाका: पबौलीसँ सुरपति दौ (६३//०८) अपरा रूपदत्त (१०७/०३) सुत सुरपति सुता नरउनसँ मुसे दौ।। पाँ काँगा सुता सोदरपुरसँ महेश दौ (२६/८०१) जीवे (८०//०९) सुत रति प्रo रत्नाकर सुतो महेश: खौआलसँ शिव दौ शुचिकर प्रपौत्र भास्‍कर पौत्र शिव सुता एकo रतनू दौ (२८//०६) मo वेणीसुत रतनू सुता मति माधव (९५//०६) बहोरणा: दरिo धीरू दौ (४८//०४) बहेo रति द्दौ. महेशसुतो राम: वलिo छीतू दौ (६२//०४) वभनिo मणि द्दौo एवं छत्रपतिमात़ृकचक्रं ।। छत्रपति (१२१/०५) सुतो लोकनाथ शिवनाथौ वलियाससँ विद्यानाथ दौ (६०/०४) कविमणि पदा‍ङ्कित महो पशुपति सुता महिनाथ उमानाथ महावल काशीनाथ (११२/०७) विद्यानाथ दुर्गानाथा: (६९/०८) तरौनी करo महिपति दौ (४२//०७) दिवाकर सुतो बहोरण: हरिशर्म्‍म परनामा सोदरo महेश दौ (६२/०२) महेश (८१/०१) सुता सतलरवा सँ मानू दौ बहोरन सुतो (८७//०६)(१५०) ।। ६७ ।। रतिपतिमहिपति सरिo चक्रपाणि दौ (४८//०८) भट्ट आचार्य (८६/०८) बांगू सुता हरि (७०//०२) बासुदेव अच्‍युता: दरिo विभे दौ (५३//०२) गोनू सुतो विभेशुभेको अलयसँ हरिदेव दौ।। विभे सुता पालीसँ विश्‍वेश्‍वर दौ।। अच्‍युत सुतौचक्रपाणि: पाo चान्‍द दौ।। चक्रपाणि सुतौ हिंगुक: एकo राम दौ. अमरू सुत राम सुतौ लखाईक: (१६८/१०) दरिo जगन्‍नाथ दौ।। महिपति सुता तुलाकृष्‍ण बo (०९/०७) बालकृष्‍ण जयकृष्‍ण: (१११/०४) दरिo लक्षमन दौ (२६//०४) सदाय (८१//०७) सुत महोदेव (७६/०४) सुतो लक्षमन हरिअमसँ रूचि दौ।। लक्ष्‍मन सुतौ सोदरo देवकीनन्‍दन दौ (५३//०५) देवकी सुता प्रदुम्‍न चूड़ामणि चिन्‍तामणिय: (२३५//०२) टकo भव दौ दूबे सुत विश्‍नाथ सुतो भव प्रo भवनाथ: दरिo थेघू दौ।। भवनाथ सुता माण्‍उरसँ विश्‍वनाथ दौ (५४/०९) बुधo धरमू द्दौ. ।। एवम् विद्यानाथ मातृक चक्रं। मिश्र विद्यानाथ (१०९//०३) सुतो ब्रह्मदत्त (२४०/०९) धर्मदत्तौ (१७७//०५) सोदरपुरसँ गोनू दौ (४७/०७) इन्‍द्र सुता भवानन्‍द देवानन्‍द (२२४/०३) जगतानन्‍द (१४९//०४) रमानन्‍दा: वुधवालसँ घनपति दौ (३६/०६) बसाउन (७६//०७) सुत घनपति सुतो श्री राम (१३६/०६) प्रo टकी एकo विष्‍णुदत्त दौ (४६//०३) सकo रामकर द्दौ. रमानन्‍द सुतौ मनहर रघुनीकौ वलियाससँ माधव दौ (६०/०१) परान सुत रविकर सुतौ माधव: बहेराढ़ी सँ अलंकार दौ (३१//०७) अलंकार सुतौ पाँ गोनूक: सकo दूबेदौ।। माधव सुतापनिचोभसँ

No comments:

Post a Comment

"विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका http://www.videha.co.in/:-
सम्पादक/ लेखककेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, जेना:-
1. रचना/ प्रस्तुतिमे की तथ्यगत कमी अछि:- (स्पष्ट करैत लिखू)|
2. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो सम्पादकीय परिमार्जन आवश्यक अछि: (सङ्केत दिअ)|
3. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो भाषागत, तकनीकी वा टंकन सम्बन्धी अस्पष्टता अछि: (निर्दिष्ट करू कतए-कतए आ कोन पाँतीमे वा कोन ठाम)|
4. रचना/ प्रस्तुतिमे की कोनो आर त्रुटि भेटल ।
5. रचना/ प्रस्तुतिपर अहाँक कोनो आर सुझाव ।
6. रचना/ प्रस्तुतिक उज्जवल पक्ष/ विशेषता|
7. रचना प्रस्तुतिक शास्त्रीय समीक्षा।

अपन टीका-टिप्पणीमे रचना आ रचनाकार/ प्रस्तुतकर्ताक नाम अवश्य लिखी, से आग्रह, जाहिसँ हुनका लोकनिकेँ त्वरित संदेश प्रेषण कएल जा सकय। अहाँ अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर सेहो पठा सकैत छी।

"विदेह" मानुषिमिह संस्कृताम् :- मैथिली साहित्य आन्दोलनकेँ आगाँ बढ़ाऊ।- सम्पादक। http://www.videha.co.in/
पूर्वपीठिका : इंटरनेटपर मैथिलीक प्रारम्भ हम कएने रही 2000 ई. मे अपन भेल एक्सीडेंट केर बाद, याहू जियोसिटीजपर 2000-2001 मे ढेर रास साइट मैथिलीमे बनेलहुँ, मुदा ओ सभ फ्री साइट छल से किछु दिनमे अपने डिलीट भऽ जाइत छल। ५ जुलाई २००४ केँ बनाओल “भालसरिक गाछ” जे http://www.videha.com/ पर एखनो उपलब्ध अछि, मैथिलीक इंटरनेटपर प्रथम उपस्थितिक रूपमे अखनो विद्यमान अछि। फेर आएल “विदेह” प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/पर। “विदेह” देश-विदेशक मैथिलीभाषीक बीच विभिन्न कारणसँ लोकप्रिय भेल। “विदेह” मैथिलक लेल मैथिली साहित्यक नवीन आन्दोलनक प्रारम्भ कएने अछि। प्रिंट फॉर्ममे, ऑडियो-विजुअल आ सूचनाक सभटा नवीनतम तकनीक द्वारा साहित्यक आदान-प्रदानक लेखकसँ पाठक धरि करबामे हमरा सभ जुटल छी। नीक साहित्यकेँ सेहो सभ फॉरमपर प्रचार चाही, लोकसँ आ माटिसँ स्नेह चाही। “विदेह” एहि कुप्रचारकेँ तोड़ि देलक, जे मैथिलीमे लेखक आ पाठक एके छथि। कथा, महाकाव्य,नाटक, एकाङ्की आ उपन्यासक संग, कला-चित्रकला, संगीत, पाबनि-तिहार, मिथिलाक-तीर्थ,मिथिला-रत्न, मिथिलाक-खोज आ सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक समस्यापर सारगर्भित मनन। “विदेह” मे संस्कृत आ इंग्लिश कॉलम सेहो देल गेल, कारण ई ई-पत्रिका मैथिलक लेल अछि, मैथिली शिक्षाक प्रारम्भ कएल गेल संस्कृत शिक्षाक संग। रचना लेखन आ शोध-प्रबंधक संग पञ्जी आ मैथिली-इंग्लिश कोषक डेटाबेस देखिते-देखिते ठाढ़ भए गेल। इंटरनेट पर ई-प्रकाशित करबाक उद्देश्य छल एकटा एहन फॉरम केर स्थापना जाहिमे लेखक आ पाठकक बीच एकटा एहन माध्यम होए जे कतहुसँ चौबीसो घंटा आ सातो दिन उपलब्ध होअए। जाहिमे प्रकाशनक नियमितता होअए आ जाहिसँ वितरण केर समस्या आ भौगोलिक दूरीक अंत भऽ जाय। फेर सूचना-प्रौद्योगिकीक क्षेत्रमे क्रांतिक फलस्वरूप एकटा नव पाठक आ लेखक वर्गक हेतु, पुरान पाठक आ लेखकक संग, फॉरम प्रदान कएनाइ सेहो एकर उद्देश्य छ्ल। एहि हेतु दू टा काज भेल। नव अंकक संग पुरान अंक सेहो देल जा रहल अछि। विदेहक सभटा पुरान अंक pdf स्वरूपमे देवनागरी, मिथिलाक्षर आ ब्रेल, तीनू लिपिमे, डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि आ जतए इंटरनेटक स्पीड कम छैक वा इंटरनेट महग छैक ओतहु ग्राहक बड्ड कम समयमे ‘विदेह’ केर पुरान अंकक फाइल डाउनलोड कए अपन कंप्युटरमे सुरक्षित राखि सकैत छथि आ अपना सुविधानुसारे एकरा पढ़ि सकैत छथि।
मुदा ई तँ मात्र प्रारम्भ अछि।
अपन टीका-टिप्पणी एतए पोस्ट करू वा अपन सुझाव ई-पत्र द्वारा ggajendra@videha.com पर पठाऊ।

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...